Samsung | SM-T535 | Samsung SM-T535 Používateľská príručka

SM-T535
Používateľská príručka
www.samsung.com
Informácie o tejto príručke
Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom
štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom
tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.
• Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
• Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného
poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na
adrese www.samsung.com.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia,
používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať
dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej
tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
2
Informácie o tejto príručke
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
Ikony s pokynmi
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Autorské práva
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
3
Informácie o tejto príručke
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
4
Obsah
Začíname
38
Nastavenie kont
39
Prenos súborov
40
Zabezpečenie zariadenia
41
Aktualizácia zariadenia
7
Popis zariadenia
8
Tlačidlá
9
Obsah balenia
10
Inštalácia karty SIM alebo USIM
11
Nabíjanie batérie
14
Vloženie pamäťovej karty
Komunikácia
16
Zapnutie a vypnutie zariadenia
42
Telefón
16
Držanie zariadenia
48
Kontakty
17
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
52
Správy
17
Nastavenie hlasitosti
53
E-mail
17
Prepnutie do tichého režimu
55
Google Mail
56
Hangouts
56
Google+
57
Fotky
Základy
18
Indikačné ikony
19
Používanie dotykového displeja
23
Otočenie obrazovky
Web a sieť
23
Pohyb dlane
58
Internet
25
Používanie funkcie Viac okien
60
Chrome
28
Oznámenia
61
Bluetooth
29
Domovská obrazovka
62
Screen Mirroring
32
Obrazovka aplikácií
33
Používanie aplikácií
34
Pomocník
Médiá
34
Zadávanie textu
36
Pripojenie k sieti Wi-Fi
63
Hudba
65
Fotoaparát
5
Obsah
70
Galéria
74
Video
75
YouTube
Cestovanie a informácie o
umiestnení
93
Obchody s aplikáciami a
médiami
76
Obchod Play
77
Samsung Apps
77
Knihy Play
78
Play Movies
78
Hudba Play
78
Hry Play
78
Kiosk Play
Mapy
Nastavenia
94
Informácie o nastaveniach
94
Pripojenia
98
Zariadenie
105 Ovládacie prvky
108 Všeobecné
113 Nastavenia Google
Riešenie problémov
Pomôcky
79
Poznámka
80
Plánovač S
82
Dropbox
83
Cloud
83
Disk
84
Hancom Office Viewer
86
Upozornenie
87
Svetový čas
88
Kalkulačka
88
S Voice
89
Google
90
Hlasové vyhľadávanie
90
Moje súbory
6
Začíname
Popis zariadenia
Tlačidlo hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
Predný fotoaparát
Reproduktor
Dotykový displej
Tlačidlo Spustené
aplikácie
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Slot SIM karty
Slot pre pamäťovú
kartu
Vnútorná anténa
Konektor pre slúchadlá
Zadný fotoaparát
Reproduktor
GPS anténa
Mikrofón
Multifunkčný konektor
7
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať chránič obrazovky schválený spoločnosťou Samsung.
Neschválené chrániče obrazovky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
Vypínacie
tlačidlo
• Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné
chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať,
stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd.
• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po
vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu
uzamknutia.
Spustené
aplikácie
• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
Domov
• Stlačením a podržaním na domovskej obrazovke spustíte
vyhľadávanie Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
8
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené
používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo výlučne závisí od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
9
Začíname
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických
služieb.
• So zariadením možno používať len karty microSIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb.
Podrobnosti o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Otvorte kryt slotu karty SIM.
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
3 Zatlačte kartu SIM alebo USIM do otvoru, až kým nezapadne na svoje miesto.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
4 Zatvorte kryt slotu karty SIM.
10
Začíname
Vybratie karty SIM alebo USIM
1 Otvorte kryt slotu karty SIM.
2 Zatlačte na kartu SIM alebo USIM tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
3 Zatvorte kryt slotu karty SIM.
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
11
Začíname
Nabíjanie pomocou nabíjačky
Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
12
Začíname
Kontrola stavu nabitia batérie
Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce
ikony:
Nabíjanie
Úplne nabitá
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
13
Začíname
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s vaším zariadením.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú
kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT, exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku SD card sa zobrazí adresár so
súbormi na pamäťovej karte.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
14
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
→ Nastavenia → Všeobecné → Ukladací priestor → Odobrať
postupne ťuknite na položky
kartu SD.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
3 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
→ Nastavenia → Všeobecné →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Ukladací priestor → Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD → Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
dát uložených na karte. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát v dôsledku činnosti
používateľa.
15
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
• Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom
ťuknite na položku Letový režim.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Držanie zariadenia
Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením
alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
16
Začíname
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu.
Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.
Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový
displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom
smere.
Nastavenie hlasitosti
Stlačením tlačidla hlasitosti doľava alebo doprava upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť zvuku
pri prehrávaní hudby alebo videa.
Prepnutie do tichého režimu
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti smerom doľava, kým sa zariadenie neprepne do tichého
režimu.
• Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Stlmiť alebo Vibrovať.
• Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Zvuk alebo Vibrovať.
17
Základy
Indikačné ikony
Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie
používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Synchronizované s webom
Pripojené k počítaču
Žiadna karta SIM alebo USIM
Nová textová alebo multimediálna správa
18
Základy
Ikona
Význam
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Používanie dotykového displeja
Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
19
Základy
Gestá prstami
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.
20
Základy
Potiahnutie
Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a
potiahnite ju na požadované miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
21
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
22
Základy
Otočenie obrazovky
Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie,
displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.
Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku Otočenie obraz.
• Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie.
Pohyb dlane
Pomocou pohybov dlane môžete ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom dlane.
→ Nastavenia → Ovládacie prvky →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Pohyb dlane a potom potiahnite prepínač Pohyb dlane doprava.
23
Základy
Pohyb dlane cez obrazovku
Prejdením dlaňou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka
Galéria → Screenshots. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Zakrytie
Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.
24
Základy
Používanie funkcie Viac okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke viacero aplikácií.
• Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie Viac okien.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Ak chcete použiť funkciu Viac okien, na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Zariadenie → Viac okien a potom potiahnite prepínač Viac okien smerom
doprava.
Používanie rozdelenej obrazovky vo funkcii Viac okien
Táto funkcia slúži na spúšťanie aplikácií na rozdelenej obrazovke.
Spustenie aplikácií na rozdelenej obrazovke vo funkcii Viac okien
1 Prstom potiahnite z pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu. Prípadne ťuknite na
položku
a podržte ju.
Na pravej strane obrazovky sa zobrazí panel funkcie Viac okien.
Panel funkcie Viac
okien
25
Základy
2 Ťuknite na ikonu aplikácie na paneli funkcie Viac okien, podržte ju a potom ju potiahnite na
obrazovku.
Keď sa farba obrazovky zmení na modrú, ikonu aplikácie uvoľnite.
3 Podržte ikonu aplikácie na paneli funkcie Viac okien, a potom ju potiahnite na iné miesto.
26
Základy
Zdieľanie obsahu medzi aplikáciami
Presúvaním môžete jednoducho zdieľať obsah medzi aplikáciami, ako napríklad E-mail a Internet.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
1 Spustite aplikácie E-mail a Internet na rozdelenej obrazovke vo funkcii Viac okien.
Prístup k možnostiam
funkcie Viac okien
2 Ťuknite na kruh medzi oknami aplikácií a potom ťuknite na položku
.
Ťuknutím na kruh medzi oknami aplikácií zobrazíte nasledujúce možnosti:
• : Prepínanie medzi oknami aplikácií ktoré podporujú funkciu Viac okien.
• : Položky, ako napríklad obrázky text alebo prepojenia, môžete zdieľať medzi oknami
aplikácií presunutím.
• : Maximalizácia okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
27
Základy
3 Ťuknite na položku v okne aplikácie Internet, podržte ju a presuňte do okna aplikácie E-mail.
Oznámenia
V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú
zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel
oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte
ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti
obrazovky smerom nahor.
Na paneli oznámení môžete zobraziť aktuálne nastavenia zariadenia. Ak chcete používať
nasledujúce možnosti, potiahnite prstom od stavového riadka smerom nadol a potom ťuknite na
položku
:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
• Umiestnenie: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Zvuk: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v
tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
• Otočenie obraz.: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
28
Základy
• Mobilné dáta: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
• Viacero okien: Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
• Pr. bod Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
• Screen Mirroring: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky
telefónu na televízore.
• Synchron.: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
• Intel. zap.obr.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
• Šetren. energie: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
• Režim blokov.: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude
zariadenie blokovať oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovať,
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zariadenie → Režim blokovania.
• Letový režim: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, postupne
→ , ťuknite na položku, podržte ju a následne ju potiahnite na iné miesto.
ťuknite na položky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa
na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
Zmena usporiadania položiek
Pridanie ikony aplikácie
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
potom ju potiahnite na ukážku panela.
29
, ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a
Základy
Premiestnenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Odstránenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti
domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.
Zmena usporiadania panelov
Pridanie nového panela
Stiahnite prsty na obrazovke k sebe a ťuknite na položku
.
Premiestnenie panela
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Odstránenie panela
Dotknite sa obrazovky dvoma roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku
panela, podržte ju a potom ju potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.
30
Základy
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.
Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdny priestor a podržte ho, postupne ťuknite na položky
Nastaviť tapetu → Domovská obrazovka, a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Galéria: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov
stiahnutých z internetu.
• Živé tapety: Zobrazenie animovaných obrázkov.
• Fotky: Zobrazenie obrázkov v priečinku Fotky.
• Tapety: Zobrazenie obrázkov tapiet.
Vyberte obrázok, v prípade potreby zmeňte veľkosť jeho rámčeka a potom ho nastavte ako tapetu.
Používanie widgetov
Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej
obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovská obrazovka.
• Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených
na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
• Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
→ Widgety. Prejdite doľava alebo
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na domovskú
obrazovku. Umiestnite ho na požadované miesto, v prípade potreby zmeňte jeho veľkosť
posunutím rámčeka a potom uložte umiestnenie widgetu ťuknutím na ľubovoľné miesto na
obrazovke.
31
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku
.
Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Zmena usporiadania aplikácií
Táto funkcia je k dispozícii len vo vlastnom zobrazení mriežky.
Postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite
na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Usporiadanie pomocou priečinkov
Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.
Postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite
na položku Vytvoriť priečinok. Zadajte názov priečinka a ťuknite na OK. Potiahnutím umiestnite
aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku Uložiť uložte usporiadanie.
Zmena usporiadania panelov
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Inštalácia aplikácií
Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad Samsung Apps.
Odinštalovanie aplikácií
Postupne ťuknite na položky
chcete odinštalovať.
→ Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií a vyberte aplikáciu, ktorú
Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
32
Základy
Deaktivácia aplikácií
Ťuknite na → Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete
deaktivovať.
Ak chcete aplikáciu aktivovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
deaktivované aplikácie, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku Hotovo.
→ Zobraziť
• Prevzaté aplikácie a niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením
nemožno odinštalovať.
• Pri použití tejto funkcie vypnuté aplikácie z obrazovky s aplikáciami zmiznú, v zariadení
sa však stále nachádzajú.
Používanie aplikácií
V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po
internetové aplikácie.
Otvorenie aplikácie
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná
aplikácia.
Niektoré aplikácie sú zoskupené do priečinkov. Ťuknite na priečinok a potom ťuknite na
aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií
Ťuknutím na ikonu
otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.
Ukončenie aplikácie
Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.
→ Správca úloh a ťuknutím na položku Ukon. vedľa aplikácie
Postupne ťuknite na položky
ukončite danú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku Ukončiť
→ Zavrieť všetko.
všetko. Prípadne ťuknite na položky
33
Základy
Pomocník
Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie
alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Ťuknite na položku Pomocník na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.
Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku
Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku
.
.
Zadávanie textu
Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena typu klávesnice
Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku Vybrať metódu
vstupu a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.
Používanie klávesnice Samsung
Prechod na ďalší riadok.
Nastavenie možností
klávesnice Samsung.
Odstránenie
predchádzajúceho znaku.
Písanie veľkých písmen.
Písanie veľkých písmen.
Posunutie kurzora.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
34
Základy
Zadávanie veľkých písmen
Pred zadaním znaku ťuknite na položku
tlačidlo dvakrát.
. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na
Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky
Na plávajúcej klávesnici ťuknite na ikonu
iné miesto.
a ťuknutím na položku
.
, podržte ju a premiestnite plávajúcu klávesnicu na
Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami
Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava
môžete meniť jazyky klávesnice.
Rukopis
Ťuknite na položku
a podržte ju, ťuknite na
a potom prstom napíšte slovo. Pri zadávaní
znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
35
Základy
Zadávanie textu hlasom
Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text,
ktorý ste povedali.
Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho
zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.
Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknutím na aktuálny jazyk.
Kopírovanie a vkladanie
Ťuknite na text, podržte ho, potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu a
ťuknutím na položku Kopírovať, text skopírujte alebo ťuknitím na položku Vystrihnúť text
vystrihnite. Vybratý text sa skopíruje do schránky.
Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť,
podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. (str. 94)
Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi
Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku Wi-Fi zapnite alebo vypnite túto funkciu.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
36
Základy
Pripojenie k sieťam Wi-Fi
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Wi-Fi a potom
potiahnite prepínač Wi-Fi doprava.
V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo
a ťuknite na položku Pripojiť. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa
zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť
dostupná.
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku Pripojiť.
Zabudnúť na siete Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
položku Zabudnúť.
37
Základy
Nastavenie kont
Aplikácie Google, ako napríklad Obchod Play, vyžadujú konto Google a obchod Samsung Apps
vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a
konto Samsung.
Pridanie kont
Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie
Google bez toho, ste boli prihlásení.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke
aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Kontá → Pridať konto →
Google. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku Nový, alebo ťuknite na položku Existujúci
a podľa zobrazených pokynov dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať
viaceré kontá Google.
Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Kontá, v časti
MOJE KONTÁ vyberte názov konta, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na
položku Odstrániť konto.
38
Základy
Prenos súborov
Zvukové súbory, videosúbory, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do
počítača a naopak.
Pripojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete stiahnuť z webovej
lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Prepojenie s programom Windows Media Player
Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
39
Základy
Zabezpečenie zariadenia
Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim
osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri
každom odomykaní.
Nastavenie vzoru
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zariadenie → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Vzor.
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
Nastavenie kódu PIN
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zariadenie → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.
Nastavenie hesla
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zariadenie → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným
zadaním.
40
Základy
Odomknutie zariadenia
Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies
automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne.
Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe
pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Informácie o
zariadení → Aktualizácia softvéru → Aktualizovať teraz.
41
Komunikácia
Telefón
Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
Uskutočňovanie hovorov
Uskutočnenie hovoru
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Telefón: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na tlačidlo
.
• Skupiny: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu skupinových kontaktov.
• Obľúbené: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
• Kontakty: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.
Čísla rýchlej voľby
Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete a podržíte príslušné číslo.
Návrhy čísel
Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a
uskutočnite hovor.
42
Komunikácia
Hľadanie kontaktov
Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú
adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na kláves 0 a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí znamienko +. Zadajte kód krajiny,
smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .
Počas hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Nastavenie hlasitosti.
• : Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Uk. hov.: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Pr. hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Zlúčiť: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať
ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je
aktívna služba konferenčného hovoru.
• Prepnúť: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
• Spravovať: Uskutočnenie súkromnej konverzácie s jedným účastníkom počas konferenčného
hovoru alebo odpojenie jedného účastníka z konferenčného hovoru.
• → Zap. zvýš. hlasitosť: Zvýšenie hlasitosti.
• → Podržať: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na
položku Uvoľniť.
• → Kontakty: Otvorenie zoznamu kontaktov.
• → Poznámka: Vytvorenie poznámky.
• → Správa: Odoslanie správy.
• → Prenos: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku vás
odpojí z konverzácie.
43
Komunikácia
Pridávanie kontaktov
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a
ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Odoslanie správy
Postupným ťuknutím na položky → Odoslať správu odošlete správu na zobrazené číslo.
Číslo pevnej voľby
Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými
predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenie hovorov → Nastavenie hovorov → Ďalšie
nastavenia → Čísla pevnej voľby → Povoliť pevnú voľbu a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali
spolu s kartou SIM alebo USIM. Ťuknite na položku Pevný telefónny zoznam a pridajte čísla.
Blokovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad
zablokovať medzinárodné hovory.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenie hovorov → Nastavenie hovorov → Ďalšie
nastavenia → Blokovanie hovorov, vyberte typ hovoru a typ možnosť blokovania hovorov a
zadajte heslo.
44
Komunikácia
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa
prvý hovor podrží.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, postupne
ťuknite na položky → Nastavenie hovorov → Nastavenie hovorov → Nastavenie správ na
odmietnutie hovorov.
Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel
Postupne ťuknite na položky → Nastavenie hovorov → Nastavenie hovorov → Odmietnutie
hovoru → Režim automatického odmietnutia → Autom. odmietané čísla → Zoznam
automatického odmietnutia. Ťuknite na položku , zadajte číslo, priraďte kategóriu a potom
ťuknite na položku Uložiť.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení.
. Ak s chcete pozrieť zoznam
Čakajúci hovor
Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto
služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v
prípade videohovorov.
Ak chcete aktivovať túto službu, postupne ťuknite na položky → Nastavenie hovorov →
Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Čakajúci hovor.
Presmerovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenie hovorov → Nastavenie hovorov → Ďalšie
nastavenia → Presmerovanie hovorov a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a
ťuknite na položku Povoliť.
45
Komunikácia
Videohovory
Uskutočnenie videohovoru
Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a potom ťuknite na položku
.
Počas videohovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
• : Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Uk. hovor: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• → Klávesnica: Otvorenie klávesnice.
• → Animované emócie: Použitie emotikon na obrázku.
• → Zobrazenie motívu: Použitie dekoratívnych ikon na obrázku.
• → Zap. kreslené zobr.: Zmena režimu zobrazenia na zobrazenie podobné kreslenému
filmu.
Ak ťuknete na obraz druhej strany a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Zachytiť obrázok: Zachytenie obrazu druhej strany.
• Nahrať video: Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.
Nahrávanie hovoru bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany je v mnohých
krajinách protizákonné.
46
Komunikácia
Ak ťuknete na svoj obraz, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Skryť: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
• Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
Zámena obrazov
Ak chcete zameniť obrazy, potiahnite obraz jedného z účastníkov na obraz druhého účastníka.
Počúvanie hlasových správ
Stlačte a podržte tlačidlo 1 na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.
47
Komunikácia
Kontakty
Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších
informácií.
Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
Správa kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Vytvorenie kontaktu
Ťuknite na položku
a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
Úprava kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie kontaktu
Ťuknite na položku
.
Nastavenie čísla rýchlej voľby
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Nastavenie rýchlej voľby, vyberte číslo rýchlej
voľby a potom preň zvoľte kontakt. Ak chcete číslo rýchlej voľby odstrániť, ťuknite naň, podržte ho
a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Vyhľadávanie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na ľavej strane
zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
48
Komunikácia
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
Zobrazenie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
V predvolenom nastavení zariadenie zobrazuje všetky uložené kontakty.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Kontakty na zobrazenie a potom vyberte
umiestnenie, v ktorom sú kontakty uložené.
Presunutie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Presunutie kontaktov na Google
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť kontá → Zlúčiť s kontom Google.
Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
.
Presunutie kontaktov do konta Samsung
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť kontá → Zlúčiť s kontom Samsung account.
Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Importovanie kontaktov
Postupne ťuknite na položky
importovania.
→ Nastavenia → Import/export a potom vyberte možnosť
49
Komunikácia
Exportovanie kontaktov
Postupne ťuknite na položky
exportovania.
→ Nastavenia → Import/export a potom vyberte možnosť
Zdieľanie kontaktov
Postupne ťuknite na položky → Zdieľať vizitku cez → Viacero kontaktov, vyberte kontakty,
ťuknite na položku Hotovo a potom vyberte spôsob zdieľania.
Obľúbené kontakty
Ťuknite na položku Obľúbené.
Ak chcete pridať kontakty medzi obľúbené kontakty, ťuknite na položku
Ťuknite na položku
.
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Odstrániť z obľúbených položiek: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
• Zobrazenie zoznamu / Zobrazenie mriežky: Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo
zoznamu.
• Pomocník: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.
Skupiny kontaktov
Ťuknite na položku Skupiny.
Vytvorenie skupiny
Ťuknite na
, nastavte podrobnosti skupiny, pridajte kontakty a potom ťuknite na Uložiť.
Pridanie kontaktov do skupiny
Vyberte skupinu a potom postupne ťuknite na položky
chcete pridať, a potom ťuknite na položku Hotovo.
50
→ Pridať člena. Vyberte kontakty, ktoré
Komunikácia
Správa skupín
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Vymazať skupiny: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku Hotovo.
Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
• Upraviť: Zmena nastavení skupiny.
• Pridať člena: Pridanie členov do skupiny.
• Odstrániť člena: Odstránenie členov zo skupiny.
• Odoslať správu: Odoslanie správy členom skupiny.
• Odoslať e-mail: Odoslanie e-mailu členom skupiny.
• Zmeniť poradie: Ťuknite na položku
vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor
alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku Hotovo.
• Pomocník: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.
Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny
Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky → Odoslať správu alebo Odoslať e-mail,
vyberte členov a potom ťuknite na položku Hotovo.
Vizitka
Ťuknite na položku Kontakty.
Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.
Ťuknite na položku Nastaviť profil, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo,
e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku Uložiť. Ak ste pri nastavovaní
zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku, ťuknite na položku
a upravte
informácie.
Postupne ťuknite na položky
zdieľania.
→ Zdieľať vizitku cez → Vybratý kontakt a vyberte spôsob
51
Komunikácia
Správy
Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
Ak sa nachádzate v roamingu, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Odosielanie správ
Ťuknite na položku
, pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku
.
Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce možnosti:
• Zadajte telefónne číslo.
• Ťuknite na položku
, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku Hotovo.
Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce možnosti:
• Ťuknite na položku
a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
• Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky → Pridať predmet.
Odosielanie naplánovaných správ
Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → Plánovanie. Nastavte čas a dátum a
potom ťuknite na položku OK. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.
52
Komunikácia
E-mail
Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku , ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na
položku Manuálne nast. Nastavenie dokončite podľa zobrazených pokynov.
→ Nastavenia →
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
Pridať konto.
Odosielanie správ
Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku
obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku
Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
v hornej časti
.
.
Ak sa chcete pridať ako príjemca, ťuknite na položku + ja.
Ťuknutím na položku
priložte obrázky, videá, kontakty, udalosti a ďalšie položky.
Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie,
postupne ťuknite na položky →
.
53
Komunikácia
Odosielanie naplánovaných správ
Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → Naplánovať odoslanie. Začiarknite
možnosť Naplánovať odoslanie, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku Hotovo.
Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Čítanie správ
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne
načítať nové správy, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.
Zmena rozloženia obrazovky.
Preposlanie správy.
Vytvorenie správy.
Odstránenie správy.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pridanie tejto e-mailovej
adresy do zoznamu
kontaktov.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Otvorenie príloh.
Odpovedanie na správu.
Obnovenie nových správ.
Vyhľadanie správy.
Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku Uložiť prílohu uložíte.
54
Komunikácia
Google Mail
Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.
Ťuknite na položku Google Mail na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.
Odosielanie správ
V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku
potom ťuknite na položku POSLAŤ.
, zadajte príjemcov, predmet a správu a
Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky
→ Pripojiť súbor.
Ak chcete pripojiť multimediálne súbory, postupne ťuknite na položky
Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky
→ Uložiť koncept.
→ Zahodiť.
Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky
Ak chcete odoslať názor na vývoj aplikácie, postupne ťuknite na položky
väzbu.
→ Nastavenia.
→ Odoslať spätnú
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre aplikáciu Google Mail, postupne ťuknite na
položky → Pomocník.
Čítanie správ
Dlhodobé uchovanie správy.
Vyhľadanie správy.
Odstránenie správy.
Vytvorenie správy.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Odpovedanie všetkým
príjemcom alebo vytlačenie
správy.
Pridanie tejto e-mailovej
adresy do zoznamu
kontaktov.
Preposlanie správy ostatným
používateľom.
Zobrazenie ukážky prílohy.
Odpovedanie na správu.
Označenie správy ako
pripomenutie.
55
Komunikácia
Menovky
Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa
zobrazia správy s označením Doručená pošta.
Ak chcete zobraziť správy s inými menovkami, v časti VŠETKY MENOVKY vyberte menovku.
Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky
menovky a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.
→ Zmeniť
Hangouts
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami.
Ťuknite na položku Hangouts na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z
výsledkov, a začnite konverzovať.
Google+
Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od
spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Google+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknutím na položku Všetky zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte
príspevky z vašich kruhov.
Ak chcete použiť ďalšie funkcie sociálnej siete, ťuknite na položku
56
.
Komunikácia
Fotky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať fotografie alebo videá prostredníctvom služieb
sociálnej siete od spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Fotky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:
• FOTOAPARÁT: Zobrazenie všetkých fotografií alebo videí nasnímaných v zariadení alebo
prevzatých do zariadenia.
• STRUČNÝ PREHĽAD: Zobrazenie fotografií alebo videí zoskupených podľa dátumu alebo
albumu. Ak chcete zobraziť všetky fotografie alebo videá v skupine, ťuknite na položku .
Potom vyberte fotografiu alebo video.
Keď je zobrazené, použite jednu z nasledujúcich ikon:
• : Úprava fotografie.
• : Zdieľanie fotografie alebo videa s ostatnými.
• : Odstránenie fotografie alebo videa.
57
Web a sieť
Internet
Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti počas zobrazenia webovej stránky, ťuknite na položku .
Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu
vyhľadávacieho nástoja vedľa webovej adresy.
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky → Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvaním doľava alebo doprava prejdite do poľa
nadpisu a ťuknutím vyberte požadovaný nadpis.
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
→
Ťuknite na pole adresy, postupne ťuknite na položky
vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
58
Web a sieť
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku
stránku.
.
→
a vyberte požadovanú
História
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok,
postupne ťuknite na položky → História. Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku
.
Uložené stránky
Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky
→ Ulož. str.
Odkazy
Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť v novom okne, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite
naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.
Ak chcete zobraziť uložené prepojenia, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Moje
súbory → Pamäť zariadenia → Download.
Zdieľanie webových stránok
Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky → Zdieľať
cez.
Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite
na položku Zdieľať cez.
59
Web a sieť
Chrome
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.
Ťuknite na položku Chrome na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvaním doľava alebo doprava prejdite do poľa
nadpisu a ťuknutím vyberte požadovaný nadpis.
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky
Uložiť.
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, postupne ťuknite na položky
vyberte požadovanú záložku.
→
→ Záložky a
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na položku
kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov
Synchronizácia s inými zariadeniami
Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v
ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.
Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky
zariadenia. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.
Ak chcete zobraziť záložky, ťuknite na položku ZÁLOŽKY.
60
→ Iné
Web a sieť
Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pripojenia → Bluetooth a potom potiahnite prepínač Bluetooth smerom
doprava.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Bluetooth
→ Vyhľadať, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete
spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového
kľúča v oboch zariadeniach.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia
Galéria. Otvorte aplikáciu Galéria, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → Bluetooth
a vyberte jedno zo spárovaných zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth
na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka.
Keď vám niekto odošle dáta z iného zariadenia, potvrďte požiadavku autorizácie funkcie Bluetooth
odoslanú druhým zariadením. Prijaté údaje sa uložia do priečinka Download. Ak ste prijali kontakt,
automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.
61
Web a sieť
Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré
podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s
veľkou šírkou pásma (HDCP 2.X), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Screen
Mirroring a potiahnite prepínač Screen Mirroring doprava. Vyberte zariadenie, otvorte alebo
spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete
zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.
62
Médiá
Hudba
Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Prehrávanie hudby
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.
Vyhľadávanie iných zariadení
na prehranie súboru.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Nastavenie hlasitosti.
Zapnutie/Vypnutie
náhodného poradia.
Nastavenie skladby ako
obľúbenej.
Zmena režimu opakovania.
Otvorenie zoznamu skladieb.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dopredu.
Opätovné spustenie
aktuálne prehrávanej
skladby alebo prechod na
predchádzajúcu skladbu.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dozadu.
Pozastavenie a pokračovanie
v prehrávaní.
63
Médiá
Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Prehrávač → Inteligentná hlasitosť.
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Inteligentná hlasitosť nemusí byť možné aktivovať pre niektoré súbory.
Ak chcete nastaviť vlastný zvuk počas počúvania skladieb cez náhlavnú súpravu, postupne ťuknite
na položky → Nastavenia → Prehrávač → Adapt Sound → Zap. Ak hlasitosť zvýšite na
úroveň 13 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite
na úroveň 12 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.
Nastavenie skladby ako zvonenie
Ak chcete pieseň, ktorá sa práve prehráva, použiť ako zvonenie, ťuknite na → Nastaviť ako →
Zvonenie telefónu → Hotovo.
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
Ťuknite na položku Zoz. prehr. a potom postupne ťuknite na položky → Vytvoriť prehrávací
zoznam. Zadajte názov a ťuknite na položku OK. Ťuknite na položku Pridať skl., vyberte skladby,
ktoré chcete zahrnúť, a potom ťuknite na položku Hot.
Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky
→ Pr. do playlistu.
Prehrávanie hudby podľa nálady
Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb
automaticky vytvára zariadenie.
Postupne ťuknite na položky → Hudobný blok a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac
buniek potiahnutím prstom.
64
Médiá
Fotoaparát
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou funkcie
Galéria. (str. 70)
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie
Snímanie fotografie
Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu.
Prepnutie medzi predným a
zadným
fotoaparátom/kamerou.
Zobrazenie aktuálneho
režimu.
Zmena nastavení
fotoaparátu / kamery.
Prepnutie medzi režimom
fotografovania a režimom
nahrávania videa.
Zobrazenie ďalších
možností.
Zmena režimu
fotografovania.
Zobrazenie nasnímaných
fotografií a videí.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
65
Médiá
Režim snímania
K dispozícii je viacero fotografických režimov.
Ťuknite na položku Režim, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.
• Automaticky: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre
fotografiu.
• Krásna tvár: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších
záberov.
• Ozvučená snímka: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.
Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie
niekoľko sekúnd zvuku.
Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
• Panoráma: Vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.
– – Kamerou/fotoaparátom pohybujte pomaly jedným smerom.
– – Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
– – Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny,
nefotografujte.
• Šport: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• Noc: Toto nastavenie použite na fotografovanie v tmavších podmienkach.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.
Postupne ťuknite na položky Režim → Panoráma.
Ťuknite na položku
a fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Po zarovnaní oboch vodiacich
rámikov fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber v panoramatickej sekvencii. Snímanie
zastavíte ťuknutím na položku .
Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.
Použitie efektov filtra
Použitím efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.
Ťuknite na položku
a vyberte efekt filtra. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.
66
Médiá
Nahrávanie videí
Nahratie videa
Prepnite ovládací prvok na prepnutie medzi fotografiou a videom na ikonu videa a ťuknutím na
položku
spustite nahrávanie videa. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak
chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .
• V režime videa nie je k dispozícii manuálne zaostrovanie.
• Funkcia transfokácie (zoom) nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.
Režim nahrávania
Zobrazenie aktuálneho
režimu.
Zmena nastavení
fotoaparátu / kamery.
Prepnutie medzi režimom
fotografovania a režimom
nahrávania videa.
Prepnutie medzi predným a
zadným fotoaparátom/
kamerou.
Zobrazenie ďalších
možností.
Zobrazenie nasnímaných
fotografií a videí.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
Režim nahrávania zmeníte postupným ťuknutím na položky
→
.
• Normálne: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
• MMS limit: Tento režim použite na nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie
prostredníctvom správ.
67
Médiá
Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas
nahrávania videa.
Zdieľať záber
Ťuknite na položku
→
a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:
• Zdieľať záber: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie
Wi-Fi Direct.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby
označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
• Diaľkový hľadáčik: Nastavenie zariadenia na diaľkové ovládanie fotoaparátu.
Vzdialené ovládanie fotoaparáta
Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na diaľkové ovládanie fotoaparátu.
→ Diaľkový hľadáčik a potom prepojte zariadenie a
Postupne ťuknite na položky →
fotoaparát pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Ťuknite na položku
na vzdialené vytvorenie fotografie
pomocou diaľkového hľadáčika.
68
Médiá
Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu, ťuknite na položku . Niektoré z nasledujúcich
možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
• Veľkosť fotografie / Veľkosť videa: Vyberte rozlíšenie. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu,
vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Meranie: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. Meranie S
vyvážením na stred meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. Bodové meranie
meria hodnotu svetla na konkrétnom mieste. Maticové meranie meria priemer celej scény.
• Lokalizačná značka: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
• Prezrieť: Nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich nasnímaní.
• Tlač. hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
69
Médiá
• Vodiace čiary: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri výbere objektov.
• Kontextový názov súboru: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa v aplikácii Galéria.
• Uložiť ako prevrátené: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej
scény.
• Úložisko: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
• Pomocník: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o používaní fotoaparátu/kamery.
Odkazy
Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam
fotoaparátu/kamery.
Ťuknite na ikonu , ťuknite na ikonu odkazu a podržte ju.
Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky.
Galéria
Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie obrázkov
Otvorením položky Galéria sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia
E-mail, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok Download, do ktorého sa daný obrázok
preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok Screenshots.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na
celej obrazovke.
Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.
70
Médiá
Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)
Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
• Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok
vzdialiť, prsty stiahnite k sebe, alebo dvakrát ťuknite na obrázok.
Prehrávanie videí
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
na položku .
. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite
Strihanie segmentov videa
Vyberte video a ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného
východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte
video.
Úprava obrázkov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:
• Obľúbené: Pridanie do zoznamu obľúbených.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Fotografický rámček: Túto funkciu použite, ak chcete na obrázok pridať rám a poznámku.
Upravený záber sa uloží do priečinka Photo frame.
• Fotografická poznámka: Túto funkciu použite na vpísanie poznámky na zadnú časť záberu.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .
• Kopírovať do schránky: Skopírovanie obrázka do schránky.
• Tlač: Tlač obrázka po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
71
Médiá
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie a uloženie obrázka v modrom rámiku zmenou jeho veľkosti.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o obrázku.
• Nastavenia: Zmena nastavení Galérie.
Obľúbené obrázky
Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky → Obľúbené obrázok pridajte do
zoznamu obľúbených.
Odstraňovanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku postupne ťuknite na položky → Vybrať položku, vyberte obrázky a potom
ťuknite na položku .
• Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
.
Zdieľanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku postupne ťuknite na položky → Vybrať položku, vyberte obrázky a ťuknutím
na položku odošlite obrázky iným ľuďom alebo ich zdieľajte prostredníctvom sociálnych
sietí.
• Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí,
pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .
Nastavenie tapety
Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne
ťuknite na položky → Nastaviť ako.
72
Médiá
Označovanie tvárí
Keď je zobrazený záber, postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Značky a potom
začiarknite položku Tvárová značka. Okolo rozpoznanej tváre sa zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár,
ťuknite na položku Pridať meno a potom vyberte alebo pridajte kontakt.
Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je
napríklad uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy.
Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu
tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.
Používanie funkcie Označenie priateľa
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Značky → Kontextový názov a potom
potiahnite prepínač Kontextový názov doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová
značka (počasie, miesto, dátum a meno osoby).
Usporiadanie pomocou priečinkov
Môžete vytvoriť priečinok a organizovať obrázky alebo videá uložené v zariadení. Súbory môžete
kopírovať alebo presúvať z jedného priečinka do druhého.
Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na
položku OK a potom začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybraný obrázok alebo
video, podržte ho, presuňte ho do nového priečinka a potom ťuknite na položku Hotovo. Ak
chcete položku skopírovať, ťuknite na položku Kopír., ak ju chcete presunúť, ťuknite na položku
Presunúť.
73
Médiá
Video
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Prehrávanie videí
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných zariadení
na prehranie súboru.
Prepnutie do režimu
zmenšenej obrazovky.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Posúvanie dopredu alebo
dozadu ťahaním posúvača.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dopredu.
Posunutie ovládacieho
panela doprava.
Posunutie ovládacieho
panela doľava.
Zmena pomeru strán.
Otvorenie zoznamu videí.
Pozastavenie a pokračovanie
v prehrávaní.
Opätovné spustenie
aktuálneho videa alebo
prechod na predchádzajúce
video. Ťuknutím a podržaním
posuniete video dozadu.
Odstraňovanie videí
Postupne ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte videá a potom ťuknite na položku
Odstrániť.
74
Médiá
Zdieľanie videí
Postupne ťuknite na položky → Zdieľať cez, vyberte videá, ťuknite na položku Hot. a potom
vyberte spôsob zdieľania.
Používanie funkcie Prehrávanie v okne
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku
.
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, presuňte ho na iné miesto.
YouTube
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.
Ťuknite na položku YouTube na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Sledovanie videí
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov
vyhľadávania spustite dané video.
Zobrazenie na celú obrazovku docielite tak, že ťuknete na obrazovku, potom na
zariadenie otočíte na šírku.
a potom
Zdieľanie videí
Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Odovzdávanie videí
Postupne ťuknite na položky Nahrané videá →
potom ťuknite na položku ODOVZDAŤ.
, vyberte video, zadajte informácie o videu a
75
Obchody s aplikáciami a
médiami
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v
zariadení.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak ju chcete stiahnuť, ťuknite na položku INŠTALOVAŤ.
Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa zobrazených pokynov dokončite proces
nákupu.
• Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite
na ikonu.
• Ak chcete inštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Zabezpečenie → Neznáme zdroje.
Odinštalovanie aplikácií
Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu Obchod Play.
Postupne ťuknite na položky → Moje aplikácie, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte
aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
76
Obchody s aplikáciami a médiami
Samsung Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite apps.samsung.com.
Ťuknite na položku Samsung Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku KATEGÓRIA vyberte
kategóriu.
Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku
slovo do vyhľadávacieho poľa.
v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak ju chcete stiahnuť, ťuknite na položku Zadarmo. Ak je
aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa zobrazených pokynov dokončite proces nákupu.
Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na
ikonu.
Knihy Play
Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.
Ťuknite na položku Knihy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
77
Obchody s aplikáciami a médiami
Play Movies
Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a požičiavať filmy alebo televízne programy.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Play Movies.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hudba Play
Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby
Google.
Ťuknite na položku Hudba Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hry Play
Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.
Ťuknite na položku Hry Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Kiosk Play
Táto aplikácia umožňuje čítať najnovšie spravodajské články.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kiosk Play.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
78
Pomôcky
Poznámka
Táto aplikácia umožňuje zaznamenať dôležité informácie, ktoré možno uložiť a neskôr zobraziť.
Ťuknite na položku Poznámka na obrazovke aplikácií.
Pridávanie a spravovanie kategórií
Vytváraním kategórií triedite a spravujete poznámky.
Ak chcete pridať novú kategóriu, postupne ťuknite na položky → Pridať kategóriu, zadajte
názov kategórie a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete kategóriu odstrániť, postupne ťuknite na položky → Upraviť kategórie a potom
ťuknite na položku
vymazať kategórie.
Ak chcete kategóriu premenovať, vyberte kategóriu, postupne ťuknite na položky →
Premenovať kategóriu, zadajte nový názov kategórie a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zmeniť poradie kategórií, postupne ťuknite na položky → Upraviť kategórie, ťuknite
na položku
vedľa kategórie a potiahnite ju smerom nahor alebo nadol na iné miesto.
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
použite jednu z nasledujúcich možností:
• • : Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
: Vložiť obrázky.
• : Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku Uložiť.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom do jej obsahu.
79
Pomôcky
Prehľadávanie poznámok
Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.
Ak chcete vyhľadať poznámku, ťuknite na položku
.
Ak chcete poznámku odoslať ostatným používateľom, postupne ťuknite na položky → Vybrať,
vyberte poznámku a potom ťuknite na položku .
Ak chcete poznámky vytlačiť po pripojení zariadenia k tlačiarni, postupne ťuknite na položky
→ Vybrať, vyberte poznámky a potom ťuknite na položku . Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky → Vybrať vyberte poznámky a
potom ťuknite na položku .
Zobrazenie poznámky
Ťuknutím na miniatúru poznámky ju otvoríte.
Ak chcete poznámku odstrániť, ťuknite na
.
Ak chcete poznámku poslať ostatným, ťuknite na
.
Ak chcete poznámku po pripojení zariadenia k tlačiarni vytlačiť, ťuknite na
nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Plánovač S
Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Udalosť: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
• Úloha: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
80
. Niektoré tlačiarne
Pomôcky
Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova
ťuknite.
Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka
synchronizovať. Potom ťuknite na položku Upraviť detaily udalosti alebo Upraviť detaily úlohy
a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobraziť upozornenie
alebo kde sa uskutoční.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa Miesto, ťuknite na
položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a
podržíte ju.
Synchronizácia so službou Kalendár Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Kontá
→ Google v časti MOJE KONTÁ, vyberte konto Google a potom začiarknite možnosť
Synchronizovať Kalendár.
Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Plánovač S → → Synchronizovať.
Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky →
Kalendáre a potom začiarknite konto Google.
Zmena typu kalendára
Vyberte jeden z rôznych typov kalendárov vrátane roka, mesiaca, týždňa a ďalších v hornej časti
obrazovky.
81
Pomôcky
Vyhľadávanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať.
Ak chcete zobraziť dnešné udalosti alebo úlohy, ťuknite na položku Dnes v hornej časti obrazovky.
Odstraňovanie udalostí alebo úloh
Vyberte udalosť alebo úlohu a potom postupne ťuknite na položky → Odstrániť.
Zdieľanie udalostí alebo úloh
Vyberte udalosť alebo úlohu, postupne ťuknite na položky → Zdieľať cez a vyberte spôsob
zdieľania.
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je
nainštalovaná aplikácia Dropbox.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Prihláste sa na svoje konto Dropbox. Ak nemáte konto Dropbox, vytvorte si ho.
Keď je aplikácia Dropbox aktivovaná, ťuknite na položku Turn on Camera Upload na automatické
odovzdávanie fotografií a videí nasnímaných pomocou fotoaparátu do služby Dropbox. Ak
chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo videá, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo
odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku
a vyberte súbory.
→ → Upload
Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky
here → Photos or videos alebo Other files. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte
súbor.
Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku
pridáte do zoznamu obľúbených.
Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .
82
Pomôcky
Cloud
Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov aplikácií v konte Samsung
alebo službe Dropbox.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Cloud.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Synchronizácia s kontom Samsung
Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku Nastavenia
synchronizácie.
Zálohovanie alebo obnovenie dát
Ak chcete zálohovať alebo obnoviť dáta prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku
Zálohovanie alebo Obnoviť.
Synchronizácia so službou Dropbox
Ťuknite na položku Prepojiť konto Dropbox a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na
obrazovke dokončite nastavenie.
Po prihlásení ťuknite na položku Allow a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so
službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.
Disk
Táto aplikácia umožňuje vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými používateľmi
prostredníctvom ukladacieho priestoru Google Drive. Keď vytvoríte dokumenty alebo odovzdáte
súbory do služby Google Drive, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a
všetkými ostatnými počítačmi s nainštalovanou aplikáciou Google Drive. K svojim súborom máte
prístup bez ich prenosu alebo preberania.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Disk.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
83
Pomôcky
Hancom Office Viewer
Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek a
prezentácií.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Hancom Office Viewer.
Hľadanie dokumentov
Ak si chcete dokument prezrieť, ťuknite na Open.
Počas prezerania dokumentu použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Vytvorenie priečinka.
• : Obnovenie nových dokumentov.
• : Zoraďovanie dokumentov a priečinkov.
• : Zmena režimu zobrazenia.
• : Výber dokumentov alebo priečinkov.
Naposledy použité dokumenty vyhľadáte tak, že ťuknete na Recent Documents.
Čítanie dokumentov
Ťuknite na dokument v Recent Documents alebo v priečinku.
Ťuknite na alebo a potom použite jednu z nasledujúcich možností:
Textový procesor
• Find: Vyhľadávanie textu.
• Zoom: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Document Info: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
• Print: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Send: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
• Edit: Úprava dokumentu. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si prevziať a nainštalovať
požadovanú aplikáciu.
• Help: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom.
84
Pomôcky
Prezentácia
• Find: Vyhľadávanie textu.
• Zoom: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Document Info: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
• Slide Show: Spustenie prezentácie od prvej strany.
• From Current Slide: Spustenie prezentácie od aktuálnej strany.
• Show Presenter View: Zobrazenie nástrojov prezentácie v zariadení, keď sa zariadenie pripojí
k externému monitoru.
• Print: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Send: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
• Edit: Úprava dokumentu. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si prevziať a nainštalovať
požadovanú aplikáciu.
• Help: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom.
Hárok
• Find: Vyhľadávanie textu.
• Zoom: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Document Info: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
• Sort: Zoradenie buniek podľa určitých kritérií.
• Show Formulas: V bunkách zobraziť vzorce namiesto ich vypočítaných výsledkov.
• Freeze Panes: Zachovanie vybraného riadka na mieste.
• Gridlines: Skryť alebo zobraziť mriežky.
• Show All Comments: Skryť alebo zobraziť poznámky v dokumente.
• Print Area: Výber oblasti, ktorú chcete vytlačiť.
• Print: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Send: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
• Edit: Úprava dokumentu. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si prevziať a nainštalovať
požadovanú aplikáciu.
• Help: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom.
85
Pomôcky
PDF
• Hľadať: Vyhľadávanie textu.
• Odoslať: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
• Vlastnosti: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
• Priblíženie: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Hide comments: Skryť alebo zobraziť komentáre v dokumente.
• Zvislé posúvanie na stránke / Continuous view / Vodorovné posúvanie na stránke:
Zmena režimu zobrazenia.
• Zobrazenie na čítanie: Zobrazenie len obsahu dokumentu bez okrajov.
• Prejsť na stranu: Prechod na konkrétnu stranu.
• Záložky: Zobrazenie záložiek v dokumente.
• Tlačiť: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
Upozornenie
Táto aplikácia umožňuje nastaviť budíky pre dôležité udalosti.
Ťuknite na položku Upozornenie na obrazovke aplikácií.
Zapnutie alebo vypnutie
tohto budíka.
86
Pomôcky
Nastavenie budíkov
Ťuknite na položku , nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktorých sa má budík opakovať,
a potom ťuknite na položku Uložiť.
• Posunúť budík: Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas zapnutia budíka pred nastaveným časom.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík
znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odstránenie budíkov
Postupne ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte budíky a potom ťuknite na položku Hotovo.
Svetový čas
Táto aplikácia umožňuje overiť čas vo veľkých mestách sveta.
Ťuknite na položku Svetový čas na obrazovke aplikácií.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte hodiny a potom
ťuknite na položku .
Odstránenie hodín
Postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku
87
.
Pomôcky
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku
.
S Voice
Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vykonalo rôzne činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Aplikácia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
88
Pomôcky
Google
Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.
Ťuknite na položku Google na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie v zariadení
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a vyslovte
Asistent Google
Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o
aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre
vás môžu byť v danej chvíli užitočné.
Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť
nastavenia služby Google Now, postupne ťuknite na položky → Nastavenia a potom potiahnite
prepínač Asistent Google doľava alebo doprava.
89
Pomôcky
Hlasové vyhľadávanie
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.
Ťuknite na položku Hlasové vyhľadávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď sa na obrazovke zobrazí text Hovorte, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.
Moje súbory
Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí, a
skladieb.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie súborov
Údaje uložené v zariadení sú zoradené podľa kritérií. Na ľavej strane na obrazovke vyberte jednu z
nasledujúcich kategórií:
• Časová os: Zobrazenie súborov zoskupených podľa dátumu.
• Obľúbené priečinky: Zobrazenie odkazov na priečinky.
• Priečinky: Zobrazenie súborov uložených v internej pamäti alebo na pamäťovej karte a
odkazov na servery FTP.
• Kategórie: Zobrazenie súborov zoradených podľa ich typov.
• Aplikácie: Zobrazenie súborov uložených alebo vytvorených v určitých aplikáciách.
Vyberte kategóriu a potom vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete otvoriť.
90
Pomôcky
Po výbere kategórie ťuknite na položku a potom použite jednu z nasledujúcich možností:
• Vybrať: Výber súborov alebo priečinkov.
• Usporiadať podľa: Zoradenie súborov alebo priečinkov.
• Pridať do časti Obľúbené priečinky: Pridanie odkazu na priečinok do zoznamu Obľúbené
priečinky.
• Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú
obrazovku.
• Pridať FTP: Pridanie odkazu na server FTP do zoznamu Priečinky.
• Hľadať blízke zariadenia: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
• Možnosti zobrazenia: Zmena možností zobrazenia súborov.
Postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte súbor alebo priečinok a potom použite jednu z
nasledujúcich funkcií:
• : Odoslanie súborov iným používateľom alebo ich zdieľanie.
• : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• : Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• : Skopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• → Premenovať: Premenovanie súboru alebo priečinka.
• → Pridať do časti Obľúbené priečinky: Pridanie odkazu na priečinok do zoznamu
Obľúbené priečinky.
• → Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú
obrazovku.
• → Komprimovať: Skomprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru zip.
• → Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.
Vyhľadávanie súborov
Ťuknite na položku
a potom zadajte kritériá vyhľadávania.
Zobrazenie informácií o ukladacom priestore
Ťuknutím na položku
zobrazíte informácie o pamäti v zariadení a na pamäťovej karte.
Zmena režimu zobrazenia
Ťuknutím na položku
zmeníte režim zobrazenia.
91
Pomôcky
Vytváranie priečinkov
Ťuknite na položku
, zadajte názov priečinka a potom ťuknite na položku OK.
Pridávanie odkazov na priečinky
Pridajte odkazy na často používané priečinky do zoznamu Obľúbené priečinky. Vyberte priečinok
a postupne ťuknite na položky → Pridať do časti Obľúbené priečinky.
Pridanie odkazov na servery FTP do zariadenia
Pridajte odkaz na server FTP do zoznamu Priečinky. Postupne ťuknite na položky → Pridať
FTP, zadajte podrobnosti o serveri FTP a potom ťuknite na položku Hotovo.
92
Cestovanie a informácie o
umiestnení
Mapy
Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné
pokyny.
Ťuknite na položku Mapy na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie polohy
Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte
podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Získanie trasy do cieľového miesta
Ťuknutím na položku
nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy.
V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.
93
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
• Pomoc: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Wi-Fi.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Wi-Fi → → Pokročilé →
Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku.
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie
nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
94
Nastavenia
Nastavenie oznamovania siete
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia
→ Wi-Fi → → Pokročilé a začiarknite políčko Sieťové oznámenie.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo spojiť dve zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie trvania viditeľnosti zariadenia.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Premenovať zariadenie: Zmena názvu zariadenia.
• Pomoc: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Bluetooth.
Zdieľanie pripojenia
• Prenosný prístupový bod Wi-Fi: Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na
zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom siete Wi-Fi.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom
Bluetooth pripojenia.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
95
Nastavenia
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Nast. dát. limit mobil. spojenia: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
• Cyklus používania dát: Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia
dát.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Dátový roaming: Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
• Obmedziť dát. pren. na pozadí: Nastavenie vypnutia synchronizácie na pozadí pri používaní
mobilnej siete na zariadení.
• Automatická synchronizácia údajov: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej
synchronizácie aplikácií. Postupným ťuknutím na položky Nastavenia → Všeobecné →
Kontá môžete vybrať informácie, ktoré sa synchronizujú pre jednotlivé kontá.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo využitie dát
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
• Mobilné prístupové body: Vyberte prístupové body Wi-Fi, ak chcete aplikáciám spusteným
na pozadí zabrániť v ich používaní.
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Mód: Vyberte metódu zhromažďovania údajov o vašej polohe.
• NEDÁVNE ŽIADOSTI O INFORMÁCIE O POLOHE: Nastavenie zariadenia tak, aby
zobrazovalo aplikácie, ktoré využívajú informácie o vašej aktuálnej polohe a ako využívajú
batériu.
• LOKALIZAČNÉ SLUŽBY: Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.
• Moje miesta: Nastavenie profilov, ktoré sa budú používať pre konkrétne miesta pri používaní
funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth na zistenie vašej aktuálnej polohy.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.
Predvolená aplikácia komunikácie prostredníctvom správ
Zvoľte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.
96
Nastavenia
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb
typu cloud.
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
• Dátový roaming: Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
• Názvy prístupových bodov: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Ethernet
Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť
použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.
Blízke zariadenia
• MENO ZARIADENIA: Zobrazenie názvu zariadenia.
• Zdieľaný obsah: Nastavenie zariadenia, aby zdieľalo obsahu s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto
zariadeniu.
• Odmietnuté zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k
tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Stiahnuť z iného zariadenia: Nastavenie zariadenia, aby prijímalo odosielané súbory z iných
zariadení.
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie bezdrôtového zobrazenia obrazovky telefónu na televízore a zdieľanie obrazovky
zariadenia s ostatnými používateľmi.
97
Nastavenia
Zariadenie
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Zvonenia: Pridanie alebo výber zvonenia pri upozorňovaní na prichádzajúce hovory.
• Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
• Oznámenia: Vyberte zvonenie pre udalosti, napr. prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na
tlačidlá klávesnice.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo
možnosti na dotykovom displeji.
• Zvuk zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní
alebo odomykaní dotykového displeja.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stláčaní tlačidiel.
• APLIKÁCIE SPOLOČNOSTI SAMSUNG: Zmena nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.
• Zvuk pri ťuknutí: Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri dotyku na tlačidlo.
• Vibrovanie pri ťuknutí: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri dotyku na tlačidlo.
• Adapt Sound: Prispôsobenie zvuku podľa ucha, ktoré najčastejšie používate počas počúvania
hudby.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky po pripojení k
stolnému doku alebo pri nabíjaní.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
98
Nastavenia
Viac okien
Ak chcete na obrazovke súčasne spustiť viacero aplikácií, aktivujte funkciu Viac okien.
• Otvoriť v zobr. viac. okien: Nastavenie zariadenia na aktivovanie funkcie Viac okien pri
otvorení súborov z priečinka Moje súbory alebo Video. Zariadenie aktivuje túto funkciu
taktiež pri prezeraní príloh v správach.
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Možnosti miniaplikácie hodín: Konfigurovanie nastavení miniaplikácie hodín.
– – Duálne hodiny: Nastavte zariadenie, aby zobrazovalo duálne hodiny.
– – Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
– – Zobraziť dátum: Nastavte zariadenie tak, aby zobrazovalo dátum spolu s hodinami.
• Odkazy: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo a upravovalo odkazy aplikácií na uzamknutej
obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Osobná správa: Nastavenie zariadenia tak, aby na uzamknutej obrazovke zobrazovalo
osobnú správu.
– – Upraviť osobnú správu: Úprava osobnej správy.
• Informácie o vlastníkovi: Zadanie informácií zobrazovaných s hodinami.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo text pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
99
Nastavenia
Pozadie
Zmena nastavení tapety.
• Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovská obrazovka.
• Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
• Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú
obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Písmo
Zmena nastavení písma.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
Panel oznámení
Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
• Jas a hlasitosť: Nastavenie zariadenia na zobrazenie panelov na úpravu jasu a hlasitosti na
paneli oznámení.
• Odporúčané aplikácie: Nastavenie zariadenia na zobrazenie zoznamu odporúčaných aplikácií
na paneli oznámení na základe vašich akcií, ako je napríklad pripojenie náhlavnej súpravy k
zariadeniu.
• Nast. tlač. rýchl. nast.: Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení zobrazených na
paneli oznámení.
Zjednodušenie ovládania
Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým
postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie automatické otočenia rozhrania pri otočení
zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie TalkBack.
100
Nastavenia
• Prijímanie a ukončovanie hovorov:
– – Prijímať hovory domovským tlačidlom: Nastavenie zariadenia tak, aby prijalo hovor
stlačením tlačidla Domov.
– – Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie zariadenia tak, aby ukončilo hovor stlačením
vypínacieho tlačidla.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavte túto funkciu, ak chcete prichádzajúce hovory alebo
oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo namiesto jeho potiahnutia.
• Zobraziť odkaz: Pridanie odkazu na Zjednodušenie ovládania alebo funkciu TalkBack do
rýchlej ponuky, ktorá sa zobrazí, keď stlačíte a podržíte vypínacie tlačidlo.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení zjednodušenia
prístupu, aby sa dali zdieľať s inými zariadeniami.
– – Exportovať: Exportovanie aktuálnych nastavení prístupu do súboru.
– – Aktualizovať: Importovanie aktuálnych nastavení prístupu zo súboru.
– – Zdieľať cez: Zdieľanie súboru nastavení prístupu s ostatnými používateľmi.
• TalkBack: Aktivácia funkcie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zväčšovacie gestá: Nastavenie zariadenia na priblíženie alebo vzdialenie pomocou prstov.
• Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo, keď zmeškáte
upozornenia, a nastavenie intervalu opakovania upozornenia.
• Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie TalkBack po
stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma
prstami.
• Možn. prev. textu na reč:
– – PREFEROVANÝ NÁSTROJ TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia
nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
– – Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
– – Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
– – Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu
textu na reč.
101
Nastavenia
• Vyváženie zvuku: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
• Mono zvuk: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
• Vypnúť všetky zvuky: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
• Titulky Google (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazenie skrytých titulkov pri obsahu
podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení skrytých titulkov.
• Titulky Samsung (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazenie skrytých titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení skrytých titulkov.
• Asistenčné menu: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie pomocnej ikony odkazu, ktorá
poskytuje prístup k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo k funkciám na paneli
oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj ponuku.
– – Dominantná ruka: Výber ľavej alebo pravej ruky na jednoduché používanie pomocnej
ponuky.
– – Upraviť: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú v pomocnej ponuke.
• Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania ťuknutia a podržania
obrazovky.
• Ovládanie interakcií: Aktivácia režimu ovládania interakcie za účelom obmedzenia reakcií
zariadenia na vstupy v aplikácii.
Hovor
Nastavenie hovorov
• Odmietnutie hovoru: Automatické odmietnutie hovorov z konkrétnych telefónnych čísel.
Pridanie telefónnych čísel do zoznamu odmietnutých.
• Nastavenie správ na odmietnutie hovorov: Pridanie alebo úprava správy odoslanej pri
odmietnutí hovoru.
• Prijímanie/ukončovanie hovorov:
– – Prijímať hovory domovským tlačidlom: Nastavenie zariadenia tak, aby prijalo hovor
stlačením tlačidla Domov.
– – Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie zariadenia tak, aby ukončilo hovor stlačením
vypínacieho tlačidla.
102
Nastavenia
• Upozornenia na hovor:
– – Vibrovanie pri odpovedaní: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana
príjme hovor.
– – Vibr. pri ukonč. hovoru: Nastavenie zariadenia tak, aby zavibrovalo, keď druhá strana
ukončí hovor.
– – Tón spojenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.
– – Minútový tón: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
– – Tón ukončenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
– – Upozornenia počas hovoru: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas
hovoru.
• Príslušenstvo na telefonovanie:
– – Automatická odpoveď: Nastavenie zariadenia tak, aby po určitom čase automaticky
prijalo hovor (k dispozícii iba po pripojení náhlavnej súpravy).
– – Časovač automat. odpovede: Nastavenie dĺžky času čakania, kým zariadenie príjme
hovor.
– – Podmienky odchádz. hovoru: Nastavenie zariadenia, aby umožňovalo odchádzajúce
hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, aj keď je uzamknuté.
– – Typ odchádzajúceho hovoru: Výber typu odchádzajúcich hovorov, aby bolo možné
použiť náhlavnú súpravu Bluetooth.
• Ďalšie nastavenia:
– – ID volajúceho: Zobrazenie identifikačného čísla vášho volajúceho ostatným účastníkom
odchádzajúcich hovorov.
– – Presmerovanie hovorov: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
– – Autom. predvoľba oblasti: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo
automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
– – Blokovanie hovorov: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
– – Čakajúci hovor: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného
hovoru.
– – Automatické znovuvytáčanie: Aktivovanie automatického vytočenia použit. tel. čísel pri
hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
– – Čísla pevnej voľby: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN)
na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie kódu PIN2 dodaného s kartou
SIM alebo USIM.
103
Nastavenia
Nastavenia vyzváňacích tónov a zvuku
• Vyzv. tóny a tóny klávesn.:
– – Vyzváňacie tóny: Pridanie alebo výber zvonenia pri upozorňovaní na prichádzajúce
hovory.
– – Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
– – Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
– – Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na
tlačidlá klávesnice.
Nastavenia videohovoru
• Obrázok pre videohovor: Výber obrázka, ktorý uvidí druhá strana.
• Vlastné video v prijatom hovore: Nastavte, či chcete druhej strane zobraziť svoj živý, alebo
prednastavený obraz.
• Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov: Výber hlasového hovoru, keď sa nepodarí spojiť
videohovor.
Hlasová pošta
• Odkazová služba: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
• Nastavenia hlasovej pošty: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky.
Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
• Zvuk: Výber zvonenia pri upozorňovaní na nové odkazy v odkazovej schránke.
• Vibrovať: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí odkazov z odkazovej schránky.
Nastavenia internetových hovorov
• Kontá: Nastavenie zariadenia na prijímanie hovorov z IP adresy a zriadenie vašich kont pre
služby hovorov z IP adresy.
• Použiť internetový hovor: Nastavenie, či sa budú služby hovorov z IP adresy využívať pri
všetkých hovoroch alebo len pri hovoroch z IP adresy.
Režim blokovania
Vyberte oznámenia, ktoré budú blokované alebo nastavte, aby v Režime blokovania prichádzali
hovory len od zvolených kontaktov.
104
Nastavenia
Ovládacie prvky
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Vyberte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia na opravu slov s pravopisnými chybami a
neúplných slov ťuknutím na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Automatická kapitalizácia: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
• Žiadny: Nastavenie zariadenia na deaktiváciu funkcie ťahania prstom po klávesnici.
105
Nastavenia
• Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
• Ovládanie kurzora: Zapnutie funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici presúvaním kurzora
alebo posúvaním po klávesnici.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia na zvukovú signalizáciu pri stlačení tlačidla.
• Vibrovanie: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Pomocník: Získanie prístupu k informáciám týkajúcich sa používania klávesnice Samsung.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
Hlas. zadávanie textu Google
Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku
.
• Zvoľte vstupné jazyky: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
Rozpoznávanie hlasu
Výber nástroja na rozpoznávanie hlasu.
Táto funkcia sa zobrazí pri použití aplikácie na rozpoznávanie hlasu.
Hlasové hľadanie
V prípade rozpoznávania hlasu Samsung použite tieto možnosti:
• Language: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
• Hide offensive words: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• About: Zobrazenie informácií o verzii.
• Open via the home key: Nastavenie zariadenia tak, aby spúšťalo funkciu S Voice dvojitým
stlačením tlačidla Domov.
106
Nastavenia
• Voice wake-up: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo rozpoznávanie hlasu vyslovením
budiaceho príkazu pri používaní funkcie S Voice.
• Show body of message: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo text novej správy.
• Check missed events: Nastavenie zariadenia, aby kontrolovalo zmeškané hovory, správy
alebo udalosti po spustení funkcie S Voice stlačením tlačidla na náhlavnej súprave.
• Home address: Zadanie domovskej adresy na používanie informácií o umiestnení s funkciou
hlasových príkazov.
• Log in to Facebook: Zadanie informácií o konte služby Facebook pomocou funkcie S Voice.
• Log in to Twitter: Zadanie informácií o konte služby Twitter pomocou funkcie S Voice.
V prípade rozpoznávania hlasu Google použite tieto možnosti:
• Jazyk: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
• Blokovať urážlivé slová: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Náhlavná súprava Bluetooth: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie
prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.
Možn. prev. textu na reč
• PREFEROVANÝ NÁSTROJ TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia
nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
107
Nastavenia
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Pohyb dlane
Aktivácia funkcie pohybu dlane na ovládanie zariadenia dotknutím sa obrazovky.
• Snímka obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej
prejdete dlaňou doľava alebo doprava.
• Stlmenie/pozastav.: Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa
dotknete obrazovky dlaňou.
Inteligentná obrazovka
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
Všeobecné
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým
ukladacím priestorom Dropbox.
108
Nastavenia
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na
serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po
preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a
odstránenie všetkých dát.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Aut. nast. časového pásma: Nastavenie zariadenia, aby prijímalo informácie o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
109
Nastavenia
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
• Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie prehratia zvukového signálu po pripojení zariadenia k
stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
• Režim zvukového výstupu: Nastavenie zariadenia, aby využívalo reproduktor doku po
pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Režim šetrenia energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Výkon procesora: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania určitých systémových
prostriedkov.
• Výstup na obrazovku: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
• Vypnúť hmatovú odozvu: Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
• Získajte informácie o šetrení energie: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie
batérie.
110
Nastavenia
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej
karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
111
Nastavenia
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia, aby povolilo ovládanie strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
– – REGISTRÁCIA KONTA: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
– – Použiť bezdrôtové siete: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo zhromažďovanie dát o
polohe alebo určenie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom
siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia funkcie Hľadať môj mobil, pomocou ktorej môžete
vyhľadať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
– – Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá
pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
– – Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo
USIM.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie hesiel pri zadávaní.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Výber inštalácie aplikácií z ľubovoľného zdroja. Ak táto možnosť nie je
povolená, aplikácie možno sťahovať len z obchodu Obchod Play.
• Overenie aplikácií: Nastavenie zariadenia tak, aby umožnilo spoločnosti Google pre
nainštalovaním zistiť, či aplikácia nie je škodlivá.
• Aktual. politiky zabezp.:
– – Automatické aktualizácie: Nastavenie zariadenia na automatické vyhľadávanie a
preberanie aktualizácií zabezpečenia.
– – Preferované siete: Vyberte typ pripojenia k sieti na kontrolu a automatické preberanie
aktualizácií zabezpečenia.
– – Skontrolovať aktualizácie: Vyhľadanie aktualizácií zabezpečenia.
112
Nastavenia
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o
zabezpečení pri pripojení zariadenia k sieti Wi-Fi.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zaradenia.
Nastavenia Google
Pomocou tejto funkcie môžete konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje
spoločnosť Google.
Ťuknite na položku Nastavenia Google na obrazovke aplikácií.
113
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia.
Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou nastavenia
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od
svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite
batériu.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
114
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a
nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné → Zálohovanie a resetovanie →
Obnoviť údaje od výrobcu → Resetovať zariadenie → Vymazať všetko. Pred obnovením
údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v
zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
115
Riešenie problémov
Počas hovoru počuť ozvenu
Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré
aplikácie, napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
116
Riešenie problémov
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
117
Riešenie problémov
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie
Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10, alebo novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môžu byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
118
Riešenie problémov
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
119
Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb
alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
www.samsung.com
Slovak. 08/2014. Rev.1.1
Download PDF

advertising