Samsung | SM-T715 | Samsung SM-T715 Užívateľská príručka (Lollipop)

SM-T715
Používateľská príručka
Slovak. 09/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
54
Fotoaparát
63
Galéria
65
Inteligentný správca
66
Plánovač S
68
SideSync 3.0
73
Hudba
74
Video
75
Poznámka
75
Hodiny
77
Kalkulačka
78
Aplikácie Google
4
Informácie o tejto príručke
5
Obsah balenia
6
Popis zariadenia
8
Batéria
11
Karta SIM alebo USIM
13
Pamäťová karta
15
Zapnutie a vypnutie zariadenia
15
Dotykový displej
18
Domovská obrazovka
24
Zamknutá obrazovka
25
Panel oznámení
29
Zadávanie textu
32
Zachytenie obsahu obrazovky
Nastavenia
32
Otváranie aplikácií
80
Úvod
33
Viac okien
80
Wi-Fi
38
Správa zariadenia a údajov
82
Bluetooth
42
Pripojenie k televízoru
84
Letový režim
84
Zdieľanie pripojenia
85
Využitie dát
86
Mobilné siete
86
Ďalšie nastavenia pripojenia
88
Zvuky a oznámenia
89
Zobrazenie
89
Pohyby a gestá
90
Aplikácie
90
Pozadie
90
Zamknutie a zabezpečenie
94
Súkromie
Aplikácie
44
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
45
Moje súbory
46Telefón
49
Kontakty
50
Správy
52
Internet
53
E-mail
2
Obsah
97
Zjednodušenie ovládania
98
Kontá
99
Zálohovanie a resetovanie
99
Jazyk a vstup
100 Batéria
100 Ukladací priestor
100 Príslušenstvo
101 Dátum a čas
101 Používateľská príručka
101 Informácie o zariadení
Príloha
102 Riešenie problémov
107 Vyberanie batérie
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo
softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od
vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
4
Základy
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobraziť
identifikátor FCC ID, ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Informácie o zariadení.
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
5
Základy
Popis zariadenia
Senzor vzdialenosti/svetla
Predný fotoaparát
Reproduktor
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo hlasitosti
Tlačidlo Domov (snímač na
rozpoznávanie odtlačkov
prstov)
Zásuvka na pamäťovú
kartu
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Zásuvka na kartu SIM
Reproduktor
Tlačidlo Späť
Konektor pre slúchadlá
Reproduktor
Mikrofón
Multifunkčný konektor
GPS anténa
Vnútorná anténa
Mikrofón
Vnútorná anténa
Magnet na puzdro
Zadný fotoaparát
Magnet na puzdro
6
Základy
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Klávesy
Kláves
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním spustíte zobrazenie rozdelenej
obrazovky.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
7
Základy
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
1 Kábel USB zapojte do napájacieho adaptéra USB a druhý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
2 Zapojte napájací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
8
Základy
Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania
Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia →
Batéria.
Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri
nabíjaní. Zostávajúci čas nabíjania sa nemusí zobraziť, ak zariadenia nabíjate v príliš
veľkom chlade alebo teple.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Zapnite režim úspory energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití
batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako napájacieho adaptéra USB, napríklad počítača, môže
mať za následok pomalšie nabíjanie zariadenia z dôvodu nízkeho elektrického prúdu.
9
Základy
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
Režim šetrenia energie
Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Batéria →
Režim šetrenia energie a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.
Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú
úroveň, ťuknite na položku Spustiť šetrenie energie a vyberte niektorú možnosť.
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Batéria →
Režim extrémneho šetrenia energie a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE
→ Vyp. režim extr. šetr. energie.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
10
Základy
Karta SIM alebo USIM
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických
služieb.
• So zariadením možno používať len karty nano-SIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke karty SIM a následne jeho pritlačením zásuvku
uvoľníte.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
11
Základy
2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na kartu SIM.
3 Umiestnite kartu SIM alebo USIM do zásuvky na kartu SIM tak, aby kontakty zlatistej farby
smerovali nadol.
Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými
alebo ukradnutými kartami.
4 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku na kartu SIM.
Vybratie karty SIM alebo USIM
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke karty SIM a následne jeho pritlačením zásuvku
uvoľníte.
2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na kartu SIM.
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
4 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku na kartu SIM.
12
Základy
Pamäťová karta
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
13
Základy
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke pamäťovej karty a následne jeho pritlačením
zásuvku uvoľnite.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku na pamäťovú kartu opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu tak, aby kontakty zlatej farby
smerovali nadol.
4 Zásuvku na pamäťovú kartu vložte späť do slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ukladací priestor →
Odpojiť kartu SD
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke pamäťovej karty a následne jeho pritlačením
zásuvku uvoľnite.
2 Zásuvku na pamäťovú kartu opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
3 Vyberte pamäťovú kartu.
4 Zásuvku na pamäťovú kartu vložte späť do slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
14
Základy
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ukladací
priestor → Formátovať kartu SD → FORMÁTOVAŤ KARTU SD → VYMAZAŤ VŠETKO.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
• Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo
zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
Dotykový displej
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
15
Základy
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak
pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
16
Základy
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
Potiahnutie prstom
Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke
aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať
webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
17
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky.
Widget
Indikátory na obrazovke
Aplikácia
Priečinok
Obľúbené aplikácie
Ikona obrazovky aplikácií
18
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Domovskú obrazovku môžete
prispôsobiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete
tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky, pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Widgety: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré
spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
19
Základy
Aplikácia Flipboard Briefing
Zobrazenie najnovších článkov v rôznych kategóriách. Pomocou tejto aplikácie môžete získavať
aktuálne správy, ktoré vás zaujímajú.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku
alebo prstom potiahnite doprava a otvorte
aplikáciu Flipboard Briefing. Ak chcete v každej kategórii správ prehľadávať články, potiahnite
prstom nahor alebo nadol.
Ak chcete aplikáciu Flipboard Briefing deaktivovať, na domovskej obrazovke ťuknutie na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst. Potom prstom potiahnite doprava a zrušte výber začiarkavacieho
políčka v hornej časti panela Flipboard Briefing.
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej
prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte
na domovskú obrazovku.
Presúvanie a odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
20
Základy
Vytváranie priečinkov
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
3 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka. a zadajte názov priečinka.
Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju
do priečinka.
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
21
.
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik. Ak
chcete zobraziť ďalšie panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor
obrazovky v spodnej časti obrazovky.
Presúvanie položiek
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju
na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Vytváranie priečinkov
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ.
2 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
3 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
22
Základy
4 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka. a zadajte názov priečinka.
Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju
do priečinka.
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
23
Základy
Ikona
Význam
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Zamknutá obrazovka
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a prstom potiahnite v
ľubovoľnom smere.
Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim
osobným údajom.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Typ
zamknutia obrazovky a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód
odomknutia pri každom odomykaní.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Vzor
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
24
Základy
PIN
Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným
zadaním.
Heslo
Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom
heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.
Odtlačky prstov
Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Viac informácií nájdete v časti
Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
25
Základy
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Zmena usporiadania tlačidiel
rýchlych nastavení.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Otvorenie Nastavenia.
Nastavenie jasu.
Spustenie aplikácie S Finder.
Otvorenie Rýchlo pripojiť.
Ťuknite na oznámenie a
vykonajte rôzne úkony.
Vymazať všetky oznámenia.
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia zapnete niektoré funkcie. Ak chcete zobraziť viac tlačidiel,
prstom potiahnite po oblasti s tlačidlami doľava alebo doprava. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte
ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť UPRAVIŤ, ťuknite na tlačidlo, podržte
ho a potom ho potiahnite na iné miesto.
S Finder
Vyhľadávanie rôzneho obsahu pomocou klávesnice.
Vyhľadávanie obsahu v zariadení
Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku S Finder.
Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovu alebo ťuknite na položku
a vyslovte kľúčové slovo.
Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na tlačidlá filtra pod poľom vyhľadávania, a
potom vyberte podrobnosti filtra.
Nastavenie kategórií vyhľadávania
Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania.
Ťuknite na položku ĎALŠIE → Vyberte hľadané miesta a vyberte kategórie.
26
Základy
Rýchlo pripojiť
Táto aplikácia umožňuje automaticky vyhľadať blízke zariadenia a rýchlo ich pripojiť.
• Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, pred
spustením funkcie Rýchlo pripojiť aktivujte funkciu Wi-Fi Direct v zariadení.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
Ak túto funkciu používate po prvýkrát, vyberte možnosť viditeľnosti a ťuknite na položku
ZAPNÚŤ RÝCHLE PRIPOJENIE.
Keď sa tento panel otvorí, funkcia Wi-Fi sa automaticky aktivuje a zariadenie vyhľadá
zariadenia v blízkosti.
Ak máte vo vašom zariadení nainštalovanú aplikáciu Samsung Link, zoznam zariadení
zaregistrovaných v tejto aplikácií sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Ďalšie informácie o
aplikácii Samsung Link nájdete na lokalite link.samsung.com.
2 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.
Ak chcete zmeniť nastavenie viditeľnosti zariadenia, postupne ťuknite na položky NASTAV. →
Viditeľnosť zariadenia a potom vyberte možnosť.
Opakované vyhľadávanie zariadení
Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.
Ťuknite na položku AKTUALIZ. a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.
27
Základy
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
3 Ťuknite na položku Zdieľať obsah a vyberte kategóriu média.
4 Podľa pokynov na obrazovke odošlite obsah do pripojeného zariadenia.
Ďalšie kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybratej kategórie.
Screen Mirroring
Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej obrazovke prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.
Ak veľká obrazovka, napríklad obrazovka TV prijímača, nepodporuje funkciu zrkadlenia obrazovky,
na aktiváciu funkcie použite kompatibilné príslušenstvo. Kompatibilné príslušenstvo zahŕňa modul
HomeSync a AllShare Cast.
Ak chcete túto funkciu aktivovať v zariadení, otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na
položky UPRAVIŤ → Screen Mirroring. Viac informácií o prepájaní zariadenia a veľkej obrazovky
nájdete v používateľskej príručke k veľkej obrazovke alebo príslušenstvu podporujúcemu funkciu
zrkadlenia obrazovky.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
28
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Prechod na ďalší riadok.
Písanie veľkých písmen. Ak
chcete písať všetky písmená
veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.
Posunutie kurzora.
Zmena nastavení klávesnice.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Jazyky vstupu → Pridať vstupné jazyky a potom vyberte
Postupne ťuknite na položky
jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť
potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
29
Základy
Ďalšie funkcie klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Spustiť alebo pozastaviť
zadávanie textu hlasom.
Otvoriť klávesnicu.
• : Prepnutie do režimu rukopisu.
Prepínanie medzi režimom čísel
a režimom znakov.
Prepnúť na štandardnú
klávesnicu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
• : Prepnutie na pohyblivú alebo rozdelenú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť na iné
miesto potiahnutím položky.
• : Zmena nastavení klávesnice.
30
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetko vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
Slovník
Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete
vyhľadávať definície slov.
1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím
2 V zozname možností ťuknite na položku Slovník.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na ikonu
ho.
3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
alebo
.
vedľa slovníka a prevezmite
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím
na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na
podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz,
ťuknite na položku HĽADAŤ NA WEBE.
31
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky. Viac
informácií nájdete v časti Pohyby a gestá.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
naposledy používanými aplikáciami.
a vyberte okno s
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku
a presuňte
ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku
ZAVRIEŤ VŠETKO.
32
Základy
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na
displeji
Kontextové zobrazenie
33
Základy
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 Vyberte ďalšiu aplikáciu na spustenie.
Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu
podržaním.
34
a jej
Základy
Použitie ďalších možností
Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim
možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:
• : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
• : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite
na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
• : Minimalizovanie okna.
• : Maximalizácia okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
35
Základy
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Kontextové zobrazenie
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.
2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.
Presunúť obsah.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
36
Základy
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na nové miesto.
Spustenie kontextového okna z rozdeleného zobrazenia na displeji
1 V rozdelenom zobrazení na displeji ťuknite na okno aplikácií, aby sa otvorilo v kontextovom
okne.
2 Ťuknite na kruh a podržte ho medzi oknami s aplikáciami.
V kontextovom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.
37
Základy
Správa zariadenia a údajov
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch
do nového zariadenia.
K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.
• Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať zo
služby Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
• Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete
prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.
• V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung
Smart Switch.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Prenos údajov z mobilného zariadenia
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.
Pri prvom zapnutí nového zariadenia aplikáciu nainštalujte tak, že ťuknete na tlačidlo STIAHNUŤ
A OTVORIŤ v inštalačnom kontextovom okne aplikácie Smart Switch. Aplikáciu Smart Switch si
prevezmite a nainštalujte zo služby Galaxy Apps alebo Obchod Play.
Spustite aplikáciu Smart Switch a podľa zobrazených pokynov preneste údaje z
predchádzajúceho zariadenia.
Prenos údajov z počítača
Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do nového
zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
38
Základy
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Nové zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do nového zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
Používanie zariadenia ako vymeniteľného disku na prenos
údajov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
39
Základy
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Aktualizácia softvéru → Aktualizovať teraz.
Ak chcete aktivovať funkciu automatického vyhľadania dostupných aplikácií, ťuknutím na
prepínač Automatická aktualizácia ju aktivujte. Ak si chcete aktualizácie prevziať iba s
aktívnym pripojením siete Wi-Fi, ťuknutím na prepínač Iba Wi-Fi ho aktivujte.
Aktualizácia aplikácie Smart Switch
Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.
1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od
počítača všetky mediálne zariadenia.
40
Základy
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje
zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť na konto Google alebo Samsung. Viac informácií
nájdete v časti Kontá.
Používanie konta Samsung
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Zálohovať moje údaje, vyberte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku
ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač Automatické
zálohovanie túto funkciu aktivujte.
Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku Obnoviť. Ak chcete obnoviť
vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.
Používanie konta Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie,
a potom aktivujte funkciu Zálohovať moje údaje ťuknutím na prepínač. Ťuknite na položku
Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.
Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač Automatické obnovenie
aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Viac informácií
nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Zariadenie
sa reštartuje automaticky.
41
Základy
Pripojenie k televízoru
Úvod
Ak chcete jednoducho zdieľať obsah medzi televízorom a zariadením, televízor zaregistrujte do
svojho zariadenia.
• Táto funkcia je kompatibilná s televízormi Samsung Smart TV uvedenými na trh
v roku 2015 alebo neskôr, ktoré podporujú funkciu BLE (Bluetooth Low Energy –
Nízkoenergetické rozhranie Bluetooth).
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
Registrácia televízora
Televízor zaregistrujte do svojho zariadenia. Po zaregistrovaní televízora môžete obrazovku ľahko
zdieľať medzi zariadením a televízorom a v televízore používať funkciu Inštruktáž.
1 Televízor zapnite a zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.
2 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
3 Vyberte televízor a ťuknite na položku Registrovať televízor.
Zdieľanie obrazovky
Na televízore je možné zobraziť obrazovku zariadenia alebo opačne.
Screen Mirroring zariadenia do televízora.
Keď vaše zariadenie rozpozná zaregistrovaný televízor počas sledovania videa, na displeji
zariadenia sa zobrazí ikona . Ťuknutím na túto ikonu prenesiete video zo zariadenia do
televízora.
Ak je televízor vypnutý a zaregistrovaný pre Rýchlo pripojiť, automaticky sa zapne a na jeho
obrazovke sa zobrazí displej zariadenia.
Túto funkciu podporuje len predvolená aplikácia na prehrávanie videa.
42
Základy
Screen Mirroring televízora do zariadenia
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
V zozname sa zobrazí zaregistrovaný televízor.
2 Vyberte zaregistrovaný televízor.
3 Ťuknite na položku Z TV do mobilného zariad.
Na displeji zariadenia sa zobrazí obrazovka televízora.
Používanie aplikácie Briefing vo funkcii televízora
Zaregistrovaný televízor sa automaticky zapne podľa nastavenia predvoleného času v zariadení
a na displeji zobrazí informácie o čase, počasí a vašom pláne. Ak chcete použiť túto funkciu,
zariadenie a televízor musia byť pripojené k rovnakému prístupovému bodu.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
V zozname sa zobrazí zaregistrovaný televízor.
2 Vyberte zaregistrovaný televízor.
3 Ťuknite na položku Prehľad informácií v TV a nastavte dátum a čas, v ktorom sa má funkcia
Briefing na televízore používať.
Vo vopred nastavenom čase sa na pravej strane obrazovky televízora zobrazia informácie o
čase, počasí a programe.
43
Aplikácie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
44
→
Aplikácie
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť
alebo odinštalovať, sa zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ
alebo ODINŠTALOVAŤ. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia →
Aplikácie → Správca aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo
ODINŠTALOVAŤ.
• VYPNÚŤ: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia.
• ODINŠTALOVAŤ: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca aplikácií, prejdite
na položku ZAKÁZANÉ, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v
iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory.
• Najnovšie súbory: Zobrazenie najnovších súborov.
• Kategória: Súbory zobraziť poľa kategórií.
• Lokálny úložný priestor: Zobraziť súbory uložené v zariadení.
• Úložný priestor cloud: Zobraziť súbory uložené v službe cloudového ukladacieho priestoru.
• VYUŽITIE ÚLOŽISKA: Zobraziť informácie o pamäti v zariadení.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku VYHĽADÁVANIE.
45
Aplikácie
Telefón
Úvod
Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.
Uskutočňovanie hovorov
1 Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
3 Ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
vykonajte
videohovor.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Skrytie klávesnice.
Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
46
Aplikácie
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku DENNÍK alebo KONTAKTY a potom na kontakte
alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
1 Ťuknutím na otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
2 Ťuknite na tlačidlo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na
položky Telefón → ĎALŠIE → Nastavenia → Odmietnutie hovoru → Správy pri odmietnutí,
zadajte správu a potom ťuknite na položku .
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
. Ak si chcete pozrieť zoznam
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií postupným
ťuknutím na položky Telefón → DENNÍK zobrazte zmeškané hovory.
47
Aplikácie
Možnosti počas hovorov
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• HLASITOSŤ: Nastavenie hlasitosti.
• PODRŽAŤ: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na položku
Pokračovať.
• Pridať hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Extra zvuk: Zvýšenie hlasitosti.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
• Klávesnica / Skryť: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• E-mail: Odoslanie e-mailu.
• Správa: Odoslanie správy.
• Internet: Prehľadávanie internetových stránok.
• Kontakty: Otvorenie zoznamu kontaktov.
• Plánovač S: Otvorenie kalendára.
• Poznámka: Vytvorenie poznámky.
• : Ukončite aktuálny hovor.
Počas videohovoru
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• : Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• : Ukončite aktuálny hovor.
• : Vypnite mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť.
48
Aplikácie
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku a vyberte miesto uloženia.
3 Zadajte informácie o kontakte.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte obrazovku
aplikácií a ťuknite na položku Telefón. Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu. Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Ak chcete z prijatých hovorov alebo správ pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte
obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky Telefón → DENNÍK → a kontakt.
Importovanie kontaktov
Importujte kontakty z pamäťových zariadení do vášho zariadenia.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 V zozname kontaktov postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Importovať/
exportovať kontakty → IMPORTOVANIE a vyberte možnosť importovania.
49
Aplikácie
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
Správy
Úvod
Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.
Odosielanie správ
Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované
ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku .
50
Aplikácie
3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zadanie príjemcov.
Výber kontaktov zo zoznamu
kontaktov.
Zadanie správy.
Zadanie emotikon.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku POŠLI.
Zobrazenie správ
Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 V zozname správ vyberte kontakt.
3 Zobrazenie vašej konverzácie.
51
Aplikácie
Internet
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Prechod na naposledy
navštívenú internetovú stránku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobrazte svoje záložky, uložené
webové stránky a najnovšiu
históriu.
Zatvoriť kartu.
Otvoriť domovskú stránku.
Otvoriť novú kartu.
Obnoviť aktuálnu webovú
stránku.
52
Aplikácie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť ĎALŠÍ.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto spoločnosti, ťuknite na možnosť MANUÁLNE
NAST.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia →
Pridať konto.
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na
položky ĎALŠIE → Nastavenia → NASTAVIŤ PREDVOLENÉ KONTO.
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
Čítanie e-mailov
V zozname e-mailových správ ťuknite na e-mailovú správu, ktorú si chcete prečítať.
53
Aplikácie
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Základné fotografovanie
Môžete fotografovať a nahrávať videá. Svoje fotografie a videá si prezerajte v priečinku Galéria.
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku Odfotiť.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
54
Aplikácie
Aktuálny režim
Miniatúrna ukážka
Nahrať video.
Rýchle nastavenia
Nasnímanie fotografie.
Prepnutie medzi predným
a zadným fotoaparátom/
kamerou.
Nastavenia
fotoaparátu/kamery.
Režimy snímania
Ak chcete získať prístup k zoznamu režimov fotografovania, na obrazovke s ukážkou prstom
potiahnite doprava. Alebo ak si chcete prezrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, prstom
potiahnite doľava.
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný fotoaparát disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých
fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so
zariadením.
• Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie, spustite aplikáciu Fotoaparát na uzamknutej obrazovke.
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, keď sú aktivované funkcie
zabezpečenia, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.
55
Aplikácie
Uzamknutie zaostrenia a expozície
Kontrast svetlo/tma je silný a ak je objekt mimo oblasti automatického zaostrenia, nemusíte
dosiahnuť vhodnú expozíciu. Uzamknite zaostrenie alebo expozíciu a potom nasnímajte
fotografiu. Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/
AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní
fotografie.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Automatický.
Režim Pro
Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad
hodnota expozície a ISO.
Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky REŽIM → Profesionálny. Vyberte možnosti
a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku
vytvorte fotografiu.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách
realistický.
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo.
Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené
pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti
ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
• : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
56
Aplikácie
Panoráma
Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich
spojením.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Panoráma.
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
Virtuálna snímka
Ak chcete vytvoriť zobrazenie objektu z viacerých uhlov, vytvárajte sériu fotografií opisovaním
kruhu okolo objektu. Ťahaním prsta doľava alebo doprava po fotografii môžete objekt zobraziť z
rôznych uhlov.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Virtuálna snímka.
2 Objekt umiestnite do stredu obrazovky s ukážkou a potom ťuknite na .
3 Ak chcete vytvoriť viac fotografií, zariadením pomaly pohybujte okolo objektu jedným
smerom.
Keď sa šípka celá zafarbí nažlto alebo keď prestanete otáčať objektom, zariadenie
automaticky prestane snímať fotografie.
57
Aplikácie
Zobrazenie fotografií virtuálneho snímania
1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
2 Ťuknite na položku .
3 Ak chcete objekt zobraziť z rôznych uhlov, prstom potiahnite po displeji doľava alebo
doprava, alebo zariadením pomaly otáčajte doľava alebo doprava.
HDR (sýte farby)
Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → HDR (sýte farby).
Bez režimu HDR
S režimom HDR
58
Aplikácie
Viac efektov
Tento režim umožňuje vytvorenie série fotografií a ich úpravu použitím rôznych efektov pomocou
režimov snímania.
Počas fotografovania v tomto režime nie je funkcia transfokácie dostupná.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Viac efektov.
2 Ťuknite na položku .
Zariadenie vytvorí sériu fotografií a zobrazí dostupné režimy snímania.
3 Vyberte režim snímania a aplikujte na fotografiu efekt.
• Najlepšia fot.: Uloženie najlepšej fotografie v série. Ak chcete zobraziť ďalšie fotografie
v sérii, posúvajte doľava alebo doprava. Zariadenie odporučí najlepšiu fotografiu a určí ju
pomocou .
• Guma: Vymazať nežiaduce pohybujúce sa predmety. Ťuknutím na položku
vymažete
nežiadúce pohybujúce sa objekty. Ťuknutím na položku
obnovíte pôvodnú fotografiu.
• Dynamický záber: Skombinovanie série fotografií za účelom vytvorenia záberu so stopami
po pohybe. Výberom viac fotografií zo spodnej časti obrazovky môžete na obrázku
natiahnuť stopu pohybu.
• Panoramatická snímka: Používanie efektu na pozadie subjektu, ktorý spôsobuje, že
sa predmet zobrazí, akoby sa rýchlo pohyboval. Objekt vyberte ťuknutím na položku
Objekty. Ťuknutím na položku Pohyb. neostr. zmeníte uhol rozmazania, ktorý chcete
použiť na pozadie. Ťuknite na položku
a nakreslite prstom kruh okolo veľkého kruhu,
čím upravíte uhol rozostrenia. Ak chcete upraviť úroveň rozostrenia pozadia, potiahnite
nastavovací pruh.
4 Po skončení upravovania fotografií ťuknite na položku ULOŽIŤ.
59
Aplikácie
Duálny fotoaparát
Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané
predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie
peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Duálny fotoaparát. Ťuknutím na
položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
spustíte nahrávanie.
Výber rámčeka pre
vsadené okno.
V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom vysokom
rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD alebo VGA.
Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s
ukážkou ťuknite na ikonu
.
2 Ťuknite na položky REŽIM → Selfie.
60
Aplikácie
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na obrazovku sa odfoťte.
a ťuknutím na prepínač
Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu
Ovládanie gestami aktivujte túto funkciu. Zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po
rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.
