Samsung | WW80J6410CW | Samsung 8kg práčka 1400 otáčok/min WW80J6413EW Séria WW6000 Rýchly sprievodca

Obsah
Obsah
Bezpečnostní informace
3
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Důležité bezpečnostní symboly
Důležitá bezpečnostní opatření
Informace o označení WEEE
3
3
4
12
Umístění a zapojení
13
Co je součástí balení výrobku
Požadavky na instalaci
Instalace krok za krokem
13
15
17
Než začnete
23
Počáteční nastavení
Pokyny pro manipulaci s prádlem
Pokyny k zásuvce na prací prostředek
23
24
26
Úkony
29
Ovládací panel
29
Jednoduchý postup při spuštění
30
Přehled cyklů
31
Nastavení35
Údržba
36
Ekologické čištění bubnu
36
Smart Check
37
Nouzové vypouštění
38
Čištění39
Obnova po zamrznutí
42
Opatření při delším nepoužívání
42
Řešení problémů
43
Kontrolní body
Informační kódy
43
47
Technické údaje
49
Informace o ošetřování textilních materiálů
Ochrana životního prostředí
List specifikací
Informace o hlavních programech praní
49
50
51
54
2 Čeština
WW6000J(SEPM)-03580K_CZ (LE)_150309.indd 2
2015-03-09
5:24:25
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace
o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod
a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů
Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé
množství funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě
v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je
určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují
popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při
instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou
se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné
značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se
obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese
www.samsung.com.
Důležité bezpečnostní symboly
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění
osob nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit zranění osob nebo škodu na
majetku.
POZNÁMKA
Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.
Čeština 3
WW6000J(SEPM)-03580K_CZ (LE)_150309.indd 3
2015-03-09
5:24:25
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.
Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.
Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části
existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte,
pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.
Důležitá bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ
Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění
osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření,
k nimž patří následující:
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka
pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se
vážně poranit.
Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny
týkající se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod
dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí
možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru
nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
4 Čeština
WW6000J(SEPM)-03580K_CZ (LE)_150309.indd 4
2015-03-09
5:24:25
Bezpečnostní informace
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit
pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou
kvalifikací.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího
kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.
U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory
zakryty kobercem.
Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic
nikdy znovu nepoužívejte.
UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného
vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením,
jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán
a vypínán sítí.
Kritické výstrahy týkající se instalace
VAROVÁNÍ
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
• V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu,
potížím s výrobkem nebo ke zranění.
Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.
Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220 – 240 V / 50 Hz nebo více
a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
• Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího
kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
• Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve
specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo
vzniku požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.
Čeština 5
WW6000J(SEPM)-03580K_CZ (LE)_150309.indd 5
2015-03-09
5:24:26
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od
veškerých cizích látek, jakými jsou například prach nebo voda.
• Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
• Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval
k podlaze.
Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou
poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.
• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu,
obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani
k telefonnímu vedení.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo výbuchu.
• Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda
zásuvka odpovídá všem předpisům.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.
Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je
vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).
Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.
• Mráz může způsobit prasknutí potrubí.
Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické transformátory.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu
nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty,
nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
6 Čeština
WW6000J(SEPM)-03580K_CZ (LE)_150309.indd 6
2015-03-09
5:24:26
Bezpečnostní informace
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
• Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Upozornění týkající se instalace
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.
• Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
způsobenému zkratem.
Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.
• Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo
k potížím se spotřebičem.
Kritická varování týkající se použití
VAROVÁNÍ
Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na
nejbližší servisní středisko.
• Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě
odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se
zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte
blokovací páčku dvířek pračky.
• Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.
Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu)
připevněný ke spodní části pračky.
Čeština 7
WW6000J(SEPM)-03580K_CZ (LE)_150309.indd 7
2015-03-09
5:24:26
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými
hořlavými či výbušnými látkami.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě /
sušení / odstřeďování).
• Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha.
Mohlo by dojít k úrazu.
• Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické
zásuvky.
• Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít
k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte
dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
• Mohlo by dojít k úrazu.
Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji
v přímém směru ze zásuvky.
• Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.
• Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
• Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc
místní servisní středisko.
• V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo ke zranění.
Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu
používat nebo je-li bouřka.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
8 Čeština
WW6000J(SEPM)-03580K_CZ (LE)_150309.indd 8
2015-03-09
5:24:26
Bezpečnostní informace
Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se
na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Upozornění týkající se použití
UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla
apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým
navlhčeným hadříkem.
• V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.
Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
• Při poškození skla může dojít ke zranění.
Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte
kohout přívodu vody pomalu.
Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
• Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození
součástí spotřebiče nebo vytečení vody.
Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém
s vypouštěním.
• Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním,
může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
• Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo
k vytečení vody.
Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.
Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.
• V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.
Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami
(například kal, nitě, vlasy).
• Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat
voda.
Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu
vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.
• Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.
Čeština 9
WW6000J(SEPM)-03580K_CZ (LE)_150309.indd 9
2015-03-09
5:24:26
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém
případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost
Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto
nesprávným použitím.
Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky,
zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
• Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.
• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz
elektrickým proudem nebo požár.
Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
• Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.
Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí
nedotýkejte.
• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud
spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.
(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen,
teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
• Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol
povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo
oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
• Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit
a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.
Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.
Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože
je horký.
• Mohlo by dojít k popálení.
Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.
• Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího
prostředku.
• Přepážka na tekutý prací prostředek (pouze příslušné modely) se nepoužívá na sypký prací
prášek. Pokud používáte sypký prací prášek, přepážku odstraňte.
10 Čeština
WW6000J(SEPM)-03580K_CZ (LE)_150309.indd 10
2015-03-09
5:24:26
Bezpečnostní informace
Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
• Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat
následkem zvýšených vibrací.
Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání
v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.
• Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.
Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo
sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.
• Buben by mohl začít rezavět.
• Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí
prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte
prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.
• Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.
Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
• Mohlo by dojít k problémům s pračkou.
Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
• Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem,
odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.
Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.
Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
• Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
• Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.
Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
• Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo
kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu
vody a další funkce.
• Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.
Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.
• Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.
Čeština 11
WW6000J(SEPM)-03580K_CZ (LE)_150309.indd 11
2015-03-09
5:24:26
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Kritická varování týkající se čištění
VAROVÁNÍ
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.
K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.
• Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
• V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Informace o označení WEEE
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace,
kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické
recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
12 Čeština
WW6000J(SEPM)-03580K_CZ (LE)_150309.indd 12
2015-03-09
5:24:26
Obsah
Obsah
Bezpečnostné informácie
3
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Dôležité bezpečnostné symboly
Dôležité bezpečnostné opatrenia
Pokyny o značke WEEE
3
3
4
12
Inštalácia
13
Čo nájdete v škatuli
Inštalačné požiadavky
Inštalácia práčky krok za krokom
13
15
17
Skôr než začnete
23
Úvodné nastavenia
Postup pri praní
Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky
23
24
26
Funkcie
29
Ovládací panel
29
Jednoduché kroky, ako začať
30
Prehľad cyklov
31
Nastavenia35
Údržba
36
Ekologické čistenie bubna
36
Smart Check (Inteligentná kontrola)
37
Pohotovostné vypustenie vody
38
Čistenie39
Oprava pri zamrznutí
42
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky
42
Riešenie problémov
43
Kontrolné body
Informačné kódy
43
47
Špecifikácie
49
Tabuľka starostlivosti o tkaniny
Ochrana životného prostredia
Hárok špecifikácií
Informácie o hlavných pracích programoch
49
50
51
54
2 Slovenčina
WW6000J(SEPM)-03580K_SK (LE)_150309.indd 2
2015-03-09
5:24:29
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité
informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si, prosím, čas na
prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností vašej
automatickej práčky.
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať
rozšírené vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné
miesto v blízkosti spotrebiča na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na cieľový
účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné
okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri
inštalácii, údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a
uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky
vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie
všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo nejasnosti, obráťte sa
na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese
www.samsung.com.
Dôležité bezpečnostné symboly
Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:
VAROVANIE
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo
škody na majetku.
VÝSTRAHA
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo škody na
majetku.
POZNÁMKA
Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.
Slovenčina 3
WW6000J(SEPM)-03580K_SK (LE)_150309.indd 3
2015-03-09
5:24:29
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Explicitne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky,
existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte
sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.
Dôležité bezpečnostné opatrenia
VAROVANIE
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom
alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte základné
bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej
vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade
uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.
Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne
s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozerať osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako
zariadenie používať.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením
hrať.
Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako
8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na
nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia
bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by
sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie
ani údržbu zariadenia.
4 Slovenčina
WW6000J(SEPM)-03580K_SK (LE)_150309.indd 4
2015-03-09
5:24:29
Bezpečnostné informácie
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný
agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k
sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.
Pri zariadeniach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže
zakrývať koberec.
Musíte prestať používať staré súpravy hadíc a použiť nové súpravy hadíc
dodané so zariadením.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej
poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením,
ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávatelia
pravidelne zapínajú a vypínajú.
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie
VAROVANIE
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
• Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám
produktu alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220 - 240 V / 50 Hz
alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Nikdy nepoužívajte
predlžovačku.
• Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo
predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
• Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi
produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Slovenčina 5
WW6000J(SEPM)-03580K_SK (LE)_150309.indd 5
2015-03-09
5:24:29
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
• Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
• Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol
nasmerovaný k podlahe.
Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu
poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne
nebezpečné.
• Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné
centrum.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.
Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo
telefonickej linke.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
• Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a
zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.
• Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.
Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú
zásuvku.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.
Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.
Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňuje naň ťažké predmety, nevkladajte
ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za spotrebičom.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
6 Slovenčina
WW6000J(SEPM)-03580K_SK (LE)_150309.indd 6
2015-03-09
5:24:29
Bezpečnostné informácie
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
• Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Výstrahy týkajúce sa inštalácie
VÝSTRAHA
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku
elektrickej energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
• V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo
problémom s produktom.
Dôležité varovania týkajúce sa používania
VAROVANIE
Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
• Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte
sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
• Nepoužívajte ventilátor.
• Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii
zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
• V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený
k spodnej časti automatickej práčky.
Slovenčina 7
WW6000J(SEPM)-03580K_SK (LE)_150309.indd 7
2015-03-09
5:24:30
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby,
alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.
Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere
automatickej práčky násilím.
• Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť
podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
• Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.
• Môže to mať za následok zranenie.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
• Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a
následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na spotrebič
ani do jeho vnútra.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
• Môže to mať za následok zranenie.
Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a
ťahajte priamo von zo zásuvky.
• Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým
prúdom.
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
• Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem
štandardnej poistky.
• Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné
centrum.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu
alebo zraneniu.
Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví zariadenie.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
8 Slovenčina
WW6000J(SEPM)-03580K_SK (LE)_150309.indd 8
2015-03-09
5:24:30
Bezpečnostné informácie
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Výstrahy týkajúce sa používania
VÝSTRAHA
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami,
zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.
Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.
• Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik
otvárajte pomaly.
Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.
• Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok
poškodenie dielu produktu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.
• Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za
následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
• Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo
práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.
Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.
• V opačnom prípade môže dôjsť k škodám na majetku alebo k zraneniu.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr.
odpad, vlákna, vlasy, atď.).
• Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť
únik vody.
Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice
prívodu vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
• Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Slovenčina 9
WW6000J(SEPM)-03580K_SK (LE)_150309.indd 9
2015-03-09
5:24:30
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu.
V takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou
Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie
alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené
sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
• Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo
ujmu na zdraví.
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
• Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.
• Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.
Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa
vody.
• Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým vaša
práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.
(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie
vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové
prikrývky a pod.
• Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol
práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia
z dôvodu neobvyklých vibrácií.
• Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a
zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.
Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
• Môže to spôsobiť popáleniny.
Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.
• Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho
prostriedku.
• Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok (len pre niektoré modely) nie je určený na
používanie na práškový prací prostriedok. Keď používate práškový prací prostriedok,
vyberte vodiaci prvok.
10 Slovenčina
WW6000J(SEPM)-03580K_SK (LE)_150309.indd 10
2015-03-09
5:24:30
Bezpečnostné informácie
Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky
potravín, zvieratá).
• V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť
spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.
Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechtov a pod.
• Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa
zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.
• Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky, sponky
alebo bielidlo.
• Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
• Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok
(neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.
Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim
prostriedkom neperte, nepláchajte a neodstreďujte.
• Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
• Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
• Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu
farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.
Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.
Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.
• Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
• Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo
kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.
Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a
ďalšie funkcie.
• Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.
Slovenčina 11
WW6000J(SEPM)-03580K_SK (LE)_150309.indd 11
2015-03-09
5:24:30
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
Dôležité varovania týkajúce sa čistenia
VAROVANIE
Nečistite spotrebič tak, že budete priamo naň striekať vodu.
Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
• Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Pokyny o značke WEEE
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a
elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť
likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď
predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
12 Slovenčina
WW6000J(SEPM)-03580K_SK (LE)_150309.indd 12
2015-03-09
5:24:30
Download PDF

advertising