Samsung | AR24FSFPDGMN | Samsung AR24FSFPDGMN Používateľská príručka

Séria AR09FSFP7
Séria AR12FSFP7
Séria AR18FSFP7
Séria AR24FSFP7
Klimatizačné zariadenie
Návod na použitie
Tento návod je vytlačený na 100 % recyklovaný papier.
Predstavte si možnosti
Ďakujeme vám, že ste si zakúpili produkt
od spoločnosti Samsung.
Pre získanie širšej škály služieb zaregistrujte
váš produkt na
www.samsung.com/register
SK
DB68-03365A-3
Funkcie a vlastnosti vášho Obsah
Bezpečnostné upozornenia ................................................ 3
nového klimatizačného
Kontrola pred použitím ...................................................... 10
Popis častí .............................................................................. 11
zariadenia (ďalej aj ako
Popis diaľkového ovládania .............................................. 12
Základné funkcie ................................................................. 14
klimatizácia)
Chladivá letná ponuka
Počas horúcich dní sparného leta a dlhých prebdených
nocí nie je nič lepšie, ako uniknúť z tepla do chladivého
pohodlia domova. Vaša nová klimatizácia vám prináša
koniec únavy z horúcich letných dní a umožní vám
dokonalý odpočinok. Odteraz porazíte teplo vlastnou
klimatizáciou.
Systém šetriaci náklady
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu ............................ 16
Používanie funkcie Turbo .................................................. 16
Režim
.............................................................. 17
Nastavenie časovača zapnutia/vypnutia ...................... 18
Používanie funkcie Smart Saver (Inteligentná úspora
energie) .................................................................................. 19
Používanie režimu Quiet (Ticho) ..................................... 20
Používanie funkcie automatického čistenia ................. 20
Čistenie klimatizácie ........................................................... 21
Údržba klimatizácie ............................................................ 23
Riešenie problémov ............................................................ 24
Vaša nová klimatizácia sa neobmedzuje iba
na maximálny chladiaci výkon v lete, ale môže byť tiež
účinným spôsobom vykurovania v zime s pokročilým
systémom "tepelného čerpadla". Systém “tepelného
čerpadla” je až trojnásobne účinnejší ako elektrické
kúrenie, takže môžete výrazne znížiť prevádzkové
náklady. Počas celého roka si vystačíte s jedinou
klimatizáciou.
Elegantný vzhľad
Elegantný a harmonický dizajn kladie priority na estetiku
vašich priestorov a vhodne dopĺňa akýkoľvek existujúci
interiér. Vďaka jemnej farbe a zaobleným tvarom obohatí
nová klimatizácia akúkoľvek miestnosť. Užite si funkčnosť
aj estetiku vašej klimatizácie.
Režim
Režim
umožňuje nastaviť optimálnu teplotu
pre pohodlný spánok a zároveň znížiť spotrebu energie.
Vychutnajte si pokojný a hlboký spánok.
Tento produkt je v súlade so smernicou pre nízkonapäťovú bezpečnosť (2006/95/EC) a smernicou o elektromagnetickej
kompatibilite (2004/108/EC) Európskej únie.
Likvidácia nepotrebného zariadenia
(Zaobchádzanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení)
(Platí v krajinách aplikujúcich legislatívu pre zaobchádzanie s odpadom a jeho separovanie)
Tento symbol na produkte alebo na jeho obalovom materiáli upozorňuje, že produkt a jeho elektronické príslušenstvo (napr.
nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) nie je možné po skončení jeho životnosti likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
Zabezpečením správnej likvidácie v zmysle platných miestnych predpisov a noriem zabránite negatívnym vplyvom na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva. Zároveň tak prispejete k zachovaniu, k ochrane a k zlepšeniu kvality životného prostredia.
Ak ste bežný používateľ, informujte sa o spôsobe likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa platných
miestnych predpisov a noriem u predajcu zariadenia. Veľkoodberatelia musia kontaktovať dodávateľa a dodržať pravidlá
a podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo nie je možné za účelom likvidácie miešať
s netriedeným komunálnym odpadom.
2
Bezpečnostné upozornenia
Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby ste zistili,
ako bezpečne a efektívne prevádzkovať a využívať jeho rôzne funkcie.
VÝSTRAHA
POZOR
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť
k vážnemu poraneniu alebo k smrti.
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť
k ľahšiemu poraneniu alebo k poškodeniu majetku.
Dodržiavajte pokyny.
Odpojte napájanie.
NESKÚŠAJTE.
NEROZOBERAJTE.
Uistite sa, že je zariadenie správne uzemnené, aby ste predišli
úrazu elektrickým prúdom.
INŠTALÁCIA
VÝSTRAHA
Používajte napájací kábel (sieťovú šnúru) zodpovedajúci napájacím
parametrom zariadenia a použite ho len na toto zariadenie.
Nepoužívajte predlžovaciu šnúru.
X Pri používaní predlžovacích šnúr hrozí riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo vzniku požiaru.
X Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
X Ak sa líši napätie/frekvencia/menovitý prúd, môže to spôsobiť
vznik požiaru.
Montáž a zapojenie môže vykonávať len kvalifikovaná osoba alebo
servisná spoločnosť.
X Inak hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru,
explózie, úrazu alebo môže dôjsť k problémom so zariadením.
Zapojte vypínač a istič (ďalej len istič) predpísané pre klimatizáciu.
X Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Vonkajšiu jednotku namontujte pevne tak, aby jej elektrické časti
neboli vystavené okolitým vplyvom.
X Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
3
SLOVENSKY
Keďže je tento návod určený pre rôzne modely, charakteristické vlastnosti
vášho zariadenia sa môžu mierne líšiť od zariadenia popísaného v návode.
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na najbližšie servisné stredisko alebo si
vyhľadajte pomocné informácie na web-stránke www.samsung.com.
Dôležité bezpečnostné symboly a upozornenia:
Bezpečnostné upozornenia
Neinštalujte zariadenie do blízkosti vykurovacích telies a horľavých
materiálov. Neinštalujte zariadenie vo vlhkom, mastnom ani prašnom
prostredí, na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu
a vode (dažďové kvapky). Neinštalujte zariadenie na miestach, kde
môže dochádzať k úniku plynu.
X Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom a riziko vzniku požiaru.
Nikdy neinštalujte vonkajšiu jednotku na mieste ako napríklad vysoká
vonkajšia stena, kde by mohla spadnúť.
X Ak vonkajšia jednotka spadne, môže to mať za následok úraz, smrť
alebo škody na majetku.
Ak používate multisystém, vonkajšia jednotka série AJ*** môže byť
pripojená len k produktom zo série AR**FSFP* určeným pre európsky
trh.
Zariadenie musí byť správne uzemnené. Uzemňovací kábel
nepripájajte k plynovému, plastovému vodovodnému potrubiu ani
telefónnym káblom.
X Inak hrozí riziko explózie, úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru.
X Používajte uzemnenú elektrickú zásuvku.
INŠTALÁCIA
POZOR
Zariadenie namontujte na pevnú a rovnú podlahu, ktorá je
dostatočne dimenzovaná na jeho hmotnosť.
X Inak hrozí riziko neštandardných vibrácií, vzniku hluku alebo
problémov so zariadením.
Dôkladne zapojte odtokovú hadicu, aby mohla voda správne odtekať.
X Inak hrozí riziko nekontrolovaného úniku vody a škôd na majetku.
Pri inštalácii vonkajšej jednotky sa uistite, že je odtoková hadica
zapojená tak, aby mohla voda správne odtekať.
X Voda vznikajúca pri režime vykurovania vo vonkajšej jednotke
môže vytekať a spôsobiť škody na majetku.
Najmä v zime môže mať odpadnutie kusu ľadu za následok úraz,
smrť alebo škody na majetku.
4
ZDROJ NAPÁJANIA
VÝSTRAHA
Ak je istič poškodený, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
ZDROJ NAPÁJANIA
SLOVENSKY
Sieťovú šnúru nevystavujte nadmernému namáhaniu ani ohýnaniu.
Sieťovú šnúru neskrúcajte ani neuzlite. Nevešajte sieťovú šnúru cez
kovový predmet, neklaďte na ňu ťažké predmety, nevkladajte ju
medzi predmety, ani ju nezatláčajte do priestoru za zariadením.
X Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom a riziko vzniku požiaru.
POZOR
Ak klimatizáciu nebudete dlhší čas používať, prípadne počas búrok,
vypnite istič.
X Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
POUŽÍVANIE
VÝSTRAHA
Ak sa zariadenie zaplavilo, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
X Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Ak zariadenie generuje neštandardné zvuky, zápach spáleniny alebo
dym, odpojte sieťovú šnúru a ihneď sa obráťte na najbližšie servisné
stredisko.
X Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
V prípade úniku plynu (napríklad propán, LPG atď.) okamžite
vyvetrajte a nedotýkajte sa napájacieho kábla (sieťovej šnúry).
Nedotýkajte sa zariadenia ani sieťovej šnúry.
X Nepoužívajte ventilátor.
X Iskra môže spôsobiť explóziu alebo vznik požiaru.
Ak potrebujte zmeniť inštaláciu zariadenia, obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
X Inak môže dôjsť k problémom so zariadením, úniku vody, úrazu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
X Preprava zariadenia nie je zahrnutá v jeho cene. Ak chcete
zariadenie inštalovať na novom mieste, môžu vám byť účtované
dodatočné stavebné úpravy a poplatok za inštaláciu.
X Obzvlášť keď chcete nainštalovať produkt na nezvyčajné miesto,
napr. v priemyselnej zóne alebo v blízkosti pobrežia, kde je výskyt
soli vo vzduchu, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
5
Bezpečnostné upozornenia
Nedotýkajte sa ističa, ak máte mokré ruky.
X Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Keď je klimatizácia v prevádzke, nevypínajte ju ističom.
X Vypnutie a následné zapnutie klimatizácie ističom môže spôsobiť
iskrivý výboj a následne úraz elektrickým prúdom alebo vznik
požiaru.
Po vybalení klimatizácie odstráňte všetky obalové materiály mimo
dosah detí, pretože môžu byť pre deti nebezpečné.
X Ak si dieťa natiahne vrecko cez hlavu, môže dôjsť k uduseniu.
Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do otvorov pre vyfukovanie,
keď je klimatizácia v prevádzke.
X Obzvlášť venujte pozornosť, aby sa deti neporanili tým, že vložia
prsty do zariadenia.
Nedotýkajte sa lamiel určujúcich smer prúdenia rukami ani prstami
počas vykurovania.
X Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo popálenie.
Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do otvorov pre nasávanie/
vyfukovanie vzduchu na klimatizácii.
X Obzvlášť venujte pozornosť, aby sa deti neporanili tým, že vložia
prsty do zariadenia.
Neudierajte ani neťahajte klimatizáciu nadmernou silou.
X Hrozí riziko úrazu, vzniku požiaru, alebo problémov so zariadením.
6
POUŽÍVANIE
VÝSTRAHA
POUŽÍVANIE
SLOVENSKY
Neklaďte žiadny predmet do blízkosti vonkajšej jednotky, ktorý by
umožnil deťom šplhať sa na zariadenie.
X Môže to spôsobiť závažné úrazy detí.
Nepoužívajte klimatizáciu dlhý čas v nedostatočne vetraných
priestoroch alebo v blízkosti chorých.
X Keďže to môže to byť nebezpečné z dôvodu nedostatku kyslíka,
otvorte okno aspoň raz za hodinu.
Ak do zariadenia vnikne akákoľvek cudzia látka (napr. voda), odpojte
napájanie a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
X Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať zariadenie sami.
X Nepoužívajte žiadne iné poistky (napr. medený, oceľový drôt atď.),
než je štandardná poistka.
X Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, problémom
so zariadením alebo poraneniu.
POZOR
Neklaďte predmety alebo iné zariadenia pod interiérovú jednotku.
X Kvapkanie vody z interiérovej jednotky môže spôsobiť požiar alebo
škody na majetku.
Aspoň raz za rok skontrolujte, či nie je montážny rám vonkajšej
jednotky mechanicky poškodený (zlomený).
X Inak hrozí riziko úrazu, smrti alebo škôd na majetku.
Maximálny prúd je meraný podľa normy IEC pre bezpečnosť a prúd je
meraný podľa normy ISO pre energetickú hospodárnosť.
7
Bezpečnostné upozornenia
Nestúpajte na hornú časť zariadenia, ani na zariadenie neklaďte
žiadne predmety (textílie, zapálené sviečky, zapálené cigarety, jedlá,
chemikálie, kovové predmety atď.).
X Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru, problémov
so zariadením alebo iných úrazov.
Zariadenie neovládajte, ak máte mokré ruky.
X Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nestriekajte prchavé látky (napr. insekticídy) na povrch zariadenia.
X Okrem toho, že môžu poškodiť zdravie ľudí, môžu tiež spôsobiť
úraz elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Nepite vodu z klimatizačnej jednotky.
X Voda môže byť škodlivá.
Nevystavujte diaľkové ovládanie silnému tlaku a nerozoberajte ho.
