Samsung | WF1602WUV/XEO | Samsung WF1602WUV/XEO Rýchly sprievodca

Vlastnosti vašej novej
automatickej práčky značky
Samsung
Vaša nová automatická práčka zmení váš pohľad na pranie. Vaša nová automatická
práčka značky Samsung je vybavená všetkými funkciami (od veľmi vysokej kapacity
až po energetickú hospodárnosť), vďaka ktorým sa bežné domáce práce zmenia
na pôžitok.
• Technológia Eco Bubble Wash
Efektívna technológia bublinkového prania Eco Bubble Wash od spoločnosti Samsung
poskytuje vyššiu čistotu a najmodernejšiu starostlivosť o textílie. Vďaka technológii Eco
Bubble sa prací prostriedok rovnomerne rozpustí a prenikne do textílií rýchlejšie a hlbšie.
• Detská zámka
Funkcia detskej zámky zaručuje, že zvedavé malé ručičky zostanú mimo dosah vašej
automatickej práčky.
Táto bezpečnostná funkcia zastaví vaše deti pred hraním sa s ovládaním automatickej práčky
a po jej aktivovaní vás upozorní.
• Oneskorenie ukončenia
Cyklus oneskorte o až 19 hodín v prírastkoch po jednej hodine a zvýšte pohodlie používania
vašej automatickej práčky najmä v prípadoch, keď musíte ísť preč.
• 15-minútové rýchle pranie
Nestrácajte čas! Pranie s dĺžkou 15 minút vám poskytne čas ísť von predtým, ako bude príliš
neskoro. Náš 15 minútový program rýchleho prania môže byť riešením pre váš zaneprázdnený
život. Teraz môžete vaše obľúbené oblečenie oprať len za kratučkých 15 minút!
• Program ručného prania
Špeciálnu starostlivosť môžete určiť príslušnou teplotou, jemným praním a príslušným
množstvom vody.
• Široké dvierka
Mimoriadne široký otvor dvierok pre pohodlné sledovanie! Bielizeň jednoducho pridávajte a
odoberajte, najmä veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľná bielizeň, uteráky a pod.
Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vašu novú
automatickú práčku značky Samsung. Nájdete v nej popis ovládacieho panelu, pokyny k používaniu
automatickej práčky a rady k optimálnemu využívaniu jej technologicky vyspelých vlastností a funkcií.
Časť „Riešenie problémov a informačné kódy“ na strane 34 vám poskytuje informácie o tom, čo
máte robiť, ak nebude niečo s vašou novou automatickou práčkou v poriadku.
2_ Vlastnosti vašej novej automatickej práčky značky Samsung
WF1602WUV-02966J_SK.indd Sec1:2
2011-02-18
4:21:21
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka
obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie.
Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z
mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.
ČO MUSÍTE VEDIEŤ O BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOCH
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené
vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia a pre použitie v budúcnosti ich uchovajte na bezpečnom
mieste v blízkosti zariadenia. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto
používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie,
ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej
automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej
práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť
relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc
a informácie on-line na adrese www.samsung.com.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY A BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA
Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:
VAROVANIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
vážne fyzické zranenie, smrť a/alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
fyzické zranenie alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Ak chcete obmedziť riziko požiaru, výbuchu, zásahu elektrickým prúdom
alebo fyzického zranenia, pri používaní automatickej práčky postupujte
podľa týchto základných bezpečnostných opatrení:
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
Napájaciu zástrčku odpojte od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby ste predišli zásahu elektrickým
prúdom.
Ak potrebujete pomoc, volajte servisné stredisko.
Poznámka
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Explicitne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto časti si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
Bezpečnostné informácie _3
WF1602WUV-02966J_SK.indd Sec10:3
2011-02-18
4:21:21
Bezpečnostné informácie
Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé
prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak chcete toto zariadenie bezpečne prevádzkovať,
oboznámte sa s jeho ovládaním a pri jeho používaní postupujte opatrne.
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa
zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne
ublížiť.
VAROVANIE
Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o
používaní zariadenia zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
Ak je poškodená zástrčka (sieťový napájací kábel), aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ju
vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba.
Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke,
vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.
Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby
tieto otvory neboli zakryté kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Použite nové súpravy hadíc a opätovne nepoužívajte staré súpravy hadíc.
POKYNY O ZNAČKE WEEE
Správna likvidácia tohto produktu
(odpad z elektrických a elektronických zariadení)
(Platí v Európskej únii a v iných európskych krajinách so systémami separovaného
zberu)
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by
nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného
odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s
týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v
okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej
zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.
4_ Bezpečnostné informácie
WF1602WUV-02966J_SK.indd Sec10:4
2011-02-18
4:21:23
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE INŠTALÁCIU
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu,
poruchám produktu alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220-240 V/50 Hz
alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Taktiež nepoužívajte
predlžovací kábel.
- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo
predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom
alebo požiar.
- Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi
produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol
nasmerovaný k podlahe.
- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa
môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne
nebezpečné.
- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa zariadenie alebo sieťová zástrčka, prípadne sieťový kábel poškodí, obráťte sa na
najbližšie servisné centrum.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.
Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo
telefonickej linke.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a
zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou
- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok
Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
- Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Bezpečnostné informácie _5
WF1602WUV-02966J_SK.indd Sec10:5
2011-02-18
4:21:23
Bezpečnostné informácie
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú
sieťovú zásuvku.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel neťahajte ani ho nadmerne neohýbajte.
Napájací kábel neprekrúcajte.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, neumiestňujte naň ťažké predmety,
nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťový kábel a rúrky nenechávajte na miestach, kde cez ne môžete spadnúť.
UPOZORNENIE
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE INŠTALÁCIU
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu
úniku elektrickej energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom
alebo problémom s produktom.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE POUŽÍVANIE
Ak dôjde k zatopeniu zariadenie, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
- Napájaciu zástrčku neodpájajte mokrými rukami
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a
nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri
likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
- V prípade zachytenia vo vnútri môže dôjsť k uväzneniu dieťaťa a jeho smrteľnému
zaduseniu.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén)
pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.
6_ Bezpečnostné informácie
WF1602WUV-02966J_SK.indd Sec10:6
2011-02-18
4:21:23
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby,
alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.
Počas chodu práčky (vysoko teplotné praní/sušení/odstreďovaní) neotvárajte dvere
automatickej práčky násilím.
- Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť
podlahy.
Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.
Pod práčku nedávajte ruku.
- Môže to mať za následok zranenie.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
- Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a
následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Deťom nedovoľte práčku používať bez dozoru, prípadne o tom informujte osoby. Deťom
nedovoľte liezť v zariadení.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, popáleniu alebo ujme na
zdraví.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
- Môže to mať za následok zranenie.
Zariadenie neodpájajte ťahaním za napájací kábel, vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite
ju priamo von zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
- Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.),
okrem štandardnej poistky.
- Keď je potrebné zariadenie opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám
produktu alebo zraneniu.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda), odpojte sieťovú zástrčku a
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví
zariadenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Bezpečnostné informácie _7
WF1602WUV-02966J_SK.indd Sec10:7
2011-02-18
4:21:24
Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE POUŽÍVANIE
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom,
nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou
vlhkej a jemnej látky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku
hrdze.
Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.
- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Kohútik otvárajte pomaly po poruche prívodu vody alebo pri pripájaní hadice prívodu vody.
Kohútik otvárajte pomaly po dlhej dobe nepoužívania.
- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok
poškodenie dielu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s
vypúšťaním.
- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za
následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený únikom elektriny.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo
práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď práčku nepoužívate ubezpečte sa, že kohútik je vypnutý.
- Ubezpečte sa, že skrutka na konektore hadice prívodu vody je riadne dotiahnutá.
- V opačnom prípade môže dôjsť k škodám na majetku alebo k zraneniu.
Skontrolujte, či gumené tesnenie nie je kontaminované cudzími látkami (odpadom, vláknami
a pod.).
- Neúplné zatvorenie dvierok môže mať za následok únik vody.
Pred použitím produktu otvorte kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody
pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
- Ak sú skrutky alebo konektor hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Zníženie rizika požiaru alebo výbuchu:
- Za istých podmienok sa v systéme s horúcou vodou, ako napríklad ohrievač horúcej
vody, ktorý sa nepoužíval dva týždne alebo viac, môže tvoriť vodíkový plyn. VODÍKOVÝ
PLYN JE VÝBUŠNÝ. Ak sa systém s horúcou vodou nepoužíval dva týždne alebo dlhšie,
pred použitím automatickej práčky zapnite všetky vodovodné kohútiky horúcej vody vo
vašom dome a niekoľko minút nechajte vodu prúdiť. Tým sa uvoľní všetok nahromadený
vodíkový plyn. Vzhľadom a horľavosť vodíkového plynu počas tejto doby nefajčite a
nezapaľujte oheň. V prípade úniku plynu okamžite vyvetrajte a nedotýkajte sa sieťovej
zástrčky.
8_ Bezpečnostné informácie
WF1602WUV-02966J_SK.indd Sec10:8
2011-02-18
4:21:24
Nestavajte sa na vrchnú časť zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr.
bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo
ujmu na zdraví.
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadny predmet, ktorý vytvára elektromagnetické pole.
- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.
Nedotýkajte sa vody, pretože vody vypustená počas cyklu vysoko teplotného prania alebo
sušenia je horúca.
- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým
vaša práčka nemá špeciálny program na pranie týchto položiek.
- Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že na štítku o starostlivosti majú značku
práčky.
- Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z
dôvodu neobvyklých vibrácií.
* Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie
vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a prikrývky pre bicykle, motocykle,
autá a pod.
Práčku nepoužívajte s odstránenou nádobou na prací prostriedok.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
- Môže to spôsobiť popáleniny.
Po otvorení nádoby na prací prostriedok do nej nevkladajte ruku.
- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie
pracieho prostriedku. Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako
napríklad topánky, odpadkov z potravín, zvierat).
- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť
spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.
Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechtov
a pod.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa
zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych
klinikách.
- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky
alebo bielidlo.
- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci
prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.
Bezpečnostné informácie _9
WF1602WUV-02966J_SK.indd Sec10:9
2011-02-18
4:21:25
Bezpečnostné informácie
Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim
prostriedkom neperte, nepláchajte a neodstreďujte.
- Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte horúcu vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu
farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.
V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.
- Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.
Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.
- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby
tieto otvory neboli zakryté kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
- Pevné ostré objekty, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo
kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovmi.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE ČISTENIE
Zariadenie nečistite tak, že naň budete priamo striekať prúd vody.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
10_ Bezpečnostné informácie
WF1602WUV-02966J_SK.indd Sec10:10
2011-02-18
4:21:25
Download PDF

advertising