Samsung | SM-T800 | Samsung SM-T800 Užívateľská príručka (Marshmallow)

SM-T700
SM-T800
Používateľská príručka
Slovak. 09/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Informácie o tejto príručke
Sieťové pripojenie
36
Začíname
Wi-Fi
7
Obsah balenia
Pohyby a používanie funkcií
8
Popis zariadenia
37
Pohyby
11
Nabíjanie batérie
38
Viac okien
13
Používanie pamäťovej karty
43
Panel s nástrojmi
16
Zapnutie a vypnutie zariadenia
43
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
18
Uzamknutie a odomknutie displeja
Prispôsobenie
Základy
19
Používanie dotykového displeja
22
Usporiadanie domovskej obrazovky
25
Panel oznámení a rýchleho nastavenia
26
Otváranie aplikácií
27
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
29
Zadávanie textu
31
Zachytenie obsahu obrazovky
32
Moje súbory
34
Šetrenie energie
35
Zobrazenie informácií o pomoci
2
44
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
49
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
50
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
51
Snímač odtlačkov
54
Súkromný režim
55
Viac používateľov
57
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
58
Nastavenie kont
Obsah
Kontakty
Užitočné aplikácie a funkcie
59
Pridávanie kontaktov
84
Detský režim
60
Správa kontaktov
86
S Finder
87
Plánovač S
90
Internet
90
E-mail
92
S Voice
94
Kalkulačka
94
Hodiny
95
Businessweek+
96
Dropbox
97
Evernote
98
Flipboard
99
Hancom Office Viewer
Fotoaparát
63
Základné fotografovanie
65
Režimy snímania
69
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Galéria
71
Zobrazenie fotografií alebo videí
73
Úprava fotografií alebo videí
78
Nastavenia galérie
100 NYTimes
101 Aplikácie Google
Multimédiá
79
Hudba
82
Video
Pripojenie k iným
zariadeniam
103 Bluetooth
105 Wi-Fi Direct
107 Rýchlo pripojiť
108 SideSync
115 Screen Mirroring
117 Aplikácia Mobile printing
3
Obsah
Zariadenie a správca dát
118 Aktualizácia zariadenia
119 Prenos súborov medzi zariadením a
počítačom
120 Zálohovanie a obnova údajov
121 Resetovanie dát
Nastavenia
122 Informácie o nastaveniach
122 PRIPOJENIA
126 ZARIADENIE
133 VŠEOBECNÉ
139 APLIKÁCIE
Príloha
140 Riešenie problémov
145 Vyberanie batérie
4
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
5
Informácie o tejto príručke
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
6
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
7
Začíname
Popis zariadenia
– – Typ 1 (SM-T800):
Tlačidlo hlasitosti
Predný fotoaparát
Vypínacie tlačidlo
IrLED
Reproduktor
Svetelný snímač
Slot pre pamäťovú
kartu
Dotykový displej
Multifunkčný konektor
Tlačidlo Spustené
aplikácie
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Zadný fotoaparát
Konektor pre slúchadlá
Blesk
Reproduktor
Magnet na puzdro
GPS anténa
Magnet na puzdro
Mikrofón
8
Začíname
– – Typ 2 (SM-T700):
Svetelný snímač
Reproduktor
Mikrofón
Predný fotoaparát
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo hlasitosti
Dotykový displej
IrLED
Slot pre pamäťovú kartu
Tlačidlo Spustené
aplikácie
Tlačidlo Domov
Multifunkčný konektor
Tlačidlo Späť
GPS anténa
Zadný fotoaparát
Magnet na puzdro
Blesk
Magnet na puzdro
Konektor pre slúchadlá
Reproduktor
9
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Dvojitým stlačením tlačidla spustíte aplikáciu S Voice.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
10
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
– – Typ 1 (SM-T800):
11
Začíname
– – Typ 2 (SM-T700):
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
12
Začíname
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Používanie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
13
Začíname
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
– – Typ 1 (SM-T800):
– – Typ 2 (SM-T700):
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
14
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
→ Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Ukladací priestor → Karta
postupne ťuknite na položky
SD → Odpojiť.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
3 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
→ Nastavenia → VŠEOBECNÉ →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Ukladací priestor → Karta SD → Formátovať → FORMÁTOVAŤ.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
15
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
– – Typ 1 (SM-T800):
– – Typ 2 (SM-T700):
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
16
Začíname
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
– – Typ 1 (SM-T800):
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
– – Typ 2 (SM-T700):
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
17
Začíname
Uzamknutie a odomknutie displeja
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite
prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutého displeja.
Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
18
Základy
Používanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
• Na používanie dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak
pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.
19
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
20
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
21
Základy
Usporiadanie domovskej obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Domovská obrazovka obsahuje dva rôzne druhy panelov. Na paneli klasickej domovskej obrazovky
sa zobrazujú miniaplikácie, skratky na aplikácie a viac, a obsah panela domovskej obrazovky
zobrazuje miniaplikácie obsahu. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie
aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak si chcete prispôsobiť domovskú obrazovku,
prečítajte si časti Používanie klasickej domovskej obrazovky alebo Spravovanie klasickej domovskej
obrazovky.
<Klasická domovská obrazovka>
<Domovská obrazovka Obsah>
V závislosti od zariadení sa domovská obrazovka môže zobraziť odlišne.
22
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku . Ak chcete
zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej
časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť Spravovanie obrazovky
aplikácií.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Aplikácia
Indikátory na
obrazovke
23
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Funkcia Smart stay aktivovaná
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
24
Základy
Panel oznámení a rýchleho nastavenia
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné
ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte
podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Aktivovať alebo
deaktivovať možnosti.
Ťuknite na možnosti a podržte ich, aby sa
zobrazili podrobnejšie
nastavenia.
Otvorenie položky
Nastavenia.
Spustite aplikáciu S
Finder.
Spustenie aplikácie
Rýchlo pripojiť.
Zobraziť všetky
tlačidlá rýchlych
nastavení.
Ťuknite na oznámenie
a vykonajte rôzne
postupy.
Nastavenie jasu.
Vymazať všetky
oznámenia.
25
Základy
Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel rýchlych nastavení na paneli oznámení, ťuknite na
, ťuknite a podržte položku a potom ju presuňte na iné miesto.
→
Používanie panela rýchleho nastavenia
Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Ak chcete aktivovať
alebo deaktivovať viac funkcií, otvorte panel rýchlych nastavení.
Ak chcete otvoriť panel rýchleho nastavenia, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol.
Alebo na paneli oznámení ťuknite na položku . Ak chcete panel rýchleho nastavenia zavrieť,
potiahnite riadok zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.
a vyberte okno
Zatvorenie aplikácie
Aplikáciu zatvoríte ťuknutím na položku
a potiahnutím ikony aplikácie doľava alebo doprava.
→
Ak chcete zavrieť všetky spustené aplikácie, postupne ťuknite na položky
.
26
Základy
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTAL. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
tlačidlo s cenou aplikácie.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového
slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
27
Základy
Preberanie navrhovaných aplikácií
Môžete si pozrieť a prevziať aplikácie určené pre zariadenie Galaxy.
Na domovskej obrazovke ťuknite na miniaplikáciu GALAXY Essentials alebo na miniaplikáciu
GALAXY Gifts a potom ťuknite na položku
vedľa aplikácie.
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku s aplikáciami a postupne ťuknite na
položky → Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa
zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ.
Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky →
Stiahnuté aplikácie → Odinštalovať. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Nastavenia → APLIKÁCIE → Správca aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku
ODINŠTALOVAŤ.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Zobraziť deaktivované aplikácie, vyberte
aplikácie a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
→ Vypnuté, vyberte aplikáciu a potom
Nastavenia → APLIKÁCIE → Správca aplikácií →
ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
• Skrytie aplikácií: Aplikácie sa kryjú len na obrazovke aplikácií. Skryté aplikácie môžete
naďalej používať.
• Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
• Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
28
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Prechod na ďalší
riadok.
Zadávanie
interpunkčných
znamienok.
Písanie veľkých
písmen. Ak chcete
písať všetky písmená
veľké, ťuknite na
tlačidlo dvakrát.
Odstránenie
predchádzajúceho
znaku.
Posunutie kurzora.
Zadanie medzery.
Zmena nastavení
klávesnice.
Zmena vstupného jazyka
→ Vyberte vstupné jazyky a potom vyberte jazyky, ktoré chcete
Postupne ťuknite na položky
používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť posunutím tlačidla
medzerníka doľava alebo doprava.
Používanie ďalších funkcií klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Spustiť alebo
pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
29
Základy
• : Prepnutie do režimu rukopisu.
Prepínanie medzi
režimom zadávania
čísel a zadávania
znakov.
Prepnúť na
štandardnú
klávesnicu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zmena nastavení klávesnice.
• : Zadanie emotikon.
• : Zmena typu klávesnice. Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto potiahnutím položky.
Prepnúť na
štandardnú
klávesnicu.
30
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku → Prilepiť.
Ak chcete vložiť vopred skopírovaný text, ťuknite na položku
→ Schránka a vyberte text.
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. Snímka sa uloží do priečinka Galéria
→
→ Album → Screenshots. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať
ho s inými používateľmi.
Na zachytenie snímky obrazovky môžete tiež použiť iné metódy. Ďalšie informácie nájdete v časti
Snímať potiahnutím dlane.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
31
Základy
Moje súbory
O mojich súboroch
Pomocou tejto aplikácie získate prístup k súborom uloženým v zariadení alebo na inom mieste,
ako napríklad služby ukladacieho priestoru Cloud.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií. Prípadne ťuknite na položku
klasickej domovskej obrazovke.
na
Zobrazenie odkazov
na priečinky.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Zobraziť súbory
zoskupené podľa
dátumu.
Vyhľadávanie súborov
alebo priečinkov.
Zobraziť súbory
uložené v zariadení.
Zobraziť informácií o
úložnom priestore.
Zobraziť súbory poľa
kategórií.
Zmena režimu
zobrazenia.
Ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:
• Vybrať: Ak chcete používať možnosti, vyberte súbory alebo priečinky.
• Odstrániť: Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• Pridať FTP: Pridanie odkazu na server FTP do položky Priečinky.
• Hľadať blízke zariadenia: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
• Možnosti zobrazenia: Zmena možností zobrazenia súboru.
32
Základy
Zobrazenie súborov
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Vyberte priečinok, ťuknite na položku , a potom použite jednu z nasledovných možností:
• Vybrať: Ak chcete používať možnosti, vyberte súbory alebo priečinky.
• Odstrániť: Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• Zoradiť podľa: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
• Pridať do časti Obľúbené priečinky: Pridanie odkazu na priečinok v zozname Obľúbené
priečinky.
• Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú
obrazovku.
• Pridať FTP: Pridanie odkazu na server FTP do položky Priečinky.
• Hľadať blízke zariadenia: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
• Možnosti zobrazenia: Zmena možností zobrazenia súboru.
Ťuknite na súbor alebo priečinok a podržte ho a potom použite nasledujúce možnosti:
• : Zdieľanie súborov s inými používateľmi.
• : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• : Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• : Kopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• → Premenovať: Premenovanie súboru alebo priečinka.
• → Pridať do časti Obľúbené priečinky: Pridanie odkazu na priečinok v zozname
Obľúbené priečinky.
• → Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú
obrazovku.
• → Komprimovať: Komprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru typu zip.
• → Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.
33
Základy
Šetrenie energie
Režim šetrenia energie
Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Šetrenie energie a
potom aktivujte tento režim ťuknutím na prepínač Režim šetrenia energie. Poprípade otvorte
panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Šetren. energie ju aktivujete.
Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:
• Spustiť šetrenie energie: Automatická aktivácia režimu šetrenia energie, keď zostávajúca
kapacita batérie dosiahne predvolenú úroveň.
• Obmedziť dát. prenosy na pozadí: Zabrániť aplikáciám spusteným na pozadí používať
pripojenie k mobilným dátam.
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Šetrenie energie,
a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač Režim extrémneho šetrenia energie. Poprípade,
otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Extrémne šetrenie ju aktivujete.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu, postupne ťuknite na položky →
Odstrániť, vyberte aplikáciu s
a potom ťuknite na tlačidlo OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie
alebo zvuk, postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky →
Vyp. režim extr. šetr. energie.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
34
Základy
Zobrazenie informácií o pomoci
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka o tom, ako používať zariadenie a aplikácie,
otvorte obrazovku s aplikáciami a ťuknete na položku Pomocník.
Ak chcete zobraziť informácie pomocníka pre aplikáciu, ktorú práve používate, ťuknite na položky
→ Pomocník.
Niektoré aplikácie nemusia obsahovať informácie pomocníka.
35
Sieťové pripojenie
Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Wi-Fi.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Wi-Fi, a
potom ťuknutím na prepínač Wi-Fi aktivujte túto funkciu.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez
nutnosti zadania hesla.
Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname
sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí Wi-Fi, v dolnej časti zoznamu sietí ťuknite na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
36
Pohyby a používanie funkcií
Pohyby
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Stíšiť
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Pohyby,
potom ťuknutím na prepínač Stíšiť aktivujte túto funkciu.
Položenie dlane na obrazovku
Zakrytím obrazovky dlaňou stlmíte budíky.
Ťuknite na položky Stíšiť → Položenie dlane na obrazovku.
37
Pohyby a používanie funkcií
Snímať potiahnutím dlane
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Pohyby,
potom ťuknutím na prepínač Snímať potiahnutím dlane aktivujte túto funkciu.
Bok ruky položte na obrazovku a prejdite ňou po obrazovke sprava doľava alebo naopak,
→ Album
čím zaznamenáte snímku obrazovky. Snímka sa uloží do priečinka Galéria →
→ Screenshots. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými
používateľmi.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Viac okien
O funkcii zobrazenia viacerých okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie. Túto funkciu môžete používať
na prezeranie e-mailov alebo používanie Internetu, zatiaľ čo súčasne napríklad prehrávate video.
Spustenie funkcie Viac okien
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Viac
okien, a potom ťuknutím na prepínač Viac okien aktivujte túto funkciu. Poprípade otvorte
panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Viacero okien ju aktivujete.
38
Pohyby a používanie funkcií
2 Posunutím prsta od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu zobrazíte panel úloh Viac
okien. Prípadne ťuknite na položku
a podržte ju.
Panel funkcie
Viac okien
3 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorú chcete spustiť z panelu úloh Viac okien, podržte ju a presuňte
ju na obrazovku.
Keď sa farba obrazovky zmení na modrú, ikonu aplikácie uvoľnite.
4 Podržte ikonu aplikácie na paneli úloh Viac okien, a potom ju potiahnite na iné miesto.
Ikony aplikácií označené s ikonou
oknách.
možno na displeji spúšťať súčasne v samostatných
39
Pohyby a používanie funkcií
Vytvorenie kombinácie vo funkcii Viac okien
Táto funkcia umožňuje uložiť kombináciu aplikácií, ktoré sú aktuálne spustené vo funkcii Viac
okien.
1 Spustite dve aplikácie na rozdelenej obrazovke vo funkcii Viac okien.
2 Otvorte panel funkcie zobrazenia viacerých okien a ťuknite na položky
→ Vytvoriť.
Kombinácia vo funkcii Viac okien je pridaná do hornej časti panela úloh Viac okien.
Ak chcete zrušiť kombináciu vo funkcii Viac okien, postupne ťuknite na položky
vyberte kombináciu vo funkcii Viac okien a potom ťuknite na tlačidlo OK.
→ Uprav,
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií doľava alebo doprava môžete upravovať veľkosť okien.
40
Pohyby a používanie funkcií
Používanie možností funkcie Viac okien
Počas používania aplikácií vo funkcii Viac okien vyberte okno aplikácie, okolo ktorého sa potom
zobrazí modrý rám. Ťuknutím na kruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim
možnostiam:
• : Prepínanie umiestnení aplikácií, ktoré sú zobrazené vo funkcii Viac okien.
• : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite
na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
41
Pohyby a používanie funkcií
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
• : Maximalizovanie okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
Zmena usporiadania aplikácií na paneli úloh Viac okien
Usporiadanie aplikácií na paneli úloh Viac okien môžete zmeniť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Viac
okien, a potom ťuknutím na prepínač Viac okien aktivujte túto funkciu. Poprípade otvorte
panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Viacero okien ju aktivujete.
2 Otvorte panel funkcie Viac okien a postupne ťuknite na položku
→ Uprav.
Zariadenie zobrazí dostupné aplikácie, ktoré môžete použiť, na paneli úloh Viac okien.
42
Pohyby a používanie funkcií
3 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte na panel úloh Viac okien.
4 Ťuknite na položku Hot.
Panel s nástrojmi
V priebehu používania iných aplikácií môžete z panela nástrojov jednoducho spúšťať rôzne ďalšie
aplikácie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Panel s
nástrojmi, a potom ťuknutím na prepínač Panel s nástrojmi aktivujte túto funkciu. Alebo otvorte
panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Panel nástrojov ho aktivujete. Na obrazovke sa
zobrazí .
Ak chcete spustiť aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete panel nástrojov presunúť, ťuknite na položku
a presuňte ju na iné miesto.
Ak chcete zmeniť aplikácie na paneli nástrojov, ťuknite na položku
presuňte na položku Uprav.
Ak chcete skryť panel nástrojov, ťuknite na položku
Odstrániť.
, podržte ju a potom ju
, podržte ju a potom ju presuňte na položku
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
Túto funkciu môžete používať na ovládanie displeja pri nosení rukavíc.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zobrazenie,
a potom označte možnosť Zvýšiť citlivosť na dotyk. Prípadne otvorte panel rýchleho nastavenia
a ťuknutím na funkciu Citlivosť na dotyk ju aktivujete.
• Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy
materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
• Lepšie výsledky dosiahnete, ak na displej ťuknete rukou silnejšie.
43
Prispôsobenie
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
Používanie klasickej domovskej obrazovky
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
klasickú domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať miniaplikácie, na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na položku Widgety,
ťuknite na miniaplikáciu a podržte ju a potom ju presuňte na klasickú domovskú obrazovku.
Presúvanie a odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku na klasickej domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju potiahnite na položku
Odstrániť, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie priečinka
1 Na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na položku
Vytvoriť priečinok, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku ULOŽIŤ.
44
Prispôsobenie
Spravovanie priečinkov
Ak chcete priečinok premenovať, vyberte priečinok a potom ťuknite na názov existujúceho
priečinka. Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na tlačidlo Ok.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na položku , a potom vyberte
príslušnú farbu.
Ak chcete do priečinka presunúť viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do
priečinka.
Ak chcete aplikáciu presunúť z priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a
presuňte ju na nové miesto.
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na
prázdnu oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú klasickú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Spravovanie klasickej domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke Obsah sa zobrazujú miniaplikácie obsahu. Prístup k aplikácii môžete
získať priamo výberom miniaplikácie obsahu na domovskej obrazovke obsahu.
45
Prispôsobenie
Pridanie miniaplikácie alebo panela
1 Na domovskej obrazovke Obsah stiahnite prsty k sebe.
2 Na obrazovke s miniaplikáciami vyberte panel, ktorý chcete upraviť alebo ťuknite na
, čím
vytvoríte nový panel ( 1 ). Zo spodnej tably obrazovky ( 2 ) vyberte miniaplikácie, ktoré chcete
pridať na panel.
Posunutím doľava alebo doprava na spodnej table obrazovky zobrazíte ďalšie widgety.
3 Ťuknite na položku HOTOVO.
Úprava rozmeru miniaplikácie
1 Na domovskej obrazovke Obsah ťuknite a podržte miniaplikáciu, ktorej veľkosť chcete zmeniť.
2 Veľkosť miniaplikácie upravíte potiahnutím rámčeka.
3 Ťuknutím na tlačidlo
zmeny uložíte.
46
Prispôsobenie
Premiestnenie miniaplikácie
1 Na domovskej obrazovke Obsah ťuknite na miniaplikáciu a podržte ju.
2 Ťuknite na miniaplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete v aktuálnom paneli náhodne usporiadať miniaplikácie, ťuknite na položku Zmeniť
rozloženie.
Odstránenie panela
1 Na domovskej obrazovke Obsah stiahnite prsty k sebe.
2 Na obrazovke widgetov ťuknutím a podržaním odstránite panel.
3 Panel presuňte na položku Odstrániť, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
Na domovskej obrazovke Obsah musí zostať aspoň jeden panel.
Spravovanie obrazovky aplikácií
Zmena režimu zobrazenia
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Zobraziť ako a vyberte spôsob
usporiadania.
Skrytie aplikácií
Ak nechcete, aby sa na obrazovke aplikácií zobrazovali určité aplikácie, môžete ich skryť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Skryť aplikácie, vyberte aplikácie a potom ťuknite
na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete zobraziť skryté aplikácie, ťuknite na položky → Zobraziť skryté aplikácie, vyberte
aplikácie a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
47
Prispôsobenie
Presúvanie položiek
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Upraviť. Ťuknite na položku, podržte ju a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na nový panel, potiahnite ju na položku Vytvoriť stránku, ktorá sa
zobrazí v hornej časti obrazovky.
Priečinky môžete presúvať iba v paneli Priečinky.
Vytváranie priečinkov
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Vytvoriť priečinok.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku ULOŽIŤ.
Nový priečinok je pridaný do panela Priečinky na obrazovke s aplikáciami.
Spravovanie priečinkov
Ak chcete priečinok premenovať, vyberte priečinok a potom ťuknite na názov existujúceho
priečinka. Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na tlačidlo Ok.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na položku , a potom vyberte
príslušnú farbu.
Ak chcete do priečinka presunúť viac aplikácií, postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite
na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do priečinka.
Ak chcete aplikáciu presunúť z priečinka, postupne ťuknite na položky → Upraviť, vyberte
priečinok, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do panela s aplikáciami. Ak presuniete
aplikáciu z priečinka do panela s priečinkami, vytvorí sa nový priečinok.
48
Prispôsobenie
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu klasickej domovskej
obrazovky alebo uzamknutej obrazovky.
1 Prípadne na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst
a potom ťuknite na položku Tapety. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Nastavenia → ZARIADENIE → Pozadie.
2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky,
ťuknite na možnosť Z aplik. Galéria.
4 Ťuknite na možnosť NASTAVIŤ AKO POZADIE alebo HOTOVO.
Zmena zvonení
Môžete meniť zvuky oznámení.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zvuky a
oznámenia.
Zvonenie upozornenia nastavíte tak, že ťuknete na položku Vyzváňací tón oznámenia, zvolíte
zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo OK.
49
Prispôsobenie
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim
osobným údajom.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky, a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky.
Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Vzor
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
KÓD PIN
Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným
zadaním.
Heslo
Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom
heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.
Odtlačok prsta
Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Ďalšie informácie nájdete v časti
Snímač odtlačkov.
50
Prispôsobenie
Snímač odtlačkov
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Presvedčite sa, že tlačidlo
Domov nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a
náramky.
• Ochranné prvky displeja dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v
rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte
ochranné prvky displeja.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• Prst neťahajte ani príliš rýchlo, ani príliš pomaly. Prst ťahajte primeranou rýchlosťou, aby ho
zariadenie dokázalo rozpoznať.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Snímač odtlačkov → Správca odtlačkov prstov.
2 Ak registrujete viacero odtlačkov prstov, zobrazí sa kontextové okno pre rozpoznávanie
odtlačkov prstov. Naskenujte si zaregistrované odtlačky prstov na zariadení a ťuknite na
položku .
3 Položte svoj prst na oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov v strede spodnej oblasti obrazovky.
51
Prispôsobenie
4 Ťuknite na obrazovku v oblasti pre odtlačky prstov, podržte prst a potom potiahnite dole cez
tlačidlo Domov.
Túto operáciu zopakujte s tým istým prstom, kým odtlačok prsta nebude zaregistrovaný.
Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov
rozpoznať nemusí.
– – Typ 1 (SM-T800):
– – Typ 2 (SM-T700):
5 Ak sa zobrazí kontextové okno s požiadavkou na zadanie hesla, zadajte alternatívne heslo
a ťuknite na položku POKRAČOVAŤ, alternatívne heslo kvôli overeniu zadajte znovu a
potom ťuknite na tlačidlo OK. Namiesto skenovania vašich odtlačkov prstov môžete použiť
alternatívne heslo.
6 Ak sa zobrazí kontextové okno uzamknutia odtlačkov prstov, ťuknite na položku OK. Odtlačky
svojich prstov môžete použiť na odomknutie obrazovky.
52
Prispôsobenie
Správa registrovaných odtlačkov prstov
Vaše zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť alebo premenovať.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Snímač
odtlačkov → Správca odtlačkov prstov.
Ak chcete odtlačky prstov odstrániť, ťuknite na možnosť → Zrušiť registráciu, vyberte odtlačky
prstov a ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete odtlačok prsta premenovať, ťuknite na odtlačok prsta a podržte ho, ťuknite na položku
, zadajte nový názov a potom ťuknite na tlačidlo OK.
Zmena alternatívneho hesla
Heslo, ktoré používate ako alternatívne, môžete zmeniť na skenovanie vašich odtlačkov prstov.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Snímač odtlačkov → Zmeniť záložné heslo.
2 Naskenujte si zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku
a zadajte záložné
heslo.
3 Zadajte nové heslo a ťuknite na POKRAČOVAŤ.
4 Zadajte heslo znovu a ťuknite na tlačidlo OK.
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku môžete odomknúť pomocou zaregistrovaných odtlačkov prstov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Snímač
odtlačkov → Uzamknutie obrazovky → Odtlačok prsta. Alebo na obrazovke s aplikáciami
postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá obrazovka →
Uzamknutie obrazovky → Odtlačok prsta.
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Snímač
odtlačkov → Overiť konto Samsung, a potom ťuknutím na prepínač v hornej pravej časti
obrazovky aktivujte túto funkciu.
53
Prispôsobenie
Súkromný režim
Informácie o súkromnom režime
Tento režim slúži na to, aby sa cudzím osobám znemožnil prístup ku konkrétnemu obsahu, ako
sú obrázky a dokumenty uložené v zariadení. Môžete uložiť obsah na konkrétne umiestnenie a
potom deaktivovať súkromný režim, čím bezpečne skryjete položky.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Súkromný režim, a potom ťuknutím na prepínač Súkromný režim aktivujte tento režim.
Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Súkromný režim ho
aktivujete.
Ak súkromný režim aktivujete po prvýkrát, nastavte odblokovací kód a záložný PIN.
2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.
Keď je režim aktivovaný, v hornej časti obrazovky sa zobrazí
.
3 Ak chcete vybrať položky, ktoré chcete skryť, ťuknite na položky v zozname, ktoré chcete
vybrať, podržte na nich prst, a potom ťuknite na položky → Premiestniť do priečinka
Súkromné.
Na položkách, ktoré sa presunú do súkromného režimu, sa zobrazí
.
4 Po výbere položiek, ktoré chcete skryť, na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky
Nastavenia → ZARIADENIE → Súkromný režim, a potom ťuknutím na prepínač Súkromný
režim deaktivujte tento režim. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na
položku Súkromný režim ho deaktivujete.
Vybrané položky zmiznú z obrazovky.
Pred deaktiváciou súkromného režimu sa ubezpečte, že sú všetky súbory správne uložené
alebo presunuté.
54
Prispôsobenie
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, je možné vidieť len ukryté položky.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Súkromný režim, a potom ťuknutím na prepínač Súkromný režim aktivujte tento režim.
Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Súkromný režim ho
aktivujete.
2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.
3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory → Súkromné.
Všetky položky presunuté do súkromného režimu sa zobrazia na obrazovke.
Viac používateľov
Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby
tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. K dispozícii sú nasledovné
typy používateľských kont.
• Vlastník: Konto vlastníka je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho
vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských
kont.
• Používateľ: Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným aplikáciám
a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
Pridanie používateľov
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa alebo profil → Používateľ → OK → NASTAVIŤ
TERAZ.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
55
Prispôsobenie
Pridanie obmedzených profilov
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa alebo profil → Obmedzený profil.
3 Nastavte kód odblokovania a potom vyberte používateľmi obmedzené aplikácie a obsah, do
ktorých sa môže vstupovať.
Prepínanie používateľov
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Používatelia.
2 Vyberte konto, do ktorého sa chcete prepnúť, a potom zariadenie odomknite.
Spravovanie používateľov
Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia obmedzených kont.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE →
Používatelia.
2 Ťuknite na položku
vedľa konta a potom vyberte aplikácie alebo obsah alebo zrušte ich
výber, ak chcete povoliť alebo obmedziť prístup konta k aplikáciám alebo obsahu.
Ak chcete konto odstrániť, ťuknite na
.
56
Prispôsobenie
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Používanie záložných kont
Záložné súbory s údajmi môžete preniesť zo svojho predošlého zariadenia do nového zariadenia
pomocou konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova
údajov.
Používanie aplikácie Samsung Smart Switch
Súbory s údajmi môžete z predošlého zariadenia preniesť pomocou aplikácie Smart Switch (pre
mobilné zariadenia a počítače) do nového zariadenia. Pre viac informácií navštívte internetovú
stránku www.samsung.com/smartswitch.
V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart
Switch.
Použitie aplikácie Smart Switch Mobile
Táto aplikácia umožňuje preniesť súbory s údajmi z predošlého zariadenia do nového zariadenia.
Aplikáciu možno prevziať z lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
1 Na displeji zaradenia ťuknite na aplikáciu Smart Switch.
2 Na displeji zariadenia vyberte možnosť v závislosti od typu predchádzajúceho zariadenia a
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak predchádzajúce zariadenie je zariadenie Android, v tomto zariadení musí byť nainštalovaná
aplikácia Smart Switch Mobile. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
57
Prispôsobenie
Použitie aplikácie Smart Switch na počítačoch
Pomocou tejto funkcie môžete importovať záložné súbory svojich údajov z počítača do
zariadenia (z vybraných mobilných zariadení výrobcu). Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality
www.samsung.com/smartswitch.
1 Zálohovanie údajov z predošlého zariadenia do počítača. Ďalšie informácie si vyžiadajte od
výrobcu zariadenia.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Pomocou USB kábla pripojte svoje súčasné zariadenie k počítaču.
4 V počítači kliknite na výrobcu predošlého zariadenia a preneste záložné súbory s údajmi do
svojho zariadenia podľa zobrazených pokynov.
Používanie aplikácie Samsung Kies
Záložný súbor s údajmi importujte z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies, čím obnovíte
údaje vo svojom zariadení. Pomocou aplikácie Samsung Kies môžete údaje zálohovať aj do
počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies.
Nastavenie kont
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá
→ Pridať konto a vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na
obrazovke.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a označte položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií ťuknite na možnosti Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá, vyberte konto
a potom ťuknite na položku → Odstrániť konto.
58
Kontakty
Pridávanie kontaktov
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení
Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v
časti Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Vytváranie kontaktov z vizitiek
Odfoťte vizitku a vyberte z nej kontaktné informácie.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Ťuknite na položku → Vizitky → .
Ak chcete vybrať alebo pridať jazyky, ktoré sa majú rozpoznať, postupne ťuknite na položky
→ Cieľový jazyk.
59
Kontakty
3 Vizitku položte na rovný povrch.
4 Nastavte zariadenie tak, aby sa karta nachádzala vnútri rámčekov na obrazovke. Keď sa
rámčeky zmenia na zeleno, zariadenie automaticky vytvorí fotografiu. Zariadenie prečíta
kontaktné informácie z vizitky a skonvertuje ich do záznamu kontaktu.
• Ak zariadenie nevytvorí fotografiu automaticky, ťuknite na položku
.
• Ak chcete odfotiť vizitku manuálne, ťuknite na položku → Automatické snímanie →
Vyp.
• Ak chcete vybrať text z uloženého obrázka, ťuknite na položku → Načítať obrázok.
5 Upravte alebo pridajte ďalšie informácie a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Správa kontaktov
Úprava kontaktu
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť a potom ťuknite na položku .
3 Upravte kontaktné informácie alebo ak chcete pridať ďalšie kontaktné informácie, ťuknite na
položku PRIDAŤ ĎALŠIE POLE.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Odstránenie kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku → Vymazať kontakty.
Zdieľanie kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na položku → Zdieľať vizitku cez a vyberte
spôsob zdieľania.
60
Kontakty
Správa skupín
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Kontakty → Skupiny.
Vytvorenie novej skupiny
Ťuknite na položku
, zadajte názov skupiny a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Pridanie kontaktov do skupiny
Vyberte skupinu a postupne ťuknite na položky → Pridať člena. Vyberte kontakty, ktoré chcete
pridať a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Odstraňovanie skupín
Postupne ťuknite na položky → Vymazať skupiny, vyberte používateľom pridané skupiny a
potom ťuknite na položku HOTOVO.
Odosielanie e-mailových správ členom skupiny
Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky → Odoslať e-mail, vyberte členov, ťuknite na
položku HOTOVO, zadajte správu a potom ťuknite na tlačidlo odoslania.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Kontakty môžete importovať zo služieb ukladacieho priestoru do zariadenia alebo ich exportovať
zo zariadenia do služieb ukladacieho priestoru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Importovať/exportovať kontakty, a potom
vyberte možnosť Importovať alebo Exportovať.
61
Kontakty
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• : Vytvorenie e-mailu.
Pridanie skratiek kontaktov na klasickú domovskú obrazovku
Na klasickú domovskú obrazovku môžete pridať odkazy na kontakty, s ktorými často
komunikujete.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Vyberte kontakt.
3 Ťuknite na položku → Pridať odkaz na dom. obr.
62
Fotoaparát
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
Zobrazenie aktuálneho
režimu.
Prepnutie medzi predným
a zadným
fotoaparátom/kamerou.
Začať nahrávanie videa.
Nasnímanie fotografie.
Zmena režimu
fotografovania.
Zmena nastavení
fotoaparátu/kamery.
Zobrazte nasnímané
fotografie a videá.
63
Fotoaparát
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný objektív fotoaparátu je vhodný na snímanie širokouhlých fotografií. Pri snímaní
širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to
problém so zariadením.
Reorganizácia skratiek fotoaparátu
Pre urýchlenie a zjednodušenie prístupu na obrazovke ukážky si môžete zreorganizovať skratky
fotoaparátu. Na obrazovke s ukážkou ťuknite na . Ťuknite na ikonu, podržte ju a potiahnite ju do
priestoru na ľavej strane obrazovky.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
64
Fotoaparát
Režimy snímania
Automatický
Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim
fotografie.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Automatický.
Krásna tvár
Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť jemnejšie
obrázky.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Krásna tvár.
Panoráma
Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií. Zariadenie fotografiu
identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Panoráma.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
65
Fotoaparát
HDR (sýte farby)
Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a
tmavých miestach.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → HDR (sýte
farby).
Bez efektu
S efektom
Viac efektov
Tento režim umožňuje vytvorenie série fotografií a ich úpravu použitím rôznych efektov pomocou
režimov snímania. Zariadenie fotografie identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii
Galéria.
Počas fotografovania v tomto režime nie je funkcia transfokácie (zoom) dostupná.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Režim → Viac efektov.
3 Ťuknite na položku .
Zariadenie vytvorí sériu fotografií a zobrazí dostupné režimy snímania.
66
Fotoaparát
4 Vyberte režim snímania a aplikujte na fotografiu efekt.
• Najlepšia fotografia: Vytvorenie skupiny fotografií a uloženie najlepšej z nich. Ak chcete
zobraziť ďalšie fotografie v sérii, posúvajte doľava alebo doprava. Zariadenie odporučí
najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou ikony .
• Najlepšia tvár: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov
naraz, kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný obrázok. Ťuknite na žltý rámček na
jednotlivých tvárach a vyberte najlepšiu pózu jednotlivých osôb z póz, ktoré sa zobrazujú
v spodnej časti obrazovky. Potom zlúčte obrázky do jednej fotografie. Zariadenie odporučí
najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou ikony .
• Dynamický záber: Nasnímanie série fotografií a ich skombinovanie za účelom vytvorenia
záberu so stopami po pohybe. Výberom viac fotografií zo spodnej časti obrazovky môžete
na obrázku natiahnuť stopu pohybu. Ak chcete upraviť pohybové stopy vybraných
fotografií, ťuknite na položku
a vyberte fotografiu. Ťuknutím na položku Obnoviť
zobrazíte pohybové stopy predmetu alebo ťuknutím na položku Odstrániť vymažete
pohybové stopy. Upravte fotografiu podľa potreby a ťuknite na položku .
• Guma: Vymazať nežiadúce pohybujúce sa predmety. Ťuknutím na položku
vymažete
nežiadúce pohybujúce sa objekty. Ťuknutím na položku obnovíte pôvodnú fotografiu.
• Panoramatická snímka: Používanie efektu na pozadie subjektu, ktorý spôsobuje, že
sa predmet zobrazí, akoby sa rýchlo pohyboval. Objekt vyberte ťuknutím na položku
Objekty. Ťuknutím na položku Pohyb. neostr. zmeníte uhol rozmazania, ktorý chcete
použiť na pozadie. Ťuknite na položku Uhol →
a nakreslite prstom kruh okolo veľkého
kruhu, čím upravíte uhol rozostrenia. Ak chcete upraviť úroveň rozostrenia pozadia, ťuknite
na položku Pohyb. neostr. a potiahnite nastavovací pruh.
5 Po skončení upravovania fotografií ťuknite na položku
.
Duálny fot.
Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané
predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie
peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.
67
Fotoaparát
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Fotoaparát → Režim → Duálny fot. prepnite na režim
duálneho fotoaparátu. Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
nahráte video.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom
/kamerou.
Ťuknutím sa mení
veľkosť alebo presúva
umiestnenie.
Vyberte si spomedzi
rôznych efektov, ktoré
sú k dispozícii.
• V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom
vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD alebo VGA.
• Počas nahrávania videí v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
Spravovanie režimov snímania
Vyberte režimy fotografovania, ktoré chcete zobraziť na obrazovke Výber režimu.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Sprav. režimy.
Preberanie režimov snímania
Zo služby Galaxy Apps prevezmite ďalšie režimy snímania.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Stiahnuť.
68
Fotoaparát
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Fotoaparát → . Niektoré z nasledujúcich možností
nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie
rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Sériové snímky: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
• Detek. slabého svetla: Nastavenie zariadenia na automatickú detekciu tmavších podmienok
a nastavenie jasu fotografie bez blesku.
Táto možnosť nie je dostupná, keď nahrávate videá.
• Detekcia tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich
fotografovaní.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Režimy merania: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.
S vyvážením na stred meranie svetla na pozadí v strede scény. Bodové meranie svetla na
konkrétnom mieste. Maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• Ťuknutím fotograf.: Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
• Uložiť ako: Nastavenie zariadenia tak, aby sa uložila fotografia s bohatými tónmi aj originálna
fotografia alebo len fotografia s bohatými tónmi.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie.
Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Režim nahrávania: Zmena režimu nahrávania.
• Stabilizácia videa: Aktivácia alebo deaktivácia stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha
zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
• Efekty: Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí. Ak chcete prevziať ďalšie
efekty, ťuknite na položku Stiahnuť. Poradie efektov zmeníte alebo efekty zo zoznamu
skryjete tak, že ťuknete na možnosť Sprav. efekty.
• Blesk: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
69
Fotoaparát
• Režim zobrazenia: Zmena pomeru strán obrazovky s ukážkou.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Pozr. fot./videá: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zachytení.
• Diaľkový hľadáčik: Svoje zariadenie môžete ovládať na diaľku a snímať fotografie alebo
videa z diaľky.
V závislosti od zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, nemusí byť táto funkcia
dostupná.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
• Pomocník: Zobrazenie informácií pomocníka o používaní fotoaparátu.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
70
Galéria
Zobrazenie fotografií alebo videí
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Galéria a vyberte obrázok alebo video.
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
.
Ak chcete skryť alebo zobraziť ponukový riadok a zobraziť miniatúrnu ukážku, ťuknite na
obrazovku.
Vyhľadávanie iných
zariadení na
zobrazenie obrázku.
Úprava obrázku.
Prechod na
predchádzajúcu
obrazovku.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Odstrániť obrázok.
Poslať obrázok
ostatným.
Prezeranie obsahu uloženého v iných zariadeniach
Vyhľadajte fotografie a videá, ktoré sú uložené v iných zariadeniach a zobrazte ich na vašom
zariadení.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
71
Galéria
Prístup k obsahu v zariadení v blízkosti
Ťuknite na
a v možnosti Blízke zariadenia vyberte zariadenie, v ktorom chcete mať prístup
k obsahu. V zariadeniach s aktivovanou funkciou zdieľania obsahu môžete zobraziť fotografie a
prehrať videá.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Blízke
zariadenia a potom ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia aktivujte túto funkciu. Ďalšie
informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.
Výber možnosti triedenia
Obrázky alebo videá vo vašom zariadení môžete triediť podľa času alebo albumu. Obrázky a videá
môžete tiež filtrovať podľa kategórie, ako napríklad ľudia.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria →
triedenia.
a potom vyberte možnosť
Prístup k ďalším možnostiam
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Galéria a vyberte obrázok alebo video. Ťuknite na
položku a použite nasledujúce možnosti.
• Ďalšie informácie: Zobrazenie viac informácií o súbore.
• Štúdio: Úprava obrázkov alebo videí v štúdiovom režime. Ďalšie informácie nájdete v časti
Úprava fotografií alebo videí.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie obrázka.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
• Tlač: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikácia
Mobile printing.
• Nastavenia: Zmena nastavení aplikácie Galéria.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného súboru.
Ak chcete zo zoznamu súborov vybrať viac súborov, ťuknite na súbor, podržte na ňom prst a
potom ťuknite na ďalšie súbory. Súbory môžete po ich vybratí súčasne zdieľať alebo odstrániť,
alebo ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam, ťuknite na .
72
Galéria
Úprava fotografií alebo videí
Fotografické štúdio
Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Fotografické štúdio.
3 Vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.
4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
Ozdobenie obrázku
pridaním nálepiek.
Orezanie obrázka.
Kreslenie na obrázok.
Otočenie obrázka.
Okolo obrázku vložiť
rámik.
Nastavenie sýtosti
alebo jasu obrázka.
Použitie efektov na
obrázok.
5 Po skončení upravovania obrázku postupne ťuknite na položky
6 Zadajte názov súboru a ťuknite na tlačidlo OK.
→ Uložiť ako.
Upravená fotografia sa uloží do priečinka Studio. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku
→ Album → Studio.
Galéria →
73
Galéria
Kolážové štúdio
Vytváranie koláží spájaním viacerých obrázkov dohromady.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Kolážové štúdio.
3 Vyberte obrázky, ktoré chcete spojiť, a ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
Pridať obrázky.
Odstrániť obrázok.
Odstrániť obrázok.
Skryť panel s
obrázkami.
Zmeniť rozloženie
rozdelenia.
Zmeniť štýl koláže.
5 Po skončení upravovania obrázkov ťuknite na položku
.
Upravený obrázok je uložený do priečinka Studio. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku
→ Album → Studio.
Galéria →
74
Galéria
Snímka a ďal.
Aplikácia rôznych efektov na obrázky, ktoré ste nasnímali.
Vybrať možno iba fotografie nasnímané v režime Nasnímať a ďalšia snímka.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Snímka a ďal.
3 Vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.
4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
Vytvorenie obrázku,
ktorý zobrazuje dráhy
pohybu.
Vymazanie
pohybujúcich sa
objektov z pozadia.
Vytvorenie
najlepšieho obrázku.
Uložiť najlepšiu
fotografiu.
Objekt zobraziť v
rýchlom pohybe.
5 Po skončení upravovania obrázku ťuknite na položku
.
Upravený obrázok je uložený do priečinka Studio. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku
→ Album → Studio.
Galéria →
75
Galéria
Videoeditor
Úprava alebo tvorba videosúborov z viacerých obrázkov a videí.
Ak chcete túto funkciu používať, musíte si prevziať a nainštalovať požadovanú aplikáciu.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Videoeditor.
3 Vyberte videá, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku HOTOVO.
Na vytvorenie videa môžete vybrať aj obrázky.
4 Úprava videa pomocou rôznych efektov.
K videoklipu pridať
hudbu v pozadí alebo
použiť zvukové efekty.
Vrátenie a
zopakovanie
poslednej akcie.
Automaticky upraviť
videoklip.
Pridať ďalšie obrázky.
Pridať ďalšie video
súbory.
Uložiť videoklip.
Nahrať video.
Prehrať videoklip.
Videá rozdeliť alebo
orezať alebo zmeniť
poradie video
súborov.
5 Po skončení upravovania videa ťuknite na položku EXPORTOVAŤ.
6 Zvoľte možnosť uloženia a ťuknite na tlačidlo OK.
Upravené video sa uloží do priečinka Export. Priečinok otvoríte postupným ťuknutím na
→ Album → Export.
položky Galéria →
76
Galéria
Orezávač videí
Orežte segmenty videa.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Orezávač videí.
3 Vyberte video, ktoré chcete upraviť.
4 Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú
zátvorku do požadovaného koncového bodu a ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
Aktuálna poloha
Začiatočná zátvorka
Koncová zátvorka
5 Zadajte názov súboru a potom video uložte ťuknutím na tlačidlo OK.
77
Galéria
Nastavenia galérie
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
3 Použite nasledujúce možnosti:
• Značky → Kontextový názov: Označovanie fotografií informáciami, ako napríklad dátum
a miesto. Ak chcete upraviť značky, ťuknite na informácie na obrázku, ťuknite na ,
upravte podrobnosti a potom ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
• Značky → Tvárová značka: Priradenie značiek k tváram na fotografii. Po zistení tváre sa
okolo nej zobrazí žltý rámik. Ak chcete určiť značku tváre, vyberte tvár, ťuknite na možnosť
Pridať meno a potom vyberte známeho. Keď sa na obrázku zobrazí značka tváre, ťuknite
na túto značku a použite dostupné možnosti, ako napríklad odoslanie správy príslušnej
osobe.
Keď používate funkciu Tvárová značka, rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od
uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí svetelných podmienok alebo oblečenia
osoby.
78
Multimédiá
Hudba
Prehrávanie hudby
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Nastavenie skladby
ako obľúbenej.
Zmena režimu
opakovania.
Zapnutie náhodného
poradia.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Zobraziť zoznam
odporúčaných piesní
podľa momentálne
hranej piesne.
Prechod na
predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a
podržaním posuniete
skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu
skladbu. Ťuknutím a
podržaním posuniete
skladbu dopredu.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
79
Multimédiá
Ak chcete všetky skladby počúvať s rovnakou úrovňou hlasitosti, postupne ťuknite na položky →
Nastavenia → Pokročilé a potom začiarknite položku Inteligentná hlasitosť.
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Funkcia Inteligentná hlasitosť sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.
Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že postupne
ťuknete na položky → Nastavenia → Pokročilé → Adapt Sound → Zap.
Pri zapnutí tejto možnosti po prvýkrát zvuk nastavte ťuknutím na tlačidlo ŠTART. Zariadenie
spustí sériu skúšok zvuku na nastavenie hlasitosti a začne pípať. Keď počujete pípnutie, ťuknite
na možnosť ÁNO, alebo ak nepočujete žiadne pípnutie, ťuknite na možnosť NIE. Tieto kroky
zopakujte pre každú skúšku, kým nebude dokončené nastavenie zvuku. Potom začiarknite
možnosť Zvuk hudby a ťuknutím na tlačidlo HOT. použite túto možnosť pri počúvaní hudby.
Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu
nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.
Nastavenie skladby ako zvonenie alebo tón budíka
Ak chcete pieseň, ktorá sa práve prehráva, použiť ako zvonenie alebo budík, ťuknite na položky
→ Nastaviť ako → Od začiatku alebo Automatické odporúčania, zvoľte možnosť a potom
ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položky ZOZNAMY SKLADIEB → → Vytvoriť zoznam skladieb. Zadajte názov
a ťuknite na položku OK. Ťuknite na položku , vyberte skladby, ktoré chcete pridať a potom
ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete pieseň, ktorá sa práve prehráva, pridať do zoznamu skladieb, postupne ťuknite na
položky → Pridať do zoznamu skladieb a zvoľte zoznam skladieb.
80
Multimédiá
Prehrávanie hudby podľa nálady
Táto funkcia slúži na prehrávanie hudby, ktorá vyhovuje vašej nálade.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku HUDOBNÝ BLOK. Piesne sa automaticky zaradia do kategórií podľa nálady.
Ťuknite na bunku nálady alebo potiahnite viacej buniek, v ktorých je hudba, ktorú chcete počúvať.
Kategórie piesní sú založené na dostupných informáciách o piesni. Niektoré piesne nemusí
byť možné kategorizovať do buniek podľa nálady.
Prehrávanie hudby uloženej v iných zariadeniach
Vyhľadajte hudbu, ktorá je uložená v iných zariadeniach a prehrajte ju na vašom zariadení.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Prístup ku skladbe v zariadení v blízkosti
Ťuknite na položku BLÍZKE ZARIADENIA a vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a
z ktorého chcete prehrať hudbu. Skladbu môžete prehrať na zariadeniach s aktivovanou funkciou
zdieľania obsahu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Blízke
zariadenia a potom ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia aktivujte túto funkciu. Ďalšie
informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.
81
Multimédiá
Video
Prehrávanie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Prepnúť na
kontextový
videoprehrávač.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Nastavenie hlasitosti.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu
ťahaním posúvača.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Posunutie
ovládacieho panela
doľava.
Posunutie
ovládacieho panela
doprava.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Zmena pomeru strán.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a
podržaním posuniete
video dozadu.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
video dopredu.
82
Multimédiá
Použitie kontextového videoprehrávača
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho, aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť kontextový videoprehrávač, počas sledovania videí ťuknite na položku
.
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.
Zachytávanie obrázkov
Ak túto funkciu chcete používať počas prehrávania, ťuknite na položku → Nastavenia, zaškrtnite
možnosť Nasnímať a potom ťuknite na položku ZAVRIEŤ.
Ťuknutím na možnosť
zachytíte obrázok z videa počas prehrávania.
Zdieľanie alebo odstránenie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Ťuknutie na video, podržte na ňom prst, ťuknite na položku
a potom vyberte metódu zdieľania.
Postupne ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte videá a potom ťuknite na položku OK.
Úprava videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video a postupne ťuknite na položky → Upraviť → Štúdio → Orezávač videí. Presuňte
začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do
požadovaného koncového bodu, ťuknite na položku HOTOVO a potom ťuknutím na tlačidlo OK
uložíte video.
Ak chcete upravovať videá pomocou aplikácie Video editor, postupne ťuknite na položky →
Upraviť → Videoeditor.
Prehrávanie videí uložených v iných zariadeniach
Vyhľadajte videá, ktoré sú uložené v iných zariadeniach, a prehrajte ich na vašom zariadení.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Prístup k videu v zariadení v blízkosti
Ťuknite na položku BLÍZKE ZARIADENIA a vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup
a z ktorého chcete prehrať video. Môžete prehrať video na zariadeniach s aktivovanou funkciou
zdieľania obsahu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Blízke
zariadenia a potom ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia aktivujte túto funkciu. Ďalšie
informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.
83
Užitočné aplikácie a funkcie
Detský režim
Spustenie detského režimu
Pomocou tohto widgetu môžete pre deti vytvoriť zábavné a bezpečné prostredie prostredníctvom
obmedzenia prístupu detí k určitým aplikáciám alebo obsahu.
Pred používaním si musíte prevziať tento widget. Na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na
položky Detský režim → INŠTALOVAŤ.
Detský režim spustíte ťuknutím na položku Detský režim na klasickej domovskej obrazovke
alebo na obrazovke s aplikáciami. Po nainštalovaní sa miniaplikácia zobrazí na klasickej domovskej
obrazovke a obrazovke aplikácií.
Pri prvom spustení tohto widgetu nastavte kód PIN. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
84
Užitočné aplikácie a funkcie
Domovská obrazovka s režimom Deti
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým aplikáciám v detskom režime.
Fotoaparát pre deti
Galéria pre deti
Prístup k rodičovskej
kontrole.
Skončiť režim pre
deti.
Pomocou tejto aplikácie môžete ukladať obrázky, kresby, hlasové záznamy a mediálne súbory, ku
ktorým môžu mať deti prístup.
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a nahrávať videá.
85
Užitočné aplikácie a funkcie
Rodičovská kontrola
Táto aplikácia slúži na nastavenie obmedzení pre režim pre deti kvôli kontrole prístupu k obsahu a
aplikáciám. Môžete zmeniť nastavenia režimu pre deti, používanie časových limitov a pod.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku
a zadajte PIN.
Rodičovskú kontrolu ukončíte a zatvoríte stlačením tlačidla Domov.
• Meno dieťaťa: Zobrazenie a úprava profilu dieťaťa.
• Denný limit doby hrania: Nastavenie časového limitu, počas ktorého môžu deti zariadenie
používať.
• Aplikácie: Zobrazenie pridávanie aplikácií, ktoré je deťom dovolené používať v režime pre
deti.
• Médium: Umožnite svojim deťom prístup k niektorým fotografiám a videám uloženým v
zariadení.
• Detský obchod: Preberanie aplikácií pre deti z lokality Galaxy Apps.
S Finder
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať obsah v zariadení. Môžete použiť rôzne filtre a prezerať si
históriu vyhľadávania.
Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku S Finder.
Vyhľadávanie obsahu
Ťuknite do poľa vyhľadávania a zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a povedzte
Presnejšie výsledky získate ťuknutím na položku Filter pod políčkom vyhľadávania.
Ak chcete vybrať možnosť vyhľadávania kategórií, postupne ťuknite na položky → Vyberte
hľadané miesta.
Správa histórie vyhľadávania
Svoje minulé vyhľadávania môžete zobraziť alebo odstrániť. Ak chcete znova vyhľadávať, vyberte
predchádzajúcu položku vo vyhľadávaní.
Ak chcete odstrániť históriu, ťuknite na možnosť
86
vedľa položky.
Užitočné aplikácie a funkcie
Plánovač S
Spustenie funkcie Plánovač S
Pomocou tejto aplikácie môžete spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Prejsť na dnešný
dátum.
Zmena režimu
zobrazenia.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Vyhľadávanie udalostí
alebo úloh.
Vytvoriť udalosti
alebo úlohy.
Ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:
• Vybrať dátum na zobrazenie: Prechod na konkrétny dátum.
• Odstrániť: Odstránenie udalostí alebo úloh.
• Synchronizovať: Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami.
• Kalendáre: Výber kalendárov, ktoré sa zobrazia.
• Nastavenia: Zmena nastavení pre používanie Plánovača S.
87
Užitočné aplikácie a funkcie
Vytvorenie udalostí alebo úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku . Poprípade vyberte dátum, ktorý neobsahuje žiadne udalosti alebo
úlohy a znova ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
.
3 Vyberte buď udalosť alebo úlohu a zadajte podrobnosti.
• UDALOSŤ: Nastavenie dátumu začatia a ukončenia udalosti. Môžete nastaviť nastavenie
pre voliteľné opakovanie.
• ÚLOHA: Pridanie úlohy, ktorú máte v daný deň urobiť. Môžete nastaviť nastavenie pre
voliteľnú prioritu.
Výber kalendára,
ktorý sa bude
používať alebo s
ktorým sa bude
synchronizovať.
Výber položky.
Zadanie názvu.
Priložte mapu
zobrazujúcu miesto
konania udalosti.
Nastavenie začiatku a
konca dátumu
udalosti.
Pridať ďalšie
podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo HOTOVO uložíte udalosť alebo úlohu.
88
Užitočné aplikácie a funkcie
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete udalosti a úlohy synchronizovať so svojimi kontami, ťuknite na možnosť →
Synchronizovať.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, ťuknite na možnosti → Kalendáre
→ Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým sa chcete zosynchronizovať a prihláste sa. Po
pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.
Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá a potom vyberte službu konta.
Odstraňovanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete odstrániť udalosti alebo úlohy, ťuknite na položku → Odstrániť, vyberte udalosti
alebo úlohy a ťuknite na položku HOTOVO → ODSTRÁNIŤ.
Ak chcete odstrániť udalosť alebo úlohu počas jej prezerania, postupne ťuknite na položky →
Odstrániť → ODSTRÁNIŤ.
Ak chcete označiť úlohy ako dokončené, ťuknite na dátum, ktorý obsahuje úlohy a začiarnite
dokončené úlohy.
Zdieľanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zdieľať udalosť alebo úlohu počas jej prezerania, ťuknite na položky → Zdieľať cez a
vyberte spôsob zdieľania.
89
Užitočné aplikácie a funkcie
Internet
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK. Ak chcete internet
prehľadávať hlasom, ťuknite na
.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Obnoviť aktuálnu
webovú stránku.
Prechod na skôr
navštívenú stránku.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Zobrazte svoje
záložky, uložené
stránky a najnovšiu
históriu pripojenia k
internetu.
Otvoriť domovskú
stránku.
Zatvoriť kartu.
Otvoriť novú kartu.
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku ĎALŠÍ. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na
položku MANUÁLNE NAST. Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Pridať konto.
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na
položky → Nastavenia, vyberte konto a potom ťuknite na položku Predvolené konto.
90
Užitočné aplikácie a funkcie
Odosielanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zostaviť správu, ťuknite na položku
v hornej časti obrazovky.
Odstránenie e-mailu.
Odoslanie e-mailu.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pridať príjemcov.
Pridať kópiu alebo
skrytú kópiu.
Zadať predmet.
Súbory vložiť do
e-mailu alebo použiť
možnosti úpravy.
Zadanie správy.
Priložiť obrázky, videá
a ďalšie položky.
Príjemcov pridať zo
zoznamu kontaktov.
E-maily uložiť na
neskoršie doručenie.
Prístup k ďalším možnostiam
Pri vytváraní e-mailu ťuknutím na položku získate prístup do ďalších možností.
• Naplánovať odoslanie: E-mail odoslať v naplánovanom čase.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, e-mail sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. E-maily môžu byť odoslané
v nesprávnom čase, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
• Dôležitosť: Vybrať úroveň priority e-mailu.
• Možnosti zabezpečenia: Nastaviť možnosti zabezpečenia pre e-mail.
91
Užitočné aplikácie a funkcie
Čítanie e-mailov.
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové e-maily. Ak chcete manuálne
načítať nové e-maily, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte e-mail, ktorý si chcete prečítať.
Vytvorenie e-mailu.
Odpovedanie na
e-mail.
Zmena rozloženia
obrazovky.
Preposlanie e-mailu.
Pridanie tejto
e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov
alebo zobraziť ďalšie
možnosti.
Odstránenie e-mailu.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Označenie e-mailu
ako pripomenutie.
Otvorenie príloh.
S Voice
Informácie o aplikácii S Voice
Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vykonávalo rôzne činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
Prístup môžete deaktivovať tak, že stlačíte tlačidlo Domov, postupne ťuknete na položky →
Settings → Open S Voice a potom zrušte výber položky Open via the home key.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
92
Užitočné aplikácie a funkcie
Nastavenie jazyka
Postupne ťuknite na položky → Settings → General → Language a potom vyberte jazyk.
Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii S Voice, nie ako jazyk na displeji zariadenia.
Používanie funkcie S Voice
Keď spustíte aplikáciu S Voice, zariadenie spustí rozpoznávanie hlasu a ikona mikrofónu sa zmení
namodro.
Povedzte hlasový príkaz.
Keď zariadenie rozpozná príkaz, vykoná príslušnú akciu.
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu:
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Zobudenie funkcie S Voice z úsporného režimu
Ak sa funkcia S Voice určitú dobu nepoužíva, automaticky sa prepne do úsporného režimu.
Ťuknutím na ikonu mikrofónu alebo vyslovením „Hi Galaxy“, budete pokračovať v rozpoznávaní
hlasu.
Zmena príkazu prebudenia
Príkaz prebudenia „Hi Galaxy“ je možné zmeniť. Príkaz prebudenia sa používa na spustenie
aplikácie S Voice, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.
Postupne ťuknite na položky → Settings → Open S Voice → Voice wake-up → Set wake-up
command.
Vypnutie hlasovej odozvy
Postupne ťuknite na položky → Disable Voice feedback. Zariadenie nebude poskytovať hlasovú
odozvu po vyslovení príkazov.
93
Užitočné aplikácie a funkcie
Oprava nežiaducich hlasových príkazov
Ak zariadenie nerozpozná hlasové príkazy správne, môžete ich upraviť.
Ak chcete opraviť hlasový príkaz, ťuknite na bublinu posledného hlasového zadania, ktoré
obsahuje vami hovorený text a upravte text pomocou klávesnice.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Históriu výpočtu si môžete pozrieť na ľavej strane obrazovky.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Hodiny
BUDÍK
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → BUDÍK.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku
vedľa
budíka.
• Posunúť budík: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas a tón inteligentného budíka. Inteligentný budík sa zapne s
nízkou hlasitosťou pár minút pred zapnutím naplánovaného vopred nastaveného zvonenia.
Hlasitosť inteligentného budíka sa postupne zvyšuje, kým ho nevypnete, alebo kým nezačne
zvoniť vopred nastavené zvonenie.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak ste možnosť posunutia
budíka zapli skôr, položku
presuňte mimo veľkého kruhu a budenie zopakujte po uplynutí
určeného časového úseku.
94
Užitočné aplikácie a funkcie
Odstránenie budíkov
Ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte budíky a potom ťuknite na položku
.
SVETOVÝ ČAS
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, na hodinách podržte ťuknutie a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie hodín
Postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku
.
Businessweek+
Táto aplikácia umožňuje získať najnovšie správy o finančníctve, obchode, trhoch a ďalších
oblastiach.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Businessweek+.
Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Preberanie článku
1 Rýchlo pohybujte cez položky podľa dátumu a zobrazte titulné strany.
Na hlavnej obrazovke aplikácie Businessweek+ môžete použiť jednu z nasledovných
možností:
• : Zmena režimu zobrazenia.
• : Prístup do zoznamu prevzatých čísiel časopisu.
• : Prístup do uložených článkov podľa kategórie.
• : Zobraziť podrobné informácie o aplikácii alebo zmeniť nastavenia.
2 Ťuknite na položku Download. Zobrazí sa obrázok, ktorý uvádza stav preberania.
Ak si chcete prevziať viac článkov, rýchle pohybujte medzi obálkami.
95
Užitočné aplikácie a funkcie
Otváranie a zobrazenie článkov
Po dokončení preberania ťuknite na obálku čísla časopisu a rýchlo pohybujte medzi stránkami.
Počas zobrazenia článku môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:
• : Prístup do zoznamu prevzatých čísiel časopisu.
• : Prehrať dostupné video alebo skladbu.
• : Prístup do uložených článkov podľa kategórie.
• : Zobraziť a vyhľadať register rôznych firiem.
• : Zobraziť nadpisy alebo články podľa kategórie.
• : Článok uložiť do zoznamu spiniek.
• : Zmena veľkosti písma.
• : Odoslať aktuálnu stranu ostatným.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od článku, ktorý si prezeráte.
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými zariadeniami, v ktorých
je nainštalovaná aplikácia Dropbox.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej resetovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Použite nasledujúce funkcie:
• Files: Odovzdať alebo otvoriť súbory. Ťuknutím na položky
odovzdáte súbory.
• Photos: Zobraziť odovzdané fotografie alebo videá. Ťuknite na položku
zmažete alebo vytvoríte albumy.
• Notifications: Zobraziť upozornenia.
96
, čím súbory
Užitočné aplikácie a funkcie
Evernote
Táto aplikácia umožňuje vytvárať, synchronizovať a zdieľať multimediálne poznámky. Do
poznámok môžete pridávať značky alebo ich môžete zoradiť do poznámkového bloku, aby ste
mohli svoje nápady efektívnejšie spravovať.
Ťuknite na položku Evernote na obrazovke s aplikáciami.
Prihláste sa na svoje konto Evernote. Ak nemáte konto Evernote, vytvorte si ho. Podľa pokynov na
obrazovke dokončite nastavenie.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobraziť ukladací
priestor alebo
informácie o konte.
Vyhľadávanie
poznámok.
Poznámky
zosynchronizujte so
svojim kontom alebo
zmeňte nastavenia.
Poznámky zobraziť v
rôznych režimoch.
Poznámky zostaviť
pomocou rôznych
možností.
97
Užitočné aplikácie a funkcie
Vytváranie poznámok
Poznámku môžete vytvoriť pomocou obrázkov, hlasových záznamov a ďalších príloh. Vyberte
možnosť na vytvorenie poznámky.
Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Nastavte pripomienku k poznámke.
• : Priložte súbory alebo použite ďalšie možnosti.
• : Nasnímajte fotografiu a priložte ju k poznámke.
• → Save: Uloženie poznámky.
• → Settings: Prístup k ďalším možnostiam.
Odstránenie poznámok
Ťuknite na poznámku, podržte na jej prst a potom ťuknite na položku Delete.
Flipboard
Táto aplikácia umožňuje zobraziť aktívne aktualizácie sociálnej siete a správy v prispôsobenom
formáte časopisu.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej resetovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Na hlavnej obrazovke Flipboard si môžete vyberať z rôznych článkov a predplatených časopisov.
98
Užitočné aplikácie a funkcie
Hancom Office Viewer
Informácie o aplikácii Hancom Office Viewer
Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek a
prezentácií.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na Hancom Office Viewer.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hľadanie dokumentov
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na Hancom Office Viewer.
Ak si chcete dokument prezrieť, ťuknite na Open.
Zoraďovanie
dokumentov a
priečinkov.
Vytvorenie priečinka.
Výber dokumentov
alebo priečinkov.
Obnoviť nové
dokumenty a
priečinky.
Zmena režimu
zobrazenia.
Naposledy použité dokumenty vyhľadáte tak, že ťuknete na Recent Documents.
99
Užitočné aplikácie a funkcie
Čítanie dokumentov
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na Hancom Office Viewer.
Ťuknite na dokument v Recent Documents alebo v priečinku.
Spravovanie dokumentov
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na Hancom Office Viewer.
Pri prehľadávaní dokumentu ťuknite na
jednu z nasledovných možností.
, vyberte dokumenty alebo priečinky a potom použite
• : Premenovať dokument alebo priečinok.
• : Skopírovať dokumenty alebo priečinky do iného priečinka.
• : Dokumenty alebo priečinky presunúť do iného priečinka.
• : Odstrániť dokumenty alebo priečinky.
• : Odoslať dokumenty iným alebo ich zdieľať.
• : Vyhľadanie dokumentov.
NYTimes
Táto aplikácia umožňuje prezerať a navigovať v článkoch a viac.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
1 Ťuknite na položku NYTimes na obrazovke s aplikáciami.
2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
3 Ťuknite na článok, ktorý si chcete prečítať.
Počas zobrazenia článku môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:
• : Zobraziť komentáre ostatných čitateľov v článku.
• : Odoslať aktuálnu stranu ostatným.
• : Článok uložiť do svojho zoznamu.
• : Pridať vlastné komentáre do článku.
• : Vstupovať do ďalších možností alebo zmeniť nastavenia.
100
Užitočné aplikácie a funkcie
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie kont.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Google+
Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež
zálohovať svoje fotografie a videá a viac.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.
Filmy a TV Play
Sledovať videá zdieľané vo vašom zariadení a preberať rôzny obsah na sledovanie z aplikácie
Obchod Play.
101
Užitočné aplikácie a funkcie
Knihy Play
Preberať rôzne knihy z aplikácie Obchod Play a čítať ich.
Kiosk Play
Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.
Hry Play
Preberať hry z aplikácie Obchod Play aj hrať ich s inými.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a
nahrali ich na Google+.
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
102
Pripojenie k iným
zariadeniam
Bluetooth
O funkcii Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
103
Pripojenie k iným zariadeniam
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA
→ Bluetooth, ťuknutím na prepínač Bluetooth ju aktivujte a potom ťuknite na položku
VYHĽADAŤ.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak chcete zariadenie pre iné zariadenia nastaviť ako viditeľné, ťuknite na názov zariadenia.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Na obidvoch zariadeniach spárovanie potvrďte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete
spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Alebo svoje zariadenie nastavte ako viditeľné pre
iné zariadenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.
104
Pripojenie k iným zariadeniam
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijatý
→ Album → Download.
obrázok sa uloží do priečinka Galéria →
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA →
Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam s párovanými zariadeniami.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, s ktorým párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Wi-Fi Direct
Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Wi-Fi, a
potom ťuknutím na prepínač Wi-Fi aktivujte túto funkciu.
2 Postupne ťuknite na položky
→ Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Ak chcete zmeniť názov zariadenia, postupne ťuknite na položky → Premenovať
zariadenie.
4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
105
Pripojenie k iným zariadeniam
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
→ Album → Download.
Prijatý obrázok sa uloží do priečinka Galéria →
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA →
Wi-Fi.
2 Postupne ťuknite na položky
→ Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, postupne ťuknite na položky UKONČIŤ PRIPOJENIE → OK.
106
Pripojenie k iným zariadeniam
Rýchlo pripojiť
Informácie o rýchlom pripojení
Táto funkcia slúži na jednoduché vyhľadanie a pripojenie zariadení v blízkosti.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
• Názov zariadenia sa môže líšiť v závislosti od zariadení s funkciou Bluetooth, s ktorými
sa páruje. Napríklad názov zariadenia sa môže zobraziť ako BT MAC.
Pred použitím tejto funkcie
• Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré podporuje funkciu Rýchle pripojenie, zapnite obrazovku, aby
bolo detekovateľné.
• Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, sa uistite, že je zapnutá
funkcia Wi-Fi Direct alebo Bluetooth.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť
Keď sa tento panel otvorí, funkcia Wi-Fi sa automaticky aktivuje a zariadenie vyhľadá
zariadenia v blízkosti.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia. Prepojenie medzi
zariadeniami vykonáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete umožniť zariadeniam nachádzajúcim sa v blízkosti, aby vyhľadali vaše zariadenie
a pripojili sa k nemu, ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenie viditeľnosti zariadenia →
Viditeľnosť zariadenia a potom vyberte príslušnú možnosť.
Opakované vyhľadávanie zariadení
Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.
Ťuknite na položku OBNOVIŤ a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.
107
Pripojenie k iným zariadeniam
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
3 Ťuknite na položku Zdieľať obsah a vyberte kategóriu média.
4 Zvoľte obsah, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na položku HOTOVO.
Vaše zariadenie odošle obsah do pripojeného zariadenia.
SideSync
Úvod
Aplikácia SideSync umožňuje jednoduché zdieľanie obrazovky a údajov medzi smartfónmi
a tabletmi Samsung so systémom Android a akýmikoľvek počítačmi. Oznámenia môžete
skontrolovať prostredníctvom panelu alebo v kontextových oknách.
Predtým ako začnete
• Aplikácia SideSync musí byť nainštalovaná na oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť. Ak
aplikácia SideSync nie je nainštalovaná, prevezmite ju a nainštalujte jedným z týchto spôsobov:
– – Ak chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu SideSync na tablet alebo smartfón Samsung so
systémom Android, vyhľadajte aplikáciu SideSync na lokalite Galaxy Apps alebo Obchod
Play. Ak vaše zariadenie nepodporuje aplikáciu SideSync, aplikácia sa nemusí dať vyhľadať.
– – Ak chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu SideSync do počítača, navštívte lokalitu
www.samsung.com/sidesync. Na tejto webovej lokalite nájdete aj informácie o
systémových požiadavkách aplikácie SideSync.
• Ak chcete prepojiť váš tablet a smartfón, musia podporovať funkciu Wi-Fi Direct.
• Ak chcete bezdrôtovo prepojiť váš tablet a počítač, musia byť pripojené k rovnakému
prístupovému bodu bezdrôtovej siete.
108
Pripojenie k iným zariadeniam
Pripojenie k počítačom alebo smartfónom
Pripojenie k počítaču
1 Tablet pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Prípadne pripojte obe zariadenia k rovnakému prístupovému bodu.
2 Aplikáciu SideSync spusťte v obidvoch zariadeniach.
3 Na oboch zariadeniach ťuknite na položku ŠTART.
Obe zariadenia sa navzájom vyhľadajú a pripoja. V počítači sa potom zobrazí panel.
Pripojenie k smartfónu pomocou funkcie Wi-Fi Direct
1 Na tablete aj smartfóne spustite aplikáciu SideSync.
2 Na oboch zariadeniach ťuknite na položku ŠTART.
Obe zariadenia sa navzájom vyhľadajú a pripoja.
3 Na tablete vyberte v zozname rozpoznaných zariadení váš smartfón.
4 Na smartfóne prijmite žiadosť o pripojenie.
Na tablete sa zobrazí panel.
109
Pripojenie k iným zariadeniam
Automatické pripojenie zariadení
Ak boli dve zariadenia už v minulosti pripojené, môžete ich nastaviť tak, aby sa automaticky znovu
pripojili.
Na tablete ťuknite na položky SideSync → ĎALŠIE → Nastavenia a potom ťuknutím na prepínač
Automaticky pripájať zariadenia aktivujte funkciu automatického pripojenia. Prípadne na paneli
ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Pripojenia a aktivujte funkciu automatického
pripojenia.
Používanie panelu
Môžete spúšťať často používané aplikácie alebo zobraziť oznámenia z tabletu.
Keď ťuknete na oznámenie, spustí sa súvisiaca aplikácia alebo program. Na nasledujúcom obrázku
je zobrazený panel tabletu v počítači.
Minimalizovanie panelu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zatvorenie panelu.
Zapnutie virtuálnej obrazovky
tabletu.
Pridanie ďalších aplikácií.
Ťuknite na oznámenie a
vykonajte rôzne postupy.
Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie môžete zmeniť usporiadanie aplikácií alebo ich
odstrániť.
Pokračovanie v prehrávaní médií
Hudbu alebo video môžete pozastaviť na tablete a pokračovať v prehrávaní na inom zariadení.
Na paneli vyberte tlačidlo prehrávania v ovládači hudby alebo v oznámení videa. Prehrávanie sa
pozastaví na tablete a spustí sa na druhom zariadení.
Ovládač hudby a oznámenie videa z pripojeného zariadenia sa zobrazí, len ak prehrávate
mediálne súbory prostredníctvom predvolenej aplikácie na prehrávanie hudby alebo
videa.
110
Pripojenie k iným zariadeniam
Zdieľanie webovej stránky
Webovú stránku môžete otvoriť na tablete a zobraziť ju vo webovom prehliadači pripojeného
zariadenia.
Počas prehľadávania webových stránok na tablete sa na paneli zobrazí oznámenie o prístupe na
web. Na paneli vyberte toto oznámenie. Rovnaká webová stránka sa potom zobrazí na pripojenom
zariadení.
Používanie virtuálnej obrazovky
Aplikácia SideSync umožňuje zrkadlenie obrazovky zariadenia na inom zariadení. Prostredníctvom
virtuálnej obrazovky môžete používať funkcie zariadenia. Na nasledujúcom obrázku je zobrazená
virtuálna obrazovka tabletu v počítači.
Na paneli ťuknite na položku Tablet screen.
• Niektoré funkcie nemusia byť dostupné prostredníctvom virtuálnej obrazovky.
• Vzhľad a funkcie virtuálnej obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného
zariadenia.
Minimalizovanie
virtuálnej obrazovky.
Zatvorenie virtuálnej
obrazovky.
Maximalizovanie
virtuálnej
obrazovky.
111
Pripojenie k iným zariadeniam
Ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Vždy navrchu: Nastavenie virtuálnej obrazovky tak, aby bola vždy navrchu.
• Otočiť: Otočenie obrazovky.
• Priehľadnosť okien: Nastavenie úrovne priehľadnosti virtuálnej obrazovky.
• Nasnímať: Zaznamenanie snímky obrazovky.
• Zapnúť prezentačný režim: Zapnutie obrazovky tabletu, aby ju bolo možné ovládať z
počítača aj tabletu. Táto funkcia nemusí byť v závislosti od pripojeného zariadenia k dispozícii.
• Pridať medzi obľúbené: Pridanie aktuálnej aplikácie na panel.
Ak chcete premiestniť virtuálnu obrazovku, kliknite na vrchnú časť virtuálnej obrazovky a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete upraviť veľkosť virtuálnej obrazovky, umiestnite ukazovateľ myši na okraj virtuálnej
obrazovky a potom naň kliknite a potiahnite ho.
Prepínanie medzi obrazovkami
Ak chcete používať skutočnú obrazovku tabletu, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov na
tablete. Virtuálna obrazovka sa vypne a zapne sa obrazovka tabletu.
Ak sa chcete vrátiť na virtuálnu obrazovku, kliknite na virtuálnu obrazovku tabletu v počítači.
Skutočná obrazovka sa vypne a zapne sa virtuálna obrazovka.
Virtuálnu obrazovku a obrazovku pripojeného zariadenia môžete zobraziť a ovládať
→ Zapnúť prezentačný
súčasne. Na virtuálnej obrazovke ťuknutím na položky
režim zapnite obrazovku pripojeného zariadenia. Táto funkcia nemusí byť v závislosti od
pripojeného zariadenia k dispozícii.
112
Pripojenie k iným zariadeniam
Zdieľanie súborov a schránky
Kopírovanie súborov do počítača
1 Ťuknutím na súbor a jeho podržaním prejdite do režimu úprav na virtuálnej obrazovke tabletu.
2 Začiarknite viac súborov, ktoré chcete skopírovať.
3 Ťuknite na vybraté súbory, podržte ich a potom ich potiahnite a pustite mimo virtuálnej
obrazovky.
Súbory sa skopírujú na požadované miesto.
Ak napríklad presuniete obrázok z tabletu do otvoreného dokumentu programu Word v počítači,
obrázok sa vloží do dokumentu programu Word.
Kopírovanie súborov do tabletu
Vyberte súbory v počítači a potiahnite ich na panel alebo virtuálnu obrazovku tabletu. Súbory sa
uložia do priečinka Moje súbory → Pamäť zariadenia → SideSync.
Počas vytvárania správy alebo e-mailu na virtuálnej obrazovke sa kopírované súbory pripoja k
vytváranej správe alebo e-mailu.
Keď je zapnutá virtuálna obrazovka tabletu a skutočná obrazovka, nie je možné zdieľať
súbory.
Zdieľanie schránky
Prostredníctvom funkcie zdieľania schránky môžete prakticky skopírovať a vložiť text medzi
pripojenými zariadeniami. Skopírujte alebo vystrihnite text z virtuálnej obrazovky a vložte ho do
textového poľa mimo virtuálnej obrazovky alebo naopak.
113
Pripojenie k iným zariadeniam
Zdieľanie klávesnice a myši počítača
Obrazovku tabletu môžete používať ako duálny monitor a ovládať ju pomocou klávesnice a myši
počítača.
1 Na paneli ťuknite na položky ĎALŠIE → Zapnúť zdieľanie klávesnice a myši.
Ak je otvorená virtuálna obrazovka, prestane sa zobrazovať na obrazovke počítača.
2 Presunutím ukazovateľa myši k ľavému alebo pravému okraju obrazovky počítača prejdete na
obrazovku tabletu.
Ukazovateľ myši sa zobrazí na obrazovke tabletu.
3 Na tablete môžete pomocou klávesnice a myši počítača vykonávať akcie, napríklad zadávanie
textu, kopírovanie, vkladanie a výber položiek.
Ak chcete obnoviť ovládanie počítača pomocou myši, vráťte sa s ukazovateľom na obrazovku
počítača.
114
Pripojenie k iným zariadeniam
Screen Mirroring
O funkcii Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah.
Zariadenia s podporou
Screen Mirroring (modul
AllShare Cast, HomeSync)
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
115
Pripojenie k iným zariadeniam
Smart View na televízore
Skôr, než televízor prepojíte so svojim zariadením, televízor prepojte so zariadením, na ktorom
je povolené zrkadlenie obrazovky. O nastavení prepojenia sa dočítate v Používateľskej príručke
zariadenia. Nasledovné akcie sú príkladom zobrazovania obsahu na televízore pripojenom
prostredníctvom modulu AllShare Cast.
1 Zariadenie, na ktorom je povolené zrkadlenie obrazovky, pripojte pomocou kábla HDMI k
televízoru.
2 Na televízore zvoľte režim pripojenia, napr. HDMI alebo externé zariadenie.
3 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA →
Screen Mirroring.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
Ak zariadenie zapájate po prvýkrát, ťuknite na názov modulu v zozname a podržte ho
a zadajte číslo PIN zobrazené na obrazovke televízora.
5 Otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na
zariadení.
116
Pripojenie k iným zariadeniam
Aplikácia Mobile printing
Zariadenie pripojte k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pripojenie k tlačiarni
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Tlač,
vyberte typ tlačiarne a potom ťuknutím na prepínač v hornom pravom rohu obrazovky ju zapnite.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
Vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť ako predvolenú tlačiareň.
Ak chcete pridať tlačiarne ručne, ťuknite na položky → Pridať tlačiareň → ADD PRINTER,
zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, ťuknite na položku → Nastavenia.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky → Tlač
→
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
117
Zariadenie a správca dát
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Informácie o
zariadení → Manuálne sťahovanie aktualizácií.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti
Samsung. Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung
Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom
okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Viac informácií o
postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
118
Zariadenie a správca dát
Prenos súborov medzi zariadením a počítačom
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
• Neodpájajte zariadenie od počítača počas prehrávania súborov uložených v zariadení
na pripojenom počítači. Po dokončení prehrávania súboru odpojte zariadenie od
počítača.
• Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Prenášajú sa mediálne súbory cez
USB → Prenos mediálnych súborov.
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Prenos fotografií.
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
119
Zariadenie a správca dát
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach spoločnosti Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z
webovej lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr.
Použitie konta Google
1 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Zálohovanie a resetovanie → Zálohovať moje údaje a
aktivujte funkciu ťuknutím na prepínač.
3 Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné
konto.
Ak chcete obnoviť údaje, v sprievodcovi inštaláciou sa prihláste na svoje konto Google.
Sprievodcu inštaláciou môžete spustiť a otvoriť tak, že v zariadení obnovíte údaje na
továrenské nastavenie. Ak sa na svoje konto Google neprihlásite v sprievodcovi inštaláciou,
zálohované údaje nemožno obnoviť.
120
Zariadenie a správca dát
Použitie konta Samsung
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ →
Kontá → Pridať konto → Samsung konto a potom sa prihláste na vaše konto Samsung.
2 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
3 Ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Cloud → Zálohovanie, vyberte položky, ktoré chcete
zálohovať, a potom ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Ak chcete údaje obnoviť, otvorte obrazovku s aplikáciami, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Cloud → Obnoviť, vyberte položky a potom ťuknite na
možnosť OBNOVIŤ TERAZ.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Zálohovanie
a resetovanie → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ
VŠETKO. Zariadenie sa reštartuje automaticky.
121
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku
.
PRIPOJENIA
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Wi-Fi a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Wi-Fi.
Zariadenie dokáže udržiavať stabilné sieťové pripojenie automatickým výberom siete Wi-Fi alebo
mobilnej siete a použiť najsilnejší signál.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .
• Vyhľadať: Vyhľadávanie dostupných sietí.
• Wi-Fi Direct: Aktivácia siete Wi-Fi Direct a priame pripojenie zariadení cez Wi-Fi, aby bolo
možné zdieľať súbory.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
• Zdieľať profil Wi-Fi: Zdieľanie dostupných profilov Wi-Fi.
• Pomoc: Zobrazenie informácií pomocníka o Wi-Fi.
122
Nastavenia
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Postupne ťuknite na položky → Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku.
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie
nastavené na používanie mobilných sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
Nastavenie oznamovania siete
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťuknite na položku → Pokročilé a zaškrtnite možnosť Sieťové
oznámenie.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Bluetooth a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Bluetooth.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov pomocou funkcie Bluetooth.
• Premenovať zariadenie: Zmena názvu zariadenia.
• Pomoc: Zobrazenie informácií pomocníka o funkcii Bluetooth.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Letový režim.
123
Nastavenia
Využitie dát
Môžete sledovať prenos dát v zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Využitie dát.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Mobilné prístupové body: Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám
spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → GPS a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač GPS.
• Mód: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
• Zlepšiť presnosť: Nastavenie zariadenia na automatické vyhľadávanie sietí Wi-Fi a Bluetooth
s cieľom zlepšiť presnosť určenia polohy.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o
vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
• Moje miesta: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej
aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Ďalšie siete.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Ethernet
Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť
použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.
124
Nastavenia
Blízke zariadenia
Zmeňte nastavenia zdieľania obsahu, keď zariadenia pripájate k zariadeniam v blízkosti.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Blízke zariadenia a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia.
• Meno zariadenia: Zobrazenie názvu mediálneho servera v zariadení.
• Obsah na zdieľanie: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto
zariadeniu.
• Odmietnuté zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k
tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Prijím. súborov z iných zariadení: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov
z iných zariadení.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb
typu cloud.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Tlač.
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky PRIPOJENIA → Screen Mirroring.
125
Nastavenia
ZARIADENIE
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na ZARIADENIE → Zvuky a oznámenia.
• Oznámenia: Nastavenie úrovne hlasitosti oznámení.
• Médium: Nastavenie úrovne hlasitosti hudby a videí.
• Systém: Nastavenie úrovne hlasitosti systémových zvukov.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Vyzváňací tón oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce
správy.
• Ďalšie zvuky: Zmena nastavení zvukov systému.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky prichádzajúcich hovorov a oznámení,
okrem povolených výnimiek.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke
uzamknutia má alebo nemá zobraziť.
• Aplikačné oznámenia: Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
• Prístup k oznámeniam: Výber aplikácií, ktoré zobrazujú všetky svoje oznámenia na paneli
oznámení.
126
Nastavenia
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Zobrazenie.
• Písmo:
– – Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
– – Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Rotácia obrazu: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zobrazenia
zariadenia.
– – Inteligentné otáčanie: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej
tváre.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Režim obrazovky:
– – Adaptívne zobrazenie: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
– – AMOLED kino: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
– – AMOLED fotografia: Použite tento režim, ak chcete, aby zafarbenie displeja vyzeralo ako
skutočné.
– – Základný: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
• Režim čítania: Výber aplikácií, ktoré budú používať režim čítania. V režime čítania bude
zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
• Autom. upraviť tón obraz.: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu úpravou jasu
displeja.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri jeho nabíjaní
alebo po pripojení k stolnému doku.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie doby, počas ktorej zostáva zapnuté
podsvietenie tlačidiel Naposledy spustené aplikácie a podsvietenie tlačidla Späť.
• Zvýšiť citlivosť na dotyk: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné použiť dotykový displej
s rukavicami na rukách.
V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa
zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.
127
Nastavenia
Pozadie
Zmena nastavení tapety.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Pozadie.
• Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre klasickú domovskú obrazovku.
• Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
• Domovská a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre klasickú domovskú
obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka.
• Uzamknutie obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej metódy uzamknutia obrazovky.
• Možnosti miniaplikácie hodín: Konfigurácia nastavení pre widget hodín.
– – Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
– – Zobraziť dátum: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
• Odkazy: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej
obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Informácie o vlastníkovi: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
Viac okien
Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Viac okien a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Viac okien.
• Otvoriť v zobrazení viacerých okien: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia
zobrazenia viacerých okien pri otvorení súborov v časti Moje súbory alebo Video. Zariadenie
aktivuje túto funkciu taktiež pri prezeraní príloh v správach.
128
Nastavenia
Panel oznámení
Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Panel oznámení.
• Nastavenie jasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazoval panel
nastavenia jasu.
• Odporúčané aplikácie: Nastavenie zariadenia na zobrazenie zoznamu odporúčaných aplikácií
na paneli oznámení na základe vašich akcií, ako je napríklad pripojenie náhlavnej súpravy k
zariadeniu.
• Nast. tlač. rýchl. nast.: Zmena usporiadania tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení.
Panel s nástrojmi
Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo panel nástrojov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Panel s nástrojmi a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač Panel s nástrojmi.
Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré sa majú zobraziť na paneli nástrojov. Ak chcete upraviť
zoznam aplikácií, ťuknite na položku .
Pohyby
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Pohyby.
• Stíšiť:
– – Položenie dlane na obrazovku: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pomocou pohybov
dlaňou stlmili budíky.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.
129
Nastavenia
Zjednodušenie ovládania
Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Zjednodušenie
ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
– – Prístup s prepínačmi: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné ovládať ponuky na
obrazovke stlačením fyzických tlačidiel na zariadení.
– – TalkBack: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Ak chcete zobraziť
informácie pomocníka a naučiť sa používať túto funkciu, ťuknite na položky NASTAVENIA
→ Spustiť návod na používanie Preskúmavania dotykom.
– – Tmavá obrazovka: Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho
obsahu v tajnosti.
– – Rýchly tlačidlový vstup: Nastavenie zariadenia tak, aby zadalo znak, keď ťuknete a
odtiahnete prst zo znaku na klávesnici. Pomocou tejto funkcie môžete zadať znaky
namiesto odtiahnutia prsta a dvojitého ťuknutia na displej.
– – Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané
heslo nahlas.
– – Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
– – Vysokokontrastné písma: Upravte farbu a obrys písmen, aby ste zvýšili kontrast medzi
písmom a pozadím.
– – Zväčšovacie gestá: Nastavenie zariadenia tak, aby zväčšilo obrazovku a priblížilo
konkrétnu oblasť.
– – Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia,
ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
– – Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
– – Nastavenie farieb: Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste
farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
– – Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback
po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky
dvoma prstami.
– – Možn. prev. textu na reč: Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri
zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.
130
Nastavenia
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
– – Oznámenie bleskom: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď dostanete oznámenie alebo
keď zaznie budík.
– – Vypnúť všetky zvuky: Zariadenie nastaviť tak, aby stlmilo všetky zvuky zariadenia, ako
napríklad zvuky média.
– – Titulky Samsung (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení titulkov.
– – Titulky Google (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
– – Vyváženie zvuku: Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní
duálnej náhlavnej súpravy.
– – Mono zvuk: Zariadenie nastavte tak, aby po pripojení náhlavnej súpravy prepínalo
stereofónny a monofónny výstup.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
– – Asistenčné menu: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha
pri získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na
paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
– – Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na
obrazovku.
– – Ovládanie interakcií: Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií
obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybraté ponuky zjednodušenia
ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa oznámenia ovládali ťuknutím na
tlačidlo, nie jeho potiahnutím.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na
zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
• Služby: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
131
Nastavenia
Používatelia
Nastavenie a spravovanie používateľských profilov pre osobné nastavenia. Ďalšie informácie
nájdete v časti Viac používateľov.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Používatelia.
Súkromný režim
Nastaviť zariadenie tak, aby zabránilo iným používateľom v prístupe k vášmu osobnému obsahu
aktiváciou súkromného režimu.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Súkromný režim a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač Súkromný režim.
• Typ príst. do súkr. rež.: Nastavenie spôsobu odblokovania, čím sa aktivuje súkromný režim.
• Automaticky vypnúť: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky ukončilo súkromný režim,
keď sa vypne obrazovka.
Snímač odtlačkov
Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho
konta Samsung.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky ZARIADENIE → Snímač odtlačkov.
• Správca odtlačkov prstov: Registrácia alebo zmazanie údajov o odtlačkoch prstov.
• Zmeniť záložné heslo: Zmena záložného hesla, ak zariadenie nerozozná odtlačok prsta.
• Uzamknutie obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Webové prihlásenie: Nastavenie zariadenia na prihlasovanie sa do webových stránok.
• Overiť konto Samsung: Nastavenie zariadenia na overenie vášho konta Samsung
prostredníctvom odtlačkov prstov.
132
Nastavenia
VŠEOBECNÉ
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Kontá.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným
priestorom Dropbox.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Cloud.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Zálohovanie a
resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnovenie predvolených nastavení siete: Obnovenie nastavení sieťového pripojenia na
predvolené nastavenia výrobcu.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Jazyk a vstup.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
133
Nastavenia
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Vyberte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia na opravu slov s pravopisnými chybami a
neúplných slov ťuknutím na medzerník.
• Aut. počiat. veľké písm.: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
• Swype:
– – Žiadny: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
– – Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
– – Pohyb kurzora: Aktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici na presúvanie
kurzora posúvaním prsta po klávesnici.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Vibrovanie: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
134
Nastavenia
Hlasové zadávanie Google
• Jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Detekcia „Ok Google“: Nastavenie zariadenia na spustenie hlasového rozpoznávania po
vyslovení príkazu „Ok Google“ počas používania aplikácie vyhľadávania.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Handsfree: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo používanie zariadení s ovládaním bez
pomoci rúk na uzamknutej obrazovke.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Náhlavná súprava Bluetooth: Zariadenie nastaviť tak, aby umožňovalo hlasový vstup
vyhľadávania kľúčových slov pomocou slúchadiel Bluetooth s mikrofónom Bluetooth po ich
pripojení.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
135
Nastavenia
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Príslušenstvo.
• Režim zvukového výstupu: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k
externým zariadeniam. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového
zvuku.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Batéria.
• Percento na stav. riadku: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
136
Nastavenia
Šetrenie energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie
energie.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Šetrenie energie.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
– – Spustiť šetrenie energie: Automatická aktivácia režimu šetrenia energie, keď zostávajúca
kapacita batérie dosiahne predvolenú úroveň.
– – Obmedziť dát. prenosy na pozadí: Nastaviť zariadenie tak, aby aplikácie spustené na
pozadí nemohli používať mobilné dátové pripojenie.
• Režim extrémneho šetrenia energie: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby
batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k
aplikácii.
Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa
zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia
a prevádzkových podmienok.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Ukladací priestor.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
137
Nastavenia
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Zabezpečenie.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní
zobrazovali.
• Aktual. politiky zabezp.: Nastavenie zariadenia tak, aby kontrolovalo a preberalo aktualizácie
zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o
zabezpečení spoločnosti Samsung.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
• Agenti dôveryhodnosti: Zobrazenie zástupcov dôveryhodného prístupu nainštalovaných v
zariadení.
138
Nastavenia
• Pripnúť okná: Nastavenia zariadenia tak, aby sa vybratá aplikácia pripla na obrazovku.
• Prístup k údajom o použ.: Zobrazenie aplikácií, ktoré majú prístup k histórii využívania
zariadenia.
• Smart Lock: Nastavenie zariadenia na vynechanie uzamknutej obrazovky pri rozpoznaní
dôveryhodných zariadení alebo lokalít.
• Nerušiť: povolenie: Zobrazenie zoznamu funkcií a aplikácií, ktoré majú povolenie na ich
používanie. Môžete upraviť aj nastavenia funkcie Nerušiť.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru
zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky VŠEOBECNÉ → Informácie
o zariadení.
APLIKÁCIE
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky APLIKÁCIE → Správca aplikácií.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky APLIKÁCIE → Predvolené aplikácie.
139
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód
PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo
služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
140
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Zálohovanie
a resetovanie → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ
VŠETKO. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých údajov uložených v zariadení.
141
Príloha
Internet sa často odpája
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo
zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
142
Príloha
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové
hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
143
Príloha
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10, alebo novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
144
Príloha
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, musíte navštíviť autorizované servisné stredisko.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
Typ 1 (SM-T800):
1 Zasuňte nástroj na otváranie zariadenia do medzery medzi displejom a zadným krytom
zariadenia.
Potom začnite oddeľovať displej od zadného krytu páčením pomocou nástroja.
2 Pokračujte v zasúvaní nástroja a páčení displeja a zadného krytu od seba v blízkych
rozstupoch okolo zariadenia.
3 Po uvoľnení obrazovky oddeľte displej a zadný kryt.
Potom odložte zadný kryt a obrazovku položte prednou stranou dole na rovnú pracovnú
plochu.
4 Uvoľnite a vyberte skrutky.
5 Odpojte konektor batérie.
6 Vyberte batériu.
145
Príloha
Typ 2 (SM-T700):
1 Zasuňte nástroj na otváranie zariadenia do medzery medzi displejom a zadným krytom
zariadenia.
Potom začnite oddeľovať displej od zadného krytu páčením pomocou nástroja.
2 Pokračujte v zasúvaní nástroja a páčení displeja a zadného krytu od seba v blízkych
rozstupoch okolo zariadenia.
3 Po uvoľnení obrazovky oddeľte displej a zadný kryt.
Potom odložte zadný kryt a obrazovku položte prednou stranou dole na rovnú pracovnú
plochu.
4 Odpojte konektor batérie a odstráňte pásku.
5 Vyberte batériu.
146
Autorské práva
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising