Samsung | SM-P580 | Samsung SM-P580 Užívateľská príručka (Marshmallow)

SM-P580
Používateľská príručka
Slovak. 05/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikácie
4
Informácie o tejto príručke
54
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
5
Obsah balenia
56
Kontakty
6
Popis zariadenia
58
Internet
11
Batéria
60
E-mail
14
Pamäťová karta (karta microSD)
61
Fotoaparát
16
Zapnutie a vypnutie zariadenia
67
Galéria
17
Dotykový displej
69
Samsung Notes
20
Domovská obrazovka
75
PEN.UP
25
Uzamknutie obrazovky
77
Plánovač S
26
Panel oznámení
79
Moje súbory
28
Zadávanie textu
79
Hodiny
30
Zachytenie obsahu obrazovky
81
Kalkulačka
31
Otváranie aplikácií
82
Detský režim
32
Funkcie pera S Pen
83
Aplikácie Google
40
Viac okien
44
Konto Samsung
46
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
48
Správa zariadenia a údajov
50
Rýchlo pripojiť
53
Funkcie zdieľania
Nastavenia
2
85
Úvod
85
Wi-Fi
87
Bluetooth
89
Letový režim
Obsah
89
Využitie dát
89
Ďalšie nastavenia pripojenia
91
Inteligentný správca
93
Aplikácie
93
Zvuk
94
Oznámenia
94
Nerušiť
95
Zobrazenie
95
Pero S Pen
96
Pokročilé funkcie
96
Používatelia
98
Pozadie
98
Domovská obrazovka
98
Zamknutie a zabezpečenie
99
Súkromie
101 Zjednodušenie ovládania
102 Kontá
103 Google
103 Zálohovanie a resetovanie
104 Jazyk a vstup
105 Batéria
105 Ukladací priestor
105 Príslušenstvo
106 Dátum a čas
106 Používateľská príručka
106 Informácie o zariadení
Príloha
107 Riešenie problémov
112 Vyberanie batérie
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
4
Základy
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobraziť
identifikátor FCC, ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Informácie o zariadení →
Informácie o batérii.
Ikony s pokynmi
Varovanie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
5
Základy
Popis zariadenia
Zariadenie
Predný fotoaparát
Svetelný snímač
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlá hlasitosti
Dotykový displej
Slot pre pamäťovú kartu
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Multifunkčný konektor
Mikrofón
Konektor pre slúchadlá
GPS anténa
Blesk
Zadný fotoaparát
Pero S Pen
Reproduktor
Reproduktor
6
Základy
Zariadenie a kryt klávesnice obsahujú magnety. Organizácie Americká asociácia pre
srdcové ochorenia (American Heart Association, USA) a Regulačný orgán pre lieky
a výrobky v oblasti zdravotnej starostlivosti (Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency, Spojené kráľovstvo) upozorňujú, že magnety môžu ovplyvňovať
činnosť implantovaných kardiostimulátorov, kardioverterov, defibrilátorov, inzulínových
púmp a iných elektrických zdravotníckych pomôcok (spoločne uvádzaných pod názvom
„zdravotnícka pomôcka“) do vzdialenosti 15 cm (6 palcov). Ak používate akúkoľvek
z týchto zdravotníckych pomôcok, NEPOUŽÍVAJTE TOTO ZARIADENIE ANI KRYT
KLÁVESNICE BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCIE S LEKÁROM.
Zariadenie a kryt klávesnice neukladajte v blízkosti magnetických polí. Magnetické polia
môžu poškodiť karty s magnetickým prúžkom vrátane kreditných kariet, telefónnych
kariet, lístkov a palubných vstupeniek.
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
– – Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním spustíte zobrazenie rozdelenej
obrazovky.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
7
Základy
Pero S Pen
Tlačidlo pera S Pen
Hrot pera S Pen
Klieštiky
Názov
Funkcie
• Pero S Pen používajte na písanie, kreslenie alebo na vykonávanie akcií
dotyku.
Hrot pera S Pen
Tlačidlo pera S
Pen
Klieštiky
• Podržaním pera S Pen nad položkami na obrazovke získate prístup
k ďalším funkciám pera S Pen, napríklad k tlačidlu bezdotykových
príkazov alebo funkcii bezdotykového zobrazenia.
• Podržaním pera S Pen nad obrazovkou a stlačením tlačidla pera S Pen
sa zobrazia funkcie bezdotykových príkazov.
• Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo na pere S Pen a
perom S Pen posúvajte nad týmito položkami.
• Hrot pera S Pen vymeňte tak, že ho klieštikmi odpojíte od pera S Pen.
8
Základy
Odpojenie pera S Pen
Keď vyberiete pero S Pen z otvoru, zariadenie spustí aplikáciu Bezdotykový príkaz alebo zobrazí
funkcie bezdotykových príkazov v závislosti od nastavenia možností pri vybratí pera S Pen.
Ak chcete zmeniť toto nastavenie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky Nastavenia →
Pero S Pen → Možnosti odpojenia.
Pri vkladaní pera S Pen do otvoru vložte najskôr hrot pera S Pen. V opačnom prípade sa
môže pero S Pen zaseknúť. Násilným vytiahnutím pera S Pen z otvoru môžete poškodiť
pero S Pen a zariadenie.
9
Základy
Výmena hrotu pera S Pen
Ak je hrot tupý, vymeňte ho za nový.
1 Hrot pevne držte klieštikmi a vytiahnite ho.
2 Nový hrot zasuňte do pera S Pen.
Dávajte si pozor, aby ste si klieštikmi nestlačili prsty.
• Nepoužívajte opakovane staré hroty. Pero S Pen by mohlo nesprávne fungovať.
• Pri zasúvaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
• Do pera S Pen nezasúvajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie
pera S Pen alebo zariadenia.
• Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš netlačte. Pero S Pen je možno
poškodené alebo je zdeformovaný hrot.
10
Základy
• Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti
Samsung.
• Ak pero S Pen používate v ostrých uhloch na obrazovke, zariadenie nemusí rozpoznať
akcie vykonávané perom S Pen. Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš
netlačte.
• Tlačidlo Naposledy spustené aplikácie a tlačidlo Späť sa môžu používať spolu s perom
S Pen.
• Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung.
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
1 Kábel USB zapojte do nabíjacieho adaptéra USB a druhý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
11
Základy
2 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania
Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky Menu → Nastavenia →
Batéria.
Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri
nabíjaní. Zostávajúci čas nabíjania sa nemusí zobraziť, ak zariadenia nabíjate v príliš
veľkom chlade alebo teple.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Zapnite režim úspory energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať, napríklad e-maily.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
12
Základy
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže
poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
Režim šetrenia energie
Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Batéria →
Režim šetrenia energie a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.
Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú
úroveň, ťuknite na položku Spustiť šetrenie energie a vyberte niektorú možnosť.
13
Základy
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Batéria → Režim
extrémneho šetrenia energie a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE
→ Vyp. režim extr. šetr. energie.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
Pamäťová karta (karta microSD)
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 256 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
14
Základy
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Ukladací priestor →
DETAIL → Karta SD → Odpojiť.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
3 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
15
Základy
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Ukladací priestor →
DETAIL → Karta SD → Formát → FORMÁTOVAŤ.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
16
Základy
Dotykový displej
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty alebo pero S Pen.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom alebo perom S Pen.
17
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
18
Základy
Potiahnutie prstom
Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke
aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať
webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
19
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátor obrazovky Flipboard
Briefing. Zobrazenie najnovších
článkov v rôznych kategóriách.
Indikátory na obrazovke
Ikona obrazovky aplikácií
Obľúbené aplikácie
20
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke postupným ťuknutím na položky Menu → Nastavenia → Domovská
obrazovka zobrazte dostupné možnosti. Prípadne na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju. Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním, odstránením alebo
presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky,
pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Widgety: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré
spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej
prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte
na domovskú obrazovku.
21
Základy
Presúvanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto. Okrem
toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej
obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť jednoduchšie, ťuknite na ňu, podržte ju a presuňte ju do časti
Premiestniť aplikácie v hornej časti obrazovky. Položka sa presunie na panel v hornej časti
obrazovky. Posunutím doľava alebo doprava sa presuniete na ďalší panel a potiahnutím položku
posuniete na nové miesto.
Odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na položku Odstrániť v hornej časti obrazovky.
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
3 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
, začiarknutím vyberte
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku
aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju presuniete
do priečinka na domovskej obrazovke.
22
Základy
Ak chcete presunúť aplikácie z priečinka na domovskú obrazovku, ťuknite na priečinok a potom
potiahnite aplikáciu na domovskú obrazovku.
Ak chcete odstrániť aplikácie z priečinka, ťuknite na priečinok a potom presuňte aplikáciu, ktorú
chcete odstrániť, do časti Odstrániť v spodnej časti obrazovky.
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Menu. Ak
chcete zobraziť ďalšie panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor
obrazovky v spodnej časti obrazovky.
Presúvanie položiek
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju
na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
požadovaným aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ.
2 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
23
Základy
3 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
4 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
, začiarknutím vyberte
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku
aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju presuniete
do priečinka na obrazovke aplikácií.
. Odstráni sa len daný priečinok.
Ak chcete odstrániť priečinok, vyberte priečinok s ikonou
Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.
Zmena usporiadania položiek
Položky na obrazovke aplikácií môžete usporiadať v abecednom poradí.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky A-Z → ULOŽIŤ.
Vyhľadávanie položiek
Môžete vyhľadávať položky na obrazovke aplikácií.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku VYHĽADÁVANIE a zadajte znaky. Zariadenie vyhľadá a
zobrazí položky obsahujúce zadané znaky.
24
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Uzamknutie obrazovky
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Obrazovka sa zamyká spôsobom Potiahnuť, čo je predvolená metóda uzamknutia obrazovky.
Stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a posunutím prstom ľubovoľným smerom
odomknite obrazovku.
25
Základy
Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Typ zamknutia obrazovky a potom
vyberte metódu.
Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN alebo heslo, môžete chrániť svoje
osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení
metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom
odomknutí.
• Potiahnuť: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
• Heslo: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo
symbolmi.
• Žiadne: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
• Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
• Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak
do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a
zabezpečenie → Nastavenia bezpečného zámku a potom ťuknutím na prepínač
Aut. obnov. továr. nast. ho aktivujte.
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť
ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
26
Základy
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie položky Nastavenia.
Prepínanie medzi používateľskými
kontami alebo pridanie nových
používateľských kont.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Zobrazenie ďalších tlačidiel
rýchlych nastavení.
Nastavenie jasu.
Spustenie aplikácie Rýchlo
pripojiť.
Ťuknite na oznámenie a
vykonajte rôzne možnosti.
Vymazať všetky oznámenia.
Prístup k nastaveniam oznámení.
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia zapnete niektoré funkcie. Ak chcete zobraziť viac tlačidiel,
prstom potiahnite po oblasti s tlačidlami doľava alebo doprava alebo ťuknite na položku
. Ak
ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť
podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.
27
→ UPRAVIŤ, ťuknite na tlačidlo,
Základy
S Finder
Vyhľadávanie rôzneho obsahu pomocou klávesnice.
Vyhľadávanie obsahu v zariadení
Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku
→ S Finder.
Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovu alebo ťuknite na položku
a vyslovte kľúčové slovo.
Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na položku Filter pod poľom vyhľadávania, a
potom vyberte podrobnosti filtra.
Nastavenie kategórií vyhľadávania
Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania.
Ťuknite na položku ĎALŠIE → Vyberte hľadané miesta a vyberte kategórie.
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu e-mailov, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen. Ak
chcete písať všetky písmená
veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.
Prechod na ďalší riadok.
Posunutie kurzora.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
Prepnutie na režimu rukopisu.
Zmena vstupného jazyka
→ Pridať vstupné jazyky a potom
Ťuknite na položku
a podržte ju, ťuknite na položky
vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete
zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
28
Základy
Ďalšie funkcie klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Odstránenie predchádzajúceho
slova.
Zmena nastavení hlasového
vstupu.
• Spustiť alebo pozastaviť
zadávanie textu hlasom.
: Prepnutie na režimu rukopisu.
Prepínanie medzi režimom
zadávania čísel a zadávania
znakov.
Zmena nastavení klávesnice.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zadanie emotikon.
• : Prepnutie na plávajúcu alebo rozdelenú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť na iné
miesto potiahnutím položky.
• : Zmena nastavení klávesnice.
29
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
vš... vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Zachytávanie snímok obrazovky
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V aplikácii Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácie, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Snímať potiahnutím dlane a potom ju aktivujte ťuknutím
na prepínač.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Zaznamenanie snímok obrazovky pomocou pera S Pen
Snímky obrazovky môžete zaznamenať aj pomocou funkcií bezdotykového zadávania príkazov.
Funkcia Písanie na obrazovku umožňuje písať na zaznamenané snímky obrazovky. Pomocou
funkcie Zachytenie posúvania môžete zaznamenať obsah, ktorý sa nachádza na viacerých
obrazovkách.
Ak chcete vybrať a zaznamenať konkrétnu oblasť, použite funkciu Inteligentný výber.
Ďalšie informácie nájdete v častiach Písanie na obrazovku a Inteligentný výber.
30
Základy
Inteligentné snímanie
Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať. Nasnímanú obrazovku
môžete ihneď orezať a zdieľať.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Inteligentné snímanie, ťuknutím na prepínač funkciu
aktivujte a potom nasnímajte snímku obrazovky. Na snímanej obrazovke môžete použiť jednu z
nasledujúcich možností.
• Snímanie s posúvaním: Nasnímanie väčšieho množstva obsahu, ktorý sa nachádza na
viacerých obrazovkách, napríklad webovej stránky. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a
nasníma sa viac obsahu.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na obrazovku.
• Orezať: Orezanie časti snímky obrazovky.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky.
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
naposledy používanými aplikáciami.
a vyberte okno s
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku
a presuňte
ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku
ZAVRIEŤ VŠETKO.
31
Základy
Funkcie pera S Pen
Bezdotykový príkaz
Ak chcete otvoriť panel na bezdotykové zadávanie príkazov, vyberte pero S Pen z otvoru alebo
prejdite perom S Pen ponad obrazovku a stlačte tlačidlo na pere S Pen. Môžete tiež ťuknúť na
ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov.
Môžete získať prístup k užitočným funkciám a často používaným aplikáciám.
Keď je obrazovka vypnutá alebo sú aktivované určité bezpečnostné funkcie, vybratím pera
S Pen sa panel na bezdotykové zadávanie príkazov neotvorí.
Vytvorenie poznámky
Inteligentný výber
Písanie na obrazovku
Ikona na bezdotykové zadávanie
príkazov
Pridať skratky
Preložiť
Nastavenia bezdotykového
zadávania príkazov
• Vytvoriť poznámku: Spustenie aplikácie Samsung Notes a vytvorenie novej poznámky.
Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Notes.
• Inteligentný výber: Slúži na rýchle zhromaždenie obsahu. Ďalšie informácie nájdete v časti
Inteligentný výber.
• Písanie na obrazovku: Zaznamenávajte, upravujte a píšte poznámky na snímky obrazovky a
potom ich zdieľajte. Ďalšie informácie nájdete v časti Písanie na obrazovku.
• Preklad: Ak chcete získať preklad slova, posúvajte pero S Pen ponad dané slovo. Ďalšie
informácie nájdete v časti Preklad.
• Pridať odkazy: Pridanie skratiek na často používané aplikácie na panel na bezdotykové
zadávanie príkazov. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridať odkazy.
• : Zmena nastavenia bezdotykového zadávania príkazov.
32
Základy
Ikona na bezdotykové zadávanie príkazov
Keď sa panel na bezdotykové zadávanie príkazov zatvorí, ikona na bezdotykové zadávanie príkazov
ostane na obrazovke. Panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete otvoriť ťuknutím na ikonu.
Ak chcete ikonu presunúť, ťuknite na položku
Ak chcete odstrániť ikonu, podržte položku
obrazovky.
a presuňte ju na iné miesto.
a presuňte ju na položku Odstrániť v hornej časti
Inteligentný výber
Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie.
1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, napríklad časť obrázka, otvorte panel na
bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku Inteligentný výber.
2 Potiahnite pero S Pen cez obsah, ktorý chcete vybrať.
Zmeňte tvar vybratej oblasti výberom ikony tvaru na paneli s nástrojmi alebo ťuknutím na
ikonu Automat. výber automaticky zmeňte tvar vybratej oblasti.
3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na obrazovku.
• Zdieľať: Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými.
• Uložiť: Uloženie vybranej oblasti do priečinka Galéria.
33
Základy
Písanie na obrazovku
Zaznamenajte snímky obrazovky, na ktoré môžete písať alebo kresliť.
1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, otvorte panel na bezdotykové zadávanie
príkazov a ťuknite na položku Písanie na obrazovku.
Automaticky sa zaznamená aktuálna obrazovka a na obrazovke sa zobrazí panel nástrojov na
úpravy.
2 Ak chcete zachytiť obsah, ktorý siaha naprieč viacero obrazoviek, ako napr. webovú stránku,
ťuknutím na položku Zachytenie posúvania zachytíte väčšiu časť obsahu. Obrazovka sa
automaticky posunie nadol a umožní vám znova vybrať položku ZACHYTENIE POSÚVANIA.
Po skončení zaznamenávania ťuknite na položku HOTOVO.
3 Na snímku obrazovky napíšte poznámku.
4 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať so snímkou obrazovky.
• Orezať: Orezanie snímky obrazovky.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými.
• Uložiť: Uloženie snímky obrazovky do priečinka Galéria.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
34
Základy
Preklad
Ak chcete získať preklad slova, posúvajte pero S Pen ponad dané slovo.
• Ak chcete použiť túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi.
• Táto funkcia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
• Táto funkcia je dostupná len na obrazovkách, ktoré povoľujú snímanie obrazovky.
1 Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku Preklad.
2 Vyberte jazyky na paneli prekladača v hornej časti obrazovky.
3 Prejdite perom S Pen ponad slovo, ktoré chcete preložiť.
Preložené slovo sa zobrazí nad pôvodným slovom. Ťuknutím na položku
vypočuť výslovnosť.
Ak chcete zobraziť ďalšie definície, ťuknite na preložené slovo.
4 Ak chcete prekladač zatvoriť, ťuknite na položku
35
na paneli prekladača.
si môžete
Základy
Pridať odkazy
Na panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete pridávať skratky na najčastejšie používané
aplikácie alebo funkcie.
Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, ťuknite na položku Pridať odkazy a vyberte
aplikácie alebo funkcie, ktoré sa majú otvárať z panela.
Ak chcete upraviť skratky, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a postupne ťuknite na
→ Odkazy.
položky
Môžete odstrániť aj skratku Vytvoriť poznámku.
Bezdotyk. zobrazenie
Podržaním pera S Pen nad položkou na obrazovke môžete vykonávať rozličné funkcie.
Zobrazenie ukážky informácií
Ukázaním na obrazovku zobrazíte ukážku obsahu alebo informácie v kontextovom okne.
36
Základy
Používanie tlačidla bezdotykových príkazov
Podržaním pera S Pen nad položkami v niektorých aplikáciách, napríklad Galéria, sa v okne ukážky
zobrazí bezdotykové tlačidlo. Pomocou tlačidla bezdotykových príkazov môžete vykonávať rôzne
akcie priamo z okna ukážky.
Tlačidlo bezdotykových príkazov
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, ťuknite na položky
Nastavenia → Pero S Pen → Bezdotyk. zobrazenie a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač.
Výber pera
Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo na pere S Pen a perom S Pen posúvajte nad
textom alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do
iných aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.
37
Základy
Priamy vstup perom
Prostredníctvom pera S Pen môžete vypĺňať formuláre a písať správy pomocou rukopisu.
1 Podržte pero S Pen nad textovým poľom.
2 Ťuknutím na položku otvorte pole rukopisu.
3 Píšte pomocou pera S Pen.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, ťuknite na položky
Nastavenia → Pero S Pen → Priamy vstup perom a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač.
38
Základy
Pripom. vyp. obraz.
Môžete rýchlo vytvárať poznámky písaním na displej bez toho, aby ste ho zapínali.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, otvorte obrazovku aplikácií, ťuknite na položky Nastavenia →
Pero S Pen a potom ťuknutím na prepínač Pripom. vyp. obraz. aktivujte túto funkciu.
Keď je displej vypnutý, vyberte pero S Pen a napíšte poznámku. Ťuknite na položku ULOŽIŤ alebo
vložte pero S Pen späť do otvoru. Poznámka sa uloží do aplikácie Samsung Notes.
Ak chcete zobraziť poznámky, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky
Samsung Notes → KOLEKCIE → Pripomienka z vypnutej obrazovky.
39
Základy
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na displeji
Kontextové zobrazenie
40
Základy
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 Posuňte doľava alebo doprava a vyberte ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu
podržaním.
41
a jej
Základy
Použitie ďalších možností
Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim
možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:
• : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
• : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite
na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
42
Základy
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
• : Minimalizovanie okna.
• : Maximalizovanie okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
43
Základy
Kontextové zobrazenie
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.
2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.
Presunúť obsah.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na nové miesto.
Konto Samsung
Úvod
Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne
služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung. Po
zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie poskytované spoločnosťou Samsung bez
potreby prihlasovania sa do konta.
Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.
Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu
account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, otvorte obrazovku
aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Samsung konto → Pomocník.
44
Základy
Registrácia konta Samsung
Registrácia nového konta Samsung
Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Samsung konto → VYTVORIŤ KONTO.
3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.
Registrácia existujúceho konta Samsung
Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto.
2 Ťuknite na položku Samsung konto.
3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku Zabudli ste váš e-mail alebo heslo?
Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií a bezpečnostného
kódu zobrazených na obrazovke.
Odstránenie konta Samsung
Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad
kontakty alebo udalosti.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá.
2 Ťuknite na položku Samsung konto a ťuknutím na konto konto odstráňte.
3 Ťuknite na položku ĎALŠIE → Odstrániť konto → ODSTRÁNIŤ KONTO.
4 Zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku POTVRDIŤ.
5 Ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ KONTO.
45
Základy
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch
do nového zariadenia.
K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.
• Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať z
lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
• Počítačová verzia: Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete
prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.
• V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung
Smart Switch.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Prenos údajov z mobilného zariadenia
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia.
1 Do predchádzajúceho zariadenia prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z obchodu
Galaxy Apps alebo Obchod Play.
2 Umiestnite zariadenia blízko seba.
3 Aplikáciu Smart Switch spusťte v obidvoch zariadeniach.
46
Základy
4 Vo svojom zariadení vyberte zo zoznamu typ predchádzajúceho zariadenia a ťuknite na
položku ŠTART.
5 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Prenos údajov zálohy z počítača
Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho
zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
47
Základy
Správa zariadenia a údajov
Pripojenie zariadenia k počítaču za účelom prenosu údajov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel s oznámeniami a postupne ťuknite na položky Prenášajú sa mediálne súbory
cez USB → Prenos mediálnych súborov.
Ak počítač nedokáže vaše zariadenie rozpoznať, ťuknite na položku Prenos fotografií.
3 Ťuknutím na položku POVOLIŤ povoľte počítaču prístup k údajom v zariadení.
Keď počítač rozpozná zariadenie, zariadenie sa zobrazí v priečinku Tento počítač.
4 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Manuálne sťahovanie aktualizácií.
48
Základy
Aktualizácia aplikácie Smart Switch
Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.
1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od
počítača všetky mediálne zariadenia.
Zálohovanie a obnova dát
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje
zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie
nájdete v časti Konto Samsung a Kontá.
Používanie konta Samsung
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Zálohovať moje údaje pre konto Samsung, prepnutím prepínačov vedľa položiek aktivujte
položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač Automatické
zálohovanie túto funkciu aktivujte.
Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku Obnoviť. Ak chcete obnoviť
vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.
49
Základy
Používanie konta Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Zálohovať moje údaje pre konto Google, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač. Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako
záložné konto.
Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač Automatické obnovenie
aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Zariadenie
sa reštartuje automaticky.
Rýchlo pripojiť
Úvod
Pomocou funkcie Rýchle pripojenie môžete rýchlo vyhľadávať a pripájať sa k blízkym zariadenia,
napríklad k náhlavným súpravám Bluetooth alebo TV prijímačom.
• Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, pred
spustením funkcie Rýchle pripojenie aktivujte funkciu Rýchlo pripojiť Direct alebo
Bluetooth v zariadení.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
50
Základy
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť
Funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa aktivujú automaticky.
Ak sa funkcia Rýchlo pripojiť nezobrazuje na paneli oznámení, postupne ťuknite na
→ UPRAVIŤ a ťuknutím na prepínač Rýchlo pripojiť ju aktivujte.
položky
2 Ťuknite na Hľadať blízke zariadenia.
Ak nie je k dispozícii žiadne zariadenie pripojené v minulosti, zariadenie automaticky vyhľadá
zariadenia v blízkosti.
3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.
Ak chcete zmeniť nastavenie viditeľnosti zariadenia, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE →
Nastavenie viditeľnosti zariadenia a potom vyberte možnosť.
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť
2 Ťuknite na Hľadať blízke zariadenia.
3 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
4 Ťuknite na položku Zdieľanie obsahu a vyberte kategóriu média.
5 Podľa pokynov na obrazovke odošlite obsah do pripojeného zariadenia.
Ďalšie kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybratej kategórie.
51
Základy
Pripojenie k televízoru
Zariadenie a TV prijímač môžete prepojiť a obsah zariadenia sledovať na väčšej obrazovke. V
závislosti od pripojeného TV prijímača môžete využívať viac funkcií.
1 Televízor zapnite a zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Rýchlo pripojiť → Hľadať blízke
zariadenia.
3 Vyberte TV prijímač.
Zobrazí sa zoznam funkcií, ktoré možno používať s TV prijímačom.
4 Vyberte funkciu a použite ju podľa zobrazených pokynov.
Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od TV prijímača.
• Smart View: Zobrazenie obsahu zariadenia na obrazovke TV prijímača. V závislosti od TV
prijímača, ku ktorému sa chcete pripojiť, môže byť potrebné aktivovať funkciu zrkadlenia
obrazovky v TV prijímači. Ak TV prijímač nepodporuje funkciu zrkadlenia obrazovky, na
aktiváciu funkcie použite kompatibilné príslušenstvo. Kompatibilné príslušenstvo zahŕňa
modul HomeSync a AllShare Cast.
• Zobraziť televízor na zariadení: Sledujte televízne vysielanie na obrazovke zariadenia. Na
televízor sa môžete pozerať v povolenom dosahu pripojenia.
• Ovládať televízor: Používanie zariadenia ako diaľkového ovládača TV prijímača.
• Registrovať televízor / Zrušiť registráciu televízora: Registrácia TV prijímača do
zariadenia s cieľom využívania dodatočných funkcií, napríklad Ovládať televízor.
• V závislosti od pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do
medzipamäte.
• Ak TV prijímač nepodporuje ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma
(HDCP), obsah chránený štandardom Digital Rights Management (DRM) nie je možné
zobrazovať na TV prijímači.
52
Základy
Prehrávanie obsahu v registrovanom TV prijímači
Ak zaregistrujete TV prijímač do zariadenia, k TV prijímaču sa budete môcť jednoduchšie pripájať
počas prehrávania obsahu.
Keď vaše zariadenie rozpozná zaregistrovaný TV prijímač počas sledovania obsahu, na displeji
zariadenia sa zobrazí ikona
. Ťuknutím na túto ikonu prenesiete obsah zo zariadenia do TV
prijímača.
• Túto funkciu podporuje len predvolená aplikácia galérie zariadenia.
• Keď je zaregistrovaný TV prijímač pripojený do elektrickej zásuvky, túto funkciu môžete
používať, aj keď je obrazovka TV prijímača vypnutá.
Funkcie zdieľania
Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady
zdieľania obrázkov.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Ťuknite na položku Zdieľať a vyberte metódu zdieľania, napríklad Bluetooth a e-mail.
Použiť môžete aj nasledujúce možnosti:
• Smart View: Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej obrazovke prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia.
• Blízke zdieľanie: Zdieľanie obsahu s blízkymi zariadeniami prostredníctvom rozhrania
Wi-Fi Direct, Bluetooth a ďalšími.
• Tlačiť: Tlač obsahu pomocou doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení.
4 Podľa zobrazených pokynov zdieľajte obrázky s ostatnými používateľmi.
Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.
Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.
53
Aplikácie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Postupne ťuknite na položky Samsung → Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na vyhľadávacie pole a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
54
Aplikácie
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť
alebo odinštalovať, sa zobrazí ikona
. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo
OK. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca
aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
• VYPNÚŤ: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.
• ODINŠTALOVAŤ: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca aplikácií →
→ Vypnuté, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
Nastavenie povolení aplikácie
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobraziť kontextové okno so
žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo POVOLIŤ v
kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.
Ak chcete zobraziť nastavenia povolenia webovej aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca aplikácií. Vyberte aplikáciu a ťuknite na
položku Oprávnenia. Môžete zobraziť zoznam povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, otvorte
obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromie → Aplikačné
povolenia. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.
Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.
55
Aplikácie
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku a vyberte miesto uloženia.
3 Zadajte informácie o kontakte.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Importovanie kontaktov
Importujte kontakty z pamäťových zariadení do vášho zariadenia.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 V zozname kontaktov ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Importovať/exportovať
kontakty → IMPORTOVAŤ a vyberte možnosť importovania.
56
Aplikácie
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• : Vytvorenie e-mailu.
Zdieľanie kontaktov
Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Zdieľať.
3 Začiarknite kontakty a ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
4 Vyberte spôsob zdieľania.
57
Aplikácie
Internet
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Postupne ťuknite na položky Samsung → Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Prechod na naposledy
navštívenú internetovú stránku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobrazte svoje záložky, uložené
webové stránky a najnovšiu
históriu.
Zatvoriť kartu.
Otvoriť domovskú stránku.
Otvoriť novú kartu.
Obnoviť aktuálnu webovú
stránku.
58
Aplikácie
Používanie tajného režimu
V tajnom režime môžete samostatne ukladať a spravovať otvorené karty, záložky a uložené
stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla.
Aktivácia tajného režimu
Ťuknite na položky ĎALŠIE → Zapnúť tajný režim. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte,
či chcete v tajnom režime používať heslo.
V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.
Zmena nastavení zabezpečenia
Môžete zmeniť svoje heslo.
Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Ochrana osobných údajov → Tajný
režim – zabezpečenie → Zmeniť heslo.
Deaktivácia tajného režimu
Ťuknite na položky ĎALŠIE → Vypnúť tajný režim. Prípadne zatvorte aplikáciu Internet.
59
Aplikácie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Postupne ťuknite na položky Samsung → E-mail na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto spoločnosti, ťuknite na možnosť MANUÁLNE
NAST.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia →
Pridať konto.
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Ťuknite na položky
ĎALŠIE → Nastavenia → ĎALŠIE → Nastaviť predvolené konto.
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
Čítanie e-mailov
Po otvorení aplikácie E-mail zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať
manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.
Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete
aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia
→ názov vášho konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať konto funkciu
aktivujte.
60
Aplikácie
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Základné fotografovanie
Môžete fotografovať a nahrávať videá. Svoje fotografie a videá si prezerajte v priečinku Galéria.
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa objaví
nastavovacia lišta, potiahnite nastavovaciu lištu smerom k položke
alebo
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku
.
61
Aplikácie
Miniatúrna ukážka
Aktuálny režim
Nahrať video.
Rýchle nastavenia
Nasnímanie
fotografie.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Nastavenia
fotoaparátu/kamery
Režimy snímania
Ak chcete získať prístup k zoznamu režimov fotografovania, na obrazovke s ukážkou prstom
potiahnite doprava. Alebo ak si chcete prezrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, prstom
potiahnite doľava.
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie, spustite aplikáciu Fotoaparát na uzamknutej obrazovke.
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, keď sú aktivované funkcie
zabezpečenia, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.
62
Aplikácie
Prispôsobenie režimov snímania
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku REŽIM a vyberte režim.
Ak chcete zobraziť informácie o jednotlivých režimoch, ťuknite na položku INFORM.
Ak chcete zmeniť usporiadanie režimov, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Upraviť, ťuknite
na ikonu režimu, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať skratky na režimy, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE
→ Pridať odkaz na domov. obr.
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Automatický.
Režim Pro
Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad
hodnota expozície a ISO.
Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky REŽIM → Profesionálny. Vyberte možnosti
a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku
vytvorte fotografiu.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách
realistický.
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo.
Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené
pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti
ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
• : Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
63
Aplikácie
Panoráma
Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich
spojením.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Panoráma.
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
Sériové snímanie
Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Sériové snímanie.
Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu
a podržte ju.
HDR (sýte farby)
Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → HDR (sýte farby).
Bez režimu HDR
S režimom HDR
64
Aplikácie
Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s
ukážkou ťuknite na položku
.
2 Postupne ťuknite na položky REŽIM → Selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na obrazovku nasnímajte vlastnú fotografiu.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Spôsoby snímania (predný) a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti
položky
aktivujte.
Noc
Môžete fotografovať pri slabom svetle bez použitia blesku.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Noc.
Krásna tvár
Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších záberov.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Krásna tvár.
Športy
Nasnímajte fotografiu rýchlo sa pohybujúcich objektov.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Športy.
Ozvučená snímka
Nasnímajte fotografiu so zvukom. Zariadenie fotografie identifikuje prostredníctvom položky
aplikácii Galéria.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Ozvučená snímka.
65
v
Aplikácie
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Rýchle nastavenia
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
• : Nastavenie zariadenia tak, aby zaznamenávalo zvuk pred alebo po nasnímaní fotografie.
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. Na výpočet
expozície záberu používa meranie S vyvážením na stred svetlo v strednej časti záberu. Na
výpočet expozície záberu používa meranie Bodové svetlo v koncentrovanej strednej časti
záberu. Maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• : Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v
pamäti zaberú viac miesta.
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Rozlíšenie videa (zadný) / Rozlíšenie videa (predný): Výber rozlíšenia videí. Vyšším
rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Uložiť fotogr. ako na ukážke: Prevrátenie obrázka na vytvorenie zrkadlového obrazu
pôvodnej scény pri fotografovaní s predným fotoaparátom.
• Na celej obrazovke (16:9): Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ukážku fotografií
alebo videí v pomere strán na celú obrazovku.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
66
Aplikácie
• Spôsoby snímania (predný): Výber možností snímania, ktoré sa majú použiť.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo priblíženia.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Galéria
Úvod
Zobrazenie a spravovanie fotografií a videosúborov uložených v zariadení.
Zobrazenie obrázkov
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Potom vyberte obrázok alebo video.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie obrázka medzi
obľúbené.
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Úprava obrázku.
Automatické nastavenie jasu.
Odstrániť obrázok.
Miniatúrne ukážky obrázkov a
videa
Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.
67
Aplikácie
Zobrazenie videí
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
Zobrazenie videí.
.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu
ťahaním posúvača.
Nastavenie hlasitosti.
Posunutie
ovládacieho panela
doľava.
Posunutie
ovládacieho panela
doprava.
Prepnúť na
kontextový
videoprehrávač.
Zmena pomeru strán.
Prechod na
predchádzajúce
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
prehrávanie späť.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním rýchlo
posuniete
prehrávanie vpred.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom
doľava alebo doprava.
68
Aplikácie
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku Zmazať v hornej časti displeja.
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Zdieľanie obrázkov alebo videosúborov
Vyberte obrázok alebo video, ťuknite na položku Zdieľať v spodnej časti displeja a vyberte
spôsob zdieľania.
Samsung Notes
Úvod
Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním alebo kreslením na
obrazovku perom S Pen. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.
Vytváranie poznámok
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung Notes → VŠETKO →
Môžete takisto otvoriť Panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na skratku
Vytvoriť poznámku.
69
.
Aplikácie
2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.
Ťuknutím na položku Fotografia môžete vložiť obrázok výberom z aplikácie Galéria alebo
nasnímaním fotografie.
Ťuknutím na položku Hlas môžete nahrať hlasovú nahrávku a vložiť ju do poznámky. Hlasová
nahrávka sa spustí ihneď.
Text zadajte pomocou tejto
klávesnice.
Písanie alebo kreslenie perami.
Vloženie hlasovej nahrávky.
Maľovanie štetcami.
Vloženie obrázka.
3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Vytváranie poznámky v režime rukopisu
Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku Pero, ak chcete písať alebo kresliť perom
S Pen.
Režim výberu
Späť
Režim gumy
Znova
Režim pera
Zväčšenie stránky.
70
Aplikácie
Zmena nastavení pera
Pri písaní alebo kreslení na obrazovke ťuknite na položku
alebo farbu pera.
, čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Zmena farby pera.
Výber novej farby pomocou
aplikácie palety farieb.
Používanie nástroja Guma na čiary
1 Ak chcete vymazať rukopis z poznámky, ťuknite na položku
2 Ťuknutím na príslušnú oblasť vymažte túto oblasť.
.
Celá čiara v tejto oblasti bude vymazaná. Nástroj Guma dokáže vymazať jednu čiaru za
druhou.
• Ak chcete vymazať iba oblasť, ktorej sa dotknete perom S Pen, znova ťuknite na položku
a ťuknite na položku Vymazať oblasť dotyku. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť
potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.
• Ak chcete vymazať poznámku, ťuknite na položku VYMAZAŤ VŠETKO.
• V režime pera môžete vygumovať oblasť, ak naň ťuknete, keď stlačíte a podržíte
tlačidlo pera S Pen.
• Aj pri menšej gume sa vám nemusí podariť presne vymazať zamýšľanú časť.
71
Aplikácie
Úprava poznámok písaných rukou
Poznámky písané rukou môžete upravovať pomocou rôznych možností úpravy, ako napríklad
vystrihnutie, presunutie, zmena veľkosti alebo transformácia.
1 Keď je na poznámke písmo písané rukou, ťuknite na položku
Ak chcete zmeniť tvar výberu, ťuknite na položku
.
ešte raz.
2 Ak chcete poznámku vybrať, ťuknite na ňu alebo okolo nej nakreslite čiaru.
Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potom ju potiahnite na nové
miesto.
Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, ťuknite na vstup a potiahnite roh zobrazeného rámčeka.
3 Upravte vstup pomocou dostupných možností.
• Vystrihnúť: Vystrihnutie zadaného obsahu. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na
toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Kopírovať: Kopírovanie zadaného obsahu. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na
toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Zmazať: Odstránenie poznámky.
• Dopredu: Odoslanie vstupu do popredia.
• Dozadu: Odoslanie vstupu do pozadia.
72
Aplikácie
Maľovanie štetcami
Na obrazovke vytvárania poznámky môžete ťuknutím na položku Štetec maľovať rôznymi
štetcami.
Po skončení vložte maľbu do poznámky ťuknutím na položku HOTOVO.
Svoju maľbu môžete odoslať do služby PEN.UP a zdieľať ju s ostatnými používateľmi.
Vloženie maľby do poznámky.
Zmena polomeru alebo
priehľadnosti štetca.
Výber novej farby pomocou
aplikácie palety farieb.
Zmena farby štetca.
Späť
Znova
Režim gumy
Odoslanie maľby do služby
PEN.UP.
Vkladanie obrázkov do poznámky
Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku Fotografia. Postupne ťuknite na položky
FOTOAP. →
a nasnímajte fotografiu alebo ťuknite na položku GALÉRIA alebo INÉ a vyberte
obrázok. Obrázok sa vloží do poznámky.
Vkladanie hlasových nahrávok do poznámky
Na obrazovke vytvárania poznámky môžete ťuknutím na položku Hlas vytvoriť hlasovú nahrávku.
Ťuknutím na
nahrávanie zastavíte. Hlasová nahrávka sa vloží do poznámky.
73
Aplikácie
Pripnutie poznámky na domovskú obrazovku
Poznámku môžete pripnúť na domovskú obrazovku a rýchlo ju zobraziť alebo otvoriť a upraviť.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung Notes.
2 Ťuknite na položku VŠETKO alebo na položku KOLEKCIE a vyberte kategóriu.
3 Vyberte poznámku a potom ťuknite na položky → Pripnúť na domovskú obrazovku.
Poznámka sa pridá na domovskú obrazovku.
Ak chcete poznámku presunúť alebo zmeniť jej veľkosť, na domovskej obrazovke ťuknite na
poznámku a podržte ju. Ak chcete poznámku nahradiť inou, ťuknite na položku ZMENIŤ.
Odstránenie poznámok
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung Notes.
2 Ťuknite na položku VŠETKO alebo na položku KOLEKCIE a vyberte kategóriu.
3 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
4 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
74
Aplikácie
PEN.UP
Úvod
PEN.UP je sociálna sieť na zdieľanie umeleckých diel nakreslených perom S Pen. Odosielajte svoje
umelecké diela, prezerajte si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy.
Zobrazenie histórie posledných
činností.
Váš profil
Zobrazenie grafiky podľa
kategórií.
Odoslanie grafiky.
Do služby PEN.UP sa môžete prihlásiť pomocou konta Samsung alebo iných kont
sociálnych sietí.
75
Aplikácie
Odosielanie umeleckých diel
Odosielajte svoje umelecké diela vytvorené v aplikácii Samsung Notes alebo v iných aplikáciách
na kreslenie do služby PEN.UP.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → PEN.UP →
2 Pridajte svoje umelecké dielo do príspevku a zadajte názov, opis a značku hash.
.
Pridanie grafiky k príspevku.
Zadanie názvu.
Zadanie opisu.
Pridanie značiek hash.
Výber miesta, kam sa odošle
grafika.
Vyberte kategóriu.
Zdieľanie grafiky s ostatnými
kontami na sociálnych sieťach.
3 Ťuknite na UVEREJNIŤ.
Odosielanie umeleckého diela z iných aplikácií
Ak chcete umelecké dielo odoslať z aplikácie Galéria alebo iných aplikácií na kreslenie, vyberte
umelecké dielo z aplikácie a postupne ťuknite na položky Zdieľať → PEN.UP.
76
Aplikácie
Zobrazenie umeleckých diel
Vyberte príspevok, ktorý chcete zobraziť. Keď je umelecké dielo zobrazené, môžete pridať
komentár alebo ho nastaviť ako obľúbené. Okrem toho môžete umelecké dielo prevziať alebo ho
nastaviť ako tapetu.
Nastavenie grafiky ako
obľúbenej.
Zobrazenie používateľov, ktorým
sa páči grafika.
Zobrazenie komentárov a
pridanie komentára.
Opätovné odoslanie grafiky.
Ak chcete umelecké dielo prevziať, ťuknite na položku → Uložiť grafic. dielo. Prevzaté
umelecké dielo sa uloží do aplikácie Galéria. Prevziať si môžete iba dielo, ktoré povolili jeho
vlastníci.
Plánovač S
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
77
.
Aplikácie
3 Vstúpte do podrobností udalosti.
Zadanie názvu.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Nastavenie budíka.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Zobrazenie polohy udalosti.
Priložte mapu zobrazujúcu
miesto konania udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
Vytváranie úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku ÚLOHY.
3 Ak chcete nastaviť aktuálny dátum, vstúpte do podrobností úlohy a ťuknite na položku DNES
alebo ZAJTRA.
Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
78
.
Aplikácie
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá, vyberte službu konta
a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať Kalendár zosynchronizujte udalosti a úlohy s
kontom.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Plánovač S → ĎALŠIE → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom
vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v
zozname.
Moje súbory
Slúži na prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení a ich spravovanie.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory.
Môžete zobraziť súbory podľa kategórie alebo zobraziť súbory uložené v zariadení.
Ak chcete skontrolovať stav využitej a dostupnej pamäte, ťuknite na položku VYUŽITIE
ÚLOŽISKA.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku VYHĽADÁVANIE.
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
BUDÍK
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Hodiny → BUDÍK.
79
Aplikácie
Nastavenie budíkov
Nastavte čas budíka a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budík nastaviť s rôznymi možnosťami budenia, ťuknite na položku MOŽNOSTI,
nastavte možnosti budenia a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na ikonu hodín vedľa
budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na ikonu
na budíku.
SVETOVÝ ČAS
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Hodiny → SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na položku
Odstránenie hodín
Na hodinách ťuknite na ikonu
.
80
.
Aplikácie
STOPKY
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Hodiny → STOPKY.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete pokračovať v nameranom čase ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
ČASOVAČ
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
3 Ťuknite na položku ODMIETNUŤ, keď sa časovač vypne.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Postupne ťuknite na položky Samsung → Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Históriu výpočtu si môžete pozrieť v hornej časti obrazovky.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky VYMAZAŤ HISTÓRIU.
81
Aplikácie
Detský režim
Poskytuje deťom zábavné a bezpečné prostredie tým, že obmedzuje ich prístup k určitým
aplikáciám alebo obsahu na stránke režimu pre deti. Na stránke s obsahom môžete takisto
používať rôzne druhy obsahu.
Režim Deti spustíte ťuknutím na položku Detský režim na domovskej obrazovke alebo na
obrazovke s aplikáciami.
Pri prvom spustení tejto aplikácie nastavte kód PIN. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Galéria pre deti
Fotoaparát pre deti
Obchod pred deti
Video pre deti
Kresby pre deti
Hudba pre deti
Magický hlas pre deti
Domček pre deti
Prístup k rodičovskej
kontrole.
Skončiť režim pre
deti.
Ak chcete prejsť na stránku s obsahom, na obrazovke režimu pre deti potiahnite prstom doprava.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
82
Aplikácie
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontá.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.
Filmy a TV Play
Stiahnite si videá z Obchod Play.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
83
Aplikácie
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
84
Nastavenia
Úvod
Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia
môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku HĽADAŤ.
Wi-Fi
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
85
Nastavenia
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Wi-Fi Direct a vyberte zariadenie, do ktorého chcete
preniesť obrázok.
4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
86
Nastavenia
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Ťuknite na položku Wi-Fi na obrazovke s nastaveniami.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
Bluetooth
Úvod
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
87
Nastavenia
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bluetooth a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa
na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho
zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho
chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
88
Nastavenia
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Ťuknite na položku Bluetooth na obrazovke s nastaveniami.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Letový režim.
Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie
používať v režime „v lietadle“, ak to personál lietadla povolí.
Využitie dát
Môžete sledovať prenos dát v zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Využitie dát.
Ďalšie nastavenia pripojenia
Možnosti
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie nastavenia pripojenia.
• Hľadanie blízkych zariad.: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku
ktorým sa môže pripojiť.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti
Tlač.
89
Nastavenia
• Sieť VPN: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
• Ethernet: Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér.
Túto možnosť použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.
• Zdieľanie obrazovky: Zdieľanie obrazoviek vašich zariadení s inými zariadeniami pri
používaní funkcie Smart View alebo zrkadlenia obrazovky.
Uistite sa, že iné zariadenia podporujú funkciu Smart View alebo zrkadlenie obrazovky.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky Ďalšie nastavenia pripojenia →
Tlač → Stiahnuť doplnok.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Pridať tlačiareň →
ADD PRINTER.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia tlače.
90
Nastavenia
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky Zdieľať
→ Tlačiť →
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
Inteligentný správca
Úvod
Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM a
zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať jedným ťuknutím prsta.
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → VYČISTIŤ
VŠETKO.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.
• Vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Vyhľadávanie malvéru.
91
Nastavenia
Batéria
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → Batéria.
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s
nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie
batérie.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nie je možné prijímať oznámenia.
Spravovanie batérie
Ak chcete šetriť energiu batérie nastavením optimalizácie využívania batérie pre jednotlivé
aplikácie, ťuknite na položku DETAIL pre úsporu napájania pomocou aplikácie a ťuknutím na
prepínač túto funkciu aktivujte.
Úložisko
Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → Úložisko.
Spravovanie pamäte
Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ. Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate,
ťuknite na položku DETAIL pre údaje používateľov a vyberte kategóriu. Potom začiarknutím
vyberte položky a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
RAM
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → RAM.
Ak chcete zrýchliť zariadenie obmedzením veľkosti využitej pamäte RAM, ťuknutím na položku
VYČISTI zatvorte všetky aplikácie spustené na pozadí.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → Zabezpečenie.
92
Nastavenia
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
• Správca aplikácií: Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
• Predvolené aplikácie: Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
• Nastavenie aplikácií: Zmena nastavení pre jednotlivé aplikácie.
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zvuk.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Zvuky oznámení: Výber predvoleného zvuku oznámenia. Pre každú aplikáciu môžete tiež
zmeniť nastavenia oznámení.
• Zvuk dotyku: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní
alebo odomykaní dotykového displeja.
• Zvuk nabíjania: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
• Zvuk klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia ďalších nastavení zvuku.
93
Nastavenia
Oznámenia
Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Oznámenia.
Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení, ťuknite na položku POKROČILÉ a vyberte aplikáciu.
• Povoliť oznámenia: Povolenie oznámení z vybranej aplikácie.
• Nastaviť ako prioritné: Zobrazenie oznámení v hornej časti panela oznámení a ich zahrnutie
do zoznamu povolených oznámení, keď je aktivovaný stav Nerušiť.
• Ukážky v kontext. oknách: Zobrazovanie ukážok oznámení v kontextových oknách.
• Zobraziť na zamknutej obrazovke: Zobrazenie oznámení z vybranej aplikácie, keď je
zariadenie zamknuté.
• Zobraziť obsah na zamk. obraz.: Zobrazenie obsahu oznámení z vybranej aplikácie, keď je
zariadenie zamknuté.
• Ďalšie nastavenia: Prispôsobenie ďalších nastavení oznámení pre vybranú aplikáciu.
Nerušiť
Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky oznámení, okrem povolených výnimiek.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Nerušiť.
• Zapnúť teraz: Okamžité aktivovanie režimu Nerušiť.
• Zapnúť podľa plánu: Aktivovanie režimu Nerušiť vo vopred nastavených časoch. Môžete
vybrať dni a nastaviť časy začatia a ukončenia.
• Povoliť výnimky: Prispôsobenie nastavení pre povolenie výnimiek.
94
Nastavenia
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Úprava jasu displeja.
• Písmo: Zmena veľkosti a typu písma.
• Rámy ikon: Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Šetrič obrazovky: Nastavte zariadenie tak, aby sa počas nabíjania spustil šetrič obrazovky.
Pero S Pen
Zmena nastavení používania pera S Pen.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Pero S Pen.
• Bezdotykový príkaz: Prispôsobenie nastavenia bezdotykového zadávania príkazov a výber
aplikácií alebo funkcií, ktoré možno otvoriť z panela na bezdotykové zadávanie príkazov.
• Bezdotyk. zobrazenie: Aktivácia funkcie bezdotykového zobrazenia, pomocou ktorej môžete
vykonávať rôzne akcie prostredníctvom pera S Pen.
• Priamy vstup perom: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazila ikona poľa rukopisu, keď sa
pero S Pen nachádza nad vstupným textovým poľom.
• Ukazovateľ: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazoval ukazovateľ pera S Pen, keď sa pero
S Pen nachádza nad obrazovkou.
• Možnosti odpojenia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybratí pera S Pen otvoril panel na
bezdotykové zadávanie príkazov alebo aplikácia Samsung Notes.
• Pripom. vyp. obraz.: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybratí pera S Pen pri vypnutej
obrazovke otvorila aplikácia Samsung Notes.
• Šetrič energie pera S Pen: Nastavenie dotykovej obrazovky tak, aby sa s cieľom znížiť
spotrebu energie z batérie vyplo rozpoznávanie pera S Pen, keď je pero S Pen vložené v
otvore.
• Zvuk pera S Pen: Nastavenie zariadenia tak, aby počas písania alebo kreslenia na obrazovku
pomocou pera S Pen zneli zvuky písania. Zariadenie takisto vydá zvuk pri vložení pera S Pen
do otvoru alebo pri jeho vytiahnutí.
95
Nastavenia
Pokročilé funkcie
Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré
funkcie.
• Gesto zobraz. kont. okna: Nastavenie zariadenia tak, aby sa obrazovka aplikácie zobrazila v
kontextovom zobrazení. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontextové zobrazenie.
• Inteligentné snímanie: Nastavenia zariadenia tak, aby zachytávalo obsah, ktorý prebieha na
viacerých obrazovkách, a okamžité orezania a zdieľanie snímky obrazovky. Ďalšie informácie
nájdete v časti Inteligentné snímanie.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pomocou pohybov dlaňou stlmili
budíky.
• Priame zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ikony kontaktov na paneli
možností zdieľania a umožnilo vám priamo zdieľať obsah s kontaktmi.
Používatelia
Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby
tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. K dispozícii sú nasledovné
typy používateľských kont:
• Vlastník: Konto vlastníka je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho
vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských
kont. Len pomocou tohto konta môžete pridávať alebo odstraňovať používateľské kontá.
• Hosť: Pomocou tohto konta môžu zariadenie používať hostia. Informácie a údaje používané
počas hosťovskej relácie sa ukladajú dočasne. Pri každom použití tohto konta sa zobrazí
otázka, či chcete pokračovať v predchádzajúcej hosťovskej relácii alebo či ju chcete vynulovať.
• Používateľ: Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným
aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
• Užívateľ (obmedz. profil): Obmedzené konto má prístup iba do aplikácií a obsahu, ktoré
povolí vlastník konta, a nemôže používať služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.
96
Nastavenia
Pridanie používateľov
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa alebo profil → Používateľ → OK → NASTAVIŤ
TERAZ.
Zariadenie sa prepne na nové používateľské konto a na displeji sa zobrazí predvolená
uzamknutá obrazovka.
3 Odomknite zariadenie a dokončite nastavenie konta podľa pokynov na obrazovke.
Pridanie obmedzených profilov
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa alebo profil → Užívateľ (obmedz. profil).
Ak s kontom vlastníka nepoužívate bezpečný spôsob uzamknutia obrazovky, podľa pokynov
na obrazovke ho nastavte.
3 Vyberte aplikácie a obsah, ku ktorým majú povolený prístup používatelia s obmedzenými
oprávneniami.
Prepínanie používateľov
Ťuknite na ikonu používateľského konta v hornej časti uzamknutej obrazovky alebo na paneli
oznámení a potom vyberte konto, na ktoré chcete prejsť.
Uzamknutá obrazovka
Panel oznámení
97
Nastavenia
Spravovanie používateľov
Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia obmedzených kont.
Ak chcete odstrániť konto používateľa, ťuknite na položku
položku ODSTRÁNIŤ.
vedľa konta a potom ťuknite na
Ak chcete zmeniť nastavenia obmedzeného konta, ťuknite na položku
môžete odstrániť ťuknutím na položku .
vedľa konta. Konto
Pozadie
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pozadie.
Domovská obrazovka
Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na
domovskej obrazovke a ďalšími činnosťami.
Ďalšie informácie nájdete v časti Možnosti domovskej obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Domovská obrazovka.
Zamknutie a zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Informácie a odkazy na aplikácie: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej
obrazovke.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastavenie, či sa má alebo nemá zobrazovať obsah
oznámení na uzamknutej obrazovke, a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
• Nastavenia bezpečného zámku: Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob
uzamknutia.
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, navštívte webovú lokalitu Nájsť
môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com).
98
Nastavenia
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Zabezpečené spustenie: Údaje zariadenia sú zašifrované, aby k nim nemali prístup
neoprávnené osoby v prípade straty alebo krádeže zariadenia. Ak chcete použiť svoje
zašifrované zariadenie, pri každom zapnutí zariadenia musíte dešifrovať údaje zariadenia.
Údaje zariadenia môžete nastaviť na automatické dešifrovanie alebo na zadanie kódu
odomknutia. Údaje nemožno zálohovať ani obnoviť, keď je zariadenie zašifrované. Ak kód
odomknutia zadáte nesprávne niekoľkokrát po sebe a dosiahnete limit pokusov, zariadenie sa
obnoví na nastavenia z výroby.
• Šifrovať kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
Súkromie
Možnosti
Zmena nastavení na ochranu súkromia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Súkromie.
• GPS: Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Aplikačné povolenia: Zobrazenie zoznamu funkcií a aplikácií, ktoré majú povolenie na
ich používanie. Nastavenia povolení môžete tiež upraviť. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie povolení aplikácie.
• Súkromný režim: Aktivácia režimu súkromia na zabránenie prístupu iným osobám k vášmu
osobnému obsahu. Ďalšie informácie nájdete v časti Súkromný režim.
• Diagnostikovať: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a
využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
99
Nastavenia
Súkromný režim
Tento režim umožňuje skryť osobný obsah v zariadení, aby iní používatelia nemali k nemu prístup.
Aktivácia súkromného režimu
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie → Súkromný režim a
potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Pri prvom aktivovaní súkromného režimu nastavte prístupový kód pre súkromný režim podľa
pokynov na obrazovke.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Týmto je aktivovaný súkromný režim a v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť a vstupovať do
nich. Ak chcete skryť položky, ktoré sú uložené v priečinku Súkromné, vypnite súkromný
režim.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.
2 Vyberte položku a postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Premiestniť do priečinka
Súkromné.
Ak súkromný režim nie je aktivovaný, predvolený prístupový kód k súkromnému režimu
zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Vybraté položky budú presunuté do priečinka Súkromné.
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie → Súkromný režim a
potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory → Súkromné.
Na displeji sa zobrazia položky, ktoré boli presunuté do priečinka Súkromné.
100
Nastavenia
Zobrazenie obsahu
1 V priečinku Súkromné ťuknite na položku, podržte ju a potom začiarknite položky, ktoré
chcete zobraziť.
2 Ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť z priečinka Súkromné.
3 Vyberte priečinok, do ktorého chcete položky uložiť, a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Položky budú presunuté do vybraného priečinka.
Automatická deaktivácia súkromného režimu
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri vypnutej obrazovke vždy automaticky deaktivovalo
súkromný režim.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie → Súkromný režim a
potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Ťuknutím na prepínač Automaticky vypnúť zapnite túto funkciu.
Keď je aktivovaná možnosť Automaticky vypnúť, zariadenie neprenesie súbory do
priečinka Súkromné, ak sa displej počas prenosu vypne.
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
101
Nastavenia
• Smerový zámok: Zmena nastavení smerovej kombinácie na odomknutie obrazovky.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybrané ponuky zjednodušenia
ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia,
ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa oznámenia ovládali ťuknutím na
tlačidlo, nie jeho potiahnutím.
• Spravovanie zjednodušenia ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení
prístupnosti na zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
• Služby: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
Kontá
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
102
Nastavenia
Registrácia kont Samsung
Pri používaní niektorých aplikácií Samsung potrebujte konto Samsung. Na svoje konto Samsung
môžete zálohovať alebo z neho obnovovať údaje, ktoré sú uložené v zariadení. Ak chcete používať
služby Samsung, zaregistrujte si pre zariadenie svoje konto Samsung.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Kontá → Pridať konto.
2 Ťuknite na položku Samsung konto.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Po zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie, ktoré si vyžadujú konto Samsung, bez
nutnosti prihlásiť sa.
Odstránenie kont
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Kontá, vyberte názov konta, vyberte konto, ktoré
chcete premenovať, a potom ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť konto.
Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Google.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung.
Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
• Obnoviť: Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta
Samsung.
103
Nastavenia
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
zo servera Google po ich preinštalovaní.
• Automatické reštartovanie: Nastavenie zariadenia, aby sa v predvolených časoch
reštartovalo na dosiahnutie optimálnej výkonnosti.
• Vynulovať nastavenia: Obnovenie nastavení zariadenia na predvolené nastavenia výrobcu
bez toho, aby sa odstránili údaje.
• Obnovenie predvolených nastavení siete: Obnovenie nastavení sieťového pripojenia na
predvolené nastavenia výrobcu.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
Jazyk a vstup
Vyberte jazyky zariadenia a zmeňte nastavenia, ako napríklad typy klávesníc a hlasových vstupov.
Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Jazyk a vstup.
• Jazyk: Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
• Predvolená klávesnica: Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
• Klávesnica Samsung: Zmena nastavení klávesnice Samsung.
• Hlasové zadávanie Google: Zmena nastavení hlasového vstupu.
• Jazyk: Výber jazyka na rozpoznávanie rukopisu. Môžete vyhľadávať súbory obsahujúce
rukopis vo vybranom jazyku.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení prevodu textu na reč.
• Rýchlosť ukazovateľa: Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo
pripojené k zariadeniu.
104
Nastavenia
Batéria
Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Batéria.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Ďalšie
informácie nájdete v časti Režim šetrenia energie.
• Režim extrémneho šetrenia energie: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby
batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k
aplikácii. Ďalšie informácie nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
• Percento na stav. riadku: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ukladací priestor.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Príslušenstvo.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom. Túto funkciu môžete použiť len pre niektoré spôsoby uzamknutia
obrazovky.
105
Nastavenia
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami. Keď sa deaktivuje táto funkcia, môžete ručne nastaviť dátum a čas.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom pásme zo
siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o zariadení.
106
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód
PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
107
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
108
Príloha
Internet sa často odpája
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo
zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
109
Príloha
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
110
Príloha
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
111
Príloha
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou Inteligentného správcu alebo manuálne odstráňte nepoužívané
aplikácie.
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na
vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
112
Autorské práva
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF