Samsung | GT-P1000/M16 | Samsung GT-P1000/M16 Rýchly sprievodca (Gingerbread)

GT-P1000
Stručná Príručka
Pozrite si elektronickú verziu návodu na
použitie
Viac informácií nájdete v používateľskej príručke na adrese
www.samsung.com.
Návod na použitie je dostupný ako súbor Adobe
Acrobat (.pdf).
Ak nemáte program Adobe Reader, môžete si ho bezplatne
stiahnuť na www.adobe.com.
Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky
Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú
mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na
výnimočných technológiách a vysokých štandardoch
spoločnosti Samsung.
• Obsah tejto používateľskej príručky sa môže
od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého
operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže
byť menený bez predchádzajúceho upozornenia.
• Súčasti dodávané s prístrojom a dostupné príslušenstvo
sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa
služieb.
• Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho
predajcu výrobkov Samsung.
• Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to
najvhodnejšie.
• Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním
nemusí byť kompatibilné.
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia
2
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
Hranaté zátvorky – tlačidlá zariadenia
[ ]
Autorské práva
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými
zákonmi o autorských právach.
Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť
reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou
formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky,
vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami
na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné
známky spoločnosti Samsung Electronics.
• Android logo, Google Search™, Google Maps™, Google
™
•
™
™
™
Mail , YouTube , Android Market a Google Talk sú
obchodnými značkami spoločnosti Google, Inc.
Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
®
3
• Oracle a Java sú registrované ochranné známky
•
•
•
4
spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností.
Ostatné názvy môžu byť ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
Windows Media Player je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation.
Wi-Fi , logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na použitie vo všetkých európskych krajinách:
Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez
obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku
nemôžu byť prevádzkované mimo budov.
Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú
majetkom príslušných vlastníkov.
®
®
Zostavenie
Vložte kartu SIM alebo USIM
1. Otvorte kryt slotu pre SIM kartu na boku zariadenia.
2. Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty
smerovali dole.
Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.
3. Zatvorte kryt slotu SIM karty.
5
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.
Používajte len nabíjačky a káble schválené
spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky
alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo
poškodenie zariadenia.
1. Dátový kábel počítača pripojte k napájaciemu adaptéru
USB a potom pripojte koniec dátového kábla počítača k
multifunkčnému konektoru.
Tvar napájacieho USB adaptéra sa môže líšiť, záleží
od vášho regiónu.
Nesprávne pripojenie počítačového dátového
kábla môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia
alebo napájacieho USB adaptéra. Na poškodenia
spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje
záruka.
6
2. Pripojte napájací adaptér USB k vhodnej elektrickej
zásuvke.
Keď sa zariadenie nabíja, dotyková obrazovka a
dotykové klávesy nemusia fungovať z dôvodu
nestáleho napájania. Ak sa to stane, odpojte
napájací adaptér USB zo zásuvky, alebo odpojte
dátový kábel počítača od zariadenia.
3. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte napájací USB
adaptér a dátový kábel počítača od zariadenia a potom
od zásuvky.
Ak chcete ušetriť energiu, odpojte napájací USB
adaptér na dobu, kedy ho nepoužívate. Napájací
USB adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť
od elektrickej zásuvky, ak chcete prerušiť napájanie.
Pri používaní by mal zostať napájací USB adaptér
blízko zásuvky.
7
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie sa zapína stlačením a podržaním [ ]. Pri prvom
zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou
obrazovkových pokynov.
Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [
Vypnutie → OK.
] a zvolením
•Na miestach, na ktorých je zakázané používanie
bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel
a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a
pokyny zamestnancov.
•Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia,
ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového
režimu.
8
Oboznámenie sa so zariadením
9
10
1
2
3
4
11
12
13
5
14
6
15
16
7
8
7
17
9
Číslo
10
Funkcia
1
Predný objektív fotoaparátu
2
Konektor pre slúchadlá
3
Svetelný snímač
4
Mikrofón
5
Tlačidlo Domov
6
Tlačidlo Menu
7
Reproduktor
8
Multifunkčný konektor
9
Vnútorná anténa
10
Blesk fotoaparátu
11
Objektív zadného fotoaparátu
12
Vypínacie tlačidlo / tlačidlo uzamknutia
13
Tlačidlo hlasitosti
14
Slot pre pamäťovú kartu
15
Slot SIM karty
16
Tlačidlo Späť
17
Tlačidlo vyhľadávania
Tlačidlá
Tlačidlo
Zapínanie/
Uzamknutie
Funkcia
Zapnutie zariadenia (stlačením
a podržaním); ukončenie hovoru;
otvorenie rýchlych menu (stlačením
a podržaním); uzamknutie dotykového
displeja.
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
Hlasitosť
Menu
Domov
Späť
Hľadať
Otvorenie zoznamu volieb dostupných
z aktuálnej obrazovky.
Návrat na základnú obrazovku;
otvorenie zoznamu naposledy
otvorených aplikácií (stlačením
a podržaním).
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
V pohotovostnom režime otvorte
aplikáciu na vyhľadávanie Google a
počas používania aplikácií otvorte okno
na zadanie vyhľadávania.
11
Dotykový displej
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné
jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Dotykovú
obrazovku ovládajte poklepaním a podržaním alebo
potiahnutím naprieč.
Základná obrazovka
Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná
obrazovka. Na pohotovostnej obrazovke si môžete prezerať
ikony indikátorov, widgety, klávesové skratky aplikácií a ďalšie
položky.
Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava
alebo doprava na panel základnej obrazovky. Na príslušnú
základnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo, zvolením
bodu v hornej časti obrazovky.
Ikony indikátora
Ikony indikátorov zobrazujú silu signálu, stav zariadenia,
aktuálny čas a ďalšie informácie na hornej strane obrazovky.
12
Panel skratiek
Na paneli klávesových skratiek môžete používať ponuky
klávesových skratiek a prístupový zoznam notifikácií, ako
sú nové správy, prichádzajúce udalosti a stav spracovania.
Poklepte na oblasť ikon indikátorov na hornej strane
obrazovky a potiahnutím prsta smerom dole otvorte panel
klávesových skratiek. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej
časti nahor.
Prístup k aplikáciám
1. Vyberte Aplikácie v základnom režime vstúpite do
režimu Menu.
2. Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie.
Môžete vybrať bodku na hornej strane obrazovky a
presunúť sa priamo na príslušnú obrazovku ponuky.
3. Zvoľte aplikáciu.
4. Stlačením [ ] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku;
stlačením tlačidla Domov sa vráťte na základnú
obrazovku.
Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám
Stlačte a podržte tlačidlo Domov a prezrite si aplikácie, do
ktorých ste práve vstúpili.
13
Spustenie viacerých aplikácií
Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.
Ak chcete spustiť viacero aplikácií, stlačte tlačidlo Domov
počas používania aplikácie a vráťte sa do režimu nečinnosti,
potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete spustiť.
Zadávanie textu
Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici.
Môžete tiež použiť možnosti upravovania na kopírovanie
a vkladanie textu.
•Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby
ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
•Pri zadávaní textu otočte zariadenie a zobrazte
klávesnicu QWERTY na širokouhlom rozložení.
Uskutočnenie alebo príjem hovoru
Môžete uskutočňovať hovory zadaním telefónneho čísla
alebo výberom čísla vo vašom zoname kontaktov. Môžete
tiež vstúpiť do denníka hovorov a opätovne vytočiť nedávno
vytočené čísla.
14
Odosielanie a prijímanie správ
Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne
(MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať
správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.
Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming),
môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne
spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho
poskytovateľa služieb.
Pripojenie k Internetu
Môžete sa pripojiť k bezdrôtovému internetu pomocou
funkcie WLAN alebo pomocou pripojenia k mobilnej sieti.
Otvorte internetovú aplikáciu a prezerajte si internetové
stránky. Najobľúbenejšie internetové stránky si môžete
označiť záložkou, alebo môžete používať rôzne internetové
možnosti.
Prístup k internetu a sťahovanie mediálnych
súborov môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie
informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
Aktivácia mobilného stopára
Funkcia mobilného stopára vám pomáha nájsť a získať
späť svoje zariadenie. Ak niekto do vášho zariadenia vloží
novú SIM alebo USIM kartu, funkcia mobilného stopára
automaticky odošle kontaktné číslo prijímateľom, ktorých ste
špecifikovali.
15
Bezpečnostné opatrenia
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu
prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.
Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo výbuchu
Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo
uvoľnené elektrické zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami
a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel
Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho
mokrými rukami
Neskratujte nabíjačku alebo batériu
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla,
a chráňte ich pred nárazmi
Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené
výrobcom
Nepoužívajte prístroj počas búrky
Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou
(Li-Ion) batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom
autorizovanom servisnom stredisku.
Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte
opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo
pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne
zranenia alebo poškodenie prístroja.
16
• Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií
a prístrojov sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
• Neklaďte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad
na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu
explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu
vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením
• Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu
a životnosť batérií či prístroja.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť
k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok
dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach
s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané
Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného
prístroja v určitých oblastiach.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení
Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii.
Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora
• Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm
od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
• Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej
15 cm od kardiostimulátora.
• Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte
prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.
17
Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho
zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi
Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu
príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať
v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.
Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom
informácií o možnom rušení rádiovými signálmi
Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými
vaším prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom
používaní vášho audiofónu.
Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte
• Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi
a symbolmi.
• Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích
staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
• Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné
látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.
Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite
Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť
elektronické navigačné zariadenie lietadla.
V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by
mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového
vozidla.
Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových
signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií
získate od výrobcu príslušného zariadenia.
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami
a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných
prístrojov pri vedení motorového vozidla.
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla.
Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný
telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým
rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:
• Používajte súpravu handsfree.
18
• Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako
sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť
množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
• Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa
obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám
niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
• Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete.
Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných
podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu
byť nebezpečné.
• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla.
Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť
od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte
hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste
si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak
potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte
premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom
pokračujte.
• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by
to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými
hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu
pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
• Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari,
dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte
miestne tiesňové číslo.
• Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc
ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej
nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte
na miestne tiesňové číslo.
• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje
cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte
pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku,
nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej
nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo
iné špeciálne netiesňové číslo.
19
Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného
prístroja
Udržujte prístroj v suchu
• Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok
prístroja alebo elektronických obvodov.
• Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vypnite prístroj. Utrite prístroj
handričkou a odneste do servisného strediska.
• Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri
prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená
platnosť záruky výrobcu.
Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom
prostredí
Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.
Prístroj neklaďte na šikmé plochy
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach.
Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C
• Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C
a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
• Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad
na prístrojovej doske automobilu).
• Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C.
Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú
mince, kľúče alebo šperky
• Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo
by to spôsobiť požiar.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja
alebo vybitie batérie.
• Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty,
vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí
poškodiť.
• Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým
uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému
poľu.
20
Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr,
horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob
• Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
• Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.
Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred
nárazmi
• Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
• Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti
môžu prestať fungovať.
V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo
poškodenie zraku.
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť
životnosť batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich
znovu nabiť.
• Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný
materiál schválený výrobcom
• Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť
prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa
pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného
spoločnosťou Samsung.
Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
• Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
• Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.
V priebehu hovoru:
• Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
• Hovorte priamo do mikrofónu.
21
• Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu
hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál
než obvykle.
• Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne
funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny
a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.
Chráňte svoj sluch
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže
poškodiť sluch.
• Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo
odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte
hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú
na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte
opatrní
Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.
Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť
• Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie
platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho
do servisného strediska Samsung.
• Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch
alebo požiar.
Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky
Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej
činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete
spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane,
prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.
Čistenie prístroja:
• Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
• Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
22
Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným
displejom.
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste
prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.
Prístroj používajte iba na stanovený účel
Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných
Nedovoľte, aby prístroj používali deti
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe
alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše
náklady.
Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne
• Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle
pevne uchytené.
• Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže
pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové
zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť
k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.
Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje.
Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým
šumom z iných zariadení.
• Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými
predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho
prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo
nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné
kontaktovať tiesňové služby.
Uistite sa, že ste si zálohovali dôležité údaje
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
23
Nedistribujte copyrightom chránené materiály
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným
osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete
porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy
so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených
copyrightom.
Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate –
špecifická miera absorpcie)
Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí
energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným
zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré
prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera
absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.
Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota
SAR 1,07 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR
pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo
energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu.
Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj
obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie
európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom
zariadení (R&TTE) týmto prístrojom.
Pri nosení výrobku, alebo ak ho používate, keď je teleso
opotrebované, udržiavajte minimálne 5 mm vzdialenosť od
telesa, aby ste zabezpečili súlad s RF požiadavkami týkajúcimi
sa ožiarenia.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so
systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia
alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
24
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý
im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť
si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické
príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že
batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej
likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte
ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Batéria integrovaná v tomto výrobku nie je užívateľsky vymeniteľná.
Pre informácie o jej výmene, prosím kontaktujte svojho poskytovateľa
služieb.
Vyhlásenie
Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám
a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami
alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú
poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny
obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený
majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti
vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa
obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené
pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať,
odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela,
využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.
25
"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ".
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI
SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO
ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ,
ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ
BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE,
VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ,
ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE
ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK
OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU
ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO
ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD
INFORMOVANÁ."
Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a
spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah
alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú
prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad
ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená
všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta
akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie
akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s
obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo
službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov
obsahu a služieb.
26
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi :
GT-P1000
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými
normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAR EN 62311 : 2008
EN 50371 : 2002
IEC 62209-2 : 2010
Vládne odporúčanie 1999/519/EC
ElektromagnetickáEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie
uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV]
Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená tu:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24
Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória
(miesto a dátum vydania)
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného
centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho
dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením,
v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.
Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync)
1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z
webových stránok Samsung
(www.samsung.com/kies) a nainštalujte si ju do
počítača.
2. V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové
pripojenie a sieť → Nastavenie USB → Samsung
Kies.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie
k svojmu počítaču. Viac informácií nájdete v
pomocníkovi k programu Kies.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-34256A
Slovak. 08/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising