Samsung | SM-T395 | Samsung SM-T395 Užívateľská príručka (Nougat)

SM-T395
Používateľská príručka
Slovak. 11/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikácie a funkcie
4
Informácie o tejto príručke
45
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
6
Situácie, pri ktorých sa zariadenie
prehrieva, a ich riešenia
47
Bixby
55
Telefón
60
Kontakty
63
Správy
66
Internet
68
E-mail
69
Fotoaparát
81
Galéria
86
Funkcie pera S Pen
92
Viac okien
96
Samsung Members
96
Samsung Notes
9
Usporiadanie a funkcie zariadenia
14
Batéria
18
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
19
Pamäťová karta (microSD karta)
21
Ochranný obal
22
Zapnutie a vypnutie zariadenia
23
Úvodné nastavenie
25
Konto Samsung
26
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
30
Informácie o displeji
40
Panel oznámení
42
Zadávanie textu
102 PEN.UP
104 Kalendár
106 Samsung Flow
107 Moje súbory
107 Hodiny
109 Kalkulačka
109 Zdieľanie obsahu
110 Aplikácie Google
2
Obsah
Nastavenia
Príloha
112 Úvod
149 Riešenie problémov
112 Pripojenia
113 Wi-Fi
115 Bluetooth
116 NFC a platba
119 Zdieľanie pripojenia
120 Ďalšie nastavenia pripojenia
121 Zvuky a vibrovanie
122 Oznámenia
122 Zobrazenie
123 Filter modrého svetla
123 Pozadie
123 Pokročilé funkcie
125 Údržba zariadenia
127 Aplikácie
127 Zamknutie a zabezpečenie
129 Rozpoznávanie tváre
131 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
134 Samsung Pass
137 Zabezpeč. priečinok
142 Cloud a kontá
142 Používatelia
144 Zálohovanie a obnovenie
145 Google
145 Zjednodušenie ovládania
146 Všeobecné spravovanie
147 Aktualizácia softvéru
148 Používateľská príručka
148 Informácie o tablete
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti
od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
4
Základy
Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
Zariadenie je odolné voči vode a prachu. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa zachovala
odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
• Zariadenie neponárajte do čistej vody hlbšej ako 1,5 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie
ako 30 minút. Ak zariadenie ponoríte do inej kvapaliny než je čistá voda (napríklad slaná voda,
morská voda, ionizovaná voda alebo alkoholické nápoje), tekutina do zariadenia prenikne
rýchlejšie.
• Nevystavujte zariadenie silnému vodnému tlaku.
• Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie
namočí inými tekutinami, napríklad slanou vodou, ionizovanou vodou alebo alkoholickým
nápojom, opláchnite ho čistou vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak
nedodržíte tieto inštrukcie, môže to narušiť funkciu alebo vzhľad zariadenia.
• Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón alebo slúchadlo, zvuk
nemusí byť počas hovoru počuť zreteľne. Zariadenie pred použitím utrite suchou handrou a
dokonale vysušte.
• Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, ak sa zariadenie používa vo
vode.
• Vaše zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za
určitých okolností je odolné voči vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP68
podľa predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej
krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, čistá voda, 1,5 metra,
počas 30 minút). Napriek tejto klasifikácii existuje možnosť poškodenia zariadenia v
určitých situáciách.
Ikony s pokynmi
Varovanie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
5
Základy
Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a
ich riešenia
Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie
Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo
rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon
zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka
môže prestať nabíjať.
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým
zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
• Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel
USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
• Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie
materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.
Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na
podporovaných modeloch.
Keď sa zariadenie zahrieva počas používania
Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie
sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené
aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.
V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré
používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.
• Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
• Pri preberaní veľkých súborov
6
Základy
• Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
– – Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
– – Pri dlhodobom nahrávaní videí
– – Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
– – Pri pripojení k televízoru.
• Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
– – Pri používaní funkcie Viac okien
– – Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
– – Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
– – Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
• Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými
kontami
• Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom
slnečnom svetle
• Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
• Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
• Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
• Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom,
napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
• Pri používaní roamingu
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
• Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte
zariadenie.
• Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
• Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na
pozadí, ak ich nepoužívate.
• Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
• Znížte jas displeja.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
7
Základy
Obmedzenia zariadenia v prípade prehriatia
Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie
môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.
• Ak sa teplota zariadenia zvýši nad zvyčajnú hodnotu, môže sa zobraziť hlásenie o prehriatí
zariadenia. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou
zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Zatvoria sa spustené aplikácie, a až kým
zariadenie nevychladne, budete môcť uskutočňovať len tiesňové hovory.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, zobrazí sa hlásenie o
potrebe vypnutia zariadenia. Vypnite zariadenie a počkajte, kým vychladne.
Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia
Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne,
aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.
• Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
• Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
• Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v
automobile.
• Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú
vyhrievaciu podložku.
• Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských
spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.
8
Základy
Usporiadanie a funkcie zariadenia
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Batéria
• Kábel USB
• Nabíjací adaptér USB
• Stručná príručka
• Pero S Pen
• Klieštiky
• Hroty pera S Pen
• Ochranný obal
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
9
Základy
Popis zariadenia
Predný fotoaparát
Senzor vzdialenosti/svetla
Slúchadlo
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlá hlasitosti
Dotykový displej
Tlačidlo Naposledy spustené
aplikácie
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Domov (snímač na
rozpoznávanie odtlačkov prstov)
Multifunkčný konektor
(USB typu C)
Zadný fotoaparát
Mikrofón
Vnútorná anténa
GPS anténa
Blesk
Zadný kryt
Anténa NFC
Reproduktor
Konektor pre slúchadlá
Mikrofón
10
Základy
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
– – Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
– – Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas
používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania
mobilného dátového pripojenia
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Nezakrývajte oblasť senzora vzdialenosti/svetla príslušenstvom k obrazovkám,
napríklad ochrannými prvkami alebo nálepkami. Mohlo by to mať za následok
nesprávne fungovanie senzora.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Stlačením otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
Domov
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Späť
• Stlačením a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
11
Základy
Pero S Pen
Tlačidlo pera S Pen
Hrot pera S Pen
Klieštiky
Názov
Hrot pera
S Pen
Tlačidlo
pera S Pen
Klieštiky
Funkcie
• Pero S Pen používajte na písanie, kreslenie alebo na vykonávanie akcií dotyku.
Tlačidlo Naposledy spustené aplikácie a tlačidlo Späť sa môžu používať spolu
s perom S Pen.
• Posúvaním pera S Pen nad položkami na obrazovke bez dotyku získate prístup
k ďalším funkciám pera S Pen, napríklad k funkcii Bezdotykové zobrazenie.
• Ak chcete zobraziť funkcie bezdotykového zadávania príkazov, perom S Pen
posúvajte nad obrazovkou bez dotyku a stlačte tlačidlo na pere S Pen.
• Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo na pere S Pen a perom S Pen
posúvajte nad týmito položkami.
• Hrot pera S Pen vymeňte tak, že ho klieštikmi odpojíte od pera S Pen.
Výmena hrotu pera S Pen
Ak je hrot tupý, vymeňte ho za nový.
1 Hrot pevne držte klieštikmi a vytiahnite ho.
12
Základy
2 Nový hrot zasuňte do pera S Pen.
Dávajte si pozor, aby ste si klieštikmi nestlačili prsty.
• Nepoužívajte opakovane staré hroty. Pero S Pen by mohlo nesprávne fungovať.
• Pri zasúvaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
• Do pera S Pen nezasúvajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie
pera S Pen alebo zariadenia.
• Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš netlačte. Pero S Pen je možno
poškodené alebo je zdeformovaný hrot.
• Ak pero S Pen používate v ostrých uhloch na obrazovke, zariadenie nemusí rozpoznať
akcie vykonávané perom S Pen.
• Tlačidlo Naposledy spustené aplikácie a tlačidlo Späť sa môžu používať spolu s perom
S Pen.
• Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung.
• Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti
Samsung.
• Pero S Pen môžete vložiť do vrchnej časti ochranného obalu. Ďalšie informácie nájdete
v časti Vloženie pera S Pen.
13
Základy
Batéria
Inštalácia batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.
2 Vložte batériu tak, aby boli pozlátené kontakty batérie správne zarovnané s kontaktmi
zariadenia.
14
Základy
3 Znova nasaďte zadný kryt.
Zatlačiť
Uistite sa, že zadný kryt je pevne zatvorený, aby sa do zariadenia nedostala voda a prach.
Cez otvorený alebo uvoľnený zadný kryt môže do zariadenia vniknúť voda a prach a
spôsobiť jeho poškodenie.
Spolu so zariadením používajte len zadné kryty a príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung.
Vyberanie batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vyberte batériu.
15
Základy
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Používajte len kábel USB Type-C dodaný so zariadením. Pri použití kábla Micro USB sa
zariadenie môže poškodiť.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
1 K nabíjaciemu adaptéru USB pripojte kábel USB.
2 Zapojte kábel USB do multifunkčného konektora zariadenia.
3 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
4 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia. Potom nabíjačku odpojte od
elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
16
Základy
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie údržby zariadenia.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
• Zapnite režim úspory energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať, napríklad e-maily.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže
poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
17
Základy
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických
služieb.
• Použite len nano-SIM kartu.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
3 Znova vložte batériu a nasaďte zadný kryt.
Vybratie karty SIM alebo USIM
1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
2 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
18
Základy
Pamäťová karta (microSD karta)
Vloženie pamäťovej karty
Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od ostatných modelov a závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením. Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú
lokalitu spoločnosti Samsung.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie karty alebo kartu nerozpozná. Ak chcete používať pamäťovú kartu,
musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať
pamäťovú kartu, obráťte sa na výrobcu pamäťovej karty alebo na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Znova vložte batériu a nasaďte zadný kryt.
19
Základy
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko →
→ Nastavenia ukladania → Karta SD → ODPOJIŤ.
1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
2 Vytiahnite pamäťovú kartu.
3 Znova vložte batériu a nasaďte zadný kryt.
Nevyberajte externé úložné zariadenie, napríklad pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie
USB, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, ani ihneď po prenesení
údajov. V opačnom prípade by sa mohli údaje poškodiť alebo stratiť, alebo by mohlo
dôjsť k poškodeniu externého úložného zariadenia alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za straty vrátane straty údajov spôsobené nesprávnym používaním
externých úložných zariadení.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko →
→ Nastavenia ukladania → Karta SD → Formát → FORMÁTOVAŤ.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
20
Základy
Ochranný obal
Inštalácia ochranného obalu
Vložte vrchnú časť zariadenia do obalu a potom obal nasaďte tým, že pevne zatlačíte na jeho
druhú stranu.
Odstránenie ochranného obalu
Odtiahnite vrchný okraj obalu, kým z neho zariadenie nebude vyčnievať, a potom vyberte
zariadenie z obalu.
21
Základy
Vloženie pera S Pen
Vložte pero S Pen do vrchnej časti ochranného obalu.
Pero S Pen nevkladajte do ochranného obalu naopak.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
• Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo
zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
22
Základy
Úvodné nastavenie
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení údajov nastavte podľa pokynov zobrazených
na obrazovke.
Úvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od softvéru v zariadení a vašej oblasti.
1 Zapnite zariadenie.
2 Vyberte preferovaný jazyk zariadenia.
Vyberte jazyk.
3 Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte sa k nej.
Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia nemusí byť možné nastaviť
niektoré funkcie zariadenia.
4 Podľa pokynov na obrazovke pokračujte v úvodnom nastavení.
5 Nastavte metódu uzamknutia obrazovky, aby ste chránili zariadenie. Svoje osobné údaje
môžete chrániť tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Ak chcete
metódu uzamknutia nastaviť neskôr, ťuknite na položku Nie, ďakujem.
23
Základy
6 Prihláste sa na svoje konto Samsung. Môžete využívať služby spoločnosti Samsung a zaistiť
aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo všetkých svojich zariadeniach. Ďalšie informácie
nájdete v časti Konto Samsung.
7 Vyberte funkcie, ktoré chcete používať, a dokončite úvodné nastavenie.
Zobrazí sa domovská obrazovka.
24
Základy
Konto Samsung
Úvod
Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne
služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung.
Po zaregistrovaní konta Samsung môžete zaistiť aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo
všetkých svojich zariadeniach Samsung pomocou služby Samsung Cloud, sledovať a ovládať svoje
stratené alebo ukradnuté zariadenie, zobraziť tipy a triky v službe Samsung Members a vykonávať
ďalšie činnosti.
Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.
Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu
account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, spustite aplikáciu
Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá → Konto Samsung →
Pomocník.
Registrácia konta Samsung
Registrácia nového konta Samsung
Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá →
Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Konto Samsung → VYTVORIŤ KONTO.
3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.
Registrácia existujúceho konta Samsung
Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá →
Pridať konto.
2 Ťuknite na položku Konto Samsung.
25
Základy
3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku Zabudli ste váš e-mail alebo heslo?
Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií a bezpečnostného
kódu zobrazených na obrazovke.
4 Ťuknutím na tlačidlo OK dokončite registráciu konta Samsung.
Odstránenie konta Samsung
Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad
kontakty alebo udalosti.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá.
2 Postupne ťuknite na položky Konto Samsung → → Odstrániť konto.
3 Ťuknite na tlačidlo OK, zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku POTVRDIŤ.
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Kontakty, obrázky a ďalšie údaje môžete prenášať z predchádzajúceho zariadenia na svoje
zariadenie prostredníctvom funkcie Smart Switch alebo Samsung Cloud.
• Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
26
Základy
Prenos údajov prostredníctvom funkcie Smart Switch
Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch
do nového zariadenia.
K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.
• Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať z
lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
• Počítačová verzia: Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete
prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.
Bezdrôtový prenos súborov pomocou funkcie Wi-Fi Direct
Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie
Wi-Fi Direct.
1 Do oboch zariadení prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z obchodu Galaxy Apps
alebo Obchod Play.
2 Umiestnite zariadenia blízko seba.
3 Aplikáciu Smart Switch spusťte v obidvoch zariadeniach.
4 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → ODOSLAŤ → PRIPOJIŤ.
5 Vo svojom zariadení ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → PRIJAŤ a vyberte typ
predchádzajúceho zariadenia.
6 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
27
Základy
Prenos údajov zálohy z počítača
Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart
Switch pre počítač z lokality www.samsung.com/smartswitch. Údaje z predchádzajúceho zariadenia
si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB zariadenia.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
28
Základy
Samsung Cloud
Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete zálohovať do služby Samsung Cloud a obnoviť ich
vo svojom novom zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a
prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Zálohovanie údajov
1 V predchádzajúcom zariadení sa prihláste do konta Samsung.
2 Spustite aplikáciu Nastavenia, vyberte možnosť zálohovania a zálohujte svoje údaje.
• Ak zariadenie podporuje službu Samsung Cloud, spustite aplikáciu Nastavenia,
postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung Cloud → Nastavenia
zálohovania a zálohujte svoje údaje.
• Spôsob zálohovania údajov sa môže líšiť v závislosti od vášho modelu.
• Vaše údaje sa nezálohujú. Ak chcete zistiť, ktoré údaje sa budú zálohovať, spustite
aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung
Cloud → Nastavenia zálohovania.
Obnovenie údajov
1 V novom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a
kontá → Samsung Cloud → Obnoviť.
2 Ťuknite na položku a zo zoznamu zariadení vyberte predchádzajúce zariadenie.
3 Začiarknite typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ TERAZ.
29
Základy
Informácie o displeji
Ovládanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty alebo pero S Pen.
Ťuknutie
Ťuknite na displej.
30
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknite na displej a približne 2 sekundy na ňom podržte prst.
Potiahnutie
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.
Dvojité ťuknutie
Dvakrát ťuknite na displej.
31
Základy
Potiahnutie prstom
Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Na displeji roztiahnite alebo stiahnite dva prsty.
32
Základy
Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka zobraziť inak.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátor domovskej obrazovky
aplikácie Bixby. Zobrazenie
prispôsobeného obsahu.
Indikátory na obrazovke
Obľúbené aplikácie
33
Základy
Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo
nadol. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor
alebo nadol. Taktiež môžete stlačiť tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť.
Domovská obrazovka
Obrazovka aplikácií
Presúvanie položiek
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií ťuknite na požadovanú
položku, podržte ju a potiahnite ju na hornú alebo dolnú časť obrazovky. Na domovskú obrazovku
sa pridá odkaz na danú aplikáciu.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
34
Základy
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
1 Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a
potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie. Ťuknite na položku Zadajte názov
priečinka a zadajte názov priečinka.
• Pridanie ďalších aplikácií
Ťuknite na položku PRIDAŤ APLIKÁCIE na priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete
pridať, a ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do
priečinka.
• Premiestnenie aplikácií z priečinka
Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.
• Odstránenie priečinka
Ťuknite na priečinok, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť priečinok. Odstráni
sa len daný priečinok. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.
35
Základy
Úprava domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť
a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie
a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na
domovskej obrazovke.
• Pridávanie panelov: Potiahnite prstom doľava a potom ťuknite na položku
.
• Premiestňovanie panelov: Ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
• Odstraňovanie panelov: Ťuknite na položku
na paneli.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Widgety: Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a
poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Ťuknite na miniaplikáciu,
podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú
obrazovku.
• Nast. domovskej obrazovky: Zmena nastavení domovskej obrazovky.
Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke
Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez
použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke,
podržte ju a potom ťuknite na položky Nast. domovskej obrazovky → Rozloženie domovskej
obrazovky → Iba domovská obrazovka → POUŽIŤ.
Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.
36
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Nabíjanie batérie
Úroveň nabitia batérie
37
Základy
Uzamknutie obrazovky
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Obrazovka sa zamyká spôsobom Potiahnuť, čo je predvolená metóda uzamknutia obrazovky.
Stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a posunutím prstom ľubovoľným smerom
odomknite obrazovku.
Zmena metódy uzamknutia obrazovky
Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite
na položky Zamknutie a zabezpečenie → Typ zamknutia obrazovky a vyberte metódu.
Ak v rámci metódy uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo, tvár alebo odtlačok
prsta, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu
zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód
odomknutia pri každom odomknutí.
• Potiahnuť: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
• Heslo: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo
symbolmi.
• Žiadne: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
• Tvár: Registrácia vašej tváre na odomknutie obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v časti
Rozpoznávanie tváre.
• Odtlačky prstov: Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Ďalšie informácie
nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku
viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustite aplikáciu
Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Nastavenia
bezpečného zámku a ťuknutím na prepínač Aut. obnov. továr. nast. túto funkciu
aktivujte.
38
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú
obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú
možno posúvať.
Nasnímanie snímky obrazovky
Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky
obrazovky sa uložia do priečinka Galéria.
• Snímanie tlačidlami: Súčasne stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a vypínacie tlačidlo.
• Snímanie potiahnutím: Potiahnite rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.
• Snímanie pomocou funkcie bezdotykového zadávania príkazov: Vybratím pera S Pen zo slotu
otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a potom ťuknite na položku Písanie na
obrazovku.
• Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Ak sa potiahnutím neaktivuje funkcia snímania obrazovky, spustite aplikáciu
Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač Snímať
potiahnutím dlane túto funkciu aktivujte.
Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti
obrazovky:
• Snímanie s posúvaním: Nasnímanie obsahu, ktorý prechádza viacerými obrazovkami, ako
je napríklad webová stránka. Keď ťuknete na položku Snímanie s posúvaním, obrazovka sa
automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na snímku obrazovky.
• Orezať: Orezanie časti snímky obrazovky. Do priečinka Galéria sa uloží len orezaná oblasť.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, spustite aplikáciu Nastavenia,
ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač Inteligentné snímanie
túto funkciu aktivujte.
39
Základy
Panel oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
Panel oznámení môžete otvoriť, aj keď je obrazovka zamknutá.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Prepínanie medzi
používateľskými kontami alebo
Otvorenie položky Nastavenia.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Ťuknite na oznámenie a
vykonajte rôzne možnosti.
Vymazať všetky oznámenia.
Prístup k nastaveniam oznámení.
40
Základy
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určite funkcie. Potiahnutím nadol na paneli
oznámení zobrazíte viac tlačidiel.
Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na
tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť → Poradie tlačidiel, ťuknite na
tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.
41
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a
ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen. Ak
chcete písať všetky písmená
veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.
Prechod na ďalší riadok.
Posunutie kurzora.
Zadávanie symbolov.
Zadanie medzery.
Prepnutie na režimu rukopisu.
Zmena vstupného jazyka
→ Jazyky a typy → SPRAVOVAŤ
Podržte položku
, postupne ťuknite na položky
VSTUPNÉ JAZYKY a potom vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac
jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
42
Základy
Ďalšie funkcie klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Zmena nastavení hlasového
vstupu.
• Spustiť alebo pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
: Prepnutie na režimu rukopisu.
Prepnúť na štandardnú
klávesnicu.
Zobrazenie informácií o úprave
rukopisu.
Zmena nastavení klávesnice.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
• : Prepnutie na plávajúcu alebo rozdelenú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť na iné
miesto potiahnutím položky.
• : Zmena nastavení klávesnice.
43
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
Slovník
Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete
vyhľadávať definície slov.
1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím
alebo
.
2 V zozname možností ťuknite na položku Ďalšie → Slovník.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na položku Move to Manage
dictionaries →
vedľa slovníka a prevezmite ho.
3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím
na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na
podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz,
ťuknite na položku Search Web.
44
Aplikácie a funkcie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Galaxy Apps.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky →
Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Spustite aplikáciu Obchod Play.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového
slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
45
Aplikácie a funkcie
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie aplikácií a používanie režimu spánku aplikácií
Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.
• Vypnúť: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia.
• Spánok: Prepnutie aplikácií do režimu spánku, aby sa šetrila batéria tým, že sa zabráni ich
spusteniu na pozadí.
• Odinštalovať: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Aplikácie →
vyberte aplikáciu a ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
→ Vypnuté,
Nastavenie povolení aplikácie
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobraziť kontextové okno so
žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo POVOLIŤ v
kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.
Ak chcete zobraziť nastavenia povolení aplikácie, spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na
položku Aplikácie. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku Oprávnenia. Môžete zobraziť zoznam
povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustite
aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Aplikácie → → Aplikačné povolenia.
Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.
Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.
46
Aplikácie a funkcie
Bixby
Úvod
Aplikácia Bixby analyzuje údaje o vás pri používaní a poskytuje odporúčané funkcie.
• Ak chcete používať funkciu Bixby, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo
mobilnej sieti.
• Ak chcete používať funkciu Bixby, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
Spustenie aplikácie Bixby
Aplikácia Bixby ukladá údaje o vás pri používaní do vášho konta Samsung a poskytuje odporúčané
funkcie.
1 Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava.
2 Prečítajte si informácie o aplikácii na obrazovke a ťuknite na položku ĎALEJ.
3 Ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta
Samsung.
Ak ste už prihlásení, tento krok sa nezobrazí.
4 Prečítajte si podmienky, vyjadrite s nimi svoj súhlas a ťuknite na položku ĎALEJ.
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.
47
Aplikácie a funkcie
Používanie domovskej obrazovky aplikácie Bixby
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby môžete zobrazovať odporúčané služby a informácie,
ktoré poskytuje aplikácia Bixby na základe analýzy o vás pri používaní.
Ak chcete otvoriť domovskú obrazovku aplikácie Bixby, na domovskej obrazovke potiahnite
prstom doprava.
Pripomenutie
Nadchádzajúce pripomenutie
Odporúčaný obsah
• V špecifikovanom intervale sa automaticky aktualizujú obsah a poradie kariet. Ak chcete
karty aktualizovať manuálne, potiahnite na obrazovke prstom nadol.
• Ak chcete zatvoriť domovskú obrazovku aplikácie Bixby, na domovskej obrazovke
potiahnite prstom doľava.
Používanie obsahu odporúčaného na domovskej obrazovke
aplikácie Bixby
Po otvorení domovskej obrazovky aplikácie Bixby môžete zobraziť často aktualizovaný obsah vo
forme kariet aplikácie Bixby. Ak chcete zobraziť karty aplikácie Bixby, potiahnite prstom nahor
alebo nadol.
Napríklad ráno počas cesty do práce sa na domovskej stránke aplikácie Bixby zobrazí váš denný
plán a prehrajú vaše obľúbené skladby. Večer môžete nastaviť budíky, skontrolovať svoju dennú
aktivitu a zobraziť informačné kanály vašich priateľov.
48
Aplikácie a funkcie
Zobrazovanie kariet aplikácie Bixby
Kontrola ranného budíka
V noci sa na domovskej stránke aplikácie Bixby bude zobrazovať budík pre nasledujúce ráno.
Môžete skontrolovať informácie o budíku. Okrem toho môžete budík upraviť ťuknutím na kartu.
Ak chcete budík vypnúť, ťuknutím na prepínač vedľa budíka ho deaktivujte.
Kontrola pripomenutia
Ak ste pridali pripomenutia, najnovšie pripomenutia sa zobrazia na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby.
Ak sa chcete presunúť na kartu aplikácie Pripomenutie, na domovskej obrazovke aplikácie Bixby
potiahnite prstom nahor alebo nadol.
Môžete skontrolovať informácie o pripomenutí. Ak pripomenutie obsahuje kontrolný zoznam,
môžete absolvovať jednotlivé položky na kontrolnom zozname.
Ak chcete zobraziť zoznam pripomenutí, ťuknite na položku NADCHÁDZAJÚCE
PRIPOMENUTIA.
49
Aplikácie a funkcie
Používanie dodatočných kariet aplikácie Bixby
• Zobrazenie najnovšej udalosti vytvorenej v plánovačovi. Ťuknutím na kartu zobrazte jej
podrobnosti alebo ťuknutím na oblasť pod úlohou zobrazte ďalšie udalosti naplánované v
rovnaký deň.
• Zobrazenie dnešného počasia pre vašu oblasť v reálnom čase a zobrazenie informácií o vašej
polohe.
• Náhľad fotografií a videí, ktoré ste dnes nasnímali.
• Zobrazenie aktualizovaných správ.
Úprava zoznamu kariet aplikácie Bixby
• Ak chcete kartu pripnúť na hornú časť domovskej obrazovky aplikácie Bixby, postupne ťuknite
na položky → Pripnúť navrch. Ak chcete zrušiť pripnutie karty, ťuknite na položku .
• Ak chcete kartu skryť v zozname, postupne ťuknite na položky → Nateraz skryť.
• Ak nechcete, aby sa karta zobrazovala v zozname, postupne ťuknite na položky → Už
nezobrazovať.
Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť ako karty aplikácie Bixby
Môžete pridať alebo odstrániť aplikácie, ktoré sa majú zobraziť na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby ako karty.
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Karty a
ťuknite na prepínače vedľa položiek, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.
Ak aplikácia nie je nainštalovaná v zariadení a chcete ju používať, musíte ju nainštalovať.
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby ťuknite na položky → Nastavenia →
Aplikácie s kartami a potom si prevezmite aplikáciu.
Nastavenia aplikácie Bixby
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby ťuknite na položku → Nastavenia.
• Karty: Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť ako karty na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby.
• Aplikácie s kartami: Overenie dostupných aplikácií, ktoré možno zobraziť na domovskej
obrazovke aplikácie Bixby ako karty.
• Aut. aktualizovať aplik. Bixby: Nastavenie zariadenia tak, aby vykonávalo automatickú
aktualizáciu pomocou mobilného dátového pripojenia.
• Oznámenia: Nastavenie, či sa majú prijímať karty a marketingové informácie.
• Ochrana osobných údajov: Prispôsobenie nastavení aplikácie Bixby.
• Bixby – informácie: Zobrazenie verzie aplikácie Bixby a právnych informácií.
50
Aplikácie a funkcie
Reminder
Naplánovanie oznámení alebo položiek úloh, alebo použitie pripomenutí na základe polohy.
Okrem toho môžete vytvoriť pripomenutie na neskoršie zobrazenie webovej stránky počas
prehľadávania internetu.
• Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo
mobilnej sieti.
• Ak chcete používať pripomenutia polohy, musí byť aktivovaná funkcia GPS.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
Spustenie aplikácie Pripomenutie
Aplikáciu Pripomenutie môžete spustiť z domovskej obrazovky aplikácie Bixby.
1 Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava.
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.
2 Ťuknite na položku ZAČAŤ na karte NADCHÁDZAJÚCE PRIPOMENUTIA.
Zobrazí sa úvodná stránka pripomenutí.
3 Uistite sa, že je začiarknutá možnosť Pridať ikonu na domovskú obrazovku, a ťuknite na
položku SPUSTIŤ.
Zobrazí sa obrazovka vytvorenia pripomenutia.
Ak pridáte ikonu aplikácie Reminder ( ) na domovskú obrazovku, môžete aplikáciu
Reminder spúšťať priamo z domovskej obrazovky.
51
Aplikácie a funkcie
Vytváranie pripomenutí
Aplikácia Reminder vás upozorní na vytvorenie pripomenutia s nastavením času a miesta. Okrem
toho môžete ukladať rôzny obsah, napríklad jednoduchú poznámku alebo adresu webovej stránky,
a zobraziť ich neskôr.
Vytvorte napríklad pripomenutie, ktoré vás upozorní, že o 9:00 máte zobrať liek.
1 Spustite aplikáciu Reminder.
2 Ťuknite na položku Napísať pripomenutie a zadajte „Zobrať liek“.
3 Postupne ťuknite na položky Nastaviť podmienky → Konkrétny dátum a čas a nastavte
čas na 9:00.
4 Ťuknutím na položku ULOŽIŤ uložte pripomenutie.
Vytváranie pripomenutí počas prehľadávania internetu
Počas prehľadávania internetu môžete vytvárať pripomenutia na neskoršie zobrazenie webovej
stránky, napríklad spravodajskej lokality.
1 Počas prehľadávania internetu postupne ťuknite na položky
2 Ťuknite na položku Reminder.
→ Zdieľať.
Webová stránka sa automaticky uloží ako pripomenutie.
Ak chcete manuálne nastaviť dátum, čas alebo miesto, ťuknite na položku
52
.
Aplikácie a funkcie
Kontrola oznámení pripomenutí
V nastavenom čase alebo mieste sa zobrazí kontextové okno oznámenia. Ťuknite na položku
DOKONČIŤ alebo POSUNÚŤ BUDÍK.
Zobrazenie zoznamu pripomenutí
Spustite aplikáciu Reminder. Môžete zobraziť zoznam pripomenutí. Ak chcete zobraziť
podrobnosti pripomenutia, vyberte pripomenutie.
Nastavenie podrobností pripomenutia
Pridanie alebo úprava podrobností pripomenutia, ako je napríklad frekvencia, dátum a čas alebo
miesto.
1 Vyberte pripomenutie, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku UPRAVIŤ.
2 Upravte podmienky a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Informácie o pripomenutí
Kontrolný zoznam
Podmienky pripomenutia
Interval opakovania
Pridanie obrázka.
53
Aplikácie a funkcie
Dokončenie pripomenutí
Označenie pripomenutí, na ktoré nepotrebujete byť upozornení, ako dokončených.
V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie a ťuknite na položku VYKONAŤ. Alebo keď sa
zobrazí kontextové okno pripomenutia, ťuknite na položku DOKONČIŤ.
Obnovenie pripomenutí
Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.
1 V zozname pripomenutí postupne ťuknite na položky → Dokončené položky → UPRAVIŤ.
2 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ.
Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a v nastavených časoch budete upozornení.
Odstránenie pripomenutí
Ak chcete odstrániť pripomenutie, prstom na ňom potiahnite doprava a ťuknite na položku
Odstrániť. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, ťuknite na pripomenutie, podržte ho,
začiarknite pripomenutia, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
54
Aplikácie a funkcie
Telefón
Úvod
Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.
Uskutočňovanie hovorov
1 Spustite aplikáciu Telefón a zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
2 Ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
vykonajte
videohovor.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Skrytie klávesnice.
55
Aplikácie a funkcie
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku NEDÁVNE alebo KONTAKTY a potom na
kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava. Ak je táto funkcia deaktivovaná,
spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač
Hovory alebo správy potiahnutím túto funkciu aktivujte.
Používanie rýchlej voľby
Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.
Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, postupne ťuknite na položky → Rýchla voľba, vyberte
číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete
vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú
číslicu a podržte ju.
Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo 123, ťuknite na číslo 1, ťuknite na číslo 2 a
potom ťuknite na číslo 3 a podržte ho.
Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo kruhu.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
1 Ťuknutím na otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
2 Ťuknite na číslo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku
56
.
Aplikácie a funkcie
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustite aplikáciu Telefón, postupne ťuknite na
položky → Nastavenia → Správy rýchlych odmietnutí, zadajte správu a ťuknite na položku
.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
. Ak si chcete pozrieť zoznam
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne spustite aplikáciu Telefón a ťuknutím na
položku NEDÁVNE zobrazte zmeškané hovory.
Blokovanie telefónnych čísel
Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Spustite aplikáciu Telefón a postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Blokovať čísla.
2 Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku Zadajte telefónne číslo, zadajte
telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú
do denníka hovorov.
Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje.
Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač Blokovať neznámych volajúcich.
57
Aplikácie a funkcie
Možnosti počas hovorov
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• HLASITOSŤ: Nastavenie hlasitosti.
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Pridať hovor: Vytočenie druhého hovoru. Prvý hovor sa podrží. Keď ukončíte druhý hovor,
prvý hovor sa obnoví.
• Extra zvuk: Zvýšenie hlasitosti.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
• Klávesnica / Skryť: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• : Ukončite aktuálny hovor.
Počas videohovoru
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• HLASITOSŤ: Nastavenie hlasitosti.
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Fotoaparát: Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• : Ukončite aktuálny hovor.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
58
Aplikácie a funkcie
Pridanie telefónneho čísla ku kontaktu
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice
1 Spustite aplikáciu Telefón.
2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku PRIDAŤ DO KONTAKTOV.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
3 Ťuknutím na položku Vytvoriť kontakt vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
Aktualizovať existujúci pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov
1 Spustite aplikáciu Telefón a ťuknite na položku NEDÁVNE.
2 Ťuknite na telefónne číslo.
3 Ťuknutím na položku VYTVORIŤ KONTAKT vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
AKTUALIZOVAŤ EXISTUJÚCI pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
59
Aplikácie a funkcie
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Vytvorenie nového kontaktu
1 Spustite aplikáciu Kontakty, ťuknite na položku
a potom vyberte umiestnenie
ukladacieho priestoru.
2 Zadajte informácie o kontakte.
Výber umiestnenie ukladacieho
priestoru.
Pridanie obrázka.
Zadajte informácie o kontakte.
Otvorenie ďalších polí s
informáciami.
V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete
uložiť, líšiť.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
60
Aplikácie a funkcie
Importovanie kontaktov
Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
→ Spravovanie kontaktov →
Importovať/exportovať kontakty → IMPORTOVAŤ.
2 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
3 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a ťuknite na
položku IMPORTOVAŤ.
Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami
Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách,
napríklad v konte Samsung.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá, vyberte
názov konta, vyberte konto, s ktorým sa má synchronizovať, a ťuknite na položku Kontakty
(Konto Samsung) alebo Synchronizovať Kontakty.
Vyhľadávanie kontaktov
Spustite aplikáciu Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
61
Aplikácie a funkcie
Zdieľanie kontaktov
Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
3 Vyberte spôsob zdieľania.
→ Zdieľať.
Uloženie a zdieľanie profilu
Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete uložiť a zdieľať informácie o svojom profile, ako sú
napríklad vaša fotografia a správa o stave.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia zdieľania profilu
dostupná.
• Funkcia zdieľania profilu je dostupná iba pre tie kontakty, ktoré ju majú vo svojom
zariadení aktivovanú.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a vyberte svoj profil.
2 Ťuknite na položku UPRAVIŤ, upravte svoj profil a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 Ťuknite na položky → Zdieľanie profilu a potom ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
Ak chcete používať funkciu zdieľania profilu, vaše telefónne číslo musí byť overené. V časti
Kontakty môžete zobraziť informácie o aktualizovanom profile kontaktu.
Ak chcete nastaviť zdieľanie ďalších položiek, ťuknite na položku Zdieľaný obsah a ťuknite
na prepínače pri položkách, ktoré chcete aktivovať.
Ak chcete nastaviť skupinu kontaktov, s ktorou chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku
Zdieľať s a vyberte možnosť.
62
Aplikácie a funkcie
Spojenie duplicitných kontaktov
Keď importujete kontakty z iných ukladacích priestorov alebo synchronizujete kontakty s inými
kontami, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné kontakty spojte do
jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
→ Spravovanie kontaktov →
Zlúčiť kontakty.
2 Označte kontakty a ťuknite na položku ZLÚČIŤ.
Odstraňovanie kontaktov
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
→ Odstrániť.
Správy
Úvod
Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.
Odosielanie správ
Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované
ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Správy a ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a ťuknite na položku NAPÍSAŤ.
63
Aplikácie a funkcie
3 Zadanie správy.
Prístup k ďalším možnostiam.
Úprava príjemcov.
Príjemcov pridať zo zoznamu
kontaktov.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
Zadanie správy.
Zadávanie emotívnych ikon.
4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku POŠLI.
Zobrazenie správ
Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Správy a ťuknite na položku KONVERZÁCIE.
2 V zozname správ vyberte kontakt.
3 Zobrazenie vašej konverzácie.
Ak chcete odpovedať na správu, zadajte správu a ťuknite na položku POŠLI.
64
Aplikácie a funkcie
Blokovanie neželaných správ
Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Spustite aplikáciu Správy a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Blokovať
správy → Blokovať čísla.
2 Ťuknite na položku DORUČENÉ alebo TEL.ZOZ, vyberte kontakt a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknite na položku Zadajte číslo potom zadajte telefónne
číslo.
Nastavenie oznámení o správach
Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.
1 Spustite aplikáciu Správy, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Oznámenia a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Zmeňte nastavenia oznámení.
• Zvuk oznámenia: Zmena zvuku oznámení.
• Vibrovať pri prehr. zvuku: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri prijatí správy.
• Zobraz. v kontext. okne: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo hlásenia v
kontextových oknách.
• Ukážka správy: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo obsah správy na uzamknutej
obrazovke a v kontextových oknách.
Nastavenie pripomenutia správy
Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky
Zjednodušenie ovládania → Pripomenutie oznámenia a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím
na prepínač. Potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Správy.
65
Aplikácie a funkcie
Internet
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Internet.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Označiť aktuálnu webovú
stránku záložkou.
Obnoviť aktuálnu webovú
stránku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prechádzanie medzi stránkami.
Zobrazenie záložiek, uložených
webových stránok a najnovšej
histórie prehľadávania.
Zatvoriť kartu.
Otvoriť novú kartu.
Otvoriť domovskú stránku.
66
Aplikácie a funkcie
Používanie tajného režimu
V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný
režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta.
Aktivácia tajného režimu
Ťuknite na položku → Zapnúť Tajný režim. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či
chcete v tajnom režime používať heslo.
V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.
Zmena nastavení zabezpečenia
Môžete zmeniť svoje heslo.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ochrana osobných údajov → Zabezpečenie
aplik. Tajný režim → Zmeniť heslo. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta ako
metódu uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač Odtlačky prstov túto možnosť
aktivujte. Ďalšie informácie o používaní odtlačkov prstov nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov
prstov.
Deaktivácia tajného režimu
Ťuknite na položku → Vypnúť Tajný režim.
67
Aplikácie a funkcie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu E-mail.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku MANUÁLNE NAST.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
konto.
→
→ Pridať
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na
→ → Nastaviť predvolené konto.
položky →
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
Čítanie e-mailov
Po otvorení aplikácie E-mail zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať
manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.
Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete
→ názov vášho
aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky →
konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať konto funkciu aktivujte.
68
Aplikácie a funkcie
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Spustenie fotoaparátu
Spustite aplikáciu Fotoaparát.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy
dostupné.
• Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý
a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k
dispozícii.
• Ak sú nasnímané fotografie neostré, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.
• Ak sa výrazne odlišuje teplota zariadenia a okolitého prostredia, v priezore fotoaparátu
sa môže nahromadiť vlhkosť. Ak chcete rýchlo odstrániť vlhkosť, zložte zadný kryt a
znovu ho nasaďte.
69
Aplikácie a funkcie
Používanie gest posúvania
Rýchle ovládanie obrazovky náhľadu posúvaním rôznymi smermi. Môžete zmeniť režim snímania,
prepínať medzi fotoaparátmi alebo použiť filtre alebo iné efekty.
Prepínanie fotoaparátov
Na obrazovke náhľadu môžete potiahnutím prsta nahor alebo nadol prepínať medzi fotoaparátmi.
Náhľad zo zadného fotoaparátu
Náhľad z predného fotoaparátu
70
Aplikácie a funkcie
Zmena režimov snímania
Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta doprava zoznam režimov snímania.
Vyberte požadovaný režim snímania.
Náhľad zo zadného fotoaparátu
Režimy snímania
71
Aplikácie a funkcie
Používanie filtrov a iných efektov
Na obrazovke ukážky otvorte potiahnutím prsta doľava zoznam filtrov a iných efektov. Na
fotografie alebo videá môžete použiť jedinečný efekt.
Po výbere filtra alebo efektu ťuknite na obrazovku ukážky a nasnímanie fotografiu alebo nahrajte
video.
Ak chcete odstrániť použitý filter alebo efekt, otvorte zoznam filtrov a efektov a ťuknite na položku
Odstrániť efekt.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
Náhľad zo zadného fotoaparátu
Filtre a iné efekty
72
Aplikácie a funkcie
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
Aktuálny režim
Úprava tvárí tak,
aby sa javili ako
jasnejšie a čistejšie.
Nastavenia
fotoaparátu/kamery
Miniatúrna ukážka
Zmena nastavenia
blesku.
Nasnímanie
fotografie.
Nahrať video.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Režimy snímania
Filtre a iné efekty
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe. Prípadne potiahnite položku
na panel priblíženia smerom k položke
alebo .
• Ak chcete upraviť jas videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí nastavovacia lišta,
potiahnite položku
na nastavovacej lište smerom k
alebo .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete použiť režim automatického zaostrovania, ťuknite na položku
.
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí
zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný fotoaparát disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých
fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém
so zariadením.
73
Aplikácie a funkcie
Zmena režimov snímania
Na obrazovke náhľadu otvorte zoznam režimov snímania potiahnutím prsta doprava a potom
vyberte režim.
• Automatický: Zariadenie bude automaticky upravovať expozíciu a farbu fotografií, aby sa
snímali čo najlepšie fotografie.
• Profesionálny: Manuálne nastavenie hodnoty expozície, citlivosti ISO a vyváženia bielej pri
snímaní fotografií.
• Panoráma: Vytvorenie panorámy sekvenčným nasnímaním fotografií vo vodorovnom alebo
zvislom smere.
• Sériové snímanie: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
• HDR (sýte farby): Snímanie viacerých záberov s rozličnou úrovňou expozície a ich
skombinovanie na dosiahnutie jemných a bohatých farieb.
• Noc: Snímanie jasnejších a zreteľnejších fotografií pri slabom svetle bez použitia blesku.
• Snímka so značkou: Nasnímanie fotografie so značkou s informáciami o aktuálnej polohe
a počasí.
• Športy: Nasnímajte fotografiu rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• Ozvučená snímka: Nasnímajte fotografiu so zvukom.
• Animov. GIF: Vytvorenie animovanej fotografie nasnímaním série fotografií.
• Selfie: Snímanie selfie a používanie rôznych efektov.
• Široké selfie: Snímanie širokouhlých selfie, aby sa na fotografie zmestilo viac ľudí.
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Automatický.
74
Aplikácie a funkcie
Profesionálny režim
Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad
hodnota expozície a ISO.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Profesionálny. Vyberte možnosti a upravte
nastavenia a potom ťuknutím na položku
vytvorte fotografiu.
Dostupné možnosti
• : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo.
Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené
pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti
ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách
realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb.
Panoráma
Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť
širokouhlú scénu.
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky
nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie
automaticky zastaví snímanie fotografií.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Panoráma.
2 Ťuknite na položku a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
3 Ťuknutím na položku zastavte snímanie fotografie.
75
Aplikácie a funkcie
Sériové snímanie
Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Sériové snímanie.
Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu
a podržte ju.
HDR (sýte farby)
Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku HDR (sýte farby).
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Bez režimu HDR
S režimom HDR
Noc
Môžete fotografovať pri slabom svetle bez použitia blesku.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Noc.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Snímka so značkou
Nasnímanie fotografie so značkou s informáciami o aktuálnej polohe a počasí.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Snímka so značkou.
76
Aplikácie a funkcie
Športy
Nasnímajte fotografiu rýchlo sa pohybujúcich objektov.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Športy.
Ozvučená snímka
Nasnímajte fotografiu so zvukom. Zariadenie fotografie identifikuje prostredníctvom položky
aplikácii Galéria.
v
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Ozvučená snímka.
Animov. GIF
Zo série fotografií môžete vytvoriť animovanú fotografiu.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Animov. GIF.
Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobraziť ukážku
rôznych skrášľujúcich efektov.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná tvár, ukážte do predného fotoaparátu dlaň.
Po rozpoznaní dlane sa zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma
fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Metódy snímania a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti aktivujte.
položky
77
Aplikácie a funkcie
Použitie efektov pre krásu
Pred nasnímaním autoportrétov môžete upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar
tváre.
Táto funkcia je dostupná iba v režime Selfie.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Výberom z nasledujúcich možností použite skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke
ukážky a nasnímajte fotografiu samých seba.
• Farba kože: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
• Štíhla tvár: Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
• Veľké oči: Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.
Široké selfie
Odfotografovanie širokouhlého autoportrétu, na ktorý sa zmestí čo najviac ľudí bez vynechávania
osôb.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Široké selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná tvár, ukážte do predného fotoaparátu dlaň.
Po rozpoznaní dlane sa zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma
fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Metódy snímania a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti aktivujte.
položky
78
Aplikácie a funkcie
5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom
doprava alebo opačne.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáčika.
• Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
• Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
• Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti
od podmienok snímania na fotografii orezaná.
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Rýchle nastavenia
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. Na výpočet
expozície záberu používa meranie
vyváženie na stred svetlo v strednej časti záberu. Na
výpočet expozície záberu používa meranie
bodové svetlo v koncentrovanej strednej časti
záberu.
maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• : Nastavenie zariadenia tak, aby zaznamenávalo zvuk pred alebo po nasnímaní fotografie.
79
Aplikácie a funkcie
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
od režimu snímania.
. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti
ZADNÝ FOTOAPARÁT
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
PREDNÁ KAMERA
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Uložiť fotografie ako pri ukážke: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz
pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
• Metódy snímania: Výber možností snímania, ktoré sa majú použiť.
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
VŠEOBECNÉ
• Na celej obrazovke (16:9): Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ukážku fotografií
alebo videí v pomere strán na celú obrazovku.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
80
Aplikácie a funkcie
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Plávajúce tlačidlo Fotoaparát: Pridanie tlačidla fotoaparátu, ktoré môžete umiestniť
kamkoľvek na obrazovku. Táto funkcia je dostupná iba v režimoch Automatický a Selfie.
• Funkcia tlačidla hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na
ovládanie spúšte fotoaparátu alebo približovania a vzďaľovania.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
• Kontaktujte nás: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie
nájdete v časti Samsung Members.
Galéria
Úvod
Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky
a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy a zdieľať ich s ostatnými používateľmi.
81
Aplikácie a funkcie
Zobrazovanie obrázkov a videí
Zobrazenie obrázkov
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku OBRÁZKY.
2 Vyberte obrázok.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie obrázka medzi
obľúbené.
Úprava obrázku.
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Odstrániť obrázok.
Môžete vytvoriť animáciu GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. Postupne ťuknite na
položky → Animovať alebo Koláž a potom vyberte obrázky. Na koláž môžete vybrať
najviac šesť obrázkov.
Vyhľadávanie obrázkov
Spustite aplikáciu Galéria a ťuknutím na položku
zobrazte obrázky usporiadané podľa
kategórií, napríklad podľa miesta, ľudí, dokumentov, režimu snímania a podobne.
Ak chcete vyhľadať obrázky zadaním kľúčových slov, ťuknite na vyhľadávacie pole.
82
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie videí
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku OBRÁZKY.
2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Zobrazenie videí.
Prechod na
predchádzajúce
video. Ťuknutím a
podržaním
posuniete
prehrávanie späť.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu
ťahaním posúvača.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním rýchlo
posuniete
prehrávanie vpred.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Uzamknutie
obrazovky
prehrávania.
Zmena pomeru
strán.
Prepnutie na
kontextový
videoprehrávač.
Vytvorenie
animácie GIF.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Zobrazovanie albumov
Fotografie a videá si môžete prezerať usporiadané do priečinkov alebo albumov. Vytvorené
animácie alebo koláže sa usporiadajú aj v priečinkoch v zozname albumov.
Spustite aplikáciu Galéria, ťuknite na položku ALBUMY a vyberte album.
83
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie príbehov
Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy,
obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte
nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.
Vytváranie príbehov
Vytváranie príbehov s rôznymi témami.
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku PRÍBEHY.
2 Postupne ťuknite na položky → Vytvoriť príbeh.
3 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Zadajte názov príbehu a ťuknite na položku VYTVORIŤ.
Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a ťuknite na položku PRIDAŤ.
Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknite na položky
→ Upraviť, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom postupne ťuknite na
položky → Odstrániť z príbehu.
Odstraňovanie príbehov
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku PRÍBEHY.
2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknite na položku ZMAZAŤ.
84
Aplikácie a funkcie
Synchronizácia snímok a videí so službou Samsung Cloud
Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať snímky a videá uložené v priečinku
Galéria a získať k nim prístup z iných zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte
sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Spustite aplikáciu Galéria, postupne ťuknite na položky → Nastavenia a ťuknutím na prepínač
Samsung Cloud túto funkciu aktivujte. Snímky a videá nasnímané zariadením budú automaticky
uložené do služby Samsung Cloud.
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku
v hornej časti displeja.
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré sa má odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
85
Aplikácie a funkcie
Funkcie pera S Pen
Bezdotykový príkaz
Ak chcete otvoriť panel na bezdotykové zadávanie príkazov, podržte pero S Pen nad obrazovkou a
stlačte tlačidlo pera S Pen. Môžete tiež ťuknúť na ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov.
Môžete získať prístup k užitočným funkciám a často používaným aplikáciám.
Zobrazenie všetkých poznámok
Vytvorenie poznámky
Ikona na bezdotykové zadávanie
príkazov
Inteligentný výber
Písanie na obrazovku
Pridať skratky
Nastavenia bezdotykového
zadávania príkazov
• Vytvoriť poznámku: Spustenie aplikácie Samsung Notes a vytvorenie novej poznámky.
Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Notes.
• Zobraz. všetky poznámky: Spustenie aplikácie Samsung Notes a zobrazenie všetkých
poznámok.
• Inteligentný výber: Slúži na rýchle zhromaždenie obsahu. Ďalšie informácie nájdete v časti
Inteligentný výber.
• Písanie na obrazovku: Zaznamenávajte, upravujte a píšte poznámky na snímky obrazovky a
potom ich zdieľajte. Ďalšie informácie nájdete v časti Písanie na obrazovku.
• Pridať odkazy: Pridanie skratiek na často používané aplikácie na panel na bezdotykové
zadávanie príkazov. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridať odkazy.
• : Zmena nastavenia bezdotykového zadávania príkazov.
86
Aplikácie a funkcie
Ikona na bezdotykové zadávanie príkazov
Keď sa panel na bezdotykové zadávanie príkazov zatvorí, ikona na bezdotykové zadávanie príkazov
ostane na obrazovke. Panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete otvoriť ťuknutím na ikonu.
Ak chcete ikonu presunúť, ťuknite na položku
a presuňte ju na iné miesto.
Inteligentný výber
Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie.
1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, napríklad časť obrázka, otvorte panel na
bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku Inteligentný výber.
2 Na paneli s nástrojmi vyberte ikonu požadovaného tvaru a potiahnite perom S Pen cez obsah,
ktorý chcete vybrať.
Ťuknutím na položku Automat. výber automaticky zmeníte tvar vybratej oblasti.
Ak vybraná oblasť obsahuje text, ťuknutím na položku Extrahovaný text môžete rozpoznať a
extrahovať text z vybranej oblasti.
Ťuknutím na položku Pripnúť na obr. pripnite vybratú oblasť na obrazovku.
3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na obrazovku.
• Zdieľať: Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
• Uložiť: Uloženie vybranej oblasti do priečinka Galéria.
87
Aplikácie a funkcie
Písanie na obrazovku
Zaznamenajte snímky obrazovky, na ktoré môžete písať alebo kresliť.
1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, otvorte panel na bezdotykové zadávanie
príkazov a ťuknite na položku Písanie na obrazovku.
Automaticky sa zaznamená aktuálna obrazovka a na obrazovke sa zobrazí panel nástrojov na
úpravy.
2 Ak chcete zachytiť obsah, ktorý siaha naprieč viacero obrazoviek, ako napr. webovú stránku,
ťuknutím na položku Zachytenie posúvania zachytíte väčšiu časť obsahu. Obrazovka sa
automaticky posunie nadol a umožní vám znova vybrať položku ZACHYTENIE POSÚVANIA.
Po skončení zaznamenávania ťuknite na položku HOTOVO.
3 Na snímku obrazovky napíšte poznámku.
4 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať so snímkou obrazovky.
• Orezať: Orezanie snímky obrazovky.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
• Uložiť: Uloženie snímky obrazovky do priečinka Galéria.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
88
Aplikácie a funkcie
Pridať odkazy
Na panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete pridávať skratky na najčastejšie používané
aplikácie alebo funkcie.
Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, ťuknite na položku Pridať odkazy a vyberte
aplikácie alebo funkcie, ktoré sa majú otvárať z panela.
Ak chcete upraviť skratky, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a postupne ťuknite na
→ Odkazy.
položky
Môžete odstrániť aj skratku Vytvoriť poznámku.
Bezdotyk. zobrazenie
Podržaním pera S Pen nad položkou na obrazovke môžete vykonávať rozličné funkcie.
Zobrazenie ukážky informácií
Ukázaním na obrazovku zobrazíte ukážku obsahu alebo informácie v kontextovom okne.
Používanie tlačidla bezdotykových príkazov
Podržaním pera S Pen nad položkami v niektorých aplikáciách, napríklad Galéria, sa v okne ukážky
zobrazí bezdotykové tlačidlo. Pomocou tlačidla bezdotykových príkazov môžete vykonávať rôzne
akcie priamo z okna ukážky.
Tlačidlo bezdotykových príkazov
89
Aplikácie a funkcie
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položky
Pokročilé funkcie → Pero S Pen → Bezdotyk. zobrazenie a potom ju aktivujte
ťuknutím na prepínač.
Výber pera
Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo na pere S Pen a perom S Pen posúvajte nad
textom alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do
iných aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.
Priamy vstup perom
Prostredníctvom pera S Pen môžete vypĺňať formuláre a písať správy pomocou rukopisu.
1 Podržte pero S Pen nad textovým poľom.
2 Ťuknutím na položku otvorte pole rukopisu.
3 Píšte pomocou pera S Pen.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položky
Pokročilé funkcie → Pero S Pen → Priamy vstup perom a potom ju aktivujte ťuknutím
na prepínač.
90
Aplikácie a funkcie
Pripom. vyp. obraz.
Môžete rýchlo vytvárať poznámky písaním na displej bez toho, aby ste ho zapínali.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položky Pokročilé
funkcie → Pero S Pen a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Pripom. vyp. obraz.
Keď je obrazovka vypnutá, podržte pero S Pen nad obrazovkou, stlačte tlačidlo pera S Pen a
potom napíšte poznámku pomocou pera S Pen. Po skončení písania poznámky ťuknite na položku
ULOŽIŤ. Poznámka sa uloží do aplikácie Samsung Notes.
Ak chcete zobraziť poznámky, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky
Samsung Notes → KOLEKCIE → Pripomienka z vypnutej obrazovky.
91
Aplikácie a funkcie
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií,
ťuknite na položku ZOZ. APL. a vyberte aplikáciu.
92
Aplikácie a funkcie
Použitie ďalších možností
Ťuknutím na pruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam.
Prepínanie umiestnení
medzi oknami s
aplikáciami.
Zatvorenie aktuálne
vybratej aplikácie.
Prepnutie vybratého
okna na kontextové
zobrazenie.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Keď pruh medzi oknami aplikácií potiahnete k hornému alebo spodnému okraju displeja, okno sa
maximalizuje.
93
Aplikácie a funkcie
Minimalizovanie rozdeleného zobrazenia na obrazovke
Stlačením tlačidla Domov sa minimalizuje rozdelené zobrazenie na displeji. V stavovom riadku sa
zobrazí ikona . Aplikácia v spodnom okne sa zatvorí a aplikácia v hornom okne ostane aktívna v
minimalizovanom rozdelenom zobrazení na obrazovke.
Ak chcete zatvoriť minimalizované rozdelené zobrazenie na displeji, otvorte panel oznámení
a ťuknite na ikonu
v oznámení režimu Viac okien.
Zdieľanie textu alebo obrázkov medzi oknami
Text alebo skopírované obrázky môžete premiestňovať z jedného okna do druhého potiahnutím.
Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
94
Aplikácie a funkcie
Kontextové zobrazenie
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Potiahnite prstom nahor alebo nadol, ťuknite na okno aplikácie a podržte ho a potom ho
potiahnite na položku Presunutím sem sa zobrazí v kontextovom okne.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete presunúť kontextové okno, ťuknite na panel nástrojov okna a potiahnite ho na nové
miesto.
95
Aplikácie a funkcie
Samsung Members
Aplikácia Samsung Members ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku
problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách.
Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov
zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy.
Aplikácia Samsung Members vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže
vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.
Ďalšie možnosti
Odoslanie spätnej väzby.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže líšiť dostupnosť tejto
aplikácie a podporovaných funkcií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže táto aplikácia zobraziť v
priečinku Samsung.
• Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre, je potrebné prihlásiť sa do konta Samsung.
Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Samsung Notes
Úvod
Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním alebo kreslením na
obrazovku perom S Pen. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.
96
Aplikácie a funkcie
Vytváranie poznámok
1 Spustite aplikáciu Samsung Notes a postupne ťuknite na položky VŠETKO →
.
Môžete takisto otvoriť Panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na skratku
Vytvoriť poznámku.
2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.
Ťuknutím na položku Fotografia môžete vložiť obrázok výberom z aplikácie Galéria alebo
nasnímaním fotografie.
Ťuknutím na položku Hlas môžete nahrať hlasovú nahrávku a vložiť ju do poznámky. Hlasová
nahrávka sa spustí ihneď.
Text zadajte pomocou tejto
klávesnice.
Písanie alebo kreslenie perami.
Vloženie hlasovej nahrávky.
Maľovanie štetcami.
Vloženie obrázka.
3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Vytváranie poznámky v režime rukopisu
Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku Pero, ak chcete písať alebo kresliť perom
S Pen.
Režim výberu
Späť
Režim gumy
Znova
Režim pera
97
Aplikácie a funkcie
Zmena nastavení pera
Pri písaní alebo kreslení na obrazovke ťuknite na položku
alebo farbu pera.
, čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Výber novej farby pomocou
aplikácie palety farieb.
Zmena farby pera.
Používanie nástroja Guma na čiary
1 Ak chcete vymazať rukopis z poznámky, ťuknite na položku
2 Ťuknutím na príslušnú oblasť vymažte túto oblasť.
.
Celá čiara v tejto oblasti bude vymazaná. Nástroj Guma dokáže vymazať jednu čiaru za
druhou.
• Ak chcete vymazať iba oblasť, ktorej sa dotknete perom S Pen, znova ťuknite na položku
a ťuknite na položku Vymazať oblasť dotyku. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť
potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.
• Ak chcete vymazať poznámku, ťuknite na položku VYMAZ. VŠETKO.
• V režime pera môžete vygumovať oblasť, ak naň ťuknete, keď stlačíte a podržíte
tlačidlo pera S Pen.
• Aj pri menšej gume sa vám nemusí podariť presne vymazať zamýšľanú časť.
98
Aplikácie a funkcie
Úprava poznámok písaných rukou
Poznámky písané rukou môžete upravovať pomocou rôznych možností úpravy, ako napríklad
vystrihnutie, presunutie, zmena veľkosti alebo transformácia.
1 Keď je na poznámke písmo písané rukou, ťuknite na položku
Ak chcete zmeniť tvar výberu, ťuknite na položku
.
ešte raz.
2 Ak chcete poznámku vybrať, ťuknite na ňu alebo okolo nej nakreslite čiaru.
Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potom ju potiahnite na nové
miesto.
Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, ťuknite na vstup a potiahnite roh zobrazeného rámčeka.
3 Upravte vstup pomocou dostupných možností.
• Vystrihnúť: Vystrihnutie zadaného obsahu. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na
toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Kopírovať: Kopírovanie zadaného obsahu. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na
toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Zmazať: Odstránenie poznámky.
• Dopredu: Odoslanie vstupu do popredia.
• Dozadu: Odoslanie vstupu do pozadia.
99
Aplikácie a funkcie
Maľovanie štetcami
Na obrazovke vytvárania poznámky môžete ťuknutím na položku Štetec maľovať rôznymi
štetcami.
Po skončení vložte maľbu do poznámky ťuknutím na položku HOTOVO.
Svoju maľbu môžete odoslať do služby PEN.UP a zdieľať ju s ostatnými používateľmi.
Vloženie maľby do poznámky.
Zmena polomeru alebo
priehľadnosti štetca.
Výber novej farby pomocou
aplikácie palety farieb.
Zmena farby štetca.
Späť
Znova
Režim gumy
Odoslanie maľby do služby
PEN.UP.
Vkladanie obrázkov do poznámky
Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku Fotografia. Postupne ťuknite na položky
FOTOAP. →
a nasnímajte fotografiu alebo ťuknite na položku GALÉRIA alebo INÉ a vyberte
obrázok. Obrázok sa vloží do poznámky.
Vkladanie hlasových nahrávok do poznámky
Na obrazovke vytvárania poznámky môžete ťuknutím na položku Hlas vytvoriť hlasovú nahrávku.
Ťuknutím na
nahrávanie zastavíte. Hlasová nahrávka sa vloží do poznámky.
100
Aplikácie a funkcie
Pripnutie poznámky na domovskú obrazovku
Poznámku môžete pripnúť na domovskú obrazovku a rýchlo ju zobraziť alebo otvoriť a upraviť.
1 Spustite aplikáciu Samsung Notes, ťuknite na položku VŠETKO alebo KOLEKCIE a vyberte
kategóriu.
2 Vyberte poznámku a potom ťuknite na položky
→ Pripnúť na domovskú obrazovku.
Poznámka sa pridá na domovskú obrazovku.
Ak chcete poznámku presunúť alebo zmeniť jej veľkosť, na domovskej obrazovke ťuknite na
→ ZMENIŤ
poznámku a podržte ju. Ak chcete poznámku nahradiť inou, ťuknite na položku
POZNÁMKU.
Odstránenie poznámok
1 Spustite aplikáciu Samsung Notes, ťuknite na položku VŠETKO alebo KOLEKCIE a vyberte
kategóriu.
2 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
3 Ťuknite na položku
.
101
Aplikácie a funkcie
PEN.UP
Úvod
PEN.UP je sociálna sieť na zdieľanie umeleckých diel nakreslených perom S Pen. Odosielajte svoje
umelecké diela, prezerajte si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy.
Zobrazenie histórie posledných
činností.
Váš profil
Zobrazenie grafiky podľa
kategórií.
Odoslanie grafiky.
Do služby PEN.UP sa môžete prihlásiť pomocou konta Samsung alebo Google alebo
pomocou iných kont sociálnych sietí.
102
Aplikácie a funkcie
Odosielanie umeleckých diel
Odosielajte svoje umelecké diela vytvorené v aplikácii Samsung Notes alebo v iných aplikáciách
na kreslenie do služby PEN.UP.
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu PEN.UP a potom ťuknite na položku
2 Pridajte svoje umelecké dielo do príspevku a zadajte názov, opis a hashtag.
.
Pridanie grafiky k príspevku.
Zadanie názvu.
Zadanie opisu.
Pridanie hashtagov.
Výber miesta, kam sa odošle
grafika.
Vyberte kategóriu.
Zdieľanie grafiky s ostatnými
kontami na sociálnych sieťach.
3 Ťuknite na UVEREJNIŤ.
Odosielanie umeleckého diela z iných aplikácií
Ak chcete odoslať svoje umelecké dielo z aplikácie Galéria alebo iných aplikácií na kreslenie,
→ PEN.UP.
vyberte umelecké dielo z aplikácie a ťuknite na položky
103
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie umeleckých diel
Vyberte príspevok, ktorý chcete zobraziť. Keď je umelecké dielo zobrazené, môžete pridať
komentár alebo ho nastaviť ako obľúbené. Okrem toho môžete umelecké dielo prevziať alebo ho
nastaviť ako tapetu.
Nastavenie grafiky ako
obľúbenej.
Zobrazenie používateľov, ktorým
sa páči grafika.
Zobrazenie komentárov a
pridanie komentára.
Opätovné odoslanie grafiky.
Ak chcete umelecké dielo prevziať, ťuknite na položku → Uložiť grafic. dielo. Prevzaté
umelecké dielo sa uloží do aplikácie Galéria. Prevziať si môžete iba dielo, ktoré povolili jeho
vlastníci.
Kalendár
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Spustite aplikáciu Kalendár a ťuknite na položku
alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
104
.
Aplikácie a funkcie
2 Vstúpte do podrobností udalosti.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Zadanie názvu.
Zmena farby udalosti.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa
bude synchronizovať.
Nastavenie budíka.
Zobrazenie polohy udalosti.
Priložte mapu zobrazujúcu
miesto konania udalosti.
Pridanie poznámky.
Pridať ďalšie podrobnosti.
3 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
Vytváranie úloh
1 Spustite aplikáciu Kalendár a postupne ťuknite na položky ZOBRAZIŤ → Úlohy.
2 Ťuknite na položku a zadajte podrobnosti úlohy.
3 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
105
Aplikácie a funkcie
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá, vyberte
službu konta a ťuknite na položku Kalendár (Konto Samsung) alebo Synchronizovať Kalendár.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustite aplikáciu Kalendár a postupne
ťuknite na položky → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým
chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.
Samsung Flow
Úvod
Aplikácia Samsung Flow vám umožňuje jednoducho pripojiť tablet k smartfónu. Medzi
pripojenými zariadeniami môžete zdieľať obsah.
Aplikácia Samsung Flow musí byť nainštalovaná na oboch zariadeniach, ktoré chcete pripojiť. Ak
aplikácia Samsung Flow nie je nainštalovaná, prevezmite ju z lokality Galaxy Apps alebo Obchod
Play.
• Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých zariadeniach spoločnosti Samsung so
systémom Android.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte v smartfóne zaregistrovať svoj odtlačok prsta.
Pripojenie tabletu a smartfónu
1 Na smartfóne spustite aplikáciu Samsung Flow.
Ak ste nezaregistrovali svoj odtlačok prsta, zobrazí sa kontextové okno s výzvou na pridanie
odtlačku prsta.
2 Na tablete otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Samsung Flow.
Ak používate túto funkciu po prvýkrát, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
3 Ťuknite na HĽADAŤ ZARIADENIA.
4 Vyberte smartfón zo zoznamu rozpoznaných zariadení a ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
106
Aplikácie a funkcie
Moje súbory
Slúži na prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení a ich spravovanie.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Moje súbory.
Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore. Súbory vo svojom zariadení
alebo na pamäťovej karte môžete zobrazovať aj podľa kategórií.
Ak chcete uvoľniť ukladací priestor zariadenia, ťuknite na položky → Získať ďalšie miesto.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo.
Prípadne ťuknite na položku a vyslovte kľúčové slovo.
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
BUDÍK
Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku BUDÍK.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku
, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
107
Aplikácie a funkcie
SVETOVÝ ČAS
Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
položku PRIDAŤ.
, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na
položku ODSTRÁNIŤ.
STOPKY
1 Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku STOPKY.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete pokračovať v nameranom čase, ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
ČASOVAČ
1 Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku ČASOVAČ.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
3 Keď sa časovač vypne, ťuknite na položku ODMIETNUŤ.
108
Aplikácie a funkcie
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Spustite aplikáciu Kalkulačka.
Históriu výpočtu si môžete pozrieť v hornej časti obrazovky.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Ak chcete používať nástroj na premenu jednotiek, ťuknite na položku
. Rôzne hodnoty,
napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádzať na iné jednotky.
Zdieľanie obsahu
Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady
zdieľania obrázkov.
Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Ťuknite na položku a vyberte metódu zdieľania, napríklad správu a e-mail.
Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia
na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom
príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite
aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač
Priame zdieľanie túto funkciu aktivujte.
109
Aplikácie a funkcie
Používanie doplnkových funkcií
• Zdieľanie prepojení: Zdieľanie veľkých súborov. Odovzdanie súborov na ukladací server
spoločnosti Samsung a ich zdieľanie s inými používateľmi prostredníctvom webového
prepojenia alebo kódu. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Preniesť súbory do zariad.: Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom
rozhrania Wi-Fi Direct alebo Bluetooth. Nastavenia viditeľnosti treba zapnúť v zariadeniach.
• Zobraziť obsah na televízore (Smart View): Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej
obrazovke prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.
Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.
Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
110
Aplikácie a funkcie
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobraziť informácie o rôznych miestach
vo vašom okolí.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v
zariadení, môžete nahrať do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.
Filmy Play
Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z Obchod Play.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Duo
Uskutočnenie jednoduchého videohovoru.
111
Nastavenia
Úvod
Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia
môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.
Spustite aplikáciu Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku
.
Pripojenia
Možnosti
Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia.
• Wi-Fi: Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet
alebo k iným sieťovým zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
• Bluetooth: Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo
mediálne súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
• Viditeľnosť tabletu: Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať
s vami obsah. Keď je povolená táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia,
prostredníctvom ktorých používatelia vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti
Preniesť súbory do zariadenia.
• Využitie dát: Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia. Nastavenie
zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých
mobilných údajov dosiahne stanovený limit.
• Letový režim: Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypli všetky jeho bezdrôtové funkcie. Budete
tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.
Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie
používať v letovom režime, ak to personál lietadla povolí.
112
Nastavenia
• NFC a platba: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo načítať tagy technológie NFC (Near
Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných
aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej
doprave alebo na rôzne podujatia. Ďalšie informácie nájdete v časti NFC a platba.
• Zdieľanie pripojenia: Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného
dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť
ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB
alebo Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie pripojenia.
• Mobilné siete: Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
• GPS: Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Ďalšie nastavenia pripojenia: Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Ďalšie
informácie nájdete v časti Ďalšie nastavenia pripojenia.
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Zadajte heslo a ťuknite na položku
PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
113
Nastavenia
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct a vyberte zariadenie, do ktorého chcete
preniesť obrázok.
3 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
114
Nastavenia
Bluetooth
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Bluetooth a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa
na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho
zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
115
Nastavenia
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Postupne ťuknite na položky → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho
chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
NFC a platba
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste
nepoškodili anténu NFC.
116
Nastavenia
Používanie funkcie NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
2 Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.
Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zapnutá a zamknutá. V opačnom prípade zariadenie
nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.
Platenie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite
na položky Pripojenia → NFC a platba → Ťuknúť a zaplatiť → PLATBA a potom vyberte
aplikáciu.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
117
Nastavenia
Posielanie dát
Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC,
povoľte výmenu údajov.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → NFC a platba a potom
túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Android Beam.
3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
118
Nastavenia
Zdieľanie pripojenia
Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho
zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod.
Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Zdieľanie pripojenia.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Zdieľanie pripojenia →
Mobilný prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona
vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky
→ Konfigurovať APN a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na
položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
119
Nastavenia
Ďalšie nastavenia pripojenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia.
• Hľadanie blízkych zariad.: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku
ktorým sa môže pripojiť.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti
Tlač.
• Sieť VPN: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
• Ethernet: Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér.
Túto možnosť použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Tlač → STIAHNUŤ DOPLNOK.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky → Pridať tlačiareň.
120
Nastavenia
Obsah tlače
Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností,
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
ťuknite na položku Tlač →
Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.
Zvuky a vibrovanie
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a vibrovanie.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Použ. tlač. hlasitosti pre médiá: Nastavenie zariadenia, aby upravilo úroveň hlasitosti médií
pri stlačení tlačidla hlasitosti.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Zvonenie: Zmena tónu zvonenia pre hovor.
• Vzor vibrovania: Výber vzoru vibrovania.
• Zvuky oznámení: Zmena nastavení zvukov oznámení pre každú aplikáciu.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, zvuky
oznámení a zvuk médií okrem povolených výnimiek.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby pri uzamykaní alebo
odomykaní dotykového displeja zazneli zvuky.
• Zvuk nabíjania: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
• Tóny klávesnice voľby č.: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Zvuk klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
• Oddelený zvuk aplikácie: Nastavenie zariadenia, aby prehrávalo zvuk médií z konkrétnej
aplikácie cez pripojený reproduktor Bluetooth alebo náhlavnú súpravu oddelene od zvuku
ostatných aplikácií. Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad počúvať
zvuk aplikácie navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez reproduktor
Bluetooth vo vozidle.
121
Nastavenia
Oznámenia
Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Oznámenia.
Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení, ťuknite na položku POKROČILÉ a vyberte aplikáciu.
• Povoliť oznámenia: Povolenie oznámení z vybranej aplikácie.
• Zobraziť ticho: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky oznámení a skrylo ukážky
oznámení.
• Na zamknutej obrazovke: Zobrazenie alebo skrytie oznámení z vybraných aplikácií, keď je
zariadenie zamknuté.
• Nastaviť ako prioritné: Zobrazenie oznámení v hornej časti panela oznámení a ich zahrnutie
do zoznamu povolených oznámení, keď je aktivovaný stav Nerušiť.
Zobrazenie
Možnosti
Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automatický jas: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu automatickou úpravou jasu
displeja.
• Filter modrého svetla: Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Ďalšie
informácie nájdete v časti Filter modrého svetla.
• Lupa obrazovky a písmo: Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu
písma.
• Domovská obrazovka: Zmena nastavení domovskej obrazovky.
• Rámy ikon: Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
• Stavový riadok: Prispôsobiť nastavenia na zobrazenie oznámení alebo indikátorov v
stavovom riadku.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Šetrič obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania.
122
Nastavenia
Filter modrého svetla
Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.
Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba HDR videá sa filter modrého
svetla nepoužije.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie → Filter modrého svetla a potom
ťuknite na prepínač Zapnúť teraz a aktivujte ju.
2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
3 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť filter modrého svetla, ťuknutím na
prepínač Zapnutie podľa plánu túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
• Od súmraku do úsvitu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal
v noci a vypol ráno v závislosti od aktuálnej lokality, v ktorej sa nachádzate.
• Vlastný rozvrh: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom
čase.
Pozadie
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pozadie.
Pokročilé funkcie
Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré
funkcie.
• Pero S Pen: Zmena nastavení používania pera S Pen. Pozrite si časť Funkcie pera S Pen, kde
nájdete ďalšie informácie o funkciách Bezdotyk. zobrazenie a Pripom. vyp. obraz.
123
Nastavenia
• ID volajúceho/ochr. pred spamom: Nastavenie zariadenia tak, aby pri prijímaní
prichádzajúcich hovorov alebo správ identifikovalo neuložené telefónne čísla. Môžete ho
nastaviť tak, aby sa vaše informácie zobrazovali v zariadení druhej strany, keď uskutočníte
hovor alebo odošlete správu, a to aj vtedy, ak vo svojom zariadení nemá uložené vaše
telefónne číslo.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zobrazenie viacerých okien: Výber metódy spustenia funkcie Viac okien.
• Inteligentné snímanie: Nastavenia zariadenia tak, aby nasnímalo aktuálnu obrazovku a
posúvateľnú oblasť a snímku obrazovky ihneď orezalo a zdieľalo.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je
položené na rovnom povrchu.
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pomocou pohybov dlaňou stlmili
prichádzajúce hovory alebo budíky.
• Hovory alebo správy potiahnutím: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočnilo hovor alebo
odoslalo správu, keď na kontakte alebo telefónnom čísle potiahnete prstom doprava alebo
doľava.
• Priame zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali,
na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.
• Citlivosť na dotyk: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné používať dotykový displej s
rukavicami na rukách.
V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa
zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.
124
Nastavenia
Údržba zariadenia
Funkcia údržby zariadenia poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a
zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím
prsta.
Batéria
Zabezpečenie
Úložisko
Pamäť
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → OPRAVIŤ alebo
OPTIMALIZOVAŤ.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.
• Vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
• Vyhľadanie aplikácií, ktoré zlyhali, a malvéru.
125
Nastavenia
Batéria
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s
nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie
batérie.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Batéria.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nie je možné prijímať oznámenia.
Režim úspory energie
• STREDNÁ: Aktivácia režimu úspory energie na predĺženie času používania batérie.
• MAXIMÁLNA: V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie
batérie použitím tmavého motívu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa
sieťové pripojenia okrem mobilnej siete.
Spravovanie batérie
Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a
používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Začiarknite aplikácie na zozname a ťuknite na
ŠETR. ENER. Taktiež môžete postupne ťuknúť na položky → Rozšírené nastavenia a nastaviť
možnosť Monitor spotreby energie v aplikáciách.
Úložisko
Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko.
• Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože
časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa
môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.
• Dostupnú kapacitu internej pamäte možno zobraziť na webovej lokalite Samsung v
časti Technické parametre vášho zariadenia.
126
Nastavenia
Spravovanie pamäte
Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu
v časti POUŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE. Potom začiarknutím vyberte položky a ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
Pamäť
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Pamäť.
Ak chcete zrýchliť zariadenie zredukovaním využitého množstva pamäte, začiarknite aplikácie v
zozname a ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Zabezpečenie →
VYHĽADAŤ V TABLETE.
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobraziť informácie o využívaní
aplikácií, meniť nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné
aplikácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
Zamknutie a zabezpečenie
Možnosti
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Rozpoznávanie tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla
obrazovka. Ďalšie informácie nájdete v časti Rozpoznávanie tváre.
127
Nastavenia
• Snímač odtlačkov prstov: Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho
zabezpečenie alebo na prístup do vášho konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti
Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
• Smart Lock: Nastavenie zariadenia tak, aby v určitých situáciách automaticky odomklo.
• Nastavenia bezpečného zámku: Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob
uzamknutia.
• Informácie a miniaplikácie FaceWidget: Zmena nastavení položiek zobrazených na
uzamknutej obrazovke.
• Oznámenia: Nastavenie toho, či sa má alebo nemá na uzamknutej obrazovke zobrazovať
obsah oznámení a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
• Odkazy na aplikácie: Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobraziť odkazy na uzamknutej
obrazovke.
• Samsung Pass: Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických
údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Pass.
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, navštívte webovú lokalitu Nájsť
môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com).
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Zabezpečený priečinok: Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného
obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpeč.
priečinok.
• Zabezpečené spustenie: Ochrana zariadenia nastavením kódu na odomknutie obrazovky po
zapnutí zariadenia. Na spustenie zariadenia a prijímanie správ a oznámení je potrebné zadať
kód odomknutia.
• Šifrovať kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
128
Nastavenia
Rozpoznávanie tváre
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.
• Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
• Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.
• Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:
– – Pri registrácii zvážte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek,
brady alebo výrazné líčenie.
– – Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť
čistý.
– – Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.
• Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju tvár, tvár nebude možné použiť
na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte
otvoriť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie
tváre. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
Registrácia tváre
V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného
svetla.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Rozpoznávanie tváre.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
129
Nastavenia
4 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.
5 Umiestnite tvár do kruhu na obrazovke.
Fotoaparát naskenuje vašu tvár.
Keď sa zobrazí kontextové okno zámku tváre, ťuknite na položku ZAPNUTÉ, ak chcete
obrazovku odomknúť pomocou tváre.
Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, ťuknutím na položku Odstrániť
údaje o tvári odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.
Odomknutie obrazovky pomocou funkcie rozpoznania tváre
Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Rozpoznávanie tváre.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomknutie tvárou zapnite túto funkciu.
Ak chcete zredukovať možnosť rozpoznania tvárí z fotiek a videí, ťuknutím na prepínač
Rýchlejšie rozpoznávanie túto funkciu deaktivujte. Môže sa tým znížiť rýchlosť
rozpoznávanie tváre.
4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.
Keď sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej
metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu
uzamknutia obrazovky.
130
Nastavenia
Rozpoznávanie odtlačkov prstov
Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť
zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše
odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:
• Samsung Pass (overovanie konta Samsung a prihlasovanie pomocou webu)
• Uzamknutie obrazovky
• Zabezpečený priečinok
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho
zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že
snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v
zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač
rozpoznať ako identické.
• Ak používate odtlačok prsta ako metódu uzamknutia obrazovky, odtlačok prsta nie je
možné použiť na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie
používať, musíte otvoriť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného
počas registrácie odtlačku prsta. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
• Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť
odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii
odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor,
kód PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete.
Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti
spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov
nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
• Zakrytím snímača na rozpoznávanie odtlačkov prsta ochrannými fóliami, nálepkami alebo
iným príslušenstvom sa môže znížiť úspešnosť rozpoznávania odtlačkov prsta. Ak bol snímač
na rozpoznávanie odtlačkov prsta pôvodne zakrytý ochrannou fóliou, odstráňte ju, skôr ako
začnete používať snímač na rozpoznávanie odtlačkov prsta.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
131
Nastavenia
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať
nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Snímač
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Priložte prst na tlačidlo Domov.
4 Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na tlačidlo Domov.
Tento postup opakujte, kým sa odtlačok prsta nezaregistruje. Po zaregistrovaní odtlačkov
prstov ťuknite na položku HOTOVO.
Keď sa zobrazí kontextové okno zámku odtlačkov prstov, ťuknite na položku ZAPNÚŤ, ak
chcete obrazovku odomknúť pomocou odtlačku prsta.
Odstránenie odtlačkov prstov
Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Snímač
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku UPRAVIŤ.
4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo
ODSTRÁNIŤ.
132
Nastavenia
Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta
Keď svoje odtlačky prstov zaregistrujete v službe Samsung Pass, môžete ich použiť na prihlásenie
sa na webových stránkach, ktoré podporujú ukladanie ID a hesla. Ďalšie informácie nájdete v časti
Samsung Pass.
Táto funkcia je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom
aplikácie Internet.
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Snímač
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomkn. odtlačkom prsta zapnite túto funkciu.
4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na tlačidlo Domov a naskenujte odtlačok prsta.
133
Nastavenia
Samsung Pass
Funkcia Samsung Pass umožňuje jednoduchšie a bezpečnejšie prihlasovanie do konta Samsung
alebo na webové stránky pomocou vašich biometrických údajov, napríklad odtlačkov prstov,
namiesto zadávania prihlasovacích údajov.
Zaregistrujte si svoje biometrické údaje v rámci funkcie Samsung Pass a nastavte prihlasovanie na
podporované webové stránky pomocou týchto údajov prostredníctvom funkcie Samsung Pass.
• Ak chcete použiť túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k mobilnej sieti.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
• Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré
otvárate prostredníctvom aplikácie Internet. Niektoré webové stránky nemusia túto
funkciu podporovať.
Registrácia funkcie Samsung Pass
Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung
Pass.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ.
3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
4 Ťuknite na položku REGISTROVAŤ ODTLAČKY a zaregistrujte svoje odtlačky prstov.
Ďalšie informácie nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
5 Naskenovaním odtlačku prsta a ťuknutím na položku ĎALEJ dokončite registráciu funkcie
Samsung Pass.
Ak je začiarknutá možnosť Pridať ikonu na domovskú obraz., ikona funkcie Samsung Pass
sa pridá na domovskú obrazovku.
134
Nastavenia
Overenie hesla konta Samsung
Funkciu Samsung Pass môžete použiť na overenie hesla konta Samsung. Namiesto zadania hesla,
napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps, môžete použiť svoje biometrické údaje.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Konto Samsung a zapnite funkciu ťuknutím na prepínač Používať s
aplikáciou Samsung Pass.
Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie na webové stránky
Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa na webové stránky, ktoré
podporujú uloženie ID a hesla.
1 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť.
2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
3 Začiarknite možnosť Prihlásiť pomocou odtlačkov prstov cez Samsung Pass a ťuknite na
položku ZAPAMÄTAŤ.
Odteraz môžete na prihlasovanie na webových stránkach použiť biometrické údaje, ktoré ste
zaregistrovali do služby Samsung Pass.
135
Nastavenia
Správa prihlasovacích údajov
Môžete zobraziť zoznam webových stránok nastavených na používanie služby Samsung Pass a
spravovať svoje prihlasovacie údaje.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Webové prihlasovacie údaje.
4 Vyberte webovú lokalitu zo zoznamu.
5 Ťuknite na položky → Upraviť a upravte svoj identifikátor, heslo a názov webovej lokality.
Ak chcete webovú lokalitu odstrániť, ťuknite na položky → Odstrániť.
Odstránenie údajov služby Samsung Pass
Ťuknutím na Odstrániť údaje môžete odstrániť svoje biometrické údaje, prihlasovacie údaje a
údaje aplikácie registrované do služby Samsung Pass. Súhlas s podmienkami a konto Samsung
ostanú aktívne.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Odstrániť údaje.
4 Zadajte svoje heslo konta Samsung.
Údaje služby Samsung Pass sa odstránia.
136
Nastavenia
Zabezpeč. priečinok
Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a poznámky,
aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne
uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.
Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom
priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom
neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie
operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok
automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.
137
Nastavenia
Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok.
Prípadne spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zamknutie a
zabezpečenie → Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položku ŠTART.
3 Ťuknite na položku PRIHL. a prihláste sa do konta Samsung.
4 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok,
a dokončite nastavenia podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť názov alebo farbu ikony ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok,
postupne ťuknite na položky Zabezpeč. priečinok → → Prispôsobiť ikonu.
• Pri spúšťaní aplikácie Zabezpeč. priečinok musíte odomknúť aplikáciu pomocou
nastaveného spôsobu uzamknutia.
• Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok,
môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo resetovania,
ktoré sa zobrazí po zadaní nesprávneho kódu odomknutia a zadajte svoje heslo pre
konto Samsung.
Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok
Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok,
keď sa nepoužíva.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zabezpečený priečinok – aut. zámok.
2 Vyberte možnosť uzamknutia.
Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinok uzamknúť manuálne, ťuknite na
položku Zamknúť.
138
Nastavenia
Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Obsah, ako napríklad fotografie, poznámky a kontakty, presuňte do ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného
ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Pridať súbory.
2 Ťuknite na položku Fotografie, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknite na
položku HOTOVO.
3 Ťuknite na položku PREMIESTNIŤ.
Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený
priečinok. Ak chcete skopírovať položky, ťuknite na položku KOPÍROVAŤ.
Spôsob presúvania obsahu sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v
predvolenom ukladacom priestore. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z
ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného ukladacieho priestoru.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Premiestniť z kontajnera Zabezpečený priečinok.
Vybraté položky sa premiestnia do priečinka Galéria v predvolenom ukladacom priestore.
139
Nastavenia
Pridávanie aplikácií
Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Pridať aplikácie.
2 Označte jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknite na položku PRIDAŤ.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby Obchod Play alebo Galaxy Apps, ťuknite na
položku STIAHNUŤ Z OBCHODU PLAY alebo STIAHNUŤ Z GALAXY APPS.
Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Ťuknite na položku Upraviť aplikácie, začiarknite aplikácie a ťuknite na položku Odinštalovať.
Pridanie kont
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v
ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.
Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok, postupne ťuknite na položky → Nastavenia a ťuknutím
na prepínač Zobraziť Zabezpečený priečinok túto funkciu aktivujte.
Prípadne potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel oznámení. Potom potiahnite prstom
nadol na paneli oznámení a ťuknutím na prepínač Zabezp. priečinok túto funkciu deaktivujte.
140
Nastavenia
Zálohovanie a obnovenie obsahu aplikácie Zabezpečený priečinok
Obsah a aplikácie v aplikácii Zabezpečený priečinok môžete zálohovať do služby Samsung Cloud
použitím vášho konta Samsung a neskôr ich obnoviť.
Zálohovanie údajov
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zálohovanie a obnovenie.
2 Ťuknite na položku Pridať konto, zaregistrujte si konto Samsung a prihláste sa doň.
3 Ťuknite na položku Zálohovanie údajov Zabezpeč. priečinok.
4 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Údaje sa zálohujú do cloudu Samsung.
Obnovenie údajov
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zálohovanie a obnovenie.
2 Ťuknite na položku Obnovenie.
3 Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ
TERAZ.
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení.
Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.
Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ďalšie
nastavenia → Odinštalovať.
Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku
Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok a ťuknite na položku
ODINŠTALOVAŤ. Ak chcete získať prístup k zálohovaným údajom ukladacieho priestoru Secure
Folder, otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu Moje súbory a potom ťuknite na položky
Interné úložisko → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikácii Samsung Notes nebudú zálohované.
141
Nastavenia
Cloud a kontá
Možnosti
Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud. Môžete
tiež registrovať a spravovať kontá, napríklad svoje konto Samsung alebo konto Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Cloud a kontá.
Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung
Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z
dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.
• Samsung Cloud: Spravovanie obsahu, ktorý chcete bezpečne uložiť v službe Samsung Cloud.
Kontrola stavu využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia,
zálohovanie a obnovenie vašich údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Cloud.
• Môj profil: Správa osobných informácií a podrobností konta Samsung.
• Kontá: Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete
zosynchronizovať.
• Používatelia: Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové
kontá, predvoľby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá.
Ďalšie informácie nájdete v časti Používatelia.
• Zálohovanie a obnovenie: Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom
zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať
prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo
Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnovenie.
Používatelia
Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby
tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. K dispozícii sú nasledovné
typy používateľských kont:
• Vlastník: Konto vlastníka je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho
vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských
kont. Len pomocou tohto konta môžete pridávať alebo odstraňovať používateľské kontá.
• Hosť: Pomocou tohto konta môžu zariadenie používať hostia. Informácie a údaje používané
počas hosťovskej relácie sa ukladajú dočasne. Pri každom použití tohto konta sa zobrazí
otázka, či chcete pokračovať v predchádzajúcej hosťovskej relácii alebo či ju chcete vynulovať.
• Používateľ: Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným
aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
142
Nastavenia
Pridanie používateľov
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa → OK → NASTAVIŤ TERAZ.
Zariadenie sa prepne na nové používateľské konto a na displeji sa zobrazí predvolená
uzamknutá obrazovka.
3 Odomknite zariadenie a dokončite nastavenie konta podľa pokynov na obrazovke.
Prepínanie používateľov
Ťuknite na ikonu používateľského konta v hornej časti uzamknutej obrazovky alebo na paneli
oznámení a potom vyberte konto, na ktoré chcete prejsť.
Uzamknutá obrazovka
Panel oznámení
Spravovanie používateľov
Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia kont.
Ak chcete odstrániť konto používateľa, ťuknite na položku
položku Vymazať.
Ak chcete zmeniť nastavenia konta, ťuknite na položku
143
vedľa konta a potom ťuknite na
vedľa konta.
Nastavenia
Zálohovanie a obnovenie
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať
alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung.
Používanie konta Samsung
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Zálohovanie a
obnovenie → Nastavenia zálohovania pre konto Samsung, prepnutím prepínačov vedľa
položiek aktivujte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ
TERAZ.
Údaje sa zálohujú do cloudu Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Cloud.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby údaje zálohovalo automaticky, ťuknutím na prepínač
AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVANIE túto funkciu aktivujte.
Zálohované údaje obnovíte z cloudu Samsung pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na
položku Obnoviť. Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku
OBNOVIŤ TERAZ. Vybrané údaje sa v zariadení obnovia.
Používanie konta Google
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Zálohovanie a
obnovenie a ťuknutím na prepínač Zálohovať moje údaje pre konto Google túto funkciu
aktivujte. Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako
záložné konto.
Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač Automatické obnovenie
aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
144
Nastavenia
Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Google.
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení prevodu textu na reč.
• Smerový zámok: Zmena nastavení smerovej kombinácie na odomknutie obrazovky.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybrané ponuky zjednodušenia
ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia,
ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov: Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory
alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
• SLUŽBY: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
145
Nastavenia
Všeobecné spravovanie
Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Všeobecné spravovanie.
• Jazyk a vstup: Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a
hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka
k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie jazykov zariadenia.
• Dátum a čas: Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie
zobrazuje čas a dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Kontakt: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie nájdete v
časti Samsung Members.
• Hlásiť diagnostické informácie: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie
informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.
• Marketingové informácie: Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti
Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
• Resetovanie: Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu
nastavení z výroby. Môžete obnoviť všetky svoje nastavenia a nastavenia siete. Zariadenie tiež
môžete nastaviť tak, aby sa v nastavenom čase reštartovalo a optimalizovalo.
Pridanie jazykov zariadenia
Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Všeobecné spravovanie → Jazyk a
vstup → Jazyk → Pridať jazyk.
Ak chcete zobraziť všetky jazyky, ktoré možno pridať, ťuknite na položku → Všetky jazyky.
2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
146
Nastavenia
3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, ťuknite na položku PREDVOLIŤ. Ak chcete
ponechať aktuálne nastavenie jazyka, ťuknite na položku NECHAŤ AKTUÁLNY.
Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný
jazyk sa pridá na vrch zoznamu.
Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, presuňte položku vedľa jazyka na
vrch zoznamu. Potom ťuknite na položky HOTOVO. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk,
použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.
Aktualizácia softvéru
Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete
naplánovať aktualizácie softvéru.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aktualizácia softvéru.
Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na
blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho
súhlasu.
• Manuálne sťahovanie aktualizácií: Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
• Automat. sťahovanie aktualizácií: Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie
automaticky pri pripojení k sieti Wi-Fi.
• Plánované aktualizácie softvéru: Nastavenie zariadenia tak, aby inštalovalo prevzaté
aktualizácie v určenom čase.
Informácie o aktualizáciách zabezpečenia
Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť
vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na
adrese security.samsungmobile.com.
Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.
147
Nastavenia
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o tablete
Prístup k informáciám o vašom zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Informácie o tablete.
• Moje telefónne číslo: Zobrazenie vášho telefónneho čísla.
• Stav: Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete
Wi-Fi a sériového čísla.
• Právne informácie: Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad
bezpečnostných informácií a licencie open source.
• Meno zariadenia: Zobraziť a upraviť názov, ktorý sa zobrazí pri pripojení prístroja s inými
zariadeniami prostredníctvom funkcie Bluetooth, Wi-Fi Direct a iných metód.
• Číslo modelu: Zobrazenie čísla modelu zariadenia.
• Informácie o softvéri: Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho
operačného systému a verzii firmvéru.
• Informácie o batérii: Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.
148
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
149
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Všeobecné spravovanie →
Resetovanie → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
Ak ste pre zariadenie registrovali účet Google, po resetovaní zariadenia sa musíte prihlásiť do toho
istého účtu Google.
150
Príloha
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.
Počas hovoru počuť ozvenu
Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
151
Príloha
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad
GPS, hry a Internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
152
Príloha
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
153
Príloha
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou funkcie na údržbu zariadenia alebo manuálne odstráňte
nepoužívané aplikácie a súbory.
Na domovskej obrazovke sa nezobrazuje tlačidlo Aplikácie
Obrazovku aplikácií môžete otvoriť bez použitia tlačidla Aplikácie potiahnutím prsta smerom nadol
alebo nahor na domovskej obrazovke. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke
aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol. Ak chcete zobraziť tlačidlo Aplikácie v spodnej časti
domovskej obrazovky, spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zobrazenie
→ Domovská obrazovka → Tlačidlo aplikácií → Zobraziť tlač. Aplikácie → POUŽIŤ.
154
Príloha
Pruh nastavenia jasu sa nezobrazuje na paneli oznámení
Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení
nadol. Ťuknite na položku
vedľa pruhu nastavenia jasu a ťuknutím na prepínač Zobraziť
ovládací prvok navrchu túto funkciu aktivujte.
Služba Samsung Cloud nefunguje
• Uistite sa, že je pripojenie k sieti správne.
• Počas servisnej kontroly služby Samsung Cloud službu Samsung Cloud nie je možné používať.
Skúste to znova neskôr.
155
Autorské práva
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Informácie o obsahu HEVC Advance
TENTO VÝROBOK SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A JEHO POUŽÍVANIE JE POVOLENÉ
LEN S OBSAHOM HEVC, KTORÝ SPĹŇA KAŽDÚ Z TÝCHTO TROCH PODMIENOK: (1) OBSAH HEVC
URČENÝ LEN NA OSOBNÉ POUŽITIE; (2) OBSAH HEVC, KTORÝ SA NEPONÚKA NA PREDAJ; A (3)
OBSAH HEVC, KTORÉHO TVORCOM JE VLASTNÍK VÝROBKU.
TENTO VÝROBOK SA NEMÔŽE POUŽÍVAŤ S OBSAHOM S KÓDOVANÍM HEVC, KTORÉHO
TVORCOM JE TRETIA STRANA, KTORÝ SI POUŽÍVATEĽ OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD TRETEJ
STRANY, POKIAĽ LICENCOVANÝ PREDAJCA TAKÉHOTO OBSAHU SAMOSTATNE NEUDELIL
POUŽÍVATEĽOVI PRÁVA NA POUŽÍVANIE VÝROBKU S TAKÝMTO OBSAHOM.
VAŠE POUŽÍVANIE TOHTO VÝROBKU S OBSAHOM S KÓDOVANÍM HEVC SA POVAŽUJE ZA
SÚHLAS S VYŠŠIE UVEDENÝM OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA POUŽÍVANIE.
Download PDF

advertising