Samsung | SM-P600 | Samsung SM-P600 Užívateľská príručka (Lollipop)

SM-P600
Používateľská príručka
www.samsung.com
Informácie o tejto príručke
Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom
štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom
tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.
• Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
• Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného
poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na
adrese www.samsung.com.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia,
používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať
dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej
tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
2
Informácie o tejto príručke
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Autorské práva
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
3
Informácie o tejto príručke
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi
CERTIFIED , a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky aliancie Wi-Fi Alliance.
™
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
4
Obsah
Začíname
37
Zadávanie textu
40
Pripojenie k sieti Wi-Fi
41
Nastavenie kont
41
Nastavenie profilov používateľov
42
Prenos súborov
43
Zabezpečenie zariadenia
45
Aktualizácia zariadenia
7
Popis zariadenia
8
Tlačidlá
9
Pero S Pen
9
Obsah balenia
10
Nabíjanie batérie
12
Vloženie pamäťovej karty
14
Výmena hrotu pera S Pen
15
Zapnutie a vypnutie zariadenia
15
Držanie zariadenia
Komunikácia
16
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
46
Kontakty
16
Nastavenie hlasitosti
50
E-mail
16
Prepnutie do tichého režimu
51
Gmail
53
Hangouts
53
Google+
53
Fotky
53
Twitter
Základy
17
Indikačné ikony
18
Používanie dotykového displeja
21
Pohyby na ovládanie zariadenia
23
Pohyb dlane
Web a sieť
24
Inteligentná pauza
54
Internet
24
Používanie funkcie zobrazenia viacerých
okien
55
Chrome
56
Bluetooth
28
Používanie pera S Pen
57
Screen Mirroring
31
Bezdotyk. zobrazenie
58
Samsung Link
32
Oznámenia
58
Group Play
33
Domovská obrazovka
59
Peel Smart Remote
35
Obrazovka aplikácií
36
Používanie aplikácií
37
Pomocník
5
Obsah
Médiá
60
Hudba
62
Fotoaparát
69
Galéria
73
Fotopríbeh
73
Video
74
Videoeditor
75
YouTube
75
Flipboard
76
Businessweek+
76
NYTimes
76
SketchBook for Galaxy
94
Budík
95
Svetový čas
95
Kalkulačka
96
S prekladač
96
S Voice
97
S Finder
97
Google
98
Hlasové vyhľadávanie
99
Ozdobný album
100 Moje súbory
102 TripAdvisor
102 Evernote
102 KNOX
Obchody s aplikáciami a
médiami
Cestovanie a informácie o
polohe
77
Obchod Play
78
Galaxy Apps
78
Knihy Play
79
Filmy Play
79
Hudba Play
Nastavenia
79
Hry Play
104 Informácie o nastaveniach
79
Kiosk Play
104 PRIPOJENIA
103 Mapy
107 ZARIADENIE
111 OVLÁDANIE
Pomôcky
115 VŠEOBECNÉ
118 Nastavenia Google
80
S Note
87
Akčná pripomienka
88
Plánovač S
90
Dropbox
Príloha
90
Cloud
119 Riešenie problémov
91
Disk
125 Vyberanie batérie
92
POLARIS Office 5
6
Začíname
Popis zariadenia
Tlačidlo hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
Predný fotoaparát
Svetelný snímač
Dotykový displej
Reproduktor
Tlačidlo Možnosti
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Mikrofón pre hlasitý
odposluch
Multifunkčný konektor
Zadný fotoaparát
Otvor pera S Pen
Konektor pre slúchadlá
Blesk
Reproduktor
GPS anténa
Slot pre pamäťovú
kartu
7
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
Vypínacie
tlačidlo
Možnosti
• Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné
chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať,
stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd.
• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po
vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu
uzamknutia.
• Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu
obrazovku.
• Ťuknutím a podržaním na domovskej obrazovke spustíte
vyhľadávanie S Finder.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy
použitých aplikácií.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
8
Začíname
Pero S Pen
Tlačidlo pera S Pen
Hrot pera S Pen
Názov
Funkcia
Hrot pera S Pen
• Umožňuje vykonávať základné operácie pera S Pen. (str. 18)
Tlačidlo pera S Pen
• Umožňuje vykonávať rozšírené operácie pera S Pen. (str. 28)
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené
používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
9
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho
pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí
správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
Nabíjanie pomocou nabíjačky
Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
10
Začíname
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Kontrola stavu nabitia batérie
Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce
ikony:
Nabíjanie
Úplne nabitá
11
Začíname
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Karta SD sa zobrazí adresár so
súbormi na pamäťovej karte.
12
Začíname
1 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
2 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
→ Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Ukladací priestor →
postupne ťuknite na položky
Odobrať kartu SD.
Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
→ Nastavenia → VŠEOBECNÉ →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Ukladací priestor → Formátovať kartu SD → FORMÁTOVAŤ KARTU SD → VYMAZAŤ
VŠETKO.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti
používateľa.
13
Začíname
Výmena hrotu pera S Pen
Počas používania pera S Pen sa hrot pera S Pen môže opotrebovať. Ak je hrot opotrebovaný,
vymeňte ho za nový.
1 Hrot pevne uchopte pinzetou a vytiahnite ho.
2 Do pera S Pen vložte nový hrot, až kým nebudete počuť, že zaskočil.
Dajte pozor, aby sa vám nezachytil prst medzi pinzetu a hrot.
• Nepoužívajte opakovane staré hroty. Mohlo by to spôsobiť nesprávnu funkčnosť pera
S Pen.
• Pri vkladaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
• Do pera S Pen nevkladajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie pera
S Pen alebo zariadenia.
Na konci čierneho hrotu sa nachádza biela gumová koncovka. Ak sa gumená koncovka
opotrebuje, vymeňte hrot za nový.
14
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
• Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom
ťuknite na položku Letový režim.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Držanie zariadenia
Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením
alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
15
Začíname
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu.
Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.
Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový
displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom
smere.
Nastavenie hlasitosti
Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby či
videa.
Prepnutie do tichého režimu
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
• Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Zvuk alebo Vibrovať.
16
Základy
Indikačné ikony
Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie
používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ikona
Význam
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
Synchronizované s webom
Aktivovaný budík
Vybraté pero S Pen
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
17
Základy
Používanie dotykového displeja
Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty alebo pero S Pen.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
Gestá prstami
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
18
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a
potiahnite ju na požadované miesto.
19
Základy
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznamy položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
20
Základy
Pohyby na ovládanie zariadenia
Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na
→ Nastavenia → OVLÁDANIE → Pohyby
domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
a potom potiahnite prepínač Pohyby smerom doprava.
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Otočenie obrazovky
Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie,
displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.
Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku Rotácia obrazu.
• Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie.
21
Základy
Naklonenie
Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke,
podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu alebo dopredu.
Prehľadávanie naklonením
Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na
obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.
22
Základy
Pohyb dlane
Pomocou pohybov dlane môžete ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom dlane.
→ Nastavenia → OVLÁDANIE →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Pohyb dlane a potom potiahnite prepínač Pohyb dlane smerom doprava.
Prechod rukou cez obrazovku
Prejdením rukou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka
Galéria → Screenshots. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Zakrytie
Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.
23
Základy
Inteligentná pauza
Pomocou tejto funkcie je možné pozastaviť video, keď odvrátite zrak od obrazovky.
→ Nastavenia → OVLÁDANIE →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Inteligentná obrazovka a začiarknite položku Inteligentná pauza.
Počas prehrávania videa pohľadom mimo obrazovky pozastavíte video. Prehrávanie obnovíte
opätovným pohľadom na obrazovku.
Používanie funkcie zobrazenia viacerých okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke viacero aplikácií.
• Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie zobrazenia viacerých okien.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Ak chcete používať funkciu zobrazenia viacerých okien, na domovskej obrazovke ťuknite na
→ Nastavenia → ZARIADENIE → Viac okien a potom potiahnite prepínač Viac
položky
okien doprava.
24
Základy
Používanie zobrazenia viacerých okien na rozdelenej
obrazovke
Pomocou tejto funkcie môžete spúšťať aplikácie na rozdelenej obrazovke.
Spúšťanie aplikácií v zobrazení viacerých okien na rozdelenej obrazovke
1 Potiahnite prstom od pravého okraja smerom k stredu obrazovky. Prípadne ťuknite na
položku
a podržte ju.
Na pravej strane obrazovky sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien.
Panel funkcie Viac
okien
2 Na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju
potiahnite na obrazovku.
Keď sa obrazovka sfarbí namodro, uvoľnite ikonu aplikácie.
25
Základy
3 Na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien ťuknite na ikonu inej aplikácie, podržte ju a
potom ju potiahnite na nové miesto.
Rovnakú aplikáciu môžete súčasne spustiť viackrát na rozdelenej obrazovke. Túto funkciu
podporujú len aplikácie so symbolom
vedľa ikony aplikácie.
Zdieľanie obsahu medzi aplikáciami
Obsah medzi aplikáciami, napríklad E-mail a Internet, môžete jednoducho zdieľať jeho
potiahnutím a uvoľnením.
Niektoré aplikácie nemusia podporovať túto funkciu.
1 Spustite aplikácie E-mail a Internet v zobrazení viacerých okien na rozdelenej obrazovke.
Prístup k možnostiam
funkcie zobrazenia
viacerých okien.
2 Ťuknite na krúžok medzi oknami aplikácií a potom ťuknite na ikonu
.
Ťuknutím na krúžok medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
• : Prepínanie medzi miestami aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien.
• : Zdieľanie položiek, napríklad obrázkov, textu alebo prepojení, medzi aplikáciami
ich potiahnutím a uvoľnením.
• : Maximalizovanie okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
26
Základy
3 V okne aplikácie Internet ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite na miesto v okne
aplikácie Email.
Vytvorenie kombinácie viacerých okien
Pomocou tejto funkcie môžete uložiť kombináciu aktuálne spustených aplikácií v zobrazení
viacerých okien.
1 Spustite viacero aplikácií v zobrazení viacerých okien na rozdelenej obrazovke.
2 Otvorte panel funkcie zobrazenia viacerých okien a ťuknite na položky → Vytvoriť.
3 Aktuálne spustená kombinácia v zobrazení viacerých okien sa pridá na panel funkcie
zobrazenia viacerých okien.
Ak chcete spustiť aplikácie pomocou uloženej kombinácie, vyberte danú kombináciu na paneli
funkcie zobrazenia viacerých okien.
27
Základy
Používanie pera S Pen
Pribalené pero S Pen možno používať na jednoduchý výber položiek alebo vykonávanie funkcií.
Operácie vykonávané pomocou pera S Pen so stlačeným tlačidlom poskytujú ďalšie praktické
možnosti, ako je napríklad zachytenie obsahu obrazovky.
Ak chcete použiť pero S Pen, vytiahnite ho z otvoru.
Keď pero S Pen vytiahnete z otvoru, zariadenie to zistí a vykoná nasledujúce akcie:
• Zapne dotykový displej (ak je vypnutý).
• Spustí aplikáciu Pripomienka akcie alebo zobrazí bezdotykové príkazy.
• Hrot pera S Pen je vymeniteľný. Ak sa hrot pera opotrebuje, vymeňte ho za nový.
• Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti
Samsung. Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
• Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete pero S Pen držať čo najkolmejšie na
dotykový displej a nebudete ho používať naklonené pod ostrým uhlom.
28
Základy
Spustenie Pripomienky akcie
Stlačte tlačidlo pera S Pen a dvojitým ťuknutím na displej spustite pripomienku akcie.
Poznačte si alebo nakreslite poznámku a potom ju vyberte ťuknutím na položku
, čím môžete
vykonať rôzne činnosti, napríklad pridať kontakty alebo odoslať e-mail. Keď je poznámka vybratá,
nakreslením čiary okolo oblasti pomocou pera S Pen môžete vykonať činnosti s vybratou oblasťou.
Výber a zachytenie obrázka
Pomocou pera S Pen nakreslite uzatvorený tvar okolo oblasti, ktorú chcete uložiť alebo zdieľať.
Môžete orezať časť obrázka. Na mieste, kde sa nachádza obsah, ktorý chcete zaznamenať,
napríklad časť obrázka, otvorte bezdotykový príkaz a ťuknite na položku Obrázkový klip.
V prípade potreby použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Obnovenie pôvodného výberu.
• : Zmena výberu na kruhový tvar.
• : Zmena výberu na obdĺžnikový tvar.
• : Prispôsobenie výberu.
29
Základy
Bezdotykový príkaz
Ak chcete zobraziť bezdotykový príkaz, stlačte tlačidlo pera S Pen, zatiaľ čo sa pero S Pen nachádza
nad obrazovkou.
Pomocou tejto funkcie môžete priamo použiť nasledujúce akcie:
• Akčná pripom.: Napíšte poznámku a vyberte ju nakreslením čiary okolo nej, čím budete
môcť vykonať akcie týkajúce sa poznámky.
• Inteligentný výber: Zhromaždite požadovaný obsah z webových stránok alebo hudbu a
videá počas prehrávania.
• Písanie na obr.: Môžete zaznamenať snímku obrazovky a upraviť ju.
• Okno pera: Môžete spustiť viaceré aplikácie v určených oblastiach obrazovky.
Spúšťanie aplikácií vo vybratej oblasti
V bezdotykovom príkaze ťuknite na položku Okno pera. Okolo oblasti nakreslite čiaru, potom
vyberte aplikáciu. Aplikácia sa spustí v oblasti, ktorú ste nakreslili.
Ak chcete aplikáciu minimalizovať, ťuknite na položku
ako plávajúce ikony.
. Minimalizované aplikácie sa zobrazia
Ak chcete aplikáciu maximalizovať, ťuknite na položku
.
Ťuknutím na položku
aplikáciu zatvoríte.
30
Základy
Otvorenie dostupných možností
Niektoré položky ponúkajú kontextové možnosti, pri ktorých ukazovateľ pera S Pen zažiari.
Bezdotyk. zobrazenie
Pomocou tejto možnosti môžete vykonávať rôzne funkcie, keď sa pero S Pen nachádza nad
obrazovkou.
→ Nastavenia → OVLÁDANIE →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položku
Pero S Pen → Bezdotyk. zobrazenie a potom potiahnite prepínač Bezdotyk. zobrazenie
smerom doprava.
Ak chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne, ukážte na
položku perom S Pen.
Panely alebo zoznamy môžete posúvať tak, že ukazovateľ S Pen umiestnite na horný, dolný, ľavý
alebo pravý okraj obrazovky.
31
Základy
Oznámenia
V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú nové
správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že
stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak
chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.
Na paneli oznámení sa zobrazujú aktuálne nastavenia zariadenia. Potiahnite nadol stavový riadok a
potom ťuknutím na položku
použite nasledujúce možnosti:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Zvuk: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v
tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
• Rotácia obrazu: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
• Viacero okien: Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
• Screen Mirroring: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky
telefónu na televízore.
• Synchron.: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
• Režim čítania: Aktivácia alebo deaktivácia režimu čítania. V režime čítania bude zariadenie
chrániť váš zrak pri čítaní v noci. Ak chcete vybrať aplikácie, pri ktorých sa táto funkcia použije,
postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zobrazenie → Režim čítania.
• Intel. zap.obr.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
• Intelig. pauza: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného pozastavenia.
• Šetren. energie: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
• Letový režim: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
• Bezdotykové zobrazenie: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie bezdotykového zobrazovania.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, ťuknite na
→
a potom ťuknite na niektorú položku, podržte ju a potiahnite na iné miesto.
položku
32
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa
na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
Zmena usporiadania položiek
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej
prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte
na domovskú obrazovku.
Premiestnenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Odstránenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti
domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.
33
Základy
Zmena usporiadania panelov
Pridanie nového panela
Stiahnite prsty k sebe na obrazovke a ťuknite na položku
.
Premiestnenie panela
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Odstránenie panela
Na obrazovke stiahnite prsty k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom potiahnite do
koša v hornej časti obrazovky.
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky
alebo uzamknutej obrazovky.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a potom ťuknite
na položku Tapety. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia →
ZARIADENIE → Pozadie.
2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky,
ťuknite na možnosť Z aplik. Galéria.
4 Ťuknite na možnosť NASTAVIŤ AKO POZADIE alebo HOTOVO.
Používanie widgetov
Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej
obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskú obrazovku.
• Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených
na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
• Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
34
Základy
Pridanie widgetov na domovskú obrazovku
Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst, ťuknite na položku
Widgety. Prejdite doľava alebo doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget
podržte ho a pridajte ho na domovskú obrazovku. Umiestnite ho na požadované miesto, v prípade
potreby zmeňte veľkosť potiahnutím rámu a potom ťuknutím kdekoľvek na obrazovku uložte
polohu widgetu.
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku
.
Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Zmena usporiadania aplikácií
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Usporiadanie pomocou priečinkov
Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na položku Vytvoriť priečinok. Zadajte názov priečinka a potom ťuknite na Hot.
Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku Uložiť uložte
usporiadanie.
Zmena usporiadania panelov
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Inštalácia aplikácií
Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad Galaxy Apps.
35
Základy
Odinštalovanie aplikácií
Postupne ťuknite na položky
ktorú chcete odinštalovať.
→ Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií a vyberte aplikáciu,
Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
Zakázanie aplikácií
Ťuknite na položky
zakázať.
→ Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií a vyberte aplikáciu, ktorú chcete
→ Zobraziť
Ak chcete povoliť aplikácie, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
deaktivované aplikácie, vyberte príslušné aplikácie a potom ťuknite na položku HOTOVO.
• Prevzaté aplikácie a niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením
nemožno zakázať.
• Keď použijete túto funkciu, zakázané aplikácie sa prestanú zobrazovať na obrazovke
aplikácií, zostanú však uložené v zariadení.
Používanie aplikácií
V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po
internetové aplikácie.
Otvorenie aplikácie
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná
aplikácia.
Niektoré aplikácie sú zoskupené do priečinkov. Ťuknite na priečinok a potom ťuknutím
otvorte aplikáciu.
Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií
Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.
36
Základy
Ukončenie aplikácie
Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.
Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku Správca úloh a potom ťuknutím na položku
UKONČIŤ vedľa aplikácie túto aplikáciu zatvorte. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie,
ťuknite na položku UKONČIŤ VŠETKO. Prípadne stlačte a podržte tlačidlo Domov a potom
ťuknite na položku Zavrieť všetko.
Pomocník
Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie
alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Ťuknite na položku Pomocník na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.
Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku
názvu.
Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku
→ Zobraziť podľa
.
Zadávanie textu
Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena typu klávesnice
Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku Vyberte
klávesnicu a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.
Prepnutie na režimu
rukopisu.
Odstránenie
predchádzajúceho znaku.
Prechod na ďalší riadok.
Písanie veľkých písmen.
Písanie veľkých písmen.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
37
Základy
Zadávanie veľkých písmen
Pred zadaním znaku ťuknite na položku
tlačidlo dvakrát.
. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na
Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky
a ťuknutím na položku
.
Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto potiahnutím položky.
Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami
Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava
môžete meniť jazyky klávesnice.
Rukopis
Ťuknite na položku
a potom prstom alebo perom S Pen napíšte slovo. Pri zadávaní znakov sa
zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
38
Základy
Priamy vstup perom
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → OVLÁDANIE → Pero S Pen
→ Priamy vstup perom a potom potiahnite prepínač Priamy vstup perom smerom doprava.
Pri umiestnení pera S Pen nad textovým poľom sa v ľavom hornom rohu textového poľa
zobrazí ikona, . Ťuknutím na položku
môžete začať písať perom S Pen. Ak chcete vykonať
jednoduché opravy, zmeniť vstupné jazyky alebo vložiť medzeru medzi znaky, ťuknite na príslušný
korekčný nástroj zobrazený na paneli písania rukou.
Keď je táto funkcia zapnutá, môžete vykonať nasledujúce činnosti:
• Odoslanie správy napísanej rukopisom.
• Nastavenie budíka napísaním čísel.
• Prehliadanie internetu napísaním webových adries.
Zadávanie textu hlasom
Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text,
ktorý ste povedali.
Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na položku
.
Kopírovanie a vkladanie
Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak
chcete text skopírovať, ťuknite na položku Kopírovať, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na
položku Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť,
podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
39
Základy
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. (str. 104)
Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi
Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku Wi-Fi zapnite alebo vypnite túto funkciu.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieťam Wi-Fi
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Wi-Fi a
potom potiahnite prepínač Wi-Fi smerom doprava.
V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a
ťuknite na položku PRIPOJIŤ. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa
zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť
dostupná.
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Zabudnúť na siete Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
položku ZABUDNÚŤ.
40
Základy
Nastavenie kont
Aplikácie Google, ako napríklad Obchod Play, vyžadujú konto Google a obchod Galaxy Apps
vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a
konto Samsung.
Pridanie kont
Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie
Google bez toho, ste boli prihlásení.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke
aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá → Pridať konto
→ Google. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke. V zariadení možno
používať viaceré kontá Google.
Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá,
vyberte názov konta v časti Kontá, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na
→ Odstrániť konto.
položku
Nastavenie profilov používateľov
Nastavte profily používateľov a potom pri odomknutí zariadenia vyberte jeden z nich a použite
osobné nastavenia. Pri nastavení viacerých profilov používateľov môžu zariadenie zdieľať viacerí
používatelia bez toho, aby si navzájom ovplyvňovali osobné nastavenia, napríklad e-mailové kontá,
nastavenia tapety a pod.
→ Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Používatelia
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky
→ Pridať používateľa alebo profil a podľa pokynov na obrazovke nastavte nový profil
používateľa. Na získanie prístupu k zariadeniu s profilom používateľa vyberte profil v pravej hornej
časti uzamknutej obrazovky.
41
Základy
Prenos súborov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej
lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Prepojenie s programom Windows Media Player
Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
42
Základy
Zabezpečenie zariadenia
Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim
osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri
každom odomykaní.
Nastavenie podpisu
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Podpis.
Pomocou pera S Pen napíšte svoj podpis a potom ho na overenie ešte dvakrát zopakujte. Nastavte
záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete
podpis.
Pri odomykaní zariadenia je potrebné napísať podpis s rovnakými podmienkami, napríklad
sklonom písma, ako pri zaregistrovaní podpisu.
Nastavenie vzoru
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Vzor.
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
43
Základy
Nastavenie kódu PIN
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.
Nastavenie hesla
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným
zadaním.
Odomknutie zariadenia
Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
44
Základy
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies
automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne.
Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe
pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Informácie o
zariadení → Aktualizácie softvéru → Aktualizovať teraz.
45
Komunikácia
Kontakty
Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších
informácií.
Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
Správa kontaktov
Ťuknite na položku KONTAKTY.
Vytvorenie kontaktu
Ťuknite na položku
a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
Úprava kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku
Odstránenie kontaktu
Postupne ťuknite na položky
→ Vymazať kontakty.
46
.
Komunikácia
Vyhľadávanie kontaktov
Ťuknite na položku KONTAKTY.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na ľavej strane
zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• : Vytvorenie e-mailu.
Zobrazenie kontaktov
Ťuknite na položku KONTAKTY.
Zariadenie predvolene zobrazuje všetky uložené kontakty.
→ Nastavenia → Kontakty na zobrazenie, a potom vyberte
Postupne ťuknite na položky
miesto, kde sú kontakty uložené.
Presunutie kontaktov
Ťuknite na položku KONTAKTY.
Presunutie kontaktov na Google
Ťuknite na položky
→ Premiestnenie kontaktov zo zariadenia do → Google.
Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
.
Presunutie kontaktov do konta Samsung
Ťuknite na položky
→ Premiestnenie kontaktov zo zariadenia do → Samsung account.
Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
47
.
Komunikácia
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Ťuknite na položku KONTAKTY.
Importovanie kontaktov
→ Nastavenia → Importovať/exportovať kontakty a potom vyberte
Ťuknite na položky
možnosť importovania.
Exportovanie kontaktov
→ Nastavenia → Importovať/exportovať kontakty a potom vyberte
Ťuknite na položky
možnosť exportovania.
Zdieľanie kontaktov
Postupne ťuknite na položky
spôsob zdieľania.
→ Vybrať, vyberte kontakty, ťuknite na položku
a vyberte
Obľúbené kontakty
Ťuknite na položku OBĽÚBENÉ.
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Odstrániť z obľúbených: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.
Skupiny kontaktov
Ťuknite na položku SKUPINY.
Pridanie kontaktov do skupiny
→ Pridať člena. Vyberte kontakty, ktoré
Vyberte skupinu a postupne ťuknite na položky
chcete pridať a potom ťuknite na položku HOTOVO.
48
Komunikácia
Správa skupín
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Upraviť skupinu: Zmena skupinových nastavení.
• Odstrániť zo skupiny: Odstránenie členov zo skupiny.
• Odoslať e-mail: Odosielanie emailu členom skupiny.
• Zmeniť poradie: Ťuknite na položku vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor
alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku HOTOVO.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.
Vymazávanie skupín
→ Vymazať skupiny, vyberte používateľom pridané skupiny a
Postupne ťuknite na položky
potom ťuknite na položku HOTOVO. Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
Odosielanie emailov členom skupín
→ Odoslať e-mail, vyberte členov a potom
Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky
ťuknite na položku HOTOVO.
Vizitka
Ťuknite na položku KONTAKTY.
Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.
Ťuknite na položku Nastaviť profil, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo,
e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ. Ak ste pri nastavovaní
zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti Ja a ťuknutím na položku
upravte informácie.
Ťuknite na položky
→ Zdieľať vizitku cez a vyberte spôsob zdieľania.
49
Komunikácia
E-mail
Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku ĎALŠÍ. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na
položku MANUÁLNE NAST. Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
→ Nastavenia →
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
Pridať konto.
Odosielanie e-mailov
Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku
obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku
Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Ťuknutím na položku
v hornej časti
.
.
priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie,
postupne ťuknite na položky →
.
Odosielanie naplánovaných e-mailov
→ Naplánovať odoslanie. Začiarknite
Počas vytvárania e-mailu postupne ťuknite na položky
možnosť Naplánovať odoslanie, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Zariadenie odošle e-mail v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, e-mail sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
50
Komunikácia
Čítanie e-mailov
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne
načítať nové správy, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte e-mail, ktorý si chcete prečítať.
Vytvorenie e-mailu.
Odpovedanie na e-mail.
Preposlanie e-mailu.
Odstránenie e-mailu.
Pridanie tejto e-mailovej
adresy do zoznamu
kontaktov.
Označenie e-mailu ako
pripomenutie.
Otvorenie príloh.
Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku ULOŽIŤ prílohu uložíte.
Gmail
Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.
Ťuknite na položku Gmail na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.
51
Komunikácia
Odosielanie e-mailov
V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku
potom ťuknite na položku .
, zadajte príjemcov, predmet a správu a
Ak chcete pridať ďalších príjemcov, ťuknite na položku
.
Ak chcete priložiť obrázky, videá, hudbu a iné položky, ťuknite na položky
→ Pripojiť súbor.
Ak chcete e-mail uložiť a odoslať ho neskôr, postupne ťuknite na položky → Uložiť koncept.
Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky → Zahodiť.
Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre službu Google Mail, ťuknite na položky
→ Pomocník a spätná väzba alebo pošlite svoj názor k vývoju aplikácie.
Čítanie správ
Dlhodobé uchovanie
e-mailu.
Vyhľadávanie e-mailu.
Odstránenie e-mailu.
Označenie e-mailu ako
pripomenutie.
Zobrazenie ukážky prílohy.
Odpoveď všetkým
príjemcom alebo tlač
e-mailu.
Poslanie e-mailu ďalej iným
osobám.
Vytvorenie e-mailu.
Odpovedanie na e-mail.
Menovky
Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa
zobrazia správy s označením Doručená pošta.
Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky
štítky a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.
52
→ Zmeniť
Komunikácia
Hangouts
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s ostatnými.
Ťuknite na položku Hangouts na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z
výsledkov, a začnite konverzovať.
Google+
Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od
spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Google+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknutím na položku Domov zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte
príspevky z vašich kruhov.
Fotky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať obrázky alebo videá prostredníctvom služieb
sociálnej siete od spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Fotky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Twitter
Pomocou tejto aplikácie máte prístup k sociálnej sieti Twitter a ste v kontakte s ľuďmi.
Ťuknite na položku Twitter na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
53
Web a sieť
Internet
Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku OK.
Ťuknutím na položku
získate prístup k ďalším možnostiam počas zobrazenia webovej stránky.
Otvorenie novej stránky
Ťuknite na položku
.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvajte sa doľava alebo doprava v poli nadpisu a
ťuknutím vyberte nadpis.
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
→
Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku
jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky ZÁLOŽKY
→ PRIDAŤ.
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, postupne ťuknite na položky ZÁLOŽKY a
vyberte požadovanú stránku.
História
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok,
postupne ťuknite na položku ZÁLOŽKY → HISTÓRIA. Ak chcete históriu vymazať, postupne
→ Vymazať históriu.
ťuknite na položky
54
Web a sieť
Uložené stránky
Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky ZÁLOŽKY → ULOŽENÉ
STRÁNKY.
Odkazy
Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite
naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.
Zdieľanie webových stránok
Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky
Zdieľať.
→
Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite
na položku Zdieľať.
Chrome
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.
Ťuknite na položku Chrome na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvajte sa doľava alebo doprava v poli nadpisu a
ťuknutím vyberte nadpis.
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku , následne zadajte
údaje ako názov a adresa webovej stránky a potom ťuknite na položku Uložiť.
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, postupne ťuknite na položky
vyberte požadovanú stránku.
55
→ Záložky a
Web a sieť
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na položku
slov.
, vyslovte kľúčové slovo a vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových
Synchronizácia s inými zariadeniami
Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v
ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.
Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky
Nedávne karty. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.
Ak chcete zobraziť záložky, postupne ťuknite na položky
→
→ Záložky.
Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → PRIPOJENIA → Bluetooth a potom potiahnite prepínač Bluetooth smerom
doprava.
56
Web a sieť
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Bluetooth
→ VYHĽADAŤ, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete
spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového
kľúča v oboch zariadeniach.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia
Galéria. Otvorte aplikáciu Galéria, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → Bluetooth
a vyberte jedno zo zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom
zariadení potom spustite prenos obrázka. Keď vám iné zariadenie odosiela údaje, prijmite
požiadavku na autorizáciu pripojenia Bluetooth z iného zariadenia. Prijaté súbory sa uložia v
priečinku Download. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.
Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré
podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s
veľkou šírkou pásma (HDCP), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Screen
Mirroring. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie
pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a
podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.
57
Web a sieť
Samsung Link
Pomocou tejto aplikácie môžete cez internet prehrávať obsah uložený na vzdialených zariadeniach
alebo službách s webovým ukladacím priestorom. Môžete prehrávať a odosielať multimediálne
súbory z vášho zariadenia do iného zariadenia alebo služby s webovým ukladacím priestorom.
Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať dve
alebo viaceré zariadenia. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia.
Ťuknite na položku Samsung Link na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu Samsung Link, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na
položku Inštal. a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Group Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete vychutnať chvíle s priateľmi pri zdieľaní a prehrávaní obsahu.
Vytvorte reláciu aplikácie Group Play alebo sa k nej pripojte a zdieľajte obsah, napríklad obrázky
alebo hudbu.
Ťuknite na položku Group Play na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu Group Play, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Počas používania tejto aplikácie nemôžete používať internet.
58
Web a sieť
Peel Smart Remote
Táto aplikácia umožňuje používať zariadenie ako diaľkový ovládač televízorov a audiovizuálnych
zariadení.
Ťuknite na položku Peel Smart Remote na obrazovke aplikácií.
Najprv musíte pripojiť zariadenie k sieti Wi-Fi a zabezpečiť, aby infračervený port zariadenia
smeroval na televízor.
Nastavenie zariadenia ako diaľkového ovládača na televízor
Ťuknite na položku Choose Your Country or Region, vyberte krajinu alebo oblasť a potom
dokončite proces nastavenia podľa pokynov na obrazovke.
Panel diaľkového ovládača otvoríte ťuknutím na rukoväť panela na pravom spodnom okraji
obrazovky.
Ak chcete pridať ďalšiu miestnosť, ťuknite na položky
→ Add New Room.
Prispôsobenie nastavení diaľkového ovládača
Ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Rooms & Devices: Zmena nastavenia pripojenia.
• Edit Channels: Úprava kanálov zobrazených na obrazovke zariadenia.
• Profile: Zadanie užívateľského profilu, aby vám aplikácia Peel pomohla vyhľadať najlepšie
programy.
• Favorite Programs: Prezeranie obľúbených programov.
• Cut Programs: Obnovenie programov, ktoré ste predtým skryli.
• Genres: Skrytie alebo zmena poradia žánrov.
• Sports: Skryte alebo zmena poradia športov.
• Send Feedback: Odosielanie návrhov na vývoj aplikácií.
• Notifications: Nastavenie pripomienky na rôzne nadchádzajúce TV programy.
• Reset Peel: Obnovenie nastavenia pripojenia.
59
Médiá
Hudba
Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Prehrávanie hudby
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.
Vyhľadávanie iných zariadení
na prehranie súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako
obľúbenej.
Zapnutie náhodného
poradia.
Zmena režimu opakovania.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Opätovné spustenie
aktuálne prehrávanej
skladby alebo prechod na
predchádzajúcu skladbu.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie
v prehrávaní.
60
Médiá
Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Pokročilé → Inteligentná hlasitosť.
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Funkcia Inteligentná hlasitosť sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.
Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že postupne
→ Nastavenia → Pokročilé → Adapt Sound → Zap. Ak hlasitosť zvýšite
ťuknete na položky
na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť
znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.
Nastavenie skladby ako zvonenie alebo tón budíka
Ak chcete nastaviť práve prehrávanú skladbu ako tón budíka, ťuknite na položky
ako a vyberte požadovanú možnosť.
→ Nastaviť
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
→ Vytvoriť zoznam
Ťuknite na položku ZOZ. PREHR. a potom postupne ťuknite na položky
skladieb. Zadajte názov a ťuknite na položku OK. Ťuknite na položku , vyberte skladby, ktoré
chcete pridať a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky
→ Pr. do playlistu.
Prehrávanie hudby podľa nálady
Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb
automaticky vytvára zariadenie.
Ťuknite na položku HUDOBNÝ BLOK a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek
potiahnutím prstom.
61
Médiá
Fotoaparát
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou
aplikácie Galéria. (str. 69)
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie
Snímanie fotografie
Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt
zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu.
Zobrazenie ďalších možností.
Prepnutie do režimu Duálny
fotoaparát.
Zobrazenie aktuálneho
režimu.
Prepnutie medzi predným a
zadným
fotoaparátom/kamerou.
Začať nahrávanie videa.
Zmena režimu
fotografovania.
Zobrazenie nasnímaných
fotografií a videí.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
62
Médiá
Režim snímania
K dispozícii je viacero fotografických režimov.
Ťuknite na položku Režim, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.
• Automatický: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre
fotografiu.
• Krásna tvár: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších
záberov.
• Najlepšia fotografia: Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.
• Najlepšia tvár: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz,
kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný záber.
Ťuknutím na položku
nasnímajte viacero fotografií. Ak chcete získať najlepší záber, držte
fotoaparát pevne a počas snímania sa nehýbte. Po otvorení Galéria ťuknite na žltý rámček
každej tváre a vyberte najlepšiu pózu objektu. Po výbere pózy každej osoby ťuknutím na
položku Uložiť spojte zábery do jednej fotografie a uložte ju.
• Ozvučená snímka: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.
Ťuknutím na položku
niekoľko sekúnd zvuku.
vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie
Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
• Dynamický záber: Táto funkcia umožňuje vytvorenie série fotografií a ich skombinovanie s
cieľom vytvoriť záber so stopami po pohybe.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami. Zariadenie nemusí
fotografie nasnímať správne v zlých podmienkach snímania.
– – Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
– – Fotografovanie pohybujúceho sa objektu v jednom smere.
– – Fotografovanie s pozadím bez pohybujúcich sa objektov.
– – Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
– – Nesnímajte fotografie objektov, ktoré sú príliš blízko alebo príliš ďaleko na to, aby sa
vmestili do hľadáčika, ani príliš dlhé objekty, ako napríklad autobus alebo vlak.
63
Médiá
• Sýte farby (HDR): Túto funkciu použite na vytvorenie fotografie so zlepšeným kontrastom.
• Guma: Táto funkcia umožňuje vymazať stopy pohybu pohybujúcich sa objektov v pozadí.
Sériu fotografií vytvoríte ťuknutím na položku
. Zariadenie vymaže stopy pohybu
pohybujúceho sa objektu. Ak chcete obnoviť pôvodnú fotografiu, ťuknite na položku Zobr.
obj. v pohybe a potom ťuknite na zvýraznenú oblasť.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.
– – Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
– – Pri snímaní fotografií, na ktorých majú snímaný objekt a pozadie podobné farby, nemusí
fotoaparát rozpoznať všetky pohyby.
– – Pri fotografovaní objektu, ktorý sa pohybuje príliš pomaly alebo príliš rýchlo, fotoaparát
nemusí rozpoznať všetky pohyby.
– – Ak sa na pozadí pohybuje viacej objektov, kamera/fotoaparát nemusí všetky pohyby
zaznamenať.
• Panoráma: Nasnímanie fotografie spojením viacerých fotografií.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.
– – Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
– – Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
– – Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny,
nefotografujte.
• Šport: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.
Postupne ťuknite na položky Režim → Panoráma.
Ťuknite na položku
a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa modrý rám
zarovná s hľadáčikom, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie.
Snímanie zastavíte ťuknutím na položku
.
Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.
64
Médiá
Použitie efektov filtra
Použitím efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.
Ťuknite na položku
a vyberte efekt filtra. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.
Nahrávanie videí
Nahratie videa
Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .
.
Počas nahrávania môžete vykonať nasledujúce kroky:
• Ak chcete zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má zaostriť. Ak chcete zaostriť na
stred obrazovky, ťuknite na položku .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
Režim nahrávania
Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položky
→
.
• Normálne: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
• Limit pre e-mail: Tento režim použite na nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie
prostredníctvom e-mailu.
• Rýchly pohyb: Tento režim použite na nahrávanie videa pohybujúceho sa objektu. Zariadenie
bude video prehrávať zrýchlene.
65
Médiá
Približovanie a vzďaľovanie (zoom)
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas
nahrávania videa.
Režim Duálny fotoaparát
Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané
predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie
peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.
Ťuknite na položku
na prepnutie do režimu duálneho fotoaparátu. Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
nahráte video.
Stlačením a podržaním
zmeníte veľkosť alebo
presuniete na iné miesto.
Vyberte si spomedzi rôznych
efektov, ktoré sú k dispozícii.
• V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom
vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD.
• Počas snímania videí v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
66
Médiá
Zdieľať záber
Postupne ťuknite na položky
→
a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:
• Zdieľať záber: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie
Wi-Fi Direct.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby
označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
• Diaľkový hľadáčik: Nastavenie zariadenia na vzdialené ovládanie fotoaparátu.
Vzdialené ovládanie fotoaparáta
Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na vzdialené ovládanie fotoaparátu.
→
→ Diaľkový hľadáčik a potom prepojte zariadenie a fotoaparát
Ťuknite na položky
pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Ťuknite na položku
na vzdialené vytvorenie fotografie
pomocou zariadenia ako hľadáčika.
Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery
→ . Niektoré
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu/kamery, ťuknite na položku
z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné
možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
• Veľkosť fotografie / Veľkosť videa: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu,
vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Sériové snímanie: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
• Ťuknutím fotograf.: Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
• Detekcia tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich
fotografovaní.
• Režimy merania: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.
S vyvážením na stred meranie svetla na pozadí v strede scény. Bodové meranie svetla na
konkrétnom mieste. Maticové meranie priemerného svetla celej scény.
67
Médiá
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Stabilizácia videa: Aktivácia alebo deaktivácia stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha
zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
• Intelig. stabiliz.: Nastavenie zariadenia na automatickú detekciu tmavších podmienok a
nastavenie jasu fotografie bez blesku.
• Uložiť ako: Nastavenie zariadenia na vymazanie pôvodnej fotografie pri snímaní fotografií v
režime sýteho tónu.
• Lokalizačná značka: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii. Túto funkciu aktivujte, ak
snímate fotografie na vytváranie albumov vo funkcii Fotopríbeh.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
• Pozrieť fot./videá: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotografie alebo videá zobrazovali po
nasnímaní.
• Tlačidlo hlasit.: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• Vodiace čiary: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
68
Médiá
• Blesk: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie fotoaparátu na fotografovanie pomocou hlasových príkazov.
• Kontextový názov súboru: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa vo funkcii Galéria a
Fotopríbeh.
• Uložiť ako prevrátené: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej
scény.
• Úložisko: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Odkazy
Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam
fotoaparátu/kamery.
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť rýchle nastavenia.
Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky. Ostatné
ikony v zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.
Galéria
Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie obrázkov
Otvorením položky Galéria sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia
E-mail, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok Download, do ktorého sa daný obrázok
preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok Screenshots.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na
celej obrazovke.
Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.
69
Médiá
Približovanie a vzďaľovanie (zoom)
Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
• Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok
vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu
Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → OVLÁDANIE → Pohyby,
potiahnite prepínač Pohyby doprava a potom zapnite prepínač pre jednotlivé funkcie.
Ak nechcete používať funkciu pohybu, presuňte prepínač Pohyby doľava.
Prehrávanie videí
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
na položku .
. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite
Strihanie segmentov videa
Vyberte video a ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného
východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte
video.
Úprava obrázkov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Obľúbené: Pridanie do zoznamu obľúbených položiek.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Fotografický rámček: Pridanie rámu alebo poznámky k obrázku. Upravený obrázok sa uloží
do priečinka Photo frame.
• Zapísať do fotografie: Napísanie poznámky na zadnú stranu obrázka. Ak chcete poznámku
upraviť, ťuknite na položku .
70
Médiá
• Tlač: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie a uloženie obrázka v modrom ráme zmenou jeho veľkosti.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o obrázku.
• Nastavenia: Zmena nastavení aplikácie Galéria.
Úprava záberov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Otočiť: Otočenie obrázka.
• Orezať: Orezanie obrázka.
• Farba: Nastavenie sýtosti alebo jasu obrázka.
• Efekt: Použitie efektov na obrázok.
• Nálepka: Pridanie nálepiek.
• Kresba: Kreslenie na obrázok.
• Rámčeky: Použitie rámov na obrázok.
Obľúbené obrázky
Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky
zoznamu obľúbených.
→ Obľúbené obrázok pridajte do
Odstraňovanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
→ Vybrať položku, začiarknutím vyberte
• V priečinku postupne ťuknite na položky
obrázky a ťuknite na položku .
• Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
.
71
Médiá
Zdieľanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku ťuknite na položky
→ Vybrať položku, vyberte obrázky a ťuknutím na
položku ich odošlite iným ľuďom alebo zdieľajte prostredníctvom sociálnych sietí.
• Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí,
pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .
Nastavenie tapety
Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne
→ Nastaviť ako.
ťuknite na položky
Označovanie tvárí
→ Nastavenia → Značky a potom označte položky Tvárová
Postupne ťuknite na položky
značka. Okolo rozpoznanej tváre sa zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku Pridať
meno a potom vyberte alebo pridajte kontakt.
Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako
napríklad odosielanie správ.
Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu
tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.
Používanie funkcie Kontextový názov
→ Nastavenia → Značky → Kontextový názov a potom
Postupne ťuknite na položky
potiahnite prepínač Kontextový názov doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová
značka (počasie, miesto, dátum a meno osoby).
Usporiadanie pomocou priečinkov
Vytvorenie priečinka na usporiadanie obrázkov alebo videí uložených v zariadení. Súbory môžete
kopírovať alebo premiestňovať z jedného priečinka do druhého.
Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na
položku OK a začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybratý obrázok alebo video,
podržte ho a potiahnite do nového priečinka a potom ťuknite na položku HOTOVO. Ťuknite
na položku KOPÍROVAŤ, ak chcete kopírovať, alebo ťuknite na položku PRESUNÚŤ, ak chcete
vykonať premiestnenie.
72
Médiá
Fotopríbeh
Použite túto aplikáciu na vytvorenie vlastného digitálneho albumu na uchovanie svojich príbehov
úhľadným a automatickým usporiadaním obrázkov.
Ťuknite na položku Fotopríbeh na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu Fotopríbeh, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Video
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Prehrávanie videí
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Zmena na režim prehrávanie
v okne.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Posúvanie dopredu alebo
dozadu ťahaním posúvača.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dopredu.
Posunutie ovládacieho
panela doľava.
Posunutie ovládacieho
panela doprava.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Zmena pomeru strán.
Pozastavenie a pokračovanie
v prehrávaní.
Opätovné spustenie
aktuálneho videa alebo
prechod na predchádzajúce
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete video
dozadu.
73
Médiá
Odstraňovanie videí
Postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť, vyberte videá a potom ťuknite na položku
.
Zdieľanie videí
→ Vybrať, vyberte videá, ťuknite na položku
Ťuknite na položku
vyberte spôsob zdieľania.
→ Zdieľať cez a potom
Používanie funkcie Prehrávanie v okne
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.
Videoeditor
Pomocou tejto aplikácie môžete upravovať videá a používať rôzne efekty.
Ťuknite na položku Videoeditor na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu Videoeditor, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštal. a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Niektoré video súbory v priečinku Galéria nemusia byť prezerateľné v závislosti od
rozlíšenia videa a kodeku.
74
Médiá
YouTube
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.
Ťuknite na položku YouTube na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Sledovanie videí
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov
vyhľadávania spustite dané video.
Ťuknutím na položku
zobrazíte na celú obrazovku.
Zdieľanie videí
Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Odovzdávanie videí
→ Nahrané videá →
Ťuknite na položky
a potom ťuknite na položku NAHRAŤ.
, vyberte video, zadajte informácie o videu
Flipboard
Táto aplikácia poskytuje prístup k osobným magazínom.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej resetovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si
chcete prečítať.
75
Médiá
Businessweek+
Pomocou tejto aplikácie získate najnovšie informácie z oblastí financií, obchodu, údajov o trhoch a
pod.
Ťuknite na položku Businessweek+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
NYTimes
Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať a prezerať si články a pod.
Ťuknite na položku NYTimes na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete vyhľadávať články, ťuknite na položku
poľa.
a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho
SketchBook for Galaxy
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rýchly koncept alebo si poznačiť nápady k projektu.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku SketchBook for Galaxy.
Pomocou umeleckých nástrojov môžete nakresliť a vymaľovať svoje digitálne umelecké dielo.
Obrázok sa uloží v časti Galéria.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu SketchBook for Galaxy, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite
na položku Install a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
76
Obchody s aplikáciami a
médiami
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v
zariadení.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na vyhľadávacie pole a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku
INŠTALOVAŤ. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke
dokončite proces nákupu.
Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na
ikonu.
Odinštalovanie aplikácií
Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu Obchod Play.
→ Moje aplikácie, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte
Postupne ťuknite na položky
aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
77
Obchody s aplikáciami a médiami
Galaxy Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite apps.samsung.com.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku KATEGÓRIA vyberte
kategóriu.
Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku HĽADAŤ v hornej časti obrazovky a zadajte
kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku
INŠTALOVAŤ. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke
dokončite proces nákupu.
Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na
ikonu.
Knihy Play
Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.
Ťuknite na položku Knihy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
78
Obchody s aplikáciami a médiami
Filmy Play
Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.
Ťuknite na položku Filmy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hudba Play
Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby
Google.
Ťuknite na položku Hudba Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hry Play
Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.
Ťuknite na položku Hry Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Kiosk Play
Táto aplikácia umožňuje čítať články s najnovšími správami.
Ťuknite na položku Kiosk Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
79
Pomôcky
S Note
Táto aplikácia umožňuje vytvoriť poznámku pomocou multimediálnych súborov alebo hlasových
poznámok.
Ťuknite na položku S Note na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Pri prvom spustení aplikácie S Note ťuknutím na položku ĎALEJ nastavte predvolený titulný
obrázok a šablónu. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Vytváranie poznámok
Vytvárajte poznámky s obohateným obsahom pridaním multimediálnych súborov alebo hlasových
poznámok.
Ťuknite na položku , aby ste mohli písať alebo kresliť na obrazovku alebo na položku
ste zadali text pomocou klávesnice.
, aby
Vrátenie a opakovanie
poslednej akcie.
Výber poznámky.
Uloženie poznámky.
Vymazanie poznámky.
Zadanie poznámky.
Zmena vstupného režimu na
kreslenie pomocou pera
S Pen a prsta alebo len
pomocou pera S Pen.
Priloženie ďalšej strany k
aktuálnej poznámke.
80
Pomôcky
Ak chcete rám odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Pri zapisovaní poznámky môžete ťuknutím na položku
farbu pera.
zmeniť typ pera, hrúbku čiary alebo
Uloženie aktuálnych nastavení ako
profil pera.
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Pridanie novej farby na základe
nástroja na výber farby.
Zmena farby pera.
Ak chcete obsah priblížiť alebo vzdialiť, roztiahnite dva prsty od seba alebo ich potiahnite k sebe.
→ Pridať stránku.
Ak chcete pridať novú stránku, postupne ťuknite na položky
Ak chcete odstrániť stránku, postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť stránku.
Ak chcete pridať značku na stránku, postupne ťuknite na položky
značky.
→ Možnosti str. → Upraviť
Ak chcete pridať index na stránku, postupne ťuknite na položky
index.
→ Možnosti str. → Upraviť
Ak chcete zmeniť šablónu stránky, postupne ťuknite na položky
→ Pridať šablónu.
Ak chcete zmeniť pozadie stránky, postupne ťuknite na položky
pozadie.
→ Možnosti str. → Zmeniť
Ak chcete mriežku na stránke, postupne ťuknite na položky
→ Možnosti str. → Vodiace čiary.
Používanie nástroja guma
Nakreslená línia nie je rozpoznaná ako rad bodiek, ale ako rad krátkych čiar. Kvôli tomu môžete
vybrať celú čiaru a zmazať ju, presunúť alebo zmeniť. Pri používaní nástroja guma sa však môže
stať, že časti čiary sa vám podarí neúmyselne vymazať, alebo že nebudete môcť vymazať výrazné a
prekrývajúce sa čiary.
Aby ste zmenšili množstvo prípadov, pri ktorých vygumujete aj to, čo ste nezamýšľali, prispôsobte
→ .
rozmer gumy ťuknutím na položku
Ak chcete vymazať poznámku, ťuknite na položku VYMAZAŤ VŠETKO.
Ani s malou gumou sa vám však nemusí podariť dôsledne vymazať vybratú oblasť.
81
Pomôcky
Úprava rukou písaných poznámok
Vyberte rukou písanú poznámku, ktorú môžete vystrihnúť, premiestniť, zmeniť jej veľkosť alebo
ju transformovať. Počas zapisovania alebo kreslenia poznámky ťuknite na položku
. Potom
vyberte poznámku ťuknutím alebo nakreslením čiary okolo nej a upravte ju.
Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potiahnite na nové miesto.
Ak chcete zmeniť veľkosť poznámky, vyberte ju a potom potiahnite rukoväť rámu.
Keď je vybratá rukou písaná poznámka, použite nasledujúce možnosti:
• Vlastnosti: Zmena vlastností poznámky, napríklad rozloženia, veľkosti, farby alebo hrúbky.
• Transformovať na: Konverzia nakresleného tvaru alebo rukou písanej poznámky do
usporiadaného formátu.
• Vystrihnúť: Vystrihnutie poznámky. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na toto miesto,
podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Kopírovať: Kopírovanie poznámky. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na toto miesto,
podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Odstrániť: Odstránenie poznámky.
82
Pomôcky
Vkladanie multimediálnych súborov
Ťuknutím na položku
→ Vložiť vložte obrázky, videá, hlasové poznámky a ďalšie položky.
Vloženie náčrtu nápadu
→ Vložiť → Skica nápadu a potom napíšte kľúčové slovo alebo vyberte
Ťuknite na položky
kategóriu na vyhľadávanie obrázkov.
Ak chcete do zoznamu pridať vlastné náčrty, ťuknite na položku
na paneli náčrtu.
→ Vytv. a nakreslite obrázok
Vloženie obrázka alebo videa s rámom
→ Vložiť → Obrázok alebo Video → Snímať fotografiu v nakreslenom
Ťuknite na položky
ráme alebo Nahrávanie videa na plátne.
Nakreslite rám okolo poznámky a potom nasnímajte fotografiu alebo video ťuknutím dovnútra
rámu perom S Pen alebo prstom.
Vloženie informácií o mape
→ Vložiť → Mapy, prezrite si jednotlivé mapy alebo ťuknutím na
Ťuknite na položky
vyhľadávacie pole vyhľadajte konkrétne miesto a potom ťuknite na položku
.
• Pre zobrazenie polohy na celej obrazovke ťuknite a podržte mapu, potom ťuknite na položku
Otvoriť mapu.
83
Pomôcky
Vytvorenie a spravovanie grafov
Vytvorenie tabuľky
→ Vložiť → Jednoduchý graf → Tabuľka, nastavte počet riadkov a
Ťuknite na položky
stĺpcov tabuľky a potom ťuknite na položku OK.
• Ak chcete vložiť údaje do tabuľky, ťuknite na bunku tabuľky.
• Ak chcete pridať alebo odstrániť stĺpce, postupne ťuknite na položky
alebo Odstrániť stĺpec.
→ Pridať stĺpec
• Ak chcete pridať alebo odstrániť riadky, postupne ťuknite na položky
alebo Odstrániť riadok.
→ Pridať riadok
Vytvorenie grafu
→ Vložiť → Jednoduchý graf a potom
Ak chcete vytvoriť graf, postupne ťuknite na položky
vyberte typ grafu. Potom na grafe nakreslite pruhy, čiary alebo oddeľovače.
Ak chcete vytvoriť graf z údajov v tabuľke, ťuknite na tabuľku a podržte ju, postupne ťuknite na
položky Upraviť graf →
a potom vyberte typ grafu.
84
Pomôcky
Úprava grafu
Ťuknite na graf alebo tabuľku a podržte ju, ťuknite na položku Upraviť graf a potom použite
nasledujúce možnosti:
• Ťuknutím na položku
vľavo hore na obrazovke zmeníte typ grafu.
• Ťuknite na položku, ťuknite na ikonu
a potom upravte hodnoty.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu grafu.
Zobrazenie stránok s poznámkami
Počas prezerania stránok môžete ťuknutím na položku
použiť nasledujúce možnosti:
• Odstrániť stránku: Odstránenie stránky.
• Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na stránku na domovskú obrazovku.
• Tlač: Tlač stránky pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Uložiť ako: Uloženie stránky s odlišným názvom.
• Nastaviť ako: Nastavenie stránky ako tapety alebo obrázka kontaktu.
85
Pomôcky
Zobrazenie náhľadu stránok
Potiahnite poznámku nadol, ak chcete zobraziť náhľad stránok nad poznámkou.
Ťuknutím na položku
možnostiam:
na titulnom obrázku poznámky získate prístup k nasledujúcim
• Odstrániť: Odstránenie poznámky.
• Zdieľať: Zdieľanie poznámky s ostatnými.
• Exportovať: Exportovanie poznámky ako súboru obrázka alebo súboru PDF.
• Premenovať: Premenovanie poznámky.
• Upraviť obálku: Zmena titulného obrázku poznámky.
• Pridať do obľúbených: Pridanie poznámky do zoznamu obľúbených položiek.
• Zamknúť: Uzamknutie poznámky, aby ju nemohli zobraziť iní používatelia.
Úprava poznámok
Poznámku otvoríte ťuknutím. Poznámka sa zobrazí v režime zobrazenia. Ak chcete poznámku
upraviť, ťuknite na položku .
Vyhľadávanie poznámok
Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať poznámku zadaním kritérií vyhľadávania, napríklad mien,
značiek, textu alebo rukou písaných slov.
→ Hľadať, ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti obrazovky a zadajte
Ťuknite na položku
kritériá vyhľadávania.
86
Pomôcky
Akčná pripomienka
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rukou písanú poznámku a rýchlo vykonať niektorú z
praktických funkcií aplikácie Pripomienka akcie.
Stlačte tlačidlo pera S Pen a dvojitým ťuknutím na displej spustite pripomienku akcie.
Vytváranie poznámok
Napíšte poznámku a potom ťuknite na položku
. Keď sa zobrazí ponuka funkcií, vyberte
funkciu, ktorá má použiť informácie v poznámke, ktorú ste napísali.
• : Vytvorenie kontaktu.
• : Odoslanie e-mailu.
• : Vyhľadávanie na internete.
• : Vyhľadávanie umiestnenia.
• : Vytvorenie úlohy.
Ak chcete použiť určité informácie z poznámky, ťuknutím zrušte výber poznámky a nakreslite kruh
okolo príslušnej informácie.
Písanie poznámky alebo zmena
farby pera.
Vymazanie poznámky.
Uloženie poznámky.
Nakreslenie čiary okolo oblasti.
Zatvorenie poznámky.
Nastavenie veľkosti
poznámkového bloku.
87
Pomôcky
Prehľadávanie poznámok
Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.
Ak chcete upraviť poznámku, ťuknite na ňu.
Ak chcete vytvoriť poznámku, ťuknite na položku
.
Ak chcete vyhľadať poznámku, postupne ťuknite na položky
→ Hľadať.
Ak chcete odstrániť poznámky, ťuknite na poznámky, podržte ich a potom ťuknite na položku
→ Zdieľať
Ak chcete odoslať poznámky ostatným, postupne ťuknite na položky
.
Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, postupne ťuknite na položky
→ Usporiadať podľa.
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre funkciu Pripomienka akcie, postupne
→ Pomocník.
ťuknite na položky
Plánovač S
Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• UDALOSŤ: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
• ÚLOHA: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova
ťuknite.
88
.
Pomôcky
Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka
synchronizovať. Potom ťuknutím na položku ZOBRAZIŤ ĎALŠIE MOŽNOSTI pridajte ďalšie
podrobnosti, napríklad ako často sa udalosť opakuje, či má nastavené upozornenie vopred alebo
kde sa bude konať.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa Miesto, ťuknite na
položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a
podržíte ju.
Synchronizácia so službou Kalendár Google
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá → Google v
časti Kontá, vyberte konto Google a začiarknite možnosť Synchronizovať Kalendár.
Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
→ Synchronizovať.
Plánovač S →
Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, ťuknite na položky
potom začiarknite konto Google.
→ Kalendáre a
Písanie rukou v zobrazení mesiaca
Na obrazovke so zobrazením mesiaca aktivujte túto funkciu ťuknutím na položku
.
Zmena typu kalendára
Vyberte jeden z rôznych typov kalendárov vrátane roku, mesiaca, týždňa a ďalších v hornej časti
obrazovky.
Vyhľadávanie udalostí
Ťuknite na položku
a zadajte hľadané kľúčové slovo.
Ak chcete zobraziť dnešné udalosti, ťuknite na položku DNES v hornej časti obrazovky.
Odstraňovanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položky
HOTOVO.
→ Odstrániť, vyberte udalosti alebo úlohy a potom ťuknite na položku
Zdieľanie udalostí
Vyberte udalosť alebo úlohu, ťuknite na položky → Zdieľať cez a vyberte spôsob zdieľania.
89
Pomôcky
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je
nainštalovaná aplikácia Dropbox.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Pri prvom spustení služby Dropbox dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.
Po aktivácii služby Dropbox sa fotografie a videá nasnímané s fotoaparátom/kamerou zariadenia
automaticky odovzdajú do služby Dropbox. Ak chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo videá,
ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na
a vyberte súbory.
položku
→
→ Upload
Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky
here → Photos or videos alebo Other files. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte
súbor.
Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku
pridáte do zoznamu obľúbených.
Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .
Cloud
Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov a nastavení aplikácií v konte
Samsung alebo službe Dropbox.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Cloud.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Synchronizácia s kontom Samsung
Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku Nastavenia
synchronizácie.
90
Pomôcky
Zálohovanie alebo obnovenie dát
Ak chcete zálohovať alebo obnoviť údaje prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku
Zálohovanie alebo Obnoviť.
Synchronizácia so službou Dropbox
Ťuknite na položku Prepojiť konto Dropbox a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na
obrazovke dokončite nastavenie.
Po prihlásení ťuknite na položku Allow a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so
službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.
Disk
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými
používateľmi prostredníctvom ukladacieho priestoru Disk Google. Keď vytvoríte dokumenty alebo
odošlete súbory do služby Disk Google, vaše zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým
serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Disk Google. K
súborom máte prístup bez ich prenášania alebo preberania.
Ťuknite na položku Disk na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
91
Pomôcky
POLARIS Office 5
Pomocou tejto aplikácie môžete upravovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek
a prezentácií.
Ťuknite na položku POLARIS Office 5 na obrazovke aplikácií.
Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závislosti od typu súboru.
Vytvorenie dokumentu.
Zobrazenie naposledy
použitých dokumentov.
Prehľadávanie priečinkov.
Zdieľanie dokumentov s
ostatnými.
Prehľadávanie podľa
formátov dokumentov.
Prezeranie obľúbených
dokumentov.
Vytváranie dokumentov
Ťuknite na položku
a vyberte typ dokumentu.
Pomocou panela nástrojov na úpravu v hornej časti obrazovky upravte dokument.
Ak chcete skončiť, ťuknite na ikonu dokumentu v ľavej hornej časti obrazovky, ťuknite na položku
Uložiť, zadajte názov súboru, vyberte priečinok na jeho uloženie a napokon ťuknite na položku
ULOŽIŤ.
Ak chcete uložiť dokument ako súbor PDF, ťuknite na ikonu dokumentu v ľavej hornej časti
obrazovky, ťuknite na položku Export do PDF, zadajte názov súboru a napokon ťuknite na
položku EXPORT.
Počas úpravy dokumentov ťuknite na položku
a použite jednu z nasledujúcich funkcií:
• Prepnúť do režimu zobrazenia: Zobrazenie náhľadu dokumentu.
• Poznámka snímky: Úprava poznámok na snímkach.
• Nájsť/nahradiť: Vyhľadávanie alebo nahradzovanie textu.
• Rozloženie strany: Zmena rozloženia strán.
92
Pomôcky
• Konverzia obrazovky: Použitie animácií alebo prechodových efektov na snímkach.
• Preferencie: Zmena nastavení režimu zobrazenia.
• Čítať všetko: Prečítanie textového dokumentu pomocou funkcie prevodu textu na reč.
• Filter: Usporiadanie buniek podľa zadaného kritéria.
• Triediť: Usporiadanie buniek podľa zadaného kritéria.
• Chrániť hárok: Uzamknutie tabuľky, aby ju nemohli upravovať iní používatelia.
• Zmraziť: Udržanie vybraného riadka na mieste.
• Prepočítať: Prepočítanie funkcií v tabuľke.
• Záznam obrazovky: Zaznamenanie vybratej oblasti.
• Zobraziť informácie: Zobrazenie podrobností o dokumente.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka na používanie aplikácie POLARIS Office.
Čítanie dokumentov
Ťuknite na súbor na obrazovke naposledy použitých dokumentov. Alebo ťuknite na položky
Prieskumník súborov, Typ formulára, Obľúbené položky alebo Zobraziť spolu a následne
vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.
Ak chcete kresliť na dokument, ťuknite na položku
.
Ak chcete vyhľadávať reťazec v dokumente, ťuknite na položku
Ťuknite na položku
.
a použite jeden z nasledujúcich možností:
• Prepnúť do režimu úprav: Otvorenie panela nástrojov na úpravu.
• Záložka: Otvorenie panela záložiek. Výberom menovky prejdete na miesto záložky.
• Preferencie: Zmena nastavení režimu zobrazenia.
• Náhľad jednej snímky: Prezeranie snímok jednej po druhej.
• Poznámka snímky: Úprava poznámok na snímkach.
• Zmraziť: Udržanie vybraného riadka na mieste.
• Záznam obrazovky: Zaznamenanie vybratej oblasti.
• Zobraziť informácie: Zobrazenie podrobností o dokumente.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka na používanie aplikácie POLARIS Office.
93
Pomôcky
Zdieľanie dokumentov
Táto funkcia umožňuje zdieľať dokumenty s viacerými zariadeniami pripojenými k rovnakej sieti
Wi-Fi. Počas zdieľania dokumentov môžete napísať poznámku alebo kresliť na obrazovku.
Ak chcete vytvoriť skupinu na zdieľanie, ťuknite na položky Zobraziť spolu → . Vyberte
dokument, ktorý chcete zdieľať, zadajte názov a heslo pre skupinu na zdieľanie a potom ťuknite
na položku OK.
Ak sa chcete pripojiť k skupine na zdieľanie, vyhľadajte ju a pripojte sa k nej pomocou hesla.
Budík
Táto aplikácia umožňuje nastaviť zvonenia a budíky pre dôležité udalosti.
Ťuknite na položku Budík na obrazovke aplikácií.
Zapnutie alebo vypnutie
tohto budíka.
Dátum a čas
Nastavenie budíkov
Ťuknite na položku , nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať, a
potom ťuknite na položku ULOŽIŤ. Čas budíka môžete tiež napísať pomocou pera S Pen.
• Posunúť budík: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavenie času zapnutia budíka pred nastaveným časom.
94
Pomôcky
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova
spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku
.
Svetový čas
Pomocou tejto aplikácie môžete zistiť presný čas v mnohých veľkých mestách sveta.
Ťuknite na položku Svetový čas na obrazovke aplikácií.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na položky
položky .
→ Vybrať, vyberte hodiny a potom ťuknite na
Odstránenie hodín
Postupne ťuknite na položky
→ Vybrať, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky VYMAZAŤ HISTÓRIU.
95
.
Pomôcky
S prekladač
Túto aplikáciu použite na preklad textu do iných jazykov.
Ťuknite na položku S prekladač na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu S prekladač, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
S Voice
Pomocou tejto aplikácie môžete ovládať zariadenie hlasom, a tak vykonávať rôzne činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Táto aplikácia nie je podporovaná v niektorých jazykoch.
Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:
• Open music
• Launch calculator
• Check schedule
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
96
Pomôcky
Používanie príkazov na prebudenie pri uzamknutej obrazovke
Pri uzamknutej obrazovke môžete pomocou predvolených príkazov na prebudenie používať rôzne
funkcie.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia →
ZARIADENIE → Zamknutá obrazovka a potom potiahnite prepínač Prebudiť na zamknutej
obrazovke doprava.
S Finder
Pomocou tejto aplikácie môžete v zariadení vyhľadávať rôzne položky vrátane e-mailov,
dokumentov, obrázkov, hudby, aplikácií a ďalšieho obsahu.
Ťuknutím na položku
a jej podržaním spustíte aplikáciu S Finder.
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kritériá vyhľadávania. Alebo ťuknite na položku a
potom vyslovte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať. Pomocou tejto funkcie môžete v zariadení
vyhľadávať aj rukou písaný obsah.
Google
Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.
Ťuknite na položku Google na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie v zariadení
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a vyslovte
Ak sa z aplikácií nezobrazia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia
výsledky vyhľadávania.
97
Pomôcky
Rozsah vyhľadávania
→
Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Vyhľadávanie v tablete a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.
Asistent Google
Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o
aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre
vás môžu byť v danej chvíli užitočné.
Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť
→ Nastavenia → Karty
nastavenia služby Asistent Google, postupne ťuknite na položky
Asistenta a potom potiahnite prepínač Zobraziť karty doľava alebo doprava.
Hlasové vyhľadávanie
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.
Ťuknite na položku Hlasové vyhľadávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď sa na obrazovke zobrazí text Počúvam..., vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.
Vyberte jedno zo zobrazených kľúčových slov.
98
Pomôcky
Ozdobný album
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť vlastný digitálny zápisník s obsahom z webových stránok,
s videami a pod.
Ťuknite na položku Ozdobný album na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vytvorenie kategórií
→ Upraviť kategóriu, vyberte rozloženie zo zoznamu, zadajte názov a
Ťuknite na položky
potom ťuknite na položku OK.
Zhromaždenie položiek
Na mieste, kde sa nachádza obsah, ktorý chcete získať, napríklad časť webovej stránky, otvorte
bezdotykový príkaz a ťuknite na položku Inteligentný výber alebo Obrázkový klip. Po výbere
obsahu ťuknite na položku , vyberte kategóriu a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Zobrazenie položiek
Vyberte kategóriu a potom vyberte položku. Počas zobrazenia položky môžete prejsť ku zdroju
ťuknutím na prepojenie.
99
Pomôcky
Moje súbory
Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a
skladieb.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie súborov
Súbory uložené v zariadení sú zoradené podľa určitých kritérií. Na ľavej table obrazovky vyberte
jednu z nasledujúcich kategórií:
• Časová os: Zobraziť súbory zoskupené podľa dátumu.
• Obľúbené priečinky: Zobrazenie odkazov na priečinky.
• Priečinky: Zobrazenie súborov uložených v internej pamäti alebo na pamäťovej karte.
• Kategórie: Zobrazenie súborov zoradených podľa ich typu.
• Aplikácie: Zobrazenie súborov uložených alebo vytvorených v konkrétnych aplikáciách.
Vyberte kategóriu a potom vyberte súbor alebo priečinok, čím ho otvoríte.
V priečinku ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Vybrať: Výber súborov alebo priečinkov.
• Zoradiť podľa: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
• Pridať do časti Obľúbené priečinky: Pridanie odkazu na priečinok do položky Obľúbené
priečinky.
• Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú
obrazovku.
• Pridať FTP: Pridať odkaz na FTP server do oblasti odkazov.
• Hľadať blízke zariadenia: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
• Možnosti zobrazenia: Zmena možností zobrazenia súboru.
→ Vybrať, vyberte súbor alebo priečinok a potom použite jednu z
Ťuknite na položky
nasledujúcich funkcií:
• : Odoslanie súboru iným osobám.
• : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• : Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• : Kopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
100
Pomôcky
• → Premenovať: Premenovanie súboru alebo priečinka.
• → Pridať do časti Obľúbené priečinky: Pridanie odkazu na priečinok do položky
Obľúbené priečinky.
• → Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú
obrazovku.
• → Komprimovať: Komprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru typu zip.
• → Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.
Vyhľadávanie súboru
Ťuknite na položku
a zadajte kritériá vyhľadávania.
Zobrazenie informácií o ukladacom priestore
Ťuknutím na položku
zobrazíte informácie o pamäti v zariadení a na pamäťovej karte.
Zmena režimu zobrazenia
Ťuknutím na položku
zmeníte režim zobrazenia.
Vytváranie priečinkov
Ťuknite na položku
, zadajte názov priečinka a potom ťuknite na položku VYTVORIŤ.
Pridávanie odkazov na priečinky
Odkaz na často používané priečinky môžete pridať do položky Obľúbené priečinky. Vyberte
→ Pridať do časti Obľúbené priečinky.
priečinok a ťuknite na položky
Pridanie odkazov na servery FTP do zariadenia
Pridanie odkazu na server FTP do položky Priečinky. Ťuknite na položky
zadajte údaje pre server FTP a potom ťuknite na položku HOTOVO.
101
→ Pridať FTP,
Pomôcky
TripAdvisor
Túto aplikáciu použite na získanie cestovných informácií, ako napríklad destinácia alebo hotel.
Pomocou tejto aplikácie si tiež môžete rezervovať ubytovanie a zdieľať svoje recenzie s inými
používateľmi.
Ťuknite na položku TripAdvisor na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu TripAdvisor, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Evernote
Táto aplikácia umožňuje vytvárať, synchronizovať a zdieľať multimediálne poznámky, ktoré ste
vytvorili. K poznámkam môžete pridávať značky alebo ich triediť do poznámkového bloku, a tak
efektívne organizovať svoje nápady.
Ťuknite na položku Evernote na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
KNOX
Pomocou tejto aplikácie môžete oddeliť osobné a pracovné údaje a bezpečne pristupovať k
podnikovým aplikáciám zo svojho zariadenia.
Ťuknite na položku KNOX na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Z dôvodu zabezpečenia údajov sa aplikácia KNOX a súvisiace údaje vymažú, ak
niekoľkokrát nesprávne zadáte heslo.
102
Cestovanie a informácie o
polohe
Mapy
Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné
pokyny.
Ťuknite na položku Mapy na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie polohy
Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte
podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Získanie trasy do cieľového miesta
Ťuknutím na položku
nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy.
V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.
103
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
PRIPOJENIA
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Ak chcete použiť možnosti, postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
• Pomoc: Prístup k informáciám pomocníka pre Wi-Fi.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
spánku.
→ Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas
104
Nastavenia
Nastavenie oznamovania siete
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
začiarknite možnosť Sieťové oznámenie.
→ Pokročilé a
Wi-Fi Direct
Pomocou funkcie Wi-Fi Direct je možné priamo prepojiť dve zariadenia cez sieť Wi-Fi bez potreby
prístupového bodu.
Postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
→ Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov prijatých pomocou funkcie Bluetooth.
• Premenovať zariadenie: Nastavenie názvu zariadenia pre funkciu Bluetooth.
• Pomoc: Informácie pomocníka pre rozhranie Bluetooth.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Spotreba dát
Môžete sledovať prenos dát v zariadení.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Mobilné prístupové body: Výber prístupových bodov Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám
bežiacim na pozadí používanie týchto prístupových bodov.
105
Nastavenia
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Mód: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazovali
aplikácie, ktoré používajú informácie o aktuálnej polohe, a ich využívanie batérie.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
• Moje miesta: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej
aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb
typu cloud.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Blízke zariadenia
• Názov zariadenia: Zobrazenie názvu zariadenia.
• Obsah na zdieľanie: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto
zariadeniu.
• Odmietnuté zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k
tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Prijím. súborov z iných zariadení: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov
z iných zariadení.
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.
106
Nastavenia
ZARIADENIE
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Vyzváňací tón oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce
správy.
• Adapt Sound: Prispôsobenie zvuku vášmu uchu, ktoré najviac používate pri počúvaní hudby.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie trvania podsvietenia dotykových
tlačidiel.
• Režim obrazovky:
– – Adaptívne zobrazenie: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
– – AMOLED kino: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
– – AMOLED fotografia: Režim pre normálne podmienky.
– – Základný: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
• Režim čítania: Výber aplikácií, ktoré budú používať režim čítania. V režime čítania bude
zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia na spustenie šetriča obrazovky po pripojení zariadenia
k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
• Po nasnímaní obrazovky upraviť: Nastavenie úpravy snímky obrazovky po jej vytvorení.
107
Nastavenia
Viac okien
Môžete aktivovať funkciu zobrazenia viacerých okien, ktorá umožňuje súčasne spustiť na
obrazovke viacero aplikácií.
• Otvor. v zobr. rozd. obr.: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia zobrazenia
viacerých okien pri otvorení súborov v časti Moje súbory alebo Video.
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Možnosti miniaplikácie hodín: Konfigurácia nastavení pre widget hodín.
– – Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
– – Zobraziť dátum: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
• Informácie o vlastníkovi: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
• Akčná prip. na zamkn. obr.: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustila aplikácia Pripomienka
akcie, keď stlačíte tlačidlo pera S Pen a dvakrát ťuknete na uzamknutú obrazovku.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Prebudiť na zamknutej obrazovke: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu
prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
Pozadie
Zmena nastavení tapety.
• Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
• Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
• Domovská a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku
a uzamknutú obrazovku.
108
Nastavenia
Písmo
Zmena nastavení písma.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
Panel oznámení
Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
• Nastavenie jasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazoval panel
nastavenia jasu.
• Odporúčané aplikácie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazoval
zoznam odporúčaných aplikácií na základe vašich akcií, napríklad pri pripojení náhlavnej
súpravy k zariadeniu.
• Nast. tlač. rýchl. nast.: Zmena usporiadania tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení.
Zjednodušenie ovládania
Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým
postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
– – TalkBack: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
– – Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie
Talkback.
– – Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
– – Zväčšovacie gestá: Nastavte zariadenie, aby ste mohli ovládať približovanie a vzďaľovanie
gestami prstov.
– – Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia, aby upozorňovalo na zmeškané
oznámenia, a nastavenie intervalu pre opakovanie upozornenia.
– – Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
– – Nastavenie farieb: Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste
farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
109
Nastavenia
– – Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback
po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky
dvoma prstami.
– – Možn. prev. textu na reč: Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri
zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
– – Oznámenie bleskom: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte nové správy alebo
oznámenia.
– – Vypnúť všetky zvuky: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
– – Titulky Samsung (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení titulkov.
– – Titulky Google (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
– – Vyváženie zvuku: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
– – Mono zvuk: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
– – Asistenčné menu: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha
pri získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na
paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
– – Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na
obrazovku.
– – Ovládanie interakcií: Aktivácia režimu riadenia interakcie, pomocou ktorého možno
obmedziť reakciu zariadenia na vstupy z aplikácie.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa oznámenia ovládali ťuknutím na
tlačidlo, nie jeho potiahnutím.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na
zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
110
Nastavenia
OVLÁDANIE
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Vyberte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané
alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Aut. počiat. veľké písm.: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
• Swype:
– – Žiadny: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
– – Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
– – Pohyb kurzora: Aktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici na presúvanie
kurzora posúvaním prsta po klávesnici.
111
Nastavenia
• Zvuk: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Vibrovanie: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Detekcia pera: Nastavenie zariadenia na otvorenie panela písania rukou po ťuknutí na pole
pomocou pera S Pen.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
Hlasový vstup Google
• Jazyk: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
Rozpoznávanie rukopisu
Výber jazyka rozpoznávania rukopisu.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Hlasové ovládanie
Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie hlasových príkazov na ovládanie zariadenia. Môžete si
vybrať funkcie, pomocou ktorých budete ovládať zariadenie.
112
Nastavenia
Pero S Pen
Zmena nastavení používania pera S Pen.
• Vypnúť detekciu pera: Nastavenie obrazovky tak, aby nereagovala pri vložení alebo vybratí
pera S Pen.
• Ukazovateľ: Nastavenie zariadenia na zobrazenie ukazovateľa pera S Pen, keď sa pero S Pen
nachádza nad obrazovkou.
• Priamy vstup perom: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustil panel písania rukou, keď sa
pero S Pen nachádza nad vstupným textovým poľom.
• Bezdotyk. zobrazenie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia bezdotykového
zobrazenia na zobrazenie náhľadu obsahu alebo informácií v automaticky otváranom okne,
keď ukážete na položku perom S Pen.
– – Ukážka informácií: Zobrazenie informácií v automaticky otváranom okne, keď ukážete na
položky perom S Pen.
– – Ukážka priebehu: Počas prehrávania hudby alebo videí môžete zobraziť náhľad scény
alebo uplynulý čas bezdotykovým príkazom pera S Pen na lištu priebehu.
– – Označenia ikon: Zobrazenie základných informácií o položke v automaticky otváranom
okne, keď ukážete na položku perom S Pen.
– – Posúvanie zoznamu: Počas prezerania e-mailov alebo webových stránok sa môžete
posúvať po stránke, keď podržíte pero S Pen na okraji obrazovky.
• Bezdotykový príkaz: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia bezdotykových
príkazov, pomocou ktorej môžete vykonávať rôzne akcie so stlačeným tlačidlom pera S Pen.
• Zvuková a vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby prehrávalo zvuk a vibrovalo pri
prechode nad súbormi, objektami a možnosťami.
• Možnosti odpojenia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustila aplikácia poznámka s akciou
alebo bezdotykový príkaz, keď pero S Pen vyberiete z otvoru.
• Zvuk pri pripojení/odpojení: Nastavenie zariadenia tak, aby prehrávalo zvuk po vložení pera
S Pen do otvoru alebo jeho vytiahnutí.
• Vibrov. pripoj./odpojenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo po vložení pera S Pen do
otvoru alebo jeho vytiahnutí.
113
Nastavenia
Pohyby
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
• Lupa: Nastavenie zariadenia, aby približovalo alebo vzďaľovalo počas prezerania obrázkov
v aplikácii Galéria alebo prehľadávalo webové stránky, keď ťuknete prstami na dva body,
podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
• Prehliadanie obrázka: Nastavenie zariadenia, aby posúvalo obrázok pohybom zariadenia
ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.
Pohyb dlane
Aktivovanie funkcie ovládania pohybom dlane na ovládanie zariadenia dotykom obrazovky.
• Snímka obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej
prejdete rýchlym pohybom rukou doľava alebo doprava.
• Stlmenie/pozastav.: Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa
dotknete obrazovky dlaňou.
Inteligentná obrazovka
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Inteligentné otáčanie: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej tváre.
• Inteligentná pauza: Nastavenie zariadenie tak, aby zastavilo prehrávanie videa, keď sa
nepozeráte na obrazovku.
114
Nastavenia
VŠEOBECNÉ
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným
priestorom Dropbox.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia na zálohovanie nastavení a dát aplikácií na
serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia na obnovenie nastavení a dát aplikácií po
preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
115
Nastavenia
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
• Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie zariadenia na prehratie zvukového signálu po pripojení
zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
• Režim zvukového výstupu: Nastavenie zariadenia na používanie reproduktora doku po
pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom.
• Denná poznámka: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri otvorení krytu každý deň zobrazila
poznámka s uvedením dátumu, času, počasia a udalostí.
• Jednotka: Výber predvolenej jednotky teploty pri zobrazení informácií o počasí v aplikácii
Denná poznámka.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pre používanie aplikácií.
Používatelia
Nastavenie a spravovanie používateľských profilov pre osobné nastavenia.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
116
Nastavenia
Režim šetrenia energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Výkon procesora: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových
prostriedkov.
• Výstup na obrazovku: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
• Vypnúť hmatovú odozvu: Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
• Získajte informácie o šetrení energie: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie
batérie.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštaláciu aplikácií z neznámych
zdrojov.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
117
Nastavenia
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
– – Registrácia konta: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
– – Lokalizačná služba Google: Nastavenie zariadenia na povolenie zhromažďovať
dáta o polohe alebo určovanie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia
prostredníctvom sietí Wi-Fi.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Z bezpečnostných dôvodov sú heslá v zariadení predvolene
skryté. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
• Aktual. politiky zabezp.:
– – Automatické aktualizácie: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky kontrolovalo a
preberalo aktualizácie zabezpečenia.
– – Skontrolovať aktualizácie: Kontrola aktualizácií zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky odosielalo
správy zabezpečenia, keď je pripojené k sieti Wi-Fi.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení a aktualizácia softvéru zariadenia.
Nastavenia Google
Túto aplikáciu použite na konfiguráciu nastavení niektorých funkcií poskytovaných spoločnosťou
Google.
Ťuknite na položku Nastavenia Google na obrazovke aplikácií.
118
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od
svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite
batériu.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
119
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo vybrať a vložiť batériu a zariadenie následne zapnúť. Ak
zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa
zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
120
Príloha
Počas hovoru počuť ozvenu
Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré
aplikácie, napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
121
Príloha
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je
podporovaný, napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá ho podporuje. Ak chcete
zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
122
Príloha
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
123
Príloha
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
124
Príloha
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, musíte navštíviť autorizované servisné stredisko a postupovať podľa
uvedených pokynov.
• Z dôvodu vašej bezpečnosti sa nesmiete sami pokúšať vyberať batériu. Ak sa batéria
nevyberie správnym spôsobom, môže dôjsť k poškodeniu batérie a zariadenia, zraneniu osôb
alebo to môže mať za následok, že zariadenie nebude bezpečné.
• Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu ani stratu (v súvislosti so
zmluvnými podmienkami alebo občianskoprávnym deliktom vrátane nedbanlivosti),
ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku toho, že tieto upozornenia a pokyny neboli dôsledne
rešpektované, s výnimkou usmrtenia alebo zranenia osoby v dôsledku nedbanlivosti
spoločnosti Samsung.
1 Zo zariadenia vyberte pamäťovú kartu a pero S Pen.
2 Zasuňte nástroj na otváranie zariadenia do medzery medzi displejom a zadným krytom
zariadenia.
Potom začnite oddeľovať displej od zadného krytu páčením pomocou nástroja.
3 Pokračujte v zasúvaní nástroja a páčení displeja a zadného krytu od seba v blízkych
rozstupoch okolo zariadenia.
4 Po uvoľnení obrazovky oddeľte displej a zadný kryt.
Potom odložte zadný kryt a obrazovku položte prednou stranou dole na rovnú pracovnú
plochu.
5 Uvoľnite a vyberte skrutky.
6 Odpojte konektor batérie.
7 Vyberte batériu.
125
Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb
alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
www.samsung.com
Slovak. 11/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising