Samsung | WF1804WPC2/YLE | Samsung WF1804WPC Rýchly sprievodca

funkcie novej automatickej
práčky samsung
Táto nová automatická práčka zmení váš spôsob prania bielizne. Práčka Samsung
sa vyznačuje vlastnosťami ako extra veľká kapacita a vysoká efektivita využitia
energie, vďaka čomu sa z každodenného rutinného prania stane skutočné
potešenie.
Ř (FR%XEEOH:DVK
Efektívna technológia bublinkového prania Eco Bubble Wash od spoločnosti Samsung
poskytuje vyššiu čistotu a najmodernejšiu starostlivosť o textílie. Vďaka technológii Eco
Bubble sa prací prostriedok rovnomerne rozpustí a prenikne do textílií rýchlejšie a hlbšie.
Ř 5¿FKOHSUDQLH
Nestrácajte čas! Náš program rýchleho prania Quick Wash (Rýchle pranie) vám pomôže
zvládnuť hektický život – teraz môžete svoje obľúbené odevy (max. 2 kg) oprať už za 15
minút!
Ř 2XWGRRU&DUH6WDURVWOLYRVĢRRXWGRRURY«RGHY\
Použitie práčky Samsung s funkciou Eco Bubble vám umožní pranie nepremokavého šatstva
pohodlnejšie s vedomím, že vaša práčka poskytuje vášmu oblečeniu do přírody vynikajúce
ošetrovanie. Penový vankúš vytváraný pri funkcii Eco Bubble chráni nepremokavú vrstvu
oblečenia proti nárazom a oteru, čím minimalizuje poškodenie oblečenia do prírody a tiež
chráni ďalšie formy citlivých látok.
Ř 'HWVN£ELHOL]Hć
Automatická práčka Samsung disponuje programami prania, ktoré kladú dôraz na ochranu
detskej bielizne najmä pre deti s citlivou pokožkou.
Tieto programy zabraňujú podráždeniu detskej pokožky tým, že minimalizujú prítomnosť
zvyškov pracieho prostriedku vo vypratej bielizni. Okrem toho programy prania kategorizujú
bielizeň na rôzne druhy a pranie je preto vykonávané s ohľadom na vlastnosti bielizne tak, aby
deti cítili sviežu čistotu vždy, keď si oblečú svoje oblečenie.
Ř &HUWLƂN£FLDSUHYOQX
Práčka bola testovaná a vyhovuje požiadavkám spoločnosti Woolmark Company, ktorá
stanovuje podmienky pre pranie vlnených produktov. Táto značka je nadstavbovou
certifikáciou nad úrovňou súčasnej značky Woolmark, pričom garantuje nielen účinnosť
prania, ale aj starostlivosť o tkaninu vlnených produktov. Látky by ste mali prať podľa pokynov
na štítkoch, ktoré stanovila spoločnosť Woolmark a Samsung.
Ř 5XÏQ«SUDQLH
Pomocou primeranej teploty, jemného prania a adekvátneho množstva vody je možné prať v
tejto práčke aj špeciálnu a jemnú bielizeň.
2_ funkcie novej automatickej práčky samsung
Ř (NRORJLFN«ÏLVWHQLHEXEQD
Funkcia Ecol Drum Clean pomáha udržiavať práčku čistú aj bez použitia chemických
čistiacich prostriedkov alebo bielidla. Vďaka špeciálnemu čistiacemu programu uchováte
bubon práčky čistý a bez zápachu.
Ř 'HWVN£]£PND
Funkcia detskej zámky (poistky) zabezpečuje, aby sa deti s práčkou nehrali.
Táto bezpečnostná funkcia deťom zabraňuje, aby mohli ovládať práčku.Pri jej aktivácii zaznie
upozorňujúci signál.
Ř 2QHVNRUHQ«XNRQÏHQLH
Prací cyklus môžete posunúť až o 19 hodín (v hodinových krokoch), vďaka čomu môžete
práčku používať dokonca aj vtedy, keď nie ste doma.
Ř 'LJLW£OQ\JUDƂFN¿GLVSOHM
Digitálny grafický displej na ovládacom paneli je dokonale jasný a umožňuje jednoduché
ovládanie bez najmenších problémov. Digitálny grafický displej nielenže umožňuje jednoduché
ovládanie, ale tiež zabezpečuje rýchle a presné nastavenia práčky, aby ste mohli dosiahnuť tie
najlepšie výsledky prania.
Ř 9HýN«GYLHUND
Extra veľké dvierka poskytujú pohodlný prístup! Vďaka týmto dvierkam môžete vkladať
a vyberať bielizeň bez akejkoľvek námahy, a to najmä pri väčších kusoch bielizne ako sú
posteľné obliečky, uteráky, atď.
Ř 6HQ]RUYRGQHMKDGLFHQHWHVQRVWLY\EUDQ«PRGHO\
Šikovne konštruovaný systém bezpečnosti vody pre práčky Samsung zahŕňa inteligentnú
hadicu pre zastavenie únikov vody pri zdroji a senzor netesnosti v dolnej časti. Ak sa poruší
vodná hadica, alebo sú zistené úniky vody, vnútorná špongia sa roztiahne, aby blokovala
vodu od zátky.
Ř 2GROQRVĢ¼VSRUDHQHUJLHYÑDNDNHUDPLFN«PXY¿KUHYQ«PX
WHOHVX9\EUDQ«PRGHO\
Inovatívne keramické výhrevné teleso je dvakrát odolnejšie ako bežné výhrevné telesá.
Vďaka nemu ušetríte na opravách vašej práčky. Okrem toho tiež lepšie odoláva nepriaznivému
pôsobenie tvrdej vody a šetrí energiu.
Tento návod na použitie obsahuje dôležité upozornenia o inštalácii, používaní a starostlivosti
o automatickú práčku Samsung. Sú v ňom uvedené: popis ovládacieho panela, inštrukcie
pre používanie práčky a rady pre správne využívanie moderných vlastností a funkcií. V časti
“Riešenie problémov a chybové hlásenia” na str. 38 sú uvedené spôsoby riešenia technických
problémov vašej novej práčky.
funkcie novej automatickej práčky samsung _3
bezpečnostné informácie
Blahoprajeme k vašej novej práčke Samsung ActivFresh™. Tento návod obsahuje
dôležité informácie o inštalácii, užívaní a ošetrovaní vášho prístroja. Venujte prosím
čas preštudovaniu tohto návodu, aby ste mohli naplno využiť početné výhody a
charakteristiky vašej práčky.
Î20867(9(',(ġ2%(=3(Î12671Ÿ&+32.<12&+
Prečítajte si prosím dôkladne tento návod, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozsiahle
vlastnosti a funkcie vášho prístroja a uložte ho na bezpečné miesto blízko prístroja pro budúce nahliadnutie.
Používajte tento prístroj iba k účelu, pro ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode pro obsluhu.
Výstrahy a Dôležité bezpečnostné inštrukcie v tomto návodu nepokrývajú všechny možné podmienky a
situácie, aké môžu nastať. Je vašou odpovednosťou používať zdravý rozum, opatrnosť a pozornosť pri
inštalácii, údržbe a obsluhe vašej práčky.
Protože tento nasledujúci návod k obsluhe zahrnuje rôzne modely, môžu sa vlastnosti vašej práčky mierne
líšiť od tých popísaných v tomto návode a nie všetky výstražné značky a pokyny môžu byť použitelné. Ak
máte akékoľvek otázky či obavy, kontaktujte prosím vaše najbližšie servisné stredisko, alebo vyhľadajte
pomoc a informácie online na www.samsung.com.
'–/(ĺ,7‹%(=3(Î12671‹6<0%2/<$23$75(1,$
ÎR]QDPHQDM¼LNRQ\D]QDÏN\YWRPWRQ£YRGHSURXĻLYDWHýRY
VAROVANIE
Riziká alebo nebezpečné konania, které môžu mať za následok Y£ĻQH
SRUDQHQLHRV¶EVPUĢDDOHERĞNRG\QDPDMHWNX
UPOZORNENIE
Riziká alebo nebezpečné konania, která môžu mať za následok
SRUDQHQLHRV¶EDDOHERĞNRG\QDPDMHWNX.
UPOZORNENIE
Pre zníženie rizika požiaru, výbuchu, elektrického úderu alebo
poranenia osôb pri užívaní vašej práčky, držte se týchto základných
bezpečnostných opatrení:
NEpokúšajte se.
NErozoberajte
NEdotýkajte se
Riaďte sa presne podľa pokynov.
Odpojte zástrčku od nástennej zásuvky.
Uistite sa, že je prístroj uzemnený, aby sa zabránilo elektrickému úderu.
Volajte servisné stredisko pre pomoc.
Poznámka.
7LHWRY¿VWUDĻQ«]QDÏN\DSRN\Q\V¼WXDE\]DEU£QLOLSRUDQHQLXY£VÏLLQ¿FK
5LDÑWHVDQLPLSURV¯PSUHVQH
3RSUHϯWDQ¯WHMWRVHNFLHMXXORĻWHQDEH]SHÏQRPPLHVWHSUHEXG¼FHQDKOLDGQXWLH
Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím prístroja.
Ako u všetkých zariadení užívajúcich elektrinu a pohyblivé časti, potenciálne riziká existujú.
Pre bezpečné obsluhovanie tohto prístroja oboznámte sa s jeho ovládaním a uplatnite pri
jeho používání opatrnosť.
4_ bezpečnostné informácie
Nedovoľte aby sa deti (alebo domáce zvieratá) hrali okolo alebo vnútri zariadenia.
Dvierka práčky sa zvnútra otvárajú veľmi ťažko, a preto môže dôjsť k vážnemu poraneniu vo vnútri
práčky uväzneného dieťaťa.
9$529$1,(
Tento prístroj nie je určený pre užívanie osobami (včítane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
či duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom,
alebo nedostali pokyny týkajúce sa použitia prístroja od osoby odpovednej za ich bezpečnosť.
Je treba dohliadnuť na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
Aby sa predišlo nebezpečenstvu zverte výmenu poškodenej zástrčky alebo sieťovej šnúry výhradne
výrobcovi, autorizovanému servisnému pracovníkovi alebo náležite kvalifi kovanej osobe.
Zariadenie by malo byť umiestnené pri ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, prívode vody s kohútikmi a
odtokových rúrach.
Pri práčkach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, nesmie tieto otvory zakrývať koberec alebo
iné objekty.
V prípade nutnosti výmeny starej hadice použite výhradne novú hadicu.
,1ĝ758.&,(22=1$Î(1:(((
Správna likvidácia tohto výrobku (vyradené elektrické a elektronické
prístroje)
(Použitelné v Európskej Únii a v ostatních európskych krajinách so systémom
separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve, či literatúre ukazuje, že výrobok a jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) by nemal byť na konci svojej
životnosti likvidovaný s ostatným domovným odpadom. Aby ste predišli možnému narušeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte prosím
tieto položky od ostatných typov odpadu a recyklujte ich zodpovedne a podporte tak trvale
udržitelné znovuzpracovanie materiálových zdrojov.
Uživatelia v domácnostiach by mali kontaktovať buď predajňu, kde kúpili tento výrobok, alebo
svoj vládny úrad ohľadne detailov kam a ako môžu tieto položky dať k recyklácii bezpečnej voči
životnému prostrediu.
Podnikoví uživatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo by nemal byť pre likvidáciu zmiešaný s ostatným
hospodárskym odpadom.
bezpečnostné informácie _5
bezpečnostné informácie
9$529$1,(
=ƒ9$ĺ1‹9Ÿ675$ĺ1‹32.<1<35(,1ĝ7$/ƒ&,8
Inštalácia tohto prístroja musí byť vykonaná kvalifikovaným technikom, alebo servisnou
firmou.
- Dôsledkom nedodržania môže byť elektrický úder, požiar, výbuch, problémy s výrobkom,
alebo poranenia.
Prístroj je ťažký, buďte opatrní pri jeho zdvíhaní.
Zapojte sieťový kábel do nástennej zásuvky s parametrami AC 220-240V/50Hz/15A alebo
vyššími a užívajte túto zásuvku len pre tento prístroj. Navyše, nepoužívajte predlžovací
kábel.
- Súčasné využívanie nástennej zásuvky ďalšími prístrojami použitím kábla s viacnásobnou
zásuvkou, alebo predĺženie sieťového kábla môže viesť k elektrickému úderu alebo k
požiaru.
- Zaistite, aby sieťové napätie, frekvencia a prúd boli rovnaké, ako tie zo špecifikácie
výrobku. Dôsledkom nedodržania môže byť elektrický úder alebo požiar. Zasuňte
zástrčku pevne do nástennej zásuvky.
Odstráňte bežným zpôsobom s užitím suchej látky z kolíkov a zo styčných bodov
zástrčky všetky cudzie látky ako prach alebo voda.
- Odpojte zástrčku a očistite ju suchou látkou.
- Dôsledkom nedodržania môže byť elektrický úder alebo požiar.
Zasuňte zástrčku do nástennej zásuvky vo správnom smere, takže kábel smeruje k dlážke.
- Ak zasuniete zástrčku do zásuvky v opačnom smere, môžu sa elektrické vodiče vnútri
kábla poškodiť a to môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Držte všechny obalové materiály bezpečne mimo dosah detí, pretože baliace materiály
môžu byť pre deti nebezpečné.
- Ak si dá dieťa plastové vrecko na hlavu, môže to viesť k zaduseniu.
Ak je poškodený prístroj alebo zástrčka alebo sieťový kábel, kontaktujte najbližšie servisné
stredisko.
Tento prístroj musí byť náležite uzemnený.
Neuzemňujte prístroj k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu alebo k
telefónnemu vedeniu.
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Nikdy nezapojujte sieťový kábel do zásuvky, ktorá nie je náležite uzemnená a uistite sa,
že je v súlade s miestnymi a národnými kódmy.
Neinštalujte tento prístroj blízko telesa kúrenia, horľavého materiálu.
Neinštalujte prístroj do vlhkých, mastných alebo prašných miest, do miest vystavených
priamemu slnečnému žiareniu a vode (dážďovým kvapkám).
Neinštalujte tento prístroj do miest s nízkou teplotou
- Mráz môže zpôsobiť prasknutie hadíc.
Neinštalujte tento prístroj do miest, kde môže unikať plyn.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Nepoužívajte poškodenú zástrčku, poškodený sieťový kábel alebo uvolnenú nástennú
zásuvku.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
6_ bezpečnostné informácie
Neťahejte za sieťový kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
Neskrúcajte ani nezaväzujte sieťový kábel.
Nezavesujte sieťový kábel cez kovový predmet, neumiestňujte na sieťový kábel ťažké
predmety , nevkladajte sieťový kábel medzi predmety ani netlačte sieťový kábel do priestoru
za prístrojom.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Neťahejte za sieťový kábel, keď odpojujete zástrčku.
- Odpojte zástrčku jej držaním a ťahom.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Nepokladajte sieťový kábel a hadice tam, kde sa o ne môžete potknúť.
832=251(1,(
9$5291‹32.<1<352,1ĝ7$/ƒ&,8
Tento prístroj by mal být umiestnený takým zpôsobom, aby bol v dosahu nástennej
zásuvky.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru v dôsledku elektrického
zvodu.
Inštalujte váš prístroj na rovnú a tvrdú dlážku, která môže niesť jeho váhu.
- Nedodržanie môže viesť k nadmerným vibráciám, pohybom, hluku alebo problémom s
výrobkom.
9$529$1,(
=ƒ9$ĺ1‹9Ÿ675$ĺ1‹32.<1<35(8ĺ9$1,(
Ak je prístroj zaplavený, vypnite ihneď prívod vody a elektriny a kontaktujte najbližšie
servisné stredisko.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu
Ak prístroj vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo dym, odpojte ihneď zástrčku a
kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie může viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
V prípade úniku plynu (ako propan, LP plyn, atď.) okamžite vetrajte bez dotyku zástrčky.
Nedotýkajte sa prístroja ani sieťového kábla.
- Nepoužite k vetraniu ventilátor.
- Iskra môže viesť k výbuchu alebo požiaru.
Nedovoľte deťom hrať sa na práčke alebo v nej. Navyše, keď sa prístroja zbavujete,
odstráňte páku dvierok práčky.
- Keby sa vo vnútri zachytilo, môže dieťa uviaznuť a udusiť sa.
Uistite sa, že ste pred užitím práčky odstránili obaly (molitan, polystyrén) pripevnené k jej
dnu.
bezpečnostné informácie _7
bezpečnostné informácie
Neperte veci znečistené benzínem, petrolejem, benzénem, maliarskym riedidlom, alkoholom
alebo inými horľavými či výbušnými látkami.
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru alebo výbuchu.
Neotvárajte násilím dvierka práčky, dokiaľ je v prevádzke ( pranie pri vysokej teplote/
sušenie/odstreďovanie).
- Voda vytekajúca z práčky môže viesť k popáleninám alebo zpôsobiť klzkú dlážku.
To môže viesť k poraneniu.
- Otvorenie dvierok násilím môže viesť k poškodeniu výrobku či k poraneniu.
Nestrkajte ruku pod práčku.
- To môže viesť k poraneniu.
Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- To môže viesť k elektrickému úderu.
Nevypínajte pri prevádzke prístroj odpojením zástrčky.
- Zasunutie zástrčky späť do nástennej zásuvky môže zpôsobiť iskru a viesť k
elektrickému úderu alebo požiaru.
Nenechajte deti nebo nemohúce osoby používať túto práčku bez dozoru. Nedovoľte deťom
vliezť do prístroja.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu, popáleninám alebo poraneniu.
Nevkladajte ruku alebo kovový predmet pod práčku, keď je v prevádzke.
- To môže viesť k poraneniu.
Neodpojujte prístroj ťahaním za sieťový kábel, vždycky pevne zovrite zástrčku a vytiahnite ju
rovno zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže zpôsobiť zkrat, požiar a/alebo elektrický úder.
Nepokúšajte sa sami opravovať, rozoberať alebo upravovať prístroj.
- Nepoužívajte žiadne poistky ( ako měď, ocelový drôt, atď.) iné, ako štandardné poistky.
- Ak je potrebná oprava alebo reinštalácia prístroja, kontaktujte vaše najbližšie servisné
stredisko.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s prístrojom alebo k
poraneniu.
Ak vnikne akákoľvek cudzia látka, ako voda, do prístroja, odpojte zástrčku a kontaktujte
vaše najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Ak sa hadica prívodu vody uvolní z kohútika a zaplaví prístroj, odpojte zástrčku.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úder alebo požiaru.
Odpojte zástrčku, když nie je prístroj v prevádzke dlhší časový úsek alebo pri búrke s
hromom a bleskom.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
8_ bezpečnostné informácie
832=251(1,(
9$5291‹32.<1<35(8ĺ9$1,(
Ak je práčka znečistená cudzími látkami ako detergenty, špina, zbytky potravín, atď.,
odpojte zástrčku a vyčistite práčku vlhkou mäkkou tkaninou.
- Nedodržanie môže viesť k farebným škvrnám, zmenám tvaru, poškodení alebo hrdzi.
Predné sklo sa môže silným nárazom rozbiť. Buďte pri užívaní práčky opatrní.
- Ak je sklo rozbité, môže to viesť k poraneniu.
Po výpadku dodávky vody alebo po opätovnom pripojení hadice prívodu vody otvárajte
kohútik pomaly.
Otvárajte kohútik pomaly po dlhom období bez prevádzky.
- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúre môže viesť k poškodeniu
súčiastky alebo k unikaniu vody.
Ak pri prevádzke nastane závada vypúštania, zkontrolujte, či sa jedná o problém odtoku.
- Ak je práčka pri prevádzke zaplavená pretože je problém v odtoku, môže to viesť k
elektrickému úderu, alebo požiaru v dôsledku elektrického zvodu.
Vložte bielizeň do práčky kompletne tak, aby nebola zachytená vo dvierkach.
- Ak je bielizeň zachytená vo dvierkach, môže to viesť k poškodeniu bielizne či práčky
alebo zpôsobiť unikanie vody.
Uistite sa, že je kohútik zatvorený ak nie je práčka užívaná.
- Uistite sa, že je závit prípojky hadice prívodu vody riadne utiahnutý.
- Nedodržanie môže viesť k poškodeniu majetku či k poraneniu.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr.
odpad, vlákna, vlasy, atď.)
- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to
spôsobiť únik vody.
Pred použitím výrobku otvorte kohútik a prekontrolujte, či je prípojka hadice prívodu vody
pevne utiahnutá a či neuniká voda.
- Ak sú závity alebo prípojka hadice prívodu vody voľné, môže to viesť k úniku vody.
Pre zníženie rizika požiaru či výbuchu:
- Za istých podmienok se môže v horúcovodnom systéme (ako je váš ohrievač vody),
který nebol používaný dva týždne či dlhšie, vytvárať plyn vodík. PLYN VODÍK JE
VÝBUŠNÝ. Pokiaľ nebol váš horúcovodný systém požívný dva týždne či dlhšie, otvorte
všetky kohútiky teplej vody vo vašej domácnosti a nechajte vodu odtekať niekoľko minút
skôr, ako použijete vašu práčku. To uvolní všetok vytvorený vodík. Pretože je vodík
horľavý, nefajčite, ani nepoužívajte otvorený plameň behom tejto doby. Ak dochádza k
úniku plynu, ihneď vetrajte a nedotýkajte sa zástrčky.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom
prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou
Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne
fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
bezpečnostné informácie _9
bezpečnostné informácie
Nestavajte sa na vršok prístroja, ani tam neodkladajte predmety (ako bielizeň, horiace
sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety, atď.).
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s výrobkom alebo k poraneniu.
Nestriekajte prchavé látky ako insekticídy na povrch prístroja.
- Okrem toho, že sú ľuďom škodlivé, môžu tiež zpôsobiť elektrický úder, požiar alebo
problémy s výrobkom.
Nedávajte predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole, blízko práčky.
- Môže to viesť k poraneniu v dôsledku chybnej funkcie.
Pretože voda odtekajúca behom prania pri vysokej teplote ale behom sušenia je horúca,
nedotýkajte sa jej.
- Môže to viesť k popáleninám alebo k poraneniu.
Neperte, neodstreďujte ani nesušte nepremokavá sedadlá, rohože alebo oblečenie (*),
pokiaľ nemá váš prístroj špeciálny program na pranie týchto vecí.
- Neperte hrubé tvrdé rohože, ani keď je na nich označenie “možné prať”.
- Môže to viesť k poraneniu alebo k poškodeniu práčky, stien, dlážky či oblečenia v
dôsledku nadmerných vibrácií.
* Vlnená posteľná bielizeň, pláštenky, rybárske vesty, lyžaarské nohavice, spacie vrecia,
obaly plienok, oblečenie typu sweat suit, zakrývacie plachty na bicykle, na motorky a na
autá, atď.
Nepoužívajte práčku, keď je schránka na prací prášok odstránená.
- Môže to viesť k elektrickému úderu alebo k poraneniu v dôsledku úniku vody.
Nedotýkajte sa vnútrajšku bubna behom sušenia či krátko po ňom, pretože je horúci.
- Môže to viesť k popáleninám.
Po otvorení schránky na prací prášok do nej nestrkajte ruku.
- Môže to viesť k poraneniu, pretože vašu ruku môže zachytiť mechanismus prísunu
pracieho prášku. Nedávajte do práčky žiadne iné predmety, okrem bielizne (ako topánky,
zbytky potravín, zvieratá).
- Môže to viesť k poškodeniu práčky, alebo k poraneniu a smrti v prípade domácich
zvierat v dôsledku nadmerných vibrácií.
Nestláčajte tlačidlá pomocou ostrých predmetov ako sú špendlíky, nože, klince, atď.
- Môže to viesť k elektrickému úderu alebo k poraneniu.
Neperte bielizeň znečistenú olejom, krémom alebo pleťovou vodou pochádzajúcimi obvykle
z obchodov starostlivosti o pleť alebo z masážnych kliník.
- Môže to viesť k deformácii gumového tesnenia a k úniku vody.
Nenechávajte v bubne dlhú dobu kovové predmety (ako zatváracie špendlíky či vlásenky)
alebo bielidlá.
- Môže to viesť ku korózii bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na povrch čistiaci prostriedok
(neutrálny) a použite k očisteniu špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefku.
Nepoužívajte prášok suchého čistenia priamo a neperte, neplákajte ani neodstreďujte
bielizeň znečistenú práškom suchého čistenia.
- Môže to viesť ku spontánnemu horeniu alebo vznieteniu v dôsledku tepla z oxidácie
oleja.
Nepoužívajte horúcu vodu zo zariadení na chladenie/ohrev vody.
- Môže to viesť k problémom s práčkou.
10_ bezpečnostné informácie
Nepouživajte pre práčku prírodné mydlo na ruky.
- Pokiaľ stvrdne a nahromadí sa vo vnútri práčky, môže to viesť k problémom s výrobkom,
farebným škvrnám, hrdzi alebo nepríjemným zápachom.
V pracej sieťke neperte veľké kusy bielizne ako posteľnú bielizeň.
- Dajte do pracej sieťky ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
- Nedodržanie môže viesť k poraneniu v dôsledku nadmerných vibrácií.
Nepoužívajte stvrdnutý prací prášok.
- Pokiaľ sa nahromadí vnútri práčky, môže to viesť k úniku vody.
Pre práčky s ventilačnými otvormi v základni zaistite, aby tieto otvory neboli zapchaté
kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Uistite sa, že vrecká všetkého oblečenia pre pranie sú prázdne.
- Ostré, tvrdé predmety ako mince, zatváracie špendlíky, klince,šrouby alebo kamene
môžu zpôsobiť rozsiahle poškodenie prístroja.
Neperte oblečenie s veľkými prackami, gombíkmi alebo inými tažkými kovovými súčasťami.
9$529$1,(
=ƒ9$ĺ1‹9Ÿ675$ĺ1‹32.<1<35(Î,67(1,(
Nečistite prístroj tak že priamo naň striekate vodu.
Nepoužívajte na čistenie prístroja benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Môže to viesť k farebným škvrnám, deformácii, poškodeniu, elektrickému úderu alebo
požiaru.
Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prístroj od nástennej zásuvky.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
bezpečnostné informácie _11
Download PDF

advertising