Samsung | SM-P605 | Samsung SM-P605 Užívateľská príručka (Jellybean)

SM-P605
Používateľská príručka
www.samsung.com
Informácie o tejto príručke
Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom
štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom
tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.
• Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
• Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného
poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na
adrese www.samsung.com.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia,
používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať
dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej
tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
2
Informácie o tejto príručke
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Autorské práva
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
3
Informácie o tejto príručke
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
4
Obsah
Začíname
7
Popis zariadenia
8
Tlačidlá
9
Pero S Pen
9
Obsah balenia
10
Inštalácia karty SIM alebo USIM
11
Nabíjanie batérie
14
Vloženie pamäťovej karty
16
Výmena hrotu pera S Pen
17
Zapnutie a vypnutie zariadenia
17
Držanie zariadenia
18
Nastavenie hlasitosti
18
Prepnutie do tichého režimu
39
Uzamknutá obrazovka
40
Používanie aplikácií
41
Obrazovka aplikácií
42
Pomocník
42
Zadávanie textu
45
Pripojenie k sieti Wi-Fi
46
Nastavenie kont
47
Prenos súborov
48
Zabezpečenie zariadenia
50
Aktualizácia zariadenia
Komunikácia
Základy
51
Telefón
56
Kontakty
60
Správy
62
E-mail
63
Google Mail
65
Hangouts
65
Google+
66
ChatON
66
Twitter
19
Indikačné ikony
20
Používanie dotykového displeja
24
Pohyby na ovládanie zariadenia
27
Pohyb dlane
28
Používanie pera S Pen
32
Bezdotykové zobrazovanie
32
Inteligentná pauza
33
Inteligentné posúvanie
33
Aktivácia zobrazenia viacerých okien
Web a sieť
35
Oznámenia
67
Internet
35
Panel oznámení
68
Chrome
36
Domovská obrazovka
69
Bluetooth
70
Screen Mirroring
5
Obsah
71
Samsung Link
105 Dropbox
71
Group Play
106 Cloud
72
WatchON
107 Upozornenie
108 Svetový čas
108 Kalkulačka
Médiá
73
Hudba
75
Fotoaparát
82
Galéria
86
Fotopríbeh
86
Video
87
Videoeditor
88
YouTube
89
My Magazine
90
Flipboard
90
SketchBook for Galaxy
91
Businessweek+
91
NYTimes
108 S prekladač
109 S Voice
110 S Finder
110 Google
111 Ozdobný album
112 Hlasové vyhľadávanie
112 Moje súbory
113 Stiahnuté položky
113 TripAdvisor
114 Evernote
114 KNOX
Cestovanie a informácie o
umiestnení
Obchody s aplikáciami a
médiami
115 Mapy
92
Obchod Play
93
Samsung Hub
Nastavenia
93
Samsung Apps
116 Informácie o nastaveniach
94
Knihy Play
116 Pripojenia
94
Play Movies
120 Zariadenie
94
Hudba Play
127 Ovl. pr.
95
Časopisy Play
131 Všeobecné
95
Hry Play
136 Nastavenia Google
Pomôcky
96
Riešenie problémov
S Note
101 Plánovač S
103 POLARIS Office 5
6
Začíname
Popis zariadenia
Tlačidlo hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
Predný fotoaparát
Svetelný snímač
Dotykový displej
Reproduktor
Tlačidlo Možnosti
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Mikrofón
Multifunkčný konektor
Zadný fotoaparát
Otvor pera S Pen
Konektor pre
slúchadlá
Reproduktor
Blesk
GPS anténa
Slot na pamäťovú
kartu
Slot SIM karty
Vnútorná anténa
7
Začíname
Mikrofón v hornej časti zariadenia je aktívny len pri používaní hlasitého odposluchu alebo
nahrávaní videí.
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybitie batérie.
• Odporúča sa používať chránič obrazovky schválený spoločnosťou Samsung.
Neschválené chrániče obrazovky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo ak
zariadenie vystavíte vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
Vypínacie
tlačidlo
Možnosti
• Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné
chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať,
stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd.
• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po
vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu
uzamknutia.
• Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu
obrazovku.
• Ťuknutím a podržaním na domovskej obrazovke spustíte
vyhľadávanie S Finder.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy
použitých aplikácií.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
8
Začíname
Pero S Pen
Tlačidlo pera S Pen
Hrot pera S Pen
Názov
Funkcia
Hrot pera S Pen
• Umožňuje vykonávať základné operácie pera S Pen. (str. 20)
Tlačidlo pera S Pen
• Umožňuje vykonávať rozšírené operácie pera S Pen. (str. 28)
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené
používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo výlučne závisí od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
9
Začíname
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných
telefonických služieb.
• So zariadením možno používať len karty microSIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb.
Podrobnosti o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
2 Zatlačte kartu SIM alebo USIM do slotu, až kým nezapadne na svoje miesto.
10
Začíname
Vybratie karty SIM alebo USIM
Zatlačte na kartu SIM alebo USIM tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho
pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí
správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
11
Začíname
Nabíjanie pomocou nabíjačky
Pripojte USB kábel k napájaciemu adaptéru USB a malý koniec USB kábla zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotyková obrazovka nemusí fungovať.
V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
12
Začíname
Kontrola stavu nabitia batérie
Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce
ikony:
Nabíjanie
Úplne nabitá
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
13
Začíname
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s vaším zariadením.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú
kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa obrázka nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT, exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, adresár so súbormi na pamäťovej karte sa
zobrazí v priečinku Moje súbory → Všetky → SD memory card.
1 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
2 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
14
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
→ Nastavenia → Všeobecné → Ukladací priestor → Odobrať
postupne ťuknite na položky
kartu SD.
Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
→ Nastavenia → Všeobecné →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Ukladací priestor → Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD → Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
dát uložených na karte. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát v dôsledku činnosti
používateľa.
15
Začíname
Výmena hrotu pera S Pen
Počas používania pera S Pen sa hrot pera S Pen môže opotrebovať. Ak je hrot opotrebovaný,
vymeňte ho za nový.
1 Hrot pevne uchopte pinzetou a vytiahnite.
2 Do pera S Pen vložte nový hrot, až kým nebudete počuť, že zaskočil.
Dajte pozor, aby sa vám nezachytil prst medzi pinzetu a hrot.
• Nepoužívajte opakovane staré hroty. Mohlo by to spôsobiť nesprávnu funkciu pera
S Pen.
• Pri vkladaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
• Do pera S Pen nevkladajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie pera
S Pen alebo zariadenia.
Na konci čierneho hrotu sa nachádza biela gumová koncovka. Ak sa gumená koncovka
opotrebuje, vymeňte hrot za nový.
16
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, na niekoľko sekúnd stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
• Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom
ťuknite na položku Letový režim.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Držanie zariadenia
Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením
alebo rýchlejšie vybitie batérie.
17
Začíname
Nastavenie hlasitosti
Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť
zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.
Prepnutie do tichého režimu
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
• Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Stlmiť alebo Vibrovať.
• Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Zvuk alebo Vibrovať.
18
Základy
Indikačné ikony
Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie
používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
Synchronizované s webom
Pripojené k počítaču
Žiadna karta SIM alebo USIM
19
Základy
Ikona
Význam
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Vybraté pero S Pen
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Používanie dotykového displeja
Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty alebo pero S Pen.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo vstupnej dotykovej plochy.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
20
Základy
Gestá prstami
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.
21
Základy
Potiahnutie
Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a
potiahnite ju na požadované miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, dvakrát ťuknite na príslušnú položku.
Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
22
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
23
Základy
Pohyby na ovládanie zariadenia
Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na
→ Nastavenia → Ovl. pr. → Pohyby a
domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
potom potiahnite prepínač Pohyby smerom doprava.
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Otočenie obrazovky
Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie,
displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.
Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku Otočenie obraz.
• Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie.
24
Základy
Zdvihnutie
Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte
zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.
Naklonenie
Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke,
podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu alebo dopredu.
25
Základy
Premiestnenie naklonením
Ťuknite na položku, podržte ju a potom nakloňte zariadenie doľava alebo doprava – položka sa
premiestni na ďalší panel na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií.
Prehľadávanie naklonením
Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na
obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.
26
Základy
Pohyb dlane
Pomocou pohybov dlane môžete ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom dlane.
→ Nastavenia → Ovl. pr. → Pohyb
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
dlane a potom potiahnite prepínač Pohyb dlane smerom doprava.
Prechod rukou cez obrazovku
Prejdením rukou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka
Galéria → Screenshots. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Zakrytie
Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.
27
Základy
Používanie pera S Pen
Pribalené pero S Pen možno používať na jednoduchý výber položiek alebo vykonávanie funkcií.
Operácie vykonávané pomocou pera S Pen so stlačeným tlačidlom poskytujú ďalšie praktické
možnosti, ako je napríklad zachytenie obsahu obrazovky.
Ak chcete použiť pero S Pen, vytiahnite ho z otvoru.
Keď pero S Pen vytiahnete z otvoru, zariadenie to zistí a vykoná nasledujúce akcie:
• Zapne dotykový displej (ak je vypnutý).
• Spustí aplikáciu pripomienka akcie alebo bezdotykové príkazy.
• Hrot pera S Pen je vymeniteľný. Ak sa hrot pera opotrebuje, vymeňte ho za nový.
• Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti
Samsung. Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
• Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete pero S Pen držať čo najkolmejšie na
dotykovú obrazovku a nebudete ho používať naklonené pod ostrým uhlom.
28
Základy
Zachytávanie snímok obrazovky
Stlačte tlačidlo S pera a podržte ho na obrazovke, až kým sa neozve kliknutie. Snímka obrazovky sa
uloží do priečinka Galéria → Screenshots.
Na snímku obrazovky možno kresliť alebo písať alebo ju možno orezať. Upravený obrázok sa uloží
do priečinka Galéria → IMG_edited.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Spustenie poznámky s akciou
Stlačte tlačidlo pera S Pen a dvojitým ťuknutím na displej spustite pripomienku akcie.
Poznačte si alebo nakreslite poznámku a potom ju vyberte ťuknutím na položku
, čím môžete
vykonať rôzne činnosti, napríklad pridať kontakty alebo odoslať e-mail. Keď je poznámka vybratá,
nakreslením čiary okolo oblasti pomocou pera S Pen môžete vykonať činnosti s vybratou oblasťou.
29
Základy
Výber a zachytenie obrázka
Stlačte tlačidlo pera S Pen a vyberte požadovanú oblasť tak, že okolo nej nakreslíte čiaru.
V prípade potreby použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Obnovenie pôvodného výberu.
• : Zmena výberu na kruhový tvar.
• : Zmena výberu na obdĺžnikový tvar.
• : Prispôsobenie výberu.
Z ikon, ktoré sa zobrazia v spodnej časti obrazovky, vyberte aplikáciu, ktorá sa má použiť s
vybratou oblasťou.
30
Základy
Používanie bezdotykových príkazov
Keď sa pero S Pen nachádza nad obrazovkou, stlačte tlačidlo na pere S Pen.
Vo väčšine prípadov sa pri stlačení tlačidla na pere S Pen zobrazia na obrazovke bezdotykové
príkazy.
Použite nasledujúce akcie:
• Pripomienka akcie: Spustite aplikáciu poznámka aplikácie.
• Ozdobné albumy: Vyberte a zaznamenajte obrázok a potom ho uložte do aplikácie
Ozdobný album.
• Písanie na obrazovku: Zaznamenajte snímku obrazovky a upravte ju pomocou pera S Pen.
• S Finder: Spustite aplikáciu S Finder.
• Okno pera: Môžete spustiť viaceré aplikácie v určených oblastiach obrazovky.
Niektoré položky ponúkajú kontextové možnosti, pri ktorých ukazovateľ pera S Pen zažiari.
Stlačením tlačidla S Pen, zatiaľ čo pero S Pen je umiestnené nad danou položkou, zobrazíte
možnosti.
31
Základy
Bezdotykové zobrazovanie
Pomocou tejto možnosti môžete vykonávať rôzne funkcie, keď sa pero S Pen nachádza nad
obrazovkou.
→ Nastavenia → Ovl. pr. → Pero
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položku
S Pen → Bezdotyk. zobrazenie a potom potiahnite prepínač Bezdotyk. zobrazenie smerom
doprava.
Ak chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne, ukážte na
položku perom S Pen.
Panely alebo zoznamy môžete posúvať tak, že ukazovateľ S Pen umiestnite na horný, dolný, ľavý
alebo pravý okraj obrazovky.
Inteligentná pauza
Pomocou tejto funkcie je možné pozastaviť video, keď odvrátite zrak od obrazovky.
→ Nastavenia → Ovl. pr. →
Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky
Inteligentná obrazovka a začiarknite položku Inteligentná pauza.
Počas prehrávania videa pohľadom mimo obrazovky pozastavíte video. Prehrávanie obnovíte
opätovným pohľadom na obrazovku.
32
Základy
Inteligentné posúvanie
Pomocou tejto funkcie môžete posúvať obsah obrazovky nahor alebo nadol tým, že nakloníte
hlavu alebo zariadenie.
→ Nastavenia → Ovl. pr. →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Inteligentná obrazovka → Inteligentné posúvanie a potom potiahnite prepínač Inteligentné
posúvanie smerom doprava. Ťuknite na položku Inteligentné posúvanie a vyberte typ
posúvania.
Pri prezeraní e-mailov alebo webových stránok sa zobrazí ikona typu posúvania (
hlavy), ktorá zobrazuje stav rozpoznávania pohybov.
pre polohu
Keď zariadenie rozpozná pohyby vašej hlavy alebo zariadenia, ikona sa zmení na
alebo .
Naklonením hlavy nadol alebo nahor alebo naklonením zariadenia dopredu alebo dozadu sa bude
obsah posúvať v príslušnom smere.
Aktivácia zobrazenia viacerých okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie.
• Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie zobrazenia viacerých okien.
• Pri spúšťaní aplikácií, ktoré obsahujú multimediálne súbory, ako napríklad hudbu alebo
videá, sa prehrá zvuk z oboch aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Ak chcete používať funkciu zobrazenia viacerých okien (Multi Window), na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zariadenie → Viac okien a potom potiahnite
prepínač Viac okien doprava.
33
Základy
Používanie panela funkcie zobrazenia viacerých okien
Ak chcete zobraziť panel funkcie zobrazenia viacerých okien, ťuknite na položku
a podržte ju.
Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien (Multi Window).
Vyberte jednu aplikáciu a potom presuňte druhú aplikáciu na nové miesto. Rovnakú aplikáciu
môžete spustiť v dvoch oknách naraz. Ak chcete deaktivovať panel funkcie zobrazenia viacerých
okien, znova ťuknite na položku
a podržte ju.
Potiahnutím kruhu medzi panelmi aplikácií doľava alebo doprava môžete upravovať veľkosť
panelov.
Ťuknutím na rukoväť panelu môžete panel skrývať a zobrazovať. Keď je panel otvorený, ťuknite a
podržte rukoväť a jej presunutím k ľavému alebo pravému okraju obrazovky panel presuňte. Keď
je panel skrytý, ťuknite a podržte rukoväť a potom ju posunutím nahor alebo nadol premiestňujte.
Používanie aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien
Počas používania aplikácií v režime zobrazenia viacerých okien vyberte panel aplikácie, ťuknite na
kruh medzi oknami aplikácií a použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Otvorenie zoznamu naposledy použitých aplikácií v ľavom alebo pravom okne.
• : Prepínanie medzi miestami aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien.
• : Zdieľanie položiek medzi oknami aplikácií. Položku, ktorú chcete zdieľať, potiahnite z
jedného okna do druhého. Niektoré aplikácie nemusia podporovať túto funkciu.
• : Zatvorenie aplikácie.
34
Základy
Zdieľanie súborov
Položku, ktorú chcete zdieľať medzi oknami, potiahnite do druhého okna.
Vytvorenie spárovaného okna
Pomocou tejto funkcie môžete uložiť kombináciu aktuálne spustených aplikácií v režime
zobrazenia viacerých okien.
Na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien ťuknite na položky
potom ťuknite na položku OK.
→ Vytvoriť, zadajte názov a
Oznámenia
V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú
zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel
oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte
ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti
obrazovky smerom nahor.
Panel oznámení
Na paneli oznámení sa zobrazujú aktuálne nastavenia zariadenia. Potiahnite nadol stavový riadok a
potom ťuknutím na položku
použite nasledujúce možnosti:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Zvuk: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v
tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
• Otočenie obraz.: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
• Režim čítania: Aktivácia alebo deaktivácia režimu čítania. V režime čítania zariadenie chráni
vaše oči pri čítaní v noci. Ak chcete vybrať aplikácie, pri ktorých sa táto funkcia použije, ťuknite
na položky Nastavenia → Zariadenie → Zobrazenie → Režim čítania.
• Mobilné dáta: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
35
Základy
• Režim blokov.: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude
zariadenie blokovať oznámenia. Ak chcete určiť, ktoré oznámenia sa majú blokovať, postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Zariadenie → Režim blokovania.
• Šetren. energie: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
• Viacero okien: Použitie funkcie zobrazenia viacerých okien.
• Screen Mirroring: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky
telefónu na televízore.
• Pr. bod Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
• Bezdotyk. zobraz.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie bezdotykového zobrazovania.
• Intel. zap.obr.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
• Intelig. pauza: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného pozastavenia.
• Intelig. posúv.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného posúvania.
• Synchron.: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
• Letový režim: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, ťuknite na
→ a potom ťuknite na niektorú položku, podržte ju a potiahnite na iné miesto.
položku
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa
na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
Zmena usporiadania položiek
Pridanie ikony aplikácie
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku
potiahnite na ukážku panela.
, ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju
36
Základy
Pridanie položky
Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním widgetov, priečinkov alebo panelov.
Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte jednu z
nasledujúcich kategórií:
• Aplikácie a miniaplikácie: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku.
• Priečinok: Vytvorenie nového priečinka.
• Stránka: Pridanie nového panelu na domovskú obrazovku.
Premiestnenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Odstránenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti
domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.
Zmena usporiadania panelov
Pridanie nového panela
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť stránku →
.
Premiestnenie panela
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto.
→ Upraviť stránku, podržte ukážku panela a potom ju
Odstránenie panela
→ Upraviť stránku, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju
Ťuknite na položky
potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.
37
Základy
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.
→ Nastaviť tapetu → Domovská
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
obrazovka a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Galéria: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov
stiahnutých z internetu.
• Živé tapety: Zobrazenie animovaných obrázkov.
• Tapety: Zobrazenie obrázkov tapiet.
Vyberte obrázok a ťuknite na položku Nastaviť tapetu. Môžete tiež vybrať obrázok, zmeniť jeho
veľkosť potiahnutím rámu a potom ťuknúť na položku Hotovo.
Používanie widgetov
Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej
obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskú obrazovku.
• Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených
na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
• Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Pridanie widgetov na domovskú obrazovku
→ Widgety. Prejdite doľava alebo
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na domovskú
obrazovku.
38
Základy
Uzamknutá obrazovka
Uzamknutá obrazovka bráni zariadeniu vykonať nechcenú operáciu v čase, keď ho nepoužívate.
Na uzamknutú obrazovku sa dajú pridávať praktické widgety.
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.
Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite
prstom ľubovoľným smerom v pravej časti obrazovky.
Pridávanie widgetov
Ak chcete widgety používať, keď je obrazovka zamknutá, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Zariadenie → Uzamknúť obrazovku a potom začiarknite políčko
Viacero miniaplikácií.
Ťuknite na oblasť panela widgetov na ľavej strane displeja. Prejdite doľava na poslednú stránku,
ťuknite na položku
a vyberte widget, ktorý chcete pridať na uzamknutú obrazovku.
39
Základy
Zmena usporiadania panelov
Premiestnenie panela
Posúvajte sa doľava alebo doprava v oblasti panela widgetov, ťuknite na ukážku panela, podržte ju
a potiahnite na nové miesto.
Odstránenie panela
Posúvajte sa doľava alebo doprava v oblasti panela widgetov, ťuknite na ukážku panela, podržte ju
a potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.
Používanie aplikácií
V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po
internetové aplikácie.
Otvorenie aplikácie
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná
aplikácia.
Niektoré aplikácie sú zoskupené do priečinkov. Ťuknite na priečinok a potom ťuknutím
otvorte aplikáciu.
Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií
Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.
Ukončenie aplikácie
Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.
Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku Správca úloh a potom ťuknutím na položku
Ukon. vedľa aplikácie túto aplikáciu zatvorte. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite
na položku Ukončiť všetko. Prípadne stlačte a podržte tlačidlo Domov a potom ťuknite na
položku Zavrieť všetko.
40
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke Aplikácie sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na úvodnej obrazovke ťuknite na položku
.
Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Zmena usporiadania aplikácií
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Usporiadanie pomocou priečinkov
Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na položku Vytvoriť priečinok. Zadajte názov priečinka a potom ťuknite na OK.
Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku Ulož uložte
usporiadanie.
Zmena usporiadania panelov
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Inštalácia aplikácií
Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad Samsung Apps.
Odinštalovanie aplikácií
Postupne ťuknite na položky
ktorú chcete odinštalovať.
→ Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií a vyberte aplikáciu,
Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
41
Základy
Pomocník
Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie
alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Ťuknite na položku Pomocník na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.
Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku
Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku
.
.
Zadávanie textu
Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena typu klávesnice
Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku Vybrať metódu
vstupu a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.
Zmena typu klávesnice
medzi pohyblivou a pevnou
verziou.
Odstránenie
predchádzajúceho znaku.
Prechod na ďalší riadok.
Písanie veľkých písmen.
Písanie veľkých písmen.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Pridanie položky zo
schránky.
Zadanie medzery.
Zadávanie veľkých písmen
Pred zadaním znaku ťuknite na položku
tlačidlo dvakrát.
. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na
42
Základy
Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice zmeníte ťuknutím na položku
.
Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami
Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava
môžete meniť jazyky klávesnice.
Rukopis
Ťuknite na položku
a podržte ju, ťuknite na položku
a potom napíšete slovo prstom alebo
perom S Pen. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.
Priamy vstup perom
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Ovl. pr. → Pero S Pen →
Priamy vstup perom a potom potiahnite prepínač Priamy vstup perom smerom doprava.
Pri umiestnení pera S Pen nad textovým poľom sa v ľavom hornom rohu textového poľa
zobrazí ikona, . Ťuknutím na položku
môžete začať písať perom S Pen. Ak chcete vykonať
jednoduché opravy, zmeniť vstupné jazyky alebo vložiť medzeru medzi znaky, ťuknite na príslušný
korekčný nástroj zobrazený na paneli písania rukou.
43
Základy
Keď je táto funkcia zapnutá, môžete vykonať nasledujúce akcie:
• Odoslanie správy napísanej rukopisom.
• Vykonanie hovoru po napísaní mena kontaktu alebo telefónneho čísla na klávesnici.
• Nastavenie budíka napísaním čísel.
Zadávanie textu hlasom
Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text,
ktorý ste povedali.
Ak zariadenie nerozpozná vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho zoznamu
vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.
Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.
Kopírovanie a vkladanie
Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak
chcete text skopírovať, ťuknite na položku Kopírovať, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na
položku Vystrihnúť. Vybratý text sa skopíruje do schránky.
Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť,
podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
44
Základy
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. (str. 116)
Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi
Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku Wi-Fi zapnite alebo vypnite túto funkciu.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieťam Wi-Fi
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Wi-Fi a potom
potiahnite prepínač Wi-Fi smerom doprava.
V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo
a ťuknite na položku Pripojiť. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa
zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť
dostupná.
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku Pripojiť.
Odstránenie uložených sietí Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
položku Zabudnúť.
45
Základy
Nastavenie kont
Aplikácie Google, ako napríklad Obchod Play, vyžadujú konto Google a obchod Samsung Apps
vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a
konto Samsung.
Pridanie kont
Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie
Google bez toho, ste boli prihlásení.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke
aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Kontá → Pridať konto →
Google. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku Nový, alebo ťuknite na položku Existujúci
a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať
viaceré kontá Google.
Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné, vyberte názov
konta v časti Kontá, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstr.
konto.
46
Základy
Prenos súborov
Zvukové súbory, videosúbory, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do
počítača a naopak.
Niektoré aplikácie podporujú nasledujúce formáty súborov. V závislosti od verzie
softvéru zariadenia alebo operačného systému počítača nie sú niektoré formáty súborov
podporované.
• Hudba: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy,
rtttl, rtx, a ota
• Obrázky: bmp, gif, jpg a png.
• Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, a webm
• Dokumenty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, a txt
Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete stiahnuť z webovej
lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Prepojenie s programom Windows Media Player
Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.
47
Základy
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Zabezpečenie zariadenia
Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim
osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri
každom odomykaní.
Nastavenie vzoru
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zariadenie → Uzamknúť
obrazovku → Uzamknutie obrazovky → Vzor.
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
48
Základy
Nastavenie kódu PIN
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zariadenie → Uzamknúť
obrazovku → Uzamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.
Nastavenie hesla
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zariadenie → Uzamknúť
obrazovku → Uzamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným
zadaním.
Odomknutie zariadenia
Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
49
Základy
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies
automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne.
Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe
pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Informácie o
zariadení → Aktualizácia softvéru → Aktualizovať.
50
Komunikácia
Telefón
Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
Uskutočňovanie hovorov
Uskutočnenie hovoru
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Klávesnica: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku
.
• Denníky: Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a
správ.
• Obľúbené: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
• Kontakty: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.
Čísla rýchlej voľby
Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete a podržíte príslušné číslo.
Návrhy čísel
Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a
uskutočnite hovor.
51
Komunikácia
Hľadanie kontaktov
Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú
adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na tlačidlo 0 a držte ho, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a
telefónne číslo a potom ťuknite na položku .
Počas hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Podržať: Podržanie hovoru. Ťuknutím na Uvoľniť obnovíte podržaný hovor.
• Pr.hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Uk. hov.: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Kontakty: Otvorenie zoznamu kontaktov.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Headset: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Prepnúť: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
• Zlúčiť: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať
ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je
aktívna služba konferenčného hovoru.
• → Pripomienka akcie: Spustite aplikáciu poznámka s akciou.
• → Správa: Odoslanie správy.
• → Prenos: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku vás
odpojí z konverzácie.
• → Spravovať konferenčný hovor: Uskutočnenie súkromnej konverzácie s jedným
účastníkom počas konferenčného hovoru alebo odpojenie jedného účastníka z konferenčného
hovoru.
52
Komunikácia
Pridávanie kontaktov
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo
a ťuknite na položku
.
Zobrazenie denníkov hovorov
Ťuknutím na položku Denníky zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Ak chcete denník vyfiltrovať, postupne ťuknite na položky
možnosť.
→ Zobraziť a vyberte požadovanú
Číslo pevnej voľby
Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými
predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.
→ Nastavenie hovorov → Nastavenie hovorov → Ďalšie
Postupne ťuknite na položky
nastavenia → Čísla pevnej voľby → Povoliť pevnú voľbu a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali
spolu s kartou SIM alebo USIM. Ťuknite na položku Pevný telefónny zoznam a pridajte čísla.
Blokovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad
zablokovať medzinárodné hovory.
→ Nastavenie hovorov → Nastavenie hovorov → Ďalšie
Postupne ťuknite na položky
nastavenia → Blokovanie hovorov, vyberte typ hovoru, možnosť blokovania hovorov a zadajte
heslo.
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa
prvý hovor podrží.
53
Komunikácia
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, postupne
→ Nastavenie hovorov → Nastavenie hovorov → Nastavenie správ na
ťuknite na položky
odmietnutie hovorov.
Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel
→ Nastavenie hovorov → Nastavenie hovorov →
Postupne ťuknite na položky
Odmietnutie hovoru → Režim automatického odmietnutia → Autom. odmietané čísla
a potom ťuknite na položku Zoznam automatického odmietnutia. Ťuknite na položku Pridať,
zadajte číslo, priraďte kategóriu a potom ťuknite na položku Uložiť.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení.
. Ak s chcete pozrieť zoznam
Čakajúci hovor
Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto
služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v
prípade videohovorov.
→ Nastavenie hovorov → Nastavenie
Ak chcete využívať túto službu, ťuknite na položky
hovorov → Ďalšie nastavenia a potom označte položku Čakajúci hovor.
Presmerovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.
→ Nastavenie hovorov → Nastavenie hovorov → Ďalšie
Postupne ťuknite na položky
nastavenia → Presmerovanie hovorov a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a
ťuknite na položku Povoliť.
54
Komunikácia
Videohovory
Uskutočnenie videohovoru
Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a ťuknutím na položku
videohovor.
uskutočnite
Počas videohovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Skryť: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Náhlavná súprava: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Prep. fotoap.: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
• Klávesnica: Otvorenie klávesnice.
• Uk. hov.: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• → Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
• → Animované emócie: Použitie emotikon na vašom obraze.
• → Zobrazenie motívu: Použitie dekoratívnych ikon na vašom obraze.
• → Zap. kreslené zobr.: Zmena režimu zobrazenia na zobrazenie podobné kreslenému
filmu.
• → Zapnúť duálny fotoaparát: Použitie prednej a zadnej kamery, aby druhá osoba mohla
vidieť vás a prostredie okolo vás.
Video telefonát v režime dvojitej kamery sa poskytuje až na 3 minúty. Po 3 minútach
zariadenie vypne zadný fotoaparát, aby sa dosiahol optimálny výkon.
Ak ťuknete na obraz druhej strany a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Zachytiť obrázok: Zachytenie obrazu druhej strany.
• Nahrať video: Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.
Nahrávanie hovoru bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany je v mnohých
krajinách protizákonné.
55
Komunikácia
Kontakty
Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších
informácií.
Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
Správa kontaktov
Ťuknite na položky Kontakty.
Vytvorenie kontaktu
Ťuknite na položku
a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
Úprava kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie kontaktu
Postupne ťuknite na položky
→ Vymazať kontakty.
Nastavenie čísla rýchlej voľby
→ Nastavenie rýchlej voľby, vyberte číslo rýchlej voľby a
Postupne ťuknite na položky
potom preň vyberte kontakt. Ak chcete číslo rýchlej voľby odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a
potom ťuknite na položku Odstrániť.
56
Komunikácia
Vyhľadávanie kontaktov
Ťuknite na položky Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na ľavej strane
zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• • : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
/
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
Zobrazenie kontaktov
Ťuknite na položky Kontakty.
Zariadenie predvolene zobrazuje všetky uložené kontakty.
Ťuknite na položky
kontakty.
→ Kontakty na zobrazenie a potom vyberte miesto, z ktorého sa zobrazia
Presunutie kontaktov
Ťuknite na položky Kontakty.
Presunutie kontaktov na Google
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť kontá → Zlúčiť s kontom Google.
Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
57
.
Komunikácia
Presunutie kontaktov do konta Samsung
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť kontá → Zlúčiť s kontom Samsung account.
Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Ťuknite na položky Kontakty.
Importovanie kontaktov
→ Import/export → Importovať z karty SIM, Importovať z
Postupne ťuknite na položky
ukl. priest. USB alebo Importovať z karty SD.
Exportovanie kontaktov
→ Import/export → Exportovať na kartu SIM, Exportovať
Postupne ťuknite na položky
do ukl. priest. USB alebo Exportovať na kartu SD.
Zdieľanie kontaktov
→ Zdieľať vizitku cez, vyberte kontakty, ťuknite na položku
Postupne ťuknite na položky
Hotovo a vyberte spôsob zdieľania.
Obľúbené kontakty
Ťuknite na položky Obľúbené.
Postupne ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Pridať do obľúbených položiek: Pridanie kontaktov medzi obľúbené kontakty.
• Odstrániť z obľúbených položiek: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
• Zobrazenie mriežky / Zobrazenie zoznamu: Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo
zoznamu.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.
58
Komunikácia
Skupiny kontaktov
Ťuknite na položku Skupiny.
Pridanie kontaktov do skupiny
Vyberte skupinu a ťuknite na položku
na položku Hotovo.
. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite
Správa skupín
Postupne ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Upraviť: Zmena skupinových nastavení.
• Vytvoriť: Vytvorenie novej skupiny.
• Odstrániť člena: Odstránenie členov zo skupiny.
• Odoslať správu: Odosielanie správy členom skupiny.
• Odoslať e-mail: Odosielanie emailu členom skupiny.
• Zmeniť poradie: Ťuknite na položku
vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor
alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku Hotovo.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.
Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny
→ Odoslať správu alebo Odoslať e-mail,
Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky
vyberte členov a potom ťuknite na položku Hotovo.
Vizitka
Ťuknite na položky Kontakty.
Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.
Ťuknite na položku Nastaviť profil, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo,
e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku Uložiť. Ak ste pri nastavovaní
zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti JA a ťuknutím na položku
upravte informácie.
Postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať vizitku cez a vyberte spôsob zdieľania.
59
Komunikácia
Správy
Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
Ak sa nachádzate v roamingu, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Odosielanie správ
Ťuknite na položku
, pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku
.
Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce postupy:
• Zadajte telefónne číslo.
• Ťuknite na položku
, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku Hotovo.
• Podržte pero S Pen nad položkou
naposledy použitých kontaktov.
a potom stlačte tlačidlo pera S Pen. Zobrazí sa zoznam
Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce postupy:
• Ťuknite na položku
a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
• Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky
• Podržte pero S Pen nad položkou
naposledy použité obrázky.
→ Pridať predmet.
a potom stlačte tlačidlo pera S Pen. Zobrazia sa
Odosielanie rukou písaných správ
Pri umiestnení pera S Pen nad textovým poľom sa v ľavom hornom rohu textového poľa zobrazí
ikona, . Ťuknite na položku
a ťuknutím na položku zadajte rukou písanú správu pomocou
pera S Pen.
60
Komunikácia
Odosielanie naplánovaných správ
→ Plánovanie. Nastavte čas a dátum a
Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky
potom ťuknite na položku OK. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Preklad a posielanie správ
Ak chcete počas vytvárania poznámky používať funkciu prekladu, postupne ťuknite na položky
→ Preložiť, potiahnite prepínač Preložiť doprava, vytvorte pár jazykov a potom ťuknite na
tlačidlo OK.
Ťuknite na položku
a preložte správu a potom ťuknite na položku Hotovo. Preložená správa
nahradí správu v zdrojovom jazyku.
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.
Počúvanie hlasových správ
Stlačte a podržte tlačidlo 1 na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.
61
Komunikácia
E-mail
Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku Ďalší. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite
na položku Manuálne nastav. Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke. Nastavenie
dokončite podľa pokynov na obrazovke.
→ Nastavenia →
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
Pridať konto.
Odosielanie správ
Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku
obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku
Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Ťuknutím na položku
v hornej časti
.
.
priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie,
ťuknite na položku →
.
Odosielanie naplánovaných správ
→ Naplánovať odoslanie, nastavte dátum a čas a
Pri vytváraní správy ťuknite na položku
potom ťuknite na položku Hotovo. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
62
Komunikácia
Čítanie správ
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne
načítať nové správy, ťuknite na položku
.
Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.
Vyhľadávanie správ.
Opätovné načítanie nových
správ.
Preposlanie správy.
Odstránenie správy.
Pridanie tejto e-mailovej
adresy do zoznamu
kontaktov.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Odpovedanie na správu.
Otvorenie príloh.
Vytvorenie správy.
Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku Uložiť prílohu uložíte.
Google Mail
Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.
Ťuknite na položku Google Mail na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.
63
Komunikácia
Odosielanie správ
V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku
potom ťuknite na položku ODOSLAŤ.
, zadajte príjemcov, predmet a správu a
Ak chcete pridať ďalších príjemcov, ťuknite na položku + KÓPIA/SKR.KÓPIA.
Ťuknutím na položku
môžete priložiť obrázky.
Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky
Ak chcete priložiť videá, postupne ťuknite na položky
Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky
→ Uložiť koncept.
→ Priložiť video.
→ Zahodiť.
Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, ťuknite na položky
→ Nastavenia.
Ak chcete odoslať svoj názor týkajúci sa vývoja aplikácie, ťuknite na položky
pripomienky.
→ Odoslať
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre službu Google Mail, ťuknite na položky
→ Pomocník.
Čítanie správ
Vytvorenie správy.
Vyhľadávanie správ.
Dlhodobé uchovanie tejto
správy.
Odstránenie tejto správy.
Preposlanie tejto správy
iným príjemcom.
Odpovedanie všetkým
príjemcom.
Odpovedanie na túto
správu.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Zobrazenie ukážky prílohy.
Menovky
Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa
zobrazia správy s označením Doručená pošta.
Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky
menovky a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.
64
→ Zmeniť
Komunikácia
Hangouts
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s ostatnými.
Ťuknite na položku Hangouts na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete začať konverzáciu, vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje, ktoré
chcete vyhľadať, a vyberte priateľa z výsledkov vyhľadávania.
Google+
Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od
spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Google+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknutím na položku Všetky zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte
príspevky z vašich kruhov.
Ak chcete použiť ďalšie funkcie sociálnej siete, ťuknite na položku
65
.
Komunikácia
ChatON
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s iným zariadením. Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte
sa prihlásiť do svojho konta Samsung alebo overiť svoje telefónne číslo.
Ťuknite na položku ChatON na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries z konta
→
Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov. Prípadne ťuknite na položku
Synchronizácia kontaktov, aby ste manuálne synchronizovali kontakty zo zariadenia.
Postupne ťukajte na položky
konverzáciu.
→ Začať diskusiu a vyberte si priateľa, s ktorým chcete začať
Twitter
Pomocou tejto aplikácie máte prístup k sociálnej sieti Twitter a ste v kontakte s ľuďmi.
Ťuknite na položku Twitter na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
66
Web a sieť
Internet
Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zdieľať alebo vytlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, ťuknite na položku
.
Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu
vyhľadávacieho nástoja vedľa webovej adresy.
Otvorenie novej stránky
Ťuknite na položku
.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvajte sa doľava alebo doprava v poli nadpisu a
ťuknutím vyberte nadpis.
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku
zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku
stránku.
67
.
a vyberte požadovanú
Web a sieť
História
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok,
postupne ťuknite na položky → História. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na
→ Vymazať históriu.
položky
Odkazy
Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite
naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.
Ak chcete zobraziť uložené odkazy, použite položku Stiahnuté položky. (str. 113)
Zdieľanie webových stránok
Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky
Zdieľať cez.
→
Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite
na položku Zdieľať cez.
Chrome
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.
Ťuknite na položku Chrome na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvajte sa doľava alebo doprava v poli nadpisu a
ťuknutím vyberte nadpis.
68
Web a sieť
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku , následne zadajte
údaje ako názov a adresa webovej stránky a potom ťuknite na položku Uložiť.
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku
požadovanú stránku.
→ Záložky a vyberte
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na položku
slov.
, vyslovte kľúčové slovo a vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových
Synchronizácia s inými zariadeniami
Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v
ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.
Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky
zariadenia. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.
→ Iné
Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pripojenia → Bluetooth a potom potiahnite prepínač Bluetooth smerom
doprava.
69
Web a sieť
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Bluetooth
→ Vyhľadať, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete
spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového
kľúča v oboch zariadeniach.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia
Galéria. Otvorte aplikáciu Galéria, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → Bluetooth
a vyberte jedno zo zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom
zariadení potom spustite prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka Bluetooth. Ak ste
prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.
Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré
podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s
veľkou šírkou pásma (HDCP), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Screen
Mirroring a potiahnite prepínač Screen Mirroring smerom doprava. Vyberte zariadenie, otvorte
alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení. Ak
chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a podržte názov zariadenia a zadajte kód
PIN.
70
Web a sieť
Samsung Link
Pomocou tejto aplikácie môžete cez internet prehrávať obsah uložený na vzdialených zariadeniach
alebo službách s webovým ukladacím priestorom. Môžete prehrávať a odosielať multimediálne
súbory z vášho zariadenia do iného zariadenia alebo služby s webovým ukladacím priestorom.
Ťuknite na položku Samsung Link na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu Samsung Link, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na
položku Inštal. a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
Group Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete vychutnať chvíle s priateľmi pri zdieľaní a prehrávaní obsahu.
Vytvorte reláciu aplikácie Group Play alebo sa k nej pripojte a zdieľajte obsah, napríklad obrázky
alebo hudbu.
Ťuknite na položku Group Play na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu Group Play, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Počas používania tejto aplikácie nemôžete použiť internet.
• Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
71
Web a sieť
WatchON
Táto aplikácia sa používa na pripojenie televízora a sledovanie obľúbených relácií a filmov.
Ťuknite na položku WatchON na obrazovke aplikácií.
Najprv musíte zariadenie pripojiť k sieti a presvedčiť sa, že infračervený port zariadenia smeruje k
televízoru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Pripojenie k televízoru
Po pripojení k televízoru môžete zobraziť obrazovku zariadenia na veľkej obrazovke a televízor
ovládať na diaľku pomocou zariadenia.
Výber krajiny, oblasti a služby vysielania. Ťuknite na položky → Inštalácia, vyberte značku
televízora a zaregistrujte televízor do zariadenia podľa pokynov na obrazovke. Postup sa líši v
závislosti od vybratých možností.
Ak sa chcete pripojiť k iným zariadeniam, postupne ťuknite na položky
Nastavenia miestností → Pridať miestnosť.
→ Nastavenia →
Pozeranie TV
Z televízneho programu si vyberte návrhy založené na vašej voľbe pri registrácii televízora alebo
vyberte kategóriu v spodnej časti obrazovky. Vyberte televízny program alebo film a potom
ťuknite na položku Sledovať na televízore, Sledovať tento kanál alebo Pozrieť teraz. Na
pripojenom televízore sa zobrazí vybratý program.
Ťuknutím na položku
otvoríte ovládací panel na ovládanie televízora.
Nastavenie pripomenutí programov
Ťuknite na položku Časová os v spodnej časti obrazovky a vyberte čas televízneho programu,
ktorý chcete sledovať. Vyberte program a potom ťuknite na položku .
Pripomienka vybratého programu sa pridá do aplikácie Plánovač S.
72
Médiá
Hudba
Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov
podporované.
• V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.
Prehrávanie hudby
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.
Nastavenie hlasitosti.
Hľadanie zariadení s
funkciou DLNA.
Nastavenie skladby ako
obľúbenej.
Zmena režimu opakovania.
Zapnutie/Vypnutie
náhodného poradia.
Otvorenie zoznamu skladieb.
Skrytie obrazovky
prehrávača hudby.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dopredu.
Opätovné spustenie
aktuálne prehrávanej
skladby alebo prechod na
predchádzajúcu skladbu.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dozadu.
Pozastavenie a pokračovanie
v prehrávaní.
73
Médiá
Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, ťuknite na položku
Nastavenia → Pokročilé → Inteligentná hlasitosť.
→
Inteligentná hlasitosť sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že ťuknete
→ Nastavenia → Pokročilé → Adapt Sound → Zap. Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14
na
alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň
13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.
Nastavenie skladby ako zvonenia alebo tónu budíka
Ak chcete nastaviť práve prehrávanú skladbu ako zvonenie alebo tón budíka, postupne ťuknite na
→ Nastaviť ako a vyberte požadovanú možnosť.
položky
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
Postupne ťuknite na položky , zadajte názov a ťuknite na položku OK. Vyberte skladby, ktoré
chcete pridať a potom ťuknite na položku Hotovo.
Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky
→ Pridať do zoznamu skladieb.
Prehrávanie hudby podľa nálady
Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb
automaticky vytvára zariadenie. Po pridaní novej skladby postupne ťuknite na položky Hudobný
blok → .
Ťuknite na položku Hudobný blok a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek
potiahnutím prstom.
74
Médiá
Fotoaparát
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou funkcie
Galéria. (str. 82)
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie
Snímanie fotografie
Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt
zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu.
Zobrazenie ďalších možností.
Prepnutie do režimu Duálny
fotoaparát.
Zobrazenie aktuálneho
režimu.
Prepnutie medzi predným a
zadným fotoaparátom.
Začať nahrávanie videa.
Zmena režimu
fotografovania.
Otvorenie aplikácie Galéria,
ktorá umožňuje zobrazenie
fotografií a videí.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
75
Médiá
Režim snímania
K dispozícii je viacero fotografických efektov.
Ťuknite na položku Režim, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.
• Automaticky: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre
fotografiu.
• Krásna tvár: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších
záberov.
• Najlepšia fotografia: Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.
• Najlepšia tvár: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz,
kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný záber.
Ťuknutím na položku
nasnímajte viacero fotografií. Ak chcete získať najlepší záber, držte
fotoaparát pevne a počas snímania sa nehýbte. Po otvorení Galéria ťuknite na žltý rámček
každej tváre a vyberte najlepšiu pózu objektu. Po výbere pózy každej osoby ťuknutím na
položku Uložiť spojte zábery do jednej fotografie a uložte ju.
• Ozvučená snímka: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.
Ťuknutím na položku
môžete nasnímať fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní
fotografie niekoľko sekúnd zvuku.
Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
• Dynamický záber: Táto funkcia umožňuje vytvorenie série fotografií a ich skombinovanie s
cieľom vytvoriť záber so stopami po pohybe.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami. Zariadenie nemusí
fotografie nasnímať správne v iných podmienkach snímania.
– – Pevne podržte fotoaparát a pri snímaní záberov sa nehýbte.
– – Fotografovanie pohybujúceho sa objektu v jednom smere.
– – Fotografovanie s pozadím bez pohybujúcich sa objektov.
– – Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
– – Nesnímajte fotografie objektov, ktoré sú príliš blízko alebo príliš ďaleko na to, aby sa
vmestili do hľadáčika, ani príliš dlhé objekty, ako napríklad autobus alebo vlak.
76
Médiá
• Sýte farby (HDR): Túto funkciu použite na vytvorenie fotografie so zlepšeným kontrastom.
• Guma: Táto funkcia umožňuje vymazať pohyb pohybujúcich sa objektov v pozadí.
Sériu fotografií vytvoríte ťuknutím na položku
. Zariadenie vymaže stopy pohybu
pohybujúceho sa objektu. Ak chcete obnoviť pôvodnú fotografiu, ťuknite na položku Zobr.
obj. v pohybe a potom ťuknite na zvýraznenú oblasť.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.
– – Pevne podržte fotoaparát a pri snímaní záberov sa nehýbte.
– – Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
– – Pri fotografovaní objektu, ktorý sa pohybuje príliš pomaly alebo príliš rýchlo, fotoaparát
nemusí rozpoznať všetky pohyby.
– – Ak sa na pozadí pohybuje viacej objektov, kamera/fotoaparát nemusí všetky pohyby
zaznamenať.
• Panoráma: Nasnímanie fotografie spojením viacerých fotografií.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.
– – Kamerou/fotoaparátom pohybujte pomaly jedným smerom.
– – Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
– – Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny,
nefotografujte.
• Šport: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• Noc: Toto nastavenie použite pri fotografovaní v tmavších podmienkach.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.
Postupne ťuknite na položky Režim → Panoráma.
Ťuknite na položku
a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa modrý rám
zarovná s hľadáčikom, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie.
Snímanie zastavíte ťuknutím na položku
.
Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.
77
Médiá
Používanie efektov filtrov
Pomocou efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.
Ťuknite na položku
a vyberte efekt filtra. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.
Nahrávanie videí
Nahratie videa
Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .
.
Ak chcete fotiť počas nahrávania videa, stláčajte tlačidlo spúšte.
Počas nahrávania môžete vykonať nasledujúce kroky:
• Ak chcete zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má zaostriť. Ak chcete zaostriť na
stred obrazovky, ťuknite na položku .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
Režim nahrávania
Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položky
→
.
• Normálne: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
• MMS limit: Tento režim použite pre nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie
prostredníctvom správ.
• Rýchly pohyb: Tento režim použite na nahrávanie videa pohybujúceho sa objektu. Zariadenie
bude video prehrávať zrýchlene.
78
Médiá
Približovanie a odďaľovanie
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas
nahrávania videa.
Režim Duálny fotoaparát
Pri snímaní fotografie krajiny pomocou zadného fotoaparátu sa záber alebo video zaznamenané
predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie
peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.
Ťuknite na položku
na prepnutie do režimu duálneho fotoaparátu. Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
nahráte video.
Ťuknutím sa mení veľkosť
alebo presúva umiestnenie.
Vyberte si spomedzi rôznych
štýlov, ktoré sú k dispozícii.
79
Médiá
• V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom
vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD.
• Počas snímania videí v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
Zdieľať záber
Ťuknite na položku
→
a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:
• Zdieľať záber: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie
Wi-Fi Direct.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby
označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
• Zdieľ. fot. v ChatON: Poslať fotografiu do iného zariadenia cez aplikáciu ChatON.
• Diaľkový hľadáčik: Nastavenie zariadenia na vzdialené ovládanie fotoaparátu.
Vzdialené ovládanie fotoaparáta
Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na vzdialené ovládanie fotoaparátu.
→
→ Diaľkový hľadáčik a potom prepojte zariadenie a fotoaparát
Ťuknite na položky
pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Ťuknite na položku
na vzdialené vytvorenie fotografie
pomocou zariadenia ako hľadáčika.
Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery
→ . Niektoré
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu/kamery, ťuknite na položku
z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné
možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
• Veľkosť fotografie / Veľkosť videa: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu,
vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Sériové snímanie: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
• Ťukn. fotografujte: Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
• Detekcia tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich
fotografovaní.
80
Médiá
• Meranie: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. S vyvážením
na stred meranie svetla na pozadí v strede scény. Bodové meranie svetla na konkrétnom
mieste. Maticové meranie priemeru celej scény.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Stabilizácia videa: Aktivácia alebo deaktivácia stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha
zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
• Automatická detekcia noci: Nastavenie zariadenia na automatickú detekciu tmavších
podmienok a nastavenie jasu fotografie bez blesku.
• Uložiť ako: Nastavenie zariadenia na vymazanie pôvodnej fotografie pri snímaní fotografií v
režime sýteho tónu.
• Lokalizačná značka: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii. Túto funkciu aktivujte, ak
snímate fotografie na vytváranie albumov vo funkcii Fotopríbeh.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
• Prezrieť: Rýchle zobrazenie nasnímaných fotiek.
• Tlač. hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• Vodiace čiary: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Blesk: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
81
Médiá
• Hlasové ovládanie: Nastavenie fotoaparátu na fotografovanie pomocou hlasových príkazov.
• Kontextový názov súboru: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa vo funkcii Galéria a
Fotopríbeh.
• Uložiť ako prevrátené: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej
scény.
• Úložisko: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Odkazy
Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam
fotoaparátu/kamery.
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť rýchle nastavenia.
Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky. Ostatné
ikony v zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.
Galéria
Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov
podporované.
• V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.
Zobrazenie obrázkov
Otvorením položky Galéria sa zobrazia obrázky podľa dátumu vytvorenia. Keď iná aplikácia,
napríklad aplikácia E-mail, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok Download, do ktorého
sa daný obrázok preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok
Screenshots. Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na
celej obrazovke.
Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.
82
Médiá
Približovanie a odďaľovanie
Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
• Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok
vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu
Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Ovl. pr. → Pohyby, potiahnite prepínač
Pohyby doprava a potom zapnite prepínač pre jednotlivé funkcie.
Ak nechcete používať funkciu pohybu, presuňte prepínač Pohyby doľava.
Prehrávanie videí
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
na položku .
. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite
Strihanie segmentov videa
Vyberte video a potom ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného
východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte
video.
Úprava obrázkov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce funkcie:
• Obľúbené: Pridanie do zoznamu obľúbených položiek.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Fotografický rámček: Pridanie rámu alebo poznámky k obrázku. Upravený obrázok sa uloží
do priečinka Photo frame.
• Fotografická poznámka: Napísanie poznámky na zadnú stranu obrázka. Ak chcete
poznámku upraviť, ťuknite na položku .
• Kopírovať do schránky: Skopírovanie obrázka do schránky.
• Tlač: Tlač obrázka prostredníctvom USB alebo Wi-Fi pripojenia. Niektoré tlačiarne nemusia
byť kompatibilné s týmto zariadením.
83
Médiá
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie a uloženie obrázka v modrom ráme zmenou jeho veľkosti.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o obrázku.
• Nastavenia: Zmena nastavení aplikácie Galéria.
Úprava záberov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce funkcie:
• Otočiť: Otočenie obrázka.
• Orezať: Orezanie obrázka.
• Farba: Nastavenie sýtosti farieb a jasu obrázka.
• Efekt: Použitie efektov na obrázok.
• Nálepka: Pridanie nálepiek.
• Kresba: Kreslenie v obrázku.
• Rám: Použitie rámov na obrázok.
Obľúbené obrázky
Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky
zoznamu obľúbených.
→ Obľúbené obrázok pridajte do
Odstraňovanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
→ Vybrať položku, začiarknutím vyberte
• V priečinku postupne ťuknite na položky
obrázky a potom ťuknite na položku .
• Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
.
84
Médiá
Zdieľanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku ťuknite na položky
→ Vybrať položku, začiarknutím vyberte obrázky a
ťuknutím na položku odošlite obrázky iným ľuďom alebo ich zdieľajte prostredníctvom
sociálnych sietí.
• Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí,
pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .
Nastavenie tapety
Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne
→ Nastaviť ako.
ťuknite na položky
Označovanie tvárí
→ Nastavenia → Značky a potom označte položky Tvárová
Postupne ťuknite na položky
značka. Okolo rozpoznanej tváre sa zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku Pridať
meno a potom vyberte alebo pridajte kontakt.
Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je
napríklad uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy.
Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu
tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.
Používanie funkcie Kontextový názov
→ Nastavenia → Značky → Kontextový názov a potom
Postupne ťuknite na položky
potiahnite prepínač Kontextový názov doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová
značka (počasie, miesto, dátum a meno osoby).
85
Médiá
Fotopríbeh
Použite túto aplikáciu na vytvorenie vlastného digitálneho albumu na uchovanie svojich príbehov
úhľadným a automatickým usporiadaním obrázkov.
Ťuknite na položku Fotopríbeh na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu Fotopríbeh, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
Video
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov
podporované.
• V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.
Prehrávanie videí
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Nastavenie hlasitosti.
Hľadanie zariadení s
funkciou DLNA.
Posúvanie dopredu alebo
dozadu ťahaním posúvača.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dopredu.
Zmena na režim prehrávanie
v okne.
Zmena pomeru strán.
Pozastavenie a
pokračovanie v prehrávaní.
Opätovné spustenie
aktuálneho videa alebo
prechod na predchádzajúce
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete video
dozadu.
86
Médiá
Odstraňovanie videí
Postupne ťuknite na položky
položku Odstrániť.
→ Odstrániť, začiarknutím vyberte videá a potom ťuknite na
Zdieľanie videí
→ Zdieľať cez, začiarknutím vyberte videá, ťuknite na položku
Postupne ťuknite na položky
Hot. a potom vyberte spôsob zdieľania.
Používanie funkcie Prehrávanie v okne
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, presuňte ho na iné miesto.
Kúpa videí
Posuňte sa na obrazovke doľava alebo doprava a potom vyberte video.
Videoeditor
Pomocou tejto aplikácie môžete upravovať videá a používať rôzne efekty.
Ťuknite na položku Videoedit. na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu Videoedit., musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštal. a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Niektoré video súbory v priečinku Galéria nemusia byť prezerateľné v závislosti od
rozlíšenia videa a kodeku.
• V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.
• Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
87
Médiá
YouTube
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.
Ťuknite na položku YouTube na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Sledovanie videí
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov
vyhľadávania spustite dané video.
Ťuknutím na položku
zobrazíte na celú obrazovku.
Pridanie videa do zoznamu
videí.
Hľadanie videí.
Pozastavenie alebo
pokračovanie v prehrávaní.
Odoslanie adresy URL
ostatným.
Zmena kvality obrazu.
Ukončenie režimu
zobrazenia na celú
obrazovku.
Posúvanie dopredu alebo
dozadu ťahaním posúvača.
Zdieľanie videí
Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Odovzdávanie videí
Vyberte konto, ťuknite na položku
na položku ODOVZDAŤ.
, vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite
88
Médiá
My Magazine
Pomocou tejto aplikácie si môžete vytvoriť vlastný spoločenský magazín.
Na domovskej obrazovke potiahnite prstom odspodu obrazovky nahor.
Pri prvom spustení aplikácie My magazine ťuknite na položku Ďalej, prečítajte si a
potvrďte ustanovenia a podmienky a potom ťuknite na položku Štart.
Ak si chcete nastaviť svoj magazín, ťuknite na položku
, vyberte nové témy a potom ťuknite na položku .
a označte kategórie. Ťuknite na položku
Pohybom prstom doľava alebo doprava zmeníte kategóriu, pohybom nahor alebo nadol môžete
otáčať stránky magazínu a potom vybrať článok, ktorý si chcete prečítať.
Počas prezerania stránky môžete ťuknutím na položku
• : Spustenie aplikácie S Note.
• : Spustenie aplikácie Plánovaš S.
• : Odoslanie e-mailu.
• : Spustenie vyhľadávania Google.
• : Spustenie webového prehliadača.
• : Otvorenie obrazovky aplikácií.
použiť nasledujúce funkcie:
Pri čítaní článku môžete používať nasledujúce ikony:
• : Prechod na predchádzajúcu stranu.
• : Zdieľanie článku s ostatnými.
• : Označenie článku, že sa vám páči na Facebooku.
• : Zobrazenie komentárov ostatných čitateľov týkajúcich sa článku.
• : Označenie článku, že sa vám páči na Flipboarde.
• : Pridanie článku do svojho časopisu Flipboard.
89
Médiá
Flipboard
Táto aplikácia poskytuje prístup k osobným magazínom.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete vytvoriť svoj časopis Flipboard, potiahnutím sa presunte na ďalšiu stranu, vyberte si
ľubovoľné témy a následne ťuknite na položku Build Your Flipboard.
Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si
chcete prečítať.
Pri čítaní článku môžete používať nasledujúce ikony:
• : Prechod na predchádzajúcu stranu.
• : Zdieľanie článku s ostatnými.
• : Označenie článku, že sa vám páči na Flipboarde.
• : Pridanie článku do svojho časopisu Flipboard.
SketchBook for Galaxy
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rýchly koncept alebo si poznačiť nápady k projektu.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku SketchBook for Galaxy.
Pomocou umeleckých nástrojov môžete nakresliť a vymaľovať svoje digitálne umelecké dielo.
Obrázok sa uloží v časti Galéria.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu SketchBook for Galaxy, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite
na položku Install a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
90
Médiá
Businessweek+
Pomocou tejto aplikácie získate najnovšie informácie z oblasti financií, obchodu a pod.
Ťuknite na položku Businessweek+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
NYTimes
Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať a prezerať si články a pod.
Ťuknite na položku NYTimes na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete vyhľadávať články, ťuknite na položku
poľa.
91
a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho
Obchody s aplikáciami a
médiami
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v
zariadení.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku
INŠTALOVAŤ. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke
dokončite proces nákupu.
• Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite
na ikonu.
• Ak chcete nainštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Zabezpečenie →
Neznáme zdroje.
Odinštalovanie aplikácií
Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu Obchod Play.
Ťuknite na položku , v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete
odstrániť, a potom ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
92
Obchody s aplikáciami a médiami
Samsung Hub
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť, používať a spravovať digitálny mediálny obsah. Služba
Samsung Hub tiež propaguje a odporúča obsah, ktorý by sa vám mohol páčiť.
Ťuknite na položku Samsung Hub na obrazovke aplikácií.
Poskytované druhy obsahu sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa
služieb.
Kupovanie multimediálneho obsahu
Vyberte kategóriu služby, vyberte obsah médií a dokončite nákup.
Spravovanie obsahu na zariadení
Vyberte kategóriu služby a posunutím doľava spravujte obsah zariadenia.
Samsung Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsungapps.com.
Ťuknite na položku Samsung Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku KATEGÓRIA vyberte
kategóriu.
Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku
slovo do vyhľadávacieho poľa.
v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku
Zadarmo. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite
proces nákupu.
93
Obchody s aplikáciami a médiami
Knihy Play
Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.
Ťuknite na položku Knihy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Play Movies
Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.
Ťuknite na položku Play Movies na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hudba Play
Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby
Google.
Ťuknite na položku Hudba Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
94
Obchody s aplikáciami a médiami
Časopisy Play
Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať časopisy.
Ťuknite na položku Časopisy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hry Play
Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.
Ťuknite na položku Hry Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
95
Pomôcky
S Note
Táto aplikácia umožňuje vytvárať poznámky pomocou multimediálnych súborov alebo hlasových
nahrávok.
Ťuknite na položku S Note na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Pri prvom spustení aplikácie S Note ťuknutím na položku Spustiť nastavte predvolené titulné
obrázky a šablónu. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Zostavovanie poznámok
Vytvárajte poznámky s obohateným obsahom, napríklad vytváraním nákresov prstom alebo
pomocou pera S Pen alebo pridaním multimediálnych súborov alebo hlasových poznámok.
Ťuknite na položku
, aby ste mohli písať alebo kresliť na obrazovku alebo na položku
ste zadali text pomocou klávesnice.
, aby
Vrátenie a opakovanie
poslednej akcie.
Výber poznámky.
Vymazanie poznámky.
Zadanie poznámky.
Uloženie poznámky.
Prepnutie do režimu pera
S Pen alebo režimu
ovládania prstom.
Zmena možností stránky.
Priloženie ďalšej strany k
aktuálnej poznámke.
Vloženie multimediálneho
súboru.
96
Pomôcky
Pri používaní šablón, ktoré obsahujú rámy obrázkov, ťuknite na rám obrázka a podržte ho a potom
ťuknutím na položku Obrázky alebo Fotografovať pridajte obrázok.
Ak chcete rám odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Pri zapisovaní poznámky ešte raz ťuknite na položku
farbu pera.
, čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary alebo
Pri vymazávaní rukou napísanej poznámky môžete ťuknutím na položku
a potom na položku
zmeniť veľkosť gumy alebo ťuknutím na položku Vym. vš. vymazať poznámku.
Uloženie aktuálnych nastavení ako
profil pera.
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Zmena farby pera.
Pridanie novej farby na základe
nástroja na výber farby.
Ak chcete obsah na obrazovke priblížiť alebo vzdialiť, roztiahnite dva prsty od seba alebo ich
potiahnite k sebe.
→ Pridať stránku.
Ak chcete pridať novú stránku, ťuknite na položky
→ Odstr. stranu.
Ak chcete odstrániť stránku, ťuknite na položky
Ak chcete pridať značku na stránku, ťuknite na položky
→ Pr. znač.
Ak chcete pridať index na stránku, ťuknite na položky
→ Index. stranu.
Ak chcete zmeniť šablónu stránky, ťuknite na položky
→ Prid. šablónu.
Ak chcete zmeniť pozadie stránky, ťuknite na položky
→ Pozadie.
Ak chcete mriežku na stránke, ťuknite na položky
97
→ Zobr. mriežku.
Pomôcky
Používanie nástroja výberu
Napíšte vzorec alebo nakreslite tvar a potom ťuknite na položku
. Nakreslením čiary okolo
vzorca alebo tvaru ho vyberte a potom ho spracujte ťuknutím na položky Transformovať na →
Tvar alebo Vzorec.
Vkladanie multimediálnych súborov
Ťuknutím na položku
vložte obrázky, videá, hlasové poznámky a ďalšie položky.
Vytvorenie tabuľky
Ťuknite na položky → Jednoduchý graf → Tabuľka, nastavte počet riadkov a stĺpcov tabuľky
a potom ťuknite na položku Hot.
• Ak chcete vložiť údaje do tabuľky, ťuknite na bunku tabuľky.
• Ak chcete pridať alebo odstrániť stĺpce, ťuknite na položky
alebo Odstrániť súbor údajov.
→ Pridať sú- bor údajov
• Ak chcete pridať alebo odstrániť riadky, ťuknite na položky
Odstrániť položku.
→ Pridať položku alebo
Vytvorenie grafu
Ak chcete vytvoriť graf, ťuknite na položky → Jednoduchý graf a potom vyberte typ grafu.
Potom na grafe nakreslite pruhy, čiary alebo oddeľovače.
Ak chcete vytvoriť graf z údajov v tabuľke, ťuknite na tabuľku a podržte ju, ťuknite na položku
Upraviť graf →
a potom vyberte graf.
98
Pomôcky
Úprava grafu
Ak chcete upraviť graf, ťuknite na graf alebo tabuľku → Upraviť graf a potom použite
nasledujúce možnosti:
• Ťuknutím na položku
vľavo hore na obrazovke zmeníte typ grafu.
• Ťuknite na niektorú položku, potom na položku
môžete použiť prst alebo pero S Pen.
a napíšte hodnoty, pričom na opravu
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu grafu.
Používanie náčrtu nápadov
Ťuknite na položky → Skica nápadu a potom napíšte kľúčové slovo alebo vyberte kategóriu na
vyhľadávanie obrázkov.
Ak chcete do zoznamu pridať vlastné náčrty, ťuknite na položku
náčrtu.
a nakreslite obrázok na paneli
Zobrazenie stránok s poznámkami
Počas prezerania stránok môžete ťuknutím na položku
použiť nasledujúce možnosti:
• Odstrániť: Odstránenie stránky.
• Zdieľať cez: Odoslanie stránky ostatným.
• Exportovať: Uloženie stránky ako súboru obrázka alebo súboru PDF.
• Upraviť strany: Pridanie alebo odstránenie stránok.
• Pr. znač.: Pridanie značky na stránku.
• Index. stranu: Pridanie indexu na stránku.
• Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na stránku na úvodnú obrazovku.
• Tlač: Tlač stránky prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi. Niektoré tlačiarne nemusia byť
kompatibilné s týmto zariadením.
• Uložiť ako: Uloženie stránky s odlišným názvom.
• Nastaviť ako: Nastavenie poznámky ako tapety alebo jej priradenie ku kontaktu.
99
Pomôcky
Zobrazenie náhľadu stránok
Potiahnite poznámku nadol, ak chcete zobraziť náhľad stránok nad poznámkou.
Ťuknutím na položku
možnostiam:
na titulnom obrázku poznámky získate prístup k nasledujúcim
• Odstrániť: Odstránenie poznámky.
• Zdieľať cez: Zdieľanie poznámky s ostatnými.
• Exportovať: Exportovanie poznámky ako súboru obrázka alebo súboru PDF.
• Premenovať: Premenovanie poznámky.
• Upraviť obálku: Zmena titulného obrázku poznámky.
• Pridať do obľúbených: Pridanie poznámky do zoznamu obľúbených položiek.
• Zamknúť: Uzamknutie poznámky, aby ju nemohli zobraziť iní používatelia.
• Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na poznámku na úvodnú obrazovku.
Vyhľadávanie poznámok
Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať poznámku zadaním kritérií vyhľadávania, napríklad mien,
značiek, textu alebo rukou písaných slov.
Ťuknite na položku
vyhľadávania.
, ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti obrazovky a zadajte kritériá
100
Pomôcky
Plánovač S
Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pridať udalosť: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
• Pridať úlohu: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova
ťuknite.
Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka
synchronizovať. Potom ťuknite na položku Upraviť detaily udalosti alebo Upraviť detaily úlohy
a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobraziť upozornenie
alebo kde sa uskutoční.
Na udalosť môžete pozvať aj iné osoby odoslaním emailu. Zadajte emailovú adresu do poľa
Účastníci alebo otvorte zoznam kontaktov ťuknutím na položku .
Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa Miesto, ťuknite na
položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a
podržíte ju.
101
Pomôcky
Synchronizácia so službou Kalendár Google
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Kontá → Google v časti
Moje kontá, vyberte konto Google a začiarknite možnosť Synchronizovať Kalendár.
Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
→ Synchronizovať.
Plánovač S →
Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, ťuknite na položky
potom začiarknite konto Google.
→ Kalendáre a
Písanie rukou v zobrazení mesiaca
Na obrazovke so zobrazením mesiaca aktivujte túto funkciu ťuknutím na položku
dispozícii len v zobrazení mesiaca v režime na šírku.
. Je k
Zmena typu kalendára
Vyberte jeden z rôznych typov kalendárov vrátane roku, mesiaca, týždňa a ďalších v hornej časti
obrazovky.
Vyhľadávanie udalostí
Ťuknite na položku
a zadajte hľadané kľúčové slovo.
Ak chcete zobraziť dnešné udalosti, ťuknite na položku Dnes v hornej časti obrazovky.
Odstraňovanie udalostí
Ťuknite na položky
Odstrániť.
→ Odstrániť, začiarknutím vyberte udalosti a ťuknite na položku
Zdieľanie udalostí
Vyberte udalosť alebo úlohu, ťuknite na položky
102
→ Zdieľať cez a vyberte spôsob zdieľania.
Pomôcky
POLARIS Office 5
Pomocou tejto aplikácie môžete upravovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek
a prezentácií.
Ťuknite na položku POLARIS Office 5 na obrazovke aplikácií.
Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závislosti od typu súboru.
Vytvorenie dokumentu.
Zobrazenie naposledy
použitých dokumentov.
Zdieľanie dokumentov s
ostatnými.
Prehľadávanie priečinkov.
Prezeranie obľúbených
dokumentov.
Prehľadávanie podľa
formátov dokumentov.
Vytváranie dokumentov
Ťuknite na položku
a vyberte typ dokumentu.
Pomocou panela nástrojov na úpravu v hornej časti obrazovky upravte dokument.
Ak chcete skončiť, ťuknite na ikonu dokumentu v ľavej hornej časti obrazovky, ťuknite na položku
Uložiť, zadajte názov súboru, vyberte priečinok na jeho uloženie a napokon ťuknite na položku
Uložiť.
Ak chcete uložiť dokument ako súbor PDF, ťuknite na ikonu dokumentu v ľavej hornej časti
obrazovky, ťuknite na položku Export do PDF, zadajte názov súboru a napokon ťuknite na
položku Export.
Počas úpravy dokumentov ťuknite na položku
a použite jednu z nasledujúcich funkcií:
• Prepnúť do režimu zobrazenia: Zobrazenie náhľadu dokumentu.
• Poznámka snímky: Úprava poznámok na snímkach.
• Nájsť/nahradiť: Vyhľadávanie alebo nahradzovanie textu.
• Rozloženie strany: Zmena rozloženia strán.
103
Pomôcky
• Konverzia Obrazovky: Použitie animácií alebo prechodových efektov na snímkach.
• Preferencie: Zmena nastavení režimu zobrazenia.
• Čítať všetko: Prečítanie textového dokumentu pomocou funkcie prevodu textu na reč.
• Filter: Usporiadanie buniek podľa zadaného kritéria.
• Triediť: Usporiadanie buniek podľa zadaného kritéria.
• Chrániť hárok: Uzamknutie tabuľky, aby ju nemohli upravovať iní používatelia.
• Zmraziť: Udržanie vybraného riadka na mieste.
• Prepočítať: Prepočítanie funkcií v tabuľke.
• Záznam obrazovky: Zaznamenanie vybratej oblasti.
• Zobraziť informácie: Zobrazenie podrobností o dokumente.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka na používanie aplikácie POLARIS Office.
Čítanie dokumentov
Ťuknite na súbor na obrazovke naposledy použitých dokumentov. Alebo ťuknite na položky
Prieskumník súborov, Typ formulára, Obľúbené položky alebo Zobraziť spolu a následne
vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.
Ak chcete kresliť na dokument, ťuknite na položku
.
Ak chcete vyhľadávať reťazec v dokumente, ťuknite na položku
Ťuknite na položku
.
a použite jeden z nasledujúcich možností:
• Prepnúť do režimu úprav: Otvorenie panela nástrojov na úpravu.
• Záložka: Otvorenie panela záložiek. Výberom menovky prejdete na miesto záložky.
• Preferencie: Zmena nastavení režimu zobrazenia.
• Súvislé zobrazenie: Prezeranie snímok bez prerušenia.
• Poznámka snímky: Úprava poznámok na snímkach.
• Zmraziť: Udržanie vybraného riadka na mieste.
• Záznam obrazovky: Zaznamenanie vybratej oblasti.
• Zobraziť informácie: Zobrazenie podrobností o dokumente.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka na používanie aplikácie POLARIS Office.
104
Pomôcky
Zdieľanie dokumentov
Táto funkcia umožňuje zdieľať dokumenty s viacerými zariadeniami pripojenými k rovnakej sieti
Wi-Fi. Počas zdieľania dokumentov môžete napísať poznámku alebo kresliť na obrazovku.
Ak chcete vytvoriť skupinu na zdieľanie, ťuknite na položky Zobraziť spolu → . Vyberte
dokument, ktorý chcete zdieľať, zadajte názov a heslo pre skupinu na zdieľanie a potom ťuknite
na položku OK.
Ak sa chcete pripojiť k skupine na zdieľanie, vyhľadajte ju a pripojte sa k nej pomocou hesla.
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je
nainštalovaná aplikácia Dropbox.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď aplikáciu Dropbox spúšťate prvýkrát, aktivujte ju ťuknutím na položku Start. Podľa pokynov
na obrazovke dokončite nastavenie.
Po aktivácii služby Dropbox sa fotografie a videá nasnímané s fotoaparátom/kamerou zariadenia
automaticky odovzdajú do služby Dropbox. Ak chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo videá,
ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na
položku
a vyberte súbory.
→
→ Upload
Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky
here → Photos or videos alebo Other files. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte
súbor.
Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku
pridáte do zoznamu obľúbených.
Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .
105
Pomôcky
Cloud
Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov a nastavení aplikácií v konte
Samsung alebo službe Dropbox.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Cloud.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Synchronizácia s kontom Samsung
Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku Nastavenia
synchronizácie.
Zálohovanie alebo obnovenie dát
Ťuknite na položku Zálohovanie, ak chcete zálohovať, alebo ťuknite na položku Obnoviť, ak
chcete obnoviť údaje z vášho konta Samsung.
Synchronizácia so službou Dropbox
Ťuknite na položku Prepojiť konto Dropbox a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na
obrazovke dokončite nastavenie.
Po prihlásení ťuknite na položku Allow a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so
službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.
106
Pomôcky
Upozornenie
Táto aplikácia umožňuje nastaviť zvonenia a budíky pre dôležité udalosti.
Ťuknite na položku Upozornenie na obrazovke aplikácií.
Zapnutie alebo vypnutie
tohto budíka.
Dátum a čas
Nastavenie budíkov
Ťuknite na položku , nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať, a
potom ťuknite na položku Uložiť. Budík môžete nastaviť aj napísaním číslic pomocou pera S Pen.
• Navigačný budík: Nastavenie miesta spustenia budíka. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa
budete nachádzať na danom mieste.
• Posunúť budík: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavenie času zapnutia budíka pred nastaveným časom.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova
spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
107
Pomôcky
Svetový čas
Pomocou tejto aplikácie môžete zistiť presný čas v mnohých veľkých mestách sveta.
Ťuknite na položku Svetový čas na obrazovke aplikácií.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku , zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest alebo na
glóbuse a napokon ťuknite na položku .
Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku Nastavenia
letného času.
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky
→ Vymazať históriu.
S prekladač
Túto aplikáciu použite na preklad textu do iných jazykov.
Ťuknite na položku S prekladač na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu S prekladač, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
108
Pomôcky
S Voice
Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vytočilo číslo, odoslalo správu, napísalo
poznámku prípadne vykonalo iné akcie.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Táto aplikácia nie je podporovaná v niektorých jazykoch.
Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Používanie príkazov na prebudenie pri uzamknutej obrazovke
Pri uzamknutej obrazovke môžete pomocou predvolených príkazov na prebudenie používať rôzne
funkcie.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia →
Zariadenie → Uzamknúť obrazovku a potom potiahnite prepínač Prebudiť na zamknutej
obrazovke doprava.
109
Pomôcky
S Finder
Pomocou tejto aplikácie môžete v zariadení vyhľadávať rôzne položky vrátane e-mailov,
dokumentov, obrázkov, hudby, aplikácií a ďalšieho obsahu.
Ťuknutím na položku
a jej podržaním spustíte aplikáciu S Finder.
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kritériá vyhľadávania. Prípadne ťuknite na položku a
vyslovte kľúčové slovo. Pomocou tejto funkcie môžete v zariadení vyhľadávať aj rukou písaný
obsah.
Google
Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsah v zariadení.
Ťuknite na položku Google na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie v zariadení
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a vyslovte
Ak sa z aplikácií nezobrazia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia
výsledky vyhľadávania.
Rozsah vyhľadávania
→
Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Vyhľadávanie v tablete a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.
110
Pomôcky
Asistent Google
Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o
aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre
vás môžu byť v danej chvíli užitočné.
Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť
→ Nastavenia → Asistent
nastavenia služby Google Now, postupne ťuknite na položky
Google.
Ozdobný album
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť vlastný digitálny zápisník s obsahom z webových stránok,
s videami a pod.
Ťuknite na položku Ozdobný album na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vytvorenie kategórií
Ťuknite na položky → Vytvoriť kategóriu, vyberte rozloženie zo zoznamu, zadajte názov a
potom ťuknite na položku OK.
Zhromaždenie položiek
Počas prezerania webových stránok alebo videí stlačte tlačidlo pera S Pen a nakreslite čiaru okolo
oblasti, ktorú chcete vybrať. Ťuknite na položku Ozdobný album v zozname aplikácií, ktorý sa
zobrazí v spodnej časti obrazovky, a vyberte kategóriu, do ktorej chcete pridať vybratú oblasť.
Alebo ťuknite na položku Ozdobné albumy v bezdotykovom príkaze, nakreslite čiaru okolo
oblasti a potom ťuknite na položku
.
Zobrazenie položiek
Vyberte kategóriu a potom vyberte položku. Ťuknutím na možnosť Prepojenie počas zobrazenia
položky prejdete k zdroju, z ktorého bola získaná.
111
Pomôcky
Hlasové vyhľadávanie
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.
Ťuknite na položku Hlasové vyhľadávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď sa na obrazovke zobrazí text Hovorte, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.
Moje súbory
Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí, a
skladieb.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie súborov
Vyberte kategóriu a následne ju otvorte ťuknutím na príslušný priečinok. Ak chcete zobraziť
odovzdané fotografie alebo videá v službe Dropbox, ťuknite na položku Dropbox a potom sa
prihláste do svojho konta služby Dropbox.
V priečinku ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Pridať FTP: Pridanie odkazu na server FTP do oblasti odkazov.
• Vybrať položku: Výber súborov alebo priečinkov.
• Usporiadať podľa: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
• Pridať odkaz: Pridanie odkazu na priečinok do oblasti odkazov.
• Hľadať blízke zariadenia: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
• Nastavenia: Zmena nastavení správcu súborov.
Vyhľadávanie súboru
Ťuknite na položku
vyhľadávania.
, ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti obrazovky a zadajte kritériá
112
Pomôcky
Pridávanie odkazov na priečinky
Do oblasti odkazov môžete pridať odkaz na často používané priečinky. V priečinku ťuknite na
→ Pridať odkaz.
položky
Pridanie odkazu na server FTP do zariadenia
→ Pridať FTP,
Odkaz na server FTP môžete pridať do oblasti odkazov. Ťuknite na položky
zadajte podrobnosti, napríklad adresu servera, meno používateľa a heslo, a potom ťuknite na
položku Hotovo.
Stiahnuté položky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.
Ťuknite na položku Stiahnuté položky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.
Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku Zoradiť podľa veľkosti.
Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, ťuknite na položku Zoradiť podľa dátumu.
TripAdvisor
Túto aplikáciu použite na získanie cestovných informácií, ako napríklad destinácia alebo hotel.
Pomocou tejto aplikácie si tiež môžete rezervovať ubytovanie a zdieľať svoje recenzie s inými
používateľmi.
Ťuknite na položku TripAdvisor na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu TripAdvisor, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Install a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
113
Pomôcky
Evernote
Táto aplikácia umožňuje vytvárať, synchronizovať a zdieľať multimediálne poznámky, ktoré ste
vytvorili. K poznámkam môžete pridávať značky alebo ich triediť do poznámkového bloku, a tak
efektívne organizovať svoje nápady.
Ťuknite na položku Evernote na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
KNOX
Pomocou tejto aplikácie môžete bez obmedzení používať svoje zariadenie na pracovné aj osobné
účely.
Ťuknite na položku KNOX na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu KNOX, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku Inštal.
a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Z dôvodu zabezpečenia údajov sa aplikácia KNOX a súvisiace údaje vymažú, ak
niekoľkokrát nesprávne zadáte heslo.
• Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
114
Cestovanie a informácie o
umiestnení
Mapy
Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať smerové
pokyny.
Ťuknite na položku Mapy na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie polohy
Lokality môžete vyhľadávať zadaním adresy alebo kľúčového slova. Po nájdení lokality môžete
výberom lokality zobraziť podrobné informácie. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Získanie trasy do cieľového miesta
Ťuknutím na položku
nastavte počiatočné a koncové lokality a potom vyberte spôsob
cestovania. Zariadenie zobrazí trasy, pomocou ktorých sa môžete dostať do cieľa.
115
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku Wi-Fi →
.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
• Pomoc: Prístup k informáciám pomocníka pre Wi-Fi.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
spánku.
→ Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenie. Ak je zariadenie
nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
116
Nastavenia
Nastavenie oznamovania sietí
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť oznámenie v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
začiarknite možnosť Sieťové oznámenie.
→ Pokročilé a
Wi-Fi Direct
Pomocou funkcie Wi-Fi Direct je možné priamo prepojiť dve zariadenia cez sieť Wi-Fi bez potreby
prístupového bodu.
Postupne ťuknite na položky Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov prijatých pomocou funkcie Bluetooth.
• Pomoc: Informácie pomocníka pre rozhranie Bluetooth.
Zdieľ. prip. a pren. prís. bod
• Prenosný prístupový bod Wi-Fi: Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na
zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom siete Wi-Fi.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania pripojenia USB na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom
rozhrania Bluetooth.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
117
Nastavenia
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Nast. dát. limit mobil. spojenia: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
• Cyklus používania dát: Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia
dát.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Dátový roaming: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
• Obmedziť dát. pren. na pozadí: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí
pri používaní mobilnej siete.
• Automatická synchronizácia údajov: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej
synchronizácie aplikácií. Pre každé konto môžete vybrať, ktoré údaje sa budú synchronizovať,
postupným ťuknutím na položky Nastavenia → Všeobecné → Kontá.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát
prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
• Mobilné prístupové body: Výber prístupových bodov Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám
bežiacim na pozadí používanie týchto prístupových bodov.
Lokalizačné služby
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Prístup k informáciám o mojej polohe: Nastavte zariadenia tak, aby umožňovalo aplikáciám
používať informácie o vašej aktuálnej polohe.
• Použiť satelity GPS: Nastavenie zariadenia na používanie satelitov GPS na určenie aktuálnej
polohy.
• Použiť bezdrôtové siete: Nastavenie zariadenia na povolenie zhromažďovať dáta o polohe
alebo určovanie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom sietí Wi-Fi.
• Moje miesta: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej
aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.
118
Nastavenia
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
• Dátový roaming: Pripojenie zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo keď nie je
dostupná vaša domovská sieť.
• Názvy prístupových bodov: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Blízke zariadenia
• Meno zariadenia: Zadanie názvu mediálneho servera v zariadení.
• Zdieľaný obsah: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
• Zoznam povolených zariadení: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k
tomuto zariadeniu.
• Zoznam nepovolených zariadení: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný
prístup k tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Odoslať z iných zariadení: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov z iných
zariadení.
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie bezdrôtového zobrazenia obrazovky telefónu na televízore a zdieľanie obrazovky
zariadenia s ostatnými používateľmi.
119
Nastavenia
Zariadenie
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Zvonenia: Výber zvonenia na upozorňovanie na prichádzajúce hovory.
• Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
• Predvolený zvuk oznámení: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce
správy a zmeškané hovory.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia
prichádzajúcich hovoroch.
• Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na
tlačidlá na klávesnici.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo
možnosti na dotykovom displeji.
• Zvuk zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní
alebo odomykaní dotykového displeja.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stláčaní tlačidiel.
• Zvuk pripojenia/odpojenia pera: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk po vložení
pera S Pen do otvoru alebo jeho vytiahnutí.
• Zvuk pri ťuknutí na tlač.: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový
signál.
• Vibr. pri ťukn. na tlač.: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
• Adapt Sound: Prispôsobenie zvuku vášmu uchu, ktoré najviac používate pri počúvaní hudby.
120
Nastavenia
Zobrazenie
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie trvania podsvietenia dotykových
tlačidiel.
• Režim obrazovky:
– – Prispôsobiť zobrazenie: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
– – Dynamické: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
– – Štandardné: Režim pre normálne podmienky.
– – Film: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
• Režim čítania: Výber aplikácií, ktoré budú používať režim čítania. V režime čítania zariadenie
chráni vaše oči pri čítaní v noci.
• Denný sen: Nastavte zariadenia na spustenie šetriča obrazovky po pripojení zariadenia
k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
• Po nasnímaní obrazovky upraviť: Nastavte zariadenie, aby ste snímku obrazovky po
vytvorení mohli upraviť.
Viac okien
Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
Uzamknúť obrazovku
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od zvolenej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Viacero miniaplikácií: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo používanie widgetov na
uzamknutej obrazovke.
121
Nastavenia
• Možnosti miniaplikácie hodín: Konfigurácia nastavení pre widget hodín.
– – Duálne hodiny: Nastavenia zariadenia na zobrazenie duálnych hodín na uzamknutej
obrazovke.
– – Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
– – Zobraziť dátum: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
• Odkazy: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej
obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Osobná správa: Úprava osobnej správy.
• Informácie o vlastníkovi: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Atramentový efekt: Zmena farby efektu atramentu. Efekt atramentu je dostupný len
pomocou pera S Pen.
• Prebudiť na zamknutej obrazovke: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu
prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
• Pripom. akcie na zamkn. obr.: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustila aplikácia
Pripomienka akcie, keď stlačíte tlačidlo pera S Pen a dvakrát ťuknete na uzamknutú
obrazovku.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
Pozadie
Zmena nastavení tapety.
• Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
• Uzamknúť obrazovku: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
• Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre úvodnú
obrazovku a uzamknutú obrazovku.
122
Nastavenia
Písmo
Zmena nastavení písma.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
Panel oznámení
Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
Zjednodušenie ovládania
Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým
postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení
zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
• Prijímanie/ukončovanie hovorov:
– – Prijímať hovory domovským tlačidlom: Nastavenie zariadenia na prijatie
prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
– – Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia na prijímanie alebo odmietanie prichádzajúcich
hovorov hlasovými príkazmi.
– – Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením
vypínacieho tlačidla.
• Jednoduchý dotykový režim: Nastavenie zariadenia tak, aby sa prichádzajúce hovory a
oznámenia ovládali ťuknutím na tlačidlo, nie jeho potiahnutím.
• Zobraziť odkaz: Pridanie skratky na Zjednodušenie ovládania do rýchlej ponuky, ktorá sa
zobrazí po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla.
123
Nastavenia
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na
zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
• TalkBack: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zväčšenie: Nastavte zariadenie, aby ste mohli ovládať približovanie a vzďaľovanie gestami
prstov.
• Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
• Nastavenie farieb: Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste
farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
• Pripomenutie oznámenia: Aktivovanie alebo deaktivovanie zvukovej signalizácie pri nových
oznámeniach.
• Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po
stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma
prstami.
• Možn. prev. textu na reč:
– – Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia
nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
– – Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
– – Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Vyváženie zvuku: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
• Mono zvuk: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
• Vypnúť všetky zvuky: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
• Oznámenie bleskom: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú
správu alebo oznámenie.
• Asistenčné menu: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha pri
získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na paneli
oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
• Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania ťuknutia a podržania
obrazovky.
• Ovládanie interakcií: Určenie oblasti obrazovky, ktorá nebude reagovať na dotykové vstupy.
124
Nastavenia
Hovor
Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.
• Odmietnutie hovoru: Automatické odmietnutie hovorov z konkrétnych telefónnych čísel.
Pridanie telefónnych čísel do zoznamu odmietnutých.
• Nastavenie správ na odmietnutie hovorov: Pridanie alebo úprava správy odoslanej pri
odmietnutí hovoru.
• Prijímanie/ukončovanie hovorov:
– – Prijímať hovory domovským tlačidlom: Nastavenie zariadenia na prijatie
prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
– – Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia na prijímanie alebo odmietanie prichádzajúcich
hovorov hlasovými príkazmi.
– – Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením
vypínacieho tlačidla.
• Upozornenia na hovor:
– – Vibrovanie pri odpovedaní: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana
príjme hovor.
– – Vibr. pri ukonč. hovoru: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana ukončí
hovor.
– – Tón spojenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.
– – Minútový tón: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
– – Tón ukončenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
– – Upozornenia počas hovoru: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas
hovoru.
• Príslušenstvo na telefonovanie:
– – Automatická odpoveď: Nastavenie zariadenia, aby po určitom čase automaticky hovor
prijalo (k dispozícii iba po pripojení náhlavnej súpravy).
– – Časovač automat. odpovede: Nastavenie dĺžky času, kým zariadenie príjme hovor.
– – Podmienky odchádz. hovoru: Nastavenie zariadenia, aby umožňovalo odchádzajúce
hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, aj keď je uzamknuté.
– – Typ odchádzajúceho hovoru: Výber typu odchádzajúcich hovorov, aby bolo možné
použiť náhlavnú súpravu Bluetooth.
125
Nastavenia
• Ďalšie nastavenia:
– – ID volajúceho: Zobrazenie identifikačného čísla vášho volajúceho ostatným účastníkom
odchádzajúcich hovorov.
– – Presmerovanie hovorov: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
– – Autom. predvoľba oblasti: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo
automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
– – Blokovanie hovorov: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
– – Čakajúci hovor: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného
hovoru.
– – Automatické znovuvytáčanie: Aktivovanie automatického vytočenia použit. tel. čísel pri
hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
– – Čísla pevnej voľby: Aktivovanie alebo dektivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN)
na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie čísla PIN2 dodaného s kartou
SIM alebo USIM.
• Vyzv. tóny a tóny klávesn.:
– – Vyzváňacie tóny: Výber zvonenia na upozorňovanie na prichádzajúce hovory.
– – Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
– – Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia
prichádzajúcich hovoroch.
– – Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na
tlačidlá na klávesnici.
• Zvýšiť hlasit. vo vrecku: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zvýšila hlasitosť vyzváňania, keď je
zariadenie v uzavretom priestore, napríklad v taške alebo vo vrecku.
• Obrázok pre videohovor: Vyberte obrázok, ktorý sa zobrazí ostatným.
• Vlastné video v prijatom hovore: Nastavenie, či sa má iným používateľom zobraziť váš
obrázok naživo, alebo prednastavený obrázok.
• Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov: Výber hlasového hovoru, keď sa nepodarí spojiť
videohovor.
• Odkazová služba: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
• Nastavenia hlasovej pošty: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky.
Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
126
Nastavenia
• Zvuk: Výber zvonenia pri upozorňovaní na nové odkazy v odkazovej schránke.
• Vibrovať: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí odkazov z odkazovej schránky.
• Kontá: Nastavenie zariadenia na prijímanie hovorov z IP adresy a zriadenie vašich kont pre
služby hovorov z IP adresy.
• Použiť internetový hovor: Nastavenie, či sa budú služby hovorov z IP adresy využívať pri
všetkých hovoroch alebo len pri hovoroch z IP adresy.
Režim blokovania
Vyberte oznámenia, ktoré budú blokované alebo nastavte, aby prichádzali hovory od určitých
kontaktov v Režime blokovania.
Ovl. pr.
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Jazyky vstupu: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predvídania slov môžete prispôsobiť.
127
Nastavenia
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané
alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Automatická kapitalizácia: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
• Žiadny: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie klávesnice Swipe.
• Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta na klávesnici.
• Ovládanie kurzora: Aktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici na presúvanie
kurzora rolovaním klávesnice.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Vibrovanie: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Detekcia pera: Nastavenie zariadenia na otvorenie panela písania rukou po ťuknutí na pole
pomocou pera S Pen.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka na používanie klávesnice spoločnosti Samsung.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
Hlas. zadávanie textu Google
Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku
.
• Zvoľte vstupné jazyky: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Prevziať rozpoz. reči offl.: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
Rozpoznávanie rukopisu
Výber jazyka vyhľadávania pre vyhľadávanie pomocou rukopisu.
128
Nastavenia
Hlasové hľadanie
• Jazyk: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
• Blokovať urážlivé slová: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• Prevziať rozpoz. reči offl.: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Náhlavná súprava Bluetooth: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie
prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Hlasové ovládanie
Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie hlasových príkazov na ovládanie zariadenia. Môžete si
vybrať funkcie, pomocou ktorých budete ovládať zariadenie.
Ak je aktivovaná možnosť Vibrovať pri zvonení, zariadenie nebude môcť rozpoznať
hlasové príkazy pri prichádzajúcom hovore.
129
Nastavenia
Pero S Pen
Zmena nastavení používania pera S Pen.
• Vypnúť detekciu pera: Nastavenie obrazovky tak, aby nereagovala pri vložení alebo vybratí
pera S Pen.
• Ukazovateľ: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazoval ukazovateľ pera S Pen, keď sa pero
S Pen nachádza nad obrazovkou.
• Priamy vstup perom: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustil panel písania rukou, keď sa
pero S Pen nachádza nad vstupným textovým poľom.
• Bezdotyk. zobrazenie: Nastavenie zariadenia na zobrazenie ukazovateľa pera S Pen, keď sa
pero S Pen nachádza nad obrazovkou.
• Bezdotykový príkaz: Keď sa pero S Pen nachádza nad položkou, stlačením tlačidla pera sa
zobrazí zoznam možností pre danú položku alebo bezdotykový príkaz.
• Zvuková a vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk a vibrovalo, keď
prstom ukážete na položku.
• Možnosti odpojenia pera: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustila poznámka s akciou
alebo spúšťacia aplikácia pera, keď pero S Pen vyberiete z otvoru.
• Zvuk pripojenia/odpojenia pera: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk po vložení
pera S Pen do otvoru alebo jeho vytiahnutí.
Pohyby
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
• Lupa: Nastavenie zariadenia, aby približovalo alebo vzďaľovalo počas prezerania obrázkov
v aplikácii Galéria alebo prehľadávalo webové stránky, keď ťuknete prstami na dva body,
podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
• Premiestnenie ikony: Nastavenie presunu položky na ďalšiu stranu, keď ťuknete na položku,
podržíte ju a potom nakloníte zariadenie doľava alebo doprava.
• Prehliadanie obrázka: Nastavenie zariadenia, aby posúvalo obrázok pohybom zariadenia
ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.
130
Nastavenia
Pohyb dlane
Aktivovanie funkcie ovládania pohybom dlane na ovládanie zariadenia dotykom obrazovky.
• Snímka obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej
prejdete rýchlym pohybom rukou doľava alebo doprava.
• Stlmenie/pozastav.: Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa
dotknete obrazovky dlaňou.
Inteligentná obrazovka
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Inteligentné otáčanie: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej tváre.
• Inteligentná pauza: Nastavenie zariadenie tak, aby zastavilo prehrávanie videa, keď sa
nepozeráte na obrazovku.
• Inteligentné posúvanie:
– – Ovládanie posúvania: Zvoľte metódu, ktorou sa chcete posúvať po obrazovke smerom
nahor alebo nadol.
– – Rýchlosť: Nastavte rýchlosť posúvania po obrazovke.
– – Zobrazenie vizuálnej spätnej odozvy: Nastavte zariadenie tak, aby v prípade, ak
rozpozná vašu akciu, zobrazilo ikonu signálu.
Táto funkcia nemusí správne fungovať za jasného svetla, tmy alebo ak hýbete zariadením
alebo ním trasiete.
Všeobecné
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
131
Nastavenia
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým
ukladacím priestorom Dropbox.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia na zálohovanie nastavení a dát aplikácií na
serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia na obnovenie nastavení a dát aplikácií po
preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Aut. nast. časového pásma: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
132
Nastavenia
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
• Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie zariadenia na prehratie zvukového signálu po pripojení
zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
• Režim zvukového výstupu: Nastavenie zariadenia na používanie reproduktora doku po
pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
• Denná poznámka: Nastavenie zariadenia tak, aby sa po otvorení krytu zobrazil rýchly
poznámkový blok.
• Jednotka: Nastavenie možností jednotiek.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Režim šetrenia energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Šetrenie energie procesora: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých
systémových prostriedkov.
• Šetrenie energie obrazovky: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
• Vypnúť hmatovú odozvu: Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
• Získajte informácie o šetrení energie: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie
batérie.
133
Nastavenia
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože
časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže
zmeniť pri aktualizácii zariadenia.
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia karty SIM alebo USIM.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
– – Registrácia konta: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
– – Použiť bezdrôtové siete: Nastavenie zariadenie na povolenie zhromažďovania dát
o polohe alebo určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom
siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá
pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
134
Nastavenia
• Prejsť na webovú stránku funkcie Hľadať môj mobil: Prístup na webovú lokalitu služby
Hľadať môj mobil (findmymobile.samsung.com). Prostredníctvom webovej lokality Hľadať môj
mobil môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
– – Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá
pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
– – Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo
USIM.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Z bezpečnostných dôvodov sú heslá v zariadení predvolene
skryté. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Výberom tejto možnosti môžete inštalovať aplikácie z ľubovoľného zdroja.
Ak táto možnosť nie je povolená, aplikácie možno sťahovať len z Obchod Play.
• Overenie aplikácií: Nastavenie, aby spoločnosť Google mohla skontrolovať, či aplikácia nejaví
známky škodlivého správania ešte pred inštaláciou danej aplikácie.
• Zmeniť úrov. zabezpečenia: Výber úrovne pre akcie na základe politiky zabezpečenia.
• Aut. aktual. zabezpečenie: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky kontrolovalo a
preberalo aktualizácie zabezpečenia.
• Iba cez Wi-Fi: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky preberalo aktualizácie
zabezpečenia, len keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre obsah poverení.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
135
Nastavenia
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení a aktualizácia softvéru zariadenia.
Nastavenia Google
Túto aplikáciu použite na konfiguráciu nastavení niektorých funkcií poskytovaných spoločnosťou
Google.
Ťuknite na položku Nastavenia Google na obrazovke aplikácií.
136
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung ohľadom vášho problému sa
pokúste vyskúšať niektoré z nasledujúcich riešení. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše
zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
nastavenia Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od
svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite
batériu.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
137
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykovom displeji použijete ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať
správne.
• Vo vlhkých podmienkach alebo ak zariadenie vystavíte vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie
dotykového displeja.
• Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo vybrať a vložiť batériu a zariadenie následne zapnúť. Ak
zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa
zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Zálohovanie a resetovanie →
Obnoviť údaje od výrobcu → Resetovať zariadenie → Vymazať všetko. Pred obnovením
údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v
zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
138
Riešenie problémov
Počas hovoru počuť ozvenu
Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré
aplikácie, napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
139
Riešenie problémov
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť zariadenia presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo
zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť zariadenia presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo
zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje daný typ súboru.
140
Riešenie problémov
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie
Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je tento ovládač aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný alebo nedostupný.
Nastavte zariadenie tak, aby v takýchto prípadoch využívalo na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy
pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
141
Riešenie problémov
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
142
Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb
alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
www.samsung.com
Slovak. 07/2014. Rev.1.1
Download PDF

advertising