Samsung | GT-P1000/M16 | Samsung GT-P1000/M16 Užívateľská príručka (Gingerbread)

GT-P1000
Používateľská príručka
Používanie tohto návodu
na použítie
Gratulujeme vám k zakúpeniu výrobku Samsung P1000. Toto výkonné
zariadenie, s ktorým môžete ísť kamkoľvek, prináša to najlepšie
z internetového a mobilného programovania do končekov vašich prstov
a svojou ľahkou váhou, vysokou všestrannosťou vyhovuje vášmu aktívnemu
životnému štýlu. Vďaka zabudovanému prevádzkovému systému Google
Android vám P1000 poskytuje prístup k tisíckam užitočných a zábavných
aplikácií, aby vylepšil vaše mobilné internetové skúsenosti.
S integrovaným bezdrôtovým prístupom a citlivou dotykovou obrazovkou
môžete byť v kontakte s univerzálnymi aplikáciami na odosielanie správ
a video hovory, čítanie kníh a novín po ceste, môžete byť aktuálne
informovaní o posledných správach, športe a počasí, môžete spravovať svoje
multimediálne a obchodné súbory a môžete si prezerať internet s mapami,
obchodnými miestami a omnoho viac.
Najskôr si prečítajte tieto informácie
• Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia
a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
• Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach
zariadenia.
• Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu
konkrétneho produktu môžu líšiť.
2
Používanie tohto návodu na použítie
• Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či
softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť,
a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu
návodu na použitie nájdete na www.samsung.com.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia,
použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
• Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza
z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý
operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý
hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy
spôsobené aplikáciami iných spoločností.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo
nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
• V prípade potreby si môžete na webových stránkach www.samsung.com
aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
• Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe
licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi
používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto
materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov
o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia
autorských práv používateľom zodpovedná.
• Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.
Ikony v pokynoch
Autorské práva
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo
iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia
alebo iného vybavenia
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie
Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12
(znamená „pozri stranu 12“)
►
Nasledujúci krok – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte
vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu
vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť (predstavuje
Nastavenia nasledované Bezdrôtové pripojenie a sieť)
→
[
]
Hranaté zátvorky – tlačidlá zariadenia; napríklad: [ ] (znamená
Vypinacie tlačidlo / tlačidlo uzamknutia)
Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi
o autorských právach.
Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukovaná, šírená,
prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky
ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami
na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung
Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti
Samsung Electronics.
• Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™,
Android Market™ a Google Talk™ sú obchodnými známkami spoločnosti
Google, Inc.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
na celom svete.
• Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/
alebo jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť ochranné známky príslušných
majiteľov.
• Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné
známky združenia Wi-Fi Alliance.
Používanie tohto návodu na použítie
3
• DivX®, Divx Certified® a príslušné logá sú
obchodnými známkami spoločnosti DivX, Inc.
a sú použité na základe licencie.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské
práva sú majetkom príslušných vlastníkov.
INFORMÁCIE O VIDEU DIVX
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je
oficiálne zariadenie s certifikátom DivX Certified®, ktoré prehráva video vo
formáte DivX. Navštívte stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a
softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.
DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® až do HD 720p, vrátane
prémiového obsahu videa
May prehrávanie videa DivX® až do HD 1080p
INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať obsah DivX Videoon-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Aby ste
získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho
zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na
vod.divx.com.
4
Používanie tohto návodu na použítie
Obsah
Zostavenie . .......................................................... 8
Vybalenie . ............................................................................... 8
Nabíjanie batérie . .................................................................. 8
Vložte kartu SIM alebo USIM . ............................................. 9
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) . ............................ 10
Začíname . .......................................................... 12
Zapnutie a vypnutie zariadenia ........................................
Oboznámenie sa so zariadením ........................................
Používanie dotykového displeja .......................................
Spoznávanie domácej obrazovky .....................................
Prístup k aplikáciám ...........................................................
Prispôsobenie si zariadenia ...............................................
Zadávanie textu ..................................................................
12
13
16
17
18
19
22
Web .................................................................... 25
Prehliadač ............................................................................
Rozbočovač čítačky ............................................................
Správy a počasie .................................................................
Pulse . ....................................................................................
Samsung Apps . ...................................................................
Market ..................................................................................
YouTube ................................................................................
Denný prehľad ....................................................................
Mapy .....................................................................................
Latitude ................................................................................
Miesta ...................................................................................
Navigácia . ............................................................................
Google Search .....................................................................
Obsah
25
28
28
29
29
30
30
31
32
32
33
33
33
5
Komunikácia ...................................................... 34
Pripojenia . ......................................................... 56
Google Mail .........................................................................
E-mail ....................................................................................
Talk ........................................................................................
Správy ...................................................................................
Volanie ..................................................................................
Social Hub ............................................................................
Spojenia s počítačom .........................................................
Wi-Fi . ....................................................................................
Zdieľanie mobilnej siete ....................................................
Bluetooth .............................................................................
AllShare ................................................................................
GPS ........................................................................................
TV pripojenia (režim TV výstup) ......................................
VPN pripojenia ....................................................................
34
35
36
37
38
42
Zábava ................................................................ 43
Hudba ...................................................................................
Hudobný rozbočovač .........................................................
Fotoaparát . ..........................................................................
Video . ...................................................................................
Galéria . .................................................................................
43
44
45
50
50
Osobné informácie . .......................................... 52
Kontakty ............................................................................... 52
Kalendár ............................................................................... 54
Poznámka . ........................................................................... 55
6
Obsah
56
57
58
59
61
62
62
63
Nástroje . ............................................................ 65
Elektronická kniha ..............................................................
Služba ThinkFree Office .....................................................
Moje súbory . .......................................................................
Sťahovanie ...........................................................................
Digitálny prehliadač ...........................................................
Hodiny budíka . ...................................................................
Kalkulačka ............................................................................
65
65
66
68
68
68
69
Správca úloh ........................................................................
Svetový čas ..........................................................................
Hlasové hľadanie ................................................................
Načrtnúť poznámku . .........................................................
70
70
70
70
Nastavenia ......................................................... 72
Otvorenie menu Nastavenia .............................................
Bezdrôtové pripojenie a sieť .............................................
Nastavenie hovorov ...........................................................
Zvuk ......................................................................................
Displej ...................................................................................
Umiestnenie a zabezpečenie .............................................
Aplikácie ...............................................................................
Kontá a synchronizácia ......................................................
Súkromie ..............................................................................
Karta SD a pamäť zariadenia ............................................
Hľadať ..................................................................................
Miestne nastavenie a text . ................................................
72
72
73
74
75
75
76
77
77
77
77
77
Hlasový vstup a výstup ......................................................
Zjednodušenie ovládania ..................................................
Dátum a čas .........................................................................
Informácie o zariadení .......................................................
78
79
79
79
Riešenie problémov .......................................... 80
Bezpečnostné opatrenia . ................................. 83
Register .............................................................. 90
Obsah
7
Zostavenie
Vybalenie
Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:
• Mobilné zariadenie
• Napájací adaptér USB
• Dátový kábel pre počítač
• Náhlavná súprava
• Stručná príručka
Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo
nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré
sa nevzťahuje záruka výrobcu.
• Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru
a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného
poskytovateľom služieb.
• Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu
výrobkov Samsung.
• Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
• Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť
kompatibilné.
8
Zostavenie
Nabíjanie batérie
Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Pred prvým použitím zariadenia
musíte nabiť batériu.
Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung.
Neschválené nabíjačky môžu spôsobiť výbuch batérie alebo
poškodenie vášho zariadenia.
• Batériu nabíjajte iba pomocou dodanej nabíjačky. Batériu nemôžete
nabíjať pomocou počítačového dátového kábla.
• Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a
zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie
bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa
automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite
batériu.
1 Dátový kábel počítača pripojte k napájaciemu adaptéru USB a potom
pripojte koniec dátového kábla počítača k multifunkčnému konektoru.
Tvar napájacieho USB adaptéra sa môže líšiť, záleží od vášho regiónu.
Nesprávne pripojenie počítačového dátového kábla môže spôsobiť
vážne poškodenie zariadenia alebo napájacieho USB adaptéra. Na
poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
2 Pripojte napájací adaptér USB k vhodnej elektrickej zásuvke.
• Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale
v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
• Keď sa zariadenie nabíja, dotyková obrazovka a dotykové klávesy
nemusia fungovať z dôvodu nestáleho napájania. Ak sa to stane,
odpojte napájací adaptér USB zo zásuvky, alebo odpojte dátový kábel
počítača od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a
nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do
servisného strediska Samsung.
3
Keď je batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už viac nepohybuje), odpojte
napájací USB adaptér a počítačový dátový kábel od zariadenia a potom
od zásuvky.
Ak chcete ušetriť energiu, odpojte napájací USB adaptér na dobu,
kedy ho nepoužívate. Napájací USB adaptér nemá vypínač, preto ho
musíte odpojiť od elektrickej zásuvky, ak chcete prerušiť napájanie. Pri
používaní by mal zostať napájací USB adaptér blízko zásuvky.
Vložte kartu SIM alebo USIM
Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu
SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o
objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby
siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu Universal Subscriber
Identity Module (USIM).
• Ak chcete používať mikro-SIM kartu, musíte ju najskôr vložiť do SIM
adaptéra. Vloženie mikro-SIM karty bez SIM adaptéra môže poškodiť
kartu alebo zariadenie.
• Pri vkladaní alebo vyberaní mikro-SIM karty zo SIM adaptéra dávajte
pozor, aby sa karta neoddelila.
Ak chcete vložiť kartu SIM alebo USIM,
1 Otvorte kryt slotu pre SIM kartu na boku zariadenia.
2 Vložte kartu SIM/USIM.
Zostavenie
9
• Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté kontakty
smerovali dole.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zatvorte kryt slotu SIM karty.
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)
Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť
pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo
microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu
pamäťovej karty).
Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené
priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť
so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej
pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta na karte uložené.
• Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém
FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém,
zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na
pamäťovej karte zobrazia v priečinku external_sd v internej pamäti.
10 Zostavenie
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí
na mieste.
4 Zatvorte kryt pamäťovej karty.
››Vybratie pamäťovej karty
Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv
odpojiť.
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Karta SD a pämať zariadenia →
Odobrať kartu SD → OK.
2
3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvoľní.
4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
Otvorte kryt pamäťovej karty.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie
alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo
poškodeniu karty alebo zariadenia.
››Formátovanie pamäťovej karty
Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility
so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.
V režime Menu vyberte Nastavenia → Karta SD a pämať zariadenia →
Odobrať kartu SD → OK → Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD
→ Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu
všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu
nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.
Zostavenie 11
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zapnutie zariadenia:
1 Stlačte a podržte [ ].
2 Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou
obrazovkových pokynov.
Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [ ] a zvolením Vypnutie → OK.
››Prepnutie do letového režimu
V letovom režime môžete deaktivovať všetky bezdrôtové pripojenia
a používať nesieťové služby na miestach, kde sú bezdrôtové zariadenia
zakázané, ako sú napríklad lietadlá a nemocnice.
Ak chcete aktivovať letový režim, prejdite na Nastavenia → Bezdrôtové
pripojenie a sieť → Letový režim. Môžete tiež stlačiť a podržať [ ] a potom
vybrať Letový režim.
Ak chcete deaktivovať letový režim a používať bezdrôtové pripojenia, prejdite
na Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť a vymažte fajku vedľa
Letový režim.
››Prepnutie do tichého režimu
• Stlačte a podržte [ ] a zvoľte Tichý režim.
• Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky a zvoľte Tichý.
Zariadenie v Tichom režime môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo
na rôzne udalosti. V režime Menu vyberte Nastavenia → Zvuk →
Vibrovať → Vždy alebo Iba v tichom režime. Keď prepnete na Tichý
režim,
sa zobrazí namiesto
.
12 Začíname
Oboznámenie sa so zariadením
Číslo
››Usporiadanie zariadenia
Predný objektív fotoaparátu
2
Konektor pre slúchadlá
3
Svetelný snímač
9
4
Mikrofón
10
5
Tlačidlo Domov
11
6
Tlačidlo Menu
7
Reproduktor
8
Multifunkčný konektor
9
Vnútorná anténa
10
Blesk fotoaparátu
1
2
3
4
12
13
14
Funkcia
1
5
11
Objektív zadného fotoaparátu
15
12
Vypinacie tlačidlo / tlačidlo uzamknutia
6
16
13
Tlačidlo hlasitosti
14
Slot pre pamäťovú kartu
15
Slot SIM karty
16
Tlačidlo Späť
17
Tlačidlo vyhľadávania
7
8
17
7
Začíname 13
››Tlačidlá
Tlačidlo
››Ikony indikátora
Funkcia
Zapínanie/
Uzamknutie
Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním);
ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych
menu (stlačením a podržaním); uzamknutie
dotykového displeja.
Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
Menu
Domov
Otvorenie zoznamu volieb dostupných z
aktuálnej obrazovky.
Návrat na základnú obrazovku; otvorenie
zoznamu naposledy otvorených aplikácií
(stlačením a podržaním).
Späť
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Hľadať
V základnom režime otvára Google aplikáciu
na vyhľadávanie, počas používania niektorých
aplikácií otvorí vstupné okno vyhľadávania,
spúšťa funkciu hlasového navádzania (stlačte
a podržte).
Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Ikona
Definícia
Žiadny signál
Sila signálu
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Otvorenie dostupných WLAN
Aktivovaná sieť WLAN
Aktivované Bluetooth
Pripojené slúchadlá Bluetooth
Prijímanie GPS údajov
Prebieha hovor
Hovor podržaný
14 Začíname
Ikona
Definícia
Ikona
Definícia
Aktivovaný reproduktor
Upozornenie na udalosť
Zmeškaný hovor
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Synchronizované s webom
Aktivovaný tichý režim
Odovzdávanie dát
Aktivovaný vibračný režim
Sťahovanie dát
Aktivovaný letový režim
Aktivované presmerovanie hovorov
Prebieha prehrávanie hudby
Pripojené k počítaču
Pozastavené prehrávanie hudby
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Aktivované USB zdieľanie
Aktivovaný bod WLAN
1
Nedá sa nabiť
Žiadna karta SIM alebo USIM
Nová textová alebo multimediálna správa
Nová e-mailová správa
Úroveň nabitia batérie
10:00
Aktuálny čas
1. Ak používate nabíjačku, ktorá nie je schválená spoločnosťou Samsung, tento
indikátor sa nezobrazí.
Nový Google Mail
Nová hlasová správa
Aktivované upozornenie
Začíname 15
Používanie dotykového displeja
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať
položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre
používanie dotykového displeja.
• Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré
predmety.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými
elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou
nefunkčnosti dotykového displeja.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou.
Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť
k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
• Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred
použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
• Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje
emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie
správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej
nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.
Dotykovú obrazovku môžete ovládať pomocou nasledovného:
• Dotyk: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte menu, voľbu alebo
aplikáciu.
• Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava
môžete listovať položkami zoznamu.
• Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy
zobrazte zoznam volieb.
16 Začíname
• Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím
položku presuňte.
• Dvojitý dotyk: Počas prezeranie fotografií rýchle poklepte prstami na
priblíženie alebo oddialenie.
››Otočenie obrazovky
Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý detekuje smer jeho
natočenia. Ak otáčate obrazovku, rozhranie sa bude otáčať automaticky podľa
otočenia.
Ak chcete nastaviť rozhranie na uchovanie orientácie, otvorte panel so
skratkami na hornej strane obrazovky a vyberte Autom.otáčanie.
››Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky
Ak nepoužívate zariadenie počas špecifikovanej doby, vyše zariadenie vypne
dotykovú obrazovku a automaticky ju uzamkne, aby predišlo akejkoľvek
nechcenej činnosti. Ak chcete manuálne zablokovať dotykovú obrazovku,
stlačte [ ].
po okraj
Kvôli odomknutiu zapnite obrazovku stlačením [ ] a potiahnutím
displeja. Ak nastavíte zámok obrazovky, musíte zadať vaše PIN alebo heslo,
alebo vykonať vzor. ► str. 20
Spoznávanie domácej obrazovky
Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na
domácej obrazovke si môžete prezerať stav zariadenia a vstupovať do režimu
ponuky. Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky.
1
6
2
Číslo
Funkcia
4
Otvorenie internetového prehliadača.
5
Prístup do režimu ponuky.
6
Vyberte bod na hornej strane obrazovky a presuňte sa
priamo k príslušnému panelu.
7
Spustenie e-mailovej aplikácie.
››Pridávanie položiek na domácu obrazovku
Základnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním skratiek k aplikáciám
alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom.
Ak chcete pridať položku na domácej obrazovke,
3
4
7
5
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená
obrazovka môže líšiť.
Číslo
Funkcia
1
Ikony zobrazenia a aktuálny stav vášho zariadenia.
2
Vyhľadávanie na webe pomocou widgetu Google Search.
3
Spúšťanie aplikácií pomocou klávesových skratiek.
1 V základnom režime stlačte [
2 Vyberte kategóriu položky.
] → Pridať.
• Widgety: Pridávanie widgetov. Widgety sú malé programy, ktoré
poskytujú praktické funkcie a informácie na základnej obrazovke.
• Skratky: Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám
alebo kontaktom.
• Priečinky: Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre
vaše kontakty.
• Tapety: Nastavenie obrázka na pozadí.
3 Vyberte položku, ktorú chcete pridať na domácej obrazovke.
Začíname 17
››Posúvanie položiek na domácej obrazovke
››Používanie panela skratiek
››Odstraňovanie položiek na domácej obrazovke
Môžete si prezerať aktuálny stav zariadenia a používať nasledovné možnosti:
1 Poklepte a podržte položku, ktorú chcete presunúť, až kým nie je sivá.
2 Položku potiahnite na požadované miesto.
1
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví kôš.
2 Pretiahnite položku do koša.
3 Po tom, čo položka a kôš zmenia farbu na červenú, položku uvoľnite.
››Pridanie klávesovej skratky na aplikáciu
1 V režime Menu poklepte a podržte ikonu aplikácie. Ikona klávesovej
skratky pre aplikáciu sa pridá do domácej obrazovky.
2 Presuňte ikonu na požadované miesto, alebo ju presuňte na iný panel na
domácej obrazovke.
V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon
indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel skratiek. Zoznam skryjete
ťahaním jeho dolnej časti nahor.
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie WLAN.
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Tichý: Aktivovanie alebo deaktivovanie tichého režimu.
• Autom. otáčanie: Aktivovanie alebo deaktivovanie otáčania displeja.
Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a
oblasti.
Prístup k aplikáciám
1 Zvolením Aplikácie v základnom režime vstúpte do režimu Menu.
2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie.
3 Zvoľte aplikáciu.
4 Stlačením [ ] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku; stlačením [
vráťte na základnú obrazovku.
18 Začíname
] sa
››Organizácia aplikácií
Prispôsobenie si zariadenia
1 V režime Menu stlačte [ ] → Upraviť.
2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
4 Stlačte [ ] → Uložiť.
››Zmena jazyka displeja
Aplikácie v zozname aplikácií môžete reorganizovať zmenou ich poradia.
Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich
potrieb.
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Miestne nastavenie a text →
Vybrať miestne nastavenie.
››Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám
2 Zvoľte požadovaný jazyk.
››Používanie správcu úloh
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Dátum a čas.
2 Vyberte svoje časové pásmo, nastavte dátum a čas a zmeňte ďalšie
1 Stlačením a podržaním [
2 Zvoľte aplikáciu.
] otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.
Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako
jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie,
problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli
týmto problémom, ukončite nepotrebné programy pomocou správcu úloh.
1
2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte Koniec.
V režime Menu, vyberte Správca úloh → Aktívne aplikácie.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte Ukončiť.
››Nastavenie aktuálneho času a dátumu
možnosti.
››Voľba pozadia pre základnú obrazovku
1 V základnom režime stlačte [ ] → Pozadie.
2 Vyberte adresár s obrázkom → obrázok.
3 Zvoľte Uložiť alebo Nastaviť tapetu.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie
predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.
Začíname 19
››Aktivácia animácií pri prepínaní okien
Počas používania zariadenia môžete nastaviť efekt prechodu.
1
2 Zvoľte možnosť pre animáciu.
V režime Menu vyberte Nastavenia → Displej → Animácia.
››Nastavenie jasu displeja
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Displej → Jas.
2 Zrušte začiarknutie políčka vedľa Automatické nastavenie jasu.
3 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
4 Zvoľte OK.
Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie
spotrebuje energiu batérie.
››Nastavte zámok obrazovky
Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom alebo heslom,
aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú používať neautorizovaní ľudia
bez vášho povolenia.
• Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie bude požadovať
odomykací kód vždy, keď ho zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej
obrazovky.
• Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska
Samsung, kde vám ho odomknú.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo
súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené
nelegálnym softvérom.
Nastavenie odomykacieho vzoru
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie →
Nast. zamknutie obrazovky→ Vzor.
2 Pozrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a vyberte Ďalší.
3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
4 Zvoľte Pokračovať.
5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
6 Zvoľte Potvrdiť.
Nastavenie odomykacieho PIN kódu
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie →
Nast. zamknutie obrazovky → PIN.
2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte Pokračovať.
3 Zadajte PIN opätovne a vyberte OK.
20 Začíname
Nastavenie hesla odomknutia
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie →
Nast. zamknutie obrazovky → Heslo.
2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte Pokračovať.
3 Zadajte heslo opätovne a vyberte OK.
››Uzamknutie karty SIM/USIM
Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN),
ktoré ste dostali spolu s kartou SIM/USIM.
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie →
2
Nastaviť uzamknutie karty SIM → Uzamknúť kartu SIM.
Zadajte kód PIN a zvoľte OK.
Keď je PIN zámok aktivovaný, musíte zadať PIN číslo vždy, keď zapnete
zariadenie, alebo keď vstupujete do ponúk, ktoré vyžadujú PIN číslo.
• Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje.
Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre
odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
• Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK,
zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.
››Aktivovanie mobilného stopára
Ak niekto do vášho zariadenia vloží novú SIM alebo USIM kartu, funkcia
mobilného stopára automaticky odošle kontaktné číslo vami špecifikovaným
prijímateľom, aby vám pomohol lokalizovať a obnoviť vaše zariadenie.
Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby ste mohli
kontrolovať zariadenie z internetu diaľkovo.
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie →
Nastaviť mobilného stopára.
2 Zadajte heslo a vyberte OK.
3 Ak chcete pokračovať, vyberte OK.
4 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung a vyberte
Prihlásiť.
Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte Registrovať sa.
5 Potom si prečítajte obchodné podmienky a vyberte Prijať.
6 Zadajte telefónne číslo aj s kódom krajiny (s +).
7 Napíšte meno odosielateľa.
8 Napíšte textovú správu, ktorá sa odošle príjemcom.
9 Vyberte Uložiť.
Začíname 21
Zadávanie textu
Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať,
mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
► str. 77
3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.
4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením
. Ak sa správne
slovo nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšte požadovaný text.
• Môžete tiež poklepať na tlačidlá a zadať text.
• Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla, poklepte a podržte
››Zmena metódy zadávania textu
Ťuknite na pole pre zadávanie textu a podržte, a zvoľte Spôsob zadávania →
typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).
toto tlačidlo. Ak poklepete a podržíte tlačidlo kým sa zobrazí zoznam
znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.
Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:
››Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype
1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby
2
ste prst zdvihli z displeja.
1
2
3
4
Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.
Číslo
22 Začíname
5
6
7
8
Funkcia
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2
Vstúpenie do obrazovky Swype tip; zmena spôsobu
zadávania textu (dotykom a podržaním).
Číslo
Funkcia
Číslo
Funkcia
3
Prepínanie medzi režimom symbolov a režimom ABC/čísel.
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
4
Zmena jazyku vstupu. Táto ikona je k dispozícii iba vtedy,
keď nastavíte viac ako 2 jazyky textu vstupu. ► str. 78
2
Ukryť klávesnicu.
3
Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC
5
Odstránenie znakov.
6
Začatie nového riadka.
4
7
Zadávanie textu hlasom.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od
zvoleného jazyka.
5
8
Vloženie medzery.
››Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung
Zadajte text vybraním alfanumerických tlačidiel. Používať môžete nasledovné
klávesy:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zmena jazyku vstupu. Táto ikona je k dispozícii iba vtedy,
keď nastavíte viac ako 2 jazyky textu vstupu. ► str. 78
Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná iba ak
aktivujete funkciu hlasového vstupu pre klávesnicu
spoločnosti Samsung. ► str. 78
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od
zvoleného jazyka.
6
Vloženie medzery.
7
Vymazanie zadaných údajov.
8
Začatie nového riadka.
9
Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie nastavení
klávesnice (dotykom a podržaním).
10
Zadajte najčastejšie používané symboly.
Začíname 23
››Skopírovanie a vloženie textu
Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v
iných aplikáciách.
1 Kurzor umiestnite na text, ktorý chcete kopírovať.
2 Zvoľte .
3 Vyberte Vybrať text alebo Vybrať všetky a vyberte požadovaný text.
4 Ak chcete vybrať požadovaný text, vyberte alebo .
5 Zvoľte Kopírovať pre skopírovanie alebo Vystrihnúť pre vystrihnutie a
uloženie textu do schránky.
6 V ďalšej aplikácii dajte kurzor na miesto, kam chcete text vložiť.
7 Zvolením → Vložiť vložte text zo schránky do textového poľa.
24 Začíname
Web
2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:
Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora,
aby vybral najlepší plán údajov.
1
Prehliadač
2
3
4
5
6
Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.
• Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť
dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho
poskytovateľa služieb.
• V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového
prehliadača označené ináč.
• Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a
oblasti.
››Prehliadanie webových stránok
1 V režime Menu vyberte Prehliadač a spustite svoju domovskú stránku.
Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole pre zadanie
adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky a zvoľte .
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená
obrazovka môže líšiť.
Číslo
Funkcia
1
Posúvajte sa dopredu alebo dozadu vo webových
stránkach v histórii a pozerajte si poslednú históriu
(dotykom a podržaním).
2
Otvorenie obrazovky vytáčania.
3
Vytvorenie poznámky.
4
Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často
navštevovaných stránok a histórie stránok.
Web 25
Číslo
Funkcia
5
6
Otvorte nové okno, alebo prepínajte medzi aktuálne
otvorenými oknami.
Opätovne načítajte aktuálnu internetovú stránku. Kým
zariadenie nahráva internetové stránky, táto ikona sa
zmení na .
Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:
• Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [
]→
Pridať záložku.
• Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [ ] → Hľadať na str.
• Ak si chcete pozerať položky, stiahnuté z internetu, stlačte [ ] → Správca
sťahovaní.
• Ak chcete upraviť jas displeja, stlačte [ ] → Jas.
• Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [ ] → Nastavenia.
• Ak chcete vytlačiť aktuálnu internetovú stránku cez pripojenú tlačiareň,
stlačte [ ] → Ďalšie → Tlač. Vaše zariadenie je kompatibilné iba
s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
• Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [ ] →
Ďalšie → Zdieľať stránku.
• Ak si chcete pozrieť podrobnosti o stránke, stlačte [ ] → Ďalšie → Inf. str.
››Vyhľadávanie informácií hlasom
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
1 V režime Menu vyberte Prehliadač.
2 Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
3 Zvoľte .
4 Vyberte Hovorte.
5 Povedzte kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým
slovom.
››Otvorenie viacerých stránok
Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.
