Samsung | SM-T820 | Samsung Galaxy Tab S3 (9.7'' Wi-Fi) Užívateľská príručka (Nougat)

SM-T820
Používateľská príručka
Slovak. 06/2017. Rev.1.2
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikácie
4
Informácie o tejto príručke
61
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
5
Situácie, pri ktorých sa zariadenie
prehrieva, a ich riešenia
63
Kontakty
8
Obsah balenia
66
Internet
9
Popis zariadenia
67
E-mail
13
Batéria
68
Fotoaparát
17
Pamäťová karta (karta microSD)
80
Galéria
20
Zapnutie a vypnutie zariadenia
84
Game Launcher
21
Ovládanie dotykového displeja
87
Samsung Notes
24
Domovská obrazovka
92
PEN.UP
29
Uzamknutie obrazovky
94
Kalendár
31
Panel oznámení
96
Samsung Flow
33
Zadávanie textu
96
Moje súbory
35
Zachytenie obsahu obrazovky
97
Hodiny
36
Otváranie aplikácií
98
Kalkulačka
37
Funkcie pera S Pen
98
Aplikácie Google
44
Zabezpečený priečinok
47
Viac okien
51
Konto Samsung
52
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
55
Správa zariadenia a údajov
57
RÝCHLE PRIPOJENIE
60
Funkcie zdieľania
2
Obsah
Nastavenia
100 Úvod
100 Pripojenia
106 Zvuky a vibrovanie
107 Oznámenia
107 Zobrazenie
108 Pozadie
108 Pokročilé funkcie
109 Údržba zariadenia
111 Aplikácie
111 Zamknutie a zabezpečenie
116 Cloud a kontá
119 Google
120 Zjednodušenie ovládania
120 Všeobecné spravovanie
121 Aktualizácia softvéru
121 Používateľská príručka
121 Informácie o zariadení
Príloha
122 Riešenie problémov
127 Vyberanie batérie
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
• Dobre si zapamätajte svoje kódy odomknutia pre zamknutie obrazovky, účty a iné
bezpečnostné funkcie. Ak zabudnete kód na odomknutie, nebudete môcť zariadenie používať,
pokým ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo
nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
4
Základy
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobraziť
identifikátor FCC, ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Informácie o zariadení →
Informácie o batérii.
Ikony s pokynmi
Varovanie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a
ich riešenia
Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie
Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo
rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon
zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka
môže prestať nabíjať.
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým
zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
• Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený USB
kábel. Vymeňte poškodený USB kábel za nový schválený spoločnosťou Samsung.
• Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie
materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.
5
Základy
Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na
podporovaných modeloch.
Keď sa zariadenie zahrieva počas používania
Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie
sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené
aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.
V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré
používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.
• Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
• Pri preberaní veľkých súborov
• Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
– – Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
– – Pri dlhodobom nahrávaní videí
– – Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
– – Pri pripojení k televízoru
• Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
– – Pri používaní funkcie Viac okien
– – Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
– – Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
– – Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
• Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými
kontami
• Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom
slnečnom svetle
• Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
• Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
• Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
• Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom,
napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
• Pri používaní roamingu
6
Základy
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
• Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte
zariadenie.
• Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
• Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na
pozadí, ak ich nepoužívate.
• Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
• Znížte jas displeja.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Obmedzenia zariadenia v prípade prehriatia
Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie
môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.
• Ak sa teplota zariadenia zvýši nad zvyčajnú hodnotu, môže sa zobraziť hlásenie o prehriatí
zariadenia. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou
zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Zatvoria sa spustené aplikácie, a až kým
zariadenie nevychladne, budete môcť uskutočňovať len tiesňové hovory.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, zobrazí sa hlásenie o
potrebe vypnutia zariadenia. Vypnite zariadenie a počkajte, kým vychladne.
Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia
Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne,
aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.
• Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
• Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
• Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v
automobile.
7
Základy
• Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú
vyhrievaciu podložku.
• Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských
spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Pero S Pen
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
8
Základy
Popis zariadenia
Zariadenie
Predný fotoaparát
Svetelný snímač
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlá hlasitosti
Mikrofón
Tlačidlo Domov (snímač na
rozpoznávanie odtlačkov prstov)
Zásuvka pamäťovej karty
Mikrofón
Tlačidlo Naposledy spustené
aplikácie
Tlačidlo Späť
Reproduktor
Reproduktor
Konektor pre slúchadlá
Multifunkčný konektor
(USB typu C)
9
Základy
Reproduktor
Reproduktor
GPS anténa
Zadný fotoaparát
Blesk
Port na dokovanie klávesnice
Zariadenie a kryt klávesnice (predáva sa samostatne) obsahujú magnety. Organizácie
Americká asociácia pre srdcové ochorenia (American Heart Association, USA) a Regulačný
orgán pre lieky a výrobky v oblasti zdravotnej starostlivosti (Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency, Spojené kráľovstvo) upozorňujú, že magnety môžu
ovplyvňovať činnosť implantovaných kardiostimulátorov, kardioverterov, defibrilátorov,
inzulínových púmp a iných elektrických zdravotníckych pomôcok (spoločne uvádzaných
pod názvom „zdravotnícka pomôcka“) do vzdialenosti 15 cm (6 palcov). Ak používate
akúkoľvek z týchto zdravotníckych pomôcok, NEPOUŽÍVAJTE TOTO ZARIADENIE ANI
KRYT KLÁVESNICE (PREDÁVA SA SAMOSTATNE) BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCIE S
LEKÁROM.
Zariadenie a kryt klávesnice (predáva sa samostatne) neukladajte v blízkosti magnetických
polí. Magnetické polia môžu poškodiť karty s magnetickým prúžkom vrátane kreditných
kariet, telefónnych kariet, lístkov a palubných vstupeniek.
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
– – Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
10
Základy
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
Vypínacie
tlačidlo
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
Naposledy
spustené
aplikácie
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
Domov
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Späť
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
Pero S Pen
Sponka pera S Pen
Tlačidlo pera S Pen
Hrot pera S Pen
Klieštiky
Názov
Funkcie
Hrot pera S Pen
• Pero S Pen používajte na písanie, kreslenie alebo na vykonávanie
akcií dotyku. Tlačidlo Naposledy spustené aplikácie a tlačidlo Späť sa
môžu používať spolu s perom S Pen.
• Posúvaním pera S Pen nad položkami na obrazovke bez dotyku získate prístup
k ďalším funkciám pera S Pen, napríklad k funkcii Bezdotykové zobrazenie.
11
Základy
Názov
Funkcie
Tlačidlo pera S Pen
• Ak chcete zobraziť funkcie bezdotykového zadávania príkazov, perom
S Pen posúvajte nad obrazovkou bez dotyku a stlačte tlačidlo na pere
S Pen.
• Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo na pere S Pen a
perom S Pen posúvajte nad týmito položkami.
Klieštiky
• Hrot pera S Pen vymeňte tak, že ho klieštikmi odpojíte od pera S Pen.
Výmena hrotu pera S Pen
Ak je hrot tupý, vymeňte ho za nový.
1 Hrot pevne držte klieštikmi a vytiahnite ho.
2 Nový hrot zasuňte do pera S Pen.
12
Základy
Dávajte si pozor, aby ste si klieštikmi nestlačili prsty.
• Nepoužívajte opakovane staré hroty. Pero S Pen by mohlo nesprávne fungovať.
• Pri zasúvaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
• Do pera S Pen nezasúvajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie
pera S Pen alebo zariadenia.
• Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš netlačte. Pero S Pen je možno
poškodené alebo je zdeformovaný hrot.
• Pero S Pen nemusí spoľahlivo držať pri pripevnení k predmetom, ktoré sú príliš hrubé
alebo tenké.
• Ak pero S Pen používate v ostrých uhloch na obrazovke, zariadenie nemusí rozpoznať
akcie vykonávané perom S Pen.
• Tlačidlo Naposledy spustené aplikácie a tlačidlo Späť sa môžu používať spolu s perom
S Pen.
• Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung.
• Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti
Samsung.
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Používajte len kábel USB Type-C dodaný so zariadením. Pri použití kábla Micro USB sa
zariadenie môže poškodiť.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
13
Základy
1 Zapojte kábel USB do nabíjacieho adaptéra USB a kábel USB zapojte do multifunkčného
konektora zariadenia.
2 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania
Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky Menu → Nastavenia →
Údržba zariadenia → Batéria.
Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri
nabíjaní. Zostávajúci čas nabíjania sa nemusí zobraziť, ak zariadenia nabíjate v príliš
veľkom chlade alebo teple.
14
Základy
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie údržby zariadenia.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
• Zapnite režim úspory energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať, napríklad e-maily.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže
poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
15
Základy
Rýchle nabíjanie
Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej
vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.
Informácie o rýchlom nabíjaní
• Funkcia Rýchle nabíjanie používa technológiu nabíjania batérie, ktorá batériu nabíja rýchlejšie
bez zvýšenia výkonu nabíjania. Toto zariadenie podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle
nabíjanie a aplikáciu Qualcomm Quick Charge 2.0 od spoločnosti Samsung.
• Ak chcete používať vo vašom zariadení funkciu rýchleho nabíjania, pripojte ho k nabíjačke
batérie, ktorá podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie alebo aplikáciu Quick Charge
2.0.
Zvýšenie rýchlosti nabíjania
Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej. Keď je
zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona .
Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu →
Nastavenia → Údržba zariadenia → Batéria → → Rozšírené nastavenia a potom ťuknutím
na prepínač Rýchle káblové nabíjanie túto funkciu aktivujte.
• Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho
nabíjania nebudete môcť použiť.
• Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže
automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia
zariadenia.
Režim šetrenia energie
Aktivujte režim šetrenia energie a predĺžte tak čas používania batérie.
1 Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Údržba
zariadenia → Batéria → STREDNÁ.
2 Ťuknutím na položku PRISPÔSOBIŤ zmeňte nastavenia šetrenia energie pred aktivovaním
režimu šetrenia energie.
3 Ťuknite na položku POUŽIŤ.
16
Základy
Režim maximálneho šetrenia energie
V režime maximálneho šetrenia energie zariadenie znižuje spotrebu energie batérie použitím
tmavého motívu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa sieťové pripojenia
okrem mobilnej siete.
1 Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Údržba
zariadenia → Batéria → MAXIMÁLNA.
2 Ťuknutím na položku PRISPÔSOBIŤ zmeňte nastavenia šetrenia energie pred aktivovaním
režimu maximálneho šetrenia energie.
3 Ťuknite na položku POUŽIŤ.
