Samsung | WW80J5545MW/ZE | Samsung 7kg pračka 1400 otáčok/min. WW70J5545MW Séria WW5000J Uživatelský manuál

Pračka
Uživatelská příručka
WW8*J5**5**/WW7*J5**5**
Untitled-5 1
2017-03-13
10:18:37
Obsah
Bezpečnostní informace
4
Obsah
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Důležité bezpečnostní symboly
Důležitá bezpečnostní opatření
Kritické výstrahy týkající se instalace
Upozornění týkající se instalace
Kritická varování týkající se použití
Upozornění týkající se použití
Kritická varování týkající se čištění
Informace o označení WEEE
4
4
5
6
8
8
10
13
13
Umístění a zapojení
14
Co je součástí balení výrobku
Požadavky na instalaci
Instalace krok za krokem
14
16
18
Než začnete
25
Počáteční nastavení
Pokyny pro manipulaci s prádlem
Pokyny k zásuvce na prací prostředek
25
25
28
Používání
32
Ovládací panel
32
Jednoduchý postup při spuštění
34
Přehled cyklů
35
Nastavení39
Údržba
Čištění bubnu
40
40
41
Smart Check
Nouzové vypouštění
42
Čištění43
Obnova po zamrznutí
46
Opatření při delším nepoužívání
46
2 Čeština
Untitled-5 2
2017-03-13
10:18:38
47
Kontrolní body
Informační kódy
47
51
Technické údaje
54
Informace o ošetřování textilních materiálů
Ochrana životního prostředí
List specifikací
Informace o hlavních programech praní
54
55
56
62
Obsah
Řešení problémů
Čeština 3 Untitled-5 3
2017-03-13
10:18:38
Bezpečnostní informace
Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci,
používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky,
věnujte čas přečtení této příručky.
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Bezpečnostní informace
Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství
funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro
pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této
příručce.
Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech
podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání
pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti
konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí
vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo
vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
Důležité bezpečnostní symboly
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění osob nebo
smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit zranění osob nebo škodu na majetku.
POZNÁMKA
Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.
4 Čeština
Untitled-5 4
2017-03-13
10:18:38
Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.
Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.
Bezpečnostní informace
Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují
i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte
s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.
Důležitá bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ
Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při
používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří
následující:
1. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny týkající
se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
2. Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem
nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným
rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět
čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit
pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou
kvalifikací.
5. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic
nikdy znovu nepoužívejte.
Čeština 5 Untitled-5 5
2017-03-13
10:18:38
Bezpečnostní informace
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory
zakryty kobercem.
7. Pro použití v Evropě: Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo
dosah spotřebiče.
Bezpečnostní informace
8. UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním
tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím
zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně
zapínán a vypínán sítí.
Kritické výstrahy týkající se instalace
VAROVÁNÍ
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
• V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím
s výrobkem nebo ke zranění.
Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.
Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku
používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.
• Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může
způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
• Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích
výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Zapojte
zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích
látek, jakými jsou například prach nebo voda.
• Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.
• Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit
a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.
• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
6 Čeština
Untitled-5 6
2017-03-13
10:18:38
Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na
nejbližší servisní středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.
Bezpečnostní informace
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem,
požáru nebo výbuchu.
• Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka
odpovídá všem předpisům.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.
Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno
přímému slunci nebo vodě (dešti).
Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.
• Mráz může způsobit prasknutí potrubí.
Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické transformátory.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo
k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi
předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
• Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu
vody a vypouštěcímu potrubí.
Čeština 7 Untitled-5 7
2017-03-13
10:18:38
Bezpečnostní informace
Upozornění týkající se instalace
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.
Bezpečnostní informace
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému
zkratem.
Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.
• Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se
spotřebičem.
Kritická varování týkající se použití
VAROVÁNÍ
Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
• Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte
zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky
napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku
dvířek pračky.
• Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.
Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu)
připevněný ke spodní části pračky.
Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými
či výbušnými látkami.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení /
odstřeďování).
8 Čeština
Untitled-5 8
2017-03-13
10:18:38
• Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by
dojít k úrazu.
• Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Bezpečnostní informace
Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
• Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření
a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do
spotřebiče nebo na něj.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém
směru ze zásuvky.
• Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.
• Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
• Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní
servisní středisko.
• V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru
nebo ke zranění.
Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat
nebo je-li bouřka.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší
zákaznické středisko společnosti Samsung.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně,
a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.
Čeština 9 Untitled-5 9
2017-03-13
10:18:38
Bezpečnostní informace
Upozornění týkající se použití
UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod.,
odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.
Bezpečnostní informace
• V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.
Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
• Při poškození skla může dojít ke zranění.
Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout
přívodu vody pomalu.
Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
• Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí
spotřebiče nebo vytečení vody.
Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.
• Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít
k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
• Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.
Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.
• Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.
Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal,
nitě, vlasy).
• Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.
Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně
utažená a nedochází k prosakování vody.
• Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se
na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese
odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.
Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené
cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
• Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.
10 Čeština
Untitled-5 10
2017-03-13
10:18:38
• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým
proudem nebo požár.
Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
• Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.
Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.
Bezpečnostní informace
• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá
speciální cyklus pro praní těchto předmětů.
(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové
soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
• Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující
praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke
zranění následkem nadměrných vibrací.
• Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit
uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.
Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.
Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.
• Mohlo by dojít k popálení.
Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.
• Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího
prostředku.
• Přepážka na tekutý prací prostředek (pouze příslušné modely) se nepoužívá na sypký prací prášek.
Pokud používáte sypký prací prášek, přepážku odstraňte.
Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
• Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem
zvýšených vibrací.
Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech
s kosmetikou nebo se používají při masážích.
• Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.
Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do
vlasů, ani bělicí prostředky.
• Buben by mohl začít rezavět.
Čeština 11 Untitled-5 11
2017-03-13
10:18:38
Bezpečnostní informace
• Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek
a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo
znečištěné prostředky pro chemické čištění.
• Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.
Bezpečnostní informace
Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
• Mohlo by dojít k problémům s pračkou.
Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
• Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení,
rezavění nebo vzniku zápachu.
Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.
Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
• Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
• Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.
Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
• Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou
způsobit vážné poškození spotřebiče.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody
a další funkce.
• Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.
Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.
• Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.
12 Čeština
Untitled-5 12
2017-03-13
10:18:38
Kritická varování týkající se čištění
VAROVÁNÍ
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.
Bezpečnostní informace
K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.
• Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Informace o označení WEEE
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená,
že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní
sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný
komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo
lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací
za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili,
nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto
výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství
nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků
společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Čeština 13 Untitled-5 13
2017-03-13
10:18:38
Umístění a zapojení
Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.
Co je součástí balení výrobku
Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte s pračkou nebo součástmi
problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.
01
02
Umístění a zapojení
09
03
10
04
11
05
12
06
07
08
01 Uvolňovací páčka
02 Zásuvka pro prací
prostředek
03 Ovládací panel
04 Dvířka
05 Buben
06 Filtr čerpadla
07 Nouzová vypouštěcí trubice
08 Kryt filtru
09 Pracovní plocha
10 Zástrčka napájecího kabelu
11 Vypouštěcí hadice
12 Vyrovnávací nožky
14 Čeština
Untitled-5 14
2017-03-13
10:18:39
Krytky šroubů
Držák hadice
Hadice na studenou vodu
Hadice na teplou vodu
Přepážka na tekutý prací
prostředek
Umístění a zapojení
Maticový klíč
POZNÁMKA
• Krytky šroubů: Uvedený počet (3 až 6) krytek šroubů závisí na modelu.
• Hadice na teplou vodu: Pouze příslušné modely.
• Přepážka na tekutý prací prostředek: Pouze příslušné modely.
Čeština 15 Untitled-5 15
2017-03-13
10:18:39
Umístění a zapojení
Požadavky na instalaci
Elektrické napájení a uzemnění
Přívod vody
• Střídavý proud 220-240 V / 50 Hz, vyžaduje
se pojistka nebo jistič.
• Používejte samostatný napájecí okruh
výhradně pro pračku.
Správný tlak vody u této pračky se pohybuje
mezi 50 kPa a 800 kPa. Tlak vody nižší než
50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela
neuzavře. Případně může déle trvat naplnění
bubnu, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty
musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby
k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.
Umístění a zapojení
Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává
se pračka s napájecím kabelem s tříkolíkovou
uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do
správně instalované a uzemněné elektrické
zásuvky.
Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit
kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.
Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže
ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte
kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval
správnou zásuvku.
VAROVÁNÍ
• NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
• Používejte pouze napájecí kabel dodávaný
s pračkou.
• Zemnicí vodič nikdy NEPŘIPOJUJTE
k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému
potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
• Nesprávně připojené uzemňovací vodiče
mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
Snížení rizika úniku vody:
• Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno
přístupné.
• Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
• Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními
přívodní hadice neuniká žádná voda.
UPOZORNĚNÍ
Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na
přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda
nedochází k žádnému úniku vody.
Vypouštění
Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí
o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do
stoupacího potrubí připojena přes svorku hadice
a stoupací potrubí musí vypouštěcí hadici zcela
pokrývat.
16 Čeština
Untitled-5 16
2017-03-13
10:18:39
Umístění na podlahu
Instalace ve výklenku
K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku
instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu
bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se
minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž.
Koberce a měkké povrchy neposkytují dobrý
odpor vibracím a mohou při odstřeďování vést
k mírnému pohybu pračky.
Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu
fungování:
UPOZORNĚNÍ
Teplota vody
Pračku neinstalujte na místech, kde může
zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu
vody v přívodních ventilech, čerpadlech nebo
hadicích. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích
součástech může způsobit poškození hnacích
řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.
25 mm
Nahoře
25 mm
Zadní
50 mm
Čelní strana
550 mm
Pokud se pračka i sušička instalují na stejné místo,
musí být v čelní straně výklenku volný otvor pro
průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm.
Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro
průchod vzduchu nevyžaduje.
Umístění a zapojení
Pračku NEINSTALUJTE na plošinu nebo na
konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.
Po stranách
Čeština 17 Untitled-5 17
2017-03-13
10:18:39
Umístění a zapojení
Instalace krok za krokem
KROK 1 Výběr umístění
Požadavky na umístění:
•
•
•
•
•
Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
Mimo dosah přímého slunečního světla
Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
Mimo dosah zdroje tepla
Umístění a zapojení
KROK 2 Odstranění přepravních šroubů
Rozbalte balení výrobku a vyndejte všechny
přepravní šrouby.
1. Pomocí dodaného klíče uvolněte všechny
přepravní šrouby na zadní straně pračky.
2. Otvory zakryjte dodanými plastovými
krytkami šroubů.
Přepravní šrouby uschovejte k pozdějšímu
použití.
VAROVÁNÍ
Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky,
polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.
18 Čeština
Untitled-5 18
2017-03-13
10:18:39
KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek
1. Opatrně posuňte pračku do požadované
polohy. Nadměrná síla může poškodit
vyrovnávací nožky.
2. Vyrovnejte pračku ručně úpravou
vyrovnávacích nožek.
Umístění a zapojení
3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice
pomocí klíče.
KROK 4 Připojení hadice na vodu
Dodávaný adaptér hadice se může v závislosti na modelu lišit. Tento krok vás provede připojením
adaptéru konektorového typu. Máte-li adaptér šroubového typu, přejděte ke kroku 7.
Hadici na vodu připojte k vodnímu kohoutu.
1. Sejměte adaptér (A) z hadice (B) na vodu.
A
B
2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři
šrouby na adaptéru.
Čeština 19 Untitled-5 19
2017-03-13
10:18:40
Umístění a zapojení
3. Přidržte adaptér a uvolněte součást (C)
otáčením ve směru o 5 mm (*).
C
4. Nasaďte adaptér na vodní kohout a utáhněte
šrouby, zatímco adaptér zvedáte nahoru.
Umístění a zapojení
5. Utáhněte součást (C) otáčením ve směru šipky.
C
6. Zatímco přidržujete součást (D), připojte
vodní hadici k adaptéru. Potom součást (D)
uvolněte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve
se cvaknutí.
D
7. Pokud používáte šroubový typ vodovodního
kohoutu, použijte dodávaný adaptér
šroubového typu k připojení přívodu vody, viz
obrázek.
20 Čeština
Untitled-5 20
2017-03-13
10:18:41
8. Druhou stranu vodní hadice připojte
k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky.
Otáčením po směru hodinových ručiček hadici
utáhněte.
Umístění a zapojení
9. Otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli
v oblastech připojení nedochází k únikům.
Pokud k vodním únikům dochází, opakujte
výše uvedené kroky.
VAROVÁNÍ
Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky. Poté se obraťte na místní servisní středisko Samsung. Jinak může dojít k úrazu elektrickým
proudem.
UPOZORNĚNÍ
Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.
POZNÁMKA
• Po připojení vodní hadice k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste ověřili, zda je
správně připojena.
• Použijte obvyklý typ vodních kohoutů. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte
před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.
Čeština 21 Untitled-5 21
2017-03-13
10:18:41
Umístění a zapojení
Modely s doplňkovým přívodem teplé vody:
1. Červenou stranu hadice na teplou vodu
připojte k přívodu teplé vody na zadní straně
pračky.
2. Druhý konec hadice na teplou vodu připojte ke
kohoutu s teplou vodou.
Umístění a zapojení
Hadice Aqua stop (pouze příslušné modely)
Hadice Aqua stop upozorní uživatele na jakékoli
nebezpečí úniku vody. Sleduje průtok vody a
v případě úniku středový ukazatel (A) zčervená.
A
POZNÁMKA
Konec hadice Aqua stop musí být připojen k vodovodnímu kohoutku a nikoli ke spotřebiči.
22 Čeština
Untitled-5 22
2017-03-13
10:18:41
KROK 5 Umístění vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:
Přes okraj umyvadla
A
Vypouštěcí hadice musí být umístěna do
výšky mezi 60 cm a 90 cm (*) od podlahy. Aby
vypouštěcí hadice zůstala ohnutá, použijte dodaný
plastový držák hadice (A). Aby se zajistilo stabilní
vypouštění, připevněte držák ke stěně pomocí
háčku.
Umístění a zapojení
K potrubí odtoku z umyvadla
Potrubí odtoku musí být nad sifonem umyvadla
nebo dřezu v takové výšce, aby se konec hadice
nacházel nejméně 60 cm nad podlahou.
K vypouštěcímu potrubí
Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi 60 cm
a 90 cm (*). Doporučuje se používat svislé potrubí
vysoké 65 cm. Přesvědčte se, že je vypouštěcí
hadice ke stoupacímu potrubí připojená pod
úhlem.
Požadavky na vypouštěcí stoupací potrubí:
• Minimální průměr 5 cm
• Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu
Čeština 23 Untitled-5 23
2017-03-13
10:18:41
Umístění a zapojení
UPOZORNĚNÍ
Vypouštěcí hadice nesmí končit ve stojaté vodě
ani tam, odkud voda neodtéká. Voda by mohla
natéct zpět do pračky.
Umístění a zapojení
KROK 6 Zapnutí
Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz chráněné
pojistkou nebo jističem. Poté stisknutím tlačítka Napájení pračku zapněte.
24 Čeština
Untitled-5 24
2017-03-13
10:18:42
Než začnete
Počáteční nastavení
Spusťte kalibrace (doporučeno)
Kalibrace se postará to, aby pračka zjistila přesnou hmotnost. Před spuštěním Kalibrace se přesvědčte, že
je buben prázdný.
1. Pračku vypněte a zase zapněte.
Teplota a 2. Současným podržením tlačítek
Kalibrace. Zobrazí se zpráva „Cb“.
Odložený konec 3 sekundy přejdete do režimu
3. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spustíte cyklus Kalibrace.
4. Buben pračky se bude otáčet střídavě doprava a doleva po dobu asi 3 minut.
5. Po dokončení cyklu se na displeji zobrazí zpráva „0“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.
Než začnete
Pokyny pro manipulaci s prádlem
KROK 1 Řadit
Prádlo třiďte podle těchto kritérií:
• Štítek s informacemi o péči: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí,
vlnu a umělé hedvábí.
• Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
• Velikost: Míchání různých velikostí prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
• Podle citlivosti: Jemné kusy prádla perte odděleně (pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí).
Zkontrolujte štítky na prádle.
POZNÁMKA
Nezapomeňte na prádle zkontrolovat štítek s informacemi o péči a před zahájením praní ho podle nich
roztřiďte.
Čeština 25 Untitled-5 25
2017-03-13
10:18:42
Než začnete
KROK 2 Vyprázdnění kapes
Vyprázdněte všechny kapsy v oblečení
• Kovové předměty jako mince, špendlíky či přezky na oblečení mohou poškodit jiné prádlo i buben.
Prádlo s knoflíky a ozdobami obraťte naruby
• Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může se poškodit buben pračky. Zipy zavřete
a zajistěte šňůrkou.
• Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení. Před praním zkontrolujte, že
jsou všechny šňůrky zavázané.
KROK 3 Použití síťky na praní
Než začnete
• Podprsenky (vhodné pro praní v pračce) je nutné vložit do síťky na praní. Kovové části podprsenek
mohou protrhnout látku a potrhat ostatní prádlo.
• Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou
zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.
• Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným
posunutím pračky a případným zraněním.
KROK 4 Předpírka (v případě potřeby)
Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte k vybranému cyklu možnost Předpírka. Pokud vyberete možnost
Předpírka, je nutné použít sypký prací prostředek do přihrádky pro hlavní praní.
KROK 5 Určení velikosti dávky
Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Přeplnění může vést k tomu, že pračka
nebude prát správně. Velikost dávky u jednotlivých typů prádla najdete na straně 35.
POZNÁMKA
Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstřeďování. Při
praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstřeďování do 800 ot./min při naplnění prádlem
do 2,0 kg.
UPOZORNĚNÍ
Jestliže je prádlo nerovnoměrně rozložené a zobrazuje se informační kód „Ub“, upravte rozložení prádla
v pračce. Nerovnoměrně rozložené prádlo může snížit výkon při odstřeďování.
26 Čeština
Untitled-5 26
2017-03-13
10:18:42
KROK 6 Použití správného druhu pracího prostředku
Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě,
teplotě praní a stupni znečištění. Používejte pouze prací prostředky, které jsou určeny pro automatické
pračky.
POZNÁMKA
• Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění
a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud si nejste tvrdostí vody jistí, obraťte se na místní
vodárenskou společnost.
• Nepoužívejte prací prostředek, který má tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto prací prostředek může
zůstat v prádle i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí otvor.
UPOZORNĚNÍ
Při praní vlny pomocí programu
používáte program
VLNA používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Jestliže
VLNA, může práškový prací prostředek zůstat na prádle a způsobit jeho odbarvení.
Než začnete
Prací kapsle
Nejlepších výsledků při použití pracích kapslí dosáhnete, pokud budete postupovat podle následujících
pokynů.
1. Umístěte prací kapsli na dno prázdného bubnu
směrem dozadu.
Čeština 27 Untitled-5 27
2017-03-13
10:18:42
Než začnete
2. Umístěte prádlo do bubnu na prací kapsli.
UPOZORNĚNÍ
V případě cyklů praní ve studené vodě nebo cyklů, které jsou kratší než jedna hodina, doporučujeme
použít tekutý prací prostředek. Jinak se prací kapsle nemusí zcela rozpustit.
Než začnete
Pokyny k zásuvce na prací prostředek
Pračka nabízí dávkovač se třemi přihrádkami. Levá přihrádka je určena pro hlavní praní, pravá přední pro
aviváže a pravá zadní pro předpírku.
1.
Přihrádka pro předpírku: Použijte prací
prostředek pro předpírku.
2.
Přihrádka pro hlavní praní: Použijte prací
prostředek pro hlavní praní, změkčovač
vody, prostředek pro namáčení, bělidlo nebo
odstraňovače skvrn.
3.
Přihrádka na aviváž: Použijte přísady jako
aviváž. Nepřekračujte maximální rysku (A).
A
28 Čeština
Untitled-5 28
2017-03-13
10:18:43
POZNÁMKA
Skutečný vzhled přepážky na aviváž se může
v závislosti na modelu lišit.
UPOZORNĚNÍ
• Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek.
• Nedávejte do přihrádky následující typy pracích prostředků:
Než začnete
- Tablety nebo kapsle
- Koule nebo síťky
• Aby se zabránilo ucpání přihrádky, je potřeba koncentrované nebo silně obohacené látky (aviváž nebo
prací prostředek) před použitím rozpustit ve vodě.
• Pokud vyberete program Odložený konec, nevkládejte prací prostředek přímo do bubnu. Mohlo by
dojít k odbarvení prádla. Při použití programu Odložený konec použijte zásuvku pro prací prostředek.
Použití pracích prostředků v zásuvce pro prací prostředek
1. Vysunutím otevřete zásuvku pro prací
prostředek.
2. Do přihrádky pro hlavní praní dejte prací
prostředek podle pokynů či doporučení od
výrobce. Pokud chcete použít tekutý prací
prostředek, naleznete informace na straně 31.
Čeština 29 Untitled-5 29
2017-03-13
10:18:43
Než začnete
3. Aviváž dejte do přihrádky pro aviváž.
Nepřekračujte maximální rysku (A).
Aviváž bude použita při praní během
posledního máchání.
A
Než začnete
4. Pokud chcete prádlo předeprat, dejte do
přihrádky pro předpírku prací prostředek
podle pokynů či doporučení od výrobce.
5. Zavřete zásuvku na prací prostředek.
UPOZORNĚNÍ
• Do přepážky na tekutý prací prostředek
nesmíte dávat prací prášek.
• Koncentrovanou aviváž je nutné před použitím
rozpustit ve vodě.
• Do přihrádky pro aviváž nedávejte
prostředek na hlavní praní.
30 Čeština
Untitled-5 30
2017-03-13
10:18:43
Použití tekutých pracích prostředků (pouze příslušné modely)
Nejprve do
přihrádky pro hlavní praní vložte
dodanou přepážku na tekutý prací prostředek.
Poté do přepážky nalijte po maximální rysku (A)
tekutý prací prostředek.
POZNÁMKA
A
• Vložte přepážku na tekutý prací prostředek
až po tom, co vysunete zásuvku pro prací
prostředek stisknutím uvolňovací páčky (A).
• Po praní mohou v zásuvce pro prací prostředek
zůstat zbytky tekutého pracího prostředku.
UPOZORNĚNÍ
Než začnete
• Při použití tekutého pracího prostředku
nepoužívejte předpírku.
• Když budete chtít použít sypký prací
prostředek, vyjměte přepážku na tekutý prací
prostředek.
Čeština 31 Untitled-5 31
2017-03-13
10:18:44
Používání
Ovládací panel
10
02
08
11
01
09
03
04
05
06
07
01 Volič cyklu
Otočením voliče vyberte cyklus.
02 Displej
Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajícího času,
případně informační kód, pokud se vyskytne nějaký problém.
03
Teplota
Stisknutím změníte teplotu vody u aktuálního cyklu.
04
Máchání
Stisknutím změníte počet máchání u aktuálního cyklu. V závislosti na daném cyklu je
možné nastavit počet máchání nanejvýš na 5.
Používání
Stisknutím změníte rychlost odstřeďování u aktuálního cyklu. Otáčky za minutu (ot./
min) se v závislosti na modelu liší.
• Odložení máchání : Závěrečný proces máchání se odloží, takže prádlo
zůstane ve vodě. Až budete chtít prádlo vyndat, spusťte proces vypouštění nebo
odstřeďování.
05
Odstřeďování
• Bez odstřeďování
otáčet.
• Pouze odstřeďování
tlačítko
: Buben se nebude po závěrečném procesu vypouštění
: Chcete-li spustit cyklus Pouze odstřeďování stiskněte
Odstřeďování po dobu 3 sekund. Jakmile bude na displeji zobrazen
Odstřeďování,
čas cyklu a rychlost odstřeďování, opakovaně stiskněte tlačítko
dokud nevyberete požadované otáčky odstřeďování. Pak stisknutím tlačítka
Spustit/Pozastavit zahájíte cyklus. Doba odstřeďování závisí na zvoleném cyklu.
06
Možnosti
Stisknutím vyberete mezi možnostmi Intenzivní praní a Předpírka. Dalším stisknutím
možnost zrušíte.
• Dostupnost možností závisí na cyklu.
32 Čeština
Untitled-5 32
2017-03-13
10:18:44
Stisknutím aktivujete či deaktivujete funkci Bubble soak. Tato funkce pomáhá
odstranit mnoho různých těžko odstranitelných skvrn.
07
Bubble
soak
Odložený
08
konec
• Funkce Bubble soak pomáhá odstranit mnoho různých těžko odstranitelných
skvrn.
• Když je vybraná funkce Bubble soak, prádlo se důkladně namočí pomocí vodní
pěny, což zajistí účinné vyprání.
• Funkce Bubble soak je dostupná u 5 cyklů, které prodlouží o 30 minut: BAVLNA,
SYNTETIKA, LŮŽKOVINY, DENNÍ PRANÍ a DĚTSKÉ PRÁDLO.
Funkce Odložený konec umožňuje nastavit čas dokončení aktuálního cyklu.
V závislosti na vašich nastaveních interní logika pračky stanoví čas spuštění cyklu.
Toto nastavení je užitečné například při programování pračky tak, aby dokončila
praní v době, kdy se obvykle vracíte z práce.
• Stisknutím vyberete předvolenou jednotku hodin.
Snadné
09
žehlení
Stisknutím připravíte prádlo ke snadnému žehlení odstraněním záhybů během
odstřeďování.
• Funkce Snadné žehlení je k dispozici pouze u následujících pracích cyklů:
BAVLNA, SYNTETIKA, SUPER ECO, LŮŽKOVINY, DENNÍ PRANÍ,
BAVLNA,
DĚTSKÉ PRÁDLO a TMAVÉ OBLEČENÍ.
Stisknutím pračku zapnete či vypnete.
11 Spustit/
Pozastavit
Stisknutím zahájíte či zastavíte úkon.
Používání
10 Napájení
Čeština 33 Untitled-5 33
2017-03-13
10:18:45
Používání
Jednoduchý postup při spuštění
2
1
6
4
3
5
1. Stisknutím tlačítka Napájení pračku zapněte.
2. Otočením Volič cyklu vyberte cyklus.
3. Podle potřeby změňte nastavení cyklu (
Teplota,
Máchání a 4. Pokud chcete přidat některou z možností, stiskněte tlačítko
zvolíte preferovanou položku.
Odstřeďování).
Možnosti. Dalším stisknutím tlačítka
Bubble soak,
Snadné žehlení a 5. Pračka nabízí pro rychlý přístup k funkcím 3 tlačítka funkcí
Odložený konec. Pokud chcete jednu z těchto možností použít, stiskněte příslušné tlačítko.
Používání
6. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
Změna cyklu při provozu
1. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit ukončíte prováděný úkon.
2. Vyberte jiný cyklus.
3. Dalším stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spustíte nový cyklus.
34 Čeština
Untitled-5 34
2017-03-13
10:18:45
Přehled cyklů
Standardní cykly
Cyklus
BAVLNA
BAVLNA
SYNTETIKA
Popis a maximální dávka (kg)
• Pro bavlnu, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo,
ručníky nebo košile. Doba praní a počet máchání se
upravuje automaticky podle dávky.
MAXIMUM
• Optimální výkon s nižší spotřebou energie pro bavlněné
látky, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky
nebo košile. Za účelem úspory energie může skutečná
teplota praní nižší než specifikovaná teplota.
MAXIMUM
• Pro praní halenek nebo košil vyrobených z polyesteru
(diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných
podobných vláken.
4
• Specifický program pro vlnu určenou k praní v pračce u
dávek s hmotností nižší než 2,0 kg.
VLNA
• Nabízí další kolo odstřeďování, aby se prádlo účinně
vyždímalo.
MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ • Nabízí další kolo máchání po přidání aviváže k prádlu.
2
Používání
ODSTŘEĎOVÁNÍ
VLNA využívá mírné kolébání a namáčení
• Program
tak, aby byla vlněná vlákna chráněna před sražením či
deformací.
• Doporučuje se neutrální prací prostředek.
MAXIMUM
MAXIMUM
ČIŠTĚNÍ BUBNU
• Vyčistí buben a zbaví ho špíny a bakterií.
• Čištění provádějte po každých 40 praních, bez pracího
prostředku a bělidla.
• Přesvědčte se, že je buben prázdný.
• K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.
—
SUPER ECO
• Technologie Ecobubble pere při nízké teplotě a pomáhá
snížit spotřebu energie.
4
15' RYCHLÉ PRANÍ
• Lehce znečištěné oblečení o hmotnosti méně než 2,0 kg,
které chcete vyprat rychle.
• Použijte maximálně 20 g pracího prostředku. Pokud
použijete více než 20 g pracího prostředku, hrozí, že na
prádle zůstanou zbytky pracího prostředku.
• Pokud používáte tekutý prací prostředek, používejte
maximálně 20 ml tohoto tekutého pracího prostředku.
2
Čeština 35 Untitled-5 35
2017-03-13
10:18:45
Používání
Cyklus
Popis a maximální dávka (kg)
DENNÍ PRANÍ
• Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je
například spodní prádlo a košile.
4
JEMNÉ PRÁDLO
• Pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné)
a další prádlo určené pouze k praní v ruce.
• Nejlepších výsledků dosáhnete s tekutým pracím
prostředkem.
2
TMAVÉ OBLEČENÍ
• Nabízí opakované máchání navíc a omezené odstřeďování,
aby se zajistilo, že se prádlo vypere šetrně a důkladně
vymáchá.
4
LŮŽKOVINY
• Ložní prádlo, prostěradla, povlečení apod.
• Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete prát pouze
1 druh lůžkovin a hmotnost dávky bude nižší než 2,0 kg.
2
DĚTSKÉ PRÁDLO
• Nabízí praní při vysoké teplotě a další kola máchání, aby
se účinně odstranily zbytky pracího prostředku.
4
Používání
36 Čeština
Untitled-5 36
2017-03-13
10:18:45
Možnosti
Možnost
Popis
Předpírka
• Tato volba vloží předběžný prací cyklus před hlavní prací cyklus.
Intenzivní praní
• Silně zašpiněné prádlo. Doba trvání každého cyklu je delší než obvykle.
Používání
Čeština 37 Untitled-5 37
2017-03-13
10:18:46
Používání
Odložený konec
Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 1 až
24 hodin (v přírůstcích po 1 hodině). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.
1. Vyberte cyklus. Poté v případě potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený konec, dokud se nenastaví požadovaná doba konce.
3. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
BAVLNA, kontrolka Odložený konec bliká a buben
Pokud jste vybrali cyklus BAVLNA nebo
pračky otáčením měří hmotnost vloženého prádla. Měření hmotnosti je přednastaveno a povoleno
pouze v těchto 2 cyklech. Po dokončení se zobrazí vámi nastavený čas a spustí se časovač.
4. Režim
Odložený konec zrušíte restartováním pračky stisknutím tlačítka Napájení.
Případ ze skutečného života
Chcete, aby dvouhodinový cyklus skončil 3 hodiny od této chvíle. Toho dosáhnete tak, že k aktuálnímu
cyklu přidáte možnost Odložený konec nastavenou na 3 hodiny a ve 14:00 stisknete tlačítko Spustit/
Pozastavit. Co se pak stane? Pračka zahájí praní v 15:00 a dokončí ho v 17:00. Níže je uvedena časová
osa tohoto příkladu.
14:00
Nastavení odložený konec na 3 hodiny
15:00
Začátek praní
17:00
Konec
Používání
38 Čeština
Untitled-5 38
2017-03-13
10:18:46
Nastavení
Dětská pojistka
Zapnutí/vypnutí zvuku
Díky funkci Dětská pojistka můžete uzamknout
veškerá tlačítka kromě tlačítka Napájení, aby se
děti nezranily.
Můžete zapnout nebo vypnout zvuk pračky. Vaše
nastavení budou platná i po restartování pračky.
• Funkci Dětská pojistka nastavíte současným
Máchání a Odstřeďování na 3 sekundy.
• Pokud chcete zvuk znovu zapnout, přidržte
znovu tlačítka na 3 sekundy.
Teplota a Máchání na
podržením tlačítek
3 sekundy.
• Funkci Dětská pojistka ukončíte současným
podržením tlačítek
3 sekundy.
Teplota a • Zvuk ztlumíte současným přidržením tlačítek
Máchání na
POZNÁMKA
Používání
• Pokud je funkce Dětská pojistka zapnutá,
musíte funkci Dětská pojistka nejprve
deaktivovat, chcete-li přidávat prací
prostředek nebo prádlo.
• Vaše nastavení budou platná i po restartování
pračky.
Čeština 39 Untitled-5 39
2017-03-13
10:18:46
Údržba
Pračka musí být čistá, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení jejího životního cyklu.
Čištění bubnu
Tento cyklus provádějte pravidelně, aby se buben vyčistil a zbavil bakterií.
1. Stisknutím tlačítka Napájení pračku zapněte.
2. Otočte Volič cyklu do polohy ČIŠTĚNÍ BUBNU.
3. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
POZNÁMKA
• Teplota vody u programu ČIŠTĚNÍ BUBNU je nastavena na 70 °C a není možné ji změnit.
• Doporučujeme spustit cyklus ČIŠTĚNÍ BUBNU po každých 40 praních§.
UPOZORNĚNÍ
K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Chemické usazeniny v bubnu snižují výkon praní.
Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU
• Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU se na hlavní obrazovce zobrazí vždy po 40 praních. Funkci ČIŠTĚNÍ
BUBNU se doporučuje spouštět pravidelně.
• Po prvním zobrazení můžete tuto připomínku ignorovat ještě po 6 následujících praní. Od 7. praní se
připomínka již nebude zobrazovat. Zobrazí se ale při dalším 40. praní.
Údržba
40 Čeština
Untitled-5 40
2017-03-13
10:18:46
Smart Check
Pokud chcete aktivovat tuto funkci, musíte nejprve v obchodě Play Store nebo Apple Store stáhnout
aplikaci Samsung Smart Washer a nainstalovat ji do mobilního zařízení s funkcí kamery.
Funkce Smart Check byla optimalizována pro řady výrobků Galaxy a iPhone (pouze příslušné modely).
1. Jakmile pračka rozpozná problém, který je třeba zkontrolovat, na displeji se zobrazí informační
kód. Režim Smart Check spustíte současným stisknutím a podržením tlačítek
Možnosti na 3 sekundy.
Odstřeďování a 2. Pračka spustí diagnostickou proceduru a v případě zjištění problému se zobrazí informační kód.
3. Na svém mobilním zařízení spusťte aplikaci Samsung Smart Washer a klepněte na možnost Smart
Check.
4. Mobilní zařízení umístěte poblíž displeje pračky tak, aby byly kamera mobilního zařízení a pračka proti
sobě. Aplikace poté automaticky rozpozná informační kód.
5. Po správném rozpoznání informačního kódu aplikace nabídne podrobné informace o problému
a vhodných řešeních.
POZNÁMKA
• Název funkce Smart Check se může v různých jazycích lišit.
• Jestliže se od displeje pračky odráží světlo, aplikace nemusí informační kód rozpoznat.
• Jestliže se nepodaří kód funkce Smart Check rozpoznat několikrát po sobě, zadejte informační kód na
obrazovku aplikace ručně.
Údržba
Čeština 41 Untitled-5 41
2017-03-13
10:18:46
Údržba
Nouzové vypouštění
V případě přerušení napájení vypusťte z bubnu před vytažením prádla vodu.
1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Mírným stlačením horní části otevřete kryt
filtru (A).
A
3. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu
a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici,
přičemž stále přidržujte uzávěr hadice (B).
B
Údržba
C
4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu
v nouzové vypouštěcí hadici (C) odtéct do
nádoby.
5. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a hadici
vraťte na místo. Poté kryt filtru zavřete.
POZNÁMKA
Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu
může být více, než byste čekali.
42 Čeština
Untitled-5 42
2017-03-13
10:18:47
Čištění
Povrch pračky
Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.
Síťový filtr
Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte síťový filtr vodní hadice.
1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany pračky uvolněte a odpojte
vodní hadici. Zakryjte hadici hadříkem, aby
voda nevytekla ven.
4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu
síťový filtr.
5. Síťový filtr ponořte hluboko do vody tak, aby
se ponořila i přípojka se závity.
6. Síťový filtr důkladně vysušte ve stínu.
Údržba
7. Znovu vložte síťový filtr do přívodního ventilu
a do přívodního ventilu opět připojte vodní
hadici.
8. Otevřete vodní kohout.
POZNÁMKA
Jestliže je síťový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „4C“.
Čeština 43 Untitled-5 43
2017-03-13
10:18:47
Údržba
Filtr čerpadla
Aby se zabránilo zanesení filtru čerpadla, doporučuje se jej čistit pětkrát nebo šestkrát ročně. Zanesený
filtr čerpadla může snížit účinnost pěnicího efektu.
1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubnu. Viz kapitola
„Nouzové vypouštění“.
3. Mírným stlačením horní části otevřete kryt
filtru.
4. Otočte knoflík filtru čerpadla doleva a vypusťte
zbývající vodu.
5. Filtr čerpadla vyčistěte pomocí měkkého
kartáčku. Zajistěte, aby nebyl zanesený pohon
vypouštěcího čerpadla ve filtru.
6. Vložte filtr čerpadla zpět a otočte knoflík filtru
doprava.
POZNÁMKA
Údržba
Jestliže je filtr čerpadla zanesený, zobrazí se na
displeji informační kód „5C“.
UPOZORNĚNÍ
• Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je
knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může
dojít k úniku vody.
• Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět
vložený správně. Jinak může dojít k provozní
závadě nebo úniku vody.
44 Čeština
Untitled-5 44
2017-03-13
10:18:47
Zásuvka pro prací prostředek
A
1. Zásuvku můžete vysunout ven, když přidržíte
uvolňovací páčku (A) uvnitř zásuvky.
2. Ze zásuvky vyjměte uvolňovací páčku
a přepážku na tekutý prací prostředek.
3. Součásti zásuvky vyčistěte pod tekoucí vodou
pomocí měkkého kartáčku.
Údržba
4. Prostor zásuvky vyčistěte pomocí měkkého
kartáčku.
5. Do zásuvky vložte zpět uvolňovací páčku
a přepážku na tekutý prací prostředek.
6. Zasunutím zpět zásuvku zavřete.
POZNÁMKA
Zbývající prací prostředek odstraníte provedením cyklu MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ s vyprázdněným
bubnem.
Čeština 45 Untitled-5 45
2017-03-13
10:18:48
Údržba
Obnova po zamrznutí
Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.
1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.
POZNÁMKA
Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální funkce
neobnoví.
Opatření při delším nepoužívání
Vyhýbejte se tomu, abyste pračku po delší dobu nepoužívali. Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a
odpojte napájecí kabel.
1. Otáčením Volič cyklu vyberte možnost MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ.
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
3. Po dokončení cyklu zavřete vodní kohout a odpojte vodní hadici.
4. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dveře a nechte bubnem cirkulovat vzduch.
Údržba
46 Čeština
Untitled-5 46
2017-03-13
10:18:48
Řešení problémů
Kontrolní body
Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.
Problém
Pračku nelze spustit.
Akce
•
•
•
•
Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě.
Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.
Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty.
Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit zapněte pračku.
• Ujistěte se, že není aktivována funkce Dětská pojistka .
• Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve
několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění.
• Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.
Otevřete zcela kohout přívodu vody.
Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá.
Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná.
Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody.
Po skončení programu
zůstane v zásuvce
určité množství pracího
prostředku.
• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
• Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky
pro prací prostředek.
• Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání.
• Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání
pro výběr pracího prostředku v horní poloze.
• Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.
Nadměrné vibrace nebo
neobvyklý zvuk.
• Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě
nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek.
• Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny.
• Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
• Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla.
• Při běžném provozu může být hlučnost pračky způsobená činností jejího
motoru.
• Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat
zvláštní zvuk. Jedná se o běžný jev.
• Hlučnost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince.
Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubnu nebo tělesa filtru.
Řešení problémů
Přívod vody je
nedostatečný nebo není
k dispozici.
•
•
•
•
•
Čeština 47 Untitled-5 47
2017-03-13
10:18:48
Řešení problémů
Problém
Akce
Řešení problémů
Pračka nevypouští vodu
nebo neodstřeďuje.
• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena
rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc
servis.
• Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr.
• Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit. Z důvodu
bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze se
zavřenými dvířky.
• Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná.
• Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice,
která není ucpaná.
• Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo
odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude
pračka fungovat normálně.
Dvířka nelze otevřít.
• Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit zastavte pračku.
• Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat.
• Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení
pračky či vypnutí napájení.
• Zkontrolujte, zda je z bubnu vypuštěna voda.
• Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu
z bubnu a otevřete dvířka ručně.
• Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří
zhasne po vypuštění vody z pračky.
Přílišné pěnění.
• Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků.
• Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek
s vysokou účinností.
• V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného
prádla používejte menší množství prášku.
• Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou
účinností.
Nelze doplnit prací
prostředek.
• Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout
stanovený limit.
48 Čeština
Untitled-5 48
2017-03-13
10:18:48
Problém
Pračka se zastaví.
Akce
• Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem.
• Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.
• Zavřete dvířka a stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spusťte pračku.
Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze
se zavřenými dvířky.
• Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve
několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění.
• Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvíli
počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí.
• Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody
u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru.
• Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo
odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude
pračka fungovat normálně.
Na konci programu je
prádlo mokré.
Řešení problémů
• Otevřete zcela oba kohouty.
• Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota.
• Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům.
Odpusťte vodu z vodovodního potrubí.
• Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu
o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody
a rychlost ohřevu.
Pračka se napouští vodou
• Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený.
o nesprávné teplotě.
• Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce
automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná
se o běžný jev.
• Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší
teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda.
Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť
teplotu vody nastavuje pračka.
• Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstřeďování.
• Abyste snížili pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností.
• Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva
kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění.
• Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.
Čeština 49 Untitled-5 49
2017-03-13
10:18:48
Řešení problémů
Problém
Akce
Z pračky uniká voda.
• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny.
• Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý
a zajištěný v systému vypouštění vody.
• Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla.
• Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek
s vysokou účinností.
Z myčky vychází zápach.
• Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit
nepříjemný zápach.
• Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus.
• Očistěte těsnění dvířek (membránu).
• Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Není vidět žádná pěna
(pouze u modelů s funkcí
BubbleShot).
• Přeplňování pračky může bránit vytváření pěny.
• U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Řešení problémů
50 Čeština
Untitled-5 50
2017-03-13
10:18:48
Informační kódy
Pokud pračka nefunguje, může se na displeji zobrazovat informační kód. Podívejte se do tabulky níže a
vyzkoušejte uvedená doporučení.
Kód
Akce
Není k dispozici přívod vody.
4C
4C2
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty.
Ujistěte se, že nejsou ucpány vodní hadice.
Ujistěte se, že nejsou zamrzlé vodovodní kohouty.
Zkontrolujte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody.
Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.
• Zkontrolujte, zda je hadice přívodu studené vody řádně připojena ke
kohoutu studené vody. Pokud je připojena ke kohoutu teplé vody, může
při některých programech dojít k deformaci prádla.
Nelze vypustit vodu.
5C
• Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná.
• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu
připojení.
• Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný.
• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena
rovně.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní
středisko.
Došlo k otevření dvířek pračky za provozu.
Řešení problémů
dC
• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.
• Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
Voda přetekla.
OC
• Po odstřeďování spusťte pračku znovu.
• Pokud tento informační kód zůstane na displeji, kontaktujte místní
servisní středisko Samsung.
Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
LC, LC1
• Konec vypouštěcí hadice musí být na zemi.
• Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní
středisko.
Čeština 51 Untitled-5 51
2017-03-13
10:18:48
Řešení problémů
Kód
Akce
Nefunguje odstřeďování.
Ub
• Zkontrolujte, zda je prádlo rovnoměrně rozloženo.
• Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu.
• Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze
jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se stát, že konečný
výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví kontrolní
zpráva „Ub“.
Zkontrolujte funkci motoru.
3C
• Zkuste znovu spustit daný program.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní
středisko.
Je třeba zkontrolovat elektronické ovládání.
Uc
• Zkontrolujte napájení.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní
středisko.
Zjištěno nízké napětí.
• Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní
středisko.
Kontrola ohřevu na vysokou teplotu.
HC
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní
středisko.
Snímač hladiny vody nefunguje správně.
Řešení problémů
1C
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní
středisko.
Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší sadou PBA.
AC
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní
středisko.
Snímač MEMS nefunguje správně.
8C
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, obraťte se na místní
servisní středisko Samsung.
52 Čeština
Untitled-5 52
2017-03-13
10:18:48
Kód
Akce
Zkontrolujte komunikaci mezi hlavním PBA a PBA invertoru.
AC6
• V závislosti na daném stavu se může pračka automaticky vrátit do
normálního provozu.
• Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus.
• Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, obraťte se na místní
servisní středisko Samsung.
Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní středisko
Samsung.
Řešení problémů
Čeština 53 Untitled-5 53
2017-03-13
10:18:48
Technické údaje
Informace o ošetřování textilních materiálů
Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři
symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a v případě potřeby i chemické čištění). Stejné
symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku
s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.
Odolný materiál
Nežehlit
Jemné materiály
Lze chemicky čistit libovolným
rozpouštědlem
Lze prát při teplotě 95 °C
Čistit chemicky
Lze prát při teplotě 60 °C
Lze chemicky čistit pouze
perchloridem, benzínem, čistým lihem
nebo R113
Lze prát při teplotě 40 °C
Lze chemicky čistit pouze leteckým
benzínem, čistým lihem nebo R113
Lze prát při teplotě 30 °C
Nečistit chemicky
Pouze ruční praní
Sušit ve vodorovné poloze
Čistit výhradně chemicky
Lze sušit pověšené
Lze bělit ve studené vodě
Sušit na ramínku
Nebělit
Sušit v sušičce při běžné teplotě
Lze žehlit při teplotě maximálně
200 °C
Sušit v sušičce při nízké teplotě
Lze žehlit při teplotě maximálně
150 °C
Nesušit v sušičce
Technické údaje
Lze žehlit při teplotě maximálně
100 °C
54 Čeština
Untitled-5 54
2017-03-13
10:18:50
Ochrana životního prostředí
• Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat,
dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné
spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata
nebo malé děti.
• Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech výrobce.
• Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je
to nezbytně nutné.
• Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné
množství závisí na použitém cyklu).
Technické údaje
Čeština 55 Untitled-5 55
2017-03-13
10:18:50
Technické údaje
List specifikací
„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).
Typ
Pračka s plněním zepředu
Název modelu
WW8*J5**5**
Rozměry
Š 600 x H 550 x V 850 (mm)
Tlak vody
50–800 kPa
Čistá hmotnost
61,0 kg
Kapacita praní a odstřeďování
8,0 kg
Spotřeba energie
Praní a ohřev
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Otáčky při odstřeďování
WW8*J55*5**
WW8*J54*5**
WW8*J53*5**
WW8*J52*5**
1400 ot./min
1200 ot./min
Typ
Pračka s plněním zepředu
Název modelu
WW7*J5**5**
Rozměry
Š 600 x H 550 x V 850 (mm)
Tlak vody
50–800 kPa
Čistá hmotnost
61,0 kg
Kapacita praní a odstřeďování
7,0 kg
Spotřeba energie
Praní a ohřev
Otáčky při odstřeďování
220 V
2000 W
240 V
2400 W
WW7*J55*5**
WW7*J54*5**
WW7*J53*5**
WW7*J52*5**
1400 ot./min
1200 ot./min
Technické údaje
56 Čeština
Untitled-5 56
2017-03-13
10:18:50
POZNÁMKA
Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
E
D
A
C
B
A
600 mm
B
850 mm
C
550 mm
D
635 mm
E
1075 mm
Technické údaje
Čeština 57 Untitled-5 57
2017-03-13
10:18:50
Technické údaje
V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010
„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
Název modelu
Kapacita
kg
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům
při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C
a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém
kWh/rok
spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití
spotřebiče.)
WW8*J54*5**
WW8*J52*5**
8,0
A+++
116
Spotřeba energie
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném
či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu
použití spotřebiče.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,54
0,48
0,48
0,48
5,00
litrů/rok
8100
Třída účinnosti odstřeďování
Třída účinnosti odstřeďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)
Maximální rychlost odstřeďování
ot./min
Zbytková vlhkost
%
A
1400
44
B
1200
53
BAVLNA 60 °C a BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní
Programy
program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla
(vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty
uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz kapitola „Spusťte kalibrace (doporučeno)“ na straně 25).
Doba trvání standardního programu
Technické údaje
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění
Doba trvání po ukončení programu (Tl)
min
min
min
min
319
259
259
2
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstřeďování při
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;
Praní
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
dB (A) na 1 pW
49
74
Volně stojící
58 Čeština
Untitled-5 58
2017-03-13
10:18:50
V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010
„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
Název modelu
Kapacita
kg
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům
při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C
a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém
kWh/rok
spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití
spotřebiče.)
WW8*J55*5**
WW8*J53*5**
8,0
A+++
166
Spotřeba energie
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném
či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu
použití spotřebiče.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,85
0,73
0,56
0,48
5,00
litrů/rok
8100
Třída účinnosti odstřeďování
Třída účinnosti odstřeďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)
Maximální rychlost odstřeďování
ot./min
Zbytková vlhkost
%
B
1400
1200
53
BAVLNA 60 °C a BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní
Programy
program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla
(vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty
uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz kapitola „Spusťte kalibrace (doporučeno)“ na straně 25).
Doba trvání standardního programu
min
min
min
min
252
222
182
2
Technické údaje
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění
Doba trvání po ukončení programu (Tl)
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstřeďování při
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;
Praní
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
dB (A) na 1 pW
62
79
76
Volně stojící
Čeština 59 Untitled-5 59
2017-03-13
10:18:51
Technické údaje
V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010
„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
Název modelu
Kapacita
kg
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům
při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C
a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém
kWh/rok
spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití
spotřebiče.)
WW7*J54*5**
WW7*J52*5**
7,0
A+++
103
Spotřeba energie
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném
či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu
použití spotřebiče.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,52
0,39
0,39
0,48
5,00
litrů/rok
7400
Třída účinnosti odstřeďování
Třída účinnosti odstřeďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)
Maximální rychlost odstřeďování
ot./min
Zbytková vlhkost
%
B
1400
1200
53
BAVLNA 60 °C a BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní
Programy
program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla
(vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty
uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz kapitola „Spusťte kalibrace (doporučeno)“ na straně 25).
Doba trvání standardního programu
Technické údaje
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění
Doba trvání po ukončení programu (Tl)
min
min
min
min
312
197
197
2
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstřeďování při
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;
Praní
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
dB (A) na 1 pW
51
74
Volně stojící
60 Čeština
Untitled-5 60
2017-03-13
10:18:51
V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010
„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).
Samsung
Název modelu
Kapacita
kg
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům
při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C
a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém
kWh/rok
spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití
spotřebiče.)
WW7*J55*5**
WW7*J53*5**
7,0
A+++
153
Spotřeba energie
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném
či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu
použití spotřebiče.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,74
0,72
0,53
0,48
5,00
litrů/rok
7400
Třída účinnosti odstřeďování
Třída účinnosti odstřeďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)
Maximální rychlost odstřeďování
ot./min
Zbytková vlhkost
%
B
1400
1200
53
BAVLNA 60 °C a BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní
Programy
program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla
(vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty
uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz kapitola „Spusťte kalibrace (doporučeno)“ na straně 25).
Doba trvání standardního programu
min
min
min
min
252
222
182
2
Technické údaje
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění
Doba trvání po ukončení programu (Tl)
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstřeďování při
standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;
Praní
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
dB (A) na 1 pW
62
79
76
Volně stojící
Čeština 61 Untitled-5 61
2017-03-13
10:18:51
Technické údaje
Informace o hlavních programech praní
Model
WW8*J54*5**
WW8*J52*5**
Programy
Teplota (°C)
BAVLNA
20
40
BAVLNA
SYNTETIKA
BAVLNA
WW8*J55*5**
WW8*J53*5**
BAVLNA
SYNTETIKA
BAVLNA
WW7*J54*5**
WW7*J52*5**
BAVLNA
SYNTETIKA
BAVLNA
WW7*J55*5**
WW7*J53*5**
BAVLNA
SYNTETIKA
60
40
20
40
60
40
20
40
60
40
20
40
60
40
Objem
(kg)
Doba
cyklu
(min)
4,0
4,0
4,0
8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8,0
4,0
3,5
3,5
3,5
7,0
4,0
3,5
3,5
3,5
7,0
4,0
98
259
259
319
158
95
182
222
252
155
98
197
197
312
158
95
182
222
252
155
Obsah zbytkové
vlhkosti (%)
Spotřeba vody
(l/cyklus)
1400 ot./ 1200 ot./
min
min
56
59
57
44
53
33
44
53
33
44
53
41
35
35
68
56
59
57
53
53
33
53
53
33
53
53
41
35
35
68
56
59
50
53
53
31
53
53
31
53
53
36
35
35
68
56
59
50
53
53
31
53
53
31
53
53
36
35
35
68
Spotřeba
energie (kWh/
cyklus)
0,26
0,48
0,48
0,54
0,68
0,29
0,56
0,73
0,85
0,80
0,25
0,39
0,39
0,52
0,68
0,28
0,53
0,72
0,74
0,80
Hodnoty v tabulce byly naměřeny za podmínek daných normou IEC60456/EN60456. Skutečné hodnoty
závisí na způsobu použití spotřebiče.
Technické údaje
62 Čeština
Untitled-5 62
2017-03-13
10:18:51
Poznámka
Untitled-5 63
2017-03-13
10:18:51
MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
*3000
BULGARIA
0800 111 31,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
*8000 (apel in retea)
ROMANIA
08008-726-78-64
www.samsung.com/ro/support
(08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267
(brezplačna številka)
www.samsung.com/si
DC68-03793P-00
Untitled-5 64
2017-03-13
10:18:51
Práčka
Používateľská príručka
WW8*J5**5**/WW7*J5**5**
Untitled-6 1
2017-03-13
10:21:08
Obsah
Bezpečnostné informácie
4
Obsah
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Dôležité bezpečnostné symboly
Dôležité bezpečnostné opatrenia
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie
Výstrahy týkajúce sa inštalácie
Dôležité varovania týkajúce sa používania
Výstrahy týkajúce sa používania
Dôležité varovania týkajúce sa čistenia
Pokyny o značke WEEE
4
4
5
6
8
8
10
13
13
Inštalácia
14
Čo nájdete v škatuli
Inštalačné požiadavky
Inštalácia krok za krokom
14
16
18
Skôr než začnete
25
Úvodné nastavenia
Postup pri praní
Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky
25
25
28
Funkcie
31
Ovládací panel
31
Jednoduché kroky, ako začať
33
Prehľad cyklov
34
Nastavenia38
Údržba
Čistenie bubna
39
39
40
Smart Check
Pohotovostné vypustenie vody
41
Čistenie42
Oprava pri zamrznutí
45
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky
45
2 Slovenčina
Untitled-6 2
2017-03-13
10:21:08
46
Kontrolné body
Informačné kódy
46
50
Špecifikácie
53
Tabuľka starostlivosti o tkaniny
Ochrana životného prostredia
Hárok špecifikácií
Informácie o hlavných pracích cykloch
53
54
55
61
Obsah
Riešenie problémov
Slovenčina 3 Untitled-6 3
2017-03-13
10:21:08
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie
o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky,
aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Bezpečnostné informácie
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené
vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti
spotrebiča na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto
používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie,
ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej
automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej
automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné
značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo nejasnosti, obráťte sa na najbližšie servisné centrum
alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese www.samsung.com.
Dôležité bezpečnostné symboly
Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:
VAROVANIE
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na
majetku.
UPOZORNENIE
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo škody na majetku.
POZNÁMKA
Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.
4 Slovenčina
Untitled-6 4
2017-03-13
10:21:09
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Explicitne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.
Bezpečnostné informácie
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu
potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri
jeho používaní postupujte opatrne.
Dôležité bezpečnostné opatrenia
VAROVANIE
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy
na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné
opatrenia vrátane nasledujúcich:
1. Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne
s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozerať osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako
zariadenie používať.
2. Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8
rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na
nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia
bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa
nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani
údržbu zariadenia.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením
hrať.
4. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný
agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Slovenčina 5 Untitled-6 5
2017-03-13
10:21:09
Bezpečnostné informácie
5. Musíte prestať používať staré súpravy hadíc a použiť nové súpravy hadíc
dodané so zariadením.
6. Pri zariadeniach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže
zakrývať koberec.
Bezpečnostné informácie
7. Použitie v Európe: Deti mladšie ako 3 roky by sa mali uchovať z dosahu, pokiaľ
nebudú pod nepretržitým dohľadom.
8. UPOZORNENIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania
tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím
zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré
dodávatelia pravidelne zapínajú a vypínajú.
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie
VAROVANIE
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
• Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám produktu
alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne špecifikácie pre elektriku. Pre tento
spotrebič používajte len zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel.
• Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho
napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi produktu. V
opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Napájaciu zástrčku
pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie
látky (napr. prach alebo vodu).
• Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol nasmerovaný k
podlahe.
• Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a
spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
6 Slovenčina
Untitled-6 6
2017-03-13
10:21:09
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.
• Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.
Bezpečnostné informácie
Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo telefonickej linke.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
• Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a zaistite, že je v
súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.
• Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.
Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.
Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.
Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňuje naň ťažké predmety, nevkladajte ho medzi
predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za spotrebičom.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
• Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným
kohútikom a odvodným potrubiam.
Slovenčina 7 Untitled-6 7
2017-03-13
10:21:09
Bezpečnostné informácie
Výstrahy týkajúce sa inštalácie
UPOZORNENIE
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej
zástrčke.
Bezpečnostné informácie
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej
energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
• V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo problémom s
produktom.
Dôležité varovania týkajúce sa používania
VAROVANIE
Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
• Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte sieťovú
zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa
napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
• Nepoužívajte ventilátor.
• Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii zariadenia
odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
• V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej
časti automatickej práčky.
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom,
prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.
Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej
práčky násilím.
8 Slovenčina
Untitled-6 8
2017-03-13
10:21:09
• Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť podlahy. Môže to
mať za následok zranenie.
• Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.
• Môže to mať za následok zranenie.
Bezpečnostné informácie
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
• Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na spotrebič ani do
jeho vnútra.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
• Môže to mať za následok zranenie.
Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo
von zo zásuvky.
• Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
• Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem štandardnej
poistky.
• Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu alebo
zraneniu.
Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví zariadenie.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá
jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.
Slovenčina 9 Untitled-6 9
2017-03-13
10:21:09
Bezpečnostné informácie
Výstrahy týkajúce sa používania
UPOZORNENIE
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami
jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.
Bezpečnostné informácie
• V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.
Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.
• Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte
pomaly.
Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.
• Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok poškodenie
dielu produktu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.
• Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za následok zásah
elektrickým prúdom alebo požiar.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
• Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky,
prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.
• Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna,
vlasy, atď.).
• Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.
Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody
pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
• Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade
produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti
Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto
nesprávneho používania.
Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky,
zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
• Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.
10 Slovenčina
Untitled-6 10
2017-03-13
10:21:09
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
• Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar
alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.
• Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.
Bezpečnostné informácie
Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.
• Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým vaša práčka
nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.
(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky,
plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.
• Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky.
Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu
neobvyklých vibrácií.
• Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v
bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.
Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
• Môže to spôsobiť popáleniny.
Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.
• Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho
prostriedku.
• Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok (len pre niektoré modely) nie je určený na používanie na
práškový prací prostriedok. Keď používate práškový prací prostriedok, vyberte vodiaci prvok.
Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky potravín,
zvieratá).
• V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené
následkom neobvyklých vibrácií.
Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechtov a pod.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne
nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.
• Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
Slovenčina 11 Untitled-6 11
2017-03-13
10:21:09
Bezpečnostné informácie
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky, sponky alebo
bielidlo.
• Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
• Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny)
a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.
Bezpečnostné informácie
Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim prostriedkom
neperte, nepláchajte a neodstreďujte.
• Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
• Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
• Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu farieb, vznik
hrdze alebo nepríjemné pachy.
Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.
Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.
• Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
• Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu
spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.
Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.
• Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.
Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
12 Slovenčina
Untitled-6 12
2017-03-13
10:21:09
Dôležité varovania týkajúce sa čistenia
VAROVANIE
Nečistite spotrebič tak, že budete priamo naň striekať vodu.
Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.
Bezpečnostné informácie
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
• Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Pokyny o značke WEEE
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí,
že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr.
nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť
si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické
príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina 13 Untitled-6 13
2017-03-13
10:21:09
Inštalácia
Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám
počas prania.
Čo nájdete v škatuli
Uistite sa, že všetky časti sú súčasťou balenia výrobku. Ak sa vyskytne problém s práčkou alebo dielmi,
kontaktujte miestne zákaznícke centrum alebo predajcu výrobkov značky Samsung.
01
02
Inštalácia
09
03
10
04
11
05
12
06
07
08
01 Páčka uvoľnenia
02 Zásuvka na pracie
prostriedky
03 Ovládací panel
04 Dvere
05 Bubon
06 Filter čerpadla
07 Trubica núdzového vývodu
08 Kryt filtra
09 Vrchná časť
10 Napájacia zástrčka
11 Odtoková hadica
12 Vyrovnávacie nožičky
14 Slovenčina
Untitled-6 14
2017-03-13
10:21:09
Kryty na skrutky
Vodiaca lišta hadice
Hadica na studenú vodu
Hadica na horúcu vodu
Vodiaci prvok na tekutý prací
prostriedok
Inštalácia
Kľúč
POZNÁMKA
• Kryty na skrutky: Počet dodaných krytov na skrutky (3 až 6) závisí od modelu.
• Hadica na horúcu vodu: Iba niektoré modely.
• Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok: Iba niektoré modely.
Slovenčina 15 Untitled-6 15
2017-03-13
10:21:10
Inštalácia
Inštalačné požiadavky
Zdroj elektrickej energie a uzemnenie
Prívod vody
• Požaduje sa poistka alebo istič: striedavý prúd
220-240 V / 50 Hz
• Použite samostatnú napájaciu vetvu
vyhradenú pre vašu práčku.
Správny tlak vody pre túto práčku je medzi 50
a 800 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže
spôsobiť, že sa ventil úplne nezatvorí. Môže tiež
spôsobiť, že sa bubon bude dlhšie plniť vodou
a práčka sa vypne. Vodovodné kohútiky musia
byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany
práčky, aby dodané prívodné hadice dosiahli
k práčke.
Pre správne uzemnenie sa práčka dodáva
so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu
zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne
nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Inštalácia
Ak si uzemnením nie ste istí, požiadajte o radu
kvalifikovaného elektrikára alebo opravára.
Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak sa nedá
zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného
elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.
VAROVANIE
• NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
• Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva
s práčkou.
• NEZAPÁJAJTE uzemňovací kábel do
plastového vedenia, plynového potrubia alebo
potrubia na teplú vodu.
• Nesprávne zapojenie vodičov na uzemnenie
môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku vody:
• zaistením jednoduchého prístupu
k vodovodným kohútikom,
• zastavením vodovodných kohútikov, keď sa
práčka nepoužíva,
• pravidelnou kontrolou únikov na armatúrach
vodovodnej hadice.
UPOZORNENIE
Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo
spojov na ventile vody a kohútikoch nemôže
unikať voda.
Vypúšťanie
Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie
s výškou 60 – 90 cm. Odtoková hadica musí byť
pripojená cez sponu hadice k stúpaciemu potrubiu,
ktoré musí úplne pokrývať odtokovú hadicu.
16 Slovenčina
Untitled-6 16
2017-03-13
10:21:10
Podlaha
Inštalácia do prístenku
V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je
potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu.
Drevené podlahy možno budú potrebovať
spevnenie kvôli minimalizácii vibrácií alebo
nevyrovnanému zaťaženiu. Koberce a podlahy
z mäkkých dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor
proti vibráciám a môžu prispieť k miernemu
posunu práčky počas cyklu.
Minimálne vzdialenosti pre bezpečné fungovanie:
UPOZORNENIE
25 mm
Hore
25 mm
Vzadu
50 mm
Vpredu
550 mm
Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete
spoločne, predná časť prístenku musí mať
vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou
najmenej 550 mm. Samotná práčka nevyžaduje
špecifický vzduchový otvor.
Inštalácia
Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo
nedostatočne stabilné konštrukcie.
Bočné strany
Teplota vody
Práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť
k zamrznutiu vody, pretože práčka si vždy nejakú
vodu uchováva vo vodných ventiloch, čerpadlách
a hadiciach. Zamrznutá voda vo vedeniach môže
poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti práčky.
Slovenčina 17 Untitled-6 17
2017-03-13
10:21:10
Inštalácia
Inštalácia krok za krokom
KROK 1 Výber umiestnenia
Požiadavky na umiestnene:
•
•
•
•
•
pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetraniu,
mimo priameho slnečného žiarenia,
dostatočný priestor na vetranie a káble,
teplota okolia je vždy vyššia ako bod mrazu (0 °C),
mimo zdroja tepla.
KROK 2 Demontujte prepravné skrutky
Inštalácia
Odbaľte výrobok a odmontujte všetky prepravné
skrutky.
1. Všetky prepravné skrutky na zadnej strane
zariadenia uvoľnite pomocou dodaného kľúča.
2. Otvory zakryte dodanými plastovými krytmi
na skrutky.
Prepravné skrutky si odložte na budúce
použitie.
VAROVANIE
Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly, polystyrén atď.)
odložte mimo dosahu detí.
18 Slovenčina
Untitled-6 18
2017-03-13
10:21:10
KROK 3 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek
1. Práčku jemne zasuňte na miesto. Priveľkým
tlakom by ste mohli poškodiť vyrovnávacie
nožičky.
2. Práčku vyrovnajte ručne, upravením polohy
vyrovnávacích nožičiek.
3. Keď je práčka vyrovnaná, matice utiahnite
pomocou kľúča.
Inštalácia
KROK 4 Pripojenie hadice na vodu
Dodaný adaptér hadice sa môže líšiť v závislosti od modelu. Tento postup popisuje pripojenie adaptéra s
konektorom. Ak vám bol dodaný adaptér na naskrutkovanie, prejdite na bod 7.
Hadicu na vodu pripojte k vodovodnému kohútiku.
1. Z hadice na vodu (B) odstráňte adaptér (A).
A
B
2. Štyri skrutky adaptéra uvoľnite pomocou
krížového skrutkovača.
Slovenčina 19 Untitled-6 19
2017-03-13
10:21:11
Inštalácia
3. Držte adaptér a otáčajte dielom (C) v smere
šípky a uvoľnite ho o 5 mm (*).
C
4. Adaptér nasaďte na vodovodný kohútik,
nadvihnite ho a dotiahnite skrutky.
Inštalácia
5. Otáčajte dielom (C) v smere šípky, až kým ho
nedotiahnete.
C
6. Podržte stlačený diel (D) a pripojte hadicu na
vodu k adaptéru. Potom diel (D) pustite. Hadica
zapadne do adaptéra a budete počuť kliknutie.
D
7. Ak používate vodovodný kohútik so závitom,
na pripojenie kohútika podľa obrázka použite
dodaný adaptér na naskrutkovanie.
20 Slovenčina
Untitled-6 20
2017-03-13
10:21:11
8. Druhú stranu hadice na vodu pripojte
k prívodovému ventilu na zadnej strane
práčky. Hadicu dotiahnite otočením v smere
hodinových ručičiek.
Inštalácia
9. Zapnite prívod vody a uistite sa, že okolo
spojov neuniká voda. Ak voda uniká, zopakujte
kroky opísané vyššie.
VAROVANIE
Ak uniká voda, zastavte prevádzku práčky a odpojte ju od zdroja elektrickej energie. Potom kontaktujte
servisné stredisko Samsung. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE
Hadicu na vodu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica prikrátka, nahraďte ju dlhšou, vysoko-tlakovou hadicou.
POZNÁMKA
• Po pripojení hadice na vodu k adaptéru ju potiahnite smerom nadol a skontrolujte, či je riadne
pripojená.
• Používajte bežný typ vodovodného kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký,
pred umiestnením adaptéra na kohútik vyberte rozperný krúžok.
Slovenčina 21 Untitled-6 21
2017-03-13
10:21:11
Inštalácia
Pre modely s ďalším prívodom teplej vody:
1. Červený koniec hadice na teplú vodu pripojte
k prívodovému ventilu teplej vody na zadnej
strane práčky.
2. Druhý koniec hadice na teplú vodu pripojte ku
kohútiku teplej vody.
Inštalácia
Hadica so systémom Aqua Stop (len vybrané modely)
Hadica so systémom Aqua Stop upozorní
používateľa na riziko úniku vody. Zaznamenáva
tok vody a v prípade úniku indikátor (A) v strede
zmení farbu na červenú.
A
POZNÁMKA
Koniec hadice so systémom Aqua Stop musí byť pripojený ku kohútiku a nie k zariadeniu.
22 Slovenčina
Untitled-6 22
2017-03-13
10:21:12
KROK 5 Umiestnenie odtokovej hadice
Odtokovú hadicu je možné umiestniť tromi spôsobmi:
Cez okraj umývadla
A
Odtokovú hadicu je potrebné umiestniť vo výške
medzi 60 a 90 cm (*) od zeme. Hrdlo hadice
upevnite v ohnutej polohe pomocou dodanej
plastovej vodiacej lišty hadice (A). Vodiacu lištu
zaistite pomocou háčika o stenu, aby ste zaistili
stabilné odtekanie.
K odtokovému potrubiu umývadla
Inštalácia
Odtoková hadica musí byť nad sifónom umývadla
a koniec hadice musí byť aspoň 60 cm nad zemou.
K odtokovej rúre
Odtoková rúra musí byť vysoká aspoň 60 – 90 cm
(*). Odporúčame použiť 65 cm vysokú vertikálnu
trúbku. Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená
k stúpajúcemu potrubiu.
Požiadavky na stúpajúce odtokové potrubie:
• minimálny priemer 5 cm,
• Minimálna odvodová kapacita 60 litrov za
minútu.
Slovenčina 23 Untitled-6 23
2017-03-13
10:21:12
Inštalácia
UPOZORNENIE
Neumiestňujte odtokovú hadicu do miest so
stojatou vodou alebo mlákami. Voda by mohla
natiecť späť do práčky.
Inštalácia
KROK 6 Zapnutie napájania
Sieťový kábel zapojte do schválenej elektrickej zásuvky AC 220-240 V / 50 Hz chránenej poistkou alebo
ističom. Potom stlačením tlačidla Napájanie práčku zapnite.
24 Slovenčina
Untitled-6 24
2017-03-13
10:21:12
Skôr než začnete
Úvodné nastavenia
Spustenie kalibrácia (odporúča sa)
Funkcia Kalibrácia zaručuje, že práčka presne rozpozná váhu. Uistite sa, že pred spustením procesu
Kalibrácia je bubon prázdny.
1. Práčku vypnite a znova zapnite.
Teplota a
2. Podržaním tlačidiel
Zobrazí sa hlásenie „Cb“.
Odložený koniec na 3 sekundy prepnite na režim Kalibrácia.
3. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustite cyklus Kalibrácia.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Po skončení cyklu sa na displeji zobrazí hlásenie „0“ a práčka sa automaticky vypne.
6. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.
Skôr než začnete
Postup pri praní
KROK 1 Usporiadať
Bielizeň roztrieďte podľa nasledujúcich kritérií:
• Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú, hodvábnu, vlnenú
a umelý hodváb.
• Farebné: Oddeľte biele od farebného.
• Veľkosť: Praním vecí rôznych veľkostí zvýšite výkon pri praní.
• Citlivosť: Jemnú bielizeň perte samostatne pomocou cyklu na čisté, nové vlnené položky, záclony a
hodvábne kusy oblečenia. Skontrolujte štítky na bielizni.
POZNÁMKA
Na oblečení skontrolujte štítok o starostlivosti a pred praním ich roztrieďte.
Slovenčina 25 Untitled-6 25
2017-03-13
10:21:12
Skôr než začnete
KROK 2 Vyprázdnenie vreciek
Vyprázdnite všetky vrecká na oblečení, ktoré idete prať.
• Kovové objekty, napr. mince, špendlíky a spony na oblečení, môžu poškodiť inú pranú bielizeň a bubon
práčky.
Oblečenie s vreckami a výšivkami obráťte naruby.
• Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol poškodiť. Zipsy
by mali byť zapnuté a zaistené šnúrkou.
• Oblečenie s dlhými pásmi sa môže zapliesť medzi iné oblečenie. Uistite sa, že pásy pred praním
zviažete.
KROK 3 Používanie sieťky na bielizeň
Skôr než začnete
• Podprsenky (ak sa môžu prať) sa musia prať v sieťke na bielizeň. Kovové časti podprseniek môžu
pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
• Malá a ľahká bielizeň, napr. ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky, sa môže zaseknúť vo dverách.
Perte ich v jemnej sieťke na bielizeň.
• Sieťku na bielizeň neperte prázdnu. Mohlo by dôjsť k abnormálnym vibráciám, ktoré by mohli spôsobiť
posunutie práčky a spôsobiť tak poranenie.
KROK 4 Predpieranie (ak je potrebné)
Keď je bielizeň silne znečistená, pre vybraný cyklus vyberte možnosť Predpieranie. Pri vybratí možnosti
Predpieranie nezabudnite dať práškový prací prostriedok do priečinka na prací prostriedok na hlavné
pranie.
KROK 5 Určenie kapacity várky
Práčku neprepĺňajte. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka nebude prať poriadne. Informácie o kapacite
naplnenia pre rôzne typy oblečenia nájdete na strane 34.
POZNÁMKA
Ak periete posteľnú bielizeň a obliečky, čas prania môže byť dlhší alebo môže dôjsť k zníženiu efektivity
otáčania. Pre posteľnú bielizeň a obliečky odporúčame maximálnu rýchlosť otáčkového cyklu 800 ot./min
a kapacitu naplnenia 2,0 kg alebo menej.
UPOZORNENIE
Ak je bielizeň nerovnomerne rozložená, zobrazí sa informačný kód „Ub“. Rozložte zaťaženie. Nevyvážená
bielizeň môže spôsobiť zníženie efektivity otáčania.
26 Slovenčina
Untitled-6 26
2017-03-13
10:21:12
KROK 6 Použitie vhodného typu pracieho prostriedku
Typ pracieho prostriedku vyberte podľa typu tkaniny (bavlna, syntetická, jemná bielizeň, vlna), farby,
teploty prania a stupňa znečistenia. Používajte prací prostriedok na bielizeň, ktorý je určený pre
automatické práčky.
POZNÁMKA
• Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne,
stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká je tvrdosť vašej vody, informujte
sa v miestnej vodárenskej spoločnosti.
• Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol. Prací prostriedok môže zostať v cykle
pláchania a zapchať odtokový vývod.
UPOZORNENIE
Pri praní vlny používajte cyklus
VLNA a používajte iba neutrálny tekutý prací prostriedok. Pri cykle
VLNA by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a zmeniť jej farbu.
Skôr než začnete
Pracie kapsuly
Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní pracích kapsúl dodržiavajte nasledujúce pokyny.
1. Kapsulu vložte na spodok prázdneho bubna do
jeho zadnej časti.
2. Bielizeň uložte do bubna na kapsulu.
Slovenčina 27 Untitled-6 27
2017-03-13
10:21:13
Skôr než začnete
UPOZORNENIE
V prípade cyklov, ktoré používajú studenú vodu alebo ktoré sa dokončia rýchlejšie ako za jednu hodinu,
odporúčame použiť tekutý prací prostriedok. V opačnom prípade sa kapsula nemusí úplne rozpustiť.
Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky
Práčka je vybavená dávkovačom s troma priečinkami: ľavý priečinok na prací prostriedok na hlavný
cyklus, predný pravý na aviváž a zadný pravý na prostriedok pre predbežné pranie.
1.
Priečinok predprania: určený na
prostriedok na predpranie.
2.
Priečinok hlavného prania: určený na
prací prostriedok, prostriedok na zmäkčenie
vody, namáčací prostriedok, bielidlo alebo
prostriedky na odstraňovanie škvŕn.
3.
Priečinok na aviváž: určený na prídavné
látky, napríklad aviváž. Prostriedok nesmie
presiahnuť maximálnu úroveň (A).
A
Skôr než začnete
POZNÁMKA
Skutočný vzhľad priečinka na aviváž sa môže líšiť
v závislosti od modelu.
UPOZORNENIE
• Počas prania neotvárajte zásuvku na pracie prostriedky.
• V zásuvke nepoužívajte nasledujúce druhy pracích prostriedkov:
- tablety alebo kapsule
- guľôčky alebo sieťky
• Aby sa zabránilo upchatiu priečinka, koncentrované alebo vysoko obohatené prostriedky (aviváž alebo
prací prostriedok) sa pred použitím musia zriediť vodou.
28 Slovenčina
Untitled-6 28
2017-03-13
10:21:13
• Ak vyberiete program Odložený koniec, nedávajte prací prostriedok priamo do bubna. V opačnom
prípade môže dôjsť k zmene farby bielizne. Ak vyberiete program Odložený koniec, použite priečinok
na prací prášok.
Pridávanie pracích prostriedkov do zásuvky na pracie prostriedky
1. Zásuvku na pracie prostriedky otvorte
vysunutím.
2. Prací prostriedok pridávajte do priečinka
hlavného prania podľa pokynov alebo
odporúčaní výrobcu. Ak používate tekutý
prostriedok, pozrite si stranu 30.
Skôr než začnete
3. Aviváž pridávajte do priečinka na aviváž.
Prostriedok nesmie presiahnuť maximálnu
úroveň (A).
Aviváž sa do prania pridáva počas posledného
pláchania.
A
4. Ak chcete bielizeň predprať, prostriedok na
predpranie pridajte do priečinka predprania
podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu.
5. Zatvorte zásuvku na pracie prostriedky.
Slovenčina 29 Untitled-6 29
2017-03-13
10:21:14
Skôr než začnete
UPOZORNENIE
• Do vodiaceho prvku na tekutý prací
prostriedok nesypte prací prášok.
• Koncentrovanú aviváž je potrebné pred
použitím zriediť vodou.
• Prací prostriedok na hlavné pranie
nepridávajte do
priečinka na aviváž.
Používanie tekutého pracieho prostriedku (len niektoré modely)
Skôr než začnete
Do priečinka hlavného prania najskôr vložte
vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok, ktorý je
súčasťou balenia. Potom do tohto vodiaceho prvku
vlejte tekutý prací prostriedok po vyznačenú
maximálnu úroveň (A).
POZNÁMKA
A
• Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok
vložte až po tom, ako odstránite zásuvku
na prací prostriedok z práčky po stlačení
uvoľňovacej páčky (A).
• Po vypraní môže v zásuvke na prací
prostriedok zostať trocha tekutiny.
UPOZORNENIE
• Keď používate tekutý prací prostriedok,
nepoužívajte funkciu predprania.
• Keď používate prací prášok, vyberte vodiaci
prvok na tekutý prací prostriedok.
30 Slovenčina
Untitled-6 30
2017-03-13
10:21:14
Funkcie
Ovládací panel
10
02
08
11
01
09
03
04
05
06
07
01 Volič cyklu
Otočením voliča vyberiete cyklus.
02 Displej
Na displeji sa zobrazujú informácie o aktuálnom cykle a odhadovaný
zostávajúci čas alebo v prípade určitého problému informačný kód.
03
Teplota
Stlačením zmeníte nastavenie teploty vody pre aktuálny cyklus.
04
Pláchanie
Stlačením zmeníte počet pláchaní v aktuálnom cykle. V závislosti od cyklu
môžete nastaviť najviac 5 pláchaní.
Funkcie
Stlačením zmeníte rýchlosť odstreďovania aktuálneho cyklu. Otáčky za
minútu (ot./min) sa líšia v závislosti od modelu.
• Podržať pláchanie : Posledné pláchanie sa pozastaví, aby bielizeň
zostala namočená vo vode. Ak chcete bielizeň vybrať, vypustite vodu
alebo spustite odstreďovanie.
05
Odstreďovanie
• Bez odstreďovania : Po poslednom vypustení vody sa nespustí
odstreďovanie bubna.
• Len odstreďovanie
: Ak chcete spustiť cyklus Len odstreďovanie,
3 sekundy podržte tlačidlo
Odstreďovanie. Keď sa zobrazí trvanie
Odstreďovanie, kým
cyklu a rýchlosť odstreďovania, stláčajte tlačidlo
sa nevyberie požadovaná rýchlosť odstreďovania. Následne stlačením
tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustite cyklus. Čas odstreďovania závisí od
vybraného cyklu.
06
Možnosti
Stlačením vyberiete z možností Intenzívny a Predpieranie. Opätovným
stlačením výber zrušíte.
• Dostupnosť možností závisí od daného cyklu.
Slovenčina 31 Untitled-6 31
2017-03-13
10:21:15
Funkcie
Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Bubble soak. S touto funkciou
ľahšie odstránite zájdené škvrny rôzneho druhu.
07
08
Bubble soak
Odložený koniec
• Vďaka funkcii Bubble soak ľahšie odstránite odolné škvrny rôzneho
druhu.
• Ak vyberiete funkciu Bubble soak, bielizeň sa bude dôkladne močiť
v bublinkách vody, vďaka čomu sa účinne vyperie.
• Funkcia Bubble soak je k dispozícii s nasledujúcimi 5 cyklami, ktoré sa
pri jej použití predĺžia až o 30 minút: BAVLNA, SYNTETIKA, Posteľná
bielizeň, Denné pranie a Detské prádlo.
Vďaka funkcii Odložený koniec môžete nastaviť čas ukončenia aktuálneho
cyklu. Na základe vášho nastavenia si práčka sama vypočíta čas spustenia
cyklu. Takéto nastavenie je užitočné napríklad na naprogramovanie práčky
tak, aby doprala v čase, keď sa zvyčajne vraciate domov z práce.
• Stlačením vyberiete niektorý z predvolených počtov hodín.
Jednoduché
09
žehlenie
Stlačením tlačidla pripravíte svoju bielizeň tak, že sa bude dať jednoducho
vyžehliť pomocou obmedzenia tvorby záhybov počas cyklu odstreďovania.
• Funkcia Jednoduché žehlenie je dostupná len pre nasledujúce cykly
Funkcie
BAVLNA, SYNTETIKA, SUPER ECO, Posteľná
prania: BAVLNA,
bielizeň, Denné pranie, Detské prádlo a Tmavé oblečenie.
10 Napájanie
Stlačením zapnite/vypnite práčku.
11 Spustiť/Pozastaviť
Stlačením spustíte alebo pozastavíte určitú operáciu.
32 Slovenčina
Untitled-6 32
2017-03-13
10:21:15
Jednoduché kroky, ako začať
2
1
6
3
4
5
1. Stlačením tlačidla Napájanie zapnite práčku.
2. Otáčaním Volič cyklu vyberte cyklus.
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia cyklu (
Teplota,
4. Ak chcete vybrať niektorú z možností, stlačte tlačidlo
zvolíte preferovanú položku.
Pláchanie a
Odstreďovanie).
Možnosti. Opätovným stlačením tlačidla
Funkcie
Bubble soak,
Jednoduché žehlenie a 5. Na práčke sú k dispozícii tri tlačidlá pre funkcie
Odložený koniec na jednoduchý prístup. Ak chcete použiť niektorú z týchto možností, stlačte príslušné
tlačidlo.
6. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
Zmena cyklu počas prania
1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť zastavte prevádzku.
2. Vyberte iný cyklus.
3. Opätovným stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustite nový cyklus.
Slovenčina 33 Untitled-6 33
2017-03-13
10:21:15
Funkcie
Prehľad cyklov
Štandardné cykly
Cyklus
BAVLNA
BAVLNA
SYNTETIKA
Popis a max. naplnenie (kg)
• Na bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň,
uteráky alebo tričká. Čas prania a počet pláchaní sa
automaticky upraví podľa naplnenia.
MAX.
• Optimálny výkon pri nižšej spotrebe energie na bavlnené
tkaniny, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky
a košele. Kvôli úspore energie môže byť aktuálna teplota
prania nižšia, ako je špecifikované.
MAX.
• Na blúzky alebo košele vyrobené z polyesteru (diolén,
trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo podobných tkanín.
4
• Na oblečenie z vlny, ktoré sa môže prať v práčke, pri
naplnení menej ako 2,0 kg.
VLNA
VLNA s jemným točením a namáčaním chráni
• Cyklus
vlnové vlákna pred stiahnutím/poškodením.
• Odporúčame prírodný prací prostriedok.
2
Funkcie
Odstreďovanie
• Práčka je vybavená funkciou dodatočného odstreďovania,
vďaka ktorej efektívne zbavíte bielizeň vlhkosti.
MAX.
Pláchanie+odstreďovanie
• Práčka je vybavená funkciou dodatočného pláchania po
použití aviváže.
MAX.
Čistenie bubna
• Vyčistí bubon a odstráni z neho špinu a baktérie.
• Cyklus spustite vždy po 40 praniach a nepoužívajte pri ňom
prací prostriedok ani bielidlo.
• Uistite sa, že bubon je prázdny.
• Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky.
—
SUPER ECO
• Cyklus ecobubble prania pri nízkej teplote prispieva
k znižovaniu spotreby energie.
4
15’ rýchle pranie
• Na pranie mierne znečisteného oblečenia s hmotnosťou
menej ako 2,0 kg, ktoré potrebujete rýchlo vyprať.
• Použite menej ako 20 g pracieho prostriedku. Ak použijete
viac ako 20 g pracieho prostriedku, môžu po ňom ostať
zvyšky.
• Pri tekutom pracom prostriedku použite maximálne 20 ml.
2
Denné pranie
• Pre každodenné položky, ako napríklad spodná bielizeň a
tričká.
4
34 Slovenčina
Untitled-6 34
2017-03-13
10:21:15
Cyklus
Popis a max. naplnenie (kg)
JEMNÉ PRÁDLO
• Na jemné tkaniny, podprsenky, hodvábnu bielizeň a inú
bielizeň, ktorá sa má prať iba v rukách.
• Pre najlepší výsledok použite tekutý prací prostriedok.
2
Tmavé oblečenie
• Viac cyklov pláchania a znížená rýchlosť otáčok, aby bolo
oblečenie prané jemne a dôkladne prepláchané.
4
Posteľná bielizeň
• Na posteľné prikrývky, plachty, obliečky atď.
• Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, perte naraz iba
1 typ posteľnej bielizne a do práčky vložte najviac 2,0 kg
bielizne.
2
Detské prádlo
• Pranie pri vysokej teplote a vyšší počet pláchaní, aby sa
z bielizne efektívne odstránili zvyšky pracieho prostriedku.
4
Funkcie
Slovenčina 35 Untitled-6 35
2017-03-13
10:21:15
Funkcie
Možnosti
Možnosť
Popis
Predpieranie
• Pred hlavný cyklus prania sa pridá cyklus predbežného prania.
Intenzívny
• Na veľmi zašpinenú bielizeň. Čas prania je pre každý cyklus dlhší.
Funkcie
36 Slovenčina
Untitled-6 36
2017-03-13
10:21:16
Odložený koniec
Automatickú práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila pranie neskôr, pričom si môžete
vybrať oneskorenie od 1 do 24 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina ukazuje čas, kedy sa
pranie dokončí.
1. Vyberte cyklus. Potom v prípade potreby zmeňte nastavenia cyklu.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
Odložený koniec, kým sa nenastaví požadovaný čas.
3. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
Indikátor funkcie Odložený koniec bliká a pootočením bubna práčka zistí hmotnosť bielizne, ak ste
BAVLNA. Rozpoznávanie várky je prednastavené a aktivované
vybrali cyklus BAVLNA alebo
iba pre tieto dva cykly. Po dokončení zariadenie zobrazí vami nastavený čas a spustí odpočítavanie.
4. Ak chcete funkciu
Odložený koniec zrušiť, práčku reštartujte stlačením tlačidla Napájanie.
Príklad z bežného života
Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o 3 hodiny od aktuálneho času. K aktuálnemu cyklu teda pridáte
možnosť Odložený koniec s nastavením na 3 hodiny a o 14:00 stlačíte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť. Čo sa
stane? Práčka začne prať o 15:00 a cyklus skončí o 17:00. Nižšie nájdete časovú os pre tento príklad.
15:00
Začiatok
17:00
Koniec
Funkcie
14:00
Nastavenie funkcie posunúť koniec na
3 hodiny
Slovenčina 37 Untitled-6 37
2017-03-13
10:21:16
Funkcie
Nastavenia
Detská zámka
Zapnutie/vypnutie zvuku
S cieľom zabrániť nehodám detí, funkcia Detská
zámka uzamkne všetky tlačidlá okrem tlačidla
Napájanie.
Zvuk práčky môžete zapnúť alebo vypnúť.
Nastavenie sa zachová aj po reštartovaní práčky.
• Ak chcete nastaviť funkciu Detská zámka,
Pláchanie a sekundy podržte tlačidlá
Odstreďovanie.
• Ak chcete zvuk zapnúť, opäť na 3 sekundy
podržte tieto tlačidlá.
súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá
Pláchanie.
Teplota a
• Ak chcete vypnúť funkciu Detská zámka,
• Ak chcete vypnúť zvuk, súčasne stlačte a 3
súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá
Teplota a Pláchanie.
POZNÁMKA
• Ak je aktivovaná funkcia Detská zámka a vy
chcete pridať prací prostriedok alebo bielizeň,
musíte funkciu Detská zámka vypnúť.
• Nastavenie sa zachová aj po reštartovaní
práčky.
Funkcie
38 Slovenčina
Untitled-6 38
2017-03-13
10:21:16
Údržba
Práčku udržujte čistú, aby ste zabránili zhoršeniu výkonu a predĺžili jej životnosť.
Čistenie bubna
Tento cyklus spúšťajte pravidelne, aby sa vyčistil bubon a odstránili sa baktérie.
1. Stlačením tlačidla Napájanie zapnite práčku.
2. Otočením voliča cyklu vyberte cyklus Čistenie bubna.
3. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
POZNÁMKA
• Pri cykle Čistenie bubna je teplota vody nastavená na 70 °C. Toto nastavenie nemožno zmeniť.
• Cyklus Čistenie bubna sa odporúča spúšťať po každých 40 praniach.
UPOZORNENIE
Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky. Zvyšky chemikálií v bubne znižujú výkonnosť prania.
Pripomenutie cyklu Čistenie bubna
• Pripomenutie cyklu Čistenie bubna sa na hlavnej obrazovke zobrazí vždy po 40 praniach. Cyklus
Čistenie bubna odporúčame spúšťať pravidelne.
• Po prvom zobrazení môžete pripomenutie pri ďalších 6 praniach ignorovať. Po 7. praní sa
pripomenutie prestane zobrazovať. Znova sa však zobrazí po 40. praní.
Údržba
Slovenčina 39 Untitled-6 39
2017-03-13
10:21:16
Údržba
Smart Check
Ak chcete zapnúť túto funkciu, najskôr je potrebné z obchodu Play Store alebo Apple Store prevziať
aplikáciu Samsung Smart Washer a nainštalovať ju do mobilného zariadenia s funkciou fotoaparátu.
Funkcia Smart Check je optimalizovaná pre série mobilných zariadení Galaxy a iPhone (len niektoré
modely).
1. Ak práčka rozpozná problém, ktorý je potrebné skontrolovať, na displeji sa zobrazí informačný kód. Ak
chcete prejsť do režimu Smart Check, súčasne stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá
a Odstreďovanie
Možnosti.
2. Práčka spustí proces vlastnej diagnostiky a v prípade, že zistí problém, zobrazí informačný kód.
3. Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Smart Washer a klepnite na položku Smart Check.
4. Mobilné zariadenie priložte k displeju práčky tak, aby fotoaparát smartfónu smeroval k práčke.
Aplikácia následne automaticky rozpozná informačný kód.
5. Po správnom rozpoznaní informačného kódu vám aplikácia poskytne podrobné informácie o probléme
spolu s možnými riešeniami.
POZNÁMKA
• Názov funkcie Smart Check sa môže v rôznych jazykoch líšiť.
• Ak sa na displeji práčky silne odráža svetlo, aplikácia nemusí informačný kód rozpoznať.
• Ak sa aplikácii nepodarí rozpoznať kód pre funkciu Smart Check niekoľkokrát za sebou, zadajte
informačný kód na obrazovke aplikácie ručne.
Údržba
40 Slovenčina
Untitled-6 40
2017-03-13
10:21:16
Pohotovostné vypustenie vody
V prípade výpadku energie pred vybratím bielizne vypustite z bubna vodu.
1. Automatickú práčku vypnite a odpojte
z elektrickej zásuvky.
A
2. Jemným zatlačením na vrchnú časť krytu filtra
(A) otvorte filter.
3. Ku krytu priložte veľkú prázdnu nádobu,
trubicu núdzového vývodu nasmerujte do
nádoby a pridržiavajte pritom uzáver trubice
(B).
B
Údržba
C
4. Odstráňte uzáver z trubice núdzového vývodu
(C) a vodu z nej nechajte vytiecť do nádoby.
5. Keď voda vytečie, trubicu zatvorte uzáverom
a založte späť na miesto. Potom zatvorte kryt
filtra.
POZNÁMKA
Použite veľkú nádobu, pretože v bubne môže byť
viac vody, než by ste mohli predpokladať.
Slovenčina 41 Untitled-6 41
2017-03-13
10:21:16
Údržba
Čistenie
Povrch práčky
Použite jemnú handričku a jemný čistiaci prostriedok na použitie v domácnosti. Na práčku nesprejujte
vodu.
Mriežkový filter
Mriežkový filter hadice na vodu čistite raz alebo dvakrát ročne.
1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo
siete.
2. Zastavte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte hadicu na vodu zo zadnej
strany práčky. Hadicu zakryte handričkou, aby
z nej nevytekala voda.
4. Pomocou kliešťov vytiahnite mriežkový filter
z prívodového ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak, aby
v nej bol namočený aj spoj so závitom.
Údržba
6. Mriežkový filter úplne vysušte mimo
slnečného žiarenia.
7. Mriežkový filter nasaďte späť do prívodového
ventilu a znova k nemu pripojte hadicu na
vodu.
8. Zapnite vodovodný kohútik.
POZNÁMKA
Ak je mriežkový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „4C“.
42 Slovenčina
Untitled-6 42
2017-03-13
10:21:17
Filter čerpadla
Filter čerpadla odporúčame čistiť 5 až 6-krát ročne, aby sa zabránilo jeho upchatiu. Upchatý filter čerpadla
môže znížiť účinnosť prania.
1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo
siete.
2. Vypustite zvyšnú vodu z bubna. Pozrite si časť
„Pohotovostné vypustenie vody“.
3. Jemným zatlačením na vrchnú časť krytu filtra
otvorte filter.
4. Otočte otočným gombíkom filtra čerpadla
doľava a vypustite z neho zostávajúcu vodu.
5. Filter čerpadla vyčistite jemnou kefkou. Uistite
sa, či nie je vrtuľa odtokového čerpadla vo
vnútri filtra upchatá.
6. Filter čerpadla vložte naspäť na miesto
a otočný gombík filtra otočte doprava.
POZNÁMKA
Údržba
Ak je filter čerpadla upchatý, na obrazovke sa
zobrazí informačný kód „5C“.
UPOZORNENIE
• Po čistení filtra sa uistite, či je otočný gombík
filtra riadne zavretý. Inak by mohlo dôjsť
k úniku.
• Po čistení filtra sa uistite, že filter je do
práčky vložený správne. Inak by mohlo viesť
k zlyhaniu zariadenia alebo úniku.
Slovenčina 43 Untitled-6 43
2017-03-13
10:21:17
Údržba
Zásuvka na pracie prostriedky
A
1. Zatlačte páčku na uvoľnenie (A) vnútri zásuvky
a zásuvku vytiahnite.
2. Zo zásuvky na pracie prostriedky vyberte
uvoľňovaciu páčku a vodiaci prvok na tekutý
prací prostriedok.
3. Časti zásuvky umyte pod tečúcou vodou
pomocou jemnej kefky.
Údržba
4. Výklenky zásuvky umyte pod tečúcou vodou
pomocou jemnej kefky.
5. Uvoľňovaciu páčku a vodiaci prvok na tekutý
prací prostriedok vložte späť do zásuvky na
pracie prostriedky.
6. Zásuvku zasunutím zatvorte.
POZNÁMKA
Zvyšný prací prostriedok odstráňte spustením cyklu Pláchanie+odstreďovanie s prázdnym bubnom.
44 Slovenčina
Untitled-6 44
2017-03-13
10:21:17
Oprava pri zamrznutí
Práčka môže pri teplote nižšej ako 0 °C zamrznúť.
1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
3. Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
4. Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na pribl. 10 minút.
5. Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.
POZNÁMKA
Ak práčka stále nefunguje tak, ako by mala, zopakujte vyššie opísaný postup, až kým nezačne fungovať.
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky
Nenechávajte práčku nepoužitú dlhý čas. Ak sa tak stane, vypustite z nej vodu a odpojte napájací kábel.
1. Otočením voliča cyklu vyberte cyklus Pláchanie+odstreďovanie.
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
3. Po dokončení cyklu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte hadicu na vodu.
4. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
5. Otvorte dvere, aby cez bubon prechádzal vzduch.
Údržba
Slovenčina 45 Untitled-6 45
2017-03-13
10:21:18
Riešenie problémov
Kontrolné body
Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite túto tabuľku, v ktorej môžete nájsť
odporúčania.
Problém
Nespustí sa.
Riešenie
•
•
•
•
Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete.
Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.
Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené.
Stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo Spustiť/Pozastaviť spustite práčku.
• Uistite sa, že nie je aktivovaná funkcia Detská zámka .
• Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na
kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni.
• Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.
Riešenie problémov
Prívod vody je
nedostatočný alebo sa
voda vôbec neprivádza.
•
•
•
•
•
Úplne otvorte vodovodný kohútik.
Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.
Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá.
Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá.
Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný.
Po dokončení cyklu
ostáva prací prostriedok
v zásuvke na pracie
prostriedky.
• Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom
vody.
• Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na pracie
prostriedky.
• Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania.
• Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič
pracieho prostriedku v hornej polohe.
• Odstráňte uzáver pláchania a vyčistite zásuvku na pracie prostriedky.
Nadmerné vibrácie alebo
hluk.
• Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu, na
ktorom sa nešmýka. Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích
nožičiek upravte výšku práčky.
• Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené.
• Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov.
• Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené.
• Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný.
• Kombinézy alebo odev ozdobený kovovými prvkami môžu počas prania
spôsobovať hluk. Ide o normálny jav.
• Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po vypraní
vyberte tieto predmety z bubna alebo puzdra filtra.
46 Slovenčina
Untitled-6 46
2017-03-13
10:21:18
Problém
Riešenie
Nedajú sa otvoriť
dvierka.
• Stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo Spustiť/Pozastaviť zastavte práčku.
• Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať.
• Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia práčky alebo
vypnutia napájania.
• Uistite sa, že všetka voda z bubna vytiekla.
• Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite vodu
z bubna a otvorte dvierka ručne.
• Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka zámku
dvierok zhasne po vypustení práčky.
Nadmerné množstvo
mydlín.
• Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku.
• Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo
k nadmernej tvorbe mydlín.
• Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo znečistených
odevov, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
• Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa
neodporúča.
Nie je možné pridať ďalší
prací prostriedok.
• Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku a aviváže
nepresahuje limit.
Riešenie problémov
Práčka sa nevypúšťa
alebo neodstreďuje.
• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak
sa vyskytne obmedzenie pri vypúšťaní, kontaktujte servis.
• Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý.
• Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo Spustiť/Pozastaviť. V
záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstreďovať, kým sa
nezatvoria dvierka.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá.
• Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý
nie je upchatý.
• Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí
a nezačne odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude
práčka znova fungovať normálne.
Slovenčina 47 Untitled-6 47
2017-03-13
10:21:18
Riešenie problémov
Problém
Riešenie
Práčka sa plní vodou
nesprávnej teploty.
• Úplne otvorte oba kohútiky.
• Skontrolujte, či je vybraná správna teplota.
• Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Prepláchnite
vodovodné rúrky.
• Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika prúdila
voda s teplotou najmenej 49 °C (120 °F). Skontrolujte aj kapacitu
ohrievača vody a frekvenciu obnovovania.
• Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže byť
upchatý.
• Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť, keďže funkcia
automatickej regulácie teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Ide
o normálny jav.
• Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej teploty
pozorovať prúdenie len horúcej alebo len studenej vody cez dávkovač.
Ide o normálne fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty, kedy
teplotu vody určuje práčka.
Várka je na konci cyklu
mokrá.
• Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania.
• Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa zabránilo
nadmernej tvorbe mydlín.
• Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa nemusia
rovnomerne rozložiť a poriadne odstrediť.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.
Riešenie problémov
Práčka sa zastaví.
• Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom.
• Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.
• Zatvorte dvierka a stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo Spustiť/
Pozastaviť spustite práčku. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne
sušiť ani odstreďovať, kým sa nezatvoria dvierka.
• Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na
kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni.
• Cyklus sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie. Chvíľu
počkajte, kým sa práčka nespustí.
• Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na prívod
vody pri vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite mriežkový filter.
• Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí
a nezačne odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude
práčka znova fungovať normálne.
48 Slovenčina
Untitled-6 48
2017-03-13
10:21:18
Problém
Riešenie
Uniká voda.
• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.
• Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia.
• Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený
v odtokovom systéme.
• Práčku neprepĺňajte.
• Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo
k nadmernej tvorbe mydlín.
Cítiť zápach.
•
•
•
•
Netvoria sa žiadne
bubliny (len modely
s funkciou Bubbleshot).
• Pri nadmernom naplnení sa nemusia tvoriť bubliny.
• Pri praní veľmi znečistených odevov sa nemusia tvoriť bubliny.
V škárach sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť.
Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie.
Vyčistite tesnenie dvierok (membránu).
Po dokončení cyklu vysušte vnútrajšok práčky.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko Samsung.
Riešenie problémov
Slovenčina 49 Untitled-6 49
2017-03-13
10:21:18
Riešenie problémov
Informačné kódy
Ak práčka nefunguje, na obrazovke sa môže zobraziť informačný kód. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej
tabuľke.
Kód
Riešenie
Neprivádza sa voda.
4C
4C2
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené.
Skontrolujte, či nie sú hadice na vodu upchaté.
Skontrolujte, či nie sú vodovodné kohútiky zamrznuté.
Uistite sa, že práčka perie pri dostatočnom tlaku vody.
Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené.
Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý.
• Uistite sa, že je hadica na prívod studenej vody pevne pripojená ku
kohútiku na studenú vodu. Ak je pripojená ku kohútiku na teplú vodu,
odevy sa môžu po niekoľkých cykloch zdeformovať.
Voda sa nevypúšťa.
5C
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá.
• Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená v závislosti od
typu pripojenia.
• Vyčistite odpadový filter, mohol by byť upchatý.
• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
Prevádzka práčky s otvorenými dvierkami.
Riešenie problémov
dC
• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.
• Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
Pretiekla voda.
OC
• Znova spustite odstreďovanie.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje na displeji, kontaktujte miestne
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Skontrolujte odtokovú hadicu.
LC, LC1
• Uistite sa, že je koniec hadice položený na podlahe.
• Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
50 Slovenčina
Untitled-6 50
2017-03-13
10:21:18
Kód
Riešenie
Odstreďovanie nefunguje.
Ub
• Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená.
• Skontrolujte, či je práčka na rovnom stabilnom povrchu.
• Várku rozložte. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, napríklad
župan alebo rifle, výsledok konečného žmýkania nemusí byť uspokojivý
a na displeji sa zobrazí správa o kontrole „Ub“.
Skontrolujte prevádzku motora.
3C
• Skúste znova spustiť cyklus.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
Je potrebné skontrolovať elektronické ovládanie.
UC
• Skontrolujte, či je správne napájanie.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
Zistené nízke napätie.
• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
Kontrola vysokej teploty ohrevu.
HC
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
Snímač hladiny vody nefunguje správne.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
Riešenie problémov
1C
Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnými a podriadenými zostavami PBA.
AC
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko
zákazníckych servisu.
Snímač MEMS nefunguje správne.
8C
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte lokálny zákaznícky
servis spoločnosti Samsung.
Slovenčina 51 Untitled-6 51
2017-03-13
10:21:18
Riešenie problémov
Kód
Riešenie
Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnou zostavou PBA a zostavou PBA
invertora.
AC6
• V závislosti od stavu sa môže práčka automaticky vrátiť k bežnej
prevádzke.
• Práčku vypnite a reštartujte cyklus.
• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte lokálny zákaznícky
servis spoločnosti Samsung.
Ak sa niektorý informačný kód stále zobrazuje na obrazovke, kontaktujte miestne servisné stredisko
Samsung.
Riešenie problémov
52 Slovenčina
Untitled-6 52
2017-03-13
10:21:18
Špecifikácie
Tabuľka starostlivosti o tkaniny
Nasledujúce symboly znázorňujú pokyny pre starostlivosť o tkaniny. Štítky obsahujú štyri symboly
v tomto poradí: pranie, bielenie, sušenie a žehlenie (v prípade potreby suché čistenie). Použitie symbolov
zaručuje konzistenciu medzi výrobcami tkanín pri domácom i zahraničnom obchode. Postupujte podľa
pokynov na štítkoch v záujme zaručenia maximálnej životnosti odevov a predchádzania problémom pri
praní.
Odolný materiál
Nežehlite
Jemná tkanina
Môže sa čistiť pomocou akéhokoľvek
rozpúšťadla
Môže sa prať pri 95 °C
Suché čistenie
Oblečenie sa môže prať pri 60 °C
Suché čistenie len pomocou
perchloridu, jemnejších pohonných
látok, čistého alkoholu alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 40 °C
Suché čistenie len pomocou leteckého
benzínu, čistého alkoholu alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 30 °C
Nesmie sa čistiť nasucho
Iba pranie v rukách
Sušte vystreté
Iba suché čistenie
Môže sa sušiť zavesené
Môže sa bieliť v studenej vode
Sušte na vešiaku
Nebieliť
Sušte prevrátené, pri normálnej
teplote
Môže sa žehliť pri max. 200 °C
Sušte prevrátené, pri zníženej teplote
Môže sa žehliť max. pri 150 °C
Nesušte prevrátené
Špecifikáci
Môže sa žehliť max. pri 100 °C
Slovenčina 53 Untitled-6 53
2017-03-13
10:21:20
Špecifikáci
Ochrana životného prostredia
• Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete zariadenie zlikvidovať,
dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie
nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte dvere, aby v zariadení neuviazli zvieratá a deti.
• Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov odporúčané výrobcami týchto prostriedkov.
• Výrobky na odstraňovanie škvŕn a bielidlá pred pracím cyklom používajte iba ak je to úplne
nevyhnutné.
• Práčku pri praní úplne naplňte, ušetríte tak vodu i elektrinu (konkrétne množstvo závisí od použitého
cyklu).
Špecifikáci
54 Slovenčina
Untitled-6 54
2017-03-13
10:21:20
Hárok špecifikácií
„*“ hviezdičky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).
Typ
Práčka s predným plnením
Názov modelu
WW8*J5**5**
Rozmery
Š 600 x H 550 x V 850 (mm)
Tlak vody
50 – 800 kPa
Čistá hmotnosť
61,0 kg
Kapacita prania a odstreďovania
8,0 kg
Spotreba energie
Pranie
a ohrievanie
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Otáčky pri odstreďovaní
WW8*J55*5**
WW8*J54*5**
WW8*J53*5**
WW8*J52*5**
1400 ot./min
1200 ot./min
Typ
Práčka s predným plnením
Názov modelu
WW7*J5**5**
Rozmery
Š 600 x H 550 x V 850 (mm)
Tlak vody
50 – 800 kPa
Čistá hmotnosť
61,0 kg
Kapacita prania a odstreďovania
7,0 kg
Spotreba energie
Pranie
a ohrievanie
Otáčky pri odstreďovaní
220 V
2000 W
240 V
2400 W
WW7*J55*5**
WW7*J54*5**
WW7*J53*5**
WW7*J52*5**
1400 ot./min
1200 ot./min
Špecifikáci
Slovenčina 55 Untitled-6 55
2017-03-13
10:21:20
Špecifikáci
POZNÁMKA
Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť v dôsledku zvyšovania kvality.
E
D
A
C
B
A
600 mm
B
850 mm
C
550 mm
D
635 mm
E
1075 mm
Špecifikáci
56 Slovenčina
Untitled-6 56
2017-03-13
10:21:20
V súlade s nariadením (EÚ) č. 1061/2010
„*“ hviezdičky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).
Samsung
Názov modelu
Kapacita
kg
Energetická účinnosť na škále od D (najmenej účinné) až po A+++ (najúčinnejšie)
Ročná spotreba energie (vychádza z 220 štandardných pracích
cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C
a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a spotreby vo vypnutom
kWh/rok
stave a v režime ponechania v zapnutom stave. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)
WW8*J54*5**
WW8*J52*5**
8,0
A+++
116
Spotreba energie
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Nameraná spotreba energie režimu vo vypnutom stave.
Nameraná spotreba energie režimu ponechania v zapnutom stave.
Ročná spotreba vody (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov
programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri
plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť
od spôsobu používania spotrebiča.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,54
0,48
0,48
0,48
5,00
l/rok
8100
Trieda účinnosti odstreďovania
Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním na mierke od G (najmenej účinné) po A
(najúčinnejšie)
Maximálna rýchlosť odstreďovania
ot./min
Zostatková vlhkosť
%
A
B
1400
44
1200
53
BAVLNA 60 °C a BAVLNA 40 °C znamenajú „štandardný program prania bavlny pri teplote 60 °C“
Programy
a „štandardný program prania bavlny pri teplote 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ
bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie. Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od
deklarovanej teploty. Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácia (odporúča sa)“ na strane 25).
Dĺžka trvania štandardného programu
min
min
min
min
319
259
259
2
Špecifikáci
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Trvanie ponechania v zapnutom stave (Tl)
Emisie akustického hluku prenášané vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo počas fáz prania a
odstreďovania pri štandardnom 60 °C bavlnenom programe pri plnej várke;
Pranie
Odstreďovanie
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
49
74
Voľne stojace
Slovenčina 57 Untitled-6 57
2017-03-13
10:21:20
Špecifikáci
V súlade s nariadením (EÚ) č. 1061/2010
„*“ hviezdičky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).
Samsung
Názov modelu
Kapacita
kg
Energetická účinnosť na škále od D (najmenej účinné) až po A+++ (najúčinnejšie)
Ročná spotreba energie (vychádza z 220 štandardných pracích
cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C
a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a spotreby vo vypnutom
kWh/rok
stave a v režime ponechania v zapnutom stave. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)
WW8*J55*5**
WW8*J53*5**
8,0
A+++
166
Spotreba energie
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Nameraná spotreba energie režimu vo vypnutom stave.
Nameraná spotreba energie režimu ponechania v zapnutom stave.
Ročná spotreba vody (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov
programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri
plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť
od spôsobu používania spotrebiča.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,85
0,73
0,56
0,48
5,00
l/rok
8100
Trieda účinnosti odstreďovania
Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním na mierke od G (najmenej účinné) po A
(najúčinnejšie)
Maximálna rýchlosť odstreďovania
ot./min
Zostatková vlhkosť
%
B
1400
1200
53
BAVLNA 60 °C a BAVLNA 40 °C znamenajú „štandardný program prania bavlny pri teplote 60 °C“
Programy
a „štandardný program prania bavlny pri teplote 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ
bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie. Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od
deklarovanej teploty. Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácia (odporúča sa)“ na strane 25).
Dĺžka trvania štandardného programu
Špecifikáci
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Trvanie ponechania v zapnutom stave (Tl)
min
min
min
min
252
222
182
2
Emisie akustického hluku prenášané vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo počas fáz prania a
odstreďovania pri štandardnom 60 °C bavlnenom programe pri plnej várke;
Pranie
Odstreďovanie
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
62
79
76
Voľne stojace
58 Slovenčina
Untitled-6 58
2017-03-13
10:21:20
V súlade s nariadením (EÚ) č. 1061/2010
„*“ hviezdičky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).
Samsung
Názov modelu
Kapacita
kg
Energetická účinnosť na škále od D (najmenej účinné) až po A+++ (najúčinnejšie)
Ročná spotreba energie (vychádza z 220 štandardných pracích
cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C
a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a spotreby vo vypnutom
kWh/rok
stave a v režime ponechania v zapnutom stave. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)
WW7*J54*5**
WW7*J52*5**
7,0
A+++
103
Spotreba energie
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Nameraná spotreba energie režimu vo vypnutom stave.
Nameraná spotreba energie režimu ponechania v zapnutom stave.
Ročná spotreba vody (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov
programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri
plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť
od spôsobu používania spotrebiča.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,52
0,39
0,39
0,48
5,00
l/rok
7400
Trieda účinnosti odstreďovania
Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním na mierke od G (najmenej účinné) po A
(najúčinnejšie)
Maximálna rýchlosť odstreďovania
ot./min
Zostatková vlhkosť
%
B
1400
1200
53
BAVLNA 60 °C a BAVLNA 40 °C znamenajú „štandardný program prania bavlny pri teplote 60 °C“
Programy
a „štandardný program prania bavlny pri teplote 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ
bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie. Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od
deklarovanej teploty. Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácia (odporúča sa)“ na strane 25).
Dĺžka trvania štandardného programu
min
min
min
min
312
197
197
2
Špecifikáci
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Trvanie ponechania v zapnutom stave (Tl)
Emisie akustického hluku prenášané vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo počas fáz prania a
odstreďovania pri štandardnom 60 °C bavlnenom programe pri plnej várke;
Pranie
Odstreďovanie
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
51
74
Voľne stojace
Slovenčina 59 Untitled-6 59
2017-03-13
10:21:21
Špecifikáci
V súlade s nariadením (EÚ) č. 1061/2010
„*“ hviezdičky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).
Samsung
Názov modelu
Kapacita
kg
Energetická účinnosť na škále od D (najmenej účinné) až po A+++ (najúčinnejšie)
Ročná spotreba energie (vychádza z 220 štandardných pracích
cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C
a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a spotreby vo vypnutom
kWh/rok
stave a v režime ponechania v zapnutom stave. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)
WW7*J55*5**
WW7*J53*5**
7,0
A+++
153
Spotreba energie
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Nameraná spotreba energie režimu vo vypnutom stave.
Nameraná spotreba energie režimu ponechania v zapnutom stave.
Ročná spotreba vody (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov
programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri
plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť
od spôsobu používania spotrebiča.)
kWh
kWh
kWh
W
W
0,74
0,72
0,53
0,48
5,00
l/rok
7400
Trieda účinnosti odstreďovania
Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním na mierke od G (najmenej účinné) po A
(najúčinnejšie)
Maximálna rýchlosť odstreďovania
ot./min
Zostatková vlhkosť
%
B
1400
1200
53
BAVLNA 60 °C a BAVLNA 40 °C znamenajú „štandardný program prania bavlny pri teplote 60 °C“
Programy
a „štandardný program prania bavlny pri teplote 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ
bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie. Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od
deklarovanej teploty. Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácia (odporúča sa)“ na strane 25).
Dĺžka trvania štandardného programu
Špecifikáci
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke
Trvanie ponechania v zapnutom stave (Tl)
min
min
min
min
252
222
182
2
Emisie akustického hluku prenášané vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo počas fáz prania
a odstreďovania pri štandardnom 60 °C bavlnenom programe pri plnej várke;
Pranie
Odstreďovanie
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
62
79
76
Voľne stojace
60 Slovenčina
Untitled-6 60
2017-03-13
10:21:21
Informácie o hlavných pracích cykloch
Model
WW8*J54*5**
WW8*J52*5**
Cykly
Teplota (°C)
BAVLNA
20
40
BAVLNA
SYNTETIKA
BAVLNA
WW8*J55*5**
WW8*J53*5**
BAVLNA
SYNTETIKA
BAVLNA
WW7*J54*5**
WW7*J52*5**
BAVLNA
SYNTETIKA
BAVLNA
WW7*J55*5**
WW7*J53*5**
BAVLNA
SYNTETIKA
60
40
20
40
60
40
20
40
60
40
20
40
60
40
Kapacita
(kg)
4,0
4,0
4,0
8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8,0
4,0
3,5
3,5
3,5
7,0
4,0
3,5
3,5
3,5
7,0
4,0
Obsah zostatkovej
vlhkosti (%)
Čas cyklu
Spotreba vody
(min)
(l/cyklus)
1400 ot./ 1200 ot./
min
min
98
56
59
57
259
44
53
33
259
44
53
33
319
44
53
41
158
35
35
68
95
56
59
57
182
53
53
33
222
53
53
33
252
53
53
41
155
35
35
68
98
56
59
50
197
53
53
31
197
53
53
31
312
53
53
36
158
35
35
68
95
56
59
50
182
53
53
31
222
53
53
31
252
53
53
36
155
35
35
68
Spotreba
energie (kWh/
cyklus)
0,26
0,48
0,48
0,54
0,68
0,29
0,56
0,73
0,85
0,80
0,25
0,39
0,39
0,52
0,68
0,28
0,53
0,72
0,74
0,80
Hodnoty v tabuľke boli namerané pri podmienkach stanovených v norme IEC60456/EN60456. Skutočné
hodnoty budú závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
Špecifikáci
Slovenčina 61 Untitled-6 61
2017-03-13
10:21:21
Poznámky
Untitled-6 62
2017-03-13
10:21:21
Poznámky
Untitled-6 63
2017-03-13
10:21:21
MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?
KRAJINA
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA
STRÁNKE
*3000
BULGARIA
0800 111 31,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
*8000 (apel in retea)
ROMANIA
08008-726-78-64
www.samsung.com/ro/support
(08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267
(brezplačna številka)
www.samsung.com/si
DC68-03793P-00
Untitled-6 64
2017-03-13
10:21:21
Download PDF

advertising