Samsung | SM-T533 | Samsung SM-T533 Užívateľská príručka (Lollipop)

SM-T533
Používateľská príručka
www.samsung.com
Informácie o tejto príručke
Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom
štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom
tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.
• Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
• Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného
poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na
adrese www.samsung.com.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia,
používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
2
Informácie o tejto príručke
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobraziť
→ Nastavenia → VŠEOBECNÉ →
identifikátor FCC, postupne ťuknite na položky
Informácie o zariadení.
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Autorské práva
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
3
Informácie o tejto príručke
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
4
Obsah
Začíname
37
Prenos súborov
38
Zabezpečenie zariadenia
39
Aktualizácia zariadenia
7
Popis zariadenia
8
Tlačidlá
9
Obsah balenia
10
Nabíjanie batérie
12
Vloženie pamäťovej karty
Komunikácia
14
Zapnutie a vypnutie zariadenia
40
Kontakty
15
Držanie zariadenia
44
E-mail
15
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
45
Gmail
15
Nastavenie hlasitosti
46
Hangouts
15
Prepnutie do tichého režimu
47
Google+
47
Fotky
Základy
16
Indikačné ikony
Web a sieť
17
Používanie dotykového displeja
48
Internet
20
Otočenie obrazovky
50
Chrome
20
Pohyb dlane
51
Bluetooth
22
Používanie funkcie Viac okien
52
Screen Mirroring
26
Oznámenia
27
Domovská obrazovka
30
Obrazovka aplikácií
Médiá
31
Používanie aplikácií
32
Pomocník
53
Hudba
32
Zadávanie textu
55
Fotoaparát
34
Pripojenie k sieti Wi-Fi
60
Galéria
36
Nastavenie kont
64
Video
36
Nastavenie používateľských profilov
65
YouTube
5
Obsah
Obchody s aplikáciami a
médiami
66
Obchod Play
67
Galaxy Apps
67
Knihy Play
68
Filmy Play
68
Hudba Play
68
Hry Play
68
Kiosk Play
Nastavenia
Poznámka
70
Plánovač S
72
Detský režim
73
Dropbox
73
Cloud
74
Disk
75
Hancom Office Viewer
77
Budík
78
Svetový čas
79
Kalkulačka
79
S Voice
80
Google
80
Hlasové vyhľadávanie
81
Moje súbory
84
PRIPOJENIA
87
ZARIADENIE
90
OVLÁDANIE
93
VŠEOBECNÉ
96
Nastavenia Google
97
Riešenie problémov
102 Vyberanie batérie
Cestovanie a informácie o
umiestnení
83
Informácie o nastaveniach
Príloha
Pomôcky
69
84
Mapy
6
Začíname
Popis zariadenia
Tlačidlo hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
Predný fotoaparát
Reproduktor
Dotykový displej
Tlačidlo Spustené
aplikácie
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Slot pre pamäťovú kartu
GPS anténa
Zadný fotoaparát
Konektor pre slúchadlá
Reproduktor
Mikrofón
Multifunkčný konektor
7
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
Vypínacie
tlačidlo
Spustené
aplikácie
• Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné
chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať,
stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd.
• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po
vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu
uzamknutia.
• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre aktuálnu
obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
Domov
• Stlačením a podržaním tohto tlačidla spustíte vyhľadávanie
Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
8
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené
používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
9
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
Nabíjanie pomocou nabíjačky
Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
10
Začíname
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Kontrola stavu nabitia batérie
Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce
ikony:
Nabíjanie
Úplne nabitá
11
Začíname
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Karta SD sa zobrazí adresár so
súbormi na pamäťovej karte.
12
Začíname
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
→ Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Ukladací priestor →
postupne ťuknite na položky
Odobrať kartu SD.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
3 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
13
Začíname
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
→ Nastavenia → VŠEOBECNÉ →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Ukladací priestor → Formátovať kartu SD → FORMÁTOVAŤ KARTU SD → VYMAZAŤ
VŠETKO.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti
používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
• Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom
ťuknite na položku Letový režim.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
14
Začíname
Držanie zariadenia
Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením
alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu.
Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.
Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový
displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom
smere.
Nastavenie hlasitosti
Stlačením tlačidla hlasitosti doľava alebo doprava upravíte hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby
alebo videa.
Prepnutie do tichého režimu
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti smerom doľava, kým sa zariadenie neprepne do tichého
režimu.
• Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Zvuk.
15
Základy
Indikačné ikony
Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie
používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ikona
Význam
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Synchronizované s webom
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
16
Základy
Používanie dotykového displeja
Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
Gestá prstami
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
17
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a
potiahnite ju na požadované miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
18
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
19
Základy
Otočenie obrazovky
Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie,
displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.
Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku Rotácia obrazu.
• Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie.
Pohyb dlane
Pomocou pohybov dlane môžete ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom dlane.
→ Nastavenia → OVLÁDANIE →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Pohyb dlane a potom potiahnite prepínač Pohyb dlane doprava.
20
Základy
Pohyb dlane cez obrazovku
Prejdením dlaňou po obrazovke vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka Galéria
→ Screenshots. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Zakrytie
Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.
21
Základy
Používanie funkcie Viac okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke viacero aplikácií.
• Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie Viac okien.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
→
Ak chcete použiť funkciu Viac okien, na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Nastavenia → ZARIADENIE → Viac okien a potom potiahnite prepínač Viac okien doprava.
Používanie rozdelenej obrazovky vo funkcii Viac okien
1 Prstom potiahnite z pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu. Prípadne ťuknite na
položku
a podržte ju.
Na pravej strane obrazovky sa zobrazí panel funkcie Viac okien.
Panel funkcie Viac
okien
22
Základy
2 Ťuknite na ikonu aplikácie na paneli funkcie Viac okien, podržte ju a potom ju potiahnite na
obrazovku.
Keď sa farba obrazovky zmení na modrú, ikonu aplikácie uvoľnite.
3 Podržte ikonu aplikácie na paneli funkcie Viac okien, a potom ju potiahnite na iné miesto.
23
Základy
Spustenie Viac okien zo zoznamu naposledy používaných aplikácií
1 Ťuknite na položku .
2 Ťuknutím spustíte aplikáciu vo funkcii Viac okien.
3 Vyberte ďalšiu aplikáciu, ktorú chcete spustiť vo funkcii Viac okien.
24
Základy
Zdieľanie obsahu medzi aplikáciami
Presúvaním môžete jednoducho zdieľať obsah medzi aplikáciami, ako napríklad E-mail a Internet.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
1 Spustite aplikácie E-mail a Internet na rozdelenej obrazovke vo funkcii Viac okien.
Prístup k možnostiam
funkcie Viac okien
2 Ťuknite na kruh medzi oknami aplikácií a potom ťuknite na položku
.
Ťuknutím na kruh medzi oknami aplikácií zobrazíte nasledujúce možnosti:
• : Prepínanie medzi oknami aplikácií ktoré podporujú funkciu Viac okien.
• : Položky, ako napríklad obrázky text alebo prepojenia, môžete zdieľať medzi oknami
aplikácií presunutím.
