Samsung | SM-T550 | Samsung SM-T550 Užívateľská príručka (Lollipop)

SM-T550
Používateľská príručka
Slovak. 10/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Obsah
Informácie o tejto príručke
Sieťové pripojenie
29
Začíname
Wi-Fi
6
Obsah balenia
Pohyby a používanie funkcií
7
Popis zariadenia
30
Pohyby a gestá
9
Nabíjanie batérie
31
Viac okien
11
Používanie pamäťovej karty
12
Zapnutie a vypnutie zariadenia
13
Uzamknutie a odomknutie displeja
Prispôsobenie
Základy
36
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
37
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
38
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
39
Súkromný režim
41
Viac používateľov
42
Nastavenie kont
14
Používanie dotykového displeja
17
Usporiadanie domovskej obrazovky
21
Panel oznámení
23
Otváranie aplikácií
23
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
25
Zadávanie textu
27
Zachytenie obsahu obrazovky
Kontakty
27
Moje súbory
43
Pridávanie kontaktov
28
Šetrenie energie
44
Importovanie alebo exportovanie
kontaktov
44
Vyhľadávanie kontaktov
2
Obsah
Fotoaparát
Zariadenie a správca dát
45
Základné fotografovanie
78
46
Režimy snímania
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
48
Nastavenia fotoaparátu
80
Používanie zariadenia ako vymeniteľného
disku na prenos údajov
80
Aktualizácia zariadenia
81
Zálohovanie a obnova dát
82
Resetovanie dát
Galéria
49
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Nastavenia
Užitočné aplikácie a funkcie
50
S Finder
50
Plánovač S
52
E-mail
54
Internet
55
Hudba
56
Video
57
Hodiny
58
Kalkulačka
58
Poznámka
59
Inteligentný správca
60
Aplikácie Google
Bluetooth
65
Wi-Fi Direct
67
Rýchlo pripojiť
68
SideSync 3.0
75
Screen Mirroring
77
Aplikácia Mobile printing
Informácie o nastaveniach
83
Pripojenia
85
Zariadenie
87
Osobné
91
Systém
Príloha
Pripojenie k iným
zariadeniam
63
83
3
93
Riešenie problémov
98
Demontáž batérie (nevyberateľný typ)
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo
softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov, ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
4
Informácie o tejto príručke
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
5
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
6
Začíname
Popis zariadenia
Svetelný snímač
Predný fotoaparát
Mikrofón pre hlasitý
odposluch
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo hlasitosti
Tlačidlo Domov
Slot pre pamäťovú kartu
Tlačidlo Spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Konektor pre slúchadlá
Multifunkčný konektor
Zadný fotoaparát
Slip Pouch
GPS anténa
Slip Pouch
Reproduktor
Reproduktor
7
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
použité
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním spustíte zobrazenie rozdelenej
obrazovky.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
8
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Batériu je možné nabíjať aj pri pripojení k
počítaču pomocou USB kábla.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
1 Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
9
Začíname
2 USB adaptér elektrického napájania zapojte do elektrickej zásuvky.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas obrazovky.
10
Začíname
Používanie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
11
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ukladací priestor → Odpojiť kartu SD.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
3 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V
opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, prípadne by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ukladací
priestor → Formátovať kartu SD → FORMÁTOVAŤ KARTU SD → VYMAZAŤ VŠETKO.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených v zariadení. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v
dôsledku činnosti používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
12
Začíname
Uzamknutie a odomknutie displeja
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite
prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutého displeja.
Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
13
Základy
Používanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
• Na používanie dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
14
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
15
Základy
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
16
Základy
Usporiadanie domovskej obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky. Widgety sú malé aplikácie,
ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť domovskú obrazovku,
pozrite si časť Spravovanie domovskej obrazovky.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátory na obrazovke
Obľúbené aplikácie
17
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst alebo stiahnite prsty k
sebe, čím získate prístup k dostupným možnostiam.
18
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik. Ak
chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky
v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť Spravovanie
obrazovky aplikácií.
Úprava obrazovky
aplikácií.
Aplikácia
Indikátor obrazovky
19
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Synchronizované s webom
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
20
Základy
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné
ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte
podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Zmena usporiadania tlačidiel
rýchlych nastavení.
Otvorenie položky Nastavenia.
Aktivovať alebo deaktivovať
možnosti. Ťuknutím na tlačidlo a
jeho podržaním zobrazíte
podrobnejšie nastavenia.
Výber používateľa alebo pridanie
používateľov.
Spustenie aplikácie S Finder.
Spustenie aplikácie Rýchlo
pripojiť.
Ťuknite na oznámenie a
vykonajte rôzne úkony.
Vymazať všetky oznámenia.
Nastavenie jasu.
21
Základy
Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení, ťuknite na
možnosť UPRAVIŤ, ťuknite na niektorú položku a podržte ju, potiahnite túto položku na iné
miesto a potom ťuknite na možnosť HOTOVO.
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Príslušné možnosti
aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na ne. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť
podrobnejšie nastavenia.
• Wi-Fi: Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Zvuk / Stlmiť: Vyberte režim zvuku.
• Rotácia obrazu: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Bluetooth: Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
• Šetren. energie: Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie energie.
• Letový režim: Ďalšie informácie nájdete v časti Letový režim.
• Nerušiť: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie
blokovať oznámenia. Ak chcete určiť, ktoré oznámenia sa majú blokovať, postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zvuky a oznámenia → Nerušiť.
• Režim čítania: Aktivácia alebo deaktivácia režimu čítania. V režime čítania bude zariadenie
chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
• Extrémne šetrenie: Ďalšie informácie nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
• Intel. zap.obr.: Keď aktivujete túto funkciu, displej zostane zapnutý tak dlho, ako sa naň
pozeráte.
• Súkromný režim: Ďalšie informácie nájdete v časti Súkromný režim.
• Screen Mirroring: Ďalšie informácie nájdete v časti Screen Mirroring.
• Synchron.: Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie automaticky zosynchronizuje aplikácie, ako
napríklad kalendár alebo e-mail.
