Samsung | S19A10N | Samsung SA10 Používateľská príručka

SyncMaster S19A10N
Monitor
Návod na použitie
Farba a vzhľad sa môžu líšiť v závislosti od výrobku
a technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia na zlepšenie výkonu.
Obsah
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Skôr než začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Starostlivosť a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Čistenie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Bezpečnostné opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
MONTÁŽ VÝROBKU
Obsah balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Montáž stojana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Prepojenie s počítačom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Uzamknutie Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
POUŽÍVANIE VÝROBKU
Tabuľka režimu štandardného signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Tlačidlá na obsluhu výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Vlastná diagnostika monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Skôr, než zavoláte do servisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
FAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
VIAC INFORMÁCIÍ
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Funkcia šetrenie energiou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE
(Celosvetový Samsung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Správna likvidácia tohto produktu
(Odpadové elektrické a elektronické vybavenie) . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Dôležité bezpečnostné upozornenia
1-1
Skôr než začnete
Ikony používané v tejto príručke
IKONA
NÁZOV
VÝZNAM
Upozornenie
Označuje prípady, kedy funkcia nemusí pracovať alebo kedy sa nastavenie môže zrušiť.
Poznámka
Označuje radu alebo tip, ako používať funkciu.
Používanie tejto príručky
•
Úplne sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi skôr, ako použijete tento výrobok.
•
Ak sa vyskytne problém, pozrite si časť „Riešenie problémov“.
Poznámka o autorskom práve
Informácie v tejto používateľskej príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia na vylepšenie výkonu.
Chránené autorským právom © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Autorské právo na túto príručku je vyhradené spoločnosti Samsung Electronics, Co., Ltd.
Obsah tejto príručky sa nesmie čiastočne, ani úplne reprodukovať, distribuovať alebo používať v akejkoľvek forme bez
písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics, Co., Ltd.
Logo SAMSUNG a SyncMaster sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované ochranné známky Asociácie pre normy video elektroniky.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
1-1
1-2
Starostlivosť a údržba
Údržba vonkajšieho povrchu a obrazovky
Výrobok čistite mäkkou, suchou tkaninou.
•
Výrobok nečistite horľavými látkami, ako je napr. benzén alebo
riedidlo, ani nepoužívajte vlhkú tkaninu. Môže to mať za
následok problémy s výrobkom.
•
Neškriabte po obrazovke nechtami, ani ostrým predmetom.
Môže to spôsobiť ryhy alebo poškodenie výrobku.
•
Nečistite výrobok tak, že budete priamo na výrobok striekať
vodu.
Ak sa do výrobku dostane voda, môže spôsobiť požiar, zásah
elektrickým prúdom alebo problémy s výrobkom.
•
Na povrchu modelu s veľmi lesklou obrazovkou sa môžu
vytvoriť biele škvrny kvôli prirodzenej povahe materiálu, ak
používate supersonický zvlhčovač.
Vzhľad a farba sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Zabezpečenie priestoru inštalácie
•
Zachovávajte požadované vzdialenosti medzi zariadením a okolitými objektmi (napr. stenami), aby sa zabezpečilo
dostatočné vetranie.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar spôsobený vnútorným prehriatím.
Zariadenie inštalujte tak, aby sa zachovali uvádzané požadované vzdialenosti.
Vzhľad sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Pri inštalácii zariadenia na stojan
O stálych obrázkoch
•
Po dlhom zobrazení statickej snímky sa na obrazovke môže vytvoriť stály obraz alebo škvrna. Ak výrobok nebudete dlhší čas
používať, nastavte úsporný režim alebo šetrič obrazovky.
•
Z dôvodu technologických obmedzení výrobcu panela sa obraz vytváraný týmto produktom môže zobrazovať jasnejší alebo
tmavší, ako je bežné, a to pre približne 1 ppm (dielikov na milión) pixelov.
Počet podpixelov podľa typu panelu: Počet subpixelov = Max. horizontálne rozlíšenie x max. vertikálne rozlíšenie x 3
(Príklad) Ak je maximálne rozlíšenie 1920 x 1080, počet subpixelov je 1920 x 1080 x 3 = 6.220.800.
1-2
Dôležité bezpečnostné upozornenia
1-3
Čistenie monitora
Čistenie monitora
•
Panel a vonkajšia časť najmodernejšieho monitora sa dá ľahko poškrabať a vyžaduje si opatrnosť. Monitor čistite v súlade s
nasledujúcimi krokmi.
1. Vypnite monitor a PC.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.
Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, uistite sa, že odpojíte kábel tak, že chytíte zástrčku a
nebudete sa dotýkať kábla mokrými rukami.
