Samsung | SM-T550 | Samsung SM-P550 Užívateľská príručka (Marshmallow)

SM-P550
SM-T550
Používateľská príručka
Slovak. 06/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Informácie o tejto príručke
Sieťové pripojenie
33
Začíname
Wi-Fi
7
Obsah balenia
Funkcie pera S Pen
8
Popis zariadenia
34
Bezdotykový príkaz
10
Pero S Pen
35
Akčná pripomienka
13
Nabíjanie batérie
37
Inteligentný výber
15
Používanie pamäťovej karty
38
Písanie na obrazovku
16
Zapnutie a vypnutie zariadenia
39
S Note
17
Uzamknutie a odomknutie displeja
42
Ozdobný album
43
Používanie pera S Pen
Základy
18
Používanie dotykového displeja
Pohyby a používanie funkcií
21
Usporiadanie domovskej obrazovky
46
Pokročilé funkcie
25
Panel oznámení
47
Viac okien
27
Otváranie aplikácií
27
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
29
Zadávanie textu
31
Zachytenie obsahu obrazovky
31
Moje súbory
32
Šetrenie energie
Prispôsobenie
2
52
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
53
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
54
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
55
Súkromný režim
57
Nastavenie kont
Obsah
Kontakty
58
Pridávanie kontaktov
58
Importovanie alebo exportovanie
kontaktov
59
Vyhľadávanie kontaktov
Pripojenie k iným
zariadeniam
Fotoaparát
60
Základné fotografovanie
61
Režimy snímania
63
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Užitočné aplikácie a funkcie
65
S Finder
65
Plánovač S
67
E-mail
69
Internet
70
Hudba
71
Video
72
Hodiny
73
Kalkulačka
73
Poznámka
74
Inteligentný správca
75
Aplikácie Google
Bluetooth
79
Wi-Fi Direct
80
Rýchlo pripojiť
82
SideSync
87
Smart View
89
Aplikácia Mobile printing
Zariadenie a správca dát
Galéria
64
77
90
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
91
Používanie zariadenia ako vymeniteľného
disku na prenos údajov
92
Aktualizácia zariadenia
93
Zálohovanie a obnova údajov
93
Resetovanie dát
Nastavenia
3
94
Informácie o nastaveniach
94
Wi-Fi
94
Bluetooth
94
Letový režim
95
Využitie dát
95
Ďalšie nastavenia pripojenia
96
Aplikácie
96
Zvuk
97
Zobrazenie
Obsah
97
Pero S Pen
98
Pokročilé funkcie
98
Pozadie
98
Zamknutie a zabezpečenie
99
Súkromie
99
Zjednodušenie ovládania
101 Kontá
101 Zálohovanie a resetovanie
102 Jazyk a vstup
102 Batéria
103 Ukladací priestor
103 Príslušenstvo
103 Dátum a čas
103 Informácie o zariadení
Príloha
104 Riešenie problémov
109 Vyberanie batérie (nevyberateľný typ)
4
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
5
Informácie o tejto príručke
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
6
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
7
Začíname
Popis zariadenia
Svetelný snímač
Predný fotoaparát
Mikrofón
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo hlasitosti
Tlačidlo Domov
Slot pre pamäťovú kartu
Tlačidlo Spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Konektor pre slúchadlá
Multifunkčný konektor
S Pen (SM-P550)
GPS anténa (SM-P550)
GPS anténa (SM-T550)
Magnet na puzdro
Zadný fotoaparát
Magnet na puzdro
Reproduktor
Reproduktor
8
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním spustíte zobrazenie rozdelenej
obrazovky.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
9
Začíname
Pero S Pen
Pero S Pen sa dodáva len s niektorými zariadeniami.
Tlačidlo pera S Pen
Hrot pera S Pen
Pinzeta
Názov
Funkcie
• Pomocou pera S Pen môžete písať, kresliť alebo vykonávať akcie
dotykom na obrazovke.
Hrot pera S Pen
Tlačidlo pera S
Pen
Pinzeta
• Podržaním pera S Pen nad položkami na obrazovke získate prístup
k ďalším funkciám pera S Pen, napríklad k tlačidlu bezdotykových
príkazov alebo funkcii bezdotykového zobrazenia.
• Podržaním pera S Pen nad obrazovkou a stlačením tlačidla pera S Pen
sa zobrazia funkcie bezdotykových príkazov.
• Ak chcete vybrať položky, stlačte a podržte tlačidlo pera S Pen a
potiahnite pero S pen cez ne.
• Pri výmene hrotu odstráňte hrot pera S Pen pomocou pinzety.
10
Začíname
Vybratie pera S Pen
Keď vyberiete pero S Pen z otvoru, zariadenie spustí aplikáciu Bezdotykový príkaz alebo zobrazí
funkcie bezdotykových príkazov v závislosti od nastavenia možností pri vybratí pera S Pen.
Ak chcete zmeniť toto nastavenie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky Nastavenia →
Pero S Pen → Možnosti odpojenia.
Výmena hrotu pera S Pen
Ak je hrot opotrebovaný, vymeňte ho za nový.
1 Pevne uchopte hrot pomocou pinzety a vytiahnite ho.
11
Začíname
2 Vložte nový hrot do pera S Pen.
Dávajte pozor, aby ste si pinzetou neprivreli prsty.
• Nepoužívajte opakovane staré hroty. Mohlo by to spôsobiť nesprávnu funkčnosť pera
S Pen.
• Pri vkladaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
• Do pera S Pen nevkladajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie
pera S Pen alebo zariadenia.
• Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti
Samsung. Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
• Ak používate pero S Pen na obrazovke pod ostrým uhlom, zariadenie nemusí rozpoznať
akcie pera S Pen. Počas používania pero S Pen neohýbajte ani naň nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Tlačidlá Spustené aplikácie a Späť je možné používať pomocou pera S Pen.
12
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Batériu je možné nabíjať aj pri pripojení k
počítaču pomocou USB kábla.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
1 Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
13
Začíname
2 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
14
Začíname
Používanie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
15
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na úvodnej obrazovke postupne
ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Ukladací priestor → Karta SD → Odpojiť.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
3 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V
opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, prípadne by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Ukladací priestor → Karta
SD → Formát → FORMÁTOVAŤ.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených v zariadení. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v
dôsledku činnosti používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
16
Začíname
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
Uzamknutie a odomknutie displeja
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite
prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutého displeja.
Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
17
Základy
Používanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom alebo perom S Pen.
18
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
19
Základy
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
20
Základy
Usporiadanie domovskej obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky. Widgety sú malé aplikácie,
ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť domovskú obrazovku,
pozrite si časť Spravovanie domovskej obrazovky.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátory na obrazovke
Obľúbené aplikácie
21
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe.
22
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Menu. Ak
chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky
v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť Spravovanie
obrazovky aplikácií.
Úprava obrazovky
aplikácií.
Aplikácia
Indikátor obrazovky
23
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
• Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
• Niektoré indikačné ikony sa môžu líšiť v závislosti od zariadení.
Ikona
Význam
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
24
Základy
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné
ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte
podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie položky Nastavenia.
Aktivovať alebo deaktivovať
možnosti. Ťuknutím na tlačidlo a
jeho podržaním zobrazíte
podrobnejšie nastavenia.
Zobrazenie ďalších tlačidiel
rýchlych nastavení.
Nastavenie jasu.
Spustenie aplikácie Rýchlo
pripojiť.
Ťuknite na oznámenie a
vykonajte rôzne postupy.
Vymazať všetky oznámenia.