• : Maximalizácia okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
25
Základy
3 Ťuknite na položku v okne aplikácie Internet, podržte ju a presuňte do okna aplikácie E-mail.
Oznámenia
V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú nové
správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že
stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak
chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji zdola nahor.
Na paneli oznámení môžete zobraziť aktuálne nastavenia zariadenia. Ak chcete používať
nasledujúce možnosti, potiahnite prstom od stavového riadka smerom nadol a potom ťuknite na
položku :
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Zvuk: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu.
• Rotácia obrazu: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
26
Základy
• Viacero okien: Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
• Screen Mirroring: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky
telefónu na televízore.
• Synchron.: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
• Intel.zap.obr.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
• Šetren. energie: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
• Nerušiť: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie
blokovať oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovať, postupne ťuknite
na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zvuky a oznámenia → Nerušiť.
• Letový režim: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, postupne
→ , ťuknite na položku, podržte ju a následne ju potiahnite na iné miesto.
ťuknite na položky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa
na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
Zmena usporiadania položiek
Pridanie ikony aplikácie
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku
potiahnite na ukážku panela.
, ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju
27
Základy
Premiestnenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Odstránenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti
domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.
Zmena usporiadania panelov
Pridanie nového panela
Stiahnite prsty na obrazovke k sebe a ťuknite na položku
.
Premiestnenie panela
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Odstránenie panela
Dotknite sa obrazovky dvoma roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku
panela, podržte ju a potom ju potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.
28
Základy
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst a potom ťuknite na
položky Tapety → Domovská obrazovka.
2 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky,
ťuknite na možnosť Z aplik. Galéria.
3 Vyberte obrázok, v prípade potreby zmeňte veľkosť jeho rámčeka a potom ho nastavte ako
tapetu.
Používanie widgetov
Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej
obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskú obrazovku.
• Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených
na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
• Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst a potom ťuknite na
položku Widgety. Prejdite doľava alebo doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný
widget podržte ho a pridajte ho na domovskú obrazovku. Umiestnite ho na požadované miesto,
v prípade potreby zmeňte jeho veľkosť posunutím rámčeka a potom uložte umiestnenie widgetu
ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke.
29
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku
.
Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Zmena usporiadania aplikácií
Táto funkcia je k dispozícii len vo vlastnom zobrazení mriežky.
Postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite
na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Usporiadanie pomocou priečinkov
Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.
Postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite
na položku Vytvoriť priečinok. Zadajte názov priečinka a ťuknite na Hot. Potiahnutím umiestnite
aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku
uložte usporiadanie.
Zmena usporiadania panelov
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Inštalácia aplikácií
Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad Galaxy Apps.
Odinštalovanie aplikácií
Postupne ťuknite na položky
ktorú chcete odinštalovať.
→ Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií a vyberte aplikáciu,
Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
30
Základy
Deaktivácia aplikácií
Ťuknite na → Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete
deaktivovať.
Ak chcete aplikáciu aktivovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Zobraziť
deaktivované aplikácie, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku HOTOVO.
• Prevzaté aplikácie a niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením
nemožno odinštalovať.
• Pri použití tejto funkcie vypnuté aplikácie z obrazovky s aplikáciami zmiznú, v zariadení
sa však stále nachádzajú.
Používanie aplikácií
V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po
internetové aplikácie.
Otvorenie aplikácie
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná
aplikácia.
Niektoré aplikácie sú zoskupené do priečinkov. Ťuknite na priečinok a potom ťuknite na
aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií
Ťuknutím na položku
otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.
Ukončenie aplikácie
Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.
→ Správca úloh a ťuknutím na položku UKONČIŤ vedľa
Postupne ťuknite na položky
aplikácie ukončite danú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku
→ Zavrieť všetko.
UKONČIŤ VŠETKO. Prípadne ťuknite na položky
31
Základy
Pomocník
Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie
alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Ťuknite na položku Pomocník na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.
Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku
názvu.
Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku
→ Zobraziť podľa
.
Zadávanie textu
Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena typu klávesnice
Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku Vyberte
klávesnicu a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.
Používanie klávesnice Samsung
Prechod na ďalší riadok.
Nastavenie možností
klávesnice Samsung.
Odstránenie
predchádzajúceho znaku.
Písanie veľkých písmen.
Písanie veľkých písmen.
Posunutie kurzora.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
32
Základy
Zadávanie veľkých písmen
Pred zadaním znaku ťuknite na položku
tlačidlo dvakrát.
. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na
Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky
a ťuknutím na položku
.
Na plávajúcej klávesnici ťuknite na kartu, podržte ju a premiestnite plávajúcu klávesnicu na iné
miesto.
Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami
Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava
môžete meniť jazyky klávesnice.
Rukopis
Ťuknite na položku
a podržte ju, ťuknite na
a potom prstom napíšte slovo. Pri zadávaní
znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
33
Základy
Zadávanie textu hlasom
Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text,
ktorý ste povedali.
Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho
zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.
Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na
.
Kopírovanie a vkladanie
Ťuknite na text, podržte ho, potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu a
ťuknutím na položku Kopírovať, text skopírujte alebo ťuknutím na položku Vystrihnúť text
vystrihnite. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť,
podržte ho a potom ťuknite na → Prilepiť.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. (str. 84)
Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi
Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku Wi-Fi zapnite alebo vypnite túto funkciu.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
34
Základy
Pripojenie k sieťam Wi-Fi
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Wi-Fi a
potom potiahnite prepínač Wi-Fi doprava.
V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a
ťuknite na položku PRIPOJIŤ. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa
zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť
dostupná.
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Zabudnúť na siete Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
položku ZABUDNÚŤ.
35
Základy
Nastavenie kont
Aplikácie Google, ako napríklad Obchod Play, vyžadujú konto Google a Galaxy Apps vyžaduje
konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a konto
Samsung.
Pridanie kont
Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie
Google bez toho, ste boli prihlásení.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke
aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá → Pridať konto
→ Google. Ak sa chcete prihlásiť, zadajte e-mailovú adresu, alebo ťuknite na položku Vytvoriť
nový účet a potom nastavenie konta dokončite podľa pokynov na obrazovke. V zariadení možno
používať viaceré kontá Google.
Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá
vyberte názov konta v časti Kontá, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na
položku → Odstrániť konto.
Nastavenie používateľských profilov
Nastavte používateľské profily a potom vyberte jeden z nich pri odomknutí zariadenia, aby sa
použili osobné nastavenia. Po vytvorení viacerých používateľských profilov môžu zariadenie zdieľať
viacerí používatelia bez ovplyvnenia osobných nastavení ostatných používateľov, ako sú napríklad
e-mailové kontá, nastavenia tapiet a ďalšie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Používatelia
→ Pridať používateľa alebo profil → Používateľ → OK → NASTAVIŤ TERAZ, a potom podľa
zobrazených pokynov nastavte nový profil používateľa. Ak chcete získať prístup k zariadeniu
pomocou používateľského profilu, vyberte profil v pravom hornom rohu uzamknutej obrazovky.
36
Základy
Prenos súborov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej
lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Prepojenie s programom Windows Media Player
Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
37
Základy
Zabezpečenie zariadenia
Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim
osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri
každom odomykaní.
Nastavenie vzoru
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Vzor.
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
Nastavenie kódu PIN
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.
Nastavenie hesla
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným
zadaním.
38
Základy
Odomknutie zariadenia
Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies
automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne.
Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe
pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Informácie o
zariadení → Aktualizácie softvéru → Aktualizovať teraz.
39
Komunikácia
Kontakty
Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších
informácií.
Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
Správa kontaktov
Ťuknite na položku KONTAKTY.
Vytvorenie kontaktu
Ťuknite na položku
a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
Úprava kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie kontaktu
Ťuknite na položku
→ Prepojiť kontakt.
Vyhľadávanie kontaktov
Ťuknite na položku KONTAKTY.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na ľavej strane
zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
40
Komunikácia
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• : Vytvorenie e-mailu.
Zobrazenie kontaktov
Ťuknite na položku KONTAKTY.
V predvolenom nastavení zariadenie zobrazuje všetky uložené kontakty.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Kontakty na zobrazenie a potom vyberte
umiestnenie, v ktorom sú kontakty uložené.
Presunutie kontaktov
Ťuknite na položku KONTAKTY.
Presunutie kontaktov na Google
Postupne ťuknite na položky
→ Premiestnenie kontaktov zo zariadenia do → Google.
Presunutie kontaktov do konta Samsung
Postupne ťuknite na položky
account.
→ Premiestnenie kontaktov zo zariadenia do → Samsung
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Ťuknite na položku KONTAKTY.
Importovanie kontaktov
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Importovať/exportovať kontakty a potom
vyberte možnosť importovania.
41
Komunikácia
Exportovanie kontaktov
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Importovať/exportovať kontakty a potom
vyberte možnosť exportovania.
Zdieľanie kontaktov
Ťuknite na
→ Vybrať, vyberte kontakty, ťuknite na
a potom zvoľte metódu zdieľania.
Obľúbené kontakty
Ťuknite na položku OBĽÚBENÉ.
Ak chcete pridať kontakty medzi obľúbené kontakty, ťuknite na položku
Ťuknite na položku
.
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Vybrať: Vyberte kontakty.
• Odstrániť z obľúbených: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
• Pomocník: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.
Skupiny kontaktov
Ťuknite na položku SKUPINY.
Vytvorenie skupiny
Ťuknite na položku
položku ULOŽIŤ.
, nastavte podrobnosti skupiny, pridajte kontakty a potom ťuknite na
Pridanie kontaktov do skupiny
Vyberte skupinu a potom postupne ťuknite na položky
chcete pridať, a potom ťuknite na položku HOTOVO.
42
→ Pridať člena. Vyberte kontakty, ktoré
Komunikácia
Správa skupín
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Vymazať skupiny: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku HOTOVO.
Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
• Upraviť skupinu: Zmena nastavení skupiny.
• Pridať člena: Pridanie členov do skupiny.
• Odstrániť zo skupiny: Odstránenie členov zo skupiny.
• Odoslať e-mail: Odoslanie e-mailu členom skupiny.
• Zmeniť poradie: Ťuknite na položku vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor
alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku HOTOVO.
• Pomocník: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.
Odoslanie e-mailu členom skupiny
Vyberte skupinu, ťuknite na položky
položku HOTOVO.
→ Odoslať e-mail, vyberte členov a potom ťuknite na
Vizitka
Ťuknite na položku KONTAKTY.
Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.
Ťuknite na položku Nastaviť profil, zadajte podrobnosti, napríklad telefónne číslo, e-mailovú
adresu, poštovú adresu, a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ. Ak ste pri nastavovaní zariadenia
uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku, ťuknite na položku
a upravte informácie.
Postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať vizitku cez a vyberte spôsob zdieľania.
43
Komunikácia
E-mail
Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku ĎALŠÍ, alebo ak pridávate firemné e-mailové konto,
ťuknite na položku MANUÁLNE NAST. Nastavenie dokončite podľa zobrazených pokynov.
→ Nastavenia →
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
Pridať konto.
Odosielanie e-mailov
Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku
obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku
Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Ťuknutím na položku
v hornej časti
.
.
priložte obrázky, videá, kontakty, udalosti a ďalšie položky.
Ak chcete do e-mailu pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie,
postupne ťuknite na položky →
.
Odosielanie naplánovaných e-mailov
Počas vytvárania e-mailu postupne ťuknite na položky → Naplánovať odoslanie. Začiarknite
možnosť Naplánovať odoslanie, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Zariadenie odošle e-mail v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, e-mail sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
44
Komunikácia
Čítanie e-mailov
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové e-maily. Ak chcete manuálne
načítať nové e-maily, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte e-mail, ktorý si chcete prečítať.
Vytvorenie e-mailu.
Preposlanie e-mailu.
Zmena rozloženia obrazovky.
Odstránenie e-mailu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie tejto e-mailovej
adresy do zoznamu
kontaktov.
Označenie e-mailu ako
pripomenutie.
Otvorenie príloh.
Odpovedanie na e-mail.
Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku ULOŽIŤ prílohu uložte.
Gmail
Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.
Ťuknite na položku Gmail na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.
Odosielanie e-mailov
V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku
potom ťuknite na položku .
, zadajte príjemcov, predmet a správu a
Ak chcete pridať ďalších príjemcov, postupne ťuknite na položky
→ Pridať z Kontaktov.
Ak chcete e-mail uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky
Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky
→ Uložiť koncept.
→ Zahodiť.
Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky
45
→ Nastavenia.
Komunikácia
Čítanie e-mailov
Označenie e-mailu ako
neprečítaného.
Odstránenie e-mailu.
Presunutie e-mailu do inej
poštovej schránky.
Dlhodobé uchovanie
e-mailu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie tejto e-mailovej
adresy do zoznamu
kontaktov.
Preposlanie e-mailu
ostatným používateľom.
Odpovedanie na e-mail.
Zobrazenie ukážky prílohy.
Označenie e-mailu ako
pripomenutie.
Menovky
Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa
zobrazia e-maily s označením Doručená pošta.
Ťuknutím na položku
zobrazíte e-maily s inými menovkami.
Ak chcete e-mail označiť menovkou, vyberte e-mail, postupne ťuknite na položky
štítky a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.
→ Zmeniť
Hangouts
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami.
Ťuknite na položku Hangouts na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z
výsledkov, a začnite konverzovať.
46
Komunikácia
Google+
Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od
spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Google+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknutím na položku Domov zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte
príspevky z vašich kruhov.
Fotky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať fotografie alebo videá prostredníctvom služieb
sociálnej siete od spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Fotky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:
• VŠETKY: Zobrazenie všetkých fotografií alebo videí nasnímaných v zariadení alebo prevzatých
do zariadenia.
• VÝBER FOTIEK: Zobrazenie fotografií alebo videí zoskupených podľa dátumu alebo albumu.
Ak chcete zobraziť všetky fotografie alebo videá v skupine, ťuknite na položku .
Potom vyberte fotografiu alebo video.
Keď je zobrazené, použite jednu z nasledujúcich ikon:
• : Úprava fotografie.
• : Zdieľanie fotografie alebo videa s ostatnými.
• : Odstránenie fotografie alebo videa.
47
Web a sieť
Internet
Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti počas zobrazenia webovej stránky, ťuknite na položku ĎALŠIE.
Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia →
Predvolený vyhľadávač.
Otvorenie novej stránky
Ťuknite na položku
.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvaním doľava alebo doprava prejdite do poľa
nadpisu a ťuknutím vyberte požadovaný nadpis.
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
→
Ťuknite na pole adresy, postupne ťuknite na položky
vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
48
Web a sieť
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky ZÁLOŽKY
→ PRIDAŤ.
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku ZÁLOŽKY → ZÁLOŽKY →
a vyberte požadovanú záložku.
História
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok,
postupne ťuknite na položky ZÁLOŽKY → HISTÓRIA. Ak chcete históriu vymazať, postupne
ťuknite na položky ĎALŠIE → Vymazať históriu.
Uložené stránky
Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky ZÁLOŽKY → ULOŽENÉ
STRÁNKY.
Odkazy
Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť v novom okne, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite
naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.
Ak chcete zobraziť uložené prepojenia, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Moje
súbory → Pamäť zariadenia → Download.
Zdieľanie webových stránok
Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE →
Zdieľať.
Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite
na položku Zdieľať.
49
Web a sieť
Chrome
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.
Ťuknite na položku Chrome na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvaním doľava alebo doprava prejdite do poľa
nadpisu a ťuknutím vyberte požadovaný nadpis.
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky
Uložiť.
→
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku Záložky a vyberte
požadovanú záložku.
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na položku
kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov
Synchronizácia s inými zariadeniami
Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v
ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.
Ak chcete zobraziť otvorené karty v iných zariadeniach, ťuknite na položku Nedávne karty.
Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.
Ak chcete zobraziť záložky, ťuknite na položku Záložky.
50
Web a sieť
Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → PRIPOJENIA → Bluetooth a potom potiahnite prepínač Bluetooth smerom
doprava.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Bluetooth
→ VYHĽADAŤ, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete
spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového
kľúča v oboch zariadeniach.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia
Galéria. Otvorte aplikáciu Galéria, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → Bluetooth
a vyberte jedno zo spárovaných zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth
na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka.
Keď vám niekto odošle dáta z iného zariadenia, potvrďte požiadavku autorizácie funkcie Bluetooth
odoslanú druhým zariadením. Prijaté údaje sa uložia do priečinka Download. Ak ste prijali kontakt,
automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.
51
Web a sieť
Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré
podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s
veľkou šírkou pásma (HDCP 2.X), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Screen
Mirroring. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie
pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a
podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.
52
Médiá
Hudba
Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Prehrávanie hudby
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Vyhľadávanie iných zariadení
na prehranie súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako
obľúbenej.
Zmena režimu opakovania.
Zapnutie náhodného
poradia.
Zobrazenie zoznamu
odporúčaných skladieb na
základe aktuálne
prehrávanej skladby.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Opätovné spustenie
aktuálne prehrávanej
skladby alebo prechod na
predchádzajúcu skladbu.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie
v prehrávaní.
53
Médiá
Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Pokročilé → Inteligentná hlasitosť.
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Funkcia Inteligentná hlasitosť sa nemusí dať aktivovať pre niektoré súbory.
Ak chcete nastaviť vlastný zvuk počas počúvania skladieb cez náhlavnú súpravu, postupne ťuknite
na položky → Nastavenia → Pokročilé → Adapt Sound → Zap. Ak hlasitosť zvýšite na úroveň
13 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na
úroveň 12 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.
Nastavenie skladby ako tónu budíka
Ak chcete aktuálne prehrávanú skladbu nastaviť ako tón budíka, postupne ťuknite na položky →
Nastaviť ako → Tón budíka → OK.
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
Ťuknite na položku ZOZ. PREHR. a potom postupne ťuknite na položky → Vytvoriť zoznam
skladieb. Zadajte názov a ťuknite na položku OK. Ťuknite na položku , vyberte skladby, ktoré
chcete pridať, a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky
→ Pr. do playlistu.
Prehrávanie hudby podľa nálady
Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb
automaticky vytvára zariadenie.
Ťuknite na položku HUDOBNÝ BLOK a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek
potiahnutím prstom.
54
Médiá
Fotoaparát
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou
aplikácie Galéria. (str. 60)
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie
Snímanie fotografie
Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu.
Prepnutie medzi predným a
zadným fotoaparátom/
kamerou.
Zobrazenie aktuálneho
režimu.
Zmena nastavení
fotoaparátu / kamery.
Prepnutie medzi režimom
fotografovania a režimom
nahrávania videa.
Zobrazenie ďalších
možností.
Zmena režimu
fotografovania.
Zobrazenie nasnímaných
fotografií a videí.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
55
Médiá
Režim snímania
K dispozícii je viacero fotografických režimov.
Ťuknite na položku Režim, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.
• Automaticky: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre
fotografiu.
• Krásna tvár: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších
záberov.
• Ozvučená snímka: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.
Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie
niekoľko sekúnd zvuku.
Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
• Panoráma: Vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
– – Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
– – Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
– – Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny,
nefotografujte.
• Šport: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• Noc: Toto nastavenie použite na fotografovanie v tmavších podmienkach.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.
Postupne ťuknite na položky Režim → Panoráma.
Ťuknite na položku
a zariadením pohybujte jedným smerom. Po zarovnaní oboch vodiacich
rámikov fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber v panoramatickej sekvencii. Snímanie
zastavíte ťuknutím na položku .
Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.
Použitie efektov filtra
Použitím efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.
Ťuknite na položku
a vyberte efekt filtra. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.
56
Médiá
Nahrávanie videí
Nahratie videa
Prepnite ovládací prvok na prepnutie medzi fotografiou a videom na ikonu videa a ťuknutím na
položku
spustite nahrávanie videa. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak
chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .
• V režime videa nie je k dispozícii manuálne zaostrovanie.
• Funkcia transfokácie (zoom) nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.
Režim nahrávania
Zobrazenie aktuálneho
režimu.
Zmena nastavení
fotoaparátu / kamery.
Prepnutie medzi režimom
fotografovania a režimom
nahrávania videa.
Prepnutie medzi predným a
zadným fotoaparátom/
kamerou.
Zobrazenie ďalších
možností.
Zobrazenie nasnímaných
fotografií a videí.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
Režim nahrávania zmeníte postupným ťuknutím na položky
→
.
• Normálne: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
• Limit pre e-mail: Tento režim použite na nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie
prostredníctvom e-mailu.
57
Médiá
Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
Zdieľať záber
Postupne ťuknite na položky
→
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Zdieľať záber: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie
Wi-Fi Direct.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby
označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
• Diaľkový hľadáčik: Nastavenie zariadenia na diaľkové ovládanie fotoaparátu.
Vzdialené ovládanie fotoaparáta
Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na diaľkové ovládanie fotoaparátu.
→ Diaľkový hľadáčik a potom prepojte zariadenie a
Postupne ťuknite na položky →
fotoaparát pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Ťuknite na položku
na vzdialené vytvorenie fotografie
pomocou diaľkového hľadáčika.
58
Médiá
Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu, ťuknite na položku . Niektoré z nasledujúcich
možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
• Veľkosť fotografie / Veľkosť videa: Vyberte rozlíšenie. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu,
vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Meranie: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. S vyvážením
na stred meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. Bodové meranie meria
hodnotu svetla na konkrétnom mieste. Maticové meranie meria priemer celej scény.
• Lokalizačná značka: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
• Pozrieť fotografie/videá: Nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich nasnímaní.
• Tlač. hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu fotoaparátu.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
59
Médiá
• Vodiace čiary: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie fotoaparátu na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
• Kontextový názov súboru: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa v aplikácii Galéria.
• Uložiť ako prevrátené: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej
scény.
• Úložisko: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
• Pomocník: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o používaní fotoaparátu/kamery.
Odkazy
Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam
fotoaparátu/kamery.
Ťuknite na ikonu , ťuknite na ikonu odkazu a podržte ju.
Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky.
Galéria
Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie obrázkov
Otvorením položky Galéria sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia
E-mail, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok Download, do ktorého sa daný obrázok
preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok Screenshots.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na
celej obrazovke.
Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.
60
Médiá
Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)
Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
• Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok
vzdialiť, prsty stiahnite k sebe, alebo dvakrát ťuknite na obrázok.
Prehrávanie videí
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
na položku .
. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite
Strihanie segmentov videa
Vyberte video a ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného
východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte
video.
Úprava obrázkov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Obľúbené: Pridanie do zoznamu obľúbených.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Fotografický rámček: Túto funkciu použite, ak chcete na obrázok pridať rám a poznámku.
Upravený záber sa uloží do priečinka Photo frame.
• Zapísať do fotografie: Túto funkciu použite na vpísanie poznámky na zadnú časť záberu. Ak
chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .
• Tlač: Tlač obrázka po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
61
Médiá
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie a uloženie obrázka v bielom rámiku zmenou jeho veľkosti.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázok kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o obrázku.
• Nastavenia: Zmena nastavení Galérie.
Obľúbené obrázky
Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky
zoznamu obľúbených.
→ Obľúbené obrázok pridajte do
Odstraňovanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku postupne ťuknite na položky → Vybrať album, vyberte obrázky a potom
ťuknite na položku .
• Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
.
Zdieľanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku postupne ťuknite na položky → Vybrať album, vyberte obrázky a ťuknutím na
položku
odošlite obrázky iným ľuďom alebo ich zdieľajte prostredníctvom sociálnych sietí.
• Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí,
pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .
Nastavenie tapety
Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne
ťuknite na položky → Nastaviť ako.
62
Médiá
Označovanie tvárí
Keď je zobrazený záber, postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Značky a potom
začiarknite položku Tvárová značka. Okolo rozpoznanej tváre sa zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár,
ťuknite na položku Pridať meno a potom vyberte alebo pridajte kontakt.
Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je
napríklad odoslanie správy.
Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu
tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.
Používanie funkcie Označenie priateľa
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Značky a potom potiahnite prepínač
Kontextový názov doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová značka (počasie,
miesto, dátum a meno osoby).
Usporiadanie pomocou priečinkov
Môžete vytvoriť priečinok a organizovať obrázky alebo videá uložené v zariadení. Súbory môžete
kopírovať alebo presúvať z jedného priečinka do druhého.
Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na
položku OK a potom začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybraný obrázok alebo
video, podržte ho, presuňte ho do nového priečinka a potom ťuknite na položku HOTOVO. Ak
chcete položku skopírovať, ťuknite na položku KOPÍROVAŤ, ak ju chcete presunúť, ťuknite na
položku PRESUNÚŤ.
63
Médiá
Video
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Prehrávanie videí
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných zariadení
na prehranie súboru.
Prepnutie do režimu
zmenšenej obrazovky.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Posúvanie dopredu alebo
dozadu ťahaním posúvača.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dopredu.
Posunutie ovládacieho
panela doľava.
Posunutie ovládacieho
panela doprava.
Zmena pomeru strán.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Opätovné spustenie
aktuálneho videa alebo
prechod na predchádzajúce
video. Ťuknutím a podržaním
posuniete video dozadu.
Pozastavenie a pokračovanie
v prehrávaní.
Odstraňovanie videí
Ťuknite na položky
→ Odstrániť, vyberte videá a potom ťuknite na položku OK.
64
Médiá
Zdieľanie videí
Ťuknite na
→ Vybrať, vyberte videá, ťuknite na
a potom zvoľte spôsob zdieľania.
Používanie funkcie Prehrávanie v okne
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku
.
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.
YouTube
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.
Ťuknite na položku YouTube na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Sledovanie videí
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov
vyhľadávania spustite dané video.
Ťuknite na obrazovku a potom ťuknite na položku
na zobrazenie na celej obrazovke.
Zdieľanie videí
Vyberte video, ktoré chcete sledovať, ťuknite na položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Odovzdávanie videí
→ Nahrané videá →
Postupne ťuknite na položky
videu a potom ťuknite na položku NAHRAŤ.
65
, vyberte video, zadajte informácie o
Obchody s aplikáciami a
médiami
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v
zariadení.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak ju chcete stiahnuť, ťuknite na položku INŠTALOVAŤ.
Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa zobrazených pokynov dokončite proces
nákupu.
Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na
ikonu.
Odinštalovanie aplikácií
Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu Obchod Play.
→ Moje aplikácie, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte
Postupne ťuknite na položky
aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
66
Obchody s aplikáciami a médiami
Galaxy Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite apps.samsung.com.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Knihy Play
Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.
Ťuknite na položku Knihy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
67
Obchody s aplikáciami a médiami
Filmy Play
Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a požičiavať filmy alebo televízne programy.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Filmy Play.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hudba Play
Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby
Google.
Ťuknite na položku Hudba Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hry Play
Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.
Ťuknite na položku Hry Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Kiosk Play
Táto aplikácia umožňuje čítať najnovšie spravodajské články.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kiosk Play.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
68
Pomôcky
Poznámka
Táto aplikácia umožňuje zaznamenať dôležité informácie, ktoré možno uložiť a neskôr zobraziť.
Ťuknite na položku Poznámka na obrazovke aplikácií.
Pridávanie a spravovanie kategórií
Vytváraním kategórií triedite a spravujete poznámky.
→ SPRAVOVAŤ KATEGÓRIE,
Ak chcete pridať novú kategóriu, postupne ťuknite na položky
ťuknite na položku PRIDAŤ, zadajte názov kategórie a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete kategóriu odstrániť, postupne ťuknite na položky
potom ťuknite na položku
vedľa kategórie.
→ SPRAVOVAŤ KATEGÓRIE a
Ak chcete kategóriu premenovať, ťuknite na položku
vyberte kategóriu, postupne ťuknite na
položky → Premenovať kategóriu, zadajte nový názov kategórie a potom ťuknite na položku
PREMEVONAŤ.
→ SPRAVOVAŤ
Ak chcete zmeniť poradie kategórií, postupne ťuknite na položky
KATEGÓRIE, ťuknite na položku vedľa kategórie a potiahnite ju smerom nahor alebo nadol na
iné miesto.
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• : Vložiť obrázky.
• : Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.
69
Pomôcky
Prehľadávanie poznámok
Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.
Ak chcete vyhľadať poznámku, ťuknite na položku
.
Ak chcete poznámku odoslať ostatným používateľom, postupne ťuknite na položky
vyberte poznámku a potom ťuknite na položku .
→ Vybrať,
Ak chcete poznámky vytlačiť po pripojení zariadenia k tlačiarni, postupne ťuknite na položky
→ Vybrať, vyberte poznámky a potom ťuknite na položku . Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky
potom ťuknite na položku .
→ Vybrať vyberte poznámky a
Zobrazenie poznámky
Ťuknutím na miniatúru poznámky ju otvoríte.
Ak chcete poznámku odstrániť, ťuknite na
.
Ak chcete poznámku poslať ostatným, ťuknite na
.
Ak chcete poznámku po pripojení zariadenia k tlačiarni vytlačiť, ťuknite na
nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Plánovač S
Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• UDALOSŤ: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
• ÚLOHA: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
70
. Niektoré tlačiarne
Pomôcky
Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova
ťuknite.
Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka
synchronizovať. Potom ťuknutím na položku ZOBRAZIŤ ĎALŠIE MOŽNOSTI pridáte ďalšie
podrobnosti, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobraziť upozornenie alebo kde
sa uskutoční.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa Miesto, ťuknite na
položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a
podržíte ju.
Synchronizácia so službou Kalendár Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá →
Google v časti Kontá, vyberte konto Google a potom začiarknite možnosť Synchronizovať
Kalendár.
Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Plánovač S → → Synchronizovať.
Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky
Kalendáre a potom začiarknite konto Google.
→
Zmena typu kalendára
Vyberte jeden z rôznych typov kalendárov vrátane roka, mesiaca, týždňa a ďalších v hornej časti
obrazovky.
71
Pomôcky
Vyhľadávanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať.
Ak chcete zobraziť dnešné udalosti alebo úlohy, ťuknite na položku DNES v hornej časti
obrazovky.
Odstraňovanie udalostí alebo úloh
Vyberte dátum → udalosť alebo úlohu a potom postupne ťuknite na položky → Odstrániť.
Zdieľanie udalostí alebo úloh
Vyberte dátum → udalosť alebo úlohu a potom postupne ťuknite na položky → Zdieľať cez a
vyberte spôsob zdieľania.
Detský režim
Pomocou tejto aplikácie môžete pre deti vytvoriť zábavné a bezpečné prostredie prostredníctvom
obmedzenia prístupu detí k určitým aplikáciám alebo obsahu.
Pred používaním si musíte prevziať túto aplikáciu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Detský režim → INŠTALOVAŤ.
Detský režim spustíte ťuknutím na položku Detský režim na obrazovke aplikácií.
Po prvom spustení tejto aplikácie ťuknite na položku NASTAVIŤ KÓD PIN v spodnej časti
obrazovky. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
72
Pomôcky
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je
nainštalovaná aplikácia Dropbox.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Prihláste sa na svoje konto Dropbox. Ak nemáte konto Dropbox, vytvorte si ho.
Keď je aplikácia Dropbox aktivovaná, ťuknite na položku Turn on Camera Upload na automatické
odovzdávanie fotografií a videí nasnímaných pomocou fotoaparátu do služby Dropbox. Ak chcete
zobraziť odovzdané fotografie alebo video súbory, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo
a vyberte súbory.
odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku
→ → Upload
Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky
here → Photos or videos alebo Other files. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte
súbor.
Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku
pridáte do zoznamu obľúbených.
Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .
Cloud
Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov aplikácií v konte Samsung
alebo službe Dropbox.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Cloud.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Synchronizácia s kontom Samsung
Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku Nastavenia
synchronizácie.
73
Pomôcky
Zálohovanie alebo obnovenie dát
Ak chcete zálohovať alebo obnoviť dáta prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku
Zálohovanie alebo Obnoviť.
Synchronizácia so službou Dropbox
Ťuknite na položku Prepojiť konto Dropbox a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na
obrazovke dokončite nastavenie.
Po prihlásení ťuknite na položku Allow a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so
službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.
Disk
Táto aplikácia umožňuje vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými používateľmi
prostredníctvom ukladacieho priestoru Google Drive. Keď vytvoríte dokumenty alebo odovzdáte
súbory do služby Google Drive, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a
všetkými ostatnými počítačmi s nainštalovanou aplikáciou Google Drive. K svojim súborom máte
prístup bez ich prenosu alebo preberania.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Disk.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
74
Pomôcky
Hancom Office Viewer
Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek a
prezentácií.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Hancom Office Viewer.
Hľadanie dokumentov
Ak si chcete dokument prezrieť, ťuknite na Open.
Počas prezerania dokumentu použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Vytvorenie priečinka.
• : Obnovenie nových dokumentov.
• : Zoraďovanie dokumentov a priečinkov.
• : Zmena režimu zobrazenia.
• : Výber dokumentov alebo priečinkov.
Naposledy použité dokumenty vyhľadáte tak, že ťuknete na Recent Documents.
Čítanie dokumentov
Ťuknite na dokument v Recent Documents alebo v priečinku.
Ťuknite na
alebo a potom použite jednu z nasledujúcich možností:
Textový procesor
• Find: Vyhľadávanie textu.
• Zoom: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Document Info: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
• Show/Hide Comments: Skryť alebo zobraziť komentáre v dokumente.
• Print: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Send: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
• Office Download: Inštalácia a aktualizácia aplikácií Hancom Office.
• About: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom Office Viewer.
75
Pomôcky
Prezentácia
• Find: Vyhľadávanie textu.
• Zoom: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Document Info: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
• Slide Show: Spustenie prezentácie od prvej strany.
• From Current Slide: Spustenie prezentácie od aktuálnej strany.
• Show Presenter View: Zobrazenie nástrojov prezentácie v zariadení, keď sa zariadenie pripojí
k externému monitoru.
• Print: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Send: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
Hárok
• Find: Vyhľadávanie textu.
• Zoom: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Document Info: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
• Sort: Zoradenie buniek podľa určitých kritérií.
• Show Formulas: V bunkách zobraziť vzorce namiesto ich vypočítaných výsledkov.
• Freeze Panes: Zachovanie vybraného riadka na mieste.
• Gridlines: Skryť alebo zobraziť mriežku.
• Show All Comments: Skryť alebo zobraziť poznámky v dokumente.
• Print Area: Výber oblasti, ktorú chcete vytlačiť.
• Print: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Send: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
• Office Download: Inštalácia a aktualizácia aplikácií Hancom Office.
• About: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom Office Viewer.
76
Pomôcky
PDF
• Hľadať: Vyhľadávanie textu.
• Odoslať: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
• Vlastnosti: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
• Priblíženie: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Hide comments: Skryť alebo zobraziť komentáre v dokumente.
• Zvislé posúvanie na stránke / Continuous view / Vodorovné posúvanie na stránke:
Zmena režimu zobrazenia.
• Zobrazenie na čítanie: Zobrazenie len obsahu dokumentu bez okrajov.
• Prejsť na stranu: Prechod na konkrétnu stranu.
• Záložky: Zobrazenie záložiek v dokumente.
• Tlačiť: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
Budík
Táto aplikácia umožňuje nastaviť budíky pre dôležité udalosti.
Ťuknite na položku Budík na obrazovke aplikácií.
Zapnutie alebo vypnutie
tohto budíka.
77
Pomôcky
Nastavenie budíkov
Ťuknite na položku , nastavte čas vypnutia budíka, vyberte dni, v ktorých sa má budík opakovať,
a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
• Posunúť budík: Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas zapnutia budíka pred nastaveným časom.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík
znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odstránenie budíkov
Postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť, vyberte budíky a potom ťuknite na položku
Svetový čas
Táto aplikácia umožňuje overiť čas vo veľkých mestách sveta.
Ťuknite na položku Svetový čas na obrazovke aplikácií.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, na hodinách podržte ťuknutie a potom ťuknite na položku
Odstránenie hodín
Na hodinách podržte ťuknutie a potom ťuknite na položku
78
.
.
.
Pomôcky
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku VYMAZAŤ HISTÓRIU.
S Voice
Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vykonalo rôzne činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Aplikácia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:
• Open music
• Launch calculator
• Check schedule
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
79
Pomôcky
Google
Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.
Ťuknite na položku Google na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie v zariadení
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a vyslovte
Google Now
Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o
aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre
vás môžu byť v danej chvíli užitočné.
Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť
→ Nastavenia → Karty
nastavenia služby Google Now, postupne ťuknite na položky
Asistenta a potiahnite spínač Zobraziť karty doľava alebo doprava.
Hlasové vyhľadávanie
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.
Ťuknite na položku Hlasové vyhľadávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď sa na obrazovke zobrazí text Počúvam..., vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.
80
Pomôcky
Moje súbory
Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a
skladieb.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie súborov
Údaje uložené v zariadení sú zoradené podľa kritérií. Na ľavej strane na obrazovke vyberte jednu z
nasledujúcich kategórií:
• Časová os: Zobrazenie súborov zoskupených podľa dátumu.
• Obľúbené priečinky: Zobrazenie odkazov na priečinky.
• Priečinky: Zobrazenie súborov uložených v internej pamäti alebo na pamäťovej karte a
odkazov na servery FTP.
• Kategórie: Zobrazenie súborov zoradených podľa ich typov.
• Aplikácie: Zobrazenie súborov uložených alebo vytvorených v určitých aplikáciách.
Vyberte kategóriu a potom vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete otvoriť.
Po výbere kategórie ťuknite na položku
a potom použite jednu z nasledujúcich možností:
• Vybrať: Výber súborov alebo priečinkov.
• Odstrániť: Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• Zoradiť podľa: Zoradenie súborov alebo priečinkov.
• Pridať do časti Obľúbené priečinky: Pridanie odkazu na priečinok do zoznamu Obľúbené
priečinky.
• Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú
obrazovku.
• Pridať FTP: Pridanie odkazu na server FTP do zoznamu Priečinky.
• Hľadať blízke zariadenia: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
• Možnosti zobrazenia: Zmena možností zobrazenia súborov.
Postupne ťuknite na položky
nasledujúcich funkcií:
→ Vybrať, vyberte súbor alebo priečinok a potom použite jednu z
• : Odoslanie súborov iným používateľom alebo ich zdieľanie.
• : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• : Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• : Skopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
81
Pomôcky
• → Prejsť do priečinka: Prechod na priečinok, v ktorom sa nachádza vybratý súbor.
• → Premenovať: Premenovanie súboru alebo priečinka.
• → Pridať do časti Obľúbené priečinky: Pridanie odkazu na priečinok do zoznamu
Obľúbené priečinky.
• → Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú
obrazovku.
• → Komprimovať: Skomprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru zip.
• → Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.
Vyhľadávanie súborov
Ťuknite na položku
a potom zadajte kritériá vyhľadávania.
Zobrazenie informácií o ukladacom priestore
Ťuknutím na položku
zobrazíte informácie o pamäti v zariadení a na pamäťovej karte.
Zmena režimu zobrazenia
Ťuknutím na položku
zmeníte režim zobrazenia.
Vytváranie priečinkov
Ťuknite na položku
, zadajte názov priečinka a potom ťuknite na položku VYTVORIŤ.
Pridávanie odkazov na priečinky
Pridajte odkazy na často používané priečinky do zoznamu Obľúbené priečinky. Vyberte priečinok
a postupne ťuknite na položky → Pridať do časti Obľúbené priečinky.
Pridanie odkazov na servery FTP do zariadenia
Pridajte odkaz na server FTP do zoznamu Priečinky. Postupne ťuknite na položky
FTP, zadajte podrobnosti o serveri FTP a potom ťuknite na položku HOTOVO.
82
→ Pridať
Cestovanie a informácie o
umiestnení
Mapy
Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné
pokyny.
Ťuknite na položku Mapy na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie polohy
Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte
podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Získanie trasy do cieľového miesta
Ťuknutím na položku
nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy.
V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.
83
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
PRIPOJENIA
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
• Zdieľať profil Wi-Fi: Zdieľajte profil Wi-Fi s ostatnými.
• Pomoc: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Wi-Fi.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku PRIPOJENIA → Wi-Fi →
Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku.
→ Pokročilé →
Nastavenie oznamovania siete
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke nastavení ťuknite na položku PRIPOJENIA →
Wi-Fi → → Pokročilé a začiarknite možnosť Sieťové oznámenie.
84
Nastavenia
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo prepojiť dve zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez
toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku PRIPOJENIA → Wi-Fi →
→ Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie trvania viditeľnosti zariadenia.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Premenovať zariadenie: Zmena názvu zariadenia.
• Pomoc: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Bluetooth.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Spotreba dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
• Spotreba dát: Nastavenie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia dát
medzi periódami.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Mobilné prístupové body: Vyberte mobilný prístupový bod, ak chcete aplikáciám spusteným
na pozadí zabrániť v ich používaní.
85
Nastavenia
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Mód: Vyberte metódu zhromažďovania údajov o vašej polohe.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o
vašej aktuálnej polohe a ich využívanie batérie.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.
• Moje miesta: Nastavenie profilov, ktoré sa budú používať pre konkrétne miesta pri používaní
funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth na zistenie vašej aktuálnej polohy.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb
typu cloud.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Ethernet
Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť
použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.
Blízke zariadenia
• Názov zariadenia: Zobrazenie názvu zariadenia.
• Obsah na zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zdieľalo obsah s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto
zariadeniu.
• Odmietnuté zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k
tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Prijím. súborov z iných zariadení: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo odosielané
súbory z iných zariadení.
86
Nastavenia
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie Screen mirroring a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.
ZARIADENIE
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
• Oznámenia: Nastavte úroveň hlasitosti pre oznámenia.
• Médium: Nastavte úroveň hlasitosti pre hudbu a videá.
• Systém: Nastavte úroveň hlasitosti pre zvuky systému.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Vyzváňací tón oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce
správy.
• Ďalšie zvuky: Konfigurácia ďalších nastavení zvuku.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch a zvuky
oznámení okrem povolených výnimiek.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke
uzamknutia má alebo nemá zobraziť.
• Aplikačné oznámenia: Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
• Adapt Sound: Prispôsobenie zvuku podľa ucha, ktoré najčastejšie používate počas počúvania
hudby.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
87
Nastavenia
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky po pripojení k
stolnému doku alebo pri nabíjaní.
• Otočenie obrazovky: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Viac okien
Ak chcete na obrazovke súčasne spustiť viacero aplikácií, aktivujte funkciu Viac okien.
• Otvoriť v zobrazení viacerých okien: Nastavenie zariadenia na aktivovanie funkcie Viac
okien pri otvorení súborov z priečinka Moje súbory alebo Video.
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Možnosti miniaplikácie hodín: Konfigurovanie nastavení miniaplikácie hodín.
– – Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
– – Zobraziť dátum: Nastavte zariadenie tak, aby zobrazovalo dátum spolu s hodinami.
• Odkazy: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo a upravovalo odkazy aplikácií na uzamknutej
obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Osobná správa: Nastavenie zariadenia tak, aby na uzamknutej obrazovke zobrazovalo
osobnú správu.
– – Upraviť osobné správu: Úprava osobnej správy.
• Informácie o vlastníkovi: Zadanie informácií zobrazovaných s hodinami.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo text pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
88
Nastavenia
Pozadie
Zmena nastavení tapety.
• Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
• Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
• Domovská a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a
uzamknutú obrazovku.
Písmo
Zmena nastavení písma.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
Panel oznámení
Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
• Nastavenie jasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli s oznámeniami zobrazoval panel
na úpravu jasu.
• Odporúčané aplikácie: Nastavenie zariadenia na zobrazenie zoznamu odporúčaných aplikácií
na paneli oznámení na základe vašich akcií, ako je napríklad pripojenie náhlavnej súpravy k
zariadeniu.
• Nast. tlač. rýchl. nast.: Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení zobrazených na
paneli oznámení.
Zjednodušenie ovládania
Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým
postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami
zraku.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami
sluchu.
89
Nastavenia
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zlepšenie prístupnosti pre používateľov,
ktorí majú problémy s koordináciou pohybov.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia na zapnutie alebo vypnutie funkcie TalkBack
trojnásobným stlačením tlačidla Domov.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavte túto funkciu, ak chcete ovládať oznámenia ťuknutím na
tlačidlo namiesto potiahnutia.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení zjednodušenia
prístupu, aby sa dali zdieľať s inými zariadeniami.
– – Zdieľať cez: Zdieľanie súboru nastavení prístupu s ostatnými používateľmi.
• Služby: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
OVLÁDANIE
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
90
Nastavenia
Klávesnica Samsung
Zmena nastavení klávesnice Samsung.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Vyberte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia na opravu slov s pravopisnými chybami a
neúplných slov ťuknutím na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Aut. počiat. veľké písm.: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby dvojitým ťuknutím na medzerník
vložilo bodku.
• Swype: Vyberte voľbu ťahaním prstom po klávesnici. Zadajte text alebo presuňte kurzor
posúvaním na klávesnici.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia na zvukovú signalizáciu pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
Hlasový vstup Google
Zmena nastavení hlasového vstupu.
• Jazyk: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
• Rozpoznanie výrazu „Ok Google“: Nastavenie zariadenia tak, aby začalo rozpoznávať hlas,
keď pri používaní aplikácie Search vyslovíte príkaz „zobudiť“.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
91
Nastavenia
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Náhlavná súprava Bluetooth: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie
prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.
Hlasový vstup
Zmena nastavení rozpoznávania hlasu.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehranie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Pohyb dlane
Aktivácia funkcie pohybu dlane na ovládanie zariadenia dotknutím sa obrazovky.
• Snímka obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej
prejdete dlaňou doľava alebo doprava.
• Stlmenie/pozastav.: Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa
dotknete obrazovky dlaňou.
Inteligentná obrazovka
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
92
Nastavenia
VŠEOBECNÉ
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým
ukladacím priestorom Dropbox.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na
serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po
preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a
odstránenie všetkých dát.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
93
Nastavenia
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
• Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie prehratia zvukového signálu po pripojení zariadenia k
stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
Používatelia
Nastavenie a spravovanie používateľských profilov pre osobné nastavenia.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Režim šetrenia energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Výkon procesora: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania určitých systémových
prostriedkov.
• Výstup na obrazovku: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
• Získajte informácie o šetrení energie: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie
batérie.
94
Nastavenia
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej
karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo ovládanie strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
– – Registrácia konta: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
– – Lokalizačná služba Google: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo zhromažďovanie dát
o polohe alebo určenie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom
siete Wi-Fi.
95
Nastavenia
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie hesiel pri zadávaní.
• Aktual. politiky zabezp.:
– – Automatické aktualizácie: Nastavenie zariadenia na automatické vyhľadávanie a
preberanie aktualizácií zabezpečenia.
– – Skontrolovať aktualizácie: Vyhľadanie aktualizácií zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o
zabezpečení pri pripojení zariadenia k sieti Wi-Fi.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Nastavenia Google
Pomocou tejto funkcie môžete konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje
spoločnosť Google.
Ťuknite na položku Nastavenia Google na obrazovke aplikácií.
96
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Ďalšie podrobnosti získate
od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite batériu.
97
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a
nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Dochádza k častému odpájaniu od internetu
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
98
Príloha
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré
aplikácie, napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
99
Príloha
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
100
Príloha
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10 či novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
101
Príloha
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, musíte navštíviť autorizované servisné stredisko.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
1 Do otvoru medzi displejom a zadným krytom zariadenia zasuňte nástroj na otvorenie
zariadenia.
Potom začnite pomocou nástroja oddeľovať displej od zadného krytu.
2 Pokračujte v opätovnom zasúvaní a páčení displeja od zadného krytu v malých odstupoch
okolo celého zariadenia.
3 Po odpojení displej oddeľte od zadného krytu.
Odložte zadný kryt nabok a zariadenie položte displejom na rovný pracovný povrch.
4 Odskrutkujte a vyberte skrutky.
5 Odpojte konektor batérie a odstráňte pásku.
6 Vyberte batériu.
102
Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb
alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
www.samsung.com
Slovak. 11/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising