Samsung | 2043WM | Samsung 2043WM - Black Rýchly sprievodca

LCD MONITOR
quick start guide
2043WM, 2243WM
ii
Úvod
Obsah balenia
Poznámka
Uistite sa, prosím, že ste s monitorom obdržali aj nasledujúce položky.
Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte predajcu.
Aby ste zakúpili voliteľné vybavenie, kontaktujte miestneho predajcu.
Rozbalenie
Typ 1
Monitor a jednoduchý stojan
Poznámka
Program MagicRotation sa nemôže spustiť, pretože Jednoduchý stojan nepodporuje funkciu Preklápanie.
Typ 2
Monitor a stojan HAS
Manuály
Príručka rýchlym nastavením
Záručný list
(Nie je k dispozícii na všetkých miestach)
8
Používateľská príručka
Úvod
Káble
Kábel D-Sub
Napájací kábel
Kábel DVI (voliteľná možnosť)
Audio kábel
Váš monitor
Úvodné nastavenia
Pomocou tlačidla nahor alebo nadol vyberte jazyk.
Zobrazený obsah sa prestane po 40 sekundách zobrazovať.
Vypnite a zapnite tlačidlo napájania. Opätovne sa zobrazí.
Môže sa zobraziť až trikrát (3). Nezabudnite upraviť rozlíšenie PC skôr, ako dosiahnete maximálny
počet.
Poznámka
Rozlíšenie zobrazené na obrazovke je optimálne rozlíšenie pre tento produkt.
Nastavte rozlíšenie svojho PC tak, aby bolo rovnaké ako optimálne rozlíšenie pre tento produkt.
9
Úvod
Predná časť
Tlačidlo MENU [MENU/ ]
Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku. Použite ho aj na opustenie ponuky
OSD alebo návrat do predchádzajúcej ponuky.
Customized Key[
]
Môžete prispôsobiť priradenie tlačidla pre tlačidlo Custom (Vlastné) v závislosti
od vášho výberu.
Poznámka
Prispôsobené tlačidlo môžete nakonfigurovať na požadovanú funkciu cez Setup
> Customized Key.
Tlačidlo hlasitosti [
]
Keď sa zobrazenie na obrazovke (OSD) na obrazovke nenachádza, stlačte tlačidlo,
aby ste nastavili hlasitosť.
Tlačidlá nastavenia [
]
Tieto tlačidlá vám umožnia nastaviť položky v ponuke.
Tlačidlo zadania [
]/tlačidlo SOURCE
Aktivuje označenú položku v ponuke.
Stlačte tlačidlo „ /SOURCE“, potom vyberte videosignál zatiaľ, čo je OSD
vypnuté. (Ak je kvôli zmene vstupného režimu stlačené tlačidlo
/SOURCE, v
ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví správa, zobrazujúca aktuálny režim –
analógový alebo klientsky vstupný signál.)
10
Úvod
Poznámka
Ak zvolíte režim Digital, musíte monitor pomocou kábla DVI pripojiť k portu DVI
vašej grafickej karty.
>> Kliknutím sem zobrazíte klip s animáciou
Tlačidlo AUTO
Použite toto tlačidlo pre automatické nastavenie.
>> Kliknutím sem zobrazíte klip s animáciou
Hlavný vypínač [
]
Týmto tlačidlom môžete zapnúť a vypnúť monitor.
Indikátor napájania
Počas bežnej prevádzky svieti toto svetlo namodro a keď monitor ukladá vaše
nastavenia, raz blikne namodro.
Poznámka
Ďalšie informácie o funkciách úspory energie nájdete v časti Šetrič energie popísanej v príručke. Za účelom uchovania energie VYPNITE monitor, keď nie je
potrebný alebo vtedy, keď ho necháte dlhý čas bez dozoru.
[ ]Svorka na zvukový výstup do slúchadiel
Reproduktor
Zvuk môžete počuť po pripojení zvukovej karty počítača k monitoru.
Zadná časť
Poznámka
Konfigurácia na zadnej časti monitora sa môže odlišovať v závislosti od produktu.
Jednoduchý stojan
Stojan HAS
Port POWER
Pripojte napájací kábel monitora do portu POWER na zadnej strane monitora.
11
Úvod
AUDIO IN
Pripojte audio kábel monitora do zásuvky audio na zadnej strane počítača.
Port DVI IN
Pripojte kábel DVI do portu DVI IN na zadnej strane monitora.
Port RGB IN
Pripojte kábel D-sub do zásuvky 15-kolíkového portu RGB IN na zadnej strane monitora.
Uzamknutie Kensington
Uzamknutie Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa na verejnom mieste. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť
osobitne.) Pre informácie o používaní uzamykacieho zariadenia kontaktujte miesto,
kde ste ho zakúpili.
Poznámka
Ďalšie informácie o káblových pripojeniach nájdete v časti Pripájacie káble.
Krúžok na uchytenie kábla
•
Upevnite káble pomocou krúžku na uchytenie tak, ako je zobrazené na obrázku.
12
SyncMaster 2043WM
Pripojenia
Pripájacie káble
Pripojte napájací kábel monitora do portu power na zadnej strane monitora.
Pripojte napájací kábel monitora do najbližšej zásuvky.
Použite pripojenie vhodné pre váš počítač.
Pomocou konektora D-sub (analógový) na videokarte.
•
Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-kolíkového portu D-sub na zadnej strane monitora.
[RGB IN]
Pomocou konektora DVI (digitálny) na videokarte.
•
Pripojte kábel DVI do DVI IN portu na zadnej strane monitora.
[DVI IN]
Pripojenie k počítaču Macintosh.
•
Pripojte monitor k počítaču Macintosh pomocou pripojovacieho kábla D-sub.
Poznámka
Ak je monitor prepojený s počítačom, môžete ich zapnúť a používať.
13
Pripojenia
Použitie podstavca
Montáž monitora
Jednoduchý stojan
Stojan HAS
Monitor a spodná časť
Stojan HAS
A. Zarážka na stojane
Pripojenie podstavca
Do tohto monitora sa dá zapojiť podložka upevňovacieho rozhrania 75,0 mm x 75,0 mm kompatibilná
s normou VESA.
14
Pripojenia
Jednoduchý stojan
Stojan HAS
A. Monitor
B. Upevňovacia podložka rozhrania (predáva sa samostatne)
1.
Vypnite monitor a odpojte jeho napájací kábel.
2.
Položte monitor LCD lícnou stranou nadol na rovný povrch s mäkkou tkaninou, kvôli ochrane
obrazovky.
3.
Odskrutkujte štyri skrutky a od monitora LCD odpojte podstavec.
4.
Zarovnajte upevňovaciu prepojovaciu podložku s otvormi na zadnom kryte upevňovacej podložky a zaistite ju štyrmi skrutkami, ktoré sa dodali s ramenným typom držiaka, držiakom na
upevnenie na stenu alebo iným držiakom.
•
Nepoužívajte dlhšie skrutky ako sú bežné rozmery, pretože môžu poškodiť vnútornú stranu monitora.
•
Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky
podľa normy VESA sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
•
Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky
podľa normy VESA.
Skrutky nadmerne nedoťahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo to
môže spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za následok fyzické zranenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
•
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické
zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA
alebo nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu
produktu.
•
Aby ste monitor upevnili na stenu, mali by ste si zakúpiť súpravu na upevnenie
na stenu, ktorá vám umožní namontovať monitor aspoň 10 cm od povrchu steny.
•
Ďalšie informácie získate od najbližšieho servisného strediska spoločnosti Samsung. Samsung Electronics nezodpovedá za poškodenia spôsobené používaním
iného než predpísaného podstavca.
•
Použitie, prosím, držiak na stenu, ktorý vyhovuje medzinárodným normám.
15
Pripojenia
SyncMaster 2243WM
Pripájacie káble
Pripojte napájací kábel monitora do portu power na zadnej strane monitora.
Pripojte napájací kábel monitora do najbližšej zásuvky.
Použite pripojenie vhodné pre váš počítač.
Pomocou konektora D-sub (analógový) na videokarte.
•
Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-kolíkového portu D-sub na zadnej strane monitora.
[RGB IN]
Pomocou konektora DVI (digitálny) na videokarte.
•
Pripojte kábel DVI do DVI IN portu na zadnej strane monitora.
[DVI IN]
Pripojenie k počítaču Macintosh.
•
Pripojte monitor k počítaču Macintosh pomocou pripojovacieho kábla D-sub.
Poznámka
Ak je monitor prepojený s počítačom, môžete ich zapnúť a používať.
16
Pripojenia
Použitie podstavca
Montáž monitora
Jednoduchý stojan
Stojan HAS
Monitor a spodná časť
Stojan HAS
A. Zarážka na stojane
Pripojenie podstavca
Do tohto monitora sa dá zapojiť podložka upevňovacieho rozhrania 100,0 mm x 100,0 mm kompatibilná s normou VESA.
17
Pripojenia
Jednoduchý stojan
Stojan HAS
A. Monitor
B. Upevňovacia podložka rozhrania (predáva sa samostatne)
1.
Vypnite monitor a odpojte jeho napájací kábel.
2.
Položte monitor LCD lícnou stranou nadol na rovný povrch s mäkkou tkaninou, kvôli ochrane
obrazovky.
3.
Odskrutkujte štyri skrutky a od monitora LCD odpojte podstavec.
4.
Zarovnajte upevňovaciu prepojovaciu podložku s otvormi na zadnom kryte upevňovacej podložky a zaistite ju štyrmi skrutkami, ktoré sa dodali s ramenným typom držiaka, držiakom na
upevnenie na stenu alebo iným držiakom.
•
Nepoužívajte dlhšie skrutky ako sú bežné rozmery, pretože môžu poškodiť vnútornú stranu monitora.
•
Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky
podľa normy VESA sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
•
Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky
podľa normy VESA.
Skrutky nadmerne nedoťahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo to
môže spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za následok fyzické zranenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
•
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické
zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA
alebo nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu
produktu.
•
Aby ste monitor upevnili na stenu, mali by ste si zakúpiť súpravu na upevnenie
na stenu, ktorá vám umožní namontovať monitor aspoň 10 cm od povrchu steny.
•
Ďalšie informácie získate od najbližšieho servisného strediska spoločnosti Samsung. Samsung Electronics nezodpovedá za poškodenia spôsobené používaním
iného než predpísaného podstavca.
•
Použitie, prosím, držiak na stenu, ktorý vyhovuje medzinárodným normám.
18
Riešenie problémov
Kontrola funkcie automatického testu
Poznámka
Váš monitor poskytuje funkciu automatického testu, ktorá vám umožní skontrolovať, či váš monitor
funguje správne.
Kontrola funkcie automatického testu
1.
Zapnite počítač a monitor.
2.
Odpojte videokábel zo zadnej strany počítača.
3.
Zapnite monitor.
Ak monitor funguje správne, uvidíte okno ako na nižšie uvedenom obrázku.
Toto okno sa zobrazuje počas normálneho fungovania, ak sa odpojí alebo poškodí video kábel.
4.
Vypnite monitor a znovu pripojte video kábel. Potom zapnite počítač aj monitor.
Ak po uskutočnení predchádzajúceho postupu ostane obrazovka monitora prázdna, skontrolujte ovládač videa a systém počítača. Monitor funguje správne.
Správy s upozorneniami
Ak niečo nie je v poriadku so vstupným signálom, na obrazovke sa zobrazí správa alebo sa na obrazovke
nebude nič zobrazovať aj napriek tomu, že LED indikátora napájania stále svieti. Správa môže naznačovať, že monitor je mimo dosahu snímania, alebo že potrebujete skontrolovať signálový kábel.
Prostredie
Miesto a pozícia monitora môže mať vplyv na kvalitu a iné funkcie monitora.
Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú akékoľvek hlbokotónové reproduktory, odpojte ich a umiestnite
do inej miestnosti.
Odstráňte všetky elektronické zariadenia, ako napríklad rádiá, ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sa
nachádzajú v rámci 3 stôp (1 metra) od monitora.
Užitočné tipy
Monitor obnovuje vizuálne signály prijaté z počítača. Preto vtedy, ak sa vyskytujú problémy s počítačom alebo grafickou kartou, môže to spôsobiť vypnutie zobrazenia LCD displeja, nedostatočné
54
Riešenie problémov
farebné zobrazenie, hlučnosť, nepodporovanie režimu videa atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte
zdroj problému a potom kontaktujte Servisné stredisko alebo vášho predajcu.
Posudzovanie pracovného stavu monitora
Ak sa na obrazovke nenachádza žiadny obraz alebo sa zobrazí správa „Not Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz“, odpojte kábel od počítača zatiaľ, čo je monitor stále zapnutý.
Ak sa na obrazovke objaví správa alebo vtedy, ak ostane obrazovka biela, znamená to, že monitor je
v pracovnom stave.
V tomto prípade skontrolujte svoj počítač z dôvodu výskytu problémov.
Kontrolný zoznam
Poznámka
Skôr, ako zavoláte za účelom asistencie, skontrolujte informácie v tejto časti, aby ste vedeli, či môže
problémy odstrániť svojpomocne. Ak potrebujete asistenciu, zavolajte na telefónne číslo v oblasti s
informáciami alebo kontaktujte svojho predajcu.
Na obrazovke sa nezobrazuje žiadny obraz. Nedá sa mi zapnúť monitor.
Q:
Je napájací kábel správne pripojený?
A:
Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla a prívod energie.
Q:
Zobrazila sa na obrazovke správa „Check Signal Cable“?
A:
(Pripojené pomocou kábla D-sub)
Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
(Pripojené pomocou kábla DVI)
Ak sa vám stále zobrazuje správa chyby na obrazovke zatiaľ, čo je monitor správne pripojený,
skontrolujte, či je stav monitora nastavení na analógový.
Ak sa vám stále zobrazuje správa (chyby) na obrazovke zatiaľ, čo je monitor správne pripojený,
skontrolujte, či je stav monitora nastavení na analógový. Po stlačení tlačidla „ /
SOURCE“ monitor znovu skontrolujte zdroj vstupného signálu.
Q:
Ak je napájanie zapnuté, reštartujte počítač, aby sa zobrazila úvodná obrazovka (prihlasovacia
obrazovka), ktorú môžete vidieť.
A:
Ak sa úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka) zobrazí, reštartujte počítač v príslušnom
režime (úsporný režim pre Windows ME/XP/2000) a potom zmeňte frekvenciu grafickej karty.
(Obráťte sa na časť Predvolené režimy časovania)
Ak sa úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka) nezobrazí, kontaktujte servisné stredisko
alebo svojho predajcu.
Q:
Zobrazila sa na obrazovke správa „Not Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 x 1050
60 Hz“?
A:
Táto správa sa zobrazí, keď signál z grafickej karty prekročí maximálne rozlíšenie a frekvenciu,
pri ktorej vie monitor správne fungovať.
A:
Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, pri ktorej vie monitor správne fungovať.
55
Riešenie problémov
A:
Ak zobrazenie prekročí SXGA alebo 75 Hz, zobrazí sa správa „Not Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz“. Ak zobrazenie prekročí 85 Hz, zobrazenie bude
fungovať správne, ale na jednu minútu sa zobrazí správa „Not Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz“ a potom zmizne.
Počas tejto 1-minútovej doby prepnite do doporučeného režimu.
(Ak sa systém reštartoval, zobrazí sa táto správa znovu.)
Q:
Na obrazovke sa nenachádza žiadny obraz. Bliká na monitore indikátor napájania v 1-sekundových intervaloch?
A:
Monitor je v režime úspory napájania.
A:
Stlačte ľubovoľné tlačidlo na klávesnici, aby ste aktivovali monitor a obnovili obraz na obrazovke.
A:
Ak sa stále nezobrazuje žiadny obraz, stlačte tlačidlo „ /SOURCE“. Následne znovu stlačte
ľubovoľné tlačidlo na klávesnici, aby ste aktivovali monitor a obnovili obraz na obrazovke.
Q:
Pripojené pomocou kábla DVI?
A:
Ak spustíte systém predtým, ako pripojíte kábel DVI alebo odpojíte a pripojíte kábel DVI pri
spustenom systéme, keďže niektoré typy grafických kariet neodosielajú video-signály, obrazovka ostane prázdna. Pripojte kábel DVI a reštartujte systém.
Nevidím zobrazenie na obrazovke.
Q:
Uzamkli ste ponuku zobrazenia na obrazovke (OSD), aby ste zabránili v zmenách?
A:
Odomknite OSD tak, že aspoň na 5 sekúnd stlačíte tlačidlo [MENU /
].
Na obrazovke sa zobrazia divné farby alebo sa zobrazí len čiernobielo.
Q:
Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, ako keby ste na ňu pozerali cez celofán?
A:
Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
A:
Uistite sa, či je grafická karta úplne zasunutá vo svojom priečinku.
Q:
Vyzerajú farby obrazovky čudne po spustení programu alebo kvôli chybe medzi aplikáciami?
A:
Počítač reštartujte.
Q:
Bola správne nastavená grafická karta?
A:
Grafickú kartu nastavte podľa pokynov v príručke ku grafickej karte.
Obrazovka je odrazu nevyvážená.
Q:
Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?
A:
Nastavte polohu a veľkosť obrazu na obrazovke pomocou OSD.
Q:
Nastavili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?
A:
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu cez grafickú kartu.
(Obráťte sa na časť Predvolené režimy časovania).
56
Riešenie problémov
Q:
Obrazovka môže byť nevyvážená z dôvodu cyklu signálov grafickej karty. Opätovne nastavte
polohu tak, že sa obrátite na OSD.
Obrazovka nie je zaostrená alebo sa nedá nastaviť OSD.
Q:
Nastavili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?
A:
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu cez grafickú kartu.
(Obráťte sa na časť Predvolené režimy časovania).
Indikátor LED bliká, ale na obrazovke nie je žiadny obraz.
Q:
Je správne nastavená frekvencia, keď kontrolujete časovanie obrazovky v ponuke?
A:
Správne nastavte frekvenciu tak, že sa obrátite na príručku od grafickej karty a na Režimy časovania predvoľby.
(Maximálna frekvencia pri rozlíšení sa môže odlišovať v závislosti od produktu.)
Na obrazovke sa zobrazuje len 16 farieb. Farby obrazovky sa zmenili
potom, čo sa vymenila grafická karta.
Q:
Sú správne nastavené farby operačného systému Windows?
A:
Windows XP :
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes
(Vzhľad a nastavenie) → Display (Obrazovka) → Settings (Nastavenie).
A:
Windows ME/2000 :
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Obrazovka) →
Settings (Nastavenie).
Q:
Bola správne nastavená grafická karta?
A:
Grafickú kartu nastavte podľa pokynov v príručke ku grafickej karte.
Zobrazuje sa správa „Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC)
monitor found“.
Q:
Nainštalovali ste ovládač monitora?
A:
Nainštalujte ovládač monitora v súlade s Pokynov na inštaláciu ovládača.
Q:
Pozrite si príručku od grafickej karty, či podporuje funkciu Plug & Play (VESA DDC).
A:
Nainštalujte ovládač monitora v súlade s Pokynov na inštaláciu ovládača.
Problémy spojené so zvukom.
Q:
Žiadny zvuk.
A:
Zaistite, aby bol audio kábel pevne pripojený do portu audio-in na monitore a audio-out na
zvukovej karte.
(Pozrite si časť Pripájacie káble).
Skontrolujte úroveň hlasitosti.
57
Riešenie problémov
Q:
Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
A:
Skontrolujte úroveň hlasitosti.
Ak je hlasitosť aj po zapnutí ovládania na maximum naďalej stále nízka, skontrolujte ovládanie
hlasitosti na zvukovej karte počítača alebo v softvérovom programe.
Kontrola v prípade, ak správne nefunguje MagicTune™.
Q:
Funkcia MagicTune™ sa nachádza len na počítači (VGA) s operačným systémom Windows
OS, ktorý podporuje Plug and Play.
A:
Aby ste zistili, či je váš počítač schopný spustiť funkciu MagicTune™, postupujte podľa krokov
uvedených nižšie (Ak je operačný systém Windows XP);
Control Panel (Ovládací panel) → Performance and Maintenance (Výkon a údržba) → System
(Systém) → Hardware (Hardvér) → Device Manager (Správca zariadení) → Monitors (Monitory) → Po odstránení monitora Plug and Play nájdite „monitor Plug and Play“ tak, že budete
hľadať nový hardvér.
A:
MagicTune™ je doplnkový softvér pre tento monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš
monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu
a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických kariet.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Funkcia MagicTune™ správne nefunguje.
Q:
Zmenili ste PC alebo grafickú kartu?
A:
Prevezmite si najnovší program. Program môžete prevziať na lokalite http://www.samsung.com/
monitor/magictune
Q:
Nainštalovali ste program?
A:
Reštartujte počítač potom, čo ste program po prvýkrát nainštalovali. Ak je už nainštalovaná
kópia programu, odstráňte ju, reštartujte počítač a potom program opätovne nainštalujte. Musíte
reštartovať počítač, aby po inštalácii alebo odstránení programu normálne fungoval.
Poznámka
Navštívte webovú stránku MagicTune™ a prevezmite si inštalačný softvér pre MagicTune™ MAC.
Skontrolujte nasledujúce položky, či sa vyskytli problémy s monitorom.
Skontrolujte, či je k počítaču správne pripojený napájací kábel a videokáble.
Skontrolujte, či počítač pri reštartovaní nepípa viac ako 3-krát.
(Ak áno, požiadajte o servis pre matičnú dosku počítača.)
Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu, alebo ak ste skladali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný
ovládač grafickej (video) karty a ovládač monitora.
Skontrolujte, či snímacia frekvencia obrazovky zobrazenia je nastavená v rozsahu 56 Hz až 75 Hz.
(Neprekračujte 75 Hz, keď používate maximálne rozlíšenie.)
Ak máte problémy s inštaláciou ovládača adaptéra (video), reštartujte počítač v bezpečnom režime,
odstráňte adaptér obrazovky pod položkami „Control Panel (Ovládací panel) → System (Systém) →
58
Riešenie problémov
Device Administrator (Správca zariadení)“ a potom reštartujte počítač, aby ste preinštalovali ovládač
adaptéra (video).
Poznámka
Ak sa problémy opakovane vyskytnú, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Otázky a odpovede
Q:
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
A:
Frekvenciu môžete zmeniť prekonfigurovaním grafickej karty.
A:
Uvedomte si, že podpora grafickej karty sa môže odlišovať v závislosti od použitej verzie ovládača. (Podrobnosti nájdete v príručke od počítača alebo grafickej karty.)
Q:
Ako môžem nastaviť rozlíšenie?
A:
Windows XP:
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes
(Vzhľad a nastavenie) → Display (Obrazovka) → Settings (Nastavenie).
A:
Windows ME/2000:
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Obrazovka) →
Settings (Nastavenie).
* Podrobnosti získajte od výrobcu grafickej karty.
Q:
Ako môžem nastaviť funkciu úspory napájania?
A:
Windows XP:
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes
(Vzhľad a nastavenie) → Display (Obrazovka) → Screen Saver (Šetrič obrazovky).
Nastavte funkciu v NASTAVENÍ SYSTÉMU BIOS počítača. (Pozrite si príručku od systému
Windows alebo od počítača).
A:
Windows ME/2000:
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Obrazovka) →
Screen Saver (Šetrič obrazovky).
Nastavte funkciu v NASTAVENÍ SYSTÉMU BIOS počítača. (Pozrite si príručku od systému
Windows alebo od počítača).
Q:
Ako môžem vyčistiť vonkajší kryt/LCD panel?
A:
Odpojte napájací kábel a potom vyčistite monitor pomocou jemnej handričky, pričom použite
čistiaci roztok alebo obyčajnú vodu.
Na kryte nenechajte žiadny čistiaci prostriedok alebo škrabance. Nedovoľte, aby do monitora
vnikla voda.
Poznámka
Skôr, ako zavoláte za účelom asistencie, skontrolujte informácie v tejto časti, aby ste vedeli, či môže
problémy odstrániť svojpomocne. Ak potrebujete asistenciu, zavolajte na telefónne číslo v oblasti s
informáciami alebo kontaktujte svojho predajcu.
59
Download PDF

advertising