Samsung | SM-T310 | Samsung SM-T310 Užívateľská príručka (Jellybean)

SM-T310
Používateľská príručka
www.samsung.com
Informácie o tejto príručke
Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom
štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom
tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.
• Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
• Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného
poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na
adrese www.samsung.com.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia,
používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
2
Informácie o tejto príručke
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úpravou operačného systému zariadenia alebo inštaláciou softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Autorské práva
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
3
Informácie o tejto príručke
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
™
™
™
™
™ Store a
• Logo Android, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
Google Talk sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
®
™
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
DivX , DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky
spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností
a sú použité na základe licencie.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO
®
DivX je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou
spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie s certifikáciou DivX Certified ktoré
prešlo dôkladným testovaním, aby sa potvrdilo, že prehráva videá vo formáte DivX. Ďalšie
informácie a softvérové nástroje slúžiace na konvertovanie súborov na videá vo formáte DivX
nájdete na lokalite www.divx.com.
®
INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
®
Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať filmy
zakúpené zo služby DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, vyhľadajte v
ponuke nastavenia zariadenia časť DivX VOD. Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete na
lokalite vod.divx.com.
®
®
Zariadenie s certifikáciou DivX Certified na prehrávanie videa vo formáte DivX podporuje videá
do rozlíšenia HD 720p vrátane prémiového obsahu.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol
dvojitého D sú registrované ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
4
Obsah
Začíname
32
Pripojenie k sieti Wi-Fi
33
Nastavenie kont
34
Prenos súborov
35
Zabezpečenie zariadenia
37
Aktualizácia zariadenia
8
Popis zariadenia
9
Tlačidlá
10
Obsah balenia
10
Nabíjanie batérie
13
Vloženie pamäťovej karty
14
Zapnutie a vypnutie zariadenia
15
Držanie zariadenia
Komunikácia
15
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
38
Kontakty
15
Nastavenie hlasitosti
41
E-mail
15
Prepnutie do tichého režimu
43
Google Mail
44
Talk (Hangouts)
44
Google+
45
Messenger
45
ChatON
Základy
16
Indikačné ikony
17
Používanie dotykového displeja
20
Pohyby na ovládanie zariadenia
22
Aktivácia zobrazenia viacerých okien
Web a sieť
23
Oznámenia
46
Internet
23
Panel rýchleho nastavenia
47
Chrome
24
Domovská obrazovka
48
Bluetooth
27
Uzamknutá obrazovka
49
Screen Mirroring
28
Používanie aplikácií
50
Samsung Link
28
Obrazovka aplikácií
51
Group Play
29
Pomocník
52
WatchON
30
Zadávanie textu
53
Smart Remote
5
Obsah
Médiá
54
Prehrávač hudby
55
Fotoaparát
61
Galéria
64
Fotopríbeh
66
Paper Artist
67
Prehrávač videí
68
YouTube
69
Flipboard
84
Kalkulačka
84
S prekladač
85
S Voice
86
Google
87
Hlasové vyhľadávanie
87
Moje súbory
88
Stiahnuté položky
88
TripAdvisor
Cestovanie a informácie o
umiestnení
Obchody s aplikáciami a
médiami
89
Mapy
90
Miesta
91
Navigácia
70
Obchod Play
71
Samsung Apps
71
Game Hub
72
Music Hub
73
Play Books
Nastavenia
73
Filmy Play
92
Informácie o nastaveniach
73
Hudba Play
92
Wi-Fi
74
Readers Hub
93
Bluetooth
74
Výukové centrum
93
Využitie dát
93
Ďalšie nastavenia
94
Režim blokovania
94
Jazdný režim
95
Zvuk
95
Zobrazenie
96
Ukladací priestor
97
Režim šetrenia energie
97
Batéria
97
Správca aplikácií
97
Lokalizačné služby
Pomôcky
75
Poznámka
76
Plánovač S
78
Dropbox
79
Cloud
80
Polaris Office
82
Upozornenie
83
Svetový čas
6
Obsah
98
Uzamknúť obrazovku
99
Zabezpečenie
100 Jazyk a vstup
103 Cloud
103 Zálohovanie a resetovanie
103 Pridať konto
103 Pohyb
104 Hlasové ovládanie
104 Príslušenstvo
104 Dátum a čas
105 Zjednodušenie ovládania
106 Informácie o zariadení
106 Nastavenia Google
Riešenie problémov
7
Začíname
Popis zariadenia
Predný fotoaparát
Svetelný snímač
Mikrofón
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo hlasitosti
Dotykový displej
IrLED
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Možnosti
Multifunkčný
konektor
Konektor pre
slúchadlá
Zadný fotoaparát
GPS anténa
Slot pre pamäťovú
kartu
Reproduktor
Reproduktor
8
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo vybitie batérie.
• Nepoužívajte ochranné prvky obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
Vypínacie
tlačidlo
Možnosti
• Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné
chyby alebo ktoré sa zablokovalo či prestalo reagovať, stlačte a
podržte toto tlačidlo 8 až 10 sekúnd.
• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po
vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu
uzamknutia.
• Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu
obrazovku.
• Ťuknutím a podržaním na domovskej obrazovke spustíte
vyhľadávanie Google.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy
použitých aplikácií.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
9
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná Príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené
používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo výlučne závisí od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí
správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
10
Začíname
Nabíjanie pomocou nabíjačky
Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotyková obrazovka nemusí fungovať.
V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
11
Začíname
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa zariadenie malo
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky.
Kontrola stavu nabitia batérie
Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce
ikony:
Nabíjanie
Úplne nabitá
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
12
Začíname
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s vaším zariadením.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú
kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje len pamäťové karty so systémom súborov FAT. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku SD memory card sa zobrazí
adresár so súbormi na pamäťovej karte.
1 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
2 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
13
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ukladací priestor → Odobrať kartu SD.
Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ukladací
priestor → Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD → Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
dát uložených na karte. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát v dôsledku činnosti
používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
14
Začíname
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
• Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom
ťuknite na položku Letový režim.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Držanie zariadenia
Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením
alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu.
Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.
Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo pohnite
prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutej obrazovky v jej dolnej časti.
Nastavenie hlasitosti
Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť
zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.
Prepnutie do tichého režimu
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
• Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Stlmiť.
• Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Zvuk.
15
Základy
Indikačné ikony
Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie
používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ikona
Význam
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Synchronizované s webom
Pripojené k počítaču
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
16
Základy
Používanie dotykového displeja
Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
Gestá prstami
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
17
Základy
Potiahnutie
Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a
potiahnite ju na požadované miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, dvakrát ťuknite na príslušnú položku.
Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
18
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
19
Základy
Pohyby na ovládanie zariadenia
Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na
domovskej obrazovke postupne ťuknite na položku Aplik. → Nastavenia → Pohyb a potom
potiahnite prepínač v pravom hornom rohu obrazovky smerom doprava.
Otočenie obrazovky
Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie,
displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.
Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku Otočenie obraz.
• Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Napríklad keď
zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.
20
Základy
Prechod rukou cez obrazovku
Prejdením rukou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka
Galéria → Screenshots. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Zakrytie
Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.
21
Základy
Aktivácia zobrazenia viacerých okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie.
• Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie zobrazenia viacerých okien.
• Pri spúšťaní aplikácií, ktoré obsahujú multimediálne súbory, ako napríklad hudbu alebo
videá, sa prehrá zvuk z oboch aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Ak chcete použiť funkciu zobrazenia viacerých okien, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zobrazenie a potom začiarknite políčko možnosti Viac okien.
Používanie panela funkcie zobrazenia viacerých okien
Ak chcete aktivovať panel funkcie zobrazenia viacerých okien, ťuknite na položku
a podržte
ju. Na ľavej strane displeja sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien (Multi Window).
Vyberte jednu aplikáciu a potom presuňte druhú aplikáciu na nové miesto. Ak chcete deaktivovať
a podržte ju.
panel funkcie zobrazenia viacerých okien, ťuknite na položku
Posúvaním pruhu medzi panelmi aplikácie nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť panelov.
Ťuknutím na rukoväť panelu môžete panel skrývať a zobrazovať. Ťuknite a podržte rukoväť a jej
presunutím k ľavému alebo pravému okraju obrazovky panel presuňte. Keď je panel skrytý, ťuknite
a podržte rukoväť a potom ju posunutím nahor alebo nadol premiestňujte.
22
Základy
Používanie aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien
Počas používania aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien ťuknite na položku
použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Otočenie poradia okien.
• : Maximalizovanie okna na celú obrazovku.
• : Zatvorenie aplikácie.
alebo
a
Oznámenia
V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré uvádzajú nové
správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že
stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak
chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.
Panel rýchleho nastavenia
Na paneli rýchleho nastavenia môžete zobraziť aktuálne nastavenia zariadenia. Potiahnite stavový
riadok nadol, ťuknutím na položku
otvorte panel rýchleho nastavenia a potom použite jednu z
nasledujúcich možností:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Režim čítania: Aktivácia alebo deaktivácia režimu čítania. V režime čítania bude zariadenie
chrániť váš zrak pri čítaní v noci. Ak chcete vybrať aplikácie, pre ktoré sa použije, postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie → Režim čítania.
• Zvuk: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu.
• Otočenie obraz.: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
23
Základy
• Režim blokov.: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude
zariadenie blokovať oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovať, ťuknite
na položky Nastavenia → Režim blokovania.
• Šetren. energie: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
• Screen Mirroring: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky
telefónu na televízore.
• Viacero okien: Použitie funkcie zobrazenia viacerých okien.
• Režim jazdy: Aktivácia alebo deaktivácia jazdného režimu.
• Intel. zap.obr.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie smart stay.
• Synchron.: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
• Letový režim: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli rýchleho nastavenia, otvorte panel rýchleho
a potom ťuknite na položku a presuňte ju na iné miesto.
nastavenia, ťuknite na položku
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa
na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
Zmena usporiadania položiek
Pridanie ikony aplikácie
Na Domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik., ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a
potom ju potiahnite na ukážku panela.
24
Základy
Pridanie položky
Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním widgetov, priečinkov alebo panelov.
Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte jednu z
nasledujúcich kategórií:
• Aplikácie a miniaplikácie: Pridanie widgetov alebo aplikácií na domovskú obrazovku.
• Priečinok: Vytvorenie nového priečinka.
• Stránka: Pridanie nového panela na domovskú obrazovku.
Premiestnenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Odstránenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti
domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.
Zmena usporiadania panelov
Pridanie nového panela
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť stránku →
.
Premiestnenie panela
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto.
→ Upraviť stránku, podržte ukážku panela a potom ju
Odstránenie panela
→ Upraviť stránku, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a
Postupne ťuknite na položky
potom ju potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.
25
Základy
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.
→ Nastaviť tapetu → Domovská
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
obrazovka a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Galéria: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov
stiahnutých z internetu.
• Živé tapety: Zobrazenie animovaných obrázkov.
• Tapety: Zobrazenie obrázkov tapiet.
Vyberte obrázok a ťuknite na položku Nastaviť tapetu. Môžete tiež vybrať obrázok, zmeniť jeho
veľkosť potiahnutím rámu a potom ťuknúť na položku Hotovo.
Používanie widgetov
Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej
obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskej obrazovku.
• Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených
na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
• Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Pridanie widgetov na domovskú obrazovku
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Widgety. Prejdite doľava alebo
doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na domovskú
obrazovku.
Používanie widgetu odkazu na nastavenie
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Widgety a potom ťuknutím
a podržaním položky Odkaz na nastavenia otvorte zoznam možností nastavení. Zo zoznamu
položiek si vyberte položku, ktorej odkaz sa pridá na domovskú obrazovku.
26
Základy
Uzamknutá obrazovka
Uzavretá obrazovka bráni zariadeniu vykonať nechcenú operáciu v čase, keď ho nepoužívate a
umožňuje vám pridávať praktické widgety.
Pridávanie widgetov
Ak chcete widgety používať, keď je obrazovka zamknutá, na obrazovke aplikácií postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Uzamknúť obrazovku a potom začiarknite políčko Viacero
miniaplikácií.
Widgety nie je možné používať na uzamknutej obrazovke, keď sú aktivované funkcie
zabezpečenia.
Ťuknite na oblasť panelu widgetov v hornej časti obrazovky. Prejdite na poslednú stránku, ťuknite
a vyberte widget, ktorý chcete pridať na uzamknutú obrazovku.
na položku
Zmena usporiadania panelov
Premiestnenie panela
Potiahnite doľava alebo doprava v oblasti panela widgetov, ťuknite a podržte ukážku panela a
potiahnite ju na nové miesto.
Odstránenie panela
Potiahnite doľava alebo doprava v oblasti panela widgetov, ťuknite a podržte ukážku panela a
potiahnite ju do koša v hornej časti obrazovky.
27
Základy
Používanie aplikácií
V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po
internetové aplikácie.
Otvorenie aplikácie
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná
aplikácia.
Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií
Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.
Ukončenie aplikácie
Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.
Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku
a ťuknutím na položku Ukon. vedľa
aplikácie ukončite požadovanú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite
na položku Ukončiť všetko. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov a potom ťuknúť na
položku .
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke Aplikácie sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik.
Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Zmena usporiadania aplikácií
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
28
Základy
Usporiadanie pomocou priečinkov
Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na položku Vytvoriť priečinok. Zadajte názov priečinka a ťuknite na tlačidlo OK.
Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku Ulož uložte
usporiadanie.
Zmena usporiadania panelov
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Inštalácia aplikácií
Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad Samsung Apps.
Odinštalovanie aplikácií
Postupne ťuknite na položky
→ Odinštalovať. a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
Zdieľanie aplikácií
Stiahnuté aplikácie môžete zdieľať s ostatnými prostredníctvom e-mailu, funkcie Bluetooth alebo
ďalších spôsobov.
→ Zdieľať aplikácie, vyberte aplikácie, ťuknite na položku
Postupne ťuknite na položky
Hotovo a vyberte spôsob zdieľania. Ďalšie kroky sa líšia v závislosti od vybratého spôsobu.
Pomocník
Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie
alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Ťuknite na položku Pomocník na obrazovke aplikácií. Vybratím položky zobrazte tipy.
29
Základy
Zadávanie textu
Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena typu klávesnice
Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku Vybrať metódu
vstupu a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.
Používanie klávesnice Samsung
Prepnutie na režimu rukopisu.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Prechod na ďalší riadok.
Písanie veľkých písmen.
Písanie veľkých písmen.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
Pridanie položky zo schránky.
Zadávanie veľkých písmen
Pred zadaním znaku ťuknite na tlačidlo
tlačidlo dvakrát.
. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na
Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky
a ťuknutím na položku
podržte položku
a presuňte pohyblivú klávesnicu na iné miesto.
Ťuknutím na položku
prepnete klávesnicu na pevnú.
30
. Ťuknite a
Základy
Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami
Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava
môžete meniť jazyky klávesnice.
Rukopis
Ťuknite na položku
a potom prstom napíšte slovo. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú
navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.
Zadávanie textu hlasom
Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text,
ktorý ste povedali.
Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho
zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.
Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.
Kopírovanie a vkladanie
Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak
chcete text skopírovať, ťuknite na položku Kopírovať, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na
položku Vystrihnúť. Vybratý text sa skopíruje do schránky.
Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť,
podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
31
Základy
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. (str. 92)
Pred používaním internetových aplikácií sa uistite, že pripojenie Wi-Fi je aktívne.
Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi
Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku Wi-Fi zapnite alebo vypnite túto funkciu.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieťam Wi-Fi
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi, a potom potiahnite
prepínač Wi-Fi smerom doprava.
V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo
a ťuknite na položku Pripojiť. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa
zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť
dostupná.
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku Pripojiť.
32
Základy
Odstránenie uložených sietí Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
položku Zabudnúť.
Nastavenie kont
Aplikácie Google, ako napríklad Obchod Play, vyžadujú konto Google a obchod Samsung Apps
vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a
konto Samsung.
Pridanie kont
Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie
Google bez toho, ste boli prihlásení.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo si ho chcete zaregistrovať, na obrazovke
aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pridať konto → Google. Ak sa chcete
zaregistrovať, ťuknite na položku Nový, alebo ťuknite na položku Existujúci a podľa pokynov na
obrazovke dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré kontá Google.
Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia, vyberte názov konta v časti Kontá, vyberte
konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstr. konto.
33
Základy
Prenos súborov
Zvukové súbory, videosúbory, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do
počítača a naopak.
Niektoré aplikácie podporujú nasledujúce formáty súborov. V závislosti od verzie
softvéru zariadenia alebo operačného systému počítača nie sú niektoré formáty súborov
podporované.
• Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac a flac
• Obrázky: bmp, gif, jpg a png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf a mkv
• Dokumenty: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx,
pdf, hwp, txt, asc, rtf a zip
Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať knižnice médií, kontakty a
kalendáre a synchronizovať ich so zariadeniami Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies
si môžete stiahnuť z webovej lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
34
Základy
Prepojenie s programom Windows Media Player
Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Zabezpečenie zariadenia
Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístup k vašim
osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri
každom odomykaní.
Nastavenie odomknutia tvárou
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Uzamknúť obrazovku →
Uzamknutie obrazovky → Odomknutie tvárou.
Umiestnite tvár do rámu a nechajte ju nasnímať. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý
sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou.
35
Základy
Nastavenie odomknutia tvárou a hlasom
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Uzamknúť obrazovku →
Uzamknutie obrazovky → Tvár a hlas.
Umiestnite tvár do rámu, nechajte ju nasnímať a potom nastavte hlasový príkaz. Potom nastavte
záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí
odomknúť tvárou ani hlasom.
Nastavenie vzoru
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Uzamknúť obrazovku →
Uzamknutie obrazovky → Vzor.
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
Nastavenie kódu PIN
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Uzamknúť obrazovku →
Uzamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.
Nastavenie hesla
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Uzamknúť obrazovku →
Uzamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným
zadaním.
36
Základy
Odomknutie zariadenia
Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies
automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne.
Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe
pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Aktualizácia softvéru → Aktualizovať.
37
Komunikácia
Kontakty
Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších
informácií.
Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
Správa kontaktov
Vytvorenie kontaktu
ťuknite na položku
a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
Úprava kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie kontaktu
Ťuknite na položku
.
Vyhľadávanie kontaktov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na ľavej strane
zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
38
Komunikácia
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• : Vytvorenie e-mailu.
Zobrazenie kontaktov
V predvolenom nastavení sa v zariadení zobrazujú všetky kontakty uložené v zariadení alebo v
inom konte.
Postupne ťuknite na položky
kontakty uložené.
→ Kontakty na zobrazenie, a potom vyberte miesto, kde sú
Presunutie kontaktov
Presunutie kontaktov na Google
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť kontá → Zlúčiť s kontom Google.
Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
.
Presunutie kontaktov do konta Samsung
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť kontá → Zlúčiť s kontom Samsung account.
Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Importovanie kontaktov
→ Import/export → Importovať z karty SD alebo
Postupne ťuknite na položky
Importovať z ukl. priest. USB.
Exportovanie kontaktov
→ Import/export → Exportovať na kartu SD alebo
Postupne ťuknite na položky
Exportovať do ukl. priest. USB.
Zdieľanie kontaktov
→ Import/export → Zdieľať vizitku cez, vyberte kontakty,
Postupne ťuknite na položky
ťuknite na položku Hotovo a vyberte spôsob zdieľania.
39
Komunikácia
Obľúbené kontakty
Postupne ťuknite na položky Obľúbené.
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Pridať do obľúbených položiek: Pridanie kontaktov medzi obľúbené kontakty.
• Odstrániť z obľúbených položiek: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
• Zobrazenie mriežky / Zobrazenie zoznamu: Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo
zoznamu.
• Pomocník: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.
Skupiny kontaktov
Postupne ťuknite na položky Skupiny.
Pridanie kontaktov do skupiny
→ Pridať člena. Vyberte kontakty,
Vyberte skupinu a potom postupne ťuknite na položky
ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na položku Hotovo.
Správa skupín
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Upraviť: Zmena nastavení skupiny.
• Pridať člena: Pridanie členov do skupiny.
• Odstrániť člena: Odstránenie členov zo skupiny.
• Odoslať e-mail: Odoslanie e-mailu členom skupiny.
• Zmeniť poradie: Ťuknite na položku
vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor
alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku Hotovo.
• Pomocník: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.
Odstraňovanie skupín
Ťuknite na položku , vyberte používateľom pridané skupiny a potom ťuknite na položku
Odstrániť. Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
40
Komunikácia
Odoslanie e-mailu členom skupiny
→ Odoslať e-mail, vyberte členov a potom
Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky
ťuknite na položku Hotovo.
Vizitka
Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.
Ťuknite na položku Nastaviť profil, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo,
e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku Uložiť. Ak ste pri nastavovaní
zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti JA a ťuknutím na položku
upravte informácie.
Postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať vizitku cez a vyberte spôsob zdieľania.
E-mail
Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku Ďalší. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na
položku Manuálne nastav. Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.
→ Nastavenia →
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
Pridať konto.
Odosielanie správ
Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku
v hornej časti
obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku Odoslať.
Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
.
Ak chcete pridať ďalších príjemcov, ťuknite na položku Kópia/skrytá kópia.
Ťuknutím na položku
priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie,
ťuknite na položku
.
41
Komunikácia
Odosielanie naplánovaných správ
Počas vytvárania správy ťuknite na položku
. Začiarknite možnosť Naplánovať odoslanie,
nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku Hotovo. Zariadenie odošle správu v zadaný deň
a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Čítanie správ
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne
načítať nové správy, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.
Odpovedanie na správu.
Preposlanie správy.
Vytvorenie správy.
Odstránenie správy.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Otvorenie príloh.
Prechod na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu správu.
Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku Uložiť prílohu uložíte.
42
Komunikácia
Google Mail
Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.
Ťuknite na položku Google Mail na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.
Odosielanie správ
V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku
potom ťuknite na položku ODOSLAŤ.
, zadajte príjemcov, predmet a správu a
Ak chcete pridať ďalších príjemcov, ťuknite na položku + KÓPIA/SKR.KÓPIA.
Ak chcete priložiť obrázky, ťuknite na položku
.
Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky
Ak chcete priložiť videá, postupne ťuknite na položky
Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky
→ Uložiť koncept.
→ Priložiť video.
→ Zahodiť.
Čítanie správ
Odstránenie tejto správy.
Dlhodobé uchovanie tejto správy.
Pridanie menovky k tejto správe.
Označenie správy ako neprečítanej.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov.
Preposlanie tejto správy ostatným.
Odpovedanie všetkým príjemcom.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Odpovedanie na túto správu.
Zobrazenie ukážky prílohy.
43
Komunikácia
Menovky
Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa
zobrazia správy s označením Doručená pošta.
Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, ťuknite na položku
ktorú chcete priradiť.
a vyberte menovku,
Talk (Hangouts)
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami.
Ťuknite na položku Talk (Hangouts) na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z
výsledkov, a začnite konverzovať.
Google+
Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od
spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Google+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknutím na položku Všetky kruhy zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol
zobrazujte príspevky z vašich kruhov.
Ak chcete použiť ďalšie funkcie sociálnej siete, ťuknite na položku
44
.
Komunikácia
Messenger
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami prostredníctvom služby rýchleho zasielania
správ Google+.
Ťuknite na položku Messenger na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte priateľa v zozname priateľov, zadajte správu do poľa v dolnej časti obrazovky a potom
ťuknite na položku .
ChatON
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s iným zariadením. Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte
sa prihlásiť do svojho konta Samsung.
Ťuknite na položku ChatON na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries
používateľov konta Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov.
Vyberte priateľa a môžete sa začať rozprávať.
Ak chcete synchronizovať kontakty v zariadení s aplikáciou ChatON, postupne ťuknite na položky
Ďalšie → Nastavenia → Synchronizácia kontaktov.
45
Web a sieť
Internet
Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zdieľať, uložiť alebo tlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, ťuknite na položku
vyberte požadovanú možnosť.
Otvorenie novej stránky
Ťuknite na položku
.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, a vyberte požadovanú možnosť a ťuknutím vyberte
požadovanú stránku.
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku
zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku
stránku.
46
.
a vyberte požadovanú
a
Web a sieť
História
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok,
postupne ťuknite na položky → História. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na
→ Vymazať históriu.
položky
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu najčastejšie navštevovaných webových stránok,
postupne ťuknite na položky → História → Najviac navštevov.
Uložené stránky
Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky
→ Uložené stránky.
Odkazy
Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť v novom okne, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite
naň a podržte ho.
Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky
položky.
→ Stiahnuté
Zdieľanie webových stránok
Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky
Zdieľať stránku.
→
Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite
na položku Zdieľať.
Chrome
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.
Ťuknite na položku Chrome na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.
47
Web a sieť
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvajte v poli s názvom doľava alebo doprava a
ťuknutím vyberte požadovanú stránku.
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku
zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo
Synchronizácia s inými zariadeniami
Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v
ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.
Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky
zariadenia. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.
Ak chcete zobraziť záložky, postupne ťuknite na položky
→ Iné
→ Záložky.
Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Bluetooth a potom potiahnite prepínač Bluetooth smerom doprava.
48
Web a sieť
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth → Vyhľadať,
čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje
zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch
zariadeniach.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia
Galéria. Otvorte aplikáciu Galéria, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → Bluetooth
a vyberte jedno zo spárovaných zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth
na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka
Bluetooth. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.
Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré
podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s
veľkou šírkou pásma (HDCP), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie nastavenia → Screen
Mirroring a potom potiahnite prepínač Screen Mirroring doprava. Vyberte zariadenie, otvorte
alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení. Ak
chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a podržte názov zariadenia a zadajte kód
PIN.
49
Web a sieť
Samsung Link
Táto aplikácia umožňuje prehrávať obsah uložený v rôznych zariadeniach prostredníctvom
internetu. Môžete prehrať a odoslať multimediálne súbory zo svojho zariadenia do iného
zariadenia alebo do služby webového ukladacieho priestoru.
Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať
dve alebo viaceré zariadenia. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia. Ak
→ Pomocník.
chcete získať ďalšie podrobnosti, postupne ťuknite na položky
Ťuknite na položku Samsung Link na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Pri otváraní tejto aplikácie sa zobrazí posledný obsah zo všetkých vašich registrovaných
zariadení. Môžete ich prehľadávať a prehrávať. Ak chcete zdieľať súbory, presuňte sa na položku
ZARIADENIA A MIESTO NA UKLADANIE ÚDAJOV a vyberte si nejakú možnosť.
Odosielanie súborov
Súbory môžete odoslať do iných zariadení alebo ich odovzdať do služieb webového ukladacieho
priestoru.
Vyberte svoje zariadenie, ťuknite na položku
, vyberte súbory, ťuknite na položku Hotovo a
potom vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor.
Zdieľanie súborov
Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ťuknite na položku
na položku Hotovo a vyberte spôsob zdieľania.
, vyberte súbory, ťuknite
Prehrávanie súborov na vzdialenom zariadení
Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ťuknite na položku
vyberte zariadenie.
, vyberte súbor, a potom
• Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od zariadení pripojených ako
mediálny prehrávač.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
50
Web a sieť
Správa obsahu v službe webového ukladacieho priestoru
Vyberte službu webového ukladacieho priestoru a zobrazte a spravujte súbory.
Súbory zo služby webového ukladacieho priestoru stiahnete, ak ťuknete na položku
súbory a ťuknete na položku Hotovo.
, vyberiete
Ak chcete zaregistrovať služby webového ukladacieho priestoru v zariadení, postupne ťuknite
→ Nastavenia → Registrované miesto uloženi →
na položky
a potom vyberte službu
webového ukladacieho priestoru.
Group Play
Táto aplikácia umožňuje zdieľanie obrazoviek s inými zariadeniami. Vytvorte reláciu skupinového
prehrávania alebo sa k nej pridajte a potom zdieľajte obrázky, dokumenty alebo hudbu.
Ťuknite na položku Group Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vytvorenie skupiny pre aplikáciu Skupinového prehrávania
Ťuknite na položku Vytvorenie skupiny, nastavte heslo a potom použite nasledujúce funkcie:
• Zdieľať hudbu: Výber hudobných súborov, ktoré sa majú zdieľať. Ak chcete dosiahnuť efekt
priestorového zvuku, môžete pripojiť dve alebo viacero zariadení.
• Zdieľať obrázky: Výber obrázkov, ktoré chcete zdieľať.
• Zdieľať dokumenty: Výber dokumentov, ktoré chcete zdieľať.
• Hranie hier: Hrať s priateľmi hry online.
a napíšte poznámku alebo kreslite na obrazovku. Všetci účastníci budú
Ťuknite na položku
môcť vidieť, čo vytvárate.
Ťuknutím na položku
zobrazíte všetky zdieľané obrázky v mozaikovom rozložení.
Ťuknutím na položku
alebo
Ťuknutím na položku
zobrazíte skupinu účastníkov.
vyberiete viac obrázkov alebo dokumentov.
51
Web a sieť
Pripojenie sa k aplikácii Skupinového prehrávania
Ťuknite na položku Prip. ku skup., vyberte reláciu skupinového prehrávania a potom zadajte heslo
skupiny. Vyberte kategóriu média a na zariadení sa objaví obsah, ktorý je aktuálne zdieľaný.
WatchON
Táto aplikácia sa používa na pripojenie televízora a sledovanie obľúbených relácií a filmov.
Ťuknite na položku WatchON na obrazovke aplikácií.
Najprv musíte zariadenie pripojiť k sieti a presvedčiť sa, že infračervený port zariadenia smeruje k
televízoru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Pripojenie k televízoru
Po pripojení k televízoru môžete zobraziť jeho obsah vo vašom zariadení a televízor ovládať na
diaľku pomocou zariadenia.
→ Pokračovať a podľa zobrazených pokynov zaregistrujte TV
Postupne ťuknite na položky
prijímač v zariadení. Postup sa líši v závislosti od vybratých možností.
Pozeranie TV
Z televízneho programu vyberte návrhy alebo kategóriu v spodnej časti obrazovky. Vyberte
televízny program a ťuknite na položku Pozerať na TV alebo Pozerať teraz. Na pripojenom
televízore sa zobrazí vybratý program.
Ťuknutím na položku
otvoríte ovládací panel na ovládanie televízora.
Nastavenie pripomenutí programov
Ťuknite na položku Časová os v spodnej časti obrazovky a vyberte čas televízneho programu,
ktorý chcete sledovať. Vyberte program a potom ťuknite na položku Nastaviť pripomenutie.
Pripomenutie vybraného programu sa pridá do aplikácie Plánovač S.
52
Web a sieť
Smart Remote
Pomocou tejto aplikácie môžete používať zariadenie ako diaľkový ovládač TV prijímača a
systémoch domácej zábavy.
Ťuknite na položku Smart Remote na obrazovke aplikácií.
Najprv musíte zariadenie pripojiť k sieti Wi-Fi a uistiť sa, že port infračerveného snímača zariadenia
smeruje na televízor.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Nastavenie zariadenia ako diaľkového ovládača TV prijímača
Ťuknite na položku Choose Your Country or Region, vyberte krajinu alebo oblasť a podľa
zobrazených pokynov dokončite nastavenie.
Ak chcete otvoriť panel diaľkového ovládača, ťuknite na rukoväť panela v pravom spodnom rohu
obrazovky.
Ak chcete pridať ďalšiu miestnosť, postupne ťuknite na položky
→ Add New Room.
Prispôsobenie nastavení diaľkového ovládania
Ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Edit Channels: Úprava kanálov zobrazených na obrazovke zariadenia.
• Rooms & Devices: Zmena nastavení pripojenia.
• Profile: Zvolenie profilu používateľa, aby mohla služba Peel vyhľadať najlepšie programy.
• Favorite Programs: Zobrazenie obľúbených programov.
• Cut Programs: Obnovenie skrytých programov.
• Genres: Skrytie alebo zmena poradia žánrov.
• Sports: Skrytie alebo zmena poradia športov.
• Send Feedback: Odoslanie názorov pre vývojárov aplikácie.
• Notifications: Nastavenie zariadenia tak, aby vám pripomínalo nadchádzajúce televízne
programy.
• Reset Peel: Vyresetovanie nastavení pripojenia.
53
Médiá
Prehrávač hudby
Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.
Ťuknite na položku Prehrávač hudby na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od verzie softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
• V závislosti od použitého spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne
prehrať.
Prehrávanie hudby
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.
Zobrazene podrobností o skladbe.
Skenovanie zariadení s funkciou
DLNA.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Skrytie obrazovky prehrávača
hudby.
Otvorenie zoznamu skladieb.
Opätovné spustenie aktuálne
prehrávanej skladby alebo prechod
na predchádzajúcu skladbu.
Ťuknutím a podržaním posuniete
skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním posuniete
skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
54
Médiá
Ak chcete nastaviť vlastný zvuk počas počúvania skladieb cez náhlavnú súpravu, postupne ťuknite
→ Nastavenia → Pokročilé → Adapt Sound → Zap. Ak hlasitosť zvýšite na
na položky
úroveň 14 alebo vyššiu, možnosť upravenia zvuku sa nepoužije na prehrávanie hudby. Ak hlasitosť
znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
→ Vytvoriť zoz. prehrávania. Zadajte názov a ťuknite na
Postupne ťuknite na položky
položku OK. Vyberte skladby, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na položku Hotovo.
Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky
→ Pridať do zoznamu skladieb.
Prehrávanie hudby podľa nálady
Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb
automaticky vytvára zariadenie. Po pridaní novej skladby postupne ťuknite na položky Hudobný
blok → .
Ťuknite na položku Hudobný blok a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek
potiahnutím prstom.
Fotoaparát
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou funkcie
Galéria. (str. 61)
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
55
Médiá
Fotografovanie
Snímanie fotografie
Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt
zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu.
Zobrazenie ďalších
možností.
Označuje používaný
režim snímania.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom.
Začať nahrávanie videa.
Zmena režimu
fotografovania.
Otvorenie aplikácie
Galéria, ktorá umožňuje
zobrazenie fotografií a
videí.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
Režim snímania
K dispozícii je viacero fotografických efektov.
Ťuknite na položku Režim, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.
• Automaticky: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre
fotografiu.
• Krásna tvár: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších
záberov.
• Ozvučená snímka: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.
Ťuknutím na položku
niekoľko sekúnd zvuku.
vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie
Pri snímaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
56
Médiá
• Panoráma: Vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.
– – Kamerou/fotoaparátom pohybujte pomaly jedným smerom.
– – Hľadáčik kamery/fotoaparátu udržiavajte v usmerňovacích ukazovateľoch.
– – Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny,
nefotografujte.
• Šport: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• Noc: Toto nastavenie použite na fotografovanie v tmavších podmienkach.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.
Postupne ťuknite na položku Režim → Panoráma.
Ťuknite na položku
a pohnite fotoaparátom ľubovoľným smerom. Po zarovnaní oboch
vodiacich rámikov fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber v panoramatickej sekvencii.
Snímanie zastavíte ťuknutím na položku .
Nahrávanie videí
Nahratie videa
Ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .
. Ak chcete
Funkcia zoomovania nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.
57
Médiá
Režim nahrávania
Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položku
→
.
• Normálne: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
• Limit pre e-mail: Tento režim použite pre nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie
videa prostredníctvom e-mailu.
Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
pritiahnite k sebe.
• Funkcia zoomovania nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.
• Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas
nahrávania videa.
58
Médiá
Zdieľať záber
Ťuknite na položku
→
a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:
• Zdieľať záber: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie
Wi-Fi Direct.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby
označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
• Zdieľ. fot. v ChatON: Odoslanie fotografie na iné zariadenie prostredníctvom funkcie
ChatON.
• Diaľkový hľadáčik: Nastavenie zariadenia na diaľkové ovládanie fotoaparátu.
Vzdialené ovládanie fotoaparáta
Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na diaľkové ovládanie fotoaparátu.
→
→ Diaľkový hľadáčik a potom prepojte zariadenie
Postupne ťuknite na položku
a fotoaparát pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Ťuknite na položku
na vzdialené vytvorenie
fotografie pomocou zariadenia ako hľadáčika.
Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery
→ .
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu, postupne ťuknite na položky
Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
• Veľkosť fotografie / Veľkosť videa: Vyberte rozlíšenie. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu,
vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Meranie: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. S vyvážením
na stred meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. Bodové meranie meria
hodnotu svetla na konkrétnom mieste. Maticové meranie meria priemer celej scény.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
59
Médiá
• Režim zaostrov.: Výber režimu zaostrovania. Aut. zaos. ovláda fotoaparát. Makro je určené
pre objekty, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko.
• Značka GPS: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii. Túto funkciu aktivujte, ak snímate
fotografie na vytváranie albumov v aplikácii Fotopríbeh.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
• Prezrieť: Rýchle zobrazenie vytvorených fotografií.
• Tlač. hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• Vodiace čiary: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie fotoaparátu na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
• Kontextový názov súboru: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa vo funkcii Galéria a
Fotopríbeh.
• Uložiť ako prevrátené: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej
scény.
• Úložisko: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Vynulovať: Vynulovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
60
Médiá
Odkazy
Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam
fotoaparátu/kamery.
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť rýchle nastavenia.
Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky. Ostatné
ikony v zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.
Galéria
Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov
podporované.
• V závislosti od použitého spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne
prehrať.
Zobrazenie obrázkov
Otvorením položky Galéria sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia
E-mail, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok Download, do ktorého sa daný obrázok
preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok Screenshots.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na
celej obrazovke.
Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.
Približovanie vzďaľovanie (Zoom)
Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
• Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok
vzdialiť, prsty pritiahnite k sebe, alebo dvakrát ťuknite na obrázok.
61
Médiá
Prehrávanie videí
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
na položku .
. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite
Úprava obrázkov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce funkcie:
• Obľúbené: Pridanie obrázka do zoznamu obľúbených položiek.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Fotografický rámček: Túto možnosť použite, ak chcete na obrázok pridať rám a poznámku.
Upravený záber sa uloží do priečinka Photo frame.
• Fotografická poznámka: Túto funkciu použite na vpísanie poznámky na zadnú časť záberu.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .
• Kopírovať do schránky: Skopírovanie obrázka do schránky.
• Tlač: Tlač obrázka prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie a uloženie obrázka v modrom rámiku zmenou jeho veľkosti.
• Hľadať blízke zariadenia: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o obrázku.
• Nastavenia: Zmena nastavení Galérie.
Obľúbené obrázky
Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky
zoznamu obľúbených.
62
→ Obľúbené obrázok pridajte do
Médiá
Odstraňovanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
→ Vybrať položku, začiarknutím vyberte
• V priečinku postupne ťuknite na položky
obrázky a potom ťuknite na položku .
• Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
.
Zdieľanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku postupne ťuknite na položky
→ Vybrať položku, začiarknutím vyberte
obrázky a ťuknutím na položku odošlite obrázky iným ľuďom.
• Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí,
pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .
Nastavenie tapety
Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne
→ Nastaviť ako.
ťuknite na položky
Označovanie tvárí
→ Nastavenia → Značky a potom začiarknite políčko Tvárová
Postupne ťuknite na položky
značka. Okolo rozpoznanej tváre sa na obrázku zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na
položku Pridať meno a potom vyberte alebo pridajte kontakt.
Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je
napríklad odoslanie správy.
Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu
tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.
Používanie funkcie Kontextový názov
→ Nastavenia → Značky → Kontextový názov a potom
Postupne ťuknite na položky
potiahnite prepínač Kontextový názov doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová
značka (počasie, miesto, dátum a meno osoby).
63
Médiá
Usporiadanie pomocou priečinkov
Môžete vytvoriť priečinok a organizovať obrázky alebo videá uložené v zariadení. Súbory môžete
kopírovať alebo presúvať z jedného priečinka do druhého.
Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na
tlačidlo OK a potom začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybraný obrázok alebo
video, podržte ho, presuňte ho do nového priečinka a potom ťuknite na položku Hotovo. Ak
chcete položku skopírovať, ťuknite na položku Kopír., ak ju chcete presunúť, ťuknite na položku
Pres.
Fotopríbeh
Použite túto aplikáciu na vytvorenie vlastného digitálneho albumu na uchovanie svojich príbehov
úhľadným a automatickým usporiadaním obrázkov.
Ťuknite na položku Fotopríbeh na obrazovke aplikácií.
Vytváranie albumov príbehov
Postupne ťuknite na položky Vytvoriť album → Podľa informácií o značke, čím automaticky
vytvoríte album príbehov. Vyberte kritériá a ťuknite na položky Hľadať fotografie. Zadajte názov
albumu, vyberte tému a ťuknite na položku Vytvoriť album.
Ak chcete album vytvoriť manuálne, postupne ťuknite na položku Vytvoriť album → Z galérie.
Vytváranie odporúčaných albumov
Keď fotografujete na jednom mieste, zariadenie automaticky triedi vaše fotografie do albumov
podľa vašich konkrétnych kritérií a navrhuje vytváranie nových albumov.
→ Nastavenia → Návrhy → Domovské mesto a potom
Postupne ťuknite na položky
nastavte spôsob rozpoznávania svojej polohy. Zvoľte typ albumu a nastavte minimálny počet
fotografií.
Keď odfotografujete fotografiu, ktorá spĺňa nastavené kritériá, zariadenie navrhne vytvorenie
albumu.
Postupne ťuknite na položky Vytvoriť album → Z návrhov. Vyberte album, zadajte názov
albumu a potom postupne ťuknite na položky Hot. → OK.
Keď prednastavený počet fotografií na deň prekročíte, zariadenie navrhne vytvorenie
albumu príbehu.
64
Médiá
Prezeranie albumov príbehov
Vyberte album príbehov. Na prvej stránke sa zobrazí titulný obrázok. Posúvaním doľava alebo
doprava zobrazíte obrázky v albume príbehov.
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce funkcie:
• Pridať obsah: Pridanie ďalšieho obsahu na aktuálnu stránku.
• Odstrániť obsah: Odstránenie obsahu z aktuálnej stránky.
• Zmeniť motív: Zmena témy pre rozloženie stránky.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom albume.
• Zdieľ. cez: Odoslanie albumu ostatným používateľom.
• Tlač: Tlač albumu prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi.
• Objednať fotoalbum: Zadanie objednávky na tlačený album.
• Exportovať album: Exportovanie albumu do iných umiestnení ukladacích priestorov.
• Odstrániť album: Odstránenie albumu.
Úprava obrázkov
Ťuknite na obrázok na stránke v albume.
Ak chcete pridať popis, ťuknite na položku
.
Ak chcete odoslať obrázok ostatným používateľom, ťuknite na položku
Ak chcete obrázok odstrániť, ťuknite na položku
.
.
Ak chcete použiť efekty na obrázok, ťuknite na položku
Ak chcete spustiť prezentáciu, postupne ťuknite na položky
prezentáciu.
.
→ Prezentácia → Spustiť
Ak chcete nastaviť obrázok ako titulný obrázok albumu, postupne ťuknite na položky
ako obal.
Ak chcete otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek, postupne ťuknite na položky
Otočiť doľava.
Ak chcete otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek, postupne ťuknite na položky
doprava.
65
→ Nast.
→
→ Otočiť
Médiá
Paper Artist
Táto aplikácia umožňuje, aby obrázky vyzerali ako ilustrácie so zábavnými efektmi a orámovaním.
Ťuknite na položku Paper Artist na obrazovke aplikácií.
Upravte obrázok pomocou umeleckých nástrojov. Upravený obrázok sa uloží do priečinka Galéria
→ Paper Pictures.
Výber existujúceho obrázka.
Zdieľanie obrázka.
Nasnímanie fotografie.
Uloženie obrázka.
Kreslenie štetcom. Ťuknutím
zmeníte hrúbku štetca.
Použitie rámov na obrázok.
Kreslenie perom. Ťuknutím zmeníte
hrúbku pera.
Prístup k ďalším možnostiam.
Vymazanie kresby. Ťuknutím
zmeníte hrúbku gumy.
Použitie efektov na obrázok.
66
Médiá
Prehrávač videí
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.
Ťuknite na položku Prehrávač videí na obrazovke aplikácií.
• Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu obrazovky
zariadenia. Pri každom uzamknutí obrazovky počas prehrávania obsahu DivX VideoOn-Demand sa vám zníži počet vypožičaní o jedno.
• V závislosti od verzie softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
• V závislosti od použitého spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne
prehrať.
Prehrávanie videí
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Hľadanie zariadení s
funkciou DLNA.
Nastavenie hlasitosti.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video
dopredu.
Výber režimu pre
systém zvuku Dolby.
Zmena pomeru strán.
Zmena veľkosti
obrazovky videa.
Opätovné spustenie
aktuálneho videa alebo
prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dozadu.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Odstraňovanie videí
Postupne ťuknite na položky
položku Odstrániť.
→ Odstrániť, začiarknutím vyberte videá a potom ťuknite na
67
Médiá
Zdieľanie videí
→ Zdieľať cez, vyberte spôsob zdieľania, začiarknutím vyberte
Postupne ťuknite na položky
videá a potom ťuknite na položku Zdieľať.
Používanie funkcie Prehrávanie v okne
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
pritiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, presuňte ho na iné miesto.
YouTube
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.
Ťuknite na položku YouTube na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Sledovanie videí
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov
vyhľadávania spustite dané video.
Ak chcete video zobraziť na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.
Hľadanie videí.
Odoslanie adresy URL
ostatným.
Pozastavenie alebo
pokračovanie v
prehrávaní.
Pridanie videa do
zoznamu videí.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Zmena kvality obrazu.
68
Médiá
Zdieľanie videí
Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Odovzdávanie videí
Vyberte konto, ťuknite na položku
na položku ODOVZDAŤ.
, vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite
Flipboard
Táto aplikácia poskytuje prístup k personalizovaným magazínom.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete vytvoriť svoj časopis Flipboard, na uvítacej obrazovke rýchlo pohnite prstom doľava,
vyberte témy správ a potom ťuknite na položku Build Your Flipboard.
Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si
chcete prečítať.
Pri čítaní článku môžete používať nasledujúce ikony:
• : Prechod na predchádzajúcu stranu.
• • : Zobrazenie komentárov ostatných čitateľov týkajúcich sa článku.
: Zdieľanie článku prostredníctvom služby Twitter.
• : Zdieľanie článku s ostatnými používateľmi.
• : Nastavenie článku ako položiek, ktoré sa vám páčia na Facebooku.
• : Pridanie článku do zoznamu obľúbených v službe Twitter.
• : Pridanie článku do časopisu Flipboard.
69
Obchody s aplikáciami a
médiami
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v
zariadení.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu stiahnuť, ťuknite na položku
INŠTALOVAŤ. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke
dokončite proces nákupu.
• Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite
na ikonu.
• Ak chcete nainštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zabezpečenie → Neznáme zdroje.
Odinštalovanie aplikácií
Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu Obchod Play.
Ťuknite na položku , v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete
odstrániť, a potom ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
70
Obchody s aplikáciami a médiami
Samsung Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsungapps.com.
Ťuknite na položku Samsung Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku
Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku
slovo do vyhľadávacieho poľa.
vyberte kategóriu.
v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu stiahnuť, ťuknite na položku Získať
alebo Kúpiť.
Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na
ikonu.
Game Hub
Táto aplikácia poskytuje prístup k hrám.
Ťuknite na položku Game Hub na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Posúvaním doľava alebo doprava vyberte hru, ktorú chcete stiahnuť zo služby Samsung Apps.
71
Obchody s aplikáciami a médiami
Music Hub
Pomocou tejto aplikácie môžete prehrávať hudbu a kupovať skladby alebo albumy z katalógu
aplikácie Music Hub.
Predplaťte si prémiovú službu Music Hub a využívajte prispôsobené odporúčania, neobmedzený
prenos skladieb, osobné rozhlasové stanice a služby cloudového ukladacieho priestoru pre všetku
vašu hudbu.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie, postupne ťuknite na položky
navštívte webovú lokalitu Music Hub.
→ Pomocník alebo
Ťuknite na položku Music Hub na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od podmienok predplatného môžu byť niektoré funkcie označené inak.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie,
vrátanie služieb prenášania dát, k dispozícii.
MOJA HUDBA
Prehrávajte hudbu uloženú v zariadení a na serveri cloudového ukladacieho priestoru. Všetká vaša
hudba sa automaticky synchronizuje s počítačom.
UKLADACÍ PRIESTOR
Využívajte neobmedzený prenos skladieb. Prenášajte skladby alebo ich preberajte a počúvajte bez
pokrytia sieťou. Pridávajte skladby do zoznamov skladieb a zdieľajte ich s priateľmi.
RÁDIO
Počúvajte hudbu na rozhlasových staniciach alebo si vytvorte vlastnú. Máte možnosť prispôsobiť
si rozhlasovú stanicu podľa umelcov, ktorí sa vám páčia. Stanica prehrá hudbu podobnú skladbám
vašich obľúbených umelcov. Môžete tiež dostávať prispôsobené odporúčania zo služby Music
Hub.
72
Obchody s aplikáciami a médiami
Play Books
Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.
Ťuknite na položku Play Books na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Filmy Play
Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a požičiavať filmy alebo televízne programy.
Ťuknite na položku Filmy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hudba Play
Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby
Google.
Ťuknite na položku Hudba Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
73
Obchody s aplikáciami a médiami
Readers Hub
Táto aplikácia umožňuje preberať a čítať súbory kníh.
Ťuknite na položku Readers Hub na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Výber knihy na čítanie. Ak chcete prevziať súbory kníh, prejdite do obchodu Readers Hub.
Výukové centrum
Táto aplikácia vám poskytne prístup k vzdelávacím materiálom.
Ťuknite na položku Výukové centrum na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte kategóriu a potom vyberte prednášku vo forme videa alebo knihy.
74
Pomôcky
Poznámka
Táto aplikácia umožňuje zaznamenať dôležité informácie, ktoré možno uložiť a neskôr zobraziť.
Ťuknite na položku Poznámka na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
, zadajte poznámku a potom ťuknite na položku Uložiť.
Ak chcete zmeniť farbu pozadia, postupne ťuknite na položky
→ Farba.
Ak chcete poznámku uzamknúť, aby ju nik iný nemohol zobraziť, postupne ťuknite na položky
→ Zamknúť.
Prehľadávanie poznámok
Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na ňu.
Ak chcete vyhľadať poznámku, ťuknite na položku
.
Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, ťuknite na položku
Ak chcete poznámky odstrániť, ťuknite na položku
.
.
Ak chcete poznámky zoradiť podľa dátumu, postupne ťuknite na položky
→ Zoradiť podľa.
Ak chcete text poznámky odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať text cez.
Ak chcete poznámky odoslať ostatným používateľom, postupne ťuknite na položky
cez.
→ Zdieľať
Ak chcete tlačiť poznámky prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi, postupne ťuknite na
→ Tlač.
položky
Ak chcete importovať poznámky zo služby Dokumenty Google, postupne ťuknite na položky
→ Importovať.
Ak chcete exportovať poznámky do iných umiestnení ukladacích priestorov, postupne ťuknite na
→ Exportovať.
položky
Ak chcete zmeniť nastavenia poznámky, postupne ťuknite na položky
75
→ Nastavenia.
Pomôcky
Zobrazenie poznámky
Ťuknutím otvorte miniatúru poznámky. Posunutím doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie
poznámky.
Ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Odstrániť: Odstránenie poznámky.
• Farba: Zmena farby pozadia.
• Zamknúť: Uzamknutie poznámky, aby ju nik iný nemohol zobraziť.
• Tlač: Tlač poznámky prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi.
• Zdieľať text cez: Odoslanie textu poznámky ostatným.
• Zdieľať cez: Odoslanie poznámky ostatným používateľom.
Plánovač S
Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pridať udalosť: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
• Pridať úlohu: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
• Pridať poznámku: Vytvorenie rukou písanej poznámky na priloženie k dátumu.
Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova
ťuknite.
76
Pomôcky
Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka
synchronizovať. Potom ťuknite na položku Upraviť detaily udalosti alebo Upraviť detaily úlohy
a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobraziť upozornenie
alebo kde sa uskutoční.
Pozvite ostatných na udalosť odoslaním e-mailu. Zadajte e-mailovú adresu do poľa Účastníci
alebo ťuknutím na položku
otvorte zoznam kontaktov.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa Miesto, ťuknite na
položku
vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a
podržíte ju.
Priložte obrázok. Ťuknite na položku Obrázky a nasnímajte fotografiu alebo vyberte jeden z
existujúcich obrázkov.
Synchronizácia so službou Kalendár Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Google v časti Kontá,
vyberte konto Google a potom začiarknite políčko Synchronizovať Kalendár. Ak chcete kalendár
synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Plánovač S →
→ Synchronizovať.
→
Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Nastavenia zobrazenia → Kalendáre → Zobraziť, vyberte konto Google a
potom ťuknite na položku OK.
Zmena typu kalendára
Ťuknite na horný ľavý roh obrazovky a vyberte jeden z rôznych typov kalendárov vrátane
mesačných, týždenných alebo denných. Na zmenu typu kalendára môžete použiť gesto
roztiahnutia alebo stiahnutia prstov. Ak napríklad chcete zmeniť kalendár z mesačného na ročný,
stiahnutia prsty k sebe, ak chcete ročný kalendár zmeniť späť na mesačný, roztiahnite prsty od
seba.
Vyhľadávanie udalostí
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať.
Ak chcete zobraziť dnešné udalosti, ťuknite na položku Dnes v hornej časti obrazovky.
77
Pomôcky
Odstraňovanie udalostí
Vyberte dátum a potom postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť.
Zdieľanie udalostí
Vyberte udalosť, postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať cez a vyberte spôsob zdieľania.
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je
nainštalovaná aplikácia Dropbox.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď aplikáciu Dropbox spúšťate prvýkrát, aktivujte ju ťuknutím na položku Start. Podľa pokynov
na obrazovke dokončite nastavenie.
Po aktivácii služby Dropbox sa fotografie a videá nasnímané s fotoaparátom/kamerou zariadenia
automaticky odovzdajú do služby Dropbox. Ak chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo videá,
ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na
položku
a vyberte súbory.
→
→ Upload
Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky
here → Photos or videos alebo Other files. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte
súbor.
Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku
ich pridajte do zoznamu
obľúbených. Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .
78
Pomôcky
Cloud
Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov nastavení a aplikácií v konte
Samsung alebo službe Dropbox.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Synchronizácia s kontom Samsung
Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku Nastavenia
synchronizácie.
Zálohovanie alebo obnovenie dát
Ak chcete zálohovať alebo obnoviť dáta prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku
Zálohovanie.
Synchronizácia so službou Dropbox
Ťuknite na položku Prepojiť konto Dropbox a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na
obrazovke dokončite nastavenie.
Po prihlásení ťuknite na položku Allow a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so
službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.
79
Pomôcky
Polaris Office
Pomocou tejto aplikácie môžete upravovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek a
prezentácií.
Ťuknite na položku Polaris Office na obrazovke aplikácií.
Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od typu súboru k dispozícii.
Vytvorenie dokumentu.
Posúvaním doľava alebo doprava
sa zobrazia naposledy použité
dokumenty.
Zobrazenie a správa dokumentov
online.
Prehľadávanie podľa formátov
dokumentov.
Zobrazenie obľúbených
dokumentov.
Prehľadávanie priečinkov.
Vytváranie dokumentov
Ťuknite na položku
a potom vyberte typ dokumentu.
Pomocou panela nástrojov na úpravu v hornej časti obrazovky upravte dokument.
→ Uložiť, zadajte názov súboru, vyberte
Ak chcete skončiť, postupne ťuknite na položky
priečinok, kam sa má uložiť, a potom ťuknite na položku Uložiť.
Čítanie dokumentov
Ťuknite na súbor. Alebo ťuknite na položku prehliadač, Clouds, Typ formulára alebo Obľúbené
položky a potom výberom otvorte súbor.
Ak chcete spustiť prezentáciu, postupne ťuknite na položky
→ Prezentácia.
Ak chcete vyhľadať textový reťazec v dokumente, ťuknite na položku
Ťuknite na položku
a použite jednu z nasledujúcich funkcií:
80
.
Pomôcky
Dokument
• Uložiť ako: Uloženie dokumentu pod iným názvom.
• Export do PDF: Uloženie dokumentu ako súboru vo formáte PDF.
• Nájsť a nahradiť: Vyhľadanie alebo nahradenie textu.
• Rozloženie strany: Zmena rozloženia strán.
• Náhľad celej šírky: Zobrazenie len obsahu dokumentu bez okrajov.
• Priblížiť/oddialiť: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Prispôsobenie textu: Zmena usporiadania textu tak, aby vyplnil obrazovku.
• Poznámky zapnúť: Zobrazenie komentárov v dokumente.
• TTS: Čítanie dokumentu prostredníctvom funkcie prevodu textu na reč.
• Tlač: Tlač dokumentu prostredníctvom USB alebo Wi-Fi pripojenia.
Prezentácia
• Prezentácia: Spustenie prezentácie.
• Uložiť ako: Uloženie dokumentu pod iným názvom.
• Export do PDF: Uloženie dokumentu ako súboru vo formáte PDF.
• Nájsť a nahradiť: Vyhľadanie alebo nahradenie textu.
• Náhľad jednej snímky: Postupné zobrazovanie snímok.
• Priblížiť/oddialiť: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Tlač: Tlač prezentácie prostredníctvom USB alebo Wi-Fi pripojenia.
81
Pomôcky
Hárok
• Uložiť ako: Uloženie dokumentu pod iným názvom.
• Nájsť a nahradiť: Vyhľadanie alebo nahradenie textu.
• Chrániť hárok: Uzamknutie hárka, aby ho nik iný nemohol upraviť.
• Zmraziť: Zachovanie vybraného riadka na mieste.
• Prepočítať: Prepočet funkcií v rámci hárka.
• Triediť: Zoradenie buniek podľa určitých kritérií.
• Filter: Zobrazenie buniek filtrovaných podľa určitých kritérií.
• Priblížiť/oddialiť: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Tlač: Tlač dokumentu prostredníctvom USB alebo Wi-Fi pripojenia.
Text
• Uložiť ako: Uloženie dokumentu pod iným názvom.
• TTS: Čítanie dokumentu prostredníctvom funkcie prevodu textu na reč.
• Tlač: Tlač dokumentu prostredníctvom USB alebo Wi-Fi pripojenia.
Upozornenie
Táto aplikácia umožňuje nastaviť zvonenia a budíky pre dôležité udalosti.
Ťuknite na položku Upozornenie na obrazovke aplikácií.
Zapnutie alebo vypnutie tohto
budíka.
82
Pomôcky
Nastavenie budíkov
Ťuknite na položku , nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať, a
potom ťuknite na položku Uložiť.
• Navigačný budík: Nastavte miesto. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa budete nachádzať na
danom mieste.
• Posunúť budík: Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas zapnutia budíka pred nastaveným časom.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova
spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Svetový čas
Táto aplikácia umožňuje overiť čas v ktorejkoľvek časti sveta.
Ťuknite na položku Svetový čas na obrazovke aplikácií.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
položku .
, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na
Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku Nastavenia
letného času.
Odstránenie hodín
Ťuknite na položku
, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku Odstrániť.
83
Pomôcky
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie
→ Vedecká kalkulačka.
Otočenie obraz., postupne ťuknite na položky
Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky
skryte klávesnicu.
→ Vymazať históriu.
Ak chcete zmeniť veľkosť znakov v histórii, postupne ťuknite na položky
→ Veľkosť textu.
S prekladač
Túto aplikáciu použite na preklad textu do iných jazykov.
Ťuknite na položku S prekladač na obrazovke aplikácií.
Používanie S Translator
Nastavte zdrojový a cieľový jazyk, zadajte text do vstupného poľa a ťuknite na položku
Ak chcete pridať jazyk do zoznamu obľúbených, ťuknite na položku
Ak chcete odoslať jazykový pár ostatným, ťuknite na položku
.
.
.
Začatie konverzácie pomocou prekladača
Ak chcete komunikovať s inou osobou prostredníctvom hovoreného prekladu, ťuknite na tlačidlá v
spodnej časti obrazovky.
Ťuknite na položku Speak pri svojom jazyku a začnite rozprávať do mikrofónu. Zariadenie preloží,
čo hovoríte. Ťuknite na položku
v poli pre cieľový jazyk, aby zariadenie prečítalo preklad
nahlas.
Potom ťuknite na položku Speak pri jazyku osoby, s ktorou sa rozprávate a táto osoba môže
odpovedať vo svojom jazyku. Zariadenie preloží, čo hovorí. Ťuknite na položku
v poli pre
zdrojový jazyk a zariadenie vám prečíta odpoveď.
84
Pomôcky
S Voice
Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby odoslalo správu, napísalo poznámku
prípadne vykonalo iné činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:
• Open music
• Launch calculator
• Check schedule
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
85
Pomôcky
Google
Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.
Ťuknite na položku Google na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie v zariadení
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a vyslovte
Ak sa z aplikácií nezobrazia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia
výsledky vyhľadávania.
Rozsah vyhľadávania
→
Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Vyhľadávanie v tablete a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.
Google Now
Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o
aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre
vás môžu byť v danej chvíli užitočné.
Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť
→ Nastavenia → Google Now.
nastavenia služby Google Now, postupne ťuknite na položky
86
Pomôcky
Hlasové vyhľadávanie
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.
Ťuknite na položku Hlasové vyhľadávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď sa na obrazovke zobrazí text Hovorte, povedzte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.
Moje súbory
Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a
skladieb.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť. Ak sa chcete vrátiť do nadradeného priečinka, ťuknite na
položku . Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite na položku .
V priečinku použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Vyhľadávanie súborov.
• : Zmena režimu zobrazenia.
• : Vytvorenie priečinka.
• Čas: Zoradenie súborov alebo priečinkov.
Začiarknutím vyberte súbor alebo priečinok a potom použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Skopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• : Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• : Odoslanie súborov iným používateľom.
• → Premenovať: Premenovanie súboru alebo priečinka.
• → Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.
87
Pomôcky
Stiahnuté položky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.
Ťuknite na položku Stiahnuté položky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete zobraziť súbory stiahnuté z internetu, ťuknite na položku Sťahov. z internetu. Ak
chcete zobraziť súbory stiahnuté z iných aplikácií, ako je napríklad aplikácia E-mail, ťuknite na
položku Iné sťahovania.
Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.
Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku Zoradiť podľa veľkosti.
Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, ťuknite na položku Zoradiť podľa dátumu.
TripAdvisor
Túto aplikáciu použite na získanie cestovných informácií, ako napríklad destinácia alebo hotel.
Pomocou tejto aplikácie si tiež môžete rezervovať ubytovanie a zdieľať svoje recenzie s inými
používateľmi.
Ťuknite na položku TripAdvisor na obrazovke aplikácií.
88
Cestovanie a informácie o
umiestnení
Mapy
Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné
pokyny.
Ťuknite na položku Mapy na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie polohy
Ťuknite na položku Prehľadať Mapy, zadajte adresu a potom ťuknite na položku .
Vybratím polohy zobrazte podrobné informácie o danom umiestnení. Ak chcete vyhľadať miesta v
→ Miesta.
blízkosti, postupne ťuknite na položky
Po vyhľadaní polohy ťuknite na položku
a použite jednu z nasledujúcich funkcií:
• Vyčistiť mapu: Vyčistenie mapy.
• Sprístupniť offline: Uloženie mapy vybratej oblasti na jej zobrazenie v režime offline.
• Miesta: Vyhľadanie miest v blízkosti.
• Vrstvy: Prekrytie viacerých vrstiev vrátane satelitných snímok, dopravných informácií a ďalších
dát.
• Latitude: Zdieľanie informácií o polohe s priateľmi.
• Moje miesta: Zobrazenie máp offline, miesta označené hviezdičkou, nedávno navštívené
miesta a ďalšie.
• Nastavenia: Zmena nastavení mapy.
• Pomocník: Zobrazenie informácií o používaní mapy.
Ak chcete zobraziť aktuálne umiestnenie, ťuknite na položku
.
Ak chcete mapu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete mapu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
89
Cestovanie a informácie o umiestnení
Získanie trasy do cieľového miesta
1 Ťuknite na položku
2 Ťuknite na položku
.
a vyberte spôsob zadania počiatočného a koncového umiestnenia:
• Moja aktuálna poloha: Použitie aktuálneho umiestnenia ako počiatočného umiestnenia.
• Kontakty: Výber zo zoznamu kontaktov.
• Bod na mape: Výber umiestnenia ťuknutím na mapu.
• Moje miesta: Výber zo zoznamu obľúbených miest.
3 Vyberte spôsob cestovania, ako je napríklad jazda autom, hromadnou dopravou alebo
chôdza, a potom ťuknite na položku Spustiť.
4 Vyberte jednu zo zobrazených trás.
Miesta
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať reštaurácie, banky autobusové zastávky a ďalšie miesta v
blízkosti.
Ťuknite na položku Miesta na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte kategóriu miesta a potom vyberte miesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.
• Mapa: Zobrazenie miesta na mape.
• Trasy: Vyhľadanie trasy na dané miesto.
Ak chcete pridať kategóriu miesta, v zozname kategórií postupne ťuknite na položky
Pridať vyhľadávanie a zadajte hľadané kľúčové slovo do textového poľa.
90
→
Cestovanie a informácie o umiestnení
Navigácia
Táto aplikácia vám umožní vyhľadať trasu do cieľa.
Ťuknite na položku Navigácia na obrazovke aplikácií.
• Navigačné mapy, vaša aktuálna poloha a ostatné navigačné dáta sa môžu líšiť
od informácií o aktuálnej polohe. Vždy by ste mali venovať pozornosť situácii na
ceste, doprave a ďalším faktorom, ktoré môžu ovplyvňovať vašu jazdu. Počas jazdy
dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Cieľ môžete určiť viacerými spôsobmi, napríklad vyslovením alebo zadaním adresy cieľa. Po
vyhľadaní trasy postupujte pri navigácii do cieľa podľa zobrazených pokynov.
91
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku
.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
• Pomoc: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Wi-Fi.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
Wi-Fi zapnuté počas spánku.
→ Pokročilé → Ponechať
Nastavenie oznamovania sietí
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť oznámenie v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
→ Pokročilé a začiarknite možnosť Sieťové oznámenie.
92
Nastavenia
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo spojiť dve zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie trvania viditeľnosti zariadenia.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Pomoc: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Bluetooth.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Ďalšie nastavenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
93
Nastavenia
Blízke zariadenia
• Zdieľanie súborov: Aktivácia zdieľania médií, čo umožňuje iným zariadeniam s funkciou
DLNA získať prístup k mediálnym súborom vo vašom zariadení.
• Zdieľaný obsah: Nastavenie zariadenia, aby zdieľalo obsahu s inými zariadeniami.
• Zoznam povolených zariadení: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k
tomuto zariadeniu.
• Zoznam nepovolených zariadení: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný
prístup k tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Odoslať z iných zariadení: Nastavenie zariadenia, aby prijímalo odosielané súbory z iných
zariadení.
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie bezdrôtového zobrazenia obrazovky telefónu na televízore a zdieľanie obrazovky
zariadenia s ostatnými používateľmi.
Kies cez Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k aplikácii Samsung Kies prostredníctvom siete Wi-Fi.
Režim blokovania
Výber oznámení, ktoré budú blokované, a výber doby ich blokovania.
Jazdný režim
Aktivácia jazdného režimu na nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo obsah, a zadanie aplikácií
používaných v jazdnom režime.
94
Nastavenia
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
• Oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo
možnosti na dotykovom displeji.
• Zvuk zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní
alebo odomykaní dotykového displeja.
• Adapt Sound: Prispôsobenie zvuku podľa ucha, ktoré najčastejšie používate počas počúvania
hudby.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
• Pozadie:
– – Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
– – Uzamknúť obrazovku: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
– – Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú
obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Panel oznámení: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
• Viac okien: Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
• Režim obrazovky:
– – Optimalizovať zobrazenie: Tento režim slúži na optimalizáciu displeja podľa jeho
nastavení.
– – Dynamické: Tento režim použite na oživenie tónov farieb obrazu.
– – Štandardné: Tento režim použite pre normálne prostredie.
– – Film: Tento režim použite na stmavenie okolia, podobne ako v tmavej miestnosti.
• Režim čítania: Výber aplikácií, ktoré budú používať režim čítania. V režime čítania bude
zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
95
Nastavenia
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Denný sen: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky po pripojení k stolnému
doku alebo pri nabíjaní.
• Inteligentná obrazovka:
– – Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
– – Inteligentné otáčanie: Nastavenie rozhrania tak, aby sa neotáčalo podľa orientácie vašej
tváre.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zväčšiť čitateľnosť: Zostrenie textu, aby sa jednoduchšie čítal.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie trvania podsvietenia dotykových
tlačidiel.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo zostávajúcu nabitie
batérie.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie.
96
Nastavenia
Režim šetrenia energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Šetrenie energie procesora: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých
systémových prostriedkov.
• Šetrenie energie obrazovky: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
• Ďalšie informácie o režime šetrenia energie: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby
energie batérie.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Lokalizačné služby
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Prístup k informáciám o mojej polohe: Nastavenie zariadenia tak, aby umožnilo využívanie
informácií o vašej aktuálnej polohe.
• Použiť satelity GPS: Nastavenie zariadenia, aby využívalo satelit GPS na určenie aktuálnej
polohy.
• Použiť bezdrôtové siete: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo zhromažďovanie dát o
polohe alebo určovanie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom
siete Wi-Fi.
• Moje miesta: Nastavenie profilov, ktoré sa budú používať pre konkrétne miesta pri používaní
funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth na zistenie vašej aktuálnej polohy.
97
Nastavenia
Uzamknúť obrazovku
Zmena nastavení na uzamknutú obrazovku.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Viacero miniaplikácií: Nastavte zariadenie tak, aby umožňovalo použitie widgetov na
zamknutej obrazovke.
• Miniaplik. na zamk. obr.:
– – Hodiny alebo osob. správa: Nastavenie zariadenia tak, aby na uzamknutej obrazovke
zobrazovalo hodiny alebo osobnú správu. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti
od vášho výberu.
Hodiny:
– – Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
– – Zobraziť dátum: Nastavte zariadenie tak, aby zobrazovalo dátum spolu s hodinami.
– – Informácie o vlastníkovi: Zadanie informácií zobrazovaných s hodinami.
Osobná správa:
– – Upraviť osobnú správu: Úprava osobnej správy.
• Odkazy: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo a upravovalo odkazy aplikácií na uzamknutej
obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo text pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
• Prebudiť na zamknutej obrazovke: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu
prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
• Nastaviť budiaci príkaz: Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie S Voice alebo
vykonanie zadanej funkcie.
98
Nastavenia
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej
karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia, aby povolilo ovládanie strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
– – Registrácia konta: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
– – Použiť bezdrôtové siete: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo zhromažďovanie dát o
polohe alebo určovanie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom
siete Wi-Fi.
• Web. str. Hľad. môj mobil: Prístup na webovú lokalitu Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Z bezpečnostných dôvodov sú heslá v zariadení predvolene
skryté. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť v zariadení nové pravidlá.
• Neznáme zdroje: Výber inštalácie aplikácií z ľubovoľného zdroja. Ak táto možnosť nie je
povolená, aplikácie možno sťahovať len z obchodu Obchod Play.
• Overenie aplikácií: Nastavenie tejto funkcie umožní, aby Google pre nainštalovaním
skontroloval, či aplikácia nie je škodlivá.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
99
Nastavenia
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Hlasové zadávanie textu Google
Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku
.
• Zvoľte vstupné jazyky: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Prevziať rozpoz. reči offl.: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
Klávesnica Samsung
Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Jazyky vstupu: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta na klávesnici.
• Ovládanie kurzora: Zapnutie alebo vypnutie funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici
presúvaním kurzora alebo posúvaním po klávesnici.
100
Nastavenia
• Rukopis: Prispôsobenie nastavení režimu rukopisu, napríklad čas rozpoznania, hrúbka pera
alebo farba pera.
• Pokročilé:
– – Automatická kapitalizácia: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke,
čiarke, otázniku alebo výkričníku.
– – Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery
medzi slová.
– – Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na
medzerník vložilo bodku.
– – Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých
znakov, na ktoré ste ťukli.
– – Zvuk pri ťuknutí na tlač.: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo
zvukový signál.
• Pomocník: Získanie prístupu k informáciám týkajúcich sa používania klávesnice Samsung.
• Vynulovať nastavenia: Vynulovanie (resetovanie) nastavení klávesnice Samsung.
Rozpoznávanie hlasu
Výber nástroja na rozpoznávanie hlasu.
Táto funkcia sa zobrazí pri použití aplikácie na rozpoznávanie hlasu.
Hlasové hľadanie
V prípade rozpoznávania hlasu Samsung použite tieto možnosti:
• Language: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
• Open via the home key: Nastavenie zariadenia, aby spúšťalo funkciu S Voice dvojitým
stlačením tlačidla Domov.
• Use location data: Nastavenie zariadenia na používanie informácií o umiestnení vo
výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• Hide offensive words: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• Help: Získanie prístupu k informáciám pomocníka pre funkciu S Voice.
• About: Zobrazenie informácií o verzii.
• Voice control: Ovládanie aplikácií hlasovými príkazmi.
101
Nastavenia
• Wake up command: Nastavenie zariadenia, aby spustilo rozpoznávanie hlasu vyslovením
budiaceho príkazu pri používaní funkcie S Voice.
• Wake up in lock screen: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu prebudenia, keď je
obrazovka uzamknutá.
• Set wake-up command: Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie S Voice alebo
vykonanie zadanej funkcie.
• Check missed events: Nastavenie zariadenia, aby kontrolovalo správy alebo udalosti po
spustení funkcie S Voice stlačením tlačidla na náhlavnej súprave.
• Home address: Zadanie domovskej adresy na používanie informácií o umiestnení s funkciou
hlasových príkazov.
• Log in to Facebook: Zadanie informácií o konte služby Facebook pomocou funkcie S Voice.
• Log in to Twitter: Zadanie informácií o konte služby Twitter pomocou funkcie S Voice.
V prípade rozpoznávania hlasu Google použite tieto možnosti:
• Jazyk: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
• Blokovať urážlivé slová: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• Prevziať rozpoz. reči offl.: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Náhlavná súprava Bluetooth: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie
prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
102
Nastavenia
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým
ukladacím priestorom Dropbox.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na
serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po
preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a
odstránenie všetkých dát.
Pridať konto
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Pohyb
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.
• Stlmiť/pozastaviť dotykom dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pozastavilo
prehrávanie médií, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.
• Informácie o pohybu rukou: Zobrazenie prehliadky pohybov rukou na ovládanie zariadenia.
103
Nastavenia
Hlasové ovládanie
Zmena nastavení na ovládanie možností hlasovými príkazmi.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
• Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie prehratia zvukového signálu po pripojení zariadenia k
stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
• Režim zvukového výstupu: Nastavenie zariadenia, aby využívalo reproduktor doku po
pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
104
Nastavenia
Zjednodušenie ovládania
Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým
postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení
zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
• Zobraziť odkaz: Pridanie odkazu na Zjednodušenie ovládania do rýchleho menu, ktoré sa
objaví, keď stlačíte a podržíte vypínacie tlačidlo.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení zjednodušenia
prístupu, aby sa dali zdieľať s inými zariadeniami.
• TalkBack: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zväčšenie: Nastavenie zariadenia na priblíženie alebo vzdialenie pomocou prstov.
• Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
• Nastavenie farieb: Nastavenie farebnosti, keď zariadenie určí, že ste farboslepí alebo máte
ťažkosti s čítaním obsahu.
• Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktivovanie funkcie Talkback
po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a ťuknutí a podržaní obrazovky dvomi prstami.
• Možn. prev. textu na reč:
– – Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia
nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
– – Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
– – Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Zlepšiť webovú dostupnosť: Nastavenie aplikácií na inštaláciu webových skriptov, ktoré
zlepšujú dostupnosť webového obsahu.
• Vyváženie zvuku: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
105
Nastavenia
• Mono zvuk: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
• Vypnúť všetky zvuky: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
• Asistenčné menu: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie pomocnej ikony odkazu, ktorá
poskytuje prístup k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo k funkciám na paneli
oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
• Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania ťuknutia a podržania
obrazovky.
• Ovládanie interakcií: Nastavenie plochy na obrazovke, ktorá nebude reagovať na dotykové
vstupy.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení a aktualizácia softvéru zariadenia.
Nastavenia Google
Pomocou tejto funkcie môžete konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje
spoločnosť Google.
Ťuknite na položku Nastavenia Google na obrazovke aplikácií.
106
Riešenie problémov
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služby
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Bez objednania služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od
svojho poskytovateľa služieb.
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
Ak je zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledujúce
kroky:
• Odstráňte ochranné prvky z dotykového displeja. Ochranné prvky môžu brániť zariadeniu
v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovým displejom sa
neodporúčajú.
• Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
• Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do miestneho
servisného strediska spoločnosti Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť nutné
ukončiť všetky programy alebo zariadenie reštartovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a
podržte vypínacie tlačidlo 8 až 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť údaje od
výrobcu → Resetovať zariadenie → Vymazať všetko.
107
Riešenie problémov
Zariadenie prehráva zvukový signál a ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Ak chcete zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie vypína
Batéria zariadenia nie je prispôsobená na výmenu používateľom. Ak máte problémy s batériou
alebo ju chcete vymeniť, odneste zariadenie so servisného strediska spoločnosti Samsung.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie Samsung musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej
pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy,
vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu problémy aj po vykonaní týchto
krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Pri otváraní hudobných súborov sa zobrazujú chybové správy
Niektoré hudobné súbory nemusí byť z rôznych príčin možné prehrať vo vašom zariadení
Samsung. Ak sa pri otváraní hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje daný typ súboru.
108
Riešenie problémov
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• V prípade potreby skontrolujte, či je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku
ktorému sa chcete pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies 2.0 alebo Windows Media
Player 10.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je malá medzera
• Táto medzera je nevyhnutý výrobný prvok a môžu sa vyskytnúť menšie otrasy a vibrácie častí.
• Časom môže opotrebovanie častí spôsobiť, že sa táto medzera jemne zväčší.
109
Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb
alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
www.samsung.com
Slovak. 07/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising