Samsung | WF706U4SAWQ/LE | Samsung Seine Washer with Eco Bubble, 7 kg, White Používateľská príručka

WF706P4SA**
WF706PHSA**
WF706U4SA**
WF706UHSA**
WF704P4SA**
WF704PHSA**
WF704U4SA**
WF704UHSA**
Automatická práčka
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu od
spoločnosti Samsung.
Pre poskytnutie kvalitnejších služieb a informácií
zaregistrujte váš produkt na adrese
www.samsung.com/register
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 1
2012-7-30 11:49:07
funkcie novej automatickej
práčky samsung
Táto nová automatická práčka zmení váš spôsob prania bielizne. Vaša nová automatická
práčka zmení váš pohľad na pranie. Vaša nová práčka Samsung charakteristická
funkciou Eco Bubble a energeticky efektívnou prevádzkou, poskytuje množstvo
prospešných funkcií, vďaka ktorým sa z prania bielizne stáva príjemná a jednoduchá
činnosť.
Ř œVSRUDHQHUJLH
Tento model ponúka v porovnaní s prístrojmi hodnotenými štandardom A účinnejšie využívanie
energie, vďaka špeciálnemu systému generátora Bubble a motora meniča Samsung.
Ř (FR%XEEOH:DVK
Efektívna technológia bublinkového prania Eco Bubble Wash od spoločnosti Samsung poskytuje vyššiu
čistotu a najmodernejšiu starostlivosť o textílie. Vďaka technológii Eco Bubble sa prací prostriedok
rovnomerne rozpustí a prenikne do textílií rýchlejšie a hlbšie.
Ř 0HQHMKOXNXDYLEU£FL¯
Táto práčka spoločnosti Samsung pracuje vďaka chytré technológii kontroly veľmi ticho a
minimalizuje hluk a vibrácie, to dovoľuje udržiavať vibrácie na najnižšej možnej úrovni. Teda
bubon si zachoval perfektné vyváženie.
Ř 4XLFN:DVK5¿FKOHSUDQLH
Nestrácajte čas! Náš program rýchleho prania Quick Wash (Rýchle pranie) vám pomôže
zvládnuť hektický život – teraz môžete svoje obľúbené odevy (max. 2 kg) oprať už za 15
minút!
Ř (FR'UXP&OHDQ(NRORJLFN«ÏLVWHQLHEXEQD
Funkcia Eco Drum Clean (Ekologické čistenie bubna) pomáha udržiavať práčku čistú aj bez
použitia chemických čistiacich prostriedkov alebo bielidla. Vďaka špeciálnemu čistiacemu
programu uchováte bubon práčky čistý a bez zápachu.
Ř %DE\&DUH'HWVN£ELHOL]Hć
Automatická práčka Samsung disponuje programami prania, ktoré kladú dôraz na ochranu
detskej bielizne najmä pre deti s citlivou pokožkou. Tieto programy zabraňujú podráždeniu
detskej pokožky tým, že minimalizujú prítomnosť zvyškov pracieho prostriedku vo vypratej
bielizni. Okrem toho programy prania kategorizujú bielizeň na rôzne druhy a pranie je preto
vykonávané s ohľadom na vlastnosti bielizne tak, aby deti cítili sviežu čistotu vždy, keď si
oblečú svoje oblečenie.
Ř +DQGZDVK5XÏQ«SUDQLH
Pomocou primeranej teploty, jemného prania a adekvátneho množstva vody je možné prať v
tejto práčke aj špeciálnu a jemnú bielizeň.
2_ funkcie novej automatickej práčky samsung
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 2
2012-7-30 11:49:08
Ř 'HOD\(QG2QHVNRUHQ«XNRQÏHQLH
Prací cyklus môžete posunúť až o 19 hodín (v hodinových krokoch), vďaka čomu môžete
práčku používať dokonca aj vtedy, keď nie ste doma.
Ř &KLOG/RFN'HWVN£]£PND
Funkcia Detskej zámky (poistky) zabezpečuje, aby sa deti s práčkou nehrali. Táto
bezpečnostná funkcia deťom zabraňuje, aby mohli ovládať práčku.Pri jej aktivácii zaznie
upozorňujúci signál.
Ř 6HQ]RUYRGQHMKDGLFHQHWHVQRVWLY\EUDQ«PRGHO\
Šikovne konštruovaný systém bezpečnosti vody pre práčky Samsung zahŕňa inteligentnú
hadicu pre zastavenie únikov vody pri zdroji a senzor netesnosti v dolnej časti. Ak sa poruší
vodná hadica, alebo sú zistené úniky vody, vnútorná špongia sa roztiahne, aby blokovala
vodu od zátky.
Ř 2GROQRVĢ¼VSRUDHQHUJLHYÑDNDNHUDPLFN«PXY¿KUHYQ«PX
WHOHVX9\EUDQ«PRGHO\
Inovatívne keramické výhrevné teleso je dvakrát odolnejšie ako bežné výhrevné telesá.
Vďaka nemu ušetríte na opravách vašej práčky. Okrem toho tiež lepšie odoláva nepriaznivému
pôsobenie tvrdej vody a šetrí energiu.
Ř 'LJLW£OQ\JUDƂFN¿GLVSOHM
Digitálny grafický displej na ovládacom paneli je dokonale jasný a umožňuje jednoduché
ovládanie bez najmenších problémov. Digitálny grafický displej nielenže umožňuje jednoduché
ovládanie, ale tiež zabezpečuje rýchle a presné nastavenia práčky, aby ste mohli dosiahnuť tie
najlepšie výsledky prania.
Tento návod na použitie obsahuje dôležité upozornenia o inštalácii, používaní a starostlivosti
o automatickú práčku Samsung. Sú v ňom uvedené: popis ovládacieho panela, inštrukcie
pre používanie práčky a rady pre správne využívanie moderných vlastností a funkcií. V časti
„Riešenie problémov a chybové hlásenia“ na str. 37 sú uvedené spôsoby riešenia technických
problémov vašej novej práčky.
funkcie novej automatickej práčky samsung _3
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 3
2012-7-30 11:49:08
bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Tento návod
obsahuje dôležité informácie o inštalácii, užívaní a ošetrovaní vášho prístroja. Venujte
prosím čas preštudovaniu tohto návodu, aby ste mohli naplno využiť početné
výhody a charakteristiky vašej práčky.
Î20867(9(',(ġ2%(=3(Î12671Ÿ&+32.<12&+
Prečítajte si prosím dôkladne tento návod, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozsiahle
vlastnosti a funkcie vášho prístroja a uložte ho na bezpečné miesto blízko prístroja pro budúce nahliadnutie.
Používajte tento prístroj iba k účelu, pro ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode pro obsluhu.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné inštrukcie v tomto návodu nepokrývajú všetky možné podmienky a
situácie, aké môžu nastať. Je vašou zodpovednosťou používať zdravý rozum, opatrnosť a pozornosť pri
inštalácii, údržbe a obsluhe vašej práčky.
Pretože tento nasledujúci návod k obsluhe zahrnuje rôzne modely, môžu sa vlastnosti vašej práčky mierne
líšiť od tých popísaných v tomto návode a nie všetky výstražné značky a pokyny môžu byť použitelné. Ak
máte akékoľvek otázky či obavy, kontaktujte prosím vaše najbližšie servisné stredisko, alebo vyhľadajte
pomoc a informácie online na www.samsung.com.
'–/(ĺ,7‹%(=3(Î12671‹6<0%2/<$23$75(1,$
ÎR]QDPHQDM¼LNRQ\D]QDÏN\YWRPWRQ£YRGHSURXĻLYDWHýRY
VAROVANIE
Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok Y£ĻQH
SRUDQHQLHRV¶EVPUĢDDOHERĞNRG\QDPDMHWNX
UPOZORNENIE
Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok
SRUDQHQLHRV¶EDDOHERĞNRG\QDPDMHWNX
UPOZORNENIE
Pre zníženie rizika požiaru, výbuchu, elektrického úderu alebo poranenia
osôb pri užívaní vašej práčky, držte se týchto základných bezpečnostných
opatrení:
NEpokúšajte se.
NErozoberajte
NEdotýkajte se
Riaďte sa presne podľa pokynov.
Odpojte zástrčku od nástennej zásuvky.
Uistite sa, že je prístroj uzemnený, aby sa zabránilo elektrickému úderu.
Volajte servisné stredisko pre pomoc.
Poznámka.
7LHWRY¿VWUDĻQ«]QDÏN\DSRN\Q\V¼WXDE\]DEU£QLOLSRUDQHQLXY£VÏLLQ¿FK
5LDÑWHVDQLPLSURV¯PSUHVQH
3RSUHϯWDQ¯WHMWRVHNFLHMXXORĻWHQDEH]SHÏQRPPLHVWHSUHEXG¼FHQDKOLDGQXWLH
Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím prístroja.
Ako u všetkých zariadení užívajúcich elektrinu a pohyblivé časti, potenciálne riziká existujú.
Pre bezpečné obsluhovanie tohto prístroja oboznámte sa s jeho ovládaním a uplatnite pri
jeho používání opatrnosť.
4_ bezpečnostné informácie
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 4
2012-7-30 11:49:11
Nedovoľte aby sa deti (alebo domáce zvieratá) hrali okolo alebo vnútri zariadenia. Dvierka práčky sa
zvnútra otvárajú veľmi ťažko, a preto môže dôjsť k vážnemu poraneniu vo vnútri práčky uväzneného
dieťaťa.
9$529$1,(
Tento prístroj nie je určený pre užívanie osobami (včítane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
či duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom,
alebo nedostali pokyny týkajúce sa použitia prístroja od osoby odpovednej za ich bezpečnosť.
Je treba dohliadnuť na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
Aby sa predišlo nebezpečenstvu zverte výmenu poškodenej zástrčky alebo sieťovej šnúry výhradne
výrobcovi, autorizovanému servisnému pracovníkovi alebo náležite kvalifi kovanej osobe.
Zariadenie by malo byť umiestnené pri ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, prívode vody s kohútikmi a
odtokových rúrach.
Pre práčky s ventilačnými otvormi v základni zaistite, aby tieto otvory neboli zapchaté kobercom alebo
akýmikoľvek inými prekážkami.
V prípade nutnosti výmeny starej hadice použite výhradne novú hadicu.
,1ĝ758.&,(22=1$Î(1:(((
Správna likvidácia tohto výrobku (vyradené elektrické a elektronické
prístroje)
(Použitelné v Európskej Únii a v ostatních európskych krajinách so systémom
separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve, či literatúre ukazuje, že výrobok a jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) by nemal byť na konci svojej
životnosti likvidovaný s ostatným domovným odpadom. Aby ste predišli možnému narušeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte prosím
tieto položky od ostatných typov odpadu a recyklujte ich zodpovedne a podporte tak trvale
udržitelné znovuzpracovanie materiálových zdrojov.
Uživatelia v domácnostiach by mali kontaktovať buď predajňu, kde kúpili tento výrobok, alebo
svoj vládny úrad ohľadne detailov kam a ako môžu tieto položky dať k recyklácii bezpečnej voči
životnému prostrediu.
Podnikoví uživatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo by nemal byť pre likvidáciu zmiešaný s ostatným
hospodárskym odpadom.
bezpečnostné informácie _5
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 5
2012-7-30 11:49:11
bezpečnostné informácie
9$529$1,(
=ƒ9$ĺ1‹9Ÿ675$ĺ1‹32.<1<35(,1ĝ7$/ƒ&,8
Inštalácia tohto prístroja musí byť vykonaná kvalifikovaným technikom, alebo servisnou
firmou.
- Dôsledkom nedodržania môže byť elektrický úder, požiar, výbuch, problémy s výrobkom,
alebo poranenia.
Prístroj je ťažký, buďte opatrní pri jeho zdvíhaní.
Zapojte sieťový kábel do nástennej zásuvky s parametrami AC 220-240V/50Hz alebo
vyššími a užívajte túto zásuvku len pre tento prístroj. Navyše, nepoužívajte predlžovací
kábel.
- Súčasné využívanie nástennej zásuvky ďalšími prístrojami použitím kábla s viacnásobnou
zásuvkou, alebo predĺženie sieťového kábla môže viesť k elektrickému úderu alebo k
požiaru.
- Zaistite, aby sieťové napätie, frekvencia a prúd boli rovnaké, ako tie zo špecifikácie
výrobku. Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru. Napájaciu
zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Odstráňte bežným zpôsobom s užitím suchej látky z kolíkov a zo styčných bodov zástrčky
všetky cudzie látky ako prach alebo voda.
- Odpojte zástrčku a očistite ju suchou látkou.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Zasuňte zástrčku do nástennej zásuvky vo správnom smere, takže kábel smeruje k dlážke.
- Ak zasuniete zástrčku do zásuvky v opačnom smere, môžu sa elektrické vodiče vnútri
kábla poškodiť a to môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Udržujte všetky obalové materiály bezpečne mimo dosah detí, pretože baliace materiály
môžu byť pre deti nebezpečné.
- Ak si dá dieťa plastové vrecko na hlavu, môže to viesť k zaduseniu.
Ak je poškodený prístroj alebo zástrčka alebo sieťový kábel, kontaktujte najbližšie servisné
stredisko.
Tento prístroj musí byť náležite uzemnený.
Neuzemňujte prístroj k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu alebo k
telefónnemu vedeniu.
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Nikdy nezapojujte sieťový kábel do zásuvky, ktorá nie je náležite uzemnená a uistite sa,
že je v súlade s miestnymi a národnými kódmy.
Neinštalujte tento prístroj blízko telesa kúrenia, horľavého materiálu.
Neinštalujte prístroj do vlhkých, mastných alebo prašných miest, do miest vystavených
priamemu slnečnému žiareniu a vode (dážďovým kvapkám).
Neinštalujte tento prístroj do miest s nízkou teplotou
- Mráz môže zpôsobiť prasknutie hadíc.
Neinštalujte tento prístroj do miest, kde môže unikať plyn.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Nepoužívajte poškodenú zástrčku, poškodený sieťový kábel alebo uvolnenú nástennú
zásuvku.
6_ bezpečnostné informácie
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 6
2012-7-30 11:49:11
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Neťahejte za sieťový kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
Neskrúcajte ani nezaväzujte sieťový kábel.
Nevešajte sieťový kábel cez kovový predmet, neumiestňujte na sieťový kábel ťažké
predmety , nevkladajte sieťový kábel medzi predmety ani netlačte sieťový kábel do priestoru
za prístrojom.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Neťahajte za sieťový kábel, keď odpojujete zástrčku.
- Odpojte zástrčku jej držaním a ťahom.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Nepokladajte sieťový kábel a hadice tam, kde sa o ne môžete potknúť.
832=251(1,(
9$5291‹32.<1<35(,1ĝ7$/ƒ&,8
Tento prístroj by mal být umiestnený takým zpôsobom, aby bol v dosahu nástennej
zásuvky.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru v dôsledku elektrického
zvodu.
Inštalujte váš prístroj na rovnú a tvrdú dlážku, která môže niesť jeho váhu.
- Nedodržanie môže viesť k nadmerným vibráciám, pohybom, hluku alebo problémom s
výrobkom.
9$529$1,(
=ƒ9$ĺ1‹9Ÿ675$ĺ1‹32.<1<35(8ĺ9$1,(
Ak dôjde k zatopeniu zariadenie, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu.
Ak prístroj vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo dym, odpojte ihneď zástrčku a
kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
V prípade úniku plynu (ako propan, LP plyn, atď.) okamžite vetrajte bez dotyku zástrčky.
Nedotýkajte sa prístroja ani sieťového kábla.
- Nepoužite k vetraniu ventilátor.
- Iskra môže viesť k výbuchu alebo požiaru.
Nedovoľte deťom hrať sa na práčke alebo v nej. Navyše, keď sa prístroja zbavujete,
odstráňte páku dvierok práčky.
- Keby sa vo vnútri zachytilo, môže dieťa uviaznuť a udusiť sa.
Uistite sa, že ste pred užitím práčky odstránili obaly (molitan, polystyrén) pripevnené k jej
dnu.
bezpečnostné informácie _7
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 7
2012-7-30 11:49:12
bezpečnostné informácie
Neperte veci znečistené benzínom, petrolejom, benzénom, maliarským riedidlom,
alkoholom alebo inými horľavými či výbušnými látkami.
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru alebo výbuchu.
Neotvárajte násilím dvierka práčky, dokiaľ je v prevádzke ( pranie pri vysokej teplote/
sušenie/odstreďovanie).
- Voda vytekajúca z práčky môže viesť k popáleninám alebo zpôsobiť klzkú dlážku.
To môže viesť k poraneniu.
- Otvorenie dvierok násilím môže viesť k poškodeniu výrobku či k poraneniu.
Nestrkajte ruku pod práčku.
- To môže viesť k poraneniu.
Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- To môže viesť k elektrickému úderu.
Nevypínajte pri prevádzke prístroj odpojením zástrčky.
- Zasunutie zástrčky späť do nástennej zásuvky môže zpôsobiť iskru a viesť k
elektrickému úderu alebo požiaru.
Nenechajte deti alebo nemohúce osoby používať túto práčku bez dozoru. Nedovoľte deťom
vliezť do prístroja.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu, popáleninám alebo poraneniu.
Nevkladajte ruku alebo kovový predmet pod práčku, keď je v prevádzke.
- To môže viesť k poraneniu.
Neodpojujte prístroj ťahaním za sieťový kábel, vždycky pevne zovrite zástrčku a vytiahnite ju
rovno zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže zpôsobiť zkrat, požiar a/alebo elektrický úder.
Nepokúšajte sa sami opravovať, rozoberať alebo upravovať prístroj.
- Nepoužívajte žiadne poistky ( ako měď, ocelový drôt, atď.) iné, ako štandardné poistky.
- Ak je potrebná oprava alebo reinštalácia prístroja, kontaktujte vaše najbližšie servisné
stredisko.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s prístrojom alebo k
poraneniu.
Ak sa hadica prívodu vody uvolní z kohútika a zaplaví prístroj, odpojte zástrčku.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
Odpojte zástrčku, ak nie je prístroj v prevádzke dlhší časový úsek alebo pri búrke s
bleskom.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
8_ bezpečnostné informácie
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 8
2012-7-30 11:49:12
832=251(1,(
9$5291‹32.<1<35(8ĺ9$1,(
Ak je práčka znečistená cudzími látkami ako pracie prostriedky, špina, zbytky potravín, atď.,
odpojte zástrčku a vyčistite práčku vlhkou mäkkou tkaninou.
- Nedodržanie môže viesť k farebným škvrnám, zmenám tvaru, poškodení alebo hrdzi.
Predné sklo sa môže silným nárazom rozbiť. Buďte pri užívaní práčky opatrní.
- Ak je sklo rozbité, môže to viesť k poraneniu.
Po výpadku dodávky vody alebo po opätovnom pripojení hadice prívodu vody otvárajte
kohútik pomaly.
Otvárajte kohútik pomaly po dlhom období bez prevádzky.
- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúre môže viesť k poškodeniu
súčiastky alebo k unikaniu vody.
Ak pri prevádzke nastane závada vypúštania, zkontrolujte, či sa jedná o problém odtoku.
- Ak je práčka pri prevádzke zaplavená pretože je problém v odtoku, môže to viesť k
elektrickému úderu, alebo požiaru v dôsledku elektrického zvodu.
Vložte bielizeň do práčky kompletne tak, aby nebola zachytená vo dvierkach.
- Ak je bielizeň zachytená vo dvierkach, môže to viesť k poškodeniu bielizne či práčky
alebo zpôsobiť unikanie vody.
Uistite sa, že je kohútik zatvorený ak nie je práčka užívaná.
- Uistite sa, že je závit prípojky hadice prívodu vody riadne utiahnutý.
- Nedodržanie môže viesť k poškodeniu majetku či k poraneniu.
Zaistite, aby gumové tesnenie a predné presklené dvere neobsahovali cudzie predmety
(odpad, vlákna, vlasy atď.)
- Ak sa do dverí zachytí cudzie predmety alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to
spôsobiť netesnosť vody.
Pred použitím výrobku otvorte kohútik a prekontrolujte, či je prípojka hadice prívodu vody
pevne utiahnutá a či neuniká voda.
- Ak sú závity alebo prípojka hadice prívodu vody voľné, môže to viesť k úniku vody.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie na pracovné úèely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom
prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoloènos ou
Samsung a spoloènosti Samsung nie je možné pripísa zodpovednos za nesprávne
fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
bezpečnostné informácie _9
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 9
2012-7-30 11:49:12
bezpečnostné informácie
Nestavajte sa na vršok prístroja, ani tam neodkladajte predmety (ako bielizeň, horiace
sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety, atď.).
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s výrobkom alebo k poraneniu.
Nestriekajte prchavé látky ako insekticídy na povrch prístroja.
- Okrem toho, že sú ľuďom škodlivé, môžu tiež zpôsobiť elektrický úder, požiar alebo
problémy s výrobkom.
Nedávajte predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole, blízko práčky.
- Môže to viesť k poraneniu v dôsledku chybnej funkcie.
Pretože voda odtekajúca behom prania pri vysokej teplote ale behom sušenia je horúca,
nedotýkajte sa jej.
- Môže to viesť k popáleninám alebo k poraneniu.
Neperte, neodstreďujte ani nesušte nepremokavá sedadlá, rohože alebo oblečenie (*),
pokiaľ nemá váš prístroj špeciálny program na pranie týchto vecí.
- Neperte hrubé tvrdé rohože, ani keď je na nich označenie „možné prať“.
- Môže to viesť k poraneniu alebo k poškodeniu práčky, stien, dlážky či oblečenia v
dôsledku nadmerných vibrácií.
* Vlnená posteľná bielizeň, pláštenky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vrecia,
obaly plienok, oblečenie typu sweat suit, zakrývacie plachty na bicykle, na motorky a na
autá, atď.
Nepoužívajte práčku, keď je schránka na prací prášok odstránená.
- Môže to viesť k elektrickému úderu alebo k poraneniu v dôsledku úniku vody.
Nedotýkajte sa vnútrajšku bubna behom sušenia či krátko po ňom, pretože je horúci.
- Môže to viesť k popáleninám.
Po otvorení schránky na prací prášok do nej nestrkajte ruku.
- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie
pracieho prostriedku. Nedávajte do práčky žiadne iné predmety, okrem bielizne (ako
topánky, zbytky potravín, zvieratá).
- Môže to viesť k poškodeniu práčky, alebo k poraneniu a smrti v prípade domácich
zvierat v dôsledku nadmerných vibrácií.
Nestláčajte tlačidlá pomocou ostrých predmetov ako sú špendlíky, nože, klince, atď.
- Môže to viesť k elektrickému úderu alebo k poraneniu.
Neperte bielizeň znečistenú olejom, krémom alebo pleťovou vodou pochádzajúcimi obvykle
z obchodov starostlivosti o pleť alebo z masážnych kliník.
- Môže to viesť k deformácii gumového tesnenia a k úniku vody.
Nenechávajte v bubne dlhú dobu kovové predmety (ako zatváracie špendlíky či vlásenky)
alebo bielidlá.
- Môže to viesť ku korózii bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na povrch čistiaci prostriedok
(neutrálny) a použite k očisteniu špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefku.
Nepoužívajte prášok suchého čistenia priamo a neperte, neplákajte ani neodstreďujte
bielizeň znečistenú práškom suchého čistenia.
- Môže to viesť ku spontánnemu horeniu alebo vznieteniu v dôsledku tepla z oxidácie
oleja.
Nepoužívajte horúcu vodu zo zariadení na chladenie/ohrev vody.
- Môže to viesť k problémom s práčkou.
10_ bezpečnostné informácie
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 10
2012-7-30 11:49:12
Nepouživajte pre práčku prírodné mydlo na ruky.
- Pokiaľ stvrdne a nahromadí sa vo vnútri práčky, môže to viesť k problémom s výrobkom,
farebným škvrnám, hrdzi alebo nepríjemným zápachom.
V pracej sieťke neperte veľké kusy bielizne ako posteľnú bielizeň.
- Dajte do pracej sieťky ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
- Nedodržanie môže viesť k poraneniu v dôsledku nadmerných vibrácií.
Nepoužívajte stvrdnutý prací prášok.
- Pokiaľ sa nahromadí vnútri práčky, môže to viesť k úniku vody.
Pre práčky s ventilačnými otvormi v základni zaistite, aby tieto otvory neboli zapchaté
kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Uistite sa, že vrecká všetkého oblečenia pre pranie sú prázdne.
- Ostré, tvrdé predmety ako mince, zatváracie špendlíky, klince,šrouby alebo kamene
môžu zpôsobiť rozsiahle poškodenie prístroja.
Neperte oblečenie s veľkými prackami, gombíkmi alebo inými tažkými kovovými súčasťami.
9$529$1,(
=ƒ9$ĺ1‹9Ÿ675$ĺ1‹32.<1<35(Î,67(1,(
Nečistite prístroj tak že priamo naň striekate vodu.
Nepoužívajte na čistenie prístroja benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Môže to viesť k farebným škvrnám, deformácii, poškodeniu, elektrickému úderu alebo
požiaru.
Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prístroj od nástennej zásuvky.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
bezpečnostné informácie _11
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 11
2012-7-30 11:49:12
obsah
13
14
14
14
15
15
15
15
15
Kontrola dodávaného príslušenstva
Požiadavky na inštaláciu
Elektrické napájanie a uzemnenie
Prívod vody
Vypúšťanie vody
Požiadavky na podlahu
Teplota prostredia
Inštalácia do skríň alebo uzavretých priestorov
Inštalácia automatickej práčky
21
21
22
25
25
26
26
27
28
29
29
30
30
31
31
Prvé pranie
Základné inštrukcie
Používanie ovládacieho panelu
Detská zámka
Vypnutie zvukov
Oneskorené ukončenie
Môj cyklus
Eco Bubble
Pranie bielizne pomocou ovládača programov
Manuálne nastavenie prania
Pokyny pre pranie
Pracie prostriedky a prísady
Vhodné pracie prostriedky
Dávkovač pracieho prostriedku
Tekutý prací prostriedok (vybrané modely)
ČISTENIE A ÚDRŽBA
AUTOMATICKEJ PRÁČKY
32
33
32
34
34
35
Eco Drum Clean (Ekologické čistenie bubna)
Núdzové vypustenie vody z automatickej
práčky
Čistenie odpadového filtra a nečistôt
Čistenie vonkajšieho povrchu
Čistenie dávkovača pracieho prostriedku a
jeho vnútorných priestorov
Čistenie vstupného filtra hadice na prívod
vody
Oprava zamrznutej automatickej práčky
Uskladnenie automatickej práčky
INŠTALÁCIA AUTOMATICKEJ
PRÁČKY
13
PRANIE BIELIZNE
21
35
36
36
RIEŠENIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ
HLÁSENIA
37
38
V prípade poruchy práčky vykonajte
nasledovné opatrenia...
Chybové hlásenia
TABUĽKA PROGRAMOV
39
Tabuľka programov
PRÍLOHA
40
40
40
41
Tabuľka starostlivosti o bielizeň
Ochrana životného prostredia
Prehlásenie o zhode
Hárok automatických práčok pre domácnosti
37
39
40
12_ obsah
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 12
2012-7-30 11:49:13
inštalácia automatickej práčky
Dbajte na to, aby inštalatér dôkladne dodržiaval inštalačné inštrukcie.Zabezpečí sa
tým, že práčka bude pracovať správne a počas priania nebudete vystavený riziku
poranenia.
01 INŠTALÁCIA
.21752/$'2'ƒ9$1‹+2356/8ĝ(1679$
Opatrne rozbaľte práčku a skontrolujte, či bolo spolu s práčkou dodané nasledovné príslušenstvo. Ak
sa automatická práčka počas prevozu poškodila alebo ak nemáte všetky uvedené položky, okamžite
kontaktujte zákaznícke centrum Samsung.
+RUQ£SORFKD
8YRýćRYDF¯SUYRN
'£YNRYDÏSUDFLHKR
SURVWULHGNX
2YO£GDF¯SDQHO
=£VWUÏND
'YLHUND
2GWRNRY£
KDGLFH
1¼G]RY£Y\S¼ĞĢDFLD
KDGLÏND
9\URYQ£YDFLH
QRĻLÏN\
%XERQ
2GSDGRY¿ƂOWHU
.U\WƂOWUD
.ý¼Ï
8SHYćRYDF¯
NU\W
.U\W\
RWYRURYQD
VNUXWN\
6WXGHQ«
+RU¼FH9\EUDQ«
PRGHO\
3U¯YRGQ£KDGLFDYRG\
3ULHÏLQRNQD
WHNXW¿SUDF¯
9RGLDFDOLĞWD
SURVWULHGRN
KDGLFH
9\EUDQ«
PRGHO\
.U\W\RWYRURYQDVNUXWN\ : Počet krytov otvorov na skrutky závisí od modelu (3 až 5 krytov).
inštalácia automatickej práčky _13
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 13
2012-7-30 11:49:15
inštalácia automatickej práčky
32ĺ,$'$9.<1$,1ĝ7$/ƒ&,8
(OHNWULFN«QDS£MDQLHDX]HPQHQLH
9$529$1,(
Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble.
Používajte len sieťovú šnúru, ktorá je dodávaná s práčkou.
Pred inštaláciou skontrolujte, či má elektrický prívod nasledovné parametre:
Ř 220-240 V / 50 Hz poistka alebo prerušovač okruhu
Ř Samostatný napájací prívod pre napájanie práčky
Práčka musí byť uzemnená. V prípade poruchy alebo poškodenia práčky zabezpečí uzemnenie
ochranu pred úrazom elektrickým prúdom tak, že elektrickému prúdu poskytne zvod s
najmenším odporom.
Práčka je dodávaná s trojžilovou sieťovou šnúrou zabezpečujúcou uzemnenie po pripojení k
správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Uzemňovací vodič nikdy nepripájajte k plastovému vodovodnému potrubiu, plynovému
potrubiu alebo potrubiu s horúcou vodou.
Nesprávne uzemnenie zariadenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Ak ste si nie istý, či je vaša práčka správne uzemnená, obráťte sa na kvalifi kovaného elektrikára
alebo servisného pracovníka. Koncovku sieťovej šnúry dodávanej s práčkou neupravujte. Ak
koncovka nepasuje do elektrickej zásuvky, obráťte sa na kvalifi kovaného elektrikára, aby ju
vymenil za správnu.
3U¯YRGYRG\
Práčka bude fungovať správne pri tlaku vody v rozmedzí 50 kPa ~ 800 kPa. Ak je tlak vody
menší ako 50 kPa, môže dôjsť k poruche ventilu.Ventil sa potom nebude zatvárať úplne.
Prípadne môže nastať situácia, že sa práčka bude napĺňať dlhšie ako je povolené ovládačmi a
dôjde k vypnutiu práčky. (Časový limit pre napĺňanie je stanovený ovládačmi ako prevencia pred
pretekaním/vytopením, ak dôjde k uvoľneniu vnútornej hadice.)
Vodovodné kohútiky musia byť vo výške do 120cm a musia byť prístupné, aby sa mohol zapojiť
prívod vody.
Väčšina predajní s vodoinštalačným materiálom ponúka rôzne prívodové hadice až do dĺžky
305 cm.
Riziko úniku vodu a vytopenia znížite nasledovnými opatreniami:
Ř 9RGRYRGQ«NRK¼WLN\EXG¼ýDKNRSU¯VWXSQ«
Ř .HÑSU£ÏNXQHSRXĻ¯YDWH]DWYRU¯WHYRGRYRGQ«NRK¼WLN\
Ř 3UDYLGHOQHNRQWUROXMWHÏL]SU¯YRGQHMKDGLFHQHXQLN£YRGD
9$529$1,(
Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či pri ventile alebo kohútikoch nedochádza k
úniku vody.
14_ inštalácia automatickej práčky
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 14
2012-7-30 11:49:15
9\S¼ĞĢDQLHYRG\
3RĻLDGDYN\QDSRGODKX
Pre zabezpečenie správnej funkčnosti musí byť práčka umiestnená na rovnej a dostatočne
pevnej podlahe. Drevené podlahy musia byť vystužené, aby sa minimalizoval vplyv vibrácií a/
alebo nevyváženej náplne práčky. Podlahy s kobercom a dlažbou môžu spôsobovať to, že sa
počas odstreďovania môže práčka nepatrne pohybovať.
01 INŠTALÁCIA
Spoločnosť Samsung odporúča, aby bolo odtokové potrubie vo výške 65cm. Odtoková hadica
musí byť do odtokového potrubia vedená cez odtokovú vodiacu lištu. Odtokové potrubie musí
mať dostatočný priemer, aby doň bolo možné vyústiť alebo zapojiť odtokovú hadicu. Odtoková
hadica je už namontovaná od výroby.
Práčku neinštalujte na vyvýšených plochách alebo na miestach s nedostatočne pevným
podkladom.
7HSORWDSURVWUHGLD
Práčku neinštalujte na miestach, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože vo ventile, čerpadle
a hadiciach práčky ostáva vždy určité množstvo vody. Zamrznutie vody v potrubiach môže
spôsobiť poškodenie hnacieho remeňa, čerpadla a ďalších častí.
,QĞWDO£FLDGRVNU¯ćDOHERX]DYUHW¿FKSULHVWRURY
Pre bezpečnú a správnu prevádzku práčky musí byť okolo nej zabezpečený minimálny voľný
priestor:
Bočné strany – 25 mm
Vrchná strana - 25mm
Zadná strana - 50 mm
Predná strana - 465mm
Ak sú spolu nainštalované práčka aj sušička, v prednej časti musí byť minimálne 465 mm
voľného otvoreného priestoru. Ak bude práčka umiestnená samostatne, takýto voľný otvorený
priestor nie je potrebný.
,1ĝ7$/ƒ&,$$8720$7,&.(-35ƒÎ.<
KROK 1
9¿EHUPLHVWD
Pred inštaláciou automatickej práčky vyberte miesto s nasledujúcimi vlastnosťami:
Ř 3RGODKDVSHYQ¿PDURYQ¿PSRYUFKRPEH]NREHUFDDOHERSRGODKRY«KRPDWHUL£OXNWRU¿
môže blokovať ventilačné otvory
Ř %H]SULDPHKRVOQHÏQ«KRĻLDUHQLD
Ř 'RVWDWRÏQ«YHWUDQLH
Ř 3URVWUHGLHNGHWHSORWDQHNOHVQHSRGņ&
Ř 0LPRWHSHOQ¿FK]GURMRYDNRQDSU¯NODGSHFQDROHMDOHERSO\Q
Ř 'RVWDWRÏQ¿SULHVWRUDE\DXWRPDWLFN£SU£ÏNDQHVW£ODQDVYRMHMVLHĢRYHMĞQ¼UH
inštalácia automatickej práčky _15
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 15
2012-7-30 11:49:16
inštalácia automatickej práčky
KROK 2
'HPRQWRYDQLHSUHSUDYQ¿FKVNUXWLHN
Pred inštaláciou automatickej práčky musíte demontovať všetky prepravné skrutky zo zadnej
časti spotrebiča.
1. Všetky skrutky uvoľnite pomocou dodávaného kľúča.
0RĻQRVĢ
2. Pomocou špeciálneho kľúča uchopte skrutku a vytiahnite ju
cez širokú časť každého otvoru. Postup zopakujte pre každú
skrutku.
3. Otvory zakryte dodanými plastovými krytmi.
0RĻQRVĢ
0RĻQRVĢ
4. Prepravné skrutky si uchovajte na bezpečnom mieste pre prípadné budúce premiestňovanie
práčky.
9$529$1,(
Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti.Všetok baliaci materiál (plastový obalový
materiál, polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.
16_ inštalácia automatickej práčky
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 16
2012-7-30 11:49:17
KROK 3
1DVWDYHQLHY\URYQ£YDFHMQRĻLÏN\
Práčku inštalujte pri ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, prívode vody a odtokových rúrach.
1. Automatickú práčku umiestnite na svoje miesto.
01 INŠTALÁCIA
2. Vyrovnajte práčku
otáčaním vyrovnávacej
nožičky.Ručným
otáčaním ju nastavte do
požadovanej polohy.
3. Po vyrovnaní práčky dotiahnite pomocou dodávaného
kľúča maticu na nožičke.
KROK 4
3ULSRMHQLHNSU¯YRGXDRGYRGXYRGX
Pripojenie prívodnej hadice vody
0RĻQRVĢ
1. Zoberte vodovodnú koncovku tvaru L prívodnej
hadice vody a pripojte ju k prívodu studenej vody
v zadnej časti zariadenia. Ručne ju dôkladne
dotiahnite.
Prívodná hadica vody sa musí na jednej strane
pripojiť k automatickej práčke a na druhej k
vodovodnému kohútiku. Prívodnú hadicu vody
nenaťahujte. Ak je hadica príliš krátka, vymeňte
ju za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.
2. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte ku
kohútiku so studenou vodou a ručne ju dôkladne
dotiahnite. V prípade potreby môžete polohu
prívodnej hadice vody opätovne zmeniť na inú
stranu tak, že uvoľníte koncovku, otočíte hadicu
a koncovku opätovne dôkladne dotiahnete.
0RGHO\VÑDOЯPSU¯YRGRPSUHWHSO¼YRGX
1. Zoberte červenú vodovodnú koncovku tvaru L prívodnej hadice teplej vody a pripojte ju k
prívodu teplej vody v zadnej časti zariadenia. Ručne ju dôkladne dotiahnite.
2. Druhý koniec prívodnej hadice horúcej vody pripojte ku kohútiku s teplou vodou a ručne ju
dôkladne dotiahnite.
3. Ak chcete priviesť len studenú vodu, použite koncovku tvaru Y.
inštalácia automatickej práčky _17
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 17
2012-7-30 11:49:19
inštalácia automatickej práčky
Pripojenie prívodnej hadice vody
1. Z prívodnej hadice demontujte adaptér.
$GDSW«U
3U¯YRGQ£
KDGLFDYRG\
2. Najskôr pomocou krížového skrutkovača ‘+’ uvoľnite štyri
skrutky na adaptéri. Potom uchopte adaptér a otáčajte
časť (2) v smere šípky tak, aby vznikla medzera 5 mm.
1
PP
2
3. Pripojte adaptér k vodovodnému kohútiku tak, že pevne
pritiahnete skrutky.
Potom otáčajte časť (2) v smere šípky a spojte časť (1) s
časťou (2).
9RGRYRGQ¿
NRK¼WLN
1
2
4. Pripojte prívodnú hadicu ku adaptéru. Po
uvoľnení časti (3) sa hadica automaticky pripojí ku
adaptéru, pričom zaznie ‘kliknutie’.
Po pripojení prívodnej hadice k adaptéru
si overte, či je pripojenie správne tak, že
potiahnete prívodnú hadicu nadol.
3
5. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte k vstupnému
ventilu na prívod vody v zadnej časti práčky. Hadicu
pritiahnite v smere hodinových ručičiek na doraz.
0RĻQRVĢ
18_ inštalácia automatickej práčky
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 18
2012-7-30 11:49:21
6. Otvorte prívod vody a skontrolujte, či z ventilu, kohútika
alebo adaptéra neuniká voda. Ak dochádza k úniku vody,
zopakujte predchádzajúce kroky.
9$529$1,(
Práčku nepoužívajte ak dochádza k úniku vody. Môže
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poraneniu.
01 INŠTALÁCIA
✗
✗
Ř Ak má vodovodný kohútik závit, tak prívodnú hadicu vody
pripojte ku kohútiku podľa obrázka.
Pre prívod vody používajte bežný typ vodovodného kohútika. V prípade, že je vodovodný
kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred zasunutím adaptéra na kohútik
demontujte vymedzovací krúžok.
Pripojenie hadice Aqua (vybrané modely)
Hadicu Aqua sme vyvinuli pre dokonalú ochranu pred únikmi.
Pripája sa k hadici prívodu vody a v prípade poškodenia hadice
automaticky preruší prúdenie vody. Zobrazí sa aj výstražný
indikátor.
Ř Prívodnú hadicu vody pripojte ku kohútiku tak, ako je to na
obrázku.
inštalácia automatickej práčky _19
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 19
2012-7-30 11:49:22
inštalácia automatickej práčky
Pripojenie odtokovej hadice
Koniec odtokovej hadice sa môže umiestniť tromi spôsobmi:
1. Cez okraj umývadla: Odtoková hadica musí vyúsťovať vo výške medzi 60 a 90 cm. Aby bol
koniec odtokovej hadice prehnutý, použite dodávanú plastovú vodiacu lištu.Vodiacu lištu
zaistite pomocou háčika o stenu alebo pomocou špagátu ku kohútiku, aby ste zabránili
pohybu odtokovej hadice.
60 ~ 90 cm
2GWRNRY£KDGLFH
9RGLDFDOLĞWDKDGLFH
Odtok stúpacieho potrubia vyžaduje;
Ř PLQLP£OQ\SULHPHUFP
Ř PLQLP£OQXNDSDFLWXRGY£G]DQLDOLWURY]DPLQ¼WX
60 ~ 90 cm
2. prípojke odtokového potrubia drezu: Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať nad
sifónom drezu tak, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.
3. K odtokovému potrubiu: Odporúčame používať vertikálne potrubie s výškou 65 cm.Nemôže
byť kratšie ako 60 cm a dlhšie ako 90 cm.
KROK 5
(OHNWULFN«QDS£MDQLHDXWRPDWLFNHMSU£ÏN\
Sieťový kábel zapojte do stenových zásuviek, 220-240V / 50Hz schválenej elektrickej
zásuvky chránenej poistkou alebo porovnateľným prerušovačom okruhu. (Viac podrobností o
požiadavkách na elektrickú sieť a uzemnenie pozri na str.14)
KROK 6
5HĻLPNDOLEU£FLH
Práčka Samsung automaticky zisťuje váhu prádla. Ak chcete presnejšie zistenie váhy, spustite po
inštalácii kalibračný režim. Kalibračný režim spustíte postupovaním podľa nasledujúcich krokov.
1. Z práčky vyberte bielizeň i všetok obsah a potom práčku vypnite.
2. Súčasne stlačte tlačidlá Temp (Teplota) a Delay End (Oneskorenie ukončenia) a navyše
stlačte tlačidlo Power (Napájanie). Práčka sa zapne.
3. Stlačením tlačidla Start (Štart) aktivujte „režim kalibrácie“.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Po ukončení „režimu kalibrácie“ sa na displeji zobrazí hlásenie „End(En)“ (Koniec) a práčka sa
automaticky vypne. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.
20_ inštalácia automatickej práčky
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 20
2012-7-30 11:49:24
pranie bielizne
S novou práčkou Samsung je najťažšie určiť čo vyprať skôr.
359‹35$1,(
Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný cyklus bez náplne (t.j. bez bielizne).
02 PRANIE BIELIZNE
1. Stlačte tlačilo Power (Napájanie).
v dávkovači pracieho prostriedku naplňte
2. Do zásobníka
trochu pracieho prostriedku.
3. Otvorte prívod vody do automatickej práčky.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie).
Týmto sa z práčky odstráni zvyšková voda, ktorá mohla
zostať v práčke po testovacej prevádzke u výrobcu.
=£VREQ¯N
=£VREQ¯N
: Prací prostriedok na predpieranie alebo škrob.
: Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na namáčanie,
bielidlo a prostriedok na odstraňovanie škvŕn.
Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, využite priečinok na tekutý prací prostriedok
(pozrite si stranu 31 v príručke k príslušnému modelu. Do priečinka na tekutý prací
prostriedok nepridávajte prací prášok.
=£VREQ¯N
: Prísady, napr. aviváž alebo škrob (nenapĺňajte vyššie ako je maximálna úroveň
(MAX) vyznačená pod písmenom „A“)
=ƒ./$'1‹,1ĝ758.&,(
1. Do práčky vložte bielizeň.
9$529$1,(
Do práčky vkladajte len stanovené množstvo bielizne. Kapacitu várky pre každý typ bielizne
zistíte podľa tabuľky uvedenej na str. 30.
Ř 'EDMWHQDWRDE\VDELHOL]HćQH]DFK\WLODYGYLHUNDFKSUHWRĻHWRP¶ĻHVS¶VRELĢY\WHNDQLH
vody.
Ř 3RXNRQÏHQ¯SUDFLHKRF\NOXP¶ĻXYSUHGQHMJXPHQHMÏDVWLWHVQHQLD]RVWDĢ]Y\ĞN\
pracieho prostriedku. Tieto zvyšky pracieho prostriedku odstráňte, pretože môžu
spôsobovať únik vody.
Ř 3RÏDVSUHY£G]N\SU£ÏN\VDQHGRW¿NDMWHVNOHQHQ¿FKGYHU¯SUHWRĻHP¶ĻXE\ĢKRU¼FH
Ř .¿PMHSU£ÏNDYSUHY£G]NHQHRWY£UDMWH]£VXYNXQDSUDF¯SURVWULHGRNDQLƂOWHUQD
nečistoty. Mohla by vás zasiahnuť horúca voda alebo para.
Ř 2GHY\RGROQ«YRÏLYRGHQHSHUWHSULLQRPF\NOHDNRMHSURJUDP6WDURVWOLYRVĢ
ooutdoorové odevy.
2.
3.
4.
5.
Zatvorte dvierka tak, aby zacvakli.
Zapnite práčku.
Do zásobníka v dávkovači pracieho prostriedku pridajte prací prášok a prísady.
Zvoľte prací cyklus a nastavenia pre príslušnú várku bielizne.
Rozsvieti sa indikátor prania a na displeji sa zobrazí odhadovaný čas pracieho cyklu.
6. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie).
pranie bielizne _21
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 21
2012-7-30 11:49:27
pranie bielizne
328ĺ9$1,(29/ƒ'$&,(+23$1(/8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Zvoľte požadované označenie a rýchlosť odstreďovania cyklu.
Pre detailné iinformácie vyhľadajte sekciu „Pranie bielizne pomocou
ovládača programov“. (pozrite si stranu 28)
&RWWRQ%DYOQD - Priemerne alebo jemne znečistené bavlnené
oblečenie, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky, košele
atď.
6\QWKHWLFV6\QWHWLND - Jemne alebo priemerne znečistené blúzky,
košele atď. vyrobené z polyesteru (diolén, trevira), polyamidu (perlon,
nylón) alebo podobných zmesí.
'HQLP'Ļ¯QVRYLQDVyššia úroveň vody počas hlavného prania a extra
plákanie zabezpečia, že na oblečení nezostanú žiadne stopy po pracom
prášku.
%HGGLQJ3RVWHýQ«SU£GOR- Pre posteľovú bielizeň, plachty, obliečky
atď.
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, perte menej ako 2,5 kg a
len 1 typ posteľnej bielizne.
1
VOLIČ CYKLU
'DUN*DUPHQW7PDY«REOHÏHQLH- Prídavné plákania a odstreďovanie
s nižšími otáčkami zabezpečia, že vaše obľúbené tmavé oblečenie bude
jemne vyprané a dokonale vyplákané.
'DLO\:DVK'HQQ«SUDQLH - Každodenná bielizeň ako napríklad
spodná bielizeň a tričká.
(FR'UXP&OHDQ(NRORJLFN«ÏLVWHQLHEXEQD - Používajte na čistenie
bubna. Odstraňuje nečistoty a baktérie z bubna. Odporúčame vám
používať pravidelne (po každých 40 praniach). Nie je potrebné pridávať
prací prostriedok ani bielidlo.
6XSHU(FR:DVK6XSHUHNRORJLFN«SUDQLH - Nízkoteplotný režim Eco
Bubble zaručuje dosiahnutie dokonalých výsledkov pri praní a súčasne
efektívnej úspory energie.
2XWGRRU&DUH6WDURVWOLYRVĢRRXWGRRURY«RGHY\- Používajte u
outdoorových odevov, ako sú odevy na hory, odevy na lyžovanie
a športové odevy. Tieto tkaniny obsahujú úpravu s funkčnými
technológiami, ako sú napr. spandex, stretch alebo mikrovlákna.
%DE\&DUH'HWVN£ELHOL]Hć - Vyššia teplota počas prania a extra
plákania zabezpečia, že na oblečení nezostanú žiadne stopy po pracom
prášku.
:RRO9OQD - Len pre vlnu určenú na pranie v práčke. Náplň musí byť
menšia ako 2,0 kg.
22_ pranie bielizne
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 22
2012-7-30 11:49:28
2
3
4
DIGITÁLNY
GRAFICKÝ DISPLEJ
Zobrazuje zostávajúci čas pracieho cyklu, všetky informácie o cykle a
chybové hlásenia.
TLAČIDLO
NASTAVENIA
TEPLOTY
Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti
teploty vody: (Studená voda ņ&ņ&ņ&ņ&Dņ&
TLAČIDLO
NASTAVENIA
PLÁCHANIA
Stlačením tohto tlačidla pridávate dodatočné cykly plákania. Maximálny
počet cyklov plákania je päť.
02 PRANIE BIELIZNE
Ř Pranie vlny vyperie bielizeň pomocou jemných kolísavých pohybov.
Počas prania pokračujú jemné kolísavé pohyby a namáčanie kvôli
ochrane vlákien vlny pred zrazením/skrútením a pre super jemnú
čistotu. Táto arytmická prevádzka nie je problém.
Ř Pre pranie vlny odporúčame použiť neutrálny prací prostriedok kvôli
dosiahnutiu lepších výsledkov prania a pre zvýšenie starostlivosti o
vlnené vlákna.
+DQGZDVK5XÏQ«SUDQLH- Veľmi jemný prací cyklus, ktorý nahrádza
ručné pranie.
6SLQ2GVWUHÑRYDQLH- Vykonanie dodatočného odstreďovania pre
dokonalejšie odstredenie vody.
5LQVH6SLQ3O£NDQLH2GVWUHÑRYDQLH- Pre várky, ktoré potrebujete
len vyplákať alebo ak chcete do várky plákaním pridať aviváž.
Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez možnosti rýchlosti
odstreďovania.
5
6
TLAČIDLO
NASTAVENIA
ODSTREĎOVANIA
TLAČIDLO VÝBERU
SPÔSOBU PRANIA
WF706P4/WF706U4/
WF706PH/WF706UH/
WF704P4/WF704U4/
WF704PH/WF704UH
,
, 400, 800, 1200, 1400 otáčok za minútu
„Bez odstreďovania “ - Bielizeň zostane v bubne a po záverečnom
vypustení vody sa nevykoná odstredenie.
„Rinse Hold (Pozastavenie plákania)
” - Bielizeň zostane namočená
v záverečnej vode pre plákanie. Predtým ako vyberie bielizeň z práčky je
potrebné vykonať buď Vypúšťanie vody, alebo Odstreďovanie.
Opakovane stláčajte toto tlačidlo pre výber dostupných možností prania:
Namáčanie Intenzívne Predpieranie Namáčanie
+ Intenzívne Namáčanie + Predpieranie Intenzívne +
Predpieranie Namáčanie + Intenzívne + Predpieranie vypnuté
„Predpieranie”: Stláčaním tlačidla zvolíte predpieranie. Predpieranie je
dostupné len s programami: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), Denim
(Džínsovina), Bedding (Posteľné prádlo), Dark Garment (Tmavé oblečenie),
Daily Wash (Denné pranie), Super Eco Wash(Super ekologické pranie),
Baby Care (Detská bielizeň).
„Namáčanie“: Použite túto možnosť pre efektívne odstránenie škvŕn pri
namáčaní bielizne.
Ř Funkcia namáčania sa uskutoční po 13 minútach pracieho cyklu
Ř Funkcia namáčania pokračuje nasledujúcich 30 minút šiestimi
cyklami, pričom jeden namáčací cyklus je tvorený 1 minútou otáčania
a 4 minútami stánia.
Ř Funkcia namáčania je dostupná iba v nasledujúcich pracích
programoch: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), Denim
(Džínsovina), Bedding (Posteľné prádlo), Daily Wash (Denné pranie),
Super Eco Wash (Super ekologické pranie), Baby Care (Detská
bielizeň).
„Intenzívne”: Stlačte toto tlačidlo ak je bielizeň veľmi znečistená a je
potrebné ju dôkladnejšie vyprať. Trvanie cyklu sa pre každý cyklus
zvyšuje
pranie bielizne _23
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 23
2012-7-30 11:49:31
pranie bielizne
7
8
9
TLAČIDLO
NASTAVENIA ECO
BUBBLE
Režim Eco Bubble je predvolene zapnutý. Ak chcete označenie zrušiť a
vypnúť generátor bubliniek (zobrazuje sa na ovládacom paneli), stlačte
tlačidlo voľby režimu Eco Bubble. Ak budete chcieť funkciu znova
zapnúť, stlačte tlačidlo znova.
Ř Niektoré cykly prania vyžadujú zapnutie funkcie Eco Bubble (zobrazí
sa na paneli a generátor sa zapne automaticky).
Ř Iné cykly prania túto možnosť nevyžadujú a generátor automaticky
vypnú.
Ř U mnohých cyklov môžete túto možnosť nastaviť manuálne.
Viditeľne tým ovplyvníte dobu prania zobrazenú na paneli, ktorá
bude nevyhnutná na dosiahnutie požadovaných výsledkov (bližšie
informácie nájdete na strane 27).
TLAČIDLO
NASTAVENIA ĽAHKÉ
ŽEHLENIE
Stlačením tohto tlačidla pripravíte bielizeň pre jednoduché žehlenie.
Tátofunkcia totiž znižuje mieru pokrčenia bielizne počas odstreďovania.
Ř Easy Iron (Ľahké žehlenie) je dostupné len pre programy: Cotton
(Bavlna), Synthetics (Syntetika), Denim (Džínsovina), Bedding
(Posteľné prádlo), Dark Garment (Tmavé oblečenie), Daily Wash
(Denné pranie), Super Eco Wash(Super ekologické pranie), Baby
Care (Detská bielizeň).
Ř Keď zvolíte funkciu Easy Iron (Ľahké žehlenie), odstreďovanie je
možné nastaviť maximálne na 800 ot./min. (Ak v režime Jednoduché
žehlenie nastavíte odstreďovanie na vyššiu rýchlosť ako 800 ot./min.,
odstreďovanie sa automaticky nastaví na 800 ot./min.)
TLAČIDLO
NASTAVENIA
RÝCHLE PRANIE
Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s hmotnosťou menej ako 2 kg,
ktorú potrebujete rýchlo oprať. Trvá minimálne 15 minút, môže sa však
odlišovať od vyznačených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti
vody, teploty privádzanej vody, izbovej teploty, typu a množstva prania,
úrovne znečistenia, používaného pracieho prostriedku, nevyváženosti
dávky, výkyvov v elektrickej sieti a zvolených doplnkových volieb.
Ř Opakovaným stláčaním tohto tlačidla vyberte dobu cyklu: 15 min 20 min 30 min 40 min 50 min 1 hr Vyp.
9$529$1,(
10
11
12
13
Práškový/tekutý čistiaci prostriedok by pri 2 kg dávke nemal
presiahnuť množstvo 20 g. V opačnom prípade môžu jeho zvyšky
zostať na odevoch.
TLAČIDLO
NASTAVENIA
ONESKORENÉHO
UKONČENIA
Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti
oneskoreného ukončenia (od 3 hodín až po 19 hodín v hodinových
krokoch).
Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.
TLAČIDLO
NASTAVENIA ŠTART/
POZASTAVENIE
Stlačte pre pozastavenie a opätovné spustenie pracích cyklov.
TLAČIDLO
NASTAVENIA MÔJHO
CYKLU
Vyberte svoj obľúbený cyklus vrátane teploty, odstreďovania, úrovne
znečistenia, volieb atď.
TLAČIDLO
NAPÁJANIA
Jedným stlačením práčku zapnete a jeho opätovným stlačením ju
vypnete.
Ak práčku ponecháte zapnutú viac ako 10 minút bez toho, aby ste
stlačili akékoľvek tlačidlo, práčka sa automaticky vypne.
24_ pranie bielizne
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 24
2012-7-30 11:49:31
'HWVN£]£PND
Funkcia detskej poistky vám umožňuje zablokovať tlačidlá, a tak nastavený prací cyklus nie je
možné zmeniť.
Aktivácia/Deaktivácia
02 PRANIE BIELIZNE
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej poistky, na 3
sekundy stlačte súčasne tlačidlá Temp. (Teploty) a Rinse (Plákanie).
Po aktivovaní funkcie sa na displeji zobrazí „Child Lock (Detská
zámka) “.
Keď je funkcia detskej poistky aktívna, je funkčné len tlačidlo
Power (Napájanie). Detská poistka ostane aktívna dokonca
aj vtedy, ak vypnete a zapnete napájanie, alebo ak odpojíte a
zapojíte sieťovú šnúru.
6(.
9\SQXWLH]YXNRY
Tlačidlo vypnutia zvuku môže byť stlačené počas hociktorého cyklu. Ak je vybraná táto funkcia,
zvuky sú vypnuté pre všetky cykly. Aj keď práčku opakovane vypnete a
zapnete, nastavenie sa zachováva.
Aktivácia/Deaktivácia
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu vypnutia zvukov, na 3
sekundy stlačte súčasne tlačidlá Spin (Odstreďovanie) a Option
(Voľba). Po aktivovaní funkcie sa na displeji zobrazí „Sound Off
(Vypnutie zvukov) “ Oneskorené ukončenie.
6(.
pranie bielizne _25
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 25
2012-7-30 11:49:33
pranie bielizne
2QHVNRUHQ«XNRQÏHQLH
Nastavením oneskorenia v rozmedzí od 3 do 19 hodín (v hodinových krokoch) môže nastaviť
práčku, aby automaticky ukončila pranie neskôr. Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy
sa prací cyklus ukončí.
1. Manuálne alebo automaticky nastavte práčku podľa typu bielizne určenej pre pranie.
2. Stláčajte tlačidlo Delay End (Oneskorené ukončenie), kým sa nezobrazí požadovaný čas
oneskorenia.
3. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie). Rozsvieti sa indikátor oneskoreného
ukončenia „Delay End (Oneskorené ukončenie) “ a hodiny začnú odpočítavať nastavený
čas.
4. Pre zrušenie oneskoreného ukončenia stlačte tlačidlo Power (Napájanie) a následne opäť
zapnite práčku.
0¶MF\NOXV
Umožňuje vám aktivovať vlastný program prania (teplota, odstreďovanie, úroveň znečistenia atď.)
jediným stlačením tlačidla.
Ak chcete načítať a použiť uložené možnosti režimu Môj Cyklus, stlačte tlačidlo My Cycle
(Môj cyklus). Indikátor „My Cycle (Môj cyklus)” bude indikovať aktiváciu. Zvolený program a
indikátory volieb budú tiež blikať.
V režime Môj cyklus môžete všetky voľby nastaviť nasledovne.
1. Otvorte prívod vody.
2. Stlačte tlačilo Power (Napájanie).
3. Vyberte cyklus pomocou prvku Cycle Selector (Volič cyklov).
4. Po výbere cyklu nastavte jednotlivé voľby.
Dostupné nastavenia volieb pre jednotlivé cykly nájdete v „tabuľke cyklov“ na strane 39.
5. Potom môžete zvolený cyklus a príslušné možnosti uložiť stlačením a podržaním tlačidla
My Cycle (Môj cyklus) po dobu viac ako 3 sekúnd v režime Môj cyklus. Zvolený cyklus a
možnosti, ktoré ste zvolili, sa zobrazia pri nasledujúcom výbere funkcie Môj cyklus.
Nastavenia režimu Môj cyklus môžete zmeniť zopakovaním vyššie uvedeného postupu.
Naposledy použité nastavenie sa zobrazí pri nasledujúcom výbere funkcie Môj cyklus.
Ak stlačíte tlačidlo My Cycle (Môj cyklus) a uvoľníte ho do 3 sekúnd, zobrazí sa v minulosti
uložený cyklus a jeho voľby. Ak stlačíte tlačidlo My Cycle (Môj cyklus) a podržíte ho stlačené
dlhšie ako 3 sekundy, aktuálne nastavený program a jeho voľby sa uložia a LED dióda bude
blikať 3 sekundy.
26_ pranie bielizne
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 26
2012-7-30 11:49:34
(FR%XEEOH
Vďaka technológii Eco Bubble sa prací prostriedok rovnomerne rozpustí a prenikne do textílií rýchlejšie a
hlbšie.
Program
Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika),
Denim (Džínsovina), Bedding (Posteľné
prádlo), Dark Garment (Tmavé
oblečenie), Daily Wash (Denné pranie)
Super Eco Wash (Super ekologické
pranie), Outdoor Care (Starostlivosť o
outdoorové odevy), Baby Care
(Detská bielizeň), Wool (Vlna), Hand
Wash (Ručné pranie)
Ekologické čistenie bubna
Funkcia bubliniek
Zrušenie funkcie bubliniek
Dostupné
Dostupné
Nedostupné
Nedostupné
02 PRANIE BIELIZNE
Funkcia bubliniek je dostupná vo všetkých programoch okrem Ekologické čistenie bubna,
pričom dostupnosť funkcií je nasledovná.
-
Ř 9]£YLVORVWLRGSURJUDPXVDP¶ĻHSRXĻLĢRGOLĞQ£EXEOLQNRY£IXQNFLD
Výber funkcie Eco Bubble je predvolený. Ak chcete zrušiť voľbu funkcie bubliniek, stlačte
ho raz, ako chcete funkciu bubliniek zvoliť znovu, stlačte ho opakovane.
1.
2.
3.
4.
Otvorte dvierka, do pracieho bubna vložte bielizeň a dvierka zatvorte.
Stlačte tlačilo Power (Napájanie).
Vyberte funkciu.
Do príslušných priečinkov pridajte vhodné množstvo
pracieho prostriedku a zmäkčovača tkanín, a to v závislosti
od množstva bielizne. Potom zásuvku na pracie prostriedky
zatvorte.
Ř Do priečinka na prací prostriedok pridajte vhodné
množstvo pracieho prostriedku , potom do priečinka
tesne pod
na zmäkčovač pridajte zmäkčovač tkanín
čiarku „A“ pre zmäkčovač tkanín (MAX.)
Ř Keď je zvolený program predpierania, pridajte prací prostriedok aj do priečinka
predpierania .
Ř Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, nechajte priečinok na tekutý prací prostriedok
v zásuvke (pozrite si časť „Tekutý prací prostriedok“ na strane 31).
Do priečinka na tekutý prací prostriedok nepridávajte prací prášok.
5. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie).
Ř Stlačením tlačidla Start/Pause (Štart/Pozastavenie) spustite pranie.
Ř Automaticky sa rozpozná množstvo bielizne a bielizeň sa vyperie.
Ř Keď sa spustí prevádzka práčky, funkciu bubliniek nie je možné pridať ani zvoliť.
Ř 6RĞSHFLƂNRYDQ¿PPQRĻVWYRPSUDFLHKRSURVWULHGNXVDY\WYRU¯GRVWDWRÏQ«PQRĻVWYR
bubliniek.
Ř 3UDYLGHOQHÏLVWLWHƂOWHUQHÏLVW¶W3UDYLGHOQ¿PÏLVWHQ¯PSULVSLHYDWHNWYRUEHGRVWDWRÏQ«KR
množstva bubliniek.
Ř %XEOLQN\VDY]£YLVORVWLRGSUDFLHKRSURVWULHGNXDELHOL]QHP¶ĻXDEVRUERYDĢDP¶ĻHVD
zdať, že ich je málo.
Ř +RFLVDEXEOLQN\Y\WY£UDM¼LKQHÑSRVSXVWHQ¯SUDQLDSRXĻ¯YDWHOLDLFKP¶ĻXVSR]RURYDĢDĻ
o niekoľko minút.
pranie bielizne _27
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 27
2012-7-30 11:49:35
pranie bielizne
3UDQLHELHOL]QHSRPRFRXRYO£GDÏDSURJUDPRY
Táto nová automatická práčka umožňuje jednoduchšie pranie bielizne vďaka automatickému
riadiacemu systému „Fuzzy Control“. Po výbere programu práčka nastaví správnu teplotu, čas
prania a rýchlosť prania.
1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Stlačte tlačilo Power (Napájanie).
3. Otvorte dvierka.
4. Postupne voľne uložte bielizeň do bubnu práčky do maximálnej úrovne.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných zásobníkov pridajte prací prostriedok, zmäkčovač a prací prostriedok na
predpieranie (ak je potrebný).
Predpieranie je dostupné len pre programy Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), Denim
(Džínsovina), Bedding (Posteľné prádlo), Dark Garment (Tmavé oblečenie), Daily Wash
(Denné pranie), Super Eco Wash (Super ekologické pranie), Baby care (Detská bielizeň). Je
potrebné len vtedy, ak je bielizeň veľmi znečistená.
7. Pomocou Ovládača programov zvoľte vhodný cyklus prania pre daný typ materiálu:
Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), Denim (Džínsovina), Bedding (Posteľné prádlo),
Dark Garment (Tmavé oblečenie), Daily Wash (Denné pranie), Eco Drum Clean (Ekologické
čistenie bubna), Super Eco Wash (Super ekologické pranie), Outdoor Care (Starostlivosť o
outdoorové odevy), Baby Care (Detská bielizeň), Wool (Vlna), Hand Wash (Ručné pranie). Na
ovládacom paneli sa rozsvietia príslušné indikátory.
8. Teraz môžete stláčaním príslušných tlačidiel nastaviť teplotu prania, počet plákaní, rýchlosť
odstreďovania a čas oneskorenia.
9. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie) a pranie sa začne. Indikátor procesu sa
rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas pracieho cyklu.
0RĻQRVĢSR]DVWDYHQLD
Do 5 minút od začiatku prania je možné pridať/vybrať kusy bielizne.
1. Stlačením tlačidla Start/Pause (Štart/Pozastavenie) odistite dvierka.
Dvierka nie je možné otvoriť, keď je voda príliš HORÚCA alebo keď je úroveň vody
VYSOKÁ.
2. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie) a pokračujte v praní.
3RXNRQÏHQ¯SUDFLHKRF\NOX
Po úplnom ukončení pracieho cyklu sa práčka automaticky vypne.
1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.
28_ pranie bielizne
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 28
2012-7-30 11:49:35
0DQX£OQHQDVWDYHQLHSUDQLD
02 PRANIE BIELIZNE
Oblečenie môžete dať prať manuálne bez použitia ovládača programov.
1. Otvorte prívod vody.
2. Stlačte tlačidlo Power (Napájanie) na práčke.
3. Otvorte dvierka.
4. Postupne voľne uložte bielizeň do bubnu práčky do maximálnej úrovne.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných zásobníkov pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné aj zmäkčovač alebo
prací prostriedok na predpieranie.
7. Stláčaním tlačidla pre nastavenie teploty Temp. (Teploty) nastavte teplotu.
(Studená voda ņ&ņ&ņ&ņ&Dņ&
8. Stláčaním tlačidla pre nastavenie plákania Rinse (Plákanie) nastavte požadovaný počet
cyklov plákania.
Maximálny počet cyklov plákania je päť.
Čas prania sa adekvátne predĺži.
9. Stláčaním tlačidla Spin (Odstreďovanie) nastavte rýchlosť odstreďovania.(
: No Spin
(Bez odstreďovania);
: Rinse Hold (Pozastavenie plákania) )
10. Opakovane stláčajte tlačidlo Delay End (Oneskorené ukončenie) aby ste prechádzali
cez dostupné možnosti oneskoreného ukončenia (od 3 hodín po 19 hodín v hodinových
krokoch). Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.
11. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie) a práčka začne prací cyklus.
32.<1<35(35$1,(
Postupujte podľa týchto jednoduchých pokynov a dosiahnete dokonalé a efektívne pranie.
Pred praním vždy skontrolujte štítok na oblečení.
9DĞXELHOL]HćWULHÑWHDSHUWHSRGýDQDVOHGXM¼FLFKNULW«UL¯
Ř Štítok bielizne: Bielizeň roztrieďte na bavlnu, zmiešané tkaniny, syntetiku, hodváb, vlnu a
umelý hodváb.
Ř Farba: Roztrieďte bielu a farebnú bielizeň. Nové farebné kusy oblečenia perte samostatne.
Ř Veľkosť: Umiestnenie kusov oblečenia rôznych veľkostí do rovnakej várky zlepší účinok
prania.
Ř Citlivosť: Jemné oblečenie perte oddelene pomocou pracieho programu Jemná bielizeň pre
čisté nové vlnené oblečenie, záclony a hodvábne oblečenie. Skontrolujte štítky na oblečení,
ktoré periete alebo si pozrite tabuľku starostlivosti o bielizeň v prílohe.
9\SU£]GQHQLHYUHFLHN
Pred každým praním vyprázdnite všetky vrecká na bielizni. Malé, nesúmerne tvarované tvrdé
objekty, ako napríklad mince, nožíky, zatváracie špendlíky a kancelárske spinky môžu poškodiť
práčku. Neperte bielizeň, ktorej súčasťou sú veľké spony, gombíky alebo podobné časti z
tvrdého kovu.
Kovové časti oblečenia môžu poškodiť samotné oblečenie a tiež bubon práčky. Pred praním
pozapínajte gombíky a ozdobené oblečenie otočte naruby. Ak sú počas prania na nohaviciach a
bundách odopnuté zipsy, môže dôjsť k poškodeniu koša na odstreďovanie. Pred praním je zipsy
potrebné zapnúť a zaistiť.
Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením a môže sa poškodiť. Pred
spustením prania zaviažte všetky šnúrky na oblečení.
3UHGSLHUDQLHEDYOQ\
Táto nová automatická práčka spolu s modernými pracími prostriedkami umožňuje dokonalé
pranie a šetrí energiu, čas, vodu a prací prostriedok. Ak je však bavlnená bielizeň obzvlášť
znečistená, použite predpieranie s pracím prostriedkom na báze proteínov.
pranie bielizne _29
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 29
2012-7-30 11:49:35
pranie bielizne
8UÏHQLHNDSDFLW\Y£UN\
Automatickú práčku nadmerne nezaťažujte, pretože sa vaša bielizeň nemusí správne oprať.
Podľa nižšie uvedenej tabuľky zistite kapacitu várky pre typ bielizne, ktorú periete.
Typ tkaniny
Kapacita várky
0RGHO
WF706/WF704
&RWWRQ%DYOQD
SULHPHUQHMHPQH]QHÏLVWHQ£
YHýPL]QHÏLVWHQ£
7,0 kg
6\QWKHWLFV6\QWHWLND
2,5 kg
'HQLP'Ļ¯QVRYLQD
3,0 kg
%HGGLQJ3RVWHýQ«SU£GOR
2,0 kg
2XWGRRU:HDU6WDURVWOLYRVĢR
RXWGRRURY«RGHY\
2,0 kg
:RRO9OQD
2,0 kg
Ř $NMHELHOL]HćYSU£ÏNHQHY\Y£ĻHQ£QDGLVSOHMLVYLHWLŕUE“), tak znížte várku.
Keď je bielizeň nevyvážená, účinnosť odstreďovania sa môže znížiť.
Ř 9SU¯SDGHSUDQLDO¶ĻNRY¯QDOHERSRVWHýRY«ELHOL]QHVDP¶ĻHSUHGOĻLĢGREDF\NOXDOHER
znížiť účinnosť odstreďovania.
Ř 3UHO¶ĻNRYLQ\DOHERSRVWHýRY¼ELHOL]HćMHRGSRU¼ÏDQ£NDSDFLWDG£YN\NJDOHERQLĻĞLD
Podprsenky (určené na pranie) vkladajte do pracej sieťky vložiť
medzeru(zakúpenej osobitne).
Ř .RYRY«ÏDVWLSRGSUVHQLHNP¶ĻXSUHSLFKQ¼ĢPDWHUL£ODSRĞNRGLĢ
bielizeň. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.
Ř 0DO«ÏDVWLREOHÏHQLDDNRSRQRĻN\UXNDYLFHSDQÏXFK\DYUHFNRYN\
sa môžu zachytiť okolo dvierok. Preto ich vkladajte do jemnej pracej
sieťky.
Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to spôsobiť neobvyklé
vibrácie, ktoré by mohli automatickú práčku presunúť a spôsobiť nehodu s následkom
832=251(1,(
zranenia.
35$&,(352675,('.<$356$'<
9KRGQ«SUDFLHSURVWULHGN\
Typ pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná
tkanina, vlna), farby, teploty prania, stupňa znečistenia. Vždy používajte pracie prostriedky so
„zníženou penivosťou“ určené pre automatické práčky.
Dodržiavajte odporúčania od výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sa týkajú hmotnosti bielizne,
stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete presnú tvrdosť napájacej vody,
kontaktujte príslušnú vodárenskú spoločnosť, ktorá má na starosti jej dodávku.
Nepoužívajte stvrdnuté alebo stuhnuté pracie prostriedky, pretože prací prostriedok sa pri
plákaní nemusí odstrániť. Môže dôjsť k tomu, že práčka nebude správne plákať alebo dôjde
k pretečeniu spôsobenému zablokovaním.
30_ pranie bielizne
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 30
2012-7-30 11:49:36
'£YNRYDÏSUDFLHKRSURVWULHGNX
Automatická práčka má samostatné zásobníky určené na dávkovanie pracích prostriedkov a
aviváží. Pred spustením práčky pridajte pracie prostriedky do príslušných zásobníkov.
Kým je práčka v prevádzke, neotvárajte zásuvku na prací prostriedok. Mohla by vás
zasiahnuť horúca voda alebo para.
1. Vytiahnite uvoľňovací prvok na ľavej strane ovládacieho panelu.
2. Pred spustením práčky pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku priamo do
zásobníka .
02 PRANIE BIELIZNE
Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, využite
priečinok na tekutý prací prostriedok (pozrite si časť
„Tekutý prací prostriedok“ v príručke k príslušnému
modelu).
Ř Do priečinka na tekutý prací prostriedok nepridávajte prací
prášok.
3. Ak je to potrebné, tak do zásobníka na aviváž
pridajte
aviváž. NESMIETE presiahnuť čiarku MAX FILL (MAX.
NAPLNENIE)( ).
832=251(1,(
Do priečinka zmäkčovadla ( ) NEPRIDÁVAJTE žiadny
práškový/tekutý prací prostriedok.
4. Ak používate predpieranie, pridajte odporúčané množstvo
pracieho prostriedku priamo do zásobníka na predpieranie
.
0$;
Ak periete veľké kusy bielizne, NEPOUŽÍVAJTE
nasledovné typy pracích prostriedkov.
Ř 3UDFLHSURVWULHGN\YRIRUPHJUDQ¼ODOHERWDEOHWLHN
Ř 3UDFLHSURVWULHGN\SRXĻ¯YDM¼FHSUDFLXJXýXDOHERVLHĢ
Koncentrované alebo husté aviváže alebo kondicionéry musia byť pred naliatím do
zásobníka zriedené malým množstvom (predídete tým pretečeniu v dôsledku zablokovania
prietoku).
Dávajte pozor, aby zmäkčovadlo textílií nepretieklo, keď zatvárate priečinok na prací
prostriedok po pridaní zmäkčovadla textílií do priečinka na prací prostriedok pre
oplachovanie.
7HNXW¿SUDF¯SURVWULHGRNY\EUDQ«PRGHO\
Ak chcete používať tekutý prací prostriedok, do časti na hlavné pranie v zásuvke na prací
prostriedok umiestnite priečinok na tekutý prací prostriedok a
3ULHÏLQRNQD
nalejte do neho tekutý prací prostriedok.
WHNXW¿SUDF¯
Ř NESMIETE ho naplniť nad úroveň čiarky MAX.
SURVWULHGRN
Ř .HÑSRXĻ¯YDWHSUDF¯SU£ĞRN]R]£VXYN\QDSUDF¯
prostriedok vyberte priečinok na tekutý prací
prostriedok. Prací prášok by sa v prípade pridania do
priečinka na tekutý prací prostriedok nerozpustil.
Ř 3RY\SUDQ¯P¶ĻHY]£VXYNHQDSUDF¯SURVWULHGRN]RVWDĢ
trocha tekutiny.
pranie bielizne _31
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 31
2012-7-30 11:49:38
čistenie a údržba automatickej
práčky
Tým, že vašu práčku budete udržiavať čistú, zvýšite jej prací účinok, zabránite
poruchám a zbytočným opravám a predĺžite jej životnosť.
(&2'580&/($1(.2/2*,&.‹Î,67(1,(%8%1$
Tento program predstavuje samočistiaci program, ktorý odstraňuje plesne, ktoré sa môžu tvoriť vo vnútri
práčky.
1. Stlačte tlačilo Power (Napájanie).
2. Otočte Cycle Selector (Volič cyklov) na program
Ekologické čistenie bubna.
Ř Môžete použiť len funkciu oneskoreného ukončenia.
Ř Počas cyklu ECO Drum Clean(Ekologické čistenie bubna)
GRVDKXMHYRGDWHSORWXņ&
Teplotu nie je možné zmeniť.
Ř Pri vložení bielizne sa automaticky nastaví program Bavlna so strednou hladinou vody a
WHSORWRXņ&
3. Do priečinka na prací prostriedok pridajte vhodné množstvo
a zásuvku na prací prostriedok
čistiaceho prostriedku
zatvorte (pri čistení bubna pomocou čistiaceho prostriedku).
Ř Používajte čistiaci prostriedok vhodný na čistenie bubna.
Ř Existujú práškové a tekuté prostriedky na čistenie
bubna. Čistiace prostriedky tekutého typu sú dostupné
len s priečinkom na tekutý prací prostriedok (voliteľný
doplnok).
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie).
Ř Ak stlačíte tlačidlo Start/Pause (Spustiť/Pozastaviť), spustí sa program Ekologické
čistenie bubna.
832=251(1,(
Ř Pomocou programu Ekologické čistenie bubna môžete vyčistiť bubon bez použitia čistiaceho
prostriedku.
Ř Program Ekologické čistenie bubna nikdy nepoužívajte v čase, keď je v práčke vložená
bielizeň. Mohlo by dôjsť k poškodeniu látky alebo poruche práčky.
Ř 3ULSURJUDPH(NRORJLFN«ÏLVWHQLHEXEQDQLNG\QHSRXĻ¯YDMWHEHĻQ¿SUDF¯
prostriedok.
Ř 3RXĻ¯YDMWHOHQPQRĻVWYDSURVWULHGNXQDÏLVWHQLHEXEQDRGSRU¼ÏDQ«KR
výrobcom čistiaceho prostriedku.
Ř Keďže použitie chlórového bieliaceho prostriedku môže spôsobiť odfarbenie produktu,
používajte len bielidlá na báze kyslíka.
Ř Práškový čistiaci prostriedok: Používajte len [práškový bieliaci prostriedok] alebo [čistiaci
prostriedok určený len na čistenie bubna].
Ř Tekutý čistiaci prostriedok: Používajte len [tekutý bieliaci prostriedok na báze kyslíka] alebo
[čistiaci prostriedok určený len na čistenie bubna].
32_ čistenie a údržba automatickej práčky
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 32
2012-7-30 11:49:39
03 ČISTENIE A ÚDRŽBA
)XQNFLDDXWRPDWLFN«KRDODUPXYUHĻLPH(NRORJLFN«ÏLVWHQLHEXEQD
Ř Ak po dokončení prania svieti na displeji indikátor "ECO Drum Clean (Ekologické čistenie
bubna)" a kontrolka na voliči režimov, signalizuje to, že
je potrebné vyčistiť bubon. V tomto prípade odstráňte
z práčky bielizeň, zapnite napájanie a vyčistite bubon
spustením programu Ekologické čistenie bubna.
Ř Ak nespustíte program Ekologické čistenie bubna,
indikátor "ECO Drum Clean (Ekologické čistenie bubna)" na
displeji a kontrolka na voliči režimov sa zhasnú. Po dvoch
praniach sa však indikátor "ECO Drum Clean (Ekologické
čistenie bubna)" na displeji a kontrolka na voliči režimov
znovu rozsvietia. Dôsledkom toho však nebudú žiadne
problémy s práčkou.
Ř Hoci za normálnych okolností sa automatické upozornenie
režimu Ekologické čistenie bubna zobrazuje približne raz
za mesiac, frekvencia sa môže odlišovať v závislosti od
častosti používania práčky.
Ř 9SU¯SDGHDODUPXY\ÏLVWLWHDMƂOWHUQDQHÏLVWRW\
SR]ULWHVLÏDVĢŕÎLVWHQLHƂOWUDQDQHÏLVWRW\œQDVWUDQH9RSDÏQRPSU¯SDGHVD
môže znížiť účinnosť bublinkovej funkcie.
1œ'=29‹9<3867(1,(92'<=$8720$7,&.(-35ƒÎ.<
1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra zatlačením a potiahnutím rukoväte.
.U\WƂOWUD
3. Potiahnutím otvorte veko núdzového vývodu.
1¼G]RY¿
Y\S¼ĞĢDF¯
X]£YHU
4. Uchopte uzáver na konci núdzové vypúšťacej hadice a
pomaly ju vytiahnite.
5. Vypustite všetku vodu do nádoby.
1¼G]RY£
Y\S¼ĞĢDFLD
KDGLÏND
Možno zostane viac vody, ako ste očakávali. Pripravte si
väčšiu misu.
6. Veko núdzového vývodu a odvodnú trubicu dajte na
pôvodné miesto.
7. Namontujte kryt filtra.
čistenie a údržba automatickej práčky _33
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 33
2012-7-30 11:49:41
čistenie a údržba automatickej
práčky
Î,67(1,(2'3$'29‹+2),/75$$1(Î,67–7
Odpadový filter odporúčame čistiť 5- alebo 6-krát do roka alebo vtedy, ak sa na displeji zobrazí chybové
hlásenie „5E“. (Pozri kapitolu „Núdzové vypustenie vody z automatickej práčky“ na predchádzajúcej strane.)
Ak sa vo filtri na nečistoty zachytia cudzie látky, účinnosť bublinkovej funkcie sa zníži.
Pred čistením filtra na zachytávanie nečistôt najskôr odpojte napájací kábel.
832=251(1,(
1. Najskôr odstráňte zostávajúcu vodu (pozrite si časť
„Vypúšťanie automatickej práčky v stave núdze“ na strane
33.)
Ak vyberiete filter bez vypustenia zvyšujúcej vody, môže
zvyšujúca voda vytekať von.
2. Otvorte kryt filtra pomocou mince alebo kľúča.
3. Otáčaním doľava odskrutkujte núdzový uzáver a vypustite
všetku vodu.
4. Odskrutkujte kryt odpadového filtra.
.U\W
RGSDGRY«KR
ƂOWUD
5. Z odpadového filtra odstráňte akúkoľvek špinu alebo iný
materiál. Uistite sa, či nie je blokovaná vrtuľa odtokového
čerpadla za odpadovým filtrom.
6. Zaskrutkujte kryt odpadového filtra.
7. Namontujte kryt filtra.
832=251(1,(
Neotvárajte viečko usadzovacieho filtra behom chodu práčky, mohla
by vytekať horúca voda.
Ř
8LVWLWHVDĻHSRY\ÏLVWHQ¯XVDG]RYDFLHKRƂOWUDG£WHVS¦ĢYLHÏNRƂOWUD.HÑMHƂOWHUPLPRSU£ÏNX
môže vaša práčka fungovať nesprávne, alebo prepúšťať vodu.
Ř
)LOWHUPXV¯E\ĢSRVYRMRPY\ÏLVWHQ¯NRPSOHWQH]RVWDYHQ¿
Î,67(1,(921.$-ĝ,(+23295&+8
1. Povrch automatickej práčky, vrátane ovládacieho panela, čistite pomocou jemnej handričky a
neabrazívnych jemných čistiacich prostriedkov.
2. Na vysušenie povrchov použite jemnú handričku.
3. Na automatickú práčku nelejte vodu.
34_ čistenie a údržba automatickej práčky
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 34
2012-7-30 11:49:42
Î,67(1,('ƒ9.29$Î$35$&,(+2352675,('.8$-(+2
91œ7251Ÿ&+35,(672529
8YRýćRYDF¯SUYRN
SULHÏLQRNQDWHNXW¿SUDF¯
SURVWULHGRN
03 ČISTENIE A ÚDRŽBA
1. Zatlačte na uvoľňovací prvok vo vnútri
dávkovača pracieho prostriedku a dávkovač
vytiahnite von.
2. Vyberte rozdeľovač zmäkčovadla a priečinok
na tekutý prací prostriedok (voliteľný doplnok)
zo zásuvky na prací prostriedok.
5R]GHýRYDÏ]P¦NÏRYDGOD
3. Umyte všetky časti pod tečúcou vodou.
4. Vyčistite vnútorné časti dávkovača pomocou starej zubnej
kefky.
5. Rozdeľovač zmäkčovadla a priečinok na tekutý prací
prostriedok (voliteľný doplnok) vložte jeho pevným
zatlačením do zásuvky.
6. Zasuňte dávkovač naspäť na svoje miesto.
7. Zvyšky čistiaceho prostriedku odstránite tak, že spustíte
plákanie bez bielizne.
Î,67(1,(967831‹+2),/75$+$',&(1$3592'92'<
Vstupný filter hadice na prívod vody by ste mali čistiť aspoň raz za rok alebo vtedy, keď sa na displeji zobrazí
chybové hlásenie „4E“:
1. Zatvorte prívod vody do automatickej práčky.
2. Odskrutkujte hadicu zo zadnej strany automatickej práčky. Aby nedošlo k vyšplechnutiu vody
z hadice spôsobenému tlakom vzduchu, zakryte hadicu handričkou.
3. Pomocou klieští jemne vytiahnite vstupný filter z konca hadice a opláchnite ho vodou, až kým
nebude čistý. Vyčistite tiež vnútornú a vonkajšiu stranu závitovej prípojky.
4. Zasuňte filter naspäť na svoje miesto.
5. Hadicu naskrutkujte späť na automatickú práčku.
6. Uistite sa, že cez prípojku neuniká voda a otvorte kohútik.
čistenie a údržba automatickej práčky _35
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 35
2012-7-30 11:49:45
čistenie a údržba automatickej
práčky
235$9$=$05=187(-$8720$7,&.(-35ƒÎ.<
Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša automatická práčka zamrzne:
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte automatickú práčku od elektrickej siete.
Nalejte teplú vodu na prívodový kohútik, aby ste uvoľnili prívodnú hadicu vody.
Demontujte prívodnú hadicu vody a namočte ju do teplej vody.
Nalejte teplú vodu do bubna automatickej práčky a 10 minút ju v ňom nechajte.
Opätovne pripojte prívodnú hadicu vody k vodovodnému kohútiku a skontrolujte, či je
dodávka vody a odtekanie v poriadku.
86./$'1(1,($8720$7,&.(-35ƒÎ.<
Ak práčku nebudete dlhšiu dobu používať, je ideálne ak z nej vypustíte vodu a odpojíte od prívodov. Ak
pred uskladnením práčky zostane v hadiciach alebo vnútorných častiach práčky voda, môže dôjsť k jej
poškodeniu.
1. Vyberte cyklus Cotton (Bavlna), stlačte tlačidlo Quick Wash (Rýchle pranie) a spustite
svoju práčku bez naplnenia bielizňou.
2. Zatvorte prívodné kohútiky vody a odpojte prívodné hadice.
3. Odpojte práčku od elektrickej siete a nechajte otvorené dierka práčky, aby bola zabezpečená
dostatočná cirkulácia vzduchu vo vnútri bubnu práčky.
Ak bola práčka skladovaná v prostredí s teplotou pod bodom mrazu, tak pred jej
používaním nechajte práčku najskôr zohriať, aby sa rozmrazila zvyšková voda v práčke.
36_ čistenie a údržba automatickej práčky
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 36
2012-7-30 11:49:45
riešenie problémov a chybové
hlásenia
PROBLÉM
RIEŠENIE
3U£ÏNDVDQHVSXVW¯
Ř
Ř
Ř
Ř
9SU£ÏNHQLHMHĻLDGQDDOHER Ř
QHGRVWDWRNYRG\
Ř
Ř
Ř
3RGRNRQÏHQ¯SUDFLHKRF\NOX Ř
RVWDQHSUDF¯SURVWULHGRN
YG£YNRYDÏLSUDFLHKR
Ř
SURVWULHGNX
3U£ÏNDYLEUXMHDOHERMHSU¯OLĞ Ř
KOXÏQ£
Ř
Ř
$XWRPDWLFN£SU£ÏND
QHY\S¼ĞĢDYRGXDDOHER
QHRGVWUHÑXMH
'YLHUNDV¼]DEORNRYDQ«
DOHERVDQHGDM¼RWYRULĢ
Ř
Ř
Ř
Skontrolujte, či je automatická práčka zapojená.
Skontrolujte, či sú pevne uzatvorené dvierka.
Skontrolujte, či sú otvorené kohútiky prívodu vody.
Skontrolujte, či stlačili tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie).
Otvorte kohútiť prívodu vody úplne.
Skontrolujte, či je nie prívodná hadica vody zamrznutá.
Vystrite prívodové hadice vody.
Vyčistite filter v prívodovej hadici vody.
Skontrolujte, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným
tlakom vody.
Skontrolujte, či je prací prostriedok vložený v strednom zásobníku
dávkovača.
Skontrolujte, či je automatická práčka umiestnená na rovnom povrchu.
Ak povrch nie je rovný, tak nastavte nožičku automatickej práčky tak,
aby ste zariadenie vyrovnali.
Skontrolujte, či sú demontované prepravné skrutky.
Skontrolujte, či sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného
objektu.
Skontrolujte, či je várka bielizne vyvážená.
Vystrite odtokovú hadicu. Odstráňte zauzlenie hadice.
Skontrolujte, či odpadový filter nie je zanesený.
04 RIEŠENIE PROGRAMOV
9353$'(3258&+<35ƒÎ.<9<.21$-7(1$6/('291‹
23$75(1,$
Ř Dvierka sa dajú otvoriť až po troch minútach od zastavenia zariadenia
alebo vypnutia napájania.
Ak sa problém nepodarí odstrániť, tak kontaktujte zákaznícke centrum Samsung.
riešenie problémov a chybové hlásenia _37
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 37
2012-7-30 11:49:45
riešenie problémov a chybové
hlásenia
&+<%29‹+/ƒ6(1,$
Ak sa vyskytne porucha práčky, na displeji sa môže zobraziť chybové hlásenie. V takom prípade skontrolujte
uvedený prehľad hlásení, a pred tým ako kontaktujete zákaznícke centrum Samsung sa pokúste vzniknutý
problém vyriešiť sami.
KÓD CHYBY
RIEŠENIE
dE
4E
5E
UE
cE/3E
Sd/Sud
Uc
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Skontrolujte, či sú pevne uzatvorené dvierka.
Dbajte na to, aby sa bielizeň nezachytila v dvierkach.
Skontrolujte, či je otvorený kohútik prívodu vody.
Skontrolujte tlak vody.
Vyčistite sieťové filtre na vodnej hadici.
Vyčistite odpadový filter.
Skontrolujte, či je odtoková hadica namontovaná správne.
Čistenie vstupného filtra hadice na prívod vody
Várka bielizne je nevyvážená. Rozložte várku rovnomerne. Ak je
potrebné oprať len jeden kus oblečenia, ako napríklad župan alebo
džínsy, tak výsledok konečného odstreďovania nemusí byť uspokojivý
a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie „UE“.
Ř Kontaktujte servisné stredisko.
Ř Toto sa objavuje, keď je detektované príliš veľké množstvo peny.
Zobrazuje sa aj v priebehu odstraňovania peny. Keď je odstraňovanie
dokončené, pokračuje normálny cyklus. (Toto je jedna z normálnych
operácií. Je chybou predchádzať neexistujúcim poruchám).
Ř Ak je napätie privádzanej elektriny nestále, práčka sa v záujme ochrany
svojich elektrických zariadení zastaví.
Ř Keď je privádzané správne napätie, cyklus automaticky pokračuje.
Ak sa chybové hlásenie nenachádza v uvedenom prehľade alebo ak sa problém nepodarí vyriešiť,
kontaktujte zákaznícke centrum Samsung alebo predajcu Samsung.
38_ riešenie problémov a chybové hlásenia
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 38
2012-7-30 11:49:45
tabuľka programov
7$%8ü.$352*5$029
(z voľba užívateľa)
Max. várka
(kg)
Predpieranie Pranie
WF706P4/WF706U4/
WF706PH/WF706UH/
WF704P4/WF704U4/
WF704PH/WF704UH/
Zmäkčovadlo
&RWWRQ%DYOQD
7,0
z
áno
z
95
1400
6\QWKHWLFV6\QWHWLND
2,5
z
áno
z
60
1200
'HQLP'Ļ¯QVRYLQD
3,0
z
áno
z
60
800
%HGGLQJ3RVWHýQ«SU£GOR
2,0
z
áno
z
40
800
'DUN*DUPHQW7PDY«REOHÏHQLH
3,0
z
áno
z
40
1200
'DLO\:DVK'HQQ«SUDQLH
2,0
z
áno
z
60
1400
(FR'UXP&OHDQ
(NRORJLFN«ÏLVWHQLHEXEQD
-
-
áno
-
70
400
6XSHU(FR:DVK
6XSHUHNRORJLFN«SUDQLH
3,0
z
áno
z
40
1200
2XWGRRU&DUH6WDURVWOLYRVĢR
RXWGRRURY«RGHY\
2,0
-
áno
z
40
1200
%DE\&DUH'HWVN£ELHOL]Hć
3,0
z
áno
z
95
1400
:RRO9OQD
2,0
-
áno
z
40
800
+DQG:DVK5XÏQ«SUDQLH
2,0
-
áno
z
40
400
PROGRAM
Eco Bubble
Oneskorené
ukončenie
Ľahké
žehlenie
Intenzívne
Namáčanie
Rýchle pranie
&RWWRQ%DYOQD
z
z
z
z
z
z
6\QWKHWLFV6\QWHWLND
z
z
z
z
z
-
'HQLP'Ļ¯QVRYLQD
z
z
z
z
z
-
%HGGLQJ3RVWHýQ«SU£GOR
z
z
z
z
z
-
'DUN*DUPHQW7PDY«REOHÏHQLH
z
z
z
z
-
-
'DLO\:DVK'HQQ«SUDQLH
z
z
z
z
z
-
(FR'UXP&OHDQ
(NRORJLFN«ÏLVWHQLHEXEQD
-
z
-
-
-
-
6XSHU(FR:DVK
6XSHUHNRORJLFN«SUDQLH
z
z
z
z
z
-
2XWGRRU&DUH6WDURVWOLYRVĢRRX
WGRRURY«RGHY\
z
z
-
-
-
-
%DE\&DUH'HWVN£ELHOL]Hć
z
z
z
z
z
-
:RRO9OQD
z
z
-
-
-
-
+DQG:DVK5XÏQ«SUDQLH
z
z
-
-
-
-
05 TABUĽKA PROGRAMOV
Max. teplota
(˚C)
PROGRAM
WF706/
WF704
Rýchlosť
odstreďovania (Max.)
ot./min.
PRACÍ PROSTRIEDOK
1. Prací cyklus s predpieraním je dlhší o 18 min.
2. Údaje o trvaní pracích cyklov boli merané podľa štandardov špecifi kovaných normou IEC60456 /
EN60456.
Po inštalácii spustite kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 20).
3. Čas cyklu, ktorý sa uvádza v tabuľkách sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť. Je to spôsobené
rozdielnymi hodnotami tlaku vody, teplotou napájacej vody, várkou a typom bielizne.
4. Ak je aktivovaná funkcia intenzívneho prania, predĺži sa čas každého pracieho cyklu.
tabuľka programov _39
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 39
2012-7-30 11:49:46
príloha
7$%8ü.$67$5267/,9267,2%,(/,=(Ć
Nasledovné symboly označujú spôsob starostlivosti o bielizeň. Štítok na oblečení obsahuje štyri symboly
v nasledovanom poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a niekedy aj suché čistenie. Uvedené symboly
slúžia pre stanovenie správnej starostlivosti o bielizeň a používajú ich domáci aj zahraničný výrobcovia
oblečenia. Pre zabezpečenie dlhej životnosti oblečenia a bezproblémového prania sa riaďte nasledovnými
pokynmi, ktoré zastupujú jednotlivé symboly uvádzané na štítkoch oblečenia.
Odolný materiál
0¶ĻHVDĻHKOLĢPD[SULņ&
Jemné tkaniny
Nežehlite
Oblečenie sa môže prať pri 95°C
Môže sa čistiť pomocou
akéhokoľvek rozpúšťadla
Oblečenie sa môže prať pri 60°C
Suché čistenie len pomocou
perchloridu, technického benzínu,
čistého liehu alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 40°C
Suché čistenie len pomocou
leteckého benzínu, čistého liehu
alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 30°C
Nemôže sa čistiť nasucho
Oblečenie sa môže prať v rukách
Sušte vystreté
Iba suché čistenie
Pri sušení sa môže zavesiť
Môže sa bieliť v studenej vode
Sušiť na vešiaku
Nebieliť
Sušiť v bubnovej sušičke pri bežnej
teplote
0¶ĻHVDĻHKOLĢPD[SULņ&
Sušiť v bubnovej sušičke pri
zníženej teplote
0¶ĻHVDĻHKOLĢPD[SULņ&
Nemôže sa sušiť v bubnovej
sušičke
2&+5$1$ĺ,9271‹+2352675(',$
Ř Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať,
tak dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie odpadov. Odrežte napájací kábel, aby sa
zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť
zvieratá a malé deti.
Ř Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho
prostriedku.
Ř Pred praním používajte produkty na odstraňovanie škvŕn a odfarbovače iba v prípade, že je to
nevyhnutné.
Ř Šetrite vodu a elektrickú energiu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od
používaného programu).
35(+/ƒ6(1,(2=+2'(
Toto zariadenie vyhovuje európskym bezpečnostným normám, smernici EC 93/68 a norme EN 60335.
40_ príloha
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 40
2012-7-30 11:49:53
+ƒ52.$8720$7,&.Ÿ&+35ƒÎ2.35('20ƒ&1267,
Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010
Samsung
.DSDFLWD
kg
06 PRÍLOHA
WF706P4**/WF706U4**/
WF706PH**/WF706UH**/
WF704P4**/WF704U4**/
WF704PH**/WF704UH**
1£]RYPRGHOX
7,0
Energetická účinnosť
$QDMY\ĞĞLD¼ÏLQQRVĢDĻ'QDMQLĻĞLD¼ÏLQQRVĢ
A+++
Spotreba energie
5RÏQ£VSRWUHEDHOHNWULFNHMHQHUJLH$(B&1)
kWh/rok
140
6SRWUHEDHOHNWULFNHMHQHUJLH(BWŕ&RWWRQbņ&œ%DYOQD
ņ&SUL¼SOQRPQDSOQHQ¯
kWh
0,71
6SRWUHEDHOHNWULFNHMHQHUJLH(BWŕ&RWWRQbņ&œ%DYOQD
ņ&SULÏLDVWRÏQRPQDSOQHQ¯
kWh
0,69
6SRWUHEDHOHNWULFNHMHQHUJLH(BWŕ&RWWRQbņ&œ%DYOQD
ņ&SULÏLDVWRÏQRPQDSOQHQ¯
kWh
0,41
9£ĻHQ¿SU¯NRQYUHĻLPHY\SQXWLD3BR
W
0,45
9£ĻHQ¿SU¯NRQYUHĻLPHSRKRWRYRVWL3BO
W
5
l/rok
9400
ot./min.
1400
5RÏQ£VSRWUHEDYRG\$:BF2)
Trieda účinnosti odstreďovania 3)
$QDMY\ĞĞLD¼ÏLQQRVĢDĻ*QDMQLĻĞLD¼ÏLQQRVĢ
0D[LP£OQDU¿FKORVĢRGVWUHÑRYDQLD
=RVWDWNRY£YOKNRVĢ
B
%
53
Cotton (Bavlna) 60 ºC a 40 ºC + Intensive (Intenzívne) 4)
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku
Dĺžka trvania štandardného programu
ŕ&RWWRQbņ&œ%DYOQDņ&SUL¼SOQRPQDSOQHQ¯
min.
205
ŕ&RWWRQbņ&œ%DYOQDņ&SULÏLDVWRÏQRPQDSOQHQ¯
min.
185
ŕ&RWWRQbņ&œ%DYOQDņ&SULÏLDVWRÏQRPQDSOQHQ¯
min.
165
9£ĻHQ¿ÏDVYUHĻLPHSRKRWRYRVWL
min.
2
3UDQLH
dB (A) re 1 pW
52
2GVWUHÑRYDQLH
dB (A) re 1 pW
74
Výška
mm
850
Šírka
mm
600
Krok5)
mm
550
ÎLVW£KPRWQRVĢ
kg
62
+UXE£KPRWQRVĢ
kg
64
+PRWQRVĢEDOHQLD
kg
2
7ODNYRG\
kPa
50-800
V
220-240
3U¯NRQ
W
2000-2400
)UHNYHQFLD
Hz
Emisie hluku prenášané vzduchom
Rozmery
5R]PHU\MHGQRWN\
Elektrické zapojenie
1DS¦WLH
Meno dodávateľa
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
príloha _41
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 41
2012-7-30 11:49:53
príloha
1. Ročná spotreba energie je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov pre bavlnu
pri teplote 60 °C a 40 °C, plnej a čiastočnej záťaži a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia.
Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
2. Ročná spotreba vody je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov pre bavlnu pri
teplote 60 °C a 40 °C a plnej a čiastočnej záťaži. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho,
ako sa zariadenie používa.
3. Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
Energia spotrebovaná pri sušení je oveľa drahšia ako energia spotrebovaná pri praní.
Pranie s odstreďovaním pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie pri sušení odevov v sušičke na
odevy.
4. Programy „Standard cotton 60 °C program“ (Štandardný program pre bavlnu 60 °C) a „Standard
cotton 40 °C program“ (Štandardný program pre bavlnu 40 °C), ktoré možno vybrať pridaním
možnosti „Intensive“ (Intenzívne) k programom „Cotton 60 °C“ (Bavlna 60 °C) a „Cotton 40 °C“
(Bavlna 40 °C), sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne
(pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie.
)XQNFLDŕ(FR%XEEOHœYĻG\]DSQHSURJUDPŕ&RWWRQbņ&FRXUVHœ%DYOQDņ&Dŕ&RWWRQbņ&
FRXUVHœ%DYOQDbņ&
Po inštalácii spustite kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 20).
Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.
5. V hĺbke nie je zahrnutá vzdialenosť medzi stenou a jednotkou.
42_ príloha
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 42
2012-7-30 11:49:54
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 43
2012-7-30 11:49:54
Kontaktujte SAMSUNG v celom svete
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa výrobkov Samsung,spojte sa prosím so strediskom
starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
WF706U4SAWQ-03178B_Slovak.indd 44
2012-7-30 11:49:54
Download PDF

advertising