Nedotýkajte sa potrubia zapojeného k zariadeniu.
X Môže to spôsobiť popálenie alebo úraz.
Nepoužívajte klimatizáciu na účely uchovávania presných nástrojov,
potravín, zvierat, rastlín alebo kozmetiky, alebo na akéhokoľvek iné
neobvyklé účely.
X Môže to spôsobiť škody na majetku.
Vyhnite sa priamemu vystaveniu osôb, zvierat alebo rastlín vzduchu
z klimatizácie po dlhý čas.
X Môže to byť škodlivé pre ľudí, zvieratá alebo rastliny.
Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí)
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod
dohľadom, alebo neboli poučené o používaní zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa
zabránilo, že sa budú hrať so zariadením.
8
ČISTENIE
VÝSTRAHA
ČISTENIE
SLOVENSKY
Zariadenie nečistite striekaním vody priamo naň. Na čistenie
zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani lieh.
X Môže to viesť k vzniku farebných škvŕn, deformácii, poškodeniu,
úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte zariadenie
od elektrickej zásuvky a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.
X Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
POZOR
Pri čistení povrchu tepelného výmenníka vonkajšej jednotky dávajte
pozor, pretože má ostré hrany.
X Aby nedošlo k porezaniu prstov, pri čistení použite hrubé bavlnené
rukavice.
Vnútorné časti klimatizácie nečistite sami.
X Ohľadom čistenia vnútorných častí zariadenia sa obráťte
na najbližšie servisné stredisko.
X Vnútorný filter čistite podľa popisu v časti "Čistenie klimatizácie".
X Inak hrozí riziko poškodenia, úrazu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.
9
Kontrola pred použitím
Prevádzkové podmienky
Nižšie uvedená tabuľka uvádza rozsahy teplôt a relatívnych vlhkostí
vzduchu, v ktorých je možné prevádzkovať klimatizáciu. Efektívne
používanie pozri v tabuľke.
Režim
Vnútorná teplota
Vonkajšia teplota
Relatívna vlhkosť v interiéri
Chladenie
16 ˚C až 32 ˚C
-10 ˚C až 46 ˚C
Relatívna vlhkosť 80 % alebo menej
Vykurovanie
27 ˚C alebo menej
-15 ˚C až 24 ˚C
–
Sušenie
18 ˚C až 32 ˚C
-10 ˚C až 46 ˚C
–
X Ak klimatizácia pracuje v režime chladenia dlhšiu dobu v prostredí s vysokou vlhkosťou, môže sa zrážať voda.
X Ak vonkajšia teplota klesne na -5 °C, môže sa v závislosti od prevádzkových podmienok vykurovací výkon znížiť až
na 60 % až 70 % kapacity.
Model: AJ½½½
Vnútorná
teplota
Režim
Chladenie
16 ˚C až 32 ˚C -5 ˚C až 46 ˚C
Vykurovanie
Sušenie
Vonkajšia
teplota
27 ˚C alebo
menej
Relatívna vlhkosť
v interiéri
Poznámka
80 % alebo menej AJ100*** vonkajšia teplota: -10 ˚C až 46 ˚C
-15 ˚C až 24 ˚C
–
18 ˚C až 32 ˚C -5 ˚C až 46 ˚C
–
–
AJ100*** vonkajšia teplota: -10 ˚C až 46 ˚C
X Štandardná teplota pre vykurovanie je 7 °C. Ak vonkajšia teplota klesne na 0 °C alebo nižšie, môže sa v závislosti
od teplotných podmienok vykurovací výkon znížiť.
X Ak sa používa režim chladenia pri vyššej teplote než 32 °C (vnútorná teplota), chladenie nebude fungovať na plný
výkon.
Údržba klimatizácie
Vnútorná ochrana riadiacim systémom jednotky
X Táto vnútorná ochrana funguje v prípade, že sa na klimatizácii vyskytne interná porucha.
Typ
Ochrana pred nasávaním
studeného vzduchu
Rozmrazovanie
Ochrana vnútornej batérie
Ochrana kompresora
Popis
Vnútorný ventilátor sa vypne, aby sa nenasával studený vzduch, keď tepelné
čerpadlo vykuruje.
Vnútorný ventilátor sa vypne, aby sa rozmrazil ľad, keď tepelné čerpadlo vykuruje.
Kompresor sa vypne, aby sa chránila vnútorná batéria, keď klimatizácia pracuje
v režime Cool (Chladenie).
Klimatizácia nezačne pracovať ihneď po spustení, aby sa chránil kompresor
vonkajšej jednotky.
• Ak tepelné čerpadlo pracuje v režime Heat (Vykurovanie), aktivuje sa rozmrazovací cyklus, aby sa
odstránila námraza z vonkajšej jednotky, ktorá sa môže vytvárať pri nízkych teplotách.
Vnútorný ventilátor sa automaticky vypne a znova sa zapne až po dokončení rozmrazovacieho cyklu.
10
Popis častí
V závislosti od modelu sa môže vaša klimatizácia mierne odlišovať od obrázka.
Hlavné časti
SLOVENSKY
Snímač
izbovej
teploty
Nasávanie vzduchu
Vzduchový filter
(pod panelom)
Lamela prúdenia
vzduchu (nahor/nadol)
Kolíkový ovládač lamely
Lamela prúdenia vzduchu (doľava/doprava)
Displej
AR09/12FSFP7
AR18/24FSFP7
Indikátor
Indikátor časovača/
Indikátor režimu
prevádzky
Tlačidlo
napájania
Prijímač signálov
diaľkového ovládania
Indikátor časovača/
automatického čistenia
Indikátor režimu
prevádzky
Tlačidlo napájania
Prijímač signálov
diaľkového ovládania
11
Popis diaľkového ovládania
• Diaľkové ovládanie smerujte na senzor signálov pre diaľkové ovládanie na interiérovej jednotke.
• Po správnom stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní zaznie z interiérovej jednotky pípnutie a na displeji
diaľkového ovládania sa zobrazí indikátor prenosu ( ).
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní
Displej diaľkového ovládania
Smart Saver
(Inteligentná úspora energie)
Spotreba energie sa zredukuje
a teplota v miestnosti sa udržuje
v rozsahu 24–30 ˚C.
Zapnutie/Vypnutie klimatizácie.
Mode (Režim)
Nastavenie niektorého z 5 prevádzkových
režimov (pokyny pozri na str. 14–15).
Auto Clean (Automatické čistenie)
Turbo
Prevádzka s automatickým nastavením rýchlosti ventilátora pre rýchle
a výkonné ochladenie.
Quiet (Ticho)
Redukcia hluku generovaného interiérovou jednotkou počas prevádzky.
Temp + - (Teplota)
Zvyšovanie/znižovanie teploty o 1 ˚C.
Zapnutie režimu
Napájanie
.
On Timer (Časovač zapnutia)
Funkcia automatického čistenia – Vysušenie vnútra interiérovej jednotky, aby
sa odstránil zápach.
Kolísanie smeru prúdenia vzduchu
Aktivovanie/Deaktivovanie automatického posúvania lamely nahor a nadol.
Fan (Ventilátor)
Nastavenie intenzity prúdenia vzduchu
(Auto (Automatická)/Low (Nízka)/
Medium (Stredná)/High (Vysoká)).
Set (Nastaviť)
Nastavenie časovača/režimu
.
Nastavenie časovača zapnutia.
Off Timer (Časovač vypnutia)
Nastavenie časovača vypnutia.
Time Up (Zvyšovanie času)/
Time Down (Znižovanie času)
Nastavenie času pre časovač/
režim
.
Toto tlačidlo nie je funkčné.
• Do diaľkového ovládania nesmie vniknúť voda.
12
Cancel (Zrušiť)
Zrušenie časovača/režimu
.
Displej diaľkového ovládania
Indikátor Turbo
Indikátor Quiet (Ticho)
Indikátor funkcie Smart Saver
(Inteligentná úspora energie)
Indikátor časovača zapnutia
Indikátor časovača vypnutia
Indikátor
Auto (Turbo)
Low (Nízka)
Medium (Stredná)
High (Vysoká)
Výmena batérií
Ak sú batérie vybité, zobrazí sa na displeji diaľkového ovládania (
Diaľkové ovládanie pracuje na dve 1,5 V batérie typu AAA.
). Keď sa zobrazí táto ikona, vymeňte batérie.
Skladovanie diaľkového ovládania
Ak diaľkové ovládanie neplánujete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie a uložte ho.
Vloženie batérií
1. Stlačte uvoľňovací prvok
na zadnej strane diaľkového
ovládania v smere šípky
a potiahnite kryt.
2. Vložte dve batérie veľkosti
AAA.
Dodržte správne označenia
polarít “+” a “-”. Uistite sa, že ste
vložili batérie v správnej polohe.
3. Zatvorte kryt tak, aby bol v pôvodnej
polohe.
Po správnom zatvorení krytu budete počuť
cvaknutie.
• Signál sa nemusí správne prijať v blízkosti elektronických svietidiel (žiarivky, invertorové žiarivky).
• Ak diaľkové ovládanie ovláda iné elektronické zariadenia, kontaktujte servisné stredisko.
Likvidácia batérií v tomto produkte
(Platí v krajinách aplikujúcich legislatívu pre zaobchádzanie s odpadom a jeho separovanie)
Toto označenie na batérii, v návode alebo na obale znamená, že batérie v tomto výrobku nesmú byť po uplynutí
ich životnosti likvidované spolu s ostatným domácim odpadom. Ak sú vyznačené chemické symboly Hg, Cd alebo
Pb, tieto indikujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom úroveň stanovenú
smernicou EÚ 2006/66.
Ak sa batérie nezlikvidujú v zmysle predpisov, môžu tieto látky ohroziť ľudské zdravie alebo životné prostredie.
Kvôli ochrane prírodných zdrojov a opätovnému použitiu materiálov separujte batérie od iných typov odpadu
a recyklujte ich prostredníctvom bezplatných zberných miest pre batérie.
13
SLOVENSKY
Indikátor režimu
prevádzky
Indikátor slabých batérií
Indikátor prenosu
Indikátor kolísania smeru
prúdenia vzduchu
Indikátor rýchlosti
ventilátora
Základné funkcie
Základná prevádzka je prevádzkový režim, ktorý si môžete zvoliť stlačením tlačidla Mode (Režim).
Auto (Automatický)
V režime Auto (Automatický) klimatizácia automaticky nastaví teplotu a rýchlosť ventilátora podľa teploty
v miestnosti zistenej snímačom izbovej teploty.
• Ak používate multisystém, v automatickom režime vyberie systém nastavenie teploty a zodpovedajúci
prevádzkový režim (COOL (Chladenie) alebo HEAT (Vykurovanie)) na základe teploty v miestnosti pri spustení
prevádzky.
Cool (Chladenie)
V režime Cool (Chladenie) klimatizácia ochladzuje miestnosť. Môžete nastavovať teplotu a rýchlosť ventilátora, aby
ste sa v horúcom počasí ochladili.
• Ak je aktuálna vonkajšia teplota oveľa vyššia než nastavená vnútorná teplota, môže chvíľu trvať, kým vnútorná
teplota dosiahne požadovanú hodnotu.
, ) znižuje hlučnosť počas prevádzky interiérovej jednotky v režime Cool (Chladenie).
• Režim Quiet (Ticho) (
Dry (Sušenie)
V režime Dry (Sušenie) klimatizácia odstraňuje vlhkosť zo vzduchu v miestnosti a pracuje ako odvlhčovač.
Režim Dry (Sušenie) vytvára svieži vzduch vo vlhkom prostredí.
Pre maximálny výkon pri znižovaní vlhkosti počas prevádzky režimu Dry (Sušenie) môže klimatizácia fungovať pri
nižšej alebo vyššej teplote, než je teplota nastavená diaľkovým ovládaním.
Fan (Ventilátor)
Ak chcete ventilovať vzduch v miestnosti, môžete zvoliť režim Fan (Ventilátor). Režim Fan (Ventilátor) vám bude
poskytovať osviežujúci prúd vzduchu v miestnosti.
Heat (Vykurovanie)
Vaša klimatizácia dokáže nielen chladiť ale tiež vykurovať. S týmto univerzálnym zariadením môžete ohriať
miestnosť v chladnom počasí v zime.
• Ventilátor na začiatku nemusí cca 3–5 minút pracovať, aby sa vzduch zbytočne neochladzoval, kým sa klimatizácia
zohrieva.
• Režim Quiet (Ticho) (
, ) znižuje hlučnosť počas prevádzky interiérovej jednotky v režime Heat
(Vykurovanie).
• Vzhľadom k tomu, že klimatizácia ohrieva miestnosť odobraním tepelnej energie z vonkajšieho vzduchu,
vykurovací výkon sa môže znížiť, ak je vonkajšia teplota extrémne nízka.
Ak máte pocit, že klimatizácia neohrieva dostatočne, odporúčame používať v kombinácii s klimatizáciou ďalšie
vykurovacie zariadenie.
14
Stlačením tlačidla
zapnite klimatizáciu.
Stláčaním tlačidla
nastavte prevádzkový režim.
Stláčaním tlačidla
Auto
(Automatický)
Cool (Chladenie)
nastavte rýchlosť ventilátora.
(Auto (Automatický))
(Auto (Automatická))
(Vysoká))
Dry (Sušenie)
(Low (Nízka)),
(Med (Stredná)),
(High
(Auto (Automatický))
Fan (Ventilátor)
Heat
(Vykurovanie)
SLOVENSKY
• Každým stlačením tlačidla Mode (Režim) sa režim postupne prepína v poradí Auto (Automatický), Cool
(Chladenie), Dry (Sušenie), Fan (Ventilátor) a Heat (Vykurovanie).
(Low (Nízka)),
(Med (Stredná)),
(Auto (Automatická))
(Vysoká))
Stláčaním tlačidla
(Low (Nízka)),
(High (Vysoká))
(Med (Stredná)),
(High
nastavte želanú teplotu.
Auto
(Automatický)
Môžete nastaviť želanú teplotu po 1 °C v rozsahu 16 °C až 30 °C.
Cool (Chladenie)
Môžete nastaviť želanú teplotu po 1 °C v rozsahu 16 °C až 30 °C.
Dry (Sušenie)
Môžete nastaviť želanú teplotu po 1 °C v rozsahu 18 °C až 30 °C.
Fan (Ventilátor)
Nastavenie teploty nie je možné.
Heat
(Vykurovanie)
Môžete nastaviť želanú teplotu po 1 °C v rozsahu 16 °C až 30 °C.
• Prúdenie vzduchu je možné nastaviť manuálne. (Pokyny pozri na str. 16.)
15
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu
Smer prúdenia vzduchu môžete nastaviť do želanej pozície.
Vertikálne prúdenie vzduchu
Lamely prúdenia vzduchu sa pohybujú nahor a nadol.
Stlačte tlačidlo Kolísanie smeru prúdenia vzduchu
ovládaní.
na diaľkovom
X
a displeji sa zobrazí indikátor smeru prúdenia vzduchu a lamely prúdenia
N
vzduchu sa budú plynulo pohybovať nahor a nadol, aby sa menil smer
prúdenia vzduchu.
X
Ak chcete udržať smer prúdenia vzduchu v nemennom smere, znova stlačte
tlačidlo Kolísanie smeru prúdenia vzduchu
na diaľkovom ovládaní.
Horizontálne prúdenie vzduchu
Skontrolujte, či jeden z kolíkových ovládačov lamely, ktorý vyčnieva z lamiel prúdenia vzduchu, nie je zlomený.
Posúvaním kolíkového ovládača lamely doľava alebo doprava nastavte smer
prúdenia vzduchu do pevnej polohy, ktorá vám vyhovuje.
• Pri nastavovaní horizontálneho prúdenia vzduchu dávajte
veľký pozor na prsty.
Pri nesprávnej manipulácii hrozí potenciálne riziko úrazu.
Kolíkový ovládač
lamely
Používanie funkcie Turbo
Funkcia Turbo rýchlo a účinne ochladí miestnosť.
Stlačte tlačidlo Turbo na diaľkovom ovládaní počas prevádzky režimu Cool
(Chladenie).
X
Na displeji diaľkového ovládania sa zobrazí indikátor Turbo a klimatizácia bude
30 minút pracovať s aktívnou funkciou Turbo.
Zrušenie
Znova stlačte tlačidlo Turbo.
• Funkcia Turbo je dostupná len v režime Cool (Chladenie).
• Ak je zapnutá funkcia Turbo a stlačíte tlačidlo Mode (Režim), funkcia sa
automaticky zruší.
• Pri používaní tejto funkcie nie je možné nastaviť teplotu ani rýchlosť
ventilátora.
16
Režim
Pre komfortný spánok môže klimatizácia pracovať v režimoch Zaspávanie Z Zdravý spánok Z Vstávanie v režime
.
Keď je klimatizácia zapnutá a je v režime chladenia/vykurovania
X
na diaľkovom ovládaní.
Na displeji diaľkového ovládania sa zobrazí indikátor
blikať indikátor časovača vypnutia.
a bude
2. Stláčaním tlačidla Time Up (Zvyšovanie času) alebo Time Down (Znižovanie
času) nastavte čas.
X
Čas môžete nastaviť po polhodinách od 30 minút do 3 hodín alebo
po hodinách od 3 hodín do 12 hodín.
X Prevádzkový čas je možné nastaviť od minimálne 30 minút po maximálne
12 hodín.
X Predvolený čas prevádzky je nastavený na 8 hodín.
3. Stlačením tlačidla Set (Nastaviť) aktivujte funkciu.
X
Indikátor časovača vypnutia prestane blikať a na 3 sekundy sa zobrazí doba,
počas ktorej bude klimatizácia v prevádzke.
Klimatizácia bude následne pracovať v režime good'sleep (Pokojný spánok).
X Ak nestlačíte tlačidlo Set (Nastaviť) do 10 sekúnd po stlačení tlačidla
alebo Time Up (Zvyšovanie času) alebo Time Down (Znižovanie
času), klimatizácia sa vráti do predchádzajúceho stavu.
Skontrolujte indikátor časovača vypnutia a indikátor
na interiérovej jednotke.
Zrušenie
Znova stlačte tlačidlo Cancel (Zrušiť).
Želanú teplotu môžete nastaviť v rozsahu 16 ˚C až 30 ˚C
s intervalom 1 ˚C.
Rýchlosť ventilátora sa nastaví automaticky podľa režimu
Ak však zvolíte režim
v režime vykurovania, môžete
nastaviť rýchlosť ventilátora.
.
Smer prúdenia vzduchu sa nastaví automaticky podľa režimu
.
Ak však zvolíte režim
v režime vykurovania, smer
prúdenia vzduchu bude možné nastaviť.
Zmeny nastavenia teploty a rýchlosti ventilátora v režime
• Zaspávanie: Uľahčenie zaspávania vďaka zníženiu teploty.
• Zdravý spánok: Uvoľnenie tela a mierne zvýšenie teploty.
• Vstávanie v režime
: Prebúdzanie sa do tepelne komfortného prostredia, takže sa budete cítiť sviežo.
nastavený
na viac než 5 hodín. Ak bude režim
• Časovač vypnutia nastavte v režime
na príliš krátku alebo príliš dlhú dobu, bude váš spánok nepokojný. Predvolené nastavenie je na 8 hodín.
• Ak režim
nastavíte na menej než 4 hodiny, prevádzka sa zastaví v nastavenom čase.
Ak režim
nastavíte na viac než 5 hodín, poslednú hodinu pred vypnutím bude režim pracovať
vo fáze Vstávanie z režimu.
• Odporúčané nastavenie teploty je v rozsahu 25–27 °C pre chladenie a 21–23 °C pre vykurovanie.
17
SLOVENSKY
1. Stlačte tlačidlo
Nastavenie časovača zapnutia/vypnutia
Môžete nastaviť automatické zapnutie alebo vypnutie klimatizácie po uplynutí želaného času.
Nastavenie časovača zapnutia, keď je klimatizácia vypnutá/Nastavenie časovača vypnutia, keď
je klimatizácia zapnutá
Nastavenie
časovača zapnutia
1. Stlačte tlačidlo On Timer (Časovač zapnutia)/Off Timer (Časovač vypnutia).
X
Na displeji diaľkového ovládania bude blikať indikátor časovača zapnutia/
časovača vypnutia.
2. Stláčaním tlačidla Time Up (Zvyšovanie času) alebo Time Down (Znižovanie
času) nastavte čas.
X
Čas môžete nastaviť po polhodinách od 30 minút do 3 hodín alebo
po hodinách od 3 hodín do 24 hodín.
X
Čas prevádzky je možné nastaviť od minimálne 30 minút po maximálne
24 hodín.
3. Stlačením tlačidla Set (Nastaviť) aktivujte funkciu.
X
Indikátor časovača zapnutia prestane blikať a na 3 sekundy sa zobrazí
nastavený čas.
X
Ak nestlačíte tlačidlo Set (Nastaviť) do 10 sekúnd po nastavení času, klimatizácia sa vráti
do predchádzajúceho stavu. Skontrolujte indikátor časovača zapnutia alebo časovača
na interiérovej jednotke.
vypnutia a indikátor
Nastavenie časovača
vypnutia
Zrušenie
Stlačte tlačidlo Cancel (Zrušiť).
Ďalšie dostupné možnosti v režime časovača zapnutia
Ako režim prevádzky môžete zvoliť Auto (Automatický)/Cool
(Chladenie)/Dry (Sušenie)/Fan (Ventilátor)/Heat (Vykurovanie).
V režimoch Auto (Automatický)/Cool (Chladenie)/Dry (Sušenie)/Heat
(Vykurovanie) môžete nastaviť teplotu.
• V prípade nastavovania časovača zapnutia/vypnutia a časovača
sa aplikuje len naposledy nastavený
vypnutia režimu
časovač.
• Po nastavení časovača sa na 3 sekundy zobrazí nastavený čas a následne
sa jeho zobrazenie vypne.
18
Kombinácia časovača zapnutia a časovača vypnutia
Keď je klimatizácia vypnutá
Nastavený čas pre časovač zapnutia je dlhší než čas
pre časovač vypnutia
Napríklad) Časovač zapnutia: 3 hodiny, Časovač
vypnutia: 1 hodina
– Klimatizácia bude pracovať s časovačom vypnutia
1 hodinu od okamihu, kedy ste nastavili časovač.
Klimatizácia sa následne zapne po 2 hodinách od
jej vypnutia.
Nastavený čas pre časovač zapnutia je kratší než čas
pre časovač vypnutia
Napríklad) Časovač zapnutia: 3 hodiny, Časovač
vypnutia: 5 hodín
– Klimatizácia bude pracovať s časovačom zapnutia
po 3 hodinách od okamihu, kedy ste nastavili
časovač.
Klimatizácia zostane zapnutá na 2 hodiny a potom
sa automaticky vypne.
• Nastavenia časovača zapnutia a časovača vypnutia by mali byť odlišné.
• Stlačte tlačidlo Cancel (Zrušiť) na diaľkovom ovládaní, keď je kombinácia časovačov aktívna.
Časovač zapnutia aj vypnutia sa zruší a indikátory zhasnú.
Funkcia Smart Saver (Inteligentná úspora energie)
Táto funkcia nastaví obmedzenie rozsahu teploty, kým klimatizácia pracuje v režime Cool (Chladenie), aby sa znížila
spotreba energie.
Stlačte tlačidlo Smart Saver (Inteligentná úspora energie) na diaľkovom
ovládaní, kým klimatizácia pracuje v režime Cool (Chladenie).
X
Na displeji diaľkového ovládania sa automaticky zobrazí indikátor funkcie Smart
Saver (Inteligentná úspora energie) a indikátor zmeny smeru prúdenia vzduchu.
Lamely prúdenia vzduchu sa pohybujú nahor a nadol.
X Ak je aktuálne nastavená teplota nižšia než 24 °C, automaticky sa zvýši na 24 °C.
Zrušenie
Znova stlačte tlačidlo Smart Saver (Inteligentná úspora energie).
• Funkcia Smart Saver (Inteligentná úspora energie) je dostupná len
v režime Cool (Chladenie).
• Keď je aktívna funkcia Smart Saver (Inteligentná úspora energie), rozsah
teplôt sa obmedzí na 24–30 °C.
• Ak je želaná teplota nižšia než 24 °C, vypnite funkciu Smart Saver
(Inteligentná úspora energie) ďalším stlačením tlačidla Smart Saver
(Inteligentná úspora energie).
• Je možné tiež nastaviť teplotu/rýchlosť ventilátora (pokyny pozri
na str. 15).
• Prúdenie vzduchu je možné nastaviť manuálne (pokyny pozri na str. 16).
• Ak je zapnutá funkcia Smart Saver (Inteligentná úspora energie) a stlačíte
tlačidlo Mode (Režim), funkcia sa automaticky zruší.
19
SLOVENSKY
Keď je klimatizácia zapnutá
Používanie režimu Quiet (Ticho)
Môžete znížiť prevádzkový hluk z interiérovej jednotky.
Stlačte tlačidlo Quiet na diaľkovom ovládaní, kým klimatizácia pracuje v režime
Cool (Chladenie)/Heat (Vykurovanie).
X
Na displeji diaľkového ovládania sa zobrazí indikátor Quiet (Ticho).
X
Interiérová jednotka bude pracovať tichšie.
Zrušenie
Znova stlačte tlačidlo Quiet (Ticho).
• Ak používate multisystém, bude táto funkcia fungovať iba v prípade,
že je zapnutá funkcia Quiet (Ticho) na všetkých prevádzkovaných
interiérových jednotkách.
Používanie funkcie automatického čistenia
Funkcia automatického čistenia zabraňuje usádzaniu nečistôt eliminovaním vlhkosti v interiérovej jednotke.
Interiérová jednotka odparuje vlhkosť do vnútra jednotky. Aktivovaním tejto funkcie získate čistejší a zdravší vzduch.
Stlačte tlačidlo Auto Clean (Automatické čistenie).
Keď je klimatizácia vypnutá,
X
Na displeji interiérovej jednotky sa zobrazí indikátor automatického čistenia
a funkcia automatického čistenia začne pracovať.
Keď je klimatizácia zapnutá,
AR09/12FSFP7
X
Po zastavení prevádzky klimatizácie sa na displeji interiérovej jednotky zobrazí
indikátor automatického čistenia a funkcia automatického čistenia začne
pracovať.
Ú
Čas prevádzky funkcie automatického čistenia sa líši podľa predtým používaného
režimu.
AR18/24FSFP7
Režim Auto (Automatický) (chladenie), Cool (Chladenie), Dry (Sušenie):
Cca 30 minút.
Režim Auto (Automatický) (vykurovanie), Heat (Vykurovanie), Fan
(Ventilátor): Cca 15 minút.
Zrušenie
Znova stlačte tlačidlo Auto Clean (Automatické čistenie).
• Keď je klimatizácia zapnutá, funkcia automatického čistenia začne
pracovať po zastavení prevádzky klimatizácie.
20
Čistenie klimatizácie
• Pred čistením klimatizáciu vypnite a odpojte ju od elektrickej
siete.
SLOVENSKY
Čistenie interiérovej jednotky
X
Povrch zariadenia čistite v prípade potreby mierne navlhčenou
alebo suchou handričkou.
• Pred čistením tepelného výmenníka interiérovej
jednotky sa obráťte sa na servisné stredisko, pretože je
potrebné výmenník vymontovať.
• Nečistite displej pomocou alkalických čistiacich prostriedkov.
• Na čistenie povrchu zariadenia nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky, organické rozpúšťadlá (ako riedidlo,
petrolej a acetón atď.) a na zariadenie nič nenalepujte.
Môže to poškodiť povrch klimatizácie.
Čistenie tepelného výmenníka vonkajšej jednotky
X
Keď sa na tepelnom výmenníku usadí prach, môže to znížiť
chladiaci výkon. Preto výmenník pravidelne čistite.
X
Prach čistite za použitia rozprašovača vody.
• Ak je pre vás čistenie tepelného výmenníka vonkajšej
jednotky zložité, kontaktujte servisné stredisko.
• Dávajte pozor na ostré hrany na tepelnom
výmenníku vonkajšej jednotky.
Tepelný výmenník
(Obrázok sa môže v závislosti
od modelu mierne líšiť.)
Otvorenie panela
Jemne uchopte vrch predného panela a potiahnutím nadol ho otvorte.
Potom panel mierne podvihnite nahor.
21
Čistenie klimatizácie
Vybratie vzduchového filtra
Uchopte rukoväť a zdvihnite ju. Potom vytiahnite vzduchový
filter smerom k vám a posuňte ho nadol.
Vzduchový filter
Čistenie vzduchového filtra
Vzduchový filter z umývateľnej peny zachytáva veľké častice vo vzduchu. Filter sa čistí vysávačom alebo sa opláchne
v rukách.
Otvorte panel a vyberte vzduchový filter.
Vyčistite vzduchový filter vysávačom alebo mäkkou kefkou.
Ak je prach príliš usadený, opláchnite filter pod tečúcou vodou.
Vložte vzduchový filter späť do jeho pôvodnej
polohy a zatvorte predný panel.
Vysušte vzduchový filter vo vetranom priestore.
• Vzduchový filter čistite každé 2 týždne, alebo keď sa rozsvieti indikácia čistenia filtra. Potreba čistenia filtra
závisí od podmienok a prostredia používania. V prašnom prostredí ho očistite raz týždenne.
• Ak vypnete klimatizáciu stlačením tlačidla napájania , indikácia čistenia filtra zhasne.
• Ak vzduchový filter sušíte v uzavretej (alebo vlhkej) miestnosti, môže vznikať zápach. V takomto prípade
znova filter umyte a vysušte ho v dobre vetranej miestnosti.
22
Údržba klimatizácie
Ak klimatizáciu nebudete dlhší čas používať, vysušte ju, aby sa udržiavala v čo najlepšom stave.
2. Pred opätovným použitím klimatizácie znova vysušte vnútorné časti
klimatizácie jej používaním v režime Fan (Ventilátor) cca tri až štyri
hodiny. To napomáha odstráneniu zápachu, ktorý sa môže vytvárať
z vlhkosti.
Pravidelné kontroly
Typ
Popis
Interiérová jednotka
Správnu údržbu klimatizácie pozri v nasledovnej tabuľke.
Vyčistite vzduchový filter (1)
Každé
Každé
Raz ročne
3 mesiace 4 mesiace
O
Vyčistite odtok kondenzátu (2)
O
Dôkladne vyčistite tepelný výmenník (2)
O
Vyčistite potrubie odtoku kondenzátu (2)
O
O
Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní (1)
Vyčistite tepelný výmenník zvonka zariadenia (2)
Vonkajšia jednotka
Každé
2 týždne
O
Vyčistite tepelný výmenník vnútri zariadenia (2)
O
Vyčistite elektrické komponenty prúdom vzduchu
(2)
O
Skontrolujte, či sú všetky elektrické komponenty
pevne dotiahnuté (2)
O
Vyčistite ventilátor (2)
O
Skontrolujte, či sú všetky komponenty ventilátora
pevne dotiahnuté (2)
O
Vyčistite odtok kondenzátu (2)
O
O: Táto značka znamená, že sa vyžaduje pravidelná kontrola interiérovej/vonkajšej jednotky podľa popisu,
aby sa klimatizácia udržiavala v optimálnom stave.
(1) Popísané operácie musia byť vykonávané častejšie v prípade, že je
miesto inštalácie veľmi prašné.
(2) Tieto operácie musí vykonávať len kvalifikovaná osoba. Podrobnejšie
informácie pozri v návode na montáž a zapojenia (resp. v inštalačnej
časti návodu).
23
SLOVENSKY
1. Klimatizáciu dôkladne vysušte jej používaním v režime Fan (Ventilátor)
po dobu 3 až 4 hodín a následne odpojte napájací kábel. Ak sa
v komponentoch ponechá vlhkosť, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu.
Riešenie problémov
Ak klimatizácia nefunguje štandardne, pozri nasledovnú tabuľku. Môže to
ušetriť čas a zbytočné náklady.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Klimatizácia
• Skontrolujte stav napájania a potom znova spustite
vôbec
klimatizáciu.
nefunguje.
• Zapojte alebo zapnite istič a potom znova spustite
klimatizáciu.
• Skontrolujte, či nie je nastavený časovač vypnutia.
Klimatizáciu znova zapnite tlačidlom napájania.
Nastavenie
• Skontrolujte, či ste nezvolili režim Fan (Ventilátor)/Turbo.
teploty nie je
V týchto režimoch sa požadovaná teplota nastavuje
možné.
automaticky, nie je možné nastavenie teploty.
Z klimatizácie
• Skontrolujte, či nie je nastavená teplota vyššia (v režime
neprúdi
chladenia)/nižšia (v režime vykurovania) než aktuálna
chladný/teplý
teplota. Stláčaním tlačidla Temp + alebo - na diaľkovom
vzduch.
ovládaní zmeňte nastavenú teplotu.
• Skontrolujte, či nie je vzduchový filter zablokovaný
nečistotami. Ak je na vzduchovom filtri priveľa prachu,
môže sa chladiaci (vykurovací) výkon znížiť. Filter
pravidelne čistite.
• Skontrolujte, či v blízkosti vonkajšej jednotky nie je kryt
alebo iné prekážky. Odstráňte kryt aj prekážky.
• Ak chcete prevádzkovať klimatizáciu na slnku, zakryte
vonkajšiu jednotku závesom atď.
• Skontrolujte, či klimatizácia pracuje v režime
rozmrazovania. Keď sa v zime alebo pri príliš nízkej
vonkajšej teplote vytvára ľad, klimatizácia automaticky
pracuje v režime rozmrazovania. V režime rozmrazovania
sa vnútorný ventilátor zastaví a vzduch sa nevyfukuje.
• Ak sú otvorené dvere alebo okná, môže to spôsobiť
nesprávny výkon chladenia (vykurovania).
Zatvorte dvere a okná.
• Skontrolujte, či ste klimatizáciu nezapli práve
po zastavení režimu chladenia (vykurovania). V tomto
prípade pôjde len ventilátor, aby sa chránil kompresor
vonkajšej jednotky.
• Skontrolujte, či potrubie nie je príliš dlhé. Keď dĺžka
potrubia presahuje maximálnu povolenú hranicu, môže
sa znížiť výkon chladenia (vykurovania).
24
Funkcia časovača
sa nenastavila.
Indikátor
nepretržite bliká.
Počas prevádzky
sa v miestnosti
šíri zápach.
Je indikovaná
chyba.
Počuť hluk.
Z vonkajšej
jednotky sa šíri
dym.
Z pripojovacej
časti potrubia
na klimatizácii
kvapká voda.
RIEŠENIE
• Skontrolujte, či ste zvolili režim Auto (Automatický)/
Dry (Sušenie)/
. V týchto režimoch sa
požadovaná teplota nastavuje automaticky, nie je
možné nastavenie teploty.
• Skontrolujte, či ste zvolili režim Auto (Automatický)/
. V týchto režimoch sa
Dry (Sušenie)/Turbo/
rýchlosť ventilátora nastaví na Auto (Automatická) a nie
je ju možné nastaviť.
• Skontrolujte, či nie sú batérie vybité.
• Skontrolujte, či nič neblokuje senzor signálov
diaľkového ovládania.
• Skontrolujte, či v blízkosti klimatizácie nie sú intenzívne
svetelné zariadenia. Silné žiarivkové alebo neónové
svetlo môže rušiť ovládanie.
• Skontrolujte, či ste po nastavení času stlačili tlačidlo Set
(Nastaviť) na diaľkovom ovládaní.
• Stlačte tlačidlo napájania , alebo odpojte napájanie/
vypnite prídavný istič (vypínač).
Ak indikátor stále bliká, obráťte sa na servisné stredisko.
• Skontrolujte, či zariadenie nepracuje v zafajčenom
priestore. Miestnosť vyvetrajte, alebo prevádzkujte
klimatizáciu v režime Fan (Ventilátor) 1 až 2 hodiny.
(V klimatizácii sa nepoužívajú zapáchajúce diely.)
• Keď indikátor interiérovej jednotky bliká, obráťte sa
na najbližšie servisné stredisko.
• V závislosti od stavu prevádzky klimatizácie môže byť
počuť hluk pri zmenách prietoku chladiva. Je to bežný
jav.
• Nemusí ísť o oheň. Môže to byť para vznikajúca pri
rozmrazovaní z vonkajšieho tepelného výmenníka
v režime vykurovania v zimnom období.
• Voda sa môže zrážať v dôsledku teplotného rozdielu. Je
to bežný jav.
25
SLOVENSKY
PROBLÉM
Nastavenie
prúdenia
vzduchu
nefunguje.
Nastavenie
rýchlosti
ventilátora
nefunguje.
Diaľkové
ovládanie
nefunguje.
OTÁZKY ALEBO PRIPOMIENKY?
KRAJINA
VOLAJTE
ALBÁNSKO
RAKÚSKO
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, 0,07 €/min.)
BELGICKO
02-201-24-18
BOSNA
BULHARSKO
CHORVÁTSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
DÁNSKO
FÍNSKO
FRANCÚZSKO
SRBSKO
SLOVENSKO
ŠPANIELSKO
ŠVÉDSKO
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800 726 786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805-SAMSUNG (7267864, 0,14 €/min.
z pevnej linky, max. 0,42 €/min. z mobilného telefónu)
8009 4000 len z pevnej linky,
(+30) 210 6897691 z mobilného telefónu
a pevnej linky
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
len z pevnej linky,
(+30) 210 6897691 z mobilného telefónu a pevnej linky
06-80-SAMSUNG (7267864)
800-SAMSUNG (7267864)
261 03 710
023 207 777
020 405 888
080 697 267, 090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864, 0,10 €/min.)
815-56 480
0 801-1 SAMSUNG(172-678)
022-607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
bezplatná linka
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG (0800 726 786)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
ŠVAJČIARSKO
0848-SAMSUNG (7267864, 0,08 CHF/min.)
NEMECKO
CYPRUS
GRÉCKO
MAĎARSKO
TALIANSKO
LUXEMBURSKO
MACEDÓNSKO
ČIERNA HORA
SLOVINSKO
HOLANDSKO
NÓRSKO
POĽSKO
PORTUGALSKO
RUMUNSKO
SPOJENÉ
KRÁĽOVSTVO
ÍRSKO
LITVA
LOTYŠSKO
ESTÓNSKO
ALEBO NAVŠTÍVTE
NAŠU STRÁNKU
www.samsung.com/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(holandsky)
www.samsung.com/be_fr/support
(francúzsky)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi /support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(nemecky)
www.samsung.com/ch_fr/support
(francúzsky)
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
0818 717 100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Download PDF

advertising