3. Monitor utrite mäkkou mierne navlhčenou tkaninou, ktorá bola vyžmýkaná.
•
Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo rozpúšťadiel ani látky, ktoré
sú povrchovo aktívne.
V opačnom prípade sa môže vonkajšia časť odfarbiť alebo prasknúť, prípade sa môže
začať olupovať povrchová vrstva panela.
• Priamo na monitor nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok.
V opačnom prípade môže kvapalina preniknúť do monitora a spôsobiť požiar, zásah
elektrickým prúdom alebo zlyhanie.
4. Vonkajšiu časť monitora čistite jemnou handričkou navlhčenou malým množstvom vody.
5. Po skončení čistenia pripojte napájací kábel k monitoru.
6. Zapnite monitor a PC.
Bezpečnostné opatrenia pre uskladnenie
•
Používanie ultrazvukového zvlhčovača môže na vysokolesklom produkte spôsobiť biele fľaky.
Ohľadom čistenia vnútra monitora kontaktujte najbližšie servisné stredisko (platená služba).
Dôležité bezpečnostné upozornenia
1-3
1-4
Bezpečnostné opatrenia
Ikony používané pri bezpečnostných opatreniach
IKONA
NÁZOV
VÝZNAM
Upozornenie
Nedodržanie opatrení označených touto značkou môže mať za následok vážne poranenie
alebo dokonca smrť.
Upozornenie
Nedodržanie opatrení označených touto značkou môže mať za následok poranenie osôb
alebo poškodenie majetku.
Význam značiek
Nerobiť.
Musíte dodržať.
Nerozoberať.
Sieťová zástrčka musí byť odpojená od sieťovej zásuvky na stene.
Nedotýkať sa.
Musí sa uzemniť, aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom.
Súvisiace s elektrickou energiou
Zobrazenie produktu, ktoré sa používa na nasledujúcich obrázkoch pre vašu referenciu, sa môže odlišovať od skutočného
produktu.
Upozornenie
Nepoužívajte poškodený napájací kábel
alebo zástrčku, prípadne uvoľnenú sieťovú
zásuvku.
•
1-4
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Vyhnite sa pripájaniu alebo odpájaniu prívodu elektrickej energie mokrými rukami.
•
Nezapájajte viacero elektrických zariadení
do jednej sieťovej zásuvky.
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom.
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar z dôvodu prehriatia
sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku pevne zasuňte.
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Uistite sa, že ste pripojili sieťový kábel k
uzemnenej sieťovej zásuvke (iba pre zariadenia izolačnej triedy 1).
Vyhnite sa nadmernému ohýbaniu alebo
skrúcaniu sieťového kábla a na kábel
neklaďte ťažké predmety.
•
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
zranenie.
Sieťový kábel a výrobok držte mimo ohrievača.
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar z dôvodu poškodeného
napájacieho kábla.
Ak sú kolíky sieťovej zástrčky alebo sieťovej
zásuvky na stene pokryté prachom, vyčistite
ich pomocou suchej tkaniny.
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar.
Upozornenie
Neodpájajte zástrčku napájania, zatiaľ čo sa
produkt používa.
•
V opačnom prípade to môže poškodiť
produkt z dôvodu zásahu elektrickým
prúdom.
Uistite sa, že používate iba sieťový kábel
dodaný od našej spoločnosti. Okrem toho
nepoužívajte sieťový kábel z iného elektrického spotrebiča.
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Pri odpájaní zástrčky napájania zo sieťovej
zásuvky sa uistite, že ju budete držať za
zástrčku a nie za kábel.
Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky na stene tak, aby ste na ňu mohli ľahko
dosiahnuť.
•
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Ak sa vyskytne problém s výrobkom,
musíte odpojiť sieťovú zástrčku, aby ste
úplne vypli prívod energie. Prívod
energie sa nedá úplne vypnúť len za
pomoci tlačidla napájania na výrobku.
Súvisiace s montážou
Upozornenie
Na produkt nedávajte horiace sviečky,
odpudzovač hmyzu alebo cigarety a produkt
neinštalujte v blízkosti kúrenia.
Požiadajte montážneho technika alebo príslušnú spoločnosť, aby výrobok nainštalovala na stenu.
•
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
zranenie.
•
Uistite sa, že používate určený nástenný
držiak.
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar.
Produkt neinštalujte na zle vetranom
mieste, ako napríklad v poličke na knihy
alebo v skrinke.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
požiar z dôvodu vnútorného prehriatia.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Kvôli vetraniu zachovajte pri montáži vzdialenosť aspoň 10 cm od steny.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
požiar z dôvodu vnútorného prehriatia.
1-4
Plastové vrecká použité na balenie výrobku
držte mimo dosahu detí.
•
Ak si deti dajú plastové vrecká na hlavu,
mohli by sa udusiť.
Produkt neinštalujte na miesto, ktoré je
nestabilné alebo vystavené nadmerným vibráciám, ako napríklad nestabilná alebo šikmá polička.
•
Výrobok môže spadnúť a môže to mať
za následok poškodenie výrobku alebo
poranenie.
•
Ak výrobok použijete na mieste
vystavenom nadmerným vibráciám,
môže to mať za následok problémy s
výrobkom alebo požiar.
Produkt neinštalujte na mieste vystavenom
prachu, vlhkosti (sauna), olejom, dymu
alebo vode (dažďové kvapky) a neinštalujte
ho vo vozidle.
Produkt neinštalujte na mieste vystavenom
priamemu slnečnému svetlu a neinštalujte
ho v blízkosti zdroja tepla, ako napríklad krb
alebo kúrenie.
•
•
Môže to mať za následok úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
Môže to skrátiť životnosť výrobku alebo
spôsobiť požiar.
Produkt neinštalujte v ľahko dostupnej výške, kde k nemu budú mať dosah deti.
•
Ak sa dieťa dotkne výrobku, výrobok
môže spadnúť, čo môže mať za
následok poranenie.
•
Keďže predná časť je ťažšia, položte
výrobok na rovný a stabilný povrch.
Upozornenie
Počas prenášania nenechajte výrobok
spadnúť.
Neumiestňujte výrobok čelnou stranou smerom na podlahu.
•
•
Môže to mať za následok problémy s
výrobkom alebo zranenie.
Keď montujete výrobok na konzolu alebo na
policu, uistite sa, že predná strana výrobku
nevyčnieva z konzoly alebo z police.
•
Inak môže dôjsť k pádu výrobku,
následkom čoho môže byť zlyhanie
alebo zranenie.
•
Uistite sa, že použijete skrinku alebo
policu, ktorá je vhodná pre veľkosť
produktu.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu panelu.
Keď výrobok kladiete, manipulujte s ním
opatrne.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
problém s produktom alebo zranenie.
Ak sa výrobok nachádza na mieste, kde sa
značne líšia prevádzkové podmienky, môže
kvôli okolitému prostrediu dôjsť k vážnemu
problému s kvalitou. V takomto prípade
namontujte výrobok až potom, ako sa o
záležitosti poradíte s jedným z našich servisných technikov.
•
1-4
Miesta vystavené mikroskopickému
prachu, chemikáliám, príliš vysokým
alebo príliš nízkym teplotám, vysokej
vlhkosti, ako sú napríklad letiská alebo
stanice, kde sa výrobok sústavne dlhý
čas používa atď.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Súvisiace s používaním
Upozornenie
Keďže výrobkom prechádza vysoké napätie, výrobok sami nikdy nerozoberajte,
neopravujte, ani neupravujte.
•
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
V opačnom prípade to môže z dôvodu
poškodenia kábla spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, požiar alebo
problém s produktom.
Nezdvíhajte alebo nepremiestňujte produkt
tak, že ho budete držať len za napájací
kábel alebo signálový kábel.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
problém s produktom.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali alebo liezli
na produkt.
•
V opačnom prípade to môže z dôvodu
poškodenia kábla spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, požiar alebo
problém s produktom.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
V opačnom prípade to môže spôsobiť
pád produktu, čo môže zapríčiniť
zranenie alebo smrť.
Na hornú stranu produktu nedávajte
objekty, ako napríklad hračky alebo koláčiky.
•
Ak sa dieťa zavesí na výrobok, aby
uchopilo predmet, predmet alebo
výrobok môžu spadnúť a môže to mať
za následok zranenie alebo dokonca až
smrť.
Nehádžte objekty ponad produkt, prípadne
do produktu nebúchajte.
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Produkt nepremiestňujte tak, že budete
ťahať za sieťový kábel alebo kábel antény.
•
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
Ak príde búrka, odpojte sieťový kábel a za
žiadnych okolností sa nedotýkajte kábla
antény, pretože je to veľmi nebezpečné.
•
Uistite sa, že sa voda nedostala do
vnútra výrobku.
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
V prípade, že vám výrobok spadne alebo ak
sa pokazí skrinka, vypnite napájanie a
odpojte sieťový kábel. Obráťte sa na servisné stredisko.
•
•
Ak výrobok potrebuje opravu, obráťte sa
na servisné stredisko.
Ak výrobok vydáva zvláštny hluk, spálený
zápach alebo dym, ihneď odpojte sieťový
kábel a obráťte sa na servisné stredisko.
•
Keď čistíte výrobok, nestriekajte vodu
priamo na diely výrobku.
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
V prípade, že dôjde k úniku plynu, nedotýkajte sa výrobku alebo sieťovej zástrčky a
okamžite vyvetrajte.
•
Iskra môže spôsobiť výbuch alebo
požiar.
•
Počas búrky s hrmením alebo blýskaním
sa nedotýkajte sieťového kábla a ani
kábla antény.
V blízkosti produktu nepoužívajte alebo
nedávajte horľavé spreje alebo objekty.
•
Môže to mať za následok výbuch alebo
požiar.
1-4
Dávajte pozor, aby ste nezablokovali vetráky obrusom alebo záclonou.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
požiar z dôvodu vnútorného prehriatia.
Do produktu (vetracích prieduchov, otvorov
atď.) nevkladajte kovové objekty, ako napríklad paličky, mince alebo sponky do vlasov, prípadne horľavé objekty.
•
Ak sa do výrobku dostane voda alebo
cudzia látka, vypnite napájanie, odpojte
sieťový kábel a obráťte sa na servisné
stredisko.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
problém s produktom, zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.
Nad produkt nedávajte nádobu s tekutinou,
ako napríklad vázu, črepník, nápoje, kozmetiku alebo liečivá, prípadne kovové
objekty.
•
Ak sa do výrobku dostane voda alebo
cudzia látka, vypnite napájanie, odpojte
sieťový kábel a obráťte sa na servisné
stredisko.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
problém s produktom, zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.
Upozornenie
Po dlhom zobrazení statickej snímky sa na
obrazovke môže vytvoriť stály obraz alebo
škvrna.
Keď výrobok nebudete dlhší čas používať,
napríklad keď odídete z domu, odpojte sieťový kábel zo zásuvky na stene.
•
•
Ak výrobok nebudete dlhší čas
používať, nastavte úsporný režim alebo
nastavte šetrič obrazovky na režim
pohyblivého obrazu.
Nastavte správne rozlíšenie a frekvenciu
pre výrobok.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
namáhanie zraku.
Sústavné sledovanie výrobku z príliš blízkej
vzdialenosti môže poškodiť zrak.
Produkt nedávajte spodnou stranou nahor
alebo pri jeho premiestňovaní nedržte len
stojan.
•
•
1-4
Môže to spôsobiť pád výrobku, v
dôsledku čoho sa výrobok môže
poškodiť alebo sa môžete zraniť.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovač,
ani varič.
•
Je dôležité, aby si váš zrak trochu odpočinul
(5 minút každú hodinu), keď pozeráte na
obrazovku produktu počas dlhšieho časového obdobia.
Inak môže dôjsť k nahromadeniu
prachu, výsledkom čoho môže byť
požiar spôsobený prehriatím alebo
skratom alebo zásah elektrickým
prúdom.
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Keďže panel displeja je po dlhom používaní
horúci, výrobku sa nedotýkajte.
Toto zmierni namáhanie očí.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Malé príslušenstvo držte mimo dosahu detí.
Pri nastavovaní uhla výrobku alebo výšky
stojanu si dávajte pozor.
•
Ak si zachytíte ruku alebo prst, môžete
sa zraniť.
•
Ak výrobok nadmerne nahnete, výrobok
môže spadnúť, dôsledkom čoho môže
byť zranenie.
Nad produkt nedávajte ťažký objekt.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
problém s produktom alebo zranenie.
Uchovávanie správneho držania tela pri používaní tohto výrobku
Keď používate tento výrobok, uchovávajte správne držanie tela.
•
Vystrite si chrbát.
•
Udržujte vzdialenosť očí od obrazovky 45 až 50 cm. Pozerajte sa na obrazovku zhora,
tvárou na prednú stranu obrazovky.
•
Uhol výrobku nastavte tak, aby sa na obrazovke neodrážalo svetlo.
•
Lakte držte v pravom uhle a ramená v rovine so zadnou stranou rúk.
•
Lakte držte v pravom uhle.
•
Päty položte rovno na zem, zatiaľ čo kolená budú zvierať uhol 90 stupňov alebo vyšší a
udržujte polohu ramena tak, že rameno bude pod srdcom.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
1-4
2
Montáž výrobku
2-1
Obsah balenia
•
Rozbaľte výrobok a skontrolujte, či boli pribalené všetky nasledujúce veci.
•
Odložte obalovú škatuľu pre prípad, že budete musieť presúvať výrobok na väčšie vzdialenosti.
Monitor
OBSAH
Príručka rýchlym
Záručný list k výrobku
nastavením
(nie je všade dostupná)
Stojan
Napájací kábel
Kábel D-Sub
Konektor stojanu
Dodané káble sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného produktu.
2-1
Montáž výrobku
2-2
Montáž stojana
Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je to znázornené na obrázku.
Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne pripojený.
Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu tak, aby sa úplne upevnila.
Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a výrobok položte na stôl tak, že
predná strana výrobku bude smerovať nadol.
Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je to zobrazené na obrázku.
Zatlačte zložený stojan do hlavnej časti tela v smere šípky tak, ako je to zobrazené na
obrázku.
Montáž výrobku
2-2
- Upozornenie
Predchádzajte zdvíhaniu produktu tak, že ho budete držať len za stojan.
Rozobratie prebieha v opačnom poradí montáže.
2-2
Montáž výrobku
2-3
Prepojenie s počítačom
Pripájacia časť sa môžu odlišovať v závislosti od modelu výrobku.
1. Pripojte výrobok k počítaču v závislosti od video výstupu podporovaného počítačom.
•
Ak grafická karta umožňuje D-Sub (<Analog>) output
•
Pripojte [RGB IN] port výrobku k portu [D-Sub] počítača pomocou kábla D-Sub.
2. Ak chcete zariadenie začať používať, napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke a k portu [POWER] na samotnom zariadení.
(Vstupné napätie sa automaticky prepína.)
Keď je výrobok pripojený k počítaču, môžete výrobok zapnúť a používať ho.
3. Káble nemožno upevniť podľa nasledujúceho znázornenia.
Montáž výrobku
2-3
2-4
Uzamknutie Kensington
Zámok Kensington Lock je zariadenie na ochranu proti krádeži, ktoré používateľom umožňuje uzamknúť výrobok tak, že ho môžu
bezpečne používať na verejných priestranstvách. Keďže tvar a používanie uzamykacieho zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od
modelu a od výrobcu, pozrite si ďalšie informácie v príručke pre používateľa dodávanej spolu s uzamykacím zariadením, kde
nájdete ďalšie informácie.
Zámok Kensington si musíte zakúpiť samostatne.
Pre uzamknutie produktu postupujte podľa týchto krokov:
1. Kábel uzamknutia Kensington omotajte okolo veľkého statického predmetu, ako je napríklad stôl alebo kreslo.
2. Zasuňte koniec kábla s uzamknutím pripojeným cez prevlečený koniec kábla uzamknutia Kensington.
3. Vložte uzamykacie zariadenie do otvoru uzamknutia Kensington na monitore (
4. Zamknite uzamknutie (
2-4
).
).
•
Toto sú všeobecné pokyny. Presné pokyny nájdete v používateľskej príručke dodávanej spolu s uzamykacím
zariadením.
•
Uzamykacie zariadenie si môžete zakúpiť v obchode s elektronikou, internetovom obchode alebo v našom servisnom
stredisku.
Montáž výrobku
3
Používanie výrobku
3-1
Tabuľka režimu štandardného signálu
Tento produkt zobrazuje obraz v najvyššej kvalite pri sledovaní pri optimálnom nastavení rozlíšenia. Optimálne rozlíšenie
závisí od veľkosti obrazovky.
Preto sa vizuálna kvalita zníži, ak nenastavíte pre rozmer panelu optimálne rozlíšenie. Je to odporúčané nastavenie
rozlíšenia pre optimálne rozlíšenie výrobku.
Ak je signál z počítača jedným z nasledujúcich režimov štandardného signálu, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak ale signál z
počítača nie je jedným z nasledujúcich režimov signálu, môže sa zobraziť prázdna obrazovka. Preto ho nakonfigurujte
nasledovne, za pomoci príručky pre používateľa grafickej karty.
S19A10N
REŽIM
ZOBRAZENIA
HORIZONTÁLNA
FREKVENCIA (KHZ)
VERTIKÁLNA
FREKVENCIA (HZ)
VZORKOVANIE
(MHZ)
SYNCHRONIZAČNÁ
POLARITA (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, po ktorý trvalo snímanie jedného pásmo z najkrajnejšej ľavej polohy do najkrajnejšej pravej polohy na obrazovke sa nazýva
horizontálny cyklus a ekvivalent horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa vyjadruje v
kHz.
Vertikálna frekvencia
Panel musí zobrazovať rovnaký obraz na obrazovke každú desatinu sekundy, aby ľudia mohli sledovať obraz. Táto frekvencia sa
nazýva vertikálna frekvencia. Vertikálna frekvencia sa vyjadruje v Hz.
Používanie výrobku
3-1
3-2
Tlačidlá na obsluhu výrobku
Tlačidlá na obsluhu výrobku
Napájanie (zap./vyp.), jas, kontrast a funkcia automatického upravovania na tomto produkte je možné používať len
stlačením tlačidla napájania.
FUNKCIA
Zapnutie/vypnutie
POPIS
Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania, až kým sa
obrazovka nezapne alebo nevypne.
•
Ak chcete produkt vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania na menej ako 5 sekúnd.
•
Ak chcete produkt zapnúť, stlačte tlačidlo napájania.
Ďalšie informácie o funkcii úspory energie nájdete pod funkcia úspory energie v časti
Ďalšie informácie. Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, odporúčame vám odpojiť
sieťový kábel, aby sa minimalizovala spotreba energie.
Jas, kontrast a automatické
upravovanie
Ak chcete použiť funkciu jasu, kontrastu alebo automatického upravovania, stlačte a podržte
tlačidlo napájania na 5 sekúnd alebo dlhšie.
Ak chcete na obrazovke ponuky vybrať položku ponuky, stlačte a podržte tlačidlo napájania,
až kým položka ponuky nie je vybraná. Ak chcete prejsť na inú položku ponuky, krátko stlačte tlačidlo napájania.
3-2
Používanie výrobku
3-3
MagicTune
Čo je MagicTune?
MagicTune je softvérový program, ktorý pomáha s nastaveniami monitora tak, že ponúka komplexný popis funkcií monitora a
ľahko pochopiteľné pokyny.
Používatelia môžu výrobok nastaviť pomocou myši a klávesnice, bez používania prevádzkových tlačidiel výrobku.
Inštalácia softvéru
1. Navštívte oficiálnu webovú lokalitu spoločnosti Samsung a prevezmite najnovšiu verziu programu MagicTune .
HTTP://WWW.SAMSUNG.COM
2. Dokončite zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.
•
Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
•
Ikona MagicTune sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
•
Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu (MagicTune™)
Inštalácia programu MagicTune™ môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.
Systémové požiadavky
OS
•
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Odstránenie softvéru
Program MagicTune™ môžete v systéme Windows odstrániť iba pomocou položky [Add or Remove Programs (Pridať alebo
odstrániť programy) ].
Program MagicTune™ odstránite nasledujúcimi krokmi.
1. Kliknite na položku [Start (Štart)], vyberte možnosť [Settings (Nastavenia)] a z ponuky vyberte položku [Control Panel
(Ovládací panel)].
V systéme Windows XP kliknite na položku [Start (Štart)] a z ponuky vyberte možnosť [Control Panel (Ovládací panel)].
2. Dvakrát kliknite na ikonu [Pridať alebo odstrániť programy] na ovládacom paneli.
3. V okne [Add/Remove (Pridať/odstrániť)] vyhľadajte a vyberte program MagicTune™ tak, aby sa zvýraznil.
4. Kliknutím na položku [Change or Remove Programs (Zmeniť alebo odstrániť programy)] odstráňte softvér.
5. Výberom možnosti [Yes (Áno)] spustíte odstraňovanie programu MagicTune™.
6. Počkajte, kým sa zobrazí okno správy, ktorá vás bude informovať o tom, že softvér bol úplne odstránený.
Technickú podporu, FAQ (často kladené otázky) alebo informácie o aktualizácii softvéru pre program MagicTune™ nájdete
na webovej stránke.
Používanie výrobku
3-3
4
Riešenie problémov
4-1
Vlastná diagnostika monitora
•
Pomocou funkcie Vlastná diagnostika môžete skontrolovať, či výrobok pracuje správne.
•
Ak sa po správnom pripojení produktu k počítaču zobrazí prázdna obrazovka, vykonaním nasledovných krokov použite
funkciu vlastnej diagnostiky.
1. Vypnite výrobok a počítač.
2. Oddeľte signálový kábel od produktu.
3. Zapnite výrobok.
4. Ak produkt funguje správne, na obrazovke sa zobrazí ikona <Check Signal Cable>.
Ak sa v takomto prípade znovu zobrazí prázdna obrazovka, uistite sa, že s počítačom a prepojením nie je žiadny problém.
Výrobok pracuje správne.
4-1
Riešenie problémov
4-2
Skôr, než zavoláte do servisu
Skôr, ako zavoláte popredajný servis, skontrolujte nasledujúce veci. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko Samsung Electronics.
ZOBRAZUJE SA PRÁZDNA OBRAZOVKA / NEMÔŽEM ZAPNÚŤ VÝROBOK.
Je napájací kábel správne pripojený?
Skontrolujte stav pripojenia sieťového kábla.
Zobrazuje sa na displeji ikona <Check Signal Cable>?
Skontrolujte kábel spájajúci počítač s výrobkom.
Zobrazuje sa na displeji ikona <Optimum resolution>?
Toto sa vyskytne vtedy, keď signál z grafickej karty prekročí
maximálne rozlíšenie alebo maximálnu frekvenciu výrobku.
V takomto prípade nastavte príslušné rozlíšenie a frekvenciu
pre výrobok.
Zobrazí sa na obrazovke ikona <power saving mode> a po 5
sekundách obrazovka sčernie?
1. Táto ikona sa zobrazí pred prepnutím produktu do režimu
úspory energie. Normálnu prevádzku obnovte kliknutím
myšou alebo stlačením ktoréhokoľvek klávesu na
klávesnici.
2. Keď je produkt v úspornom režime, na obrazovke sa
okamžite po stlačení tohto tlačidla zobrazí ikona <power
saving mode> a znova prejde do úsporného režimu po 5
sekundách.
3. Ak toto tlačidlo stlačíte, keď sa na displeji zobrazuje ikona
<power saving mode>, monitor sa vypne.
FARBA JE ČUDNÁ / OBRAZ SA ZOBRAZUJE ČIERNOBIELO.
Zobrazuje sa celá obrazovka v rovnakej farbe, ako pri pozeraní sa na obrazovku cez celofánovú fóliu?
Skontrolujte pripojenie kábla k počítaču.
Je grafická karta správne nakonfigurovaná?
Nastavte grafickú kartu podľa príručky pre používateľa.
Znovu úplne zasuňte grafickú kartu do počítača.
ZOBRAZOVANÁ OBLASŤ SA NÁHLE POHNE K OKRAJU ALEBO DO STREDU.
Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?
Stlačením tohto tlačidla spustíte funkciu AUTOMATICKÉHO
nastavenia.
Nezmenili ste príslušné rozlíšenie a frekvenciu výrobku?
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na príslušné hodnoty v grafickej karte.
pozrite si (Tabuľku štandardných režimov signálu)
Je grafická karta správne nakonfigurovaná?
Nastavte grafickú kartu podľa príručky pre používateľa.
OBRAZY NIE SÚ ZAOSTRENÉ.
Nezmenili ste príslušné rozlíšenie a frekvenciu výrobku?
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na príslušné hodnoty v grafickej karte.
pozrite si (Tabuľku štandardných režimov signálu)
Riešenie problémov
4-2
FARBA SA ZOBRAZUJE 16 BITOCH (16 FARIEB). FARBA SA ZMENILI POTOM, ČO SA VYMENILA GRAFICKÁ
KARTA.
Nainštalovali ste ovládač zariadenia pre výrobok?
Windows XP: Farbu opätovne nastavte výberom položiek
Ovládací panel → Vzhľad a nastavenia → Obrazovka →
Nastavenie.
Windows ME/2000: Farbu nastavte znovu výberom položky
Control Panel (Ovládací panel) → Display (Displej)→ Settings
(Nastavenia).
Windows Vista: zmeňte nastavenie farieb tak, že vyberiete
položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie→Prispôsobenie→Nastavenie obrazovky.
Windows 7: Zmeňte nastavenia farieb vybratím položiek Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Upraviť rozlíšenie → Rozšírené nastavenie → Monitor.
(Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke systému
Windows pre počítač.)
Je grafická karta správne nakonfigurovaná?
Farbu znova nakonfigurujte v súlade s novým ovládačom grafickej karty.
PRI ZVÁDZANÍ POČÍTAČA POČUŤ ZVUK „PÍP, PÍP“.
Ak pri zavádzaní počítača počuť zvuk pípnutia 3 alebo viac krát, požiadajte o opravu počítača.
4-2
Riešenie problémov
4-3
FAQ
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY!
Ako môžem zmeniť frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu)
video signálu?
SKÚSTE NASLEDUJÚCE!
Musíte zmeniť frekvenciu na grafickej karte.
Windows XP: Frekvenciu zmeníte výberom položky Ovládací
panel → Vzhľad a témy → Displej→ Nastavenia → Rozšírené
→ Monitor a potom zmeníte obnovovaciu frekvenciu v položke Nastavenia monitora.
Windows ME/2000: Frekvenciu zmeníte výberom položky
Control Panel (Ovládací panel) → Display (Displej) → Settings (Nastavenia) → Advanced (Rozšírené) → Monitor
(Monitor) a potom zmeníte obnovovaciu frekvenciu v položke
Monitor Settings (Nastavenia monitora).
Windows Vista: Windows Vista: Zmeňte frekvenciu vybratím
položiek Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie → Nastavenie obrazovky → Rozšírené nastavenie →
Monitor a potom zmeňte frekvenciu obnovovania obrazovky
pod položkou Nastavenie monitora.
Windows 7: Frekvenciu zmeňte zvolením položiek Ovládací
panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Upraviť
rozlíšenie → Rozšírené nastavenie → Monitor, Následne
zmeňte obnovovaciu frekvenciu pod položkou Nastavenie
monitora.
(Viac informácií nájdete v príručke pre používateľa počítača
alebo grafickej karty.)
Riešenie problémov
4-3
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY!
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
SKÚSTE NASLEDUJÚCE!
Windows XP: Rozlíšenie zmeňte vybratím položiek Ovládací
panel → Vzhľad a nastavenia → Obrazovka → Nastavenie.
Windows ME/2000: Rozlíšenie zmeňte výberom položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Displej) → Settings
(Nastavenia).
Windows Vista: zmeňte rozlíšenie tak, že vyberiete položky
Ovládací panel → „Vzhľad a prispôsobenie→Prispôsobenie→Nastavenie obrazovky.
Windows 7: Rozlíšenie zmeňte vybratím položiek Ovládací
panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Upraviť
rozlíšenie.
(Viac informácií nájdete v príručke pre používateľa počítača
alebo grafickej karty.)
Ako môžem používať funkciu úspory energie?
Windows XP: Nakonfigurujte ju výberom položky Control
Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes (Vzhľad
a témy) → Display (Displej) → Screen Saver Setting (Nastavenia šetriča obrazovky) alebo ju nakonfigurujte v nastavení
BIOS počítača.
Windows ME/2000: Nakonfigurujte ju výberom položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Displej) → Screen
Saver Setting (Nastavenia šetriča obrazovky) alebo ju nakonfigurujte v nastavení BIOS počítača.
Windows Vista: zmeňte nastavenia tak, že vyberiete položky
Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie
→ Šetrič obrazovky. Tiež môžete použiť ponuku BIOS
SETUP v počítači.
Windows 7: zmeňte nastavenia tak, že vyberiete položky
Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie
→ Šetrič obrazovky. Tiež môžete použiť ponuku BIOS
SETUP v počítači.
(Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke systému
Windows pre počítač.)
4-3
Riešenie problémov
5
Viac informácií
5-1
Technické údaje
NÁZOV MODELU
Panel
synchronizácia
Veľkosť
18,5 palca (47 cm)
Oblasť zobrazenia
409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)
Odstup pixlov
0,300 mm (H) x 0,300 mm (V)
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
Rozlíšenie
S19A10N
16,7 M
Optimálne rozlíšenie
1366x768 @ 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1366x768 @ 60 Hz
RGB analógové
Vstupný signál, prerušený
0,7 Vp-p ± 5%
Oddelená H/V synchronizácia, funkcia Composite, SOG
Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0V, V nízka ≤ 0,8V)
Maximálne vzorkovanie
89MHz (Analógový)
Prívod energie
Tento produkt podporuje 100-240 V,Pretože sa bežné napätie môže odlišovať v
závislosti od krajiny, skontrolujte štítok na zadnej strane produktu,
Signálový kábel
Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný
Rozmery (Š x V x H)/hmotnosť
443,4 x 283,0 x 65,7 mm (So stojanom)
443,4 x 366,6 x 214,2 mm (So stojanom) / 2,9 kg
Pokyny pre
životné prostredie
Obsluha
Prevádzková teplota: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlhkosť: 10 % až 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota uskladnenia: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlhkosť: 5 % až 95 %, bez kondenzácie
Naklonenie
-1˚ ~ 21˚
Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
Viac informácií
5-1
5-2
Funkcia šetrenie energiou
Tento monitor obsahuje vstavaný systém správy napájania s názvom PowerSaver. Tento systém šetrí energiu tak, že prepne váš
monitor na režim s nižším napájaním, keď sa určitý čas nepoužíva. Monitor sa automaticky prepne k bežnej prevádzke, keď
stlačíte tlačidlo na klávesnici. Za účelom úspory energie VYPNITE monitor, keď nie je potrebný alebo vtedy, keď ho necháte dlhý
čas bez dozoru. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPM nainštalovanou v počítači. Aby ste
nastavili túto funkciu, použite softvérový pomocný program nainštalovaný v počítači.
STAV
NORMÁLNA PREVÁDZKA
REŽIM ÚSPORY ENERGIE
VYPNUTIE
Príkon
24 wattov
0,3 wattov
0,3 wattov
(Bežne)
Ak nemáte žiadny vypínač energie, spotreba energie je „0“ iba vtedy, keď odpojíte sieťový kábel.
5-2
Viac informácií
5-3
Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)
•
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/
min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
Viac informácií
5-3
EUROPE
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864) From landline & mobile :
(+30) 210 6897691
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40) 21 206
01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
Turkey
444 77 11
http://www.samsung.com
5-3
http://www.samsung.com/ch_fr/
(French)
Viac informácií
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
UKRAINE
http://www.samsung.com
0-800-502-000
http:// www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for
PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for
Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
Viac informácií
1 800 588 889
http://www.samsung.com
5-3
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
5-3
Viac informácií
5-4
Správna likvidácia tohto produktu (Odpadové elektrické a elektronické
vybavenie)
(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s
ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami,
mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento
výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Viac informácií
5-4
Download PDF