1 V režime Menu vyberte Prehliadač.
2 Zvoľte .
Číslo zobrazení na ikone znamená počet otvorených okien. Môžete mať
otvorených až 6 okien.
3 Otvorte nové okno zvolením .
4 V novom okne otvorte ďalšiu webovú stránku.
5 Ak chcete prepínať dopredu a dozadu medzi aktuálne otvorenými oknami,
vyberte
26 Web
a vyberte internetovú stránku, ktorú chcete obnoviť.
››Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek
Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne.
Pridanie záložky
Ak chcete vytvoriť nový adresár záložky,
Ak chcete uložiť webovú stránku, ktorú si prezeráte, prejdite na krok 5.
4 Vyberte Predvolený rolovaciu ponuku a vyberte adresár so záložkami (ak
je to potrebné).
Zvoľte OK.
Ak chcete použiť možnosti záložky, vyberte
a podržte záložku:
zvoľte Nastaviť ako domovskú stránku.
• Ak chcete záložku vymazať, zvoľte Vymazať záložku.
Upraviť záložky
1 V režime Menu vyberte Prehliadač.
2 Stlačte [ ] → Pridať záložku.
3 Zadajte názov stránky a webovú adresu.
5
• Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača,
→ Záložky a poklepte
• Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte Otvoriť.
• Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvoľte Otvoriť v novom
okne.
• Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvoľte Pridať
odkaz na dom. obr.
• Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvoľte Zdieľať
prepoj.
• Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvoľte Kop. adr. odk.
1 V režime Menu vyberte Prehliadač.
2 Vyberte → Záložky → Upraviť → Nový priečinok.
3 Zadajte názov dokumentu a zvoľte OK.
Ak chcete vymazať adresáre záložiek, alebo označené internetové stránky,
1 V režime Menu vyberte Prehliadač.
2 Vyberte → Záložky → Upraviť → Odstrániť.
3 Vyberte adresáre záložiek, alebo označené a vyberte Odstrániť →
Odstrániť.
››Pridanie adresy kanálu RSS
1 V režime Menu vyberte Prehliadač.
2 Prejdite na webovú stránku obsahujúcu kanál RSS.
3 Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
Web 27
4 Zvoľte kanál RSS, ktorý chcete pridať.
5 Predplatiť informačné kanály RSS.
Keď sú aktualizované predplatené kanály, budete na túto aktualizáciu
upozornení.
››Prístup na najčastejšie navštevované stránky alebo
aktuálnu históriu
1 V režime Menu vyberte Prehliadač.
2 Zvoľte → Najnavštevovanejšie alebo História.
3 Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.
Rozbočovač čítačky
Naučte sa používať integrovaný rozbočovač na prístup k rôznym materiálom
na čítanie.
Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii.
1 V režime Menu vyberte Readers Hub.
2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte informácie o odmietnutí
a vyberte Prijať.
3 Vyberte obrázok materiálu na čítanie.
4 Vyhľadávanie a sťahovanie materiálu na čítanie z online skladu.
28 Web
Správy a počasie
Naučte sa prezerať informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie
články.
››Pozrieť informácie o počasí
1 V režime Menu vyberte Správy a počasie.
2 Vyberte Počasie na hornej strane obrazovky.
Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie
o počasí.
Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších
regiónoch. Stlačte [ ] → Nastavenia → Nastavenia služby
Weather a vymažte fajku vedľa Použiť moju polohu. Potom vyberte
umiestnenie v Nastaviť miesto.
››Čítanie nových článkov
1 V režime Menu vyberte Správy a počasie.
2 Vyberte predmet správy na hornej strane obrazovky.
3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.
Ak chcete pridávať nové články, stlačte [ ] → Nastavenia →
Nastavenia služby News → Vyberte témy správ.
Pulse
Impulzovú čítačku môžete používať na pridávanie vašich najobľúbenejších
novinových tém a na čítanie nových článkov na vašom zariadení.
1 V režime Menu vyberte Pulse.
2 Pri prvom spustení tejto aplikácie poklepte na obrazovku a vymažte rady.
3 Vyberte a aktualizujte články.
4 Rolujte hore alebo dole a vyberte zdroj článkov.
5 Rolujte doľava alebo doprava a vyberte článok.
6 Pri čítaní článku môžete použiť nasledujúce možnosti:
• Ak chcete stiahnuť články na komunitné internetové stránky, vyberte
alebo
.
››Spravovanie zdrojov prísunu
1 V režime Menu vyberte Pulse.
2 Stlačte [ ] → Settings a prispôsobte nastavenia zobrazenia alebo
synchronizácie pre Impulzovú čítačku.
››Reed feeds
• Ak chcete odoslať článok ostatným, vyberte .
• Ak sa chcete vrátiť do zoznamu článkov, vyberte
››Prispôsobenie nastavení čítačky
Samsung Apps
Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo
aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov,
sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam
vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému
množstvu mobilnej zábavy.
Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám
zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s
mobilom ešte lepším.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa
.
1 V režime Menu vyberte Pulse.
2 Vyberte a pozrite si zoznam zdrojov článkov.
3 Vyberte alebo , ak chcete pridávať alebo mazať zdroj článkov.
služieb.
• Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.
1 V režime Menu vyberte Samsung Apps.
2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte zmluvné podmienky
a vyberte Prijať.
3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.
Web 29
Market
YouTube
Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je
možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod Android predstavuje
pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.
Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa
služieb.
• Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do
vnútornej pamäte.
››Stiahnutie a inštalácia aplikácie
1 V režime Menu vyberte Market.
2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte zmluvné podmienky
a vyberte Accept.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
››Sledovanie videí
1 V režime Menu vyberte YouTube.
2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte Accept.
3 Vyberte video zo zoznamu.
4 Otočte zariadenie pre pohľad na široko.
5 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
2
3 Vyhľadávanie súborov alebo aplikácií a ich sťahovanie.
››Odinštalovanie aplikácie
1 V režime Menu vyberte Market.
2 Stlačte [ ] → My apps.
3 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
4 Zvoľte Uninstall → OK.
30 Web
1
Číslo
Funkcia
1
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
2
Zmena kvality zobrazenia.
››Nahrávanie videí
1 V režime Menu vyberte YouTube.
2 Stlačte [ ] → Upload a zvoľte video. Prejdite ku kroku 8.
Ak chcete nahrať nové video, zvolením
zapnite fotoaparát.
3 Otočte zariadenie pre pohľad na široko.
4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5 Zvolením spustite nahrávanie.
6 Zvolením nahrávanie zastavte.
7 Zvolením Uložiť uložte video, ktoré ste nahrali.
8 Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvoľte Prihlásiť sa (ak je to
potrebné).
9 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte Upload.
Denný prehľad
Naučte sa získavať predpoveď počasia, informácie o sklade, správy a rozvrhy
na dnes.
››Upravenie nastavení denného prehľadu
3 Nasledovné nastavenia upravte pre prispôsobenie obrazoviek denného
prehľadu.
Voľba
Funkcia
Vyberte mesto
Pridanie miest na predpoveď počasia.
Vybrať akciu
Pridajte spoločnosti kvôli trhovým informáciám.
Automatické
obnovenie
Automatický posun
widgetu
Jednotka
Vyberte obrazovky denného prehľadu, ktoré
chcete automaticky aktualizovať s najnovšími
informáciami.
Nastavte widget denného prehľadu, ak chcete
automaticky zobrazovať viac informácií.
Vyberte jednotky teploty, ktoré chcete použiť na
predpoveď počasia.
››Pozrieť denný prehľad
1 V režime Menu vyberte Denný prehľad.
2 Vyberte a obnovte informácie.
3 Fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
1 V režime Menu vyberte Denný prehľad.
2 Stlačte [ ] → Nastavenia → denná porada.
Web 31
3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Mapy
Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju
polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať
informácie o trasách.
››Hľadanie konkrétneho miesta
1 V režime Menu vyberte Mapy.
2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte Preskočiť.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
3 Stlačte [ ] → Hľadať.
4 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte
.
vyberte .
alebo
.
• Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením
• Ak chcete vyhľadať miesto, ktoré je vo vašom okolí, vyberte .
• Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, vyberte .
• Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte .
1 V režime Menu vyberte Mapy.
2 Stlačte [ ] → Trasy.
32 Web
4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvoľte
Spustiť.
5 Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak chcete).
6 Zvoľte .
Na mape sa zobrazí trasa. Ak si chcete pozrieť iba jeden úsek trasy, vyberte
alebo
.
7 Keď skončíte, stlačte [
• Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
• Ak si chcete pozrieť zoznam všetkých výsledkov vášho vyhľadávania,
››Získanie trasy k určitému cieľu
Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo ukázať polohu
→ Kontakty alebo Bod na mape.
na mape, zvoľte
] → Vyčistiť mapu.
Latitude
Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov
pomocou funkcie Google Latitude™.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
1 V režime Menu vyberte Latitude.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
2 Stlačte [
] → Pridať priateľov → Vybrať z kontaktov alebo Pridať cez
e-mailovú adresu.
3 Vyberte priateľa, ktorého chcete pridať, alebo napíšte e-mailovú adresu
a vyberte Pridať priateľov.
4 Vyberte Áno.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
5 Stlačte [
] → Zobraziť mapu.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.
1 V režime Menu vyberte Navigácia.
2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte Prijať.
3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
• Vysloviť názov cieľa: Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na cieľ
trasy“.
Miesta
Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Zadať cieľ: Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
• Kontakty.: Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
• Miesta označené hviezdičkou: Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest
označených hviezdičkou.
1 V režime Menu vyberte Miesta.
2 Vyberte kategóriu.
4 Ak chcete ukončiť navigáciu, stlačte [
3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
4 Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte .
Môžete vyhľadávať aplikácie na vašom zariadení a špecifické údaje na
internete.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.
Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte
.
Navigácia
] → Opustiť navigáciu.
Google Search
1 V režime Menu vyberte Google Search.
2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.
Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej
cesty s hlasovým navádzaním.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Web 33
Komunikácia
Google Mail
Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej
schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ.
Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy
sa zobrazia tučne. Ak správu označíte, jej označenie sa zobrazí vo farebnom
obdĺžniku pri správe.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa
služieb.
• Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží od
poskytovateľa vašich služieb.
››Odoslanie e-mailovej správy
1 V režime Menu vyberte Google Mail.
2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte OK.
3 Stlačte [ ] → Napísať správu.
4 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
5 Zadajte predmet a text správy.
6 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [
súbor.
7 Ak chcete odoslať správu, vyberte
] → Priloziť súbor →
.
››Zobrazenie e-mailovej správy
1 V režime Menu vyberte Google Mail.
2 Zvoľte e-mailovú správu.
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
.
• Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte
• Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, vyberte
→ Odpov.
všetkým.
• Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, vyberte → Poslať ďalej.
• Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte .
• Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte Ukážka. Ak ju chcete uložiť do zariadenia,
zvoľte Prevziať.
• Ak chcete správu archivovať, zvoľte Archivovať.
• Ak chcete správu odstrániť, zvoľte Odstrániť.
• Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte
alebo
.
››Usporiadanie e-mailov podľa označenia
E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním hviezdičiek,
pomocou ktorých označíte dôležité e-maily. Správy potom môžete filtrovať
podľa označenia.
34 Komunikácia
Pridanie označenia k správe
1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
2 Zvoľte Zmeniť menovky.
3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte OK.
Pridanie hviezdičky k správe
1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
2 Zvoľte Pridať hviezdičku. Vedľa správy sa aktivuje ikona hviezdičky.
Filtrovanie správ
1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [ ] → Prejsť na menovky.
2 Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobraziť.
E-mail
Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho
osobného alebo firemného e-mailového konta.
››Nastavenie e-mailového konta
1 V režime Menu vyberte E-mail.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
3 Vyberte Ďalší (pre všeobecné e-mailové účty) alebo Manuálne nastav.
(pre ostatné účty e-mailov spoločnosti).
4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
5 Ak chcete pridať viac e-mailových účtov, stlačte [
Pridať konto a opakujte vyššie uvedené kroky 2 - 4.
] → Správca kont →
Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak
ste vytvorili viac ako dva účty, môžete medzi e-mailovými účtami prepínať.
Vyberte názov účtu vľavo hore na obrazovke a vyberte ten, z ktorého chcete
dostávať správy.
››Odoslanie e-mailovej správy
1 V režime Menu zvoľte E-mail → e-mailový účet.
2 Zvoľte .
3 Pridanie príjemcov vašej správy.
• E-mailové adresy zadajte manuálne, oddeľte ich čiarkou.
• Zo zoznamu vyberte e-mailové adresy výberom .
4 Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.
5 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
6 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.
Komunikácia 35
7 Zvoľte Pripojiť a pripojte súbor.
Môžete pripojiť mediálne súbory, kontakty alebo informácie o umiestnení.
8 Zvolením Odoslať správu odošlite.
Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa
uloží do zložky. Na odoslanie, pokým nebude pripojenie k dispozícii.
››Zobrazenie e-mailovej správy
Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým načítané e-maily
v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové
správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerať v režime offline.
1 V režime Menu zvoľte E-mail → e-mailový účet.
2 Vybraním aktualizujte zoznam správ.
3 Zvoľte e-mailovú správu.
• Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte
.
36 Komunikácia
zariadenia, vyberte
.
• Ak chcete vytlačiť správu pomocou pripojenej tlačiarne, stlačte [
]→
Tlačiť. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti
Samsung.
Talk
Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo
priateľmi.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
.
• Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvoľte
.
• Ak chcete vytvoriť poznámku, vyberte
• Ak chcete presunúť správu do ďalšieho adresára, vyberte
• Ak chcete správu odstrániť, zvoľte .
→ Odpoveď.
• Ak chcete na správu odpovedať, stlačte
→ Preposlať.
• Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte
.
• Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte
• Ak chcete pozrieť prílohu, vyberte položku prílohy. Ak ho chcete uložiť do
alebo
››Pridanie osôb do zoznamu priateľov
1 V režime Menu vyberte Talk.
Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google
Talk.
.
2 Stlačte [ ] → Pridať priateľa.
3 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvoľte Odoslať pozvánku.
Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.
››Začiatok konverzácie
1 V režime Menu vyberte Talk.
2 Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
3 Zadajte text správy a zvoľte Odoslať.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [
] → Ďalšie → Vložiť smajlík.
4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [
Prepnúť rozhovor.
5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [
]→
] → Ukončiť rozhovor.
Správy
Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo
e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo
prijali.
Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie
a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od
svojho poskytovateľa služieb.
››Odoslanie textovej správy
1 V režime Menu vyberte Správy.
2 Zvoľte .
3 Pridanie príjemcov vašej správy.
• Telefónne čísla zadajte manuálne, oddeľte ich čiarkou.
• Telefónne čísla vyberte zo zoznamov pomocou .
4 Vyberte Sem zadajte správu a napíšte text svojej správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [ ] → Vložiť smajlika.
Ak chcete vložiť text z kontaktu, kalendára alebo pripomienky, stlačte
[ ] → Importovať text.
5 Zvolením Odoslať správu odošlite.
››Odoslanie multimediálnej správy
1 V režime Menu vyberte Správy.
2 Zvoľte .
3 Pridanie príjemcov vašej správy.
• Telefónne čísla alebo e-mailové adresy zadajte manuálne, oddeľte ich
čiarkou.
• Zo zoznamov vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy výberom
.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie
na multimediálnu.
Komunikácia 37
4 Vyberte Sem zadajte správu a napíšte text svojej správy.
››Vypočutie správ v hlasovej pošte
5 Zvoľte
1 V režime Menu vyberte Telefón → Telefón a potom stlačte a podržte
2 Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [ ] → Vložiť smajlika.
Ak chcete vložiť text z kontaktu, kalendára alebo pripomienky, stlačte
[ ] → Importovať text.
a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu alebo
video.
6 Stlačte [ ] → Pridať predmet a pridajte predmet správy.
7 Zvolením Odoslať správu odošlite.
››Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy
1 V režime Menu vyberte Správy.
Vaše správy sú zoskupené podľa kontaktov a sú zobrazené ako prepletená
správa.
2 Zvoľte kontakt.
3 Pre multimediálnu správu vyberte a pozrite si podrobnosti.
Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty,
keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup
k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:
Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo.
Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.
Volanie
Naučte sa používať funkcie volania na uskutočňovanie a odpovedanie na
hovory. Počas hovoru používajte dostupné možnosti a prispôsobte si funkcie,
týkajúce sa volania.
• Funkcia náhlavnej súpravy sa po pripojení hovoru aktivuje
automaticky. Aby ste sa vyhli poškodeniu sluchu, nedržte zariadenie
počas používania náhlavnej súpravy v blízkosti vašich uší.
• Pomocou dodaných slúchadiel alebo voliteľného slúchadla Bluetooth
môžete uskutočňovať alebo odpovedať na hovory.
Počas používania slúchadla sa vyhnite poškodeniu sluchu tak, že
na počúvanie vášho hovoru budete používať najnižšie nastavenie
hlasitosti. Neustále vystavovanie sa hluku môže poškodiť váš sluch.
38 Komunikácia
.
››Uskutočnenie a príjem hovoru
Odmietnutie hovoru
Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov
môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.
Keď zariadenie zvoní,
obsadzovací tón.
Uskutočnenie hovoru
Ak chcete po tom, ako odmietnete prichádzajúci hovor, odoslať správu, zvoľte
Odmietnuť so správou.
1 V základnom režime zvoľte Telefón → Telefón a zadajte kód oblasti
a telefónne číslo.
2 Zvolením Hovor vytočte hlasový hovor.
Ak chcete uskutočniť videohovor, zvoľte Videohovor.
3 Pripojte k dodaným slúchadlám, alebo voliteľnej náhlavnej súprave
Bluetooth (ak je to potrebné).
4 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
• Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam.
► str. 52
• Ak chcete rýchlo zobraziť záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať
posledné volané čísla, zvoľte Telefón → Denníky.
Najprv zadajte text správy, ktorá sa bude odosielať volajúcim. V režime
Menu vyberte Nastavenia → Nastavenie hovorov → Odmietnuť so
správou. Potom stlačte [ ] → Vytvoriť nový a vytvorte novú textovú
správu.
Volanie na medzinárodné číslo
1 V režime Menu vyberte Telefón → Telefón a poklepaním a podržaním
vložte znak +.
2 Zadajte celé číslo, ktoré chcete vytočiť (kód krajiny, kód oblasti a telefónne
číslo) a potom vyberte Hovor alebo Videohovor a vytočte číslo.
››Používanie volieb počas hlasového hovoru
Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:
Príjem hovoru
1 Keď telefón zvoní,
posunte doľava po okraj displeja. Volajúci začuje
posunte doprava po okraj displeja.
Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.
2 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
• Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore
alebo dole.
• Ak chcete hovor podržať, zvoľte Podržať. Ak chcete podržaný hovor
obnoviť, zvoľte Uvoľniť.
• Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvoľte Pridať hovor a vytočte nové číslo.
• Hneď ako budete počuť tón čakajúceho hovoru, môžete prijať druhý hovor
zvolením Prijať. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo
podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu
čakajúceho hovoru.
Komunikácia 39
• Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvoľte .
• Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth,
zvoľte
.
• Telefónny zoznam otvoríte stlačením [ ] → Kontakty.
• Poznámku môžete pridať stlačením [ ] → Pozámka.
• Ak chcete odoslať správu e-mailom, stlačte [ ] → E-mail alebo Google
Mail.
• Zvolením Prepnúť môžete medzi hovormi prepínať.
• Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor
• Ak nechcete, aby druhá strana videla, zvoľte Skryť ma.
• Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvoľte Klávesnica na vytáčanie.
• Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval iný obraz, stlačte [ ] →
Odchádzajúci obrázok.
• Ak si chcete prispôsobiť nastavenia videohovoru, stlačte [
Nastavenia.
• Ak chcete upraviť jas displeja, stlačte [ ] → Jas.
• Ak chcete použiť na vaše obrázky efekt rozmazania, stlačte[
rozmazania.
]→
] → Efekt
a po spojení s druhou stranou zvoľte Spojiť hovory. Ak chcete túto funkciu
používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.
• Ak chcete spojiť osobu aktuálneho hovoru s osobou podržaného hovoru,
stlačte [ ] → Prenos. Vaše spojenie bude prerušené.
››Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov
››Používanie volieb počas videohovoru
››Používanie ďalších funkcií
V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:
• Ak chcete nahrať videohovor, vyberte .
.
• Ak chcete nasnímať obrázok obrazovky, vyberte
• Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvoľte .
• Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth,
zvoľte
.
• Ak chcete prepínať medzi prednou a zadnou kamerou, vyberte Prepnúť na
fotoaparát.
40 Komunikácia
Vaše zariadenie zobrazí zmeškané hovory. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného
hovoru, otvorte panel skratiek a zvoľte zmeškaný hovor.
Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. režim čísel
pevnej voľby (FDN),presmerovanie hovorov alebo čakajúci hovor.
Nastavenie automatického odmietnutia
Nastavenie presmerovania hovorov
Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické
odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu
odmietnutých,
Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce
hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne
podmienky, pri ktorých nie ste schopný prijímať hovory, napr. keď práve
hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Nastavenie hovorov →
Automaticky odmietnuť.
2 Zvolením Povoliť automatické odmietnutie aktivujte automatické
odmietanie.
3 Zvoľte Zoznam automatického odmietnutia.
4 Stlačte [ ] → Vytvoriť nový.
5 Zadajte číslo, ktoré chcete odmietať, a zvoľte Uložiť.
6 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 5.
Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)
V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba
na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN,
1 V režime Menu vyberte Nastavenia→ Nastavenie hovorov → Čísla
pevného telefónneho zoznamu → Povoliť pevný telefónny zoznam.
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Nastavenie hovorov →
Presmerovanie hovorov.
Pri videohovore vyberte Nastavenia → Nastavenie hovorov →
Videohovor → Presmerovanie videohovorov.
2 Zvoľte podmienku.
3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte Povoliť.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
Nastavenie čakajúceho hovoru
Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor,
keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.
V režime Menu vyberte Nastavenia → Nastavenie hovorov → Ďalšie
nastavenia → Čakajúci hovor. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
2 Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte OK.
3 Zvoľte Pevný telefónny zoznam a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť
v režime čísel pevnej voľby.
Komunikácia 41
››Zobrazenie denníkov hovorov
Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.
1 V režime Menu vyberte Telefón → Denníky.
2 Stlačte [ ] → Zobraziť podľa → voľba spôsobu zoradenia záznamov
hovorov.
3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu
alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu.
Social Hub
Naučte sa vstupovať do Social Hub™, zabudovanej komunikačnej aplikácie
pre e-maily, okamžité správy, kontakty alebo kalendár. Viac informácií nájdete
na socialhub.samsungapps.com.
1 V režime Menu vyberte Social Hub.
2 Vyskúšajte a používajte obsah dodaný zo Social Hub.
42 Komunikácia
Zábava
4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
2
3
Hudba
7
8
Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby,
kým ste v pohybe.
››Uloženie hudobných súborov do zariadenia
Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:
• Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 25
• Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies. ► str. 56
• Príjmom cez Bluetooth. ► str. 60
• Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 56
• Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player 11. ► str. 56
››Prehrávanie hudby
4
5
6
Číslo
9
10
11
Funkcia
Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:
1
Pozrite si podrobnosti o súbore.
1 V režime Menu vyberte Hudba.
2 Vyberte hudobnú kategóriu.
3 Zvoľte hudobný súbor.
2
Nastavte súbor, ako vašu najobľúbenejšiu stopu.
3
Nastavenie hlasitosti.
4
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača
alebo ťuknutím naň.
5
Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
Zábava 43
Číslo
Funkcia
6
Reštartovanie prehrávania, preskočenie dozadu
(poklepte do 2 sekúnd), skenovanie v súbore smerom
dozadu (dotykom a podržaním).
7
Otvorte zoznam hudby.
8
Aktivácia priestorového 5.1-kanálového zvuku.
9
10
11
Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru
alebo opakovanie všetkých súborov).
Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore
(dotykom a podržaním).
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie
obnovíte.
››Vytvorenie zoznamu skladieb
1 V režime Menu zvoľte Hudba → Zoznamy skladieb.
2 Stlačte [ ] → Nový zoznam skladieb.
3 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte Hotovo.
4 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte Pridať.
Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb stlačením
[ ] → Pridať do zoznamu skladieb.
››Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby
1 V režime Menu vyberte Hudba.
2 Stlačte [ ] → Nastavenia.
3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehrávač hudby:
Voľba
Funkcia
Ekvalizér
Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Efekt
Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu
Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia
na obrazovke hudobnej knižnice.
Hudobný rozbočovač
Môžete vstúpiť do online hudobného obchodu a vyhľadávať a nakupovať
svoje najobľúbenejšie piesne. Viac informácií nájdete na www.7digital.com.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
1 V režime Menu vyberte Music Hub.
2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte informácie o odmietnutí
a vyberte OK.
3 Vyhľadávajte piesne a predpremiéry, alebo si kupujte najobľúbenejšie
piesne.
44 Zábava
Fotoaparát
Číslo
Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete
vytvárať v maximálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v
maximálnom rozlíšení 720 x 480 pixlov.
• Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
• Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
• V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita
pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.
››Fotografovanie
1 Zapnite fotoaparát zvolením Fotoaparát v režime Menu.
2 Otočte zariadenie pre pohľad na široko.
3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
1
2
3
7
4
5
8
6
9
Funkcia
1
Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu.
• : Rozlíšenie
: Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v
•
závislosti od dostupnej pamäte)
• : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
2
Zmena režimu fotenia.
3
Zmena scénického režimu.
4
Zmena nastavení blesku; Blesk môžete ručne zapnúť
alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie
v prípade potreby.
5
Upravenie hodnoty expozície.
6
Zmena nastavení fotoaparátu.
7
Prepnutie na videokameru.
8
Vytvorenie fotografie.
9
Ak si chcete pozrieť fotografie, ktoré ste nasnímali,
otvorte si prehliadač obrázkov.
4 Zvolením
vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.
Zábava 45
Po nasnímaní fotografií vyberte ikonu prehliadača obrázkov, ktorým si chcete
prezerať nasnímané fotografie.
• Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava. Môžete aj
poklepať na obrazovku a rolovať cez náhľad miniatúr fotografií na dolnej
strane obrazovky.
• Môžete tiež položiť dva prsty na obrazovku a roztiahnuť ich od seba
(posunutím prstov k sebe približujte), alebo dvakrát poklepte na obrazovku.
• Ak chcete odoslať fotografiu alebo iné, stlačte [ ] → Zdieľať.
• Ak chcete nastaviť fotografiu ako tapetu alebo ID snímku pre kontakt,
stlačte [ ] → Nastaviť ako.
• Ak chcete vymazať fotografiu, stlačte [ ] → Odstrániť.
››Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými
pre rôzne scény
Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete
tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a
foteným objektom. Napríklad keď fotíte v noci, zvoľte nočný režim, ktorý
používa predĺžený čas expozície.
1 Zapnite fotoaparát zvolením Fotoaparát v režime Menu.
2 Otočte zariadenie pre pohľad na široko.
→ scéna.
3 Zvoľte
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvolením vytvorte fotografiu.
46 Zábava
››Vytváranie sérií snímok
Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa objektov. Táto
funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri hre alebo športovú udalosť.
1 Zapnite fotoaparát zvolením Fotoaparát v režime Menu.
2 Otočte zariadenie pre pohľad na široko.
3 Zvoľte → Sériové.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Ťuknite na a podržte.
Fotoaparát bude vytvárať fotografie, pokým neuvoľníte spúšť fotoaparátu.
››Vytvorenie panoramatickej fotografie
Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické
snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.
1 Zapnite fotoaparát zvolením Fotoaparát v režime Menu.
2 Otočte zariadenie pre pohľad na široko.
3 Zvoľte → Panoráma.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvolením vytvorte prvú fotografiu.
6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený
rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky
vytvorí ďalšiu snímku.
7 Opakovaním kroku 6 dokončite panoramatickú snímku.
››Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu
Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie
ich usmievajúcich sa tvárí.
1 Zapnite fotoaparát zvolením Fotoaparát v režime Menu.
2 Otočte zariadenie pre pohľad na široko.
3 Zvoľte → Detekcia úsmevu.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
6 Zvoľte .
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt
usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.
››Fotografovanie v režime Autoportrét
Pomocou objektívu predného fotoaparátu môžete jednoducho vyfotografovať
sami seba.
1 Zapnite fotoaparát zvolením Fotoaparát v režime Menu.
2 Otočte zariadenie pre pohľad na široko.
3 Zvoľte → Autoportrét.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvolením vytvorte fotografiu.
››Prispôsobenie nastavení fotoaparátu
Pred vytváraním snímok zvolením
možností:
→ Obrázok vstúpte do nasledujúcich
Voľba
Funkcia
Rozlíšenie
Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej
Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné
podmienky.
Efekty
Použitie špeciálneho efektu.
ISO
Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu.
Kvalita obrázka
Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Zábava 47
Pred vytváraním snímok zvolením
nastavení:
Nastavenie
Prezrieť
GPS
Zvuk spúšte
Úložisko
Vynulovať
→ Inštalácia vstúpte do nasledovných
1
Funkcia
Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú
snímku.
Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje
o polohe.
Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa
nefotografovať na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko
položených oblastiach či za zlého počasia.
Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení
snímky vydala zvuk.
Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených
fotografií.
Číslo
1 Zapnite fotoaparát zvolením Fotoaparát v režime Menu.
2 Otočte zariadenie pre pohľad na široko.
3 Posuňte dole a prepnite na fotoaparát.
2
6
3
7
4
5
8
Funkcia
2
Kontrola stavu a nastavení videokamery.
• : Rozlíšenie
: Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahrať
•
(v závislosti od dostupnej pamäte)
• : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť
k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).
3
Zmena nastavení blesku.
4
Upravenie hodnoty expozície.
5
Zmena nastavení videokamery.
6
Prepnutie na fotoaparát.
1
Resetovanie nastavení fotoaparátu.
››Nahrávanie videozáznamu
48 Zábava
4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
Číslo
Funkcia
7
Nahrávanie videa.
8
Otvorte prehliadač obrázkov a pozrite si videá, ktoré
ste nahrali.
5 Zvolením
6 Zvolením
spustite nahrávanie.
nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.
Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu
s nízkou prenosovou rýchlosťou.
Po nahraní videí vyberte ikonu prehliadača, pomocou ktorého si chcete
pozrieť nahrané videá.
• Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava. Môžete aj
poklepať na obrazovku a rolovať cez náhľad miniatúr videí na dolnej strane
obrazovky.
• Ak chcete prehrávať video, vyberte alebo stlačte [ ] → Prehrať.
• Ak chcete odoslať video alebo iné, stlačte [ ] → Zdieľať.
• Ak chcete vymazať video, stlačte [ ] → Odstrániť.
››Prispôsobenie nastavení videokamery
Pred vytváraním videa zvolením
možností:
→ Video vstúpte do nasledovných
Voľba
Funkcia
Vyváženie bielej
Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné
podmienky.
Efekty
Použitie špeciálneho efektu.
Kvalita videa
Nastavenie úrovne kvality videí.
Pred vytváraním videí zvolením
nastaveniam:
→ Inštalácia získate prístup k nasledujúcim
Nastavenie
Funkcia
Záznam zvuku
Nastavte či chcete, alebo nechcete nahrávať zvuk.
Prezrieť
Zvuk spúšte
Úložisko
Vynulovať
Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného
videa.
Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení
videa vydala zvuk.
Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie
nahraných videí.
Resetovanie nastavení fotoaparátu.
Zábava 49
Video
Číslo
Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov.
1 V režime Menu vyberte Video.
2 Vyberte kategóriu na hornej strane obrazovky.
3 Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
4 Otočte zariadenie pre pohľad na široko.
5 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
4
2
5
Funkcia
3
Presunutie na predchádzajúci súbor.
4
Aktivácia priestorového 5.1-kanálového zvuku.
5
Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
6
Pridanie záložiek na požadovaný bod.
7
Presun na nasledovný súbor.
8
Pozastavenie prehrávania; zvolením
obnovíte.
prehrávanie
Galéria
Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti zariadenia a
na pamäťovej karte.
6
3
Číslo
7
8
Funkcia
1
Nastavenie hlasitosti.
2
Upravenie jasu displeja.
50 Zábava
››Zobrazenie fotografie
1 V režime Menu vyberte Galéria.
2 Zvoľte priečinok.
3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte
hornom rohu obrazovky.
alebo
v pravom
4 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.
Môžete tlačiť fotografie pomocou pripojenej tlačiarne, ak stlačíte [ ]
→ Ďalšie → Tlač. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami
spoločnosti Samsung. Formáty súboru na tlač sa môže v závislosti od
tlačiarne líšiť.
››Prehranie videa
1 V režime Menu vyberte Galéria.
2 Zvoľte priečinok.
3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte
hornom rohu obrazovky.
alebo
v pravom
4 Zvoľte video (s ikonou ), ktoré chcete prehrať.
5 Otočte zariadenie pre pohľad na široko.
6 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel. ► str. 50
Zábava 51
Osobné informácie
Kontakty
Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo
obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete ukladať mená,
telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a omnoho viac.
››Vytvorenie kontaktu
1
2 Zvoľte .
3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
V režime Menu vyberte Kontakty.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete
pridať kontakt.
4 Zadajte informácie o kontakte.
5 Zvolením Hotovo pridajte kontakt do pamäte.
52 Osobné informácie
Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.
1 V režime Menu vyberte Telefón → Telefón.
2 Zadajte telefónne číslo a zvoľte .
3 Zvoľte .
4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete
pridať kontakt.
5 Zadajte informácie o kontakte.
6 Zvolením Hotovo pridajte kontakt do pamäte.
››Nájdenie kontaktu
1 V režime Menu vyberte Kontakty.
2 Zvoľte vyhľadávacie pole a zadajte prvé písmená mena, ktoré hľadáte.
3 Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.
Hneď, ako nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti:
• Ak chcete zavolať kontaktu, vyberte alebo .
• Ak chcete odoslať správu, vyberte .
• Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte e-mailovú adresu.
• Ak chcete upravovať kontaktné informácie, vyberte Upraviť.
• Ak chcete správu odstrániť, zvoľte Odstrániť.
››Vytvorenie vlastnej vizitky
››Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov
1 V režime Menu vyberte Kontakty.
2 Stlačte [ ] → Ďalšie → Môj profil.
3 Zadajte svoje osobné údaje.
4 Zvoľte Hotovo.
Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia,
1 V režime Menu vyberte Kontakty.
2 Stlačte [ ] → Import/export → Importovať z karty SIM.
3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
››Vytvorenie skupiny kontaktov
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete
pridať kontakt.
Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať
správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:
4 Stlačte [
1 V režime Menu vyberte Kontakty → Skupiny.
2 Zvoľte .
3 Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.
4 Zvoľte Hotovo.
5 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať alebo presunúť a vyberte
Ak chcete pridávať alebo upravovať členov, stlačte [
členov skupiny.
zariadenia.
] → Kopírovať do zariadenia alebo Premiestniť do
Hotovo.
Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu,
] → Upraviť
1 V režime Menu vyberte Kontakty.
2 Stlačte [ ] → Import/export → Exportovať na kartu SIM.
3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať alebo presúvať a vyberte Kopír.
alebo Presunúť → OK.
Osobné informácie 53
››Import alebo export kontaktov
Kalendár
1 V režime Menu vyberte Kontakty.
2 Stlačte [ ] → Import/export → Importovať z karty SD.
3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
››Zmena zobrazenia kalendára
Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej karty vášho
zariadenia.
4
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete
pridať kontakt.
Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov
alebo všetkých kontaktov a vyberte OK.
5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte OK.
Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu,
1 V režime Menu vyberte Kontakty.
2 Stlačte [ ] → Import/export → Exportovať na kartu SD.
3 Potvrďte stlačením OK.
54 Osobné informácie
Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a
nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.
1 V režime Menu vyberte Kalendár.
2 V hornej časti kalendára zvoľte režim zobrazenia.
• Deň: Hodinové bloky pre jeden celý deň
• Týždeň: Zoznam naplánovaných schôdzok pre dni v jednom celom
týždni
• Mesiac: Denné bloky pre aktuálny mesiac
• Zoznam: Zoznam všetkých naplánovaných schôdzok
››Vytvorenie udalosti
1 V režime Menu vyberte Kalendár.
2 Zvoľte .
3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4 Zvoľte Hotovo.
››Zobrazenie udalostí
Poznámka
1 V režime Menu vyberte Kalendár.
2 Vyberte Dnes.
3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.
››Vytvorenie poznámky
Ak si chcete pozrieť dnešný program,
Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.
1 V režime Menu vyberte Poznámka.
2 Zvoľte .
3 Zadajte text svojej poznámky.
4 Zvoľte Hotovo.
Zobrazenie udalostí daného dátumu,
1 V režime Menu vyberte Kalendár.
2 Zvoľte dátum v kalendári.
Ak chcete zobraziť určitý deň ručným zadaním dátumu, stlačte [
Prejsť na, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvoľte Nastaviť.
]→
3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.
Poznámku môžete odoslať ostatným zvolením Odoslať cez → voľba.
››Vypnutie upozornenia na udalosť
Ak pre udalosť v kalendári nastavíte alarm, zobrazí sa v špecifikovanom čase
ikona alarmu.
››Prezeranie poznámok
1 V režime Menu vyberte Poznámka.
2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
• Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [
→ voľba.
] → Odoslať cez
• Môžete tlačiť poznámky pomocou pripojenej tlačiarne, ak stlačíte
[ ] → Tlač. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami
spoločnosti Samsung.
1 Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky.
2 Vyberte pripomienku a pozrite si podrobnosti udalosti.
3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvoľte Odložiť všetky alebo
Odmietnuť všetko.
Osobné informácie 55
Pripojenia
Spojenia s počítačom
Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dodaného
dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Pripojením tohto
zariadenia k počítaču môžete synchronizovať súbory s prehrávačom Windows
Media Player, priamo prenášať údaje do a zo svojho zariadenia a používať
program Samsung Kies.
››Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si
môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung
(www.samsung.com/kies).
Samsung Kies funguje na počítačoch so systémom Windows aj
Macintosh.
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenie USB → Samsung Kies.
2
3 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na zariadením
Stlačením [
] sa vráťte do základného režimu.
s počítačom.
4 Spustite aplikáciu Samsung Kies a použite bezdrôtové pripojenia alebo
skopírujte dáta a súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.
56 Pripojenia
››Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player
Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenie USB → Prehrávač médií.
] sa vráťte do základného režimu.
2
3 Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na zariadení s
Stlačením [
počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4 Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať
hudobné súbory.
5 Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to
nutné).
6 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného
zoznamu.
7 Spustite synchronizáciu.
››Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie
Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak
k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete
taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie
využiť ako čítačku pamäťových kariet.
Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako vymeniteľný
disk, oddelene od vnútornej pamäte.
1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú
Wi-Fi
2
V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenie USB → Veľkokapacitné pamäťové zariadenie.
Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a
aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so
štandardmi IEEE 802.11 a/b/g/n.
s počítačom.
K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek
mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.
kartu do zariadenia.
3 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na zariadením
4 Keď ste pripojení, vyberte Pripojiť → OK.
5 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
7 Po dokončení vyberte Vypnúť.
Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia
USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné
odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte
dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata
dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na
použitie vo všetkých európskych krajinách: Siete WLAN môžu byť v
budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo
Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.
››Aktivácia funkcie WLAN
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi.
2 Vyberte Wi-Fi a aktivujte funkciu WLAN.
Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby
sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.
Pripojenia 57
››Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
2 Zvoľte sieť v časti Siete Wi-Fi.
3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
4 Zvoľte Pripojiť.
››Pridanie siete WLAN ručne
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
››Pripojenie k sieti WLAN pomocou Wi-Fi Protected
Setup
K zabezpečenej sieti sa môžete pripojiť pomocou tlačidla WPS alebo WPS PIN.
Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS,
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi → Pripojenie tlačidlom WPS.
2 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.
Pripojenie k sieti WLAN pomocou kódu WPS PIN,
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť→
Nastavenia siete Wi-Fi.
Nastavenia siete Wi-Fi → Pridať sieť Wi-Fi.
2 Vyberte sieť indikovanú ikonou WPS a vyberte WPS PIN.
3 Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo Štart.
zabezpečenia.
Zdieľanie mobilnej siete
2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia
4 Zvoľte Uložiť.
58 Pripojenia
Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem, alebo bezdrôtový
prístupový bod pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľajte pripojenie
mobilnej siete vášho zariadenia.
››Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez WLAN
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Zdieľ. prip. a pren. prís. bod.
2 Vyberte Nast. prenos. príst. bodu Wi-Fi → Prenosný prístupový bod
Wi-Fi a aktivujte WLAN.
3 Vyberte Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi a konfigurujte WLAN:
pripojenia.
Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom
počítači.
Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka
Zdieľanie pripojenia USB.
Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od
operačného systému počítača.
Voľba
Funkcia
SSID siete
Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude
zobrazené pre externé zariadenia.
Bluetooth
Zabezpečenie
Vyberte typ zabezpečenia.
Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom
schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického
pripojenia.
4 Po skončení zvoľte Uložiť.
5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného
zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.
Vaše zariadenie zdieľa mobilné sieťové pripojenie s druhým zariadením.
››Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB
1
3 Vyberte Zdieľanie pripojenia USB a aktivujte funkciu zdieľania USB
Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na zariadením
s počítačom.
2 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Zdieľ. prip. a pren. prís. bod.
Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba.
Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže
prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie
alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných
prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré
sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami
prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
• Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo
schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením
kompatibilné.
Pripojenia 59
››Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia Bluetooth.
2 Zvolením Bluetooth zapnite Bluetooth.
››Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie
Bluetooth
1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka
alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka Moje
súbory.
››Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie
2 Stlačte [
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.
2 Zvoľte zariadenie.
3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
s nimi
Nastavenia Bluetooth → Hľadať zariadenia.
zariadenia, ak ho má, a zvoľte OK. Alebo, zvolením Prijať zosúlaďte kód
PIN medzi vaším zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme
pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní
zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.
Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree
do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé
zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.
60 Pripojenia
Bluetooth.
] → Zdieľať, Odoslať cez alebo Odoslať vizitku cez →
››Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth
Nastavenia Bluetooth → Zistiteľné.
Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth počas
120 sekúnd.
2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte OK (ak je to nutné).
3 Zvolením Prijať potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to
nutné).
Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth.
AllShare
Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám
umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma
pomocou siete WLAN.
Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil WLAN. ► str. 57
››Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie
multimediálnych súborov
Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym
súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.
Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.
1 V režime Menu vyberte AllShare.
2 Stlačte [ ] → Nastavenia.
3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:
Voľba
Funkcia
Názov
multimediálneho
servera
Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho
multimediálny server.
Zdieľať médiá
Zapnutie zdieľania videí, obrázkov alebo hudby
s ostatnými zariadeniami DLNA.
Sieť prístupových
bodov
Voľba profilu pripojenia pre pripojenia DLNA.
Voľba
Funkcia
Odoslať z iných
zariadení
Nastavenie, či prijať odosielané súbory z iných
zariadení.
Vyberte umiestnenie pamäte na ukladanie
stiahnutých mediálnych súborov.
Predvolená pamäť
››Prehrávanie súborov na inom zariadení DLNA
1 V režime Menu vyberte AllShare.
Zariadenie automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
2 Vyberte zariadenie ak mediálny server – ten, ktorý obsahuje mediálne
súbory – v Server.
3 Vyberte prehrávač – ten, ktorý prehrá mediálne súbory – v Zobrazovacie
zariadenie.
4 Zvoľte Ďalší.
5 Zvoľte kategóriu médií → súbor.
6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.
Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od
pripojenia k sieti a pripojeného servera.
Pripojenia 61
GPS
Vaše zariadenie je vybavené prijímačom systému celosvetového umiestnenia
(GPS). Naučte sa aktivovať služby umiestnenia.
Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie
v nasledovných podmienkach:
• medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
• v škaredom počasí
• okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte
rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
››Aktivovať služby umiestnenia
Aby ste prijímali informácie o umiestnení a mapy na vyhľadávanie, musíte si
aktivovať služby umiestnenia.
1
2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.
Voľba
Funkcia
Použiť bezdrôtové
siete
Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou
WLAN a/alebo mobilných sietí.
Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na
objavenie vašej pozície.
Použiť satelity GPS
TV pripojenia (režim TV výstup)
Naučte sa pripájať zariadenie k televízoru a zobrazovať rozhranie zariadenia
na TV obrazovke.
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Displej → TV výstup.
2 Zvoľte Televízny systém.
3 Zvoľte systém kódovania videa podľa vašej oblasti.
Voľba
Funkcia
PAL
Anglicko, Austrália, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Kuvajt, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Rakúsko, Singapur, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Taliansko, Thajsko
NTSC
Japonsko, Kanada, Kórea, Mexiko, Taiwan, USA
V režime Menu vyberte Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie.
62 Pripojenia
4 Uistite sa, že je televízor zapnutý, a pripojte zariadenie k televízoru
››Nastavenie VPN pripojení
5 Prepnite televízor na režim externého vstupu.
2 Vyberte typ VPN.
3 Upravte informácie o pripojení.
pomocou kábla pre výstup na televízor.
Farby na koncoch kábla pre TV výstup musia súhlasiť s farbami na portoch
A/V televízora.
Rozhranie zariadenia sa zobrazí na TV obrazovke.
• Súbory sa nemusia zobraziť správne kvôli rozdielom v normách
obrazu alebo kvalite obrazoviek televízorov.
• Stereo slúchadlá Bluetooth nebudú fungovať v režime výstupu
televízora.
VPN pripojenia
Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej
súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.
Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový
prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete
upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup,
kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia VPN → Pridať VPN.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.
Voľba
Funkcia
Názov siete VPN
Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server
VPN
Zadajte IP adresu VPN servera.
Povoliť Šifrovanie
Nastavte na kódovanie VPN servera.
Nastaviť vopred
zdieľaný kľúč IPsec
Povoliť Tajné heslo
L2TP
Nastaviť tajné heslo
L2TP
Nastaviť
používateľský
certifikát
Zadajte IPSec predzdieľaný kľúč.
Nastavte na používanie tajného hesla L2TP.
Zadajte tajné heslo L2TP.
Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa
server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty
môžete importovať z VPN servera, alebo si ich
môžete stiahnuť z internetu.
Pripojenia 63
Voľba
Funkcia
Nastaviť certifikát
CA
Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát,
ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu.
Certifikáty môžete importovať z VPN servera,
alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyhľadávacie
domény DNS
Zadajte názov adresy servera domény (DNS).
4 Keď skončíte, stlačte [
] → Uložiť.
››Pripojenie k domácej sieti
1 V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia VPN.
2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte Pripojiť.
64 Pripojenia
Nástroje
Elektronická kniha
Naučte sa sťahovať a čítať knižné súbory.
››Čítanie kníh
1 V režime Menu vyberte Elektronická kniha.
2 Knihu vyberte z knižnice.
3 Pri čítaní knihy môžete použiť nasledujúce tlačidlá.
• Ak chcete listovať strany, potiahnite prst doľava alebo doprava, alebo
poklepte vedľa ľavého alebo pravého okraja strany.
• Ak si chcete pozrieť obsah, označte si alebo zvýraznite a vyberte .
• Ak chcete prispôsobiť nastavenie pre písmo, jas a tému, vyberte .
• Ak chcete zobraziť podrobnosti o videu, vyberte .
• Ak si chcete založiť aktuálnu stranu, vyberte .
• Ak chcete zvýrazniť text, poklepte a podržte slovo a vyberte Zvýraznené
v okne s miestnou ponukou.
››Vyhľadanie slova v slovníku
1 V režime Menu vyberte Elektronická kniha.
2 Otvorte knihu.
3 Poklepte a podržte slovo a keď sa zobrazí lupa, uvoľnite prst z obrazovky.
4 V okne s miestnou ponukou vybere Slovník.
››Import knižných súborov
Knižné súbory môžete importovať (vo formáte epub) z pamäťovej karty.
• Súbory s knihou musia byť uložené na pamäťovej karte.
• Knižné súbory chránené technológiou DRM nie sú podporované.
1 V režime Menu vyberte Elektronická kniha.
2 Stlačte [ ] → Importovať.
3 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte OK.
Služba ThinkFree Office
Naučte sa vytvárať a prezerať súbory s dokumentmi na vašom zariadení.
Ak ste si zriadili konto na webových službách ThinkFree, môžete spravovať
dokumenty online. Táto aplikácia podporuje nasledujúce formáty súborov: txt,
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.
Nástroje 65
››Vytvorenie nového dokumentu
1 V režime Menu vyberte ThinkFree Office.
2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, prečítajte si licenčnú zmluvu pre
koncového zákazníka a vyberte Súhlasiť.
3 Vyberte Aktivovať teraz → Zavrieť a aktivujte ThinkFree Office.
4 Zvoľte Moje dokumenty.
5 Stlačte [ ] → Nový → typ dokumentu.
6 Zadajte názov dokumentu a zvoľte OK.
7 Upravte obsahu dokumentu pomocou nástrojov v dolnej časti obrazovky.
8 Po dokončení vyberte na paneli nástrojov .
››Zobrazenie a úprava dokumentov v zariadení
1 V režime Menu vyberte ThinkFree Office.
2 Zvoľte Moje dokumenty → dokument.
3 Zvoľte typ kódovania textu (ak je to nutné).
66 Nástroje
4 Zobrazte a upravte dokument podľa potreby.
• Ak chcete približovať alebo odďaľovať, použite dvojprstovú transfokáciu.
Dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte k sebe, alebo od
seba.
• Ak chcete v dokumente vyhľadať text, stlačte [ ] → Hľadať.
5 Po dokončení úprav dokument uložte.
››Správa dokumentov online
1 V režime Menu vyberte ThinkFree Office.
2 Vyberte Online.
3 Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku kontu a zvoľte
Prihlásiť.
4 Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa potreby.
Moje súbory
Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu,
zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené v zariadení a na pamäťovej
karte.
››Podporované formáty súborov
Typ
Formát
Obrázok
bmp, gif, jpg, png
Video
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263,
Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Hudba
››Vytvorenie adresára
1 V režime Menu vyberte Moje súbory.
2 Stlačte [ ] → Nový priečinok.
3 Zadajte názov a zvoľte Hotovo.
››Kopírovanie alebo vyrezanie súborov
mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac
1 V režime Menu vyberte Moje súbory → Vybrať.
2 Vyberte adresáre alebo súbory, ktoré chcete kopírovať alebo vyrezať.
3 Vyberte Kopír. alebo Vybrať.
4 Nájdite adresár a vyberte Vložiť.
• Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru
zariadenia.
• Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní
súborov vyskytnúť chyba.
• Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte
uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas
prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný
jeden zaplatený kredit.
››Otvorte súbor
››Odstránenie súborov
1 V režime Menu vyberte Moje súbory → Vybrať.
2 Vyberte adresáre alebo súbory, ktoré chcete vymazať.
3 Vyberte Odstrániť → Odstrániť.
1 V režime Menu vyberte Moje súbory.
2 Vyberte Meno v miestnej ponuke a vyberte možnosť na triedenie súborov.
3 Zvoľte priečinok.
O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením
4 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.
.
Nástroje 67
Sťahovanie
Naučte sa spravovať súbory, ktoré ste si stiahli z internetu a e-mailu.
1
2 Vyberte adresár na stiahnutie.
3 Ak chcete otvoriť stiahnutý súbor, vyberte záznam.
V režime Menu vyberte Downloads.
Ak chcete vymazať záznam, zaškrtnite pole a potom vyberte Delete.
Digitálny prehliadač
Svoje zariadenie môžete používať ako digitálny rám a prezerať so hodiny,
alebo prezentácie, alebo prehrávať hudobné súbory.
››Prezeranie hodín
1 V režime Menu vyberte Digitálny rámček.
2 Poklepte na obrazovku a pozrite na ikony.
3 Vyberte Hodiny.
4 Ak chcete zmeniť štýl hodín, stlačte [ ] → Štýl hodín.
5 Vyberte hodiny a zvoľte OK.
68 Nástroje
››Prezeranie prezentácie
1 V režime Menu vyberte Digitálny rámček.
2 Poklepte na obrazovku a pozrite na ikony.
3 Vyberte Prezentácia.
4 Stlačte [ ] → Pridať do prezentácie.
5 Vyberte adresáre a zvoľte Hotovo.
Ak chcete zmeniť efekt prezentácie, stlačte [
efekty.
] → Prezentačné
››Prehrávanie hudobných súborov
1 V režime Menu vyberte Digitálny rámček.
2 Poklepte na obrazovku a pozrite na ikony.
3 Vyberte Hudba → hudobný súbor.
Hodiny budíka
Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.
››Nastavenie nového upozornenia
››Zmena štýlu hodín
››Vypnutie upozornenia
Kalkulačka
1 V režime Menu vyberte Budík.
2 Vyberte alebo stlačte [ ] → Pridať upozornenie.
3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
4 Keď skončíte, zvoľte Hotovo.
Keď zvoní upozornenie:
• Ak chcete zastaviť alarm, ťahajte doprava, až po okraj displeja.
• Ak chcete, aby sa alarm opakoval po určitej dobe, ťahajte doľava, až po
okraj displeja.
››Odstránenie upozornenia
1
2 Stlačte [ ] → Vymazať budenie.
3 Zvoľte upozornenia, ktoré chcete odstrániť.
4 Zvoľte Odstrániť.
V režime Menu vyberte Budík.
1 V režime Menu vyberte Budík.
2 Poklepte na obrázok hodín.
3 Potiahnite doľava alebo doprava na spodnej strane obrazovky.
4 Vyberte Nastaviť štýl hodín.
Naučte sa uskutočňovať matematické výpočty priamo na vašom zariadení, ako
na klasickej ručnej alebo stolovej kalkulačke.
1 V režime Menu vyberte Kalkulačka.
2 Použite klávesy, ktoré prislúchajú zobrazeniu kalkulačky a vykonávajte
základné matematické úkony.
Otočte zariadenie na šírku a použite kalkulačku.
Môžete mazať alebo deaktivovať alarmy poklepaním a podržaním
alarmu a výberom Vymazať budenie alebo Deaktivovať budík.
Nástroje 69
4 Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.
Správca úloh
Pomocou správcu úloh si môžete prezerať aktuálne spustené aplikácie
a informácie o pamäti.
1 V režime Menu vyberte Správca úloh.
2 Použite nasledujúce voľby:
• Aktívne aplikácie: Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných
aplikácií vo vašom zariadení.
• Stiahnuté: Pozrite si celkové množstvo použitej pamäte pre aplikácie,
ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.
• RAM: Kontrola a spravovanie pamäte RAM.
• Úložisko: Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na
pamäťovej karty.
• Pomoc: O predĺžení životnosti batérie si pozrite pomocné informácie.
Ak chcete v hodinách zohľadniť letný čas, stlačte [ ] → Nastavenia
letného času. Po ťuknutí na hodiny sa aktuálny čas posunie vpred o 1
alebo 2 hodiny.
Hlasové hľadanie
Naučte sa používať hlasom ovládanú funkciu na vytočenie čísla, odosielanie
správy, alebo vyhľadávanie polôh a hlasové informácie.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
1 V režime Menu vyberte Hlasové vzhľadávanie.
2 Vyberte Hovorte.
3 Vyslovte príkaz do mikrofónu.
Načrtnúť poznámku
Svetový čas
Naučte sa, ako pozerať čas v ďalšom regióne.
Naučte sa vytvárať poznámky pomocou rôznych nástrojov.
1
alebo stlačte [ ] → Pridať mesto.
2 Vyberte
3 Zadajte názov mesta alebo zvoľte mesto zo zoznamu.
1 V režime Menu vyberte Náčrtky poznámok.
2 Vyberte Vytvoriť poznámku.
V režime Menu vyberte Svetový čas.
Ak chcete vybrať mesto na mape sveta, vyberte
70 Nástroje
.
3 Pomocou nasledovných nástrojov vytvorte náčrt:
Nástroj
Funkcia
Písanie alebo kreslenie na obrazovke.
Vymazanie náčrtu.
Napíšte text, ktorý chcete vložiť.
Vyberte hrúbku čiary alebo farbu čiary, textu a pozadia.
Pridajte strany.
• Ukážka: Prehľad náčrtu.
• Mapy: Vloženie informácií o umiestnení.
• Značka: Pridajte názov štítku.
• Tlač: Vytlačenie náčrtu.
• Prekres.: Vymazanie aktuálnej strany.
• Ak chcete vrátiť späť poslednú činnosť, vyberte
• Ak chcete opakovať poslednú činnosť, vyberte
4 Keď skončíte, stlačte [
.
→
→
.
] → Uložiť.
Nástroje 71
Nastavenia
Otvorenie menu Nastavenia
››Nastavenia Bluetooth
• Bluetooth: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth. ► str. 60
• Meno zariadenia: Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
• Zistiteľné: Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia
Bluetooth.
1 V režime Menu vyberte Nastavenia.
2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
• Hľadať zariadenia: Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.
Bezdrôtové pripojenie a sieť
• Zdieľanie pripojenia USB: Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia
V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.
››Letový režim
Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby
nesúvisiace so sieťou.
››Nastavenia siete Wi-Fi
• Wi-Fi: Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN. ► str. 57
• Sieťové oznámenie: Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú
otvorenú sieť.
• Pripojenie tlačidlom WPS: Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS
(Wi-Fi Protected Setup).
• Pridať sieť Wi-Fi: Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.
72 Nastavenia
››Zdieľ. prip. a pren. prís. bod
a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou
USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový
modem pre počítač. ► str. 59
• Nast. prenos. príst. bodu Wi-Fi:
-- Prenosný prístupový bod Wi-Fi: Aktivujte funkciu bodu prenosného
WLAN a zdieľajte pripojenie mobilnej siete zariadenia s počítačmi, alebo
pomocou funkcie WLAN. ► str. 59
-- Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi: Konfigurujte sieťové nastavenia pre váš
WLAN bod.
• Pomocník: Naučte sa viac o USB WLAN zdieľaní.
››Nastavenia VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN). ► str. 63
››Mobilné siete
››Čísla pevného telefónneho zoznamu
paketov pre sieťové služby.
• Dátový roaming: Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste
v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
• Názvy prístupových bodov: Nastavenie názvov prístupových bodov.
• Režim siete: Vyberte typ siete.
• Operátori sietí: Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.
pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na
zozname pevnej voľby. Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný
s kartou SIM/USIM a reštartovať zariadenie.
• Zmeniť PIN2: Zmena PIN2, ktoré sa používa na ochranu primárneho
PIN. Ak je karta SIM alebo USIM zablokovaná, zmení sa táto ponuka na
Odblokovať kód PIN2.
• Pevný telefónny zoznam: Nastavenie zoznamu kontaktov pre pevnú voľbu.
• Použiť paketové dáta: Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním
››Nastavenia USB
Aktivujte rôzne režimy USB pripojenia po pripojení vášho zariadenia
k počítaču. ► str. 56
››Synchron.
Nastavenie profilov synchronizácie a synchronizácia vašich údajov so
špecifikovaným internetovým serverom.
Nastavenie hovorov
Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.
• Povoliť pevný telefónny zoznam: Aktivácia alebo deaktivácia režimu
››Odkazová schránka
Voľba vášho poskytovateľa služieb alebo nastavenie iného poskytovateľa
hlasovej pošty.
››Číslo odkazovej schránky
Zadanie čísla pre prístup k hlasovej pošte. Toto číslo môžete získať
od poskytovateľa služieb.
››Videohovor
• Prednastavený obrázok: Voľba obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
• Zobraziť ma: Nastavenie, či sa druhej strane zobrazí živý obrázok, alebo
prednastavený.
• Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov: Voľba, či sa má zariadenie pokúsiť
o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.
• Presmerovanie videohovorov: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na
iné telefónne číslo.
Nastavenia 73
››Presmerovanie hovorov
Zvuk
››Prijímanie hovoru
• Tichý režim: Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem
Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
• Režim odpovedania: Nastavte, či chcete alebo nechce, aby zariadenie
automaticky odpovedalo na hovory po istej dobe.
• Automatic answering: Nastavte čas, pred ktorým zariadenie automaticky
odpovie na hovor.
››Automaticky odmietnuť
Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.
zvukov médií a upozornení.
• Vibrovať: Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých
príležitostiach.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, hudby a videa,
tónov budíka, zvuku systému zariadenia a upozorňujúce tóny zvonenia.
Zapnutie alebo vypnutie automatického odmietnutia a zadanie zoznamu
volajúcich, ktorí sa majú automaticky odmietnuť.
• Zvonenie telefónu: Voľba zvonenia pre prichádzajúce hlasové hovory.
• Zvonenie videohovoru: Voľba zvonenia pre prichádzajúce videohovory.
• Zvonenie oznámenia: Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti,
››Odmietnuť so správou
• Zvukové tóny dotykov: Nastavenie zariadenia, aby pri dotyku tlačidiel
Upravenie správy na odoslanie volajúcemu, keď odmietnete hovor.
››Ďalšie nastavenia
ako sú prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
• Zvukový výber: Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie
alebo voľby na dotykovom displeji.
• ID volajúceho: Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete
• Čakajúci hovor: Aktivácia služby čakajúceho hovoru, kedy môžete počas
• Vibračná odozva: Nastavenie vibrácie zariadenia, ak sa dotknete tlačidiel.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračnej odozvy.
odchádzajúcich hovoroch.
hovoru prijať ďalší prichádzajúci hovor.
74 Nastavenia
alebo odomknete dotykovú obrazovku.
Displej
Umiestnenie a zabezpečenie
Zmena nastavení zobrazenia.
V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia a karty SIM/
USIM, a funkcie GPS.
• Tapety:
-- Tapeta úvodnej obrazovky: Voľba obrázka na pozadí pre nečinnú
obrazovku.
-- Tapeta zamkn. obrazovky: Voľba obrázka na pozadí pre uzamknutú
obrazovku.
• Štýl písma: Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať z
trhu Android zvolením Získať písma online.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Intenzita bielej farby: Upravenie intenzity farby pre biele tóny.
• Intenzita čiernej farby: Upravenie intenzity farby pre čierne tóny, na
vylepšenie hĺbky obrázku.
• Sýtosť: Upravenie saturácie farby.
• Animácia: Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne
podsvietenie displeja.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia úsporného režimu. V úspornom režime
zariadenie šetrí energiou úpravou vyváženia bielej na displeji a úrovne jasu.
• TV výstup: Voľba systému kódovania obrazu vášho televízora. ► str. 62
• Horizontálna kalibrácia: Kalibrovanie snímača zrýchlenia na upravenie
horizontálnej osi zariadenia, kvôli lepšiemu rozpoznaniu pohybu.
• Použiť bezdrôtové siete: Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou
WLAN a/alebo mobilných sietí.
• Použiť satelity GPS: Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie
vašej pozície.
• Nast. zamknutie obrazovky: Nastavte bezpečnostný kód uzamknutia.
Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto možnosť sa zmení na Zmeniť
zamkn. obrazovky.
-- Žiadne: Deaktivovanie uzamknutia obrazovky.
-- Vzor: Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
-- PIN: Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
-- Heslo: Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
-- Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN,
kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
-- Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na
karte SIM/USIM.
• Mobilný stopár: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie mobilného
stopára, ktorý vám pomôže lokalizovať zariadenie, keď ho stratíte alebo ho
niekto ukradne. ► str. 21
Nastavenia 75
• Nastaviť mobilného stopára: Keď si aktivujete mobilného stopára, môžete
si prispôsobiť nasledovné nastavenia.
Možnosti nastavenia sa môžu líšiť,. záleží od vášho regiónu alebo
poskytovateľa servisných služieb.
-- Nastaviť príjemcu: Nastavenie príjemcov správy z vášho strateného
zariadenia.
-- Konto Samsung: Nastavenie internetového konta Samsung, na diaľkovú
kontrolu vášho strateného zariadenia.
-- Zmeniť heslo: Zmena hesla funkcie mobilného stopára.
-- Pomocník: Vstup k pomocným informáciám funkcie mobilného stopára.
• Viditeľné heslá: Predvolene zariadenie z bezpečnostných dôvodov
zobrazuje vaše heslá ako ·. Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel
pri ich písaní.
• Vyberte správcov zariadenia: Prezeranie administrátorov nainštalovaných
vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia
a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
• Použiť bezpečné poverenia: Používaním certifikátov a poverení zaistíte
bezpečné používanie rôznych aplikácií.
• Inštalovať šifrované certifikáty z karty SD: Inštalácia šifrovaných
certifikátov uložených na pamäťovej karte.
• Nastaviť heslo: Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
• Vymazať ukladací priestor: Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia
a nastavenie nového hesla.
76 Nastavenia
Aplikácie
V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.
• Neznáme zdroje: Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných
zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu
Android.
• Spravovať aplikácie: Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných
v zariadení a overenie informácií o nich. Môžete si tiež pozrieť aplikácie,
ktoré sú aktuálne spustené, alebo uložené na pamäťovej karte.
• Spustené služby: Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete
spravovať.
• Využitie pamäte: Zobrazenie dostupnej pamäte a pamäte použitej
aplikáciami.
• Používanie batérie: Prezeranie množstva spotrebovanej energie otvorenými
aplikáciami.
• Vývoj:
-- Ladenie zariadenia USB: Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču
pomocou dátového kábla. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
-- Zostať v prebudenom stave: Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní
batérie ponechalo displej zapnutý.
-- Povoliť falošné umiestnenia: Umožnenie odosielania údajov o falošnej
polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania.
Využíva sa pri vývoji aplikácií.
• Samsung Apps: Voľba sieťového pripojenia (Wi-Fi alebo dátová sieť s
prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo
služby Samsung Apps.
Kontá a synchronizácia
Hľadať
V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie
alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.
V tejto časti môžete meniť nastavenia služby Google Search.
• Dátové pripojenie na pozadí: Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou
automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na
pozadí, bez otvárania aplikácií.
• Automatická synchronizácia: Zariadenie teraz bude synchronizovať
kontakty, kalendár a e-maily automaticky.
Súkromie
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zálohovania nastavení a údajov
• Google search:
-- Show web suggestions: Nastavenie zobrazovania návrhov počas
zadávania kľúčových slov.
-- Use My Location: Nastavenie zariadenie na používanie aktuálnej polohy
pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.
-- Search history: Nastavenie zobrazovania histórie vyhľadávania vášho
konta Google.
-- Manage search history: Správa histórie vyhľadávania vášho konta
Google.
aplikácie do servera Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov
aplikácie po preinštalovaní aplikácií na vašom zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Resetuje nastavenia na východiskové hodnoty
a vymaže všetky vaše údaje.
• Searchable items: Voľba typu položiek, ktoré chcete zahrnúť do hľadania.
• Clear shortcuts: Zmazanie informácií z posledných hľadaní.
Karta SD a pamäť zariadenia
››Vybrať miestne nastavenie
V tejto časti môžete zisťovať údaje o pamäťových kartách a zariadení, a
formátovať externú alebo internú pamäť.
Miestne nastavenie a text
V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.
Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.
››Vybrať metódu vstupu
Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.
Nastavenia 77
››Swype
• Jazyk: Vyberte jazyky, ktoré chcete používať na zadanie textu.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať,
mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
• Veľkosť klávesnice: Vyberte veľkosť klávesnice.
• Predvídanie slov: Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete,
a zobrazovanie návrhov slov.
• Zvukové efekty: Vyberte upozornenie, ak sa tam nenachádzajú žiadne
alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát poklepete na slovo.
• Vibrácia pri stlač.: Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
• Zapnúť rady: Nastavte kvôli upozorneniu rýchlej pomoci blikaním
indikátora.
• Automat. medzery: Nastavenie automatického vkladania medzier medzi
slová.
• Aut. veľké písmená: Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena
na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke,
otázniku alebo výkričníku.
• Ukázať kompletnú čiaru: Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na
klávesnici.
• Okno pre výber slov: Nastavenie frekvencie zobrazovania zoznamu slov.
• Rýchlosť vs. presnosť: Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
• Pomocník Swype: Zobrazenie pomocníka pre používanie klávesnice Swype.
• Kurz: Pokyny, ako pomocou klávesnice Swype písať text rýchlejšie.
• Verzia: Zobrazenie informácií o verzii.
78 Nastavenia
››Klávesnica Samsung
• Jazyk písaného textu: Vyberte jazyky, ktoré chcete používať na zadanie
textu.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať,
mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
• XT9: Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou režimu
prediktívneho zadávania.
• Rozšírené nastavenia slovníka XT9: Aktivácia pokročilých funkcií
režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo
nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
• Automatická bodka: Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď
dvakrát poklepete po lište medzery.
• Automatické veľké písmená: Nastavenie automatickej zmeny prvého
písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad
bodke, otázniku alebo výkričníku.
• Hlasový vstup: Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu
hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
• Prehliadka: Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.
Hlasový vstup a výstup
Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.
››Nastavenia rozpoznávania hlasu
• Jazyk: Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
• Bezpečné vyhľadávanie: Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného
textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
• Blokovať nevhodné slová: Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie
rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
››Nastavenia prevodu textu na reč
• Vypočuť príklad: Počúvanie hovoreného textu ako príkladu. Inštalácia
hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
• Vždy použiť moje nastavenia: Zariadenie nastavte na používanie
nastavení, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách skôr, ako východiskové
nastavenia.
• Predvolený nástroj: Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený
text.
• Inštalovať hlasové údaje: Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na
používanie funkcie textu na rozprávanie.
• Rýchlosť reči: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
• Jazyk: Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
• Nástroje: Pozrite si motory textu na rozprávanie stiahnuté z obchodu
Android.
Zjednodušenie ovládania
Zmena nastavení funkcií prístupu.
• Služby zjednodušenia ovládania: Výber aplikácie prístupnosti na
používanie. Táto možnosť je dostupná iba keď si do vášho zariadenia
stiahnete aplikáciu.
• Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie, aby sa zariadenie vyplo po stlačení
[ ].
Dátum a čas
Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na
zariadení zobrazuje čas a dátum.
• Automaticky: Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných
časových pásem.
• Nastaviť dátum: Ručné nastavenie dátumu.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Nastaviť čas: Ručné nastavenie času.
• Použiť 24-hodinový formát: Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom
formáte.
• Vybrať formát dátumu: Voľba formátu dátumu.
Informácie o zariadení
V tejto časti si môžete zobraziť informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav
a naučiť sa, ako ho používať.
• Zjednodušenie ovládania: Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si
stiahli, ako napríklad Talkback alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú,
melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
Nastavenia 79
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne
Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa
zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:
• Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu
Kód
Heslo
PIN
PUK
PIN2
Skúste problém vyriešiť takto:
Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať
heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať
kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/
USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu
Uzamknúť kartu SIM.
Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli
niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN.
Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa
služieb.
Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2,
musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie
informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete
stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
• Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti používať.
Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
80 Riešenie problémov
Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne,
vyskúšajte nasledovné:
brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s
dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
• Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a
suché.
• Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do
servisného strediska Samsung.
Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby
Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže
byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie reaguje,
ale zasekol sa niektorý program, ukončite program pomocou správcu úloh.
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte [ ] na 8 – 10
sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu
(reset). V režime Menu vyberte Nastavenia → Súkromie → Obnoviť údaje
od výrobcu → Reset. zariadenie → Vymazať všetko.
Hovory sa prerušujú
Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete
stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
Odchádzajúce hovory sa nespájajú
• Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
• Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
Prichádzajúce hovory sa nespájajú
• Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
• Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili
blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.
Kvalita zvuku je nízka
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete
stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí
• Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
• V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
• Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie
Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká
Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo
vymeňte batériu.
Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo
vypína
Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju
za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie,
alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce.
Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon
zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy
Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu
dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení
fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením
súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po
vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.
hovorov.
Riešenie problémov 81
Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové
správy
Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung
prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v
zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením
súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights
Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že
máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
• Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
• Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení,
ku ktorému sa chcete pripojiť.
• Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v
dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).
Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné
stredisko Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí
• Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
• Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
82 Riešenie problémov
Bezpečnostné opatrenia
Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho
použitím si prečítajte nasledujúce informácie.
• Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riaďte všetkými
Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru
alebo výbuchu
Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené
elektrické zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku
ťahaním za kábel
Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj.
Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
miestnymi predpismi.
• Neklaďte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či
radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by
mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením
• Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či
prístroja.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného
a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred
nárazmi
Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach
s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom
Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané
Nepoužívajte prístroj počas búrky
Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých
oblastiach.
Neskratujte nabíjačku alebo batériu
Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion)
batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom
servisnom stredisku.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení
Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Prístroj môže byť inými
elektronickými zariadeniami rušený.
Bezpečnostné opatrenia 83
Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora
• Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora –
prístroj ho môže rušiť.
V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť
k poruche elektronických zariadení motorového vozidla.
• Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm
Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných
týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.
Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré
by mohlo byť rušené rádiovými signálmi
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami
a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných
prístrojov pri vedení motorového vozidla.
od kardiostimulátora.
• Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane
tela, než sa nachádza kardiostimulátor.
Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia
a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.
Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií
o možnom rušení rádiovými signálmi
Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším prístrojom. Obráťte
sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.
Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte
• Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
• Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív
či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
• Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti
vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.
Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite
Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné
zariadenie lietadla.
84 Bezpečnostné opatrenia
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané
zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju
a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:
• Používajte súpravu handsfree.
• Oboznámte sa so svojím zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či
opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie
alebo príjem hovoru.
• Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať zariadenie
bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju
hlasovú schránku.
• Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej
premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale
taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo
listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte,
alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš
automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte
premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu
pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil,
a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
• Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo
naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
• Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete
svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození
ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo
zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné
pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej
nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne
netiesňové číslo.
Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného
prístroja
Udržujte prístroj v suchu
• Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo
elektronických obvodov.
• Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vypnite prístroj. Utrite prístroj handričkou a odneste do
servisného strediska.
• Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde
k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí
Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.
Prístroj neklaďte na šikmé plochy
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte
pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C
• Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť
k explózii prístroja.
• Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske
automobilu).
• Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C.
Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče
alebo šperky
• Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.
• Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné
lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
• Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj
pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho
vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob
• Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
• Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.
Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi
• Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
• Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.
Bezpečnostné opatrenia 85
V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
• Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál
schválený výrobcom
• Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť
Chráňte svoj sluch
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
• Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť
a spôsobiť nehodu.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba
minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní
Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.
jeho poruchu.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či
spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.
Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť
Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
• Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.
• Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
• Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.
V priebehu hovoru:
• Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
• Hovorte priamo do mikrofónu.
• Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že
prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.
• Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú
počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často
odpočívajte.
• Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu.
Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky
Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický
na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie
pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.
Čistenie prístroja:
• Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
• Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom.
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného
strediska Samsung a nechajte ho opraviť.
86 Bezpečnostné opatrenia
Prístroj používajte iba na stanovený účel
Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných
Nedovoľte, aby prístroj používali deti
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným,
prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.
Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne
• Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
• Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať
airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie
pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude
zrušená platnosť záruky výrobcu.
Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť
k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných
zariadení.
• Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta
znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové
volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob,
ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.
Uistite sa, že ste si zálohovali dôležité údaje
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
Nedistribujte copyrightom chránené materiály
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia
vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný
za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených
copyrightom.
Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate –
špecifická miera absorpcie)
Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej
frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju
mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická
miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.
Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 1,07 W/kg.
pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj
vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú
stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje
celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice
o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom.
Pri nosení výrobku, alebo ak ho používate, keď je teleso opotrebované, udržiavajte
minimálne 5 mm vzdialenosť od telesa, aby ste zabezpečili súlad s RF požiadavkami
týkajúcimi sa ožiarenia.
Bezpečnostné opatrenia 87
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného
odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia
môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s
týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v
mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej
zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v
ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku
by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým
odpadom.
V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria
obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice
2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné
prostredie.
88 Bezpečnostné opatrenia
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie
likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému
bezplatného zberu batérií.
Batéria integrovaná v tomto výrobku nie je užívateľsky vymeniteľná. Pre informácie o jej
výmene, prosím kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.
Vyhlásenie
Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené
autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom
vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné
použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom
obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte
výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah
ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať,
odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich
žiadnym spôsobom distribuovať.
“OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ “AKO SÚ”. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI
IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ
ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ
ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ,
ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ
TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE,
VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO
Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU
STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD
INFORMOVANÁ.”
Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung
nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek
obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení,
nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť
tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek
prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto
zariadenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami.
Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo
na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.
Bezpečnostné opatrenia 89
Register
AllShare 61
automatické odmietnutie 41
batéria
nabíjanie 8
Bluetooth
aktivácia 60
nájdenie a spárovanie so zariadeniami 60
odosielanie dát 60
príjem dát 60
čakajúci hovor 41
čas a dátum, nastavenie 19
denná porada 31
denník hovorov 42
digitálny rám 68
DLNA
pozri AllShare
dotykový displej
používanie 16
uzamknutie 16
90 Register
ebook
čítanie 28, 65
import 65
sťahovanie 28
e-mail
nastavenie účtov 35
odoslanie 35
zobrazenie 36
fotoaparát
prispôsobenie fotoaparátu 47
prispôsobenie videokamery 49
vytváranie fotografií 45
zaznamenanie videí 48
fotografie
fotografovanie v režime Detekcia
úsmevu 47
vytváranie 45
vytváranie panoramatických 46
vytváranie podľa scény 46
vytváranie sérií 46
vytvorenie autoportrétu 47
zobrazenie 50
galéria
prehrávanie videí 51
prezeranie fotografií 50
Google Mail 34
Google Maps 32
Google Talk 36
hlasová pošta 38
hlasové hľadanie 70
hlasové hovory
používanie volieb 39
prijatie 39
uskutočnenie 39
hovory
čakajúci 41
denník hovorov 42
konferenčné 40
medzinárodné čísla 39
odmietnutie 39
používanie volieb počas hlasových 39
používanie volieb počas videohovoru 40
presmerovanie 41
prijatie 39
uskutočnenie 39
zobrazenie zmeškaných 40
Internet
pozri webový prehliadač
jas, displej 20
jazyk 77
kalendár
vytváranie udalostí 54
zobrazenie udalostí 55
karta SIM
inštalácia 9
uzamknutie 21
karta USIM
inštalácia 9
uzamknutie 21
kontakty
import a export 54
kopírovanie 53
vytvorenie 52
manažér sťahovania 68
market 30
mobilný stopár 21
multimediálne správy
odoslanie 37
zobrazenie 38
poznámky
vytvorenie 55
zobrazenie 55
načrtnúť poznámku 70
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 43
pridanie súborov 43
vytváranie zoznamov skladieb 44
nastavenia
aplikácie 76
bezdrôtové pripojenie a sieť 72
dátum a čas 79
displej 75
hľadať 77
kontá a synchronizácia 77
miestne nastavenie a text 77
nastavenie hovorov 73
o zariadení 79
SD karta a pamäť zariadenia 77
súkromie 77
umiestnenie a zabezpečenie 75
vstup a výstup hlasu 79
zjednodušenie ovládania 79
zvuk 74
obrazovka menu
organizácia 19
prístup 18
pamäťová karta
formátovanie 11
vkladanie 10
vyberanie 11
prehrávač videí 50, 51
presmerovanie hovorov 41
pripojenia
Bluetooth 59
DLNA 61
PC 56
WLAN 57
prístupové kódy 80
Pulse 29
režim letu 12
režim pevnej voľby 41
režim TV výstup 62
Samsung Apps 29
Samsung Kies 56
Služba ThinkFree Office 65
Register 91
spojenia s počítačom
Samsung Kies 56
veľkokapacitné pamäťové zariadenie 56
Windows Media Player 56
textové správy
odoslanie 37
zobrazenie 38
správca súborov
kopírovanie alebo vyrezanie súborov 67
mazanie súborov 67
otváranie súborov 67
podporované formáty súborov 67
upozornenia
deaktivácia 69
vypnutie 69
vytvorenie 69
správca úloh 70
správy
nastavenie e-mailových účtov 35
odosielanie multimediálnych 37
odosielanie textových 37
odoslanie e-mailovej 35
prístup k hlasovej pošte 38
svetový čas 70
synchronizácia 56
telefónny zoznam
hľadanie kontaktov 52
vytváranie kontaktov 52
vytváranie skupín 53
textové poznámky 55
92 Register
tichý režim 12
videá
prehrávanie 50, 51
vytváranie 48
videohovory
používanie volieb 40
prijatie 39
uskutočnenie 39
VPN pripojenia
pripojenie k 64
vytvorenie 63
vybalenie 8
webový prehliadač
otvorenie viacerých strán 26
prehliadanie webových stránok 25
pridanie RSS kanálov 27
pridávanie záložiek 27
vyhľadávanie informácií hlasom 26
Windows Media Player 56
WLAN
aktivácia 57
použitie WPS 58
vyhľadanie a pripojenie k sieťam 58
YouTube
nahrávanie videí 31
sledovanie videí 30
zadávanie textu 22
základná obrazovka
odstraňovanie položiek 18
posúvanie položiek 18
pridávanie položiek 17
zámok PIN 21
zariadenie
ikony indikátora 14
nastavenia 72
panel skratiek 18
prispôsobenie 19
tlačidlá 14
usporiadanie 13
zapnutie alebo vypnutie 12
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi :
GT-P1000
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/
alebo inými normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAR EN 62311 : 2008
EN 50371 : 2002
IEC 62209-2 : 2010
Vladne odporčanie 1999/519/EC
ElektromagnetickáEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli
vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými
požiadavkami smernice 1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne
popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom
nasledovných autorizovaných orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená tu:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24
Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória
(miesto a dátum vydania)
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo
servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne
kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.
Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync)
1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových
stránok Samsung (www.samsung.com/kies) a
nainštalujte si ju do počítača.
2. V režime Menu vyberte Nastavenia → Bezdrôtové
pripojenie a sieť → Nastavenie USB → Samsung
Kies.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu
počítaču.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.
www.samsung.com
Slovak. 01/2012. Rev. 1.1
Download PDF