22
Základy
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.
a vyberte ikonu
Zatvorenie aplikácie
Aplikáciu zatvoríte ťuknutím na položku
a potiahnutím ikony aplikácie nahor alebo nadol. Ak
chcete zavrieť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku ZAVRIEŤ VŠETKO.
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku Inštalovať. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
tlačidlo s cenou aplikácie.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
23
Základy
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
→
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky UPRAVIŤ.
Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku
VYPNÚŤ → HOTOVO.
Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky
→ ODINŠTALOVAŤ → HOTOVO. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na
UPRAVIŤ →
položky Nastavenia → Aplikácie → Správca aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na
položku ODINŠTALOVAŤ.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca aplikácií, prejdite
na položku ZAKÁZANÉ, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
• Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
• Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
24
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Prechod na ďalší riadok.
Písanie veľkých písmen. Ak
chcete písať všetky písmená
veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.
Posunutie kurzora.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Zmena nastavení klávesnice.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Vyberte vstupné jazyky a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať.
Ťuknite na položky
Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť posunutím tlačidla medzerníka
doľava alebo doprava.
Používanie ďalších funkcií klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Zmeniť jazyk.
Otvoriť klávesnicu.
Spustiť alebo pozastaviť
zadávanie textu hlasom.
25
Základy
• : Prepnutie do režimu rukopisu.
Prepínanie medzi režimom
zadávania čísel a zadávania
znakov.
Prepnúť na štandardnú
klávesnicu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
• • : Prepnutie na plávajúcu alebo rozdelenú klávesnicu.
: Zmena nastavení klávesnice.
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku → Prilepiť.
Ak chcete vložiť vopred skopírovaný text, ťuknite na položku
26
→ Schránka a vyberte text.
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými
používateľmi.
Na zachytenie snímky obrazovky môžete tiež použiť iné metódy. Ďalšie informácie nájdete v časti
Snímať potiahnutím dlane.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie získate prístup k súborom uloženým v zariadení alebo na inom mieste,
ako napríklad služby ukladacieho priestoru Cloud.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Vyhľadávanie súborov alebo
priečinkov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobrazenie naposledy
otvorených súborov.
Zobraziť súbory poľa kategórií.
Zobraziť súbory uložené v
zariadení.
Zobrazenie súborov uložených v
cloudových službách.
Zobraziť informácií o úložnom
priestore.
27
Základy
Šetrenie energie
Režim šetrenia energie
Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Batéria → Režim šetrenia
energie a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú
úroveň, ťuknite na položku Spustiť šetrenie energie a vyberte niektorú možnosť.
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Deaktivuje funkciu Bluetooth.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Batéria → Režim extrémneho
šetrenia energie a aktivujte funkciu ťuknutím na prepínač.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu, ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť,
vyberte aplikáciu s
a potom ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie
alebo zvuk, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE
→ Vyp. režim extr. šetr. energie.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
28
Sieťové pripojenie
Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Wi-Fi.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez
nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti,
vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
29
Pohyby a používanie funkcií
Pohyby a gestá
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Stíšiť
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyby a gestá, potom
ťuknutím na prepínač Stíšiť aktivujte túto funkciu.
Zakrytím obrazovky dlaňou stlmíte budíky.
30
Pohyby a používanie funkcií
Snímať potiahnutím dlane
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyby a gestá, potom
ťuknutím na prepínač Snímať potiahnutím dlane aktivujte túto funkciu.
Bok ruky položte na obrazovku a prejdite ňou po obrazovke sprava doľava alebo naopak, čím
zaznamenáte snímku obrazovky. V položke Galéria môžete zobraziť nasnímané obrázky. Po
zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými používateľmi.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Viac okien
O funkcii zobrazenia viacerých okien
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
31
Pohyby a používanie funkcií
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciam a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 Vyberte ďalšiu aplikáciu na spustenie.
Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu
podržaním.
32
a jej
Pohyby a používanie funkcií
Používanie ďalších možností
Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim
možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:
• : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
• : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite
na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
33
Pohyby a používanie funkcií
• : Minimalizovanie okna.
• : Maximalizovanie okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Kontextové zobrazenie
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.
2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.
Presunúť obsah.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
34
Pohyby a používanie funkcií
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na nové miesto.
Spustenie kontextového okna z rozdeleného zobrazenia na displeji
1 V rozdelenom zobrazení na displeji ťuknite na okno aplikácií, aby sa otvorilo v kontextovom
okne.
2 Ťuknite na kruh a podržte ho medzi oknami s aplikáciami.
V kontextovom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.
35
Prispôsobenie
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
Spravovanie domovskej obrazovky
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite a podržte aplikáciu alebo priečinok, a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, otvorte domovskú obrazovku, ťuknite na prázdne miesto a podržte ho,
ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte ho a potom ho presuňte na domovskú
obrazovku.
Presúvanie a odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Okrem toho môžete presunúť najčastejšie používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju potiahnite na položku
Odstrániť, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie priečinka
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Zadajte názov priečinka.
Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a
presuňte ju do priečinka.
36
Prispôsobenie
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potiahnite na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite na položku
Odstrániť v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Spravovanie obrazovky aplikácií
Presúvanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky UPRAVIŤ. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju
na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky
alebo uzamknutej obrazovky.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a potom ťuknite na
položku Tapety. Alebo na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Pozadie.
2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky,
ťuknite na možnosť Z aplik. Galéria.
4 Ťuknite na možnosť NASTAVIŤ AKO POZADIE alebo HOT.
37
Prispôsobenie
Zmena zvonení
Môžete meniť zvuky oznámení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zvuky a oznámenia →
Vyzváňacie tóny a zvuky → Predvolený zvuk oznámení, vyberte zvonenie a potom ťuknite na
položku OK.
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim
osobným údajom.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Typ
zamknutia obrazovky a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód
odomknutia pri každom odomykaní.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Vzor
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
PIN
Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným
zadaním.
Heslo
Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom
heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.
38
Prispôsobenie
Súkromný režim
Tento režim umožňuje skryť osobný obsah v zariadení, aby iní používatelia nemali k nemu prístup.
V súkromnom režime môžete položky skryť v priečinkoch Galéria, Video, Hudba, Moje súbory a
Internet.
Aktivácia súkromného režimu
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromie → Súkromný
režim a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.
Pri prvom aktivovaní súkromného režimu nastavte prístupový kód pre súkromný režim podľa
pokynov na obrazovke.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Súkromný režim sa aktivuje a v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť a vstupovať do
nich. Ak chcete skryť položky, ktoré sú uložené v priečinku Súkromné, vypnite súkromný
režim.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.
2 Vyberte položku a postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Premiestniť do priečinka
Súkromné.
Ak súkromný režim nie je aktivovaný, predvolený prístupový kód k súkromnému režimu
zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Vybraté položky budú presunuté do priečinka Súkromné.
39
Prispôsobenie
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromie → Súkromný
režim a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory → Súkromné.
Na displeji sa zobrazia položky, ktoré boli presunuté do priečinka Súkromné. Záložky môžete
zobraziť pomocou aplikácie Internet.
Zobrazenie obsahu
1 V priečinku Súkromné ťuknite na položku, podržte na nej prst a potom začiarknite položky,
ktoré chcete zobraziť.
2 Ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť z priečinka Súkromné.
3 Vyberte priečinok, do ktorého chcete položky uložiť, a potom ťuknite na položku PRESUNÚŤ
SEM.
Položky budú presunuté do vybraného priečinka.
Automatická deaktivácia súkromného režimu
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri vypnutej obrazovke vždy automaticky deaktivovalo
súkromný režim.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromie → Súkromný
režim a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Ťuknutím na prepínač Automaticky vypnúť zapnite túto funkciu.
Keď je aktivovaná možnosť Automaticky vypnúť, zariadenie neprenesie súbory do
priečinka Súkromné, ak sa displej počas prenosu vypne.
40
Prispôsobenie
Viac používateľov
Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby
tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. K dispozícii sú nasledovné
typy používateľských kont.
• Vlastník: Konto vlastníka je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho
vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských
kont.
• Používateľ: Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným
aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
• Obmedzený profil: Obmedzené konto má prístup iba do aplikácií a obsahu, ktoré povolí
vlastník konta, a nemôže používať služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.
Pridanie používateľov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa alebo profil → Používateľ → OK → NASTAVIŤ
TERAZ.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Pridanie obmedzeného profilu
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa alebo profil → Obmedzený profil → NASTAVIŤ
ZÁMOK OBRAZOVKY.
3 Nastavte kód odblokovania a potom vyberte obsah, ktorý môžu mať k dispozícii používatelia s
obmedzeným prístupom.
Prepínanie používateľov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Používatelia.
2 Vyberte konto, do ktorého sa chcete prepnúť, a potom zariadenie odomknite.
41
Prispôsobenie
Spravovanie používateľov
Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia obmedzených kont.
Ak chcete zmeniť nastavenia, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia →
Používatelia a ťuknite na položku
vedľa konta. Ak chcete potom povoliť alebo obmedziť
prístup konta do aplikácií alebo obsahu, vyberte aplikácie alebo obsah alebo zrušte ich výber.
Ak chcete konto odstrániť, ťuknite na
→ .
položky
. Ak chcete obmedzené konto odstrániť, ťuknite na
Nastavenie kont
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto a
vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií ťuknite na možnosť Nastavenia → Kontá, vyberte konto a potom ťuknite
na možnosť ĎALŠIE → Odstrániť konto.
42
Kontakty
Pridávanie kontaktov
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení
Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v
časti Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Kontakty.
2 Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.
• • : Pridanie obrázka.
/
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
43
Kontakty
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Kontakty môžete importovať zo služieb ukladacieho priestoru do zariadenia alebo ich exportovať
zo zariadenia do služieb ukladacieho priestoru.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Kontakty.
Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Importovať/exportovať kontakty, a
potom vyberte možnosť Importovať alebo Exportovať.
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• : Vytvorenie e-mailu.
Pridávanie skratiek kontaktov na domovskú obrazovku
Na domovskú obrazovku môžete pridať odkazy na kontakty, s ktorými často komunikujete.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Kontakty.
2 Vyberte kontakt.
3 Ťuknite na položku ĎALŠIE → Pridať odkaz na domovskú obrazovku.
44
Fotoaparát
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku Odfotiť.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
Zobrazenie aktuálneho
režimu.
Zobrazte nasnímané
fotografie a videá.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
Začať nahrávanie
videa.
Toto nastavenie určuje
dĺžku časovača.
Nasnímanie fotografie.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/kamerou.
Zmena nastavení
fotoaparátu/kamery.
Zmena režimu
fotografovania.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
45
Fotoaparát
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustite aplikáciu Fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Režimy snímania
Automatický
Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim
fotografie.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Automatický.
Panoráma
Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií. Zariadenie fotografiu
identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Panoráma.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo hladká
stena.
46
Fotoaparát
Sériové snímanie
Pomocou tohto režimu môžete vytvárať série fotografií pohybujúcich sa objektov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Sériové
snímanie.
Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu
a podržte ju.
Krásna tvár
Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť jemnejšie
obrázky.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Krásna tvár.
Viacnásobné selfie
Pomocou tohto režimu nasnímate v stanovenom intervale sériu vlastných portrétov a uložíte
fotografie podľa vášho výberu.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Fotoaparát.
2 Ťuknutím na ikonu nastavte používanie predného fotoaparátu.
3 Ťuknite na položku REŽIM → Viacnásobné selfie.
4 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na položku nasnímajte vlastnú fotografiu.
Fotografiu môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.
Zariadenie bude snímať fotografie v dvojsekundových intervaloch.
5 Zaškrtnite fotografie, ktoré chcete uložiť, a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ozvučená snímka
Tento režim umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom. Zariadenie fotografie identifikuje
prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Ozvučená
snímka.
Športy
Pomocou tohto režimu môžete snímať fotografie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → REŽIM → Športy.
47
Fotoaparát
Nastavenia fotoaparátu
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Fotoaparát → . Niektoré z nasledujúcich možností
nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.
• Rozlíšenie fotky (zadný) / Rozlíšenie fotky (predný): Výber rozlíšenia. Vyššie rozlíšenie
znamená fotografie vyššej kvality, ktoré však zaberajú viac pamäte.
• Rozlíšenie videa (zadný): Výber rozlíšenia. Vyššie rozlíšenie znamená videá vyššej kvality,
ktoré však zaberajú viac pamäte.
• Ovládanie gestami: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo vašu dlaň, takže pomocou nej
môžete ovládať snímanie autoportrétov.
• Uložiť vodorovne prevrátené: Prevrátenie obrázka na vytvorenie zrkadlového obrazu
pôvodnej scény pri fotografovaní s predným fotoaparátom.
• Režim zobrazenia: Zmena pomeru strán obrazovky s ukážkou.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Nastavenie zariadenia tak, aby k fotografii pripojilo značku o polohe.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Keď zdieľate fotografiu s pripojenou značkou o polohe, informácie o polohe môžu byť
viditeľné pre ostatných. Ak tomu chcete predísť, pri prezeraní fotografie ťuknite na
položky ĎALŠIE → Podrobnosti → UPRAVIŤ a potom ťuknutím na položku
v časti
GPS odstráňte informácie o polohe.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
48
Galéria
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Galéria a vyberte obrázok alebo video.
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
.
Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Pridanie do zoznamu
obľúbených položiek.
Odstrániť obrázok.
Zdieľanie obrázka s ostatnými.
Úprava obrázku.
49
Užitočné aplikácie a funkcie
S Finder
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať obsah v zariadení. Môžete použiť rôzne filtre a prezerať si
históriu vyhľadávania.
Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku S Finder.
Vyhľadávanie obsahu
Ťuknite do poľa vyhľadávania a zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a povedzte
Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na filtre v políčku vyhľadávania.
Ak chcete vybrať možnosť vyhľadávania kategórií, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE →
Vyberte hľadané miesta.
Plánovač S
Vytváranie udalostí
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku . Prípadne vyberte dátum, ktorý neobsahuje udalosti, a znova ťuknite na
tento dátum.
Ak dátum už obsahuje uložené udalosti, ťuknite na dátum a potom ťuknite na položku
50
.
Užitočné aplikácie a funkcie
3 Vstúpte do podrobností udalosti.
Zadanie názvu.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Nastavenie pripomienky pre
udalosť.
Zadajte miesto udalosti.
Priložte mapu zobrazujúcu
miesto konania udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
Vytváranie úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku ÚLOHY, zadajte podrobnosti a potom ťuknutím na položku DNES alebo
ZAJTRA nastavte dátum splnenia.
Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku
.
3 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, ťuknite na možnosti ĎALŠIE →
Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať
sa a prihláste sa.
Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Kontá a potom vyberte službu konta.
51
Užitočné aplikácie a funkcie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ťuknite na položku
ĎALŠÍ. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku MANUÁLNE NASTAVENIE.
Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia →
Pridať konto.
Ak máte viac ako jedno e-mailové konto, jedno môžete nastaviť ako predvolené. Ťuknite na
položky ĎALŠIE → Nastavenia → ĎALŠIE → Nastaviť predvolené konto, vyberte konto a
potom ťuknite na položku HOTOVO.
Odosielanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ak chcete napísať e-mail, ťuknite na položku
v dolnej časti obrazovky.
Priložiť obrázky, videá a ďalšie
položky.
Odoslanie e-mailu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridať príjemcov.
Pridať kópiu alebo skrytú kópiu.
Zadať predmet.
Príjemcov pridať zo zoznamu
kontaktov.
Zadanie textu e-mailu.
52
Užitočné aplikácie a funkcie
Čítanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a prevezmú sa nové e-maily.
Ťuknite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci e-mail.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie tejto e-mailovej adresy
do zoznamu kontaktov alebo
zobraziť ďalšie možnosti.
Označenie e-mailu ako
pripomienky.
Otvorenie príloh.
Odpovedanie všetkým
príjemcom.
Poslanie e-mailu ďalej.
Odpoveď na e-mail.
Odstránenie e-mailu.
53
Užitočné aplikácie a funkcie
Internet
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Obnoviť aktuálnu webovú
stránku.
Prechod na skôr navštívenú
stránku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobrazte svoje záložky, uložené
stránky a najnovšiu históriu
pripojenia k internetu.
Prečítať článok v režime čítania.
Zatvoriť kartu.
Otvoriť domovskú stránku.
Otvoriť novú kartu.
54
Užitočné aplikácie a funkcie
Hudba
Prehrávanie hudby
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Prístup k ďalším možnostiam.
Otvorenie zoznamu položiek.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako
obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Prechod na predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
Ak chcete počúvať skladby s vyrovnanou úrovňou hlasitosti, ťuknite na položky ĎALŠIE →
Nastavenia a potom aktivujte funkciu ťuknutím na prepínač Inteligentná hlasitosť.
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Funkcia Inteligentná hlasitosť sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.
55
Užitočné aplikácie a funkcie
Video
Prehrávanie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pozastavenie a
pokračovanie v prehrávaní.
Posúvanie dopredu alebo
dozadu ťahaním posúvača.
Nastavenie hlasitosti.
Posunutie ovládacieho
panela doprava.
Posunutie ovládacieho
panela doľava.
kontextový
videoprehrávač.
Zmena pomeru strán.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dozadu.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dopredu.
56
Užitočné aplikácie a funkcie
Hodiny
BUDÍK
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → BUDÍK.
Nastavenie budíkov
Nastavte čas upozornenia, ťuknutím na položku MOŽNOSTI nastavte rôzne možnosti
upozornenia a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na položku ČÍS. KLÁVESNICA.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku
budíka.
vedľa
Vypnutie budíkov
Budík vypnete ťuknutím na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr,
ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.
Odstránenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na ikonu
na budíku.
SVETOVÝ ČAS
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest alebo na zemeguli a potom ťuknite
.
na položku
Odstránenie hodín
Na hodinách ťuknite na ikonu
.
57
Užitočné aplikácie a funkcie
STOPKY
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → STOPKY.
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku OKRUH.
Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte. Ak chcete vymazať časy okruhov,
ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
ČASOVAČ
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → ČASOVAČ.
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas trvania, ťuknite na položku ČÍS. KLÁVESNICA.
Ťuknite na položku ODMIETNUŤ, keď sa časovač vypne.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Poznámka
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať poznámky a organizovať ich podľa kategórií.
Ťuknite na položku Poznámka na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
použite jednu z nasledujúcich možností:
• Kateg.: Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• Obrázok: Vložiť obrázky.
• Hlasová: Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
• Úlohy: Pridanie zaškrtávacích políčok na začiatok každého riadku s cieľom vytvoriť zoznam
úloh.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom do jej obsahu.
58
Užitočné aplikácie a funkcie
Vyhľadávanie poznámok
Ťuknite na položku HĽADAŤ v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie
poznámok, ktoré ho obsahujú.
Inteligentný správca
Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM
a zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať jedným ťuknutím
prstom.
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Inteligentný správca → VYČISTIŤ VŠETKO.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií:
• Identifikácia aplikácií, ktoré nadmerne spotrebúvajú energiu batérie, a vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Vyhľadávanie škodlivého softvéru.
Používanie aplikácie Inteligentný správca
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Inteligentný správca a vyberte funkciu.
Batéria
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V zariadeniach s nízkou
úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie tak, že aktivujete funkcie na úsporu energie
a zatvoríte aplikácie, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo energie z batérie.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
59
Užitočné aplikácie a funkcie
Úložisko
Skontrolujte stav využitej a dostupnej kapacity pamäte. Môžete odstrániť nepoužívané a
prebytočné súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nebudete používať.
RAM
Skontrolujte veľkosť dostupného miesta v pamäti RAM. Môžete zatvoriť aplikácie spustené na
pozadí a obmedziť miesto v pamäti RAM, ktorú používate na zrýchlenie zariadenia.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení škodlivý softvér.
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie kont.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, použite ponuku pomocníka príslušnej aplikácie.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Google+
Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež
zálohovať svoje fotografie a videá a viac.
60
Užitočné aplikácie a funkcie
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.
Filmy Play
Sledujte videá uložené vo vašom zariadení a preberajte rôzny obsah na sledovanie z aplikácie
Obchod Play.
Knihy Play
Preberať rôzne knihy z aplikácie Obchod Play a čítať ich.
Kiosk Play
Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.
Hry Play
Preberať hry z aplikácie Obchod Play aj hrať ich s inými.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a
nahrali ich na Google+.
61
Užitočné aplikácie a funkcie
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
Nastavenia Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
62
Pripojenie k iným
zariadeniam
Bluetooth
O funkcii Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
63
Pripojenie k iným zariadeniam
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak vaše zariadenia bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Na obidvoch zariadeniach spárovanie potvrďte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Zvoľte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho
chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.
64
Pripojenie k iným zariadeniam
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijaté
obrázky môžete zobraziť v časti Galéria.
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth.
V zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, s ktorým párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Wi-Fi Direct
Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
65
Pripojenie k iným zariadeniam
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie
sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Zvoľte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Prijaté obrázky môžete zobraziť v časti Galéria.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
66
Pripojenie k iným zariadeniam
Rýchlo pripojiť
Informácie o rýchlom pripojení
Táto funkcia slúži na jednoduché vyhľadanie a pripojenie zariadení v blízkosti.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
• Názov zariadenia sa môže líšiť v závislosti od zariadení s funkciou Bluetooth, s ktorými
sa páruje. Napríklad názov zariadenia sa môže zobraziť ako BT MAC.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na Rýchlo pripojiť.
Ak túto funkciu používate po prvýkrát, vyberte možnosť viditeľnosti a ťuknite na položku
ZAPNÚŤ RÝCHLE PRIPOJENIE.
Keď sa tento panel otvorí, funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky aktivujú a zariadenie
vyhľadá zariadenia v blízkosti.
Ak máte vo vašom zariadení nainštalovanú aplikáciu Samsung Link, zoznam zariadení
zaregistrovaných v tejto aplikácií sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
2 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia. Prepojenie medzi
zariadeniami vykonáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete umožniť zariadeniam nachádzajúcim sa v blízkosti, aby vyhľadali vaše zariadenie a
pripojili sa k nemu, ťuknite na položky NASTAV. → Viditeľnosť zariadenia a potom vyberte
príslušnú možnosť.
Opakované vyhľadávanie zariadení
Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.
Ťuknite na položku AKTUALIZ. a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.
Deaktivovanie funkcie rýchleho pripojenia
Ťuknite na položku
.
67
Pripojenie k iným zariadeniam
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na Rýchlo pripojiť.
2 V zozname nájdených zariadení zvoľte zariadenie, ktoré chcete použiť.
3 Ťuknite na položku Zdieľať obsah a vyberte kategóriu média.
4 Zvoľte obsah, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na položku HOTOVO.
Vaše zariadenie odošle obsah do pripojeného zariadenia.
SideSync 3.0
Informácie o aplikácii SideSync 3.0
Táto aplikácia umožňuje ovládať obrazovku smartfónu prostredníctvom obrazovky virtuálneho
smartfónu na vašom tablete.
Obrazovku tabletu môžete ovládať pomocou virtuálnej obrazovky v počítači
prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo USB kábla. Preberte aplikáciu SideSync 3.0 z
webovej lokality spoločnosti Samsung (www.samsung.com/sidesync) a nainštalujte ju do
počítača. Ďalšie informácie nájdete v ponuke pomocníka na virtuálnej obrazovke.
• Na svojom tablete si môžete prezerať správy alebo používať konverzačnú miestnosť
smartfónu.
• Na svojom tablete môžete na väčšom displeji sledovať video, ktoré hrá na smartfóne.
• Presúvaním môžete súbory jednoducho prenášať z tabletu do smartfónu.
Pred používaním tejto aplikácie
• Váš tablet aj smartfón musia podporovať priame pripojenie k sieti Wi-Fi Direct.
• Aplikácia SideSync 3.0 musí byť nainštalovaná na tableta aj na smartfóne.
Ak nie je nainštalovaná na žiadnom zariadení, prevezmite a nainštalujte si ho z Galaxy Apps
alebo z Obchod Play.
• Aplikáciu SideSync 3.0 možno používať len v zariadeniach so systémom Android s verziou 4.4
alebo vyššou.
68
Pripojenie k iným zariadeniam
Pripojenie tabletu a smartfónu
1 Na obrazovke s aplikáciami v tablete ťuknite na SideSync 3.0.
2 Spustite aplikáciu SideSync 3.0 v smartfóne.
3 Tablet vyhľadáva dostupné smartfóny automaticky.
Vyberte jeden z nasledovných smartfónov.
4 Na obrazovke smartfónu ťuknite na OK.
69
Pripojenie k iným zariadeniam
5 Na tablete sa zobrazí virtuálna obrazovka smartfónu a obrazovka na smartfóne sa vypne.
70
Pripojenie k iným zariadeniam
Používanie obrazovky virtuálneho smartfónu
Prehľadajte obrazovku a použite aplikácie na obrazovke virtuálneho smartfónu. Môžete odosielať
alebo prijímať správy, alebo konverzovať s ostatnými.
• Niektoré funkcie, ako napríklad Screen Mirroring, nemusia na obrazovke virtuálneho
smartfónu fungovať.
• Virtuálna obrazovka smartfónu sa môže líšiť v závislosti od smartfónu.
Zminimalizujte obrazovku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Maximalizujte obrazovku, aby
vyplnila obrazovku tabletu.
Otáčanie obrazovky
Zatvorenie aplikácie SideSync
3.0.
Zachytenie obsahu obrazovky
Otvorenie rovnakej webovej
stránky vo webovom prehliadači
v tablete.
Obrazovka virtuálneho
smartfónu
Tlačidlo Spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Domov
71
Pripojenie k iným zariadeniam
Premiestnenie obrazovky virtuálneho smartfónu
Obrazovku virtuálneho smartfónu premiestnite na iné miesto tak, že ťuknete na jej horný okraj a
potiahnete a na iné miesto.
Úprava veľkosti obrazovky virtuálneho smartfónu
1 Ťuknite a podržte položku v pravej spodnej časti obrazovky virtuálneho smartfónu.
2 Keď sa objaví rámik, veľkosť upravíte tak, že tento rámik potiahnete.
Zadávanie textu
Pri zadávaní textu na obrazovke virtuálneho smartfónu sa zobrazí klávesnica tabletu. Text zadajte
pomocou tejto klávesnice.
72
Pripojenie k iným zariadeniam
Prepínanie medzi obrazovkou smartfónu a obrazovkou virtuálneho
smartfónu
Obrazovku smartfónu a obrazovku virtuálneho smartfónu nemožno používať súčasne. Keď
používate obrazovku virtuálneho smartfónu na tablete, obrazovka na smartfóne sa vypne.
Používanie obrazovky smartfónu
Na smartfóne stlačte tlačidlo Domov, čím obrazovku na smartfóne zapnete a obrazovku
virtuálneho smartfónu na tablete vypnete.
Používanie obrazovky virtuálneho smartfónu
Na obrazovke tabletu ťuknite na položku PREPNÚŤ NA TABLET, čím obrazovku virtuálneho
smartfónu na tablete zapnete a obrazovku na smartfóne vypnete.
Prehrávanie hudby alebo videa na tablete
Možnosť prehrávania hudby alebo video-súborov uložených v smartfóne cez obrazovku a
reproduktor na tablete.
1 Možnosť otvárania hudobných alebo video-súborov na obrazovke virtuálneho smartfónu na
tablete.
2 Vybraný súbor sa prehrá na obrazovke tabletu a cez reproduktor.
Počas prehrávania môžete upravovať hlasitosť na obrazovke virtuálneho smartfónu alebo tabletu.
73
Pripojenie k iným zariadeniam
Kopírovanie súborov medzi zariadeniami
Kopírovanie súborov zo smartfónu do tabletu
1 Ťuknite na súbor a podržte ho na obrazovke virtuálneho smartfónu.
2 Vyberte súbory, ktoré chcete kopírovať, podržte zvolený súbor a potom ho potiahnite na
obrazovku tabletu.
3 Na obrazovke tabletu sa otvorí zložka Moje súbory. Vyberte priečinok, do ktorého chcete
súbor uložiť, a ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
Kopírovanie súborov z tabletu do smartfónu
1 Podržte súbor na obrazovke tabletu.
2 Vyberte súbory, ktoré chcete kopírovať, podržte zvolený súbor a potom ho potiahnite na
obrazovku virtuálneho smartfónu.
3 Na obrazovke virtuálneho smartfónu sa otvorí zložka Moje súbory. Vyberte priečinok, do
ktorého chcete súbor uložiť, a ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
Používanie funkcií v tablete
Funkcie na uskutočňovanie telefonických hovorov v smartfóne môžete používať s reproduktorom
a mikrofónom tabletu. Pomocou virtuálnej obrazovky smartfónu prijmite prichádzajúci hovor
alebo uskutočnite hovor.
Ďalšie informácie o funkciách na uskutočňovanie telefonických hovorov nájdete v
používateľskej príručke dodanej k smartfónu.
74
Pripojenie k iným zariadeniam
Screen Mirroring
O funkcii Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah.
Zariadenia s podporou
zrkadlenia obrazovky
(modul AllShare Cast,
HomeSync)
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do vyrovnávacej pamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
75
Pripojenie k iným zariadeniam
Zobrazovanie obsahu na televízore
Skôr než vaše zariadenie prepojíte s televízorom, zariadenie s podporou zrkadlenia obrazovky
pripojte k televízoru. O nastavení prepojenia sa dočítate v Používateľskej príručke zariadenia.
Nasledovné akcie sú príkladom zobrazovania obsahu na televízore pripojenom prostredníctvom
modulu AllShare Cast.
1 Modul AllShare Cast pripojte pomocou kábla HDMI k televízoru.
2 Na televízore zvoľte režim pripojenia, napr. HDMI alebo externé zariadenie.
3 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť UPRAVIŤ → Screen Mirroring.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
4 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
Ak zariadenie zapájate po prvýkrát, ťuknite na názov modulu v zozname a podržte ho
a zadajte číslo PIN zobrazené na obrazovke televízora.
5 Otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na
zariadení.
76
Pripojenie k iným zariadeniam
Aplikácia Mobile printing
Zariadenie pripojte k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov tlačiarne
Pridajte doplnky pre tlačiarne, ku ktorým chcete zariadenie pripojiť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie nastavenia pripojenia → Tlač
→ Stiahnuť doplnok a vyhľadajte doplnok tlačiarne na lokalite Obchod Play. Vyberte doplnok
tlačiarne a nainštalujte ho.
Pripojenie k tlačiarni
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie nastavenia pripojenia → Tlač,
vyberte doplnok tlačiarne a aktivujte ho ťuknutím na prepínač. Zariadenie vyhľadáva tlačiarne,
ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi , ako vaše zariadenie.
Ak chcete pridať tlačiarne ručne, vyberte doplnok tlačiarne, ťuknite na položky ĎALŠIE → Pridať
tlačiareň → ADD PRINTER, zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, vyberte doplnok tlačiarne a ťuknite na položky ĎALŠIE →
Nastavenia tlače.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky Zdieľať
→ Tlačiť →
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
77
Zariadenie a správca dát
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch
do nového zariadenia. K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.
• Mobilná verzia (Smart Switch Mobile): Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu
možno prevziať z lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
• Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete
prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.
• V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung
Smart Switch.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Prenos údajov z mobilného zariadenia
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.
Nasledujúce akcie sú príkladmi prenášania údajov z predchádzajúceho zariadenia Android. Pri
prenose údajov z mobilného zariadenia s iným operačným systémom postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
1 Preberte a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z lokality Galaxy Apps alebo Obchod Play na
vašom predchádzajúcom aj novom zariadení.
2 Aplikáciu Smart Switch Mobile spusťte v obidvoch zariadeniach.
3 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položky Zariad. Android → Štart.
4 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položky Odos. zariadenie → PRIPOJIŤ.
Zariadenia sa automaticky spoja.
78
Zariadenie a správca dát
5 V predchádzajúcom zariadení vyberte údaje, ktoré chcete odoslať do nového zariadenia, a
potom ťuknite na položku OD.
6 Údaje prevezmite do nového zariadenia tak, že v kontextovom okne s požiadavkou na
pripojenie ťuknete na položku PRIJAŤ.
Začne sa prenos údajov.
7 Po skončení prenosu údajov ťuknite na položku DOKONČIŤ v obidvoch zariadeniach.
Prenos údajov z počítača
Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do nového
zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Nové zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do nového zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
79
Zariadenie a správca dát
Používanie zariadenia ako vymeniteľného
disku na prenos údajov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Aktualizácia softvéru → Aktualizovať teraz.
Ak chcete aktivovať funkciu automatického vyhľadania dostupných aplikácií, ťuknutím na
prepínač Automatická aktualizácia ju aktivujte.
80
Zariadenie a správca dát
Aktualizácia aplikácie Smart Switch
Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.
1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 V okne pripojenia v počítači kliknite na tlačidlo Aktualizovať.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od
počítača všetky mediálne zariadenia.
Zálohovanie a obnova dát
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje
zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť na konto Google alebo Samsung. Ďalšie informácie
nájdete v časti Nastavenie kont.
Použitie konta Samsung
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Zálohovať moje údaje, vyberte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku
ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač Automatické
zálohovanie túto funkciu aktivujte.
Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku Obnoviť. Ak chcete obnoviť
vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.
81
Zariadenie a správca dát
Použitie konta Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
a potom vykonajte aktiváciu ťuknutím na položku Zálohovať moje údaje. Ťuknite na položku
Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.
Ak chcete obnoviť údaje pomocou konta Google, aktivujte funkciu ťuknutím na prepínač
Automatické obnovenie. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Zariadenie
sa reštartuje automaticky.
82
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku HĽADAŤ.
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku ĎALŠIE.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Ťuknite na položky ĎALŠIE → Nechať Wi-Fi zap. pri spánku.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Bluetooth a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Letový režim a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač.
83
Nastavenia
Využitie dát
Môžete sledovať prenos dát v zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Využitie dát.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ĎALŠIE.
• Obmedziť siete: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí pri používaní
mobilnej siete.
Ďalšie nastavenia pripojenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Ďalšie nastavenia pripojenia.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Ak chcete tlačiť súbory,
môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo pridať tlačiareň manuálne.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Ethernet
Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť
použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.
84
Nastavenia
Zariadenie
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zvuky a oznámenia.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Vyzváňacie tóny a zvuky: Zmena nastavení vyzváňacieho tónu a zvukov systému.
• Kvalita zvuku a efekty: Výber zvukového efektu, ktorý chcete použiť, keď upravujete hudbu.
• Nerušiť: Zmena nastavení na riadenie vyrušovaní.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke
uzamknutia má alebo nemá zobraziť.
• Oznámenia z aplikácií: Zmena nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Písmo: Zmena veľkosti a typu písma.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri jeho nabíjaní
alebo po pripojení k stolnému doku.
85
Nastavenia
Pohyby a gestá
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Pohyby a gestá.
• Stíšiť: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pomocou pohybov dlaňou stlmili budíky.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Aplikácie.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
Nastavenie aplikácií
Zmena nastavení pre jednotlivé aplikácie.
Používatelia
Nastavenie a spravovanie používateľských profilov pre osobné nastavenia. Ďalšie informácie
nájdete v časti Nastavenie kont.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Používatelia.
86
Nastavenia
Osobné
Pozadie
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Pozadie.
Zamknutie a zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Zobraziť informácie: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Zabezpečenie: Kontrola stavu zabezpečenia zariadenia a vyhľadávanie škodlivého softvéru v
zariadení.
• Hľadať môj mobil: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
87
Nastavenia
Súkromie
Zmena nastavení na ochranu súkromia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Súkromie.
• GPS: Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Súkromný režim: Nastaviť zariadenie tak, aby zabránilo iným používateľom v prístupe k
vášmu osobnému obsahu aktiváciou súkromného režimu.
• Diagnostikovať: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a
využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
Zjednodušenie ovládania
Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zjednodušenie ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
– – Galaxy TalkBack: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
– – Galaxy TalkBack – pomoc.: Zobrazenie informácií pomocníka o používaní aplikácie
Galaxy TalkBack.
– – Tmavá obrazovka: Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho
obsahu v tajnosti.
– – Rýchly tlačidlový vstup: Nastavenie zariadenia tak, aby zadalo znak, keď ťuknete a
odtiahnete prst zo znaku na klávesnici. Pomocou tejto funkcie môžete zadať znaky
namiesto odtiahnutia prsta a dvojitého ťuknutia na displej.
– – Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané
heslo nahlas.
– – Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
– – Zväčšovacie gestá: Nastavenie zariadenia tak, aby zväčšilo obrazovku a priblížilo
konkrétnu oblasť.
– – Okno lupy: Ak chcete zobraziť väčšiu verziu obsahu, aktivujte funkciu Lupa pre zväčšenie
na displeji.
– – Odtiene sivej: Farby na displeji zobraziť v odtieňoch sivej.
88
Nastavenia
– – Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
– – Nastavenie farieb: Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste
farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
– – Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback
po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky
dvoma prstami.
– – Možn. prev. textu na reč: Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri
zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
– – Vypnúť všetky zvuky: Zariadenie nastaviť tak, aby stlmilo všetky zvuky zariadenia, ako
napríklad zvuky média.
– – Titulky Samsung (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení titulkov.
– – Titulky Google (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
– – Vyváž. ľavého/prav. zvuku: Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri
používaní duálnej náhlavnej súpravy.
– – Mono zvuk: Zariadenie nastavte tak, aby po pripojení náhlavnej súpravy prepínalo
stereofónny a monofónny výstup.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
– – Univerzálny prepínač: Nastavenie zariadenia tak, aby na displeji vyhľadalo a zvýraznilo
položky a potom ich nahlas prečítalo. Dotykový displej môžete ovládať pripojením
externého prepínača, ťuknutím na displej alebo pohybmi hlavy a gestami tváre.
– – Asistenčné menu: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha
pri získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na
paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
– – Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na
obrazovku.
– – Ovládanie interakcií: Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií
obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.
• Smerový zámok: Vytvorenie smerovej kombinácie na odomknutie displeja.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybraté ponuky zjednodušenia
ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
89
Nastavenia
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby v určitom intervale upozorňovalo
na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa oznámenia ovládali ťuknutím na
tlačidlo, nie jeho potiahnutím.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na
zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
• Služby: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Kontá.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zálohovanie a resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung.
Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
• Obnoviť: Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta
Samsung.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
90
Nastavenia
Systém
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Jazyk a vstup.
• Jazyk: Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
• Predvolená klávesnica: Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
• Klávesnica Samsung: Zmena nastavení klávesnice Samsung.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Hlas. zadávanie textu Google: Zmena nastavení hlasového zadávania.
• Hlasový vstup: Zmena nastavení funkcie rozpoznávania hlasu.
• Možn. prev. textu na reč: Zmena nastavení prevodu textu na reč.
• Rýchlosť ukazovateľa: Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo
pripojené k zariadeniu.
Batéria
Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Batéria.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Režim extrémneho šetrenia energie: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby
batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k
aplikácii.
• Zobr. percent. nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
91
Nastavenia
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Ukladací priestor.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Príslušenstvo.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom. Túto funkciu môžete použiť len pre niektoré spôsoby uzamknutia
obrazovky.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zaradenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Informácie o zariadení.
92
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia.
Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód
PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
93
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak vaše zariadenie nereaguje alebo sa zasekne, môže byť potrebné zatvoriť aplikácie alebo
zariadenie vypnúť a znova zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené
Vypínacie tlačidlo a Tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť údaje
od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred obnovením údajov od
výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Internet sa často odpája
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
94
Príloha
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung a nechajte batériu vymeniť.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť, ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a
dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
95
Príloha
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie
Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
96
Príloha
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
97
Príloha
Demontáž batérie (nevyberateľný typ)
• Tieto pokyny sú určené len pre poskytovateľa servisných služieb alebo oprávneného
servisného technika.
• Na poškodenie alebo poruchy spôsobené neoprávnenou demontážou batérie sa
nevzťahuje záruka.
• Ak chcete demontovať alebo vymeniť batériu, obráťte sa na poskytovateľa servisných
služieb alebo na oprávneného servisného technika.
1 Zasuňte nástroj na otváranie zariadenia do medzery medzi displejom a zadným krytom
zariadenia.
Potom začnite oddeľovať displej od zadného krytu pomocou nástroja ich páčením smerom
od seba podľa znázornenia na nižšie uvedenom obrázku.
Pri zasúvaní nástroja dbajte na opatrnosť, aby sa nepoškodili vnútorné súčasti zariadenia.
2 Pokračujte v zasúvaní nástroja a páčení displeja a zadného krytu od seba v blízkych
rozstupoch okolo zariadenia.
Opatrne otáčajte zadný kryt a dbajte pritom na to, aby sa nepoškodili háčiky.
3 Po uvoľnení obrazovky oddeľte displej a zadný kryt.
Potom odložte zadný kryt a obrazovku položte prednou stranou dole na rovnú pracovnú
plochu.
98
Príloha
4 Odskrutkujte a vyberte skrutky, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
5 Odpojte konektor batérie podľa znázornenia na obrázku nižšie.
6 Vyberte batériu.
99
Autorské práva
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Na tento návod sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tohto návodu reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising