Samsung | WF0704W7V/YLE | Samsung WF0704W7V Používateľská príručka

WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)
Automatická práčka
Používateľská príručka
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky
Samsung.
Ak chcete získať úplnejší servis, zaregistrujte si
svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
Vlastnosti vašej novej
automatickej práčky značky
samsung
Vaša nová automatická práčka zmení váš pohľad na pranie. Vaša nová práčka
Samsung charakteristická funkciou Eco Bubble a energeticky efektívnou
prevádzkou, poskytuje množstvo prospešných funkcií, vďaka ktorým sa z prania
bielizne stáva príjemná a jednoduchá činnosť.
t ÁTQPSBFOFSHJF
Tento model ponúka energeticky úspornejšiu prevádzku v porovnaní so zariadeniami
so štandardným hodnotením A. Uvedená nízka spotreba sa dosahuje vďaka systému
bublinkového generátora a invertorového motora s tichým pohonom Quiet Drive.
t 5FDIOPMØHJB&DP#VCCMF8BTI
Efektívna technológia bublinkového prania Eco Bubble Wash od spoločnosti Samsung
poskytuje vyššiu čistotu a najmodernejšiu starostlivosť o textílie. Vďaka technológii Eco
Bubble sa prací prostriedok rovnomerne rozpustí a prenikne do textílií rýchlejšie a hlbšie.
t 3âDIMFQSBOJF
Nestrácajte čas! Náš program rýchleho prania Quick Wash vám pomôže zvládnuť hektický
život – teraz môžete svoje obľúbené odevy (max. 2 kg) oprať už za 15 minút!
t .PUPSTUJDIâNQPIPOPN
Unikátny motor s tichým pohonom od spoločnosti Samsung pracuje bez remeňov alebo
prevodov, čím sa znižujú vibrácie a hlučnosť práčky, a predlžuje sa jej životnosť.
t &LPMPHJDLÏijJTUFOJFCVCOB
Funkcia Ecol Drum Clean pomáha udržiavať práčku čistú aj bez použitia chemických
čistiacich prostriedkov alebo bielidla. Vďaka špeciálnemu čistiacemu programu uchováte
bubon práčky čistý a bez zápachu.
t 4UBSPTUMJWPTřPEFUJ
Vaša práčka Samsung obsahuje pracie programy, ktoré sú šetrné k odevom pre deti s citlivou
pokožkou. Tieto programy redukujú podráždenie pokožky u detí minimalizáciou množstva
pracieho prostriedku zostávajúceho na odevoch po vypraní. Tieto programy taktiež klasifikujú
bielizeň do rozličných skupín a pranie sa realizuje podľa charakteru bielizne. Vďaka tomu sa
deti budú cítiť sviežo pri každom oblečení čerstvo vypraného odevu.
t $FSUJmLPWBOÏQSFWMOV
Zariadenie bolo testované a úspešne absolvovalo previerku požadovanej špecifikácie
spoločnosti Woolmark pre vlnené produkty s možnosťou mechanického prania. Táto značka
je nadstavbovou certifikáciou nad úrovňou súčasnej značky Woolmark, pričom garantuje
nielen účinnosť prania, ale aj starostlivosť o tkaninu vlnených produktov.
Látky by ste mali prať podľa pokynov na štítkoch, ktoré stanovila spoločnosť Woolmark a
Samsung.
2_ Vlastnosti vašej novej automatickej práčky značky Samsung
t 3VijOÏQSBOJF
Špeciálnu starostlivosť môžete určiť príslušnou teplotou, jemným praním a príslušným
množstvom vody.
t 0OFTLPSFOJFVLPOijFOJB
Cyklus oneskorte o až 19 hodín v prírastkoch po jednej hodine a zvýšte pohodlie používania
vašej automatickej práčky najmä v prípadoch, keď musíte ísť preč.
t %FUTLÈ[ÈNLB
Funkcia detskej zámky zaručuje, že zvedavé malé ručičky zostanú mimo dosah vašej
automatickej práčky. Táto bezpečnostná funkcia zastaví vaše deti pred hraním sa s ovládaním
automatickej práčky a po jej aktivovaní vás upozorní.
t %JHJUÈMOZHSBmDLâEJTQMFK
Ovládací panel digitálneho grafického displeja je zrozumiteľný a ľahko sa používa pre
dosiahnutie minimálneho rozruchu a obťažovania. A keďže je jeho ovládanie jednoduché,
digitálny grafický displej vám umožňuje vykonávanie rýchlych a presných upravení prania pre
dokonalé pracie výsledky.
t ÀJSPLÏEWJFSLB
Mimoriadne široký otvor dvierok pre pohodlné sledovanie! Bielizeň jednoducho pridávajte a
odoberajte, najmä veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľná bielizeň, uteráky a pod.
Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vašu novú
automatickú práčku značky Samsung. Nájdete v nej popis ovládacieho panelu, pokyny k
používaniu automatickej práčky a rady k optimálnemu využívaniu jej technologicky vyspelých
vlastností a funkcií. Časť „Riešenie problémov a informačné kódy“ na strane 37 vám poskytuje
informácie o tom, čo máte robiť, ak nebude niečo s vašou novou automatickou práčkou v
poriadku.
Vlastnosti vašej novej automatickej práčky značky Samsung _3
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka
obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie.
Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z
mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.
þ0.64¶5&7&%*&Ģ0#&;1&þ/045/Å$)10,:/0$)
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené
vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia a pre použitie v budúcnosti ich uchovajte na bezpečnom
mieste v blízkosti zariadenia. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto
používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie,
ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej
automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej
práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť
relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc
a informácie on-line na adrese www.samsung.com.
%¼-&Ç*5²#&;1&þ/045/²4:.#0-:"#&;1&þ/045/²01"53&/*"
þP[OBNFOBKÞJLPOZB[OBijLZWUFKUPQPVäÓWBUFʼnTLFKQSÓSVijLF
VAROVANIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
WÈäOFGZ[JDLÏ[SBOFOJFTNSřBBMFCPÝLPEZOBNBKFULV
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
GZ[JDLÏ[SBOFOJFBMFCPÝLPEZOBNBKFULV.
UPOZORNENIE
Ak chcete obmedziť riziko požiaru, výbuchu, zásahu elektrickým prúdom
alebo fyzického zranenia, pri používaní automatickej práčky postupujte
podľa týchto základných bezpečnostných opatrení:
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
Napájaciu zástrčku odpojte od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby ste predišli zásahu elektrickým
prúdom.
Ak potrebujete pomoc, volajte servisné stredisko.
Poznámka
ÁijFMPNUâDIUPWâTUSBäOâDI[OBijJFLKF[BCSÈOJř[SBOFOÓWÈTBJOâDIPTÙC
&YQMJDJUOFJDIEPESäJBWBKUF
1PQSFijÓUBOÓUFKUPijBTUJTJKVVDIPWBKUFQSFCVEÞDFQPVäJUJFOBCF[QFijOPNNJFTUF
Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.
4_ Bezpečnostné informácie
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé
prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak chcete toto zariadenie bezpečne prevádzkovať,
oboznámte sa s jeho ovládaním a pri jeho používaní postupujte opatrne.
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa
zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne
ublížiť.
7"307"/*&
Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o
používaní zariadenia zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
Ak je poškodená zástrčka (sieťový napájací kábel), aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ju
vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba.
Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke,
vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.
Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby
tieto otvory neboli zakryté kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Použite nové súpravy hadíc a opätovne nepoužívajte staré súpravy hadíc.
10,:/:0;/"þ,&8&&&
Správna likvidácia tohto produktu (odpad z elektrických a
elektronických zariadení)
(Platí v Európskej únii a v iných európskych krajinách so systémami separovaného
zberu)
Toto označenie na produkte, príslušenstve alebo v jeho príručke označuje, že sa produkt a jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, kábel USB) na konci svojej životnosti
nemôže likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu,
oddeľte, prosím, tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste
podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odniesť tieto
položky pre recykláciu bezpečnú pre životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný
produkt zakúpili alebo ich mestský úrad.
Používatelia, ktorí využívajú zariadenie na obchodné účely, musia kontaktovať ich dodávateľa a
skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo
sa nemôžu miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.
Bezpečnostné informácie _5
Bezpečnostné informácie
7"307"/*&
%¼-&Ç*5²7Å453"Ç/²;/"þ,:13&*/À5"-«$*6
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu,
poruchám produktu alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220-240V / 50Hz
alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Taktiež nepoužívajte
predlžovací kábel.
- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo
predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom
alebo požiar.
- Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi
produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol
nasmerovaný k podlahe.
- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa
môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne
nebezpečné.
- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa zariadenie alebo sieťová zástrčka, prípadne sieťový kábel poškodí, obráťte sa na
najbližšie servisné centrum.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.
Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo
telefonickej linke.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a
zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou
- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok
Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
- Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
6_ Bezpečnostné informácie
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú
sieťovú zásuvku.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel neťahajte ani ho nadmerne neohýbajte.
Napájací kábel neprekrúcajte.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, neumiestňujte naň ťažké predmety,
nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťový kábel a rúrky nenechávajte na miestach, kde cez ne môžete spadnúť.
610;03/&/*&
7Å453"Ç/²;/"þ,:13&*/À5"-«$*6
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu
úniku elektrickej energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom
alebo problémom s produktom.
7"307"/*&
%¼-&Ç*5²7Å453"Ç/²;/"þ,:13&106Ƕ7"/*&
Ak dôjde k zatopeniu zariadenie, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
- Napájacej zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a
nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri
likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
- V prípade zachytenia vo vnútri môže dôjsť k uväzneniu dieťaťa a jeho smrteľnému
zaduseniu.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén)
pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.
Bezpečnostné informácie _7
Bezpečnostné informácie
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby,
alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.
Počas chodu práčky (vysoko teplotné praní/sušení/odstreďovaní) neotvárajte dvere
automatickej práčky násilím.
- Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť
podlahy.
Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.
Pod práčku nedávajte ruku.
- Môže to mať za následok zranenie.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
- Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a
následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Deťom nedovoľte práčku používať bez dozoru, prípadne o tom informujte osoby. Deťom
nedovoľte liezť v zariadení.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, popáleniu alebo ujme na
zdraví.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
- Môže to mať za následok zranenie.
Zariadenie neodpájajte ťahaním za napájací kábel, vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite
ju priamo von zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
- Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.),
okrem štandardnej poistky.
- Keď je potrebné zariadenie opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám
produktu alebo zraneniu.
Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví
zariadenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
8_ Bezpečnostné informácie
610;03/&/*&
7Å453"Ç/²;/"þ,:13&106Ƕ7"/*&
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom,
nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou
vlhkej a jemnej látky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku
hrdze.
Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.
- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Kohútik otvárajte pomaly po poruche prívodu vody alebo pri pripájaní hadice prívodu vody.
Kohútik otvárajte pomaly po dlhej dobe nepoužívania.
- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok
poškodenie dielu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s
vypúšťaním.
- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za
následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený únikom elektriny.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo
práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď práčku nepoužívate ubezpečte sa, že kohútik je vypnutý.
- Ubezpečte sa, že skrutka na konektore hadice prívodu vody je riadne dotiahnutá.
- V opačnom prípade môže dôjsť k škodám na majetku alebo k zraneniu.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr.
odpad, vlákna, vlasy, atď.)
- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to
spôsobiť únik vody.
Pred použitím produktu otvorte kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody
pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
- Ak sú skrutky alebo konektor hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom
prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou
Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne
fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
Bezpečnostné informácie _9
Bezpečnostné informácie
Nestavajte sa na vrchnú časť zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr.
bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo
ujmu na zdraví.
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadny predmet, ktorý vytvára elektromagnetické pole.
- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.
Nedotýkajte sa vody, pretože vody vypustená počas cyklu vysoko teplotného prania alebo
sušenia je horúca.
- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým
vaša práčka nemá špeciálny program na pranie týchto položiek.
- Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že na štítku o starostlivosti majú značku
práčky.
- Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z
dôvodu neobvyklých vibrácií.
* Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie
vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a prikrývky pre bicykle, motocykle,
autá a pod.
Práčku nepoužívajte s odstránenou nádobou na prací prostriedok.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
- Môže to spôsobiť popáleniny.
Po otvorení nádoby na prací prostriedok do nej nevkladajte ruku.
- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie
pracieho prostriedku. Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako
napríklad topánky, odpadkov z potravín, zvierat).
- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť
spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.
Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechtov
a pod.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa
zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych
klinikách.
- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky
alebo bielidlo.
- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci
prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.
Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim
prostriedkom neperte, nepláchajte a neodstreďujte.
- Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
10_ Bezpečnostné informácie
Nepoužívajte horúcu vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu
farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.
V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.
- Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.
Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.
- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby
tieto otvory neboli zakryté kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
- Pevné ostré objekty, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo
kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovmi.
7"307"/*&
%¼-&Ç*5²7Å453"Ç/²;/"þ,:13&þ*45&/*&
Zariadenie nečistite tak, že naň budete priamo striekať prúd vody.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Bezpečnostné informácie _11
Obsah
NASTAVENIE VAŠEJ AUTOMATICKEJ
PRÁČKY
13
PRANIE VÁRKY BIELIZNE
21
ČISTENIE A ÚDRŽBA VAŠEJ
AUTOMATICKEJ PRÁČKY
32
13
14
14
14
15
15
15
15
15
Kontrola dielov
Plnenie inštalačných požiadaviek
Zdroj elektrickej energie a uzemnenie
Prívod vody
Vypúšťanie
Podlaha
Teplota okolia
Inštalácia do prístenku alebo komory
Montáž vašej automatickej práčky
21
21
22
25
25
25
26
26
27
28
28
30
30
30
31
Prvé pranie
Bezpečnostné pokyny
Používanie ovládacieho panelu
Detská zámka
Vypnutie zvuku
Oneskorenie ukončenia
Môj cyklus
Technológia Eco Bubble
Pranie oblečenia pomocou voliča cyklov
Manuálne pranie oblečenia
Pokyny pre bielizeň
Informácie o pracích prostriedkoch a prísadách
Ktorý prací prostriedok použiť
Priečinok na prací prostriedok
Tekutý prací prostriedok (vybrané modely)
32
33
34
34
35
Ekologické čistenie bubna
Vypúšťanie automatickej pračky v stave núdze
Čistenie odpadového filtra
Čistenie vonkajšieho povrchu
Čistenie priečinku a výklenku na prací
prostriedok
Čistenie sieťového filtra hadice na prívod vody
Oprava zamrznutej automatickej pračky
Uskladnenie vašej automatickej práčky
35
36
36
RIEŠENIE PROBLÉMOV A
INFORMAČNÉ KÓDY
37
37
38
Tieto body si pozrite, ak sa pri používaní
automatickej práčky vyskytnú nasledovné
problémy.
Informačné kódy
KALIBRÁCIA AUTOMATICKEJ
PRÁČKY
39
Režim kalibrácie
TABUĽKA CYKLOV
40
Tabuľka cyklov
PRÍLOHA
41
41
41
42
Tabuľka starostlivosti o tkaniny
Ochrana životného prostredia
Prehlásenie o zhode
Hárok automatických práčok pre domácnosti
39
40
41
12_ Obsah
Nastavenie vašej automatickej
práčky
,0/530-"%*&-07
Automatickú práčku opatrne rozbaľte a ubezpečte sa, že ste dostali všetky súčasti, ktoré sú uvedené nižšie.
Ak sa automatická práčka počas prepravy poškodila, prípadne ak ste nedostali všetky súčasti, kontaktujte
zákaznícke stredisko spoločnosti Samsung alebo vášho predajcu.
1SBDPWOÈWSDIOÈ
ijBTř
1ÈijLBVWPʼnOFOJB
1SJFijJOPLOBQSBDÓ
QSPTUSJFEPL
0WMÈEBDÓQBOFM
;ÈTUSijLB
%WFSF
0EUPLPWÈ
IBEJDB
7ZSPWOÈWBDJF
OPäJijLZ
0EQBEPWâmMUFS
#VCPO
5SVCJDBOÞE[PWÏIP
WâWPEV
,SZUmMUSB
4LSVULPWBij
,SZUZPUWPSPW
OBTLSVULZ
1SFTUVEFOÞ
1SFIPSÞDV
7ZCSBOâ
NPEFM
1SÓWPEOÈIBEJDBQSFWPEV
7PEJBDBMJÝUB
IBEJDF
1SJFijJOPLOB
UFLVUâQSBDÓ
QSPTUSJFEPL
7ZCSBOâ
NPEFM
,SZUZPUWPSPWOBTLSVULZ: Počet krytov otvorov na skrutky závisí od konkrétneho modelu (3 až 5
krytov).
Nastavenie vašej automatickej práčky _13
01 NASTAVENIE
Ubezpečte sa, že váš inštalatér dôkladne dodržiava tieto pokyny, aby tak vaša
automatická práčka fungovala správne a aby ste pri praní neboli v nebezpečenstve
vzniku zranenia.
Nastavenie vašej automatickej
práčky
1-/&/*&*/À5"-"þ/Å$)10Ç*"%"7*&,
;ESPKFMFLUSJDLFKFOFSHJFBV[FNOFOJF
7"307"/*&
Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
Používajte len napájací kábel dodávaný s vašou automatickou práčkou.
Keď sa pripravujete na inštaláciu, skontrolujte, či váš napájací zdroj ponúka:
t 220-240V / 50Hz poistka alebo prerušovač okruhu
t Samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú len pre vašu automatickú práčku
Vaša automatická práčka sa musí uzemniť. Ak automatická práčka zaznamená poruchu alebo
sa pokazí, uzemnenie zníži riziko zásahu elektrickým prúdom zabezpečením dráhy s najmenším
odporom pre elektrický prúd.
Vaša automatická práčka sa dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s
tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Nikdy nepripájajte uzemňovací vodič k plastovým potrubiam, plynovým potrubiam alebo
potrubiam horúcej vody.
Nesprávne pripojenie vodiča na uzemnenie zariadenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení automatickej práčky, overte si to u kvalifikovaného
elektrikára alebo servisného technika. Zástrčku dodanú s automatickou práčkou neupravujte. Ak
sa do zásuvky nezmestí, nechajte si kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať správnu zásuvku.
1SÓWPEWPEZ
Automatická práčka sa náležite naplní, ak je tlak vody v rozsahu od 50 kPa do 800 kPa. Tlak
vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť zlyhanie ventilu vody, pretože neumožní ventilu vody
celkom sa uzatvoriť. Prípadne môže plnenie automatickej práčky trvať dlhšie ako umožňujú
ovládacie prvky, dôsledkom čoho bude vypnutie automatickej práčky. (Do ovládacích prvkov
bol zabudovaný časový limit na dobu plnenia, aby sa zabránilo preplneniu/zatopeniu v prípade
uvoľnenia vnútornej hadice.)
Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosť do 120 cm od zadnej strany automatickej práčky,
aby dodaná prívodná hadica dosiahla k vašej automatickej práčke.
Väčšina inštalatérskych predajní predáva prívodné hadice rôznych dĺžok až do dĺžky
305 cm (10 stôp).
Riziko únikov a poškodení vodou môžete znížiť:
t KFEOPEVDIâNTQSÓTUVQOFOÓNWPEPWPEOâDILPIÞUJLPW
t WZQOVUÓNLPIÞUJLPWLFĴTBBVUPNBUJDLÈQSÈIJLBOFQPVäÓWB
t QSBWJEFMOPVLPOUSPMPVÞOJLPWWNJFTUBDIVLPUWFOJBIBEJDFQSÓWPEVWPEZ
7"307"/*&
Pred prvým použitím automatickej práčky skontrolujte všetky pripojenia na ventile vody a
kohútikoch z pohľadu únikov.
14_ Nastavenie vašej automatickej práčky
7ZQÞÝřBOJF
1PEMBIB
V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné automatickú práčku nainštalovať
na podlahu s pevnou konštrukciou. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli
minimalizácii vibrácií a/alebo nevyrovnaným zaťaženiam. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc
sú faktory, ktoré prispievajú k vibráciám a k tendencii vašej automatickej práčky mierne sa počas
cyklu odstreďovania pohybovať.
Automatickú práčku nikdy neinštalujte na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.
5FQMPUBPLPMJB
Automatickú práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože vaša
automatická práčka si vždy nejakú vodu uchováva v oblasti vodného ventilu, čerpadla a hadíc.
Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti.
*OÝUBMÈDJBEPQSÓTUFOLVBMFCPLPNPSZ
Kvôli bezpečnej a správnej činnosti potrebuje vaša nová automatická práčka minimálne
vzdialenosti od:
bočných strán - 25 mm
zadnej strany - 50 mm
vrchnej strany - 25 mm
prednej strany - 465 mm
Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí
mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 465 mm. Samotná automatická práčka
nevyžaduje špeciálny vzduchový otvor.
.0/5«Ç7"À&+"650."5*$,&+13«þ,:
KROK 1
7âCFSNJFTUB
Pred montážou automatickej práčky sa ubezpečte, že dané miesto spĺňa nasledovné
podmienky:
t .ÈQFWOâSPWOâQPWSDICF[LPCFSDBBMFCPQPEMBIPWFKLSZUJOZLUPSÈNÙäFCSÈOJŘ
vetraniu
t +FNJNPQSJBNFIPTMOFIJOÏIPTWFUMB
t .ÈEPTUBUPIJOÏWFUSBOJF
t /FCVEFNS[OÞŘQPE¡$BMFCP¡'
t +FNJNPUFQFMOâDI[ESPKPWBLPOBQSÓLMBEPMFKPWâDIBMFCPQMZOPWâDI
t .ÈEPTUBUPLNJFTUBBCZBVUPNBUJDLÈQSÈIJLBOFTUÈMBOBTWPKPNOBQÈKBDPNLÈCMJ
Nastavenie vašej automatickej práčky _15
01 NASTAVENIE
Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s dĺžkou 65 cm. Odtoková hadica musí
byť nasmerovaná cez sponu odtokovej hadice k stúpaciemu potrubiu. Stúpacie potrubie musí
byť dostatočne veľké na prijatie vonkajšieho priemeru odtokovej hadice. Odtoková hadica je
pripevnená pri výrobe.
Nastavenie vašej automatickej
práčky
KROK 2
%FNPOUPWBOJFQSFQSBWOâDITLSVUJFL
Pred inštaláciou automatickej práčky musíte demontovať všetky prepravné skrutky zo zadnej
časti spotrebiča.
1. Všetky skrutky uvoľnite pomocou dodaného kľúča.
.PäOPTř
2. Skrutku uchopte pomocou kľúča a vytiahnite ho cez širokú
časť otvoru. Zopakujte pri každej skrutke.
.PäOPTř
3. Otvory zakryte dodanými plastovými krytmi.
.PäOPTř
4. Prepravné skrutky bezpečne odložte pre prípad, že v budúcnosti budete automatickú práčku
premiestňovať.
7"307"/*&
Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti; všetok baliaci materiál (plastové tašky,
polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.
16_ Nastavenie vašej automatickej práčky
KROK 3
/BTUBWFOJFWZSPWOÈWBDFKOPäJijLZ
1. Automatickú práčku zasuňte na miesto.
2. Automatickú práčku
vyrovnajte otáčaním
vyrovnávacích nožičiek
rukou podľa potreby dnu
alebo von.
3. Po vyrovnaní automatickej práčky dotiahnite matice
pomocou kľúča dodávaného s vašou automatickou
práčkou.
KROK 4
1SJQPKFOJFWPEZBPEUPLV
Pripojenie prívodnej hadice vody
.PäOPTř
1. Zoberte ramennú vodovodnú tvarovku tvaru
L pre prívodnú hadicu so studenou vodou a
pripojte ju k prívodu studenej vody v zadnej
časti zariadenia. Dotiahnite rukou.
Prívodná hadica vody sa musí na jednej strane
pripojiť k automatickej práčke a na druhej k
vodovodnému kohútiku. Prívodnú hadicu vody
nenaťahujte. Ak je hadica príliš krátka, hadicu
vymeňte za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.
2. Druhý koniec prívodnej hadice studenej vody
pripojte ku kohútiku so studenou vodou
na umývadle a dotiahnite ho rukou. Ak je
to potrebné, prívodnú hadicu vody môžete
opätovne umiestniť na strane automatickej
práčky tak, že uvoľníte vodovodnú tvarovku,
otočíte hadicu a vodovodnú tvarovku opätovne
dotiahnete.
1SFWZCSBOÏNPEFMZTEPQMOLPWâNQSÓWPEPNUFQMFKWPEZ
1. Zoberte červenú ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L pre prívodnú hadicu s teplou vodou a
pripojte ju k prívodu teplej vody v zadnej časti zariadenia. Dotiahnite rukou.
2. Druhý koniec prívodnej hadice teplej vody pripojte ku kohútiku s teplou vodou na umývadle a
dotiahnite ho rukou.
3. Ak chcete používať len studenú vodu, použite diel tvaru Y.
Nastavenie vašej automatickej práčky _17
01 NASTAVENIE
Pri montáži automatickej práčky sa ubezpečte, že sieťová zástrčka, prívod vody a odtok sú
ľahko dostupné.
Nastavenie vašej automatickej
práčky
Pripojenie prívodnej hadice vody (vybrané modely)
1. Z prívodnej hadice vody demontujte adaptér.
"EBQUÏS
1SÓWPEOÈ
IBEJDBQSF
WPEV
2. Najskôr, pomocou skrutkovača typu „+“ uvoľnite štyri
skrutky na adaptéri. Potom zoberte adaptér a otočte časť
(2) podľa šípky, až kým sa nevytvorí 5 mm medzera.
1
NN
2
3. Poriadnym dotiahnutím skrutiek pri zdvíhaní adaptéra nahor
pripojte adaptér k vodovodnému kohútiku.
Časť (2) otočte v smere šípky a pripojte (1) a (2).
7PEPWPEOâ
LPIÞUJL
1
2
4. Prívodnú hadicu vody pripojte k adaptéru. Keď
uvoľníte časť (3), hadica sa automaticky pripojí k
adaptéru a pritom vydá „kliknutie“.
Po pripojení prívodu vody k adaptéru sa
potiahnutím hadice prívodu vody nadol
ubezpečte, že je pripojená správne.
3
5. Druhý koniec hadice prívodu vody pripojte k prívodnému
ventilu vody na zadnej strane automatickej práčky. Hadicu
zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek úplne nadoraz.
18_ Nastavenie vašej automatickej práčky
.PäOPTř
7"307"/*&
V prípade úniku vody automatickú práčku nepoužívajte.
Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
zranenie.
✗
✗
t Prívodnú hadicu vody pripojte ku kohútiku tak, ako je to na
obrázku.
Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo
je príliš veľký, pred umiestnením kohútika do adaptéra vyberte rozperný krúžok.
Pripojenie hadice Aqua (vybrané modely)
Hadicu Aqua sme vyvinuli pre dokonalú ochranu pred únikmi.
Pripája sa k hadici prívodu vody a v prípade poškodenia hadice
automaticky preruší prúdenie vody. Zobrazí sa aj výstražný
indikátor.
t Prívodnú hadicu vody pripojte ku kohútiku tak, ako je to na
obrázku.
Nastavenie vašej automatickej práčky _19
01 NASTAVENIE
6. Zapnite prívod vody a ubezpečte sa, že z vodovodného
ventilu, kohútika alebo adaptéru neuniká žiadna voda. V
prípade úniku vody zopakujte predchádzajúce kroky.
Nastavenie vašej automatickej
práčky
Pripojenie odtokovej hadice
Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť tromi spôsobmi:
1. Cez okraj umývadla:Odtoková hadica sa musí umiestniť do výšky medzi 60 a 90 cm. Aby
ste uchovali hrdlo odtokovej hadice prehnuté, použite dodanú plastovú vodiacu lištu hadice.
Vodiacu lištu zaistite pomocou háčika o stenu alebo pomocou špagátu ku kohútiku, aby ste
zabránili pohybu odtokovej hadice.
60 až 90 cm
0EUPLPWÈIBEJDB
7PEJBDBMJÝUBIBEJDF
2. K prípojke odtokového potrubia drezu:Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať
nad sifónom drezu, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.
3. K odtokovému potrubiu: Odporúčame vám použiť 65 cm vysoké vertikálne potrubie;
nemôže byť kratšie ako 60 cm a dlhšie ako 90 cm.
60 až 90 cm
Vývod stúpacieho potrubia vyžaduje;
t QSJFNFSNJOJNÈMOFDN
t NJOJNÈMOVPEWPEOÞLBQBDJUVWIPEOPUFMJUSPW
za minútu.
KROK 5
1SJQPKFOJFOBQÈKBOJBBVUPNBUJDLFKQSÈijLZ
Sieťový kábel zapojte do stenových zásuviek, 220-240 V / 50 Hz schválenej elektrickej zásuvky
chránenej poistkou alebo porovnateľným prerušovačom okruhu. (Ďalšie informácie o elektrických
a uzemňovacích požiadavkách si pozrite na strane 14.)
20_ Nastavenie vašej automatickej práčky
Pranie várky bielizne
S novou automatickou práčkou značky Samsung bude najťažšou časťou prania
rozhodnutie, ktorú várku operiete najskôr.
137²13"/*&
1. Stlačte tlačidlo Power (Napájanie).
2. Do oddelenia pre prací prostriedok
v priečinku na prací
prostriedok dajte trochu pracieho prostriedku.
3. Zapnite prívod vody do automatickej práčky.
4. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť).
Týmto sa zo zariadenia odstráni všetka voda, ktorá v ňom
mohla zostať po testovacej prevádzke výrobcu.
0EEFMFOJF
0EEFMFOJF
: Prací prostriedok pre predpieranie alebo škrobenie.
: Prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na predbežné
namáčanie, bielenie a produkt na odstraňovanie fľakov.
Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, využite priečinok na tekutý prací prostriedok
(pozrite si stranu 31 v príručke k príslušnému modelu. Do priečinka na tekutý prací
prostriedok nepridávajte prací prášok.
0EEFMFOJF
: Prísady, t.j. zmäkčovač alebo tvarovač tkanín (nedopĺňajte vyššie ako po spodný
okraj (MAX) naplnenia „A“)
#&;1&þ/045/²10,:/:
1. Do automatickej práčky vložte bielizeň.
7"307"/*&
Automatickú práčku nepreťažujte. Ak chcete stanoviť nosnosť pre jednotlivé typy bielizne,
pozrite si tabuľku na strane 29.
t 6CF[QFIJUFTBäFTBCJFMJ[FŋOF[BDIZUJMBEPEWFSÓQSFUPäFCZUPNPIMPTQÙTPCJŘÞOJL
vody.
t 1SBDÓQSPTUSJFEPLNÙäFQPDZLMFQSBOJB[PTUBŘOBQSFEOFKHVNFOFKIJBTUJQSÈIJLZ
Odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, pretože môžu spôsobiť únik vody.
t 1PIJBTQSFWÈE[LZQSÈIJLZTBOFEPUâLBKUFTLMFOFOâDIEWFSÓQSFUPäFNÙäVCZŘIPSÞDF
t ,âNKFQSÈIJLBWQSFWÈE[LFOFPUWÈSBKUF[ÈTVWLVOBQSBDÓQSPTUSJFEPLBOJmMUFSOB
nečistoty. Mohla by vás zasiahnuť horúca voda alebo para.
t 0EFWZPEPMOÏWPIJJWPEFOFQFSUFQSJJOPNDZLMFBLPKFQSPHSBN4UBSPTUMJWPTŘP
outdoorové odevy.
2.
3.
4.
5.
Dvierka zatvorte, pokým nezapadnú.
Zapnite napájanie.
Do dávkovacieho priečinka pridajte čistiaci prostriedok a prísady.
Pre várku vyberte príslušný cyklus a možnosti.
Indikátor prania sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí odhadovaný čas cyklu.
6. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť).
Pranie várky bielizne _21
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný prázdny cyklus (t.j. bez bielizne).
Pranie várky bielizne
106Ƕ7"/*&07-«%"$*&)01"/&-6
1
1
2
DIGITÁLNY
GRAFICKÝ DISPLEJ
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11
12
13
Zobrazuje zostávajúci čas cyklu prania, všetky informácie o cykloch a
správy o chybe.
Vyberte rozvrhnutie otáčania a rýchlosť otáčok pre cyklus.
Podrobné informácie nájdete v časti „Pranie oblečenia pomocou
voliča cyklu“. (pozrite si stranu 28)
$PUUPO#BWMOB
- Pre priemerne alebo jemne znečistené bavlnené
oblečenie, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky, tričká atď.
4ZOUIFUJDT4ZOUFUJLB
- Pre priemerne alebo jemne znečistené blúzky,
tričká atď., vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (perlon,
nylón) alebo iných podobných zmesí.
%FOJN%äÓOTPWJOB
- Vyššia hladina vody v hlavnom praní a dodatočné
pláchanie zaručia, že nezostane žiadny práci prostriedok, ktorý by
zanechal značky oblečení.
#FEEJOH1PTUFʼnOÏQSÈEMP
- Pre posteľné návlečky, posteľné plachty,
obliečky na periny atď.
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, perte menej ako 2 kg a
len 1 typ posteľnej bielizne.
2
VOLIČ CYKLU
22_ Pranie várky bielizne
%BSL(BSNFOU5NBWÏPEFWZ
- Dodatočné pláchanie a pomalšie
odstreďovanie zaručuje jemné pranie a dôkladné pláchanie vašich
obľúbených tmavých odevov.
%BJMZ8BTI,BäEPEFOOÏQSBOJF
- Používajte u každodenných odevov,
ako je spodné prádlo a tričká. Krátky program pre testovacie inštitúty.
&DP%SVN$MFBO&LPMPHJDLÏijJTUFOJFCVCOB
- Používajte na čistenie
bubna. Odstraňuje nečistoty a baktérie z bubna. Odporúčame vám
používať pravidelne (po každých 40 praniach). Nie je potrebné pridávať
prací prostriedok ani bielidlo.
4VQFS&DP8BTI4VQFSFLPMPHJDLÏQSBOJF
- Nízkoteplotný režim Eco
Bubble zaručuje dosiahnutie dokonalých výsledkov pri praní a súčasne
efektívnej úspory energie.
0VUEPPS$BSF4UBSPTUMJWPTřPPVUEPPSPWÏPEFWZ
- Používajte u
outdoorových odevov, ako sú odevy na hory, odevy na lyžovanie
a športové odevy. Tieto tkaniny obsahujú úpravu s funkčnými
technológiami, ako sú napr. spandex, stretch alebo mikrovlákna.
#BCZ$BSF4UBSPTUMJWPTřPEFUJ
- Pranie pri vysokej teplote a
dodatočné oplachovania zaručia, že nezostane žiadny práci prostriedok,
ktorý by urobil škvrny na vašom tenkom oblečení.
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča schválila spoločnosť
Woolmark pre pranie produktov značky Woolmark,
ktoré sa môžu prať v pračke, a to za predpokladu,
že sa produkty budú prať podľa pokynov na štítkoch
a pokynov, ktoré vydal výrobca tejto práčky, M1001
(certifikačné číslo vydané spoločnosťou I.W.S. Nominee
Co., Ltd.)
)BOE8BTI3VijOÏQSBOJF
- Veľmi jemný cyklus prania, ktorý je taký
jemný, ako ručné pranie.
4QJO0ETUSFĵPWBOJF
- Vykoná dodatočný cyklus odstreďovania na
odstránenie väčšieho množstva vody.
3JOTF4QJO1MÈDIBOJFPETUSFĵPWBOJF
- Použite pre várku, ktorú
je potrebné len opláchnuť alebo na pridanie zmäkčovadla pre textílie
pridaného počas pláchania do várky.
3
TLAČIDLO VÝBERU
PREDPIERANIA
Stlačením tohto tlačidla vyberiete predpieranie. Predpieranie je dostupné
len s programami:
Cotton(Bavlna), Synthetics(Syntetika), Denim(Džínsovina), Bedding(Posteľné
prádlo), Dark Garment(Tmavé odevy), Daily Wash(Každodenné pranie), Baby
Care(Starostlivosť o deti).
4
TLAČIDLO VÝBERU
UKONČENIA
ONESKORENIA
Opakovane stlačte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné
možnosti oneskoreného skončenia (od 3 hodín do 19 hodín v
hodinových prírastkoch).
Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa cyklus prania dokončí.
5
TLAČIDLO VÝBERU
TEPLOTY
Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné
možnosti teploty vody: (Studená voda , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C a 95 ˚C).
6
TLAČIDLO VÝBERU
PLÁCHANIA
Stlačením tohto tlačidla pridajte dodatočné cykly pláchania. Maximálny
počet cyklov pláchania je päť.
Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné rýchlosti
cyklu odstreďovania.
7
TLAČIDLO VÝBERU
ODSTREĎOVANIA
WF0704
, 400, 800, 1200, 1400 otáčok za minútu
WF0702
, 400, 800, 1000, 1200 otáčok za minútu
“Bez odstreďovania “ - Bielizeň zostane v bubne a po konečnom
vypúšťaní sa nevykoná žiadny cyklus odstreďovania.
Pranie várky bielizne _23
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
8PPM7MOB
- Len pre vlnu s možnosťou prania v práčke. Várka by mala byť
menšia ako 2,0 kg.
t Pranie vlny vyperie bielizeň pomocou jemných kolísavých pohybov.
Počas prania pokračujú jemné kolísavé pohyby a namáčanie kvôli
ochrane vlákien vlny pred zrazením/skrútením a pre super jemnú
čistotu. Táto arytmická prevádzka nie je problém.
t Pre pranie vlny odporúčame použiť neutrálny prací prostriedok kvôli
dosiahnutiu lepších výsledkov prania a pre zvýšenie starostlivosti o
vlnené vlákna.
Pranie várky bielizne
8
9
TLAČIDLO VÝBERU
VOĽBY
TLAČIDLO VÝBERU
STRIEBORNÉHO
PRANIA
Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez možnosti:
Jednoduché žehlenie Namáčanie Intenzívne Jednoduché
žehlenie + Namáčanie Jednoduché žehlenie + Intenzívne Namáčanie + Intenzívne Jednoduché žehlenie + Intenzívne +
Namáčanie vyp.
“Jednoduché žehlenie“: Túto možnosť použite na prípravu bielizne na
jednoduché žehlenie.
“Namáčanie“: Táto voľba slúži na odstraňovanie škvŕn z bielizne
namáčaním.
t Funkcia namáčania sa vykonáva 13 minút v rámci cyklu.
t Funkcia namáčania pokračuje počas 30 minút so šiestimi cyklami,
kde jeden cyklus je cyklus namáčania, ktorý odstreďuje počas 1
minúty a je nečinný počas 4 minút.
t Funkcia namáčania je dostupná len pre nasledujúce programy
prania: Bavlna, Syntetika, Džínsovina, Posteľné prádlo, Denné pranie,
Starostlivosť o deti.
“Intenzívne“: Toto tlačidlo stlačte, keď je bielizeň silne znečistená a musí
sa intenzívne oprať. Čas cyklu sa zvýši pre každý cyklus.
Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s hmotnosťou menej ako 2 kg,
ktorú potrebujete rýchlo oprať. Trvá minimálne 15 minút, môže sa však
odlišovať od vyznačených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti
vody, teploty privádzanej vody, izbovej teploty, typu a množstva prania,
úrovne znečistenia, používaného pracieho prostriedku, nevyváženosti
dávky, výkyvov v elektrickej sieti a zvolených doplnkových volieb.
t Opakovaným stláčaním tohto tlačidla vyberte dobu cyklu: 15 min. 20 min. 30 min. 40 min. 50 min. 60 min. Vyp.
7"307"/*&
Práškový/tekutý čistiaci prostriedok by pri 2 kg dávke nemal
presiahnuť množstvo 20 g. V opačnom prípade môžu jeho zvyšky
zostať na odevoch.
10
TLAČIDLO VÝBERU
REŽIMU ECO
BUBBLE
Režim Eco Bubble je predvolene zapnutý. Ak chcete označenie zrušiť a
vypnúť generátor bubliniek (zobrazuje sa na ovládacom paneli), stlačte
tlačidlo voľby režimu Eco Bubble. Ak budete chcieť funkciu znova
zapnúť, stlačte tlačidlo znova.
t Niektoré cykly prania vyžadujú zapnutie funkcie Eco Bubble (zobrazí
sa na paneli a generátor sa zapne automaticky).
t Iné cykly prania túto možnosť nevyžadujú a generátor automaticky
vypnú.
t U mnohých cyklov môžete túto možnosť nastaviť manuálne.
Viditeľne tým ovplyvníte dobu prania zobrazenú na paneli, ktorá
bude nevyhnutná na dosiahnutie požadovaných výsledkov (bližšie
informácie nájdete na strane 26).
11
TLAČIDLO VÝBERU
SPUSTENIA/
POZASTAVENIA
Stlačte ho na pozastavenie a opätovné spustenie cyklu.
12
TLAČIDLO VOĽBY
MÔJHO CYKLU
Vyberte svoj obľúbený cyklus vrátane teploty, odstreďovania, úrovne
znečistenia, volieb atď.
13
TLAČIDLO
NAPÁJANIA
Stlačte ho raz, aby ste automatickú pračku zapli a stlačte ho opätovne,
aby ste ju vypli.
Ak sa automatická pračka nechá zapnutá dlhšie ako 10 minút bez toho,
aby ste sa dotkli akéhokoľvek tlačidla, tak sa napájanie automaticky
vypne.
24_ Pranie várky bielizne
%FUTLÈ[ÈNLB
Funkcia detskej zámky vám umožní uzamknúť tlačidlá, aby sa nedal zmeniť cyklus prania, ktorý
ste zvolili.
Aktivovanie/deaktivovanie
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej zámky,
súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá Temp. (Teplota) a
Rinse (Pláchanie). “Detská zámka “ sa rozsvieti, keď sa
táto funkcia aktivuje.
Keď sa aktivuje funkcia detskej zámky, bude fungovať
len tlačidlo Power (Napájanie). Funkcia detskej zámky
zostane zapnutá aj potom, čo sa napájanie zaplo a vyplo,
prípadne po odpojení a opätovnom pripojení napájacieho
kábla.
4&,
7ZQOVUJF[WVLV
Funkciu vypnutia zvuku môžete vybrať počas všetkých programov. Keď túto funkciu vyberiete,
zvuk sa vypne pre všetky programy. Aj potom, čo sa opakovane zapne a vypne zvuk, nastavenie
sa uchová.
Aktivovanie/deaktivovanie
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu vypnutia
zvuku, súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá režimu Spin
(Odstreďovanie) a Option (Voľba). Po aktivovaní tejto
funkcie sa rozsvieti „Sound Off (Vypnutie zvuku) “.
4&,
0OFTLPSFOJFVLPOijFOJB
Automatickú pračku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila vaše pranie neskôr, pričom
si môžete vybrať oneskorenie od 3 do 19 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina
naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.
1. Manuálne alebo automaticky nastavte automatickú pračku podľa typu bielizne, ktorú periete.
2. Opakovane stlačte tlačidlo Delay End (Oneskorenie ukončenia), až kým sa nenastaví čas
oneskorenia.
3. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť). Rozsvieti sa kontrolka „Oneskorenie
ukončenia “ a hodiny sa začnú odrátavať, až kým sa nedosiahne nastavený čas.
4. Aby ste zrušili funkciu oneskorenia ukončenia, stlačte tlačidlo Power (Napájanie) a potom
automatickú práčku znovu zapnite.
Pranie várky bielizne _25
Pranie várky bielizne
.ÙKDZLMVT
Umožňuje vám aktivovať vlastný program prania (teplota, odstreďovanie, úroveň znečistenia atď.)
jediným stlačením tlačidla.
Ak chcete načítať a použiť uložené možnosti režimu Môj Cyklus, stlačte tlačidlo My Cycle
(Môj cyklus). Indikátor „My Cycle (Môj cyklus)“ bude indikovať aktiváciu. Zvolený program a
indikátory volieb budú tiež blikať.
V režime Môj cyklus môžete všetky voľby nastaviť nasledovne.
1. Spustite prívod vody.
2. Stlačte tlačidlo Power (Napájanie).
3. Vyberte cyklus pomocou prvku Cycle Selector (Volič cyklov).
4. Po výbere cyklu nastavte jednotlivé voľby.
Dostupné nastavenia volieb pre jednotlivé cykly nájdete v „tabuľke cyklov“ na strane 40.
5. Potom môžete zvolený cyklus a príslušné možnosti uložiť stlačením a podržaním tlačidla
My Cycle (Môj cyklus) po dobu viac ako 3 sekúnd v režime Môj cyklus. Zvolený cyklus a
možnosti, ktoré ste zvolili, sa zobrazia pri nasledujúcom výbere funkcie Môj cyklus.
Nastavenia režimu Môj cyklus môžete zmeniť zopakovaním vyššie uvedeného postupu.
Naposledy použité nastavenie sa zobrazí pri nasledujúcom výbere funkcie Môj cyklus.
Ak stlačíte tlačidlo My Cycle (Môj cyklus) a uvoľníte ho do 3 sekúnd, zobrazí sa v minulosti
uložený cyklus a jeho voľby. Ak stlačíte tlačidlo My Cycle (Môj cyklus) a podržíte ho stlačené
dlhšie ako 3 sekundy, aktuálne nastavený program a jeho voľby sa uložia a LED dióda bude
blikať 3 sekundy.
5FDIOPMØHJB&DP#VCCMF
Vďaka technológii Eco Bubble sa prací prostriedok rovnomerne rozpustí a prenikne do textílií
rýchlejšie a hlbšie.
Funkcia bubliniek je dostupná vo všetkých programoch okrem Ekologické čistenie bubna,
pričom dostupnosť funkcií je nasledovná.
Program
Funkcia bubliniek
Zrušenie funkcie bubliniek
Bavlna, Syntetika, Džínsovina,
Posteľné prádlo, Tmavé odevy,
Denné pranie
Dostupné
Dostupné
Super ekologické pranie, Starostlivosť o outdoorové odevy, Starostlivosť o deti, Vlna, Ručné pranie
Ekologické čistenie bubna
Nedostupné
Nedostupné
-
t 7[ÈWJTMPTUJPEQSPHSBNVTBNÙäFQPVäJŘPEMJÝOÈCVCMJOLPWÈGVOLDJB
Výber funkcie Eco Bubble je predvolený. Ak chcete zrušiť voľbu funkcie bubliniek, stlačte
ho raz, ako chcete funkciu bubliniek zvoliť znovu, stlačte ho opakovane.
1. Otvorte dvierka, do pracieho bubna vložte bielizeň a dvierka zatvorte.
2. Stlačte tlačidlo Power (Napájanie).
3. Vyberte funkciu.
26_ Pranie várky bielizne
Do priečinka na tekutý prací prostriedok nepridávajte prací prášok.
5. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Spustenie/Pozastavenie).
t Stlačením tlačidla Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť) spustite pranie.
t Automaticky sa rozpozná množstvo bielizne a bielizeň sa vyperie.
t Keď sa spustí prevádzka práčky, funkciu bubliniek nie je možné pridať ani zvoliť.
t 4PÝQFDJmLPWBOâNNOPäTUWPNQSBDJFIPQSPTUSJFELVTBWZUWPSÓEPTUBUPIJOÏNOPäTUWP
bubliniek.
t 1SBWJEFMOFIJJTUJUFmMUFSOFIJJTUÙU1SBWJEFMOâNIJJTUFOÓNQSJTQJFWBUFLUWPSCFEPTUBUPIJOÏIP
množstva bubliniek.
t #VCMJOLZTBW[ÈWJTMPTUJPEQSBDJFIPQSPTUSJFELVBCJFMJ[OFNÙäVBCTPSCPWBŘBNÙäFTB
zdať, že ich je málo.
t )PDJTBCVCMJOLZWZUWÈSBKÞJIOFĴQPTQVTUFOÓQSBOJBQPVäÓWBUFMJBJDINÙäVTQP[PSPWBŘBä
o niekoľko minút.
1SBOJFPCMFijFOJBQPNPDPVWPMJijBDZLMPW
Vaša nová automatická práčka zjednodušuje pomocou automatického ovládacieho systému
„Fuzzy Control“ spoločnosti Samsung pranie oblečenia. Keď zvolíte program prania, tak
zariadenie nastaví správnu teplotu, čas prania a rýchlosť prania.
1. Pustite vodovodný kohútik na umývadle.
2. Stlačte tlačidlo Power (Napájanie).
3. Otvorte dvierka.
4. Položky vložte po jednej voľne do bubna bez toho, aby ste ho preplnili.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušného priečinka doplňte prací prostriedok, zmäkčovadlo a prací prostriedok pre
predpieranie (ak je to potrebné).
Predpieranie je dostupné len vtedy, keď periete v cykloch Cotton(Bavlna),
Synthetics(Syntetika), Denim(Džínsovina), Bedding(Posteľné prádlo), Dark Garment(Tmavé
odevy), Daily Wash(Každodenné pranie), Baby Care(Starostlivosť o deti). Je to potrebné iba
vtedy, keď je oblečenie ťažko znečistené.
7. Pomocou Cycle Selector (Volič režimov) vyberte príslušný cyklus podľa druhu materiálu:
Cotton(Bavlna), Synthetics(Syntetika), Denim(Džínsovina), Bedding(Posteľné prádlo), Dark
Garment(Tmavé odevy), Daily Wash(Každodenné pranie), Eco Drum Clean(Ekologické čistenie
bubna), Outdoor Care(Starostlivosť o outdoorové odevy), Baby Care(Starostlivosť o deti),
Wool(Vlna), Hand Wash(Ručné pranie ). Na ovládacom paneli sa rozsvietia príslušné indikátory.
8. Teraz môžete stlačením príslušného tlačidla možnosti ovládať teplotu prania, počet pláchaní,
rýchlosť odstreďovania, čas oneskorenia.
9. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť) a pranie sa spustí znovu. Kontrolka
procesu sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas cyklu.
Pranie várky bielizne _27
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
4. Do príslušných priečinkov pridajte vhodné množstvo
pracieho prostriedku a zmäkčovača tkanín, a to v závislosti
od množstva bielizne. Potom zásuvku na pracie prostriedky
zatvorte.
t Do priečinka na prací prostriedok pridajte vhodné
množstvo pracieho prostriedku , potom do priečinka
na zmäkčovač pridajte zmäkčovač tkanín
tesne pod
čiarku „A“ pre zmäkčovač tkanín (MAX.)
t Keď je zvolený program predpierania, pridajte prací prostriedok aj do priečinka
predpierania .
t Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, nechajte priečinok na tekutý prací prostriedok
v zásuvke (pozrite si časť „Tekutý prací prostriedok“ na strane 31).
Pranie várky bielizne
.PäOPTřQP[BTUBWFOJB
Do 5 minút od spustenia prania môžete pridať/odobrať položky bielizne.
1. Stlačením tlačidla Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť) odomknite dvierka.
Dvierka nemôžete otvoriť, keď je voda príliš HORÚCA alebo keď je hladina vody príliš
VYSOKÁ.
2. Po zatvorení dvierok pranie znovu spustite stlačením tlačidla Start (Spustiť)/Pause
(Pozastaviť).
,FĵTBDZLMVTEPLPOijÓ
Keď sa dokončí celý cyklus, napájanie sa automaticky vypne.
1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.
.BOVÈMOFQSBOJFPCMFijFOJB
Oblečenie môžete prať manuálne bez použitia voliča cyklu.
1. Spustite prívod vody.
2. Na automatickej práčke stlačte tlačidlo Power (Napájanie).
3. Otvorte dvierka.
4. Položky vkladajte voľne po jednom do bubna bez toho, aby ste ho preplnili.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných priečinkov pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäkčovadlo
alebo prací prostriedok na predpieranie.
7. Teplotu vyberte stlačením tlačidla Temp. (Teplota).
(Studená voda, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Stlačte tlačidlo Rinse (Pláchanie), aby ste vybrali požadovaný počet cyklov pláchania.
Maximálny počet cyklov pláchania je päť.
Podľa toho sa predĺži trvanie prania.
9. Stlačte tlačidlo Spin (Odstreďovanie), aby ste vybrali rýchlosť odstreďovania.
( : Bez odstreďovania)
10. Opakovane stlačte tlačidlo Delay End (Oneskorenie ukončenia), aby ste prechádzali cez
dostupné možnosti oneskorenia ukončenia (od 3 do 19 hodín v hodinových prírastkoch).
Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.
11. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť) a zariadenie začne cyklus.
10,:/:13&#*&-*;&Ė
Podľa týchto pokynov postupujte pre dosiahnutie najčistejšej bielizne a najúčinnejšieho prania.
Pred praním vždy skontrolujte štítok starostlivosti na oblečení.
7BÝVCJFMJ[FŌUSJFĵUFBQFSUFQPEʼnBOBTMFEVKÞDJDILSJUÏSJÓ
t Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnu, zmiešané tkaniny, syntetiká, hodváb, vlna
a umelý hodváb.
t Farebné: Roztrieďte biele a farebné. Nové farebné kusy oblečenia perte samostatne.
t Veľkosť: Umiestnenie kusov oblečenia rôznych veľkostí do rovnakej várky zlepší pranie.
t Citlivosť: Jemné kusy oblečenia perte oddelene pomocou pracieho cyklu Jemné pre čisté,
nové vlnené položky, záclony a hodvábne kusy oblečenia. Skontrolujte štítky na oblečení,
ktoré periete alebo sa obráťte na tabuľku starostlivosti o textílie v prílohe.
28_ Pranie várky bielizne
1SFEQJFSBOJFCBWMOZ
Vaša nová automatická práčka, ktorá kombinuje moderné pracie prostriedky, vám poskytne
vynikajúce výsledky prania, čím ušetríte energiu, čas, vodu a prací prostriedok. Avšak, ak je vaša
bavlna obzvlášť špinavá, vykonajte predpieranie s čistiacim prostriedkom založeným na proteíne.
6SijFOJFLBQBDJUZWÈSLZ
Automatickú pračku nadmerne nezaťažujte, pretože sa vaša bielizeň nemusí správne oprať.
Použite nižšie uvedenú tabuľku, aby ste určili kapacitu várky pre typ bielizne, ktorú periete.
Typ tkaniny
Kapacita várky
.PEFM
WF0704 / WF0702
$PUUPO#BWMOB
QSJFNFSOFʼnBILP[BÝQJOFOÏ
řBäLP[BÝQJOFOÏ
7,0 kg
4ZOUIFUJDT4ZOUFUJLB
3,0 kg
%FOJN%äÓOTPWJOB
3,0 kg
#FEEJOH1PTUFʼnOÏQSÈEMP
1,8 kg
0VUEPPS$BSF0VUEPPSPWÏPCMFijFOJF
2,0 kg
8PPM7MOB
2,0 kg
t ,FĴKFCJFMJ[FŋOFWZWÈäFOÈOBEJTQMFKJTBSP[TWJFUJvUE“), várku prerozdeľte.
Keď je bielizeň nevyvážená, môže sa znížiť účinnosť odstreďovania.
t 1SJQSBOÓQPTUFňOFKCJFMJ[OFBMFCPPCMJFIJPLOBQFSJOZTBNÙäFIJBTQSBOJBQSFEŇäJŘ
prípadne môže dôjsť k zníženiu účinnosti odstreďovania.
t 1SJQSBOÓQPTUFňOFKCJFMJ[OFBMFCPPCMJFIJPLKFPEQPSÞIJBOÈLBQBDJUB[BŘBäFOJBLHBMFCP
menej.
Ubezpečte sa, že ste do siete na bielizeň (zakúpenú dodatočne)
vložili podprsenky (s možnosťou prania vo vode).
t ,PWPWÏIJBTUJQPEQSTFOLZTBNÙäVDF[NBUFSJÈMEPTUBŘBQPÝLPEJŘ
bielizeň. Preto sa ubezpečte, že ste ich vložili do jemnej siete na
bielizeň.
t .BMÏňBILÏPCMFIJFOJFBLPOBQSÓLMBEQPOPäLZSVLBWJDFQBOIJVDIZB
vreckovky sa môžu okolo dvierok zachytiť. Dajte ich do jemnej siete
na bielizeň.
610;03/&/*&
Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to spôsobiť neobvyklé
vibrácie, ktoré by mohli automatickú práčku presunúť a spôsobiť nehodu s následkom
zranenia.
Pranie várky bielizne _29
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
7ZQSÈ[EOFOJFWSFDJFL
Pred každým praním vyprázdnite všetky vrecká vašej bielizne. Malé, tvrdé predmety s
nepravidelnými tvarmi, ako napríklad mince, nože, pripináčiky a kancelárske sponky by mohli
vašu automatickú práčku poškodiť. Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými
ťažkými kovovými predmetmi.
Kov na oblečení môže poškodiť vaše oblečenie, ako aj bubon. Pred praním otočte oblečenie
s gombíkmi a oblečenie s výšivkami naopak. Ak budú počas prania otvorené zipsy nohavíc a
kabátov, môže dôjsť k poškodeniu odstreďovacieho koša. Pred praním by ste mali zipsy zatvoriť
a upevniť pomocou šnúrky.
Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením a môže dôjsť k ich poškodeniu.
Uistite sa, že ste šnúrky pred spustením prania upevnili.
Pranie várky bielizne
*/'03.«$*&013"$¶$)130453*&%,0$)"13¶4"%«$)
,UPSâQSBDÓQSPTUSJFEPLQPVäJř
Typ pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť, závisí od farby tkaniny (Bavlna, syntetické,
jemné oblečenie, vlna), teploty prania a stupňa zašpinenia. Vždy používajte prací prostriedok na
bielizeň so „slabými mydlinami“, ktoré je navrhnuté pre automatické pračky.
Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti
bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká tvrdá je vaša voda,
opýtajte sa na vašich miestnych vodárňach.
Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol, pretože prací prostriedok môže
zostať v cykle pláchania. Môže to spôsobiť, že vaša automatická práčka nebude pláchať
správne alebo to spôsobí zablokovanie pretekania.
1SJFijJOPLOBQSBDÓQSPTUSJFEPL
Vaša automatická práčka má samostatné oddelenia pre dávkovanie pracieho prostriedku a
zmäkčovadla látok. Pred spustením automatickej práčky pridajte do správneho oddelenia všetky
prísady.
Kým je práčka v prevádzke, neotvárajte zásuvku na prací prostriedok. Mohla by vás
zasiahnuť horúca voda alebo para.
1. Vytiahnite priečinok na prací prostriedok na ľavej strane
ovládacieho panelu.
2. Pred spustením automatickej práčky pridajte odporúčané
množstvo pracieho prostriedku na bielizeň priamo do
oddelenia .
Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, využite
priečinok na tekutý prací prostriedok (pozrite si časť
„Tekutý prací prostriedok“ v príručke k príslušnému
modelu).
t Do priečinka na tekutý prací prostriedok nepridávajte prací
prášok.
3. V prípade potreby pridajte odporúčané množstvo
zmäkčovadla látok do oddelenia pre zmäkčovadlo
FILL (MAX. NAPLNENIE).
. NESMIETE presiahnuť čiarku MAX
Do priečinka na zmäkčovač tkanín NEPRIDÁVAJTE práškový/tekutý prací prostriedok ( )
610;03/&/*&
30_ Pranie várky bielizne
4. Pri použití možnosti predpierania pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku pre
bielizeň do oddelenia pre predpieranie .
Pri praní veľkých položiek NEPOUŽÍVAJTE nasledovné
typy pracích prostriedkov:
Koncentrované alebo silné zmäkčovadlá tkanín a aviváž
sa musia pred doplnením do dávkovača rozriediť s malým
množstvom vody (zabráni to zablokovaniu prietoku).
."9
Dajte pozor, aby zmäkčovač tkanín nevytiekol, keď
zatvárate zásuvku na prací prostriedok po pridaní
zmäkčovača tkanín do priečinka na prostriedok na
pláchanie.
5FLVUâQSBDÓQSPTUSJFEPLWZCSBOÏNPEFMZ
Ak chcete používať tekutý prací prostriedok, do časti na hlavné pranie v zásuvke na prací
prostriedok umiestnite priečinok na tekutý prací prostriedok a nalejte do neho tekutý prací
prostriedok.
t NESMIETE ho naplniť nad úroveň čiarky MAX.
t ,FĴQPVäÓWBUFQSBDÓQSÈÝPL[P[ÈTVWLZOBQSBDÓ
prostriedok vyberte priečinok na tekutý prací
prostriedok. Prací prášok by sa v prípade pridania do
priečinka na tekutý prací prostriedok nerozpustil.
t 1PWZQSBOÓNÙäFW[ÈTVWLFOBQSBDÓQSPTUSJFEPL[PTUBŘ
trocha tekutiny.
1SJFijJOPLOB
UFLVUâQSBDÓ
QSPTUSJFEPL
Pranie várky bielizne _31
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
t 5BCMFUPWÏBMFCPLBQTVMPWÏUZQZQSBDÓDIQSPTUSJFELPW
t 1SBDJFQSPTUSJFELZQPVäÓWBKÞDFHVňÙIJLVBMFCPTJFŘ
Čistenie a údržba vašej
automatickej práčky
Uchovávaním automatickej práčky v čistote zvyšujete jej výkon, predchádzate
predčasným opravám a predlžujete jej životnosť.
&,0-0(*$,²þ*45&/*&#6#/"
Tento program predstavuje samočistiaci program, ktorý odstraňuje plesne, ktoré sa môžu tvoriť vo vnútri
práčky.
1. Stlačte tlačidlo Power (Napájanie).
2. Otočte Cycle Selector (Volič režimov) na program
Ekologické čistenie bubna.
t Môžete použiť len funkciu oneskoreného ukončenia.
t Počas cyklu Ekologické čistenie bubna dosahuje voda
teplotu 60 ˚C.
Teplotu nie je možné zmeniť.
3. Do priečinka na prací prostriedok pridajte vhodné množstvo
a zásuvku na prací prostriedok
čistiaceho prostriedku
zatvorte (pri čistení bubna pomocou čistiaceho prostriedku).
t Používajte čistiaci prostriedok vhodný na čistenie bubna.
t Existujú práškové a tekuté prostriedky na čistenie
bubna. Čistiace prostriedky tekutého typu sú dostupné
len s priečinkom na tekutý prací prostriedok (voliteľný
doplnok).
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Spustiť/Pozastaviť).
t Ak stlačíte tlačidlo Start/Pause (Spustiť/Pozastaviť), spustí sa program Ekologické
čistenie bubna.
610;03/&/*&
t Pomocou programu Ekologické čistenie bubna môžete vyčistiť bubon bez použitia čistiaceho
prostriedku.
t Program Ekologické čistenie bubna nikdy nepoužívajte v čase, keď je v práčke vložená
bielizeň. Mohlo by dôjsť k poškodeniu látky alebo poruche práčky.
t 1SJQSPHSBNF&LPMPHJDLÏĴJTUFOJFCVCOBOJLEZOFQPVäÓWBKUFCFäOâQSBDÓ
prostriedok.
t 1PVäÓWBKUFMFONOPäTUWBQSPTUSJFELVOBĴJTUFOJFCVCOBPEQPSÞĴBOÏIP
výrobcom čistiaceho prostriedku.
t Keďže použitie chlórového bieliaceho prostriedku môže spôsobiť odfarbenie produktu,
používajte len bielidlá na báze kyslíka.
t Práškový čistiaci prostriedok: Používajte len [práškový bieliaci prostriedok] alebo [čistiaci
prostriedok určený len na čistenie bubna].
t Tekutý čistiaci prostriedok: Používajte len [tekutý bieliaci prostriedok na báze kyslíka] alebo
[čistiaci prostriedok určený len na čistenie bubna].
32_ Čistenie a údržba vašej automatickej práčky
03 ČISTENIE A ÚDRŽBA
'VOLDJBBVUPNBUJDLÏIPBMBSNVWSFäJNF&LPMPHJDLÏijJTUFOJFCVCOB
t Ak po dokončení prania svieti na displeji indikátor „ECO
Drum Clean (Ekologické čistenie bubna)“ a kontrolka
na voliči režimov, signalizuje to, že je potrebné vyčistiť
bubon. V tomto prípade odstráňte z práčky bielizeň,
zapnite napájanie a vyčistite bubon spustením programu
Ekologické čistenie bubna.
t Ak nespustíte program Ekologické čistenie bubna,
indikátor „ECO Drum Clean (Ekologické čistenie bubna)“ na
displeji a kontrolka na voliči režimov sa zhasnú. Po dvoch
praniach sa však indikátor „ECO Drum Clean (Ekologické
čistenie bubna)“ na displeji a kontrolka na voliči režimov
znovu rozsvietia. Dôsledkom toho však nebudú žiadne
problémy s práčkou.
t Hoci za normálnych okolností sa automatické upozornenie
režimu Ekologické čistenie bubna zobrazuje približne raz
za mesiac, frekvencia sa môže odlišovať v závislosti od
častosti používania práčky.
t 7QSÓQBEFBMBSNVWZĴJTUJUFBKmMUFSOBOFĴJTUPUZ
QP[SJUFTJĴBTŚvüJTUFOJFmMUSBOBOFĴJTUPUZiOB
strane 34). V opačnom prípade sa môže znížiť
účinnosť bublinkovej funkcie.
7:1ÁÀĢ"/*&"650."5*$,&+13"þ,:745"7&/Á%;&
1. Automatickú pračku odpojte od sieťového napájania.
2. Otvorte kryt filtra zatlačením a potiahnutím rukoväte.
,SZUmMUSB
3. Potiahnutím otvorte veko núdzového vývodu.
,SZU
OÞE[PWÏIP
WâWPEV
4. Chyťte uzáver na konci hadičky núdzového vypustenia a
pomaly ho vytiahnite o približne 15 cm.
5. Všetku vodu nechajte vytiecť do misky.
5SVCJDB
OÞE[PWÏIP
WâWPEV
Zachytenej vody môže byť viac ako by ste očakávali.
Pripravte si väčšiu nádobu.
6. Veko núdzového vývodu a odvodnú trubicu dajte na
pôvodné miesto.
7. Opätovne nasaďte kryt filtra.
Čistenie a údržba vašej automatickej práčky _33
Čistenie a údržba vašej
automatickej práčky
þ*45&/*&0%1"%07²)0'*-53"
Odpadový filter vám odporúčame čistiť 5 alebo 6 krát ročne, prípadne keď sa zobrazí správa „5E“. (Pozrite
si „Vypúšťanie automatickej práčky v stave núdze“ v predchádzajúcej časti.)
Ak sa vo filtri na nečistoty zachytia cudzie látky, účinnosť bublinkovej funkcie sa zníži.
Pred čistením filtra na zachytávanie nečistôt najskôr odpojte napájací kábel.
610;03/&/*&
1. Najskôr odstráňte zostávajúcu vodu (pozrite si časť
„Vypúšťanie automatickej práčky v stave núdze“ na strane
33.)
Ak oddelíte filter bez odstránenia zostávajúcej vody, voda
môže vytiecť von.
2. Pomocou kľúča alebo mince otvorte kryt filtra.
3. Odskrutkujte kryt núdzového vypúšťania tak, že ho otočíte
doľava a vypustíte všetku vodu.
4. Odskrutkujte uzáver odpadového filtra.
6[ÈWFS
PEQBEPWÏIPmMUSB
5. Z odpadového filtra vyumývajte akúkoľvek špinu alebo iný
materiál. Uistite sa, že skrutka odtokového čerpadla za
odpadovým filtrom nie je uzamknutá.
6. Opätovne nasaďte uzáver odpadového filtra.
7. Znovu nasaďte kryt filtra.
610;03/&/*&
Kým je zariadenie v prevádzke alebo je horúce, neotvárajte veko filtra nečistôt,
pretože voda by mohla vytiecť von.
t Veko filtra po vyčistení nezabudnite dať na pôvodné miesto. Ak je filter vybratý zo zariadenia,
práčka môže zlyhať alebo z nej môže unikať voda.
t Filter by sa po vyčistení mal riadne namontovať na pôvodné miesto.
þ*45&/*&70/,"+À*&)01073$)6
1. Povrchy automatickej práčky, vrátane ovládacieho panela, utrite jemnou handričkou
pomocou nebrúsnych domácich čistiacich prostriedkov.
2. Na vysušenie povrchov použite jemnú handričku.
3. Na automatickú práčku nenalievajte vodu.
34_ Čistenie a údržba vašej automatickej práčky
þ*45&/*&13*&þ*/,6"7Å,-&/,6/"13"$¶130453*&%0,
1ÈijLBVWPʼnOFOJB
1SJFijJOPLOBUFLVUâQSBDÓ
QSPTUSJFEPLWPMJUFʼnOâEPQMOPL
3P[EFʼnPWBij[NÊLijPWBEMB
3. Všetky diely umyte pod tečúcou vodou.
4. Pomocou kefky vyčistite výklenok priečinku.
5. Rozdeľovač zmäkčovadla a priečinok na tekutý prací
prostriedok (voliteľný doplnok) vložte jeho pevným
zatlačením do zásuvky.
6. Priečinok opätovne zasuňte na miesto.
7. Ak chcete odstrániť všetok zostávajúci čistiaci prostriedok,
vykonajte cyklus pláchania bez toho, aby ste do bubna dali
akúkoľvek bielizeň.
þ*45&/*&4*&Ģ07²)0'*-53")"%*$&/"13¶70%70%:
Sieťový filter hadice na prívod vody vám odporúčame čistiť najmenej raz ročne, prípadne keď sa zobrazí
správa „4E“:
1. Vypnite prívod vody do automatickej práčky.
2. Odskrutkujte hadicu zo zadnej strany automatickej práčky. Hadicu obaľte látkou, aby ste
zabránili vyrazeniu vody spôsobenému tlakom v hadici.
3. Pomocou klieští jemne vytiahnite sieťový filter z konca hadice a opláchnite ho pod vodou, až
kým nebude čistý. Tiež vyčistite vnútornú stranu a vonkajšiu stranu ošetrovaného konektora.
4. Filter opätovne zasuňte na miesto.
5. Hadicu naskrutkujte späť na automatickú práčku.
6. Uistite sa, že cez prepojenia neuniká voda a otočte kohútikom.
Čistenie a údržba vašej automatickej práčky _35
03 ČISTENIE A ÚDRŽBA
1. Stlačte uvoľňovaciu páčku vo vnútri priečinku
na čistiaci prostriedok a priečinok vytiahnite.
2. Vyberte rozdeľovač zmäkčovadla a priečinok
na tekutý prací prostriedok (voliteľný doplnok)
zo zásuvky na prací prostriedok.
Čistenie a údržba vašej
automatickej práčky
013"7";".3;/65&+"650."5*$,&+13"þ,:
Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša automatická práčka zamrzne:
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte automatickú pračku.
Na kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili prívodnú hadicu vody.
Demontujte prívodnú hadicu vody a namočte ju do teplej vody.
Nalejte teplú vodu do bubna automatickej pračky a 10 minút ju v ňom nechajte.
Opätovne pripojte prívodnú hadicu vody k vodnému kohútiku a skontrolujte, či prívod vody a
odtekanie funguje normálne.
64,-"%/&/*&7"À&+"650."5*$,&+13«þ,:
Ak vašu automatickú práčku potrebujete uskladniť na dlhú dobu, najlepšie urobíte, ako ju vypustíte a
odpojíte. Automatické práčky sa môžu poškodiť, ak pred uskladnením necháte v hadiciach a vnútorných
súčastiach vodu.
1. Vyberte cyklus Cotton (Bavlna) a do oddelenia na bielidlo pridajte bielidlo. Potom stlačte
tlačidlo Quick Wash (Rýchle pranie) a nechajte práčku uskutočniť program bez vloženej
bielizne.
2. Zatvorte vodovodné kohútiky a odpojte prívodné hadice.
3. Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky a dvierka automatickej práčky nechajte
otvorené, aby ste umožnili cirkuláciu vzduchu v sušičke.
Ak ste automatickú práčku skladovali pri teplotách pod bodom mrazu, pred jej použitím
poskytnite čas, aby sa všetky voda, ktorá v automatickej práčke zostala, roztopila.
36_ Čistenie a údržba vašej automatickej práčky
Riešenie problémov a
informačné kódy
PROBLÉM
RIEŠENIE
;BSJBEFOJFTBOFTQVTUÓ
t
t
t
t
Uistite sa, či je automatická práčka zapojená.
Uistite sa, či sú pevne uzatvorené dvierka.
Uistite sa, že je otvorený prívodný kohútik(-y) vody.
Nezabudnite stlačiť tlačidlo Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť).
/FNÈäJBEOVWPEVBMFCP
OFNÈEPTUBUPLWPEZ
t
t
t
t
Vodovodný kohútik otvorte úplne.
Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zamrznutá.
Vyrovnajte prívodné hadice vody.
Očistite filter na prívodnej hadici vody.
1PEPLPOijFOÓDZLMVQSBOJB
[PTUBMQSBDÓQSPTUSJFEPL
WQSJFijJOLVQSFQSBDÓ
QSPTUSJFEPL
t Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným
tlakom vody.
t Uistite sa, či ste prací prostriedok pridali do stredu priečinku pre prací
prostriedok.
7JCSVKFBMFCPKFQSÓMJÝIMVijOÈ t Uistite sa, či automatická práčka stojí na rovnom povrchu. Ak povrch
nie je rovný, tak nastavte nožičku automatickej práčky, aby ste
zariadenie vyrovnali.
t Uistite sa, či sú demontované prepravné skrutky.
t Uistite sa, že sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného
objektu.
t Uistite sa, že je vyvážená várka bielizne.
"VUPNBUJDLÈQSÈijLB
OFPEUFLÈBBMFCP
OFPETUSFĵVKF
t Vyrovnajte odtokovú hadicu. Zauzlené hadice rozuzlite.
t Uistite sa, že odpadový filter nie je zanesený.
%WJFSLBTÞ[BUWPSFOÏBMFCP
TBOFDIDÞPUWPSJř
t Dvierka sa dajú otvoriť až po troch minútach od zastavenia zariadenia
alebo vypnutia napájania.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vaše miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Riešenie problémov a informačné kódy _37
04 RIEŠENIE PROBLÉMOV
5*&50#0%:4*10;3*5&",4"13*106Ƕ7"/¶"650."5*$,&+
13«þ,:7:4,:5/Á/"4-&%07/²130#-².:
Riešenie problémov a
informačné kódy
*/'03."þ/²,»%:
V prípade poruchy vašej automatickej práčky budete na displeji vidieť informačné kódy. Ak sa to stane, pred
kontaktovaním servisného strediska skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte navrhované riešenie.
KÓDOVÝ SYMBOL
RIEŠENIE
dE
t Zatvorte dvierka.
t Uistite sa, či sú pevne uzatvorené dvierka.
4E
t Uistite sa, že je otvorený prívodný kohútik vody.
t Skontrolujte tlak vody.
t Vyčistite sieťové filtre na vodnej hadici.
5E
t Vyčistite odpadový filter.
t Uistite sa, že je správne namontovaná odtoková hadica.
t Vyčistite sieťový filter vodnej hadice.
UE
t Várka bielizne je nevyrovnaná. Várku rozložte. Ak je potrebné oprať
len jeden kus oblečenia, ako napríklad župan alebo rifle, tak výsledok
konečného odstreďovania nemusí byť uspokojivý a na okienku
displeja sa zobrazí správa o chybe „UE“.
cE/3E/Uc
t Zavolajte do servisného strediska.
Ohľadne všetkých kódov, ktoré nie sú uvedené vyššie, prípadne ak navrhované riešenie problém nenapraví,
zavolajte do vášho servisného strediska spoločnosti Samsung alebo miestnemu predajcovi značky
Samsung.
38_ Riešenie problémov a informačné kódy
Kalibrácia automatickej práčky
3&Ç*.,"-*#3«$*&
Kalibrácia automatickej práčky _39
05 KALIBRÁCIA AUTOMATICKEJ PRÁČKY
Práčka Samsung automaticky zisťuje váhu prádla. Ak chcete presnejšie zistenie váhy, spustite po inštalácii
kalibračný režim. Kalibračný režim spustíte postupovaním podľa nasledujúcich krokov.
1. Z práčky vyberte bielizeň i všetok obsah a potom práčku vypnite.
2. Súčasne stlačte tlačidlá Temp (Teplota) a Delay End (Oneskorenie ukončenia) a navyše stlačte tlačidlo
Power (Napájanie).
Práčka sa zapne.
3. Stlačením tlačidla Start (Spustiť) aktivujte „režim kalibrácie“.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Po ukončení „režimu kalibrácie“ sa na displeji zobrazí hlásenie „End(En)“ (Koniec) a práčka sa
automaticky vypne. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.
Tabuľka cyklov
5"#6ē,"$:,-07
(z voľba používateľa)
PRACÍ PROSTRIEDOK
PROGRAM
Max. várka
(kg)
Max. teplota
(˚C)
Predpieranie
Pranie
Zmäkčovadlo
7,0
z
áno
z
4ZOUFUJDLÏ
3,0
z
áno
%äÓOTPWJOB
3,0
z
áno
#BWMOB
Rýchlosť odstreďovania (MAX) v
otáčkach za minútu
WF0704
WF0702
95
1400
1200
z
60
1200
1200
z
60
800
800
1PTUFʼnOÏQSÈEMP
1,8
z
áno
z
40
800
800
5NBWÏPEFWZ
4,0
z
áno
z
40
1200
1200
,BäEPEFOOÏQSBOJF
3,0
z
áno
z
60
1400
1200
&LPMPHJDLÏijJTUFOJF
CVCOB
-
-
-
-
60
400
400
4VQFSFLPMPHJDLÏ
QSBOJF
4,0
-
áno
z
40
1200
1200
4UBSPTUMJWPTřPPVUEPPSPWÏPEFWZ
2,0
-
áno
z
40
1200
1200
4UBSPTUMJWPTřPEFUJ
4,0
z
áno
z
95
1400
1200
7MOB
2,0
-
áno
z
40
800
800
3VijOÏQSBOJF
2,0
-
áno
z
40
400
400
PROGRAM
Eco Bubble
Intenzívne
Jednoduché
žehlenie
Namáčanie
Oneskorenie
ukončenia
Rýchle pranie
#BWMOB
z
z
z
z
z
z
4ZOUFUJLB
z
z
z
z
z
-
%äÓOTPWJOB
z
z
z
z
z
-
1PTUFʼnOÏQSÈEMP
z
z
z
z
z
-
5NBWÏPEFWZ
z
z
z
-
z
-
,BäEPEFOOÏQSBOJF
z
-
z
z
z
-
&LPMPHJDLÏijJTUFOJF
CVCOB
-
-
-
-
z
-
4VQFSFLPMPHJDLÏ
QSBOJF
z
z
z
-
z
-
4UBSPTUMJWPTřPPVUEPPSPWÏPEFWZ
z
-
-
-
z
-
4UBSPTUMJWPTřPEFUJ
z
z
z
z
z
-
7MOB
z
-
-
-
z
-
3VijOÏQSBOJF
z
-
-
-
z
-
1. Cyklus s predpieraním trvá približne o 15 minút viac.
2. Údaje trvania cyklu sa namerali pri podmienkach určených v norme IEC 60456/EN 60456.
Po inštalácii spustite kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 39).
3. Každodenné pranie: Krátky program pre testovacie inštitúty.
4. Trvanie prania v jednotlivých domácnostiach sa môže odlišovať od uvedených hodnôt v tabuľke, kvôli
odchýlkam tlaku a teplote prívodu vody, várky a typu bielizne.
5. Keď zvolíte funkciu intenzívneho prania, čas cyklu sa zvýši pre každý cyklus.
40_ Tabuľka cyklov
Príloha
5"#6ē,"45"3045-*7045*05,"/*/:
Odolný materiál
.ÙäFTBäFIMJŘNBYQSJ¡$
Jemné tkaniny
Nežehlite
0CMFIJFOJFTBNÙäFQSBŘQSJ¡$
Môže sa čistiť pomocou
akéhokoľvek rozpúšťadla
0CMFIJFOJFTBNÙäFQSBŘQSJ¡$
Suché čistenie len pomocou
perchloridu, jemnejších pohonných
látok, čistého alkoholu alebo R113
0CMFIJFOJFTBNÙäFQSBŘQSJ¡$
Suché čistenie len pomocou
leteckého benzínu, čistého alkoholu
alebo R113
0CMFIJFOJFTBNÙäFQSBŘQSJ¡$
Nemôže sa čistiť nasucho
Oblečenie sa môže prať v rukách
Sušte vystreté
Iba suché čistenie
Môže sa zavesiť, aby vyschlo
Môže sa bieliť v studenej vode
Sušiť na vešiaku
Nebieliť
Sušte prevrátené pri normálnej
teplote
.ÙäFTBäFIMJŘNBYQSJ¡$
Sušte prevrátené pri obmedzenej
teplote
.ÙäFTBäFIMJŘNBYQSJ¡$
Nesušte prevrátené
0$)3"/"Ç*705/²)0130453&%*"
t Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať,
tak dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby sa
zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť
zvieratá a malé deti.
t Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho
prostriedku.
t Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie fľakov a odfarbovače iba v prípade, ak je to
nevyhnutné.
t Šetrite vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného
programu).
13&)-«4&/*&0;)0%&
Toto zariadenie vyhovuje európskym bezpečnostným normám, smernici ES 93/68 a norme EN 60335.
Príloha _41
07 PRÍLOHA
Nasledovné symboly poskytujú pokyny pre starostlivosť o odevy. Štítky o starostlivosti zahrňujú štyri
symboly v tomto poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie (a v prípade potreby suché čistenie).
Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov domácich a importovaných položiek.
Dodržiavaním pokynov na štítku o starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite problémy s praním.
Príloha
)«30,"650."5*$,Å$)13«þ0,13&%0.«$/045*
Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010
Samsung
/È[PWNPEFMV
,BQBDJUB
WF0704
kg
WF0702
7
Energetická účinnosť
"OBKWZÝÝJBÞijJOOPTř
Bä%OBKOJäÝJBÞijJOOPTř
A+++
A+++
Spotreba energie
3PijOÈTQPUSFCBFMFLUSJDLFKFOFSHJF"&@$
1)
kWh/rok
160
160
4QPUSFCBFMFLUSJDLFKFOFSHJF&@U
$PUUPOŭ„$#BWMOB„$
QSJÞQMOPNOBQMOFOÓ
kWh
0,89
0,89
4QPUSFCBFMFLUSJDLFKFOFSHJF&@U
$PUUPOŭ„$#BWMOB„$
QSJijJBTUPijOPN
OBQMOFOÓ
kWh
0,63
0,63
4QPUSFCBFMFLUSJDLFKFOFSHJF&@U
$PUUPOŭ„$#BWMOB„$
QSJijJBTUPijOPN
OBQMOFOÓ
kWh
0,46
0,46
7ÈäFOâQSÓLPOWSFäJNFWZQOVUJB1@P
W
0,45
0,45
7ÈäFOâQSÓLPOWSFäJNFQPIPUPWPTUJ1@M
W
5
5
l/rok
9400
9400
A
B
otáčok za minútu
1400
1200
47
56
3PijOÈTQPUSFCBWPEZ"8@D
2)
Trieda účinnosti odstreďovania 3)
"OBKWZÝÝJBÞijJOOPTř
Bä(OBKOJäÝJBÞijJOOPTř
.BYJNÈMOBSâDIMPTřPETUSFĵPWBOJB
;PTUBULPWÈWMILPTř
%
Bavlna 60 ˚C a 40 ˚C + intenzívne +
Eco Bubble 4)
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku
Dĺžka trvania štandardného programu
$PUUPOŭ„$#BWMOB„$
QSJÞQMOPNOBQMOFOÓ
min.
201
201
$PUUPOŭ„$#BWMOB„$
QSJijJBTUPijOPNOBQMOFOÓ
min.
181
181
$PUUPOŭ„$#BWMOB„$
QSJijJBTUPijOPNOBQMOFOÓ
min.
161
161
7ÈäFOâijBTWSFäJNFQPIPUPWPTUJ
min.
2
2
1SBOJF
dB (A) re 1 pW
54
54
0ETUSFĵPWBOJF
dB (A) re 1 pW
73
73
Emisie hluku prenášané vzduchom
Rozmery
3P[NFSZKFEOPULZ
Výška
mm
844
Šírka
mm
598
Hĺbka 5)
mm
600
þJTUÈINPUOPTř
kg
66
)SVCÈINPUOPTř
kg
69
)NPUOPTřCBMFOJB
kg
3
5MBLWPEZ
kPa
50-800
Elektrické zapojenie
/BQÊUJF
V
220-240
1SÓLPO
W
2000-2400
'SFLWFODJB
Hz
Meno dodávateľa
42_ Príloha
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Príloha _43
07 PRÍLOHA
3PIJOÈTQPUSFCBFOFSHJFKF[BMPäFOÈOBÝUBOEBSEOâDIIJJTUJBDJDIDZLMPDIQSPHSBNPWQSFCBWMOVQSJUFQMPUF¡$B
¡$QMOFKBIJJBTUPIJOFK[ÈŘBäJBTQPUSFCPVWSFäJNPDI[BQOVUJBBWZQOVUJB4LVUPIJOÈTQPUSFCBFOFSHJFCVEF[ÈWJTJFŘ
od toho, ako sa zariadenie používa.
3PIJOÈTQPUSFCBWPEZKF[BMPäFOÈOBÝUBOEBSEOâDIIJJTUJBDJDIDZLMPDIQSPHSBNPWQSFCBWMOVQSJUFQMPUF¡$B
¡$BQMOFKBIJJBTUPIJOFK[ÈŘBäJ4LVUPIJOÈTQPUSFCBWPEZCVEF[ÈWJTJFŘPEUPIPBLPTB[BSJBEFOJFQPVäÓWB
3. Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
Energia spotrebovaná pri sušení je oveľa drahšia ako energia spotrebovaná pri praní.
Pranie s odstreďovaním pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie pri sušení odevov v sušičke na odevy.
1SPHSBNZv4UBOEBSEDPUUPO¡$QSPHSBNiÀUBOEBSEOâQSPHSBNQSFCBWMOV¡$
Bv4UBOEBSEDPUUPO¡$
QSPHSBNiÀUBOEBSEOâQSPHSBNQSFCBWMOV¡$
LUPSÏNPäOPWZCSBŘQSJEBOÓNNPäOPTUJv*OUFOTJWFi*OUFO[ÓWOF
L
QSPHSBNPNv$PUUPO¡$i#BWMOB¡$
Bv$PUUPO¡$i#BWMOB¡$
TÞWIPEOÏOBQSBOJFCFäOFÝQJOBWFK
bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie.
Funkcia „Eco Bubble“ vždy zapne program „Cotton 60 ˚C course“ (Bavlna 60 ˚C) a „Cotton 40 ˚C course“ (Bavlna
40 ˚C).
Po inštalácii spustite kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 38).
Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.
5. V hĺbke nie je zahrnutá vzdialenosť medzi stenou a jednotkou.
OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?
Krajina
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE
ELEKTRONICKOU FORMOU NA
LOKALITE
ALBANIA
42 27 5755
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com
Kódové č. DC68-03047B-02_SK
Download PDF

advertising