Samsung | S27E330H | Samsung S27E330H Používateľská príručka

Používateľská príručka
S27E330H
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.
Iné ochranné známky než tie, ktoré patria spoločnosti Samsung Electronics, sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
••
Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
‒‒ (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
‒‒ (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
••
Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo
domácnosti.
Obsah
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
4
4
Bezpečnostné opatrenia
Symboly
Čistenie
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
4
4
5
5
6
7
Prípravy
Diely
Ovládací panel
Sprievodca smerovými klávesmi
Sprievodca klávesmi funkcií
Zmena nastavení Brightness, Contrast a
Sharpness
Zadná strana
Nastavenie sklonu výrobku
Zámka proti odcudzeniu
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo
stojana na pracovný stôl
9
9
10
11
Inštalácia
Upevnenie stojana
Odstránenie stojanu
16
16
17
12
13
13
14
15
Pripojenie a používanie
zdrojového zariadenia
Response Time
25
H-Position & V-Position
25
Coarse
25
Pripojenie a používanie počítača
18
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)18
Pripojenie pomocou kábla HDMI
19
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
19
Pripojenie napájania
19
Fine
25
Správna poloha pri používaní výrobku
20
Red
26
Inštalácia ovládača
21
Green
26
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
21
Blue
26
Color Tone
27
Gamma
27
Kontrolné body pred pripojením
18
Nastavenie obrazovky
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Brightness
22
Contrast
22
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Sharpness
22
Language
28
Eye Saver Mode
23
Menu H-Position & Menu V-Position
28
Game Mode
23
Display Time
28
SAMSUNG MAGIC Bright
23
Transparency
28
SAMSUNG MAGIC Angle
24
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
Image Size
24
HDMI Black Level
25
2
Obsah
Nastavenie a vynulovanie
Technické údaje
Reset All
29
Všeobecné
36
Eco Saving Plus
29
Tabuľka štandardných signálových režimov
37
Off Timer
30
PC/AV Mode
30
Key Repeat Time
30
Source Detection
30
Power LED On
30
INFORMATION
31
Príloha
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
39
Nejde o poruchu výrobku
39
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka 39
Iné
39
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
32
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung
33
Testovanie produktu
33
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
33
Skontrolujte nasledovné.
33
Otázky a odpovede
35
3
1. kapitola
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Bezpečnostné opatrenia
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného
alebo väčšieho priestoru.
Upozornenie
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT. (ALEBO ZADNÚ STRANU)
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY
MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ.
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM
ODBORNÍKOM.
10 cm
10 cm
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku.
10 cm
Je nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
10 cm
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité
informácie týkajúce sa prevádzky a údržby.
10 cm
Symboly
Výstraha
Opatrenia pri skladovaní
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému
zraneniu.
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo škodám na
majetku.
――V prípade, že je potrebné vyčistiť vnútrajšok produktu, obráťte sa na stredisko zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung (za úkon vám bude naúčtovaný servisný poplatok).
4
Čistenie
――Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
――Pri čistení postupujte nasledovne.
Elektrická energia a bezpečnosť
Výstraha
•• Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
1 Vypnite výrobok a počítač.
•• Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte viacero výrobkov.
2 Odpojte napájací kábel od výrobku.
•• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
――Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom.
3 Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.
‒‒ Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo
aktívnych látok.
‒‒ Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.
4 Pri čistení vonkajšieho povrchu výrobku namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju
vyžmýkajte.
5 Po vyčistení pripojte k výrobku napájací kábel.
6 Zapnite výrobok a počítač.
•• Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
•• Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).
•• Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nenechávajte pod
ťažkým predmetom.
•• Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Z okolia kontaktov sieťovej zástrčky alebo zásuvky odstráňte prach pomocou suchej handričky.
Upozornenie
•• Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
•• Používajte len napájací kábel od spoločnosti Samsung, ktorý bol dodaný s výrobkom. Napájací
kábel nepoužívajte s inými výrobkami.
•• Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
‒‒ Ak sa vyskytne problém, napájací kábel je potrebné odpojiť na prerušenie napájania výrobku.
•• Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
5
Inštalácia
Výstraha
Upozornenie
•• Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v
blízkosti zdrojov tepla.
•• Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
•• Výrobok neinštalujte v priestoroch s nedostatočným vetraním, ako je napríklad polica na knihy
alebo skrinka.
•• Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
•• Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku
neprečnieval.
•• Výrobok nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 10 cm od steny, aby bolo zabezpečené vetranie.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí.
‒‒ Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
‒‒ Deti by sa ním mohli udusiť.
•• Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený
povrch a pod.)
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
‒‒ Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo
vznik požiaru.
•• Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky
vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
•• Výrobok položte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej koncentrácii jemného
prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude
výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu
výrobku.
‒‒ Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, je nevyhnutné sa poradiť so servisným
strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov,
napríklad kachlí.
‒‒ Môže sa skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.
•• Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
•• Jedlé oleje (ako napríklad sójový olej) môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Chráňte výrobok
pred znečistením olejom. Výrobok taktiež neinštalujte ani nepoužívajte v kuchyni ani v blízkosti
sporáka.
6
Prevádzka
Výstraha
•• Vo vnútri výrobku sa nachádza vysoké napätie. Výrobok nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani
neupravujte.
‒‒ Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane napájacieho kábla.
•• Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Do výrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-výstupné konektory a pod.) nevkladajte kovové
predmety (paličky, mince, sponky a pod.) ani ľahko horľavé predmety (papier, zápalky a pod.).
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací
kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové
predmety.
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací
kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.
‒‒ Deti môžu utrpieť zranenie alebo závažnú ujmu.
•• Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší obal, vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
‒‒ Ďalšie používanie výrobku môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety ani predmety, ktoré by mohli lákať deti (hračky,
sladkosti a pod.).
‒‒ Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú
dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
•• Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.
•• Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.
•• Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
•• V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež
okamžite vyvetrajte.
•• Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.
•• V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.
•• Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
‒‒ Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
7
Upozornenie
•• Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie
zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.
‒‒ Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič
obrazovky s pohyblivým obrazom.
•• Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo
sieťovej zásuvky.
‒‒ Nahromadený prach môže spolu s teplom spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
elektrický zvod.
•• Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.
•• Malé súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
•• Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k privretiu a poraneniu rúk alebo prstov.
‒‒ Nakláňanie výrobku v nadmernom uhle môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.
‒‒ Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
•• Adaptéry AC/DC neumiestňujte k sebe.
•• Pred použitím odstráňte z adaptéra AC/DC plastový obal.
•• Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia nedostala voda a aby nebolo mokré.
‒‒ Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
‒‒ Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo snehu.
‒‒ Dajte pozor, aby ste adaptér AC/DC nenamočili pri umývaní podlahy.
•• Adaptér AC/DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.
‒‒ V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
•• Adaptér AC/DC umiestnite na dobre vetrané miesto.
•• Ak umiestnite napájací adaptér AC/DC tak, že napájací kábel smeruje nahor, mohla by sa doň
dostať voda alebo iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.
Napájací adaptér AC/DC odkladajte na stôl alebo podlahu vo vodorovnej polohe.
•• Výrobok nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
•• V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
•• Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť.
8
2. kapitola
Prípravy
Diely
Ikony
Popis
Kontrolka LED je indikátor stavu napájania, ktorý funguje ako
•• Zapnutie napájania (tlačidlo napájania): Vypnuté
Ovládací panel
Indikátor LED napájania
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
Stlačenie inej pozície môže spôsobiť nesprávny postup.
•• Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania): Zapnuté
――Spôsob fungovania indikátora napájania je možné zmeniť príslušnou
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
――Ak chcete aktivovať tlačidlo na výrobku, stlačte presne vyznačenú pozíciu
•• Režim úspory energie: Bliká
úpravou v ponuke. (SETUP&RESET
/
/
/
/
Power LED On) Skutočné modely
nemusia mať túto funkciu z dôvodu funkčných variácií.
.
Sprievodca klávesmi funkcií
Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo . Zobrazí sa Sprievodca
klávesmi funkcií. Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia
sprievodcu získate tak, že príslušné smerové tlačidlo stlačíte ešte raz.
――Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo
modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
Indikátor LED
napájania
Tlačidlo JOG kupolovitého typu
Sprievodca klávesmi funkcií
Posun NAHOR
Posun VPRAVO
Posun VĽAVO
Posun NADOL
Return
Stlačte(Zapnutie, potvrdenie vybratej možnosti)
9
Sprievodca smerovými klávesmi
――Obrazovka s tlačidlami skratiek (ponuka OSD) zobrazená nižšie sa zobrazí, len keď sa zapne obrazovka monitora, zmení sa rozlíšenie počítača alebo sa zmení vstupný zdroj.
――Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
: On
: Off
Brightness
Auto Adjustment
Features
Eye Saver Mode Off
•• Stlačte tlačidlo
/
: Nastavte položky Brightness, Contrast, Sharpness.
•• Stlačte tlačidlo
/
: Automaticky upraví nastavenia obrazovky.
――Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu Auto Adjustment.
――Táto funkcia je dostupná len v režime Analog.
•• Stlačte tlačidlo
: Sprievodca klávesmi funkcií.
10
Sprievodca klávesmi funkcií
――Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky alebo použiť iné položky, po stlačení tlačidla
Stlačte tlačidlo
Stlačte tlačidlo
/
/
sa zobrazí sprievodca klávesmi funkcií. Zo sprievodcu vyjdete opätovným stlačením tlačidla
/
.
: presun k žiadanej položke. Pri zmene zvýraznenia sa zobrazí popis každej položky.
: použije sa zvolená položka.
Return
Ikony
Popis
Výberom ikony
správa.
zmeníte vstupný signál – presuňte tlačidlo
Výber ikony
presúvaním pomocou tlačidla
na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií. Po zmene vstupného signálu sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí
po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Zobrazí sa funkcia OSD (Zobrazenie na obrazovke) vášho monitora.
Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach.
Zapnúť/Vypnúť: Ak chcete zamknúť/odomknúť ovládanie OSD, po zobrazení hlavnej ponuky stlačte tlačidlo
na 10 sekúnd.
――Ak je ovládanie OSD zamknuté, naďalej je možná úprava nastavení Brightness a Contrast. Funkcia Eye Saver Mode je dostupná.
SETUP&RESET
Funkcia Power LED On je dostupná. Je možné zobraziť položku INFORMATION.
Výber ikony
presúvaním pomocou tlačidla
po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Stlačením zapnete alebo vypnete režim Eye Saver Mode.
Ak je dostupná funkcia Eye Saver Mode, nasledujúce položky nie sú dostupné.
•• PICTURE
Brightness, Game Mode, MAGICBright, MAGICAngle
SAMSUNG
SAMSUNG
•• COLOR
•• SETUP&RESET
Výber ikony
Eco Saving Plus
presunom pomocou tlačidla
na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií – vypne sa monitor.
――Skutočné modely môžu mať možnosti sprievodcu klávesmi funkcií odlišnú z dôvodu funkčných variácií.
11
V prípade, že monitor nezobrazuje obraz (napr. v prípade režimu šetrenia energiou alebo režimu bez
signálu), 2 smerové klávesy pre ovládanie zdroja signálu a napájania je možné používať podľa popisu
nižšie.
Tlačidlo JOG kupolovitého typu
Režim šetrenia energiou/bez signálu
Zmena nastavení Brightness, Contrast a Sharpness
Keď sa zobrazuje stránka tlačidiel skratiek, upravte nastavenia položiek Brightness, Contrast a
Sharpness z úvodnej obrazovky pomocou tlačidla JOG kupolovitého typu.
Zmena zdroja
Sharpness
100
Brightness
STLAČTE tlačidlo
na 2 sekundy
Contrast
Vypnutie
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka, tlačidlo JOG možno použiť nasledovne.
Tlačidlo JOG kupolovitého typu
/
Akcia
Posun možnosti
Ukončenie hlavnej ponuky.
Zatvorenie zoznam nižšej úrovne bez uloženia
hodnoty.
Zníženie hodnoty na posuvnom ovládači.
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Zvýšenie hodnoty na posuvnom ovládači.
Brightness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Contrast
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Sharpness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Uloženie hodnoty a zatvorenie zoznamu nižšej úrovne.
12
Zadná strana
Nastavenie sklonu výrobku
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
-2,0° (±2,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
-1,0° (±1,0°) ~ 20,0° (±2,0°) (len modely LS27E330HZ*)
•• Sklon môžete nastaviť.
•• Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.
Port
Popis
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo
kábla HDMI-DVI.
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Pripája sa k adaptéru AC/DC.
13
Zámka proti odcudzeniu
――Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach.
――Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v
používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie
sa predáva samostatne.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
3 Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.
‒‒ Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
‒‒ Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.
‒‒ Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
14
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na
pracovný stôl
――Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
1
2
A
•• Poznámky
‒‒ Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty
zariadenia.
‒‒ Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže
odlišovať v závislosti od technických parametrov.
‒‒ Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.
Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej
sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných
skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením
nadmernej sily.
‒‒ Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví
spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú
montáž držiaka na stenu.
3
4
B
‒‒ Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné
nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
‒‒ Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.
‒‒ Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec
stojana.
Jednotky: mm
Názov modelu
A Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl
B Konzola (predávajú sa samostatne)
Zarovnajte závity a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave
držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.
S27E330H
Špecifikácie pre otvory skrutiek Štandardná
podľa normy VESA v milimetroch skrutka
75,0 x 75,0
M4
Množstvo
4
――Súpravu držiaka na stenu neinštalujte, keď je výrobok zapnutý. Mohlo byť dôjsť k poraneniu v dôsledku
zásahu elektrickým prúdom.
15
Inštalácia
Upevnenie stojana
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
1
Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako
je to znázornené na obrázku.
5
Do pripájacieho otvoru vložte hlavicu stojanu v
smere, ako je to zobrazené na obrázku.
2
Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne
pripojený.
6
Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako
je to zobrazené na obrázku.
3
Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej
strane stojanu tak, aby sa úplne upevnila.
4
Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili
výrobok a výrobok položte na stôl tak, že predná
strana výrobku bude smerovať nadol.
7
Zatlačte zložený stojan do hlavnej časti tela v
smere šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
Pridržte a otočte zložený stojan, až kým
nezapadne presne do koncovej polohy.
16
Odstránenie stojanu
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
1
Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok
a výrobok položte na stôl tak, že predná strana výrobku
bude smerovať nadol.
2
Jednou rukou uchopte puzdro stojana a druhou
zovretou rukou udrite na vrchnú časť základne stojana
v smere šípky, čím oddelíte základňu stojana.
3
Otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu,
aby ste ho oddelili.
4
Konektor stojanu vyberte zo stojanu tak, že ho
vytiahnete v smere šípky, ako je to zobrazené na
obrázku.
17
3. kapitola
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Kontrolné body pred pripojením
Pripojenie a používanie počítača
――Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
――Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)
RGB IN
18
Pripojenie pomocou kábla HDMI
HDMI IN
Pripojenie napájania
Pripojenie napájania pomocou integrovaného adaptéra AC/DC
1
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
2
HDMI IN
3
1 Adaptér AC/DC pripojte k portu DC 14V na zadnej strane monitora.
2 Ďalej zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
3 Monitor zapnite stlačením tlačidla
v zadnej časti zariadenia.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
19
Pripojenie napájania pomocou odpojiteľného adaptéra AC/DC
Správna poloha pri používaní výrobku
1
2
3
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:
•• Narovnajte chrbát.
•• Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
1 Napájací kábel pripojte k adaptéru AC/DC. Potom pripojte adaptér AC/DC k portu DC 14V na zadnej
strane výrobku.
2 Ďalej zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
3 Monitor zapnite stlačením tlačidla
•• Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
•• Lakte majú byť približne v pravom uhle.
•• Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty
položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
v zadnej časti zariadenia.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
20
Inštalácia ovládača
――Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre
tento produkt.
――Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu ovládača výrobku, prevezmite ju z webovej stránky spoločnosti
Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho
rozlíšenia.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
――Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.
――Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
21
4. kapitola
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
Brightness
Contrast
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
MAGIC
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Adjust the
brightness level.
Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Sharpness
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Upscale v režime Mode1 alebo Mode2.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
22
Eye Saver Mode
SAMSUNG MAGIC Bright
Slúži na nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej na uvoľnenie očí.
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa
výrobok používa.
Certifikácia „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland sa vzťahuje na výrobky, ktoré spĺňajú
požiadavky na nižšie úrovne modrého svetla. Keď je položka Eye Saver Mode nastavená na možnosť
„On“, úroveň modrého svetla s vlnovou dĺžkou približne 400 nm sa zníži a dosiahne sa optimálna kvalita
obrazu potrebná na uvoľnenie očí. Úroveň modrého svetla je zároveň nižšia než pri predvolených
nastaveniach a bola testovaná organizáciou TÜV Rheinland a certifikovaná v súlade s požiadavkami
štandardov „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
V režime PC
Game Mode
•• Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch
DVD.
Túto funkciu môžete použiť pri hraní hier na počítači alebo pri pripojení hernej konzoly, napríklad
PlayStation™ alebo Xbox™.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia Game Mode sa
nastaví na možnosť Off, aj keď bola nastavená na možnosť On.
――Ak chcete, aby bola funkcia Game Mode stále zapnutá, vyberte možnosť Always On.
•• Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia
kontrastu.
V režime AV
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI a položka PC/AV Mode je nastavená na možnosť AV,
SAMSUNG
Bright má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard, Movie a Custom),
položka MAGIC
ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie alebo
Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
23
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Pomocou položky MAGIC
Angle možno upraviť nastavenia na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu
podľa pozorovacieho uhla.
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistickosť.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode alebo Eye Saver Mode.
Uhol môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
4
1
1
5
2
5
3
Image Size
Zmeňte veľkosť obrazu.
V režime PC
•• Off
1
: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta priamo pred výrobkom.
•• Lean Back Mode 1
ako výrobok.
2
: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je o niečo nižšie
•• Lean Back Mode 2 3 : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je nižšie ako pri
režime Lean Back Mode 1.
•• Standing Mode
výrobok.
•• Side Mode
5
4
: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je vyššie ako
1
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu zboku výrobku.
•• Group View: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu viacerými osobami z miest uvedených v
možnostiach
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
,
4
a
5
.
•• Custom: Možnosť Lean Back Mode 1 sa predvolene použije pri výbere možnosti Custom.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho
zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI a položka PC/AV Mode je
nastavená na možnosť AV.
24
HDMI Black Level
H-Position & V-Position
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie
kvality obrazu.
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI Black Level.
――Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI.
•• Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
•• Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
――Funkcia HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.
――Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Standard alebo Faster.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
――Dostupné len v režime Analog.
――Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Image Size v režime AV nastavená na hodnotu Screen Fit.
Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime AV a monitor
je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte horizontálnu polohu v 0-6
úrovniach.
Coarse
Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.
――Dostupné len v režime Analog.
Fine
Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.
――Dostupné len v režime Analog.
25
5. kapitola
Konfigurácia nastavenia odtieňa
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGICBright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast. Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode alebo Eye Saver Mode.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
SAMSUNG
Red
Green
Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Normal
Mode1
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
Blue
Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
26
Color Tone
Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.
•• Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.
•• Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
•• Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.
•• Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.
•• Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.
•• Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
――Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI a režim PC/AV Mode je nastavený na AV, položka Color Tone
má štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
Gamma
Upravte stredopásmový jas (Gamma) pre obraz.
•• Mode1 / Mode2 / Mode3
27
6. kapitola
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
Language
Menu H-Position & Menu V-Position
Nastavte jazyk ponuky.
Menu H-Position: Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.
――Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
Menu V-Position: Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.
――Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
100
Menu V-Position
2
Display Time
20 sec
Transparency
On
Set the menu
language.
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
Transparency
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.
28
7. kapitola
Nastavenie a vynulovanie
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
Reset All
Eco Saving Plus
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
Funkcia Eco Saving Plus znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom
monitora.
SETUP&RESET
Reset All
Eco Saving Plus
Off
Off Timer Plus
PC/AV Mode
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright v režime Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
•• Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving Plus.
•• Auto: Spotreba energie sa automaticky zníži približne o 10 % v porovnaní s aktuálnym nastavením.
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
Power LED On
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Stand-by
(Miera zníženia spotreby energie závisí od jasu obrazovky.)
•• Low: Spotreba energie sa zníži o 25% v porovnaní s predvoleným nastavením.
•• High: Spotreba energie sa zníži o 50% v porovnaní s predvoleným nastavením.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
29
Off Timer
Key Repeat Time
Off Timer: Slúži na zapnutie režimu Off Timer.
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
Turn Off After: Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa
výrobok automaticky vypne.
Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri stlačení
tlačidlo zareaguje len raz.
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
――Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa
automaticky aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Je to tak v súlade s predpismi o spotrebe energie.
Ak nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite na položky MENU
SETUP&RESET a funkciu Off Timer
Source Detection
prepnite do polohy Off.
Vyberte možnosť Auto alebo Manual ako spôsob rozpoznania vstupného signálu.
PC/AV Mode
Power LED On
Nastavte položku PC/AV Mode na možnosť AV. Veľkosť obrazu sa zväčší.
Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
•• Pri pripojení k PC nastavte na „PC“.
•• Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na „AV“.
――Táto funkcia nepodporuje režim Analog.
Môžete nakonfigurovať nastavenia na zapnutie alebo vypnutie indikátora LED napájania, ktorý sa
nachádza v dolnej časti výrobku.
•• Working: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok zapnutý.
•• Stand-by: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok vypnutý.
――Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
――Ak je monitor (keď je nastavený na HDMI) v úspornom režime alebo zobrazuje správu Check Signal Cable,
stlačte tlačidlo MENU, aby sa zobrazili správy na obrazovke (OSD). Môžete vybrať možnosť PC alebo AV.
30
INFORMATION
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
31
8. kapitola
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Systémové požiadavky:
Operačný systém
Hardvér
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Pamäť najmenej 32 MB.
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Funkcia Easy Setting Box umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu softvéru Easy Setting Box, prevezmite ju z webovej stránky
spoločnosti Samsung Electronics na adrese
http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
――Ikona Easy Setting Box sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
――Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu
Inštalácia funkcie Easy Setting Box môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a
sieťovým prostredím.
32
9. kapitola
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite
na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung
――Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne.
Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené.
Testovanie produktu
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k výrobku a k počítaču, na všetkých štyroch stranách
obrazovky sa nachádzajú voľné miesta.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Voľné miesta na obrazovke nesúvisia s výrobkom.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v
nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky.
1 Vypnite počítač a aj produkt.
Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti
obrazovky, aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
2 Odpojte kábel od výrobku.
3 Zapne výrobok.
(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od
výrobcu počítača.)
4 Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
――Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť Tabuľka
štandardných signálových režimov), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
――Zobrazované rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti od nastavení počítačového systému a káblov.
Problém obrazovky
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
33
Not Optimum Mode sa zobrazí.
Text je neostrý.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo
frekvenciu pre tento výrobok.
Ak používate operačný systém Windows (napr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows
Písma
Upraviť text ClearType a zmeňte nastavenie
10): Prejdite na položky Ovládací panel
položky Zapnúť technológiu ClearType.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (s.37).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Prehrávanie videa nie je plynulé.
Prehrávanie veľkých súborov s videom vo vysokom rozlíšení nemusí byť plynulé. Dôvodom môže byť
to, že prehrávač videa nie je optimalizovaný pre prostriedky počítača.
Skúste súbor prehrať v inom prehrávači videa.
Upravte Coarse a Fine.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo. Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej
s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (s.37)
uvedenej v tomto návode a podľa ponuky INFORMATION v produkte.
Problém zdrojového zariadenia
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.
――V závislosti od pozorovacieho uhla používateľa môžu byť v ráme výrobku viditeľné svetlá LED. Ich svetlo je
pre ľudí neškodné a nemá vplyv na vlastnosti ani výkon výrobku. Používanie výrobku je bezpečné.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.
Upravte Brightness a Contrast.
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
34
Otázky a odpovede
――Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
•• Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel
Vzhľad a témy
•• Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel
•• Windows Vista: Prejdite do položky Control Panel
ktorá sa nachádza v položke Nastavenie monitora.
•• Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel
Nastavenie monitora.
Display
Nastavenie
Settings
Advanced
Appearance and Personalization
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Vyberte položky Nastavenie
obnovovania v časti Nastavenie monitora.
•• Windows 10: Vyberte položky Nastavenia
obrazovky v časti Nastavenie monitora.
Obrazovka
Systém
Display Settings
Rozlíšenie obrazovky
Vzhľad a prispôsobenie
Zobrazovacie zariadenie
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
Monitor a nastavte možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v položke Nastavenie monitora.
Personalization
Obrazovka
Ovládací panel
Rozšírené
Advanced Settings
Rozšírené nastavenie
Obrazovka
Rozšírené nastavenia zobrazenia
Monitor a nastavte možnosť Frekvencia obnovovania,
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti
Rozlíšenie obrazovky
Rozšírené nastavenie
Vlastnosti grafického adaptéra
Monitor a upravte položku Frekvencia
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
•• Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
Vzhľad a témy
•• Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
•• Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel
•• Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
Displej
Nastavenia a nastavte rozlíšenie.
Nastavenia a rozlíšenie nastavte.
Vzhľad a prispôsobenie
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Prejdite na položky Nastavenie
•• Windows 10: Prejdite na položky Nastavenia
Displej
Systém
Prispôsobenie
Displej
Ovládací panel
Nastavenia displeja a rozlíšenie nastavte.
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Vzhľad a prispôsobenie
Zobrazovacie zariadenie
Displej
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Rozšírené nastavenia zobrazenia a upravte rozlíšenie.
Ako nastavím režim úspory energie?
•• Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
Vzhľad a Motívy
•• Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
•• Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
počítači.
•• Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
Obrazovka
Obrazovka
Nastavenia šetriča obrazovky
Vzhľad a prispôsobenie
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie
alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 10: Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie
na počítači.
Prispôsobiť
Nastavenia šetriča obrazovky
Prispôsobiť
Prispôsobiť
Ovládací panel
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Nastavenia šetriča obrazovky
Nastavenia šetriča obrazovky
Vzhľad a prispôsobenie
Obrazovka uzamknutia
Prispôsobiť
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Nastavenie šetriča obrazovky
Nastavenie časového limitu obrazovky
Možnosti napájania
Napájanie a spánok alebo NASTAVENIE BIOSU
35
10. kapitola
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
S27E330H
Veľkosť
Trieda 27 (27 palcov / 68 cm)
Oblasť zobrazenia
597,6 mm (H) x 336,15 mm (V)
Odstup pixlov
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maximálne vzorkovanie
148,5 MHz (analógový, HDMI)
Prívod energie
AC 100 - 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Signálové konektory
D-SUB, HDMI
Okolité podmienky
Prevádzka
Teplota: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) / Vlhkosť: 10% – 80%, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) / Vlhkosť: 5% – 95%, bez kondenzácie
――Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora.
Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
――Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
――Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
――Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
――Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.
36
Tabuľka štandardných signálových režimov
Názov modelu
Synchronizácia
Rozlíšenie
S27E330H
Horizontálna frekvencia
30 – 81 kHz
Vertikálna frekvencia
56 – 75 Hz
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka
môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
37
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
VESA DMT, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria
v kHz.
――Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
――Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Používanie iného ako stanoveného rozlíšenia znížiť kvalitu obrazu.
Ak tomu chcete zabrániť, odporúčame vám vybrať optimálne rozlíšenie stanovené pre váš výrobok.
――Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT predtým, ako ho vymeníte za
monitor LCD.
38
11. kapitola
Príloha
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
――V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
•• vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.
•• Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.
•• Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).
•• Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.
•• Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
•• Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
•• Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:
•• používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,
•• opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
•• modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
•• jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými
prípojkami,
•• nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné
•• Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
•• Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
――Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
39
Download PDF

advertising