Po aktivovaní režimu maximálneho šetrenia energie ťuknite na domovskej obrazovke na položku
a vyberte aplikáciu, ktorá sa má použiť. Ak chcete aplikácie odstrániť, ťuknite na položku →
Upraviť a vyberte aplikáciu s .
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, ťuknite na položky → Vypnúť
režim maximálneho šetrenia energie.
Približný čas používania batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a
podmienkach prevádzky.
Pamäťová karta (karta microSD)
Vloženie pamäťovej karty
Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od iných modelov a niektoré pamäťové
karty nemusia byť v závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty kompatibilné s vaším zariadením.
Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty vášho zariadenia, pozrite si webovú lokalitu
spoločnosti Samsung.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
17
Základy
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu
na preformátovanie karty alebo kartu nerozpozná. Ak zariadenie pamäťovú kartu
nerozpozná, naformátujte ju v počítači.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v zásuvke pamäťovej karty, čím zásuvku uvoľníte.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
18
Základy
2 Zásuvku pamäťovej karty opatrne vytiahnite zo slotu na zásuvku pamäťovej karty.
3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky pamäťovej karty tak, aby kontakty zlatistej farby
smerovali nadol.
4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
5 Zásuvku pamäťovej karty vložte späť do slotu na zásuvku pamäťovej karty.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Údržba zariadenia →
Úložisko → → Nastavenia ukladania → Karta SD → ODPOJIŤ.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v zásuvke pamäťovej karty, čím zásuvku uvoľníte.
2 Zásuvku pamäťovej karty opatrne vytiahnite zo slotu na zásuvku pamäťovej karty.
3 Vyberte pamäťovú kartu.
4 Zásuvku pamäťovej karty vložte späť do slotu na zásuvku pamäťovej karty.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
19
Základy
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Údržba zariadenia →
Úložisko → → Nastavenia ukladania → Karta SD → Formát → FORMÁTOVAŤ.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
20
Základy
Ovládanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty alebo pero S Pen.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom alebo perom S Pen.
21
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
22
Základy
Potiahnutie prstom
Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke
aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať
webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
23
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátory na obrazovke
Indikátor obrazovky Flipboard
Briefing. Zobrazenie najnovších
článkov v rôznych kategóriách.
Ikona obrazovky aplikácií
Obľúbené aplikácie
24
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Domovskú obrazovku môžete
prispôsobiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete
tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky, pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Widgety: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré
spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej
prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte
na domovskú obrazovku.
Presúvanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť jednoduchšie, ťuknite na ňu, podržte ju a presuňte ju do časti
Premiestniť aplikácie v hornej časti obrazovky. Položka sa presunie na panel v hornej časti
obrazovky. Posunutím doľava alebo doprava sa presuniete na ďalší panel a potiahnutím položku
posuniete na nové miesto.
25
Základy
Odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na položku Odstrániť odkaz alebo Odstrániť v
hornej časti obrazovky.
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
3 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku PRIDAŤ, začiarknutím
vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju
presuniete do priečinka na domovskej obrazovke.
Ak chcete presunúť aplikácie z priečinka na domovskú obrazovku, ťuknite na priečinok a potom
potiahnite aplikáciu na domovskú obrazovku.
Ak chcete odstrániť aplikácie z priečinka, ťuknite na priečinok a potom presuňte aplikáciu, ktorú
chcete odstrániť, do časti Odstrániť odkaz v spodnej časti obrazovky.
26
Základy
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Použitie rýchlych možností
Na domovskej obrazovke ťuknite a podržte ikonu aplikácie alebo priečinku na rýchly prístup k
možnostiam.
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Menu. Ak
chcete zobraziť ďalšie panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor
obrazovky v spodnej časti obrazovky.
Presúvanie položiek
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Upraviť. Ťuknite na položku, podržte ju a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
požadovaným aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Upraviť.
2 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
27
Základy
3 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
4 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku PRIDAŤ, začiarknutím
vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju
presuniete do priečinka na obrazovke aplikácií.
v priečinku. Odstráni sa len daný priečinok.
Ak chcete odstrániť priečinok, ťuknite na položku
Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.
Zmena usporiadania položiek
Položky na obrazovke aplikácií môžete usporiadať v abecednom poradí.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Zoradiť → Abecedné poradie.
Vyhľadávanie položiek
Aplikácie možno vyhľadávať na obrazovke aplikácií alebo v službe Galaxy Apps alebo Obchod
Play.
Na obrazovke aplikácií zadajte znaky do vyhľadávacieho poľa. Zariadenie vyhľadá a zobrazí
položky obsahujúce zadané znaky.
28
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Nabíjanie batérie
Úroveň nabitia batérie
Uzamknutie obrazovky
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Obrazovka sa zamyká spôsobom Potiahnuť, čo je predvolená metóda uzamknutia obrazovky.
Stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a posunutím prstom ľubovoľným smerom
odomknite obrazovku.
29
Základy
Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Typ zamknutia obrazovky a potom
vyberte metódu.
Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo odtlačok prsta, môžete
chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po
nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom
odomknutí.
• Potiahnuť: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
• Heslo: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo
symbolmi.
• Žiadne: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
• Odtlačky prstov: Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Ďalšie
informácie nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
• Obrazovku zariadenia môžete po prihlásení do konta Samsung vzdialene odomknúť
na stránke Nájsť môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com). Ak chcete využívať
túto funkciu, zariadenie musíte pripojiť k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti a musíte sa
prihlásiť do svojho konta Samsung.
• Ak zabudnete kód na odomknutie, nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho
neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo
nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
• Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak
do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a
zabezpečenie → Nastavenia bezpečného zámku a potom ťuknutím na prepínač
Aut. obnov. továr. nast. ho aktivujte.
30
Základy
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť
ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
Panel oznámení môžete otvoriť, aj keď je obrazovka zamknutá.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Prepínanie medzi
používateľskými kontami alebo
pridanie nových používateľských
kont.
Otvorenie položky Nastavenia.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Ťuknite na oznámenie a
vykonajte rôzne možnosti.
Vymazať všetky oznámenia.
Blokovať oznámenia z aplikácie.
31
Základy
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určite funkcie. Potiahnutím nadol na paneli
oznámení zobrazíte viac tlačidiel.
Ak chcete zmeniť nastavenia funkcií, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na
tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť → Zmeniť poradie tlačidiel,
ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.
Vyhľadávač
Obsah prehľadávajte pomocou kľúčového slova, alebo hľadajte neďaleké zariadenia.
Vyhľadávanie obsahu alebo neďalekých zariadení
Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknite na položku
Prehľadávanie tabletu a vyhľadávanie blízkych zariadení.
Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovu alebo ťuknite na položku
a vyslovte kľúčové slovo.
Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na položku Filter pod poľom vyhľadávania, a
potom vyberte podrobnosti filtra.
Ak chcete vyhľadať zariadenia v blízkosti, ťuknite na položku RÝCHLE PRIPOJENIE. Ďalšie
informácie nájdete v časti RÝCHLE PRIPOJENIE.
Nastavenie kategórií vyhľadávania
Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Vyberte hľadané miesta a vyberte kategórie.
32
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu e-mailov, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen. Ak
chcete písať všetky písmená
veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.
Prechod na ďalší riadok.
Posunutie kurzora.
Zadávanie symbolov.
Zadanie medzery.
Prepnutie na režimu rukopisu.
Zmena vstupného jazyka
→ Jazyky a typy → SPRAVOVAŤ
Podržte položku
, postupne ťuknite na položky
VSTUPNÉ JAZYKY a potom vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac
jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
33
Základy
Ďalšie funkcie klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Zmena nastavení hlasového
vstupu.
• Spustiť alebo pozastaviť
zadávanie textu hlasom.
: Prepnutie na režimu rukopisu.
Prepnúť na štandardnú
klávesnicu.
Zobrazenie informácií o úprave
rukopisu.
Zmena nastavení klávesnice.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zadanie emotikon.
• : Prepnutie na plávajúcu alebo rozdelenú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť na iné
miesto potiahnutím položky.
• : Zmena nastavení klávesnice.
34
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Zachytávanie snímok obrazovky
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V aplikácii Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácie, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Snímať potiahnutím dlane a potom ju aktivujte ťuknutím
na prepínač.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Zaznamenanie snímok obrazovky pomocou pera S Pen
Snímky obrazovky môžete zaznamenať aj pomocou funkcií bezdotykového zadávania príkazov.
Funkcia Písanie na obrazovku umožňuje písať na zaznamenané snímky obrazovky. Pomocou
funkcie Zachytenie posúvania môžete zaznamenať obsah, ktorý sa nachádza na viacerých
obrazovkách.
Ak chcete vybrať a zaznamenať konkrétnu oblasť, použite funkciu Inteligentný výber.
Ďalšie informácie nájdete v častiach Písanie na obrazovku a Inteligentný výber.
35
Základy
Inteligentné snímanie
Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať. Nasnímanú obrazovku
môžete ihneď orezať a zdieľať.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Inteligentné snímanie, ťuknutím na prepínač funkciu
aktivujte a potom nasnímajte snímku obrazovky. Na snímanej obrazovke môžete použiť jednu z
nasledujúcich možností.
• Snímanie s posúvaním: Nasnímanie väčšieho množstva obsahu, ktorý sa nachádza na
viacerých obrazovkách, napríklad webovej stránky. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a
nasníma sa viac obsahu.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na snímku obrazovky.
• Orezať: Orezanie časti snímky obrazovky.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky.
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
naposledy používanými aplikáciami.
a vyberte okno s
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku
a presuňte
ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku
ZAVRIEŤ VŠETKO.
36
Základy
Funkcie pera S Pen
Bezdotykový príkaz
Ak chcete otvoriť panel na bezdotykové zadávanie príkazov, podržte pero S Pen nad obrazovkou a
stlačte tlačidlo pera S Pen. Môžete tiež ťuknúť na ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov.
Môžete získať prístup k užitočným funkciám a často používaným aplikáciám.
Zobrazenie všetkých poznámok
Vytvorenie poznámky
Inteligentný výber
Ikona na bezdotykové zadávanie
príkazov
Písanie na obrazovku
Pridať skratky
Preložiť
Nastavenia bezdotykového
zadávania príkazov
• Vytvoriť poznámku: Spustenie aplikácie Samsung Notes a vytvorenie novej poznámky.
Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Notes.
• Zobraz. všetky poznámky: Spustenie aplikácie Samsung Notes a zobrazenie všetkých
poznámok.
• Inteligentný výber: Slúži na rýchle zhromaždenie obsahu. Ďalšie informácie nájdete v časti
Inteligentný výber.
• Písanie na obrazovku: Zaznamenávajte, upravujte a píšte poznámky na snímky obrazovky a
potom ich zdieľajte. Ďalšie informácie nájdete v časti Písanie na obrazovku.
• Preklad: Ak chcete získať preklad slova, posúvajte pero S Pen ponad dané slovo. Ďalšie
informácie nájdete v časti Preklad.
• Pridať odkazy: Pridanie skratiek na často používané aplikácie na panel na bezdotykové
zadávanie príkazov. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridať odkazy.
• : Zmena nastavenia bezdotykového zadávania príkazov.
37
Základy
Ikona na bezdotykové zadávanie príkazov
Keď sa panel na bezdotykové zadávanie príkazov zatvorí, ikona na bezdotykové zadávanie príkazov
ostane na obrazovke. Panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete otvoriť ťuknutím na ikonu.
Ak chcete ikonu presunúť, ťuknite na položku
a presuňte ju na iné miesto.
Inteligentný výber
Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie.
1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, napríklad časť obrázka, otvorte panel na
bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku Inteligentný výber.
2 Na paneli s nástrojmi vyberte ikonu požadovaného tvaru a potiahnite perom S Pen cez obsah,
ktorý chcete vybrať.
Ťuknutím na položku Automat. výber automaticky zmeníte tvar vybratej oblasti.
Ak vybraná oblasť obsahuje text, ťuknutím na položku Extrahovať text môžete rozpoznať a
extrahovať text z vybranej oblasti.
3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na obrazovku.
• Zdieľať: Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými.
• Uložiť: Uloženie vybranej oblasti do priečinka Galéria.
38
Základy
Písanie na obrazovku
Zaznamenajte snímky obrazovky, na ktoré môžete písať alebo kresliť.
1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, otvorte panel na bezdotykové zadávanie
príkazov a ťuknite na položku Písanie na obrazovku.
Automaticky sa zaznamená aktuálna obrazovka a na obrazovke sa zobrazí panel nástrojov na
úpravy.
2 Ak chcete zachytiť obsah, ktorý siaha naprieč viacero obrazoviek, ako napr. webovú stránku,
ťuknutím na položku Zachytenie posúvania zachytíte väčšiu časť obsahu. Obrazovka sa
automaticky posunie nadol a umožní vám znova vybrať položku ZACHYTENIE POSÚVANIA.
Po skončení zaznamenávania ťuknite na položku HOTOVO.
3 Na snímku obrazovky napíšte poznámku.
4 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať so snímkou obrazovky.
• Orezať: Orezanie snímky obrazovky.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými.
• Uložiť: Uloženie snímky obrazovky do priečinka Galéria.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
39
Základy
Preklad
Ak chcete získať preklad slova, nasmerujte pero S Pen nad dané slovo.
• Ak chcete použiť túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi.
• Táto funkcia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
• Táto funkcia je dostupná len na obrazovkách, ktoré povoľujú snímanie obrazovky.
1 Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku Preklad.
2 Vyberte jazyky na paneli prekladača v hornej časti obrazovky.
3 Prejdite perom S Pen nad slovo, ktoré chcete preložiť.
Preložené slovo sa zobrazí nad pôvodným slovom. Ťuknutím na položku
vypočuť výslovnosť.
Ak chcete zobraziť ďalšie definície, ťuknite na preložené slovo.
4 Ak chcete prekladač zatvoriť, ťuknite na položku
40
na paneli prekladača.
si môžete
Základy
Pridať odkazy
Na panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete pridávať skratky na najčastejšie používané
aplikácie alebo funkcie.
Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, ťuknite na položku Pridať odkazy a vyberte
aplikácie alebo funkcie, ktoré sa majú otvárať z panela.
Ak chcete upraviť skratky, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a postupne ťuknite na
→ Odkazy.
položky
Môžete odstrániť aj skratku Vytvoriť poznámku.
Bezdotyk. zobrazenie
Podržaním pera S Pen nad položkou na obrazovke môžete vykonávať rozličné funkcie.
Zobrazenie ukážky informácií
Ukázaním na obrazovku zobrazíte ukážku obsahu alebo informácie v kontextovom okne.
Používanie tlačidla bezdotykových príkazov
Podržaním pera S Pen nad položkami v niektorých aplikáciách, napríklad Galéria, sa v okne ukážky
zobrazí bezdotykové tlačidlo. Pomocou tlačidla bezdotykových príkazov môžete vykonávať rôzne
akcie priamo z okna ukážky.
Tlačidlo bezdotykových príkazov
41
Základy
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Pero S Pen → Bezdotyk. zobrazenie a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač.
Výber pera
Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo na pere S Pen a perom S Pen posúvajte nad
textom alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do
iných aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.
Priamy vstup perom
Prostredníctvom pera S Pen môžete vypĺňať formuláre a písať správy pomocou rukopisu.
1 Podržte pero S Pen nad textovým poľom.
2 Ťuknutím na položku otvorte pole rukopisu.
3 Píšte pomocou pera S Pen.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Pero S Pen → Priamy vstup perom a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač.
42
Základy
Pripom. vyp. obraz.
Môžete rýchlo vytvárať poznámky písaním na displej bez toho, aby ste ho zapínali.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, otvorte obrazovku aplikácií, ťuknite na položky Nastavenia →
Pokročilé funkcie → Pero S Pen a potom ťuknutím na prepínač Pripom. vyp. obraz. aktivujte
túto funkciu.
Keď je obrazovka vypnutá, napíšte poznámku pomocou pera S Pen. Po skončení písania poznámky
ťuknite na položku ULOŽIŤ. Poznámka sa uloží do aplikácie Samsung Notes.
Ak chcete zobraziť poznámky, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky
Samsung Notes → KOLEKCIE → Pripomienka z vypnutej obrazovky.
43
Základy
Zabezpečený priečinok
Úvod
Secure Folder chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a poznámky, aby k nemu
nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj
v prípade odomknutia zariadenia.
Secure Folder je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom priestore
Secure Folder nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených
metód zdieľania, napr. USB. Pri pokuse o prispôsobenie operačného systému alebo úprave
softvéru sa ukladací priestor Secure Folder automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred
uložením údajov do ukladacieho priestoru Secure Folder zálohujte kópiu údajov na iné
bezpečné miesto.
Vytvorenie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a
zabezpečenie → Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položku PRIHL. a prihláste sa do konta Samsung.
3 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Secure Folder, a
dokončite nastavenia podľa zobrazených pokynov.
Na domovskú obrazovku a obrazovku aplikácií sa pridá skratka na ukladací priestor
Zabezpečený priečinok.
44
Základy
Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Secure Folder, môžete ho
resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo resetovania, ktoré sa
zobrazí po zadaní nesprávneho kódu odomknutia a zadajte svoje heslo pre konto
Samsung.
Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru
Secure Folder
Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Secure Folder, keď sa
nepoužíva.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Zabezpečený priečinok.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Zabezpečený priečinok – autom.
zamknutie.
3 Vyberte možnosť uzamknutia.
Ak chcete ukladací priestor Secure Folder uzamknúť manuálne, ťuknite na položku
Zamknúť.
Presúvanie obsahu
Obsah, ako napríklad fotografie, poznámky a kontakty, presuňte do ukladacieho priestoru Secure
Folder. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného ukladacieho
priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok a potom potupne ťuknite na položky
→ Premiestniť do: Zabezpečený
priečinok.
Vybraté položky sa presunú do príslušnej aplikácie v ukladacom priestore Secure Folder.
Obsah môžete z ukladacieho priestoru Secure Folder premiestniť do príslušnej aplikácie v
predvolenom ukladacom priestore. Vyberte položku a postupne ťuknite na položky →
Premiestniť z kontajnera Zabezpečený priečinok.
Pridávanie aplikácií
Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Secure Folder.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Zabezpečený priečinok.
45
Základy
2 Ťuknite na položku Pridať aplikácie.
3 Označte jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby Obchod Play, ťuknite na položku STIAHNUŤ Z
OBCHODU PLAY.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby Galaxy Apps, ťuknite na položku STIAHNUŤ Z
GALAXY APPS.
Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Secure Folder
Ťuknite na aplikáciu a podržte ju, ťuknite na položku Vybrať, označte aplikácie, ktoré chcete
odstrániť, a potom ťuknite na položku Odinštalovať.
Pridanie kont
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v
ukladacom priestore Secure Folder.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Zabezpečený priečinok.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Kontá → Pridať konto.
3 Vyberte službu konta.
4 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Skratku na ukladací priestor Secure Folder môžete skryť z domovskej obrazovky a z obrazovky
aplikácií.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položku → Nastavenia a potom ťuknite na prepínač Zobraziť Zabezpečený
priečinok a funkciu deaktivujete.
Na opätovné zobrazenie skratky ukladacieho priestoru Secure Folder, otvorte obrazovku aplikácií,
ťuknite na Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Zabezpečený priečinok, a potom
ťuknite na prepínač Zobraziť Zabezpečený priečinok a aktivujte ju.
46
Základy
Odinštalovanie ukladacieho priestoru Secure Folder
Ukladací priestor Secure Folder vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a
zabezpečenie → Zabezpečený priečinok → Odinštalovať.
2 Ťuknutím na položku ODINŠTALOVAŤ vykonajte zálohovanie obsahu a odinštalujte ukladací
priestor Secure Folder.
Prístup k údajom zálohovaným v ukladacom priestore Secure Folder môžete získať tak, že
otvoríte obrazovku aplikácií a ťuknete na položky Samsung → Moje súbory → Interné
úložisko → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikácii Samsung Notes nebudú zálohované.
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na displeji
Kontextové zobrazenie
47
Základy
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 V dolnom okne potiahnutím prstom nahor alebo nadol vyberte inú aplikáciu, ktorú chcete
spustiť.
Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname nedávno používaných aplikácií,
ťuknite na položku ĎALŠIE APLIKÁCIE a vyberte aplikáciu.
Použitie ďalších možností
Ťuknutím na lištu medzi oknami aplikácií získate prístup k ďalším možnostiam.
Prepínanie umiestnení medzi
oknami s aplikáciami.
Zatvorenie aktuálne vybratej
aplikácie.
Prepnutie vybratého okna na
kontextové zobrazenie.
48
Základy
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím lišty medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Zdieľanie textu alebo obrázkov medzi oknami
Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite na
položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
49
Základy
Minimalizovanie rozdeleného zobrazenia na displeji
Stlačením tlačidla Domov sa minimalizuje rozdelené zobrazenie na displeji. V stavovom riadku sa
zobrazí ikona . Aplikácia v dolnom okne sa zatvorí a aplikácia v hornom okne zostane aktívna v
minimalizovanom rozdelenom zobrazení na displeji.
Ak chcete zatvoriť minimalizované rozdelené zobrazenie na displeji, otvorte panel oznámení
a ťuknite na ikonu
v oznámení režimu Viac okien.
Maximalizovanie okna
Ťuknite na okno aplikácie a potiahnite lištu medzi oknami aplikácií k vrchnému alebo spodnému
okraju obrazovky.
Kontextové zobrazenie
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Potiahnite prstom nahor alebo nadol, ťuknite na okno aplikácie a podržte ho a potom ho
potiahnite na položku Otvoriť v zobrazení v kontextovom okne.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete presunúť kontextové okno, ťuknite na panel nástrojov okna a potiahnite ho na nové
miesto.
50
Základy
Konto Samsung
Úvod
Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne
služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung. Po
zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie poskytované spoločnosťou Samsung bez
potreby prihlasovania sa do konta.
Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.
Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu
account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, otvorte obrazovku
aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá → Samsung
konto → Pomocník.
Registrácia konta Samsung
Registrácia nového konta Samsung
Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá
→ Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Samsung konto → VYTVORIŤ KONTO.
3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.
Registrácia existujúceho konta Samsung
Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá
→ Pridať konto.
2 Ťuknite na položku Samsung konto.
3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku Zabudli ste váš e-mail alebo heslo?
Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií a bezpečnostného
kódu zobrazených na obrazovke.
51
Základy
Odstránenie konta Samsung
Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad
kontakty alebo udalosti.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá.
2 Ťuknite na položku Samsung konto a ťuknutím na konto konto odstráňte.
3 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Odstrániť konto → ODSTRÁNIŤ KONTO
→ OK.
4 Zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku POTVRDIŤ.
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Kontakty, obrázky a ďalšie údaje môžete prenášať z predchádzajúceho zariadenia na svoje
zariadenie prostredníctvom funkcie Smart Switch alebo Samsung Cloud.
• Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Prenos údajov prostredníctvom funkcie Smart Switch
Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami prostredníctvom funkcie Smart Switch. Aplikáciu
možno prevziať z lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
52
Základy
Prenos údajov z mobilného zariadenia
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia.
1 Do predchádzajúceho zariadenia prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z obchodu
Galaxy Apps alebo Obchod Play.
2 Umiestnite zariadenia blízko seba.
3 Aplikáciu Smart Switch spusťte v obidvoch zariadeniach.
4 Pri prvom použití tejto funkcie ťuknite na zariadení na položku ŠTART.
5 Po výbere spôsobu odosielania údajov a pripojenia predchádzajúceho zariadenia k vášmu
zariadeniu preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia podľa pokynov na obrazovke.
Prenos údajov zálohy z počítača
Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho
zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
53
Základy
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
Prenos údajov prostredníctvom funkcie Samsung Cloud
Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete zálohovať do cloudu Samsung Cloud a obnoviť ich
vo svojom zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť
do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
1 Na predchádzajúcom zariadení zálohujte údaje do svojho konta Samsung.
2 Ťuknite vo svojom zariadení na položky Menu → Nastavenia → Cloud a kontá → Samsung
Cloud → Obnoviť.
3 Ťuknite na položku a zo zoznamu zariadení vyberte predchádzajúce zariadenie.
4 Označte typy údajov na obnovenie a ťuknite na položku OBNOVIŤ TERAZ.
54
Základy
Správa zariadenia a údajov
Pripojenie zariadenia k počítaču za účelom prenosu údajov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel s oznámeniami a postupne ťuknite na položky Prenášajú sa mediálne súbory
cez USB → Prenos mediálnych súborov.
Ak počítač nedokáže vaše zariadenie rozpoznať, ťuknite na položku Prenos fotografií.
3 Ťuknutím na položku POVOLIŤ povoľte počítaču prístup k údajom v zariadení.
Keď počítač rozpozná zariadenie, zariadenie sa zobrazí v priečinku Tento počítač.
4 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aktualizácia softvéru →
Manuálne sťahovanie aktualizácií.
55
Základy
Aktualizácia aplikácie Smart Switch
Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.
1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od
počítača všetky mediálne zariadenia.
Zálohovanie a obnova dát
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať
alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v
časti Konto Samsung a Kontá.
Používanie konta Samsung
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá →
Zálohovanie a obnovenie → Nastavenia zálohovania pre konto Samsung, prepnutím
prepínačov vedľa položiek aktivujte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku
ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Údaje sa zálohujú do cloudu Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Cloud.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač Automatické
zálohovanie túto funkciu aktivujte.
Zálohované údaje obnovíte z cloudu Samsung pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na
položku Obnoviť. Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku
OBNOVIŤ TERAZ. Vybrané údaje sa v zariadení obnovia.
56
Základy
Používanie konta Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá →
Zálohovanie a obnovenie, a potom aktivujte funkciu Zálohovať moje údaje pre konto Google
ťuknutím na prepínač. Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete
nastaviť ako záložné konto. Ak chcete pridať zálohovacie konto, ťuknite na položku Pridať účet.
Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač Automatické obnovenie
aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné spravovanie →
Vynulovať → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ → VYMAZAŤ VŠETKO. Zariadenie sa
reštartuje automaticky.
RÝCHLE PRIPOJENIE
Úvod
Pomocou funkcie Rýchle pripojenie môžete rýchlo vyhľadávať a pripájať sa k blízkym zariadenia,
napríklad k náhlavným súpravám Bluetooth alebo TV prijímačom.
• Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, pred
spustením funkcie Rýchle pripojenie aktivujte funkciu RÝCHLE PRIPOJENIE Direct
alebo Bluetooth v zariadení.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
57
Základy
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknite na položku
Prehľadávanie tabletu a vyhľadávanie blízkych zariadení.
2 Ťuknite na položku RÝCHLE PRIPOJENIE.
Funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa aktivujú a zariadenie automaticky vyhľadá okolité blízke
zariadenia.
3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.
Pripojenie k televízoru
Zariadenie a TV prijímač môžete prepojiť a obsah zariadenia sledovať na väčšej obrazovke. V
závislosti od pripojeného TV prijímača môžete využívať viac funkcií.
1 Televízor zapnite a zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.
2 Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknite na položku
Prehľadávanie tabletu a vyhľadávanie blízkych zariadení.
3 Ťuknite na položku RÝCHLE PRIPOJENIE.
4 Vyberte TV prijímač.
Zobrazí sa zoznam funkcií, ktoré možno používať s TV prijímačom.
58
Základy
5 Vyberte funkciu a použite ju podľa zobrazených pokynov.
Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od TV prijímača.
• Zobr. tablet na TV (Smart View): Zobrazenie obsahu zariadenia na obrazovke TV
prijímača. V závislosti od TV prijímača, ku ktorému sa chcete pripojiť, môže byť potrebné
aktivovať funkciu zrkadlenia obrazovky v TV prijímači. Ak TV prijímač nepodporuje
funkciu zrkadlenia obrazovky, na aktiváciu funkcie použite kompatibilné príslušenstvo.
Kompatibilné príslušenstvo zahŕňa modul HomeSync a AllShare Cast.
• Zobraziť televízor na tablete: Sledujte televízne vysielanie na obrazovke zariadenia. Na
televízor sa môžete pozerať v povolenom dosahu pripojenia.
• Prehrať zvuk TV na tablete: Počúvanie zvuku prostredníctvom reproduktora zariadenia
počas sledovania televízneho vysielania. K zariadeniu môžete pripojiť náhlavnú súpravu,
aby ostatní nepočuli zvuk TV prijímača.
• Registrovať televízor / Zrušenie registrácie televízora: Registrácia TV prijímača
do zariadenia s cieľom využívania dodatočných funkcií, napríklad funkcie Použiť ako
diaľkový ovládač
• V závislosti od pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do
medzipamäte.
• Ak TV prijímač nepodporuje ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma
(HDCP), obsah chránený štandardom Digital Rights Management (DRM) nie je možné
zobrazovať na TV prijímači.
Prehrávanie obsahu v registrovanom TV prijímači
Ak zaregistrujete TV prijímač do zariadenia, k TV prijímaču sa budete môcť jednoduchšie pripájať
počas prehrávania obsahu.
Keď vaše zariadenie rozpozná zaregistrovaný TV prijímač počas sledovania obsahu, na displeji
zariadenia sa zobrazí ikona
. Ťuknutím na túto ikonu prenesiete obsah zo zariadenia do TV
prijímača.
• Túto funkciu podporuje len predvolená aplikácia galérie zariadenia.
• Keď je zaregistrovaný TV prijímač pripojený do elektrickej zásuvky, túto funkciu môžete
používať, aj keď je obrazovka TV prijímača vypnutá.
59
Základy
Funkcie zdieľania
Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady
zdieľania obrázkov.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Ťuknite na položku Zdieľať a vyberte metódu zdieľania, napríklad Bluetooth a e-mail.
Použiť môžete aj nasledujúce možnosti:
• Preniesť súbory do zariad.: Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom
rozhrania Wi-Fi Direct alebo Bluetooth. Nastavenia viditeľnosti treba zapnúť v zariadeniach.
• Zobraziť obsah na televízore (Smart View): Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej
obrazovke prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.
Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia
na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom
príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte
obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Priame zdieľanie.
4 Podľa zobrazených pokynov zdieľajte obrázky s ostatnými používateľmi.
Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.
Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.
60
Aplikácie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Ťuknite na položku Samsung → Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na vyhľadávacie pole a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky →
Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového
slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
61
Aplikácie
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Upraviť. Na aplikáciách, ktoré možno
vypnúť alebo odinštalovať, sa zobrazí ikona
. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ
alebo OK. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie vyberte
aplikáciu a potom ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
• VYPNÚŤ: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.
• ODINŠTALOVAŤ: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie →
Vypnuté, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
→
Nastavenie povolení aplikácie
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobraziť kontextové okno so
žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo POVOLIŤ v
kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.
Ak chcete zobraziť nastavenia povolenia aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Aplikácie. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku Oprávnenia. Môžete
zobraziť zoznam povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, otvorte
obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → → Aplikačné
povolenia. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.
Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.
62
Aplikácie
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Vytvorenie nového kontaktu
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku a vyberte miesto uloženia.
3 Zadajte informácie o kontakte.
Výber umiestnenie ukladacieho
priestoru.
Pridanie obrázka.
Zadajte informácie o kontakte.
Otvorenie ďalších polí s
informáciami.
V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete
uložiť, líšiť.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
63
Aplikácie
Importovanie kontaktov
Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Importovať/exportovať kontakty →
IMPORTOVAŤ.
3 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
4 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú importovať kontakty.
5 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku
HOTOVO.
Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami
Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách,
napríklad v konte Samsung.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá,
vyberte názov konta, vyberte konto, s ktorým sa má vykonávať synchronizácia, a potom ťuknite na
položku Kontakty (konto Samsung) alebo Synchronizovať Kontakty.
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• : Vytvorenie e-mailu.
64
Aplikácie
Zdieľanie kontaktov
Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Zdieľať.
3 Začiarknite kontakty a ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
4 Vyberte spôsob zdieľania.
Spojenie duplicitných kontaktov
Keď importujete kontakty z iných ukladacích priestorov alebo synchronizujete alebo presúvate
kontakty do iných kont, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné
kontakty spojte do jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Zlúčiť duplicitné kontakty.
3 Označte kontakty a ťuknite na položku ZLÚČIŤ.
Odstraňovanie kontaktov
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Odstrániť.
3 Označte kontakty a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
65
Aplikácie
Internet
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Ťuknite na položku Samsung → Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Označiť aktuálnu webovú
stránku záložkou.
Obnoviť aktuálnu webovú
stránku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prechádzanie medzi stránkami.
Zobrazenie záložiek, uložených
webových stránok a najnovšej
histórie prehľadávania.
Zatvoriť kartu.
Otvoriť novú kartu.
Otvoriť domovskú stránku.
Používanie tajného režimu
V tajnom režime môžete samostatne ukladať a spravovať otvorené karty, záložky a uložené
stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta.
66
Aplikácie
Aktivácia tajného režimu
Ťuknite na položku → Vypnúť Tajný režim. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či
chcete v tajnom režime používať heslo.
V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.
Zmena nastavení zabezpečenia
Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ochrana osobných údajov → Tajný režim –
zabezpečenie → Zmeniť heslo. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta ako metódu
uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač Odtlačky prstov túto možnosť aktivujte. Ďalšie
informácie o používaní odtlačkov prstov nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Deaktivácia tajného režimu
Ťuknite na položku → Vypnúť Tajný režim.
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Ťuknite na položku Samsung → E-mail na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na MANUÁLNE NAST.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
konto.
→
→ Pridať
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na
→ → Nastaviť predvolené konto.
položky →
67
Aplikácie
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
Čítanie e-mailov
Po otvorení aplikácie E-mail zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať
manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.
Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete
→ názov vášho
aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky →
konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať konto funkciu aktivujte.
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
68
Aplikácie
Spustenie fotoaparátu
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a
funkcie zabezpečenia sú aktivované, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.
Používanie gest posúvania
Rýchle ovládanie obrazovky náhľadu posúvaním rôznymi smermi. Môžete zmeniť režim snímania,
prepínať medzi kamerami alebo použiť efekty filtra.
Náhľad z predného fotoaparátu
Režimy snímania
Náhľad zo zadného fotoaparátu
69
Efekty filtra
Aplikácie
Prepínanie fotoaparátov
Na obrazovke náhľadu môžete potiahnutím prsta nahor alebo nadol prepínať medzi fotoaparátmi.
Zobrazenie režimov snímania
Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta zľava doprava zoznam režimov snímania.
Zobrazenie efektov filtra
Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta sprava doľava zoznam režimov snímania.
Fotografiám alebo videám môžete pridať jedinečný dojem.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video. Ak
chcete nasnímať sériu fotografií ťuknite na položku
a podržte ju.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí
nastavovacia lišta, potiahnite položku
na nastavovacej lište smerom k
alebo
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
.
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku
70
Aplikácie
Úprava tvárí tak, aby
sa javili ako jasnejšie a
čistejšie.
Aktuálny režim
Nastavenia
fotoaparátu/kamery
Miniatúrna ukážka
Zmena nastavenia
blesku.
Nasnímanie
fotografie.
Nahrať video.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Efekty filtra
Režimy snímania
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný fotoaparát disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých
fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so
zariadením.
Uzamknutie zaostrenia a expozície
Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával
úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.
Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a
nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní
fotografie.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
71
Aplikácie
Prispôsobenie režimov snímania
Na obrazovke náhľadu otvorte zoznam režimov snímania potiahnutím prsta doprava a potom
vyberte režim.
Ak chcete zobraziť opis jednotlivých režimov, postupne ťuknite na položky → Inform.
Ak chcete zmeniť usporiadanie režimov, postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite na
ikonu režimu, podržte ju a potom ju presuňte na nové miesto.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať skratky na režimy, postupne ťuknite na položky →
Pridať odkaz na domov. obr.
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Automatický.
Režim Pro
Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad
hodnota expozície a ISO.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Profesionálny. Vyberte možnosti a upravte
nastavenia a potom ťuknutím na položku
vytvorte fotografiu.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický.
Môžete nastaviť teplotu farieb.
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke
hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre
rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO
však môžu mať za následok šum na fotografiách.
• : Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
72
Aplikácie
Panoráma
Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich
spojením.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Panoráma.
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky
nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie
automaticky zastaví snímanie fotografií.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
Hyperčasozberné snímanie
Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako
zrýchlených videí. Frekvencia snímok je automaticky nastavená na plynulejšie nahrávanie menej
roztrasených videí pri rýchlej chôdzi, cestovaní v aute a iných.
V tomto režime funkcia automatického zaostrovania nefunguje.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Hyperčasozberné snímanie.
2 Ťuknite na položku a vyberte možnosť frekvencie snímok.
Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť Automaticky, zariadenie automaticky upraví
frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.
3 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.
4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
5 Na obrazovke ukážky ťuknite na miniatúru ukážky a ťuknutím na položku
73
zobrazte video.
Aplikácie
Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobraziť ukážku
rôznych skrášľujúcich efektov.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná tvár, ukážte do predného fotoaparátu dlaň. Po rozpoznaní dlane sa
zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite
→ Spôsoby snímania fotogr. a potom ťukaním na prepínače aktivujte
na položky
jednotlivé možnosti.
Použitie efektov pre krásu
Pred nasnímaním autoportrétov môžete upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar
tváre.
Táto funkcia je dostupná iba v režime Selfie.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Výberom z nasledujúcich možností použite skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke
ukážky a nasnímajte fotografiu samých seba.
• Farba kože: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
• Štíhla tvár: Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
• Veľké oči: Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.
74
Aplikácie
Široké selfie
Odfotografovanie širokouhlého autoportrétu, na ktorý sa zmestí čo najviac ľudí bez vynechávania
osôb.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Široké selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná tvár, ukážte do predného fotoaparátu dlaň. Po rozpoznaní dlane sa
zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite
→ Spôsoby snímania fotogr. a potom ťukaním na prepínače aktivujte
na položky
jednotlivé možnosti.
5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom
doprava alebo opačne.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáčika.
• Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
• Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
• Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti
od podmienok snímania na fotografii orezaná.
75
Aplikácie
Sériové snímanie
Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Sériové snímanie.
Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu
a podržte ju.
HDR (sýte farby)
Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku HDR (sýte farby).
Bez režimu HDR
S režimom HDR
76
Aplikácie
Jedlo
Fotenie jedla so živšími farbami.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Jedlo.
2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť.
Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostrí.
Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.
3 Ťuknutím na položku
4 Ťuknutím na položku
a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
vytvoríte fotografiu.
Virtuálna snímka
Ak chcete vytvoriť zobrazenie objektu z viacerých uhlov, vytvárajte sériu fotografií opisovaním
kruhu okolo objektu. Ťahaním prsta doľava alebo doprava po fotografii môžete objekt zobraziť z
rôznych uhlov.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Virtuálna snímka.
2 Objekt umiestnite do stredu obrazovky s ukážkou a potom ťuknite na
77
.
Aplikácie
3 Ak chcete vytvoriť viac fotografií, zariadením pomaly pohybujte okolo objektu jedným
smerom.
Keď sa šípka celá zafarbí nažlto alebo keď prestanete otáčať objektom, zariadenie
automaticky prestane snímať fotografie.
Zobrazenie fotografií virtuálneho snímania
1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
2 Ťuknite na položku .
3 Ak chcete objekt zobraziť z rôznych uhlov, prstom potiahnite po displeji doľava alebo
doprava, alebo zariadením pomaly otáčajte doľava alebo doprava.
Preberanie režimov
Zo služby Galaxy Apps prevezmite ďalšie režimy snímania.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku STIAHNUŤ.
Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám.
78
Aplikácie
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Rýchle nastavenia
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. Na výpočet
expozície záberu používa meranie
vyváženie na stred svetlo v strednej časti záberu. Na
výpočet expozície záberu používa meranie
bodové svetlo v koncentrovanej strednej časti
záberu.
maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• : Zaostrenia na objekt vnútri kruhového rámčeka a rozostrenia obrazu mimo rámčeka.
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
ZADNÝ FOTOAPARÁT
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia videí. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v
pamäti zaberú viac miesta.
PREDNÁ KAMERA
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia videí. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v
pamäti zaberú viac miesta.
• Uložiť fotogr. ako na ukážke: Prevrátenie obrázka na vytvorenie zrkadlového obrazu
pôvodnej scény pri fotografovaní s predným fotoaparátom.
• Spôsoby snímania fotogr.: Výber možností snímania, ktoré sa majú použiť.
79
Aplikácie
BEŽNÉ
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• Stabilizácia videa: Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia
obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
• Na celej obrazovke (16:9): Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ukážku fotografií
alebo videí v pomere strán na celú obrazovku.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Funkcia tlačidla hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na
ovládanie funkcií spúšte fotoaparátu.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Galéria
Úvod
Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky
a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy a zdieľať ich s ostatnými používateľmi.
80
Aplikácie
Zobrazovanie obrázkov a videí
Zobrazenie obrázkov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → OBRÁZKY.
2 Vyberte obrázok.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie obrázka medzi
obľúbené.
Úprava obrázku.
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Automatické nastavenie jasu.
Odstrániť obrázok.
Miniatúrne ukážky obrázkov a
videa
Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.
Môžete vytvoriť animáciu GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. Postupne ťuknite na
položky → Animovať alebo Koláž a potom vyberte obrázky. Na koláž môžete vybrať
najviac šesť obrázkov.
81
Aplikácie
Zobrazenie videí
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → OBRÁZKY.
2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
Zobrazenie videí.
.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním rýchlo
posuniete prehrávanie
vpred.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a
podržaním posuniete
prehrávanie späť.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu
ťahaním posúvača.
Uzamknutie
obrazovky
prehrávania.
Zmena pomeru strán.
Prepnúť na
kontextový
videoprehrávač.
Vytvorenie animácie
GIF.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom
doľava alebo doprava.
Zobrazovanie albumov
Obrázky a videá uložené v zariadení môžete usporiadať podľa priečinka alebo albumu. Vytvorené
animácie alebo koláže sa usporiadajú aj v priečinkoch v zozname albumov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Galéria → ALBUMY a vyberte album.
Zobrazenie príbehov
Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy,
obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte
nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.
82
Aplikácie
Vytváranie príbehov
Vytváranie príbehov s rôznymi témami.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → PRÍBEHY.
2 Postupne ťuknite na položky → Vytvoriť príbeh.
3 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Zadajte názov príbehu a ťuknite na položku VYTVORIŤ.
Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a ťuknite na položku PRIDAŤ
POLOŽKY.
Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknite na položky
→ Upraviť, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom postupne ťuknite na
položky → Odstrániť z príbehu.
Odstraňovanie príbehov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → PRÍBEHY.
2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Synchronizácia snímkov a videí so službou Samsung Cloud
Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať snímky a videá uložené v priečinku
Galéria a získať k nim prístup z iných zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte
sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → → Nastavenia a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Synchronizovať so službou Samsung Cloud. Snímky a videá
nasnímané zariadením budú automaticky uložené do služby Samsung Cloud.
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku Zmazať v hornej časti displeja.
83
Aplikácie
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Zdieľanie obrázkov alebo videosúborov
Vyberte obrázok alebo video, ťuknite na položku Zdieľať v spodnej časti displeja a vyberte
spôsob zdieľania.
Game Launcher
Úvod
Spúšťač hier zhromažďuje hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps na jednom mieste
s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak hry
jednoduchšie.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie hier.
Redukcia používania batérie pri
hraní hier.
Zapnutie alebo vypnutie ikony
herných nástrojov.
Otvorenie hier so zvukom alebo
bez zvuku.
84
Aplikácie
Používanie funkcie Spúšťač hier
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie →
Hry → Game Launcher a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Game Launcher sa pridá na domovskú obrazovku a na obrazovku aplikácií.
Keď funkciu deaktivujete, Game Launcher sa odstráni z domovskej obrazovky a z
obrazovky aplikácií.
2 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Game Launcher.
3 Ťuknite na hru v zozname hier.
Hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps sa automaticky zobrazia na
obrazovke spúšťača hier. Ak sa hry nezobrazujú, ťuknite na možnosť Pridať aplikácie.
Odstránenie hry zo spúšťača hier
Ťuknite na hru, podržte ju a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Aktivácia režimu úspory energie pri hraní hier
Keď aktivujete režim úspory energie pri hraní hier, zariadenie zmenší rozlíšenie a frekvenciu snímok
hier, aby sa znížila spotreba energie batérie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Game Launcher → Šetrenie energie vyp.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Vypnuté: Režim úspory energie sa nepoužije.
• Šetrenie energie: Zníženie spotreby energie batérie zmenšením rozlíšenia.
• Maximálne šetrenie energie: Výrazné zníženie spotreby energie batérie zmenšením
rozlíšenia a frekvencie snímok.
Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.
85
Aplikácie
Používanie funkcie Herné nástroje
Ikonu funkcie Herné nástroje je možné nastaviť tak, aby sa zobrazovala ako pohyblivá ikona na
obrazovkách hier.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie → Hry a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Game Tools.
Pri hraní hry zobrazte herné nástroje ťuknutím na položku
Ak chcete ikonu presunúť, ťuknite na položku
.
a presuňte ju na iné miesto.
Ak chcete skryť ikonu z obrazovky aktuálnej hry, ťuknite na položku
na položku Skryť v hornej časti obrazovky.
, podržte ju a presuňte ju
Ak chcete ikonu na obrazovke hry znova zobraziť, otvorte panel oznámení a ťuknite na oznámenie
Herné nástroje.
Stlmenie zvukov oznámení a
zobrazenie iba oznámení
tiesňových výstrah.
Uzamknutie tlačidiel Naposledy
spustené aplikácie a Späť.
Stmavenie a uzamknutie
obrazovky hry.
Ikona herných nástrojov
Nasnímanie snímky obrazovky.
Nahratie relácie hry.
Prístup k nastaveniam herných
nástrojov.
Blokovanie oznámení počas hrania hier
→
Ťuknutím na položky
sa stlmia zvuky oznámení a zobrazia sa iba oznámenia tiesňových
výstrah, aby ste si hry mohli vychutnať bez vyrušovania.
86
Aplikácie
Samsung Notes
Úvod
Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním alebo kreslením na
obrazovku perom S Pen. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.
Vytváranie poznámok
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung Notes → VŠETKO →
.
Môžete takisto otvoriť Panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na skratku
Vytvoriť poznámku.
2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.
Ťuknutím na položku Fotografia môžete vložiť obrázok výberom z aplikácie Galéria alebo
nasnímaním fotografie.
Ťuknutím na položku Hlas môžete nahrať hlasovú nahrávku a vložiť ju do poznámky. Hlasová
nahrávka sa spustí ihneď.
Text zadajte pomocou tejto
klávesnice.
Písanie alebo kreslenie perami.
Vloženie hlasovej nahrávky.
Maľovanie štetcami.
Vloženie obrázka.
3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku ULOŽIŤ.
87
Aplikácie
Vytváranie poznámky v režime rukopisu
Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku Pero, ak chcete písať alebo kresliť perom
S Pen.
Režim výberu
Späť
Režim gumy
Znova
Režim pera
Zmena nastavení pera
Pri písaní alebo kreslení na obrazovke ťuknite na položku
alebo farbu pera.
, čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Výber novej farby pomocou
aplikácie palety farieb.
Zmena farby pera.
Používanie nástroja Guma na čiary
1 Ak chcete vymazať rukopis z poznámky, ťuknite na položku
88
.
Aplikácie
2 Ťuknutím na príslušnú oblasť vymažte túto oblasť.
Celá čiara v tejto oblasti bude vymazaná. Nástroj Guma dokáže vymazať jednu čiaru za
druhou.
• Ak chcete vymazať iba oblasť, ktorej sa dotknete perom S Pen, znova ťuknite na položku
a ťuknite na položku Vymazať oblasť dotyku. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť
potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.
• Ak chcete vymazať poznámku, ťuknite na položku VYMAZAŤ VŠETKO.
• V režime pera môžete vygumovať oblasť, ak naň ťuknete, keď stlačíte a podržíte
tlačidlo pera S Pen.
• Aj pri menšej gume sa vám nemusí podariť presne vymazať zamýšľanú časť.
Úprava poznámok písaných rukou
Poznámky písané rukou môžete upravovať pomocou rôznych možností úpravy, ako napríklad
vystrihnutie, presunutie, zmena veľkosti alebo transformácia.
1 Keď je na poznámke písmo písané rukou, ťuknite na položku
Ak chcete zmeniť tvar výberu, ťuknite na položku
.
ešte raz.
2 Ak chcete poznámku vybrať, ťuknite na ňu alebo okolo nej nakreslite čiaru.
Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potom ju potiahnite na nové
miesto.
Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, ťuknite na vstup a potiahnite roh zobrazeného rámčeka.
89
Aplikácie
3 Upravte vstup pomocou dostupných možností.
• Vystrihnúť: Vystrihnutie zadaného obsahu. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na
toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Kopírovať: Kopírovanie zadaného obsahu. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na
toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Zmazať: Odstránenie poznámky.
• Dopredu: Odoslanie vstupu do popredia.
• Dozadu: Odoslanie vstupu do pozadia.
Maľovanie štetcami
Na obrazovke vytvárania poznámky môžete ťuknutím na položku Štetec maľovať rôznymi
štetcami.
Po skončení vložte maľbu do poznámky ťuknutím na položku HOTOVO.
Svoju maľbu môžete odoslať do služby PEN.UP a zdieľať ju s ostatnými používateľmi.
Vloženie maľby do poznámky.
Zmena polomeru alebo
priehľadnosti štetca.
Výber novej farby pomocou
aplikácie palety farieb.
Zmena farby štetca.
Späť
Znova
Režim gumy
Odoslanie maľby do služby
PEN.UP.
Vkladanie obrázkov do poznámky
Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku Fotografia. Postupne ťuknite na položky
FOTOAP. →
a nasnímajte fotografiu alebo ťuknite na položku GALÉRIA alebo INÉ a vyberte
obrázok. Obrázok sa vloží do poznámky.
Vkladanie hlasových nahrávok do poznámky
Na obrazovke vytvárania poznámky môžete ťuknutím na položku Hlas vytvoriť hlasovú nahrávku.
Ťuknutím na
nahrávanie zastavíte. Hlasová nahrávka sa vloží do poznámky.
90
Aplikácie
Pripnutie poznámky na domovskú obrazovku
Poznámku môžete pripnúť na domovskú obrazovku a rýchlo ju zobraziť alebo otvoriť a upraviť.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung Notes.
2 Ťuknite na položku VŠETKO alebo na položku KOLEKCIE a vyberte kategóriu.
3 Vyberte poznámku a potom ťuknite na položky → Pripnúť na domovskú obrazovku.
Poznámka sa pridá na domovskú obrazovku.
Ak chcete poznámku presunúť alebo zmeniť jej veľkosť, na domovskej obrazovke ťuknite na
→ ZMENIŤ
poznámku a podržte ju. Ak chcete poznámku nahradiť inou, ťuknite na položku
POZNÁMKU.
Odstránenie poznámok
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung Notes.
2 Ťuknite na položku VŠETKO alebo na položku KOLEKCIE a vyberte kategóriu.
3 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
4 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
91
Aplikácie
PEN.UP
Úvod
PEN.UP je sociálna sieť na zdieľanie umeleckých diel nakreslených perom S Pen. Odosielajte svoje
umelecké diela, prezerajte si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy.
Zobrazenie histórie posledných
činností.
Váš profil
Zobrazenie grafiky podľa
kategórií.
Odoslanie grafiky.
Do služby PEN.UP sa môžete prihlásiť pomocou konta Samsung alebo Google alebo
pomocou iných kont sociálnych sietí.
92
Aplikácie
Odosielanie umeleckých diel
Odosielajte svoje umelecké diela vytvorené v aplikácii Samsung Notes alebo v iných aplikáciách
na kreslenie do služby PEN.UP.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Samsung → PEN.UP → .
2 Pridajte svoje umelecké dielo do príspevku a zadajte názov, opis a značku hash.
Zadanie názvu.
Pridanie grafiky k príspevku.
Zadanie opisu.
Pridanie hashtagov.
Výber miesta, kam sa odošle
grafika.
Vyberte kategóriu.
Zdieľanie grafiky s ostatnými
kontami na sociálnych sieťach.
3 Ťuknite na UVEREJNIŤ.
Odosielanie umeleckého diela z iných aplikácií
Ak chcete umelecké dielo odoslať z aplikácie Galéria alebo iných aplikácií na kreslenie, vyberte
umelecké dielo z aplikácie a postupne ťuknite na položky Zdieľať → PEN.UP.
93
Aplikácie
Zobrazenie umeleckých diel
Vyberte príspevok, ktorý chcete zobraziť. Keď je umelecké dielo zobrazené, môžete pridať
komentár alebo ho nastaviť ako obľúbené. Okrem toho môžete umelecké dielo prevziať alebo ho
nastaviť ako tapetu.
Nastavenie grafiky ako
obľúbenej.
Zobrazenie používateľov, ktorým
sa páči grafika.
Zobrazenie komentárov a
pridanie komentára.
Opätovné odoslanie grafiky.
Ak chcete umelecké dielo prevziať, ťuknite na položku → Uložiť grafic. dielo. Prevzaté
umelecké dielo sa uloží do aplikácie Galéria. Prevziať si môžete iba dielo, ktoré povolili jeho
vlastníci.
Kalendár
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Ťuknite na položku Kalendár na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
94
.
Aplikácie
3 Vstúpte do podrobností udalosti.
Zadanie názvu.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Nastavenie budíka.
Zobrazenie polohy udalosti.
Pridanie poznámky.
Priložte mapu zobrazujúcu
miesto konania udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na položku ULOŽIŤ udalosť uložíte.
Vytváranie úloh
1 Ťuknite na položku Kalendár na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky ZOBRAZIŤ → Úlohy.
3 Ťuknite na položku a zadajte podrobnosti úlohy.
4 Ťuknutím na položku ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá,
vyberte službu konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať Kalendár zosynchronizujte
udalosti a úlohy s kontom.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Kalendár → → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte
konto, s ktorým sa chcete zosynchronizovať a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.
95
Aplikácie
Samsung Flow
Úvod
Aplikácia Samsung Flow vám umožňuje jednoducho pripojiť tablet k smartfónu. Medzi
pripojenými zariadeniami môžete zdieľať obsah.
Aplikácia Samsung Flow musí byť nainštalovaná na oboch zariadeniach, ktoré chcete pripojiť. Ak
aplikácia Samsung Flow nie je nainštalovaná, prevezmite ju z lokality Galaxy Apps alebo Obchod
Play.
• Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých zariadeniach spoločnosti Samsung so
systémom Android.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte v smartfóne zaregistrovať svoj odtlačok prsta.
Pripojenie tabletu a smartfónu
1 Na smartfóne spustite aplikáciu Samsung Flow a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak ste nezaregistrovali svoj odtlačok prsta, zobrazí sa kontextové okno s výzvou na pridanie
odtlačku prsta.
2 Na tablete ťuknite na položky Menu → Samsung → Samsung Flow → HĽADAŤ
ZARIADENIA.
3 Vyberte smartfón zo zoznamu rozpoznaných zariadení a ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Moje súbory
Slúži na prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení a ich spravovanie.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Moje súbory.
Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore. Súbory vo svojom zariadení
alebo na pamäťovej karte môžete zobrazovať aj podľa kategórií.
Ak chcete uvoľniť ukladací priestor zariadenia, postupne ťuknite na položky → Spravovať
využitie úložiska → VYČISTIŤ.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo.
Prípadne ťuknite na položku a vyslovte kľúčové slovo.
96
Aplikácie
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
BUDÍK
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → BUDÍK.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku
, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
SVETOVÝ ČAS
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
položku PRIDAŤ.
, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na
položku ODSTRÁNIŤ.
97
Aplikácie
STOPKY
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → STOPKY.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete pokračovať v nameranom čase ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
ČASOVAČ
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
3 Ťuknite na položku ODMIETNUŤ, keď sa časovač vypne.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontá.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
98
Aplikácie
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobraziť informácie o rôznych miestach
vo vašom okolí.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v
zariadení, môžete nahrať do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.
Filmy Play
Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z Obchod Play.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Hangouts
Poslať správy, snímky a emotikony priateľom a uskutočňovať s nimi videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
99
Nastavenia
Úvod
Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia
môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku
.
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
100
Nastavenia
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
WI-FI DIRECT
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku WI-FI DIRECT.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Wi-Fi Direct a vyberte zariadenie, do ktorého chcete
preniesť obrázok.
4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
101
Nastavenia
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položku WI-FI DIRECT.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
Bluetooth
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Bluetooth a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa
na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho
zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
102
Nastavenia
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho
chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
103
Nastavenia
Viditeľnosť tabletu
Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať s vami obsah. Keď je povolená
táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia, prostredníctvom ktorých používatelia
vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti Preniesť súbory do zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Viditeľnosť tabletu.
Využitie dát
Môžete sledovať prenos dát v zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky Pripojenia → Využitie dát.
• Spotreba dát cez Wi-Fi: Monitorovanie využívania dát prostredníctvom siete Wi-Fi.
• Obmedziť siete: Výber sietí Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám bežiacim na pozadí v používaní
týchto sietí.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Letový režim.
Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie
používať v režime „v lietadle“, ak to personál lietadla povolí.
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → GPS.
• Spôsob lokalizácie: Výber siete, ktorá sa má použiť na lokalizáciu vášho zariadenia.
• Zlepšiť presnosť: Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth na
zvýšenie presnosti informácií o vašej polohe, aj keď sú funkcie deaktivované.
• NEDÁVNE ŽIADOSTI O INFORMÁCIE O POLOHE: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú
informácie o vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
• LOKALIZAČNÉ SLUŽBY: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
104
Nastavenia
Ďalšie nastavenia pripojenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia.
• Hľadanie blízkych zariad.: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku
ktorým sa môže pripojiť.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti
Tlač.
• Sieť VPN: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
• Ethernet: Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér.
Túto možnosť použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Tlač → STIAHNUŤ DOPLNOK.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky → Pridať tlačiareň
→ ADD PRINTER.
105
Nastavenia
Obsah tlače
Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností,
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
ťuknite na položku Tlač →
Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.
Zvuky a vibrovanie
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a vibrovanie.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Zvuky oznámení: Výber predvoleného zvuku oznámenia. Pre každú aplikáciu môžete tiež
zmeniť nastavenia oznámení.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky oznámení, okrem povolených výnimiek.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní
alebo odomykaní dotykového displeja.
• Zvuk nabíjania: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, že vibruje, keď ťuknete na
ďalšie akcie, ako ťuknutie a podržanie položiek.
alebo
a pre
• Zvuk klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Vibrovanie klávesnice: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia ďalších nastavení zvuku.
106
Nastavenia
Oznámenia
Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Oznámenia.
Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení, ťuknite na položku POKROČILÉ a vyberte aplikáciu.
• Povoliť oznámenia: Povolenie oznámení z vybranej aplikácie.
• Zobraziť ticho: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky oznámení a skrylo ukážky
oznámení.
• Nastaviť ako prioritné: Zobrazenie oznámení v hornej časti panela oznámení a ich zahrnutie
do zoznamu povolených oznámení, keď je aktivovaný stav Nerušiť.
Zobrazenie
Možnosti
Môžete zmeniť nastavenia displeja a domovskej obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Úprava jasu displeja.
• Automatický jas: Automatická úprava jasu displeja.
• Filter modrého svetla: Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Ďalšie
informácie nájdete v časti Filter modrého svetla.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
• Lupa obrazovky a písmo: Zmena nastavenia priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu
písma.
• Domovská obrazovka: Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním, odstránením
alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke a ďalšími činnosťami. Ďalšie informácie
nájdete v časti Možnosti domovskej obrazovky.
• Rámy ikon: Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
• Stavový riadok: Prispôsobiť nastavenia na zobrazenie oznámení alebo indikátorov v
stavovom riadku.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Šetrič obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri nabíjaní alebo
po pripojení zariadenia k doku.
107
Nastavenia
Filter modrého svetla
Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.
Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba HDR videá, ako napríklad Amazon
video, sa filter modrého svetla nepoužije.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie → Filter modrého svetla a potom
ťuknite na prepínač Zapnúť teraz a aktivujte ju.
2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
3 Na nastavenie termínu, kedy sa má použiť na obrazovke filter modrého svetla, ťuknite na
prepínač Zapnutie podľa plánu a aktivujte ho a vyberte možnosť.
• Od súmraku do úsvitu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal
v noci a vypol ráno v závislosti od lokality, v ktorej sa nachádzate.
• Vlastný rozvrh: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom
čase.
Pozadie
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pozadie.
Pokročilé funkcie
Možnosti
Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré
funkcie.
• Pero S Pen: Zmena nastavení používania pera S Pen. Pozrite si časť Funkcie pera S Pen, kde
nájdete ďalšie informácie o funkciách Bezdotykový príkaz, Bezdotyk. zobrazenie a Pripom.
vyp. obraz.
108
Nastavenia
• Príslušenstvo: Zmena nastavení príslušenstva.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Hry: Aktivujte ikonu Game Launcher a Game Tools a zmeňte nastavenia týkajúce sa hier. Ďalšie
informácie nájdete v časti Game Launcher.
• Zobraz. viacerých okien: Výber spôsobu spustenia režimu Viac okien.
• Inteligentné snímanie: Nastavenia zariadenia tak, aby zachytávalo obsah, ktorý prebieha na
viacerých obrazovkách, a okamžité orezania a zdieľanie snímky obrazovky.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pomocou pohybov dlaňou stlmili
budíky.
• Priame zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali,
na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.
Údržba zariadenia
Funkcia údržby zariadenia poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte RAM
a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím
prsta.
Batéria
Zabezpečenie
Úložisko
Pamäť
109
Nastavenia
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → OPRAVIŤ alebo
OPTIMALIZOVAŤ.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.
• Vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
• Vyhľadávanie malvéru.
Batéria
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s
nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie
batérie.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Batéria.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nie je možné prijímať oznámenia.
Spravovanie batérie
Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a
používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Označte aplikácie na zozname a ťuknite na
ŠETR. ENER.
Taktiež postupným ťuknutím na položky → Rozšírené nastavenia nastavte možnosti
monitorovania využívania energie aplikáciami.
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Postupne ťuknite na položky →
Rozšírené nastavenia a ťuknutím na prepínač Rýchle káblové nabíjanie túto funkciu aktivujte.
Úložisko
Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
110
Nastavenia
Spravovanie pamäte
Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu
v časti POUŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE. Potom označením vyberte položky a ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
Pamäť
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Pamäť.
Ak chcete zrýchliť zariadenie zredukovaním využitého množstva pamäte RAM, označte aplikácie v
zozname a ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Zabezpečenie →
SKENOVAŤ ZARIADENIE.
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobraziť informácie o využívaní
aplikácií, meniť nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné
aplikácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
Zamknutie a zabezpečenie
Možnosti
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Informácie a odkazy na aplikácie: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej
obrazovke.
111
Nastavenia
• Oznámenia: Nastavenie, či sa má alebo nemá zobrazovať obsah oznámení na uzamknutej
obrazovke, a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
• Nastavenia bezpečného zámku: Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob
uzamknutia.
• Odtlačky prstov: Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie
alebo na prístup do vášho konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Rozpoznávanie
odtlačkov prstov.
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, navštívte webovú lokalitu Nájsť
môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com).
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Zabezpečený priečinok: Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného
obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpečený
priečinok.
• Zabezpečené spustenie: Ochrana zariadenia nastavením kódu na odomknutie obrazovky po
zapnutí zariadenia. Na spustenie zariadenia a prijímanie správ a oznámení je potrebné zadať
kód odomknutia.
• Šifrovať kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
Rozpoznávanie odtlačkov prstov
Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť
zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše
odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:
• Uzamknutie obrazovky
• Prihlásenie sa na internetovú stránku
• Overenie konta Samsung
• Zabezpečený priečínok
112
Nastavenia
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho
zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že
snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v
zriedkavých prípadoch, kedy sú dva odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač
rozpoznať ako identické.
• Ak používate odtlačok prsta ako metódu uzamknutia obrazovky, odtlačok prsta nie je
možné použiť na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie
používať, musíte otvoriť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného
počas registrácie odtlačku prsta. Dobre si zapamätajte svoj vzor, PIN alebo heslo.
• Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť
odomknúť pomocou vzoru, PIN-u alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii
odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, PIN
alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete. Spoločnosť
Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené
zabudnutými kódmi na odomknutie.
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov
nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
• Zakrytím plochy na rozpoznávanie odtlačkov prsta ochrannými fóliami, nálepkami alebo iným
príslušenstvom sa môže znížiť úspešnosť rozpoznávania odtlačkov prsta. Ak bola plocha na
rozpoznávanie odtlačkov prsta pôvodne zakrytá ochrannou fóliou, odstráňte ju, skôr ako
začnete používať snímač na rozpoznávanie odtlačkov prsta.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať
nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
113
Nastavenia
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Priložte prst na tlačidlo Domov.
4 Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na tlačidlo Domov.
Túto činnosť zopakujte pohybovaním prsta smerom nahor alebo nadol, kým sa odtlačok prsta
zaregistruje.
Odstránenie odtlačkov prstov
Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku UPRAVIŤ.
4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo
ODSTRÁNIŤ.
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Konto Samsung zapnite túto funkciu.
4 Prihláste sa na svoje konto Samsung.
114
Nastavenia
Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta
Odtlačky svojich prstov môžete použiť na prihlasovanie sa do webových stránok, ktoré podporujú
uloženie hesla.
Táto funkcia je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom
aplikácie Internet.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Webové prihlásenie zapnite túto funkciu.
4 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť prostredníctvom odtlačku svojho prsta.
5 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
6 Začiarknite možnosť Prihláste sa pomocou odtlačkov prstov a potom ťuknite na možnosť
ZAPAMÄTAŤ.
Pomocou svojho odtlačku prsta môžete overiť svoje konto a heslo na prihlásenie sa do
webovej stránky.
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomkn. odtlačkom prsta zapnite túto funkciu.
4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na tlačidlo Domov a naskenujte odtlačok prsta.
115
Nastavenia
Cloud a kontá
Úvod
Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje vášho zariadenia použitím služby Samsung Cloud
alebo obnovte svoje zariadenie. Cez Smart Switch môžete registrovať alebo riadiť svoje účty, ako
sú Samsung účet alebo Google účet, alebo prenášať údaje do alebo z iných zariadení.
Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung
Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z
dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.
Samsung Cloud
Obsah, ktorý chcete bezpečne uložiť, môžete spravovať v službe Samsung Cloud. Kontrola stavu
využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia, zálohovanie a obnovenie
vašich údajov.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung Cloud.
Spravovať cloudové úložisko
Zobrazenie objemu aktuálne využívaného ukladacieho priestoru v službe Samsung Cloud a
objemu využitia podľa typu údajov. Po obnove údajov môžete zálohované údaje zo starých
zariadení vymazať.
ZÁLOHOVAŤ A OBNOVIŤ
Zálohovanie údajov aplikácie a nastavení zariadenia v službe Samsung Cloud a ich obnovenie v
prípade potreby. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.
ÚDAJE NA SYNCHRONIZÁCIU
Prispôsobenie nastavení synchronizácie údajov, napríklad kontaktov, udalostí kalendára, obrázkov
a videí.
116
Nastavenia
Kontá
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Cloud a kontá → Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá, vyberte názov konta,
vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položky → Nastavenia → Odstrániť
konto alebo ťuknite na položky → Odstrániť konto.
Používatelia
Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby
tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. K dispozícii sú nasledovné
typy používateľských kont:
• Vlastník: Konto vlastníka je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho
vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských
kont. Len pomocou tohto konta môžete pridávať alebo odstraňovať používateľské kontá.
• Hosť: Pomocou tohto konta môžu zariadenie používať hostia. Informácie a údaje používané
počas hosťovskej relácie sa ukladajú dočasne. Pri každom použití tohto konta sa zobrazí
otázka, či chcete pokračovať v predchádzajúcej hosťovskej relácii alebo či ju chcete vynulovať.
• Používateľ: Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným
aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
• Užívateľ (obmedz. profil): Obmedzené konto má prístup iba do aplikácií a obsahu, ktoré
povolí vlastník konta, a nemôže používať služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.
117
Nastavenia
Pridanie používateľov
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa alebo profil → Používateľ → OK → NASTAVIŤ
TERAZ.
Zariadenie sa prepne na nové používateľské konto a na displeji sa zobrazí predvolená
uzamknutá obrazovka.
3 Odomknite zariadenie a dokončite nastavenie konta podľa pokynov na obrazovke.
Pridanie obmedzených profilov
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Používatelia.
2 Ťuknite na položky Pridať používateľa alebo profil → Užívateľ (obmedz. profil).
Ak s kontom vlastníka nepoužívate bezpečný spôsob uzamknutia obrazovky, podľa pokynov
na obrazovke ho nastavte.
3 Vyberte aplikácie a obsah, ku ktorým majú povolený prístup používatelia s obmedzenými
oprávneniami.
Prepínanie používateľov
Ťuknite na ikonu používateľského konta v hornej časti uzamknutej obrazovky alebo na paneli
oznámení a potom vyberte konto, na ktoré chcete prejsť.
Uzamknutá obrazovka
Panel oznámení
118
Nastavenia
Spravovanie používateľov
Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia obmedzených kont.
Ak chcete odstrániť konto používateľa, ťuknite na položku
položku ODSTRÁNIŤ.
vedľa konta a potom ťuknite na
Ak chcete zmeniť nastavenia obmedzeného konta, ťuknite na položku
môžete odstrániť ťuknutím na položku .
vedľa konta. Konto
Zálohovanie a obnovenie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Zálohovanie a
obnovenie.
KONTO SAMSUNG
• Nastavenia zálohovania: Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií do služby Samsung
Cloud. Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
• Obnoviť: Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií zo služby
Samsung Cloud.
KONTO GOOGLE
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
zo servera Google po ich preinštalovaní.
Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Google.
119
Nastavenia
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej
funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
• Smerový zámok: Zmena nastavení smerovej kombinácie na odomknutie obrazovky.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybrané ponuky zjednodušenia
ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia,
ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa oznámenia ovládali ťuknutím na
tlačidlo, nie jeho potiahnutím.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na
zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
• SLUŽBY: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
Všeobecné spravovanie
Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Všeobecné spravovanie.
• Jazyk a vstup: Vyberte jazyky zariadenia a zmeňte nastavenia, ako napríklad typy klávesníc a
hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka
k dispozícii.
• Dátum a čas: Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie
zobrazuje čas a dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
120
Nastavenia
• Hlásiť diagnostické informácie: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie
informácií o diagnostike a využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
• Marketingové informácie: Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti
Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
• Vynulovať: Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu
nastavení z výroby.
Aktualizácia softvéru
Aktualizujte softvér vášho zariadenia alebo zmeňte nastavenia aktualizácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aktualizácia softvéru.
• Manuálne sťahovanie aktualizácií: Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
• Plánované aktualiz. softvéru: Nastavenie zariadenia tak, aby inštalovalo prevzaté
aktualizácie v určenom čase.
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o vašom zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o zariadení.
• Stav: Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad adresy MAC siete Wi-Fi a sériového
čísla.
• Právne informácie: Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad
bezpečnostných informácií a licencie open source.
• Meno zariadenia: Zobraziť a upraviť názov, ktorý sa zobrazí pri pripojení prístroja s inými
zariadeniami prostredníctvom funkcie Bluetooth, Wi-Fi Direct a iných metód.
• Číslo modelu: Zobrazenie čísla modelu zariadenia.
• Informácie o softvéri: Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho
operačného systému a verzii firmvéru.
• Informácie o batérii: Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.
121
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód
PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
122
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné spravovanie
→ Vynulovať → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
Ak ste pre zariadenie registrovali účet Google, po resetovaní zariadenia sa musíte prihlásiť do toho
istého účtu Google.
123
Príloha
Internet sa často odpája
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
124
Príloha
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
125
Príloha
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
126
Príloha
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou funkcie na údržbu zariadenia alebo manuálne odstráňte
nepoužívané aplikácie a súbory.
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na
vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
127
Autorské práva
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising