Samsung | WF906U4SAWQ/LE | Samsung WF906U4SAWQ/LE Rýchly sprievodca

Vlastnosti vašej novej automatickej
práčky značky Samsung
Vaša nová automatická práčka zmení váš pohľad na pranie. Vaša nová práčka
Samsung charakteristická funkciou Eco Bubble a energeticky efektívnou
prevádzkou, poskytuje množstvo prospešných funkcií, vďaka ktorým sa z prania
bielizne stáva príjemná a jednoduchá činnosť.
• Úspora energie
Tento model ponúka energeticky úspornejšiu prevádzku v porovnaní so zariadeniami
so štandardným hodnotením A. Uvedená nízka spotreba sa dosahuje vďaka systému
bublinkového generátora a invertorového motora značky Samsung.
• Technológia Eco Bubble Wash
Efektívna technológia bublinkového prania Eco Bubble Wash od spoločnosti Samsung poskytuje vyššiu
čistotu a najmodernejšiu starostlivosť o textílie. Vďaka technológii Eco Bubble sa prací prostriedok
rovnomerne rozpustí a prenikne do textílií rýchlejšie a hlbšie.
• Menej hluku a vibrácií
Táto práčka značky Samsung sa vyznačuje veľmi tichým chodom, pretože minimalizuje hluk
a vibrácie pomocou technológie inteligentného ovládania, ktorá umožňuje počas prania
udržiavať vibrácie na minimálnej úrovni. Vďaka týmto funkciám je bubon počas prania
dokonale vyvážený.
• Rýchle pranie
Nestrácajte čas! Náš program rýchleho prania Quick Wash (Rýchle pranie) vám pomôže
zvládnuť hektický život – teraz môžete svoje obľúbené odevy (max. 2 kg) oprať už za 15 minút!
• Ekologické čistenie bubna
Funkcia Eco Drum Clean (Ekologické čistenie bubna) pomáha udržiavať práčku čistú aj bez
použitia chemických čistiacich prostriedkov alebo bielidla. Vďaka špeciálnemu čistiacemu
programu uchováte bubon práčky čistý a bez zápachu.
• Starostlivosť o deti
Vaša práčka Samsung obsahuje pracie programy, ktoré sú šetrné k odevom pre deti s citlivou
pokožkou. Tieto programy redukujú podráždenie pokožky u detí minimalizáciou množstva
pracieho prostriedku zostávajúceho na odevoch po vypraní. Tieto programy taktiež klasifikujú
bielizeň do rozličných skupín a pranie sa realizuje podľa charakteru bielizne. Vďaka tomu sa
deti budú cítiť sviežo pri každom oblečení čerstvo vypraného odevu.
• Ručné pranie
Špeciálnu starostlivosť môžete určiť príslušnou teplotou, jemným praním a príslušným
množstvom vody.
2_ Vlastnosti vašej novej automatickej práčky značky Samsung
• Oneskorenie ukončenia
Cyklus oneskorte o až 19 hodín v prírastkoch po jednej hodine a zvýšte pohodlie používania
vašej automatickej práčky najmä v prípadoch, keď musíte ísť preč.
• Detská zámka
Funkcia detskej zámky zaručuje, že zvedavé malé ručičky zostanú mimo dosah vašej
automatickej práčky. Táto bezpečnostná funkcia zastaví vaše deti pred hraním sa s ovládaním
automatickej práčky a po jej aktivovaní vás upozorní.
• Digitálny grafický displej
Ovládací panel digitálneho grafického displeja je zrozumiteľný a ľahko sa používa pre
dosiahnutie minimálneho rozruchu a obťažovania. A keďže je jeho ovládanie jednoduché,
digitálny grafický displej vám umožňuje vykonávanie rýchlych a presných upravení prania pre
dokonalé pracie výsledky.
Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vašu novú
automatickú práčku značky Samsung. Nájdete v nej popis ovládacieho panelu, pokyny k
používaniu automatickej práčky a rady k optimálnemu využívaniu jej technologicky vyspelých
vlastností a funkcií. V časti pozrite si časť „Riešenie problémov a informačné kódy“ na strane 37
nájdete informácie o tom, čo máte robiť, keď niečo nebude s vašou novou pračkou v poriadku.
Vlastnosti vašej novej automatickej práčky značky Samsung _3
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka
obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie.
Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z
mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.
ČO MUSÍTE VEDIEŤ O BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOCH
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené
vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia a pre použitie v budúcnosti ich uchovajte na bezpečnom
mieste v blízkosti zariadenia. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto
používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie,
ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej
automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej
práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť
relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc
a informácie on-line na adrese www.samsung.com.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:
VAROVANIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
vážne fyzické zranenie, smrť a/alebo škody na majetku.
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
fyzické zranenie alebo škody na majetku.
Ak chcete obmedziť riziko požiaru, výbuchu, zásahu elektrickým prúdom
alebo fyzického zranenia, pri používaní automatickej práčky postupujte
podľa týchto základných bezpečnostných opatrení:
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
Napájaciu zástrčku odpojte od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby ste predišli zásahu elektrickým
prúdom.
Ak potrebujete pomoc, volajte servisné stredisko.
Poznámka
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Explicitne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto časti si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
4_ Bezpečnostné informácie
Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky,
existujú tu potenciálne riziká. Ak chcete toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte
sa s jeho ovládaním a pri jeho používaní postupujte opatrne.
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá
jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.
VAROVANIE
Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým
sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní zariadenia zo strany osoby,
ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
Ak je poškodená zástrčka (sieťový napájací kábel), aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ju vymeniť
výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba.
Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke,
vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.
Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby tieto otvory
neboli zakryté kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Použite nové súpravy hadíc a opätovne nepoužívajte staré súpravy hadíc.
POKYNY O ZNAČKE WEEE
Správna likvidácia tohto produktu (odpad z elektrických a
elektronických zariadení)
(Platí v Európskej únii a v iných európskych krajinách so systémami separovaného
zberu)
Toto označenie na produkte, príslušenstve alebo v jeho príručke označuje, že sa produkt a jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, kábel USB) na konci svojej životnosti
nemôže likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu,
oddeľte, prosím, tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste
podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odniesť tieto
položky pre recykláciu bezpečnú pre životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný
produkt zakúpili alebo ich mestský úrad.
Používatelia, ktorí využívajú zariadenie na obchodné účely, musia kontaktovať ich dodávateľa a
skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo
sa nemôžu miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.
Bezpečnostné informácie _5
Bezpečnostné informácie
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE INŠTALÁCIU
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu,
poruchám produktu alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220 - 240 V/50 Hz
alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Taktiež nepoužívajte
predlžovací kábel.
- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo
predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom
alebo požiar.
- Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi
produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol
nasmerovaný k podlahe.
- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa
môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne
nebezpečné.
- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa zariadenie alebo sieťová zástrčka, prípadne sieťový kábel poškodí, obráťte sa na
najbližšie servisné centrum.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.
Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo
telefonickej linke.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a
zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou
- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.
Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
- Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú
sieťovú zásuvku.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel neťahajte ani ho nadmerne neohýbajte.
Napájací kábel neprekrúcajte.
6_ safety information
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, neumiestňujte naň ťažké predmety,
nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťový kábel a rúrky nenechávajte na miestach, kde cez ne môžete spadnúť.
UPOZORNENIE
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE INŠTALÁCIU
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu
úniku elektrickej energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo
problémom s produktom.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE POUŽÍVANIE
Ak dôjde k zatopeniu zariadenie, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
- Napájacej zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a
nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri
likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
- V prípade zachytenia vo vnútri môže dôjsť k uväzneniu dieťaťa a jeho smrteľnému
zaduseniu.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén)
pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.
safety information _7
Bezpečnostné informácie
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby,
alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.
Počas chodu práčky (vysoko teplotné praní/sušení/odstreďovaní) neotvárajte dvere
automatickej práčky násilím.
- Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť
podlahy.
Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.
Pod práčku nedávajte ruku.
- Môže to mať za následok zranenie.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
- Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a
následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Deťom nedovoľte práčku používať bez dozoru, prípadne o tom informujte osoby. Deťom
nedovoľte liezť v zariadení.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, popáleniu alebo ujme na
zdraví.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
- Môže to mať za následok zranenie.
Zariadenie neodpájajte ťahaním za napájací kábel, vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite
ju priamo von zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
- Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.),
okrem štandardnej poistky.
- Keď je potrebné zariadenie opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám
produktu alebo zraneniu.
Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví
zariadenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
8_ safety information
UPOZORNENIE
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE POUŽÍVANIE
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom,
nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou
vlhkej a jemnej látky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku
hrdze.
Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.
- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Kohútik otvárajte pomaly po poruche prívodu vody alebo pri pripájaní hadice prívodu vody.
Kohútik otvárajte pomaly po dlhej dobe nepoužívania.
- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok
poškodenie dielu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s
vypúšťaním.
- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za
následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený únikom elektriny.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo
práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď práčku nepoužívate ubezpečte sa, že kohútik je vypnutý.
- Ubezpečte sa, že skrutka na konektore hadice prívodu vody je riadne dotiahnutá.
- V opačnom prípade môže dôjsť k škodám na majetku alebo k zraneniu.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr.
odpad, vlákna, vlasy, atď.)
- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to
spôsobiť únik vody.
Pred použitím produktu otvorte kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody
pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
- Ak sú skrutky alebo konektor hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom
prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou
Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne
fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
safety information _9
Bezpečnostné informácie
Nestavajte sa na vrchnú časť zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr.
bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo
ujmu na zdraví.
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadny predmet, ktorý vytvára elektromagnetické pole.
- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.
Nedotýkajte sa vody, pretože vody vypustená počas cyklu vysoko teplotného prania alebo
sušenia je horúca.
- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým
vaša práčka nemá špeciálny program na pranie týchto položiek.
- Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že na štítku o starostlivosti majú značku
práčky.
- Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z
dôvodu neobvyklých vibrácií.
* Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie
vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a prikrývky pre bicykle, motocykle,
autá a pod.
Práčku nepoužívajte s odstránenou nádobou na prací prostriedok.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
- Môže to spôsobiť popáleniny.
Po otvorení nádoby na prací prostriedok do nej nevkladajte ruku.
- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie
pracieho prostriedku. Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako
napríklad topánky, odpadkov z potravín, zvierat).
- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť
spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.
Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechtov
a pod.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa
zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych
klinikách.
- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky
alebo bielidlo.
- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci
prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.
Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim
prostriedkom neperte, nepláchajte a neodstreďujte.
- Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte horúcu vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
10_ safety information
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu
farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.
V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.
- Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.
Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.
- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby
tieto otvory neboli zakryté kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo
kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovmi.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE ČISTENIE
Zariadenie nečistite tak, že naň budete priamo striekať prúd vody.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
safety information _11
Download PDF

advertising