Samsung | S27C750P | Samsung S27C750P 27'' prémiový monitor s rozlíšením FHD a supertenkým rámom Používateľská príručka

Používateľská
príručka
S27C750P
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od
konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme
zvyšovania výkonu.
BN46-00309A-07
Obsah
PRED POUŽITÍM
VÝROBKU
PRÍPRAVY
PRIPOJENIE A
POUŽÍVANIE
ZDROJOVÉHO
ZARIADENIA
7
Ochrana autorských práv
7
Ikony použité v tomto návode
8
Čistenie
9
Zabezpečenie priestoru inštalácie
9
Opatrenia pri skladovaní
10
Bezpečnostné zásady
10
11
12
14
Symboly
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
19
Správna poloha na používanie produktu
20
Kontrola obsahu
20
21
Vybalenie
Kontrola komponentov
22
Diely
22
24
Predné tlačidlá
Zadná strana
25
Inštalácia
25
26
26
27
Upevnenie držiaka
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Otáčanie monitora
Zámka proti odcudzeniu
28
"MagicRotation Auto"
29
Pred pripojením
29
Kontrolné body pred pripojením
30
Pripojenie a používanie počítača
30
32
34
35
36
Pripojenie k počítaču
Pripojenie napájania
Inštalácia ovládača
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Zmena rozlíšenia pomocou počítača
Obsah
2
Obsah
NASTAVENIE OBRAZOVKY
KONFIGURÁCIA
NASTAVENIA ODTIEŇA
40
Brightness
40
Nastavenie položky Brightness
41
Contrast
41
Konfigurácia položky Contrast
42
Sharpness
42
Konfigurácia položky Sharpness
43
SAMSUNG MAGIC Bright
43
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Bright
45
SAMSUNG MAGIC Upscale
45
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Upscale
46
Image Size
46
Zmena položky Image Size
48
HDMI Black Level
48
Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
49
Response Time
49
Konfigurácie položky Response Time
50
H-Position a V-Position
50
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
51
Coarse
51
Nastavenie položky Coarse
52
Fine
52
Nastavenie položky Fine
53
Red
53
Konfigurácia položky Red
54
Green
54
Konfigurácia položky Green
Obsah
3
Obsah
KOORDINÁCIA OSD
NASTAVENIE A
VYNULOVANIE
55
Blue
55
Konfigurácia položky Blue
56
Color Tone
56
Konfigurácia nastavení položky Color Tone
57
Gamma
57
Konfigurácia položky Gamma
58
Language
58
Konfigurácia nastavenia Language
59
Menu H-Position a Menu V-Position
59
Konfigurácia položiek Menu H-Position a
Menu V-Position
60
Display Time
60
Konfigurácia položky Display Time
61
Transparency
61
Zmena položky Transparency
62
Reset
62
Vynulovanie nastavení (položka Reset)
63
Eco Saving
63
Konfigurácia položky Eco Saving
64
Off Timer
64
Konfigurovanie funkcie Off Timer
65
Turn Off After
65
Konfigurácia funkcie Turn Off After
66
PC/AV Mode
66
Konfigurácia položky PC/AV Mode
67
Key Repeat Time
67
Konfigurácia položky Key Repeat Time
68
Source Detection
68
Konfigurácia funkcie Source Detection
Obsah
4
Obsah
PONUKA INFORMATION A
ĎALŠIE MOŽNOSTI
INŠTALÁCIA SOFTVÉRU
SPRIEVODCA RIEŠENÍM
PROBLÉMOV
TECHNICKÉ ÚDAJE
PRÍLOHA
69
Customized Key
69
Konfigurácia funkcie Customized Key
70
INFORMATION
70
Zobrazenie položky INFORMATION
71
Konfigurácia položiek Brightness a
Contrast na úvodnej obrazovke
72
Konfigurácia položky Volume na úvodnej
obrazovke
73
MagicTune
73
73
74
Čo je "MagicTune"?
Inštalácia softvéru
Odstránenie softvéru
75
MultiScreen
75
76
Inštalácia softvéru
Odstránenie softvéru
77
Požiadavky pred kontaktovaním
strediska zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung
77
77
77
Testovanie produktu
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Skontrolujte nasledovné.
80
Otázky a odpovede
82
Všeobecné
83
Šetrič energie
84
Tabuľka štandardných signálových
režimov
86
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Obsah
5
Obsah
92
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
92
92
92
Nejde o poruchu výrobku
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Iné
93
Správna likvidácia
93
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
94
Terminológia
INDEX
Obsah
6
Pred použitím výrobku
Ochrana autorských práv
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2013 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung
Electronics je zakázané.
Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards
Association.

Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak

(a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v
práci alebo domácnosti.
Ikony použité v tomto návode
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa
môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.
Pred použitím výrobku
7
Pred použitím výrobku
Čistenie
Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
Pri čistení postupujte nasledovne.
1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.
Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
3. Monitor utrite čistou, mäkkou a suchou tkaninou.

Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom
alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.
!

Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na
výrobok.
4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú
handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.
!
Pred použitím výrobku
8
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie

Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie
uvedeného alebo väčšieho priestoru.
Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 86). (Poskytnutie služby je spoplatnené.)
Pred použitím výrobku
9
Pred použitím výrobku
Bezpečnostné zásady
Upozornenie
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ
ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ.
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku. Je
nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité
informácie týkajúce sa prevádzky a údržby.
Symboly
Výstraha
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.
Pred použitím výrobku
10
Pred použitím výrobku
Elektrická energia a bezpečnosť
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
obrázkoch.
Výstraha
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú
zásuvku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.
!
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky. (len izolované zariadenia
typu 1).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel
nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad
prach, pomocou suchej tkaniny.
!

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
11
Pred použitím výrobku
Upozornenie
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov
dodávaných spoločnosťou Samsung.

!
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod
napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.
!
Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Inštalácia
Výstraha
Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety.
Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad
na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.

Deti by sa ním mohli udusiť.
!
Pred použitím výrobku
12
Pred použitím výrobku
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica,
naklonený povrch a pod.).

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť
jeho poškodenie alebo vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu
prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo
horúcich predmetov, napríklad kachlí.

V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť
požiar.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať.
Neinštalujte výrobok v kuchyni ani v blízkosti kuchynského pultu.
Upozornenie
Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.

Obrazovka sa môže poškodiť.
Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj
prednej časti výrobku neprečnieval.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
Pred použitím výrobku
13
Pred použitím výrobku
Výrobok opatrne položte.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
!
SAMSUNG
!
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené pôsobeniu
jemných častíc, chemických látok alebo extrémnych teplôt alebo letisko alebo
vlaková stanica, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže
závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je
nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 86).
Prevádzka
Výstraha
Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami
rozoberať, opravovať alebo upravovať.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 86).
Pred premiestňovaním výrobku vypnite vypínač a odpojte napájací kábel a všetky
ostatné pripojené káble.
!

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym,
okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 86).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 86).

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred použitím výrobku
14
Pred použitím výrobku
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie,
keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
V prípade búrky alebo bleskov vypnite vypínač a odpojte napájací kábel.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky.
Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.
!
GAS

Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný
kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné
látky.
!

Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Pred použitím výrobku
15
Pred použitím výrobku
100
Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety
(paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 86).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a
pod.) ani kovové predmety.

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 86).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Upozornenie
Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže
spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

!
Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie
alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.
-_!
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného
prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.
Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

Inak sa vám môže zhoršiť zrak.
!
Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
16
Pred použitím výrobku
Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo
mokré.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa
alebo snehu.

Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.
Napájací adaptér DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.
!
Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
!
Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút
oddýchnuť.
!

Únava očí sa zmierni.
Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť
horúca.
Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.
!
Pred použitím výrobku
17
Pred použitím výrobku
Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov
alebo rúk.
!

Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné
poranenie.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.

Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
Pred použitím výrobku
18
Pred použitím výrobku
Správna poloha na používanie produktu
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:

Narovnajte chrbát.

Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku
by ste sa mali pozerať mierne smerom nadol.
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.

Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.

Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.

Lakte majú byť približne v pravom uhle.

Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90
stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
Pred použitím výrobku
19
1
1.1
Prípravy
Kontrola obsahu
1.1.1 Vybalenie
1
Otvorte balenie. Pri otváraní balenia ostrým nástrojom dajte pozor, aby ste nepoškodili výrobok.
2
Z výrobku odstráňte polystyrénové obalové materiály.
3
Skontrolujte komponenty a odstráňte polystyrén a plastové vrece.
Obrázok je len pre porovnanie.
4
Krabicu odložte na suché miesto tak, aby ste ho mohli v budúcnosti použiť pri premiestňovaní
produktu.
1 Prípravy
20
1
Prípravy
1.1.2 Kontrola komponentov

Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.
Komponenty
Príručka rýchlym nastavením
Záručný list
Používateľská príručka
(V niektorých lokalitách
nie je k dispozícii)
Napájací kábel
Napájací adaptér
jednosmerného prúdu
Kábel D-SUB (možnosť)
kábel HDMI (možnosť)
kábel HDMI-DVI (možnosť)
Stojan
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
1 Prípravy
21
1
1.2
Prípravy
Diely
1.2.1 Predné tlačidlá
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Sprievodca klávesmi
HDMI/VGA Zvukový vstup
SAMSUNG
MAGIC
BRIGHT
SAMSUNG
MAGIC
BRIGHT
VOL
AUTO
VO
VOL
AUTO
SAMSUNG
MAGIC
BRIGHT
Ikony
AUTO
Popis


Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo
na návrat do poslednej ponuky.
Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne
ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v
nastaveniach.
Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte
tlačidlo [ MENU ] na 10 sekúnd.
MENU
Vypnúť: Ak chcete odomknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte
tlačidlo [ MENU ] dlhšie ako 10 sekúnd.
Ak je ovládanie OSD uzamknuté,

funkcie Brightness a Contrast je možné upravovať a údaje v
časti INFORMATION je možné prehliadať.

Funkciu Customized Key možno použiť stlačením tlačidla [
].
(Položka Customized Key je k dispozícii, keď je OSD ovládanie
uzamknuté)
Nakonfigurujte funkciu Customized Key a stlačte tlačidlo [
sa nasledujúce možnosti.
SAMSUNG
MAGICBright
]. Povolia
- Eco Saving - Image Size
Ak chcete nakonfigurovať funkciu Customized Key, prejdite na
položku SETUP&RESET → Customized Key a vyberte želaný
režim.
1 Prípravy
22
1
Prípravy
Ikony
Popis
Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie
hodnoty položky v ponuke OSD.
Toto tlačidlo použite na ovládanie jasu a kontrastu obrazovky.

K dispozícii iba v režime Analog.

Keď sa OSD nezobrazuje, pre upravenie stlačte v móde HDMI
tlačidlo Volume.

Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka,
funkcia Auto Mute výrobku môže spôsobiť stíšenie alebo
prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov.
Nastavte vstupnú hlasitosť vstupného zariadenia na minimálne
20% hodnotu a ovládajte hlasitosť pomocou ovládania hlasitosti
(

) na výrobku.
Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt
v prípade výskytu šumu alebo pri slabom vstupnom signáli,
zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného
zariadenia.
Potvrdenie výberu ponuky.
Po stlačení tlačidla [
] v čase, keď nie je zobrazená ponuka OSD,
sa zmení vstupný zdroj (Analog/HDMI 1/HDMI 2). Ak výrobok zapnete
alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [
], v ľavom hornom
rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom
zdroji.
Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.
AUTO

Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu
Auto Adjustment.

K dispozícii iba v režime Analog.
Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na
obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi. (Sprievodca zobrazuje funkciu
stlačeného tlačidla.)
Sprievodca klávesmi
Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak,
že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.
Sprievodca Klávesmi sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu
výrobku.
Pozri informácie o príslušnom výrobku.
1 Prípravy
23
1
Prípravy
1.2.2 Zadná strana
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
1
RGB IN
HDMI IN
DC14V
2
Port
Informácie o portoch
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad slúchadlám.
1
HDMI IN
Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
2
RGB IN
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
DC14V
Slúži na pripojenie k napájaciemu adaptéru DC.
1 Prípravy
24
1
1.3
Prípravy
Inštalácia
1.3.1 Upevnenie držiaka
Na plochý podklad umiestnite
ochrannú tkaninu alebo
vankúš. Potom na tkaninu
alebo vankúš umiestnite
produkt čelnou stranou nadol.
Otočte teleso stojana o 90°
Odstráňte baliaci materiál
Pevne utiahnite skrutku v
spodnej časti podstavca.
Po namontovaní stojana
umiestnite produkt do
vztýčenej polohy.
Do telesa stojana vložte
podstavec stojana v smere
šípky.
- Upozornenie
Nevkladajte ruku pod teleso
stojana.
Produkt nedržte hore nohami
len za stojan.

Rozobratie predstavuje opačné poradie montáže.

Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
1 Prípravy
25
1
Prípravy
1.3.2 Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
-1° (±2.0°) ~ 26° (±2.0°)

Môžete nastaviť sklon monitora.

Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.
1.3.3 Otáčanie monitora
Monitor môžete otáčať nasledujúcim spôsobom.

Upravte obrazovku podľa smeru šípky.

Otočte obrazovku v smere hodinových ručičiek až kým sa nedostane celkom do vertikálnej polohy
voči povrchu stola.

Monitor sa môže poškodiť, ak otočíte obrazovku bez naklonenia alebo proti smeru hodinových
ručičiek.
1 Prípravy
26
1
Prípravy
1.3.4 Zámka proti odcudzeniu
Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar
uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva
samostatne.
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2
3
4
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
Uzamknite uzamykacie zariadenie.

Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.

Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.

Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
1 Prípravy
27
1
1.4
Prípravy
"MagicRotation Auto"
Funkcia "MagicRotation Auto" rozpozná otočenie monitorov vybavených snímačom otočenia a príslušne
otočí obrazovku systému Windows.
[Inštalácia softvéru]
1
2
Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Po inštalácii sa ponuka na obrazovke (OSD) zobrazí v jazyku operačného systému.
(Je to v súlade so základnými zásadami systému Windows.)
[Upozornenie]
1
Kompatibilné len so systémom Windows 7 (32-bitová alebo 64-bitová verzia) a Windows 8 (32bitová alebo 64-bitová verzia)
2
Kompatibilné s grafickou kartou, ktorá vyhovuje normám DDC/CI a MS API
V prípade grafickej karty, ktorá nevyhovuje vyššie uvedeným normám, funkcia "MagicRotation Auto"
nemusí byť dostupná.
3
4
Na zabezpečenie optimálnej funkcie aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
Počas inštalácie je k dispozícii štrnásť jazykov.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Ak je orientácia nastavená v ponuke Rozlíšenie obrazovky v systéme Windows 7 do iného režimu
ako „Na šírku“, funkcia "MagicRotation Auto" nemusí správne pracovať.
6
Ponuka OSD sa zobrazí, aj keď je monitor otočený. Pri otočení monitora sa v závislosti od grafickej
karty môže zobraziť proces zmeny konfigurácie obrazovky alebo grafický motív obrazovky. Tento
proces vykonáva operačný systém Windows and nijako nesúvisí s výrobkom.
7
Ak nechcete, aby sa obrazovka automaticky otáčala pri otočení monitora, súčasným stlačením
klávesov Windows a L uzamknite operačný systém Windows. Ak operačný systém nemožno
uzamknúť, je to spôsobené obmedzeniami rozhrania API systému Windows a nijako to nesúvisí s
výrobkom.
1 Prípravy
28
2
2.1
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred pripojením
2.1.1 Kontrolné body pred pripojením

Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.

Napájací kábel nepripájajte, pokým nevykonáte všetky pripojenia.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.

Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
29
2
2.2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie a používanie počítača
2.2.1 Pripojenie k počítaču

Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
RGB IN
1
HDMI IN
2
1
2
RGB IN
DC14V
Kábel D-SUB pripojte k portu [RGB IN] na zadnej strane produktu a k portu RGB na počítači.
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.2.2
3
Stlačením tlačidla [
Pripojenie napájania“.)
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť Analog.
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
HDMI IN
1
HDMI IN
2
1
2
RGB IN
DC14V
Kábel HDMI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu HDMI na počítači.
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.2.2
3
Stlačením tlačidla [
Pripojenie napájania“.)
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť HDMI 1 alebo HDMI 2.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
30
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
HDMI IN
1
HDMI IN
RGB IN
2
1
2
DC14V
Kábel HDMI-DVI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.2.2
3
Stlačením tlačidla [
Pripojenie napájania“.)
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť HDMI 1 alebo HDMI 2.
Pripojenie k slúchadlám alebo reproduktorom
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
1
HDMI IN
2
1
RGB IN
DC14V
Výstupné zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte k portu [
] na
výrobku.
Táto funkcia je dostupná iba v režime HDMI.
Zvuk bude fungovať len ak sa používa kábel HDMI do HDMI.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
31
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.2 Pripojenie napájania

Napájací adaptér pripojte ku konektoru [DC 14V] na zadnej strane produktu. Napájací kábel pripojte
k adaptéru a k zásuvke na stene. (Vstupné napätie sa automaticky prepína.)
DC14V
1
2
HDMI IN
RGB IN
DC14V
Káble nemožno upevniť podľa nasledujúceho znázornenia
1
RGB IN
HDIMI IN
DC 14V
2
1
2
HDMI IN
RGB IN
DC14V
1
RGB IN
HDMI IN
DC 14V
2
1
RGB IN
HDIMI IN
DC14V
2
Obomi rukami potlačte zadný
kryt stojana v smere šípky
PUSH.
Káble umiestnite do držiaka na
káble na pravej strane.
1
RGB IN
HDMI IN
Pravou rukou podržte zadný kryt
stojana a ľavou rukou vložte
kábel do drážky krytu zadného
stojana.
DC14V
2
Ľavou rukou silno podržte
spodnú časť stĺpca stojana,
pravou rukou naďalej pridržte
vrchnú časť stĺpca stojana
a následne prstom pravej ruky
stlačte a potlačte zadný kryt
stojana nadol.
Inštalácia je dokončená.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
32
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Úprava nastavení zvuku v systéme Windows
Ovládací panel
→ Audio → Reproduktory → Nastavenie reproduktorov
1
2
3
4
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
33
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.3 Inštalácia ovládača

Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných
ovládačov pre tento produkt.

Inštalačný ovládača je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.

Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (http://
www.samsung.com/) a prevezmite súbor.
1
2
3
4
Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
5
Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie.
Kliknite na položku "Windows Driver".
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.
Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
34
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.4 Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
The optimal resolution for this
monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set
the resolution on your PC.
English
EXIT
1
2
Stlačením tlačidla [
AUTO
] prejdite na želaný jazyk a stlačte tlačidlo [
].
Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [ MENU ].

Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.

Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
35
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.5 Zmena rozlíšenia pomocou počítača

Kvôli získaniu optimálnej kvality obrazu nastavte rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu v ovládacom
paneli vášho počítača.

Kvalita obrazu displejov TFT-LCD sa môže znížiť, ak nevyberiete optimálne rozlíšenie.
Zmena rozlíšenia v systéme Windows XP
Prejdite na položky Ovládací panel
1
Obrazovka
Nastavenie a zmeňte rozlíšenie.
2
3
**********
**** ****
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
36
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Zmena rozlíšenia v systéme Windows Vista
Prejdite na položky Ovládací panel
Prispôsobenie
Obrazovka - nastavenie a zmeňte rozlíšenie.
1
2
3
4
***********
***********
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
37
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Zmena rozlíšenia v systéme Windows 7
Prejdite na položky Ovládací panel
Obrazovka
Rozlíšenie obrazovky a zmeňte rozlíšenie.
1
2
3
4
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
38
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Zmena rozlíšenia v systéme Windows 8
Prejdite na položky Nastavenie
Ovládací panel
Obrazovka
Rozlíšenie obrazovky a zmeňte
rozlíšenie.
1
2
3
4
5
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
39
3
3.1
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
Brightness
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving.
3.1.1 Nastavenie položky Brightness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Brightness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
HDMI Black Level
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Upravte položku Brightness pomocou tlačidla [
AUTO
࣏ࢽ
۴੔
].
3 Nastavenie obrazovky
40
3
3.2
Nastavenie obrazovky
Contrast
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.
3.2.1 Konfigurácia položky Contrast
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Contrast a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
&XVWRP
SAMSUNG
2II
MAGIC Upscale
Image Size
$XWR
HDMI Black Level
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Upravte položku Contrast pomocou tlačidla [
AUTO
AUTO
࣏ࢽ
۴੔
].
3 Nastavenie obrazovky
41
3
3.3
Nastavenie obrazovky
Sharpness
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.


SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.
SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Upscale v režime Mode1 alebo Mode2.
3.3.1 Konfigurácia položky Sharpness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Sharpness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
&XVWRP
SAMSUNG
MAGIC Upscale
2II
Image Size
$XWR
HDMI Black Level
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Upravte položku Sharpness pomocou tlačidla [
AUTO
AUTO
࣏ࢽ
۴੔
].
3 Nastavenie obrazovky
42
3
3.4
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.
Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
3.4.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
výrobku.
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Bright a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
ଥࢿ
Game
MAGIC Upscale
Image Size
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
HDMI Black Level
ࢇࢷ֩Ѝ





࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
AUTO
۴੔
Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.
Game: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na hranie hier s mnohými grafickými efektmi
a dynamickými pohybmi.
Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na
diskoch DVD.
Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického
nastavenia kontrastu.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
ଥࢿ
Movie
MAGIC Upscale
Image Size
Standard
Custom
HDMI Black Level
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
AUTO
۴੔
3 Nastavenie obrazovky
43
3
Nastavenie obrazovky
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI a položka PC/AV Mode je nastavená na
SAMSUNG
možnosť AV, položka MAGIC
Bright má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard,
Movie a Custom), ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic,
Standard, Movie alebo Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše
osobné nastavenia obrazu.

Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý
obraz.
Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu
očí.
Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
44
3
3.5
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistickosť.


Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.
3.5.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Upscale a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
&XVWRP
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Mode1
Mode2
ଥࢿ
HDMI Black Level
EXIT
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
AUTO
AUTO
۴੔
Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
45
3
3.6
Nastavenie obrazovky
Image Size
Zmeňte veľkosť obrazu.
3.6.1 Zmena položky Image Size
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Image Size a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
]. Zobrazí sa
nasledovná obrazovka.
V režime PC
3,&785(
%ULJKWQHVV
&RQWUDVW
6KDUSQHVV
SAMSUNG
MAGIC Bright
&XVWRP
SAMSUNG
2II
MAGIC Upscale
,PDJH6L]H
+'0,%ODFN/HYHO
$XWR
:LGH
AUTO

Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.

Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
V režime AV
3,&785(
%ULJKWQHVV
&RQWUDVW
6KDUSQHVV
SAMSUNG
MAGIC Bright
&XVWRP
SAMSUNG
2II
MAGIC Upscale
,PDJH6L]H
+'0,%ODFN/HYHO
6FUHHQ)LW
AUTO

4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.

16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.

Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.

Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI.

Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný
normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
3 Nastavenie obrazovky
46
3
Nastavenie obrazovky

4
5
Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez DVI a položka PC/AV Mode
je nastavená na možnosť AV.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
47
3
3.7
Nastavenie obrazovky
HDMI Black Level
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie
kvality obrazu. V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI Black Level.
Táto funkcia je dostupná iba v režime HDMI.
3.7.1 Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku HDMI Black Level a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
3,&785(
%ULJKWQHVV
&RQWUDVW
6KDUSQHVV
SAMSUNG
MAGIC Bright
&XVWRP
SAMSUNG
2II
MAGIC Upscale
,PDJH6L]H
+'0,%ODFN/HYHO
1RUPDO
/RZ
AUTO
AUTO
AUTO

Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.

Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Položka HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
3 Nastavenie obrazovky
48
3
3.8
Nastavenie obrazovky
Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.


Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Standard alebo
Faster.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.8.1 Konfigurácie položky Response Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Response Time a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
3,&785(
+3RVLWLRQ
6WDQGDUG
)DVWHU
)DVWHVW
93RVLWLRQ
&RDUVH
)LQH
5HVSRQVH7LPH
AUTO
AUTO
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
49
3
3.9
Nastavenie obrazovky
H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.

Dostupné len v režime Analog.

Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Image Size v režime AV nastavená na hodnotu
Screen Fit . Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v
režime AV a monitor je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte
horizontálnu polohu v 0-6 úrovniach.
3.9.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku H-Position alebo V-Position a stlačte tlačidlo
[
] na výrobku.
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
3,&785(
3,&785(
5HVSRQVH7LPH
)DVWHU
5HVSRQVH7LPH
)DVWHU
+3RVLWLRQ
+3RVLWLRQ
93RVLWLRQ
93RVLWLRQ
&RDUVH
&RDUVH
)LQH
)LQH
AUTO
4
Stlačením tlačidla [
AUTO
] vykonajte konfiguráciu položky H-Position alebo V-Position.
3 Nastavenie obrazovky
50
3
Nastavenie obrazovky
3.10 Coarse
Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.
Dostupné len v režime Analog.
3.10.1 Nastavenie položky Coarse
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Coarse a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
3,&785(
5HVSRQVH7LPH
)DVWHU
+3RVLWLRQ
93RVLWLRQ
&RDUVH
)LQH
AUTO
4
Upravte položku Coarse pomocou tlačidla [
].
3 Nastavenie obrazovky
51
3
Nastavenie obrazovky
3.11 Fine
Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.
Dostupné len v režime Analog.
3.11.1 Nastavenie položky Fine
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Fine a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
3,&785(
5HVSRQVH7LPH
)DVWHU
+3RVLWLRQ
93RVLWLRQ
&RDUVH
)LQH
AUTO
4
Upravte položku Fine pomocou tlačidla [
].
3 Nastavenie obrazovky
52
4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
SAMSUNG
Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright
nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
4.1
Red
Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.1.1 Konfigurácia položky Red
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Red a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
&2/25
5HG
:
*UHHQ
:
%OXH
:
&RORU7RQH
: 1RUPDO
*DPPD
: 0RGH
AUTO
4
Upravte položku Red pomocou tlačidla [
].
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
53
4
4.2
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Green
Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.2.1 Konfigurácia položky Green
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Green a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
&2/25
5HG
:
*UHHQ
:
%OXH
:
&RORU7RQH
:
1RUPDO
*DPPD
:
0RGH
AUTO
4
Upravte položku Green pomocou tlačidla [
].
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
54
4
4.3
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Blue
Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.3.1 Konfigurácia položky Blue
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Blue a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
&2/25
5HG
:
*UHHQ
:
%OXH
:
&RORU7RQH
:
1RUPDO
*DPPD
:
0RGH
AUTO
4
Upravte položku Blue pomocou tlačidla [
].
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
55
4
4.4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Color Tone
Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.
4.4.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Color Tone a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
&2/25
5HG
:
*UHHQ
:
%OXH
:
&RORU7RQH
: ૲ࣱ
&RRO
&RRO
: ֻҖ
1RUPDO
:DUP
:DUP
&XVWRP
*DPPD
AUTO

Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.

Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.

Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.

Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.

Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.

Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI a režim PC/AV Mode je nastavený na AV, položka
Color Tone má štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
56
4
4.5
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Gamma
Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.
4.5.1 Konfigurácia položky Gamma
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Gamma a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
&2/25
5HG
:
*UHHQ
:
%OXH
:
&RORU7RQH
: 1RUPDO
*DPPD
: 0RGH
ֻҖ
0RGH
0RGH3
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
57
5
5.1
Koordinácia OSD
Language
Nastavte jazyk ponuky.

Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.

Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
5.1.1 Konfigurácia nastavenia Language
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Language a stlačte tlačidlo [
].
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
0(186(77,1*6
/DQJXDJH
0HQX+3RVLWLRQ
0HQX93RVLWLRQ
'LVSOD\7LPH
7UDQVSDUHQF\
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
20
sec
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
On
6YHQVND
7UNoH
᪥ᮏㄒ
ଞ˲߭
∝䇁
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želaný jazyk a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Koordinácia OSD
58
5
5.2
Koordinácia OSD
Menu H-Position a Menu V-Position
Menu H-Position: Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.
Menu V-Position: Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.
5.2.1 Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
stlačte tlačidlo [
] sa presuňte na položku Menu H-Position alebo Menu V-Position a
]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
0(186(77,1*6
0(186(77,1*6
/DQJXDJH
(QJOLVK
/DQJXDJH
(QJOLVK
0HQX+3RVLWLRQ
0HQX+3RVLWLRQ
0HQX93RVLWLRQ
0HQX93RVLWLRQ
'LVSOD\7LPH
VHF
'LVSOD\7LPH
20 VHF
7UDQVSDUHQF\
2Q
7UDQVSDUHQF\
2Q
AUTO
4
].
Stlačením tlačidla [
AUTO
] vykonajte konfiguráciu položky Menu H-Position alebo Menu V-Position.
5 Koordinácia OSD
59
5
5.3
Koordinácia OSD
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
5.3.1 Konfigurácia položky Display Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Display Time a stlačte tlačidlo [
].
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
0(186(77,1*6
/DQJXDJH
(QJOLVK
0HQX+3RVLWLRQ
0HQX93RVLWLRQ
'LVSOD\7LPH
20
sec
VHF
VHF
On
VHF
VHF
7UDQVSDUHQF\
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želaný jazyk a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Koordinácia OSD
60
5
5.4
Koordinácia OSD
Transparency
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky:
5.4.1 Zmena položky Transparency
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Transparency a stlačte tlačidlo [
].
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
0(186(77,1*6
/DQJXDJH
(QJOLVK
0HQX+3RVLWLRQ
0HQX93RVLWLRQ
'LVSOD\7LPH
VHF
7UDQVSDUHQF\
On
2II
2Q
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želaný jazyk a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Koordinácia OSD
61
6
6.1
Nastavenie a vynulovanie
Reset
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
6.1.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset)
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Reset a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
2II
2II7LPHU
2II
7XUQ2II$IWHU
3&$90RGH
.H\5HSHDW7LPH
$FFHOHUDWLRQ
6RXUFH'HWHFWLRQ
0DQXDO
AUTO
5HVHWDOOVHWWLQJV"
<HV
1R
EXIT
4
5
Stlačením tlačidla [
AUTO
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
62
6
6.2
Nastavenie a vynulovanie
Eco Saving
Funkcia Eco Saving znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom
monitora.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Dynamic Contrast.
6.2.1 Konfigurácia položky Eco Saving
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Eco Saving a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
ଥࢿ
Off
2II7LPHU
ଥࢿ
Off
2II
7XUQ2II$IWHU
3&$90RGH
.H\5HSHDW7LPH
$FFHOHUDWLRQ
6RXUFH'HWHFWLRQ
0DQXDO
AUTO
4
5

75%: Zmení spotrebu energie monitora na 75 % predvolenej úrovne.

50%: Zmení spotrebu energie monitora na 50% predvolenej úrovne.

Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
63
6
6.3
Nastavenie a vynulovanie
Off Timer
Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.
6.3.1 Konfigurovanie funkcie Off Timer
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
2II
2II7LPHU
2II
2Q
7XUQ2II$IWHU
3&$90RGH
.H\5HSHDW7LPH
$FFHOHUDWLRQ
6RXUFH'HWHFWLRQ
0DQXDO
AUTO
4
5

Off: Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.

On: Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
64
6
6.4
Nastavenie a vynulovanie
Turn Off After
Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok
automaticky vypne.
Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
6.4.1 Konfigurácia funkcie Turn Off After
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Turn Off After a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
2II
2II7LPHU
2Q
7XUQ2II$IWHU
K
3&$90RGH
.H\5HSHDW7LPH
$FFHOHUDWLRQ
6RXUFH'HWHFWLRQ
0DQXDO
AUTO
4
Stlačením tlačidla [
] vykonajte konfiguráciu položky Turn Off After.
Pri výrobkoch určených na trhy v Európe je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa automaticky
aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Tento postup je v súlade s predpismi týkajúcimi sa napájacej
siete. Ak nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite na položky MENU
→
SETUP&RESET a
funkciu funkciu Off Timer prepnite do polohy Off.
6 Nastavenie a vynulovanie
65
6
6.5
Nastavenie a vynulovanie
PC/AV Mode
Nastavte PC/AV Mode na AV. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.

Táto funkcia nepodporuje analógový režim.

Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.

Ak je monitor (keď je nastavený na DVI) v úspornom režime alebo zobrazuje správu Check Signal
Cable, stlačte tlačidlo [ MENU ], aby sa zobrazili správy na obrazovke (OSD). Môžete vybrať možnosť
PC alebo AV.
6.5.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PC/AV Mode a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
2II
2II7LPHU
2Q
7XUQ2II$IWHU
K
3&$90RGH
.H\5HSHDW7LPH
$FFHOHUDWLRQ
6RXUFH'HWHFWLRQ
0DQXDO
AUTO
3&$90RGH
HDMI 1
HDMI 2
PC
AV
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
66
6
6.6
Nastavenie a vynulovanie
Key Repeat Time
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
6.6.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Key Repeat Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
2II
2II7LPHU
2Q
7XUQ2II$IWHU
4K
3&$90RGH
.H\5HSHDW7LPH
6RXUFH'HWHFWLRQ
$FFHOHUDWLRQ
Acceleration
VHF
Manual
VHF
1R5HSHDW
AUTO

Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri
stlačení tlačidlo zareaguje len raz.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
67
6
6.7
Nastavenie a vynulovanie
Source Detection
Slúži na aktivovanie položky Source Detection.
6.7.1 Konfigurácia funkcie Source Detection
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] prejdite na položku Source Detection a stlačte tlačidlo [
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
6(7835(6(7
5HVHW
(FR6DYLQJ
2II
2II7LPHU
2Q
7XUQ2II$IWHU
K
3&$90RGH
.H\5HSHDW7LPH
$FFHOHUDWLRQ
6RXUFH'HWHFWLRQ
$XWR
0DQXDO
AUTO
4
5

Auto: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.

Manual: Vyberte vstupný zdroj ručne.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
68
6
6.8
Nastavenie a vynulovanie
Customized Key
Funkciu Customized Key môžete prispôsobiť nasledovne.
6.8.1 Konfigurácia funkcie Customized Key
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Customized Key a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
6(7835(6(7
&XVWRPL]HG.H\
SAMSUNG
$FFHOHUDWLRQ
MAGIC Bright
(FR6DYLQJ
2Q
,PDJH6L]H
AUTO

4
5
SAMSUNG
MAGICBright
- Eco Saving - Image Size
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
69
7
7.1
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
INFORMATION
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
7.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku INFORMATION. Zobrazí sa aktuálny vstupný
zdroj, frekvencia a rozlíšenie.
PICTURE
COLOR
Analog
**kHz **Hz NP
**** x ****
MENU SETTINGS
Optimal Mode
**** x **** **Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
EXIT
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
EXIT
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
Zobrazované položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
70
7
7.2
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
Konfigurácia položiek Brightness a Contrast na úvodnej
obrazovke
Upravte položku Brightness alebo Contrast pomocou tlačidiel [
] na úvodnej obrazovke, na ktorej nie
je dostupná ponuka zobrazená na obrazovke.
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (v čase, keď nie je zobrazená žiadna
obrazovka ponuky) sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa
nasledovná obrazovka.
%ULJKWQHVV
100
&RQWUDVW
75
EXIT
2
3
Stlačením tlačidla [
] môžete prepínať medzi nastaveniami Brightness a Contrast.
Upravte položku Brightness, Contrast pomocou tlačidiel [
].
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
71
7
7.3
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
Konfigurácia položky Volume na úvodnej obrazovke
Upravte položku Volume stlačením tlačidla [
1
] pri zobrazenom sprievodcovi tlačidlami.
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (v čase, keď nie je zobrazená žiadna
obrazovka ponuky) sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa
nasledovná obrazovka.
9ROXPH
51
EXIT
2
Upravte nastavenie Volume pomocou tlačidiel [
].

Táto funkcia je dostupná iba v režime HDMI.

Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka, funkcia Auto Mute výrobku môže
spôsobiť stíšenie alebo prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov.
Nastavte vstupnú hlasitosť vstupného zariadenia na minimálne 20% hodnotu a ovládajte hlasitosť
pomocou ovládania hlasitosti (

) na výrobku.
Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt v prípade výskytu šumu alebo pri slabom
vstupnom signáli, zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného zariadenia.
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
72
8
8.1
Inštalácia softvéru
MagicTune
8.1.1 Čo je "MagicTune"?
"MagicTune" je softvérový program, ktorý pomáha s nastaveniami monitora tak, že ponúka komplexný
popis funkcií monitora a ľahko pochopiteľné pokyny.
Produkt môžete nastaviť pomocou myši a klávesnice, bez používania prevádzkových tlačidiel produktu.
8.1.2 Inštalácia softvéru
1
2
Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
Vyberte program nastavenia "MagicTune".
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát
kliknite na súbor nastavenia funkcie programu "MagicTune" na disku CD-ROM.
3
4
Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na položku "Next".
Dokončite zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.

Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.

Ikona "MagicTune" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o
produkte.

Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu ("MagicTune™")
Inštalácia programu "MagicTune™" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a
sieťovým prostredím.
Systémové požiadavky
Operačný systém

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
8 Inštalácia softvéru
73
8
Inštalácia softvéru
8.1.3 Odstránenie softvéru
Program "MagicTune™" môžete v systéme Windows odstrániť iba pomocou položky Pridať alebo
odstrániť programy.
Program "MagicTune™" odstránite nasledujúcimi krokmi.
1
Kliknite na položku Štart, vyberte možnosť Nastavenia a z ponuky vyberte položku Ovládací panel.
V systéme Windows XP kliknite na položku Štart a z ponuky vyberte možnosť Ovládací panel.
2
3
4
5
6
Dvakrát kliknite na ikonu Pridať alebo odstrániť programy na ovládacom paneli.
V okne Pridať/odstrániť vyhľadajte a vyberte program "MagicTune™" tak, aby sa zvýraznil.
Kliknutím na položku Zmeniť alebo odstrániť programy odstráňte softvér.
Výberom možnosti Áno spustíte odstraňovanie programu "MagicTune™".
Počkajte, kým sa zobrazí okno správy, ktorá vás bude informovať o tom, že softvér bol úplne
odstránený.
Technickú podporu, FAQ (často kladené otázky) alebo informácie o aktualizácii softvéru pre
program "MagicTune™" nájdete na webovej stránke (http://www.samsung.com/us/consumer/
learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).
8 Inštalácia softvéru
74
8
8.2
Inštalácia softvéru
MultiScreen
MultiScreen
Funkcia "MultiScreen" umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
8.2.1 Inštalácia softvéru
1
2
Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
Vyberte program nastavenia "MultiScreen".
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát
kliknite na súbor nastavenia funkcie programu "MultiScreen" na disku CD-ROM.
3
4
Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo "Next" (Ďalej).
Dokončite zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.

Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.

Ikona "MultiScreen" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov
o produkte.

Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii ("MultiScreen")
Inštalácia funkcie "MultiScreen" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým
prostredím.
Systémové požiadavky
Operačný systém

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista, 32bit

Windows 7, 32bit

Windows 8, 32bit
Pre "MultiScreen" sa odporúča operačný systém Windows 2000 alebo novší.
Hardvér

Pamäť najmenej 32 MB.

Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
8 Inštalácia softvéru
75
8
Inštalácia softvéru
8.2.2 Odstránenie softvéru
Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte možnosť Nastavenia/Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na
položku Pridať alebo odstrániť programy.
Zo zoznamu programov vyberte položku "MultiScreen" a kliknite na tlačidlo Pridať/odstráni.
8 Inštalácia softvéru
76
9
9.1
Sprievodca riešením problémov
Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych
služieb spoločnosti Samsung
9.1.1 Testovanie produktu
Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt
nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
2
3
4
Vypnite počítač a aj produkt.
Odpojte kábel od výrobku.
Zapne výrobok.
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
9.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „10.3 Tabuľka
štandardných signálových režimov“), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
9.1.3 Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Problémy
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Riešenia
SSkontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi
výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a
používanie počítača“)
9 Sprievodca riešením problémov
77
9
Sprievodca riešením problémov
Problém obrazovky
Problémy
Riešenia
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa
nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací
kábel. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie
počítača“)
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k
výrobku. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a
používanie počítača“)
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu
zapnuté.
Zobrazuje sa hlásenie Not Optimum Mode.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z
grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie
alebo frekvenciu pre tento výrobok.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby
zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných
signálových režimov (stránka 84).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k výrobku (pozrite si
časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Upravte položky Coarse (stránka 51) a Fine
(stránka 52).
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací
kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú
úroveň. (Pozrite si časť „10.1 Všeobecné“)
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.
Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a
frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie
kompatibilnej s produktom. Ak je to potrebné,
zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu
štandardného signálu (stránka 84) uvedenej v
tomto návode a podľa ponuky INFORMATION v
produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš
tmavá.
Upravte položky Brightness (stránka 40) a
Contrast (stránka 41).
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky COLOR. (Pozrite si
časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
(Pozrite si časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
(Pozrite si časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
9 Sprievodca riešením problémov
78
9
Sprievodca riešením problémov
Problémy
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka
napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Riešenia
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením
ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Problém zvuku
Problémy
Nepočuť žiadny zvuk.
Riešenia
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo
nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na
maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej
karte vášho počítača alebo v softvérovom
programe.
Problém zdrojového zariadenia
Problémy
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Riešenia
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC
odneste do servisu.
9 Sprievodca riešením problémov
79
9
9.2
Sprievodca riešením problémov
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.

Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel
témy
Obrazovka
Nastavenie
Vzhľad a
Rozšírené
Monitor
a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.

Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel
Display
Settings
Advanced
Monitor a nastavte
možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v
položke Nastavenie monitora.

Windows Vista: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
nastavenie
Prispôsobenie
Vzhľad a
Obrazovka -
Rozšírené nastavenie
Monitor a zmeňte
položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.

Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Vzhľad a
Rozlíšenie obrazovky
Monitor a zmeňte položku
Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.

Windows 8: Vyberte položky Nastavenie
Vzhľad a prispôsobenie
obrazovky
Ovládací panel
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Rozlíšenie
Monitor a zmeňte
položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.
9 Sprievodca riešením problémov
80
9
Sprievodca riešením problémov
Otázka
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Odpoveď

Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
témy

Vzhľad a
Nastavenia a nastavte rozlíšenie.
Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
Displej

Displej
Nastavenia a rozlíšenie nastavte.
Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel
prispôsobenie
Prispôsobenie
Vzhľad a
Nastavenia displeja a
rozlíšenie nastavte.

Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
prispôsobenie
Displej
Vzhľad a
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie
nastavte.

Windows 8: Prejdite na položky Nastavenie
Vzhľad a prispôsobenie
Displej
Ovládací panel
Upraviť rozlíšenie a
rozlíšenie nastavte.
Ako nastavím režim úspory
energie?

Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a témy
Displej
Nastavenia šetriča
obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Displej
Nastavenia šetriča obrazovky
alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v
počítači.

Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows 8: Režim úspory energie nastavte v položke
Nastavenie
Ovládací panel
Prispôsobenie
Vzhľad a prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS
SETUP v počítači.
Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
9 Sprievodca riešením problémov
81
10
Technické údaje
10.1 Všeobecné
Názov modelu
Panel
Synchronizácia
Veľkosť
27 palcov (68 cm)
Oblasť zobrazenia
597,6 mm (H) x 336,15 mm (V)
Odstup pixlov
0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)
Horizontálna frekvencia
30 ~ 81 kHz
Vertikálna frekvencia
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
Rozlíšenie
S27C750P
16,7 M
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne vzorkovanie
148 MHz (Analógový, HDMI)
Prívod energie
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože
štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže
odlišovať.
Signálové konektory
Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov,
rozpojiteľný Konektor HDMI do DVI,
rozpojiteľný kábel HDMI, odpojiteľný
Rozmery
Bez stojana
624,6 x 371,3 x 32,3 mm
(Š x V x H)/hmotnosť
So stojanom
624,6 x 515,6 x 200 mm / 5,8 kg
Pokyny pre životné
prostredie
Prevádzka
Teplota: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s
akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou
Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi
monitora a počítačovým systémom optimalizuje
nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa
vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné
nastavenia môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na
paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z
milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
10 Technické údaje
82
10
Technické údaje
10.2 Šetrič energie
Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby
kontrolky LED napájania v prípade, že sa výrobok stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa
napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo
pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory
energie.
Šetrič energie
Spotreba energie v
režime Energy Star
Režim úspory
energie
Vypnutie napájania
(Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania
Zapnuté
Bliká
Vypnuté
Príkon
29 wattov
Bezne 0,3 wattov
Bezne 0,3 wattov
Max. 0,45 W
Max. 0,45 W


Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach
alebo po zmene nastavení.
ENERGY STAR® je v USA registrovaná značka organizácie Agentúry pre ochranu životného
prostredia USA.
Napájanie v režime Energy Star sa meria testovacou metódou uvedenou v aktuálnej norme Energy
Star®.

Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0 wattov, vypnite vypínač na zadnej strane výrobku alebo
odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací
kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížte na 0 wattov odpojením
napájacieho kábla.
10 Technické údaje
83
10
Technické údaje
10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov

Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno
rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto
môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie
určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.

Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak
monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT
predtým, ako ho vymeníte za monitor LCD.
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka
sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov,
obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia
zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
10 Technické údaje
84
10
Technické údaje
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
720 x 480,480p
31,470
59,940
27,000
+/+
720 x 576,576p
31,250
50,000
27,000
+/+
1280 x 720,720p
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720,720p
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080,1080p
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080,1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
HDMI

Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva
horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia.
Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.

Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu.
Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a
vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
10 Technické údaje
85
Príloha
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
COLOMBIA
01-8000 112 112
Bogotá: 6001272
http:/www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Príloha
86
Príloha
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
Príloha
87
Príloha
EUROPE
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
!
"
!"
http://www.samsung.com/pl
Príloha
88
Príloha
EUROPE
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700
7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Príloha
89
Príloha
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
065777444
Príloha
90
Príloha
MENA
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa
(Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Príloha
91
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)
V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.



Ak servisný technik poskytne informácie o používaní produktu alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.
Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi. (internet, anténa, káblový signál
atď.).
Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.

Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.

Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.

Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.

Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:



vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,
opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,

modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,

jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,

nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné


Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
Príloha
92
Príloha
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Príloha
93
Príloha
Terminológia
OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať
nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno
zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.
Nastavenie hodnoty gama
Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke.
Pri nastavení jasu sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas
stredných odtieňov.
Stupnica šedej
Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a
svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien
čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou
farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných
odtieňov na obrazovke.
Snímkovacia frekvencia
Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu
obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa
zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu
obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia
frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia
frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.
Horizontálna frekvencia
Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov
(pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára
obraz. Horizontálne frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa
horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená,
že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000-krát za sekundu. Horizontálna frekvencia
sa udáva ako 85 kHz.
Vertikálna frekvencia
Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a
vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov.
Príloha
94
Príloha
Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa
označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.
Rozlíšenie
Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na
obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.
Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých
úloh naraz.
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne
rozlíšenie) a 1080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1200 obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne
rozlíšenie) a 1200 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).
Plug & Play
Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na
vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.
Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).
Príloha
95
Index
B
K
Bezpečnostn zásady 10
Kontrast 41
Kontrola obsahu 20
Č
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 86
Časovač vypnutia 64
Červená 53
M
Čistenie 8
MagicRotation Auto 28
Modrá 55
D
MultiScreen 75
Diely 22
Doba odozvy 49
O
Doba opakovania tlačidiel 67
Ochrana autorských práv 7
Ostrosť 42
F
Otázky a odpovede 80
Farebný odtieň 56
Funkcia Eco Saving 63
P
Požiadavky pred kontaktovaním strediska
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung
G
Gamma 57
77
Pred pripojením 29
Priehľadnosť 61
H
HDMI úroveň čiernej 48
Pripojenie a používanie počítača 30
Prispôsoben tlačidlo 69
Hrub 51
R
I
INFORMÁCIE 70
Režim PCAV 66
Rozpoznávanie zdrojov 68
Inštalácia 25
S
J
Jas 40
Jazyk 58
Jemn ladenie 52
SAMSUNG MAGIC Bright 43
SAMSUNG MAGIC Upscale 45
Správna likvidácia 93
Správna poloha na používanie produktu 19
Index
96
Index
Š
Šetrič energie 83
T
Tabuľka štandardných signálových režimov 84
Terminológia 94
V
Veľkosť obrázka 46
Všeobecn 82
Vynulovať 62
Vypnúť po 65
Z
Zelená 54
Zobrazenie času 60
Zodpovednosť za platen služby náklady
vzniknut zákazníkom 92
Index
97
Download PDF

advertising