25
Základy
Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení, ťuknite na
→ UPRAVIŤ, ťuknite na niektorú položku a podržte ju, potiahnite túto položku na
možnosť
iné miesto a potom ťuknite na možnosť HOTOVO.
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Príslušné možnosti
aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na ne. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť
podrobnejšie nastavenia.
• Wi-Fi: Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Zvuk / Stlmiť: Vyberte režim zvuku.
• Rotácia obrazu / Na výšku: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní
zariadenia.
Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Bluetooth: Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
• Šetren. energie: Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie energie.
• Letový režim: Ďalšie informácie nájdete v časti Letový režim.
• Nerušiť: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie
blokovať oznámenia. Ak chcete určiť, ktoré oznámenia sa majú blokovať, postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Nerušiť.
• Režim čítania: Aktivácia alebo deaktivácia režimu čítania. V režime čítania bude zariadenie
chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
• Extrémne šetrenie: Ďalšie informácie nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Súkromný režim: Ďalšie informácie nájdete v časti Súkromný režim.
• Smart View: Ďalšie informácie nájdete v časti Smart View.
• Synchron.: Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie automaticky zosynchronizuje aplikácie, ako
napríklad kalendár alebo e-mail.
26
Základy
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.
a vyberte okno
Zatvorenie aplikácie
Aplikáciu zatvoríte ťuknutím na položku
a potiahnutím ikony aplikácie doľava alebo doprava.
Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku ZAVRIEŤ VŠETKO.
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
tlačidlo s cenou aplikácie.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
27
Základy
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na vyhľadávacie pole a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky UPRAVIŤ.
Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku
VYPNÚŤ → HOTOVO.
Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky
→ OK. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia →
UPRAVIŤ →
Aplikácie → Správca aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca aplikácií →
→ Zakázané, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
• Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
• Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
28
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
• Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
• Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Prechod na ďalší riadok.
Písanie veľkých písmen. Ak
chcete písať všetky písmená
veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.
Posunutie kurzora.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Prepnutie na režimu rukopisu.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Pridať vstupné jazyky a potom
Ťuknite na položku
a podržte ju, ťuknite na položky
vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete
zmeniť posunutím tlačidla medzerníka doľava alebo doprava.
Používanie ďalších funkcií klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Spustiť alebo pozastaviť
zadávanie textu hlasom.
29
Základy
• : Prepnutie do režimu rukopisu.
Zadávanie čísel a symbolov.
Prepnúť na štandardnú
klávesnicu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
• : Prepnutie na plávajúcu alebo rozdelenú klávesnicu.
• : Zmena nastavení klávesnice.
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku → Prilepiť.
Ak chcete vložiť vopred skopírovaný text, ťuknite na položku
30
→ Schránka a vyberte text.
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. V aplikácii Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými
používateľmi.
Na zachytenie snímky obrazovky môžete tiež použiť iné metódy. Ďalšie informácie nájdete v časti
Snímať potiahnutím dlane.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie máte prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení.
Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadení.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie naposledy
otvorených súborov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobraziť súbory uložené v
zariadení.
Zobraziť súbory poľa kategórií.
Zobraziť informácií o úložnom
31
Základy
Šetrenie energie
Režim šetrenia energie
Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Batéria → Režim šetrenia
energie a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú
úroveň, ťuknite na položku Spustiť šetrenie energie a vyberte niektorú možnosť.
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Batéria → Režim extrémneho
šetrenia energie a aktivujte funkciu ťuknutím na prepínač.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu, ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť,
vyberte aplikáciu s
a potom ťuknite na tlačidlo OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie
alebo zvuk, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE
→ Vyp. režim extr. šetr. energie.
• Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
32
Sieťové pripojenie
Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Wi-Fi.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez
nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti,
vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
33
Funkcie pera S Pen
Pero S Pen sa dodáva len s niektorými zariadeniami.
Bezdotykový príkaz
Vyberte pero S Pen z otvoru alebo podržte pero S Pen nad ktoroukoľvek časťou obrazovky a
stlačením tlačidla pera S Pen získate prístup k štyrom užitočným funkciám.
Pomocou funkcií bezdotykových príkazov môžete vykonávať rôzne akcie.
Poznámka s akciou
Inteligentný výber
Písanie na obrazovku
• Akčná pripomienka: Slúži na rýchle zapísanie poznámok a priradenie akcií k nim. Môžete
odosielať správy, vyhľadávať na webe a pod. Ďalšie informácie nájdete v časti Akčná
pripomienka.
• Inteligentný výber: Slúži na rýchle zhromaždenie obsahu. Ďalšie informácie nájdete v časti
Inteligentný výber.
• Písanie na obrazovku: Zaznamenávajte, upravujte a píšte poznámky na snímky obrazovky a
potom ich zdieľajte. Ďalšie informácie nájdete v časti Písanie na obrazovku.
34
Funkcie pera S Pen
Akčná pripomienka
Otvorte panel poznámky s akciou a vytvárajte poznámky na vykonávanie rôznych akcií pomocou
napísaných alebo nakreslených informácií.
1 Na paneli bezdotykových príkazov ťuknite na položku Akčná pripomienka.
2 Napíšte alebo nakreslite poznámku.
3 Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Prepojiť s akciou.
Vyberie sa celá poznámka. Ak chcete použiť konkrétne informácie z poznámky, ťuknutím
mimo vybratej oblasti zrušte výber poznámky a nakreslite tvar okolo daných informácií, aby
ste ich mohli použiť.
Uloženie poznámky.
Vymazanie poznámky.
Prístup k ďalším možnostiam.
Písanie poznámky alebo zmena
farby pera.
Odstránenie poznámky.
Dostupné funkcie pre vybraté
informácie o poznámke
Nastavenie veľkosti
poznámkového bloku.
35
Funkcie pera S Pen
4 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť s vybratými informáciami z poznámky.
Vybratá aplikácia sa spustí z položky Akčná pripomienka.
Vyhľadávanie na webe.
Odoslanie e-mailu.
Vyhľadávanie umiestnenia.
Vytvorenie kontaktu.
Vytvorenie úlohy.
Zobrazenie poznámok
Na obrazovke Akčná pripomienka ťuknite na položky Zoznam. Vyberte poznámku, ktorú chcete
zobraziť a upraviť.
Pridanie widgetov Pripomienka akcie na domovskú obrazovku
Po vytvorení poznámky ťuknite na položky ĎALŠIE → Pripnúť na domovskú obrazovku.
Poznámka sa automaticky uloží a na domovskú obrazovku sa pridá widget Akčná pripomienka.
Ťuknutím na widget na domovskej obrazovke môžete zobraziť alebo upraviť poznámku.
Úprava poznámky ako súboru aplikácie S Note
Počas vytvárania poznámky ťuknutím na položku ĎALŠIE → Upraviť ako súbor aplikácie S Note
otvorte aplikáciu S Note a upravte poznámku v tejto aplikácii. Rovnaká farba pera, akú ste používali
v aplikácii Akčná pripomienka, sa použije aj v aplikácii S Note.
36
Funkcie pera S Pen
Inteligentný výber
Pomocou pera S Pen môžete zhromaždiť požadovanú oblasť obsahu zobrazeného na obrazovke.
Môžete zhromaždiť obsah z webových stránok alebo hudbu a videá počas prehrávania.
1 Na mieste, kde sa nachádza obsah, ktorý chcete získať, napríklad časť webovej stránky,
otvorte panel bezdotykových príkazov a ťuknite na položku Inteligentný výber.
2 Potiahnite pero S Pen cez obsah, ktorý chcete zhromaždiť.
3 Vyberte možnosť, ktorú chcete pri zhromaždenej položke použiť.
• : Extrahovanie textu z položky. Extrahovaný text môžete skopírovať do schránky.
Extrahovanie textu.
• Zdieľať: Zdieľanie položky s ostatnými.
• Uložiť do Albumu výstrižkov: Uloženie položky v aplikácii Ozdobný album.
37
Funkcie pera S Pen
Písanie na obrazovku
Zaznamenajte snímky obrazovky, na ktoré môžete písať alebo kresliť.
1 Na mieste, kde sa nachádza obsah, ktorý chcete zaznamenať, napríklad časť webovej stránky,
otvorte panel bezdotykových príkazov a ťuknite na položku Písanie na obrazovku.
Automaticky sa zaznamená aktuálna obrazovka a na obrazovke sa zobrazí panel nástrojov na
úpravy.
2 Napíšte na snímku obrazovky poznámku.
3 Vyberte možnosť, ktorú chcete pri snímke obrazovky použiť.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými.
• Uložiť do Galérie: Uloženie snímky obrazovky. V aplikácii Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
38
Funkcie pera S Pen
S Note
Vytvárajte vlastné poznámky, v ktorých zaznamenáte svoje myšlienky a nápady. Môžete vložiť aj
multimediálne súbory a vytvoriť fotografické poznámky.
Používanie widgetu S Note
Niektoré funkcie aplikácie S Note môžete spustiť priamo z widgetu S Note.
Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu vo widgete S Note.
Spustenie aplikácie S Note.
Vytvorenie poznámky v
textovom režime.
Vytvorenie poznámky v režime
rukopisu.
Vytváranie poznámok
1 Ťuknite na položku S Note na obrazovke aplikácií.
Alebo na úvodnej obrazovke ťuknite na položku
2 Ťuknite na položku
3 Vytvorte poznámku.
vo widgete S Note.
.
Ťuknite na položku Pero, aby ste mohli písať alebo kresliť na obrazovku, alebo na položku
Text, aby ste mohli zadať text pomocou klávesnice.
Prístup k ďalším možnostiam.
Napísanie poznámky.
Uloženie poznámky.
Vymazanie poznámky.
Zadanie poznámky.
Vrátenie a opakovanie poslednej
akcie.
Priloženie ďalšej strany k
aktuálnej poznámke.
39
Funkcie pera S Pen
Zmena nastavení pera
Pri písaní alebo kreslení na obrazovku ešte raz ťuknite na položku Pero, čím zmeníte typ pera,
hrúbku čiary alebo farbu pera.
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Výber novej farby pomocou
aplikácie palety farieb.
Zmena farby pera.
Plniace pero
Kaligrafické pero
Používanie gumy na vymazanie riadka
1 Ťuknite na položku Guma.
2 Ťuknite na oblasť, ktorú chcete vymazať.
Celý riadok v tejto oblasti sa vymaže. Pomocou gumy na vymazanie riadka môžete vymazať
poznámku S Note po jednotlivých riadkoch.
• Ak chcete vymazať len oblasť, ktorej sa dotknete perom S Pen, ešte raz ťuknite na položku
Guma a potom ťuknite na položku Vymazať oblasť dotyku. Veľkosť gumy môžete
upraviť potiahnutím prvku na nastavenie veľkosti.
• Ak chcete vymazať poznámku, ťuknite na položku VYMAZAŤ VŠETKO.
Ani s malou gumou sa vám však nemusí podariť presne vymazať požadovanú časť.
40
Funkcie pera S Pen
Úprava rukou písaných poznámok
Rukou písané poznámky môžete upravovať pomocou rôznych možností úprav, napríklad
vystrihnutia, presunutia, zmeny veľkosti alebo transformácie.
1 Tam, kde sa v poznámke nachádza rukopis alebo kresba, ťuknite na položku ĎALŠIE → Režim
výberu.
2 Ťuknite alebo nakreslite čiaru okolo zadaného obsahu, ktorý chcete vybrať a upraviť.
Ak chcete zadaný obsah premiestniť na iné miesto, vyberte ho a potiahnite na nové miesto.
Ak chcete zmeniť veľkosť zadaného obsahu, vyberte ho a potiahnite rukoväť rámu.
3 Použite jednu z nasledujúcich možností:
• Rozlož.: Usporiadanie vrstiev.
• Vystrihnúť: Vystrihnutie zadaného obsahu. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na
toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Kopírovať: Kopírovanie zadaného obsahu. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na
toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
41
Funkcie pera S Pen
Ozdobný album
Obsah z rôznych zdrojov môžete zhromaždiť a vytvoriť z neho vlastný digitálny ozdobný album.
Počas prezerania webových stránok alebo videí môžete vybrať požadovanú oblasť a pridať ju do
ozdobných albumov.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď spustíte túto aplikáciu po prvý raz alebo ju reštartujete po obnovení údajov, prečítajte si a
odsúhlaste podmienky a potom nastavte možnosť synchronizácie.
1 Ťuknite na položku Ozdobný album na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknutím na položku vyberte kategóriu a vyberte ozdobný album.
Ak sa pod obsahom ozdobného albumu nachádza prepojenie, ťuknutím na prepojenie
prejdete k príslušnému zdroju.
3 Ak chcete vykonať úpravu, ťuknite na položku UPRAVIŤ.
Do ozdobného albumu môžete pridať nadpis, text, poznámky alebo značky.
4 Ťuknutím na položku ULOŽIŤ uložíte zmeny.
42
Funkcie pera S Pen
Používanie pera S Pen
Pomocou pera S Pen môžete písať, kresliť alebo vykonávať dotykové akcie. Stlačením tlačidla
pera S Pen získate jednoducho prístup k ďalším funkciám.
Bezdotyk. zobrazenie
Podržaním pera S Pen nad položkou na obrazovke môžete vykonávať rozličné funkcie.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, ťuknite na položky
Nastavenia → Pero S Pen → Bezdotyk. zobrazenie a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač.
Zobrazenie ukážky informácií
Ukázaním na obrazovku zobrazíte ukážku obsahu alebo informácie v kontextovom okne.
43
Funkcie pera S Pen
Používanie tlačidla bezdotykových príkazov
Podržaním pera S Pen nad položkami v niektorých aplikáciách, napríklad Galéria a Video, sa v
okne ukážky zobrazí tlačidlo bezdotykových príkazov. Pomocou tlačidla bezdotykových príkazov
môžete vykonávať rôzne akcie priamo z okna ukážky.
Tlačidlo bezdotykových príkazov
Výber pomocou pera
Ak chcete vybrať viaceré položky alebo text, stlačte a podržte tlačidlo pera S Pen a potiahnite
pero S Pen cez text alebo zoznamy položiek. Vybraté položky alebo text môžete tiež skopírovať a
vložiť do inej aplikácie alebo zdieľať s ostatnými.
44
Funkcie pera S Pen
Priamy vstup perom
Prostredníctvom pera S Pen môžete vypĺňať formuláre a písať správy pomocou rukopisu.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, ťuknite na položky
Nastavenia → Pero S Pen → Priamy vstup perom a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač.
Písanie do textových polí
1 Podržte pero S Pen nad textovým poľom.
2 Ťuknutím na položku otvorte pole rukopisu.
3 Píšte pomocou pera S Pen.
4 Po skončení ťuknite na položku HOTOVO.
45
Pohyby a používanie funkcií
Pokročilé funkcie
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Snímať potiahnutím dlane
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie → Snímať
potiahnutím dlane a potom ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
Bok ruky položte na obrazovku a prejdite ňou po obrazovke sprava doľava alebo naopak, čím
zaznamenáte snímku obrazovky. V aplikácii Galéria môžete zobraziť nasnímané obrázky. Po
zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými používateľmi.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
46
Pohyby a používanie funkcií
Jednoduché stíšenie
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie →
Jednoduché stíšenie a potom ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
Zakrytím obrazovky dlaňou stlmíte budíky.
Viac okien
O funkcii zobrazenia viacerých okien
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na položku
otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
47
Pohyby a používanie funkcií
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 Vyberte ďalšiu aplikáciu na spustenie.
Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu
podržaním.
48
a jej
Pohyby a používanie funkcií
Použitie ďalších možností
Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim
možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:
• : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
• : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite
na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
49
Pohyby a používanie funkcií
• : Minimalizovanie okna.
• : Maximalizovanie okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Kontextové zobrazenie
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.
2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.
Presunúť obsah.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
50
Pohyby a používanie funkcií
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na nové miesto.
Spustenie kontextového okna z rozdeleného zobrazenia na displeji
1 V rozdelenom zobrazení na displeji ťuknite na okno aplikácií, aby sa otvorilo v kontextovom
okne.
2 Ťuknite na kruh a podržte ho medzi oknami s aplikáciami.
V kontextovom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.
51
Prispôsobenie
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
Spravovanie domovskej obrazovky
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, otvorte domovskú obrazovku, ťuknite na prázdne miesto a podržte ho,
ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte ho a potom ho presuňte na domovskú
obrazovku.
Presúvanie a odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Okrem toho môžete presunúť najčastejšie používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju potiahnite na položku
Odstrániť, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie priečinka
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Zadajte názov priečinka.
Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a
presuňte ju do priečinka.
52
Prispôsobenie
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Spravovanie obrazovky aplikácií
Presúvanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju
na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky
alebo uzamknutej obrazovky.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a potom ťuknite na
položku Tapety. Alebo na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Pozadie.
2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky,
ťuknite na možnosť Z aplik. Galéria.
4 Ťuknite na možnosť NASTAVIŤ AKO POZADIE alebo HOTOVO.
53
Prispôsobenie
Zmena zvonení
Môžete meniť zvuky oznámení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zvuk.
Zvonenie upozornenia nastavíte tak, že ťuknete na položku Zvuky oznámení → Predvolený
zvuk oznámení, zvolíte zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo OK.
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim
osobným údajom.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Typ
zamknutia obrazovky a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód
odomknutia pri každom odomykaní.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Vzor
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
Kód PIN
Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným
zadaním.
Heslo
Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom
heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.
54
Prispôsobenie
Súkromný režim
Tento režim slúži na to, aby sa cudzím osobám znemožnil prístup ku konkrétnemu obsahu, ako
sú obrázky a dokumenty uložené v zariadení. Môžete uložiť obsah na konkrétne umiestnenie a
potom deaktivovať súkromný režim, čím bezpečne skryjete položky.
Aktivácia súkromného režimu
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromie → Súkromný
režim a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.
Pri prvom aktivovaní súkromného režimu nastavte prístupový kód pre súkromný režim podľa
pokynov na obrazovke.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Súkromný režim sa aktivuje a v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť a vstupovať do
nich. Ak chcete skryť položky, ktoré sú uložené v priečinku Súkromné, vypnite súkromný
režim.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.
2 Vyberte položku a postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Premiestniť do priečinka
Súkromné.
Ak súkromný režim nie je aktivovaný, predvolený prístupový kód k súkromnému režimu
zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Vybraté položky budú presunuté do priečinka Súkromné.
55
Prispôsobenie
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromie → Súkromný
režim a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory → Súkromné.
Na displeji sa zobrazia položky, ktoré boli presunuté do priečinka Súkromné.
Zobrazenie obsahu
1 V priečinku Súkromné ťuknite na položku, podržte na nej prst a potom začiarknite položky,
ktoré chcete zobraziť.
2 Ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť z priečinka Súkromné.
3 Vyberte priečinok, do ktorého chcete položky uložiť, a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Položky budú presunuté do vybraného priečinka.
Automatická deaktivácia súkromného režimu
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri vypnutej obrazovke vždy automaticky deaktivovalo
súkromný režim.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromie → Súkromný
režim a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Ťuknutím na prepínač Automaticky vypnúť zapnite túto funkciu.
Keď je aktivovaná možnosť Automaticky vypnúť, zariadenie neprenesie súbory do
priečinka Súkromné, ak sa displej počas prenosu vypne.
56
Prispôsobenie
Nastavenie kont
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto a
vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií ťuknite na možnosť Nastavenia → Kontá, vyberte konto a potom ťuknite
na možnosť ĎALŠIE → Odstrániť konto.
57
Kontakty
Pridávanie kontaktov
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení
Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v
časti Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kontakty.
2 Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Kontakty môžete importovať zo služieb ukladacieho priestoru do zariadenia alebo ich exportovať
zo zariadenia do služieb ukladacieho priestoru.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kontakty.
Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Importovať/exportovať kontakty, a
potom vyberte možnosť Importovať alebo Exportovať.
58
Kontakty
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• : Vytvorenie e-mailu.
59
Fotoaparát
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku Odfotiť.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
Zobrazenie aktuálneho
režimu.
Zobrazte nasnímané
fotografie a videá.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
Začať nahrávanie
videa.
Toto nastavenie určuje
dĺžku časovača.
Nasnímanie fotografie.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/kamerou.
Zmena nastavení
fotoaparátu/kamery.
Zmena režimu
fotografovania.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
60
Fotoaparát
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustite aplikáciu Fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Režimy snímania
Automatický
Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim
fotografie.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Automatický.
Panoráma
Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Panoráma.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
61
Fotoaparát
Sériové snímanie
Pomocou tohto režimu môžete vytvárať série fotografií pohybujúcich sa objektov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Sériové
snímanie.
Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu
a podržte ju.
Krásna tvár
Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť jemnejšie
obrázky.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Krásna tvár.
Viacnásobné selfie
Pomocou tohto režimu nasnímate v stanovenom intervale sériu vlastných portrétov a uložíte
fotografie podľa vášho výberu.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Fotoaparát.
2 Ťuknutím na ikonu nastavte používanie predného fotoaparátu.
3 Ťuknite na položku REŽIM → Viacnásobné selfie.
4 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na položku nasnímajte vlastnú fotografiu.
Fotografiu môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.
Zariadenie bude snímať fotografie v dvojsekundových intervaloch.
5 Zaškrtnite fotografie, ktoré chcete uložiť, a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ozvučená snímka
Tento režim umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom. Zariadenie fotografie identifikuje
prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Ozvučená
snímka.
Športy
Pomocou tohto režimu môžete snímať fotografie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Športy.
62
Fotoaparát
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Fotoaparát → . Niektoré z nasledujúcich možností
nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.
• Rozlíšenie videa (zadný): Výber rozlíšenia. Vyššie rozlíšenie znamená videá vyššej kvality,
ktoré však zaberajú viac pamäte.
• Ovládanie gestami: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo vašu dlaň, takže pomocou nej
môžete ovládať snímanie autoportrétov.
• Uložiť fotogr. ako na ukážke: Prevrátenie obrázka na vytvorenie zrkadlového obrazu
pôvodnej scény pri fotografovaní s predným fotoaparátom.
• Režim zobrazenia: Zmena pomeru strán obrazovky s ukážkou.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Nastavenie zariadenia tak, aby k fotografii pripojilo značku o polohe.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Keď zdieľate fotografiu s pripojenou značkou o polohe, informácie o polohe môžu byť
viditeľné pre ostatných. Ak tomu chcete predísť, pri prezeraní fotografie ťuknite na
položky ĎALŠIE → Podrobnosti → UPRAVIŤ a potom ťuknutím na položku
v časti
GPS odstráňte informácie o polohe.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Funkcia tlačidiel hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na
ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
63
Galéria
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Galéria a vyberte obrázok alebo video.
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
.
Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.
Pridanie do zoznamu
obľúbených položiek.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Úprava obrázku.
Zdieľanie obrázka s ostatnými.
Odstrániť obrázok.
64
Užitočné aplikácie a funkcie
S Finder
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať obsah v zariadení. Môžete použiť rôzne filtre a prezerať si
históriu vyhľadávania.
Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku
→ S Finder.
Vyhľadávanie obsahu
Ťuknite do poľa vyhľadávania a zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a povedzte
Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na Filter a použite filtre pod poľom
vyhľadávania.
Ak chcete vybrať možnosť vyhľadávania kategórií, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE →
Vyberte hľadané miesta.
Plánovač S
Vytváranie udalostí
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku . Prípadne vyberte dátum, ktorý neobsahuje udalosti, a znova ťuknite na
tento dátum.
Ak dátum už obsahuje uložené udalosti, ťuknite na dátum a potom ťuknite na položku
65
.
Užitočné aplikácie a funkcie
3 Vstúpte do podrobností udalosti.
Zadanie názvu.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Nastavenie pripomienky pre
udalosť.
Zobrazenie polohy udalosti.
Priložte mapu zobrazujúcu
miesto konania udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
Vytváranie úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku ÚLOHY, zadajte podrobnosti a potom ťuknutím na položku DNES alebo
ZAJTRA nastavte dátum splnenia.
Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku
.
3 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, ťuknite na možnosti ĎALŠIE
→ Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým sa chcete
zosynchronizovať a prihláste sa.
Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Kontá a potom vyberte službu konta.
66
Užitočné aplikácie a funkcie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ťuknite na položku
PRIHLÁSIŤ SA. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku MANUÁLNE NAST.
Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia →
Pridať konto.
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Ťuknite na položky
ĎALŠIE → Nastavenia → ĎALŠIE → Nastaviť predvolené konto, vyberte konto a potom
ťuknite na položku HOTOVO.
Odosielanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ak chcete napísať e-mail, ťuknite na položku
v dolnej časti obrazovky.
Priložiť obrázky, videá a ďalšie
položky.
Odoslanie e-mailu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridať príjemcov.
Pridať kópiu alebo skrytú kópiu.
Zadať predmet.
Príjemcov pridať zo zoznamu
kontaktov.
Zadanie textu e-mailu.
67
Užitočné aplikácie a funkcie
Čítanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a prevezmú sa nové e-maily.
Ťuknite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci e-mail.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie tejto e-mailovej adresy
do zoznamu kontaktov alebo
zobraziť ďalšie možnosti.
Označenie e-mailu ako
pripomienky.
Otvorenie príloh.
Poslanie e-mailu ďalej.
Odpovedanie všetkým
príjemcom.
Odstránenie e-mailu.
Odpoveď na e-mail.
68
Užitočné aplikácie a funkcie
Internet
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Obnoviť aktuálnu webovú
stránku.
Prechod na skôr navštívenú
stránku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobrazte svoje záložky, uložené
stránky a najnovšiu históriu
pripojenia k internetu.
Zatvoriť kartu.
Otvoriť novú kartu.
Otvoriť domovskú stránku.
69
Užitočné aplikácie a funkcie
Hudba
Prehrávanie hudby
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Prístup k ďalším možnostiam.
Otvorenie zoznamu položiek.
Nastavenie skladby ako
obľúbenej.
Nastavenie hlasitosti.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Prechod na predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a podržaním
posuniete video dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
Ak chcete počúvať skladby s vyrovnanou úrovňou hlasitosti, ťuknite na položky ĎALŠIE →
Nastavenia a potom aktivujte funkciu ťuknutím na prepínač Inteligentná hlasitosť.
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Funkcia Inteligentná hlasitosť sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.
70
Užitočné aplikácie a funkcie
Video
Prehrávanie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Posúvanie dopredu alebo
dozadu ťahaním posúvača.
Nastavenie hlasitosti.
Posunutie ovládacieho
panela doľava.
Posunutie ovládacieho
panela doprava.
Zmena pomeru strán.
Prepnúť na kontextový
videoprehrávač.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dozadu.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu
dopredu.
Pozastavenie a
pokračovanie v prehrávaní.
71
Užitočné aplikácie a funkcie
Hodiny
BUDÍK
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → BUDÍK.
Nastavenie budíkov
Nastavte čas upozornenia, ťuknutím na položku MOŽNOSTI nastavte rôzne možnosti
upozornenia a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku
budíka.
vedľa
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na ikonu
na budíku.
SVETOVÝ ČAS
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest alebo na zemeguli a potom ťuknite
.
na položku
Odstránenie hodín
Na hodinách ťuknite na ikonu
.
STOPKY
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → STOPKY.
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku OKRUH.
Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte. Ak chcete vymazať časy okruhov,
ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
72
Užitočné aplikácie a funkcie
ČASOVAČ
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → ČASOVAČ.
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ťuknite na položku ODMIETNUŤ, keď sa časovač vypne.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Poznámka
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať poznámky a organizovať ich podľa kategórií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknite na položku Poznámka na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
použite jednu z nasledujúcich možností:
• Kateg.: Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• Úlohy: Pridanie zaškrtávacích políčok na začiatok každého riadku s cieľom vytvoriť zoznam
úloh.
• Obrázok: Vložiť obrázky.
• Hlasová: Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.
73
Užitočné aplikácie a funkcie
Vyhľadávanie poznámok
Ťuknite na položku HĽADAŤ v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie
poznámok, ktoré ho obsahujú.
Inteligentný správca
Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM a
zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať jedným ťuknutím prsta.
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Inteligentný správca → VYČISTIŤ VŠETKO.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií:
• Identifikácia aplikácií, ktoré nadmerne spotrebúvajú energiu batérie, a vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Vyhľadávanie malvéru.
Používanie aplikácie Inteligentný správca
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Inteligentný správca a vyberte funkciu.
Batéria
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V zariadeniach s nízkou
úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie tak, že aktivujete funkcie na úsporu energie
a zatvoríte aplikácie, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo energie z batérie.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
Úložisko
Skontrolujte stav využitej a dostupnej kapacity pamäte. Môžete odstrániť nepoužívané a
prebytočné súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nebudete používať.
74
Užitočné aplikácie a funkcie
RAM
Skontrolujte veľkosť dostupného miesta v pamäti RAM. Môžete zatvoriť aplikácie spustené na
pozadí a obmedziť miesto v pamäti RAM, ktorú používate na zrýchlenie zariadenia.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie kont.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Google+
Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež
zálohovať svoje fotografie a videá a viac.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.
75
Užitočné aplikácie a funkcie
Filmy a TV Play
Sledujte videá uložené vo vašom zariadení a preberajte rôzny obsah na sledovanie z aplikácie
Obchod Play.
Knihy Play
Preberať rôzne knihy z aplikácie Obchod Play a čítať ich.
Kiosk Play
Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.
Hry Play
Preberať hry z aplikácie Obchod Play aj hrať ich s inými.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a
nahrali ich na Google+.
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
76
Pripojenie k iným
zariadeniam
Bluetooth
O funkcii Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
77
Pripojenie k iným zariadeniam
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho
chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijaté
obrázky môžete zobraziť v časti Galéria.
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, s ktorým párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
78
Pripojenie k iným zariadeniam
Wi-Fi Direct
Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Wi-Fi Direct a vyberte zariadenie, do ktorého chcete
preniesť obrázok.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
79
Pripojenie k iným zariadeniam
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Prijaté obrázky môžete zobraziť v časti Galéria.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
Rýchlo pripojiť
Informácie o rýchlom pripojení
Táto funkcia slúži na jednoduché vyhľadanie a pripojenie zariadení v blízkosti.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
• Názov zariadenia sa môže líšiť v závislosti od zariadení s funkciou Bluetooth, s ktorými
sa páruje. Napríklad názov zariadenia sa môže zobraziť ako BT MAC.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť
Ak používate túto funkciu po prvýkrát, ťuknite na položku ŠTART.
Keď sa tento panel otvorí, funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky aktivujú a zariadenie
vyhľadá zariadenia v blízkosti.
Ak máte vo vašom zariadení nainštalovanú aplikáciu Samsung Link, zoznam zariadení
zaregistrovaných v tejto aplikácií sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
80
Pripojenie k iným zariadeniam
2 Ťuknite na Hľadať blízke zariadenia.
Ak nie je k dispozícii žiadne zariadenie pripojené v minulosti, zariadenie automaticky vyhľadá
zariadenia v blízkosti.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia. Prepojenie medzi
zariadeniami vykonáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete umožniť zariadeniam nachádzajúcim sa v blízkosti, aby vyhľadali vaše zariadenie
a pripojili sa k nemu, ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenie viditeľnosti zariadenia a
potom vyberte príslušnú možnosť.
Opakované vyhľadávanie zariadení
Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.
Ťuknite na položku OBNOVIŤ a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.
Deaktivovanie funkcie rýchleho pripojenia
Ťuknite na položku
.
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť
2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
3 Ťuknite na položku Zdieľať obsah a vyberte kategóriu média.
4 Zvoľte obsah, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na položku HOTOVO.
Vaše zariadenie odošle obsah do pripojeného zariadenia.
81
Pripojenie k iným zariadeniam
SideSync
Informácie o aplikácii SideSync
Aplikácia SideSync umožňuje jednoduché zdieľanie obrazovky a údajov medzi smartfónmi
a tabletmi Samsung so systémom Android a akýmikoľvek počítačmi. Oznámenia môžete
skontrolovať prostredníctvom panelu alebo v kontextových oknách.
Predtým ako začnete
• Aplikácia SideSync musí byť nainštalovaná na oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť. Ak
aplikácia SideSync nie je nainštalovaná, prevezmite ju a nainštalujte jedným z týchto spôsobov:
– – Ak chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu SideSync na tablet alebo smartfón Samsung so
systémom Android, vyhľadajte aplikáciu SideSync na lokalite Galaxy Apps alebo Obchod
Play. Ak vaše zariadenie nepodporuje aplikáciu SideSync, aplikácia sa nemusí dať vyhľadať.
– – Ak chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu SideSync do počítača, navštívte lokalitu
www.samsung.com/sidesync. Na tejto webovej lokalite nájdete aj informácie o
systémových požiadavkách aplikácie SideSync.
• Ak chcete prepojiť váš tablet a smartfón, musia podporovať funkciu Wi-Fi Direct.
• Ak chcete bezdrôtovo prepojiť váš tablet a počítač, musia byť pripojené k rovnakému
prístupovému bodu bezdrôtovej siete.
Pripojenie k počítačom alebo smartfónom
Pripojenie k počítaču
1 Tablet pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Prípadne pripojte obe zariadenia k rovnakému prístupovému bodu.
2 Aplikáciu SideSync spusťte v obidvoch zariadeniach.
3 Na oboch zariadeniach ťuknite na položku ŠTART.
Obe zariadenia sa navzájom vyhľadajú a pripoja. V počítači sa potom zobrazí panel.
82
Pripojenie k iným zariadeniam
Pripojenie k smartfónu pomocou funkcie Wi-Fi Direct
1 Na tablete aj smartfóne spustite aplikáciu SideSync.
2 Na oboch zariadeniach ťuknite na položku ŠTART.
Obe zariadenia sa navzájom vyhľadajú a pripoja.
3 Na tablete vyberte v zozname rozpoznaných zariadení váš smartfón.
4 Na smartfóne prijmite žiadosť o pripojenie.
Na tablete sa zobrazí panel.
Automatické pripojenie zariadení
Ak boli dve zariadenia už v minulosti pripojené, môžete ich nastaviť tak, aby sa automaticky znovu
pripojili.
Na tablete ťuknite na položky SideSync → ĎALŠIE → Nastavenia a potom ťuknutím na prepínač
Automaticky pripájať zariadenia aktivujte funkciu automatického pripojenia.
83
Pripojenie k iným zariadeniam
Používanie panelu
Môžete spúšťať často používané aplikácie alebo zobraziť oznámenia z tabletu.
Keď ťuknete na oznámenie, spustí sa súvisiaca aplikácia alebo program. Na nasledujúcom obrázku
je zobrazený panel tabletu v počítači.
Minimalizovanie panelu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zatvorenie panelu.
Zapnutie virtuálnej obrazovky
tabletu.
Pridanie ďalších aplikácií.
Ťuknite na oznámenie a
vykonajte rôzne postupy.
Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie môžete zmeniť usporiadanie aplikácií alebo ich
odstrániť.
Pokračovanie v prehrávaní médií
Hudbu alebo video môžete pozastaviť na tablete a pokračovať v prehrávaní na inom zariadení.
Na paneli vyberte tlačidlo prehrávania v ovládači hudby alebo v oznámení videa. Prehrávanie sa
pozastaví na tablete a spustí sa na druhom zariadení.
Ovládač hudby a oznámenie videa z pripojeného zariadenia sa zobrazí, len ak prehrávate
mediálne súbory prostredníctvom predvolenej aplikácie na prehrávanie hudby alebo
videa.
Zdieľanie webovej stránky
Webovú stránku môžete otvoriť na tablete a zobraziť ju vo webovom prehliadači pripojeného
zariadenia.
Počas prehľadávania webových stránok na tablete sa na paneli zobrazí oznámenie o prístupe na
web. Na paneli vyberte toto oznámenie. Rovnaká webová stránka sa potom zobrazí na pripojenom
zariadení.
84
Pripojenie k iným zariadeniam
Používanie virtuálnej obrazovky
Aplikácia SideSync umožňuje zrkadlenie obrazovky zariadenia na inom zariadení. Prostredníctvom
virtuálnej obrazovky môžete používať funkcie zariadenia. Na nasledujúcom obrázku je zobrazená
virtuálna obrazovka tabletu v počítači.
Na paneli ťuknite na položku Tablet screen.
• Niektoré funkcie nemusia byť dostupné prostredníctvom virtuálnej obrazovky.
• Vzhľad a funkcie virtuálnej obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného
zariadenia.
Minimalizovanie virtuálnej
obrazovky.
Zatvorenie virtuálnej obrazovky.
Maximalizovanie virtuálnej
obrazovky.
Ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Vždy navrchu: Nastavenie virtuálnej obrazovky tak, aby bola vždy navrchu.
• Otočiť: Otočenie obrazovky.
• Priehľadnosť okien: Nastavenie úrovne priehľadnosti virtuálnej obrazovky.
• Odfotiť: Zaznamenanie snímky obrazovky.
• Zapnúť prezentačný režim: Zapnutie obrazovky tabletu, aby ju bolo možné ovládať z
počítača aj tabletu. Táto funkcia nemusí byť v závislosti od pripojeného zariadenia k dispozícii.
• Pridať medzi obľúbené: Pridanie aktuálnej aplikácie na panel.
Ak chcete premiestniť virtuálnu obrazovku, kliknite na vrchnú časť virtuálnej obrazovky a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete upraviť veľkosť virtuálnej obrazovky, umiestnite ukazovateľ myši na okraj virtuálnej
obrazovky a potom naň kliknite a potiahnite ho.
85
Pripojenie k iným zariadeniam
Prepínanie medzi obrazovkami
Ak chcete používať skutočnú obrazovku tabletu, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov na
tablete. Virtuálna obrazovka sa vypne a zapne sa obrazovka tabletu.
Ak sa chcete vrátiť na virtuálnu obrazovku, kliknite na virtuálnu obrazovku tabletu v počítači.
Skutočná obrazovka sa vypne a zapne sa virtuálna obrazovka.
Virtuálnu obrazovku a obrazovku pripojeného zariadenia môžete zobraziť a ovládať
→ Zapnúť prezentačný
súčasne. Na virtuálnej obrazovke ťuknutím na položky
režim zapnite obrazovku pripojeného zariadenia. Táto funkcia nemusí byť v závislosti od
pripojeného zariadenia k dispozícii.
Zdieľanie súborov a schránky
Kopírovanie súborov do tabletu
Vyberte súbory v počítači a potiahnite ich na panel alebo virtuálnu obrazovku tabletu. Súbory sa
uložia do priečinka Moje súbory → Pamäť zariadenia → SideSync.
Počas vytvárania e-mailu na virtuálnej obrazovke sa skopírované súbory priložia k vytváranému
e-mailu.
Keď je zapnutá virtuálna obrazovka tabletu a skutočná obrazovka, nie je možné zdieľať
súbory.
Zdieľanie schránky
Prostredníctvom funkcie zdieľania schránky môžete prakticky skopírovať a vložiť text medzi
pripojenými zariadeniami. Skopírujte alebo vystrihnite text z virtuálnej obrazovky a vložte ho do
textového poľa mimo virtuálnej obrazovky alebo naopak.
86
Pripojenie k iným zariadeniam
Smart View
Informácie o funkcii Smart View
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah.
Zariadenia s podporou
funkcie Smart View (modul
AllShare Cast, HomeSync)
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
87
Pripojenie k iným zariadeniam
Screen Mirroring na televízore
Skôr než vaše zariadenie prepojíte s televízorom, zariadenie s podporou funkcie Smart View
pripojte k televízoru. O nastavení prepojenia sa dočítate v Používateľskej príručke zariadenia.
Nasledovné akcie sú príkladom zobrazovania obsahu na televízore pripojenom prostredníctvom
modulu AllShare Cast.
1 Modul AllShare Cast pripojte pomocou kábla HDMI k televízoru.
2 Na televízore zvoľte režim pripojenia, napr. HDMI alebo externé zariadenie.
3 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť → Smart View.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
Ak zariadenie zapájate po prvýkrát, ťuknite na názov modulu v zozname a podržte ho
a zadajte číslo PIN zobrazené na obrazovke televízora.
5 Otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na
zariadení.
88
Pripojenie k iným zariadeniam
Aplikácia Mobile printing
Zariadenie pripojte k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie nastavenia pripojenia → Tlač
→ Stiahnuť doplnok a vyhľadajte doplnok tlačiarne na lokalite Obchod Play. Vyberte doplnok k
tlačiarni a nainštalujte ho.
Pripojenie k tlačiarni
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie nastavenia pripojenia → Tlač,
vyberte doplnok tlačiarne a aktivujte ho ťuknutím na prepínač. Zariadenie vyhľadáva tlačiarne,
ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
Ak chcete pridať tlačiarne ručne, vyberte doplnok tlačiarne, ťuknite na položky ĎALŠIE → Pridať
tlačiareň → ADD PRINTER, zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, vyberte doplnok tlačiarne a ťuknite na položky ĎALŠIE →
Nastavenia tlače.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky Zdieľať
→ Tlačiť →
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
89
Zariadenie a správca dát
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch
do nového zariadenia. K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.
• Mobilná verzia (Smart Switch Mobile): Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu
možno prevziať z lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
• Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete
prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.
• V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung
Smart Switch.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Prenos údajov z mobilného zariadenia
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.
Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod
Play.
Spustite aplikáciu Smart Switch a podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z
predchádzajúceho zariadenia.
Prenos údajov z počítača
Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do nového
zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
90
Zariadenie a správca dát
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Nové zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do nového zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
Používanie zariadenia ako vymeniteľného
disku na prenos údajov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Prenášajú sa mediálne súbory cez
USB → Prenos mediálnych súborov.
Ak počítač nedokáže vaše zariadenie rozpoznať, ťuknite na položku Prenos fotografií.
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
91
Zariadenie a správca dát
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Manuálne sťahovanie aktualizácií.
Aktualizácia aplikácie Smart Switch
Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.
1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 V okne pripojenia v počítači kliknite na tlačidlo Aktualizovať.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od
počítača všetky mediálne zariadenia.
92
Zariadenie a správca dát
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje
zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie
nájdete v časti Nastavenie kont.
Použitie konta Samsung
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Zálohovať moje údaje, vyberte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku
ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač Automatické
zálohovanie túto funkciu aktivujte.
Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku Obnoviť. Ak chcete obnoviť
vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.
Použitie konta Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
a potom vykonajte aktiváciu ťuknutím na položku Zálohovať moje údaje. Ťuknite na položku
Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.
Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač Automatické obnovenie
aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Zariadenie
sa reštartuje automaticky.
93
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku HĽADAŤ.
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku ĎALŠIE.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Ťuknite na položky ĎALŠIE → Nechať Wi-Fi zap. pri spánku.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bluetooth a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Letový režim a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač.
94
Nastavenia
Využitie dát
Môžete sledovať prenos dát v zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Využitie dát.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ĎALŠIE.
• Obmedziť siete: Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypla synchronizácia na pozadí pri
používaní siete Wi-Fi.
Ďalšie nastavenia pripojenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie nastavenia pripojenia.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Ethernet
Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť
použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.
95
Nastavenia
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
Nastavenie aplikácií
Zmena nastavení pre jednotlivé aplikácie.
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zvuk.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Kvalita zvuku a efekty: Výber zvukového efektu, ktorý chcete použiť, keď upravujete hudbu.
96
Nastavenia
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Písmo: Zmena veľkosti a typu písma.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky.
• Šetrič obrazovky: Nastavte zariadenie tak, aby sa počas nabíjania spustil šetrič obrazovky.
Pero S Pen
Zmena nastavení používania pera S Pen.
Pero S Pen sa dodáva len s niektorými zariadeniami.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Pero S Pen.
• Bezdotykový príkaz: Nastavenie zariadenia, aby sa zobrazili funkcie bezdotykových príkazov
pri podržaní pera S Pen nad obrazovkou a stlačení tlačidla pera S Pen.
• Bezdotyk. zobrazenie: Aktivácia funkcie bezdotykového zobrazenia, pomocou ktorej môžete
vykonávať rôzne akcie prostredníctvom pera S Pen.
• Priamy vstup perom: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazila ikona poľa rukopisu, keď sa
pero S Pen nachádza nad vstupným textovým poľom.
• Ukazovateľ: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazoval ukazovateľ pera S Pen, keď sa pero
S Pen nachádza nad obrazovkou.
• Možnosti odpojenia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa automaticky spustila aplikácia
Poznámka s akciou alebo aby sa zobrazili funkcie bezdotykových príkazov, keď pero S Pen
vyberiete z otvoru.
• Šetrič energie pera S Pen: Nastavenie obrazovky tak, aby nereagovala na iné perá S Pen, keď
je pero S Pen vložené do zariadenia.
• Zvuk pera S Pen: Nastavenie zariadenia tak, aby počas písania alebo kreslenia na obrazovku
pomocou pera S Pen zneli zvuky písania.
97
Nastavenia
Pokročilé funkcie
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pomocou pohybov dlaňou stlmili
budíky.
Pozadie
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pozadie.
Zamknutie a zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Informácie a odkazy na aplikácie: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej
obrazovke.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke
uzamknutia má alebo nemá zobraziť.
• Hľadať môj mobil: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
98
Nastavenia
Súkromie
Zmena nastavení na ochranu súkromia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Súkromie.
• GPS: Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Súkromný režim: Nastaviť zariadenie tak, aby zabránilo iným používateľom v prístupe k
vášmu osobnému obsahu aktiváciou súkromného režimu.
• Diagnostikovať: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a
využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
Zjednodušenie ovládania
Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
– – Voice Assistant: Aktivácia funkcie Voice Assistant, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
– – Voice Assistant – pomoc: Zobrazenie informácií pomocníka o používaní funkcie Voice
Assistant.
– – Tmavá obrazovka: Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho
obsahu v tajnosti.
– – Rýchly tlačidlový vstup: Nastavenie zariadenia tak, aby zadalo znak, keď ťuknete a
odtiahnete prst zo znaku na klávesnici. Pomocou tejto funkcie môžete zadať znaky
namiesto odtiahnutia prsta a dvojitého ťuknutia na displej.
– – Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej funkcii Voice Assistant čítalo
zadané heslo nahlas.
– – Prevod textu na reč: Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri
zapnutej funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
– – Odkaz na zjedn. ovládania: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Voice Assistant
po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky
dvoma prstami.
– – Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
– – Okno lupy: Ak chcete zobraziť väčšiu verziu obsahu, aktivujte funkciu Lupa pre zväčšenie
na displeji.
99
Nastavenia
– – Zväčšovacie gestá: Nastavenie zariadenia tak, aby zväčšilo obrazovku a priblížilo
konkrétnu oblasť.
– – Odtiene sivej: Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
– – Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
– – Nastavenie farieb: Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste
farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
– – Vypnúť všetky zvuky: Zariadenie nastaviť tak, aby stlmilo všetky zvuky zariadenia, ako
napríklad zvuky média.
– – Titulky Samsung (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení titulkov.
– – Titulky Google (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
– – Vyváž. ľavého/prav. zvuku: Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri
používaní duálnej náhlavnej súpravy.
– – Mono zvuk: Zariadenie nastavte tak, aby po pripojení náhlavnej súpravy prepínalo
stereofónny a monofónny výstup.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
– – Univerzálny prepínač: Nastavenie zariadenia tak, aby na displeji vyhľadalo a zvýraznilo
položky a potom ich nahlas prečítalo. Dotykový displej môžete ovládať pripojením
externého prepínača, ťuknutím na displej alebo pohybmi hlavy a gestami tváre.
– – Asistenčné menu: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha
pri získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na
paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
– – Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na
obrazovku.
– – Ovládanie interakcií: Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií
obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.
• Smerový zámok: Vytvorenie smerovej kombinácie na odomknutie displeja.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybraté ponuky zjednodušenia
ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
100
Nastavenia
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia,
ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa oznámenia ovládali ťuknutím na
tlačidlo, nie jeho potiahnutím.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na
zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
• Služby: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Kontá.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung.
Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
• Obnoviť: Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta
Samsung.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
101
Nastavenia
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Jazyk a vstup.
• Jazyk: Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
• Predvolená klávesnica: Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
• Klávesnica Samsung: Zmena nastavení klávesnice Samsung.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Hlasové zadávanie Google: Zmena nastavení hlasového zadávania.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení prevodu textu na reč.
• Rýchlosť ukazovateľa: Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo
pripojené k zariadeniu.
Batéria
Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Batéria.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Režim extrémneho šetrenia energie: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby
batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k
aplikácii.
Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Percento na stav. riadku: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
102
Nastavenia
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ukladací priestor.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Príslušenstvo.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom. Túto funkciu môžete použiť len pre niektoré spôsoby uzamknutia
obrazovky.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Dátum a čas.
Ak batéria zostane úplne vybitá, vynuluje sa čas a dátum.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o zariadení.
103
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód
PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo
služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
104
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
105
Príloha
Internet sa často odpája
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo
zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
106
Príloha
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové
hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
107
Príloha
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
108
Príloha
Vyberanie batérie (nevyberateľný typ)
• Tieto pokyny sú určené iba pre vášho poskytovateľa služieb alebo pre oprávneného
servisného technika.
• Záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo poruchy v dôsledku neoprávneného
vyberania batérie.
• Ak chcete batériu vybrať alebo vymeniť, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb
alebo na oprávneného servisného technika.
Typ 1 (SM-P550):
1 Zasuňte nástroj na otváranie zariadenia do medzery medzi displejom a zadným krytom
zariadenia.
Potom začnite oddeľovať displej od zadného krytu pomocou nástroja ich páčením smerom
od seba podľa znázornenia na nižšie uvedenom obrázku.
Pri zasúvaní nástroja dbajte na opatrnosť, aby sa nepoškodili vnútorné súčasti zariadenia.
2 Pokračujte v zasúvaní nástroja a páčení displeja a zadného krytu od seba v blízkych
rozstupoch okolo zariadenia.
Opatrne otáčajte zadný kryt a dbajte pritom na to, aby sa nepoškodili háčiky.
3 Po uvoľnení obrazovky oddeľte displej a zadný kryt.
Potom odložte zadný kryt a obrazovku položte prednou stranou dole na rovnú pracovnú
plochu.
109
Príloha
4 Odskrutkujte a vyberte skrutky, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
5 Odpojte konektor batérie podľa znázornenia na obrázku nižšie.
6 Vyberte batériu.
110
Príloha
Typ 2 (SM-T550):
1 Zasuňte nástroj na otváranie zariadenia do medzery medzi displejom a zadným krytom
zariadenia.
Potom začnite oddeľovať displej od zadného krytu pomocou nástroja ich páčením smerom
od seba podľa znázornenia na nižšie uvedenom obrázku.
Pri zasúvaní nástroja dbajte na opatrnosť, aby sa nepoškodili vnútorné súčasti zariadenia.
2 Pokračujte v zasúvaní nástroja a páčení displeja a zadného krytu od seba v blízkych
rozstupoch okolo zariadenia.
Opatrne otáčajte zadný kryt a dbajte pritom na to, aby sa nepoškodili háčiky.
3 Po uvoľnení obrazovky oddeľte displej a zadný kryt.
Potom odložte zadný kryt a obrazovku položte prednou stranou dole na rovnú pracovnú
plochu.
111
Príloha
4 Odskrutkujte a vyberte skrutky, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
5 Odpojte konektor batérie podľa znázornenia na obrázku nižšie.
6 Vyberte batériu.
112
Autorské práva
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising