Samsung | GT-I9205 | Samsung GT-I9205 Užívateľská príručka (KK)

GT-I9205
Používateľská príručka
www.samsung.com
Informácie o tejto príručke
Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom
štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom
tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.
• Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
• Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného
poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na
adrese www.samsung.com.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia,
používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať
dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej
tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
2
Informácie o tejto príručke
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Autorské práva
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
3
Informácie o tejto príručke
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
4
Obsah
Začíname
39
Pripojenie k sieti Wi-Fi
40
Nastavenie kont
41
Prenos súborov
42
Zabezpečenie zariadenia
44
Aktualizácia zariadenia
7
Popis zariadenia
8
Tlačidlá
9
Obsah balenia
10
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
13
Nabíjanie batérie
15
Vloženie pamäťovej karty
17
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Komunikácia
18
Držanie zariadenia
45
Telefón
18
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
51
Kontakty
18
Nastavenie hlasitosti
55
Správy
18
Prepnutie do tichého režimu
56
E-mail
58
Google Mail
59
Hangouts
59
Google+
60
Fotky
60
ChatON
Základy
19
Indikačné ikony
20
Používanie dotykového displeja
23
Pohyby na ovládanie zariadenia
27
Pohyb dlane
28
Bezdotykové zobrazovanie
Web a sieť
29
Aktivácia zobrazenia viacerých okien
61
Internet
30
Oznámenia
62
Chrome
31
Domovská obrazovka
63
Bluetooth
34
Uzamknutá obrazovka
64
Screen Mirroring
35
Používanie aplikácií
65
Samsung Link
35
Obrazovka aplikácií
66
Group Play
36
Pomocník
67
NFC
37
Zadávanie textu
68
S Beam
69
WatchON
5
Obsah
Médiá
70
Hudba
72
Fotoaparát
78
Galéria
81
Fotopríbeh
83
Video
84
YouTube
103 Moje súbory
103 Stiahnuté položky
104 TripAdvisor
Cestovanie a informácie o
polohe
105 Mapy
Obchody s aplikáciami a
médiami
Nastavenia
85
Obchod Play
106 Informácie o nastaveniach
86
Samsung Apps (GALAXY Apps)
106 Pripojenia
86
Hudba Play
110 Moje zar.
87
Knihy Play
123 Kontá
87
Hry Play
124 Ďalšie
87
Play Movies
128 Nastavenia Google
87
Kiosk Play
Riešenie problémov
Pomôcky
88
Poznámka S
91
Plánovač S
94
Dropbox
94
Disk
95
Cloud
96
Hodiny
98
Kalkulačka
98
S prekladač
99
Hlasový záznamník
100 S Voice
101 Google
102 Hlasové vyhľadávanie
6
Začíname
Popis zariadenia
Indikačná LED
Snímač vzdialenosti/svetla
Predný fotoaparát
Slúchadlo
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Možnosti
Mikrofón pre hlasitý
odposluch
Multifunkčný konektor
Mikrofón pre hlasitý
odposluch
IrLED
Konektor pre slúchadlá
GPS anténa
Blesk
Zadný fotoaparát
Tlačidlo hlasitosti
Zadný kryt
Reproduktor
Vnútorná anténa
7
Začíname
Mikrofón v hornej časti zariadenia je aktívny len pri používaní hlasitého odposluchu alebo
nahrávaní videí.
• Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať chránič obrazovky schválený spoločnosťou Samsung.
Neschválené chrániče obrazovky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
Vypínacie
tlačidlo
Možnosti
• Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné
chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať,
stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd.
• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po
vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu
uzamknutia.
• Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu
obrazovku.
• Ťuknutím a podržaním na domovskej obrazovke spustíte
vyhľadávanie Google.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy
použitých aplikácií.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
8
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Batéria
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené
používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
9
Začíname
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných
telefonických služieb, a pribalenú batériu.
• So zariadením možno používať len karty microSIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Odstráňte zadný kryt.
Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
10
Začíname
3 Zatlačte kartu SIM alebo USIM do otvoru, až kým nezapadne na svoje miesto.
• Neodstraňujte ochrannú pásku na anténe, pretože by sa anténa mohla poškodiť.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
4 Vložte batériu.
2
1
5 Znova nasaďte zadný kryt.
11
Začíname
Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vyberte batériu.
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
Ak chcete vybrať kartu SIM alebo USIM, vložte špičku prsta do otvoru a vysuňte kartu SIM
alebo USIM z otvoru podľa znázornenia na nasledujúcom obrázku.
2
1
12
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho
pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí
správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
Nabíjanie pomocou nabíjačky
Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
13
Začíname
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa zariadenie malo nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky.
Kontrola stavu nabitia batérie
Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce
ikony:
Nabíjanie
Úplne nabitá
14
Začíname
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku SD memory card v internej
pamäti sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
15
Začíname
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky.
4 Znova nasaďte zadný kryt.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ďalšie → Ukladací priestor → Odobrať
kartu SD.
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vytiahnite pamäťovú kartu.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
16
Začíname
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ďalšie →
Ukladací priestor → Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD → Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti
používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
• Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom
ťuknite na položku Letový režim.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
17
Začíname
Držanie zariadenia
Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením
alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu.
Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.
Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový
displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom
smere.
Nastavenie hlasitosti
Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť
zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.
Prepnutie do tichého režimu
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
• Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Stlmiť alebo Vibrovať.
• Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Zvuk alebo Vibrovať.
18
Základy
Indikačné ikony
Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie
používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Synchronizované s webom
Pripojené k počítaču
Žiadna karta SIM alebo USIM
Nová textová alebo multimediálna správa
19
Základy
Ikona
Význam
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Používanie dotykového displeja
Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho
zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
20
Základy
Gestá prstami
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
Potiahnutie
Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a
potiahnite ju na požadované miesto.
21
Základy
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, dvakrát ťuknite na príslušnú položku.
Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
22
Základy
Pohyby na ovládanie zariadenia
Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Moje zar. →
Pohyby a gestá → Pohyb a potom potiahnite posúvač Pohyb smerom doprava.
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Otočenie obrazovky
Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie,
displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.
Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku Otočenie obraz.
• Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Napríklad keď
zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.
23
Základy
Zdvihnutie
Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte
zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.
Podržanie pri uchu
Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe,
priložte si zariadenie k uchu.
24
Základy
Premiestnenie naklonením
Ťuknite na položku, podržte ju a potom nakloňte zariadenie doľava alebo doprava – položka sa
premiestni na ďalší panel na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií.
Prehľadávanie naklonením
Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na
obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.
25
Základy
Prevrátenie
Prevrátením zariadenia stlmíte zvonenie, pozastavíte prehrávanie média alebo stlmíte FM rádio (pri
používaní reproduktora).
Naklonenie
Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke,
podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu alebo dopredu.
26
Základy
Pohyb dlane
Pomocou pohybov dlane môžete ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom dlane.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Moje zar. →
Pohyby a gestá → Pohyb dlane a potom potiahnite posúvač Pohyb dlane smerom doprava.
Prechod rukou cez obrazovku
Prejdením rukou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka
Galéria → Screenshots. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Zakrytie
Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.
27
Základy
Bezdotykové zobrazovanie
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položku Aplik. → Nastavenia → Moje zar. →
Bezdotykové zobrazenie a potom potiahnite prepínač Bezdotykové zobrazenie smerom
doprava.
Ak chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne, ukážte prstom
na položku. Ak na niekoľko sekúnd prstom ukážete na oblasť na webovej stránke, zariadenie danú
oblasť zväčší.
Táto funkcia je k dispozícii len v orientácii na výšku.
Samsung User Manual
28
Základy
Aktivácia zobrazenia viacerých okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie.
• Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie zobrazenia viacerých okien.
• Pri spúšťaní aplikácií, ktoré obsahujú multimediálne súbory, ako napríklad hudbu alebo
videá, sa prehrá zvuk z oboch aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Ak chcete použiť funkciu zobrazenia viacerých okien, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Moje zar. → Zobrazenie a potom začiarknite políčko možnosti Viac
okien.
Používanie panela funkcie zobrazenia viacerých okien
Ak chcete aktivovať panel funkcie zobrazenia viacerých okien, ťuknite na položku
a podržte
ju. Na ľavej strane displeja sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien (Multi Window).
Vyberte jednu aplikáciu a potom presuňte druhú aplikáciu na nové miesto. Ak chcete deaktivovať
a podržte ju.
panel funkcie zobrazenia viacerých okien, znova ťuknite na položku
Posúvaním pruhu medzi panelmi aplikácie nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť panelov.
Ťuknutím na rukoväť panelu môžete panel skrývať a zobrazovať. Keď je panel otvorený, ťuknite a
podržte rukoväť a jej presunutím k ľavému alebo pravému okraju obrazovky panel presuňte. Keď
je panel skrytý, ťuknite a podržte rukoväť a potom ju posunutím nahor alebo nadol premiestňujte.
29
Základy
Používanie aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien
Počas používania aplikácií v režime zobrazenia viacerých okien vyberte okno aplikácie, ťuknite na
kruh medzi oknami aplikácií a použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Otvorenie zoznamu naposledy použitých aplikácií vo vybratom okne.
• : Prepínanie medzi miestami aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien.
• : Zdieľanie položiek, napríklad obrázkov, textu alebo prepojení, medzi aplikáciami ich
potiahnutím a uvoľnením.
• : Maximalizovanie okna na celú obrazovku.
• : Zatvorenie aplikácie.
Oznámenia
V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú
zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel
oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte
ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti
obrazovky smerom nahor.
Na paneli oznámení sa zobrazujú aktuálne nastavenia zariadenia. Potiahnite nadol stavový riadok a
potom ťuknutím na položku
použite nasledujúce možnosti:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
• Umiestnenie: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Zvuk: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v
tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
• Otočenie obraz.: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
• Režim čítania: Aktivácia alebo deaktivácia režimu čítania. V režime čítania bude zariadenie
chrániť váš zrak pri čítaní v noci. Ak chcete vybrať aplikácie, pri ktorých sa táto funkcia použije,
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zar. → Zobrazenie → Režim čítania.
• Mobilné dáta: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
30
Základy
• Viacero okien: Použitie funkcie zobrazenia viacerých okien.
• Pr. bod Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
• Screen Mirroring: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky
telefónu na televízore.
• S Beam: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie S Beam.
• NFC: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie NFC.
• Synchron.: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
• Intel. zap.obr.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
• Šetren. energie: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
• Režim blokov.: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude
zariadenie blokovať oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovať,
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zar. → Režim blokovania.
• Letový režim: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
• Bezdotyk. zobraz.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie bezdotykového zobrazovania.
• Režim hands-free: Aktivácia alebo deaktivácia režimu bez použitia rúk.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, postupne
→ , a potom ťuknite na položku, podržte ju a následne ju potiahnite na
ťuknite na položky
iné miesto.
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa
na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
31
Základy
Zmena usporiadania položiek
Pridanie ikony aplikácie
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik., ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a
potom ju potiahnite na ukážku panela.
Pridanie položky
Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním widgetov, priečinkov alebo stránky.
Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte jednu z
nasledujúcich kategórií:
• Aplikácie a miniaplikácie: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku.
• Priečinok: Vytvorenie nového priečinka.
• Stránka: Vytvorenie nového panela.
Premiestnenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Odstránenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti
domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.
Zmena usporiadania panelov
Pridanie nového panela
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť stránku →
.
Premiestnenie panela
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto.
→ Upraviť stránku, podržte ukážku panela a potom ju
32
Základy
Odstránenie panela
→ Upraviť stránku, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a
Postupne ťuknite na položky
potom ju potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.
→ Nastaviť tapetu → Domovská
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
obrazovka a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Fotky: Zobrazenie obrázkov v položke Fotky.
• Galéria: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov
stiahnutých z internetu.
• Tapety: Zobrazenie obrázkov tapiet.
• Živé tapety: Zobrazenie animovaných obrázkov.
Vyberte obrázok, podľa potreby zmeňte veľkosť rámu a potom ho nastavte ako tapetu.
Používanie widgetov
Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej
obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskú obrazovku.
• Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených
na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
• Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Pridanie widgetov na domovskú obrazovku
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Widgety. Prejdite doľava alebo
doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na domovskú
obrazovku.
Používanie widgetu odkaz na nastavenia
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Widgety a potom ťuknite na
položku Odkaz na nastavenia a podržte ju, aby sa otvoril zoznam možností nastavení. Vyberte
možnosť nastavenia a pridajte ju na domovskú obrazovku ako odkaz.
33
Základy
Uzamknutá obrazovka
Uzamknutá obrazovka bráni zariadeniu vykonať nechcenú operáciu v čase, keď ho nepoužívate.
Na uzamknutú obrazovku sa dajú pridávať praktické widgety.
Pridávanie widgetov
Ak chcete widgety používať, keď je obrazovka zamknutá, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Moje zar. → Zamknutá obrazovka a potom začiarknite políčko
Viacero miniaplikácií.
Widgety na uzamknutej obrazovke nemôžete používať v jednoduchom režime.
Potiahnite panel widgetov dole, aby ste ho zväčšili. Prejdite na poslednú stránku, ťuknite na
a vyberte widget, ktorý chcete pridať na uzamknutú obrazovku.
položku
Zmena usporiadania panelov
Premiestnenie panela
Potiahnite panel widgetov smerom dolu, vyberte panel, ťuknite a podržte ukážku panela a
presuňte ho na nové miesto.
Odstránenie panela
Potiahnite panel widgetov smerom dolu, vyberte panel, ťuknite a podržte ukážku panela a
presuňte ho do koša v hornej časti obrazovky.
34
Základy
Používanie aplikácií
V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po
internetové aplikácie.
Otvorenie aplikácie
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná
aplikácia.
Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií
Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.
Ukončenie aplikácie
Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.
Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku
a ťuknutím na položku Ukon. vedľa
aplikácie ukončite požadovanú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite
na položku Ukončiť všetko. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov a potom ťuknúť na
položku .
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik.
Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Zmena usporiadania aplikácií
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
35
Základy
Usporiadanie pomocou priečinkov
Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na položku Vytvoriť priečinok. Zadajte názov priečinka a potom ťuknite na OK.
Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku Uložiť uložte
usporiadanie.
Zmena usporiadania panelov
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Inštalácia aplikácií
Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad Samsung Apps
(GALAXY Apps).
Odinštalovanie aplikácií
Postupne ťuknite na položky
ktorú chcete odinštalovať.
→ Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií a vyberte aplikáciu,
Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
Pomocník
Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie
alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Ťuknite na položku Pomocník na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.
Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku
Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku
36
.
.
Základy
Zadávanie textu
Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena typu klávesnice
Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku Vybrať metódu
vstupu a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.
Používanie klávesnice Samsung
Zmena rozloženia klávesnice
Ťuknite na položky
Klávesnica 3x4.
, vyberte jazyk a potom ťuknite na položku Klávesnica qwerty alebo
Na klávesnici 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane stláčajte tlačidlo zodpovedajúce požadovanému znaku.
Nastavenie možností klávesnice
Samsung.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen.
Prechod na ďalší riadok.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
Zadávanie veľkých písmen
Pred zadaním znaku ťuknite na položku
tlačidlo dvakrát.
. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na
37
Základy
Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky
a ťuknutím na položku
podržte položku
a presuňte pohyblivú klávesnicu na iné miesto.
Ťuknutím na položku
. Ťuknite a
prepnete klávesnicu na pevnú.
Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami
Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava
môžete meniť jazyky klávesnice.
Rukopis
Ťuknite na položku
a podržte ju, ťuknite na
a potom prstom napíšte slovo. Pri zadávaní
znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.
Na vykonanie akcií ako úprava alebo vymazanie znakov a vkladanie medzier použite gestá pre
rukopis. Ak chcete zobraziť usmernenia ku gestám, ťuknite a podržte položku
a potom
→ Pomocník → Používanie rukopisných gest.
postupne ťuknite na položky
Zadávanie textu hlasom
Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text,
ktorý ste povedali.
Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho
zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.
Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.
38
Základy
Kopírovanie a vkladanie
Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak
chcete text skopírovať, ťuknite na položku Kopírovať, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na
položku Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť,
podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. (str. 106)
Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi
Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku Wi-Fi zapnite alebo vypnite túto funkciu.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieťam Wi-Fi
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Wi-Fi a potom
potiahnite prepínač Wi-Fi smerom doprava.
V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo
a ťuknite na položku Pripojiť. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa
zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť
dostupná.
39
Základy
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku Pripojiť.
Odstránenie uložených sietí Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
položku Zabudnúť.
Nastavenie kont
Aplikácie Google, ako napríklad Obchod Play, vyžadujú konto Google a obchod Samsung Apps
(GALAXY Apps) vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si
konto Google a konto Samsung.
Pridanie kont
Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie
Google bez toho, ste boli prihlásení.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke
aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto → Google. Ak
sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku Nový, alebo ťuknite na položku Existujúci a podľa
pokynov na obrazovke dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré
kontá Google.
Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá, vyberte názov konta
v časti Moje kontá, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstrániť
konto.
40
Základy
Prenos súborov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej
lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Prepojenie s programom Windows Media Player
Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.
41
Základy
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Zabezpečenie zariadenia
Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim
osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri
každom odomykaní.
Nastavenie odomknutia tvárou
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zar. → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Odomknutie tvárou.
Umiestnite tvár do rámu a nechajte ju nasnímať. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý
sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou.
Nastavenie odomknutia tvárou a hlasom
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zar. → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Tvár a hlas.
Umiestnite tvár do rámu, nechajte ju nasnímať a potom nastavte hlasový príkaz. Potom nastavte
záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí
odomknúť tvárou ani hlasom.
42
Základy
Nastavenie vzoru
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zar. → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Vzor.
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
Nastavenie kódu PIN
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zar. → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.
Nastavenie hesla
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zar. → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným
zadaním.
43
Základy
Odomknutie zariadenia
Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies
automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne.
Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe
pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie → Informácie o
zariadení → Aktualizácia softvéru → Aktualizovať teraz.
44
Komunikácia
Telefón
Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
Uskutočňovanie hovorov
Uskutočnenie hovoru
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Klávesnica: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku .
• Denníky: Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a
správ.
• Obľúbené: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
• Kontakty: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.
Čísla rýchlej voľby
Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete na príslušné číslo a podržíte ho.
Návrh čísla
Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a
uskutočnite hovor.
45
Komunikácia
Hľadanie kontaktov
Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú
adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na tlačidlo 0 a držte ho, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a
telefónne číslo a potom ťuknite na položku .
Počas hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Výber možností ekvalizéra počas hovoru.
• : Deaktivácia funkcie potlačenia šumu, ktorá odstraňuje šum na pozadí, aby vás druhá
strana lepšie počula.
• : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
• Podržať: Podržanie hovoru. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo na náhlavnej súprave. Ak
chcete obnoviť podržaný hovor, ťuknite na tlačidlo Uvoľniť alebo stlačte a podržte tlačidlo na
náhlavnej súprave.
• Pr. hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv: Otvorenie klávesnice.
• Uk. hov.: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Reprod.: Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte
blízko uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Headset: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Prepnúť: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
• Zlúčiť: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať
ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je
aktívna služba konferenčného hovoru.
46
Komunikácia
• → Kontakty: Otvorenie zoznamu kontaktov.
• → Poznámka: Zadanie poznámky.
• → Správa: Odoslanie správy.
• → Prenos: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku vás
odpojí z konverzácie.
• → Zap. ovlád. jednou rukou: Nastavenie klávesnice tak, aby sa pohodlne používala
jednou rukou.
Pridávanie kontaktov
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a
ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Zobrazenie denníkov hovorov
Ťuknutím na položku Denníky zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Ak chcete denník vyfiltrovať, postupne ťuknite na položky
možnosť.
→ Zobraziť a vyberte požadovanú
Číslo pevnej voľby
Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými
predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.
→ Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Čísla pevnej
Postupne ťuknite na položky
voľby → Povoliť pevnú voľbu a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo
USIM. Ťuknite na položku Pevný telefónny zoznam a pridajte čísla.
Blokovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad
zablokovať medzinárodné hovory.
→ Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Blokovanie
Postupne ťuknite na položky
hovorov, vyberte typ hovoru, vyberte možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.
47
Komunikácia
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Keď prichádza hovor, potiahnite položku
von z veľkého kruhu alebo stlačte tlačidlo na headsete.
Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa
prvý hovor podrží.
Odmietnutie hovoru
Keď prichádza hovor, potiahnite položku
podržte tlačidlo na náhlavnej súprave.
von z veľkého kruhu v smere šípok alebo stlačte a
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, postupne
→ Nastavenie hovorov → Nastavenie správ na odmietnutie hovorov.
ťuknite na položky
Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel
→ Nastavenie hovorov → Odmietnutie hovoru → Režim
Postupne ťuknite na položky
automatického odmietnutia → Autom. odmietané čísla a potom ťuknite na položku Zoznam
automatického odmietnutia. Ťuknite na položku Vytvoriť, zadajte číslo, priraďte kategóriu a
potom ťuknite na položku Uložiť.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí
hovorov, otvorte panel oznámení.
. Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných
Čakajúci hovor
Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto
služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v
prípade videohovorov.
Ak chcete aktivovať túto službu, postupne ťuknite na položky
Ďalšie nastavenia → Čakajúci hovor.
→ Nastavenie hovorov →
Presmerovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.
→ Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia →
Postupne ťuknite na položky
Presmerovanie hovorov a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku
Povoliť.
48
Komunikácia
Ukončenie hovoru
Ak chcete ukončiť hovor, ťuknite na položku Uk. hov. Môžete tiež stlačiť tlačidlo na náhlavnej
súprave.
Videohovory
Uskutočnenie videohovoru
Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a ťuknutím na položku
videohovor.
uskutočnite
Počas videohovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Prep. fotoap.: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kame-rou.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Uk. hov.: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• → Skryť: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
• → Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
• → Klávesnica: Otvorenie klávesnice.
• → Prepnúť na náhlavnú súpravu: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je
pripojená k zariadeniu.
• → Reproduktor je vypnutý: Deaktivovanie funkcie hlasitého odposluchu.
• → Animované emócie: Použitie emotikon na vašom obraze.
• → Zobrazenie motívu: Použitie dekoratívnych ikon na vašom obraze.
• → Zap. kreslené zobr.: Zmena režimu zobrazenia na zobrazenie podobné kreslenému
filmu.
• → Zap. ovlád. jednou rukou: Nastavenie klávesnice tak, aby sa pohodlne používala
jednou rukou.
49
Komunikácia
Ak ťuknete na obraz druhej strany a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Zachytiť obrázok: Zachytenie obrazu druhej strany.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Nahrať video: Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Nahrávanie hovoru bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany je v mnohých
krajinách protizákonné.
Ak ťuknete na svoj obraz a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Prep. fotoap.: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kame-rou.
• Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
Zámena obrazov
Ak chcete zameniť obrazy, potiahnite obraz jedného z účastníkov na obraz druhého účastníka.
50
Komunikácia
Kontakty
Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších
informácií.
Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
Správa kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Vytvorenie kontaktu
Ťuknite na položku
a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
Úprava kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie kontaktu
Postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť.
Nastavenie čísla rýchlej voľby
→ Nastavenie rýchlej voľby, vyberte číslo rýchlej voľby a
Postupne ťuknite na položky
potom preň vyberte kontakt. Ak chcete číslo rýchlej voľby odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a
potom ťuknite na položku Odstrániť.
51
Komunikácia
Vyhľadávanie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na pravej strane
zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
Zobrazenie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Na základe predvoleného nastavenia sa v zariadení zobrazujú všetky kontakty zariadenia, na karte
SIM alebo USIM alebo v inom konte.
Postupne ťuknite na položky
sa zobrazia kontakty.
→ Kontakty na zobrazenie a potom vyberte miesto, z ktorého
Presunutie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Presunutie kontaktov na Google
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť kontá → Zlúčiť s kontom Google.
Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
.
Presunutie kontaktov do konta Samsung
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť kontá → Zlúčiť s kontom Samsung account.
Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
52
.
Komunikácia
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Importovanie kontaktov
Ťuknite na položky
→ Import/export a potom vyberte možnosť importovania.
Exportovanie kontaktov
Ťuknite na položky
→ Import/export a potom vyberte možnosť exportovania.
Zdieľanie kontaktov
→ Zdieľať vizitku cez, vyberte kontakty, ťuknite na položku
Postupne ťuknite na položky
Hotovo a vyberte spôsob zdieľania.
Obľúbené kontakty
Ťuknite na položku Obľúbené.
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Pridať do obľúbených: Pridanie kontaktov medzi obľúbené kontakty.
• Odstrániť z obľúbených: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
• Zobrazenie mriežky / Zobrazenie zoznamu: Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo
zoznamu.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.
53
Komunikácia
Skupiny kontaktov
Ťuknite na položku Skupiny.
Pridanie kontaktov do skupiny
Vyberte skupinu a ťuknite na položku
na položku Hotovo.
. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať a potom ťuknite
Správa skupín
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Vytvoriť: Vytvorenie novej skupiny.
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Zmeniť poradie: Ťuknite na položku
vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor
alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku Hotovo.
• Vymazať skupiny: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku Odstrániť.
Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.
Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny
→ Odoslať správu alebo Odoslať e-mail,
Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky
vyberte členov a potom ťuknite na položku Hotovo.
Vizitka
Ťuknite na položku Kontakty.
Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.
Ťuknite na položku Nastaviť profil, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo,
e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku Uložiť. Ak ste pri nastavovaní
zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti JA a ťuknutím na položku
upravte informácie.
Postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať vizitku cez a vyberte spôsob zdieľania.
54
Komunikácia
Správy
Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
Ak sa nachádzate v roamingu, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Odosielanie správ
Ťuknite na položku
, pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku
.
Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce možnosti:
• Zadajte telefónne číslo.
• Ťuknite na položku
, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku Hotovo.
Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce postupy:
• Ťuknite na položku
a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
• Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky
→ Pridať predmet.
Odosielanie naplánovaných správ
→ Plánovanie. Nastavte čas a dátum a
Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky
potom ťuknite na položku Hotovo. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Preklad a posielanie správ
Ak chcete počas vytvárania poznámky používať funkciu prekladu, postupne ťuknite na položky
→ Preložiť, potiahnite prepínač Preložiť doprava, vytvorte pár jazykov a potom ťuknite na
tlačidlo OK.
a preložte správu a potom ťuknite na položku Hotovo. Preložená správa
Ťuknite na položku
nahradí správu v zdrojovom jazyku.
55
Komunikácia
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.
Počúvanie hlasových správ
Stlačte a podržte tlačidlo 1 na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.
E-mail
Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku Ďalší. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na
položku Manuálne nast. Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.
→ Nastavenia →
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
Pridať konto.
Odosielanie správ
Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku
obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku
Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Ťuknutím na položku
v spodnej časti
.
.
priložíte obrázky, videá, kontakty, udalosti a ďalšie položky.
Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie,
.
ťuknite na položku →
56
Komunikácia
Odosielanie naplánovaných správ
→ Naplánovaný e-mail. Začiarknite
Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky
možnosť Naplánovaný e-mail, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku Hotovo.
Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Čítanie správ
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne
.
načítať nové správy, ťuknite na položku
Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Otvorenie príloh.
Preposlanie správy.
Odstránenie správy.
Odpovedanie všetkým príjemcom.
Prechod na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu správu.
Odpovedanie na správu.
Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku Uložiť prílohu uložíte.
57
Komunikácia
Google Mail
Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.
Ťuknite na položku Google Mail na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.
Odosielanie správ
V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku
potom ťuknite na položku POSLAŤ.
, zadajte príjemcov, predmet a správu a
Ak chcete priložiť obrázky, videá, hudbu a iné položky, ťuknite na položky
Ak chcete pridať ďalších príjemcov, postupne ťuknite na položky
skrytú kópiu.
→ Pridať kópiu alebo
Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky
Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky
→ Pripojiť súbor.
→ Uložiť koncept.
→ Zahodiť.
Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia.
Ak chcete odoslať svoje názory týkajúce sa vývoja aplikácie, postupne ťuknite na položky
Odoslať spätnú väzbu.
→
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre službu Google Mail, postupne ťuknite na
→ Pomocník.
položky
Čítanie správ
Dlhodobé uchovanie tejto správy.
Odstránenie tejto správy.
Označenie správy ako neprečítanej.
Odpovedanie všetkým príjemcom
alebo preposlanie tejto správy
ostatným.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov.
Odpovedanie na túto správu.
Zobrazenie ukážky prílohy.
Označenie správy ako
pripomenutie.
58
Komunikácia
Menovky
Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa
zobrazia správy s označením Doručená pošta.
Ťuknutím na položku
zobrazíte správy s inými menovkami.
Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky
menovky a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.
→ Zmeniť
Hangouts
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s ostatnými.
Ťuknite na položku Hangouts na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z
výsledkov, a začnite konverzovať.
Google+
Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od
spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Google+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknutím na položku Všetky zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte
príspevky z vašich kruhov.
Ak chcete použiť ďalšie funkcie sociálnej siete, ťuknite na položku
59
.
Komunikácia
Fotky
Pomocou tejto aplikácie môžete zdieľať obrázky alebo videá prostredníctvom služby sociálnej siete
od spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Fotky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:
• VŠETKY: Zobrazenie všetkých obrázkov alebo videí, ktoré boli nasnímané alebo prevzaté do
zariadenia.
• STRUČNÝ PREHĽAD: Zobrazenie obrázkov alebo videí, ktoré sú zoskupené podľa dátumu
alebo albumu. Ťuknutím na položku sa zobrazí zvyšok obrázkov alebo videí v skupine.
Potom vyberte obrázok alebo video.
Počas prezerania môžete použiť jednu z nasledujúcich ikon:
• : Úprava obrázka.
• : Zdieľanie obrázka alebo videa.
• : Odstránenie obrázka alebo videa.
ChatON
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s iným zariadením. Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte
sa prihlásiť do svojho konta Samsung.
Ťuknite na položku ChatON na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries z konta
→
Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov. Prípadne ťuknite na položku
Nastavenia → Synchronizácia kontaktov → Synchronizovať zoznam kontaktov, aby ste
manuálne synchronizovali kontakty zo zariadenia.
Ťuknite na položku
položku Hotovo.
, vyberte priateľov, s ktorými chcete začať konverzovať, a potom ťuknite na
60
Web a sieť
Internet
Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku OK.
Ťuknutím na položku
získate prístup k ďalším možnostiam počas zobrazenia webovej stránky.
Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu
vyhľadávacieho nástoja vedľa webovej adresy.
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nové okno.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku
a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.
, posúvajte stránky hore alebo dole
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky
Pridať záložku.
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku
stránku.
→
a vyberte požadovanú
História
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok,
postupne ťuknite na položky → História. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na
→ Vymazať históriu.
položky
61
Web a sieť
Odkazy
Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite
naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.
Ak chcete zobraziť uložené odkazy, použite položku Stiahnuté položky. (str. 103)
Zdieľanie webových stránok
Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky
Zdieľať cez.
→
Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite
na položku Zdieľať cez.
Chrome
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.
Ťuknite na položku Chrome na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku
62
→ a vyberte webovú stránku.
Web a sieť
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku
zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo
Synchronizácia s inými zariadeniami
Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v
ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.
Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky
webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.
Ak chcete zobraziť záložky, ťuknite na položku
. Vyberte
.
Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pripojenia → Bluetooth a potom potiahnite prepínač Bluetooth smerom
doprava.
63
Web a sieť
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Bluetooth
→ Vyhľadať, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete
spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového
kľúča v oboch zariadeniach.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia
Galéria. Otvorte aplikáciu Galéria, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → Bluetooth
a vyberte jedno zo zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom
zariadení potom spustite prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka Download. Ak ste
prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.
Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré
podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s
veľkou šírkou pásma (HDCP), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do vyrovnávacej pamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Screen
Mirroring a potiahnite prepínač Screen Mirroring smerom doprava. Vyberte zariadenie, otvorte
alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení. Ak
chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a podržte názov zariadenia a zadajte kód
PIN.
64
Web a sieť
Samsung Link
Táto aplikácia umožňuje prehrávať obsah uložený v rôznych zariadeniach prostredníctvom
internetu. Môžete prehrávať a odosielať multimediálne súbory z vášho zariadenia do iného
zariadenia alebo služby s webovým ukladacím priestorom.
Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať
dve alebo viaceré zariadenia. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia. Ak
→ Pomocník.
chcete získať ďalšie podrobnosti, postupne ťuknite na položky
Ťuknite na položku Samsung Link na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Pri otváraní tejto aplikácie sa zobrazí všetok obsah z registrovaných zariadení a služieb s ukladacím
priestorom. Môžete ich prehľadávať a prehrávať.
Odosielanie súborov
Súbory môžete odoslať do iných zariadení alebo ich odovzdať na službu webového ukladacieho
priestoru.
Vyberte vaše zariadenie, ťuknite na položku , vyberte súbory, ťuknite na položku
vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor.
a potom
Zdieľanie súborov
Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ťuknite na položku
na položku a vyberte spôsob zdieľania.
, vyberte súbory, ťuknite
Prehrávanie súborov na vzdialenom zariadení
Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ťuknite na položku
na položku
a potom vyberte zariadenie.
, vyberte súbor, ťuknite
• Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od zariadení pripojených ako
Mediálne zariadenie (MTP).
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
65
Web a sieť
Správa obsahu v službe webového ukladacieho priestoru
Vyberte službu webového ukladacieho priestoru a zobrazte a spravujte súbory.
Ak chcete preniesť súbory medzi vaším zariadením a službou s webovým ukladacím priestorom,
ťuknite na položku , vyberte súbory a ťuknite na položku
.
Ak chcete zaregistrovať služby webového ukladacieho priestoru v zariadení, postupne ťuknite na
→ Nastavenia → Registrované miesto uloženia → Pridať miesto ukladania a
položky
potom vyberte službu webového ukladacieho priestoru.
Group Play
Táto aplikácia umožňuje zdieľanie obrazoviek s inými zariadeniami. Vytvorte skupinu v aplikácii
group play alebo sa k nej pridajte a potom zdieľajte obrázky, dokumenty alebo hudbu.
Ťuknite na položku Group Play na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Počas používania tejto aplikácie nemôžete použiť internet.
Vytvorenie skupiny pre aplikáciu Skupinového prehrávania
Keď vytvoríte reláciu aplikácie Group Play, ostatné zariadenia sa k nej môžu pripojiť a zdieľať
obsah.
Ak v relácii aplikácie Group Play použijete heslo, na ostatných zariadeniach je potrebné zadať
heslo, aby sa mohli k tejto relácii pripojiť. Ak chcete používať heslo, začiarknite položku Nastaviť
skup. heslo.
Ťuknite na položku Vytvorenie skupiny, a potom použite nasledujúce funkcie:
• Zdieľať hudbu: Výber hudobných súborov na zdieľanie. Ak chcete dosiahnuť efekt
priestorového zvuku, môžete pripojiť dve alebo viacero zariadení.
• Zdieľať fotografie: Výber obrázkov na zdieľanie.
• Zdieľať dokumenty: Výber dokumentov na zdieľanie.
• Hranie hier a ďalšie: Hranie online hier s priateľmi.
a napíšte poznámku alebo kreslite na obrazovku. Všetci účastníci budú
Ťuknite na položku
môcť vidieť, čo vytvárate.
Ťuknutím na položku
zobrazíte všetky zdieľané obrázky v mozaikovom rozložení.
Ťuknutím na položku
vyberiete viac obrázkov alebo dokumentov.
Ťuknutím na položku
zobrazíte skupinu účastníkov.
66
Web a sieť
Pripojenie sa k aplikácii Skupinového prehrávania
Pripojenie k relácii aplikácie Group Play vytvorenej iným zariadením.
• Ťuknite na položku Prip. ku skup., vyberte reláciu aplikácie Group Play, ku ktorej sa chcete
pripojiť, a v prípade potreby zadajte heslo pre danú skupinu. Vyberte kategóriu média a na
zariadení sa objaví obsah, ktorý je aktuálne zdieľaný.
• Aktivujte funkciu NFC. Pri zobrazení domovskej obrazovky sa dotknite zadnou časťou vášho
zariadenia zadnej časti iného zariadenia, ktoré otvára reláciu.
NFC
Zariadenie umožňuje načítavať značky technológie NFC (Near Field Communication), ktoré
obsahujú informácie o produktoch.
Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste
nepoškodili NFC anténu.
• Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu.
• Ak je obrazovka uzamknutá, zariadenie nebude načítavať značky NFC ani prijímať
údaje.
Ak chcete aktivovať funkciu NFC, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ Pripojenia → NFC. Potiahnite prepínač NFC smerom doprava.
Načítanie informácií zo značky NFC
Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti značky NFC. Zobrazia sa
informácie zo značky.
Odosielanie dát pomocou funkcie Android Beam
Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a
kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → NFC. Potiahnite
prepínač Android Beam smerom doprava.
Vyberte položku, dotknite sa zadnou stranou zariadenia zadnej strany druhého zariadenia a
ťuknite na obrazovku zariadenia.
67
Web a sieť
S Beam
Pomocou tejto funkcie môžete odosielať rôzne dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty.
Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami. Môžete
tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung nezodpovedá
za škody spôsobené v dôsledku nezákonného používania dát chránených autorskými
právami.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → S Beam.
Potiahnite prepínač S Beam smerom doprava.
Vyberte súbor, dotknite sa zadnou stranou zariadenia zadnej strany druhého zariadenia a ťuknite
na obrazovku zariadenia.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
68
Web a sieť
WatchON
Táto aplikácia sa používa na pripojenie televízora a sledovanie obľúbených relácií a filmov.
Ťuknite na položku WatchON na obrazovke aplikácií.
Najprv musíte zariadenie pripojiť k sieti a presvedčiť sa, že infračervený port zariadenia smeruje k
televízoru.
Pripojenie k televízoru
Po pripojení k televízoru môžete zobraziť obrazovku zariadenia na veľkej obrazovke a televízor
ovládať na diaľku pomocou zariadenia.
Vyberte krajinu a región. Televízor do zariadenia zaregistrujete tak, že ťuknete na → Pokračovať
a potom budete postupovať podľa pokynov na obrazovke. Postup sa líši v závislosti od vybratých
možností.
Ak sa chcete pripojiť k iným zariadeniam, postupne ťuknite na položky
Moja miestnosť → Pridať zariadenia.
→ Nastavenia →
Pozeranie TV
Z televízneho programu si vyberte návrhy založené na vašej voľbe pri registrácii televízora alebo
vyberte kategóriu v hornej časti obrazovky. Vyberte televízny program a potom ťuknite na položku
Watch on TV. Na pripojenom televízore sa zobrazí vybratý program.
Ťuknutím na položku
otvoríte ovládací panel na ovládanie televízora.
Nastavenie pripomenutí programov
V spodnej časti obrazovky ťuknite na čas a vyberte čas televízneho programu, ktorý chcete
sledovať. Vyberte program, ťuknite na položku Nastaviť pripomenutie a potom nastavte čas
budíka na pripomenutie televízneho programu.
69
Médiá
Hudba
Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Prehrávanie hudby
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.
Vyhľadávanie iných zariadení na
prehranie súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako
obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Skrytie obrazovky prehrávača
hudby.
Otvorenie zoznamu skladieb.
Opätovné spustenie aktuálne
prehrávanej skladby alebo
prechod na predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním posuniete
skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
70
Médiá
Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, ťuknite na položku
Nastavenia → Inteligentná hlasitosť.
→
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Funkcia Inteligentná hlasitosť sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.
Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že ťuknete
→ Nastavenia → Adapt Sound → Zap. Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu,
na
nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo
nižšiu, možnosť sa znova použije.
Nastavenie skladby ako zvonenie alebo tón budíka
Ak chcete nastaviť práve prehrávanú skladbu ako zvonenie alebo tón budíka, postupne ťuknite na
→ Nastaviť ako a vyberte požadovanú možnosť.
položky
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
→ Vytvoriť
Ťuknite na položku Zoznamy skladieb a potom postupne ťuknite na položky
zoznam skladieb. Zadajte názov a ťuknite na položku OK. Ťuknite na položku Pridať hudbu,
vyberte skladby, ktoré sa majú pridať, a potom ťuknite na položku Hotovo.
Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky
→ Pridať do zoznamu skladieb.
Prehrávanie hudby podľa nálady
Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb
automaticky vytvára zariadenie. Aby ste mohli používať túto funkciu, nastavte zobrazenie ponuky
Music square, aby sa zobrazovala v hornej časti hudobnej knižnice, ťuknutím na položku
→ Nastavenia → Hudobné menu → Hudobný blok → Hotovo. Po pridaní novej skladby
→ Aktualizácia knižnice.
postupne ťuknite na položky Hudobný blok →
Ťuknite na položku Hudobný blok a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek
potiahnutím prstom.
71
Médiá
Fotoaparát
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou
aplikácie Galéria. (str. 78)
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie
Snímanie fotografie
Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt
zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu.
Zobrazenie ďalších
možností.
Označuje používaný
režim snímania.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/kame-r
ou.
Začať nahrávanie
videa.
Zmena režimu
fotografovania.
Otvorenie aplikácie
Galéria, ktorá
umožňuje zobrazenie
fotografií a videí.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
72
Médiá
Režim snímania
K dispozícii je viacero fotografických režimov.
Ťuknite na položku Režim, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.
• Automaticky: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre
fotografiu.
• Krásna tvár: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších
záberov.
• Najlepšia fotografia: Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.
• Sériové snímanie: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
• Najlepšia tvár: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz,
kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný záber.
Ťuknutím na položku
nasnímajte viacero fotografií. Ak chcete získať najlepší záber, držte
fotoaparát pevne a počas snímania sa nehýbte. Po otvorení Galéria ťuknite na žltý rámček
každej tváre a vyberte najlepšiu pózu objektu. Po výbere pózy každej osoby ťuknutím na
položku Uložiť spojte zábery do jednej fotografie a uložte ju.
• Ozvučená snímka: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.
Ťuknutím na položku
niekoľko sekúnd zvuku.
vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie
Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
• Sýte farby (HDR): Túto funkciu použite na vytvorenie fotografie so zlepšeným kontrastom.
• Panoráma: Nasnímanie fotografie spojením viacerých fotografií.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.
– – Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
– – Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
– – Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny,
nefotografujte.
• Šport: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• Noc: Toto nastavenie použite pri fotografovaní v tmavších podmienkach.
73
Médiá
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.
Postupne ťuknite na položky Režim → Panoráma.
Ťuknite na položku
a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa modrý rám
zarovná s hľadáčikom, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie.
Snímanie zastavíte ťuknutím na položku
.
Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.
Nahrávanie videí
Nahratie videa
Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .
.
Počas nahrávania môžete vykonať nasledujúce kroky:
• Ak chcete zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má zaostriť. Ak chcete zaostriť na
stred obrazovky, ťuknite na položku .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
74
.