Viacnásobné selfie
Sériu autoportrétov nasnímajte v intervaloch a uložte fotografie, ktoré chcete.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s
ukážkou ťuknite na ikonu
.
2 Ťuknite na položky REŽIM → Viacnásobné selfie.
3 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na obrazovku sa odfoťte.
Zariadenie odfotí štyri fotografie v dvojsekundových intervaloch.
a ťuknutím na prepínač
Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu
Ovládanie gestami aktivujte túto funkciu. Zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po
rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.
4 Zaškrtnite fotografie, ktoré chcete uložiť, a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Preberanie režimov
Zo služby Galaxy Apps prevezmite ďalšie režimy snímania.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Stiahnuť.
Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám. Funkcia
potiahnutia prsta doprava na zobrazenie zoznamu režimov a doľava na zobrazenie
nasnímaných fotografií a videí nemusí byť k dispozícii.
61
Aplikácie
Nastavenia fotoaparátu
Rýchle nastavenia
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí. Ak chcete prevziať ďalšie
efekty, ťuknite na položku Stiahnuť.
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. S vyvážením na
stred meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. Bodové meranie meria hodnotu
svetla na konkrétnom mieste. Maticové meranie meria priemer celej scény.
• : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• : Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť
jemnejšie obrázky.
Nastavenia fotoaparátu
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Rozlíšenie fotky (zadný) / Rozlíšenie fotky (predný): Výber rozlíšenia pre fotografie.
Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Rozlíšenie videa (zadný) / Rozlíšenie videa (predný): Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším
rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Ovládanie gestami: Nastavenie zariadenia tak, aby zistilo vašu dlaň, pomocou ktorej môžete
vytvárať autoportréty.
• Uložiť fotogr. ako na ukážke: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz
pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
• Stabilizácia videa: Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia
v dôsledku otrasom fotoaparátu pri nahrávaní videa.
62
Aplikácie
• Režim zobrazenia: Zmena pomeru strán obrazovky s ukážkou.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo priblíženia.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu.
Galéria
Úvod
Zobrazenie a spravovanie fotografií a videosúborov uložených v zariadení.
Zobrazenie obrázkov alebo videosúborov
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
63
Aplikácie
2 Potom vyberte obrázok alebo video.
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
. Ak chcete prehrať video, ťuknite na
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Ďalšie možnosti
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Úprava obrázku.
Pridanie obrázka medzi
obľúbené.
.
Odstrániť obrázok.
Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku Zmazať v hornej časti displeja.
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
64
Aplikácie
Inteligentný správca
Úvod
Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM
a zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať jedným ťuknutím
prstom.
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Inteligentný správca → VYČISTIŤ VŠETKO.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií:
• Identifikácia aplikácií, ktoré nadmerne spotrebúvajú energiu batérie, a vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Vyhľadávanie malvéru.
Používanie aplikácie Inteligentný správca
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Inteligentný správca a vyberte funkciu.
65
Aplikácie
Batéria
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V zariadeniach s nízkou
úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie tak, že aktivujete funkcie na úsporu energie
a zatvoríte aplikácie, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo energie z batérie.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
Úložisko
Skontrolujte stav využitej a dostupnej kapacity pamäte. Môžete odstrániť nepoužívané a
prebytočné súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nebudete používať.
RAM
Skontrolujte veľkosť dostupného miesta v pamäti RAM. Môžete zatvoriť aplikácie spustené na
pozadí a obmedziť miesto v pamäti RAM, ktorú používate na zrýchlenie zariadenia.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Plánovač S
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
66
.
Aplikácie
3 Vstúpte do podrobností udalosti.
Zadanie názvu.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Nastavenie budíka.
Zobrazenie polohy udalosti.
Priložte mapu zobrazujúcu
miesto konania udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
Vytváranie úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku ÚLOHY.
3 Ak chcete nastaviť aktuálny dátum, vstúpte do podrobností úlohy a ťuknite na položku DNES
alebo ZAJTRA.
Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku
.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá, vyberte službu konta
a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať Kalendár zosynchronizujte udalosti a úlohy s
kontom.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Plánovač S → ĎALŠIE → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom
vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho
názvu zobrazený zelený kruh.
67
Aplikácie
SideSync 3.0
Úvod
Aplikácia SideSync umožňuje jednoduché zdieľanie obrazovky a údajov medzi smartfónmi a
tabletmi Samsung so systémom Android a akýmikoľvek počítačmi.
Aplikácia SideSync musí byť nainštalovaná v oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť. Ak
aplikácia SideSync nie je nainštalovaná, na jej prevzatie a inštaláciu použite jeden z nasledujúcich
spôsobov:
• Ak chcete aplikáciu SideSync prevziať a nainštalovať do tabletu alebo smartfónu Samsung so
systémom Android, vyhľadajte aplikáciu SideSync v službe Galaxy Apps alebo Obchod Play.
Ak zariadenie aplikáciu SideSync nepodporuje, aplikáciu nebude možné vyhľadať.
• Ak chcete aplikáciu SideSync prevziať a nainštalovať do počítača, navštívte stránku
www.samsung.com/sidesync. Na tento webovej stránke nájdete aj informácie o systémových
požiadavkách aplikácie SideSync.
Prepojenie tabletu a smartfónu
Váš tablet aj smartfón musia podporovať priame pripojenie k sieti Wi-Fi Direct.
1 Spustite aplikáciu SideSync 3.0 v tablete aj smartfóne.
2 V tablete vyberte smartfón zo zoznamu rozpoznaných zariadení.
3 V smartfóne potvrďte požiadavku o pripojenie.
V tablete sa zobrazí virtuálna obrazovka a obrazovka smartfónu sa vypne.
68
Aplikácie
Prepojenie tabletu a počítača
1 Pripojte tablet k počítaču pomocou kábla USB.
Prípadne pripojte obe zariadenia k rovnakému prístupovému bodu.
2 Spustite aplikáciu SideSync 3.0 v oboch zariadeniach.
V počítači sa zobrazí virtuálna obrazovka a obrazovka tabletu sa vypne.
69
Aplikácie
Používanie virtuálnej obrazovky
Aplikácia SideSync slúži na zrkadlenie obrazovky zariadenia v inom zariadení. Prostredníctvom
virtuálnej obrazovky môžete používať funkcie zariadenia, napríklad telefonovanie a spúšťanie
aplikácií. Nižšie je obrázok obrazovky virtuálneho tabletu.
• Niektoré funkcie nemusia prostredníctvom virtuálnej obrazovky fungovať.
• Vzhľad a funkcie virtuálnej obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného
zariadenia.
Minimalizovanie virtuálnej
obrazovky.
Ukončenie pripojenia.
Zdieľanie mobilného dátového
pripojenia tabletu s počítačom.
Ťuknite na položku
Maximalizovanie virtuálnej
obrazovky.
a použite nasledujúce možnosti:
• : Zdieľanie klávesnice a myši počítača s tabletom.
• : Nastavenie virtuálnej obrazovky tak, aby sa zobrazovala vždy navrchu.
• : Otočenie obrazovky.
• : Nasnímanie snímky obrazovky.
• : Zapnutie obrazovky tabletu tak, aby ju bolo možné ovládať z počítača aj z tabletu. Táto
funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od pripojeného zariadenia.
• : Otvorenie rovnakej webovej stránky vo webovom prehliadači v počítači.
Ak chcete virtuálnu obrazovku posunúť, kliknite a presuňte vrchnú časť virtuálnej obrazovky na
nové miesto.
Ak chcete upraviť veľkosť virtuálnej obrazovky, umiestnite ukazovateľ myši na okraj virtuálnej
obrazovky, kliknite naň a potiahnite.
70
Aplikácie
Prepínanie medzi obrazovkami
Ak chcete používať skutočnú obrazovku v pripojenom zariadení, stlačte vypínacie tlačidlo alebo
tlačidlo Domov na pripojenom zariadení. Virtuálna obrazovka sa vypne a obrazovka pripojeného
zariadenia sa zapne.
Ak je tablet pripojený k počítaču, kliknutím na virtuálnu obrazovku tabletu v počítači sa k nej znova
vrátite. Ak je smartfón pripojený k tabletu, ťuknite na položku PREPNÚŤ NA TABLET.
Virtuálnu obrazovku a obrazovku pripojeného zariadenia môžete zobrazovať a ovládať
→
súčasne. Na virtuálnej obrazovke postupným ťuknutím na položky
zapnete
obrazovku pripojeného zariadenia. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od
pripojeného zariadenia.
Zdieľanie súborov a schránky
Súbory môžete jednoducho zdieľať medzi pripojenými zariadeniami.
Vyberte súbory na virtuálnej obrazovke alebo mimo virtuálnej obrazovky. Potom potiahnite a
pustite vybrané súbory na virtuálnu obrazovku alebo von z virtuálnej obrazovky. Vybrané súbory
sa skopírujú do požadovaného zariadenia.
Taktiež môžete prakticky kopírovať a prilepovať text medzi pripojenými zariadenia
prostredníctvom funkcie zdieľania schránky. Môžete skopírovať alebo vystrihnúť text z virtuálnej
obrazovky a prilepiť ho do textového poľa mimo virtuálnej obrazovky a naopak.
Zdieľanie klávesnice a myši počítača
Používajte obrazovku tabletu ako duálny monitor a ovládajte tablet pomocou klávesnice a myši
počítača.
1 Na virtuálnej obrazovke postupne ťuknite na položky
Virtuálna obrazovka sa v počítači vypne.
71
→
.
Aplikácie
2 Presunutím ukazovateľa myši na ľavý alebo pravý okraj obrazovky počítača prejdete na
obrazovku tabletu.
Ukazovateľ myši sa zobrazí na obrazovke tabletu.
3 V tablete môžete klávesnicu a myš počítača používať na vykonávanie činností, napríklad na
zadávanie textu, kopírovanie a prilepovanie a výber položiek.
Ak chcete počítač znova ovládať pomocou myši, vráťte ukazovateľ na obrazovku počítača.
72
Aplikácie
Hudba
Hudbu počúvajte zoradenú podľa kategórií a prispôsobte nastavenia prehrávania.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Vyberte kategóriu a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.
Prístup k ďalším možnostiam.
Otvorenie zoznamu položiek.
Získajte prístup k nastaveniam
kvality zvuku a efektov.
Nastavenie skladby ako
obľúbenej.
Nastavenie hlasitosti.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Prechod na predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a podržaním
posuniete prehrávanie späť.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním rýchlo
posuniete prehrávanie vpred.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
73
Aplikácie
Video
Sledovanie videosúborov uložených v zariadení a úprava nastavení prehrávania.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Otvorenie zoznamu
položiek.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pozastavenie a
pokračovanie v prehrávaní.
Posúvanie dopredu alebo
dozadu ťahaním posúvača.
Nastavenie hlasitosti.
Posunutie ovládacieho
panela doľava.
Posunutie ovládacieho
panela doprava.
Zmena pomeru strán.
Prepnúť na kontextový
videoprehrávač.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete prehrávanie
späť.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
rýchlo posuniete
prehrávanie vpred.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom
doľava alebo doprava.
74
Aplikácie
Poznámka
Vytvárajte poznámky a usporiadajte ich podľa kategórie.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Poznámka.
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
použite jednu z nasledujúcich možností:
• Kateg.: Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• Obrázok: Vložiť obrázky.
• Hlasová: Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
• Úlohy: Pridanie zaškrtávacích políčok na začiatok každého riadku s cieľom vytvoriť zoznam
úloh.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.
Vyhľadávanie poznámok
Ťuknite na položku HĽADAŤ v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie
poznámok, ktoré ho obsahujú.
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
BUDÍK
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → BUDÍK.
75
Aplikácie
Nastavenie budíkov
Nastavte čas budíka a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na položku ČÍS. KLÁVESNICA.
Ak chcete budík nastaviť s rôznymi možnosťami budenia, ťuknite na položku MOŽNOSTI,
nastavte možnosti budenia a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na ikonu hodín vedľa
budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na ikonu
na budíku.
SVETOVÝ ČAS
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na položku
Odstránenie hodín
Na hodinách ťuknite na ikonu
.
76
.
Aplikácie
STOPKY
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → STOPKY.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku ZAČIATOK.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete načasovanie vynulovať, ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
ČASOVAČ
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku ZAČIATOK.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas trvania, ťuknite na položku ČÍS. KLÁVESNICA.
3 Ťuknite na položku ODMIETNUŤ, keď sa časovač vypne.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Históriu výpočtu môžete zobraziť v hornej časti obrazovky.
Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku VYMAZAŤ HISTÓRIU.
77
Aplikácie
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Viac informácií nájdete v časti Kontá.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.
Filmy Play
Sledovať videá zdieľané vo vašom zariadení a preberať rôzny obsah na sledovanie z aplikácie
Obchod Play.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
78
Aplikácie
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
Nastavenia Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
79
Nastavenia
Úvod
Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia
môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku HĽADAŤ.
Wi-Fi
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
80
Nastavenia
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez
nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti,
vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie
sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Wi-Fi Direct, vyberte zariadenie, do ktorého chcete
preniesť obrázok, a potom ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
81
Nastavenia
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Ťuknite na položku Wi-Fi na obrazovke s nastaveniami.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
Bluetooth
Úvod
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
82
Nastavenia
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bluetooth a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa
na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho
zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
83
Nastavenia
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Ťuknite na položku Bluetooth na obrazovke s nastaveniami.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Letový režim.
Zdieľanie pripojenia
Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho
zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod.
Spojenia sa môžu vykonať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zdieľanie pripojenia.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
84
Nastavenia
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zdieľanie pripojenia → Mobilný
prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona
vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky
ĎALŠIE → Konfigurovať APN a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite
na položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Využitie dát.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Nastaviť limit dát: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
Ak chcete zmeniť mesačné vynulovanie údajov na monitorovanie doby, postupne ťuknite na
→ Zmeniť cyklus.
položky
Obmedzenie využitia dát
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Využitie dát a potom túto funkciu aktivujte
ťuknutím na prepínač Nastaviť limit dát.
2 Limit nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu.
3 Úroveň výstrahy využitia dát nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu.
Zariadenie vás upozorní po dosiahnutí úrovne výstrahy.
85
Nastavenia
Mobilné siete
Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Mobilné siete.
• Dátový roaming: Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a manuálna registrácia siete.
Ďalšie nastavenia pripojenia
Možnosti
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie nastavenia pripojenia.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti
Tlač.
• Zrýchľovač sťahovania: Nastavenie zariadenia tak aby súbory väčšie ako 30 MB rýchlejšie
preberalo súčasne cez sieť Wi-Fi a mobilné siete. Viac informácií nájdete v časti Zrýchľovač
sťahovania.
• Sieť VPN: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
• Predvolená aplikácia pre správy: Vyberte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na
odosielanie a príjem správ.
• Ethernet: Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér.
Túto možnosť použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.
86
Nastavenia
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Ďalšie nastavenia pripojenia → Tlač
→ Stiahnuť doplnok.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Pridať tlačiareň →
ADD PRINTER.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia tlače.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, postupne ťuknite na položky
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
Zdieľať → Tlačiť →
87
Nastavenia
Zrýchľovač sťahovania
Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a
mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie nastavenia pripojenia → Zrýchľovač
sťahovania.
• Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená
teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
• Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
• Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti,
zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
• Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými
protokolmi, ako napríklad FTP.
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a oznámenia.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Vyzváňacie tóny a zvuky: Zmena nastavení vyzváňacieho tónu a zvukov systému.
• Vibrácie: Zmena nastavení vibrovania.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch a zvuky
oznámení okrem povolených výnimiek.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke
uzamknutia má alebo nemá zobraziť.
• Aplikačné oznámenia: Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
88
Nastavenia
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Písmo: Zmena veľkosti a typu písma.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri nabíjaní alebo po
pripojení zariadenia k doku.
Pohyby a gestá
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pohyby a gestá.
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je
položené na rovnom povrchu.
• Stíšiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch alebo zvuk
budíkov pohybom dlane.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
89
Nastavenia
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
• Správca aplikácií: Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
• Predvolené aplikácie: Výber predvolených nastavení na používanie aplikácií.
• Nastavenie aplikácií: Prispôsobenie nastavení pre každú aplikáciu.
Pozadie
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pozadie.
Zamknutie a zabezpečenie
Možnosti
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Zobraziť informácie: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Odtlačky prstov: Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie
alebo na prístup do vášho konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie
odtlačkov prstov.
• Zabezpečenie: Kontrola stavu zabezpečenia zariadenia a vyhľadanie malvéru v zariadení.
90
Nastavenia
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Táto
funkcia pomáha pri lokalizovaní zariadenia v prípade jeho straty alebo krádeže. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, môžete tiež vstúpiť na webovú
stránku Nájsť môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
Rozpoznávanie odtlačkov prstov
Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť
zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše
odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:
• Uzamknutie obrazovky
• Prihlásenie sa na internetovú stránku
• Overenie konta Samsung
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho
zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že
snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v
zriedkavých prípadoch, kedy sú dva odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač
rozpoznať ako identické.
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov
nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
• Ochranné prvky obrazovky dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v
rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte
ochranné prvky obrazovky.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
91
Nastavenia
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať
nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie → Odtlačky prstov
→ Pridať odtlačok prsta.
2 Priložte prst na tlačidlo Domov.
3 Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na tlačidlo Domov.
Túto operáciu zopakujte s tým istým prstom, kým odtlačok prsta nebude zaregistrovaný.
4 Po zobrazení okna s požiadavkou zaregistrovať alternatívne heslo zadajte alternatívne heslo a
potom ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
5 Zadajte alternatívne heslo, overte toto alternatívne heslo jeho opätovným zadaním a potom
ťuknite na tlačidlo OK.
Namiesto skenovania vašich odtlačkov prstov môžete použiť alternatívne heslo.
6 Ak sa zobrazí kontextové okno uzamknutia odtlačkov prstov, ťuknite na tlačidlo OK. Odtlačky
svojich prstov môžete použiť na odomknutie obrazovky.
92
Nastavenia
Odstránenie odtlačkov prstov
Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť pomocou aplikácie Správca odtlačkov prstov.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku Záložné heslo a zadajte
toto heslo zálohovania.
3 Ťuknite na položku UPRAVIŤ.
4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo
ODSTRÁNIŤ.
Zmena záložného hesla
Heslo, ktoré používate ako heslo zálohovania, môžete zmeniť na skenovanie vašich odtlačkov
prstov.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku Záložné heslo a zadajte
toto heslo zálohovania.
3 Ťuknite na položku Zmeniť záložné heslo.
4 Zadajte nové heslo a ťuknite na POKRAČOVAŤ.
5 Zadajte heslo znovu a ťuknite na tlačidlo OK.
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku Záložné heslo a zadajte
toto heslo zálohovania.
93
Nastavenia
3 Ťuknutím na prepínač Overiť konto Samsung zapnite túto funkciu.
4 Prihláste sa na svoje konto Samsung.
Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta
Odtlačky svojich prstov môžete použiť na prihlasovanie sa do webových stránok, ktoré podporujú
uloženie hesla.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku Záložné heslo a zadajte
toto heslo zálohovania.
3 Ťuknutím na prepínač Webové prihlásenie zapnite túto funkciu.
4 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť prostredníctvom odtlačku svojho prsta.
5 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
6 Začiarknite možnosť Prihláste sa pomocou odtlačkov prstov a potom ťuknite na možnosť
ZAPAMÄTAŤ.
Pomocou svojho odtlačku prsta môžete overiť svoje konto a heslo na prihlásenie sa do
webovej stránky.
Súkromie
Možnosti
Zmena nastavení na zachovanie súkromia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Súkromie.
• GPS: Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Súkromný režim: Aktivácia režimu súkromia na zabránenie prístupu iným osobám k vášmu
osobnému obsahu. Viac informácií nájdete v časti Súkromný režim.
• Diagnostikovať: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a
využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
94
Nastavenia
Súkromný režim
Tento režim umožňuje skryť osobný obsah v zariadení, aby iní používatelia nemali k nemu prístup.
Aktivácia súkromného režimu
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie → Súkromný režim a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.
Pri prvom aktivovaní súkromného režimu nastavte prístupový kód pre súkromný režim podľa
pokynov na obrazovke.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Týmto je aktivovaný súkromný režim a v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť a vstupovať do
nich. Ak chcete skryť položky, ktoré sú uložené v priečinku Súkromné, vypnite súkromný
režim.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.
2 Vyberte položku a postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Premiestniť do priečinka
Súkromné.
Ak súkromný režim nie je aktivovaný, predvolený prístupový kód k súkromnému režimu
zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Vybraté položky budú presunuté do priečinka Súkromné.
95
Nastavenia
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie → Súkromný režim a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory → Súkromné.
Na displeji sa zobrazia položky, ktoré boli presunuté do priečinka Súkromné. Záložky môžete
zobraziť pomocou aplikácie Internet.
Zobrazenie obsahu
1 V priečinku Súkromné ťuknite na položku, podržte na nej prst a potom začiarknite položky,
ktoré chcete zobraziť.
2 Ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť z priečinka Súkromné.
3 Vyberte priečinok, do ktorého chcete položky uložiť, a potom ťuknite na položku PRESUNÚŤ
SEM.
Položky budú presunuté do vybraného priečinka.
Automatická deaktivácia súkromného režimu
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri vypnutej obrazovke vždy automaticky deaktivovalo
súkromný režim.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie → Súkromný režim a
potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Ťuknutím na prepínač Automaticky vypnúť zapnite túto funkciu.
Keď je aktivovaná možnosť Automaticky vypnúť, zariadenie neprenesie súbory do
priečinka Súkromné, ak sa displej počas prenosu vypne.
96
Nastavenia
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami
zraku.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami
sluchu.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zlepšenie prístupnosti pre používateľov,
ktorí majú problémy s koordináciou pohybov.
• Smerový zámok: Zmena nastavení kombinácie smerov na odomknutie obrazovky.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia na otvorenie vybraných ponúk zjednodušenia
ovládania trojnásobným stlačením tlačidla Domov.
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia,
ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov: Zmena spôsobu prijímania alebo ukončovania hovorov.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia, aby sa prichádzajúce hovory alebo
oznámenia ovládali ťuknutím na tlačidlo namiesto jeho potiahnutia.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení zjednodušenia
prístupu, aby sa dali zdieľať s inými zariadeniami.
• Služby: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
97
Nastavenia
Kontá
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Registrácia konta Samsung
Pri používaní niektorých aplikácií Samsung potrebujte konto Samsung. Na svoje konto Samsung
môžete zálohovať alebo z neho obnovovať údaje, ktoré sú uložené v zariadení. Ak chcete používať
služby Samsung, zaregistrujte si pre zariadenie svoje konto Samsung.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Kontá → Pridať konto.
2 Ťuknite na položku Samsung konto.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Po zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie, ktoré si vyžadujú konto Samsung, bez
nutnosti prihlásiť sa.
Odstránenie kont
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Kontá, vyberte názov konta, vyberte konto, ktoré
chcete premenovať, a potom ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť konto.
98
Nastavenia
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung.
Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
• Obnoviť: Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta
Samsung.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
zo servera Google po ich preinštalovaní.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a
odstránenie všetkých dát.
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Jazyk a vstup.
• Jazyk: Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
• Predvolená klávesnica: Výber predvoleného typu klávesnice pre textový vstup.
• Klávesnica Samsung: Zmena nastavení klávesnice Samsung.
• Hlasový vstup Google: Zmena nastavení hlasového zadávania.
• Hlasový vstup: Výber predvolenej služby hlasového vstupu. Pre každú službu môžete tiež
zmeniť nastavenia.
• Možn. prev. textu na reč: Zmena nastavení prevodu textu na reč.
• Rýchlosť ukazovateľa: Úprava rýchlosti ukazovateľa myši alebo navigačného tlačidla
pripojeného k zariadeniu.
99
Nastavenia
Batéria
Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Batéria.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Viac
informácií nájdete v časti Režim šetrenia energie.
• Režim extrémneho šetrenia energie: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby
batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k
aplikácii. Viac informácií nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
• Zobr. percent. nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ukladací priestor.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Príslušenstvo.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom. Túto funkciu môžete používať iba pre niektoré spôsoby uzamknutia
obrazovky.
100
Nastavenia
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Automatické časové pásmo: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo informácie o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o zariadení.
101
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
102
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie
tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť údaje
od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred obnovením údajov od
výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
103
Príloha
Počas hovoru počuť ozvenu
Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
104
Príloha
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
105
Príloha
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
106
Príloha
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, musíte navštíviť autorizované servisné stredisko.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
1 Vyberte zásuvku na kartu SIM a zásuvku na pamäťovú kartu zo zariadenia.
2 Na zmäkčenie lepiacej časti, ktorá pridržiava predný panel k hlavnému zariadeniu, je potrebné
zariadenie zahriať na regulovanú úroveň v špeciálnej komore s regulovanou teplotou.
Pripevnite nástroj na vyberanie s prísavkou k spodnej časti predného panela, pevne uchopte
zariadenie a potiahnite predný panel odspodu smerom nahor.
3 Odskrutkujte a vyberte skrutky z polohovacích bodov a vyberte kryt.
4 Odpojte konektor batérie a vyberte batériu.
107
Autorské práva
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising