Samsung | SM-T700 | Samsung SM-T700 Užívateľská príručka (Lollipop)

SM-T700
Používateľská príručka
Slovak. 08/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Informácie o tejto príručke
Sieťové pripojenie
Začíname
35
Wi-Fi
36
Internet
7
Obsah balenia
8
Popis zariadenia
Pohyby a používanie funkcií
10
Nabíjanie batérie
37
Pohyby
12
Používanie pamäťovej karty
39
Viac okien
14
Zapnutie a vypnutie zariadenia
44
Panel s nástrojmi
15
Uzamknutie a odomknutie displeja
44
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
Základy
Prispôsobenie
16
Používanie dotykového displeja
45
19
Usporiadanie domovskej obrazovky
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
22
Panely oznámení a rýchleho nastavenia
51
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
26
Otváranie aplikácií
52
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
26
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
53
Skener odtlačkov
28
Zadávanie textu
56
Súkromný režim
30
Zachytenie obsahu obrazovky
57
Viac používateľov
31
Moje súbory
59
33
Šetrenie energie
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
34
Zobrazenie informácií o pomoci
60
Nastavenie kont
2
Obsah
Kontakty
61
Pridávanie kontaktov
62
Správa kontaktov
118 Dropbox
119 Evernote
120 Flipboard
121 Hancom Office Viewer
124 NYTimes
125 Aplikácie Google
Fotoaparát
65
Základné fotografovanie
68
Režimy snímania
71
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Pripojenie k iným
zariadeniam
127 Bluetooth
Galéria
74
Zobrazenie fotografií alebo videí
76
Úprava fotografií alebo videí
82
Nastavenia galérie
129 Wi-Fi Direct
131 Rýchlo pripojiť
133 SideSync 3.0
139 Remote PC
144 Screen Mirroring
146 Aplikácia Mobile printing
Multimédiá
83
Hudba
86
Video
Zariadenie a správca dát
147 Aktualizácia zariadenia
148 Prenos súborov medzi zariadením a
počítačom
Užitočné aplikácie a funkcie
89
Detský režim
92
S Finder
93
Plánovač S
96
S Voice
98
E-mail
149 Zálohovanie a obnova údajov
150 Resetovanie dát
Nastavenia
151 Informácie o nastaveniach
101 Kalkulačka
151 PRIPOJENIA
101 Hodiny
155 ZARIADENIE
102 Smart Remote
160 VŠEOBECNÉ
106 WebEx
165 APLIKÁCIE
117 Businessweek+
3
Obsah
Zjednodušenie ovládania
166 Informácie o zjednodušení ovládania
167 Používanie tlačidla Domov na otváranie
ponúk Zjednodušenie ovládania
167 Hlasová spätná väzba (TalkBack)
178 Zmena veľkosti písma
178 Zväčšovanie obrazovky
178 Nastavenie pripomenutí oznámení
179 Obrátenie farieb displeja
179 Nastavenie farieb
180 Nastavenie oznamovania blesku
180 Vypnúť všetky zvuky
180 Nastavenia titulkov
181 Nastavenie vyváženia zvuku
181 Mono zvuk
182 Asistenčné menu
184 Nastavenie možnosti ťuknutia a
oneskoreného podržania
184 Ovládanie interakcií
185 Použitie režimu jedného ťuknutia
185 Správa nastavení zjednodušenia
ovládania
186 Používanie ďalších užitočných funkcií
Príloha
187 Riešenie problémov
192 Vyberanie batérie
4
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo
softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
5
Informácie o tejto príručke
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
6
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené
používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
7
Začíname
Popis zariadenia
Svetelný snímač
Reproduktor
Mikrofón
Predný fotoaparát
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo hlasitosti
Dotykový displej
IrLED
Slot pre pamäťovú kartu
Tlačidlo Spustené
aplikácie
Tlačidlo Domov
Multifunkčný konektor
Tlačidlo Späť
GPS anténa
Zadný fotoaparát
Magnet na puzdro
Blesk
Magnet na puzdro
Konektor pre slúchadlá
Reproduktor
8
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
použité
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Dvojitým stlačením tlačidla spustíte aplikáciu S Voice.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
9
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
10
Začíname
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
11
Začíname
Používanie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
12
Začíname
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
→ Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Ukladací priestor →
postupne ťuknite na položky
Odobrať kartu SD.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
3 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
13
Začíname
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
→ Nastavenia → VŠEOBECNÉ →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Ukladací priestor → Formátovať kartu SD → FORMÁTOVAŤ KARTU SD → VYMAZAŤ
VŠETKO.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených v zariadení. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v
dôsledku činnosti používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
14
Začíname
Uzamknutie a odomknutie displeja
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite
prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutého displeja.
Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
15
Základy
Používanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
• Na používanie dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
16
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
17
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
18
Základy
Usporiadanie domovskej obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Domovská obrazovka obsahuje dva rôzne druhy panelov. Na paneli klasickej domovskej obrazovky
sa zobrazujú miniaplikácie, skratky na aplikácie a viac, a obsah panela domovskej obrazovky
zobrazuje miniaplikácie obsahu. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie
aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak si chcete prispôsobiť domovskú obrazovku,
prečítajte si časti Používanie klasickej domovskej obrazovky alebo Spravovanie klasickej domovskej
obrazovky.
<Klasická domovská obrazovka>
<Domovská obrazovka Obsah>
19
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku . Ak chcete
zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej
časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť Spravovanie obrazovky
aplikácií.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Aplikácia
Indikátory na
obrazovke
20
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
Synchronizované s webom
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
21
Základy
Panely oznámení a rýchleho nastavenia
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné
ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte
podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
22
Základy
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Aktivovať alebo deaktivovať
možnosti. Ťuknite na
možnosti a podržte ich, aby
sa zobrazili podrobnejšie
nastavenia.
Otvorenie položky
Nastavenia.
Spustenie aplikácie S Finder.
Spustenie aplikácie
Rýchlo pripojiť.
Zobraziť všetky tlačidlá
rýchlych nastavení.
Ťuknite na oznámenie a
vykonajte rôzne úkony.
Vymazať všetky oznámenia.
Nastavenie jasu.
Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel rýchlych nastavení na paneli oznámení, ťuknite na
, ťuknite a podržte položku a potom ju presuňte na iné miesto.
23
→
Základy
Používanie panela rýchleho nastavenia
Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Ak chcete aktivovať
alebo deaktivovať viac funkcií, otvorte panel rýchlych nastavení.
Ak chcete otvoriť panel rýchleho nastavenia, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol.
Alebo na paneli oznámení ťuknite na položku . Ak chcete panel rýchleho nastavenia zavrieť,
potiahnite riadok zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
24
Základy
Príslušné možnosti aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na ne. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte
ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
• Wi-Fi: Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
• GPS: Ďalšie informácie nájdete v časti GPS.
• Zvuk / Vibrovať / Stlmiť: Vyberte režim zvuku.
• Rotácia obrazu: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Bluetooth: Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
• Adapt. zobraz.: Keď aktivujete túto funkciu, displej sa automaticky prispôsobí pre rôzne
aplikácie.
• Extrémne šetrenie: Ďalšie informácie nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
• Viacero okien: Ďalšie informácie nájdete v časti Viac okien.
• Panel nástrojov: Ďalšie informácie nájdete v časti Panel s nástrojmi.
• Screen Mirroring: Ďalšie informácie nájdete v časti Screen Mirroring.
• Synchron.: Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie automaticky zosynchronizuje aplikácie, ako
napríklad kalendár alebo e-mail.
• Režim čítania: Keď aktivujete tento režim, zariadenie bude chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
• Intel. zap.obr.: Keď aktivujete túto funkciu, displej zostane zapnutý tak dlho, ako sa naň
pozeráte.
• Intelig. pauza: Keď aktivujete túto funkciu, prehrávanie sa pozastaví pri pozeraní mimo
displeja.
• Šetren. energie: Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie energie.
• Letový režim: Ďalšie informácie nájdete v časti Letový režim.
• Súkromný režim: Ďalšie informácie nájdete v časti Súkromný režim.
• Citlivosť na dotyk: Ďalšie informácie nájdete v časti Zvýšenie citlivosti dotykového displeja.
25
Základy
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.
a vyberte ikonu
Zatvorenie aplikácie
→ Správca úloh a ťuknutím na položku UKONČIŤ vedľa
Postupne ťuknite na položky
aplikácie ukončite danú aplikáciu. Ak chcete zavrieť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku
→ Zavrieť všetko.
UKONČIŤ VŠETKO. Alebo môžete ťuknúť na položky
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
tlačidlo s cenou aplikácie.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
26
Základy
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
Preberanie navrhovaných aplikácií
Môžete si pozrieť a prevziať aplikácie určené pre zariadenie Galaxy.
Na domovskej obrazovke ťuknite na miniaplikáciu GALAXY Essentials alebo na miniaplikáciu
GALAXY Gifts a potom ťuknite na položku
vedľa aplikácie.
Ak chcete prevziať všetky aplikácie v zozname, ťuknite na položku STIAHNUŤ VŠETKO.
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku s aplikáciami a postupne ťuknite na
položky → Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa
zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ.
Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky →
Stiahnuté aplikácie → Odinštalovať. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Nastavenia → APLIKÁCIE → Správca aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku
ODINŠTALOVAŤ.
27
Základy
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Zobraziť deaktivované aplikácie, vyberte
aplikácie a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Nastavenia → APLIKÁCIE → Správca aplikácií, prejdite na položku ZAKÁZANÉ, vyberte
aplikáciu a potom ťuknite na položku POVOLIŤ.
• Skrytie aplikácií: Aplikácie sa kryjú len na obrazovke aplikácií. Skryté aplikácie môžete
naďalej používať.
• Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
• Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Odstránenie
predchádzajúceho znaku.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Prechod na ďalší riadok.
Písanie veľkých písmen. Ak
chcete písať všetky písmená
veľké, ťuknite na tlačidlo
dvakrát.
Posunutie kurzora.
Zmena nastavení klávesnice.
Zadanie medzery.
28
Základy
Zmena vstupného jazyka
→ Vyberte vstupné jazyky a potom vyberte jazyky, ktoré chcete
Postupne ťuknite na položky
používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť posunutím tlačidla
medzerníka doľava alebo doprava.
Používanie ďalších funkcií klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Zmeniť jazyk.
Otvoriť klávesnicu.
Spustiť alebo pozastaviť
zadávanie textu hlasom.
• : Prepnutie do režimu rukopisu.
Prepínať medzi režimami
rozpoznávania čísiel a
znakov.
Zadávanie čísel, znakov a symbolov pomocou
klávesnice.
Prepnúť na štandardnú
klávesnicu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
29
Základy
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zmena nastavení klávesnice.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
• : Zmena typu klávesnice. Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto potiahnutím položky.
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetko vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku → Prilepiť.
Ak chcete vložiť vopred skopírovaný text, ťuknite na položku
→ Schránka a vyberte text.
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. Snímka sa uloží do priečinka Galéria
→
→ Album → Screenshots. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať
ho s inými používateľmi.
Na zachytenie snímky obrazovky môžete tiež použiť iné metódy. Ďalšie informácie nájdete v časti
Snímať potiahnutím dlane.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
30
Základy
Moje súbory
O mojich súboroch
Pomocou tejto aplikácie získate prístup k súborom uloženým v zariadení alebo na inom mieste,
ako napríklad služby ukladacieho priestoru Cloud.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií. Prípadne ťuknite na položku
klasickej domovskej obrazovke.
Zobraziť súbory zoskupené
podľa dátumu.
na
Prístup k ďalším
možnostiam.
Zobraziť odkazy na priečky
alebo servery FTP.
Vyhľadávanie súborov alebo
priečinkov.
Zobraziť informácií o
úložnom priestore.
Zmena režimu zobrazenia.
Zobraziť súbory poľa
kategórií.
Zobraziť históriu prevzatých
položiek.
Zobrazenie súborov
uložených alebo
vytvorených v konkrétnych
aplikáciách.
Zobraziť súbory uložené v
zariadení.
31
Základy
Ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:
• Vybrať: Ak chcete používať možnosti, vyberte súbory alebo priečinky.
• Odstrániť: Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• Pridať FTP: Pridanie odkazu na server FTP do položky Priečinky.
• Hľadať blízke zariadenia: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
• Možnosti zobrazenia: Zmena možností zobrazenia súboru.
Zobrazenie súborov
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Vyberte priečinok, ťuknite na položku , a potom použite jednu z nasledovných možností:
• Vybrať: Ak chcete používať možnosti, vyberte súbory alebo priečinky.
• Odstrániť: Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• Zoradiť podľa: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
• Pridať do časti Obľúbené priečinky: Pridanie odkazu na priečinok v zozname Obľúbené
priečinky.
• Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú
obrazovku.
• Pridať FTP: Pridanie odkazu na server FTP do položky Priečinky.
• Hľadať blízke zariadenia: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
• Možnosti zobrazenia: Zmena možností zobrazenia súboru.
Ťuknite na súbor alebo priečinok a podržte ho a potom použite nasledujúce možnosti:
• : Zdieľanie súborov s inými používateľmi.
• : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• : Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• : Kopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• → Premenovať: Premenovanie súboru alebo priečinka.
• → Pridať do časti Obľúbené priečinky: Pridanie odkazu na priečinok v zozname
Obľúbené priečinky.
• → Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú
obrazovku.
• → Komprimovať: Komprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru typu zip.
• → Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.
32
Základy
Šetrenie energie
Režim šetrenia energie
Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Šetrenie energie a
potom aktivujte tento režim ťuknutím na prepínač Režim šetrenia energie. Poprípade otvorte
panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Šetren. energie ju aktivujete.
Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:
• Obmedziť výkon: Obmedziť rôzne možnosti, ako napríklad vypnutie podsvietenia tlačidiel
Naposledy spustené aplikácie a Späť.
• Režim odtieňov sivej: Farby na displeji zobraziť v odtieňoch sivej.
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť životnosť batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Deaktivuje funkciu Bluetooth.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Šetren. energie, a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač Režim extrémneho šetrenia energie. Poprípade,
otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Extrémne šetrenie ju aktivujete.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu, ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte
aplikáciu s
a potom ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie
alebo zvuk, postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky →
Vyp. režim extr. šetr. energie.
Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa
zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia
a prevádzkových podmienok.
33
Základy
Zobrazenie informácií o pomoci
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka o tom, ako používať zariadenie a aplikácie,
otvorte obrazovku s aplikáciami a ťuknete na položku Pomocník.
Ak chcete zobraziť informácie pomocníka pre aplikáciu, ktorú práve používate, ťuknite na položky
→ Pomocník.
Niektoré aplikácie nemusia obsahovať informácie pomocníka.
34
Sieťové pripojenie
Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Wi-Fi.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Wi-Fi, a
potom ťuknutím na prepínač Wi-Fi aktivujte túto funkciu.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez
nutnosti zadania hesla.
Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname
sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
35
Sieťové pripojenie
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí Wi-Fi, v dolnej časti zoznamu sietí ťuknite na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Internet
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK. Ak chcete internet
prehľadávať hlasom, ťuknite na
.
Prečítať článok v režime
čítania.
Obnoviť aktuálnu webovú
stránku.
Prechod na skôr navštívenú
stránku.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Zatvoriť kartu.
Zobrazte svoje záložky,
uložené stránky a najnovšiu
históriu pripojenia k
internetu.
Otvoriť novú kartu.
Otvoriť domovskú stránku.
36
Pohyby a používanie funkcií
Pohyby
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Stlmenie/pozastav.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Pohyby,
potom ťuknutím na prepínač Stlmenie/pozastav. aktivujte túto funkciu.
Položenie dlane na obrazovku
Ak chcete stlmiť výstrahy alebo pozastaviť prehrávanie médií, zakryte displej dlaňou.
Ťuknite na položky Stlmenie/pozastav. → Položenie dlane na obrazovku.
37
Pohyby a používanie funkcií
Inteligentná pauza
Prehrávanie sa automaticky pozastaví, keď odvrátite zrak od obrazovky. Keď sa na obrazovku
znovu pozriete, prehrávanie sa obnoví.
Ťuknite na položky Stlmenie/pozastav. → Inteligentná pauza.
Snímať potiahnutím dlane
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Pohyby,
potom ťuknutím na prepínač Snímať potiahnutím dlane aktivujte túto funkciu.
Bok ruky položte na obrazovku a prejdite ňou po obrazovke sprava doľava alebo naopak,
→ Album
čím zaznamenáte snímku obrazovky. Snímka sa uloží do priečinka Galéria →
→ Screenshots. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými
používateľmi.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
38
Pohyby a používanie funkcií
Viac okien
O funkcii zobrazenia viacerých okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie. Túto funkciu môžete používať
na prezeranie e-mailov alebo používanie Internetu, zatiaľ čo súčasne napríklad prehrávate video.
Spustenie funkcie Viac okien
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Viac
okien, a potom ťuknutím na prepínač Viac okien aktivujte túto funkciu. Poprípade otvorte
panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Viacero okien ju aktivujete.
2 Posunutím prsta od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu zobrazíte panel úloh Viac
okien. Prípadne ťuknite na položku
a podržte ju.
Panel funkcie Viac
okien
39
Pohyby a používanie funkcií
3 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorú chcete spustiť z panelu úloh Viac okien, podržte ju a presuňte
ju na obrazovku.
Keď sa farba obrazovky zmení na modrú, ikonu aplikácie uvoľnite.
4 Podržte ikonu aplikácie na paneli úloh Viac okien, a potom ju potiahnite na iné miesto.
Ikony aplikácií označené s ikonou
oknách.
možno na displeji spúšťať súčasne v samostatných
Vytvorenie kombinácie vo funkcii Viac okien
Táto funkcia umožňuje uložiť kombináciu aplikácií, ktoré sú aktuálne spustené vo funkcii Viac
okien.
1 Spustite dve aplikácie na rozdelenej obrazovke vo funkcii Viac okien.
2 Otvorte panel funkcie zobrazenia viacerých okien a ťuknite na položky
→ Vytvoriť.
Kombinácia vo funkcii Viac okien je pridaná do hornej časti panela úloh Viac okien.
Ak chcete zrušiť kombináciu vo funkcii Viac okien, postupne ťuknite na položky
vyberte kombináciu vo funkcii Viac okien a potom ťuknite na tlačidlo OK.
40
→ Uprav,
Pohyby a používanie funkcií
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Používanie možností funkcie Viac okien
Počas používania aplikácií vo funkcii Viac okien vyberte okno aplikácie, okolo ktorého sa potom
zobrazí modrý rám. Ťuknutím na kruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim
možnostiam:
41
Pohyby a používanie funkcií
• : Prepínanie umiestnení aplikácií, ktoré sú zobrazené vo funkcii Viac okien.
• : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite
na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
• : Maximalizovanie okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
42
Pohyby a používanie funkcií
Zmena usporiadania aplikácií na paneli úloh Viac okien
Usporiadanie aplikácií na paneli úloh Viac okien môžete zmeniť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Viac
okien, a potom ťuknutím na prepínač Viac okien aktivujte túto funkciu. Poprípade otvorte
panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Viacero okien ju aktivujete.
2 Otvorte panel funkcie Viac okien a postupne ťuknite na položku
→ Uprav.
Zariadenie zobrazí dostupné aplikácie, ktoré môžete použiť, na paneli úloh Viac okien.
3 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte na panel úloh Viac okien.
4 Ťuknite na položku Hot.
43
Pohyby a používanie funkcií
Panel s nástrojmi
V priebehu používania iných aplikácií môžete z panela nástrojov jednoducho spúšťať rôzne ďalšie
aplikácie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Panel s
nástrojmi, a potom ťuknutím na prepínač Panel s nástrojmi aktivujte túto funkciu. Alebo otvorte
panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Panel nástrojov ho aktivujete. Na obrazovke sa
zobrazí .
Ak chcete spustiť aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete panel nástrojov presunúť, ťuknite na položku
a presuňte ju na iné miesto.
Ak chcete zmeniť aplikácie na paneli nástrojov, ťuknite na položku
presuňte na položku Upr.
Ak chcete skryť panel nástrojov, ťuknite na položku
Odstrániť.
, podržte ju a potom ju
, podržte ju a potom ju presuňte na položku
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
Túto funkciu môžete používať na ovládanie displeja pri nosení rukavíc.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zobrazenie,
a potom označte možnosť Zvýšiť citlivosť na dotyk. Prípadne otvorte panel rýchleho nastavenia
a ťuknutím na funkciu Citlivosť na dotyk ju aktivujete.
• Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy
materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
• Lepšie výsledky dosiahnete, ak na displej ťuknete rukou silnejšie.
44
Prispôsobenie
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
Používanie klasickej domovskej obrazovky
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
klasickú domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať miniaplikácie, na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na položku Widgety,
ťuknite na miniaplikáciu a podržte ju a potom ju presuňte na klasickú domovskú obrazovku.
Presúvanie a odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku na klasickej domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju potiahnite na položku
Odstrániť, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie priečinka
1 Na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na položku
Vytvoriť priečinok, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku ULOŽIŤ.
45
Prispôsobenie
Spravovanie priečinkov
Ak chcete priečinok premenovať, vyberte priečinok a potom ťuknite na názov existujúceho
priečinka. Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na tlačidlo Hot.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na položku , a potom vyberte
príslušnú farbu.
Ak chcete do priečinka presunúť viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do
priečinka.
Ak chcete aplikáciu presunúť z priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a
presuňte ju na nové miesto.
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na
prázdnu oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú klasickú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Spravovanie klasickej domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke Obsah sa zobrazujú miniaplikácie obsahu. Prístup k aplikácii môžete
získať priamo výberom miniaplikácie obsahu na domovskej obrazovke obsahu.
46
Prispôsobenie
Pridanie miniaplikácie alebo panela
1 Na domovskej obrazovke Obsah stiahnite prsty k sebe.
2 Na obrazovke s miniaplikáciami vyberte panel, ktorý chcete upraviť alebo ťuknite na
, čím
vytvoríte nový panel ( 1 ). Zo spodnej tably obrazovky ( 2 ) vyberte miniaplikácie, ktoré chcete
pridať na panel.
Posunutím doľava alebo doprava na spodnej table obrazovky zobrazíte ďalšie widgety.
3 Ťuknite na položku HOTOVO.
47
Prispôsobenie
Úprava rozmeru miniaplikácie
1 Na domovskej obrazovke Obsah ťuknite a podržte miniaplikáciu, ktorej veľkosť chcete zmeniť.
2 Veľkosť miniaplikácie upravíte potiahnutím rámčeka.
3 Ťuknutím na tlačidlo
zmeny uložíte.
48
Prispôsobenie
Premiestnenie miniaplikácie
1 Na domovskej obrazovke Obsah ťuknite na miniaplikáciu a podržte ju.
2 Ťuknite na miniaplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete v aktuálnom paneli náhodne usporiadať miniaplikácie, ťuknite na položku Zmeniť
rozloženie.
Odstránenie panela
1 Na domovskej obrazovke Obsah stiahnite prsty k sebe.
2 Na obrazovke widgetov ťuknutím a podržaním odstránite panel.
3 Panel presuňte na položku Odstrániť, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
Na domovskej obrazovke Obsah musí zostať aspoň jeden panel.
Spravovanie obrazovky aplikácií
Zmena režimu zobrazenia
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Zobraziť ako a vyberte spôsob
usporiadania.
Skrytie aplikácií
Ak nechcete, aby sa na obrazovke aplikácií zobrazovali určité aplikácie, môžete ich skryť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Skryť aplikácie, vyberte aplikácie a potom ťuknite
na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete zobraziť skryté aplikácie, ťuknite na položky → Zobraziť skryté aplikácie, vyberte
aplikácie a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
49
Prispôsobenie
Presúvanie položiek
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Upraviť. Ťuknite na položku, podržte ju a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na nový panel, potiahnite ju na položku Vytvoriť stránku, ktorá sa
zobrazí v hornej časti obrazovky.
Priečinky môžete presúvať iba v paneli Priečinky.
Vytváranie priečinkov
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Vytvoriť priečinok.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku ULOŽIŤ.
Nový priečinok je pridaný do panela Priečinky na obrazovke s aplikáciami.
Spravovanie priečinkov
Ak chcete priečinok premenovať, vyberte priečinok a potom ťuknite na názov existujúceho
priečinka. Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na tlačidlo Hot.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na položku , a potom vyberte
príslušnú farbu.
Ak chcete do priečinka presunúť viac aplikácií, postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite
na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do priečinka.
Ak chcete aplikáciu presunúť z priečinka, postupne ťuknite na položky → Upraviť, vyberte
priečinok, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do panela s aplikáciami. Ak presuniete
aplikáciu z priečinka do panela s priečinkami, vytvorí sa nový priečinok.
50
Prispôsobenie
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu klasickej domovskej
obrazovky alebo uzamknutej obrazovky.
1 Prípadne na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst
a potom ťuknite na položku Tapety. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Nastavenia → ZARIADENIE → Pozadie.
2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky,
ťuknite na možnosť Z aplik. Galéria.
4 Ťuknite na možnosť NASTAVIŤ AKO POZADIE alebo HOTOVO.
Zmena zvonení
Môžete meniť zvuky oznámení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zvuky a
oznámenia → Vyzváňací tón oznámenia, vyberte zvonenie a potom ťuknite na položku OK.
51
Prispôsobenie
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim
osobným údajom.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky, a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky.
Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Vzor
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
PIN
Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným
zadaním.
Heslo
Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom
heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.
Odtlačok prsta
Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Ďalšie informácie nájdete v časti
Skener odtlačkov.
52
Prispôsobenie
Skener odtlačkov
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Presvedčite sa, že tlačidlo
Domov nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a
náramky.
• Ochranné prvky obrazovky dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v
rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte
ochranné prvky obrazovky.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• Prst neťahajte ani príliš rýchlo, ani príliš pomaly. Prst ťahajte primeranou rýchlosťou, aby ho
zariadenie dokázalo rozpoznať.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
53
Prispôsobenie
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Skener odtlačkov → Správca odtlačkov prstov.
2 Ak registrujete viacero odtlačkov prstov, zobrazí sa kontextové okno pre rozpoznávanie
odtlačkov prstov. Naskenujte si zaregistrované odtlačky prstov na zariadení a ťuknite na
položku .
3 Položte svoj prst na oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov v strede spodnej oblasti obrazovky.
4 Ťuknite na obrazovku v oblasti pre odtlačky prstov, podržte prst a potom potiahnite dole cez
tlačidlo Domov.
Túto operáciu zopakujte s tým istým prstom, kým odtlačok prsta nebude zaregistrovaný.
Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov
rozpoznať nemusí.
5 Ak sa zobrazí kontextové okno s požiadavkou na zadanie hesla, zadajte alternatívne heslo
a ťuknite na položku POKRAČOVAŤ, alternatívne heslo kvôli overeniu zadajte znovu a
potom ťuknite na tlačidlo OK. Namiesto skenovania vašich odtlačkov prstov môžete použiť
alternatívne heslo.
6 Ak sa zobrazí kontextové okno uzamknutia odtlačkov prstov, ťuknite na položku OK. Odtlačky
svojich prstov môžete použiť na odomknutie obrazovky.
54
Prispôsobenie
Správa registrovaných odtlačkov prstov
Vaše zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť alebo premenovať.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Skener
odtlačkov → Správca odtlačkov prstov.
Ak chcete odtlačky prstov odstrániť, ťuknite na možnosť → Zrušiť registráciu, vyberte odtlačky
prstov a ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete odtlačok prsta premenovať, ťuknite na odtlačok prsta a podržte ho, ťuknite na položku
, zadajte nový názov a potom ťuknite na tlačidlo OK.
Zmena alternatívneho hesla
Heslo, ktoré používate ako alternatívne, môžete zmeniť na skenovanie vašich odtlačkov prstov.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Skener odtlačkov → Zmeniť záložné heslo.
2 Naskenujte si zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku
a zadajte záložné
heslo.
3 Zadajte nové heslo a ťuknite na POKRAČOVAŤ.
4 Zadajte heslo znovu a ťuknite na tlačidlo OK.
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku môžete odomknúť pomocou zaregistrovaných odtlačkov prstov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Skener
odtlačkov → Uzamknutie obrazovky → Odtlačok prsta. Alebo na obrazovke s aplikáciami
postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá obrazovka →
Uzamknutie obrazovky → Odtlačok prsta.
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu z lokality Galaxy Apps.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Skener
odtlačkov → Overiť konto Samsung, a potom ťuknutím na prepínač v hornej pravej časti
obrazovky aktivujte túto funkciu.
55
Prispôsobenie
Súkromný režim
Informácie o súkromnom režime
Tento režim slúži na to, aby sa cudzím osobám znemožnil prístup ku konkrétnemu obsahu, ako
sú obrázky a dokumenty uložené v zariadení. Môžete uložiť obsah na konkrétne umiestnenie a
potom deaktivovať súkromný režim, čím bezpečne skryjete položky.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Súkromný režim, a potom ťuknutím na prepínač Súkromný režim aktivujte tento režim.
Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Súkromný režim ho
aktivujete.
Ak súkromný režim aktivujete po prvýkrát, nastavte odblokovací kód a záložný PIN.
2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.
Keď je režim aktivovaný, v hornej časti obrazovky sa zobrazí
.
3 Ak chcete vybrať položky, ktoré chcete skryť, ťuknite na položky v zozname, ktoré chcete
vybrať, podržte na nich prst, a potom ťuknite na položky → Premiestniť do priečinka
Súkromné.
Na položkách, ktoré sa presunú do súkromného režimu, sa zobrazí
.
4 Po výbere položiek, ktoré chcete skryť, na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky
Nastavenia → ZARIADENIE → Súkromný režim, a potom ťuknutím na prepínač Súkromný
režim deaktivujte tento režim. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na
položku Súkromný režim ho deaktivujete.
Vybrané položky zmiznú z obrazovky.
Pred deaktiváciou súkromného režimu sa ubezpečte, že sú všetky súbory správne uložené
alebo presunuté.
56
Prispôsobenie
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, je možné vidieť len ukryté položky.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Súkromný režim, a potom ťuknutím na prepínač Súkromný režim aktivujte tento režim.
Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Súkromný režim ho
aktivujete.
2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.
3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory → Súkromné.
Všetky položky presunuté do súkromného režimu sa zobrazia na obrazovke.
Viac používateľov
Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby
tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. K dispozícii sú nasledovné
typy používateľských kont.
• Vlastník: Konto vlastníka je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho
vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských
kont.
• Používateľ: Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným
aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
• Obmedzený profil: Obmedzené konto má prístup iba do aplikácií a obsahu, ktoré povolí
vlastník konta, a nemôže používať služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.
Pridanie používateľov
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa alebo profil → Používateľ → OK → NASTAVIŤ
TERAZ.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
57
Prispôsobenie
Pridanie obmedzených profilov
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa alebo profil → Obmedzený profil.
3 Nastavte kód odblokovania a potom vyberte používateľmi obmedzené aplikácie a obsah, do
ktorých sa môže vstupovať.
Prepínanie používateľov
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Používatelia.
2 Vyberte konto, do ktorého sa chcete prepnúť, a potom zariadenie odomknite.
Spravovanie používateľov
Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia kont.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Používatelia.
2 Ťuknite na položku
vedľa konta a potom vyberte aplikácie alebo obsah alebo zrušte ich
výber, ak chcete povoliť alebo obmedziť prístup konta k aplikáciám alebo obsahu.
Ak chcete konto odstrániť, ťuknite na
.
58
Prispôsobenie
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Používanie záložných kont
Záložné súbory s údajmi môžete preniesť zo svojho predošlého zariadenia do nového zariadenia
pomocou konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova
údajov.
Používanie aplikácie Samsung Smart Switch
Súbory s údajmi môžete z predošlého zariadenia preniesť pomocou aplikácie Smart Switch (pre
mobilné zariadenia a počítače) do nového zariadenia. Pre viac informácií navštívte internetovú
stránku www.samsung.com/smartswitch.
V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart
Switch.
Použitie aplikácie Smart Switch Mobile
Táto aplikácia umožňuje preniesť súbory s údajmi z predošlého zariadenia do nového zariadenia.
Aplikáciu možno prevziať z lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
1 Na displeji zaradenia ťuknite na aplikáciu Smart Switch.
2 Na displeji zariadenia vyberte možnosť v závislosti od typu predchádzajúceho zariadenia a
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak predchádzajúce zariadenie je zariadenie Android, v tomto zariadení musí byť nainštalovaná
aplikácia Smart Switch Mobile. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
59
Prispôsobenie
Použitie aplikácie Smart Switch na počítačoch
Pomocou tejto funkcie môžete importovať záložné súbory svojich údajov z počítača do
zariadenia (z vybraných mobilných zariadení výrobcu). Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality
www.samsung.com/smartswitch.
1 Zálohovanie údajov z predošlého zariadenia do počítača. Ďalšie informácie si vyžiadajte od
výrobcu zariadenia.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Pomocou USB kábla pripojte svoje súčasné zariadenie k počítaču.
4 V počítači kliknite na výrobcu predošlého zariadenia a preneste záložné súbory s údajmi do
svojho zariadenia podľa zobrazených pokynov.
Používanie aplikácie Samsung Kies
Záložný súbor s údajmi importujte z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies, čím obnovíte
údaje vo svojom zariadení. Pomocou aplikácie Samsung Kies môžete údaje zálohovať aj do
počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies.
Nastavenie kont
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá
→ Pridať konto a vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na
obrazovke.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a označte položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií ťuknite na možnosti Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá, vyberte konto
a potom ťuknite na položku → Odstrániť konto.
60
Kontakty
Pridávanie kontaktov
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení
Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v
časti Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → KONTAKTY.
2 Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Vytváranie kontaktov z vizitiek
Odfoťte vizitku a vyberte z nej kontaktné informácie.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → KONTAKTY.
2 Ťuknite na položku → Vizitky → .
Ak chcete vybrať alebo pridať jazyky, ktoré sa majú rozpoznať, postupne ťuknite na položky
→ Cieľový jazyk.
61
Kontakty
3 Položte vizitku na rovný povrch a otočte zariadenie na šírku.
4 Nastavte zariadenie tak, aby sa karta nachádzala vnútri rámčekov na obrazovke. Keď sa
rámčeky zmenia na zeleno, zariadenie automaticky vytvorí fotografiu. Zariadenie prečíta
kontaktné informácie z vizitky a skonvertuje ich do záznamu kontaktu.
• Ak zariadenie nevytvorí fotografiu automaticky, ťuknite na položku
.
• Ak chcete odfotiť vizitku manuálne, ťuknite na položku → Automatické snímanie →
Vyp.
• Ak chcete vybrať text z uloženého obrázka, ťuknite na položku → Načítať obrázok.
5 Upravte alebo pridajte ďalšie informácie a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Správa kontaktov
Úprava kontaktu
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → KONTAKTY.
2 Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť a potom ťuknite na položku .
3 Upravte kontaktné informácie alebo ak chcete pridať ďalšie kontaktné informácie, ťuknite na
položku PRIDAŤ ĎALŠIE POLE.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Odstránenie kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku
.
Zdieľanie kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na položku → Zdieľať vizitku cez a vyberte
spôsob zdieľania.
62
Kontakty
Správa skupín
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Kontakty → SKUPINY.
Vytvorenie novej skupiny
Ťuknite na položku
, zadajte názov skupiny a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Pridanie kontaktov do skupiny
Vyberte skupinu a ťuknite na položku → Pridať člena. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať a
potom ťuknite na položku HOTOVO.
Odstraňovanie skupín
Postupne ťuknite na položky → Vymazať skupiny, vyberte používateľom pridané skupiny a
potom ťuknite na položku HOTOVO.
Odosielanie e-mailových správ členom skupiny
Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky → Odoslať e-mail, vyberte členov, ťuknite na
položku HOTOVO, zadajte správu a potom ťuknite na tlačidlo odoslania.
Zlúčenie kontaktov s kontami
Kontakty uložené vo vašom zariadení zlúčte so svojimi kontami.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → KONTAKTY.
Ťuknite na položku → Premiestniť kontakty zo zariadenia do → Google alebo Samsung
account.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Kontakty môžete importovať zo služieb ukladacieho priestoru do zariadenia alebo ich exportovať
zo zariadenia do služieb ukladacieho priestoru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → KONTAKTY.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Importovať/exportovať kontakty, a potom
vyberte možnosť Importovať alebo Exportovať.
63
Kontakty
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → KONTAKTY.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• : Vytvorenie e-mailu.
Pridanie skratiek kontaktov na klasickú domovskú obrazovku
Na klasickú domovskú obrazovku môžete pridať odkazy na kontakty, s ktorými často
komunikujete.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → KONTAKTY.
2 Vyberte kontakt.
3 Ťuknite na položku → Pridať odkaz na dom. obr.
64
Fotoaparát
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Zobrazenie
aktuálneho režimu.
Začať nahrávanie
videa.
Nasnímanie
fotografie.
Zmena režimu
fotografovania.
Zmena nastavení
fotoaparátu/kamery.
Zobrazte nasnímané
fotografie a videá.
65
Fotoaparát
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný objektív fotoaparátu je vhodný na snímanie širokouhlých fotografií. Pri snímaní
širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to
problém so zariadením.
Reorganizácia skratiek fotoaparátu
Pre urýchlenie a zjednodušenie prístupu na obrazovke ukážky si môžete zreorganizovať skratky
fotoaparátu. Na obrazovke s ukážkou ťuknite na . Ťuknite na ikonu, podržte ju a potiahnite ju do
priestoru na ľavej strane obrazovky.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
66
Fotoaparát
Diaľkový hľadáčik
Zariadenie môžete použiť ako hľadáčik pre iné zariadenie. Iné zariadenie môžete ovládať na
diaľku a snímať fotografie alebo videa z diaľky. Vaše zariadenie zobrazí rovnaký obrázok, ktorý je
zobrazený na pripojenom zariadení.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku → Diaľkový hľadáčik.
3 Ak sa chcete pripojiť k inému zariadeniu, ťuknite na položku NASTAV. PRE WI-FI DIRECT.
4 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má zariadenie zaostriť.
5 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu zobrazenú na hľadáčiku pripojeného zariadenia.
Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, podporuje režim diaľkového
hľadáčika.
67
Fotoaparát
Režimy snímania
Automatický
Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim
fotografie.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Automatický.
Krásna tvár
Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť jemnejšie
obrázky.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Krásna tvár.
Viac efektov
Tento režim umožňuje vytvorenie série fotografií a ich úpravu použitím rôznych efektov pomocou
režimov snímania. Zariadenie fotografie identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii
Galéria.
Počas fotografovania v tomto režime nie je funkcia transfokácie (zoom) dostupná.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Režim → Viac efektov.
3 Ťuknite na položku .
Zariadenie vytvorí sériu fotografií a zobrazí dostupné režimy snímania.
4 Vyberte režim snímania a aplikujte na fotografiu efekt.
• Najlepšia fotografia: Vytvorenie skupiny fotografií a uloženie najlepšej z nich. Ak chcete
zobraziť ďalšie fotografie v sérii, posúvajte doľava alebo doprava. Zariadenie odporučí
najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou ikony .
68
Fotoaparát
• Najlepšia tvár: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov
naraz, kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný obrázok. Ťuknite na žltý rámček na
jednotlivých tvárach a vyberte najlepšiu pózu jednotlivých osôb z póz, ktoré sa zobrazujú
v spodnej časti obrazovky. Potom zlúčte obrázky do jednej fotografie. Zariadenie odporučí
najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou ikony .
• Dynamický záber: Nasnímanie série fotografií a ich skombinovanie za účelom vytvorenia
záberu so stopami po pohybe. Výberom viac fotografií zo spodnej časti obrazovky môžete
na obrázku natiahnuť stopu pohybu. Ak chcete upraviť pohybové stopy vybraných
fotografií, ťuknite na položku
a vyberte fotografiu. Ťuknutím na položku Obnoviť
zobrazíte pohybové stopy predmetu alebo ťuknutím na položku Odstrániť vymažete
pohybové stopy. Upravte fotografiu podľa potreby a ťuknite na položku .
• Guma: Vymazať nežiadúce pohybujúce sa predmety. Ťuknutím na položku
vymažete
nežiadúce pohybujúce sa objekty. Ťuknutím na položku obnovíte pôvodnú fotografiu.
• Panoramatická snímka: Používanie efektu na pozadie subjektu, ktorý spôsobuje, že
sa predmet zobrazí, akoby sa rýchlo pohyboval. Objekt vyberte ťuknutím na položku
Objekty. Ťuknutím na položku Pohyb. neostr. zmeníte uhol rozmazania, ktorý chcete
použiť na pozadie. Ťuknite na položku Uhol →
a nakreslite prstom kruh okolo veľkého
kruhu, čím upravíte uhol rozostrenia. Ak chcete upraviť úroveň rozostrenia pozadia, ťuknite
na položku Pohyb. neostr. a potiahnite nastavovací pruh.
5 Po skončení upravovania fotografií ťuknite na položku
.
Panoráma
Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií. Zariadenie fotografiu
identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Panoráma.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
69
Fotoaparát
HDR (sýte farby)
Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a
tmavých miestach.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → HDR (sýte
farby).
Bez efektu
S efektom
Duálny fot.
Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané
predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie
peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Fotoaparát → Režim → Duálny fot. prepnite na režim
duálneho fotoaparátu. Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
nahráte video.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Ťuknutím sa mení
veľkosť alebo presúva
umiestnenie.
Vyberte si spomedzi
rôznych efektov, ktoré
sú k dispozícii.
70
Fotoaparát
• V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom
vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD alebo VGA.
• Počas nahrávania videí v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
Spravovanie režimov snímania
Vyberte režimy fotografovania, ktoré chcete zobraziť na obrazovke Výber režimu.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Sprav. režimy.
Preberanie režimov snímania
Zo služby Galaxy Apps si prevezmite viac režimov fotografovania.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Stiahnuť.
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Fotoaparát → . Niektoré z nasledujúcich možností
nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie
rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Sériové snímky: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
• Detek. slabého svetla: Nastavenie zariadenia na automatickú detekciu tmavších podmienok
a nastavenie jasu fotografie bez blesku.
Táto možnosť nie je dostupná, keď nahrávate videá.
71
Fotoaparát
• Detekcia tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich
fotografovaní.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Režimy merania: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.
S vyvážením na stred meranie svetla na pozadí v strede scény. Bodové meranie svetla na
konkrétnom mieste. Maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• Ťuknutím fotograf.: Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
• Uložiť ako: Nastavenie zariadenia tak, aby sa uložila fotografia s bohatými tónmi aj originálna
fotografia alebo len fotografia s bohatými tónmi.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie.
Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Režim nahrávania: Zmena režimu nahrávania.
• Stabilizácia videa: Aktivácia alebo deaktivácia stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha
zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
• Efekty: Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí. Ak chcete prevziať ďalšie
efekty, ťuknite na položku Stiahnuť. Poradie efektov zmeníte alebo efekty zo zoznamu
skryjete tak, že ťuknete na možnosť Sprav. efekty.
• Blesk: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Režim zobrazenia: Zmena pomeru strán obrazovky s ukážkou.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
72
Fotoaparát
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Pozr. fot./videá: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zachytení.
• Diaľkový hľadáčik: Svoje zariadenie môžete ovládať na diaľku a snímať fotografie alebo
videa z diaľky.
V závislosti od zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, nemusí byť táto funkcia
dostupná.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
• Pomocník: Zobrazenie informácií pomocníka o používaní fotoaparátu.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
73
Galéria
Zobrazenie fotografií alebo videí
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Galéria a vyberte obrázok alebo video.
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
.
Ak chcete skryť alebo zobraziť ponukový riadok a zobraziť miniatúrnu ukážku, ťuknite na
obrazovku.
Poslať obrázok ostatným.
Úprava obrázku.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Vyhľadávanie iných
zariadení na zobrazenie
obrázku.
Odstrániť obrázok.
Miniatúry obrázkov a náhľady videa.
74
Galéria
Prezeranie obsahu uloženého v iných zariadeniach
Vyhľadajte obsah, ktorý je uložený v iných zariadeniach, a zobrazte ho na vašom zariadení.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
Prístup k obsahu v zariadení v blízkosti
Ťuknite na
a v možnosti Blízke zariadenia vyberte zariadenie, v ktorom chcete mať prístup k
obsahu. Môžete zobraziť obsah v zariadeniach s aktivovanou funkciou zdieľania obsahu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Blízke
zariadenia a potom ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia aktivujte túto funkciu. Ďalšie
informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.
Výber možnosti triedenia
Obrázky alebo videá vo vašom zariadení môžete triediť podľa času alebo albumu. Obrázky a videá
môžete tiež filtrovať podľa kategórie, ako napríklad ľudia.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria →
triedenia.
a potom vyberte možnosť
Prístup k ďalším možnostiam
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Galéria a vyberte obrázok alebo video. Ťuknite na
položku a použite nasledujúce možnosti.
• Ďalšie informácie: Zobrazenie viac informácií o súbore.
• Štúdio: Úprava obrázkov alebo videí v štúdiovom režime. Ďalšie informácie nájdete v časti
Úprava fotografií alebo videí.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie obrázka.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
• Tlač: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikácia
Mobile printing.
75
Galéria
• Nastavenia: Zmena nastavení aplikácie Galéria.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného súboru.
Ak chcete zo zoznamu súborov vybrať viac súborov, ťuknite na súbor, podržte na ňom prst a
potom ťuknite na ďalšie súbory. Súbory môžete po ich vybratí súčasne zdieľať alebo odstrániť,
alebo ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam, ťuknite na .
Úprava fotografií alebo videí
Fotografické štúdio
Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Fotografické štúdio.
3 Vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.
76
Galéria
4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
Použitie efektov na obrázok.
Nastavenie sýtosti alebo
jasu obrázka.
Ozdobenie obrázku
pridaním nálepiek.
Orezanie obrázka.
Kreslenie na obrázok.
Otočenie obrázka.
Okolo obrázku vložiť rámik.
5 Po skončení upravovania obrázku postupne ťuknite na položky
6 Zadajte názov súboru a ťuknite na tlačidlo OK.
→ Uložiť ako.
Upravená fotografia sa uloží do priečinka Studio. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku
→ Album → Studio.
Galéria →
77
Galéria
Kolážové štúdio
Vytváranie koláží spájaním viacerých obrázkov dohromady.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Kolážové štúdio.
3 Vyberte obrázky, ktoré chcete spojiť, a ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
Pridať obrázky.
Odstrániť obrázok.
Odstrániť obrázok.
Skryť panel s obrázkami.
Zmeniť štýl koláže.
Zmeniť rozloženie
rozdelenia.
5 Po skončení upravovania obrázkov ťuknite na položku
.
Upravený obrázok je uložený do priečinka Studio. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku
→ Album → Studio.
Galéria →
78
Galéria
Snímka a ďal.
Aplikácia rôznych efektov na obrázky, ktoré ste nasnímali.
Vybrať možno iba fotografie nasnímané v režime Nasnímať a ďalšia snímka.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Snímka a ďal.
3 Vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.
4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
Vytvorenie obrázku, ktorý
zobrazuje dráhy pohybu.
Vytvorenie najlepšieho
obrázku.
Vymazanie pohybujúcich sa
objektov z pozadia.
Objekt zobraziť v rýchlom
pohybe.
Uložiť najlepšiu fotografiu.
5 Po skončení upravovania obrázku ťuknite na položku
.
Upravený obrázok je uložený do priečinka Studio. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku
→ Album → Studio.
Galéria →
79
Galéria
Videoeditor
Úprava alebo tvorba videosúborov z viacerých obrázkov a videí.
Ak chcete túto funkciu používať, musíte si prevziať a nainštalovať požadovanú aplikáciu.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Videoeditor.
3 Vyberte videá, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku HOTOVO.
Na vytvorenie videa môžete vybrať aj obrázky.
4 Úprava videa pomocou rôznych efektov.
K videoklipu pridať
hudbu v pozadí alebo
použiť zvukové efekty.
Vrátenie a
zopakovanie
poslednej akcie.
Automaticky upraviť
videoklip.
Pridať ďalšie obrázky.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pridať ďalšie video
súbory.
Uložiť videoklip.
Nahrať video.
Prehrať videoklip.
Videá rozdeliť alebo
orezať alebo zmeniť
poradie video
súborov.
5 Po skončení upravovania videa ťuknite na položku EXPORTOVAŤ.
6 Zvoľte možnosť uloženia a ťuknite na tlačidlo OK.
Upravené video sa uloží do priečinka Export. Priečinok otvoríte postupným ťuknutím na
→ Album → Export.
položky Galéria →
80
Galéria
Orezávač videí
Orežte segmenty videa.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Orezávač videí.
3 Vyberte video, ktoré chcete upraviť.
4 Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú
zátvorku do požadovaného koncového bodu a ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
Aktuálna poloha
Koncová zátvorka
Začiatočná zátvorka
5 Zadajte názov súboru a potom video uložte ťuknutím na tlačidlo OK.
81
Galéria
Nastavenia galérie
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
3 Použite nasledujúce možnosti:
• Značky → Kontextový názov: Označovanie fotografií informáciami, ako napríklad dátum
a miesto. Ak chcete upraviť značky, ťuknite na informácie na obrázku, ťuknite na ,
upravte podrobnosti a potom ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
• Značky → Tvárová značka: Priradenie značiek k tváram na fotografii. Po zistení tváre sa
okolo nej zobrazí žltý rámik. Ak chcete určiť značku tváre, vyberte tvár, ťuknite na možnosť
Pridať meno a potom vyberte známeho. Keď sa na obrázku zobrazí značka tváre, ťuknite
na túto značku a použite dostupné možnosti, ako napríklad odoslanie správy príslušnej
osobe.
Keď používate funkciu Tvárová značka, rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od
uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí svetelných podmienok alebo oblečenia
osoby.
82
Multimédiá
Hudba
Prehrávanie hudby
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Nastavenie skladby ako
obľúbenej.
Zapnutie náhodného
poradia.
Zmena režimu opakovania.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Zobraziť zoznam
odporúčaných piesní podľa
momentálne hranej piesne.
Prechod na predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a
podržaním posuniete
skladbu dozadu.
Pozastavenie a
pokračovanie v prehrávaní.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dopredu.
83
Multimédiá
Ak chcete všetky skladby počúvať s rovnakou úrovňou hlasitosti, postupne ťuknite na položky →
Nastavenia → Pokročilé a potom začiarknite položku Inteligentná hlasitosť.
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Funkcia Inteligentná hlasitosť sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.
Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že postupne
ťuknete na položky → Nastavenia → Pokročilé → Adapt Sound → Zap.
Pri zapnutí tejto možnosti po prvýkrát zvuk nastavte ťuknutím na tlačidlo ŠTART. Zariadenie
spustí sériu skúšok zvuku na nastavenie hlasitosti a začne pípať. Keď počujete pípnutie, ťuknite
na možnosť ÁNO, alebo ak nepočujete žiadne pípnutie, ťuknite na možnosť NIE. Tieto kroky
zopakujte pre každú skúšku, kým nebude dokončené nastavenie zvuku. Potom začiarknite
možnosť Zvuk hudby a ťuknutím na tlačidlo HOT. použite túto možnosť pri počúvaní hudby.
Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu
nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.
Nastavenie piesne ako tón budíka
Ak chcete pieseň, ktorá sa práve prehráva, použiť ako tón budíka, postupne ťuknite na položky
→ Nastaviť ako → Od začiatku alebo Automatické odporúčania, vyberte možnosť a potom
ťuknite na tlačidlo OK.
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položky ZOZ. PREHR. → → Vytvoriť zoznam skladieb. Zadajte názov a ťuknite
na položku OK. Ťuknite na položku , vyberte skladby, ktoré chcete pridať a potom ťuknite na
položku OK.
Ak chcete pieseň, ktorá sa práve prehráva, pridať do zoznamu skladieb, postupne ťuknite na
položky → Pr. do playlistu a zvoľte zoznam skladieb.
84
Multimédiá
Prehrávanie hudby podľa nálady
Táto funkcia slúži na prehrávanie hudby, ktorá vyhovuje vašej nálade.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku HUDOBNÝ BLOK. Piesne sa automaticky zaradia do kategórií podľa nálady.
Ťuknite na bunku nálady alebo potiahnite viacej buniek, v ktorých je hudba, ktorú chcete počúvať.
Kategórie piesní sú založené na dostupných informáciách o piesni. Niektoré piesne nemusí
byť možné kategorizovať do buniek podľa nálady.
Prehrávanie hudby uloženej v iných zariadeniach
Vyhľadajte hudbu, ktorá je uložená v iných zariadeniach a prehrajte ju na vašom zariadení.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Prístup ku skladbe v zariadení v blízkosti
Ťuknite na položku BLÍZKE ZARIADENIA a vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a
z ktorého chcete prehrať hudbu. Skladbu môžete prehrať na zariadeniach s aktivovanou funkciou
zdieľania obsahu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Blízke
zariadenia a potom ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia aktivujte túto funkciu. Ďalšie
informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.
85
Multimédiá
Video
Prehrávanie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Nastavenie hlasitosti.
Prepnúť na kontextový
videoprehrávač.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Posúvanie dopredu alebo
dozadu ťahaním posúvača.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Zmena pomeru strán.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dopredu.
Prechod na predchádzajúce
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete video
dozadu.
Pozastavenie a
pokračovanie v prehrávaní.
86
Multimédiá
Použitie kontextového videoprehrávača
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho, aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť kontextový videoprehrávač, počas sledovania videí ťuknite na položku
.
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.
Zachytávanie obrázkov
Ak túto funkciu chcete používať počas prehrávania, ťuknite na položku → Nastavenia, zaškrtnite
možnosť Nasnímať a potom ťuknite na položku ZAVRIEŤ.
Ťuknutím na možnosť
zachytíte obrázok z videa počas prehrávania.
Zdieľanie alebo odstránenie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Ťuknutie na video, podržte na ňom prst, ťuknite na položku
a potom vyberte metódu zdieľania.
Postupne ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte videá a potom ťuknite na položku OK.
Úprava videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video a postupne ťuknite na položky → Upraviť → Štúdio → Orezávač videí. Presuňte
začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do
požadovaného koncového bodu, ťuknite na položku HOTOVO a potom ťuknutím na tlačidlo OK
uložíte video.
Ak chcete upravovať videá pomocou aplikácie Video editor, postupne ťuknite na položky →
Upraviť → Editor videí.
87
Multimédiá
Prehrávanie videí uložených v iných zariadeniach
Vyhľadajte videá, ktoré sú uložené v iných zariadeniach, a prehrajte ich na vašom zariadení.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Prístup k videu v zariadení v blízkosti
Ťuknite na položku BLÍZKE ZARIADENIA a vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup
a z ktorého chcete prehrať video. Môžete prehrať video na zariadeniach s aktivovanou funkciou
zdieľania obsahu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Blízke
zariadenia a potom ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia aktivujte túto funkciu. Ďalšie
informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.
88
Užitočné aplikácie a funkcie
Detský režim
Spustenie detského režimu
Pomocou tohto widgetu môžete pre deti vytvoriť zábavné a bezpečné prostredie prostredníctvom
obmedzenia prístupu detí k určitým aplikáciám alebo obsahu.
Pred používaním si musíte prevziať tento widget. Na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na
položky Detský režim → INŠTALOVAŤ.
Detský režim spustíte ťuknutím na položku Detský režim na klasickej domovskej obrazovke
alebo na obrazovke s aplikáciami. Po nainštalovaní sa miniaplikácia zobrazí na klasickej domovskej
obrazovke a obrazovke aplikácií.
Po prvom spustení tohto widgetu ťuknite na položku NASTAVIŤ KÓD PIN v spodnej časti
obrazovky. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak dôjde k náhodnému odinštalovaniu widgetu Detský režim, môžete ho znova
nainštalovať. Na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na
nej prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na miniaplikáciu Detský režim a podržte na
nej prst. Miniaplikáciu presuňte na klasickú domovskú obrazovku a ťuknutím na položku
Detský režim ju znova nainštalujte.
Domovská obrazovka s režimom Deti
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým aplikáciám v detskom režime.
Galéria pre deti
Médiá pre deti
Fotoaparát pre deti
Kresby pre deti
Skončiť režim pre
deti.
Hlasový záznamník
pre deti
Prístup k rodičovskej
kontrole.
89
Užitočné aplikácie a funkcie
Pomocou tejto aplikácie môžete ukladať obrázky, kresby, hlasové záznamy a mediálne súbory, ku
ktorým môžu mať deti prístup.
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory. Pred použitím tejto funkcie pridajte do aplikácie
videá, ktoré sú uložené v zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti Rodičovská kontrola.
Táto aplikácia slúži na kreslenie perom, štetcom a podobne.
Táto aplikácia umožňuje nahrávanie alebo prehrávanie hlasových nahrávok.
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a nahrávať videá.
90
Užitočné aplikácie a funkcie
Oblasť zábavy v režime pre deti
Oblasť zábavy v režime pre deti otvoríte tak, že na domovskej obrazovke rolujete doprava.
Môžete pôsobiť na postavy, predmety v pozadí a pod.
Rodičovská kontrola
Táto aplikácia slúži na nastavenie obmedzení pre režim pre deti kvôli kontrole prístupu k obsahu a
aplikáciám. Môžete zmeniť nastavenia režimu pre deti, používanie časových limitov a pod.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku
a zadajte PIN.
Rodičovskú kontrolu ukončíte a zatvoríte stlačením tlačidla Domov.
• Meno dieťaťa: Zobrazenie a úprava profilu dieťaťa.
• Denný limit doby hrania: Nastavenie časového limitu, počas ktorého môžu deti zariadenie
používať.
• Aplikácie: Zobrazenie pridávanie aplikácií, ktoré je deťom dovolené používať v režime pre
deti.
• Médium: Umožnite svojim deťom prístup k niektorým fotografiám a videám uloženým v
zariadení.
• Detský obchod: Preberanie aplikácií pre deti z lokality Galaxy Apps.
91
Užitočné aplikácie a funkcie
S Finder
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať obsah v zariadení. Môžete použiť rôzne filtre a prezerať si
históriu vyhľadávania.
Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku S Finder.
Vyhľadávanie obsahu
Ťuknite do poľa vyhľadávania a zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a povedzte
Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na filtre v políčku vyhľadávania.
Ak chcete vybrať možnosť vyhľadávania kategórií, postupne ťuknite na položky → Nastavenia
→ Vybrať kategóriu vyhľad.
Správa histórie vyhľadávania
Svoje minulé vyhľadávania môžete zobraziť alebo odstrániť. Ak chcete znova vyhľadávať, vyberte
predchádzajúcu položku vo vyhľadávaní.
Ak chcete odstrániť históriu, ťuknite na možnosť
vedľa položky.
Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby neukladalo históriu vyhľadávania, ťuknite na položky →
Nastavenia a zrušte označenie položky Použiť históriu hľadaní.
92
Užitočné aplikácie a funkcie
Plánovač S
Spustenie funkcie Plánovač S
Pomocou tejto aplikácie môžete spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Prejsť na dnešný
dátum.
Zmena režimu zobrazenia.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Vyhľadávanie udalostí alebo
úloh.
Vytvoriť udalosti alebo
úlohy.
Ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:
• Vybrať dátum na zobrazenie: Prechod na konkrétny dátum.
• Odstrániť: Odstránenie udalostí alebo úloh.
• Synchronizovať: Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami.
• Kalendáre: Výber kalendárov, ktoré sa zobrazia.
• Nastavenia: Zmena nastavení pre používanie Plánovača S.
93
Užitočné aplikácie a funkcie
Vytvorenie udalostí alebo úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku . Poprípade vyberte dátum, ktorý neobsahuje žiadne udalosti alebo
úlohy a znova ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
.
3 Vyberte buď udalosť alebo úlohu a zadajte podrobnosti.
• UDALOSŤ: Nastavenie dátumu začatia a ukončenia udalosti. Môžete nastaviť nastavenie
pre voliteľné opakovanie.
• ÚLOHA: Pridanie úlohy, ktorú máte v daný deň urobiť. Môžete nastaviť nastavenie pre
voliteľnú prioritu.
Výber položky.
Zadanie názvu.
Výber kalendára, ktorý sa
bude používať alebo s ktorým
sa bude synchronizovať.
Priložte mapu zobrazujúcu
miesto konania udalosti.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo HOTOVO uložíte udalosť alebo úlohu.
94
Užitočné aplikácie a funkcie
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete udalosti a úlohy synchronizovať so svojimi kontami, ťuknite na možnosť →
Synchronizovať.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, ťuknite na možnosti → Kalendáre
→ Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po
pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.
Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá a potom vyberte službu konta.
Odstraňovanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete odstrániť udalosti alebo úlohy, ťuknite na položku → Odstrániť, vyberte udalosti
alebo úlohy a ťuknite na položku HOTOVO → ODSTRÁNIŤ.
Ak chcete odstrániť udalosť alebo úlohu počas jej prezerania, postupne ťuknite na položky →
Odstrániť → ODSTRÁNIŤ.
Ak chcete označiť úlohy ako dokončené, ťuknite na dátum, ktorý obsahuje úlohy a začiarnite
dokončené úlohy.
Zdieľanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zdieľať udalosť alebo úlohu počas jej prezerania, ťuknite na položky → Zdieľať cez a
vyberte spôsob zdieľania.
95
Užitočné aplikácie a funkcie
S Voice
Informácie o aplikácii S Voice
Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vykonávalo rôzne činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
Prístup môžete deaktivovať tak, že stlačíte tlačidlo Domov, postupne ťuknete na položky →
Settings → Open S Voice a potom zrušte výber položky Open via the home key.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Nastavenie jazyka
Postupne ťuknite na položky → Settings → General → Language a potom vyberte jazyk.
Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii S Voice, nie ako jazyk na displeji zariadenia.
Používanie funkcie S Voice
Keď spustíte aplikáciu S Voice, zariadenie spustí rozpoznávanie hlasu a ikona mikrofónu sa zmení
namodro.
Povedzte hlasový príkaz.
Keď zariadenie rozpozná príkaz, vykoná príslušnú akciu.
96
Užitočné aplikácie a funkcie
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu:
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Zobudenie funkcie S Voice z úsporného režimu
Ak sa funkcia S Voice určitú dobu nepoužíva, automaticky sa prepne do úsporného režimu.
Ťuknutím na ikonu mikrofónu alebo vyslovením „Hi Galaxy“, budete pokračovať v rozpoznávaní
hlasu.
Zmena príkazu prebudenia
Príkaz prebudenia „Hi Galaxy“ je možné zmeniť. Príkaz prebudenia sa používa na spustenie
aplikácie S Voice, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.
Postupne ťuknite na položky → Settings → Open S Voice → Voice wake-up → Set wake-up
command.
Vypnutie hlasovej odozvy
Postupne ťuknite na položky → Disable Voice feedback. Zariadenie nebude poskytovať hlasovú
odozvu po vyslovení príkazov.
Oprava nežiaducich hlasových príkazov
Ak zariadenie nerozpozná hlasové príkazy správne, môžete ich upraviť.
Ak chcete opraviť hlasový príkaz, ťuknite na bublinu posledného hlasového zadania, ktoré
obsahuje vami hovorený text a upravte text pomocou klávesnice.
97
Užitočné aplikácie a funkcie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku ĎALŠÍ. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na
položku MANUÁLNE NAST. Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Pridať konto.
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na
položky → Nastavenia, vyberte konto a potom ťuknite na položku Predvolené konto.
Odosielanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ak chcete vytvoriť e-mail, ťuknite na položku
v hornej časti obrazovky.
Odstránenie e-mailu.
Odoslanie e-mailu.
Pridať príjemcov.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pridať kópiu alebo skrytú
kópiu.
Zadať predmet.
Súbory vložiť do e-mailu
alebo použiť možnosti
úpravy.
Zadanie e-mailu.
Priložiť obrázky, videá a
ďalšie položky.
Príjemcov pridať zo
zoznamu kontaktov.
E-mail uložiť na neskoršie
doručenie.
98
Užitočné aplikácie a funkcie
Prístup k ďalším možnostiam
Pri vytváraní správy ťuknutím na položku získate prístup do ďalších možností.
• Naplánovať odoslanie: Správu odoslať v naplánovanom čase.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Správy môžu byť odoslané
v nesprávnom čase, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
• Dôležitosť: Vybrať úroveň priority správy.
• Možnosti zabezpečenia: Nastaviť možnosti zabezpečenia pre správu.
99
Užitočné aplikácie a funkcie
Čítanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne
načítať nové správy, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.
Odpovedanie na e-mail.
Preposlanie e-mailu.
Vytvorenie e-mailu.
Odstránenie e-mailu.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pridanie tejto e-mailovej
adresy do zoznamu
kontaktov alebo zobraziť
ďalšie možnosti.
Označenie e-mailu ako
pripomenutie.
Odpovedanie všetkým
príjemcom.
Otvorenie príloh.
Prechod na predchádzajúci
alebo nasledujúci e-mail.
100
Užitočné aplikácie a funkcie
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Históriu výpočtu si môžete pozrieť v hornej časti obrazovky.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Hodiny
BUDÍK
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → BUDÍK.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku
vedľa
budíka.
• Posunúť budík: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas a tón inteligentného budíka. Inteligentný budík sa zapne s
nízkou hlasitosťou pár minút pred zapnutím naplánovaného vopred nastaveného zvonenia.
Hlasitosť inteligentného budíka sa postupne zvyšuje, kým ho nevypnete, alebo kým nezačne
zvoniť vopred nastavené zvonenie.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak ste možnosť posunutia
budíka zapli skôr, položku
presuňte mimo veľkého kruhu a budenie zopakujte po uplynutí
určeného časového úseku.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte budíky a potom ťuknite na položku
101
.
Užitočné aplikácie a funkcie
SVETOVÝ ČAS
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, na hodinách podržte ťuknutie a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie hodín
Postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku
.
Smart Remote
O inteligentnom diaľkovom ovládaní
Použite túto aplikáciu na pripojenie sa k televízoru a použite zariadenie, ako diaľkové ovládanie.
Pomocou vášho zariadenia môžete vyhľadávať a vyberať televízne programy a ovládať kanály.
Ťuknite na položku Smart Remote na obrazovke aplikácií.
Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sieť Wi-Fi je pripojená.
102
Užitočné aplikácie a funkcie
Pripojenie k televízoru
1 Ťuknite na položku Smart Remote na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na Choose Your Country or Region a zvoľte krajinu.
3 Zvoľte región a službu vysielania.
4 Zvoľte značku televízora.
5 Presvedčite sa, že infračervený port smeruje k televízoru a ťuknite na
. Potom, ak zariadenie
televízor vypne, ťuknite na Yes, this code works.
Ak zariadenie televízor nevypne, ťuknite na položku Send code again alebo No, try another
code a opakujte to dovtedy, kým televízor signál nerozpozná.
6 Zvoľte zdroj kanála.
Zobrazia sa dostupné televízne programy.
103
Užitočné aplikácie a funkcie
Použitie zariadenia ako diaľkového ovládania
Keď používate vaše zariadenie ako diaľkové ovládanie, môžete pomocou neho zapnúť alebo
vypnúť televízor, prezerať kanály alebo upravovať úroveň hlasitosti na vašom televízore.
1 Ťuknite na položku Smart Remote na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku .
Ponuky ovládania televízora
104
Užitočné aplikácie a funkcie
Pozeranie televízneho vysielania pomocou zariadenia
Zo zoznamu dostupných programov zvoľte televízny program, ktorý chcete na pripojenom
televízore pozerať. Presvedčite sa, že infračervený port smeruje k televízoru.
1 Ťuknite na položku Smart Remote na obrazovke aplikácií.
2 Vľavo hore na obrazovke vyberte kategóriu.
Vyberte televízny program a ťuknite na položku Watch On TV.
Na pripojenom televízore sa zobrazí zvolený program.
Na obrazovke sa zobrazí panel diaľkového ovládania.
Nastavenie pripomenutí programov
1 Vyberte si televízny program, ktorý chcete sledovať.
2 Ťuknite na Set Reminder, nastavte alarm, ktorý vám pripomenie čas začiatku vysielania
programu a potom ťuknite na Set to.
Alarm sa rozozvučí v nastavený čas.
105
Užitočné aplikácie a funkcie
WebEx
Informácie o aplikácii WebEx
Táto aplikácia umožňuje zorganizovať a zúčastniť sa na telekonferenciách. Môžete používať rôzne
funkcie, ako sú napríklad zdieľanie obsahu a míting s videom v HD kvalite.
Pred používaním tejto aplikácie
• Uistite sa, že zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi.
• Zaistite si konto WebEx.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Táto aplikácia v závislosti od stavu siete a ochrany firewall nemusí fungovať správne.
106
Užitočné aplikácie a funkcie
Registrácia vytvorenie konta
1 Ťuknite na položku WebEx na obrazovke s aplikáciami.
2 Na obrazovke prihlásenia ťuknite na položku Create an account.
3 Na obrazovke sa objaví webová stránka registrácie na WebEx.
Túto aplikáciu nemôžete používať, ak sa na obrazovke objaví kontextové okno s
informáciou, že WebEx v danej oblasti nie je k dispozícii.
4 Konto nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Po uplynutí skúšobnej doby niektoré funkcie nebudú prístupné. Aby ste mohli využívať
všetky funkcie WebEx, prejdite na platené konto. Ďalšie informácie nájdete na webovej
stránke WebEx.
107
Užitočné aplikácie a funkcie
Vytvorenie relácie schôdze
1 Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku WebEx a potom ťuknite na položku Sign in.
2 Zadajte heslo a ťuknite na Sign in.
3 Na zariadení sa objaví obrazovka WebEx.
Vytvorenie relácie schôdze.
Obnoviť zoznam mítingu.
Pripojenie sa k mítingu
zadaním čísla relácie.
4 Ťuknutím na
vytvoríte reláciu mítingu.
108
Užitočné aplikácie a funkcie
5 Zadajte tému mítingu, nastavte heslo a potom ťuknite na Start now.
6 Ťuknite na položky
→ Connect using Internet.
109
Užitočné aplikácie a funkcie
7 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí
. S ostatnými môžete mať audio
míting.
Zdieľajte obrazovku.
Pozvať ľudí alebo pozvaným
pripomenúť míting.
Koniec relácie mítingu.
Skontrolujte informácie o
mítingu.
Zobraziť účastníkov a
konverzovať s nimi.
Zobraziť číslo relácie.
Spustiť alebo skončiť audio
míting.
Zapnutie alebo vypnutie
mikrofónu.
Spustiť alebo skončiť video
míting.
Pozývanie ľudí na míting
Pozvite ostatných na míting e-mailom. Zdieľať môžete aj číslo relácie alebo telefónne číslo relácie
a pozvať tak ďalších používateľov na míting.
Pozývanie ľudí e-mailom
1 Ťuknite na položky → Invite by email.
2 Zadajte e-mailovú adresu a ťuknite na Send invitation.
110
Užitočné aplikácie a funkcie
Pozývanie používateľov odoslaním telefónneho čísla relácie
Na míting môžete pozvať ďalších používateľov zdieľaním telefónneho čísla relácie. Telefónne číslo
relácie sa vytvorí, keď vytvoríte reláciu mítingu. Telefónne číslo relácie bude súčasťou e-mailu s
pozvánkou spolu s ďalšími informáciami o mítingu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Pripojenie sa k relácii mítingu
Na pripojenia sa k mítingu použite jeden z nasledujúcich spôsobov.
Pripojenie sa k mítingu prostredníctvom čísla relácie
1 Ťuknite na položku WebEx na obrazovke s aplikáciami.
2 Prihláste sa na svoje konto WebEx.
3 Ťuknite na položky → Join by number.
111
Užitočné aplikácie a funkcie
4 Zadajte číslo relácie, ku ktorej sa chcete pripojiť, a ťuknite na Join.
Číslo relácie sa vytvorí, keď hostiteľ vytvorí reláciu mítingu. Ak číslo nepoznáte, kontaktujte
hostiteľa.
5 Ťuknite na položky → Connect using Internet.
6 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí
míting.
112
. S ostatnými môžete mať audio
Užitočné aplikácie a funkcie
Pripojenia sa k mítingu výberom jedného zo sekcie My Meetings
1 Ťuknite na položku WebEx na obrazovke s aplikáciami.
2 Prihláste sa na svoje konto WebEx.
3 V sekcii My Meetings vyberte míting a ťuknite na Join.
4 Ťuknite na položky → Connect using Internet.
5 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí
113
. Pripojiť sa môžete k audio mítingu.
Užitočné aplikácie a funkcie
Pripojenie sa k mítingu z e-mailovej pozvánky
Keď vás niekto pozve na míting, dostanete e-mailom pozvánku.
1 Otvorte e-mailovú pozvánku a ťuknite na odkaz v e-maili.
2 Spustí sa WebEx a objaví sa prihlasovacia obrazovka.
3 Prihláste sa na svoje konto WebEx.
Ak ste už k svojmu kontu prihlásený, zobrazí sa obrazovka mítingu.
4 Ťuknite na položky → Connect using Internet.
5 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí
. S ostatnými môžete mať audio
míting.
Pripojenie sa k mítingu vytočením telefónneho čísla relácie
K mítingu sa môžete pripojiť aj tak, že zavoláte na telefónne číslo relácie zo smartfónu. Zavolajte
na telefónne číslo relácie poskytnuté v e-maile s pozvánkou.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Spustenie mítingu
Spustenie video mítingu
1 Ťuknite na položky → Start my video.
2 Váš obraz sa zobrazí v ľavej spodnej časti obrazovky.
Ak chcete zastaviť schôdzu s videom, ťuknite na položky
114
→ Stop my video.
Užitočné aplikácie a funkcie
Spustenie audio mítingu
1 Ťuknite na položky → Connect using Internet.
2 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí
.
Svoj zvuk môžete stlmiť ťuknutím na . Ikona sa zmení na
.
Ak chcete zastaviť schôdzu so zvukom, ťuknite na položky
→ Leave audio conference.
Konverzácia s účastníkmi
1 Ťuknutím na sa zobrazí zoznam účastníkov.
2 Vyberte názov konta a ťuknite na položku Chat.
3 Na obrazovke sa zobrazí okno konverzácie.
So všetkými účastníkmi môžete konverzovať, keď ťuknete na
→ Chat with everyone.
Zdieľanie obrazovky
Zdieľať aktuálne zobrazenie na vašom zariadení s účastníkmi. Iba osoba určená ako konferenciér
môže zdieľať obrazovku. Na začiatku mítingu je za konferenciéra určená osoba, ktorá míting
vytvorila.
1 Ak ste konferenciér, v hornej časti obrazovky ťuknite na .
2 Ak túto funkciu používate prvý krát, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3 V kontextovom okne ťuknite na Share screen.
4 Keď sa aktivuje funkcia zdieľania obrazovky, v pravej hornej časti obrazovky sa objaví
.
Obsah na obrazovke zariadenia konferenciéra sa zobrazí na obrazovkách zariadení účastníkov.
Zastavenie funkcie zdieľania obrazovky
Ťuknite na položky
obrazovku mítingu.
→ Stop sharing. Zariadenie zastaví zdieľanie obrazovky a zobrazí
115
Užitočné aplikácie a funkcie
Zmena konferenciéra
Konferenciéra môže zmeniť hostiteľ mítingu a aktuálny konferenciér.
1 Ťuknite na a vyberte účastníka, ktorého chcete určiť za konferenciéra.
2 Ťuknite na Make presenter.
3 Vedľa názvu konta prezentujúceho sa zobrazí symbol
.
Zatvorenie alebo skončenie mítingu
Ťuknite na položky
→ End meeting alebo Leave meeting.
Keď počas mítingu zlyhá sieťové spojenie
Ak míting stále prebieha, znovu sa k nemu pripojte.
Ak sa míting skončil, spustite ho znovu.
116
Užitočné aplikácie a funkcie
Businessweek+
Táto aplikácia umožňuje získať najnovšie správy o finančníctve, obchode, trhoch a ďalších
oblastiach.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Businessweek+.
Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Preberanie článku
1 Rýchlo pohybujte cez položky podľa dátumu a zobrazte titulné strany.
Na hlavnej obrazovke aplikácie Businessweek+ môžete použiť jednu z nasledovných
možností:
• : Zmena režimu zobrazenia.
• : Prístup do zoznamu prevzatých čísiel časopisu.
• : Prístup do uložených článkov podľa kategórie.
• : Zobraziť podrobné informácie o aplikácii alebo zmeniť nastavenia.
2 Ťuknite na položku Download. Zobrazí sa obrázok, ktorý uvádza stav preberania.
Ak si chcete prevziať viac článkov, rýchle pohybujte medzi obálkami.
117
Užitočné aplikácie a funkcie
Otváranie a zobrazenie článkov
Po dokončení preberania ťuknite na obálku čísla časopisu a rýchlo pohybujte medzi stránkami.
Počas zobrazenia článku môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:
• : Prístup do zoznamu prevzatých čísiel časopisu.
• : Prehrať dostupné video alebo skladbu.
• : Prístup do uložených článkov podľa kategórie.
• : Zobraziť a vyhľadať register rôznych firiem.
• : Zobraziť nadpisy alebo články podľa kategórie.
• : Článok uložiť do zoznamu spiniek.
• : Zmena veľkosti písma.
• : Odoslať aktuálnu stranu ostatným.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od článku, ktorý si prezeráte.
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými zariadeniami, v ktorých
je nainštalovaná aplikácia Dropbox.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej resetovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Použite nasledujúce funkcie:
• : Odovzdať alebo otvoriť súbory. Ťuknutím na položky → Upload here odovzdáte
súbory.
• : Zobraziť odovzdané fotografie alebo videá. Ťuknite na položku
alebo vytvoríte albumy.
• : Otvoriť súbory v zozname obľúbených položiek.
• : Zobraziť upozornenia.
118
, čím súbory zmažete
Užitočné aplikácie a funkcie
Evernote
Táto aplikácia umožňuje vytvárať, synchronizovať a zdieľať multimediálne poznámky. Do
poznámok môžete pridávať značky alebo ich môžete zoradiť do poznámkového bloku, aby ste
mohli svoje nápady efektívnejšie spravovať.
Ťuknite na položku Evernote na obrazovke s aplikáciami.
Prihláste sa na svoje konto Evernote. Ak nemáte konto Evernote, vytvorte si ho. Podľa pokynov na
obrazovke dokončite nastavenie.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobraziť ukladací priestor
alebo informácie o konte.
Vyhľadávanie poznámok.
Poznámky zosynchronizujte
so svojim kontom alebo
zmeňte nastavenia.
Poznámky zostaviť
pomocou rôznych možností.
Aktualizované oznámenia
týkajúce sa tipov môžete
zobraziť pomocou ďalších
funkcií.
Poznámky zobraziť v
rôznych režimoch.
119
Užitočné aplikácie a funkcie
Vytváranie poznámok
Poznámku môžete vytvoriť pomocou obrázkov, hlasových záznamov a ďalších príloh. Vyberte
možnosť na vytvorenie poznámky.
Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Nastavte pripomienku k poznámke.
• : Priložte súbory alebo použite ďalšie možnosti.
• : Nasnímajte fotografiu a priložte ju k poznámke.
• → Save: Uloženie poznámky.
• → Notebook: Vybrať miesto uloženia.
• → Tags: Pridať značku k poznámke.
• → Set location: Pridať miesto uloženia k poznámke.
• → Settings: Prístup k ďalším možnostiam.
Odstránenie poznámok
Ťuknite na poznámku, podržte na jej prst a potom ťuknite na položku Delete.
Flipboard
Táto aplikácia umožňuje zobraziť aktívne aktualizácie sociálnej siete a správy v prispôsobenom
formáte časopisu.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej resetovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Na hlavnej obrazovke Flipboard si môžete vyberať z rôznych článkov a predplatených časopisov.
120
Užitočné aplikácie a funkcie
Hancom Office Viewer
Informácie o aplikácii Hancom Office Viewer
Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek a
prezentácií.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na Hancom Office Viewer.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hľadanie dokumentov
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na Hancom Office Viewer.
Ak si chcete dokument prezrieť, ťuknite na Open.
Vytvorenie priečinka.
Zoraďovanie dokumentov a
priečinkov.
Výber dokumentov alebo
priečinkov.
Obnoviť nové dokumenty a
priečinky.
Zmena režimu zobrazenia.
Naposledy použité dokumenty vyhľadáte tak, že ťuknete na Recent Documents.
121
Užitočné aplikácie a funkcie
Čítanie dokumentov
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na Hancom Office Viewer.
Ťuknite na dokument v Posledné dokumenty alebo v priečinku.
Ťuknite na alebo a potom použite jednu z nasledujúcich možností:
Textový procesor
• Find: Vyhľadávanie textu.
• Zoom: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Document Info: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
• Show/Hide Comments: Zobrazenie alebo skrytie komentárov v dokumente.
• Print: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti
Aplikácia Mobile printing.
• Send: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
• About: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom Office.
Prezentácia
• Find: Vyhľadávanie textu.
• Zoom: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Document Info: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
• Slide Show: Spustenie prezentácie od prvej stránky.
• From Current Slide: Spustenie prezentácie od aktuálnej stránky.
• Show Presenter View: Zobrazenie nástrojov prezentácie na zariadení pri jeho pripojení k
externému monitoru.
• Print: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti
Aplikácia Mobile printing.
• Send: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
• About: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom Office.
122
Užitočné aplikácie a funkcie
Hárok
• Find: Vyhľadávanie textu.
• Zoom: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Document Info: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
• Sort: Usporiadanie buniek podľa zadaného kritéria.
• Show Formulas: Zobrazenie vzorcov v bunkách namiesto ich vypočítaných výsledkov.
• Freeze Panes: Udržanie vybraného riadka na mieste.
• Gridlines: Zobrazenie alebo skrytie čiar mriežky.
• Show All Comments: Zobrazenie alebo skrytie poznámok v dokumente.
• Print Area: Výber oblasti určenej na tlač.
• Print: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti
Aplikácia Mobile printing.
• Send: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
• About: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom Office.
PDF
• Hľadať: Vyhľadávanie textu.
• Odoslať: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
• Vlastnosti: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
• Priblíženie: Zmena veľkosti zobrazenia.
• Hide comments / Show comments: Zobrazenie alebo skrytie komentárov v dokumente.
• Zvislé posúvanie na stránke / Continuous view / Vodorovné posúvanie na stránke:
Zmena režimu zobrazenia.
• Zobrazenie na čítanie: Zobrazenie len obsahu dokumentu bez okrajov.
• Prejsť na stranu: Prechod na určenú stránku.
• Záložky: Zobrazenie záložiek v dokumente.
• Tlačiť: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti
Aplikácia Mobile printing.
Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od vybraného súboru.
123
Užitočné aplikácie a funkcie
Spravovanie dokumentov
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na Hancom Office Viewer.
Pri prehľadávaní dokumentu ťuknite na
jednu z nasledovných možností.
, vyberte dokumenty alebo priečinky a potom použite
• : Premenovať dokument alebo priečinok.
• : Skopírovať dokumenty alebo priečinky do iného priečinka.
• : Dokumenty alebo priečinky presunúť do iného priečinka.
• : Odstrániť dokumenty alebo priečinky.
• : Odoslať dokumenty iným alebo ich zdieľať.
NYTimes
Táto aplikácia umožňuje prezerať a navigovať v článkoch a viac.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
1 Ťuknite na položku NYTimes na obrazovke s aplikáciami.
2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Po zobrazení hlavnej obrazovky aplikácie NYTimes môžete použiť jednu z nasledovných
možností:
• : Obnoviť zoznam článkov.
• : Vyhľadávať články.
• : Vstupovať do ďalších možností alebo zmeniť nastavenia.
3 Ťuknite na článok, ktorý si chcete prečítať.
Počas zobrazenia článku môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:
• : Zobraziť komentáre ostatných čitateľov v článku.
• : Odoslať aktuálnu stranu ostatným.
• : Článok uložiť do svojho zoznamu.
• : Pridať vlastné komentáre do článku.
• : Vstupovať do ďalších možností alebo zmeniť nastavenia.
124
Užitočné aplikácie a funkcie
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie kont.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Google+
Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež
zálohovať svoje fotografie a videá a viac.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.
Filmy Play
Sledovať videá zdieľané vo vašom zariadení a preberať rôzny obsah na sledovanie z aplikácie
Obchod Play.
Knihy Play
Preberať rôzne knihy z aplikácie Obchod Play a čítať ich.
125
Užitočné aplikácie a funkcie
Kiosk Play
Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.
Hry Play
Preberať hry z aplikácie Obchod Play aj hrať ich s inými.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a
nahrali ich na Google+.
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
Nastavenia Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
126
Pripojenie k iným
zariadeniam
Bluetooth
O funkcii Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
127
Pripojenie k iným zariadeniam
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA
→ Bluetooth, ťuknutím na prepínač Bluetooth ju aktivujte a potom ťuknite na položku
VYHĽADAŤ.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak chcete zariadenie pre iné zariadenia nastaviť ako viditeľné, ťuknite na názov zariadenia.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Na obidvoch zariadeniach spárovanie potvrďte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete
spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Alebo svoje zariadenie nastavte ako viditeľné pre
iné zariadenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.
128
Pripojenie k iným zariadeniam
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijatý
→ Album → Download.
obrázok sa uloží do priečinka Galéria →
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA →
Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam s párovanými zariadeniami.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, s ktorým párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Wi-Fi Direct
Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Wi-Fi, a
potom ťuknutím na prepínač Wi-Fi aktivujte túto funkciu.
2 Postupne ťuknite na položky
→ Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Ak chcete zmeniť názov zariadenia, postupne ťuknite na položky → Premenovať
zariadenie.
4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
129
Pripojenie k iným zariadeniam
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie
sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
→ Album → Download.
Prijatý obrázok sa uloží do priečinka Galéria →
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA →
Wi-Fi.
2 Postupne ťuknite na položky
→ Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, postupne ťuknite na položky UKONČIŤ PRIPOJENIE → OK.
130
Pripojenie k iným zariadeniam
Rýchlo pripojiť
O rýchlom pripojení
Táto funkcia slúži na jednoduché vyhľadanie a pripojenie zariadení v blízkosti.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
• Názov zariadenia sa môže líšiť v závislosti od zariadení s funkciou Bluetooth, s ktorými
sa páruje. Napríklad názov zariadenia sa môže zobraziť ako BT MAC.
Pred použitím tejto funkcie
• Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré podporuje funkciu Rýchle pripojenie, zapnite obrazovku, aby
bolo detekovateľné.
• Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, sa uistite, že je zapnutá
funkcia Wi-Fi Direct alebo Bluetooth.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na Rýchlo pripojiť.
Ak túto funkciu používate po prvýkrát, vyberte možnosť viditeľnosti a ťuknite na položku
ŠTART.
Keď sa tento panel otvorí, funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky aktivujú a zariadenie
vyhľadá zariadenia v blízkosti.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia. Prepojenie medzi
zariadeniami vykonáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete umožniť zariadeniam nachádzajúcim sa v blízkosti, aby vyhľadali vaše zariadenie
a pripojili sa k nemu, ťuknite na položky → Nastavenie viditeľnosti zariadenia →
Zviditeľnenie zariadenia a potom vyberte príslušnú možnosť.
131
Pripojenie k iným zariadeniam
Opakované vyhľadávanie zariadení
Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.
Ťuknite na položku
a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.
Deaktivovanie funkcie rýchleho pripojenia
Funkcia rýchleho pripojenia sa deaktivuje tak, že v hornej časti obrazovky ťuknete na ikonu
Prípadne ťuknite na položku
.
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na Rýchlo pripojiť.
2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
3 Vyberte mediálnu kategóriu.
4 Zvoľte obsah, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na položku HOTOVO.
Vaše zariadenie odošle obsah do pripojeného zariadenia.
132
.
Pripojenie k iným zariadeniam
SideSync 3.0
Informácie o aplikácii SideSync 3.0
Táto aplikácia umožňuje ovládať obrazovku smartfónu prostredníctvom obrazovky virtuálneho
smartfónu na vašom tablete.
• Na svojom tablete si môžete prezerať správy alebo používať konverzačnú miestnosť
smartfónu.
• Na svojom tablete môžete na väčšom displeji sledovať video, ktoré hrá na smartfóne.
• Presúvaním môžete súbory jednoducho prenášať z tabletu do smartfónu.
Pred používaním tejto aplikácie
• Váš tablet aj smartfón musia podporovať priame pripojenie k sieti Wi-Fi Direct.
• Aplikácia SideSync 3.0 musí byť nainštalovaná na tableta aj na smartfóne.
Ak nie je nainštalovaná na žiadnom zariadení, prevezmite a nainštalujte si ho z Galaxy Apps
alebo z Obchod Play.
• Aplikáciu SideSync 3.0 možno používať len v zariadeniach so systémom Android s verziou 4.4
alebo vyššou.
Pripojenie tabletu a smartfónu
1 Na obrazovke s aplikáciami v tablete ťuknite na SideSync 3.0.
2 Spustite aplikáciu SideSync 3.0 v smartfóne.
133
Pripojenie k iným zariadeniam
3 Tablet vyhľadáva dostupné smartfóny automaticky.
Vyberte jeden z nasledovných smartfónov.
4 Na obrazovke smartfónu ťuknite na OK.
134
Pripojenie k iným zariadeniam
5 Na tablete sa zobrazí virtuálna obrazovka smartfónu a obrazovka na smartfóne sa vypne.
135
Pripojenie k iným zariadeniam
Používanie obrazovky virtuálneho smartfónu
Prehľadajte obrazovku a použite aplikácie na obrazovke virtuálneho smartfónu. Môžete odosielať
alebo prijímať správy, alebo konverzovať s ostatnými.
• Niektoré funkcie, ako napríklad Zrkadlenie obrazovky, nemusia na obrazovke
virtuálneho smartfónu fungovať.
• Virtuálna obrazovka smartfónu sa môže líšiť v závislosti od smartfónu.
Zminimalizujte obrazovku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Maximalizujte obrazovku, aby
vyplnila obrazovku tabletu.
Otáčanie obrazovky
Zatvorenie aplikácie SideSync 3.0.
Zachytenie obsahu obrazovky
Otvorenie rovnakej webovej
stránky vo webovom prehliadači v
tablete.
Obrazovka virtuálneho smartfónu
Tlačidlo Spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Domov
Premiestnenie obrazovky virtuálneho smartfónu
Obrazovku virtuálneho smartfónu premiestnite na iné miesto tak, že ťuknete na jej horný okraj a
potiahnete a na iné miesto.
136
Pripojenie k iným zariadeniam
Úprava veľkosti obrazovky virtuálneho smartfónu
1 Ťuknite a podržte položku v pravej spodnej časti obrazovky virtuálneho smartfónu.
2 Keď sa objaví rámik, veľkosť upravíte tak, že tento rámik potiahnete.
Zadávanie textu
Pri zadávaní textu na obrazovke virtuálneho smartfónu sa zobrazí klávesnica tabletu. Text zadajte
pomocou tejto klávesnice.
Prepínanie medzi obrazovkou smartfónu a obrazovkou virtuálneho
smartfónu
Obrazovku smartfónu a obrazovku virtuálneho smartfónu nemožno používať súčasne. Keď
používate obrazovku virtuálneho smartfónu na tablete, obrazovka na smartfóne sa vypne.
Používanie obrazovky smartfónu
Na smartfóne stlačte tlačidlo Domov, čím obrazovku na smartfóne zapnete a obrazovku
virtuálneho smartfónu na tablete vypnete.
137
Pripojenie k iným zariadeniam
Používanie obrazovky virtuálneho smartfónu
Na obrazovke tabletu ťuknite na položku PREPNÚŤ NA TABLET, čím obrazovku virtuálneho
smartfónu na tablete zapnete a obrazovku na smartfóne vypnete.
Prehrávanie hudby alebo videa na tablete
Možnosť prehrávania hudby alebo videí uložených v smartfóne cez obrazovku a reproduktor na
tablete.
1 Možnosť otvárania hudby alebo videí na obrazovke virtuálneho smartfónu na tablete.
2 Vybraný súbor sa prehrá na obrazovke tabletu a cez reproduktor.
Počas prehrávania môžete upravovať hlasitosť na obrazovke virtuálneho smartfónu alebo tabletu.
Kopírovanie súborov medzi zariadeniami
Kopírovanie súborov zo smartfónu do tabletu
1 Ťuknite na súbor a podržte ho na obrazovke virtuálneho smartfónu.
2 Vyberte súbory, ktoré chcete kopírovať, podržte zvolený súbor a potom ho potiahnite na
obrazovku tabletu.
3 Na obrazovke tabletu sa otvorí zložka Moje súbory. Vyberte priečinok, do ktorého chcete
súbor uložiť, a ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
Kopírovanie súborov z tabletu do smartfónu
1 Podržte súbor na obrazovke tabletu.
2 Vyberte súbory, ktoré chcete kopírovať, podržte zvolený súbor a potom ho potiahnite na
obrazovku virtuálneho smartfónu.
3 Na obrazovke virtuálneho smartfónu sa otvorí zložka Moje súbory. Vyberte priečinok, do
ktorého chcete súbor uložiť, a ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
138
Pripojenie k iným zariadeniam
Používanie funkcií v tablete
Funkcie na uskutočňovanie telefonických hovorov v smartfóne môžete používať s reproduktorom
a mikrofónom tabletu. Pomocou virtuálnej obrazovky smartfónu prijmite prichádzajúci hovor
alebo uskutočnite hovor.
Ďalšie informácie o funkciách na uskutočňovanie telefonických hovorov nájdete v
používateľskej príručke dodanej k smartfónu.
Remote PC
Spustenie aplikácie Remote PC
Táto aplikácia umožňuje zobraziť a ovládať obrazovku vášho počítača zo zariadenia po jeho
prepojení s počítačom cez sieť Wi-Fi alebo lokálnu sieť. Súbory si môžete rovnako jednoducho
prezerať a prenášať medzi svojim zariadením a počítačom.
Pred používaním tejto aplikácie
• Zaistite si zaregistrovanie konta Samsung.
• Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
• Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Agent.
• Ak chcete funkciu používať, postupujte podľa nasledujúcich krokov v číselnom poradí:
1. Zaregistrujte si zariadenie vo svojom konte Samsung.
2. Zaregistrujte si počítač vo svojom konte Samsung.
3. Zariadenie a počítač diaľkovo prepojte.
139
Pripojenie k iným zariadeniam
Registrácia zariadenia
1 Na obrazovke s aplikáciami vo vašom zariadení ťuknite na položku Remote PC.
2 Na uvítacej obrazovke ťuknite na položku Ďalej.
Spustiť aplikáciu.
3 Ťuknite na PRIHLÁSIŤ SA, zadajte názov svojho konta Samsung a heslo, a potom znovu
ťuknite na PRIHL. SA.
Ak ešte nemáte zaregistrované konto Samsung, vytvorte si ho pomocou pokynov na
obrazovke.
Registrácia počítača
1 Na počítači spustite webový prehliadač a prejdite na remotepc.rview.com.
2 Prihláste sa na svoje konto Samsung.
Prihlásiť sa musíte na rovnaké konto Samsung, aké používate na svojom zariadení.
3 Ak v počítači nie je nainštalovaný program Agent, nainštalujte ho.
Pri zadávaní zobrazovaného názvu počítača, nastavení proxy a hesla postupujte podľa
pokynov na obrazovke. Ak chcete získať viac informácií o nastavení servera proxy, kontaktujte
správcu siete.
Po dokončení inštalácie sa na paneli úloh počítača zobrazí ikona
140
.
Pripojenie k iným zariadeniam
4 Ťuknite na položku Skontrolovať pripojenie (Refresh).
Prepojenie zariadenia a počítača na diaľku
1 Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Remote PC.
2 Ťuknite na položku obnoviť.
Zobrazte názov
počítača.
Zariadenie a počítač
diaľkovo prepojte.
3 Ťuknite na položku ON.
4 Zadajte heslo spojenia a ťuknite na OK.
Ak si heslo nepamätáte, ťuknite na položku Zabudli ste heslo?.
5 Spojenie sa vytvorí a vy môžete počítač ovládať diaľkovo zo svojho zariadenia.
141
Pripojenie k iným zariadeniam
Ovládanie počítača prostredníctvom zariadenia
Po prepojení týchto zariadení môžete v zariadení zobraziť a ovládať obrazovku počítača. Môžete
tiež otvárať a upravovať súbory na počítači a prenášať ich na zariadenie.
Rolujte obrazovkou.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Ťuknite na obrazovku a potom na
možností:
Stav pripojenia
na spodku obrazovky a použite jednu z nasledovných
• Myš: Zobrazenie ukazovateľa myši na obrazovke zariadenia.
• Klávesnica: Otvorenie klávesnice na zadanie textu do vybratého textového poľa.
• Vzdialený prieskumník: Otvorenie správcu súborov na vyhľadávanie súborov a prenos
súborov medzi pripojenými zariadeniami.
• Prepnúť okno: Prepínanie medzi dvoma monitormi, ak je počítač pripojený k dvom
monitorom.
• Zatvoriť: Zatvoriť aktuálne spustenú aplikáciu.
• Ďalšie:
– – Pevná obrazovka: Uzamknutie obrazovky zariadenia, aby nebolo možné používať funkcie
zväčšenia a posúvania.
– – Nastavenia pripojenia: Zmena nastavení pripojenia.
– – Ctrl + Alt + Delete: Otvoriť správcu úloh vo vašom počítači.
– – Odpojiť: Ukončenia pripojenia medzi zariadením a počítačom.
142
Pripojenie k iným zariadeniam
Prenos súborov medzi zariadením a počítačom
1 Ťuknite na položky → Vzdialený prieskumník.
2 Podržte súbor na paneli správcu súborov počítača. Potom ho potiahnite na panel správcu
súborov zariadenia. Súbor možno premiestňovať z jedného miesta na druhé.
Správca súborov
počítača
Správca súborov
zariadenia
Odpojenie zariadenia a počítača
Na zariadení postupne ťuknite na položky
V počítači kliknite pravým tlačidlom myši na
→ OK.
na paneli úloh a ukončite program Agent.
143
Pripojenie k iným zariadeniam
Screen Mirroring
O funkcii Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah.
Zariadenia s podporou
Screen Mirroring
(modul AllShare Cast,
HomeSync)
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
144
Pripojenie k iným zariadeniam
Screen Mirroring na televízore
Skôr, než televízor prepojíte so svojim zariadením, televízor prepojte so zariadením, na ktorom
je povolené zrkadlenie obrazovky. O nastavení prepojenia sa dočítate v Používateľskej príručke
zariadenia. Nasledovné akcie sú príkladom zobrazovania obsahu na televízore pripojenom
prostredníctvom modulu AllShare Cast.
1 Zariadenie, na ktorom je povolené zrkadlenie obrazovky, pripojte pomocou kábla HDMI k
televízoru.
2 Na televízore zvoľte režim pripojenia, napr. HDMI alebo externé zariadenie.
3 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA →
Screen Mirroring.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
Ak zariadenie zapájate po prvýkrát, ťuknite na názov modulu v zozname a podržte ho
a zadajte číslo PIN zobrazené na obrazovke televízora.
5 Otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na
zariadení.
145
Pripojenie k iným zariadeniam
Aplikácia Mobile printing
Zariadenie pripojte k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pripojenie k tlačiarni
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Tlač,
vyberte typ tlačiarne a potom ťuknutím na prepínač v hornom pravom rohu obrazovky ju zapnite.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
Vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť ako predvolenú tlačiareň.
Ak chcete pridať tlačiarne ručne, ťuknite na položky → Pridať tlačiareň → ADD PRINTER,
zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, ťuknite na položku → Nastavenia.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky → Tlač
→
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
146
Zariadenie a správca dát
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Informácie o
zariadení → Aktualizácie softvéru → Aktualizovať teraz.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti
Samsung. Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung
Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom
okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Viac informácií o
postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
147
Zariadenie a správca dát
Prenos súborov medzi zariadením a počítačom
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
• Neodpájajte zariadenie od počítača počas prehrávania súborov uložených v zariadení
na pripojenom počítači. Po dokončení prehrávania súboru odpojte zariadenie od
počítača.
• Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
148
Zariadenie a správca dát
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach spoločnosti Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z
webovej lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr.
Použitie konta Google
1 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Zálohovanie a resetovanie a potom
začiarknite možnosť Zálohovať moje údaje.
3 Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné
konto.
Ak chcete obnoviť údaje, v sprievodcovi inštaláciou sa prihláste na svoje konto Google.
Sprievodcu inštaláciou môžete spustiť a otvoriť tak, že v zariadení obnovíte údaje na
továrenské nastavenie. Ak sa na svoje konto Google neprihlásite v sprievodcovi inštaláciou,
zálohované údaje nemožno obnoviť.
149
Zariadenie a správca dát
Použitie konta Samsung
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ →
Kontá → Pridať konto → Samsung konto a potom sa prihláste na vaše konto Samsung.
2 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
3 Postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Cloud → Zálohovanie, začiarknite položky,
ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položky ZÁLOHOVAŤ TERAZ → ZÁLOHOVAŤ.
Ak chcete údaje obnoviť, otvorte obrazovku s aplikáciami, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Cloud → Obnoviť, vyberte položky a potom ťuknite na
možnosť OBNOVIŤ TERAZ.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Zálohovanie
a resetovanie → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ
VŠETKO. Zariadenie sa reštartuje automaticky.
150
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku
.
PRIPOJENIA
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Wi-Fi a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Wi-Fi.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
• Pomoc: Zobrazenie informácií pomocníka o Wi-Fi.
151
Nastavenia
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Postupne ťuknite na položky → Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku.
Nastavenie oznamovania siete
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťuknite na položku → Pokročilé a zaškrtnite možnosť Sieťové
oznámenie.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Bluetooth a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Bluetooth.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov pomocou funkcie Bluetooth.
• Premenovať zariadenie: Zmena názvu zariadenia.
• Pomoc: Zobrazenie informácií pomocníka o funkcii Bluetooth.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Letový režim.
152
Nastavenia
Využitie dát
Môžete sledovať prenos dát v zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Využitie dát.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Mobilné prístupové body: Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám
spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → GPS a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač GPS.
• Mód: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o
vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
• Moje miesta: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej
aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Ďalšie siete.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Ethernet
Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť
použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.
153
Nastavenia
Blízke zariadenia
Zmeňte nastavenia zdieľania obsahu, keď zariadenia pripájate k zariadeniam v blízkosti.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Blízke zariadenia a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia.
• Názov zariadenia: Zobrazenie názvu mediálneho servera v zariadení.
• Obsah na zdieľanie: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto
zariadeniu.
• Odmietnuté zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k
tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Prijím. súborov z iných zariadení: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov
z iných zariadení.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb
typu cloud.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Tlač.
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky PRIPOJENIA → Screen Mirroring.
154
Nastavenia
ZARIADENIE
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na ZARIADENIE → Zvuky a oznámenia.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Vyzváňací tón oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce
správy.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Zobrazenie.
• Písmo:
– – Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
– – Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Rotácia obrazu: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zobrazenia
zariadenia.
– – Inteligentné otáčanie: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej
tváre.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Režim obrazovky:
– – Adaptívne zobrazenie: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
– – AMOLED kino: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
– – AMOLED fotografia: Použite tento režim, ak chcete, aby zafarbenie displeja vyzeralo ako
skutočné.
– – Základný: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
155
Nastavenia
• Režim čítania: Výber aplikácií, ktoré budú používať režim čítania. V režime čítania bude
zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
• Autom. upraviť tón obraz.: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu úpravou jasu
displeja.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri jeho nabíjaní
alebo po pripojení k stolnému doku.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie doby, počas ktorej zostáva zapnuté
podsvietenie tlačidiel Naposledy spustené aplikácie a podsvietenie tlačidla Späť.
• Zvýšiť citlivosť na dotyk: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné použiť dotykový displej
s rukavicami na rukách.
V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa
zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.
Pozadie
Zmena nastavení tapety.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Pozadie.
• Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre klasickú domovskú obrazovku.
• Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
• Domovská a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre klasickú domovskú
obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka.
• Uzamknutie obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej metódy uzamknutia obrazovky.
• Možnosti miniaplikácie hodín: Konfigurácia nastavení pre widget hodín.
– – Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
– – Zobraziť dátum: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
156
Nastavenia
• Odkazy: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej
obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Informácie o vlastníkovi: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
Viac okien
Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Viac okien a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Viac okien.
• Otvoriť v zobrazení viacerých okien: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia
zobrazenia viacerých okien pri otvorení súborov v časti Moje súbory alebo Video. Zariadenie
aktivuje túto funkciu taktiež pri prezeraní príloh v správach.
Panel oznámení
Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Panel oznámení.
• Nastavenie jasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazoval panel
nastavenia jasu.
• Odporúčané aplikácie: Nastavenie zariadenia na zobrazenie zoznamu odporúčaných aplikácií
na paneli oznámení na základe vašich akcií, ako je napríklad pripojenie náhlavnej súpravy k
zariadeniu.
• Nast. tlač. rýchl. nast.: Zmena usporiadania tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení.
Panel s nástrojmi
Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo panel nástrojov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Panel s nástrojmi a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač Panel s nástrojmi.
Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré sa majú zobraziť na paneli nástrojov. Ak chcete upraviť
zoznam aplikácií, ťuknite na položku .
157
Nastavenia
Pohyby
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Pohyby.
• Stlmenie/pozastav.:
– – Položenie dlane na obrazovku: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo budíky alebo
pozastavilo prehrávanie média, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.
– – Inteligentná pauza: Nastavenie zariadenie tak, aby zastavilo prehrávanie videa, keď sa
nepozeráte na obrazovku.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.
Zjednodušenie ovládania
Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti
Informácie o zjednodušení ovládania.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Zjednodušenie
ovládania.
Používatelia
Nastavenie a spravovanie používateľských profilov pre osobné nastavenia. Ďalšie informácie
nájdete v časti Viac používateľov.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Používatelia.
Súkromný režim
Nastaviť zariadenie tak, aby zabránilo iným používateľom v prístupe k vášmu osobnému obsahu
aktiváciou súkromného režimu.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Súkromný režim a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač Súkromný režim.
• Typ príst. do súkr. rež.: Nastavenie spôsobu odblokovania, čím sa aktivuje súkromný režim.
158
Nastavenia
Skener odtlačkov
Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho
konta Samsung.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Skener odtlačkov.
• Správca odtlačkov prstov: Registrácia alebo zmazanie údajov o odtlačkoch prstov.
• Zmeniť záložné heslo: Zmena záložného hesla, ak zariadenie nerozozná odtlačok prsta.
• Uzamknutie obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Overiť konto Samsung: Nastavenie zariadenia na overenie vášho konta Samsung
prostredníctvom odtlačkov prstov.
159
Nastavenia
VŠEOBECNÉ
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Kontá.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným
priestorom Dropbox.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Cloud.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Zálohovanie a
resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Jazyk a vstup.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
160
Nastavenia
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Vyberte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia na opravu slov s pravopisnými chybami a
neúplných slov ťuknutím na medzerník.
• Aut. počiat. veľké písm.: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
• Swype:
– – Žiadny: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
– – Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
– – Pohyb kurzora: Aktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici na presúvanie
kurzora posúvaním prsta po klávesnici.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Vibrovanie: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
Hlas. zadávanie textu Google
• Zvoľte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
161
Nastavenia
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
162
Nastavenia
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Príslušenstvo.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Batéria.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Šetrenie energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie
energie.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Šetrenie energie.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
– – Obmedziť výkon: Zariadenie nastaviť tak, aby obmedzilo rôzne možnosti, ako napríklad
vypnutie naposledy spustených aplikácií a podsvietenie tlačidla Späť.
– – Režim odtieňov sivej: Nastavenie zariadenia tak, aby na displeji zobrazovalo všetky farby
ako sivé tóny.
• Režim extrémneho šetrenia energie: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby
batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k
aplikácii.
Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa
zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia
a prevádzkových podmienok.
163
Nastavenia
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Ukladací priestor.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Zabezpečenie.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
164
Nastavenia
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní
zobrazovali.
• Aktual. politiky zabezp.: Nastavenie zariadenia tak, aby kontrolovalo a preberalo aktualizácie
zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o
zabezpečení spoločnosti Samsung.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Informácie o
zariadení.
APLIKÁCIE
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky APLIKÁCIE → Správca aplikácií.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky APLIKÁCIE → Predvolené aplikácie.
165
Zjednodušenie ovládania
Informácie o zjednodušení ovládania
Možnosti zjednodušenia ovládania sú špeciálne funkcie pre ľudí s telesným postihnutím ako napr.
postihnutie zraku alebo sluchu. Používať môžete nasledujúce funkcie:
• Aplikácia TalkBack
• Zmena veľkosti písma
• Zväčšovanie obrazovky
• Pripomienky oznámenia
• Obrátenie farieb displeja
• Nastavenie farieb
• Vypnúť všetky zvuky
• Blikajúci oznam
• Nastavenie vyváženia zvuku
• Režim monofónneho zvuku
• Prispôsobenie nastavení titulkov
• Doplnkové ponuky
• Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného podržania
• Režim ovládania interakcie
• Režim jedného ťuknutia
• Správa nastavení zjednodušenia ovládania
Ak chcete použiť ponuky zjednodušenia ovládania, na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite
na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zjednodušenie ovládania.
166
Zjednodušenie ovládania
Používanie tlačidla Domov na otváranie ponúk
Zjednodušenie ovládania
Nasledovné ponuky zjednodušenia ovládania sa vám sprístupnia po tom, keď rýchlo stlačíte
tlačidlo Domov tri krát.
• Zjednodušenie ovládania
• TalkBack
• Negatívne farby
• Interakčné ovládanie
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Priamy prístup. Potom
zvoľte ponuku Zjednodušenie ovládania, ktorá sa má zobraziť, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo
Domov.
Ak vyberiete viac ako jednu ponuku, zariadenie zobrazí kontextové okno s otázkou, ktorá
ponuka by sa mala použiť zakaždým, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov. Ak chcete v
ponukách Zjednodušenie ovládania zapnúť možnosť Ovládanie interakcií, aktivujte túto funkciu.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač
Ovládanie interakcií.
Hlasová spätná väzba (TalkBack)
Aktivácia alebo deaktivácia aplikácie TalkBack
Keď aktivujete aplikáciu TalkBack, zariadenie prečíta text na obrazovke alebo text zvolenej funkcie
nahlas. Táto aplikácia je užitočná, ak nevidíte na obrazovku.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack.
2 Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač v hornom rohu obrazovky.
Ak chcete aktivovať funkciu TalkBack, ťuknite na prepínač v hornom rohu obrazovky, a potom
dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
3 Ťuknite na tlačidlo OK.
Ak chcete funkciu TalkBack vypnúť, ťuknite na tlačidlo OK a potom ťuknite na ľubovoľné
miesto na obrazovke.
167
Zjednodušenie ovládania
Po aktivácii aplikácie TalkBack poskytne zariadenie hovorenú odozvu a nahlas číta vami zvolené
funkcie. Ak máte nové oznámenia, zariadenie poskytne hovorenú odozvu aj po vypnutí obrazovky.
Keď aktivujete funkciu Preskúmanie dotykom počas používania aplikácie TalkBack, zariadenie
nahlas prečíta vybrané položky. Zariadenie najskôr nahlas prečíta položky na obrazovke, keď na
ne ťuknete. Potom zariadenie vykoná funkciu alebo otvorí aplikáciu, ak ťuknete rýchlo dvakrát
na ľubovoľné miesto na obrazovke. Ak je funkcia Preskúmanie dotykom vypnutá, zariadenie
nedokáže vykonávať rôzne funkcie, ktoré si vyžadujú príkazy zadávané pohybmi prstov.
Ak chcete aktivovať funkciu Preskúmanie dotykom, otvorte obrazovku s aplikáciami a postupne
ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zjednodušenie ovládania → Zrak →
TalkBack → NASTAVENIA a potom začiarknite možnosť Preskúmanie dotykom.
Niektoré funkcie nie sú počas používania aplikácie TalkBack dostupné.
Ovládanie obrazovky pohybmi prstov
Displej môžete ovládať pomocou rôznych gest prstov pri používaní aplikácie TalkBack. Ak je
funkcia Preskúmanie dotykom vypnutá, zariadenie nedokáže vykonávať niektoré funkcie, ktoré si
vyžadujú príkazy zadávané gestami prstov.
Ak chcete aktivovať funkciu Preskúmanie dotykom, otvorte obrazovku s aplikáciami a postupne
ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zjednodušenie ovládania → Zrak →
TalkBack → NASTAVENIA a potom začiarknite možnosť Preskúmanie dotykom.
• Preskúmanie obrazovky: Umiestnite prst na obrazovku a jeho posúvaním preskúmate
obrazovku. Vyberte a podržte položku a potom zariadenie prečíta túto položku nahlas. Keď
prst uvoľníte, položka pod prstom bude vybraná.
• Výber položiek: Položku vyberte ťuknutím na ňu. Alebo položku vyberte a podržte pri
prieskume displeja a potom prst odtiahnite.
• Otvorenie vybranej položky: Pri hlasnom čítaní vybratých položiek prst odtiahnite od položky,
keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto
na displeji.
• Výber predchádzajúcej položky: Na displeji rýchlo potiahnite jedným prstom smerom nahor
alebo doľava.
168
Zjednodušenie ovládania
• Výber ďalšej položky: Na displeji rýchlo rolujte jedným prstom smerom nadol alebo doprava.
• Listovanie v zoznamoch: Dvoma prstami posuňte obrazovku hore alebo dole.
• Návrat na predchádzajúcu stranu: Dvoma prstami rolujte po obrazovke smerom doprava.
• Presun na ďalšiu stranu: Dvoma prstami posuňte obrazovku smerom doľava.
• Odomknutie displeja: V rámci oblasti na odomykanie displeja sa dvoma prstami posuňte po
obrazovke akýmkoľvek smerom.
• Otvorenie panelu oznámení: Potiahnite hornú časť obrazovky dvoma prstami smerom dole.
• Otvorenie panelu rýchleho nastavenia: Potiahnite hornú časť obrazovky tromi prstami smerom
dole.
Nastavenia pohybov prstov pre funkciu TalkBack môžete nakonfigurovať v položke Správa gest.
Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia nastavení pohybov prstov.
Konfigurácia nastavení pohybov prstov
Pri používaní aplikácie TalkBack môžete na vykonávanie operácií používať gestá prstov. Môžete
vykonávať operácie, ako napríklad návrat na predchádzajúcu obrazovku, otvorenie Domovskej
obrazovky a ďalšie. Gestá prstov nakonfigurujte pred ich používaním.
Konfigurácia nastavení vertikálnych pohybov
Môžete použiť dvojdielne vertikálne gestá potiahnutím prsta zo spodnej časti obrazovky smerom
nahor alebo nadol, alebo naopak.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA → Správa gest → Gestá s
dvoma vertikálnymi pohybmi. Potom vyberte jednu z nasledujúcich funkcií:
• Prejdite na prvú alebo poslednú položku na obrazovke: Keď prst potiahnete po displeji
smerom hore a potom dole, vybraná bude prvá položka v hornej časti displeja. Keď prst
potiahnete po displeji smerom dole a potom hore, vybraná bude posledná položka na spodku
displeja.
• Prepínajte medzi možnosťami podrobnosti čítania: Keď prst potiahnete po displeji
smerom hore a potom dole, položka čítania sa zmení. Položka čítania sa zmení na stranu,
odsek, riadok, slovo, znak a predvolené nastavenie. Keď prst potiahnete po displeji smerom
dole a potom hore, položky čítania sa zmenia v opačnom poradí.
169
Zjednodušenie ovládania
Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek
Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať osem gest klávesových skratiek. Môžete
nakonfigurovať gestá, ako napríklad ťahanie prstom smerom nahor a potom doprava bez jeho
odtiahnutia a ďalšie. Gestá klávesových skratiek môžete zmeniť alebo k prázdnym klávesovým
skratkám priradiť funkcie.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → ZARIADENIE → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → TalkBack → NASTAVENIA → Správa gest. Vyberte pohyb a potom mu priraďte funkciu.
K dispozícii sú nasledujúce funkcie:
• Tlačidlo Späť: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
• Tlačidlo Domovská stránka: Otvorenie Domovskej obrazovky.
• Tlačidlo Nedávne aplikácie: Otvorenie zoznamu nedávno používaných aplikácií.
• Otvoriť upozornenia: Otvorenie panelu oznámení.
• Otvoriť globálnu kontextovú ponuku: Otvorenie globálnej kontextovej ponuky. Ťuknutím
a podržaním obrazovky otvoríte kruhovité globálne kontextové možnosti. Môžete použiť
funkcie ako napríklad Rýchla navigácia, Prečítať zhora, Hláskovať posledný výrok a
Prečítať od ďalšej položky. Potom preskúmajte možnosti nepretržitým kruhovým pohybom
prsta. Keď nájdete hľadanú možnosť, uvoľnením prsta položku zvolíte.
Ťuknutím na položku Pozastaviť spätnú väzbu vľavo hore na obrazovke pozastavíte hlasovú
odozvu.
Ťuknutím na položku Nastavenia aplikácie TalkBack vpravo hore na obrazovke získate
prístup k nastaveniam aplikácie TalkBack. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia
nastavení aplikácie TalkBack.
• Otvoriť miestnu kontextovú ponuku: Otvorí sa lokálna kontextová ponuka. Môžete si zvoliť
jednotku na čítanie textu na obrazovke. Keď túto funkciu používate počas zadávania textu,
sprístupnia sa kontextové možnosti, ako napríklad možnosti ovládania kurzora. Ťuknutím a
podržaním obrazovky otvoríte kruhovité kontextové možnosti. Potom preskúmajte možnosti
nepretržitým kruhovým pohybom prsta. Keď nájdete hľadanú možnosť, uvoľnením prsta
položku zvolíte.
• Prečítať zhora: Číta nahlas položky v poradí od prvej až po poslednú.
• Prečítať od ďalšej položky: Číta nahlas položky, ktoré v poradí nasledujú od vybranej
položky.
170
Zjednodušenie ovládania
Zmena čítania položiek
Pri používaní aplikácie TalkBack môžete na displeji počúvať text. Ak chcete vybrať text, ktorý
požadujete, prstom posúvajte hore, dolu, doľava alebo doprava. V predvolenom nastavení
zariadenie nahlas prečíta text vo zvolenej oblasti. Alebo môžete zariadenie nastaviť tak, aby čítalo
text v iných položkách, ako napr. riadky alebo odseky.
Zmena čítania položiek s použitím lokálnych kontextových možností
1 Vyberte text na čítanie.
2 Ťahaním prsta hore a potom doprava bez toho, aby ste ho uvoľnili, otvoríte lokálnu
kontextovú ponuku.
3 Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom prstom nakreslite kruh, čím preskúmate možnosti.
Keď budete počuť Zmena podrobnosti, prst odtiahnite.
4 Znovu ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom prstom nakreslite kruh, čím preskúmate
možnosti. Keď budete počuť čítanie položky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.
Viac informácií o tom, ako zmeniť gesto skratky na otvorenie lokálnych kontextových možností,
nájdete na Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek.
Zmena čítania položiek s použitím dvojdielnych vertikálnych gest
Keď prst potiahnete po displeji smerom hore a potom dole, položka čítania sa zmení. Položka
čítania sa zmení na stranu, odsek, riadok, slovo, znak a predvolené nastavenie. Keď prst potiahnete
po displeji smerom dole a potom hore, položky čítania sa zmenia v opačnom poradí.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA → Správa gest → Gestá s
dvoma vertikálnymi pohybmi → Prepínajte medzi možnosťami podrobnosti čítania.
Pomocou aktuálnej položky čítania môžete počúvať text, ktorý je vedľa aktuálne vybraného textu.
Ak si chcete vypočuť text ďalšej časti, potiahnite prst na displeji smerom dole alebo doprava.
Pomocou aktuálnej položky čítania môžete počúvať text, ktorý je pred aktuálne vybraným textom.
Ak si chcete vypočuť text predchádzajúcej časti, potiahnite prst na displeji smerom hore alebo
doľava.
171
Zjednodušenie ovládania
Pozastavenie aplikácie TalkBack
Globálne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom
dole a potom doprava. Keď zvolíte možnosť Pozastaviť spätnú väzbu v ľavej hornej časti
obrazovky, aplikácia TalkBack sa pozastaví.
Keď je aplikácia TalkBack pozastavená, môžete ju znova zapnúť tak, že zapnete displej, alebo inými
metódami. Ak chcete zmeniť spôsob obnovenia aplikácie TalkBack, na obrazovke s aplikáciami
postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zjednodušenie ovládania → Zrak
→ TalkBack → NASTAVENIA → Obnoviť z pozastavenia. Potom zvoľte možnosť.
Viac informácií o tom, ako zmeniť gesto pohybu na otvorenie globálnych kontextových ponúk,
nájdete na Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek.
Používanie funkcie rýchlej navigácie
Spolu s funkciou rýchlej navigácie získavate prístup k ponukám tak, že nakreslíte kruh na
obrazovku bez nutnosti posúvania nahor alebo nadol, aby ste položku zvolili.
Globálne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom
dole a potom doprava. Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom okolo ponuky prstom
nakreslite kruh, čím preskúmate možnosti. Keď budete počuť Rýchla navigácia, prst odtiahnite.
Možnosti preskúmate tak, že znovu ťuknete na obrazovku a okolo možností prstom nakreslíte
kruh. Keď budete počuť čítanie ponuky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.
Pridávanie a spravovanie menoviek snímok
K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané.
Neoznačeným snímkam sa štítky priraďujú pomocou miestnych kontextových možností.
Miestne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom hore
a potom doprava. Podržte ťuknutie na obrazovke a potom okolo ponuky prstom nakreslite kruh,
čím preskúmate možnosti. Keď počujete príkaz Pridať ponuku Štítok, odtiahnite prst a pridajte
štítky.
Ak chcete zobraziť menovky, na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ ZARIADENIE → Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA →
Spravovať vlastné menovky.
172
Zjednodušenie ovládania
Konfigurácia nastavení aplikácie TalkBack
Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie TalkBack pre Vaše pohodlie.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA. Prípadne globálne kontextové
možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom dole a potom doprava.
Potom prst potiahnite do pravého horného rohu displeja a keď budete počuť položku Nastavenia
aplikácie TalkBack, prst odtiahnite.
• Hlasitosť reči: Nastavenie úrovne hlasitosti hovorenej odozvy.
Hlasitosť hlasovej odozvy sa môže líšiť v závislosti od hlasitosti média. Ak chcete nastaviť
hlasitosť médií, stlačte Tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým počúvate hlasovú odozvu.
Prípadne na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zvuky a oznámenia, potom potiahnite panel na úpravu hlasitosti pre obsah média doprava
alebo doľava.
• Meniť výšku hlasu: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text pri nízkom rozstupe po
jeho zadaní pomocou klávesnice.
• Zvuky klávesnice: Nastavenie zariadenia na hlasné čítanie textu alebo symbolov zadaných
pomocou klávesnice. Môžete taktiež nastaviť aj typ používanej klávesnice pre túto funkciu.
• Reč pri vypnutej obrazovke: Nastavenie zariadenia tak, aby poskytovalo hovorenú odozvu,
keď je obrazovka vypnutá.
• Zatrasením spustiť nepretržité čítanie: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na
displeji, keď zariadením potrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri skúmaní displeja.
• Zvuková odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri kontrole obrazovky, ako
pohyb po obrazovke a iné.
173
Zjednodušenie ovládania
• Zamerať sa na zvuk hovoru: Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď
zariadenie číta položku nahlas.
• Hlasitosť zvuku: Nastaviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri jeho ovládaní dotykom na
displej. Táto funkcia je dostupná, keď je vybratá funkcia Zvuková odozva.
• Preskúmanie dotykom: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo položky pod prstom.
Presuňte prst na ľubovoľné miesto na obrazovke a nájdite žiadanú položku. Keď budete
počuť žiadanú položku, uvoľnite prst a otvorte ju dvojitým ťuknutím kdekoľvek na obrazovke.
Môžete prejsť na požadovanú stranu rolovaním obrazovky doľava alebo doprava použitím
dvoch prstov. Ak sa chcete dozvedieť viac o ovládaní obrazovky pomocou funkcie stlačenia,
viac informácií nájdete v časti Ovládanie obrazovky pohybmi prstov.
• Automatické posúvanie v zoznamoch: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky
prechádzalo zvyšok zoznamu mimo displeja a aby čítalo položky nahlas.
• Výber jedným klepnutím: Nastavenie zariadenia na výber položky jedným ťuknutím.
• Spustiť návod na použív. funkcie Explore by touch: Prezeranie príručky o použití funkcie
Preskúmať dotykom.
• Správa gest: Priradenie funkcií a úkonov pomocou gest prstov. Ďalšie informácie nájdete v
časti Konfigurácia nastavení pohybov prstov.
• Spravovať vlastné menovky: Zobraziť štítky, ktoré ste pridali.
• Obnoviť z pozastavenia: Výber spôsobu obnovenia hovorenej odozvy.
• Nastavenia vývojára: Nastavenie možností pre vývoj aplikácie.
Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou
Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho obsahu v tajnosti. Obrazovka
sa nezapne po stlačení externého tlačidla, ani keď na obrazovku ťuknete. Aktivované funkcie sa
nevypnú.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak a potom začiarknite možnosť Tmavá obrazovka. Aplikáciu
môžete zapnúť alebo vypnúť tak, že dvakrát stlačíte Vypínacie tlačidlo.
174
Zjednodušenie ovládania
Použitie funkcie vstupu rýchleho tlačidla
Nastavenie zariadenia tak, aby zadalo znak, keď ťuknete a odtiahnete prst zo znaku na klávesnici.
Pomocou tejto funkcie môžete zadať znaky namiesto odtiahnutia prsta a dvojitého ťuknutia na
displej.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak a potom začiarknite možnosť Rýchly tlačidlový vstup.
Čítanie hesla nahlas
Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané heslo nahlas. Túto
funkciu použite, ak sa chcete uistiť, že zadávate správne heslo.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak a potom začiarknite možnosť Hovoriť heslá.
Nastavenie funkcie prevodu textu na reč
Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr.
jazyky, rýchlosť a iné.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak → Možn. prev. textu na reč a potom použite nasledovné
funkcie:
• Nástroj Samsung na prevod textu na reč: Výber funkcie nástroja prevodu textu na reč.
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu. Ak zariadenie nemôže nahlas prečítať
→ Inštalovať hlasové údaje a prevezmite a nainštalujte
príklady, ťuknite na položku
hlasové dáta pre funkciu prevodu textu na reč.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu aktuálneho jazyka nastaveného pre funkciu
prevodu textu na reč.
175
Zjednodušenie ovládania
Zadávanie textu pomocou klávesnice
Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.
Keď sa prstom dotknete obrazovky, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vašim
prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie
prečíta text nahlas.
Ak funkcia Rýchly tlačidlový vstup nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať
a dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku. Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho vstupu,
na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak a potom začiarknite možnosť Rýchly tlačidlový vstup.
Zadávanie ďalších znakov
Ťuknite na tlačidlo na klávesnici a podržte ho. Ak sú pri danom tlačidle k dispozícii ďalšie znaky,
nad klávesnicou sa zobrazí okno zobrazujúce znaky. Ak chcete vybrať znak, prstom ťahajte po
displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a potom prst odtiahnite.
Zmena vstupného jazyka
Ak chcete pridať jazyky, na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ VŠEOBECNÉ → Jazyk a vstup. Potom ťuknite na položky Klávesnica Samsung → Vyberte
vstupné jazyky a vyberte jazyky, ktoré chcete používať.
Ak chcete zmeniť vstupný jazyk, ťuknite na položku
.
Upravovanie textu
Na posúvanie kurzora alebo kopírovanie/vkladanie textu použite lokálne kontextové možnosti.
Miestne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom hore
a potom doprava. Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom okolo ponuky prstom nakreslite
kruh, čím preskúmate ponuku. Keď budete počuť Zmena podrobnosti, prst odtiahnite. Ponuky
preskúmate tak, že znovu ťuknete na displej a okolo ponuky nakreslíte kruh. Keď budete počuť
čítanie položky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.
Keď text upravujete, praktickejšie je nastaviť si položku na čítanie ako slovo alebo písmeno. V
režime výberu zariadenie vyberie text podľa položiek na čítanie, ktoré ste vybrali.
176
Zjednodušenie ovládania
Text si vypočujete, keď prstom potiahnete nahor, nadol, doľava alebo doprava. Keď je text, ktorý
chcete upraviť, čítaný nahlas, postupujte nasledovne:
• Vymazanie textu: Na klávesnici ťuknite na tlačidlo odstránenia.
• Výber jazyka použitím režimu výberu: Po aktivácii režimu výberu môžete vybrať a počúvať
text. Ak chcete aktivovať režim výberu, otvorte miestne kontextovú ponuku a zvoľte položku
Ovládací prvok kurzora → Spustiť režim výberu. Ak si chcete vypočuť text pred alebo
vedľa momentálne vybraného textu, prejdite doľava alebo doprava. Ak chcete deaktivovať
režim výberu, otvorte lokálnu kontextovú ponuku a zvoľte Ovládací prvok kurzora →
Ukončiť režim výberu.
• Výber celého textu: Otvorte lokálnu kontextovú ponuku a zvoľte Ovládací prvok kurzora →
Vybrať všetko. Celý text v dokumente bude vybraný.
• Kopírovanie alebo vystrihnutie textu: Vyberte text pomocou lokálnej kontextovej ponuky.
Potom otvorte lokálnu kontextovú ponuku a zvoľte položku Ovládací prvok kurzora.
Ťuknutím na možnosť Kopírovať vybraný text skopírujete, alebo ťuknutím na možnosť Strih
vybraný text vystrihnite. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
• Vkladanie textu: Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má text vložiť, otvorte lokálnu
kontextovú ponuku a potom zvoľte položku Ovládací prvok kurzora → Prilepiť.
Zadávanie textu hlasom
Text môžete zadať hlasom. Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát
rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
Keď ťuknete na položku a podržíte ju, zariadenie zobrazí kontextové okno ukazujúce možnosti
klávesnice. Potiahnite prst po displeji bez jeho odtiahnutia. Keď je vybraná funkcia , prst
odtiahnite. Ak chcete vstúpiť do textu, vyslovte slová, ktoré požadujete. Hovorené slová sa zobrazia
ako text na obrazovke a zariadenie ich nahlas prečíta.
Ak chcete zadať ďalší text, zvoľte mikrofón a povedzte slová.
Zmena vstupného jazyka
Počas zadávania textu hlasom, zvoľte položku Slovenčina (Slovensko) a výberom jazyka zmeníte
vstupný jazyk.
Ak chcete pridať jazyky do zoznamu, zvoľte položky Slovenčina (Slovensko) → Pridať ďalšie
jazyky, ťuknutím na prepínač Automatický deaktivujte túto možnosť a potom vyberte jazyky,
ktoré chcete používať.
177
Zjednodušenie ovládania
Zmena veľkosti písma
Túto funkciu použite pri zmene veľkosti písma. Zariadenie poskytuje rôzne veľkosti písma, aby
ho používatelia s poškodeným zrakom mohli pohodlne používať. Nastavenie veľkosti písma na
možnosť Obrovské nemusí byť pri niektorých aplikáciách dostupné.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak → Veľkosť písma.
Zväčšovanie obrazovky
Pomocou tejto funkcie zväčšíte obrazovku a priblížite konkrétnu oblasť.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak → Zväčšovacie gestá a potom ju zapnite ťuknutím na
prepínač v hornom rohu obrazovky.
• Zväčšenie a zmenšenie: Trikrát ťuknite na obrazovku, čím si priblížite konkrétnu oblasť. Keď na
obrazovku znova rýchlo trikrát ťuknete, vrátite sa späť.
• Preskúmanie obrazovky rolovaním: Použitím dvoch prstov sa pohybujte po zväčšenej
obrazovke.
• Nastavenie pomeru zväčšenia: Ťuknite dvoma prstami na zväčšenú obrazovku. Potom
roztiahnite prsty alebo ich spojte dohromady, čím upravíte pomer.
• Klávesnice na obrazovke nie je možné zväčšiť.
• Keď je táto funkcia aktivovaná, funkčnosť niektorých aplikácií, ako napríklad Kalkulačka
môže byť ovplyvnená.
Nastavenie pripomenutí oznámení
Používajte túto funkciu na upozornenie ohľadom oznámení, ktoré ste neskontrolovali v danom
intervale.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak → Pripomenutie oznámenia a potom ju zapnite ťuknutím
na prepínač v hornom rohu obrazovky.
Ak chcete nastaviť interval medzi záznamami, ťuknite na položku Interval pripomínania.
178
Zjednodušenie ovládania
Obrátenie farieb displeja
Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti obrazovky a na pomoc užívateľom ľahšie rozpoznať
text na obrazovke. Keď je táto funkcia aktivovaná, zariadenie zobrazí negatívny snímok, ktorý
obráti farby na obrazovke. Obrátenie farieb zvyšuje kontrast medzi čiernou a bielou.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak a potom začiarknite možnosť Negatívne farby.
Nastavenie farieb
Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na obrazovke, ak máte problémy s rozlišovaním
farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zrak.
2 Ťuknutím na prepínač Nastavenie farieb zapnite túto funkciu.
3 Ťuknite na položku ŠTART.
4 Usporiadajte farebné dlaždice podľa podobnosti, od základnej farby.
5 Po skončení ťuknite na položku OK.
Ak už dokážete farby rozoznať, ďalšie nastavovanie nie je potrebné.
6 Ak farby nemožno rozoznať, ťuknite na možnosť Fotoaparát alebo Obrázok.
7 Potiahnite panel na úpravu farieb doľava alebo doprava a ťuknite na položku OK.
179
Zjednodušenie ovládania
Nastavenie oznamovania blesku
Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Sluch a potom začiarknite možnosť Oznámenie bleskom.
Vypnúť všetky zvuky
Zariadenie nastaviť tak, aby stlmilo všetky zvuky zariadenia, ako napríklad zvuky média.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Sluch a potom začiarknite možnosť Vypnúť všetky zvuky.
Nastavenia titulkov
Titulky Samsung
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Sluch → Titulky Samsung (CC) a potom túto funkciu zapnite
ťuknutím na prepínač v hornom rohu obrazovky.
Použite nasledujúce možnosti:
• Zarovnanie textu: Zmena pozície titulkov.
• Písmo: Zmena typu písma.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Okraj: Zmena okraja textu titulkov.
• Písmo: Zmena farby alebo priehľadnosti textu.
• Pozadie: Zmena farby alebo priehľadnosti pozadia panela s titulkami.
• Okno titulkov: Zmena farby alebo priehľadnosti pozadia panela s titulkami.
180
Zjednodušenie ovládania
Titulky Google
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Sluch → Titulky Google (CC) a potom túto funkciu zapnite
ťuknutím na prepínač v hornom rohu obrazovky.
Použite nasledujúce možnosti:
• Jazyk: Výber jazyka titulkov.
• Veľkosť textu: Zmena veľkosti písma.
• Štýl titulkov: Zmena štýlu titulku.
Nastavenie vyváženia zvuku
Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
Ak chcete nastaviť vyváženie zvuku, pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu. Na obrazovke s
aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zjednodušenie
ovládania → Sluch → Vyváženie zvuku. Potiahnutím panelu nastavenia doľava alebo doprava
upravíte vyváženosť zvuku, potom ťuknite na tlačidlo OK.
Mono zvuk
Zariadenie nastavte tak, aby po pripojení náhlavnej súpravy prepínalo stereofónny a monofónny
výstup. Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo
všetkých reproduktoroch náhlavnej súpravy. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo
ak je pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Sluch a potom začiarknite možnosť Mono zvuk.
181
Zjednodušenie ovládania
Asistenčné menu
Zobrazenie ikony pomocného odkazu
Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ikonu pomocnej klávesovej skratky. Táto ikona
umožňuje prístup k aplikáciám, funkciám a nastaveniam ťuknutím na ikonu pomocnej ponuky.
Ovládanie zariadenia ťuknutím na pomocné ponuky na ikone bez preskúmania displeja. Po
spustení tejto funkcie sa aktivuje Režim jedného ťuknutia.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia.
2 Ťuknutím na prepínač Asistenčné menu zapnite túto funkciu.
Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo.
3 Ťuknutím na položky Asistenčné menu → Dominantná ruka presuniete ikonu pomocného
odkazu na vhodnejšie miesto.
Prístup k pomocným ponukám
Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k
pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.
Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej
pomocné ponuky. Ťuknite na ikonu hore alebo dole, čím ju presuniete na ďalšie panely alebo
prejdite po displeji hore alebo dole a vyberte ďalšie ponuky.
182
Zjednodušenie ovládania
Používanie kurzora
V pomocných možnostiach ťuknite na položku Kurzor. Kurzor a oblasť, v ktorej sa môže kurzor
ovládať, sa zobrazí na obrazovke. Displej môžete ovládať malými pohybmi prstov na dotykovej
ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete vybrať položku, na ktorej
je kurzor, ťuknite na displej.
Použite nasledujúce možnosti:
• /
: Vyberte položku alebo rolujte doľava alebo doprava na obrazovke.
• /
: Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
• : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
• : Zatvorte oblasť dotyku.
Ak chcete zmeniť nastavenie kurzora, na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky
Nastavenia → ZARIADENIE → Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia, ťuknutím
na prepínač Asistenčné menu aktivujte túto funkciu, ťuknite na položku Asistenčné menu a
potom použite možnosť v Nast. dotyk. podlož. a kurzora.
Používanie rozšírených pomocných možností
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.
Napríklad, keď spustíte položku Galéria, v pomocnej ponuke sa zobrazia funkcie hľadania a
skladania.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu → Asistent plus,
ťuknutím na prepínač v hornom rohu obrazovky aktivujte túto funkciu a potom vyberte aplikácie.
Upravovanie pomocných ponúk
Túto funkciu možno použiť pri upravovaní možností v ikone pomocného odkazu.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia, ťuknutím na prepínač Asistenčné menu
aktivujte túto funkciu, ťuknite a položku Asistenčné menu a potom ťuknite na možnosť Upraviť.
Ak chcete pridať alebo odstrániť ponuky, ťuknite na položku
alebo .
183
Zjednodušenie ovládania
Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného
podržania
Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia → Oneskorenie ťuknutia a podržania a
potom vyberte niektorú možnosť.
Ovládanie interakcií
Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia
na vstupy. Tento režim použite, ak chcete ostatným používateľom povoliť len obmedzený prístup a
ovládanie vašich médií alebo údajov.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia → Ovládanie interakcií.
2 Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač v hornom rohu obrazovky.
3 Tlačidlo Domov a Tlačidlo zníženia hlasitosti podržte stlačené súčasne počas používania
aplikácie.
4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.
5 Ťuknite na položku HOT.
Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Ťuknutie na obrazovku alebo stlačenie tlačidiel, napr.
tlačidlo Domov, nebude v tejto oblasti fungovať.
Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, stlačte a podržte Tlačidlo Domov a súčasne
Tlačidlo zníženia hlasitosti.
184
Zjednodušenie ovládania
Použitie režimu jedného ťuknutia
Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládať
ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia. Ak chcete zastaviť alarm, po zaznení alarmu
ťuknite na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania a potom začiarknite možnosť Režim jedného ťuknutia.
Správa nastavení zjednodušenia ovládania
Uloženie nastavení zjednodušeného ovládania ako súboru
Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania do súboru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Spravov. zjedn. ovládania → Importovať/exportovať a
potom vyberte možnosť Exportovať. Súbor s nastaveniami zjednodušenia ovládania sa uloží do
vybraného miesta uloženia.
Importovanie súboru s nastaveniami zjednodušeného
ovládania
Importujte súbor s nastaveniami zjednodušeného ovládania a aktualizujte momentálne nastavenia.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Spravov. zjedn. ovládania → Importovať/exportovať a potom
vyberte možnosť Import. Vyberte súbor určený na import, potom ťuknite na položku HOTOVO →
OK. Nastavenia zjednodušeného ovládania budú aktualizované podľa importovaného súboru.
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania e-mailom, prostredníctvom Wi-Fi
Direct, Bluetooth a inými spôsobmi.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania → Spravov. zjedn. ovládania → Zdieľať cez. Potom vyberte súbory s
nastaveniami zjednodušeného ovládania a ťuknite na položku HOTOVO. Vyberte spôsob zdieľania
a pri zdieľaní súborov postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
185
Zjednodušenie ovládania
Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania
Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Zjednodušenie ovládania a zobrazte zoznam služieb zjednodušenia ovládania, ktoré sú dostupné
v ponuke Služby.
Používanie ďalších užitočných funkcií
• Používanie funkcie S Voice: Funkciu S Voice môžete používať na vykonávanie rôznych funkcií
pomocou hlasových príkazov. Spustite funkciu S Voice a uskutočnite hovory, odosielajte
správy a prezerajte si úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti S Voice.
• Vyhľadávanie hlasom: Použite hlasové príkazy na vyhľadávanie obsahu webových stránok.
Použite túto funkciu, keď ste v pohybe a nemôžete použiť obe ruky na zadanie textu.
• Používanie panela s oznámeniami: Panel s oznámeniami otvoríte potiahnutím stavového
riadku nadol. Môžete zobraziť zmeškané hovory, nové správy, upravovať jas obrazovky a pod.
Ďalšie informácie nájdete v časti Panely oznámení a rýchleho nastavenia.
• Používanie pohybov na ovládanie zariadenia: Ovládajte zariadenie pomocou pohybov dlane
alebo gest. Ďalšie informácie nájdete v časti Pohyby.
• Používanie skenera prstov: Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte,
alebo overte heslo svojho konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Skener odtlačkov.
• Používanie odkazov pre kontakty: Pridávanie odkazov pre kontakty na klasickej domovskej
obrazovke umožňuje uskutočniť hovory alebo odosielať správy pohodlnejšie. Ďalšie
informácie nájdete v časti Pridanie skratiek kontaktov na klasickú domovskú obrazovku.
186
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód
PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
187
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo
a nereaguje, podržte naraz stlačené Vypínacie tlačidlo a Tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako
7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Internet sa často odpája
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
188
Príloha
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
189
Príloha
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
190
Príloha
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10, alebo novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
191
Príloha
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, musíte navštíviť autorizované servisné stredisko a postupovať podľa
uvedených pokynov.
• Z dôvodu vašej bezpečnosti sa nesmiete sami pokúšať vyberať batériu. Ak sa batéria
nevyberie správnym spôsobom, môže dôjsť k poškodeniu batérie a zariadenia, zraneniu osôb
alebo to môže mať za následok, že zariadenie nebude bezpečné.
• Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu ani stratu (v súvislosti so
zmluvnými podmienkami alebo občianskoprávnym deliktom vrátane nedbanlivosti),
ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku toho, že tieto upozornenia a pokyny neboli dôsledne
rešpektované, s výnimkou usmrtenia alebo zranenia osoby v dôsledku nedbanlivosti
spoločnosti Samsung.
1 Zasuňte nástroj na otváranie zariadenia do medzery medzi displejom a zadným krytom
zariadenia.
Potom začnite oddeľovať displej od zadného krytu páčením pomocou nástroja.
2 Pokračujte v zasúvaní nástroja a páčení displeja a zadného krytu od seba v blízkych
rozstupoch okolo zariadenia.
3 Po uvoľnení obrazovky oddeľte displej a zadný kryt.
Potom odložte zadný kryt a obrazovku položte prednou stranou dole na rovnú pracovnú
plochu.
4 Odpojte konektor batérie a odstráňte pásku.
5 Vyberte batériu.
192
Autorské práva
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF