Samsung | WF60F4E0N0W/LE | Samsung WF70F5E0W4W Uživatelský manuál

Pračka
Uživatelská příručka
WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 1
2015-04-29
4:43:56
Obsah
Obsah
Bezpečnostní informace
3
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Důležité bezpečnostní symboly
Důležitá bezpečnostní opatření
Informace o označení WEEE
3
3
4
12
Umístění a zapojení
13
Co je součástí balení výrobku
Požadavky na instalaci
Instalace krok za krokem
13
15
17
Než začnete
23
Počáteční nastavení
Pokyny pro manipulaci s prádlem
Pokyny k zásuvce na prací prostředek
23
24
26
Úkony
29
Ovládací panel
29
Jednoduchý postup při spuštění
30
Přehled cyklů
31
Nastavení34
Údržba
35
Nouzové vypouštění
35
Čištění36
Obnova po zamrznutí
39
Opatření při delším nepoužívání
39
Řešení problémů
40
Kontrolní body
Informační kódy
40
44
Technické údaje
46
Informace o ošetřování textilních materiálů
Ochrana životního prostředí
List specifikací
Informace o hlavních programech praní
46
47
48
53
2 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 2
2015-04-29
4:43:56
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace
o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod
a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé
množství funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě
v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je
určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují
popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při
instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou
se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné
značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se
obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese
www.samsung.com.
Důležité bezpečnostní symboly
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění
osob nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit zranění osob nebo škodu na
majetku.
POZNÁMKA
Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.
Čeština 3
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 3
2015-04-29
4:43:56
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.
Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.
Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části
existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte,
pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.
Důležitá bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ
Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění
osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření,
k nimž patří následující:
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka
pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se
vážně poranit.
Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny
týkající se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod
dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí
možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru
nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
4 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 4
2015-04-29
4:43:56
Bezpečnostní informace
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit
pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou
kvalifikací.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího
kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.
U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory
zakryty kobercem.
Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic
nikdy znovu nepoužívejte.
UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného
vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením,
jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán
a vypínán sítí.
Kritické výstrahy týkající se instalace
VAROVÁNÍ
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
• V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu,
potížím s výrobkem nebo ke zranění.
Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.
Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220-240 V / 50 Hz nebo více
a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
• Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího
kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
• Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve
specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo
vzniku požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.
Čeština 5
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 5
2015-04-29
4:43:56
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od
veškerých cizích látek, jakými jsou například prach nebo voda.
• Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
• Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval
k podlaze.
Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou
poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.
• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu,
obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani
k telefonnímu vedení.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo výbuchu.
• Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda
zásuvka odpovídá všem předpisům.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.
Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je
vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).
Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.
• Mráz může způsobit prasknutí potrubí.
Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické transformátory.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu
nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty,
nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
6 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 6
2015-04-29
4:43:56
Bezpečnostní informace
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
• Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Upozornění týkající se instalace
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
způsobenému zkratem.
Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.
• Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo
k potížím se spotřebičem.
Kritická varování týkající se použití
VAROVÁNÍ
Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na
nejbližší servisní středisko.
• Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě
odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se
zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte
blokovací páčku dvířek pračky.
• Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.
Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu)
připevněný ke spodní části pračky.
Čeština 7
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 7
2015-04-29
4:43:57
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými
hořlavými či výbušnými látkami.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě /
sušení / odstřeďování).
• Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha.
Mohlo by dojít k úrazu.
• Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické
zásuvky.
• Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít
k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte
dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji
v přímém směru ze zásuvky.
• Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.
• Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
• Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc
místní servisní středisko.
• V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo ke zranění.
Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu
používat nebo je-li bouřka.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
8 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 8
2015-04-29
4:43:57
Bezpečnostní informace
Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se
na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Upozornění týkající se použití
UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla
apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým
navlhčeným hadříkem.
• V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.
Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
• Při poškození skla může dojít ke zranění.
Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte
kohout přívodu vody pomalu.
Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
• Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození
součástí spotřebiče nebo vytečení vody.
Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém
s vypouštěním.
• Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním,
může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
• Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo
k vytečení vody.
Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.
Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.
• V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.
Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami
(například kal, nitě, vlasy).
• Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat
voda.
Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu
vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.
• Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.
Čeština 9
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 9
2015-04-29
4:43:57
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém
případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost
Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto
nesprávným použitím.
Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky,
zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
• Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.
• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz
elektrickým proudem nebo požár.
Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
• Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.
Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí
nedotýkejte.
• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud
spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.
(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen,
teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
• Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol
povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo
oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
• Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit
a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.
Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.
Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože
je horký.
• Mohlo by dojít k popálení.
Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.
• Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího
prostředku.
• Přepážka na tekutý prací prostředek (pouze příslušné modely) se nepoužívá na sypký prací
prášek. Pokud používáte sypký prací prášek, přepážku odstraňte.
10 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 10
2015-04-29
4:43:57
Bezpečnostní informace
Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
• Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat
následkem zvýšených vibrací.
Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání
v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.
• Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.
Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo
sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.
• Buben by mohl začít rezavět.
• Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí
prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte
prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.
• Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.
Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
• Mohlo by dojít k problémům s pračkou.
Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
• Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem,
odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.
Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.
Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
• Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
• Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.
Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
• Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo
kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu
vody a další funkce.
• Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.
Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.
• Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.
Čeština 11
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 11
2015-04-29
4:43:57
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Kritická varování týkající se čištění
VAROVÁNÍ
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.
K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.
• Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Informace o označení WEEE
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace,
kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické
recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
12 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 12
2015-04-29
4:43:57
Umístění a zapojení
Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě
tyto pokyny.
Co je součástí balení výrobku
Umístění a zapojení
Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte s pračkou
nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.
01
02
09
03
10
11
04
05
12
06
07
08
01 Uvolňovací páčka
02 Zásuvka pro prací prostředek
03 Ovládací panel
04 Dvířka
05 Buben
06 Filtr čerpadla
07 Nouzová vypouštěcí trubice
08 Kryt filtru
09 Pracovní plocha
10 Zástrčka napájecího kabelu
11 Vypouštěcí hadice
12 Vyrovnávací nožky
Čeština 13
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 13
2015-04-29
4:43:57
Umístění a zapojení
Umístění a zapojení
Maticový klíč
Krytky šroubů
Držák hadice
Hadice na studenou vodu
Hadice na teplou vodu
Přepážka na tekutý
prací prostředek
POZNÁMKA
•
•
•
Krytky šroubů: Uvedený počet (3 až 6) krytek šroubů závisí na modelu.
Hadice na teplou vodu: Pouze příslušné modely.
Přepážka na tekutý prací prostředek: Pouze příslušné modely.
14 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 14
2015-04-29
4:43:57
Požadavky na instalaci
Přívod vody
Střídavý proud 220–240 V / 50 Hz,
vyžaduje se pojistka nebo jistič
• Používejte samostatný napájecí okruh
výhradně pro pračku
Aby se zajistilo správné uzemnění,
dodává se pračka s napájecím kabelem
s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou
určenou k zapojení do správně instalované a
uzemněné elektrické zásuvky.
Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte
ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či
opravářem.
Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže
ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte
kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval
správnou zásuvku.
Správný tlak vody u této pračky se
pohybuje mezi 50 kPa a 800 kPa. Tlak vody
nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se
vodní ventil zcela neuzavře. Případně může
déle trvat naplnění bubnu, což způsobí
vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do
120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce
dosáhly dodané přívodní hadice.
Snížení rizika úniku vody:
• Zajistěte, aby byly vodní kohouty
snadno přístupné.
• Zavřete kohouty, pokud pračku
nepoužíváte.
• Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními
přívodní hadice neuniká žádná voda.
•
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel
dodávaný s pračkou.
Zemnicí vodič nikdy NEPŘIPOJUJTE
k plastovému instalačnímu potrubí,
plynovému potrubí ani k horkovodnímu
potrubí.
Nesprávně připojené uzemňovací vodiče
mohou způsobit úraz elektrickým
proudem.
Umístění a zapojení
Elektrické napájení a uzemnění
UPOZORNĚNÍ
Před prvním praním zkontrolujte všechny
spoje na přívodním ventilu vody i na všech
kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku
vody.
Vypouštění
Společnost Samsung doporučuje stoupací
potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí
hadice musí být do stoupacího potrubí
připojena přes svorku hadice a stoupací
potrubí musí vypouštěcí hadici zcela
pokrývat.
Čeština 15
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 15
2015-04-29
4:43:58
Umístění a zapojení
Umístění a zapojení
Umístění na podlahu
Instalace ve výklenku nebo v komoře
K dosažení nejlepšího výkonu je nutné
pračku instalovat na pevnou podlahu.
Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně
nutné vyztužit, aby se minimalizovaly
vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Koberce
a měkké povrchy neposkytují dobrý odpor
vibracím a mohou při odstřeďování vést
k mírnému pohybu pračky.
Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu
fungování:
UPOZORNĚNÍ
Pračku NEINSTALUJTE na plošinu nebo
na konstrukci s nedostatečně pevným
podkladem.
Po
stranách
25 mm
Zadní
50 mm
Nahoře
25 mm
Čelní
strana
550 mm
Pokud se pračkou i sušička instalují na stejné
místo, musí být v čelní straně výklenku nebo
komory volný otvor pro průchod vzduchu
o rozměru alespoň 550 mm. Samostatně
instalovaná pračka zvláštní otvor pro
průchod vzduchu nevyžaduje.
Teplota vody
Pračku neinstalujte na místech, kde může
zamrznout voda, protože vždy zůstává
trochu vody v přívodních ventilech,
čerpadlech nebo hadicích. Zmrzlá voda
ponechaná ve spojovacích součástech
může způsobit poškození hnacích řemenů,
čerpadla a dalších součástí pračky.
16 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 16
2015-04-29
4:43:58
Instalace krok za krokem
KROK 1 Výběr umístění
Umístění a zapojení
Požadavky na umístění:
• Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci
vzduchu
• Mimo dosah přímého slunečního světla
• Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
• Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
• Mimo dosah zdroje tepla
KROK 2 Odstranění přepravních šroubů
Rozbalte balení výrobku a vyndejte všechny
přepravní šrouby.
1. Pomocí dodaného klíče uvolněte
všechny přepravní šrouby na zadní
straně pračky.
2. Otvory zakryjte dodanými plastovými
krytkami šroubů.
Přepravní šrouby uschovejte
k pozdějšímu použití.
VAROVÁNÍ
Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál
(plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.
Čeština 17
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 17
2015-04-29
4:43:58
Umístění a zapojení
KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek
Umístění a zapojení
1. Opatrně posuňte pračku do požadované
polohy. Nadměrná síla může poškodit
vyrovnávací nožky.
2. Vyrovnejte pračku ručně úpravou
vyrovnávacích nožek.
3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice
pomocí klíče.
KROK 4 Připojení vodní hadice
Dodávaný adaptér hadice se může v závislosti na modelu lišit. Tento krok vás provede
připojením adaptéru konektorového typu. Máte-li adaptér šroubového typu, přejděte ke
kroku 7.
Vodní hadici připojte k vodnímu kohoutu.
1. Z vodní hadice (B) sundejte adaptér (A).
A
B
2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte
čtyři šrouby na adaptéru.
18 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 18
2015-04-29
4:43:58
3. Přidržte adaptér a uvolněte součást (C)
otáčením ve směru o 5 mm (*).

C
Umístění a zapojení
C
4. Nasaďte adaptér na vodní kohout a
utáhněte šrouby, zatímco adaptér
zvedáte nahoru.
5. Utáhněte součást (C) otáčením ve směru
šipky.
6. Zatímco přidržujete součást (E), připojte
vodní hadici k adaptéru. Potom součást
(E) uvolněte. Hadice zapadne do
adaptéru a ozve se cvaknutí.
E
7. Pokud používáte šroubový typ
vodovodního kohoutu, použijte
dodávaný adaptér šroubového typu k
připojení přívodu vody, viz obrázek.
Čeština 19
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 19
2015-04-29
4:43:58
Umístění a zapojení
Umístění a zapojení
8. Druhou stranu vodní hadice připojte
k přívodnímu ventilu na zadní straně
pračky. Otáčením po směru hodinových
ručiček hadici utáhněte.
9. Otevřete vodní kohout a zkontrolujte,
jestli v oblastech připojení nedochází
k únikům. Pokud k vodním únikům
dochází, opakujte výše uvedené kroky.
VAROVÁNÍ
Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a obraťte se na místní servisní
středisko Samsung. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou
hadici.
POZNÁMKA
•
•
Po připojení vodní hadice k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste
ověřili, zda je správně připojena.
Použijte obvyklý typ vodních kohoutů. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký,
odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.
20 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 20
2015-04-29
4:43:59
Modely s doplňkovým přívodem teplé
vody:
Umístění a zapojení
1. Červenou stranu hadice na teplou vodu
připojte k přívodu teplé vody na zadní
straně pračky.
2. Druhý konec hadice na teplou vodu
připojte ke kohoutu s teplou vodou.
Hadice Aqua hose (pouze příslušné modely)
Hadice Aqua hose upozorní uživatele na
nebezpečí úniku vody. Sleduje průtok vody
a v případě úniku středový ukazatel (A)
zčervená.
A
Čeština 21
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 21
2015-04-29
4:43:59
Umístění a zapojení
KROK 5 Umístění vodní hadice
Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:
Umístění a zapojení
Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna do
výšky mezi 60 cm a 90 cm (*) od podlahy.
Aby vypouštěcí hadice zůstala ohnutá,
použijte dodaný plastový držák hadice
(A). Aby se zajistilo stabilní vypouštění,
připevněte držák ke stěně pomocí
háčku.
A
K potrubí odtoku z umyvadla
Potrubí odtoku musí být nad sifonem
umyvadla nebo dřezu v takové výšce, aby
se konec hadice nacházel nejméně 60 cm
nad podlahou.
K vypouštěcímu potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi
60 cm a 90 cm (*). Doporučuje se používat
svislé potrubí vysoké 65 cm. Přesvědčte
se, že je vypouštěcí hadice ke stoupacímu
potrubí připojená pod úhlem.
Požadavky na vypouštěcí stoupací potrubí:
• Minimální průměr 5 cm
• Minimální kapacita odvodu 60 litrů za
minutu
KROK 6 Zapnutí
Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky střídavého proudu
220–240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo jističem. Poté stisknutím tlačítka Napájení
pračku zapněte.
22 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 22
2015-04-29
4:43:59
Než začnete
Počáteční nastavení
Spusťte kalibraci (doporučeno)
Kalibrace se postará o přesné zjištění
hmotnosti pračkou. Před spuštěním kalibrace
se přesvědčte, že je buben prázdný.
Než začnete
1. Pračku vypněte a zase zapněte.
2. Současným podržením tlačítek Temp.
(Teplota) a Delay End (Odložený konec)
na 3 sekundy přejdete do režimu
kalibrace. Zobrazí se zpráva „Cb“.
3. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit
spustíte kalibrační cyklus.
4. Buben pračky se bude otáčet střídavě
doprava a doleva po dobu asi 3 minut.
5. Po dokončení cyklu se na displeji zobrazí
zpráva „0“ a pračka se automaticky
vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.
Čeština 23
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 23
2015-04-29
4:43:59
Než začnete
Pokyny pro manipulaci s prádlem
KROK 1 Třídění
KROK 2 Vyprázdnění kapes
Prádlo třiďte podle těchto kritérií:
Vyprázdněte všechny kapsy v oblečení
•
Než začnete
•
•
•
Štítek s informacemi o péči: Roztřiďte
prádlo na bavlnu, smíšené vlákno,
syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umělé
hedvábí.
Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
Velikost: Míchání různých velikostí
prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
Podle citlivosti: Jemné kusy prádla perte
odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu,
záclony a hedvábí použijte funkci Easy
Iron (Snadné žehlení). Zkontrolujte štítky
na prádle.
•
Prádlo s knoflíky a ozdobami obraťte
naruby
•
•
POZNÁMKA
Nezapomeňte na prádle zkontrolovat štítek
s informacemi o péči a před zahájením praní
ho podle nich roztřiďte.
Kovové předměty jako mince, špendlíky
či přezky na oblečení mohou poškodit
jiné prádlo i buben.
Jsou-li během praní otevřené zipy
u kalhot a bund, může se poškodit buben
pračky. Zipy zavřete a zajistěte šňůrkou.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může
zamotat do ostatního oblečení. Před
praním zkontrolujte, že jsou všechny
šňůrky zavázané.
KROK 3 Použití síťky na praní
•
•
•
Podprsenky (vhodné pro praní) je nutné
vložit do síťky na praní. Kovové části
podprsenek mohou protrhnout látku
a potrhat ostatní prádlo.
Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou
například ponožky, rukavice, punčochy
a kapesníky, se mohou zachytit kolem
dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na
praní.
Neperte samotnou síťku na praní bez
prádla. Může to způsobit nadměrné
vibrace s následným posunutím pračky
a případným zraněním.
24 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 24
2015-04-29
4:43:59
KROK 4 Předpírka (v případě
potřeby)
KROK 6 Použití správného druhu
pracího prostředku
Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte
k vybranému programu možnost Předpírka.
Pokud ručně přidáváte prací prostředek do
bubnu, funkci Předpírka nepoužívejte.
Druh pracího prostředku závisí na typu
látky (bavlna, syntetické materiály, jemné
prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni
znečištění. Vždy používejte prací prostředky
„s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny
pro automatické pračky.
KROK 5 Určení velikosti dávky
POZNÁMKA
•
POZNÁMKA
Při praní lůžkovin nebo povlečení se
může prodloužit doba praní nebo snížit
účinnost odstřeďování. Při praní lůžkovin
nebo povlečení je doporučená rychlost
odstřeďování do 800 ot./min při naplnění
prádlem do 2,0 kg.
UPOZORNĚNÍ
Jestliže je prádlo nerovnoměrně rozložené
a zobrazuje se informační kód „Ub“, upravte
rozložení prádla v pračce. Nerovnoměrně
rozložené prádlo může snížit výkon při
odstřeďování.
•
Dodržujte doporučení výrobce pracího
prostředku ohledně hmotnosti prádla,
stupně zašpinění a tvrdosti vody
v místě použití zařízení. Pokud si nejste
tvrdostí vody jistí, obraťte se na místní
vodárenskou společnost.
Nepoužívejte prací prostředek, který má
tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto
prací prostředek může zůstat v prádle
i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí
otvor.
Než začnete
Nevkládejte do pračky větší množství, než
odpovídá jedné dávce. Přeplnění může vést
k tomu, že pračka nebude prát správně.
Velikost dávky u jednotlivých typů prádla
najdete na straně 31.
UPOZORNĚNÍ
Při praní vlny pomocí programu pro vlnu
používejte pouze neutrální tekutý prací
prostředek. Jestliže používáte program pro
vlnu, může práškový prací prostředek zůstat
na prádle a způsobit jeho odbarvení.
Čeština 25
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 25
2015-04-29
4:43:59
Než začnete
Pokyny k zásuvce na prací prostředek
Pračka nabízí dávkovač se třemi přihrádkami. Levá přihrádka je určena pro hlavní praní,
pravá přední pro aviváže a pravá zadní pro předpírku.
Než začnete
A
01
Přihrádka pro předpírku: Použijte
prací prostředek pro předpírku nebo
škrob.
02
Přihrádka pro hlavní praní: Použijte
prací prostředek pro hlavní praní,
změkčovač vody, prostředek pro
namáčení, bělidlo nebo odstraňovače
skvrn.
03
Přihrádka pro aviváž: Použijte
přísady jako aviváž. Nepřekračujte
maximální rysku (A).
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek.
Nepoužívejte následující typy pracích prostředků:
• Tablety nebo kapsle
• Koule nebo síťky
Aby se zabránilo ucpání přihrádky, je potřeba koncentrované nebo silně obohacené látky
(aviváž nebo prací prostředek) rozpustit před použitím ve vodě.
Použití pracích prostředků v zásuvce pro prací prostředek
1. Vysunutím otevřete zásuvku pro prací
prostředek.
přihrádky pro hlavní praní
2. Do
dejte prací prostředek podle pokynů či
doporučení od výrobce. Pokud chcete
použít tekutý prací prostředek, naleznete
informace na straně 28.
26 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 26
2015-04-29
4:44:00
3. Aviváž dejte do
přihrádky pro
aviváž. Nepřekračujte maximální rysku
(A).
A
Než začnete
4. Pokud chcete prádlo předeprat, dejte
přihrádky pro předpírku prací
do
prostředek podle pokynů či doporučení
od výrobce.
5. Zavřete zásuvku na prací prostředek.
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
Do přepážky na tekutý prací prostředek
nesmíte dávat prací prášek.
Koncentrovanou aviváž je nutné před
použitím rozpustit ve vodě.
přihrádky pro aviváž nedávejte
Do
prostředek na hlavní praní.
Čeština 27
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 27
2015-04-29
4:44:00
Než začnete
Použití tekutých pracích prostředků (pouze příslušné modely)
Nejprve do
přihrádky pro hlavní praní
vložte dodanou nádobku na tekutiny. Poté
do nádržky nalijte po maximální rysku (A)
tekutý prací prostředek.
UPOZORNĚNÍ
•
•
Než začnete
A
Nepřekračujte maximální rysku
vyznačenou v nádobce.
Pokud používáte sypký prací prášek,
nádobku na tekutinu vyndejte.
28 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 28
2015-04-29
4:44:00
Úkony
Ovládací panel
02
08
01
03
04
05
06
07
09
Otočením voliče vyberte cyklus.
02 Zobrazení
Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajícího
času, případně informační kód, pokud se vyskytne nějaký problém.
03 Temp.
(Teplota)
Stisknutím změníte teplotu vody u aktuálního cyklu.
04 Spin
(Odstřeďování)
Stisknutím změníte rychlost odstřeďování u aktuálního cyklu.
• Odložení máchání (žádná kontrolka): Závěrečný proces máchání se
odloží, takže prádlo zůstane ve vodě. Až budete chtít prádlo vyndat,
spusťte proces vypouštění nebo odstřeďování.
• Bez odstřeďování : Buben nebude po závěrečném procesu
vypouštění odstřeďovat.
05 Options
(Možnosti)
Stisknutím vyberete mezi možnostmi Intenzivní praní, Předpírka
a Máchání+. Dalším stisknutím možnost zrušíte.
06 Delay End
(Odložený konec)
Odložený konec umožňuje nastavit čas dokončení aktuálního cyklu.
V závislosti na vašich nastaveních interní logika pračky stanoví čas
spuštění cyklu. Toto nastavení je užitečné například při programování
pračky tak, aby dokončila praní v době, kdy se obvykle vracíte z práce.
• Stisknutím vyberete předvolenou jednotku hodin.
07 Soak
(Máčení)
Vyberte tuto funkci, chcete-li efektivně odstranit skvrny z oblečení
přidáním cyklu máčení k aktuálnímu cyklu.
• Tato funkce je dostupná pouze při těchto 5 cyklech: Cotton (Bavlna),
Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Baby Care
(Kojenecká péče) a Sports Wear (Sportovní oblečení).
08 Napájení
Stisknutím pračku zapnete či vypnete.
Úkony
01 Volič cyklu
Čeština 29
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 29
2015-04-29
4:44:00
Úkony
09 Spustit/
Pozastavit
Stisknutím zahájíte či zastavíte úkon.
Jednoduchý postup při spuštění
2
1
6
Úkony
3
4
5
Stisknutím tlačítka Napájení pračku zapněte.
Otáčením voliče cyklu voliče cyklu vyberte program.
Podle potřeby změňte nastavení cyklu (teplota a odstřeďování).
Pokud chcete přidat některou z možností, stiskněte tlačítko Options (Možnosti). Dalším
stisknutím tlačítka zvolíte preferovanou položku.
5. Pračka nabízí dvě tlačítka pro snadný přístup pro funkce Soak (Máčení) a Delay End
(Odložený konec). Pokud chcete jednu z těchto možností použít, stiskněte příslušné
tlačítko.
6. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
1.
2.
3.
4.
Změna cyklu při provozu
1. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit ukončíte prováděný úkon.
2. Vyberte jiný cyklus.
3. Dalším stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spustíte nový cyklus.
30 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 30
2015-04-29
4:44:01
Přehled cyklů
Standardní cykly
Max. dávka (kg)
Model
s kapacitou
7 kg
Model
s kapacitou
6 kg
Pro bavlnu, ložní prádlo,
stolní prádlo, spodní prádlo,
ručníky nebo košile.
Doba praní a počet máchání
se upravuje automaticky
podle dávky.
8
7
6
Optimální výkon s nižší
spotřebou energie pro
bavlněné látky, ložní prádlo,
stolní prádlo, spodní prádlo,
ručníky nebo košile.
8
7
6
Pro praní halenek nebo košil
vyrobených z polyesteru
(diolen, trevíra), polyamidu
(perlon, nylon) nebo jiných
podobných vláken.
3,5
3,5
3
Nabízí další kolo
odstřeďování, aby se prádlo
účinně vyždímalo.
-
-
-
•
Nabízí další kolo máchání po
přidání aviváže k prádlu.
-
-
-
•
Lehce znečištěné oblečení
o hmotnosti méně než 2,0 kg,
které chcete vyprat rychle.
2
2
2
Popis
•
COTTON
(Bavlna)
•
COTTON
(Bavlna)
•
SYNTHETICS
(Syntetické
materiály)
SPIN
(Odstřeďování)
RINSE+SPIN
(Máchání +
Odstřeďování)
15’ QUICK WASH
(15 Minutový
rychlý program)
•
Úkony
Model
s kapacitou
8 kg
Cyklus
Čeština 31
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 31
2015-04-29
4:44:01
Úkony
Max. dávka (kg)
Model
s kapacitou
8 kg
Model
s kapacitou
7 kg
Model
s kapacitou
6 kg
Vyšší hladina vody při
hlavním praní a cyklus
máchání navíc, které zajistí,
že na oblečení nezůstanou
zbytky pracího prášku.
3
3
3
Program na vlnu využívá
mírné kolébání a namáčení
tak, aby byla vlněná vlákna
chráněna před sražením či
deformací.
Doporučuje se neutrální prací
prostředek.
2
2
1,5
Nabízí praní při vysoké
teplotě a další kola máchání,
aby se účinně odstranily
zbytky pracího prostředku.
4
4
3
Tento program používejte
pro praní sportovního
oblečení, jako jsou dresy,
sportovní kalhoty, trička/tílka
a další funkční oblečení.
2,5
2,5
2
Cyklus
Popis
•
DENIM
(Džínovina)
•
WOOL
(Vlna)
Úkony
•
•
BABY CARE
(Kojenecká péče)
•
SPORTS WEAR
(Sportovní
oblečení)
Options (Možnosti)
Možnost
Intenzivní praní
Předpírka
Máchání+
Popis
•
Silně zašpiněné prádlo. Doba trvání každého cyklu je delší
než obvykle.
•
Tato volba vloží předběžný prací cyklus před hlavní prací
cyklus.
•
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cykly
máchání.
32 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 32
2015-04-29
4:44:01
Odložený konec
Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení
o 1 až 19 hodin (v přírůstcích po 1 hodině). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní
dokončí.
1. Vyberte cyklus. Poté v případě potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Delay End (Odložený konec), dokud se nenastaví
požadovaná doba odložení.
3. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
Po spuštění hodin se zapne odpovídající ukazatel.
4. Režim Delay End (Odložený konec) zrušíte restartováním pračky stisknutím tlačítka
Napájení.
Případ ze skutečného života
Chcete, aby dvouhodinový program skončil 3 hodiny od této chvíle. Toho dosáhnete tak, že
k aktuálnímu cyklu přidáte možnost Delay End (Odložený konec) nastavenou na 3 hodiny a
ve 14:00 stisknete tlačítko Spustit pozastavit. Co se pak stane? Pračka zahájí praní v 15:00 a
dokončí ho v 17:00. Níže je uvedena časová osa tohoto příkladu.
15:00
Začátek praní
Úkony
14:00
Nastavení odložení konce na 3 hodiny
17:00
Konec
Čeština 33
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 33
2015-04-29
4:44:01
Úkony
Úkony
Nastavení
Dětská pojistka
Vypnutí/zapnutí zvuku
Aby se zabránilo nehodám způsobených
dětmi, můžete pomocí funkce Dětská
pojistka uzamknout všechna tlačítka.
Dětská pojistka se však neaktivuje, dokud
nestisknete tlačítko Spustit/Pozastavit.
Než se tak stane, je možné otevřít dvířka
stisknutím příslušných tlačítek nebo změnit
nastavení. Jakmile však stisknete tlačítko
Spustit/Pozastavit, pračka se spustí a dětský
zámek se znovu aktivuje.
• Dětský zámek zablokuje všechna tlačítka
kromě tlačítka Napájení.
• Dětský zámek můžete aktivovat či
deaktivovat současným přidržením
tlačítek Temp. (Teplota) a Spin
(Odstřeďování) na 3 sekundy.
Tlačítko je možné zapnout či vypnout.
Nastavení bude platit i po restartování
pračky.
• Zvuk ztlumíte současným přidržením
tlačítek Spin (Odstřeďování) a Options
(Možnosti) na 3 sekundy.
• Pokud chcete zvuk znovu zapnout,
přidržte znovu tlačítka na 3 sekundy.
POZNÁMKA
Pokud chcete v průběhu aktivace dětského
zámku přidat prací prostředek, dát do
pračky další prádlo nebo změnit nastavení
cyklu, musíte dětský zámek nejprve
deaktivovat.
34 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 34
2015-04-29
4:44:02
Údržba
Pračka musí být čistá, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení jejího životního cyklu.
Nouzové vypouštění
V případě přerušení napájení vypusťte z bubnu před vytažením prádla vodu.
1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické
zásuvky.
2. Pomocí mince nebo klíče otevřete kryt
filtru (A).
A
3. Ke krytu položte prázdnou velkou
nádobu a natáhněte nouzovou
vypouštěcí hadici, přičemž stále
přidržujte uzávěr hadice (B).
B
Údržba
C
4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu
v nouzové vypouštěcí hadici (C) odtéct
do nádoby.
5. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a
hadici vraťte na místo. Poté kryt filtru
zavřete.
POZNÁMKA
Použijte velkou nádobu, protože vody
v bubnu může být více, než byste čekali.
Čeština 35
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 35
2015-04-29
4:44:02
Údržba
Čištění
Povrch pračky
Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na pračku
vodu.
Síťový filtr
Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte síťový filtr vodní hadice.
1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany pračky uvolněte a
odpojte vodní hadici. Zakryjte hadici
hadříkem, aby voda nevytekla ven.
Údržba
4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního
ventilu síťový filtr.
5. Síťový filtr ponořte hluboko do vody tak,
aby se ponořila i přípojka se závity.
6. Síťový filtr důkladně vysušte ve stínu.
7. Znovu vložte síťový filtr do přívodního
ventilu a do přívodního ventilu opět
připojte vodní hadici.
8. Otevřete vodní kohout.
POZNÁMKA
Jestliže je síťový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „4C“.
36 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 36
2015-04-29
4:44:02
Filtr čerpadla
Aby se zabránilo zanesení filtru čerpadla, doporučuje se jej čistit pětkrát nebo šestkrát ročně.
Zanesený filtr čerpadla může snížit účinnost pěnicího efektu.
A
1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubnu. Viz
kapitola „Nouzové vypouštění“.
3. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo
klíče.
4. Otočte knoflík filtru čerpadla doleva a
vypusťte zbývající vodu.
5. Filtr čerpadla vyčistěte pomocí měkkého
kartáčku. Zajistěte, aby nebyl zanesený
pohon vypouštěcího čerpadla ve filtru.
6. Vložte filtr čerpadla zpět a otočte knoflík
filtru doprava.
POZNÁMKA
•
Údržba
•
Některé filtry čerpadla obsahují
bezpečnostní knoflík, který má
zabránit nehodám způsobenými dětmi.
Bezpečnostní knoflík filtru čerpadla
otevřete zatlačením a otočením proti
směru hodinových ručiček. Pružinový
mechanismus bezpečnostního knoflíku
pomáhá otevřít filtr.
Bezpečnostní knoflík filtru čerpadla zavřete otočením po směru hodinových ručiček.
Pružina zachrastí – to je normální.
POZNÁMKA
Jestliže je filtr čerpadla zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „5C“.
UPOZORNĚNÍ
•
•
Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může dojít
k úniku vody.
Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět vložený správně. Jinak může dojít k provozní
závadě nebo úniku vody.
Čeština 37
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 37
2015-04-29
4:44:02
Údržba
Zásuvka pro prací prostředek
A
1. Zásuvku můžete vysunout ven, když
přidržíte uvolňovací páčku (A) na vnitřní
straně zásuvky.
2. Ze zásuvky vyjměte uvolňovací páčku
a přepážku na tekutý prací prostředek.
Údržba
3. Součásti zásuvky vyčistěte pod tekoucí
vodou pomocí měkkého kartáčku.
4. Prostor zásuvky vyčistěte pomocí
měkkého kartáčku.
5. Do zásuvky vložte zpět uvolňovací
páčku a přepážku na tekutý prací
prostředek.
6. Zasunutím zpět zásuvku zavřete.
POZNÁMKA
Zbývající prací prostředek odstraníte provedením cyklu RINSE+SPIN (Máchání+Odstřeďování)
s vyprázdněným bubnem.
38 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 38
2015-04-29
4:44:03
Obnova po zamrznutí
Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.
1.
2.
3.
4.
5.
Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.
POZNÁMKA
Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální
funkce neobnoví.
Opatření při delším nepoužívání
Vyhýbejte se tomu, abyste pračku po delší dobu nepoužívali. Jestliže k tomu dojde, vypusťte
pračku a odpojte napájecí kabel.
1.
2.
3.
4.
5.
Otáčením voliče cyklu vyberte možnost RINSE+SPIN (Máchání+Odstřeďování).
Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko Spustit/pozastavit.
Po dokončení cyklu zavřete vodní kohout a odpojte vodní hadici.
Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
Otevřete dveře a nechte bubnem cirkulovat vzduch.
Údržba
Čeština 39
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 39
2015-04-29
4:44:03
Řešení problémů
Kontrolní body
Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené
návrhy.
Problém
Pračku nelze spustit.
Akce
•
•
•
•
•
•
•
Přívod vody je
nedostatečný nebo
není k dispozici.
•
•
•
•
•
Řešení problémů
Po skončení programu
zůstane v zásuvce
určité množství
pracího prostředku.
•
•
•
•
•
•
Nadměrné vibrace
nebo neobvyklý zvuk.
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě.
Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.
Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty.
Pračku spusťte stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit.
Ujistěte se, že není aktivována dětská pojistka.
Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž
se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění.
Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.
Otevřete zcela kohout přívodu vody.
Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo
ucpaná.
Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody.
Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části
zásuvky pro prací prostředek.
Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání.
Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je
ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze.
Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací
prostředek.
Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze.
V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí
vyrovnávacích nožek.
Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny.
Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla.
Při běžném provozu může být hlučnost pračky způsobená
činností jejího motoru.
Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka
vydávat zvláštní zvuk. Jedná se o běžný jev.
Hlučnost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například
mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubnu nebo
tělesa filtru.
40 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 40
2015-04-29
4:44:03
Problém
Akce
•
•
•
Pračka nevypouští
vodu nebo
neodstřeďuje.
•
•
•
•
•
•
Dvířka nelze otevřít.
•
•
•
•
•
•
•
Nelze doplnit prací
prostředek.
•
Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit zastavte pračku.
Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat.
Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od
zastavení pračky či vypnutí napájení.
Zkontrolujte, zda je z bubnu vypuštěna voda.
Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte
vodu z bubnu a otevřete dvířka ručně.
Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka
uzamčení dveří zhasne po vypuštění vody z pračky.
Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků.
Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací
prostředek s vysokou účinností.
V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně
zašpiněného prádla používejte menší množství prášku.
Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou
účinností.
Řešení problémů
Přílišné pěnění.
Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění
vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody,
požádejte o pomoc servis.
Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr.
Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit. Z důvodu
bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze
se zavřenými dvířky.
Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná.
Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí
hadice, která není ucpaná.
Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět
vodu nebo odstřeďovat.
Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka
fungovat normálně.
Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí
přesáhnout stanovený limit.
Čeština 41
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 41
2015-04-29
4:44:03
Řešení problémů
Problém
Akce
•
•
•
•
Pračka se zastaví.
•
•
•
•
•
•
•
Řešení problémů
Pračka se napouští
vodou o nesprávné
teplotě.
•
•
•
Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem.
Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.
Uzavřete dvířka a stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spusťte
pračku.
Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo
odstřeďování pouze se zavřenými dvířky.
Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž
se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění.
Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvíli
počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí.
Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody
u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového
filtru.
Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět
vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno
dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Otevřete zcela oba kohouty.
Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota.
Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům.
Odpusťte vodu z vodovodního potrubí.
Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke
kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte
kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu.
Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být
zanesený.
Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu
funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu
přitékající vody. Jedná se o běžný jev.
Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší
nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen
studená voda.
Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace
teploty, neboť teplotu vody nastavuje pračka.
42 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 42
2015-04-29
4:44:03
Problém
Akce
•
•
Na konci programu je
prádlo mokré.
•
•
•
•
•
Z pračky uniká voda.
•
•
Není vidět žádná pěna
(pouze u modelů
s funkcí BubbleShot).
Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.
Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny.
Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý
a zajištěný v systému vypouštění vody.
Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla.
Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací
prostředek s vysokou účinností.
•
•
•
Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit
nepříjemný zápach.
Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus.
Očistěte těsnění dvířek (membránu).
Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
•
•
Přeplňování pračky může bránit vytváření pěny.
U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.
•
Z myčky vychází
zápach.
Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstřeďování.
Abyste snížili pěnění, používejte prací prostředek s vysokou
účinností.
Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo
dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému
odstředění.
Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo
ucpaná.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Řešení problémů
Čeština 43
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 43
2015-04-29
4:44:03
Řešení problémů
Informační kódy
Pokud pračka nefunguje, může se na displeji zobrazovat informační kód. Podívejte se do
tabulky níže a vyzkoušejte uvedená doporučení.
Kód
4C
Akce
Není k dispozici přívod vody.
• Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty.
• Ujistěte se, že nejsou ucpány vodní hadice.
• Ujistěte se, že nejsou zamrzlé vodovodní kohouty.
• Zkontrolujte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé
a studené vody.
• Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.
•
Řešení problémů
4C2
Zkontrolujte, zda je hadice přívodu studené vody řádně
připojena ke kohoutu studené vody.
Pokud je připojena ke kohoutu teplé vody, může při některých
programech dojít k deformaci prádla.
5C
Nelze vypustit vodu.
• Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná.
• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle
typu připojení.
• Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný.
• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění
vedena rovně.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte
servisní středisko.
dC
Došlo k otevření dvířek pračky za provozu.
• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.
• Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
OC
Došlo k přetečení vody.
• Po odstřeďování spusťte pračku znovu.
• Pokud tento informační kód zůstane na displeji, kontaktujte
místní servisní středisko Samsung.
LC, LC1
Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
• Konec vypouštěcí hadice musí být na zemi.
• Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte
servisní středisko.
44 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 44
2015-04-29
4:44:03
Kód
Akce
Ub
Nefunguje odstřeďování.
• Zkontrolujte, zda je prádlo rovnoměrně rozloženo.
• Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu.
• Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat
pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se
stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na
displeji se objeví kontrolní zpráva „Ub“.
3C
Zkontrolujte funkci motoru.
• Zkuste znovu spustit daný program.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte
servisní středisko.
Uc
Je třeba zkontrolovat elektronické ovládání.
• Zkontrolujte napájení.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte
servisní středisko.
Zjištěno nízké napětí
• Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte
servisní středisko.
1C
Snímač hladiny vody nefunguje správně.
• Zkuste pračku vypnout a spustit daný program znovu.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte
servisní středisko.
AC
Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší sadou PBA.
• Zkuste pračku vypnout a spustit daný program znovu.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte
servisní středisko.
Řešení problémů
HC
Kontrola ohřevu na vysokou teplotu
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte
servisní středisko.
Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní
středisko Samsung.
Čeština 45
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 45
2015-04-29
4:44:03
Technické údaje
Informace o ošetřování textilních materiálů
Technické údaje
Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují
čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a v případě potřeby i chemické
čištění). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte
pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů
a omezili problémy při praní.
Odolný materiál
Nežehlit
Jemné materiály
Lze chemicky čistit libovolným
rozpouštědlem
Lze prát při teplotě 95 °C
Čistit chemicky
Lze prát při teplotě 60 °C
Lze chemicky čistit pouze
perchloridem, benzínem, čistým
lihem nebo R113
Lze prát při teplotě 40 °C
Lze chemicky čistit pouze
leteckým benzínem, čistým
lihem a R113
Lze prát při teplotě 30 °C
Nečistit chemicky
Pouze ruční praní
Sušit ve vodorovné poloze
Čistit výhradně chemicky
Lze sušit pověšené
Lze bělit ve studené vodě
Sušit na ramínku
Nebělit
Sušit v sušičce při běžné teplotě
Lze žehlit při teplotě maximálně
200 °C
Sušit v sušičce při nízké teplotě
Lze žehlit při teplotě maximálně
150 °C
Nesušit v sušičce
Lze žehlit při teplotě maximálně
100 °C
46 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 46
2015-04-29
4:44:04
Ochrana životního prostředí
•
•
•
•
Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič
zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí
kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve
spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech výrobce.
Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen
v případě, že je to nezbytně nutné.
Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky
(přesné množství závisí na použitém programu).
Technické údaje
Čeština 47
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 47
2015-04-29
4:44:05
Technické údaje
List specifikací
„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo
(A–Z).
Typ
Pračka s plněním zepředu
Název modelu
WW8*J3*****
Rozměry
Š 600 × H 550 × V 850 (mm)
Tlak vody
50 kPa až 800 kPa
ČISTÁ hmotnost
61,0 kg
Kapacita praní a odstřeďování
7,0 kg
150 W
240 V
150 W
220 V
2000 W
240 V
2400 W
220 až 240 V
600 W
Praní a ohřev
Odstřeďování
8,0 kg
220 V
Praní
Spotřeba
energie
WW7*J3******
Čerpání
Otáčky při odstřeďování
30 W
WW8*J34****
WW8*J32****
WW7*J34*****
WW7*J32*****
1400 ot./min
1200 ot./min
1400 ot./min
1200 ot./min
POZNÁMKA
Technické údaje
Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
48 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 48
2015-04-29
4:44:05
List specifikací
„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo
(A–Z).
Typ
Pračka s plněním zepředu
Název modelu
WW6*J3*****
Rozměry
Š 600 × H 400 × V 850 (mm)
Tlak vody
50 kPa až 800 kPa
ČISTÁ hmotnost
54,0 kg
Kapacita praní a odstřeďování
6,0 kg
220 V
150 W
240 V
150 W
220 V
2000 W
240 V
2400 W
220 až 240 V
600 W
Praní
Spotřeba
energie
Praní a ohřev
Odstřeďování
Čerpání
Otáčky při odstřeďování
30 W
WW6*J32****
WW6*J30****
1200 ot./min
1000 ot./min
POZNÁMKA
Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
Technické údaje
Čeština 49
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 49
2015-04-29
4:44:05
Technické údaje
V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010
„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
WW80J34****
WW81J34****
Název modelu
Kapacita
kg
Energetická účinnost
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)
Spotřeba energie
kWh/rok
Spotřeba energie za rok (AE_C) 1)
Spotřeba energie (E_t.60) – Bavlna 60 °C při úplném naplnění
kWh
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Bavlna 60 °C při částečném
kWh
naplnění
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Bavlna 40 °C při částečném
kWh
naplnění
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)
W
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)
W
litrů/rok
Spotřeba vody za rok (AW_c) 2)
Třída účinnosti odstřeďování 3)
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
Maximální rychlost odstřeďování
ot./min
Zbytková vlhkost
%
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu
Doba trvání standardního programu
Bavlna 60 °C při úplném naplnění
Bavlna 60 °C při částečném naplnění
Bavlna 40 °C při částečném naplnění
Změřený čas po ukončení programu
Emise hluku
Praní
Odstřeďování
WW80J32****
8,0
A+++
196
1,11
196
1,11
0,79
0,79
0,65
0,65
0,48
5
8100
0,48
5
8100
B
1400
53
B
1200
53
COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C 4)
min
min
min
min
263
213
193
2
263
213
193
2
dB (A) na 1 pW
dB (A) na 1 pW
62
79
62
76
POZNÁMKA
Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu
COTTON (Bavlna)
při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu
COTTON (Bavlna) při
60 °C a 40 °C a plné nebo částečné dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je velmi důležitý cyklus Spin (Odstřeďování).
Spotřeba energie na sušení je mnohem vyšší než na praní.
Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Programy
COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C představují „standardní program Bavlna 60 °C“
a „standardní program Bavlna 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro
tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější.
Po instalaci spusťte Režim kalibrace (viz část „Spusťte kalibraci (doporučeno)“ na straně 23).
Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
Technické údaje
1.
50 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 50
2015-04-29
4:44:05
V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010
„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
WW7*J347****
WW7*J348****
Název modelu
Kapacita
kg
Energetická účinnost
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)
Spotřeba energie
kWh/rok
Spotřeba energie za rok (AE_C) 1)
Spotřeba energie (E_t.60) – Bavlna 60 °C při úplném naplnění
kWh
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Bavlna 60 °C při částečném
kWh
naplnění
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Bavlna 40 °C při částečném
kWh
naplnění
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)
W
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)
W
litrů/rok
Spotřeba vody za rok (AW_c) 2)
Třída účinnosti odstřeďování 3)
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
Maximální rychlost odstřeďování
ot./min
Zbytková vlhkost
%
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu
Doba trvání standardního programu
Bavlna 60 °C při úplném naplnění
Bavlna 60 °C při částečném naplnění
Bavlna 40 °C při částečném naplnění
Změřený čas po ukončení programu
Emise hluku
Praní
Odstřeďování
WW7*J327****
WW7*J328****
7,0
A+++
174
0,94
174
0,94
0,72
0,72
0,56
0,56
0,48
5
7400
0,48
5
7400
B
1400
53
B
1200
53
COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C 4)
min
min
min
min
243
213
193
2
243
213
193
2
dB (A) na 1 pW
dB (A) na 1 pW
61
78
61
76
POZNÁMKA
Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu
COTTON (Bavlna)
při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu
COTTON (Bavlna) při
60 °C a 40 °C a plné nebo částečné dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je velmi důležitý cyklus Spin (Odstřeďování).
Spotřeba energie na sušení je mnohem vyšší než na praní.
Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Programy
COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C představují „standardní program Bavlna 60 °C“
a „standardní program Bavlna 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro
tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější.
Po instalaci spusťte Režim kalibrace (viz část „Spusťte kalibraci (doporučeno)“ na straně 23).
Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
1.
Technické údaje
Čeština 51
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 51
2015-04-29
4:44:05
Technické údaje
V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010
„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
Název modelu
Kapacita
kg
Energetická účinnost
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)
Spotřeba energie
kWh/rok
Spotřeba energie za rok (AE_C) 1)
Spotřeba energie (E_t.60) – Bavlna 60 °C při úplném naplnění
kWh
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Bavlna 60 °C při částečném
kWh
naplnění
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Bavlna 40 °C při částečném
kWh
naplnění
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)
W
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)
W
litrů/rok
Spotřeba vody za rok (AW_c) 2)
Třída účinnosti odstřeďování 3)
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
Maximální rychlost odstřeďování
ot./min
Zbytková vlhkost
%
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu
Doba trvání standardního programu
Bavlna 60 °C při úplném naplnění
Bavlna 60 °C při částečném naplnění
Bavlna 40 °C při částečném naplnění
Změřený čas po ukončení programu
Emise hluku
Praní
Odstřeďování
WW60J32****
WW60J30****
6,0
A++
173
0,83
173
0,83
0,77
0,77
0,67
0,67
0,48
5
7300
0,48
5
7300
B
1200
53
C
1000
62
COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C 4)
min
min
min
min
283
263
243
2
283
263
243
2
dB (A) na 1 pW
dB (A) na 1 pW
61
76
61
74
POZNÁMKA
Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu
COTTON (Bavlna)
při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu
COTTON (Bavlna) při
60 °C a 40 °C a plné nebo částečné dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je velmi důležitý cyklus Spin (Odstřeďování).
Spotřeba energie na sušení je mnohem vyšší než na praní.
Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Programy
COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C představují „standardní program Bavlna 60 °C“
a „standardní program Bavlna 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro
tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější.
Po instalaci spusťte Režim kalibrace (viz část „Spusťte kalibraci (doporučeno)“ na straně 23).
Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
Technické údaje
1.
52 Čeština
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 52
2015-04-29
4:44:05
Informace o hlavních programech praní
Model
Program
COTTON
(Bavlna)
WW8*J3*****
WW7*J3*7****
WW7*J3*8****
WW6*J3*****
COTTON
(Bavlna)
Teplota Kapacita
(°C)
(kg)
Doba trvání
programu
(min)
Obsah zbytkové vlhkosti (%)
1400 ot./
min
1200 ot./
min
1000 ot./
min
Spotřeba
Spotřeba
vody
energie
(l/cyklus) (kWh/cyklus)
20
4
132
56
59
-
53
0,40
40
4
193
53
53
-
33
0,65
4
213
53
53
-
33
0,79
8
263
53
53
-
40
1,11
60
SYNTHETICS
(Syntetické
materiály)
40
3,5
131
35
35
-
53
0,64
COTTON
(Bavlna)
20
3,5
132
56
59
-
53
0,36
40
3,5
193
53
53
-
30
0,56
3,5
213
53
53
-
30
0,72
7
243
53
53
-
38
0,94
COTTON
(Bavlna)
60
SYNTHETICS
(Syntetické
materiály)
40
3,5
131
35
35
-
53
0,64
COTTON
(Bavlna)
20
3
118
-
59
65
38
0,30
40
3
243
-
53
62
30
0,67
3
263
-
53
62
30
0,77
6
283
-
53
62
37
0,83
3
131
-
35
40
36
0,47
COTTON
(Bavlna)
SYNTHETICS
(Syntetické
materiály)
60
40
Technické údaje
Hodnoty v tabulce byly naměřeny za podmínek daných normou IEC60456/EN60456.
Skutečné hodnoty závisí na způsobu použití spotřebiče.
Čeština 53
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 53
2015-04-29
4:44:05
Poznámka
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 54
2015-04-29
4:44:05
Poznámka
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 55
2015-04-29
4:44:05
MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
BULGARIA
800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
www.samsung.com/si
DC68-03581C-00
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 56
2015-04-29
4:44:06
Práčka
Používateľská príručka
WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 1
2015-04-29
4:44:56
Obsah
Obsah
Bezpečnostné informácie
3
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Dôležité bezpečnostné symboly
Dôležité bezpečnostné opatrenia
Pokyny o značke WEEE
3
3
4
12
Inštalácia
13
Čo nájdete v škatuli
Inštalačné požiadavky
Inštalácia práčky krok za krokom
13
15
17
Skôr než začnete
23
Úvodné nastavenia
Postup pri praní
Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky
23
24
26
Funkcie
29
Ovládací panel
29
Jednoduché kroky, ako začať
30
Prehľad cyklov
31
Nastavenia34
Údržba
35
Pohotovostné vypustenie vody
35
Čistenie36
Oprava pri zamrznutí
39
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky
39
Riešenie problémov
40
Kontrolné body
Informačné kódy
40
44
Špecifikácie
46
Tabuľka starostlivosti o tkaniny
Ochrana životného prostredia
Hárok špecifikácií
Informácie o hlavných pracích programoch
46
47
48
53
2 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 2
2015-04-29
4:44:56
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité
informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si, prosím, čas na
prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností vašej
automatickej práčky.
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať
rozšírené vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné
miesto v blízkosti spotrebiča na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na cieľový
účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné
okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri
inštalácii, údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a
uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky
vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie
všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo nejasnosti, obráťte sa
na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese
www.samsung.com.
Dôležité bezpečnostné symboly
Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:
VAROVANIE
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo
škody na majetku.
VÝSTRAHA
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo škody na
majetku.
POZNÁMKA
Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.
Slovenčina 3
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 3
2015-04-29
4:44:56
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Explicitne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky,
existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte
sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.
Dôležité bezpečnostné opatrenia
VAROVANIE
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom
alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte základné
bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej
vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade
uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.
Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne
s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozerať osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako
zariadenie používať.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením
hrať.
Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako
8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na
nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia
bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by
sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie
ani údržbu zariadenia.
4 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 4
2015-04-29
4:44:56
Bezpečnostné informácie
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný
agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k
sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.
Pri zariadeniach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže
zakrývať koberec.
Musíte prestať používať staré súpravy hadíc a použiť nové súpravy hadíc
dodané so zariadením.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej
poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením,
ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávatelia
pravidelne zapínajú a vypínajú.
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie
VAROVANIE
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
• Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám
produktu alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220-240 V / 50 Hz
alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Nikdy nepoužívajte
predlžovačku.
• Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo
predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
• Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi
produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Slovenčina 5
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 5
2015-04-29
4:44:56
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
• Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
• Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol
nasmerovaný k podlahe.
Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu
poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne
nebezpečné.
• Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné
centrum.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.
Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo
telefonickej linke.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
• Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a
zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.
• Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.
Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú
zásuvku.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.
Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.
Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňuje naň ťažké predmety, nevkladajte
ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za spotrebičom.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
6 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 6
2015-04-29
4:44:57
Bezpečnostné informácie
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
• Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Výstrahy týkajúce sa inštalácie
VÝSTRAHA
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku
elektrickej energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
• V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo
problémom s produktom.
Dôležité varovania týkajúce sa používania
VAROVANIE
Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
• Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte
sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
• Nepoužívajte ventilátor.
• Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii
zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
• V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený
k spodnej časti automatickej práčky.
Slovenčina 7
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 7
2015-04-29
4:44:57
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby,
alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.
Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere
automatickej práčky násilím.
• Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť
podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
• Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.
• Môže to mať za následok zranenie.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
• Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a
následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na spotrebič
ani do jeho vnútra.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
• Môže to mať za následok zranenie.
Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a
ťahajte priamo von zo zásuvky.
• Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým
prúdom.
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
• Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem
štandardnej poistky.
• Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné
centrum.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu
alebo zraneniu.
Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví zariadenie.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
8 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 8
2015-04-29
4:44:57
Bezpečnostné informácie
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Výstrahy týkajúce sa používania
VÝSTRAHA
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami,
zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.
Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.
• Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik
otvárajte pomaly.
Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.
• Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok
poškodenie dielu produktu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.
• Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za
následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
• Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo
práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.
Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.
• V opačnom prípade môže dôjsť k škodám na majetku alebo k zraneniu.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr.
odpad, vlákna, vlasy, atď.).
• Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť
únik vody.
Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice
prívodu vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
• Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Slovenčina 9
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 9
2015-04-29
4:44:57
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu.
V takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou
Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie
alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené
sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
• Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo
ujmu na zdraví.
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
• Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.
• Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.
Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa
vody.
• Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým vaša
práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.
(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie
vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové
prikrývky a pod.
• Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol
práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia
z dôvodu neobvyklých vibrácií.
• Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a
zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.
Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
• Môže to spôsobiť popáleniny.
Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.
• Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho
prostriedku.
• Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok (len pre niektoré modely) nie je určený na
používanie na práškový prací prostriedok. Keď používate práškový prací prostriedok,
vyberte vodiaci prvok.
10 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 10
2015-04-29
4:44:57
Bezpečnostné informácie
Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky
potravín, zvieratá).
• V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť
spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.
Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechtov a pod.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa
zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.
• Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky, sponky
alebo bielidlo.
• Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
• Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok
(neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.
Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim
prostriedkom neperte, nepláchajte a neodstreďujte.
• Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
• Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
• Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu
farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.
Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.
Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.
• Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
• Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo
kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.
Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a
ďalšie funkcie.
• Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.
Slovenčina 11
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 11
2015-04-29
4:44:57
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
Dôležité varovania týkajúce sa čistenia
VAROVANIE
Nečistite spotrebič tak, že budete priamo naň striekať vodu.
Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
• Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Pokyny o značke WEEE
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a
elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť
likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď
predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
12 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 12
2015-04-29
4:44:57
Inštalácia
Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a
zabránili nehodám počas prania.
Čo nájdete v škatuli
Inštalácia
Uistite sa, že všetky časti sú súčasťou balenia výrobku. Ak sa vyskytne problém s práčkou
alebo dielmi, kontaktujte miestne zákaznícke centrum alebo predajcu výrobkov značky
Samsung.
01
02
09
03
10
11
04
05
12
06
07
08
01 Páčka uvoľnenia
02 Zásuvka na pracie prostriedky
03 Ovládací panel
04 Dvere
05 Bubon
06 Filter čerpadla
07 Trubica núdzového vývodu
08 Kryt filtra
09 Vrchná časť
10 Napájacia zástrčka
11 Odtoková hadica
12 Vyrovnávacie nožičky
Slovenčina 13
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 13
2015-04-29
4:44:57
Inštalácia
Kryty na skrutky
Vodiaca lišta hadice
Hadica na studenú vodu
Hadica na horúcu vodu
Vodiaci prvok na tekutý
prací prostriedok
Inštalácia
Kľúč
POZNÁMKA
•
•
•
Kryty na skrutky: Počet dodaných krytov na skrutky (3 až 6) závisí od modelu.
Hadica na horúcu vodu: Iba niektoré modely.
Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok: Iba niektoré modely.
14 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 14
2015-04-29
4:44:58
Inštalačné požiadavky
Prívod vody
Požaduje sa poistka alebo istič: striedavý
prúd 220–240 V / 50 Hz
• Použite samostatnú napájaciu vetvu
vyhradenú len pre vašu práčku
Pre správne uzemnenie sa práčka dodáva
so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu
zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie
v správne nainštalovanej a uzemnenej
zásuvke.
Ak si uzemnením nie ste istí, požiadajte
o radu kvalifikovaného elektrikára alebo
opravára.
Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak
sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte
kvalifikovaného elektrikára, ktorý
nainštaluje správnu zásuvku.
Správny tlak vody pre túto práčku je medzi
50 a 800 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa
môže spôsobiť, že sa ventil úplne nezatvorí.
Môže tiež spôsobiť, že sa bubon bude dlhšie
plniť vodou a práčka sa vypne. Vodovodné
kohútiky musia byť vo vzdialenosti do
120 cm od zadnej strany práčky, aby
dodané prívodné hadice dosiahli k práčke.
Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku
vody:
• zaistením jednoduchého prístupu
k vodovodným kohútikom,
• zastavením vodovodných kohútikov, keď
sa práčka nepoužíva,
• pravidelnou kontrolou únikov na
armatúrach vodovodnej hadice.
•
VAROVANIE
•
•
•
•
NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa
dodáva s práčkou.
NEZAPÁJAJTE uzemňovací kábel do
plastového vedenia, plynového potrubia
alebo potrubia na teplú vodu.
Nesprávne zapojenie vodičov na
uzemnenie môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.
Inštalácia
Zdroj elektrickej energie a uzemnenie
VÝSTRAHA
Pred prvým použitím práčky skontrolujte,
či zo spojov na ventile vody a kohútikoch
nemôže unikať voda.
Vypúšťanie
Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie
potrubie s výškou 60–90 cm. Odtoková
hadica musí byť pripojená cez sponu hadice
k stúpaciemu potrubiu, ktoré musí úplne
pokrývať odtokovú hadicu.
Slovenčina 15
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 15
2015-04-29
4:44:58
Inštalácia
Inštalácia
Podlaha
Inštalácia do prístenku alebo komory
V záujme dosahovania optimálnych
výsledkov je potrebné práčku nainštalovať
na pevnú podlahu. Drevené podlahy
možno budú potrebovať spevnenie kvôli
minimalizácii vibrácií alebo nevyrovnanému
zaťaženiu. Koberce a podlahy z mäkkých
dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti
vibráciám a môžu prispieť k miernemu
posunu práčky počas cyklu.
Minimálne vzdialenosti pre bezpečné
fungovanie:
VÝSTRAHA
Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo
nedostatočne stabilné konštrukcie.
Bočné
strany
25 mm
Vzadu
50 mm
Hore
25 mm
Vpredu
550 mm
Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete
spoločne, predná časť prístenku alebo
komory musí mať vzduchový otvor bez
prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm.
Samotná práčka nevyžaduje špecifický
vzduchový otvor.
Teplota vody
Práčku neinštalujte na miesta, kde môže
dôjsť k zamrznutiu vody, pretože práčka si
vždy nejakú vodu uchováva vo vodných
ventiloch, čerpadlách a hadiciach. Zamrznutá
voda vo vedeniach môže poškodiť remene,
čerpadlo a iné súčasti práčky.
16 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 16
2015-04-29
4:44:58
Inštalácia práčky krok za krokom
1. KROK Výber miesta
Inštalácia
Požiadavky na umiestnene:
• pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetraniu,
• mimo priameho slnečného žiarenia,
• dostatočný priestor na vetranie a káble,
• teplota okolia je vždy vyššia ako teplota mrazu (0 °C),
• mimo zdroja tepla.
2. KROK Demontáž prepravných skrutiek
Odbaľte výrobok a odmontujte všetky
prepravné skrutky.
1. Všetky prepravné skrutky na zadnej
strane zariadenia uvoľnite pomocou
dodaného kľúča.
2. Otvory zakryte dodanými plastovými
krytmi na skrutky.
Prepravné skrutky si odložte na budúce
použitie.
VAROVANIE
Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly,
polystyrén atď.) odložte mimo dosahu detí.
Slovenčina 17
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 17
2015-04-29
4:44:58
Inštalácia
3. KROK Nastavenie vyrovnávacích nožičiek
Inštalácia
1. Práčku jemne zasuňte na miesto.
Priveľkým tlakom by ste mohli poškodiť
vyrovnávacie nožičky.
2. Práčku vyrovnajte ručne, upravením
polohy vyrovnávacích nožičiek.
3. Keď je práčka vyrovnaná, matice
utiahnite pomocou kľúča.
4. KROK Pripojenie prívodovej hadice vody
Dodaný adaptér hadice sa môže líšiť v závislosti od modelu. Tento postup popisuje pripojenie
adaptéra s konektorom. Ak vám bol dodaný adaptér na naskrutkovanie, prejdite na bod 7.
Hadicu na vodu pripojte k vodovodnému
kohútiku.
A
1. Z hadice na vodu (B) odstráňte adaptér
(A).
B
2. Štyri skrutky adaptéra uvoľnite pomocou
krížového skrutkovača.
18 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 18
2015-04-29
4:44:58
3. Držte adaptér a otáčajte dielom (C)
v smere šípky a uvoľnite ho o 5 mm (*).

C
Inštalácia
4. Adaptér nasaďte na vodovodný kohútik,
nadvihnite ho a dotiahnite skrutky.
5. Otáčajte dielom (C) v smere šípky, až
kým ho nedotiahnete.
C
6. Pridržte diel (E) a pripojte hadicu na
vodu k adaptéru. Potom uvoľnite diel (E).
Hadica zapadne do adaptéra a budete
počuť kliknutie.
E
7. Ak používate vodovodný kohútik so
závitom, na pripojenie kohútika podľa
obrázka použite dodaný adaptér na
naskrutkovanie.
Slovenčina 19
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 19
2015-04-29
4:44:59
Inštalácia
Inštalácia
8. Druhú stranu hadice na vodu pripojte
k prívodovému ventilu na zadnej strane
práčky. Hadicu dotiahnite otočením
v smere hodinových ručičiek.
9. Zapnite prívod vody a uistite sa, že
okolo spojov neuniká voda. Ak voda
uniká, zopakujte kroky opísané vyššie.
VAROVANIE
Ak dochádza k úniku vody, práčku prestaňte používať a kontaktujte mieste servisné centrum
spoločnosti Samsung. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
VÝSTRAHA
Hadicu na vodu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica prikrátka, nahraďte ju dlhšou, vysokotlakovou hadicou.
POZNÁMKA
•
•
Po pripojení hadice na vodu k adaptéru ju potiahnite smerom nadol a skontrolujte, či je
riadne pripojená.
Používajte bežný typ vodovodného kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je
príliš veľký, pred umiestnením adaptéra na kohútik vyberte rozperný krúžok.
20 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 20
2015-04-29
4:44:59
Pre modely s ďalším prívodom teplej vody:
1. Červený koniec hadice na teplú vodu
pripojte k prívodovému ventilu teplej
vody na zadnej strane práčky.
2. Druhý koniec hadice na teplú vodu
pripojte ku kohútiku teplej vody.
Inštalácia
Hadica Aqua (vybrané modely)
Hadica Aqua upozorní používateľa na riziko
úniku vody. Zaznamenáva tok vody a
v prípade úniku indikátor (A) v strede zmení
farbu na červenú.
A
Slovenčina 21
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 21
2015-04-29
4:44:59
Inštalácia
5. KROK Umiestnenie odtokovej hadice
Odtokovú hadicu je možné umiestniť tromi spôsobmi:
Inštalácia
Cez okraj umývadla

Odtokovú hadicu je potrebné umiestniť vo
výške medzi 60 a 90 cm (*) od zeme. Hrdlo
hadice upevnite v ohnutej polohe pomocou
dodanej plastovej vodiacej lišty hadice
(A). Vodiacu lištu zaistite pomocou háčika
o stenu, aby ste zaistili stabilné odtekanie.
A
K odtokovému potrubiu umývadla
Odtoková hadica musí byť nad sifónom
umývadla a koniec hadice musí byť aspoň
60 cm nad zemou.
K odtokovej rúre

Odtoková rúra musí byť vysoká aspoň
60–90 cm (*). Odporúčame použiť 65 cm
vysokú vertikálnu trúbku. Uistite sa, že
odtoková hadica je pripojená k stúpajúcemu
potrubiu.
Požiadavky na stúpajúce odtokové potrubie:
• minimálny priemer 5 cm,
• Minimálna odvodová kapacita 60 litrov
za minútu.
KROK 6 Zapnutie práčky
Sieťový kábel zapojte do schválenej elektrickej zásuvky AC 220–240 V / 50 Hz chránenej
poistkou alebo ističom. Potom stlačením tlačidla napájania práčku zapnite.
22 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 22
2015-04-29
4:45:00
Skôr než začnete
Úvodné nastavenia
Spustenie kalibrácie (odporúča sa)
Kalibráciou zaistíte, že práčka bude presne
určovať hmotnosť. Dbajte na to, aby bol
bubon pred spustením kalibrácie prázdny.
Skôr než začnete
1. Práčku vypnite a znova zapnite.
2. Súčasným podržaním tlačidiel Temp.
(Teplota) a Delay End (Posunúť koniec)
po dobu 3 sekúnd prejdete do režimu
kalibrácie. Zobrazí sa správa „Cb“
(Kalibrácia).
3. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť
spustite kalibračný cyklus.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať
v smere a proti smeru hodinových
ručičiek.
5. Po skončení cyklu sa na displeji zobrazí
hlásenie „0“ a práčka sa automaticky
vypne.
6. Automatická práčka je teraz pripravená
na používanie.
Slovenčina 23
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 23
2015-04-29
4:45:00
Skôr než začnete
Postup pri praní
1. KROK Triedenie
2. KROK Vyprázdnenie vreciek
Bielizeň roztrieďte podľa nasledujúcich
kritérií:
Vyprázdnite všetky vrecká na oblečení,
ktoré idete prať.
Skôr než začnete
•
•
•
•
Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte
na bavlnenú, zmiešanú tkaninu,
syntetickú, hodvábnu, vlnenú a umelý
hodváb.
Farebné: Oddeľte biele od farebného.
Veľkosť: Praním vecí rôznych veľkostí
zvýšite výkon pri praní.
Citlivosť: Jemnú bielizeň perte
samostatne pomocou možnosti Easy
Iron (Jednoduché žehlenie) pre jemné,
nové vlnené veci, záclony a hodváb.
Skontrolujte štítky na bielizni.
•
Oblečenie s vreckami a výšivkami obráťte
naruby.
•
•
POZNÁMKA
Na oblečení skontrolujte štítok
o starostlivosti a pred praním ich roztrieďte.
Kovové objekty, napr. mince, špendlíky
a spony na oblečení, môžu poškodiť inú
pranú bielizeň a bubon práčky.
Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na
nohaviciach a bundách, bubon práčky
by sa mohol poškodiť. Zipsy by mali byť
zapnuté a zaistené šnúrkou.
Oblečenie s dlhými pásmi sa môže
zapliesť medzi iné oblečenie. Uistite sa,
že pásy pred praním zviažete.
3. KROK Používanie sieťky na
bielizeň
•
•
•
Podprsenky (ak sa môžu prať) sa musia
prať v sieťke na bielizeň. Kovové časti
podprseniek môžu pretrhnúť alebo
prederaviť inú bielizeň.
Malá a ľahká bielizeň, napr. ponožky,
rukavice, pančuchy a vreckovky, sa
môže zaseknúť vo dverách. Perte ich
v jemnej sieťke na bielizeň.
Sieťku na bielizeň neperte prázdnu.
Mohlo by dôjsť k abnormálnym
vibráciám, ktoré by mohli spôsobiť
posunutie práčky a spôsobiť tak
poranenie.
24 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 24
2015-04-29
4:45:00
4. KROK Predpranie (ak je potrebné)
Keď je bielizeň silne znečistená, pre vybraný
cyklus vyberte možnosť predprania.
Nepoužívajte možnosť predprania, keď prací
prostriedok pridávate manuálne do bubna.
5. KROK Zistenie kapacity naplnenia
Typ pracieho prostriedku vyberte podľa
typu tkaniny (bavlna, syntetická, jemná
bielizeň, vlna), farby, teploty prania a
stupňa znečistenia. Vždy používajte
prací prostriedok na bielizeň so „slabými
mydlinami“, ktorý je navrhnutý pre
automatické práčky.
POZNÁMKA
•
POZNÁMKA
Ak periete posteľnú bielizeň a obliečky, čas
prania môže byť dlhší alebo môže dôjsť
k zníženiu efektivity otáčania. Pre posteľnú
bielizeň a obliečky odporúčame maximálnu
rýchlosť otáčkového cyklu 800 ot./min a
kapacitu naplnenia 2,0 kg alebo menej.
VÝSTRAHA
Ak je bielizeň nerovnomerne rozložená,
zobrazí sa informačný kód „Ub“. Rozložte
zaťaženie. Nevyvážená bielizeň môže
spôsobiť zníženie efektivity otáčania.
•
Postupujte podľa odporúčaní výrobcu
pracieho prostriedku, ktoré sú založené
na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia
a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak
neviete, aká je tvrdosť vašej vody,
informujte sa v miestnej vodárenskej
spoločnosti.
Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý
zatvrdol alebo stuhol. Prací prostriedok
môže zostať v cykle pláchania a zapchať
odtokový vývod.
Skôr než začnete
Práčku neprepĺňajte. Prepĺňanie môže
spôsobiť, že práčka nebude prať poriadne.
Informácie o kapacite naplnenia pre rôzne
typy oblečenia nájdete na strane 31.
6. KROK Použitie vhodného typu
pracieho prostriedku
VÝSTRAHA
Pri praní vlny používajte cyklus na vlnu
a používajte iba neutrálny tekutý prací
prostriedok. Pri cykle Vlna by práškový
prací prostriedok mohol ostať na bielizni a
zmeniť jej farbu.
Slovenčina 25
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 25
2015-04-29
4:45:00
Skôr než začnete
Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky
Práčka je vybavená dávkovačom s troma priečinkami: ľavý priečinok na prací prostriedok na
hlavný cyklus, predný pravý na aviváž a zadný pravý na prostriedok pre predbežné pranie.
01
Priečinok predprania: určený na
prostriedok na predpranie alebo škrob.
02
Priečinok hlavného prania: určený
na prací prostriedok, prostriedok na
zmäkčenie vody, namáčací prostriedok,
bielidlo alebo prostriedky na
odstraňovanie škvŕn.
03
Priečinok na aviváž: určený na
prídavné látky, napríklad aviváž.
Prostriedok nesmie presiahnuť
maximálnu úroveň (A).
Skôr než začnete
A
VÝSTRAHA
•
•
•
Počas prania neotvárajte zásuvku na pracie prostriedky.
Nepoužívajte nasledujúce druhy pracích prostriedkov:
• tablety alebo kapsule
• guľôčky alebo sieťky
Aby sa zabránilo upchatiu priečinka, koncentrované alebo vysoko obohatené prostriedky
(aviváž alebo prací prostriedok) musia byť pred použitím zriedené vodou.
Pridávanie pracích prostriedkov do zásuvky na pracie prostriedky
1. Zásuvku na pracie prostriedky otvorte
vysunutím.
2. Prací prostriedok pridávajte do
priečinka hlavného prania podľa
pokynov alebo odporúčaní výrobcu. Ak
používate tekutý prostriedok, pozrite si
stranu 28.
26 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 26
2015-04-29
4:45:00
3. Aviváž pridávajte do
priečinka na
aviváž. Prostriedok nesmie presiahnuť
maximálnu úroveň (A).
A
Skôr než začnete
4. Ak chcete bielizeň predprať, prostriedok
priečinka
na predpranie pridajte do
predprania podľa pokynov alebo
odporúčaní výrobcu.
5. Zatvorte zásuvku na pracie prostriedky.
VÝSTRAHA
•
•
•
Do vodiaceho prvku na tekutý prací
prostriedok nesypte prací prášok.
Koncentrovanú aviváž je potrebné pred
použitím zriediť vodou.
Prací prostriedok na hlavné pranie
nepridávajte do
priečinka na aviváž.
Slovenčina 27
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 27
2015-04-29
4:45:01
Skôr než začnete
Používanie tekutého pracieho prostriedku (len niektoré modely)
Najskôr vložte priečinok na tekutý prací
prostriedok, ktorý je súčasťou balenia, do
priečinka hlavného prania. Potom
do tohto priečinka vlejte tekutý prací
prostriedok po vyznačenú maximálnu
úroveň (A).
Skôr než začnete
A
VÝSTRAHA
•
•
Prostriedok nesmie presahovať
maximálnu úroveň vyznačenú vo vnútri
priečinka.
Ak používate prací prášok, priečinok na
tekuté pracie prostriedky vyberte.
28 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 28
2015-04-29
4:45:01
Funkcie
Ovládací panel
02
08
01
03
04
05
06
07
09
Otočením voliča vyberiete cyklus.
02 Displej
Na displeji sa zobrazujú informácie o aktuálnom cykle a odhadovaný
zostávajúci čas alebo v prípade určitého problému informačný kód.
03 Temp.
(Teplota)
Stlačením zmeníte nastavenie teploty vody pre aktuálny cyklus.
04 Spin
(Odstreďovanie)
Stlačením zmeníte rýchlosť odstreďovania aktuálneho cyklu.
• Podržať pláchanie (bez indikátora): Posledné pláchanie sa
pozastaví, aby bielizeň zostala namočená vo vode. Ak chcete
bielizeň vybrať, vypustite vodu alebo spustite odstreďovanie.
• Bez odstreďovania : Po poslednom vypustení vody sa bubon
neroztočí.
05 Options
(Možnosti)
Stlačením si vyberiete z týchto možností: Intenzívne pranie, Predpranie
a Pláchanie+. Opätovným stlačením výber zrušíte.
06 Delay End
(Posunúť koniec)
Vďaka funkcii Posunúť koniec môžete nastaviť čas ukončenia
aktuálneho cyklu. Na základe vášho nastavenia si práčka sama
vypočíta čas spustenia cyklu. Takéto nastavenie je užitočné napríklad
na naprogramovanie práčky tak, aby doprala v čase, keď sa zvyčajne
vraciate domov z práce.
• Stlačením vyberiete niektorý z predvolených počtov hodín.
07 Soak
(Namáčanie)
Vyberte túto funkciu, ak chcete k aktuálnemu cyklu pridať čas
namáčania a efektívne tak odstrániť škvrny z bielizne.
• Táto funkcia je k dispozícii iba v 5 cykloch: Cotton (Bavlna),
Synthetics (Syntetické textílie), Denim, Baby Care (Starostlivosť o
detské oblečenie) a Sports Wear (Športové oblečenie).
08 Napájanie
Stlačením zapnite/vypnite práčku.
Funkcie
01 Volič cyklu
Slovenčina 29
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 29
2015-04-29
4:45:01
Funkcie
09 Spustiť/
Pozastaviť
Stlačením spustíte alebo pozastavíte určitú operáciu.
Jednoduché kroky, ako začať
2
1
6
Funkcie
3
4
5
Stlačením tlačidla napájania zapnite práčku.
Otočením voliča cyklu vyberte cyklus.
Podľa potreby zmeňte nastavenia cyklu: Temp. (Teplota) a Spin (Otáčanie).
Ak chcete vybrať niektorú z možností, stlačte tlačidlo Options (Možnosti). Opätovným
stlačením tlačidla zvolíte preferovanú položku.
5. Na práčke sú k dispozícii dve praktické tlačidlá funkcií Soak (Namáčanie) a Delay End
(Posunúť koniec), vďaka ktorým je ich používanie pohodlné. Ak chcete použiť niektorú
z týchto možností, stlačte príslušné tlačidlo.
6. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
1.
2.
3.
4.
Zmena cyklu počas prania
1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť zastavte pranie.
2. Vyberte iný cyklus.
3. Opätovným stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustite nový cyklus.
30 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 30
2015-04-29
4:45:01
Prehľad cyklov
Štandardné cykly
Max. várka (kg)
Cyklus
Popis
•
COTTON
(Bavlna)
•
COTTON
(Bavlna)
•
SPIN
(Odstreďovanie)
RINSE+SPIN
(Pláchanie+
Odsreďovanie)
15’ QUICK WASH
(15-Minútové rýchle
pranie)
•
•
•
DENIM
Model
7 kg
Model
6 kg
Na bavlnu, posteľnú bielizeň,
obrusy, spodnú bielizeň, uteráky
alebo tričká.
Čas prania a počet pláchaní
sa automaticky upraví podľa
naplnenia.
8
7
6
Optimálny výkon pri nižšej
spotrebe energie na bavlnené
tkaniny, posteľnú bielizeň, obrusy,
spodnú bielizeň, uteráky a košele.
8
7
6
Na blúzky alebo košele vyrobené
z polyesteru (diolén, trevira),
polyamidu (perlon, nylon) alebo
podobných tkanín.
3,5
3,5
3
Práčka je vybavená funkciou
dodatočného odstreďovania, vďaka
ktorej efektívne zbavíte bielizeň
vlhkosti.
-
-
-
Práčka je vybavená funkciou
dodatočného pláchania po použití
aviváže.
-
-
-
Na pranie ľahko znečisteného
oblečenia s hmotnosťou menej ako
2,0 kg, ktoré potrebujete rýchlo
vyprať.
2
2
2
Pri hlavnom cykle prania používa
väčšie množstvo vody a pridáva
cyklus pláchania navyše, aby na
oblečení neostali zvyšky pracieho
prášku.
3
3
3
Funkcie
•
SYNTHETICS
(Syntetické textílie)
Model
8 kg
Slovenčina 31
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 31
2015-04-29
4:45:01
Funkcie
Max. várka (kg)
Cyklus
Popis
•
WOOL (Vlna)
•
BABY CARE
(Starostlivosť o detské
oblečenie)
•
•
Funkcie
SPORTS WEAR
(Športové oblečenie)
Model
8 kg
Model
7 kg
Model
6 kg
Cyklus Vlna s jemným točením a
namáčaním chráni vlnové vlákna
pred stiahnutím/poškodením.
Odporúčame prírodný prací
prostriedok.
2
2
1,5
Pranie pri vysokej teplote a vyšší
počet pláchaní, aby sa z bielizne
efektívne odstránili zvyšky
pracieho prostriedku.
4
4
3
2,5
2,5
2
Použite tento cyklus na pranie
oblečenia na cvičenie, ako napríklad
športových nátelníkov, nohavíc
na cvičenie, tričiek/topov a iného
namáhaného oblečenia.
Options (Možnosti)
Možnosť
Intenzívny
Predpieranie
Pláchanie+
Popis
•
Na veľmi zašpinenú bielizeň. Čas prania je pre každý cyklus
dlhší.
•
Pred hlavný cyklus prania sa pridá cyklus predbežného
prania.
•
Stlačením tohto tlačidla pridajte dodatočné cykly pláchania.
32 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 32
2015-04-29
4:45:02
Posunúť koniec
Automatickú práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila pranie neskôr, pričom si
môžete vybrať oneskorenie od 1 do 19 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina
ukazuje čas, kedy sa pranie dokončí.
1. Vyberte cyklus. Potom v prípade potreby zmeňte nastavenia cyklu.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo Delay End (Posunúť koniec), kým sa nenastaví želaný čas.
3. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
Príslušný indikátor sa zapne a začne bežať čas.
4. Ak chcete funkciu Delay End (Posunúť koniec) zrušiť, práčku reštartujte stlačením tlačidla
napájania.
Príklad z bežného života
Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o tri hodiny od aktuálneho času. K aktuálnemu cyklu
teda pridáte možnosť Delay End (Posunúť koniec) s nastavením na 3 hodiny a o 14:00 stlačíte
tlačidlo Spustiť/Pozastaviť. Čo sa stane? Práčka začne prať o 15:00 a cyklus skončí o 17:00.
Nižšie nájdete časovú os pre tento príklad.
15:00
Začiatok
17:00
Koniec
Funkcie
14:00
Nastavenie funkcie Delay End
(Posunúť koniec) na 3 hodiny
Slovenčina 33
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 33
2015-04-29
4:45:02
Funkcie
Funkcie
Nastavenia
Detská zámka
Zapnutie/vypnutie zvuku
V rámci prevencie zranení detí dokáže
funkcia detskej zámky zamknúť všetky
tlačidlá. Detská zámka sa však aktivuje až
po stlačení tlačidla Spustiť/Pozastaviť.
V pohotovostnom stave môžete otvoriť
dvierka alebo zmeniť nastavenia stlačením
príslušných tlačidiel. Ak však budete chcieť
zapnúť práčku tlačidlom Spustiť/Pozastaviť,
detská zámka sa znovu aktivuje.
• Funkcia detskej zámky zamkne všetky
tlačidlá okrem tlačidla napájania.
• Funkciu detskej zámky aktivujete alebo
deaktivujete tak, že súčasne stlačíte
a na 3 sekundy podržíte tlačidlá Temp.
(Teplota) a Spin (Otáčanie).
Základný tón môžete zapnúť alebo
vypnúť. Vaše nastavenie sa zachová aj po
opätovnom zapnutí práčky.
• Ak chcete vypnúť zvuk, súčasne stlačte
a na tri sekundy podržte tlačidlá Spin
(Otáčanie) a Options (Možnosti).
• Ak chcete zvuk zapnúť, opäť na
3 sekundy podržte tieto tlačidlá.
POZNÁMKA
Ak chcete pridať prací prášok, priložiť
bielizeň do bubna alebo zmeniť nastavenia
cyklu pri zapnutej funkcii detskej zámky,
detskú zámku musíte najskôr deaktivovať.
34 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 34
2015-04-29
4:45:03
Údržba
Práčku udržujte čistú, aby ste zabránili zhoršeniu výkonu a predĺžili jej životnosť.
Pohotovostné vypustenie vody
V prípade výpadku energie pred vybratím bielizne vypustite z bubna vodu.
1. Automatickú práčku vypnite a odpojte
z elektrickej zásuvky.
2. Otvorte kryt filtra (A) pomocou mince
alebo tenkého kovového predmetu.
A
3. Ku krytu priložte veľkú prázdnu nádobu,
trubicu núdzového vývodu nasmerujte
do nádoby a pridržiavajte pritom uzáver
trubice (B).
B
Údržba
C
4. Odstráňte uzáver z trubice núdzového
vývodu (C) a vodu z nej nechajte vytiecť
do nádoby.
5. Keď voda vytečie, trubicu zatvorte
uzáverom a založte späť na miesto.
Potom zatvorte kryt filtra.
POZNÁMKA
Použite veľkú nádobu, pretože v bubne
môže byť viac vody, než by ste mohli
predpokladať.
Slovenčina 35
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 35
2015-04-29
4:45:03
Údržba
Čistenie
Povrch práčky
Použite jemnú handričku a jemný čistiaci prostriedok na použitie v domácnosti. Na práčku
nesprejujte vodu.
Mriežkový filter
Mriežkový filter hadice na vodu čistite raz alebo dvakrát ročne.
1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte
zo siete.
2. Zastavte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte hadicu na vodu zo
zadnej strany práčky. Hadicu zakryte
handričkou, aby z nej nevytekala voda.
Údržba
4. Pomocou kliešťov vytiahnite mriežkový
filter z prívodového ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak,
aby v nej bol namočený aj spoj so
závitom.
6. Mriežkový filter úplne vysušte mimo
slnečného žiarenia.
7. Mriežkový filter nasaďte späť do
prívodového ventilu a znova k nemu
pripojte hadicu na vodu.
8. Zapnite vodovodný kohútik.
POZNÁMKA
Ak je mriežkový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „4C“.
36 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 36
2015-04-29
4:45:03
Filter čerpadla
Filter čerpadla odporúčame čistiť 5 až 6-krát ročne, aby sa zabránilo jeho upchatiu. Upchatý
filter čerpadla môže znížiť účinnosť prania.
A
1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte
zo siete.
2. Vypustite zvyšnú vodu z bubna. Pozrite
si časť „Pohotovostné vypustenie vody“.
3. Pomocou mince alebo kľúča otvorte kryt
filtra.
4. Otočte otočným gombíkom filtra
čerpadla doľava a vypustite z neho
zostávajúcu vodu.
5. Filter čerpadla vyčistite jemnou kefkou.
Uistite sa, či nie je vrtuľa odtokového
čerpadla vo vnútri filtra upchatá.
6. Filter čerpadla vložte naspäť na miesto
a otočný gombík filtra otočte doprava.
POZNÁMKA
•
Údržba
•
Niektoré filtre čerpadla sú vybavené
bezpečnostným otočným gombíkom,
ktorého úlohou je predchádzať
zraneniam detí. Bezpečnostný otočný
gombík filtra čerpadla sa otvára
zatlačením a otočením proti smeru
hodinových ručičiek. Filter sa otvorí
vďaka pružinovému mechanizmu
bezpečnostného otočného gombíka.
Bezpečnostný otočný gombík filtra čerpadla sa zatvára otočením v smere hodinových
ručičiek. Pružina zaštrkoce. Tento zvuk je normálny.
POZNÁMKA
Ak je filter čerpadla upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „5C“.
VÝSTRAHA
•
•
Po čistení filtra sa uistite, či je otočný gombík filtra riadne zavretý. Inak by mohlo dôjsť k úniku.
Po čistení filtra sa uistite, že filter je do práčky vložený správne. Inak by mohlo viesť
k zlyhaniu zariadenia alebo úniku.
Slovenčina 37
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 37
2015-04-29
4:45:04
Údržba
Zásuvka na pracie prostriedky
A
1. Zatlačte páčku na uvoľnenie (A) na
vnútornej strane zásuvky a zásuvku
vytiahnite.
2. Zo zásuvky na pracie prostriedky
vyberte uvoľňovaciu páčku a vodiaci
prvok na tekutý prací prostriedok.
Údržba
3. Časti zásuvky umyte pod tečúcou vodou
pomocou jemnej kefky.
4. Výklenky zásuvky umyte pod tečúcou
vodou pomocou jemnej kefky.
5. Uvoľňovaciu páčku a vodiaci prvok na
tekutý prací prostriedok vložte späť do
zásuvky na pracie prostriedky.
6. Zásuvku zasunutím zatvorte.
POZNÁMKA
Zostávajúci prací prostriedok odstráňte spustením cyklu RINSE+SPIN (Pláchanie+
Odstreďovanie) s prázdnym bubnom.
38 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 38
2015-04-29
4:45:04
Oprava pri zamrznutí
Práčka môže pri teplote nižšej ako 0 °C zamrznúť.
1.
2.
3.
4.
5.
Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na pribl. 10 minút.
Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.
POZNÁMKA
Ak práčka stále nefunguje tak, ako by mala, zopakujte vyššie opísaný postup, až kým nezačne
fungovať.
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky
Nenechávajte práčku nepoužitú dlhý čas. Ak sa tak stane, vypustite z nej vodu a odpojte
napájací kábel.
1.
2.
3.
4.
5.
Otočením voliča cyklu vyberte cyklus RINSE+SPIN (Pláchanie+Odstreďovanie).
Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
Po dokončení cyklu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte hadicu na vodu.
Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
Otvorte dvere, aby cez bubon prechádzal vzduch.
Údržba
Slovenčina 39
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 39
2015-04-29
4:45:04
Riešenie problémov
Kontrolné body
Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite túto tabuľku, v ktorej
môžete nájsť odporúčania.
Problém
Riešenie
•
Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete.
Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.
Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené.
Spustite práčku stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť.
Uistite sa, že nie je aktivovaný detský zámok.
Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na
kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni.
Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.
•
•
•
•
•
Úplne otvorte vodovodný kohútik.
Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.
Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá.
Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá.
Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný.
•
Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným
tlakom vody.
Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na
pracie prostriedky.
Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania.
Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič
pracieho prostriedku v hornej polohe.
Odstráňte uzáver pláchania a vyčistite zásuvku na pracie
prostriedky.
•
•
•
•
Nespustí sa.
•
•
Prívod vody je
nedostatočný alebo
sa voda vôbec
neprivádza.
Riešenie problémov
Po dokončení
cyklu ostáva
prací prostriedok
v zásuvke na pracie
prostriedky.
•
•
•
•
•
Nadmerné vibrácie
alebo hluk.
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu,
na ktorom sa nešmýka.
Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích nožičiek upravte
výšku práčky.
Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené.
Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov.
Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené.
Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný.
Kombinézy alebo odev ozdobený kovovými prvkami môžu počas
prania spôsobovať hluk. Ide o normálny jav.
Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po
vypraní vyberte tieto predmety z bubna alebo puzdra filtra.
40 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 40
2015-04-29
4:45:04
Problém
Riešenie
•
•
•
Práčka sa
nevypúšťa alebo
neodstreďuje.
•
•
•
•
•
•
Nedajú sa otvoriť
dvierka.
•
•
•
Nadmerné
množstvo mydlín.
•
•
Nie je možné
pridať ďalší prací
prostriedok.
•
Stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo Spustiť/Pozastaviť zastavte
práčku.
Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať.
Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia práčky
alebo vypnutia napájania.
Uistite sa, že všetka voda z bubna vytiekla.
Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite
vodu z bubna a otvorte dvierka ručne.
Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka
zámku dvierok zhasne po vypustení práčky.
Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku.
Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby
nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín.
Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo
znečistených odevov, používajte menšie množstvo pracieho
prostriedku.
Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa
neodporúča.
Riešenie problémov
•
•
Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový
systém. Ak sa vyskytne obmedzenie pri vypúšťaní, kontaktujte
servis.
Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý.
Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani
odstreďovať, kým sa nezatvoria dvierka.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá.
Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému,
ktorý nie je upchatý.
Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa
nevypustí a nezačne odstreďovať.
Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať
normálne.
Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku
a aviváže nepresahuje limit.
Slovenčina 41
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 41
2015-04-29
4:45:04
Riešenie problémov
Problém
Riešenie
•
•
•
•
Práčka sa zastaví.
•
•
•
•
•
•
•
Riešenie problémov
Práčka sa plní
vodou nesprávnej
teploty.
•
•
•
•
•
Várka je na konci
cyklu mokrá.
•
•
Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom.
Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.
Zatvorte dvierka a stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustite
práčku.
V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstreďovať,
kým sa nezatvoria dvierka.
Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na
kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni.
Cyklus sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie.
Chvíľu počkajte, kým sa práčka nespustí.
Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na
prívod vody pri vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite
mriežkový filter.
Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa
nevypustí a nezačne odstreďovať. Po obnovení dostatočného
napájania bude práčka znova fungovať normálne.
Úplne otvorte oba kohútiky.
Skontrolujte, či je vybraná správna teplota.
Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom.
Prepláchnite vodovodné rúrky.
Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika
prúdila voda s teplotou najmenej 49 °C (120 °F). Skontrolujte aj
kapacitu ohrievača vody a frekvenciu obnovovania.
Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže
byť upchatý.
Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť,
keďže funkcia automatickej regulácie teploty kontroluje teplotu
privádzanej vody. Ide o normálny jav.
Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej
teploty pozorovať prúdenie len horúcej alebo len studenej vody
cez dávkovač.
Ide o normálne fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty,
kedy teplotu vody určuje práčka.
Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania.
Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa
zabránilo nadmernej tvorbe mydlín.
Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa
nemusia rovnomerne rozložiť a poriadne odstrediť.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.
42 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 42
2015-04-29
4:45:04
Problém
Riešenie
•
•
•
Uniká voda.
•
•
Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.
Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia.
Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý
a zaistený v odtokovom systéme.
Práčku neprepĺňajte.
Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby
nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín.
Cítiť zápach.
•
•
•
•
V škárach sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť.
Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie.
Vyčistite tesnenie dvierok (membránu).
Po dokončení cyklu vysušte vnútrajšok práčky.
Netvoria sa žiadne
bubliny
(len modely
s funkciou
Bubbleshot).
•
•
Pri nadmernom naplnení sa nemusia tvoriť bubliny.
Pri praní veľmi znečistených odevov sa nemusia tvoriť bubliny.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko Samsung.
Riešenie problémov
Slovenčina 43
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 43
2015-04-29
4:45:04
Riešenie problémov
Informačné kódy
Ak práčka nefunguje, na obrazovke sa môže zobraziť informačný kód. Podrobnosti nájdete
v nasledujúcej tabuľke.
Kód
4C
Riešenie
Neprivádza sa voda.
• Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené.
• Skontrolujte, či nie sú hadice na vodu upchaté.
• Skontrolujte, či nie sú vodovodné kohútiky zamrznuté.
• Uistite sa, že práčka perie pri dostatočnom tlaku vody.
• Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne
pripojené.
• Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý.
•
Riešenie problémov
4C2
Uistite sa, že je hadica na prívod studenej vody pevne
pripojená ku kohútiku na studenú vodu.
Ak je pripojená ku kohútiku na teplú vodu, odevy sa môžu po
niekoľkých cykloch zdeformovať.
5C
Voda sa nevypúšťa.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá.
• Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená
v závislosti od typu pripojenia.
• Vyčistite odpadový filter, mohol by byť upchatý.
• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový
systém.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
dC
Prevádzka práčky s otvorenými dvierkami.
• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.
• Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
OC
Preteká voda.
• Znova spustite odstreďovanie.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje na displeji, kontaktujte
miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
LC, LC1
Skontrolujte odtokovú hadicu.
• Uistite sa, že je koniec hadice položený na podlahe.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
44 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 44
2015-04-29
4:45:04
Kód
Riešenie
Ub
Odstreďovanie nefunguje.
• Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená.
• Skontrolujte, či je práčka na rovnom stabilnom povrchu.
• Várku rozložte. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia,
napríklad župan alebo rifle, výsledok konečného žmýkania
nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí správa
o kontrole „Ub“.
3C
Skontrolujte prevádzku motora.
• Skúste znova spustiť cyklus.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
UC
Je potrebné skontrolovať elektronické ovládanie.
• Skontrolujte, či je správne napájanie.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
Zistené nízke napätie
• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
1C
Snímač hladiny vody nefunguje správne.
• Skúste práčku vypnúť a cyklus znova zapnúť.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
AC
Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnými a podriadenými
zostavami PBA.
• Skúste práčku vypnúť a cyklus znova zapnúť.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
Riešenie problémov
HC
Kontrola vysokej teploty ohrevu
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
Ak sa niektorý informačný kód stále zobrazuje na obrazovke, kontaktujte miestne servisné
stredisko Samsung.
Slovenčina 45
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 45
2015-04-29
4:45:04
Špecifikácie
Špecifikáci
Tabuľka starostlivosti o tkaniny
Špecifikáci
Nasledujúce symboly znázorňujú pokyny pre starostlivosť o tkaniny. Štítky obsahujú štyri
symboly v tomto poradí: pranie, bielenie, sušenie a žehlenie (v prípade potreby suché
čistenie). Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami tkanín pri domácom
i zahraničnom obchode. Postupujte podľa pokynov na štítkoch a maximálne predĺžte
životnosť odevov a eliminujte problémy pri praní.
Odolný materiál
Nežehlite
Jemná tkanina
Môže sa čistiť pomocou
akéhokoľvek rozpúšťadla
Môže sa prať pri 95 °C
Suché čistenie
Oblečenie sa môže prať pri 60 °C
Suché čistenie len pomocou
perchloridu, jemnejších
pohonných látok, čistého
alkoholu alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 40 °C
Suché čistenie len pomocou
leteckého benzínu, čistého
alkoholu alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 30 °C
Nesmie sa čistiť nasucho
Iba pranie v rukách
Sušte vystreté
Iba suché čistenie
Môže sa sušiť zavesené
Môže sa bieliť v studenej vode
Sušte na vešiaku
Nebieliť
Sušte prevrátené, pri normálnej
teplote
Môže sa žehliť pri max. 200 °C
Sušte prevrátené, pri zníženej
teplote
Môže sa žehliť max. pri 150 °C
Nesušte prevrátené
Môže sa žehliť max. pri 100 °C
46 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 46
2015-04-29
4:45:06
Ochrana životného prostredia
•
•
•
•
Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete zariadenie
zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací
kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte dvere, aby
v zariadení neuviazli zvieratá a deti.
Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov odporúčané výrobcami týchto prostriedkov.
Výrobky na odstraňovanie škvŕn a bielidlá pred pracím cyklom používajte iba ak je to
úplne nevyhnutné.
Práčku pri praní úplne naplňte, ušetríte tak vodu i elektrinu (konkrétne množstvo závisí
od použitého programu).
Špecifikáci
Slovenčina 47
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 47
2015-04-29
4:45:06
Špecifikáci
Hárok špecifikácií
„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo
(A–Z).
Typ
Práčka s plnením spredu
Názov modelu
WW8*J3*****
Rozmery
š 600 x h 550 x v 850 (mm)
Tlak vody
50 kPa – 800 kPa
Čistá hmotnosť
61,0 kg
Kapacita prania a odstreďovania
Pranie
Príkon
WW7*J3******
8,0 kg
7,0 kg
220 V
150 W
240 V
150 W
Pranie
a ohrievanie
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Odstreďovanie
220-240 V
600 W
Čerpanie
Otáčky pri odstreďovaní
30 W
WW8*J34****
WW8*J32****
WW7*J34*****
WW7*J32*****
1400 ot./min
1200 ot./min
1400 ot./min
1200 ot./min
POZNÁMKA
Špecifikáci
Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality.
48 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 48
2015-04-29
4:45:06
Hárok špecifikácií
„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo
(A–Z).
Typ
Práčka s plnením spredu
Názov modelu
WW6*J3*****
Rozmery
š 600 x h 400 x v 850 (mm)
Tlak vody
50 kPa – 800 kPa
Čistá hmotnosť
54,0 kg
Kapacita prania a odstreďovania
6,0 kg
Pranie
Príkon
220 V
150 W
240 V
150 W
Pranie
a ohrievanie
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Odstreďovanie
220-240 V
600 W
Čerpanie
Otáčky pri odstreďovaní
30 W
WW6*J32****
WW6*J30****
1200 ot./min
1000 ot./min
POZNÁMKA
Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality.
Špecifikáci
Slovenčina 49
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 49
2015-04-29
4:45:07
Špecifikáci
V súlade s Reguláciou (EU) č. 1061/2010
„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo
(A–Z).
Samsung
WW80J34****
WW81J34****
Názov modelu
Kapacita
Energetická účinnosť
A + + + (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)
Spotreba energie
Ročná spotreba energie (AE_C) 1)
Spotreba energie (E_t.60) Bavlna 60 °C pri plnom naplnení
Spotreba energie (E_t.60.1/2) Bavlna 60 °C pri čiastočnom
naplnení
Spotreba energie (E_t.40.1/2) Bavlna 40 °C pri čiastočnom
naplnení
Vážený výkon v režime vypnutia (P_o)
Vážený výkon v pohotovostnom režime (P_I)
Ročná spotreba vody (AW_c) 2)
Trieda účinnosti odstreďovania 3)
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
Maximálna rýchlosť otáčok
Zostatková vlhkosť
kg
8,0
A+++
kWh/rok
kWh
196
1,11
196
1,11
kWh
0,79
0,79
kWh
0,65
0,65
W
W
l/rok
0,48
5
8100
0,48
5
8100
ot./min
%
B
1400
53
B
1200
53
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku
Dĺžka trvania štandardného programu
Bavlna 60 °C pri úplnom naplnení
Bavlna 60 °C pri čiastočnom naplnení
Bavlna 40 °C pri čiastočnom naplnení
Vážený čas v pohotovostnom režime
Emisie hluku prenášané vzduchom
Pranie
Odstreďovanie
WW80J32****
COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C 4)
min
min
min
min
263
213
193
2
263
213
193
2
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
62
79
62
76
POZNÁMKA
Špecifikáci
1.
2.
3.
4.
Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov
COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C
a 40 °C, plnom a čiastočnom naplnení a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude
závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov
COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C
a 40 °C a plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
Energia na sušenie stojí omnoho viac ako energia na pranie.
Pranie s odstredením pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie ako sušenie bielizne v sušičke.
COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C znamenajú „štandardný program Bavlna 60 °C“
Programy
a „štandardný program Bavlna 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne
(pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie.
Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácie (odporúča sa)“ na strane 23).
Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.
50 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 50
2015-04-29
4:45:07
V súlade s Reguláciou (EU) č. 1061/2010
„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo
(A–Z).
Samsung
WW7*J347****
WW7*J348****
Názov modelu
Kapacita
Energetická účinnosť
A + + + (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)
Spotreba energie
Ročná spotreba energie (AE_C) 1)
Spotreba energie (E_t.60) Bavlna 60 °C pri plnom naplnení
Spotreba energie (E_t.60.1/2) Bavlna 60 °C pri čiastočnom
naplnení
Spotreba energie (E_t.40.1/2) Bavlna 40 °C pri čiastočnom
naplnení
Vážený výkon v režime vypnutia (P_o)
Vážený výkon v pohotovostnom režime (P_I)
Ročná spotreba vody (AW_c) 2)
Trieda účinnosti odstreďovania 3)
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
Maximálna rýchlosť otáčok
Zostatková vlhkosť
kg
7,0
A+++
kWh/rok
kWh
174
0,94
174
0,94
kWh
0,72
0,72
kWh
0,56
0,56
W
W
l/rok
0,48
5
7400
0,48
5
7400
ot./min
%
B
1400
53
B
1200
53
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku
Dĺžka trvania štandardného programu
Bavlna 60 °C pri úplnom naplnení
Bavlna 60 °C pri čiastočnom naplnení
Bavlna 40 °C pri čiastočnom naplnení
Vážený čas v pohotovostnom režime
Emisie hluku prenášané vzduchom
Pranie
Odstreďovanie
WW7*J327****
WW7*J328****
COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C 4)
min
min
min
min
243
213
193
2
243
213
193
2
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
61
78
61
76
POZNÁMKA
1.
3.
4.
Špecifikáci
2.
Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov
COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C
a 40 °C, plnom a čiastočnom naplnení a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude
závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov
COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C
a 40 °C a plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
Energia na sušenie stojí omnoho viac ako energia na pranie.
Pranie s odstredením pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie ako sušenie bielizne v sušičke.
COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C znamenajú „štandardný program Bavlna 60 °C“
Programy
a „štandardný program Bavlna 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne
(pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie.
Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácie (odporúča sa)“ na strane 23).
Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.
Slovenčina 51
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 51
2015-04-29
4:45:07
Špecifikáci
V súlade s Reguláciou (EU) č. 1061/2010
„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo
(A–Z).
Samsung
Názov modelu
Kapacita
Energetická účinnosť
A + + + (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)
Spotreba energie
Ročná spotreba energie (AE_C) 1)
Spotreba energie (E_t.60) Bavlna 60 °C pri plnom naplnení
Spotreba energie (E_t.60.1/2) Bavlna 60 °C pri čiastočnom
naplnení
Spotreba energie (E_t.40.1/2) Bavlna 40 °C pri čiastočnom
naplnení
Vážený výkon v režime vypnutia (P_o)
Vážený výkon v pohotovostnom režime (P_I)
Ročná spotreba vody (AW_c) 2)
Trieda účinnosti odstreďovania 3)
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
Maximálna rýchlosť otáčok
Zostatková vlhkosť
WW60J32****
kg
A++
kWh/rok
kWh
173
0,83
173
0,83
kWh
0,77
0,77
kWh
0,67
0,67
W
W
l/rok
0,48
5
7300
0,48
5
7300
ot./min
%
B
1200
53
C
1000
62
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku
Dĺžka trvania štandardného programu
Bavlna 60 °C pri úplnom naplnení
Bavlna 60 °C pri čiastočnom naplnení
Bavlna 40 °C pri čiastočnom naplnení
Vážený čas v pohotovostnom režime
Emisie hluku prenášané vzduchom
Pranie
Odstreďovanie
WW60J30****
6,0
COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C 4)
min
min
min
min
283
263
243
2
283
263
243
2
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
61
76
61
74
POZNÁMKA
1.
Špecifikáci
2.
3.
4.
Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov
COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C
a 40 °C, plnom a čiastočnom naplnení a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude
závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov
COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C
a 40 °C a plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
Energia na sušenie stojí omnoho viac ako energia na pranie.
Pranie s odstredením pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie ako sušenie bielizne v sušičke.
Programy
COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C znamenajú „štandardný program Bavlna 60 °C“
a „štandardný program Bavlna 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne
(pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie.
Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácie (odporúča sa)“ na strane 23).
Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.
52 Slovenčina
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 52
2015-04-29
4:45:07
Informácie o hlavných pracích programoch
Model
Cyklus
COTTON
(Bavlna)
WW8*J3*****
WW7*J3*7****
WW7*J3*8****
WW6*J3*****
COTTON
(Bavlna)
Dĺžka
Teplota Kapacita
programu
(°C)
(kg)
(min)
Obsah zostatkovej vlhkosti (%)
1400 ot./
min
1200 ot./
min
1000 ot./
min
Spotreba
Spotreba
vody
energie
(l/cyklus) (kWh/cyklus)
20
4
132
56
59
-
53
0,40
40
4
193
53
53
-
33
0,65
4
213
53
53
-
33
0,79
8
263
53
53
-
40
1,11
60
SYNTHETICS
(Syntetické
textílie)
40
3,5
131
35
35
-
53
0,64
COTTON
(Bavlna)
20
3,5
132
56
59
-
53
0,36
40
3,5
193
53
53
-
30
0,56
3,5
213
53
53
-
30
0,72
7
243
53
53
-
38
0,94
COTTON
(Bavlna)
60
SYNTHETICS
(Syntetické
textílie)
40
3,5
131
35
35
-
53
0,64
COTTON
(Bavlna)
20
3
118
-
59
65
38
0,30
40
3
243
-
53
62
30
0,67
3
263
-
53
62
30
0,77
6
283
-
53
62
37
0,83
3
131
-
35
40
36
0,47
COTTON
(Bavlna)
SYNTHETICS
(Syntetické
textílie)
60
40
Špecifikáci
Hodnoty v tabuľke boli namerané pri podmienkach špecifikovaných v norme IEC60456/
EN60456. Skutočné hodnoty budú závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
Slovenčina 53
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 53
2015-04-29
4:45:08
Poznámky
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 54
2015-04-29
4:45:08
Poznámky
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 55
2015-04-29
4:45:08
MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?
KRAJINA
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE
NA STRÁNKE
BULGARIA
800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
www.samsung.com/si
DC68-03581C-00
WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 56
2015-04-29
4:45:08
Download PDF

advertising