Samsung | AR07MSPXAWKNEU | Samsung AR07MSPXAWKNEU Užívateľská príručka (DB68-06729A)

MÁTE OTÁZKY ALEBO PRIPOMIENKY?
KRAJINA
VOLAJTE
UK
IRELAND (EIRE)
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 9340275
[HHP] 06196 9340224
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
Republicof
Macedonia
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE
NA LOKALITE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
023 207 777
-
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
DB68-06729A-02
DB68-06729A-01_SK.indd 54
5/2/2017 11:06:24 AM
Klimatizačné zariadenie
Návod na použitie
ARTTMSPXTT, ARTTMSWXTT
•• Ďakujeme, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie Samsung.
•• Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a odložte si
ho na použitie v budúcnosti.
DB68-06729A-01_SK.indd 1
5/2/2017 11:06:24 AM
Obsah
Bezpečnostné informácie
4
Bezpečnostné informácie
4
V skratke
12
Vnútorná jednotka – prehľad
12
Displej
Prehľad diaľkového ovládania
13
Vloženie batérií
Obsluha diaľkového ovládania
14
Režimy prevádzky • Regulácia teploty •
Regulácia rýchlosti ventilátora • Regulácia smeru prúdenia vzduchu
Inteligentné a výkonné funkcie
16
Chladenie
16
Režim Cool • Funkcia chladenia 2-Step • Funkcia Wind-free Cooling
Odvlhčovanie
18
Režim Dry
Čistenie vzduchu
Funkcia na ochranu pred vírusmi
18
Vykurovanie
Režim Heat
19
Rýchle inteligentné funkcie
20
Režim Auto • Režim Fan • Funkcia Fast • Funkcia Comfort •
Funkcia pípnutia • Funkcia Quiet • Funkcia osvetlenia displeja •
Funkcia Wi-Fi (aplikácia Inteligentná klimatizácia)
Funkcie úspory energie
24
Úsporná prevádzka
24
Kontrola spotreby elektrickej energie • Funkcia Single user •
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia • Funkcia good’sleep
Čistenie a údržba
27
Čistenie v skratke
27
Riešenie problémov
30
Aplikácia Smart Home
32
2 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 2
5/2/2017 11:06:25 AM
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť
likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito
výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej
zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií tohoto výrobku
Toto označenie na batérii, návode alebo obale znamená, že batérie v tomto výrobku sa na konci svojej
životnosti nemajú likvidovaťs ostatným odpadom z domácnosti. Kde je to tak označené, znamenajú
chemické značky Hg, Cd alebo Pb, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom množstve, ako
je referenčná úroveň podľa Smernice Európskej únie č. 2006/66.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina 3
DB68-06729A-01_SK.indd 3
5/2/2017 11:06:25 AM
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Pred použitím vášho nového klimatizačného zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod, aby ste zistili, ako bezpečne a efektívne
prevádzkovať a využívať rozsiahle funkcie a možnosti vášho nového
zariadenia.
Keďže je tento návod na používanie určený pre rôzne modely,
charakteristické vlastnosti vášho klimatizačného zariadenia sa môžu
mierne líšiť od zariadenia opísaného v tomto návode. V prípade
akýchkoľvek otázok sa obráťte na najbližšie kontaktné stredisko alebo
vyhľadajte pomoc a informácie online na lokalite www.samsung.com.
VAROVANIE
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesťk vážnemu
poraneniu alebo smrti.
UPOZORNENIE
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesťk ľahšiemu
poraneniu alebo škode na majetku.
Dodržiavajte pokyny.
Neskúšajte.
Uistite sa, že je zariadenie správne uzemnené, aby ste predišli
úrazu elektrickým prúdom.
Odpojte prívod napájania.
Nerozoberajte.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Používajte napájací kábel zodpovedajúci napájacím parametrom
zariadenia a používajte ho len pre toto zariadenie. Nepoužívajte
predlžovací kábel.
• Pri používaní predlžovacieho kábla hrozí riziko úrazu
elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
4 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 4
5/2/2017 11:06:26 AM
Montáž a zapojenie smie vykonávať len kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
• V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, explózie, úrazu alebo problémov s výrobkom.Môže tiež
dôjsť k zrušeniu platnosti záruky na nainštalovaný výrobok.
Bezpečnostné informácie
• Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
• Ak sa líši napätie, frekvencia alebo menovitý prúd, môže to
spôsobiť požiar.
Vedľa klimatizačného zariadenia (avšak nie na panely
klimatizačného zariadenia) nainštalujte vypínač a istič určený
pre toto klimatizačné zariadenie.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Vonkajšiu jednotku namontujte pevne tak, aby jej elektrické
časti neboli vystavené okolitým vplyvom.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
Neinštalujte zariadenie do blízkosti vykurovacích telies a horľavých
materiálov. Neinštalujte zariadenie vo vlhkom, mastnom ani
prašnom prostredí, na mieste vystavenom priamemu slnečnému
žiareniu a vode (alebo dažďu). Neinštalujte zariadenie na miestach,
kde môže dochádzať k úniku plynu.
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Vonkajšiu jednotku nikdy nainštalujte na mieste, ako je napríklad
vysoký vonkajší múr, odkiaľ by mohla spadnúť.
• Pád vonkajšej jednotky môže spôsobiť úraz, smrť alebo
poškodenie majetku.
Toto zariadenie musí byť správne uzemnené. Neuzemňujte
zariadenie k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému
potrubiu ani k telefónnemu vedeniu.
Slovenčina 5
DB68-06729A-01_SK.indd 5
5/2/2017 11:06:26 AM
Bezpečnostné informácie
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo výbuchu.
• Zabezpečte, aby ste používali elektrickú zásuvku s uzemnením.
UPOZORNENIE
Po inštalácii klimatizácie ju zakryte POLYETYLÉNOVÝM SÁČKOM,
ktorý pri začatí používania klimatizácie odstráňte.
Zariadenie namontujte na pevnú a rovnú podlahu, ktorá udrží
jeho hmotnosť.
• V opačnom prípade hrozí riziko abnormálnych vibrácií, hluku
alebo problémov s výrobkom.
Riadne zapojte odtokovú hadicu, aby mohla voda správne
odtekať.
• V opačnom prípade hrozí riziko úniku vody a škôd na majetku.
Odtok nepripájajte priamo do kanalizačného potrubia, pretože
by sa v budúcnosti mohol šíriť zápach.
Pri inštalácii vonkajšej jednotky sa uistite, či je odtoková hadica
zapojená tak, aby odvod vody prebiehal správne.
• Voda vznikajúca pri režime vykurovania vo vonkajšej jednotke
môže vytekať a spôsobiť škody na majetku.
Najmä v zime môže odpadnutie kusu ľadu spôsobiť úraz, smrť
alebo škody na majetku.
ZDROJ NAPÁJANIA
VAROVANIE
Ak je istič poškodený, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Sieťovú šnúru nevystavujte nadmernému ťahaniu ani ohýbaniu.
Sieťovú šnúru neskrúcajte ani nezauzľujte. Nevešajte sieťovú
šnúru cez kovový predmet, neklaďte na ňu ťažké predmety,
nevkladajte ju medzi predmety, ani ju nezatláčajte do priestoru
za zariadením.
6 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 6
5/2/2017 11:06:26 AM
UPOZORNENIE
Počas búrky alebo v prípade, že klimatizačné zariadenie
nebudete dlhší čas používať, odpojte napájanie na ističi.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
POUŽÍVANIE
Bezpečnostné informácie
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
VAROVANIE
Ak sa zariadenie zaplavilo, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Ak zariadenie vydáva neštandardné zvuky, vychádza z neho
zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte prívod napájania
a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
V prípade úniku plynu (napríklad propán, LPG atď.) okamžite
vyvetrajte a nedotýkajte sa sieťovej šnúry. Nedotýkajte sa
zariadenia ani sieťovej šnúry.
• Nepoužívajte ventilátor.
• Iskra môže spôsobiť explóziu alebo požiar.
Ak potrebujte zmeniť inštaláciu klimatizačného zariadenia,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s výrobkom, úniku
vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Služba prepravy výrobku nie je k dispozícii. Ak chcete výrobok
inštalovať na novom mieste, budú vám účtované dodatočné
stavebné práce a poplatok za inštaláciu.
Slovenčina 7
DB68-06729A-01_SK.indd 7
5/2/2017 11:06:26 AM
Bezpečnostné informácie
• Obzvlášť v prípade, že chcete nainštalovať výrobok
na nezvyčajné miesto, napr. v priemyselnej zóne alebo
v blízkosti pobrežia, kde je výskyt soli vo vzduchu, obráťte sa
na najbližšie servisné stredisko.
Nedotýkajte sa ističa, ak máte mokré ruky.
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nevypínajte klimatizačné zariadenie ističom, keď je v prevádzke.
• Vypnutie a následné zapnutie klimatizačného zariadenia
ističom môže spôsobiť iskrivý výboj a následne úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Po vybalení klimatizačného zariadenia odstráňte všetky obalové
materiály z dosahu detí, pretože môžu byť pre ne nebezpečné.
• Ak si dieťa natiahne vrecko cez hlavu, môže dôjsť k uduseniu.
Nedotýkajte sa lamiel určujúcich smer prúdenia rukami ani
prstami počas vykurovania.
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik
popálenín.
Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do otvorov pre nasávanie/
vyfukovanie vzduchu na klimatizačnom zariadení.
• Obzvlášť venujte pozornosť tomu, aby sa deti neporanili tým, že
vložia prsty do výrobku.
Neudierajte ani neťahajte klimatizačné zariadenie nadmernou
silou.
• Môže to spôsobiť požiar, poranenie alebo problémy s výrobkom.
Do blízkosti vonkajšej jednotky neumiestňujte žiadny predmet,
ktorý by umožnil deťom vyliezť na zariadenie.
• Môže to spôsobiť závažné zranenie detí.
Nepoužívajte klimatizačné zariadenia dlhý čas v nedostatočne
vetraných priestoroch alebo v blízkosti chorých osôb.
• Keďže to môže to byť nebezpečné z dôvodu nedostatku kyslíka,
otvorte okno aspoň raz za hodinu.
8 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 8
5/2/2017 11:06:26 AM
Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať zariadenie
svojpomocne.
• Nepoužívajte žiadne iné poistky (napr. medený, oceľový drôt
atď.) okrem štandardnej poistky.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, problémom s výrobkom alebo poraneniu.
Bezpečnostné informácie
Ak do zariadenia vnikne akákoľvek cudzia látka (napr. voda),
odpojte prívod napájania a obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
UPOZORNENIE
Neklaďte predmety ani iné zariadenia pod vnútornú jednotku.
• Odkvapkávanie vody z vnútornej jednotky môže spôsobiť požiar
alebo škody na majetku.
Aspoň raz za rok skontrolujte, či nie je montážny rám vonkajšej
jednotky mechanicky poškodený.
• V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu, smrti alebo
škodám na majetku.
Maximálny prúd sa meria podľa normy IEC pre bezpečnosť a prúd
sa meria podľa normy ISO pre energetickú hospodárnosť.
Nestúpajte na hornú časť zariadenia ani na zariadenie neklaďte
žiadne predmety (textílie, zapálené sviečky, zapálené cigarety,
jedlá, chemikálie, kovové predmety atď.).
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, problémy s
výrobkom alebo poranenie.
Zariadenie neovládajte, ak máte mokré ruky.
• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nestriekajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch
zariadenia.
Slovenčina 9
DB68-06729A-01_SK.indd 9
5/2/2017 11:06:27 AM
Bezpečnostné informácie
• Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Nepite vodu z klimatizačného zariadenia.
• Voda môže byť pre ľudí škodlivá.
Diaľkové ovládanie nevystavujte silným nárazom
a nerozoberajte ho.
Nedotýkajte sa potrubia pripojeného k výrobku.
• Môže to spôsobiť popáleniny alebo poranenie.
Nepoužívajte klimatizačnú jednotku na uchovávanie presných
nástrojov, potravín, zvierat, rastlín alebo kozmetiky, ani
na akéhokoľvek iné neobvyklé účely.
• Môže to spôsobiť škody na majetku.
Zabráňte priamemu dlhodobému vystaveniu osôb, zvierat alebo
rastlín prúdu vzduchu z klimatizačného zariadenia.
• Môže to byť škodlivé pre ľudí, zvieratá alebo rastliny.
Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami
a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené
o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabránilo tomu, že sa budú
hrať so zariadením.
Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku
viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak
budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným
spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa
nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať
čistenie ani údržbu zariadenia.
10 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 10
5/2/2017 11:06:27 AM
VAROVANIE
Pri čistení nestriekajte vodu priamo na zariadenie. Na čistenie
zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani lieh.
• Môže to viesť ku vzniku farebných škvŕn, deformácii,
poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prívod
napájania a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.
• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Bezpečnostné informácie
ČISTENIE
UPOZORNENIE
Pri čistení povrchu tepelného výmenníka vonkajšej jednotky
dávajte pozor, pretože má ostré hrany.
• Tento úkon má vykonávať kvalifikovaný technik, obráťte sa
preto na inštalatéra alebo servisné stredisko.
Vnútorné časti klimatizačného zariadenia nečistite sami.
• Ohľadom čistenia vnútorných častí zariadenia sa obráťte
na najbližšie servisné stredisko.
• Vnútorný filter čistite podľa popisu v časti „Čistenie v skratke“.
• V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu, úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
• Pri manipulácii s tepelným výmenníkom predchádzajte
poraneniam spôsobeným ostrými hranami na povrchu.
Slovenčina 11
DB68-06729A-01_SK.indd 11
5/2/2017 11:06:27 AM
Vnútorná jednotka – prehľad
Skutočný výrobok sa môže mierne líšiť od vyobrazenia nižšie.
05
01
06
02
07
08
V skratke
03
09
04
01
02
03
04
05
10
Prívod vzduchu
Vzduchový filter
Lamela prúdenia vzduchu (hore a dole)
Lamela prúdenia vzduchu (vpravo a vľavo)
Snímač teploty miestnosti
06
07
08
09
10
Modul Wi-Fi
Panel funkcie Wind-free
Displej
Tlačidlo napájania / Prijímač diaľkového ovládania
(vnútri) Funkcia na ochranu pred vírusmi
(ARTTMSPXTT)
01
Indikátor teploty
Indikátor vynulovania stavu filtra (
)
Indikátor spotreby elektrickej energie
(Pre systém s niekoľkými zariadeniami, indikátor
času používania)
Indikátor automatického čistenia (
)
Indikátor rozmrazovania (
)
02
Indikátor Wi-Fi
03
Indikátor na ochranu pred vírusmi
04
Indikátor časovača
Indikátor funkcie good'sleep,
Indikátor automatického čistenia
Displej
01
02
03
04
(ARTTMSPXTT)
01
01
02
03
04
(ARTTMSWXTT)
12 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 12
Indikátor teploty
Indikátor vynulovania stavu filtra (
)
Indikátor spotreby elektrickej energie
(Pre systém s niekoľkými zariadeniami, indikátor
času používania)
Indikátor automatického čistenia (
)
Indikátor rozmrazovania (
)
02 Indikátor Wi-Fi
03 Indikátor Single user
(Ak používate viacprvkový systém, táto funkcia sa
nepodporuje.)
04 Indikátor časovača
Indikátor funkcie good'sleep,
Indikátor automatického čistenia
5/2/2017 11:06:37 AM
Prehľad diaľkového ovládania
05
01
06
02
07
03
04
05
01
06
02
07
08 03
08
09
09
10
04
10
11
11
17
18 12
18
13
19 13
19
14
20
15
16
14
20
21 15
21
22
22
16
(ARTTMSPXTT)
Indikátor nastavenej teploty
Indikátor možnosti časovača
Indikátor režimu prevádzky
Indikátor možností
Indikátor vybitej batérie
Indikátor prenosu
Indikátor rýchlosti ventilátora
Indikátor na ochranu pred
vírusmi
09 Indikátor funkcie Wind-free
10 Indikátor vertikálneho
prúdenia vzduchu
11 Indikátor horizontálneho
prúdenia vzduchu
12 Tlačidlo napájania
13 Tlačidlo teploty
14 Tlačidlo časovača
15 Tlačidlo rýchlosti ventilátora
16 Smerové tlačidlo/tlačidlo
výberu
17
18
19
(ARTTMSWXTT)
V skratke
17
12
01
02
03
04
05
06
07
08
Tlačidlo vertikálnej oscilácie
prúdenia vzduchu
Tlačidlo režimu
Tlačidlo Virus doctor/ funkcie
Wind-free (TTMSPXTT)
Tlačidlo Single user/ funkcie
Wind-free (TTMSWXTT)
20 Tlačidlo horizontálnej
oscilácie prúdenia vzduchu
21 Tlačidlo možností/ čistenia
22 Tlačidlo NASTAVIŤ
Vloženie batérií
dvě baterie typu AAA 1.5V
POZNÁMKA
• Opisy v tomto návode sú vytvorené prevažne na
základe tlačidiel diaľkového ovládania.
• Aj keď sa na displeji diaľkového ovládania
zobrazuje položka na ochranu pred vírusmi ( )
(ARTTMSWXTT) a d’light Cool táto funkcia nie je
pri tomto modeli k dispozícii.
• Pri systémoch s niekoľkými zariadeniami
sú funkcie na ochranu pred vírusmi ( )
(ARTTMSWXTT), d'light Cool a Single user
zobrazené na displeji diaľkového ovládania, no nie
sú dostupné.
Slovenčina 13
DB68-06729A-01_SK.indd 13
5/2/2017 11:06:40 AM
Obsluha diaľkového ovládania
Klimatizačné zariadenie môžete jednoducho používať tak, že vyberiete režim a potom regulujete teplotu,
rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.
Režimy prevádzky
Aktuálny režim môžete prepínať medzi možnosťami Auto, Cool, Dry, Fan
a Heat stlačením tlačidla
.
Regulácia teploty
V každom režime môžete regulovať teplotu nasledujúcim spôsobom:
V skratke
Režim
(ARTTMSPXTT)
Regulácia teploty
Auto/Cool/
Heat
Nastavenie po 1 °C od 16 °C do 30 °C.
Dry
Nastavenie po 1 °C od 18 °C do 30 °C.
Fan
Nemôžete regulovať teplotu.
POZNÁMKA
Režimy Cool, Dry a Heat môžete použiť v nasledujúcich podmienkach:
Režim
Cool
Dry
Heat
Vnútorná
teplota
16 °C až 32 °C
18 °C až 32 °C
27 °C alebo
menej
Vonkajšia
teplota
-10 °C až 46 °C
-10 °C až 46 °C
-15 °C až 24 °C
Vnútorná
vlhkosť
Relatívna
vlhkosť 80 %
alebo menej
_
_
• Ak klimatizačné zariadenie pracuje dlhší čas v prostredí s vysokou
vlhkosťou v režime Cool, môže dôjsť ku vzniku kondenzácie.
• Ak vonkajšia teplota klesne na -5°C, vykurovací výkon sa môže znížiť
na 60 % až 70 % uvedeného výkonu.
• Viac informácií o vonkajšej teplote pri systémoch s niekoľkými
zariadeniami nájdete v príručke k systému s niekoľkými
zariadeniami.
(ARTTMSWXTT)
14 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 14
5/2/2017 11:06:42 AM
Regulácia rýchlosti ventilátora
V jednotlivých režimoch môžete vybrať nasledujúce rýchlosti
ventilátora:
Režim
Možné rýchlosti ventilátora
Auto/Dry
(Automaticky)
Cool/Heat
(Automaticky), (Nízka),
(Vysoká),
(Turbo)
(Nízka),
(Stredná),
(Vysoká),
(Turbo)
Regulácia smeru prúdenia vzduchu
V skratke
Fan
(Stredná),
Udržujte prúdenie vzduchu v konštantnom smere zastavením pohybu
lamiel vertikálneho a horizontálneho prúdenia vzduchu.
V prevádzke ►
(ARTTMSPXTT)
alebo
POZNÁMKA
• Ak nastavujete lamelu vertikálneho prúdenia vzduchu manuálne,
lamela sa nemusí úplne zavrieť, keď vypnete klimatizáciu.
• Ak nastavujete lamelu horizontálneho prúdenia vzduchu manuálne,
lamela nemusí pracovať normálne.
• Smer prúdenia vzduchu môžete regulovať vtedy, keď je funkcia
good‘sleep spustená v režime Heat, ale nie v režime Cool.
(ARTTMSWXTT)
Slovenčina 15
DB68-06729A-01_SK.indd 15
5/2/2017 11:06:44 AM
Chladenie
Inteligentné a výkonné funkcie chladenia klimatizačného zariadenia Samsung udržiavajú uzavretý priestor
príjemne chladný.
Režim Cool
Režim Cool používajte na chladenie v horúcom počasí.
►
► Vyberte možnosť Cool.
Inteligentné a výkonné funkcie
POZNÁMKA
• Na zachovanie pohodlia v režime Cool udržiavajte teplotný rozdiel
medzi vnútorným a vonkajším vzduchom do 5 °C.
• Po výbere režimu Cool vyberte funkciu, teplotu a rýchlosť
ventilátora, ktoré chcete použiť.
–– Ak chcete miestnosť rýchlo ochladiť, vyberte nízku teplotu a
vysokú rýchlosť ventilátora.
–– Na dosiahnutie úspory energie vyberte vyššiu teplotu a nízku
rýchlosť ventilátora.
–– Keď sa vnútorná teplota priblíži k nastavenej teplote,
kompresor začne bežať pri nižších otáčkach kvôli úspore
energie.
Funkcia chladenia 2-Step
Pri prevádzke s výkonným chladením sa požadovaná teplota dosahuje v
prvom kroku.Keď sa teplota v miestnosti začne približovať k požadovanej
teplote, otáčky ventilátora a smer prúdenia vzduchu sa vhodným spôsobom
upravia.Keď sa dosiahne požadovaná teplota, funkcia Wind-free Cooling
začne vytvárať mierny vánok.
V režime Cool ►
►
►
Vyberte možnosť 2-Step. ►
POZNÁMKA
• Keď vnútorná teplota stúpne napríklad vplyvom slnečného žiarenia,
z dôvodu otvorenia a zatvorenia dverí alebo vetrania, funkcia Windfree Cooling sa zruší a zariadenie sa automaticky prepne na výkonné
chladenie.
• Lamela prúdenia vzduchu sa automaticky nastaví na riadenie prúdenia
vzduchu podľa vnútornej teploty.
Zmena nastavenia lamely prúdenia vzduchu na základe teploty
: Otvorená (z lamely prúdenia vzduchu vychádza vánok)
: Zatvorená (vánok vychádza z panela funkcie Wind-free)
16 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 16
• Ak vyberiete funkciu 2-Step cooling v čase, keď sú zapnuté niektoré
z funkcií Wind-free Cooling, Fast, Comfort, Quiet, Single user alebo
good'sleep, zapnuté funkcie za vypnú.
5/2/2017 11:06:46 AM
Funkcia Wind-free Cooling
Funkcia Wind-free Cooling slúži na vytvorenie mierne chladného vánku,
ktorý vychádza cez drobné otvory na paneli Wind-free so zatvorenou
lamelou prúdenia vzduchu, t. j. prúd chladného vzduchu nevychádza
priamo.V závislosti od vnútornej teploty automatizovaná regulácia teploty a
otáčok ventilátora udržiava príjemne vychladenú miestnosť.
V režime Cool/Dry/Fan ►
POZNÁMKA
• Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte
tlačidlo .
• Ak sa funkcia Wind-free Cooling zruší, na klimatizačnom zariadení sa
nastavia pôvodné otáčky ventilátora.
• Funkciu Wind-free Cooling môžete zapnúť, keď je zariadenie
nastavené na režim Cool, Dry alebo Fan.
• Ak teplota v miestnosti stúpne z dôvodu nárastu vonkajšej teploty,
tepla z varenia alebo z iného dôvodu, pred zapnutím funkcie Windfree Cooling nechajte klimatizačné zariadenie pracovať v režime
Cool.
• Ak funkciu Wind-free Cooling zapnete v režime Fan, kompresor
prestane pracovať a zo zariadenia prestane vychádzať chladný prúd
vzduchu. Vychádza však mierny vánok a vzduch v miestnosti sa
začne čistiť.
• Ak vlhkosť v miestnosti stúpne na relatívne vysokú úroveň, keď
je zapnutá funkcia Wind-free Cooling, lamela prúdenia vzduchu
sa otvorí, aby v miestnosti začal plynulo prúdiť vzduch.Pri zmene
vnútornej teploty a vlhkosti sa lamela prúdenia vzduchu zatvorí a
funkcia Wind-free Cooling sa zapne.
Inteligentné a výkonné funkcie
• Počas chladenia v režime Wind-free Cooling môžete regulovať
nastavenú teplotu – odporúčané nastavenie je 24 až 26 °C.
Nastavenú teplotu však nie je možné meniť v režime Fan.
Zmena nastavenia lamely prúdenia vzduchu na základe teploty a
vlhkosti
: Otvorená (z lamely prúdenia vzduchu vychádza vánok)
: Zatvorená (vánok vychádza z panela funkcie Wind-free)
• Ak je klimatizačné zariadenie namontované nad posteľou a používate
funkciu good'sleep alebo v čase spánku nechávajte zapnutú funkciu
Wind-free Cooling, nastavte teplotu v rozpätí od 25 do 27 °C.
• Ak vyberiete funkciu Wind-free Cooling v čase, keď sú zapnuté
niektoré z funkcií chladenie 2-Step, Fast, Comfort, Single user alebo
Quiet alebo smer prúdenia vzduchu (
,
) zapnuté funkcie za
vypnú.
Slovenčina 17
DB68-06729A-01_SK.indd 17
5/2/2017 11:06:47 AM
Odvlhčovanie
Funkcia odvlhčovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne suchý.
Režim Dry
Režim Dry používajte za daždivého alebo vlhkého počasia.
►
► Vyberte možnosť Dry.
POZNÁMKA
• Čím nižšia je nastavená teplota, tým vyššia je kapacita odvlhčovania.
Ak sa aktuálna vlhkosť zdá byť vysoká, upravte nastavenú teplotu
na nižšiu teplotu.
• Režim Dry nemožno použiť na vykurovanie. Režim Dry je určený na
vytváranie vedľajšieho účinku chladenia.
Inteligentné a výkonné funkcie
Čistenie vzduchu
Funkcia čistenia vzduchu klimatizačného zariadenia Samsung udržiava vzduch v uzavretom priestore čistý.
Funkcia na ochranu pred vírusmi
(len pre ARTTMSPXTT model)
Funkcia na ochranu pred vírusmi slúži na čistenie vašej miestnosti
pomocou negatívne iónov vytváraných klimatizačným zariadením. Táto
funkcia je dostupná v režimoch Auto, Cool, Dry, Fan a Heat.
V režime Auto, Cool, Dry, Fan alebo Heat ►
POZNÁMKA
• Môžete upraviť nastavenú teplotu s výnimkou režimu Fan.
• Ak je dodatočne zvolená funkcia na ochranu pred vírusmi počas
spusteného špecifického režimu, rozdiel v spotrebe elektrickej
energie a hlučnosti je malý.
18 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 18
5/2/2017 11:06:48 AM
Vykurovanie
Funkcia vykurovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne teplý.
Režim Heat
Režim Heat používajte na udržiavanie tepla.
►
► Vyberte možnosť Heat.
POZNÁMKA
• Kým sa klimatizačné zariadenie zahrieva, ventilátor nemusí
pracovať na začiatku počas asi 3 až 5 minút, aby sa zabránilo
nárazovému ochladeniu.
• Ak je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vzduchu vysoká v režime
vykurovania, na vonkajšom tepelnom výmenníku sa môže
vytvoriť námraza. Môže pri tom dôjsť aj k zníženiu účinnosti
vykurovania. V takom prípade klimatizačné zariadenie spustí
funkciu rozmrazovania na 5 až 12 minút na odstránenie námrazy z
vonkajšieho tepelného výmenníka.
B
A
• Keď je spustená funkcia rozmrazovania, na vonkajšej jednotke sa
vytvára para. Klimatizačné zariadenie presunie lamelu vertikálneho
prúdenia vzduchu do najnižšej polohy, ako je znázornené na obrázku
vľavo, aby z vnútornej jednotky nefúkal chladný vzduch.
A. Poloha lamely vertikálneho prúdenia vzduchu pri spustenej
funkcii rozmrazovania (lamela vyzerá takmer úplne zatvorená.)
B. Rozsah nastavenia polohy lamely vertikálneho prúdenia vzduchu
pri spustenom režime vykurovania.
• Keď je spustená funkcia rozmrazovania, z vnútornej jednotky
nefúka vzduch, aby sa zabránilo prenikaniu chladného vzduchu. Po
ukončení funkcie rozmrazovania začne o chvíľu fúkať teplý vzduch.
Inteligentné a výkonné funkcie
• V prípade, že klimatizačné zariadenie vykuruje nedostatočne, v
kombinácii s klimatizačným zariadením použite ďalšie vykurovacie
zariadenie.
• Cyklus funkcie rozmrazovania sa môže skrátiť v závislosti od
množstva námrazy na vonkajšej jednotke.
• Cyklus funkcie rozmrazovania sa môže skrátiť aj v závislosti od
vlhkosti z dažďa a snehu.
• Keď je spustená funkcia rozmrazovania, diaľkovým ovládaním nie je
možné vybrať iné funkcie. Inú funkciu vyberte po skončení funkcie
rozmrazovania.
Slovenčina 19
DB68-06729A-01_SK.indd 19
5/2/2017 11:06:54 AM
Rýchle inteligentné funkcie
Klimatizačné zariadenie Samsung poskytuje celý rad ďalších funkcií.
Režim Auto
Režim Auto použite, ak chcete, aby bola činnosť klimatizačného
zariadenia ovládaná automaticky. Klimatizačné zariadenie zabezpečí
najkomfortnejšiu možnú atmosféru.
►
► Vyberte možnosť Auto.
POZNÁMKA
• Ak sa vnútorná teplota zdá byť vyššia alebo nižšia než nastavená
teplota, klimatizačné zariadenie automaticky vytvára chladný
vzduch na zníženie vnútornej teploty alebo teplý vzduch na
zvýšenie vnútornej teploty.
Inteligentné a výkonné funkcie
Režim Fan
V režime Fan funguje klimatizačné zariadenie ako bežný ventilátor.
Klimatizačné zariadenie vytvára prirodzené prúdenie vzduchu.
►
► Vyberte možnosť Fan.
POZNÁMKA
• Ak sa klimatizačné zariadenie nebude dlhší čas používať, vysušte
ho prevádzkou v režime Fan v trvaní 3 alebo 4 hodín.
• Vonkajšia jednotka nie je v činnosti v režime Fan, aby sa cez ňu
nedostal dnu studený vzduch. Ide o normálny jav a nie o chybu
klimatizačného zariadenia.
Funkcia Fast
Funkcia Fast slúži na rýchle ochladenie alebo vykurovanie miestnosti.
Táto funkcia je najvýkonnejšou funkciou chladenia a vykurovania,
ktorú klimatizačné zariadenie poskytuje. Túto funkciu môžete vybrať v
režime Cool aj v režime Heat.
V režime Cool alebo Heat ►
►
►
Vyberte možnosť Fast. ►
20 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 20
5/2/2017 11:06:56 AM
POZNÁMKA
• Ak vyberiete funkciu Fast v čase, keď sú spustené funkcie ako
chladenie 2-Step, Wind-free Cooling, Comfort, Single user, Quiet
alebo good‘sleep, tieto funkcie sa zrušia.
• Môžete meniť smeru prúdenia vzduchu.
• Nemôžete meniť nastavenú teplotu a rýchlosť ventilátora.
• Ak zvolíte funkciu Fast v režime Heat, nemusí byť možné zvýšiť
rýchlosť ventilátora, aby sa zabránilo fúkaniu chladného vzduchu.
Funkcia Comfort
Funkciu Comfort použite vtedy, keď máte pocit, že aktuálny účinok
chladenia alebo vykurovania je príliš silný. Klimatizačné zariadenie
poskytuje mierne chladenie alebo vykurovanie. Túto funkciu môžete
vybrať v režime Cool aj v režime Heat.
►
►
Vyberte možnosť Comfort. ►
POZNÁMKA
• Môžete upraviť nastavenú teplotu a smer prúdenia vzduchu.
• Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
• Ak vyberiete funkciu Comfort v čase, keď sú spustené funkcie ako
chladenie 2-Step, Wind-free Cooling, Fast, Single user, Quiet alebo
good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.
• Ak máte pocit, že účinok chladenia alebo vykurovania v rámci
funkcie Comfort je slabý, zrušte funkciu Comfort.
Inteligentné a výkonné funkcie
V režime Cool alebo Heat ►
Funkcia pípnutia
Funkcia Beep slúži na zapnutie alebo vypnutie zvukového signálu,
ktorý zaznie pri stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní.
►
► Vyberte možnosť Beep. ►
Slovenčina 21
DB68-06729A-01_SK.indd 21
5/2/2017 11:06:58 AM
Funkcia Quiet
Funkcia Quiet slúži na obmedzenie hluku pri prevádzke. Túto funkciu
môžete vybrať v režime Cool aj v režime Heat.
V režime Cool alebo Heat ►
►
►
Vyberte možnosť Quiet. ►
Inteligentné a výkonné funkcie
POZNÁMKA
• Môžete upraviť nastavenú teplotu a smer prúdenia vzduchu.
• Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
• Ak vyberiete funkciu Quiet v čase, keď sú spustené funkcie ako
chladenie 2-Step, Wind-free Cooling, Fast, Comfort, Single user
alebo good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.
Funkcia osvetlenia displeja
Funkcia osvetlenia displeja slúži na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia
displeja vnútornej jednotky.
►
►
Vyberte možnosť
►
Display.
POZNÁMKA
• Keď je vnútorná jednotka vypnutá, funkcia osvetlenia displeja nie
je v činnosti.
• Indikátor časovača ( ) nezmizne, ani keď vypnete funkciu
osvetlenia displeja.
• Ak prepnete aktuálny režim alebo funkciu pri zapnutej funkcii
osvetlenia displeja, funkcia osvetlenia displeja sa vypne.
22 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 22
5/2/2017 11:07:02 AM
Funkcia Wi-Fi
(aplikácia Inteligentná klimatizácia)
Keď zapnete funkciu Wi-Fi, indikátor prenosu ( ) zabliká a na displeji
diaľkového ovládania sa na niekoľko sekúnd zobrazí položka
Potom obe položky zmiznú.
V prevádzke ►
► Podržte 4 sekundy.
POZNÁMKA
• Ďalšie informácie nájdete v kapitole Aplikácia Smart Home v tejto
príručke.
• Aplikácia Inteligentná klimatizácia nemusí byť u niektorých
modelov k dispozícii.
Inteligentné a výkonné funkcie
Slovenčina 23
DB68-06729A-01_SK.indd 23
5/2/2017 11:07:03 AM
Funkcie úspory energie
Úsporná prevádzka
Inteligentné funkcie úspory energie klimatizačného zariadenia Samsung znižujú spotrebu elektrickej
energie.
Pri systémoch s niekoľkými zariadeniami táto funkcia nie je podporovaná, no čas používania v hodinách je
zobrazený.
Kontrola spotreby elektrickej energie
Funkcia Usage slúži na kontrolu množstva elektrickej energie
spotrebovanej používaním klimatizačného zariadenia. Spotrebovaná
energia sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji vnútornej jednotky, potom
sa zobrazí nastavená vnútorná teplota.
V prevádzke ►
►
►
Vyberte možnosť Usage. ►
Rozsah zobrazených hodnôt je od 0,1 kWh do 99 kWh. Spotreba elektrickej
energie sa počíta od zapnutia klimatizačného zariadenia. Hodnota sa pri
vypnutí klimatizačného zariadenia vynuluje.
POZNÁMKA
• Spotreba zobrazená na displeji vnútornej jednotky sa môže mierne líšiť
od skutočne spotrebovaného množstva elektrickej energie.
• Spotrebu elektrickej energie môžete zobraziť len vtedy, keď je
klimatizačné zariadenie v prevádzke.
Ak používate viacprvkový systém, táto funkcia sa nepodporuje.
Funkcia Single user
Funkcie úspory energie
Funkcia Single user slúži na zníženie spotreby elektrickej energie, pričom
stále umožňuje udržiavať chlad alebo teplo. Túto funkciu môžete vybrať v
režimoch Cool a Heat.
V režime Cool alebo Heat ►
►
►
Vyberte možnosť Single user. ►
Pre ARTTMSWXTTmodel
V režime Cool alebo Heat ►
POZNÁMKA
• Keď sa spustí funkcia Single user, na diaľkovom ovládaní sa
na niekoľko sekúnd objaví vzor
a automaticky začne
vertikálna oscilácia prúdenia vzduchu.
• Po výbere funkcie Single user môžete zmeniť nastavenú teplotu (24
°C až 30 °C v režime Cool, 16 °C až 30 °C v režime Heat), rýchlosť
ventilátora a vertikálny smexr prúdenia vzduchu.
24 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 24
5/2/2017 11:07:06 AM
POZNÁMKA
• Keď je zapnutá funkcia Single user v režime Cool a nastavená
teplota je nižšia než 24 °C, nastavenie teploty sa automaticky zvýši
na 24 °C. Ak je však teplota nastavená na 25 °C až 30 °C, zostane
nezmenená.
• Aj po vypnutí funkcie Single user bude vertikálna oscilácia
prúdenia vzduchu pokračovať, až kým ju nevypnete tlačidlom
vertikálnej oscilácie vzduchu ( ).
• Ak vyberiete funkciu Single user v čase, keď sú spustené funkcie
ako chladenie 2-Step, Wind-free Cooling, Fast, Comfort, Quiet
alebo good‘sleep, tieto funkcie sa zrušia.
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia slúži na zapnutie alebo vypnutie
klimatizačného zariadenia po uplynutí nastaveného času.
(Vyberte možnosť zap. alebo vyp. z
►
možností zap., vyp. a
.)

(Nastavte čas zapnutia/vypnutia.) ►
• Stlačením tlačidla
(Časovač) môžete prepínať aktuálnu
funkciu medzi možnosťami On, Off a
(good’sleep).
(good’sleep) sa zobrazuje iba v režimoch Cool a Heat.
Kombinácia funkcie časovania zapnutia a funkcie časovania vypnutia
Keď je
klimatizačné
zariadenie
vypnuté
(Príklad) Načasované zapnutie: 3 hodiny, Načasované
vypnutie: 5 hodín
Klimatizačné zariadenie sa zapne 3 hodiny od okamihu,
kedy spustíte funkciu časovania zapnutia/vypnutia,
zostane v činnosti 2 hodiny a potom sa automaticky
vypne.
Keď je
klimatizačné
zariadenie
zapnuté
(Príklad) Načasované zapnutie: 3 hodiny, Načasované
vypnutie: 1 hodina
Klimatizačné zariadenie sa vypne 1 hodinu od okamihu,
kedy spustíte funkciu časovania zapnutia/vypnutia,
potom sa zapne 2 hodiny od okamihu vypnutia.
Funkcie úspory energie
POZNÁMKA
• Môžete nastaviť čas od 0,5 do 24 hodín. Nastavte časový interval
na 0.0, ak chcete zrušiť funkciu časovania zapnutia/vypnutia.
• Keď spustíte funkciu časovania zapnutia/vypnutia, na displeji
vnútornej jednotky sa zobrazí indikátor časovača ( ).
• Po spustení funkcie časovania zapnutia môžete zmeniť režim a
nastaviť teplotu. Keď je spustený režim Fan, nie je možné meniť
nastavenú teplotu.
• Nemôžete nastaviť ten istý čas pre funkciu časovania zapnutia a
funkciu časovania vypnutia.
Slovenčina 25
DB68-06729A-01_SK.indd 25
5/2/2017 11:07:07 AM
Funkcia good’sleep
Funkcia good‘sleep slúži na to, aby ste sa mohli v noci dobre vyspať a
aby ste ušetrili energiu. Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool aj v
režime Heat.
V režime Cool alebo Heat ►

(Vyberte možnosť
z
►
možností zap., vyp. a
.)
(Nastavte čas prevádzky.) ►
• Stlačením tlačidla
(Časovač) môžete prepínať aktuálnu
funkciu medzi možnosťami On, Off a
(good’sleep).
POZNÁMKA
• Môžete upraviť nastavenie teploty po 1 °C od 16 °C do
30 °C.
• Odporúčané a optimálne nastavenia teploty pri funkcii good’sleep
sú nasledovné:
Režim
Odporúčané nastavenie
teploty
Optimálne nastavenie
teploty
Cool
25 °C až 27 °C
26 °C
Heat
21 °C až 23 °C
22 °C
Funkcie úspory energie
• Keď spustíte funkciu good’sleep, na displeji vnútornej jednotky sa
zobrazí indikátor časovača ( ).
• Na ovládanie funkcie good'sleep môžete používať funkciu Wind-free
Cooling. Na dosiahnutie mierneho vánku vyberte funkciu Wind-free
Cooling. Na výber alebo zrušenie funkcie Wind-free Cooling stlačte
.
tlačidlo
• Môžete nastaviť čas prevádzky od 0,5 do 12 hodín. Nastavte čas
prevádzky na 0,0, ak chcete zrušiť funkciu good’sleep.
• Predvolený čas prevádzky funkcie good’sleep v režime Cool je 8
hodín. Ak je čas prevádzky nastavený na viac ako 5 hodín, 1 hodinu
pred nastaveným časom sa spustí funkcia prebudenia. Po uplynutí
času prevádzky sa klimatizačné zariadenie automaticky zastaví.
• Keď sa funkcie časovania zapnutia, časovania vypnutia a funkcia
good‘sleep prekrývajú, klimatizačné zariadenie pracuje len s tou
funkciou časovača, ktorá bola spustená ako posledná.
• Ak vyberiete funkciu good'sleep v čase, keď sú zapnuté niektoré
z funkcií 2-Step cooling, Fast, Comfort, Quiet alebo Single user,
zapnuté funkcie za vypnú.
26 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 26
5/2/2017 11:07:08 AM
Čistenie v skratke
Spustenie automatického čistenia
Postup 1 : Tlačidlo stlačte
a podržte
stlačené najmenej 3 sekundy.
Vyberte
[Clean]
Postup 2 :
●
Automatické čistenie je aktivované.
Na displeji vnútornej jednotky je zobrazené:
AR✴✴MSPX✴✴
●
Keď je zariadenie vypnuté,
automatické čistenie sa spustí na
10 min.
Na displeji vnútornej jednotky je
zobrazený priebeh čistenia
(od 1 do 99 %).
Klimatizačné zariadenie sa
automaticky vypne.
AR✴✴MSWX✴✴
Postup deaktivovania automatického čistenia:
Postup zrušenia automatického čistenia:
Postup 1 : Tlačidlo stlačte
a podržte
stlačené najmenej 3 sekundy.
Tlačidlo stlačte
20 sekúnd.
dvakrát v priebehu
Vyberte
Select
[Clean]
[Clean]
Postup 2 :
POZNÁMKA
●
●
Keď je klimatizačné zariadenie vypnuté, automatické čistenie sa spustí hneď.
Keď klimatizačné zariadenie pracuje, automatické čistenie sa spustí hneď ako
klimatizačné zariadenie prestane pracovať.
Ak spustíte funkciu, keď prebieha automatické čistenie, automatické čistenie sa
vypne a znova sa spustí, keď sa daná funkcia zastaví alebo dokončí.
Čistenie vonkajších povrchov vnútornej jednotky a tepelného výmenníka vonkajšej jednotky
Čistenie a údržba
Vlažná navlhčená utierka
Mäkká kefa
Pred čistením vypnite zariadenie a odpojte zástrčku
elektrického napájania.
Ostriekajte vodou na očistenie od prachu.
Slovenčina 27
DB68-06729A-01_SK.indd 27
5/2/2017 11:07:22 AM
UPOZORNENIE
• Nečistite displej pomocou alkalických čistiacich prostriedkov.
• Na čistenie povrchov nepoužívajte kyselinu sírovú, kyselinu chlorovodíkovú ani organické rozpúšťadlá
(napr. riedidlo, petrolej a acetón). Nelepte na klimatizačné zariadenie žiadne nálepky, pretože môžu
poškodiť povrch zariadenia.
• Pri čistení a kontrole tepelného výmenníka na vonkajšej jednotke požiadajte o pomoc miestne servisné
stredisko.
Čistenie filtra
Vysávač
Mäkká kefa
30 minút
Jemný čistiaci prostriedok
UPOZORNENIE
• Vzduchový filter sa nesmie drhnúť kefou ani inými čistiacimi pomôckami. Môže dôjsť k poškodeniu filtra.
• Vzduchový filter pri sušení nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
POZNÁMKA
• Vzduchový filter vyčistite každé 2 týždne. Interval čistenia sa môže líšiť v závislosti od používania a
podmienok prostredia.
• Ak sa vzduchový filter suší vo vlhkom prostredí, môže vydávať nepríjemný zápach. Vyčistite ho znova a
vysušte v dobre vetranom priestore.
Vynulovanie pripomenutia čistenia filtra
Čistenie a údržba
Displej vnútornej jednotky
Displej vnútornej jednotky
ARTTMSPXTT
ARTTMSWXTT
28 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 28
5/2/2017 11:07:40 AM
Tip k čisteniu panela Wind-free
2
1
3
Lamelu prúdenia vzduchu otvorte
tak, že na ňu zľahka zatlačte
prstom.
Obe strany panela Wind-free
uchopte a vytiahnutím panel
oddeľte od klimatizačného
zariadenia.
Jemnou kefkou alebo vysávačom
odstráňte prach.
5
ⓑ
4
ⓐ
Lamelu prúdenia vzduchu otvorte
tak, že na ňu zľahka zatlačte
prstom (a), a potom vzájomne
vyrovnajte výstupky (ľavý horný,
pravý horný, ľavý dolný, pravý
dolný) na paneli Wind-free
a zaistite ich v drážkach na
prednom paneli (b).
Rukou zatlačte 5 západiek v hornej časti, 3 v strede a 4 v
dolnej časti.
POZORNENIE
Čistenie a údržba
• Ak sa lamela prúdenia vzduchu pri zostavovaní nezatlačí rukou, môže ostať zakrytá pod panelom Windfree a nemusí sa otvoriť, keď klimatizačné zariadenie pracuje.
Slovenčina 29
DB68-06729A-01_SK.indd 29
5/2/2017 11:08:04 AM
Riešenie problémov
Ak klimatizačné zariadenie pracuje neobvyklým spôsobom, pozrite si nasledujúci prehľad, ktorý vám ušetrí čas
a zbytočné výdavky.
Problém
Riešenie
• Skontrolujte stav napájania a potom znova spustite klimatizačné
zariadenie.
Klimatizačné zariadenie
vôbec nefunguje.
• Zapnite istič, zapojte napájací kábel a potom znova spustite klimatizačné
zariadenie.
• Uistite sa, že je zapnutý odpojovač.
• Skontrolujte, či nie je spustená funkcia časovania zapnutia. Klimatizačné
zariadenie znova zapnite stlačením tlačidla napájania.
Nastavenie teploty nie je
možné.
• Skontrolujte, či nie je spustený režim Fan alebo Fast. V týchto režimoch
klimatizačné zariadenie reguluje požadovanú teplotu automaticky a nie je
možné nastavenie teploty.
• Skontrolujte, či nie je nastavená teplota vyššia v režime Cool alebo nižšia v
režime Heat než aktuálna teplota. Stláčaním tlačidla teploty na diaľkovom
ovládaní zmeňte nastavenú teplotu.
• Skontrolujte, či nie je vzduchový filter zablokovaný nečistotami. Ak je
vzduchový filter zablokovaný, môže sa chladiaci a vykurovací výkon znížiť.
Pravidelne odstraňujte nečistoty.
• Skontrolujte, či vonkajšia jednotka nie je nainštalovaná pod krytom alebo v
blízkosti prekážok. Odstráňte kryty a prekážky.
Z klimatizačného zariadenia
neprúdi chladný/teplý
vzduch.
• Skontrolujte, či klimatizačné zariadenie nepracuje v režime rozmrazovania.
Keď sa v zime alebo pri príliš nízkej vonkajšej teplote vytvára ľad,
klimatizačné zariadenie automaticky spustí režim rozmrazovania. V režime
rozmrazovania sa vnútorný ventilátor zastaví a teplý vzduch sa nevyfukuje.
• Skontrolujte, či nie sú otvorené dvere alebo okná. Môže to spôsobiť
nedostatočný výkon chladenia alebo vykurovania. Zatvorte dvere a okná.
• Skontrolujte, či ste klimatizačné zariadenie nezapli okamžite po zastavení
režimu chladenia alebo vykurovania. V tomto prípade bude v činnosti len
ventilátor, aby sa chránil kompresor vonkajšej jednotky.
Čistenie a údržba
• Skontrolujte, či potrubie nie je príliš dlhé. Keď dĺžka potrubia presahuje
maximálnu povolenú hranicu, môže sa znížiť výkon chladenia alebo
vykurovania.
Smer prúdenia vzduchu nie
je možné zmeniť.
• Skontrolujte, či nie je spustená funkcia good'sleep. Keď je spustená táto
funkcia, nie je možné meniť smer prúdenia vzduchu. (Smer prúdenia
vzduchu však môžete ovládať, keď je táto funkcia spustená v režime Heat.)
Rýchlosť ventilátora nie je
možné zmeniť.
• Keď sú spustené režimy Auto, Dry alebo Fast alebo keď je spustená
funkcia good'sleep v režime Cool, klimatizačné zariadenie ovláda rýchlosť
ventilátora automaticky a nemožno ju zmeniť.
30 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 30
5/2/2017 11:08:06 AM
Problém
Riešenie
• Vymeňte batérie diaľkového ovládania za nové.
Diaľkové ovládanie
nefunguje.
• Skontrolujte, či nič neblokuje snímač signálu diaľkového ovládania.
• Skontrolujte, či v blízkosti klimatizačného zariadenia nie sú intenzívne
svetelné zariadenia. Silné žiarivkové alebo neónové svetlo môže rušiť
elektrické signály.
Funkcia časovania
zapnutia/vypnutia
nefunguje.
• Skontrolujte, či ste po nastavení času stlačili tlačidlo NASTAVIŤ
na diaľkovom ovládaní.
Indikátor nepretržite bliká.
• Vypnite klimatizačné zariadenie stlačením tlačidla napájania alebo
odpojte sieťovú zástrčku. Ak indikátor stále bliká, obráťte sa na servisné
stredisko.
Počas prevádzky sa
v miestnosti šíri zápach.
• Skontrolujte, či klimatizačné zariadenie nepracuje v zadymenom
priestore. Miestnosť vyvetrajte alebo prevádzkujte klimatizačné
zariadenie v režime Fan 3 až 4 hodiny. (V klimatizačnom zariadení sa
nepoužívajú žiadne diely, ktoré by spôsobovali intenzívny zápach.)
• Skontrolujte, či sú čisté odtoky. Pravidelne ich čistite.
Je signalizovaná chyba.
• Ak indikátor vnútornej jednotky bliká, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko. Nezabudnite informovať servisné stredisko o kóde chyby.
Je počuť hluk.
• Pri zmene prietoku chladiva môže vznikať hluk v závislosti od stavu
klimatizačného zariadenia. Je to bežný jav.
Z vonkajšej jednotky sa
šíri dym.
• Nemusí ísť o požiar. Môže to byť para vznikajúca pri rozmrazovaní z
vonkajšieho tepelného výmenníka v režime vykurovania v zimnom
období.
Zo spojov potrubia
na vonkajšej jednotke
kvapká voda.
• Pri značných zmenách okolitej teploty môže dôjsť ku kondenzácii. Je to
bežný jav.
Čistenie a údržba
Na zabezpečenie antimikrobiálnej funkcie bol tento produkt ošetrený biocídnou substanciou zeolitu s
obsahom zinku a striebra.
Slovenčina 31
DB68-06729A-01_SK.indd 31
5/2/2017 11:08:06 AM
Aplikácia Smart Home
Toto inteligentné klimatizačné zariadenie podporuje
službu Samsung Smart Home.
Podrobné informácie si môžete prečítať na stránkach
Samsung.com.
Pripojenie k sieti
POZNÁMKA
• Zariadenie Wi-Fi Aircon podporuje len tieto tri
metódy šifrovania:
–– otvorené (bez šifrovania), WPA/TKIP, WPA2/
AES.
–– Ak vaša sieť Wi-Fi používa iný druh
šifrovania, nemusí sa vám podariť vytvoriť
spojenie.
• Zariadenie Wi-Fi Aircon nainštalujte na mieste
v budove v blízkosti bezdrôtového smerovača.
Ak sa sila signálu Wi-Fi zhorší, aplikácia Smart
Home sa v závislosti od sily signálu Wi-Fi môže
odpojiť.
• Pred používaním aplikácie Smart Home sa so
smartfónom premiestnite do zóny pokrytia
signálom Wi-Fi.
• Ak ste aktivovali zariadenie Mobile Broadband
Dongle na používanie v sieti Wi-Fi, aplikáciu
Smart Home budete môcť používať s mobilným
širokopásmovým pripojením na internet.
• Výrobok podporuje len protokol DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol).Ak si želáte
používať bezdrôtový smerovač, zapnite funkciu
server DHCP.
Čistenie a údržba
• Na bezdrôtovom smerovači vyberte kanál, ktorý
sa práve nepoužíva.
• Ak je bezdrôtový smerovač pripojený v inom
režime, než aký je uvádzaný vyššie, klimatizačné
zariadenie sa vám nemusí podariť k smerovaču
pripojiť, alebo pripojenie nemusí fungovať vôbec.
Odporúča sa používať pripojenie 802.11n so
šifrovaním WPA2/AES.
• Na kvalitu pripojenia k bezdrôtovej sieti
môže mať vplyv používanie iných zariadení s
bezdrôtovým pripojením v okolí.
• Ak je váš počítač alebo adresa MAC registrovaná
u poskytovateľa pripojenia na internet (jedinečné
identifikačné číslo), nemusí sa vám podariť
klimatizačné zariadenie pripojiť na internet.
Keď pripájate na internet iné spotrebiče, ako je
osobný počítač, poraďte sa s poskytovateľom
pripojenia na internet ohľadne postupu
pripojenia na internet.
• Ak poskytovateľ služby vyžaduje identifikačný
kód alebo heslo na pripojenie na internet, nemusí
sa vám podariť klimatizačné zariadenie pripojiť
na internet.V podobných situáciách je potrebné
pri pripájaní sa na internet zadať identifikačný
kód alebo heslo.
• Pripojenie na internet sa vám nemusí
podariť nadviazať kvôli problémom s bránou
firewall.V podobných situáciách sa obráťte na
poskytovateľa pripojenia na internet.
• Ak sa vám nedarí pripojiť na internet ani potom,
ako ste postupovali podľa pokynov poskytovateľa
pripojenia na internet, obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung.
Pripojenie klimatizačného zariadenia k
bezdrôtovému smerovaču
• Pre informácie o inštalácii bezdrôtového
smerovača nahliadnite do príručky ku smerovaču.
• Inteligentné klimatizačné zariadenia Samsung
podporujú komunikačné protokoly IEEE802.11b/
g/n (2,4 Ghz).
32 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 32
5/2/2017 11:08:07 AM
• Pre informácie o inštalácii bezdrôtového
smerovača nahliadnite do príručky výrobcu.
Spoločnosť Samsung neposkytuje zákazníkom
príručky k bezdrôtovým smerovačom.
• Klimatizačné zariadenie sa vám nemusí podariť
pripojiť k smerovačom, ktoré neboli overené.
• Na obale alebo v používateľskej príručke k
certifikovaným smerovačom sa nachádza
príslušné logo.
Prevzatie aplikácie Samsung Smart Home
• Aplikáciu Samsung Smart Home si môžete
stiahnuť do smartfónu zadaním slov „Samsung
Smart Home“ v službe Play Store, Galaxy Apps
alebo iPhone App Store.
na začiatku.Ak vlastníte smartfón Samsung a
už ste si v nastaveniach smartfónu registrovali
konto Samsung, môžete sa automaticky
prihlasovať do aplikácie Samsung Smart Home.
–– Používatelia smartfónov iPhone sa však
musia prihlásiť pri každom otvorení
aplikácie, pretože prihlasovacie údaje nie sú
nastavené automaticky.
Pripojenie klimatizačného zariadenia k
aplikácii Samsung Smart Home
• Na ovládanie klimatizačného zariadenia na
diaľku klimatizačné zariadenie pripojte k aplikácii
Samsung Smart Home.Stiahnite a nainštalujte si
aplikáciu Samsung Smart Home a podľa pokynov
na obrazovke prispôsobte nastavenia.
POZNÁMKA
• Aplikácia Samsung Smart Home podporuje
operačný systém Android 4.0 (ICS) alebo novší
a je optimalizovaná pre smartfóny Samsung
(modely Galaxy S a Note).Ak aplikáciu spúšťate
na smartfóne od iného výrobcu, niektoré funkcie
môžu pracovať odlišne.
Technické údaje
Wi-Fi
Frekvenčný rozsah
Výkon vysielača (max.)
2412 - 2472 MHz
20 dBm
• Pre smartfóny iPhone aplikácia podporuje
systém iOS 8 alebo novší.
• Používateľské rozhranie aplikácie
Samsung Smart Home sa môže zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia s cieľom vylepšiť
používanie výrobku a výkon.
Čistenie a údržba
Registrácia konta v spoločnosti Samsung
• Pred používaním aplikácie Samsung Smart Home
si vytvorte konto v spoločnosti Samsung.
POZNÁMKA
• Ak spustíte aplikáciu Samsung Smart Home
bez nastaveného automatického prihlásenia,
obrazovka s kontom Samsung sa zobrazí len raz
DB68-06729A-01_SK.indd 33
Slovenčina 33
5/2/2017 11:08:07 AM
Ovládanie klimatizačného zariadenia pomocou aplikácie Samsung Smart Home
Aplikácia umožňuje jednoducho ovládať klimatizačné zariadenie.
Kategória
Monitorovanie
Funkcia
nastavenú teplotu
aktuálnu teplotu
Napájanie
Opis
Signalizuje nastavenú teplotu.
Zobrazuje aktuálnu teplotu.
Zapína a vypína klimatizačné zariadenie.
Režim
Slúži na výber požadovaného pracovného režimu.
Teplotu
Slúži na nastavenie vnútornej teploty.
Fan Speed
Wind direction
Wind free
Čistota
Slúži na nastavenie otáčok ventilátora pre pracovný režim.
Slúži na natočenie ventilátora pre pracovný režim.
Zapína a vypína funkciu Wind free.
Zapína a vypína funkciu Čistota.
Schedule
Slúži na nastavenie časovača zapínania alebo vypínania každej funkcie.
• Maximálny počet plánov časovača zapnutia a vypnutia je 10.
• Časy nastavené pre časovač zapnutia a časovač vypnutia musia byť
odlišné.
• Po nastavení časovača zapnutia alebo vypnutia ostane nastavenie
uložené, aj keď sa klimatizačné zariadenia odpojí od elektrickej
zásuvky a znova zapojí.
Options
Slúži na výber možností pracovného režimu.
• Dostupnosť možností je závislá od konkrétneho modelu
klimatizačného zariadenia.
• Otáčky a smer natočenia ventilátora sú nastavované automaticky
podľa vybraných možností.
• Podrobné informácie o možnostiach zariadenia nájdete v príručke
používateľa.
Settings
Slúži na nastavenie ďalších funkcií.
• Tlačidlo Settings na ovládacom displeji umožňuje skontrolovať
alebo nastaviť podrobné parametre klimatizačného zariadenia.
• Dostupné funkcie sú Clean, Filter, Beep, My Wind a Energy Monitor.
–– Keď je funkcia Beep vypnutá, zvuková signalizácia zariadenia
je vypnutá.
Ovládanie
Čistenie a údržba
About Device
Slúži na výber servisnej funkcie.
• Na obrazovke About Device sa nachádzajú ponuky s Version Info,
Help Desk, Tutorial a Self Check.
34 Slovenčina
DB68-06729A-01_SK.indd 34
5/2/2017 11:08:08 AM
Riešenie problémov
Predtým, ako sa obrátite na servisné stredisko, si
prečítajte nasledovné informácie:
Aplikáciu Samsung Smart Home sa nedarí nájsť v
službe Play Store, Galaxy Apps alebo iPhone App
Store.
Aplikácia Samsung Smart Home podporuje operačný
systém Android 4.0 (ICS) alebo novší.Pre smartfóny
iPhone aplikácia podporuje systém iOS 8 alebo
novší.
Po nainštalovaní aplikácie Samsung Smart Home
sa klimatizačné zariadenie nedokáže pripojiť k
aplikácii.
Klimatizačné zariadenie pripojte k bezdrôtovému
smerovaču.
Konto v spoločnosti Samsung je nedostupné.
Skontrolujte svoje prihlasovacie meno a heslo na
obrazovke s kontom Samsung.
Pri pridávaní zariadenia sa zobrazí hlásenie o chybe.
• Chyba môže byť dočasná z dôvodu vzdialenosti
medzi káblovým alebo bezdrôtovým
smerovačom a klimatizačným zariadením, alebo
spôsobovaná inými problémami.Skúste to znova
o chvíľu.
Čistenie a údržba
• Približne 30 sekúnd po odpojení klimatizačného
zariadenia od zdroja napájania klimatizačné
zariadenie znova zapojte do elektrickej zásuvky a
vykonajte nastavenie.
Ovládacia funkcia aplikácie Samsung Smart Home
nefunguje.
Skontrolujte, či je zapnutý indikátor Wi-Fi na displeji
klimatizačného zariadenia.
Skontrolujte, či je klimatizačné zariadenie správne
pripojené k drôtovému alebo bezdrôtovému
smerovaču.
Slovenčina 35
DB68-06729A-01_SK.indd 35
5/2/2017 11:08:08 AM
Download PDF

advertising