Médiá
Režim nahrávania
Režim nahrávania zmeníte ťuknite na položku
→
.
• Normálne: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
• MMS limit: Tento režim použite pre nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie videa
prostredníctvom správy.
Približovanie a vzďaľovanie (zoom)
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas
nahrávania videa.
Zdieľať záber
Ťuknite na položku
→
a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:
• Zdieľať záber: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie
Wi-Fi Direct.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby
označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
• Zdieľ. fot. v ChatON: Poslať fotografiu do iného zariadenia cez aplikáciu ChatON.
• Diaľkový hľadáčik: Nastavenie zariadenia na vzdialené ovládanie fotoaparátu.
75
Médiá
Vzdialené ovládanie fotoaparáta
Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na vzdialené ovládanie fotoaparátu.
→
→ Diaľkový hľadáčik a potom prepojte zariadenie
Postupne ťuknite na položky
a fotoaparát pomocou funkcie Wi-Fi Direct alebo NFC. Ťuknite na položku
na vzdialené
vytvorenie fotografie pomocou zariadenia ako hľadáčika.
Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery
→ . Niektoré
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu/kamery, ťuknite na položku
z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné
možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
• Veľkosť fotografie / Veľkosť videa: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu,
vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Detekcia tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich
fotografovaní.
• Režimy merania: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.
S vyvážením na stred meranie svetla na pozadí v strede scény. Bodové meranie svetla na
konkrétnom mieste. Maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Stab. obrazu: Aktivácia alebo deaktivácia stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha
zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
• Uložiť ako: Nastavenie zariadenia na vymazanie pôvodnej fotografie pri snímaní fotografií v
režime sýteho tónu.
• Lokalizačná značka: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii. Túto funkciu aktivujte, ak
snímate fotografie na vytváranie albumov vo funkcii Fotopríbeh.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
76
Médiá
• Pozrieť fot./videá: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotografie alebo videá zobrazovali po
nasnímaní.
• Tlačidlo hlasit.: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• Vodiace čiary: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Blesk: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie fotoaparátu na fotografovanie pomocou hlasových príkazov.
• Kontextový názov súboru: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa vo funkcii Galéria a
Fotopríbeh.
• Úložisko: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Odkazy
Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam
fotoaparátu/kamery.
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť rýchle nastavenia.
Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky. Ostatné
ikony v zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.
77
Médiá
Galéria
Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie obrázkov
Otvorením položky Galéria sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia
E-mail, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok Download, do ktorého sa daný obrázok
preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok Screenshots.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na
celej obrazovke.
Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.
Približovanie a vzďaľovanie (zoom)
Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
• Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok
vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu
Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zar. → Pohyby a gestá
→ Pohyb, potiahnite prepínač Pohyb doprava a potom zapnite prepínače jednotlivých funkcií.
Ak nechcete používať funkciu pohybu, vypnite prepínač tejto funkcie.
Prehrávanie videí
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
na položku .
. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite
78
Médiá
Strihanie segmentov videa
Vyberte video a potom ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného
východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte
video.
Úprava obrázkov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Obľúbené: Pridanie obrázka do zoznamu obľúbených položiek.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Fotografický rámček: Túto funkciu použite na vpísanie poznámky pod záber. Upravený
obrázok sa uloží do priečinka Photo frame.
• Fotografická poznámka: Napísanie poznámky na zadnú stranu obrázka. Ak chcete
poznámku upraviť, ťuknite na položku .
• Kopírovať do schránky: Skopírovanie obrázka do schránky.
• Tlač: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie a uloženie obrázka v modrom ráme zmenou jeho veľkosti.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o obrázku.
• Nastavenia: Zmena nastavení aplikácie Galéria.
79
Médiá
Úprava záberov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Otočiť: Otočenie obrázka.
• Orezať: Orezanie obrázka.
• Farba: Nastavenie sýtosti alebo jasu obrázka.
• Efekt: Použitie efektov na obrázok.
• Portrét: Oprava červených očí, nastavenie a retuše tvárí alebo vytvorenie rozmazaného
pozadia.
• Nálepka: Pridanie nálepiek.
• Kresba: Kreslenie na obrázok.
• Rámčeky: Použitie rámov na obrázok.
Obľúbené obrázky
Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky
zoznamu obľúbených.
→ Obľúbené obrázok pridajte do
Odstraňovanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
→ Vybrať položku, začiarknutím vyberte
• V priečinku postupne ťuknite na položky
obrázky a ťuknite na položku .
• Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
.
Zdieľanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku postupne ťuknite na položky
→ Vybrať položku, začiarknutím vyberte
obrázky a ťuknutím na položku odošlite obrázky iným ľuďom.
• Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí,
pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .
Nastavenie tapety
Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne
→ Nastaviť ako.
ťuknite na položky
80
Médiá
Označovanie tvárí
→ Nastavenia a potom začiarknite políčko Tvárová značka.
Postupne ťuknite na položky
Okolo rozpoznanej tváre sa na obrázku zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku Pridať
meno a potom vyberte alebo pridajte kontakt.
Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je
napríklad uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy.
Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu
tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.
Používanie funkcie Kontextový názov
→ Nastavenia → Kontextový názov a potom potiahnite
Postupne ťuknite na položky
prepínač Kontextový názov doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová značka
(počasie, miesto, dátum a meno osoby).
Fotopríbeh
Použite túto aplikáciu na vytvorenie vlastného digitálneho albumu na uchovanie svojich príbehov
úhľadným a automatickým usporiadaním obrázkov.
Ťuknite na položku Fotopríbeh na obrazovke aplikácií.
Vytváranie albumov príbehov
→ Podľa informácií o značke, čím automaticky vytvoríte album
Postupne ťukajte na položky
príbehov. Vyberte kritériá a ťuknite na položku Hľadať fotografie. Zadajte názov albumu, vyberte
tému a ťuknite na položku Vytvoriť.
Ak chcete vytvoriť album manuálne, postupne ťukajte na položky
→ Z galérie.
Vytváranie odporúčaných albumov
Keď fotografujete na jednom mieste, zariadenie automaticky triedi vaše fotografie do albumov
podľa vašich konkrétnych kritérií a navrhuje vytváranie nových albumov.
→ Nastavenia → Domovské
Svoju polohu zistíte tak, že postupne ťuknete na položky
mesto, a potom nastavíte metódu rozpoznania lokality. Zvoľte typ albumu a nastavte minimálny
počet fotografií.
Keď odfotografujete fotografiu, ktorá spĺňa nastavené kritériá, zariadenie navrhne vytvorenie
albumu.
81
Médiá
Postupne ťuknite na položky
ťuknite na položku Vytvoriť.
→ Z návrhov. Vyberte album, zadajte názov albumu a potom
Keď prednastavený počet fotografií na deň prekročíte, zariadenie navrhne vytvorenie
albumu príbehu.
Prezeranie albumov príbehov
Vyberte album príbehov. Na prvej stránke sa zobrazí titulný obrázok. Posúvaním doľava alebo
doprava zobrazíte obrázky v albume príbehov.
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Pridať obsah: Pridanie ďalšieho obsahu na aktuálnu stranu.
• Odstrániť obsah: Odstránenie obsahu z aktuálnej strany.
• Upraviť: Zmena rozloženia aktuálnej stránky.
• Zmeniť motív: Zmena témy pre rozloženie strany.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom albume.
• Zdieľať cez: Odoslanie albumu ostatným používateľom.
• Exportovať: Export albumu v inom formáte súborov.
• Tlač: Tlač albumu pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Objednať fotoalbum: Objednávka tlačeného albumu.
• Odstrániť stránku: Odstránenie stránky.
Úprava obrázkov
Ťuknite na obrázok na stránke v albume.
Ak chcete pridať popis, ťuknite na položku
.
Ak chcete odoslať obrázok ostatným používateľom, ťuknite na položku
Ak chcete obrázok odstrániť, ťuknite na položku
.
.
Ak chcete použiť efekty na obrázok, ťuknite na položku
Ak chcete spustiť prezentáciu, postupne ťuknite na položky
prezentáciu.
.
→ Prezentácia → Spustiť
Ak chcete nastaviť obrázok ako titulný obrázok albumu, postupne ťukajte na položky
ako obal.
Ak chcete otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek, ťuknite postupne na položky
Otočiť doľava.
Ak chcete otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek, postupne ťuknite na položky
doprava.
82
→ Nast.
→
→ Otočiť
Médiá
Video
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Prehrávanie videí
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu
ťahaním posúvača.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
skladbu dopredu.
Zmena pomeru strán.
Zmena veľkosti
obrazovky videa.
Opätovné spustenie
aktuálneho videa
alebo prechod na
predchádzajúce
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
skladbu dozadu.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Odstraňovanie videí
Postupne ťuknite na položky
Odstrániť.
→ Odstrániť, vyberte videá a potom ťuknite na položku
Zdieľanie videí
Postupne ťuknite na položky
vyberte spôsob zdieľania.
→ Zdieľať cez, vyberte videá, ťuknite na položku Hot. a potom
83
Médiá
Používanie funkcie Prehrávanie v okne
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.
Kúpa videí
Posuňte sa na obrazovke doľava alebo doprava a potom vyberte video.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
YouTube
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.
Ťuknite na položku YouTube na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Sledovanie videí
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov
vyhľadávania spustite dané video.
Ak chcete video zobraziť na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.
Zdieľanie videí
Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Odovzdávanie videí
Ťuknite na položky → Nahrané videá →
ťuknite na položku NAHRAŤ.
, vyberte video, zadajte informácie o videu a potom
84
Obchody s aplikáciami a
médiami
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v
zariadení.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku
INŠTALOVAŤ. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke
dokončite proces nákupu.
Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na
ikonu.
Odinštalovanie aplikácií
Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu Obchod Play.
Postupne ťuknite na položky → Moje aplikácie, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte
aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
85
Obchody s aplikáciami a médiami
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite apps.samsung.com.
Ťuknite na položku Samsung Apps (GALAXY Apps) na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku
Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku
slovo do vyhľadávacieho poľa.
vyberte kategóriu.
v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku
Zadarmo. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite
proces nákupu.
Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na
ikonu.
Hudba Play
Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby
Google.
Ťuknite na položku Hudba Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
86
Obchody s aplikáciami a médiami
Knihy Play
Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.
Ťuknite na položku Knihy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hry Play
Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.
Ťuknite na položku Hry Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Play Movies
Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.
Ťuknite na položku Play Movies na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Kiosk Play
Táto aplikácia umožňuje čítať články s najnovšími správami.
Ťuknite na položku Kiosk Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
87
Pomôcky
Poznámka S
Táto aplikácia umožňuje vytvoriť poznámku pomocou obrázkov a hlasových nahrávok.
Ťuknite na položku Poznámka S na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Vytvorte poznámky s obohateným obsahom nakreslením obrázkov prstom alebo pridaním
obrázkov alebo hlasových poznámok.
Ťuknite na položku
, aby ste mohli písať alebo kresliť na obrazovku alebo na položku
aby ste zadali text pomocou klávesnice.
,
Vrátenie a opakovanie poslednej
akcie.
Zapísanie alebo nakreslenie
poznámky.
Zadanie poznámky.
Vymazanie poznámky.
Vytvorenie hlasovej nahrávky na
vloženie.
Vloženie multimediálneho súboru.
Priloženie ďalšej strany k aktuálnej
poznámke.
Prepnutie na režim zobrazenia.
88
Pomôcky
Pri zapisovaní poznámky ešte raz ťuknite na položku
farbu pera.
, čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary alebo
Ak pri vymazávaní rukou písanej poznámky ešte raz ťuknete na položku , môžete zmeniť
veľkosť gumy alebo ťuknutím na položku Vymazať všetko môžete vymazať poznámku.
Uloženie aktuálnych nastavení ako
profil pera.
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Zmena farby pera.
Zobrazenie ďalších farieb.
Ak chcete zmeniť pozadie hárka, postupne ťuknite na položky
Ak chcete pridať značky, postupne ťuknite na položky
→ Zmeniť pozadie.
→ Pr. znač.
Vloženie multimediálnych súborov alebo hlasovej nahrávky
Ťuknutím na položku
na položku .
vložte multimediálne súbory. Ak chcete vložiť hlasovú nahrávku, ťuknite
Prehľadávanie poznámok
Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.
Ak chcete vyhľadať poznámku, postupne ťuknite na položky
→ Vyhľadávanie.
Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť.
Ak chcete poznámky zoradiť podľa dátumu, názvu, značky alebo iných položiek, ťuknite na
→ Usporiadať podľa.
položky
89
Pomôcky
→ Zobrazenie zoznamu.
Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, postupne ťuknite na položky
Ak chcete vytvoriť poznámku importovaním súboru, postupne ťuknite na položky
Importovať.
→
Ak chcete exportovať poznámky v inom formáte súborov, postupne ťuknite na položky
Exportovať.
Ak chcete vytvoriť priečinok, postupne ťuknite na položky
→
→ Vytvoriť priečinok.
Ak chcete zmeniť poradie poznámok, postupne ťuknite na položky
→ Zmeniť poradie.
Ak chcete poznámky premiestniť do iného priečinka, ťuknite na položky
→ Presunúť.
→ Kopírovať.
Ak chcete skopírovať poznámky, ťuknite na položky
Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Poznámka S, postupne ťuknite na položky
Nastavenia.
→
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre aplikáciu Poznámka S, ťuknite na položky
→ Pomocník.
Ak chcete zálohovať poznámky alebo ich obnoviť z miesta uloženia, ťuknite na položky
Zálohovanie a obnovenie.
→
Zobrazenie poznámky
Ťuknutím otvorte miniatúru poznámky.
Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky
Ak chcete poznámku odoslať ostatným, ťuknite na položky
→ Odstrániť.
→ Zdieľať cez.
Ak chcete poznámku uložiť ako súbor obrázka alebo ako súbor PDF, ťuknite na položky
Exportovať.
→
Ak chcete pridať poznámku do zoznamu obľúbených položiek, postupne ťuknite na položky
→ Pridať do obľúbených.
Ak chcete poznámku uložiť ako udalosť, postupne ťuknite na položky
→ Vytvoriť udalosť.
Ak chcete poznámku nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, postupne ťuknite na položky
→ Nastaviť ako.
Ak chcete vytlačiť poznámku prostredníctvom pripojenia zariadenia k tlačiarni, ťuknite na položky
→ Tlač. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku
.
Ak chcete prehrať hlasový záznam, ťuknite na položku
90
.
Pomôcky
Plánovač S
Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pridať udalosť: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
• Pridať úlohu: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
• Pridať poznámku: Vytvorenie rukou písanej poznámky, ktorá sa má priložiť k dátumu.
Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova
ťuknite.
Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka
synchronizovať. Potom ťuknite na položku Upraviť podrobnosti udalosti alebo Upraviť
podrobnosti úlohy a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má
zobraziť upozornenie alebo kde sa uskutoční.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa Miesto, ťuknite na
položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a
podržíte ju.
91
Pomôcky
Priložte poznámku z aplikácie Poznámka S. Ťuknite na položku Poznámky a vytvorte novú
poznámku alebo vyberte jednu z existujúcich poznámok.
Priložte obrázok. Ťuknite na položku Obrázky a nasnímajte fotografiu alebo vyberte jeden z
existujúcich obrázkov.
Priradenie poznámok k dátumu
Ťuknutím a podržaním vyberte dátum a objaví sa poznámkový blok.
Synchronizácia so službou Kalendár Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Google v časti
Moje kontá, vyberte konto Google a potom začiarknite položku Synchronizovať Kalendár. Ak
chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
→ Synchronizovať.
Plánovač S →
Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky
Kalendáre → Zobraziť, vyberte konto Google a potom ťuknite na položku Hotovo.
92
→
Pomôcky
Zmena typu kalendára
Vyberte jeden z rôznych typov kalendárov a rok, mesiac, týždeň a ďalšie na pravej strane
obrazovky. Na zmenu typu kalendára môžete použiť gesto roztiahnutia alebo stiahnutia prstov. Ak
napríklad chcete zmeniť kalendár z mesačného na ročný, stiahnite prsty k sebe, ak chcete ročný
kalendár zmeniť späť na mesačný, roztiahnite prsty od seba.
Vyhľadávanie udalostí
Postupne ťuknite na položky
→ Vyhľadávanie a zadajte hľadané kľúčové slovo.
Ak chcete zobraziť dnešné udalosti, ťuknite na položku Dnes v hornej časti obrazovky.
Odstraňovanie udalostí
Vyberte dátum alebo udalosť a potom postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť.
Zdieľanie udalostí
Vyberte udalosť, postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať cez a vyberte spôsob zdieľania.
93
Pomôcky
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je
nainštalovaná aplikácia Dropbox.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Prihláste sa na svoje konto Dropbox. Ak nemáte konto Dropbox, vytvorte si ho.
Po aktivácii služby Dropbox sa fotografie a videá nasnímané s fotoaparátom/kamerou zariadenia
automaticky odovzdajú do služby Dropbox. Ak chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo videá,
ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na
a vyberte súbory.
položku
→
→ Upload
Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky
here → Photos or videos alebo Other files. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte
súbor.
Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku
pridáte do zoznamu obľúbených.
Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .
Disk
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými
používateľmi prostredníctvom ukladacieho priestoru Disk Google. Keď vytvoríte dokumenty alebo
odošlete súbory do služby Disk Google, vaše zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým
serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Disk Google. K
súborom máte prístup bez ich prenášania alebo preberania.
Ťuknite na položku Disk na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
94
Pomôcky
Cloud
Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov a nastavení aplikácií v konte
Samsung alebo službe Dropbox.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Cloud.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Synchronizácia s kontom Samsung
Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku Nastavenia
synchronizácie.
Zálohovanie alebo obnovenie dát
Ak chcete zálohovať alebo obnoviť údaje prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku
Zálohovanie alebo Obnoviť.
Synchronizácia so službou Dropbox
Ťuknite na položku Prepojiť konto Dropbox a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na
obrazovke dokončite nastavenie.
Po prihlásení ťuknite na položku Allow a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so
službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.
95
Pomôcky
Hodiny
Táto aplikácia umožňuje nastaviť budík, overiť čas v ktorejkoľvek časti sveta, zmerať trvanie určitej
udalosti alebo ju možno použiť ako stolové hodiny.
Ťuknite na položku Hodiny na obrazovke aplikácií.
Zapnutie alebo vypnutie tohto
budíka.
Upozornenie
Nastavenie budíkov
Ťuknite na položku Vytvoriť upozornenie, nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa
má budík opakovať, a potom ťuknite na položku Uložiť.
• Navigačný budík: Nastavenie miesta spustenia budíka. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa
budete nachádzať na danom mieste.
• Posunúť budík: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavenie času zapnutia budíka pred nastaveným časom.
96
Pomôcky
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova
spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Svetový čas
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku Pridať mesto, a zadajte názov mesta alebo ho vyberte zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku Nastavenia
letného času.
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Stopky
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku Spustiť. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku Okruh.
Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov, ťuknite na položku Vynulovať.
Časovač
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku Spustiť.
Po spustení časovača potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Stolné hodiny
Ťuknutím na položku
sa hodiny zobrazia na celú obrazovku.
97
Pomôcky
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie
→ Vedecká kalkulačka.
Otočenie obraz., postupne ťuknite na položky
Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky
skryte klávesnicu.
→ Vymazať históriu.
Ak chcete kalkulačku nastaviť tak, aby ste ju mohli pohodlne používať jednou rukou, postupne
→ Zap. ovlád. jednou rukou.
ťuknite na položky
S prekladač
Túto aplikáciu použite na preklad textu do iných jazykov.
Ťuknite na položku S prekladač na obrazovke aplikácií.
Používanie aplikácie S prekladač
Nastavte zdrojový a cieľový jazyk, zadajte text do vstupného poľa a ťuknite na položku
Ak chcete pridať jazyk do zoznamu obľúbených, ťuknite na položku
Ak chcete odoslať jazykový pár ostatným, ťuknite na položku
.
.
.
Začatie konverzácie pomocou prekladača
Ak chcete komunikovať s inou osobou prostredníctvom hovoreného prekladu, ťuknite na tlačidlá v
spodnej časti obrazovky.
Ťuknite na položku Speak pri svojom jazyku a začnite rozprávať do mikrofónu. Zariadenie preloží,
čo hovoríte. Ťuknite na položku
v poli pre cieľový jazyk, aby zariadenie prečítalo preklad
nahlas.
Potom ťuknite na položku Speak pri jazyku osoby, s ktorou sa rozprávate a táto osoba môže
odpovedať vo svojom jazyku. Zariadenie preloží, čo hovorí. Ťuknite na položku
v poli pre
zdrojový jazyk a zariadenie vám prečíta odpoveď.
98
Pomôcky
Hlasový záznamník
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Nahrávanie hlasových poznámok
Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v dolnej časti zariadenia. Ak
chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na
položku .
Zmena kvality zaznamenávania.
Uplynulý čas nahrávky
Zobrazenie zoznamu hlasových
poznámok.
Spustenie nahrávania.
Prehrávanie hlasových poznámok
Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.
• : Skrátenie hlasovej poznámky.
: Úprava rýchlosti prehrávania.
• • : Pozastavenie prehrávania.
• /
• : Preskočenie o 60 sekúnd dozadu alebo dopredu.
/
: Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.
Ak chcete hlasovú poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky
a potom vyberte spôsob zdieľania.
99
→ Zdieľať cez
Pomôcky
Správa hlasových poznámok
V zozname hlasových poznámok ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Zdieľať cez: Výber hlasových poznámok na odoslanie a výber spôsobu ich zdieľania.
• Odstrániť: Vyberte hlasové poznámky na odstránenie.
• Nastavenia: Zmena nastavení hlasového záznamníka.
• Koniec: Ukončenie hlasového záznamníka.
Ukladanie súborov s kontextovými značkami
V zozname hlasových poznámok postupne ťuknite na položky
názov súboru → Zap.
→ Nastavenia → Kontextový
S Voice
Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vytočilo číslo, odoslalo správu, napísalo
poznámku prípadne vykonalo iné akcie.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
100
Pomôcky
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé, ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Režim hands-free
V režime hands-free bude zariadenie nahlas čítať obsah pri prichádzajúcich hovoroch, správach a
oznámeniach, takže počas jazdy môžete zariadenie používať bez pomoci rúk. Zariadenie napríklad
nahlas prečíta pri prichádzajúcom hovore meno volajúceho alebo telefónne číslo.
Ak chcete aktivovať režim bez použitia rúk, vyslovte príkaz „Hands-free mode on“.
Ak režim bez použitia rúk nepoužívate, deaktivujte ho, aby zariadenie nečítalo obsah
nahlas. Ak chcete zrušiť režim bez použitia rúk, vyslovte príkaz „Hands-free mode off“.
Google
Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.
Ťuknite na položku Google na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie v zariadení
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a vyslovte
Ak sa z aplikácií nezobrazia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia
výsledky vyhľadávania.
101
Pomôcky
Rozsah vyhľadávania
→
Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Vyhľadávanie v telefóne a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.
Asistent Google
Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o
aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre
vás môžu byť v danej chvíli užitočné.
Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť
→ Nastavenia a potom potiahnite
nastavenia služby Google Now, ťuknite na položku
prepínač Asistent Google doľava alebo doprava.
Hlasové vyhľadávanie
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.
Ťuknite na položku Hlasové vyhľadávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď sa na obrazovke zobrazí text Hovorte, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.
102
Pomôcky
Moje súbory
Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a
skladieb.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie súborov
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť. Ak sa chcete vrátiť do nadradeného priečinka, ťuknite na
položku . Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite na položku .
V priečinku ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Vybrať všetko: Výber všetkých súborov, aby sa použila rovnaká možnosť na všetky súčasne.
• Vytvoriť priečinok: Vytvorenie priečinka.
• Vyhľadávanie: Vyhľadávanie súborov.
• Zobraziť podľa: Zmena režimu zobrazenia.
• Usporiadať podľa: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
• Nastavenia: Zmena nastavení správcu súborov.
Stiahnuté položky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.
Ťuknite na položku Stiahnuté položky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.
Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku Zoradiť podľa veľkosti.
Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, ťuknite na položku Zoradiť podľa dátumu.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky Vymazať zoznam.
103
Pomôcky
TripAdvisor
Túto aplikáciu použite na získanie cestovných informácií, ako napríklad destinácia alebo hotel.
Pomocou tejto aplikácie si tiež môžete rezervovať ubytovanie a zdieľať svoje recenzie s inými
používateľmi.
Ťuknite na položku TripAdvisor na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
104
Cestovanie a informácie o
polohe
Mapy
Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné
pokyny.
Ťuknite na položku Mapy na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie polohy
Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte
podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Získanie trasy do cieľového miesta
Ťuknutím na položku
nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy.
V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.
105
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Ak chcete použiť možnosti, postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
• Pomoc: Prístup k informáciám pomocníka pre Wi-Fi.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
spánku.
→ Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie
nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
106
Nastavenia
Nastavenie oznamovania siete
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
začiarknite možnosť Sieťové oznámenie.
→ Pokročilé a
Wi-Fi Direct
Pomocou funkcie Wi-Fi Direct je možné priamo prepojiť dve zariadenia cez sieť Wi-Fi bez potreby
prístupového bodu.
Postupne ťuknite na položky Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov prijatých pomocou funkcie Bluetooth.
• Premenovať zariadenie: Nastavenie názvu zariadenia pre funkciu Bluetooth.
• Pomoc: Informácie pomocníka pre rozhranie Bluetooth.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Nast. dát. limit mobil. spojenia: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
• Cyklus používania dát: Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia
dát.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Dátový roaming: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
• Obmedziť dáta na pozadí: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí pri
používaní mobilnej siete.
107
Nastavenia
• Automatická synchronizácia údajov: Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu
údajov kontaktov, kalendára, e-mailov, záložiek a obrázkov zo sociálnych sietí.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát
prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
• Mobilné prístupové body: Výber prístupových bodov Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám
bežiacim na pozadí používanie týchto prístupových bodov.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Predvolená aplikácia komunikácie prostredníctvom správ
Môžete vybrať predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na komunikáciu pomocou správ.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb
typu cloud.
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
• Dátový roaming: Pripojenie zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo keď nie je
dostupná vaša domovská sieť.
• Názvy prístupových bodov: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.
108
Nastavenia
Zdieľanie pripojenia
• Mobilný prístupový bod: Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom siete Wi-Fi.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania pripojenia USB na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom
rozhrania Bluetooth.
• Pomocník: Informácie o zdieľaní USB, Wi-Fi a Bluetooth pripojenia.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
NFC
• Android Beam: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových
stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
• Ťuknúť a zaplatiť: Nastavenie predvoleného spôsobu platby.
S Beam
Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty, do
zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.
Blízke zariadenia
• Meno zariadenia: Zadanie názvu mediálneho servera v zariadení.
• Zdieľaný obsah: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto
zariadeniu.
• Odmietnuté zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k
tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Stiahnuť z iného zariadenia: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov
z iných zariadení.
109
Nastavenia
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.
Moje zar.
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Viacero miniaplikácií: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo používanie widgetov na
uzamknutej obrazovke.
• Miniaplik. na zamk. obr.:
– – Obľúbené aplikácie alebo Fotoaparát: Nastavenie zariadenie tak, aby zobrazovalo
odkazy na každú aplikáciu alebo automaticky spustilo aplikáciu fotoaparáta, keď na
uzamknutej obrazovke potiahnete panely doľava.
– – Hodiny alebo osob. správa: Nastavenie zariadenia na zobrazenie hodín alebo osobnej
správy na uzamknutej obrazovke. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vášho
výberu.
Hodiny:
– – Duálne hodiny: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo duálne hodiny.
– – Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
– – Zobraziť dátum: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
– – Informácie o vlastníkovi: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu
s hodinami.
Osobná správa:
– – Upraviť osobnú správu: Úprava osobnej správy.
• Odkazy: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej
obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
110
Nastavenia
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
• Prebudiť na zamknutej obrazovke: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu
prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
• Nastaviť budiaci príkaz: Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie S Voice alebo
vykonanie zadanej funkcie.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
• Pozadie:
– – Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
– – Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
– – Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú
obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Panel oznámení:
– – Nastavenie jasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazoval panel
nastavenia jasu.
– – Nast. tlač. rýchl. nast.: Zmena usporiadania tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli
oznámení.
• Viac okien: Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
• Režim obrazovky:
– – Prispôsobiť zobrazenie: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
– – Dynamické: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
– – Štandardné: Režim pre normálne podmienky.
– – Kino: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
• Režim čítania: Výber aplikácií, ktoré budú používať režim čítania. V režime čítania bude
zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
111
Nastavenia
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení
zobrazenia zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Šetrič displeja: Nastavte zariadenia na spustenie šetriča obrazovky po pripojení zariadenia
k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zväčšiť čitateľnosť: Vyostrenie textu, aby sa ľahšie čítal.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie trvania podsvietenia dotykových
tlačidiel.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
• Po nasnímaní obrazovky upraviť: Nastavte zariadenie, aby ste snímku obrazovky po
vytvorení mohli upraviť.
Indikátor LED
• Nabíjanie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda počas nabíjania
batérie.
• Batéria vybitá: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nízkej úrovni
nabitia batérie.
• Oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda, keď máte zmeškané
hovory, správy alebo oznámenia.
• Nahrávanie hlasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nahrávaní
hlasových poznámok.
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Zvonenia: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
• Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
112
Nastavenia
• Oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a zmeškané
hovory.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na
tlačidlá na klávesnici.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo
možnosti na dotykovom displeji.
• Zvuk zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní
alebo odomykaní dotykového displeja.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stláčaní tlačidiel.
• Aplikácie spoločnosti Samsung: Zmena nastavenia upozornení pre jednotlivé aplikácie.
• Zvuk pri ťuknutí: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Vibrovanie pri ťuknutí: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
• Adapt Sound: Prispôsobenie zvukov vášmu uchu ktoré používate počas volaní alebo pri
počúvaní hudby najviac.
Režim domovskej obrazovky
Vyberte režim domovskej obrazovky (štandardný alebo jednoduchý).
Hovor
Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.
• Odmietnutie hovoru: Automatické odmietnutie hovorov z konkrétnych telefónnych čísel.
Pridanie telefónnych čísel do zoznamu odmietnutých.
• Nastavenie správ na odmietnutie hovorov: Pridanie alebo úprava správy odoslanej pri
odmietnutí hovoru.
113
Nastavenia
• Prijímanie/ukončovanie hovorov:
– – Prijímať hovory domovským tlačidlom: Nastavenie zariadenia na prijatie
prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
– – Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia na prijímanie alebo odmietanie prichádzajúcich
hovorov hlasovými príkazmi.
– – Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením
vypínacieho tlačidla.
• Vypnúť obrazovku počas hovorov: Nastavenie zariadenia tak, aby sa počas hovoru zapol
bezdotykový snímač automatického vypnutia obrazovky.
• Upozornenia na hovor:
– – Vibrovanie pri odpovedaní: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana
príjme hovor.
– – Vibr. pri ukonč. hovoru: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana ukončí
hovor.
– – Tón spojenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.
– – Minútový tón: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
– – Tón ukončenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
– – Upozornenia počas hovoru: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas
hovoru.
• Príslušenstvo na telefonovanie:
– – Automatická odpoveď: Nastavenie zariadenia, aby po určitom čase automaticky hovor
prijalo (k dispozícii iba po pripojení náhlavnej súpravy).
– – Časovač automat. odpovede: Nastavenie dĺžky času, kým zariadenie príjme hovor.
– – Podmienky odchádz. hovoru: Nastavenie zariadenia, aby umožňovalo odchádzajúce
hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, aj keď je uzamknuté.
– – Typ odchádzajúceho hovoru: Výber typu odchádzajúcich hovorov, aby bolo možné
použiť náhlavnú súpravu Bluetooth.
114
Nastavenia
• Ďalšie nastavenia:
– – ID volajúceho: Zobrazenie vášho čísla ostatným účastníkom odchádzajúcich hovorov.
– – Presmerovanie hovorov: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
– – Autom. predvoľba oblasti: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo
automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
– – Blokovanie hovorov: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
– – Čakajúci hovor: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného
hovoru.
– – Automatické znovuvytáčanie: Aktivovanie automatického vytočenia tel. čísel pri
hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
– – Čísla pevnej voľby: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN)
na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie kódu PIN2 dodaného s kartou
SIM alebo USIM.
• Vyzváň. tóny a tóny klávesnice:
– – Vyzváňacie tóny: Výber zvonenia na upozorňovanie na prichádzajúce hovory.
– – Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
– – Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
– – Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na
tlačidlá na klávesnici.
• Prispôsobiť zvuk hovoru:
– – Zvuk. ekval. počas hovoru: Výber typu zvuku hovorov, ktorý sa má použiť s náhlavnou
súpravou.
– – Adapt Sound: Prispôsobenie zvukov vášmu uchu ktoré používate počas volaní alebo pri
počúvaní hudby najviac.
• Zníženie hluku: Nastavenie zariadenia na potlačenie šumu v pozadí, aby vás druhá strana
počula jasnejšie.
• Zvýšiť hlasit. vo vrecku: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zvýšila hlasitosť vyzváňania, keď je
zariadenie v uzavretom priestore, napríklad v taške alebo vo vrecku.
• Obrázok pre videohovor: Vyberte obrázok, ktorý sa zobrazí ostatným.
• Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov: Výber hlasového hovoru, keď sa nepodarí spojiť
videohovor.
115
Nastavenia
• Odkazová služba: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
• Nastavenia hlasovej pošty: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky.
Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
• Zvuk: Výber zvonenia pri upozorňovaní na nové odkazy v odkazovej schránke.
• Vibrovať: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí odkazov z odkazovej schránky.
• Kontá: Nastavenie zariadenia na prijímanie hovorov z IP adresy a zriadenie vašich kont pre
služby hovorov z IP adresy.
• Použiť internetový hovor: Nastavenie, či sa budú služby hovorov z IP adresy využívať pri
všetkých hovoroch alebo len pri hovoroch z IP adresy.
Režim blokovania
Vyberte oznámenia, ktoré budú blokované alebo nastavte, aby v Režime blokovania prichádzali
hovory len od zvolených kontaktov.
Režim súpravy hands-free
Nastavenie zariadenia tak, aby čítalo obsah nahlas, a určenie aplikácií na používanie v režime bez
použitia rúk.
Bezpečnostná pomoc
Nastavenie zariadenia na odoslanie správy príjemcom v stave núdze. Ak chcete odoslať správu,
stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti a tlačidlo zníženia hlasitosti.
• Upraviť tiesňovú správu: Úprava správy, ktorá sa odošle, ak sa nachádzate v stave núdze.
• Odoslať tiesň. fotografie: Nastavenie zariadenia na vytvorenie fotografií a ich odoslanie
príjemcom spolu so správou.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Interval správ: Nastavenie intervalu pre opätovné odoslanie správy.
• Tiesňové kontakty: Výber alebo úprava príjemcov správy.
116
Nastavenia
Režim šetrenia energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Výkon procesora: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových
prostriedkov.
• Výstup na obrazovku: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
• Vypnúť hmatovú odozvu: Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
• Získajte informácie o šetrení energie: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie
batérie.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
• Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie zariadenia na prehratie zvukového signálu po pripojení
zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
• Režim zvukového výstupu: Nastavenie zariadenia na používanie reproduktora doku po
pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Zobrazenie domovskej obrazovky stolného režimu: Nastavenie zariadenia na zobrazenie
stolných hodín po pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
Zjednodušenie ovládania
Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým
postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení
zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
117
Nastavenia
• Prijímanie/ukončovanie hovorov:
– – Prijímať hovory domovským tlačidlom: Nastavenie zariadenia na prijatie
prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
– – Prijímať hovory ťuknutím: Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru
dvojitým ťuknutím na tlačidlo prijatia hovoru.
– – Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia na prijímanie alebo odmietanie prichádzajúcich
hovorov hlasovými príkazmi.
– – Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením
vypínacieho tlačidla.
• Zobraziť odkaz: Pridanie skratky na Zjednodušenie ovládania do rýchlej ponuky, ktorá sa
zobrazí po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na
zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
• TalkBack: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zväčšovacie gestá: Nastavte zariadenie, aby ste mohli ovládať približovanie a vzďaľovanie
gestami prstov.
• Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
• Nastavenie farieb: Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste
farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
• Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po
stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma
prstami.
• Možn. prev. textu na reč:
– – Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia
nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
– – Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
– – Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
– – Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu
textu na reč.
• Vyváženie zvuku: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
118
Nastavenia
• Mono zvuk: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
• Vypnúť všetky zvuky: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
• Oznámenie bleskom: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú
správu alebo oznámenie.
• Titulky Google (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
• Titulky Samsung (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení titulkov.
• Asistenčné menu: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha pri
získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na paneli
oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
– – Dominantná ruka: Výber ľavej alebo pravej ruky na používanie ponuky jednoduchého
asistenta.
– – Upraviť: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú v ponuke asistenta.
• Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na
obrazovku.
• Ovládanie interakcií: Určenie oblasti obrazovky, ktorá nebude reagovať na dotykové vstupy.
Ovládanie jednou rukou
Aktivácia režimu ovládania jednou rukou pre pohodlné používanie zariadenia použitím jednej ruky.
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
119
Nastavenia
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Jazyky vstupu: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané
alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Automatická kapitalizácia: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
• Žiadny: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
• Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
• Ovládanie kurzora: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici
na presúvanie kurzora rolovaním klávesnice.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Vibrácia: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka na používanie klávesnice spoločnosti Samsung.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
120
Nastavenia
Hlas. zadávanie textu Google
Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku
.
• Zvoľte vstupné jazyky: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
Hlasové hľadanie
• Jazyk: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
• “Ok Google” hotword detection: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo rozpoznávanie
hlasu pri vyslovení príkazu na prebudenie, keď sa používa aplikácia na vyhľadávanie.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
• Blokovať urážlivé slová: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Prispôsob. rozpoznávanie: Nastavenie zariadenia na využívanie informácií z informačného
panela Google na zlepšenie presnosti rozpoznávania reči.
• Náhlavná súprava Bluetooth: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie
prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
121
Nastavenia
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Pohyby a gestá
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
• Pohyb:
– – Priamy hovor: Nastavenie zariadenia, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
– – Inteligentné upozornenie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
– – Lupa: Nastavenie zariadenia, aby približovalo alebo vzďaľovalo počas prezerania obrázkov
v aplikácii Galéria alebo prehľadávalo webové stránky, keď ťuknete prstami na dva body,
podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
– – Premiestnenie ikony: Nastavenie zariadenia tak, aby presunulo položku na ďalšiu stranu,
keď ťuknete na položku, podržíte ju a potom nakloníte zariadenie doľava alebo doprava.
– – Prehliadanie obrázka: Nastavenie zariadenia, aby posúvalo obrázok pohybom zariadenia
ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.
– – Stlmenie/pozastav.: Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov, budíkov,
hudby a FM rádia otočením zariadenia obrazovkou nadol.
• Pohyb dlane:
– – Snímka obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej
prejdete rýchlym pohybom rukou doľava alebo doprava.
– – Stlmenie/pozastav.: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pozastavilo prehrávanie média
alebo stlmilo FM rádio, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.
122
Nastavenia
Inteligentná obrazovka
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
Bezdotykové zobrazenie
Keď na položku ukážete prstom, zobrazí sa náhľad obsahu alebo informácie v automaticky
otváranom okne.
• Ukážka informácií: Zobrazenie informácií v automaticky otváranom okne, keď ukážete na
položku prstom.
• Ukážka priebehu: Počas prehrávania hudby alebo videí môžete bezdotykovým príkazom
prsta na lištu priebehu zobraziť náhľad scény alebo uplynulý čas.
• Ukážka rýchlej voľby: Zobrazenie kontaktných údajov pre čísla rýchlej voľby v automaticky
otváranom okne, keď prstom ukážete na číslo rýchlej voľby.
• Lupa pre webové stránky: Zväčšenie obsahu pri prehľadávaní internetu, keď naň na
obrazovke ukážete prstom.
• Zvuková a vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk a vibrovalo, keď
prstom ukážete na položku.
Hlasové ovládanie
Zmena nastavení na ovládanie možností hlasovými príkazmi.
Kontá
Pridať konto
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
123
Nastavenia
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným
priestorom Dropbox.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia na zálohovanie nastavení a dát aplikácií na
serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia na obnovenie nastavení a dát aplikácií po
preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
Ďalšie
Prispôsobenie nastavení lokalizačným službám, zabezpečenia a iným možnostiam.
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Mód: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
• Moje miesta: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej
aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.
124
Nastavenia
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
– – Registrácia konta: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
– – Použiť bezdrôtové siete: Nastavenie zariadenie na povolenie zhromažďovania dát
o polohe alebo určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom
siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá
pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
– – Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá
pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
– – Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo
USIM.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní
zobrazovali.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
125
Nastavenia
• Neznáme zdroje: Výberom tejto možnosti môžete inštalovať aplikácie z ľubovoľného zdroja.
Ak táto možnosť nie je povolená, aplikácie možno sťahovať len z Obchod Play.
• Overenie aplikácií: Nastavenie, aby spoločnosť Google mohla skontrolovať, či aplikácia nejaví
známky škodlivého správania ešte pred inštaláciou danej aplikácie.
• Aktual. politiky zabezp.:
– – Automatické aktualizácie: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky kontrolovalo a
preberalo aktualizácie zabezpečenia.
– – Preferované siete: Výber možnosti sieťového pripojenia na automatickú kontrolu a
preberanie aktualizácií zabezpečenia.
– – Skontrolovať aktualizácie: Kontrola aktualizácií zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky odosielalo
správy zabezpečenia, keď je pripojené k sieti Wi-Fi.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pre používanie aplikácií.
• Domovská obrazovka: Výber predvoleného režimu domovskej obrazovky.
• Správy: Môžete vybrať predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na komunikáciu
pomocou správ.
126
Nastavenia
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Aut. nast. časového pásma: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
127
Nastavenia
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení a aktualizácia softvéru zariadenia.
Nastavenia Google
Túto aplikáciu použite na konfiguráciu nastavení niektorých funkcií poskytovaných spoločnosťou
Google.
Ťuknite na položku Nastavenia Google na obrazovke aplikácií.
128
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia.
Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od
svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite
batériu.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
129
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo vybrať a vložiť batériu a zariadenie následne zapnúť. Ak
zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a tlačidlo hlasitosti
dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť
údaje od výrobcu → Resetovať zariadenie → Vymazať všetko. Pred obnovením údajov od
výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
130
Riešenie problémov
Počas hovoru počuť ozvenu
Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré
aplikácie, napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
131
Riešenie problémov
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť, ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je
podporovaný, napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá ho podporuje. Ak chcete
zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
132
Riešenie problémov
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie
Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
133
Riešenie problémov
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
134
Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb
alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
www.samsung.com
Slovak. 10/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising