Samsung | SM-T710 | Samsung SM-T710 Užívateľská príručka (Marshmallow)

SM-T710
SM-T810
Používateľská príručka
Slovak. 05/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikácie
4
Informácie o tejto príručke
45
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
5
Obsah balenia
47
Kontakty
6
Popis zariadenia
49
Internet
8
Batéria
51
E-mail
12
Pamäťová karta (karta microSD)
52
Fotoaparát
14
Zapnutie a vypnutie zariadenia
62
Galéria
15
Dotykový displej
64
Plánovač S
18
Domovská obrazovka
66
SideSync
24
Uzamknutie obrazovky
74
Hudba
25
Panel oznámení
75
Video
27
Zadávanie textu
76
Moje súbory
30
Zachytenie obsahu obrazovky
76
Poznámka
31
Otváranie aplikácií
77
Hodiny
31
Viac okien
78
Kalkulačka
35
Samsung konto
79
Aplikácie Google
37
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
39
Správa zariadenia a údajov
41
Rýchlo pripojiť
44
Funkcie zdieľania
2
Obsah
Nastavenia
Príloha
81
Úvod
105 Riešenie problémov
81
Wi-Fi
110 Vyberanie batérie
83
Bluetooth
85
Letový režim
85
Využitie dát
86
Ďalšie nastavenia pripojenia
87
Inteligentný správca
89
Aplikácie
89Zvuk
90
Oznámenia
91
Nerušiť
91
Zobrazenie
92
Pokročilé funkcie
92
Používatelia
92
Pozadie
92
Domovská obrazovka
93
Zamknutie a zabezpečenie
97
Súkromie
100 Zjednodušenie ovládania
101 Kontá
101Google
102 Zálohovanie a resetovanie
102 Jazyk a vstup
103 Batéria
103 Ukladací priestor
103 Príslušenstvo
104 Dátum a čas
104 Používateľská príručka
104 Informácie o zariadení
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobraziť
identifikátor FCC ID, ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Informácie o zariadení →
Informácie o batérii.
4
Základy
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
5
Základy
Popis zariadenia
Senzor svetla
Predný fotoaparát
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlá hlasitosti
Tlačidlo Domov (snímač na
rozpoznávanie odtlačkov
prstov)
Mikrofón (len model
SM-T810)
Zásuvka na pamäťovú
kartu
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Reproduktor
Reproduktor
Konektor pre slúchadlá
Multifunkčný konektor
Mikrofón (len model
SM-T710)
GPS anténa
Magnet na puzdro
Zadný fotoaparát
Magnet na puzdro
6
Základy
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
– – Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Klávesy
Kláves
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním spustíte zobrazenie rozdelenej
obrazovky.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Späť
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
7
Základy
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
1 Kábel USB zapojte do nabíjacieho adaptéra USB a druhý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
2 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
8
Základy
3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania
Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky Menu → Nastavenia →
Batéria.
Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri
nabíjaní. Zostávajúci čas nabíjania sa nemusí zobraziť, ak zariadenia nabíjate v príliš
veľkom chlade alebo teple.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Zapnite režim úspory energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať, napríklad e-maily.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
9
Základy
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
10
Základy
Režim šetrenia energie
Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Batéria →
Režim šetrenia energie a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.
Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú
úroveň, ťuknite na položku Spustiť šetrenie energie a vyberte niektorú možnosť.
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Batéria → Režim
extrémneho šetrenia energie a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE
→ Vyp. režim extr. šetr. energie.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
11
Základy
Pamäťová karta (karta microSD)
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
12
Základy
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v zásuvke na pamäťovú kartu a následne jeho pritlačením
zásuvku na pamäťovú kartu uvoľnite.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku na pamäťovú kartu opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu tak, aby kontakty zlatej farby
smerovali nadol.
4 Zásuvku na pamäťovú kartu vložte späť do slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Ukladací priestor → Karta
SD → Odpojiť.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke pamäťovej karty a následne jeho pritlačením
zásuvku uvoľnite.
2 Zásuvku na pamäťovú kartu opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
3 Vyberte pamäťovú kartu.
4 Zásuvku na pamäťovú kartu vložte späť do slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
13
Základy
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Ukladací priestor → Karta
SD → Formát → FORMÁTOVAŤ.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
14
Základy
Dotykový displej
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak
pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.
15
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
16
Základy
Potiahnutie prstom
Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke
aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať
webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
17
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Ďalšie panely zobrazíte posunutím doľava alebo doprava.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže domovská obrazovka zobraziť
inak.
Widget
Indikátory na obrazovke
Aplikácia
Priečinok
Indikátor obrazovky Flipboard
Briefing. Zobrazenie najnovších
článkov v rôznych kategóriách.
Ikona obrazovky aplikácií
Obľúbené aplikácie
18
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke postupným ťuknutím na položky Menu → Nastavenia → Domovská
obrazovka zobrazte dostupné možnosti. Prípadne na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju. Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním, odstránením alebo
presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky,
pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Widgety: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré
spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej
prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte
na domovskú obrazovku.
19
Základy
Presúvanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť jednoduchšie, ťuknite na ňu, podržte ju a presuňte ju do časti
Premiestniť aplikácie v hornej časti obrazovky. Položka sa presunie na panel v hornej časti
obrazovky. Posunutím doľava alebo doprava sa presuniete na ďalší panel a potiahnutím položku
posuniete na nové miesto.
Odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na položku Odstrániť v hornej časti obrazovky.
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
20
Základy
3 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
, začiarknutím vyberte
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku
aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju presuniete
do priečinka na domovskej obrazovke.
Ak chcete presunúť aplikácie z priečinka na domovskú obrazovku, ťuknite na priečinok a potom
potiahnite aplikáciu na domovskú obrazovku.
Ak chcete odstrániť aplikácie z priečinka, ťuknite na priečinok a potom presuňte aplikáciu, ktorú
chcete odstrániť, do časti Odstrániť v spodnej časti obrazovky.
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Menu. Ďalšie
panely zobrazíte posunutím doľava alebo doprava.
Presúvanie položiek
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju
na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
21
Základy
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
požadovaným aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ.
2 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
3 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
4 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
, začiarknutím vyberte
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku
aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju presuniete
do priečinka na obrazovke aplikácií.
. Odstráni sa len daný priečinok.
Ak chcete odstrániť priečinok, vyberte priečinok s ikonou
Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.
Zmena usporiadania položiek
Položky na obrazovke aplikácií môžete usporiadať v abecednom poradí.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky A-Z → ULOŽIŤ.
22
Základy
Vyhľadávanie položiek
Môžete vyhľadávať položky na obrazovke aplikácií.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku VYHĽADÁVANIE a zadajte znaky. Zariadenie vyhľadá a
zobrazí položky obsahujúce zadané znaky.
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
23
Základy
Uzamknutie obrazovky
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Obrazovka sa zamyká Potiahnuť, čo je predvolená metóda uzamknutia obrazovky.
Stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a posunutím prstom ľubovoľným smerom
odomknite obrazovku.
Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Typ zamknutia obrazovky a potom
vyberte metódu.
Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo odtlačok prsta, môžete
chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po
nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom
odomknutí.
• Potiahnuť: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
• Heslo: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo
symbolmi.
• Žiadne: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
• Odtlačky prstov: Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií
nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
24
Základy
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, v stavovom riadku sa zobrazia ikony indikátorov. Ak chcete
zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie Nastavenia.
Výber používateľského konta.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Zobrazenie ďalších tlačidiel
rýchlych nastavení.
Spustenie aplikácie Rýchlo pripojiť.
Nastavenie jasu.
Ťuknite na oznámenie a
vykonajte rôzne úkony.
Vymazať všetky oznámenia.
Prístup k nastaveniam oznámení.
25
Základy
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia zapnete niektoré funkcie. Ak chcete zobraziť viac tlačidiel,
prstom potiahnite po oblasti s tlačidlami doľava alebo doprava alebo ťuknite na položku
. Ak
ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť
podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.
→ UPRAVIŤ, ťuknite na tlačidlo,
S Finder
Vyhľadávanie rôzneho obsahu pomocou klávesnice.
Vyhľadávanie obsahu v zariadení
Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku
→ S Finder.
Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovu alebo ťuknite na položku
a vyslovte kľúčové slovo.
Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na položku Filter pod poľom vyhľadávania, a
potom vyberte podrobnosti filtra.
Nastavenie kategórií vyhľadávania
Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania.
Ťuknite na položku ĎALŠIE → Vyberte hľadané miesta a vyberte kategórie.
26
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu e-malových správ, ktoré chcete odoslať, pri
vytváraní poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Prechod na ďalší riadok.
Písanie veľkých písmen.
Ak chcete písať všetky písmená
veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.
Posunutie kurzora.
Zadanie medzery.
Zmena nastavení klávesnice.
Zmena vstupného jazyka
→ Jazyky a typy → Pridať vstupné jazyky a potom vyberte
Postupne ťuknite na položky
jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť
potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
Zmena rozloženia klávesnice
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk v časti Jazyky a typy a potom
Postupne ťuknite na položky
vyberte rozloženie klávesnice, ktoré sa má použiť.
27
Základy
Ďalšie funkcie klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Spustiť alebo pozastaviť
zadávanie textu hlasom.
Otvoriť klávesnicu.
• : Prepnutie do režimu rukopisu.
Prepínanie medzi režimom čísel
a režimom znakov.
Prepnúť na štandardnú
klávesnicu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
• : Prepnutie na pohyblivú alebo rozdelenú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť na iné
miesto potiahnutím položky.
• : Zmena nastavení klávesnice.
28
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
Slovník
Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete
vyhľadávať definície slov.
1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím
alebo
.
2 V zozname možností ťuknite na položku Slovník.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na položku Manage dictionaries →
vedľa slovníka a prevezmite ho.
3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím
na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na
podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz,
ťuknite na položku Search Web.
29
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Zachytávanie snímok obrazovky
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácie, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Snímať potiahnutím dlane a potom ju aktivujte ťuknutím
na prepínač.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Inteligentné snímanie
Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať. Nasnímanú obrazovku
môžete ihneď orezať a zdieľať.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Inteligentné snímanie, ťuknutím na prepínač funkciu
aktivujte a potom nasnímajte snímku obrazovky. Na snímanej obrazovke môžete použiť jednu z
nasledujúcich možností.
• Snímať ďalšie: Nasnímanie väčšieho množstva obsahu, ktorý sa nachádza na viacerých
obrazovkách, napríklad webovej stránky. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma
sa viac obsahu.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky.
• Orezať: Orezanie časti snímky obrazovky.
30
Základy
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
naposledy používanými aplikáciami.
a vyberte okno s
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku
a presuňte
ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku
ZAVRIEŤ VŠETKO.
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na
displeji
Kontextové zobrazenie
31
Základy
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 Posuňte doľava alebo doprava a vyberte ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu
podržaním.
32
a jej
Základy
Použitie ďalších možností
Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim
možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:
• : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
• : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite
na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
33
Základy
• : Minimalizovanie okna.
• : Maximalizácia okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Kontextové zobrazenie
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.
2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.
Presunúť obsah.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
34
Základy
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na nové miesto.
Spustenie kontextového okna z rozdeleného zobrazenia na displeji
1 V rozdelenom zobrazení na displeji ťuknite na okno aplikácií, aby sa otvorilo v kontextovom
okne.
2 Ťuknite na kruh a podržte ho medzi oknami s aplikáciami.
V kontextovom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.
Samsung konto
Úvod
Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne
služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung. Po
zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie poskytované spoločnosťou Samsung bez
potreby prihlasovania sa do konta.
Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.
Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu
account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, otvorte obrazovku
aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Samsung konto → Pomocník.
35
Základy
Registrácia konta Samsung
Registrácia nového konta Samsung
Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Samsung konto → VYTVORIŤ KONTO.
3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.
Registrácia existujúceho konta Samsung
Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto.
2 Ťuknite na položku Samsung konto.
3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku Zabudli ste váš e-mail alebo heslo?.
Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií a bezpečnostného
kódu zobrazených na obrazovke.
Odstránenie konta Samsung
Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad
kontakty alebo udalosti.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá.
2 Ťuknite na položku Samsung konto a ťuknutím na konto konto odstráňte.
3 Ťuknite na položku ĎALŠIE → Odstrániť konto → ODSTRÁNIŤ KONTO.
4 Zadajte heslo na vaše konto Samsung a ťuknite na položku POTVRDIŤ.
5 Ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ KONTO.
36
Základy
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch
do nového zariadenia.
K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.
• Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať zo
služby Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
• Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete
prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.
• V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung
Smart Switch.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Prenos údajov z mobilného zariadenia
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia.
1 Do predchádzajúceho zariadenia prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z obchodu
Galaxy Apps alebo Obchod Play. Potom aplikáciu Smart Switch spustite.
2 Umiestnite zariadenia blízko seba.
37
Základy
3 V zariadení otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položku Smart Switch.
4 Vo svojom zariadení vyberte zo zoznamu typ predchádzajúceho zariadenia a ťuknite na
položku ŠTART.
5 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Prenos údajov zálohy z počítača
Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho
zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
38
Základy
Správa zariadenia a údajov
Pripojenie zariadenia k počítaču za účelom prenosu údajov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel s oznámeniami a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne
zariadenie → Prenos mediálnych súborov.
Ak počítač nedokáže vaše zariadenie rozpoznať, ťuknite na položku Prenos fotografií.
3 Ťuknutím na položku POVOLIŤ povoľte počítaču prístup k údajom v zariadení.
Keď počítač rozpozná zariadenie, zariadenie sa zobrazí v priečinku Tento počítač.
4 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Manuálne sťahovanie aktualizácií.
39
Základy
Aktualizácia aplikácie Smart Switch
Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.
1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od
počítača všetky mediálne zariadenia.
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje
zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť na konto Google alebo Samsung. Viac informácií
nájdete v časti Samsung konto a Kontá.
Používanie konta Samsung
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Zálohovať moje údaje pre konto Samsung, prepnutím prepínačov vedľa položiek aktivujte
položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač Automatické
zálohovanie túto funkciu aktivujte.
Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku Obnoviť. Ak chcete obnoviť
vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.
40
Základy
Používanie konta Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Zálohovať moje údaje pre konto Google, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač. Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako
záložné konto.
Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač Automatické obnovenie
aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Viac informácií
nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Zariadenie
sa reštartuje automaticky.
Rýchlo pripojiť
Úvod
Pomocou funkcie Rýchle pripojenie môžete rýchlo vyhľadávať a pripájať sa k blízkym zariadenia,
napríklad k náhlavným súpravám Bluetooth alebo TV prijímačom.
• Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, pred
spustením funkcie Rýchlo pripojiť aktivujte funkciu Wi-Fi Direct alebo Bluetooth v
zariadení.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
41
Základy
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
Funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa aktivujú automaticky.
Ak sa funkcia Rýchlo pripojiť nezobrazuje na paneli oznámení, postupne ťuknite na
→ UPRAVIŤ a ťuknutím na prepínač Rýchlo pripojiť ju aktivujte.
položky
2 Ťuknite na Hľadať blízke zariadenia.
Ak nie je k dispozícii žiadne zariadenie pripojené v minulosti, zariadenie automaticky vyhľadá
zariadenia v blízkosti.
3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.
Ak chcete zmeniť nastavenie viditeľnosti zariadenia, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE →
Nastavenie viditeľnosti zariadenia a potom vyberte možnosť.
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
2 Ťuknite na Hľadať blízke zariadenia.
3 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
4 Ťuknite na položku Zdieľanie obsahu a vyberte kategóriu média.
5 Podľa pokynov na obrazovke odošlite obsah do pripojeného zariadenia.
Ďalšie kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybratej kategórie.
42
Základy
Pripojenie k televízoru
Zariadenie a TV prijímač môžete prepojiť a obsah zariadenia sledovať na väčšej obrazovke. V
závislosti od pripojeného TV prijímača môžete využívať viac funkcií.
1 Televízor zapnite a zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Rýchlo pripojiť → Hľadať blízke
zariadenia.
3 Vyberte TV prijímač.
Zobrazí sa zoznam funkcií, ktoré možno používať s TV prijímačom.
4 Vyberte funkciu a použite ju podľa zobrazených pokynov.
Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od TV prijímača.
• Smart View: Zobrazenie obsahu zariadenia na obrazovke TV prijímača. V závislosti od TV
prijímača, ku ktorému sa chcete pripojiť, môže byť potrebné aktivovať funkciu zrkadlenia
obrazovky v TV prijímači. Ak TV prijímač nepodporuje funkciu zrkadlenia obrazovky, na
aktiváciu funkcie použite kompatibilné príslušenstvo. Kompatibilné príslušenstvo zahŕňa
modul HomeSync a AllShare Cast.
• Z TV do mobilného zariad.: Sledujte televízne vysielanie na obrazovke zariadenia. Na
televízor sa môžete pozerať v povolenom dosahu pripojenia.
• Prehľad informácií v TV: Nastavenie TV prijímača tak, aby sa automaticky zapol v čase
vopred nastavenom v zariadení a zobrazil sa na jeho obrazovke čas, počasie a informácie
vášho harmonogramu. Ak chcete použiť túto funkciu, zariadenie a televízor musia byť
pripojené k rovnakému prístupovému bodu.
• Registrovať televízor / Zrušiť registráciu televízora: Registrácia TV prijímača do
zariadenia s cieľom využívania dodatočných funkcií, napríklad Ovládať televízor a
Prehľad informácií v TV.
• V závislosti od pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do
medzipamäte.
• Ak TV prijímač nepodporuje ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma
(HDCP), obsah chránený štandardom Digital Rights Management (DRM) nie je možné
zobrazovať na TV prijímači.
43
Základy
Prehrávanie obsahu v registrovanom TV prijímači
Ak zaregistrujete TV prijímač do zariadenia, k TV prijímaču sa budete môcť jednoduchšie pripájať
počas prehrávania obsahu.
Keď vaše zariadenie rozpozná zaregistrovaný TV prijímač počas sledovania obsahu, na displeji
zariadenia sa zobrazí ikona
. Ťuknutím na túto ikonu prenesiete obsah zo zariadenia do TV
prijímača.
• Túto funkciu podporuje len predvolená aplikácia galérie zariadenia.
• Keď je zaregistrovaný TV prijímač pripojený do elektrickej zásuvky, túto funkciu môžete
používať, aj keď je obrazovka TV prijímača vypnutá.
Funkcie zdieľania
Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady
zdieľania obrázkov.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Ťuknite na položku Zdieľať a vyberte metódu zdieľania, napríklad Bluetooth a e-mail.
Použiť môžete aj nasledujúce možnosti:
• Smart View: Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej obrazovke prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia.
• Blízke zdieľanie: Zdieľanie obsahu s blízkymi zariadeniami prostredníctvom rozhrania
Wi-Fi Direct, Bluetooth a ďalšími.
• Tlačiť: Tlač obsahu pomocou doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení.
4 Podľa zobrazených pokynov zdieľajte obrázky s ostatnými používateľmi.
Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.
Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.
44
Aplikácie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového
slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
45
Aplikácie
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
→
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť
alebo odinštalovať, sa zobrazí ikona
. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo
OK. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca
aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
• VYPNÚŤ: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia.
• ODINŠTALOVAŤ: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca aplikácií →
→ Zakázané, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
Nastavenie povolení aplikácie
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobraziť kontextové okno so
žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo POVOLIŤ v
kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.
Ak chcete zobraziť nastavenia povolenia webovej aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca aplikácií. Vyberte aplikáciu a ťuknite na
položku Oprávnenia. Môžete zobraziť zoznam povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, otvorte
obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromie → Aplikačné
povolenia. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.
Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.
46
Aplikácie
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku a vyberte miesto uloženia.
3 Zadajte informácie o kontakte.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Importovanie kontaktov
Importujte kontakty z pamäťových zariadení do vášho zariadenia.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → ĎALŠIE → Nastavenia →
Importovať/exportovať kontakty → IMPORTOVAŤ a vyberte možnosť importovania.
47
Aplikácie
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• • : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
: Vytvorenie e-mailu.
Zdieľanie kontaktov
Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Zdieľať.
3 Začiarknite kontakty a ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
4 Vyberte spôsob zdieľania.
48
Aplikácie
Internet
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prechod na naposledy
navštívenú internetovú stránku.
Zobrazte svoje záložky, uložené
webové stránky a najnovšiu
históriu.
Zatvoriť kartu.
Otvoriť domovskú stránku.
Otvoriť novú kartu.
Obnoviť aktuálnu webovú
stránku.
49
Aplikácie
Používanie tajného režimu
V tajnom režime môžete samostatne ukladať a spravovať otvorené karty, záložky a uložené
stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta.
Aktivácia tajného režimu
Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Zapnúť tajný režim. Ak túto funkciu používate prvýkrát,
nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.
V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.
Zmena nastavení zabezpečenia
Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.
Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Ochrana osobných údajov → Tajný
režim ‒ zabezpečenie → Zmeniť heslo. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta ako
metódu uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač Odtlačky prstov túto možnosť
aktivujte. Ďalšie informácie o používaní odtlačkov prstov nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov
prstov.
Deaktivácia tajného režimu
Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Vypnúť tajný režim. Prípadne zatvorte aplikáciu Internet.
50
Aplikácie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto spoločnosti, ťuknite na možnosť MANUÁLNE
NAST.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia →
Pridať konto.
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Ťuknite na položky
ĎALŠIE → Nastavenia → ĎALŠIE → Nastaviť predvolené konto.
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
Čítanie e-mailov
Po otvorení aplikácie E-mail zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať
manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.
Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete
aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia
→ názov vášho konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať konto funkciu
aktivujte.
51
Aplikácie
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Základné fotografovanie
Môžete fotografovať a nahrávať videá. Svoje fotografie a videá si prezerajte v priečinku Galéria.
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video. Ak
chcete nasnímať sériu fotografií ťuknite na položku
a podržte ju.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa objaví
nastavovacia lišta, potiahnite nastavovaciu lištu smerom k položke
alebo .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku Odfotiť.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku
.
52
Aplikácie
Miniatúrna ukážka
Aktuálny režim
Nahrať video.
Rýchle nastavenia
Nasnímanie fotografie.
Prepnutie medzi predným
a zadným fotoaparátom/
kamerou.
Režimy snímania
Nastavenia fotoaparátu/
kamery
Ak chcete získať prístup k zoznamu režimov fotografovania, na obrazovke s ukážkou prstom
potiahnite doprava. Alebo ak si chcete prezrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, prstom
potiahnite doľava.
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný fotoaparát disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých
fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so
zariadením.
• Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie, spustite aplikáciu Fotoaparát na uzamknutej obrazovke.
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, keď sú aktivované funkcie
zabezpečenia, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.
53
Aplikácie
Uzamknutie zaostrenia a expozície
Kontrast svetlo/tma je silný a ak je objekt mimo oblasti automatického zaostrenia, nemusíte
dosiahnuť vhodnú expozíciu. Uzamknite zaostrenie alebo expozíciu a potom nasnímajte
fotografiu. Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/
AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní
fotografie.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
Prispôsobenie režimov snímania
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku REŽIM a vyberte režim.
Ak chcete zobraziť informácie o jednotlivých režimoch, ťuknite na položku Inform.
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Automatický.
Režim Pro
Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad
hodnota expozície a ISO.
Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky REŽIM → Profesionálny. Vyberte možnosti
a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku
vytvorte fotografiu.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách
realistický.
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo.
Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené
pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti
ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
• : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
54
Aplikácie
Panoráma
Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich
spojením.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Panoráma.
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky
nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie
automaticky zastaví snímanie fotografií.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
Virtuálna snímka
Ak chcete vytvoriť zobrazenie objektu z viacerých uhlov, vytvárajte sériu fotografií opisovaním
kruhu okolo objektu. Ťahaním prsta doľava alebo doprava po fotografii môžete objekt zobraziť z
rôznych uhlov.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Virtuálna snímka.
2 Objekt umiestnite do stredu obrazovky s ukážkou a potom ťuknite na .
3 Ak chcete vytvoriť viac fotografií, zariadením pomaly pohybujte okolo objektu jedným
smerom.
Keď sa šípka celá zafarbí nažlto alebo keď prestanete otáčať objektom, zariadenie
automaticky prestane snímať fotografie.
55
Aplikácie
Zobrazenie fotografií virtuálneho snímania
1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
2 Ťuknite na položku .
3 Ak chcete objekt zobraziť z rôznych uhlov, prstom potiahnite po displeji doľava alebo
doprava, alebo zariadením pomaly otáčajte doľava alebo doprava.
HDR (sýte farby)
Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → HDR (sýte farby).
Bez režimu HDR
S režimom HDR
56
Aplikácie
Viac efektov
Tento režim umožňuje vytvorenie série fotografií a ich úpravu použitím rôznych efektov pomocou
režimov snímania.
Počas fotografovania v tomto režime nie je funkcia transfokácie dostupná.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Viac efektov.
2 Ťuknite na položku .
Zariadenie vytvorí sériu fotografií a zobrazí dostupné režimy snímania.
3 Vyberte režim snímania a aplikujte na fotografiu efekt.
• Najlepšia fot.: Uloženie najlepšej fotografie v série. Ak chcete zobraziť ďalšie fotografie
v sérii, posúvajte doľava alebo doprava. Zariadenie odporučí najlepšiu fotografiu a určí ju
pomocou
.
• Guma: Vymazať nežiaduce pohybujúce sa predmety. Ťuknutím na položku
vymažete
nežiadúce pohybujúce sa objekty. Ťuknutím na položku
obnovíte pôvodnú fotografiu.
• Dynamický záber: Skombinovanie série fotografií za účelom vytvorenia záberu so stopami
po pohybe. Výberom viac fotografií zo spodnej časti obrazovky môžete na obrázku
natiahnuť stopu pohybu.
• Panoramatická snímka: Používanie efektu na pozadie subjektu, ktorý spôsobuje, že
sa predmet zobrazí, akoby sa rýchlo pohyboval. Objekt vyberte ťuknutím na položku
Objekty. Ťuknutím na položku Pohyb. neostr. zmeníte uhol rozmazania, ktorý chcete
použiť na pozadie. Ťuknite na položku
a nakreslite prstom kruh okolo veľkého kruhu,
čím upravíte uhol rozostrenia. Ak chcete upraviť úroveň rozostrenia pozadia, potiahnite
nastavovací pruh.
4 Po skončení upravovania fotografií ťuknite na položku ULOŽIŤ.
57
Aplikácie
Duálny fotoaparát
Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané
predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie
peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Duálny fotoaparát. Ťuknutím na
položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
spustíte nahrávanie.
Výber rámčeka pre
vsadené okno.
V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom vysokom
rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD alebo VGA.
Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s
ukážkou ťuknite na položku
.
2 Ťuknite na položky REŽIM → Selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na obrazovku sa odfoťte.
a ťuknutím na prepínač
Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na položku
Ovládanie gestami aktivujte túto funkciu. Zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po
rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.
58
Aplikácie
Viacnásobné selfie
Sériu autoportrétov nasnímajte v intervaloch a uložte fotografie, ktoré chcete.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s
ukážkou ťuknite na položku
.
2 Ťuknite na položky REŽIM → Viacnásobné selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na obrazovku sa odfoťte.
Zariadenie odfotí štyri fotografie v dvojsekundových intervaloch.
a ťuknutím na prepínač
Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na položku
Ovládanie gestami aktivujte túto funkciu. Zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po
rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.
5 Zaškrtnite fotografie, ktoré chcete uložiť, a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Preberanie režimov
Zo služby Galaxy Apps prevezmite ďalšie režimy snímania.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Stiahnuť.
Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám.
59
Aplikácie
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Rýchle nastavenia
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí. Ak chcete prevziať ďalšie
efekty, ťuknite na položku Stiahnuť.
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. S vyvážením na
stred meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. Bodové meranie meria hodnotu
svetla na konkrétnom mieste. Maticové meranie meria priemer celej scény.
• : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• : Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť
jemnejšie obrázky.
• : Výber rozlíšenia videí. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti
zaberú viac miesta.
Rozlíšenie fotografie môžu ovplyvniť podmienky osvetlenia pri snímaní fotografií
pomocou predného fotoaparátu.
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Rozlíšenie videa (zadný) / Rozlíšenie videa (predný): Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším
rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Ovládanie gestami: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo vašu dlaň, pomocou ktorej
môžete vytvárať autoportréty.
60
Aplikácie
• Uložiť fotogr. ako na ukážke: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz
pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
• Stabilizácia videa: Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia
obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
• Režim zobrazenia: Zmena pomeru strán obrazovky s ukážkou.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Funkcia tlačidiel hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na
ovládanie funkcií spúšte fotoaparátu alebo priblíženia.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu.
61
Aplikácie
Galéria
Úvod
Zobrazenie a spravovanie fotografií a videosúborov uložených v zariadení.
Zobrazenie obrázkov
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Ďalšie možnosti
Pridanie obrázka medzi
obľúbené.
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Úprava obrázku.
Automatické nastavenie jasu.
Odstrániť obrázok.
Zobrazenie miniatúr obrázkov a
videa
Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.
62
Aplikácie
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku Zmazať v hornej časti displeja.
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Zdieľanie obrázkov alebo videosúborov
Vyberte obrázok alebo video, ťuknite na položku Zdieľať v spodnej časti displeja a vyberte
spôsob zdieľania.
63
Aplikácie
Plánovač S
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
3 Vstúpte do podrobností udalosti.
Zadanie názvu.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Nastavenie budíka.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Zobrazenie polohy udalosti.
Priložte mapu zobrazujúcu
miesto konania udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
64
.
Aplikácie
Vytváranie úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku ÚLOHY.
3 Ak chcete nastaviť aktuálny dátum, vstúpte do podrobností úlohy a ťuknite na položku DNES
alebo ZAJTRA.
Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku
.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá, vyberte službu konta
a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať Kalendár zosynchronizujte udalosti a úlohy s
kontom.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Plánovač S → ĎALŠIE → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom
vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v
zozname.
65
Aplikácie
SideSync
Úvod
Aplikácia SideSync umožňuje jednoduché zdieľanie obrazovky a údajov medzi smartfónmi a
tabletmi Samsung so systémom Android a akýmikoľvek počítačmi. Po prepojení zariadení sa v
pripojenom tablete alebo počítači zobrazí virtuálna obrazovka. Oznámenia môžete zobrazovať
pomocou ovládacieho panela alebo v kontextových oknách.
Predtým ako začnete
• Aplikácia SideSync musí byť nainštalovaná v oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť.
Ak aplikácia SideSync nie je nainštalovaná, na jej prevzatie a inštaláciu použite jeden z
nasledujúcich spôsobov:
– – Ak chcete aplikáciu SideSync prevziať a nainštalovať do tabletu alebo smartfónu Samsung
so systémom Android, vyhľadajte aplikáciu SideSync v službe Galaxy Apps alebo Obchod
Play. Ak zariadenie aplikáciu SideSync nepodporuje, aplikáciu nebude možné vyhľadať.
– – Ak chcete aplikáciu SideSync prevziať a nainštalovať do počítača, navštívte stránku
www.samsung.com/sidesync. Na tento webovej stránke nájdete aj informácie o
systémových požiadavkách aplikácie SideSync.
• Ak chcete pripojiť svoj smartfón a tablet, musia podporovať funkciu Wi-Fi Direct.
• Ak chcete bezdrôtovo prepojiť svoj tablet a počítač, musia byť pripojené k rovnakému
bezdrôtovému prístupovému bodu.
66
Aplikácie
Pripájanie k počítačom alebo smartfónom
Pripojenie k počítaču
1 Pripojte tablet k počítaču pomocou kábla USB.
Prípadne pripojte obe zariadenia k rovnakému prístupovému bodu.
2 Spustite aplikáciu SideSync v oboch zariadeniach.
3 Ťuknite na ŠTART v oboch zariadeniach.
Obe zariadenia sa navzájom vyhľadajú a prepoja sa. Potom sa v počítači zobrazí ovládací
panel.
Pripojenie k smartfónu prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct
1 Spustite aplikáciu SideSync v tablete aj smartfóne.
2 Ťuknite na ŠTART v oboch zariadeniach.
Obe zariadenia sa navzájom vyhľadajú a prepoja sa.
3 V tablete vyberte smartfón zo zoznamu rozpoznaných zariadení.
67
Aplikácie
4 V smartfóne potvrďte požiadavku o pripojenie.
V tablete sa zobrazí ovládací panel.
Automatické prepojenie zariadení
Ak boli dve zariadenia prepojené v minulosti, môžete ich nastaviť tak, aby sa prepájali automaticky.
Na tablete postupne ťuknite na položky SideSync → ĎALŠIE → Nastavenia potom ťuknutím na
prepínač Automaticky pripájať zariadenia aktivujte funkciu automatického pripojenia. Alebo na
ovládacom paneli postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Pripojenia a aktivujte
funkciu automatického pripojenia.
Používanie ovládacej lišty
Spúšťajte často používané aplikácie alebo zobrazujte oznámenia prostredníctvom tabletu.
Po ťuknutí na oznámenie sa spustí súvisiaca aplikácia alebo program. Nasledujúci obrázok
znázorňuje ovládací panel tabletu v počítači.
Minimalizovanie tabule oznámení.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zatvorenie ovládacej lišty.
Zapnutie obrazovky virtuálneho
tabletu.
Pridať ďalšie aplikácie.
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne úkony.
Kliknutím pravým tlačidlom na ikonu aplikácie môžete zmeniť usporiadanie aplikácií alebo ich
odstrániť.
68
Aplikácie
Pokračovanie v prehrávaní médií
Prehrávanie hudby alebo videí v tablete môžete pozastaviť a v prehrávaní pokračovať v inom
zariadení.
Na ovládacom paneli vyberte tlačidlo prehrávania na ovládači hudby alebo oznámení videa.
Prehrávanie v tablete sa pozastaví a spustí sa v druhom zariadení.
Ovládač hudby pripojeného zariadenia a oznámenie videa sa zobrazia, len ak mediálne
súbory prehrávate prostredníctvom predvolenej aplikácie pre hudbu alebo video.
Zdieľanie webovej stránky
Webovú stránku môžete otvoriť v tablete a zobraziť ju vo webovom prehliadači pripojeného
zariadenia.
Počas prehľadávania webových stránok v tablete sa na ovládacom paneli zobrazí oznámenie
prístupu na webovú stránku. Na ovládacom paneli vyberte oznámenie. Potom sa v pripojenom
zariadení zobrazí rovnaká webová stránka.
69
Aplikácie
Používanie virtuálnej obrazovky
Aplikácia SideSync slúži na zrkadlenie obrazovky zariadenia v inom zariadení. Funkcie zariadenia
môžete používať prostredníctvom virtuálnej obrazovky. Nasledujúci obrázok znázorňuje virtuálnu
obrazovku tabletu v počítači.
Na ovládacom paneli ťuknite na položku Tablet screen.
• Niektoré funkcie nemusia prostredníctvom virtuálnej obrazovky fungovať.
• Vzhľad a funkcie virtuálnej obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného
zariadenia.
Zatvorenie virtuálnej obrazovky.
Minimalizovanie virtuálnej
obrazovky.
Ťuknite na položku
Maximalizovanie virtuálnej
obrazovky.
a použite nasledujúce možnosti:
• Vždy navrchu: Nastavenie virtuálnej obrazovky tak, aby vždy ostala navrchu.
• Otočiť: Otočenie obrazovky.
• Priehľadnosť okien: Upravte úroveň priehľadnosti virtuálnej obrazovky.
• Nasnímať: Nasnímanie snímky obrazovky.
• Zapnúť prezentačný režim: Zapnutie obrazovky tabletu tak, aby ju bolo možné ovládať
z počítača aj z tabletu. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od pripojeného
zariadenia.
• Pridať medzi obľúbené: Pridajte aktuálnu aplikáciu na ovládací panel.
70
Aplikácie
Ak chcete virtuálnu obrazovku posunúť, kliknite a presuňte vrchnú časť virtuálnej obrazovky na
nové miesto.
Ak chcete upraviť veľkosť virtuálnej obrazovky, umiestnite ukazovateľ myši na okraj virtuálnej
obrazovky, kliknite naň a potiahnite.
Prepínanie medzi obrazovkami
Ak chcete používať obrazovku samotného tabletu, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov
na tablete. Virtuálna obrazovka sa vypne a obrazovka tabletu sa zapne.
Ak sa chcete vrátiť na virtuálnu obrazovku, kliknite na virtuálnu obrazovku tabletu na obrazovke
počítača. Samotná obrazovka sa vypne a virtuálna obrazovka sa zapne.
Virtuálnu obrazovku a obrazovku pripojeného zariadenia môžete zobrazovať a ovládať
→ Zapnúť
súčasne. Na virtuálnej obrazovke postupným ťuknutím na položky
prezentačný režim zapnete obrazovku pripojeného zariadenia. Táto funkcia nemusí byť k
dispozícii v závislosti od pripojeného zariadenia.
Zdieľanie súborov a schránky
Kopírovanie súborov do počítača
1 Kliknutím na súbor a jeho podržaním otvoríte režim úprav na virtuálnej obrazovke tabletu.
2 Začiarknite viacero súborov, ktoré sa majú skopírovať.
3 Ťuknite na vybrané súbory, podržte ich a potom ich presuňte mimo virtuálnu obrazovku.
Súbory sa skopírujú do požadovaného umiestnenia.
71
Aplikácie
Ak napríklad presúvate obrázok z tabletu do otvoreného dokumentu programu Word v počítači,
obrázok sa vloží do dokumentu programu Word.
Kopírovanie súborov do tabletu
V počítači vyberte súbory alebo ich presuňte na ovládací panel alebo virtuálnu obrazovku tabletu.
Súbory sa uložia do priečinka Moje súbory → Pamäť zariadenia → SideSync.
Pri vytváraní e-mailu na virtuálnej obrazovke sa skopírované súbory priložia k vytváranému
e-mailu.
Keď je zapnutá virtuálna obrazovka tabletu a samotná obrazovka, súbory nie je možné
zdieľať.
Zdieľanie schránky
Vďaka funkcii zdieľania schránky môžete prakticky kopírovať a prilepovať text medzi pripojenými
zariadeniami. Môžete skopírovať alebo vystrihnúť text z virtuálnej obrazovky a prilepiť ho do
textového poľa mimo virtuálnej obrazovky a naopak.
72
Aplikácie
Zdieľanie klávesnice a myši počítača
Používajte obrazovku tabletu ako duálny monitor a ovládajte tablet pomocou klávesnice a myši
počítača.
1 Na ovládacom paneli postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Zapnúť zdieľanie klávesnice
a myši.
Ak je otvorená virtuálna obrazovka, zmizne z obrazovky počítača.
2 Presunutím ukazovateľa myši na ľavý alebo pravý okraj obrazovky počítača prejdete na
obrazovku tabletu.
Ukazovateľ myši sa zobrazí na obrazovke tabletu.
3 V tablete môžete klávesnicu a myš počítača používať na vykonávanie činností, napríklad na
zadávanie textu, kopírovanie a prilepovanie a výber položiek.
Ak chcete počítač znova ovládať pomocou myši, vráťte ukazovateľ na obrazovku počítača.
73
Aplikácie
Hudba
Hudbu počúvajte zoradenú podľa kategórií a prispôsobte nastavenia prehrávania.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Vyberte kategóriu a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.
Otvorenie zoznamu položiek.
Prístup k ďalším možnostiam.
Získajte prístup k nastaveniam
kvality zvuku a efektov.
Nastavenie skladby ako
obľúbenej.
Nastavenie hlasitosti.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Prechod na predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a podržaním
posuniete prehrávanie späť.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním rýchlo
posuniete prehrávanie vpred.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
74
Aplikácie
Video
Sledovanie videosúborov uložených v zariadení a úprava nastavení prehrávania.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pozastavenie a
pokračovanie v prehrávaní.
Posúvanie dopredu alebo
dozadu ťahaním posúvača.
Nastavenie hlasitosti.
Posunutie ovládacieho
panela doľava.
Posunutie ovládacieho
panela doprava.
Zmena pomeru strán.
Prepnúť na kontextový
videoprehrávač.
Prechod na predchádzajúce
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
prehrávanie späť.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
rýchlo posuniete
prehrávanie vpred.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom
doľava alebo doprava.
75
Aplikácie
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v
iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory.
Zobrazte súbory podľa kategórie alebo zobrazte súbory uložené v zariadení, alebo cloudovej
ukladacej službe.
Ak chcete skontrolovať stav využitej a dostupnej pamäte, ťuknite na položku VYUŽITIE
ÚLOŽISKA.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku VYHĽADÁVANIE.
Poznámka
Vytvárajte poznámky a usporiadajte ich podľa kategórie.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Poznámka.
Vytváranie poznámok
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
Ťuknite na položku
použite jednu z nasledujúcich možností:
• Kateg.: Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• Úlohy: Pridanie zaškrtávacích políčok na začiatok každého riadku s cieľom vytvoriť zoznam
úloh.
• Obrázok: Vložiť obrázky.
• Kresba: Napísať alebo nakresliť poznámky na vloženie. Môžete vybrať hrúbku a farbu pera.
• Hlasová: Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.
Vyhľadávanie poznámok
Ťuknite na položku HĽADAŤ v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie
poznámok, ktoré ho obsahujú.
76
Aplikácie
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
BUDÍK
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → BUDÍK.
Nastavenie budíkov
Nastavte čas budíka a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budík nastaviť s rôznymi možnosťami budenia, ťuknite na položku MOŽNOSTI,
nastavte možnosti budenia a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na ikonu hodín vedľa
budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na ikonu
na budíku.
SVETOVÝ ČAS
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na položku
Odstránenie hodín
Na hodinách ťuknite na ikonu
.
77
.
Aplikácie
STOPKY
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → STOPKY.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete načasovanie vynulovať, ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
ČASOVAČ
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
3 Ťuknite na položku ODMIETNUŤ, keď sa časovač vypne.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku VYMAZAŤ HISTÓRIU.
78
Aplikácie
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Viac informácií nájdete v časti Kontá.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v
zariadení, môžete nahrať do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.
Filmy Play
Stiahnite si videá z Obchod Play.
Drive
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
79
Aplikácie
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
80
Nastavenia
Úvod
Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia
môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku HĽADAŤ.
Wi-Fi
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
81
Nastavenia
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo prepojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
82
Nastavenia
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Ťuknite na položku Wi-Fi na obrazovke s nastaveniami.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
Bluetooth
Úvod
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
83
Nastavenia
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bluetooth a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa
na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho
zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
84
Nastavenia
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Ťuknite na položku Bluetooth na obrazovke s nastaveniami.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Letový režim.
Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie
používať v režime „v lietadle“, ak to personál lietadla povolí.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Využitie dát.
85
Nastavenia
Ďalšie nastavenia pripojenia
Možnosti
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie nastavenia pripojenia.
• Hľadanie blízkych zariad.: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku
ktorým sa môže pripojiť.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti
Tlač.
• Sieť VPN: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
• Ethernet: Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér.
Túto možnosť použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Ďalšie nastavenia pripojenia → Tlač
→ Stiahnuť doplnok.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
86
Nastavenia
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Pridať tlačiareň →
ADD PRINTER.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia tlače.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, postupne ťuknite na položky
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
Zdieľať → Tlačiť →
Inteligentný správca
Úvod
Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM a
zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím prsta.
87
Nastavenia
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → VYČISTIŤ
VŠETKO.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.
• Vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Vyhľadávanie malvéru.
Batéria
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → Batéria.
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s
nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie
batérie.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nie je možné prijímať oznámenia.
Spravovanie batérie
Ak chcete šetriť energiu batérie nastavením optimalizácie využívania batérie pre jednotlivé
aplikácie, ťuknite na položku DETAIL pre optimalizáciu aplikácie a ťuknutím na prepínač Šetrenie
energie v aplik. túto funkciu aktivujte.
Úložisko
Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → Úložisko.
Spravovanie pamäte
Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ. Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate,
ťuknite na položku DETAIL pre údaje používateľov a vyberte kategóriu. Potom začiarknutím
vyberte položky a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
88
Nastavenia
RAM
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → RAM.
Ak chcete zrýchliť zariadenie obmedzením veľkosti využitej pamäte RAM, ťuknutím na položku
VYČISTI zatvorte všetky aplikácie spustené na pozadí.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → Zabezpečenie.
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
• Správca aplikácií: Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
• Predvolené aplikácie: Výber predvolených nastavení na používanie aplikácií.
• Nastavenie aplikácií: Prispôsobenie nastavení pre každú aplikáciu.
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuk.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
• Zvuky oznámení: Výber predvoleného zvuku oznámenia. Pre každú aplikáciu môžete tiež
zmeniť nastavenia oznámení.
89
Nastavenia
• Zvuk dotyku: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby pri uzamykaní alebo
odomykaní dotykového displeja zazneli zvuky.
• Zvuk nabíjania: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
• Zvuk klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
Oznámenia
Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Oznámenia.
Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení, ťuknite na položku POKROČILÉ a vyberte aplikáciu.
• Povoliť oznámenia: Povolenie oznámení z vybranej aplikácie.
• Nastaviť ako prioritné: Zobrazenie oznámení v hornej časti panela oznámení a ich zahrnutie
do zoznamu povolených oznámení, keď je aktivovaný stav Nerušiť.
• Ukážky v kontext. oknách: Zobrazovanie ukážok oznámení v kontextových oknách.
• Skryť na zamknutej obraz.: Skrytie oznámení z vybraných aplikácií, keď je zariadenie
zamknuté.
• Skryť obsah na zamk. obraz.: Skrytie obsahu oznámení z vybraných aplikácií, keď je
zariadenie zamknuté.
• Ďalšie nastavenia: Prispôsobenie ďalších nastavení oznámení pre vybranú aplikáciu.
90
Nastavenia
Nerušiť
Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky oznámení okrem povolených výnimiek.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Nerušiť.
• Zapnúť teraz: Okamžité aktivovanie režimu Nerušiť.
• Zapnúť podľa plánu: Aktivovanie režimu Nerušiť vo vopred nastavených časoch. Môžete
vybrať dni a nastaviť časy začatia a ukončenia.
• Povoliť výnimky: Prispôsobenie nastavení pre povolenie výnimiek.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Písmo: Zmena veľkosti a typu písma.
• Pozadia ikon: Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
• Šetrič obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri nabíjaní alebo
po pripojení zariadenia k doku.
91
Nastavenia
Pokročilé funkcie
Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
• Gesto zobraz. kont. okna: Nastavenie zariadenia tak, aby sa obrazovka aplikácie zobrazila v
kontextovom zobrazení. Viac informácií nájdete v časti Kontextové zobrazenie.
• Inteligentné snímanie: Nastavenia zariadenia tak, aby zachytávalo obsah, ktorý prebieha
na viacerých obrazovkách, a okamžité orezania a zdieľanie snímky obrazovky. Viac informácií
nájdete v časti Inteligentné snímanie.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo upozornenia pohybmi dlane
alebo otočením displeja zariadenia nadol.
Používatelia
Nastavenie a spravovanie používateľských profilov pre osobné nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používatelia.
Pozadie
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pozadie.
Domovská obrazovka
Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na
domovskej obrazovke a ďalšími činnosťami. Viac informácií nájdete v časti Možnosti domovskej
obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Domovská obrazovka.
92
Nastavenia
Zamknutie a zabezpečenie
Možnosti
Nastavenia zmeňte na zabezpečenie zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Informácie a odkazy na aplikácie: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej
obrazovke.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastavenie toho, či sa má alebo nemá na uzamknutej
obrazovke zobrazovať obsah oznámení a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
• Odtlačky prstov: Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie
alebo na prístup do vášho konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie
odtlačkov prstov.
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, vstúpte na webovú stránku Nájsť
môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Šifrovať zariadenie: Zašifrujte údaje svojho zariadenia, aby k nim nemali prístup
neoprávnené osoby v prípade straty alebo krádeže zariadenia. Ak chcete použiť svoje
zašifrované zariadenie, pri každom zapnutí zariadenia musíte dešifrovať údaje zariadenia.
Údaje zariadenia môžete nastaviť na automatické dešifrovanie alebo na zadanie kódu
odomknutia. Údaje nemožno zálohovať ani obnoviť, keď je zariadenie zašifrované. Ak kód
odomknutia zadáte nesprávne niekoľkokrát po sebe a dosiahnete limit pokusov, zariadenie sa
obnoví na nastavenia z výroby.
• Šifrovať kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
93
Nastavenia
Rozpoznávanie odtlačkov prstov
Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť
zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše
odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:
• Uzamknutie obrazovky
• Prihlásenie sa na internetovú stránku
• Overenie konta Samsung
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho
zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že
snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v
zriedkavých prípadoch, kedy sú dva odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač
rozpoznať ako identické.
• Ak používate svoj odtlačok prsta ako metódu uzamknutia obrazovky, váš odtlačok prsta
nie je možné použiť na odomknutie obrazovky po reštartovaní zariadenia. Ak chcete
použiť vzor, kód PIN alebo heslo nastavené počas registrácie odtlačku prsta, musíte
zariadenie odomknúť.
• Ak sa vaše odtlačky prstov nerozpoznajú, zariadenie musíte nechať resetovať v
servisnom stredisku Samsung. Následne musíte opätovne zaregistrovať svoj odtlačok
prsta.
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov
nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
• Ochranné prvky displeja dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v
rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte
ochranné prvky displeja.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
94
Nastavenia
• Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať
nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Ťuknite na položku Pridať odtlačok prsta.
4 Priložte prst na tlačidlo Domov.
5 Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na tlačidlo Domov.
Túto činnosť zopakujte pohybovaním prsta smerom nahor alebo nadol, kým sa odtlačok prsta
zaregistruje.
Odstránenie odtlačkov prstov
Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku UPRAVIŤ.
4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo
ODSTRÁNIŤ.
95
Nastavenia
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Overiť konto Samsung zapnite túto funkciu.
4 Prihláste sa na svoje konto Samsung.
Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta
Odtlačky svojich prstov môžete použiť na prihlasovanie sa do webových stránok, ktoré podporujú
uloženie hesla.
Táto funkcia je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom
aplikácie Internet.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Webové prihlásenie zapnite túto funkciu.
4 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť prostredníctvom odtlačku svojho prsta.
5 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
6 Začiarknite možnosť Prihláste sa pomocou odtlačkov prstov a potom ťuknite na možnosť
ZAPAMÄTAŤ.
Pomocou svojho odtlačku prsta môžete overiť svoje konto a heslo na prihlásenie sa do
webovej stránky.
96
Nastavenia
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomkn. odtlačkom prsta zapnite túto funkciu.
4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na tlačidlo Domov a naskenujte odtlačok prsta.
Súkromie
Možnosti
Zmena nastavení na zachovanie súkromia a bezpečnosti.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Súkromie.
• GPS: Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Aplikačné povolenia: Zobrazenie zoznamu funkcií a aplikácií, ktoré majú povolenie na
ich používanie. Nastavenia povolení môžete tiež upraviť. Viac informácií nájdete v časti
Nastavenie povolení aplikácie.
• Súkromný režim: Aktivácia režimu súkromia na zabránenie prístupu iným osobám k vášmu
osobnému obsahu. Viac informácií nájdete v časti Súkromný režim.
• Diagnostikovať: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a
využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
97
Nastavenia
Súkromný režim
Tento režim umožňuje skryť osobný obsah v zariadení, aby iní používatelia nemali k nemu prístup.
Aktivácia súkromného režimu
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie → Súkromný režim a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.
Pri prvom aktivovaní súkromného režimu nastavte prístupový kód pre súkromný režim podľa
pokynov na obrazovke.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Týmto je aktivovaný súkromný režim a v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť a vstupovať do
nich. Ak chcete skryť položky, ktoré sú uložené v priečinku Súkromné, vypnite súkromný
režim.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.
2 Vyberte položku a postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Premiestniť do priečinka
Súkromné.
Ak súkromný režim nie je aktivovaný, predvolený prístupový kód k súkromnému režimu
zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Vybraté položky budú presunuté do priečinka Súkromné.
98
Nastavenia
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie → Súkromný režim a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory → Súkromné.
Na displeji sa zobrazia položky, ktoré boli presunuté do priečinka Súkromné.
Zobrazenie obsahu
1 V priečinku Súkromné ťuknite na položku, podržte na nej prst a potom začiarknite položky,
ktoré chcete zobraziť.
2 Ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť z priečinka Súkromné.
3 Vyberte priečinok, do ktorého chcete položky uložiť, a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Položky budú presunuté do vybraného priečinka.
Automatická deaktivácia súkromného režimu
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri vypnutej obrazovke vždy automaticky deaktivovalo
súkromný režim.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie → Súkromný režim a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Ťuknutím na prepínač Automaticky vypnúť zapnite túto funkciu.
Keď je aktivovaná možnosť Automaticky vypnúť, zariadenie neprenesie súbory do
priečinka Súkromné, ak sa displej počas prenosu vypne.
99
Nastavenia
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami
zraku.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami
sluchu.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zlepšenie prístupnosti pre používateľov,
ktorí majú problémy s koordináciou pohybov.
• Smerový zámok: Zmena nastavení kombinácie smerov na odomknutie obrazovky.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia na otvorenie vybraných ponúk zjednodušenia
ovládania trojnásobným stlačením tlačidla Domov.
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia,
ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné ovládať oznámenia
ťuknutím na tlačidlo namiesto jeho potiahnutia.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení zjednodušenia
prístupu, aby sa dali zdieľať s inými zariadeniami.
• Služby: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
100
Nastavenia
Kontá
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Kontá, vyberte názov konta a potom ťuknite na
položky ĎALŠIE → Odstrániť konto.
Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Google.
101
Nastavenia
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung.
Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
• Obnoviť: Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta
Samsung.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
zo servera Google po ich preinštalovaní.
• Automatické reštartovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa samo reštartovalo vo vopred
nastavených časoch s cieľom zaistiť optimálny výkon.
• Vynulovať nastavenia: Obnovenie nastavení zariadenia na predvolené nastavenia výrobcu
bez odstránenia údajov.
• Obnovenie predvolených nastavení siete: Obnovenie nastavení sieťového pripojenia na
predvolené nastavenia výrobcu.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení zariadenia na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých údajov.
Jazyk a vstup
Vyberte jazyky zariadenia a zmeňte nastavenia, ako napríklad typy klávesníc a hlasových vstupov.
Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Jazyk a vstup.
• Jazyk: Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
• Predvolená klávesnica: Výber predvoleného typu klávesnice pre textový vstup.
• Klávesnica Samsung: Zmena nastavení klávesnice Samsung.
• Hlasové zadávanie Google: Zmena nastavení hlasového zadávania.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení prevodu textu na reč.
• Rýchlosť ukazovateľa: Úprava rýchlosti ukazovateľa myši alebo navigačného tlačidla
pripojeného k zariadeniu.
102
Nastavenia
Batéria
Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Batéria.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Viac
informácií nájdete v časti Režim šetrenia energie.
• Režim extrémneho šetrenia energie: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby
batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k
aplikácii. Viac informácií nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
• Percento na stav. riadku: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ukladací priestor.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Príslušenstvo.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom. Túto funkciu môžete používať iba pre niektoré spôsoby uzamknutia
obrazovky.
103
Nastavenia
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami. Keď je táto funkcia deaktivovaná, dátum a čas môžete nastaviť manuálne.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o zariadení.
104
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na
zadanie jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo
služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
105
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
106
Príloha
Dochádza k častému odpájaniu od internetu
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
107
Príloha
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové
hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
108
Príloha
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou Inteligentného správcu alebo manuálne odstráňte nepoužívané
aplikácie.
109
Príloha
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, musíte navštíviť autorizované servisné stredisko.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
1 Vyberte zásuvku na pamäťovú kartu zo zariadenia.
2 Na zmäkčenie lepiacej časti, ktorá pridržiava predný panel k hlavnému zariadeniu, je potrebné
zariadenie zahriať na regulovanú úroveň v špeciálnej komore s regulovanou teplotou.
Pripevnite nástroj na vyberanie s prísavkou k spodnej časti predného panela, pevne uchopte
zariadenie a potiahnite predný panel odspodu smerom nahor.
3 Odskrutkujte a vyberte skrutky z polohovacích bodov a vyberte kryt.
4 Odskrutkujte a vyberte skrutky z batérie. (len model SM-T810)
5 Odpojte konektor batérie a vyberte batériu.
110
Autorské práva
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising