Samsung | GT-S5830 | Samsung GT-S5830 Používateľská príručka

GT-S5830
Používateľská príručka
Používanie tejto
príručky
Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky
Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú
mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na
výnimočných technológiách a vysokých štandardoch
spoločnosti Samsung.
Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás
oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.
Najskôr si prečítajte tieto informácie
• Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte
bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak
jeho bezpečné a správne používanie.
2
Používanie tejto príručky
• Popisy v tomto návode sú založené na predvolených
nastaveniach zariadenia.
• Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa
od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
• Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od
konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého
operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a
môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia.
Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na
webovej stránke www.samsungmobile.com.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom
na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa
služieb líšiť.
• Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej
príručky vychádza z operačného systému Google Android
a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém
konkrétneho používateľa líšiť.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na
krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami
iných spoločností.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy
alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení
registra používateľom.
• V prípade potreby si môžete na internetovej stránke
www.samsungmobile.com aktualizovať softvér vášho
mobilného zariadenia.
• Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení
môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung
a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej
miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o
autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto
porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
• Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu
potrebu.
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
►
Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami;
napríklad: ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
Používanie tejto príručky
3
→
[
Nasledujúci krok – poradie volieb alebo menu,
ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu;
napríklad: V základnom režime otvorte zoznam
aplikácií a vyberte Nastavenia → O telefóne
(predstavuje Nastavenia a následne O telefóne)
]
Hranaté zátvorky – tlačidlá zariadenia; napríklad:
[ ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo
uzamknutia)
Autorské práva
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými
zákonmi o autorských právach.
Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť
reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou
formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky,
vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami
na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné
známky spoločnosti Samsung Electronics.
• Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú
obchodnými značkami spoločnosti Google, Inc.
4
Používanie tejto príručky
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
a
sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs,
Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú zahrnuté v
licencii od SRS Labs, Inc.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú
majetkom príslušných vlastníkov.
•
Používanie tejto príručky
5
Obsah
Zostavenie . ............................................... 10
Vybalenie .................................................................
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie .........
Nabíjanie batérie . ..................................................
Vloženie pamäťovej karty ....................................
Pripevnenie remienka (voliteľne) . .....................
10
10
12
14
17
Začíname . ................................................. 18
Zapnutie a vypnutie zariadenia ......................... 18
Oboznámenie sa so zariadením ......................... 18
6
Obsah
Používanie dotykového displeja ........................
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového
displeja a tlačidiel ..................................................
Spoznávanie obrazovky pohotovostného
režimu .......................................................................
Prístup k aplikáciám ..............................................
Prispôsobenie si zariadenia .................................
Zadávanie textu .....................................................
Sťahovanie aplikácií z obchodu Android .........
Sťahovanie súborov z webu ................................
Synchronizácia dát ................................................
21
23
23
25
27
30
34
34
35
Komunikácia . ........................................... 37
Osobné informácie .................................. 63
Volanie ......................................................................
Správy .......................................................................
Google Mail .............................................................
E-mail ........................................................................
Talk . ...........................................................................
Social Hub ................................................................
Kontakty ...................................................................
Kalendár ...................................................................
Poznámka ................................................................
Diktafón . ..................................................................
37
41
43
44
46
47
Zábava ....................................................... 48
Fotoaparát ...............................................................
Galéria . .....................................................................
Hudba .......................................................................
FM rádio . ..................................................................
48
55
57
60
63
66
67
68
Web ............................................................ 69
Internet .....................................................................
Maps ..........................................................................
Google Search . .......................................................
YouTube . ..................................................................
News & Weather .....................................................
Samsung Apps ........................................................
Market . .....................................................................
Obsah
69
72
75
76
77
78
78
7
Pripojenia .................................................. 79
Bluetooth .................................................................
Wi-Fi . .........................................................................
AllShare ....................................................................
Zdieľanie USB a prenosný bod . ..........................
Spojenia s počítačom ............................................
VPN pripojenia . ......................................................
79
81
82
84
85
86
Nástroje ..................................................... 88
8
Hodiny ......................................................................
Kalkulačka . ..............................................................
Moje súbory ............................................................
SIM Toolkit ...............................................................
Správca úloh . ..........................................................
ThinkFree Office .....................................................
Voice Search ............................................................
Obsah
88
89
89
90
90
90
92
Nastavenia ................................................ 93
Otvorenie menu Nastavenia ............................... 93
Bezdrôtové prip. a siete ........................................ 93
Nastavenie hovorov .............................................. 94
Zvuk . ......................................................................... 95
Displej ....................................................................... 96
Umiestn. a zabezpečenie ..................................... 96
Aplikácie . ................................................................. 98
Kontá a synchronizácia ......................................... 98
Súkromie .................................................................. 99
Ukladanie na kartu SD a do telefónu ................ 99
Search ....................................................................... 99
Jazyk a klávesnica ............................................... 100
Hlasový vstup a výstup . ..................................... 102
Zjednodušenie ovládania .................................. 102
Dátum a čas ........................................................... 103
O telefóne .............................................................. 103
Riešenie problémov .............................. 104
Bezpečnostné opatrenia ...................... 109
Register . .................................................. 118
Obsah
9
Zostavenie
Vybalenie
Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:
• Mobilné zariadenie
• Batéria
• Cestovný adaptér (nabíjačka)
• Používateľská príručka
Používajte iba softvér schválený spoločnosťou
Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže
spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa
nevzťahuje záruka výrobcu.
10 Zostavenie
• Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v
závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného
vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom
služieb.
• Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u
miestneho predajcu výrobkov Samsung.
• Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to
najvhodnejšie.
• Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s
ním nemusí byť kompatibilné.
Vloženie karty SIM alebo USIM a
batérie
Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb,
dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej
budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad
PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS, je
si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity
Module).
3 Vložte kartu SIM/USIM.
Vloženie karty SIM/USIM a batérie:
1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [
Vypnutie ho vypnite.
] a zvolením
2 Odstráňte zadný kryt.
• Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté
kontakty smerovali dole.
• Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať
Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu
nepoškodili nechty.
iba funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a
niektoré ponuky.
Zostavenie
11
4 Vložte batériu.
5 Vráťte zadný kryt späť.
12 Zostavenie
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.
Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného
cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k
počítaču prostredníctvom dátového kábla.
Používajte len nabíjačky a káble schválené
spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky
alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo
poškodenie zariadenia.
Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný
tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí
batérie. Taktiež ikona batérie
bude prázdna a
začne svietiť červeno. Ak napätie batérie klesne príliš,
zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli
zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
››Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra
1
2
(nabíjačky)
Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane
zariadenia.
Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do
multifunkčného konektora.
3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej
zásuvky.
• Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa
práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie
batérie trvať dlhšie.
• Keď sa zariadenie nabíja, dotyková obrazovka
nemusí fungovať z dôvodu nestáleho napájania. Ak
sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto
je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na
životnosť ani výkon zariadenia.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu
s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.
Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže
spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia
spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje
záruka.
Zostavenie
13
4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už
nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a
potom od elektrickej zásuvky.
Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný
adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér,
keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač,
preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili
napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania
zostať zatvorený.
››Nabíjanie pomocou dátového kábla
Pre nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.
1
Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane
zariadenia.
14 Zostavenie
2 Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do
multifunkčného konektora.
3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na
počítači.
V závislosti od typu použitého dátového kábla môže
chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už
nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a
potom od počítača.
Vloženie pamäťovej karty
Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory,
musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje
karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne
32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).
Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty
schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré
značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže
poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť
dáta na karte uložené.
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku prístroja.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali
nadol.
• Zariadenie podporuje na pamäťových kartách
iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu
naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie
zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť
pamäťových kariet.
• Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory
a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku
sdcard.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu,
pokým sa nezaistí na mieste.
4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Zostavenie
15
››Vybratie pamäťovej karty
Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred
vybratím najprv odpojiť.
1 V základnom režime vyberte
2
3
4
5
→ Nastavenia →
Ukladanie na kartu SD a do telefónu → Odobrať kartu
SD → OK.
Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku prístroja.
Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia
neuvoľní.
Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša
informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak
mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo
zariadenia.
16 Zostavenie
››Formátovanie pamäťovej karty
Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou
nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte
iba v zariadení.
V základnom režime vyberte → Nastavenia → Ukladanie
na kartu SD a do telefónu → Odobrať kartu SD → OK →
Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite
vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených
v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu údajov,
ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.
Pripevnenie remienka (voliteľne)
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý
výstupok.
3 Vráťte zadný kryt späť.
Zostavenie
17
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zapnutie zariadenia:
1 Stlačte a podržte [ ].
2 Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie
pomocou obrazovkových pokynov.
Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [ ] a zvolením
Vypnutie.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie
bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a
nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny
zamestnancov.
• Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré
nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu.
Stlačte a podržte [ ] a zvoľte Letový režim.
18 Začíname
Oboznámenie sa so zariadením
››Usporiadanie zariadenia
Slúchadlo
Tlačidlo hlasitosti
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Menu
Mikrofón
Snímač
vzdialenosti
Dotykový displej
Tlačidlo Späť
››Tlačidlá
Tlačidlo
Multifunkčný
konektor
Objektív
fotoaparátu
Vypínacie
tlačidlo/tlačidlo
uzamknutia
Slot pre
pamäťovú kartu
Konektor pre
slúchadlá
Funkcia
Zapínanie/
Uzamknutie
Reproduktor
Blesk fotoaparátu
Menu
Zadný kryt
Domov
Vnútorná anténa
Späť
Hlasitosť
Zapnutie zariadenia (stlačením
a podržaním); ukončenie
hovoru; otvorenie rýchlych
menu (stlačením a podržaním);
uzamknutie dotykového displeja.
Otvorenie zoznamu volieb
dostupných z aktuálnej
obrazovky.
Návrat na základnú obrazovku;
otvorenie zoznamu naposledy
otvorených aplikácií (stlačením a
podržaním).
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku.
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
Začíname
19
››Ikony indikátora
Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ikona
Ikona
Definícia
Hovor podržaný
Definícia
Aktivovaný reproduktor
Žiadny signál
Zmeškaný hovor
Sila signálu
Synchronizované s webom
Pripojené k sieti GPRS
Odovzdávanie dát
Pripojené k sieti UMTS
Sťahovanie dát
Aktivovaná sieť WLAN
Aktivované presmerovanie hovorov
Aktivované Bluetooth
Pripojené slúchadlá Bluetooth
Aktivované GPS
Prebieha hovor
20 Začíname
Pripojené k počítaču
Aktivované USB zdieľanie
WLAN bod aktivovaný
Ikona
Definícia
Ikona
Definícia
Žiadna karta SIM alebo USIM
Pozastavené prehrávanie hudby
Nová textová alebo multimediálna správa
FM rádio zapnuté na pozadí
Nová e-mailová správa
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné
postupovať opatrne
Nová hlasová správa
Aktivované upozornenie
Stav batérie
10:00
Aktuálny čas
Upozornenie na udalosť
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný letový režim
Aktivovaný vibrovať režim
Používanie dotykového displeja
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné
jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie.
Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie
dotykového displeja.
Prebieha prehrávanie hudby
Začíname
21
• Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja,
nepoužívajte ostré predmety.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do
kontaktu s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu byť príčinou
nefunkčnosti dotykového displeja.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do
kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo
pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie
dotykového displeja.
• Aby bolo používanie dotykového displeja čo
najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja
odstráňte ochrannú fóliu.
• Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé
elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby
ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte
sa displeja končekom prsta. Dotykový displej
nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus
alebo pero.
22 Začíname
Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce
úkony:
• Dotyk: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte
menu, voľbu alebo aplikáciu.
• Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie
než 2 sekundy zobrazte zoznam volieb.
• Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava
alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
• Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a
jeho pretiahnutím položku presuňte.
• Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových
stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížte
alebo oddiaľte.
• Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový
displej sa vypne.
• Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia.
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a
vyberte Nastavenia → Displej → Časový limit
obrazovky.
Uzamknutie alebo odomknutie
dotykového displeja a tlačidiel
Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli
nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.
Uzamknete ich stlačením [ ]. Kvôli odomknutiu zapnite
obrazovku a potiahnite
doprava, až po okraj displeja.
Spoznávanie obrazovky
pohotovostného režimu
Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná
obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav
zariadenia a otvárať z nej aplikácie.
Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava
alebo doprava na panel základnej obrazovky.
››Pridávanie položiek na základnú
obrazovku
Základnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním skratiek
k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo
priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:
1 Stlačte [
2
] → Pridať alebo ťuknite do prázdnej oblasti
základnej obrazovky a podržte.
Zvoľte kategóriu položky → položka:
• Widgety: Pridávanie widgetov. Widgety sú malé
programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a
informácie na základnej obrazovke.
• Skratky: Pridanie skratiek k položkám, napríklad
aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
• Priečinky: Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie
priečinkov pre vaše kontakty.
• Tapety: Nastavenie obrázka na pozadí.
Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti od
aktuálneho režimu základnej obrazovky.
Začíname
23
››Presun položiek na základnej obrazovke
1 Poklepte a podržte položku, ktorú chcete presunúť, až
2
kým nie je sivá.
Položku potiahnite na požadované miesto.
››Odstránenie položiek zo základnej
obrazovky
1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
2
3
Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví
kôš.
Pretiahnite položku do koša.
Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.
24 Začíname
››Používanie panela skratiek
V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím
do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte
panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie
bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení,
napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch
spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti
nahor.
Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce
voľby:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti
WLAN. ► str. 81
• B/T: Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie
Bluetooth. ► str. 79
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Tichý: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha.
• Autom. otáčanie: Aktivovanie alebo deaktivovanie
automatického otočenia.
Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
››Pridávanie a odstraňovanie panelov zo
základnej obrazovky
Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej
panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.
1 V základnom režime stlačte [
2
3
] → Upraviť.
Na obrazovku tiež môžete položiť dva prsty a uštipnutím
prepnúť na režim upravovania.
Panely pridávajte alebo odstraňujte pomocou
nasledovných funkcií:
• Ak chcete panel odstrániť, poklepte a podržte necht
na paneli a potiahnite ho do koša na spodnej strane
obrazovky.
• Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
• Ak chcete zmeniť poradie panelov, poklepte a podržte
necht na paneli a potiahnite ho na požadované miesto.
Po skončení stlačte [ ].
Prístup k aplikáciám
Prístup k aplikáciám zariadenia:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
.
2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie.
3 Zvoľte aplikáciu.
• Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google,
je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto
Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
• Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a
podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií.
Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na
základnej obrazovke.
Začíname
25
4 Stlačením [
] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku;
stlačením tlačidla Domov sa vráťte na základnú
obrazovku.
Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý
deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania
niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa
automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete
rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia
nemenilo svoju orientáciu, zvoľte Nastavenia →
Displej → Automaticky otáčať obrazovku.
››Organizácia aplikácií
Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou
ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby
vyhovovali vašim potrebám.
1 V zozname aplikácií stlačte [
2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
26 Začíname
] → Upraviť.
3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
4
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku
hlavného menu.
Stlačte [ ] → Uložiť.
Ak chcete zmeniť poradie obrazoviek hlavnej ponuky:
1 V zozname aplikácie dajte dva prsty na obrazovku a
uštipnite.
2 Poklepte a podržte necht na obrazovke a potiahnite ju na
požadované miesto.
››Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám
1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam
nedávno otvorených aplikácií.
2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
››Používanie správcu úloh
Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete
spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže
spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou
alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto
problémom, ukončite nepotrebné programy pomocou
správcu úloh.
1
2
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Správca úloh → Aktívne aplikácie.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných
aplikácií vo vašom zariadení.
Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte Koniec.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte Uk. vš.
Prispôsobenie si zariadenia
Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho
upravíte podľa svojich potrieb.
››Nastavenie aktuálneho času a dátumu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Dátum a čas.
2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.
››Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Zvuk → Zvukový výber.
››Nastavenie hlasitosti zvonenia
Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte
hlasitosť zvonenia.
››Prepnutie do tichého režimu
Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
• V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
→ Kláv. a poklepte a podržte .
Začíname
27
• Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky a zvoľte
Tichý.
• Stlačte a podržte [ ] a zvoľte Tichý režim.
››Zmena zvonenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
Nastavenia → Zvuk → Zvonenie telefónu.
Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvoľte OK.
››Aktivácia animácií pri prepínaní okien
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Displej → Animácia → Niektoré animácie
alebo Všetky animácie.
››Voľba pozadia pre základnú obrazovku
1 V základnom režime stlačte [
2 Zvoľte obrázok.
3 Zvoľte Uložiť alebo Nastaviť tapetu.
] → Pozadie → voľba.
28 Začíname
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne
použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so
zariadením.
››Nastavenie jasu displeja
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Displej → Jas.
2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
3 Zvoľte OK.
Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo
zariadenie spotrebuje energiu batérie.
››Nastavte zámok obrazovky
Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom
alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú
používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia.
• Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie
bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho
zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
• Ak PIN alebo heslo zabudnete, zaneste zariadenie
do servisného strediska Samsung, kde vám ho
odomknú.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu
hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne
poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.
Nastavenie odomykacieho vzoru
1 V základnom režime vyberte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
5
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → Vzor.
Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvoľte
Ďalší (ak chcete).
Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4
bodov.
Zvoľte Pokr.
Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
6 Zvoľte Potvrdiť.
Nastavenie odomykacieho PIN kódu
1 V základnom režime vyberte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte Pokr.
Zadajte PIN opätovne a vyberte OK.
Nastavenie hesla odomknutia
1 V základnom režime vyberte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte Pokr.
Zadajte heslo opätovne a vyberte OK.
Začíname
29
››Uzamknutie karty SIM alebo USIM
Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného
identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM
alebo USIM.
1 V základnom režime vyberte zoznam aplikácií a vyberte
2
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nastaviť
uzamknutie karty SIM → Uzamknúť kartu SIM.
Zadajte kód PIN a zvoľte OK.
Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN
zakaždým, keď zariadenie zapnete.
• Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/
USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM
odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie
kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
• Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním
nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu
poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.
30 Začíname
Zadávanie textu
Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici
alebo ich ručne napísať na displej.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste
mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť
na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 100
››Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole
pre zadávanie textu a podržte, a zvoľte Spôsob zadávania →
typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).
››Zadávanie textu pomocou klávesnice
Swype
1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku
bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
2 Na druhom znaku sa na chvíľu zastavte a potom
3
pokračujte k ďalšiemu znaku.
Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.
Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:
Číslo
4 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja. Slovo sa
5
vloží do poľa pre zadávanie textu.
Opakovaním krokov 1 – 4 napíšte požadovaný text.
Ďalšie znaky môžete zadať ťuknutím na nich a podržaním.
1
2
4
5
3
6
Funkcia
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2
Prepínanie medzi režimom symbolov a
režimom ABC/čísel.
3
Vloženie medzery.
4
Odstránenie znakov.
5
Začatie nového riadka.
Začíname
31
Číslo
Funkcia
Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná
iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu
pre klávesnicu spoločnosti Samsung.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v
závislosti od zvoleného jazyka.
6
2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo
písaním na obrazovku.
Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:
1
2
3
• Ak chcete klávesnicu Swype skryť, stlačte [ ].
• Ak si chcete pozrieť pomocné informácie na
používanie klávesnice Swype, poklepte a podržte
.
››Zadávanie textu pomocou klávesnice
Číslo
4
5
6
7
Funkcia
Samsung
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
→ Typy klávesníc so zobrazením na výšku a
vyberte spôsob zadania textu.
Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu
tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo
pomocou ručného písania.
2
Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a
režimom ABC.
1 Vyberte
32 Začíname
Číslo
Funkcia
3
Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná
iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu
pre klávesnicu spoločnosti Samsung.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v
závislosti od zvoleného jazyka.
4
Vymazanie zadaných údajov.
5
Začatie nového riadka.
6
7
Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie
nastavení klávesnice (ťuknutím a podržaním).
Zadanie medzery, vloženie obdobia (dvojité
poklepanie), zmena jazyka vstupu (rolovanie
doľava alebo doprava).
Funkcie tohto tlačidla sa môžu líšiť
podľa vášho poskytovateľa služieb.
Ak máte klávesnice na zadávanie textu stiahnuté z
internetu, môžete si zmeniť typ klávesnice. Poklepte
a podržte pole na zadanie textu a vyberte Spôsob
zadávania → typ klávesnice.
››Skopírovanie a vloženie textu
Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a
text použiť v iných aplikáciách.
1 Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.
2 Ťuknite na pole pre zadanie textu a podržte.
3 Zo zoznamu volieb zvoľte Vybrať text.
4 Ťuknite na miesto, kde chcete skončiť.
5 Ťuknite a podržte zvýraznený text.
6 Zvoľte Kopír. pre skopírovanie alebo Vystr. pre
vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
7 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a
podržte.
8 Zvolením Vložiť vložte text zo schránky do textového
poľa.
Začíname
33
Sťahovanie aplikácií z obchodu
Android
Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho
funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod
Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania
hier a aplikácií pre mobilné telefóny.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Zariadenie uloží používateľské súbory zo
stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.
››Inštalácia aplikácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Market.
Po zobrazení pravidiel a podmienok zvoľte Accept.
Zvoľte kategóriu položiek → položka.
34 Začíname
4 Zvoľte Install (pri položkách zadarmo) alebo Buy.
Ak zvolíte Install, zvolením OK stiahnete položku
okamžite.
Ak zvolíte Buy, je potrebné zadať údaje vašej kreditnej
karty. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
››Odinštalovanie aplikácie
1 Na domovskej obrazovke obchodu Android stlačte [
→ Downloads.
]
2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
3 Zvoľte Uninstall → OK.
Sťahovanie súborov z webu
Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich
uloží na pamäťovú kartu.
Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré
môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili,
sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.
Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém
Digital Rights Management na ochranu autorských
práv. Táto ochrana môže zabraňovať stiahnutiu,
kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniu niektorých
súborov.
Synchronizácia dát
2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.
Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi,
zálohovať ich alebo obnovovať.
Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k
webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická
synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v
zariadení, a obrátene.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových
stránok než obchodu Android, musíte zvoliť Nastavenia →
Aplikácie → Neznáme zdroje.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Stiahnutie súborov z webu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Internet.
››Nastavenie konta na serveri
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
2 Zvoľte Pridať konto → typ konta.
Začíname
35
3 Podľa zobrazených pokynov dokončite nastavenie konta.
››Ručná synchronizácia údajov
››Aktivácia automatickej synchronizácie
2 Zvoľte účet.
3 Stlačte [ ] → Synchronizovať. Zariadenie začne so
V prípade služieb komunít online, napríklad Facebook
alebo MySpace, zadajte svoje používateľské meno a heslo
a zvoľte Prihlásiť.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
Zvoľte Automatická synchronizácia.
Zvoľte účet.
Zvoľte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.
Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie
vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej
aplikácie.
36 Začíname
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
synchronizáciou vybraných údajov.
Komunikácia
Volanie
Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak
je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb
dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie
funkcií týkajúcich sa telefonovania.
››Uskutočnenie a príjem hovoru
Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo
odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový
displej.
Ak zariadenie držíte pri tvári, dotykový displej sa
automaticky vypne, aby nedošlo k nechcenej aktivácii
funkcií.
Uskutočnenie hovoru
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
→ Kláv. a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne
číslo.
Zvolením
uskutočnite hovor.
Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
• Na uloženie často používaných čísel použite
telefónny zoznam. ► str. 63
• Ak chcete rýchlo zobraziť záznamy hovorov, aby ste
mohli vytáčať posledné volané čísla, zvoľte →
Denníky.
Príjem hovoru
1 Pri prichádzajúcom hovore uchopte
a potiahnite
vpravo, kým sa nezobrazí Odpovedať.
Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla
hlasitosti.
2 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
Komunikácia
37
Odmietnutie hovoru
• Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť
Pri prichádzajúcom hovore uchopte
a potiahnite vľavo,
kým sa nezobrazí Odmietnuť. Volajúci začuje obsadzovací
tón.
• Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.
Volanie na medzinárodné číslo
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a
2
vyberte → Kláv. a poklepaníma podržaním 0 vložte
znamienko +.
Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo
krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom
zvolením
číslo vytočte.
››Používanie slúchadiel
Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať
a prijímať hovory „bez rúk“:
• Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
• Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo
slúchadiel.
38 Komunikácia
podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
››Používanie volieb počas hovoru
Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:
• Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti
smerom hore alebo dole.
• Ak chcete hovor podržať, zvoľte Podržať. Ak chcete
podržaný hovor obnoviť, zvoľte Uvoľniť.
• Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvoľte Pridať hovor a
vytočte nové číslo.
• Keď sa ozve vyčkávací tón a chcete odpovedať na druhý
hovor, potiahnite
v pravo kým sa nezobrazí Odpovedať.
Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo
podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať
objednanú službu čakajúceho hovoru.
• Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvoľte Klávesnica...
• Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou
súpravy Bluetooth, zvoľte Headset.
• Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla
počuť, zvoľte Stlmiť.
• Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením Reprod.
V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie
hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s
ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu
dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.
• Zvolením Prepnúť môžete medzi hovormi prepínať.
• Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo
prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou
zvoľte Spojiť hovory. Ak chcete túto funkciu používať, je
potrebné si objednať službu konferenčný hovor.
››Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných
hovorov
Vaše zariadenie zobrazí zmeškané hovory. Ak chcete vytočiť
číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel skratiek a zvoľte
zmeškaný hovor.
››Používanie ďalších funkcií
Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania,
napr. režim čísel pevnej voľby (FDN),presmerovanie hovorov
alebo čakajúci hovor.
Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling
Number – FDN)
V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce
hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
Aktivácia režimu FDN:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Nastavenie hovorov → Čísla pevného
telefónneho zoznamu → Povoliť pevný telefónny
zoznam.
Komunikácia
39
2 Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM alebo USIM
3
a zvoľte OK.
Zvoľte Pevný telefónny zoznam a pridajte kontakty,
ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.
Nastavenie presmerovania hovorov
Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá
presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo.
Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri
ktorých nie ste schopn9 prijímať hovory, napr. keď práve
hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Nastavenia → Nastavenie hovorov → Presmerovanie
hovorov.
Zvoľte podmienku.
Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a
zvoľte Povoliť.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
40 Komunikácia
Nastavenie čakajúceho hovoru
Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na
prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia →
Čakajúci hovor. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
››Zobrazenie denníkov hovorov
Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať
podľa ich typu.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
→ Denníky.
2 Stlačte [
] → Zobraziť podľa → voľba spôsobu
zoradenia záznamov hovorov.
Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta
po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať
alebo odoslať správu.
3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo,
odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho
zoznamu.
Správy
Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne
(MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať
správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.
Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming),
môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne
spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho
poskytovateľa služieb.
››Odoslanie textovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
→ Nová správa.
2 Zvoľte Kontakty.
3
4
5
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo ho zvoliť z denníka
hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.
Zvoľte kontakty a zvoľte Pridať.
Zvoľte Ťuknutím napíšte a zadajte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [ ] → Vložiť
smajlika.
Zvolením Odoslať správu odošlite.
››Odoslanie multimediálnej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
→ Nová správa.
2 Zvoľte Kontakty.
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo ho zvoliť z denníka
hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie
na multimediálnu.
Komunikácia
41
3 Zvoľte kontakty a zvoľte Pridať.
4 Zvoľte Ťuknutím napíšte a zadajte text správy.
2 Zvoľte kontakt.
3 Z vlákna správ zvoľte textovú alebo multimediálnu
5
››Vypočutie správ v hlasovej pošte
6
7
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [ ] → Vložiť
smajlika.
→ možnosť a pridajte položku.
Vyberte
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú
fotografiu, video alebo zvukový klip.
Stlačte [ ] → Pridať predmet a pridajte predmet
správy.
Zvolením Odoslať správu odošlite.
››Zobrazenie textovej alebo multimediálnej
správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu,
podobne ako v aplikácii messenger.
42 Komunikácia
správu.
Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na
server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu
môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej
pošty a vypočutie hlasových správ:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
→ Kláv. a potom poklepte a púodržte 1.
Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.
Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv
uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ
služieb.
Google Mail
Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete
sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie
sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí
celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa
zobrazia tučne. Ak správu označíte, jej označenie sa zobrazí
vo farebnom obdĺžniku pri správe.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak,
záleží od poskytovateľa vašich služieb.
››Odoslanie e-mailovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Google Mail.
] → Compose.
2 Stlačte [
3 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
4 Zadajte predmet a text správy.
5 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [
6
Attach → súbor.
správu odošlite.
Zvolením
]→
››Čítanie e-mailových správ
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Google Mail.
2 Zvoľte e-mailovú správu.
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
• Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte
.
• Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvoľte
→ Reply all.
• Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte →
Forward.
Komunikácia
43
• Ak chcete pridať k správe hviezdičku, vyberte .
• Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte Preview. Ak ju chcete
uložiť do pamäte, zvoľte Download.
• Ak chcete správu archivovať, zvoľte Archive.
• Ak chcete správu odstrániť, zvoľte Delete.
• Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu,
vyberte
alebo
.
››Usporiadanie e-mailov podľa označenia
E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním
hviezdičiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily.
Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.
Pridanie označenia k správe
1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a
podržte.
2 Zvoľte Change labels.
3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte OK.
44 Komunikácia
Pridanie hviezdičky k správe
1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a
podržte.
2 Zvoľte Add star. Vedľa správy sa aktivuje ikona hviezdičky.
Filtrovanie správ
1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [
2
labels.
Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobraziť.
] → Go to
E-mail
Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou
vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.
››Nastavenie e-mailového konta
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
E-mail.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
3 Vyberte Ďalší (pre všeobecné e-mailové účty) alebo
4 Zvoľte kontakty a zvoľte Pridať.
5 Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších
4
6 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
7 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej
Manuálne nastav. (pre ostatné účty e-mailov
spoločnosti).
Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu
do zariadenia. Ak ste vytvorili viac než dva účty, môžete
medzi nimi prepínať; stlačte [ ] → Kontá a zvoľte účet, z
ktorého chcete načítať správy.
››Odoslanie e-mailovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
E-mail → e-mailové konto.
2 Stlačte [ ] → Napísať.
3 Zvoľte Kontakty.
E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju zvoliť
z denníka hovorov alebo skupín zvolením inej možnosti.
príjemcov.
správy.
8 Zvoľte Priložiť a pripojte súbor.
9
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú
fotografiu, video alebo zvukový klip.
Zvolením Odoslať správu odošlite.
Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez
signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ,
pokým nebude pripojenie k dispozícii.
››Zobrazenie e-mailovej správy
Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým
načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k
e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní
e-mailov ich môžete prezerať v režime offline.
Komunikácia
45
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
E-mail → e-mailové konto.
Stlačením [ ] → Aktualizovať aktualizujte priečinok
správ.
Zvoľte e-mailovú správu.
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
• Ak chcete na správu odpovedať, stlačte [ ] → Odpoveď.
• Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte [ ] →
Preposlať.
• Ak chcete správu odstrániť, stlačte [ ] → Odstrániť.
• Ak chcete presunúť správu do iného adresára, stlačte
[ ] → Presunúť do.
• Ak chcete zo správy nahrať obrázky, stlačte [ ] → Zobr.
obrázky.
• Ak chcete vybrať prílohu, vyberte položku prílohy. Ak ju
chcete uložiť na pamäťovú kartu, vyberte
.
46 Komunikácia
Talk
Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s
rodinou alebo priateľmi.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Pridanie osôb do zoznamu priateľov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Talk.
Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše
kontakty Google Talk.
Stlačte [ ] → Add friend.
Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvoľte Send
invitation.
Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu
vašich priateľov.
››Začiatok konverzácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
5
Talk.
Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka
konverzácie.
Zadajte text správy a zvoľte Send.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [ ] → Ďalšie →
Insert smiley.
Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami,
stlačte [ ] → Switch chats.
Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [ ] → End chat.
Social Hub
Naučte sa vstupovať do Social Hub™, aplikácia integrovanej
komunikácie pre služby sociálnej siete (SNS), e-mail, správy,
okamžité správy (IM), kontakty alebo informácie kalendára.
Bližšie informácie nájdete na stránkach
http://socialhub.samsungmobile.com.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Social Hub.
2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.
Komunikácia
47
Zábava
››Fotografovanie
Fotoaparát
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá.
Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2560 x
1920 pixlov (5 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení
320 x 240 pixlov.
Aby ste mohli fotoaparát používať, musíte najprv vložiť
pamäťovú kartu.
• Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní
na šírku.
• Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony
v hľadáčiku.
• Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti
automaticky vypne.
• V závislosti od snímanej scény alebo podmienok
snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok)
môže líšiť.
48 Zábava
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Fotoaparát.
ste ho držali na šírku.
3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
1
2
3
4
5
6
7
8
Číslo
1
Funkcia
Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu.
• : Rozlíšenie
• : Typ merania expozície
•
: Počet fotografií, ktoré je možné
vytvoriť (v závislosti od dostupnej
pamäte)
• : Umiestnenie úložiska
2
Zmena režimu fotenia.
3
Zmena scénického režimu.
4
Zmena nastavení blesku; Blesk môžete
ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť
jeho automatické použitie v prípade
potreby.
5
Zmena nastavení fotoaparátu.
6
Prepnutie na videokameru.
7
Vytvorenie fotografie.
Číslo
8
Funkcia
Zobrazenie naposledy nasnímanej
fotografie.
4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte
predmet.
5 Zvolením
vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.
Po vytvorení fotografií ich zvolením
zobrazíte.
• Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
• Pre priblíženie alebo oddialenie ťuknite na obrazovku
a zvoľte alebo . Obraz je možné zväčšiť alebo zmenšiť
taktiež dvojitým ťuknutím na obrazovku.
• Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte Zdieľať.
• Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako
obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvoľte Nastaviť ako.
• Ak chcete fotografiu vymazať, zvoľte Odstrániť.
Zábava
49
››Vytváranie fotografií s voľbami
prednastavenými pre rôzne scény
Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre
rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim
zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.
Napríklad keď fotíte v noci, zvoľte nočný režim, ktorý používa
predĺžený čas expozície.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
→ scéna.
3 Zvoľte
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvolením vytvorte fotografiu.
50 Zábava
››Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu
Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám
vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
3 Zvoľte → Detekcia úsmevu.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvoľte .
6 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy.
Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.
››Vytváranie sérií snímok
››Vytvorenie panoramatickej fotografie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa
objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri
hre alebo športovú udalosť.
3
4
5
Fotoaparát.
Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
→ Sériové.
Zvoľte
Vykonajte všetky potrebné úpravy.
Ťuknite na
a podržte. Fotoaparát bude vytvárať
snímky, až kým tlačidlo neuvoľníte.
Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé
panoramatické snímky. Tento režim je vhodný
na fotografovanie krajiny.
Fotoaparát.
ste ho držali na šírku.
3 Zvoľte → Panoráma.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvolením vytvorte prvú fotografiu.
6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere
7
a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát
automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
Opakovaním kroku 6 dokončite panoramatickú snímku.
Zábava
51
››Prispôsobenie nastavení fotoaparátu
Pred vytváraním snímok zvolením
nasledujúce voľby:
→
upravte
Voľba
Funkcia
Hodnota
expozície
Nastavenie hodnoty expozície.
Režim
zaostrovania
Časovač
Vytváranie detailných fotografií alebo
nastavenie automatického zaostrovania
fotoaparátu na objekty.
Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením
fotografie.
Rozlíšenie
Zmena rozlíšenia.
Vyváženie
bielej
Úprava vyváženia farieb s ohľadom
na svetelné podmienky.
Použitie špeciálneho efektu, napríklad
hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Nastavenie citlivosti obrazového snímača
fotoaparátu.
Efekty
ISO
52 Zábava
Voľba
Funkcia
Meranie
Voľba spôsobu merania expozície.
Automatický
kontrast
Kvalita
obrázka
Automatická úprava kontrastu medzi
foteným objektom a pozadím.
Upraviť
Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.
Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Pred vytváraním snímok zvolením
nasledujúce nastavenia:
Nastavenie
Vodiace čiary
Prezrieť
→
upravte
Funkcia
Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke
ukážky.
Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval
vytvorenú snímku.
Nastavenie
GPS
Zvuk spúšte
Vynulovať
Funkcia
Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií
zahrnul údaje o polohe.
Ak chcete zlepšiť príjem signálov
GPS, snažte sa nefotografovať
na miestach, kde môže byť
signál tienený, napríklad medzi
budovami, v nízko položených
oblastiach či za zlého počasia.
Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu
pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Vyresetovanie menu a volieb snímania.
3 Zvolením prepnite na videokameru.
4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
1
2
2
Fotoaparát.
Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
6
3
7
4
Číslo
››Nahrávanie videozáznamu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
5
1
Funkcia
Kontrola stavu a nastavení videokamery.
• : Rozlíšenie
•
: Max. dĺžka videa, ktoré je
možné nahrať (v závislosti od dostupnej
pamäte)
• : Umiestnenie úložiska
Zábava
53
Číslo
2
3
Funkcia
Zmena režimu nahrávania (ak chcete
video priložiť k multimediálnej správe
alebo uložiť normálne).
Zmena nastavení blesku; Blesk môžete
ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť
jeho automatické použitie v prípade
potreby.
4
Zmena nastavení videokamery.
5
Prepnutie na fotoaparát.
6
Nahrávanie videa.
7
Pozrite si video, ktoré ste nahrali
naposledy.
7 Zvolením
nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.
Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá
na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.
Po ukončení nahrávania videí zvoľte , aby ste si pozreli
nahraté videá.
• Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
• Ak chcete video odoslať ostatným, zvoľte Zdieľať.
• Video prehráte zvolením Prehrať.
• Ak chcete video vymazať, zvoľte Odstrániť.
››Prispôsobenie nastavení videokamery
Pred vytváraním videa zvolením
nasledujúce voľby:
→
upravte
5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte
Voľba
Funkcia
6
Časovač
Voľba dĺžky odmlky pred spustením
nahrávania videa.
Rozlíšenie
Zmena rozlíšenia.
predmet.
Zvolením
54 Zábava
spustite nahrávanie.
Voľba
Vyváženie bielej
Efekty
Funkcia
Úprava vyváženia farieb s ohľadom
na svetelné podmienky.
Použitie špeciálneho efektu, napríklad
hnedého alebo čiernobieleho
odtieňa.
Kvalita videa
Nastavenie úrovne kvality videí.
Upraviť
Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.
Pred vytváraním videí zvolením
k nasledujúcim nastaveniam:
→
získate prístup
Nastavenie
Funkcia
Vynulovať
Vyresetovanie menu a volieb
snímania.
Galéria
Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené
na pamäťovej karte.
››Podporované formáty súborov
Typ
Formát
Obrázok
Prípona: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video
• Prípona: 3gp, mp4
• Kodek: MPEG4, H.263, H.264
Nastavenie
Funkcia
Vodiace čiary
Zobrazenie vodiacich čiar
na obrazovke ukážky.
Záznam zvuku
Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
• Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží
Prezrieť
Nastavenie pre zobrazenie práve
vytvoreného videa.
• Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže
od softvéru zariadenia.
sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
Zábava
55
››Zobrazenie fotografie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
Galéria.
Zvoľte priečinok.
Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte
alebo
v pravom hornom rohu obrazovky.
Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.
Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:
• Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
• Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením alebo
. Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a
roztiahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialite).
• Ak chcete spustiť prezentáciu obrázkov vo vybranom
priečinku, zvoľte Prezentácia. Prezentáciu zastavíte
dotykom displeja.
56 Zábava
››Prehranie videa
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Galéria.
2 Zvoľte video (s ikonou ), ktoré chcete prehrať.
3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.
››Zdieľanie obrázkov a videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Galéria.
2 Zvoľte priečinok.
3 Vyberte súbor so snímkou alebo videom.
4 Zvoľte Menu → Zdieľať → voľba zdieľania.
Hudba
Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu
s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby
podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, ogg, aac.
Ak chcete používať hudobný prehrávač, musíte najprv vložiť
pamäťovú kartu.
• Môžete taktiež prehrávať hudobné súbory
v nasledujúcich formátoch, ak ich otvoríte
z priečinka Moje súbory, z multimediálnych správ
alebo vo webovom prehliadači: mid, xmf, rtttl, imy,
rtx, ota, amr, wav, mxmf.
• Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží
od softvéru zariadenia.
• Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže
sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
››Uloženie hudobných súborov
na pamäťovú kartu
Začnite presunutím súborov na pamäťovú kartu:
• Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 69
• Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie
Samsung Kies. ► str. 85
• Príjmom cez Bluetooth. ► str. 80
• Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 85
››Prehrávanie hudby
Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo
na pamäťovú kartu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Hudba.
2 Zvoľte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
Zábava
57
3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
4
5
6
Číslo
4
Otvorenie zoznamu skladieb.
5
Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
6
1
2
3
Číslo
1
2
3
58 Zábava
7
Funkcia
7
Zmena režimu opakovania (vypnuté,
opakovanie súboru alebo opakovanie
všetkých súborov).
Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v
súbore (stlačením a podržaním).
• Pomocou slúchadiel môžete ovládať prehrávanie:
Funkcia
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte.
Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v
súbore (stlačením a podržaním).
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním
posúvača.
Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo
pozastavíte prehrávanie. Ak chcete spustiť prehrávač
hudby, môžete tiež stlačiť tlačidlo slúchadiel.
• Systém SRS CS Headphone™ ponúka pri počúvaní
viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy,
priestorový zvuk 5.1 cez štandardné slúchadlá.
• Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu
prehrávania zvuku a ponúka dynamický priestorový
zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.
››Vytvorenie zoznamu skladieb
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
5
Hudba.
Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.
Stlačte [ ] → Pridať do zoznamu skladieb → Nové.
Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvoľte Uložiť.
Ak chcete na zoznam skladieb pridať viac hudobných
súborov, prehrajte súbor a stlačte [ ] → Pridať
do zoznamu skladieb → nový zoznam skladieb.
››Použitie náhodného párty výberu
3 Ak chcete vypnúť funkciu náhodného party výberu,
stlačte [
] → Vypnúť náhodný party výber.
››Prispôsobenie nastavení prehrávača
hudby
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Hudba.
2 Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.
3 Stlačte [ ] → Nastavenia.
4 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak
prehrávač hudby:
Keď zapnete funkciu náhodného párty výberu, vaše
zariadenie vyberie a prehrá hudobné súbory náhodne.
Voľba
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
5,1-kanálový
2 Stlačte [
Ekvalizér
Hudba.
] → Náhodný párty výber.
Funkcia
Nastavte, či chcete aktivovať
priestorový zvuk s 5.1 kanálmi, keď sú
pripojené slúchadlá.
Voľba východiskového typu
ekvalizéra.
Zábava
59
FM rádio
3 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu.
Aby ste mohli počúvať FM rádio, musíte pripojiť dodané
slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.
››Počúvanie FM rádia
1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
FM rádio.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní
na spustenie automatického ladenia.
60 Zábava
1
5
2
3
3
4
Číslo
Funkcia
1
Vypnutie FM rádia; zvolením
zapnete.
FM rádio
2
Zmeňte frekvenciu.
3
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
4
Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do
zoznamu obľúbených.
Číslo
5
Funkcia
Nastavenie hlasitosti.
››Automatické uloženie rozhlasovej stanice
1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
FM rádio.
3 Stlačte [
] → Vyhľadať → voľba hľadania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
››Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu
obľúbených
1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
FM rádio.
3 Zapnite FM rádio zvolením .
4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
5 Zvolením stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.
Môžete pridať názov rádiovej stanice alebo ju
odstrániť. Poklepte a podržte rádiovú stanicu
v zozname najobľúbenejších a vyberte Odstrániť
alebo Premenovať.
Zábava
61
››Úprava nastavení FM rádia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
FM rádio.
Stlačte [ ] → Nastavenia.
Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak FM
rádio:
Voľba
Funkcia
REGIÓN
Voľba vašej oblasti.
Prehrávanie
na pozadí
Zobraziť
identifikáciu
stanice
62 Zábava
Nastavenie, či sa má FM rádio
prehrávať na pozadí počas používania
ostatných aplikácií. Ak je táto funkcia
zapnutá, môžete FM rádio ovládať z
panela skratiek.
Nastavenie zobrazovania identifikácie
stanice na obrazovke FM rádia.
Identifikácie stanice sú k dispozícii iba
pri tých rozhlasových staniciach, ktoré
túto informáciu poskytujú.
Voľba
Funkcia
Alternatívna
frekvencia
Nastavenie automatického preladenia
frekvencie stanice FM rádia, ak je
signál slabý.
Automatické
vypnutie
rádia
Nastavenie, aby sa po určenom čase
FM rádio automaticky vyplo.
Osobné informácie
Kontakty
Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných
alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať
mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla,
e-mailové adresy, narodeniny a iné.
››Vytvorenie kontaktu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
.
2 Zvoľte .
3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
4 Zadajte informácie o kontakte.
5 Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
→ Kláv.
2 Zadajte telefónne číslo.
3 Vyberte Pridať do kontaktov →
4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
5
6
.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do
ktorého chcete pridať účet.
Zadajte informácie o kontakte.
Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do
ktorého chcete pridať účet.
Osobné informácie
63
››Nájdenie kontaktu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
.
Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
Vyberte meno kontaktu.
Po nájdení kontaktu môžete:
• volať kontakt výberom telefónneho čísla.
• odoslať správu zvolením Správa.
• odoslať e-mailovú správu výberom e-mailovej adresy.
• upraviť informácie kontaktu stlačením [ ] → Upraviť.
››Nastavenie čísla rýchlej voľby
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
.
2 Stlačte [ ] → Ďalšie → Rýchla voľba.
3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.
Toto číslo môžete rýchlo vytočiť dotykom a podržaním
čísla pozície na obrazovke vytáčania.
64 Osobné informácie
››Vytvorenie vlastnej vizitky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
.
2 Stlačte [ ] → Môj profil.
3 Zadajte svoje osobné údaje.
4 Zvoľte Uložiť.
Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo
k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.
››Načítanie kontaktov z vašich účtov
komunít
V prípade záujmu si môžete zobraziť zoznam kont na
webových stránkach komunít a vybrať konto, z ktorého
pridáte kontakty do vášho telefónu.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
.
2 Stlačte [ ] → Získať priateľov.
3 Zvoľte účet.
››Vytvorenie skupiny kontaktov
Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero
kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine.
Začnite vytvorením skupiny.
Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo
USIM kartu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2 Stlačte [
2 Stlačte [ ] → Vytvoriť.
3 Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.
4 Zvoľte Uložiť.
3
→ Skupiny.
››Kopírovanie kontaktov
Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do
vášho zariadenia:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
.
Stlačte [ ] → Import/export → Importovať z karty
SIM.
Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte
Importovať.
] → Import/export → Exportovať na kartu
SIM.
Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte
Exportovať → Áno.
››Import alebo export kontaktov
Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej
karty vášho zariadenia:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
.
2 Stlačte [
3
] → Import/export → Importovať z karty
SD.
Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do
ktorého chcete pridať účet.
Osobné informácie
65
4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu,
››Pozrieť aktivity sociálnej siete
5
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte
OK.
Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte OK.
Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na
pamäťovú kartu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
.
2 Stlačte [
3
] → Import/export → Exportovať na kartu
SD.
Potvrďte zvolením Áno.
››Zobrazenie záznamov komunikácie
Podľa potreby si môžete zobraziť záznamy komunikácie,
napríklad hovory, správy, e-maily alebo vlákna sociálnych
sietí.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
→ História.
2 Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.
66 Osobné informácie
Ak chcete, môžete si zobraziť nedávne aktivity kontaktov na
sociálnych sieťach, napríklad Facebook, MySpace a Twitter.
→ Aktivity.
2 Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.
Kalendár
Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné
udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú
dôležité udalosti.
››Vytvorenie udalosti
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Kalendár.
2 Stlačte [ ] → Ďalšie → Vytvoriť.
3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4 Zvoľte Hotovo.
››Zobrazenie udalostí
Zmena zobrazenia kalendára:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Kalendár.
2 Stlačte [
] a zvoľte Deň, Týždeň alebo Mes.
Zobrazenie udalostí daného dátumu:
››Vypnutie upozornenia na udalosť
Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom
čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.
1 Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky.
2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností o
udalosti.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvoľte
2
Poznámka
3
Kalendár.
Zvoľte dátum v kalendári. V mesačnom zobrazení sú dni s
naplánovanými udalosťami označené zeleným prúžkom.
Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [ ] → Dnes.
Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.
Odložiť všetky alebo Odmietnuť všetko.
Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr
zobraziť.
››Vytvorenie poznámky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Poznámka.
2 Zvoľte Vyt. poz. alebo stlačte [
] → Vytvoriť.
Osobné informácie
67
3 Zadajte text svojej poznámky.
4 Stlačte [ ] ak chcete ukryť klávesnicu.
5 Zvoľte farbu pre zmenu pozadia.
6 Zvoľte Uložiť.
››Prezeranie poznámok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
Poznámka.
Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
Poznámku môžete odoslať ostatným, a to ťuknutím na
ňu, podržaním a zvolením Odoslať cez → voľba.
Diktafón
Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.
Aby ste mohli fotoaparát používať, musíte najprv vložiť
pamäťovú kartu.
68 Osobné informácie
››Nahranie hlasovej poznámky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Diktafón.
2 Zvolením Nahrať spustite nahrávanie.
3 Hovorte do mikrofónu.
4 Keď skončíte s nahrávaním poznámok, vyberte Zastaviť.
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
5 Ak chcete nahrať ďalšie hlasové poznámky, zvoľte Nahrať
v dolnej časti obrazovky.
››Prehranie hlasovej poznámky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Diktafón.
2 Vyberte Zoznam.
3 Zvoľte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.
Hlasovú poznámku môžete poslať ostatným stlačením
[ ] → Zdieľať.
Web
Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte
svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.
Internet
Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové
stránky.
• Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu
môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie
získate od svojho poskytovateľa služieb.
• V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu
webového prehliadača označené ináč.
• Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
››Prehliadanie webových stránok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
Internet otvorte určenú domovskú stránku.
Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole
pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej
stránky a zvoľte .
Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich
tlačidiel:
1
2
Web
69
Číslo
1
2
Funkcia
Zadanie webovej adresy požadovanej
stránky.
Otvorenie zoznamu uložených záložiek,
často navštevovaných stránok a histórie
stránok.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa
horeuvedená obrazovka môže líšiť.
Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii
nasledujúce voľby:
• Pre priblíženie alebo oddialenie dvakrát ťuknite na
obrazovku. Môžete taktiež použiť funkciu priblíženia
dvoma prstami – položte dva prsty na obrazovku a pomaly
ich priblížte alebo roztiahnite.
• Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [ ] → Nové okno.
• Ak chcete zobraziť momentálne aktívne okná, stlačte
[ ] → Okná. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a
prepínať medzi nimi.
70 Web
• Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte
[
] → Aktualiz.
• Ak sa chcete dostať na ďalšiu stranu v histórii, vyberte
stlačte [
] → Dopredu.
stlačte [
] → Pridať záložku.
• Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek,
• Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu webovú stránku na
pohotovostnú obrazovku, stlačte [ ] → Ďalšie → Pridať
odkaz na dom. obr.
• Ak chcete pridať kanál RSS, stlačte [ ] → Ďalšie → Pridať
informačné kanály RSS.
• Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [ ] →
Ďalšie → Hľadať na str.
• Ak chcete zobraziť podrobnosti webovej stránky, stlačte
[ ] → Ďalšie → Inf. str.
• Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným,
stlačte [ ] → Ďalšie → Zdieľať stránku.
• Ak chcete zobraziť históriu sťahovania, stlačte [
Ďalšie → Sťahov.
• Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [
Ďalšie → Nastavenia.
]→
]→
››Pridanie obľúbených webových stránok
do záložiek
Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku
pridať ručne. Pridanie záložky:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Internet.
2 Zvoľte → Záložky.
3 Vyberte Pridať alebo stlačte [
4
5
] → Uložiť naposledy
zobrazenú stránku do záložiek.
Zadajte názov stránky a webovú adresu.
Zvoľte OK.
V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete
môcť použiť nasledujúce možnosti:
• Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne,
vyberte Otvoriť.
• Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvoľte
Otvoriť v novom okne.
• Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvoľte Upraviť
záložku.
• Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku,
zvoľte Pridať odkaz na dom. obr.
• Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným,
zvoľte Zdieľať prepoj.
• Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvoľte
Kop. adr. odk.
• Ak chcete záložku vymazať, zvoľte Vymazať záložku.
• Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku
prehliadača, zvoľte Nastaviť ako domovskú stránku.
Web
71
››Otváranie často navštevovaných stránok
alebo histórie stránok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Internet.
Zvoľte → Najnavštevovanejšie alebo História.
Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.
Zvolením ikony hviezdy vpravo môžete pridať webovú
stránku do zoznamu záložiek.
Maps
Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej
určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá
alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.
Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše
zariadenie v nasledovných podmienkach:
• medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo
vo vnútri budov
72 Web
• v škaredom počasí
• okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo
elektromagnetických polí
Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto
oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas
používania funkcií GPS.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Aktivovanie služieb umiestnenia na
používanie s Google Maps
Ak chcete nájsť svoje umiestnenie a vyhľadávať na mape,
musíte si aktivovať miestne služby.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie.
2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné
nastavenia.
Voľba
Funkcia
Použiť
bezdrôtové
siete
Použiť
satelity GPS
Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie
pomocou WLAN a/alebo mobilných
sietí.
Nastavte ak chcete použiť GPS satelit
na objavenie vašej pozície.
››Hľadanie konkrétneho miesta
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Maps.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte OK pre
potvrdenie.
Stlačte [ ] → Search alebo vyberte .
4 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte
.
• Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte
• Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením
alebo
.
.
• Ak chcete k mapám pridať vrstvy, vyberte .
• Ak si chcete pozrieť aktuálne umiestnenie, vyberte
.
Ak chcete pridať hviezdičku k umiestneniu, vyberte
balónik s názvom umiestnenia →
.
››Získanie trasy k určitému cieľu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Maps.
2 Stlačte [ ] → Directions.
3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového
miesta.
Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo
→ Contacts alebo
ukázať polohu na mape, zvoľte
Point on map.
Web
73
4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo
5
6
7
pešo) a zvoľte Go.
Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak
chcete).
Zvoľte Show on map.
Keď skončíte, stlačte [ ] → Clear Map.
››Zdieľanie vašej polohy pomocou funkcie
Google Latitude
Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať
polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
Latitude.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
Stlačte [ ] → Add friends → Select from Contacts
alebo Add via email address.
74 Web
3 Zvoľte priateľov, ktorých chcete pridať, alebo zadajte
4
e-mailovú adresu a zvoľte Add friends → Yes.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť
zdieľať polohu.
Stlačte [ ] → See map.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na
mape.
››Vyhľadávanie miest vo vašom okolí
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Places.
2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa
týkajú kategórie.
3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť
podrobnosti.
Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte
• Kontakty.: Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich
kontaktoch.
.
››Navigácia do cieľa trasy
Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a
zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Miesta označené hviezdičkou: Vyberte cieľ trasy zo
zoznamu miest označených hviezdičkou.
4 Ak chcete použiť hlasové navádzanie, vyberte
Nainštalovať.
5 Ak chcete ukončiť navigáciu, stlačte [
navigáciu.
] → Opustiť
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Google Search
2
3
Môžete vyhľadávať aplikácie na vašom zariadení a špecifické
údaje na internete.
Navigácia.
Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte Prijať.
Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných
spôsobov:
• Vysloviť názov cieľa :Povedzte svoj cieľ trasy, ako
„Navigovať na cieľ trasy“.
• Zadať cieľ : Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej
klávesnice.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Google Search.
2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete
vyhľadať.
3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.
Web
75
YouTube
5 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
2
Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Sledovanie videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
YouTube.
2 Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zvoľte Accept.
3 Vyberte video zo zoznamu.
4 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
1
Číslo
Funkcia
1
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním
posúvača.
2
Zmena kvality zobrazenia.
››Nahrávanie videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
YouTube.
76 Web
2 Stlačte [
››Pozrieť informácie o počasí
3
2 Vyberte Weather na hornej strane obrazovky.
4
5
6
7
8
] → Upload a zvoľte video. Prejdite ku kroku 8.
Ak chcete nahrať nové video, zvolením
zapnite
fotoaparát.
Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
Zvolením spustite nahrávanie.
Zvolením nahrávanie zastavte.
Zvolením Uložiť uložte video, ktoré ste nahrali.
Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvoľte
Sign in.
News & Weather
Naučte sa prezerať informácie o počasí a čítať si posledné
správy a ďalšie články.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
News & Weather.
Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a
zobrazuje informácie o počasí.
Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie
v ďalších regiónoch. Stlačte [ ] → Settings →
Weather settings a vymažte fajku vedľa Use my
location. Potom vyberte umiestnenie v Set location.
››Čítanie nových článkov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
News & Weather.
2 Vyberte predmet správy na hornej strane obrazovky.
3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.
Ak chcete pridávať nové články, vyberte [ ] →
Settings → News settings → Select news topics.
Web
77
Samsung Apps
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať
veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave
hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií
týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba
Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému
množstvu mobilnej zábavy.
Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne
optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte
úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte
lepším.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Bližšie informácie nájdete na adrese
www.samsungapps.com.
2 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.
78 Web
Samsung Apps.
Market
Z trhu Android môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné
aplikácie.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Market.
2 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 34
Pripojenia
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu,
zachytenie alebo nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom
bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so
zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne
zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky,
môže byť prevádzkový dosah znížený.
• Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú
testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth
SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Bluetooth
Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym
dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10
metrov bez potreby fyzického pripojenia.
Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť
zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo
vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj
keď je každé v inej miestnosti.
››Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
Bluetooth.
Zvolením Bluetooth zapnite Bluetooth.
Pripojenia
79
››Nájdenie iných zariadení Bluetooth a
››Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť
2
3
2
spárovanie s nimi
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
Bluetooth → Skenovať zariadenia.
Zvoľte zariadenie.
Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre
Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte OK.
Alebo, zvolením Prijať zosúlaďte kód PIN medzi vaším
zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN
alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá
dostupné služby.
Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo
súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód
PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód
PIN, je potrebné ho zadať.
80 Pripojenia
funkcie Bluetooth
3
v kalendári, poznámka alebo multimediálny súbor, z
príslušnej aplikácie alebo z priečinka Moje súbory.
Stlačte [ ] → Zdieľať, Odoslať cez alebo Odoslať
vizitku cez → Bluetooth.
Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.
››Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie
Bluetooth
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
Bluetooth → Viditeľné.
Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia
Bluetooth počas 120 sekúnd.
2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte OK (ak
3
je to nutné).
Zvolením Prijať potvrďte, že chcete prijať dáta zo
zariadenia (ak je to nutné).
Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth.
Wi-Fi
Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s
bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej
bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE
802.11 b/g/n.
K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť
na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod
alebo bezdrôtové pripojenie.
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na použitie vo všetkých európskych krajinách.
Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez
obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku
nemôžu byť prevádzkované mimo budov.
››Aktivácia funkcie WLAN
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia siete
Wi-Fi → Wi-Fi.
Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí
vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu
WLAN iba v prípade potreby.
››Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej
sieti WLAN
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
siete Wi-Fi.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
Zvoľte sieť v časti Siete Wi-Fi.
Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
Zvoľte Pripojiť.
Pripojenia
81
››Pridanie siete WLAN ručne
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
siete Wi-Fi → Pridať sieť Wi-Fi.
Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte
nastavenia zabezpečenia.
Zvoľte Uložiť.
AllShare
Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network
Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory
medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.
Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil
WLAN. ► str. 81
››Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie
multimediálnych súborov
Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k
multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné
aktivovať zdieľanie médií.
Niektoré súbory nebude možné prehrať na
zariadeniach DLNA.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
AllShare.
2 Zvoľte Nastavenia.
3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:
Voľba
Funkcia
Názov
multimediálneho
servera
Zadanie názvu vášho zariadenia
predstavujúceho multimediálny
server.
Zapnutie zdieľania videí, obrázkov
alebo hudby s ostatnými
zariadeniami DLNA.
Zdieľať médiá
82 Pripojenia
Voľba
Funkcia
6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.
Sieť prístupových
bodov
Odoslať z iných
zariadení
Vyberte WLAN AP na použitie pre
pripojenia DLNA.
Nastavenie, či prijať odosielané
súbory z iných zariadení.
››Prehrávanie súborov z jedného zariadenia
››Prehrávanie súborov na inom zariadení
DLNA
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
5
AllShare.
Zvoľte Prehrať súbor z telefónu v inom prehrávači.
Vyberte kategóriu média a vyberte súbory, ktoré chcete
prehrávať.
Zvoľte Pr. do z. skl.
Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny
súbor. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte,
v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.
na inom
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
AllShare.
2 Zvoľte Prehrať súbor zo servera v inom prehrávači cez
3
4
5
telefón.
Telefón automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
Zvoľte zariadenie predstavujúce multimediálny server –
to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
Vyberte kategóriu média a vyberte súbory, ktoré chcete
prehrávať.
Zvoľte Pr. do z. skl.
Pripojenia
83
6 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny
7
súbor.
Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.
3 Vyberte Zdieľanie pripojenia USB a aktivujte funkciu
zdieľania USB pripojenia.
Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie
na vašom počítači.
Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte
zaškrtnutie políčka Zdieľanie pripojenia USB.
Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť,
záleží od operačného systému počítača.
Zdieľanie USB a prenosný bod
Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem,
alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné
zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho
zariadenia.
››Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia
››Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
1 Pomocou počítačového dátového kábla spojte
2
cez USB
2
multifunkčný konektor na zariadení s počítačom.
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Zdieľ. prip. a
pren. prís. bod.
84 Pripojenia
cez WLAN
3
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Zdieľ. prip. a
pren. prís. bod.
Vyberte Mobilný prístupový bod a aktivujte bod WLAN.
Vaše zariadenie vyhľadá a pripojí sa k WLAN.
Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do
dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.
Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom
zariadení.
Spojenia s počítačom
Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou
počítačového dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia
cez USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať
údaje priamo z a do vášho zariadenia a používať program
Samsung Kies.
››Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači
nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových
stránok spoločnosti Samsung (www.samsungmobile.com).
1 Pomocou počítačového dátového kábla spojte
2
multifunkčný konektor na zariadení s počítačom.
Samsung Kies sa spustí automaticky.
Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite
na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
Skopírujte súbory z počítača do telefónu.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu
Samsung Kies.
››Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové
zariadenie
Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk
a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení
vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k
priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie
využiť ako čítačku pamäťových kariet.
Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako
vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.
1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu,
vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
2 Pomocou počítačového dátového kábla spojte
multifunkčný konektor na zariadení s počítačom.
3 Otvorte panel s klávesovými skratkami.
4 Vyberte USB pripojené → Pripojiť ukladací priestor
USB → OK.
5 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
Pripojenia
85
7 Po dokončení vyberte Vypnúť pamäť USB.
Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite
na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows
a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie
veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom
odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete
postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na
pamäťovej karte alebo poškodenie karty.
VPN pripojenia
Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť
sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako
napríklad internet.
Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na
internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom
na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie
ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte
svojho poskytovateľa služieb.
86 Pripojenia
››Nastavenie VPN pripojení
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
VPN → Pridať VPN.
Vyberte typ VPN.
Upravte informácie o pripojení.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu
VPN.
Voľba
Funkcia
Názov siete VPN
Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server
VPN
Povoliť
Šifrovanie
Nastaviť vopred
zdieľaný kľúč
IPsec
Zadajte adresy IP VPN servera.
Nastavte na kódovanie VPN
servera.
Zadajte IPSec predzdieľaný kľúč.
Voľba
Funkcia
Povoliť Tajné
heslo L2TP
Nastaviť tajné
heslo L2TP
Nastavte na používanie hesla kódu
L2TP.
Nastaviť
používateľský
certifikát
Nastaviť
certifikát CA
Vyhľadávacie
domény DNS
Zadajte heslo kódu L2TP.
Vyberte certifikát používateľa,
ktorý používa server VPN na vašu
identifikáciu. Certifikáty môžete
importovať z VPN servera, alebo si
ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyberte oprávnenie certifikátu
(CA) pre certifikát, ktorý používa
server VPN na vašu identifikáciu.
Certifikáty môžete importovať z
VPN servera, alebo si ich môžete
stiahnuť z internetu.
Zadajte adresu názvu domény
servera (DNS).
››Pripojenie k domácej sieti
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
VPN.
Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte Pripojiť.
Pripojenia
87
Nástroje
Hodiny
Tu sa dozviete, ako používať zobrazenie hodín na základnej
obrazovke, a nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité
udalosti.
››Použitie zobrazenia hodín
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Hodiny.
2 Počas používania zobrazenia hodín máte k dispozícii
nasledujúce funkcie:
• Ak chcete vytvoriť alebo odstrániť upozornenie, zvoľte
.
• Ak chcete prejsť do Galérie, zvoľte .
88 Nástroje
• Prehrávač hudby spustíte zvolením .
• Na základnú obrazovku sa vrátite zvolením
.
››Nastavenie nového upozornenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Hodiny.
2 Stlačte [ ] → Pridať upozornenie.
3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
4 Keď skončíte, zvoľte Hotovo.
››Vypnutie upozornenia
Keď zvoní upozornenie:
• Zvolením Odmietnuť upozornenie vypnete.
• Po zvolení Odlož sa upozornenie bude po určenom čase
opakovať.
Kalkulačka
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom
zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.
2 Zvoľte priečinok.
Moje súbory.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
• O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa
2
• Ak sa chcete vrátiť do domáceho priečinku, vyberte
3
Kalkulačka.
Základné matematické operácie môžete vykonávať
pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu
kalkulačky.
Ak chcete použiť vedeckú kalkulačku, stlačte [ ] →
Rozšírený panel.
Moje súbory
Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky,
videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené
na pamäťovej karte.
presuniete zvolením Hore.
Domov.
3 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.
V ľubovoľnom priečinku stlačte [ ], čím sa zobrazia
nasledujúce voľby:
• Ak chcete odoslať súbor ostatným v multimediálnej správe,
e-maile alebo cez Bluetooth, zvoľte Zdieľať.
• Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvoľte Vytvoriť
priečinok.
• Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvoľte
Odstrániť.
• Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte Zobr. podľa.
Nástroje
89
• Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvoľte Zoradiť
podľa.
• Ak chcete so súborom použiť ďalšie možnosti, napríklad
presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvoľte
Ďalšie.
SIM Toolkit
Používajte rôzne služby ponúkané poskytovateľom služieb.
V závislosti od karty SIM alebo USIM môže byť toto menu k
dispozícii, ale pod iným označením.
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte SIM
Toolkit.
Správca úloh
So správcom úloh si môžete pozrieť aktuálne spustené
aplikácie, veľkosť aplikácie a informácie o pamäti
a monitorovať pamäť RAM.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Správca úloh.
90 Nástroje
2 Použite nasledujúce voľby:
• Aktívne aplikácie: Zobrazí sa zoznam všetkých
aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
• Balík: Veľkosť aplikácie nainštalovanej vo vašom
zariadení.
• RAM: Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho
zariadenia.
• Súhrn: Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho
zariadenia na pamäťovej karty.
• Pomocník: O predĺžení životnosti batérie si pozrite
pomocné informácie.
ThinkFree Office
Naučte sa vytvárať a prezerať súbory s dokumentmi na
vašom zariadení. Ak ste si zriadili konto na webových
službách ThinkFree, môžete spravovať dokumenty online.
Táto aplikácia podporuje nasledujúce formáty súborov: txt,
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.
››Vytvorenie nového dokumentu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
5
6
7
8
ThinkFree Office.
Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zvoľte Súhlasiť.
Vyberte Aktivovať teraz → Zavrieť a aktivujte ThinkFree
Office.
Zvoľte Moje dokumenty.
Stlačte [ ] → Nový → typ dokumentu.
Zadajte názov dokumentu a zvoľte OK.
Upravte obsahu dokumentu pomocou nástrojov v dolnej
časti obrazovky.
Po skončení úprav zvoľte na paneli nástrojov alebo
stlačte [ ] → Súbor → Uložiť.
››Zobrazenie a úprava dokumentov
v zariadení
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
ThinkFree Office.
2 Zvoľte Moje dokumenty → dokument.
3 Zobrazte a upravte dokument podľa potreby.
• Ak chcete približovať alebo odďaľovať, použite
4
dvojprstovú transfokáciu. Dajte dva prsty na obrazovku
a pomaly ich dávajte k sebe, alebo od seba.
• Ak chcete otvoriť panel nástrojov a upraviť dokument
(súbor aplikácie word, excel alebo textový súbor),
stlačte [ ] → Upraviť.
• Ak chcete v dokumente vyhľadať text, stlačte [ ] →
Hľadať.
Po dokončení úprav dokument uložte.
Nástroje
91
››Správa dokumentov online
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
ThinkFree Office.
Vyberte Online.
Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku
kontu a zvoľte Prihlásiť.
Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa
potreby.
92 Nástroje
Voice Search
Naučte sa používať funkciu na vytáčanie telefónneho
čisla, posielanie správ, alebo hľadanie lokality a informácií
pomocou hlasu.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Voice Search.
2 Vyberte Speak now.
3 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Nastavenia
››Nastavenia siete Wi-Fi
Otvorenie menu Nastavenia
• Sieťové oznámenie: Nastavenie zariadenia, aby upozornilo
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia.
2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
Bezdrôtové prip. a siete
• Wi-Fi: Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN.
► str. 81
na dostupnú otvorenú sieť.
• Pridať sieť Wi-Fi: Ručné pridanie prístupového bodu
WLAN.
››Nastavenia Bluetooth
• Bluetooth: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
► str. 79
V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových
sieťových pripojení.
• Meno zariadenia: Nastavenie názvu Bluetooth vášho
››Letový režim
• Viditeľné: Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné
Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete
využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.
zariadenia.
zariadenia Bluetooth.
• Skenovať zariadenia: Hľadanie dostupných zariadení
Bluetooth.
Nastavenia
93
››Zdieľ. prip. a pren. prís. bod
• Zdieľanie pripojenia USB: Aktivujte funkciu zdieľania
USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho
zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k
počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový
modem pre počítač. ► str. 84
• Mobilný prístupový bod: Aktivujte funkciu bodu
prenosného WLAN a zdieľajte pripojenie mobilnej siete
zariadenia s počítačmi, alebo pomocou funkcie WLAN.
► str. 84
• Nastavenia mobilného prístupového bodu: Konfigurujte
sieťové nastavenia pre váš WLAN bod.
››Nastavenia VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam
(VPN). ► str. 86
››Mobilné siete
• Použiť paketové dáta: Nastavenie povolenia dátových
sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
94 Nastavenia
• Dátový roaming: Nastavenie pripojenia zariadenia k inej
sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská
sieť.
• Názvy prístupových bodov: Nastavenie názvov
prístupových bodov. Pre reštartovanie APN nastavení na
predvolené, stlačte [ ] → Obnoviť predvolené.
• Použiť iba siete 2G: Nastavenie zariadenia, aby sa pripájalo
iba k sieťam 2G.
• Operátori sietí: Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba
siete pre roaming.
Nastavenie hovorov
Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.
››Čísla pevného telefónneho zoznamu
• Povoliť pevný telefónny zoznam: Aktivácia alebo
deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory
obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou
SIM/USIM.
• Zmeniť PIN2: Zmena kódu PIN2, ktorý sa používa ako
ochrana primárneho kódu PIN.
• Pevný telefónny zoznam: Nastavenie zoznamu kontaktov
pre pevnú voľbu.
››Služba odkazovej schránky
Voľba odkazovej služby vášho poskytovateľa služieb. Môžete
si zvoliť aj iné odkazové služby, ak si stiahnete aplikácie, ktoré
ich podporujú.
››Číslo odkazovej schránky
Zadanie čísla pre prístup k odkazovej službe. Toto číslo
môžete získať od poskytovateľa služieb.
››Presmerovanie hovorov
Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne
číslo.
››Ďalšie nastavenia
• ID volajúceho: Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným
účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
• Čakajúci hovor: Povolenie upozornení na prichádzajúci
hovor pri prebiehajúcom hovore.
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.
• Tichý režim: Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky
zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
• Vibrovať: Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri
istých príležitostiach.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia,
hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu a
upozorňujúce tóny zvonenia.
• Zvonenie telefónu: Voľba zvonenia pre prichádzajúce
hovory.
Nastavenia
95
• Zvonenie oznámenia: Vyberte tón zvonenia, ktorý vás
upozorní na udalosti, ako sú prichádzajúce správy a
zmeškané hovory.
• Zvukové tóny dotykov: Nastavenie zariadenia, aby pri
dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
• Zvukový výber: Nastavenie zvukového signálu zariadenia,
keď vyberiete aplikáciu alebo možnosť.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavte, aby sa ozval zvuk,
ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
Displej
Zmena nastavení zobrazenia.
• Tapety
-- Tapeta úv. obrazovky: Voľba obrázka na pozadí pre
základnú obrazovku.
-- Tapeta uzamk. obraz.: Výber pozadia pre zablokovanú
obrazovku.
96 Nastavenia
• Štýl písma: Zmena typu písma pre text na displeji. Písma
môžete sťahovať z obchodu Android Market zvolením
Získať písma online.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie
automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení
zariadenia.
• Animácia: Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní
okien.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie odmlky, než
zariadenie vypne podsvietenie displeja.
• Horizontálna kalibrácia: Kalibrácia geomagnetického
snímača ak kompas alebo aplikácia rozšírenej reality
nezobrazujú správne informácie.
Umiestn. a zabezpečenie
V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia
zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.
• Použiť bezdrôtové siete: Nastavte ak chcete nájsť
umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
• Použiť satelity GPS: Nastavte ak chcete použiť GPS satelit
na objavenie vašej pozície.
• Nast. zamknutie obrazovky: Nastavte bezpečnostný kód
uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto
možnosť sa zmení na Zmeniť zamkn. obrazovky.
-- Žiadny: Deaktivovanie uzamknutia obrazovky.
-- Vzor: Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
-- PIN: Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
-- Heslo: Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie
obrazovky.
• Použiť viditeľný vzor: Nastaviť vzor pre odomknutie, ktorý
je viditeľný, keď ho nakreslíte.
• Použiť hmatovú odozvu: Nastavenie vibrácií zariadenia,
keď sa ho dotknete a kreslíte odomykací vzor.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
-- Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia
funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia
vyžaduje zadanie kódu PIN.
-- Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN potrebného pre
prístup k údajom na karte SIM/USIM.
• Viditeľné heslá: Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie
hesiel pri ich písaní.
• Vyberte správcov zariadenia: Prezeranie administrátorov
nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať
administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k
vášmu zariadeniu.
• Použiť bezpečné poverenia: Používaním certifikátov a
poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
• Inštalovať z karty SD: Inštalácia šifrovaných certifikátov
uložených na pamäťovej karte.
• Nastaviť heslo: Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup
k povereniam.
• Vymazať ukladací priestor: Odstránenie všetkých
poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.
Nastavenia
97
Aplikácie
V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu
nainštalovaných aplikácií.
• Neznáme zdroje: Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z
ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť
sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
• Spravovať aplikácie: Zobrazenie zoznamu aplikácií
nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.
• Spustené služby: Zobrazenie používaných služieb; po
otvorení ich môžete spravovať.
• Vývoj:
-- Ladenie zariadenia USB: Využíva sa pri vývoji aplikácií.
Keď je vaše zariadenie pripojené k počítaču pomocou
počítačového dátového kábla, režim odstránenia chyby
USB sa aktivuje a Automaticky sa spustí Samsung Kies.
-- Zostať v prebudenom stave: Nastavenie zariadenia, aby
pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
98 Nastavenia
-- Povoliť falošné umiestnenia: Umožnenie odosielania
údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca
umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji
aplikácií.
• Samsung Apps: Voľba sieťového pripojenia (WLAN alebo
dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o
aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Kontá a synchronizácia
V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej
synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.
• Dátové pripojenie na pozadí: Zvoľte toto nastavenie
pre použitie funkciou automatickej synchronizácie.
Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez
otvárania aplikácií.
• Automatická synchronizácia: Zariadenie teraz bude
synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.
Súkromie
Search
V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich
nastavení a dát.
• Zálohovať moje údaje: Zálohovanie nastavení zariadenia
zo servera Google.
• Automatické obnovenie: Nastavte zariadenie ak chcete
obnoviť údaje aplikácie, ktoré ste si zálohovali pri inštalácii
vášho zariadenia.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Vyresetovanie vašich
nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty.
V tejto časti môžete meniť nastavenia služby Google Search.
• Google search:
-- Show web suggestions: Nastavenie zobrazovania
návrhov počas zadávania kľúčových slov.
-- Use My Location: Nastavenie zariadenie na používanie
aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby
Google.
-- Search history: Nastavenie zobrazovania histórie
vyhľadávania vášho konta Google.
-- Manage search history: Správa histórie vyhľadávania
vášho konta Google.
• Searchable items: Voľba typu položiek, ktoré chcete
zahrnúť do hľadania.
• Clear shortcuts: Zmazanie informácií z posledných
hľadaní.
Ukladanie na kartu SD a do telefónu
Skontrolujte informácie o pamäti pamäťových kariet a vášho
zariadenia a naformátujte pamäťovú kartu.
Nastavenia
99
Jazyk a klávesnica
• Zapnúť rady: Nastavte kvôli upozorneniu rýchlej pomoci
V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.
• Automat. medzery: Nastavenie automatického vkladania
››Vybrať jazyk
Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a
aplikácie.
››Swype
• Jazyk: Voľba jazyka pre zadávanie textu.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste
mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť
na jeden z podporovaných jazykov.
• Predvídanie slov: Nastavenie predvídania slov podľa
písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
• Zvukové efekty: Vyberte upozornenie, ak sa tam
nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak
dvakrát poklepete na slovo.
100 Nastavenia
blikaním indikátora.
medzier medzi slová.
• Aut. veľké písmená: Nastavenie automatickej zmeny
prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom
znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
• Ukázať kompletnú čiaru: Nastavenie dĺžky zobrazenia
stopy po ťahaní vášho prsta na klávesnici.
• Okno pre výber slov: Nastavenie frekvencie zobrazovania
zoznamu slov.
• Rýchlosť vs. presnosť: Nastavenie pomeru rýchlosti a
presnosti.
• Pomocník Swype: Zobrazenie pomocníka pre používanie
klávesnice Swype.
• Kurz: Pokyny, ako pomocou klávesnice Swype písať text
rýchlejšie.
• Verzia: Zobrazenie informácií o verzii.
››Klávesnica Samsung
• Typy klávesníc so obrazením na výšku: Voľba
predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad
pomocou klávesnice QWERTY, tradičnej klávesnice alebo
ručným písaním na displej.
• Jazyky vstupu: Voľba jazyka pre zadávanie textu.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste
mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť
na jeden z podporovaných jazykov.
• XT9: Po aktivácii režimu XT9 budete môcť zadávať text
pomocou režimu prediktívneho vkladania.
• Rozšírené nastavenia slovníka XT9: Aktivácia
pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického
dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a
možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
• Posúvanie klávesnice: Aktivovanie alebo deaktivovanie
funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu.
Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava
alebo doprava v klávesnici.
• Automatické veľké písmená: Nastavenie automatickej
zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom
interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku
alebo výkričníku.
• Nastavenia rukopisu: Prispôsobte si čas rozpoznania v
režime ručného písania.
• Hlasový vstup: Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na
zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
• Automatická bodka: Nastavenie zariadenia na vloženie
obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
• Prehliadka: Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice
Samsung.
Nastavenia
101
Hlasový vstup a výstup
Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na
rozprávanie.
››Nastavenia rozpoznávania hlasu
• Language: Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
• SafeSearch: Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie
jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového
vyhľadávania.
• Block offensive words: Skrytie hrubých slov, ktoré
vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového
vyhľadávania.
• Show hints: Nastavte, ak chcete zobrazovať odporúčaný
termín alebo frázu pre funkciu hlasového vyhľadávania.
››Nastavenia prevodu textu na reč
• Vypočuť príklad: Počúvanie hovoreného textu ako
príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie
textu na rozprávanie.
102 Nastavenia
• Vždy použiť moje nastavenia: Zariadenie nastavte na
používanie nastavení, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách
skôr, ako východiskové nastavenia.
• Predvolený nástroj: Nastavenie syntézy, ktorá sa má
použiť pre hovorený text.
• Inštalovať hlasové údaje: Stiahnutie a inštalácia hlasových
údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
• Rýchlosť reči: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
• Jazyk: Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
• Nástroje: Pozrite si motory textu na rozprávanie stiahnuté
z obchodu Android.
Zjednodušenie ovládania
Zmena nastavení funkcií prístupu.
• Zjednodušenie ovládania: Aktivovanie aplikácie prístupu,
ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback,
ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú
odozvu.
• Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie, aby sa zariadenie
vyplo po stlačení [ ].
Dátum a čas
Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda,
ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.
• Automaticky: Automatická aktualizácia času pri cestovaní
do iných časových pásem.
• Nastaviť dátum: Ručné nastavenie dátumu.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového
pásma.
• Nast. čas: Ručné nastavenie času.
• Použiť 24-hodinový formát: Nastavenie zobrazenia času v
24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Voľba formátu dátumu.
O telefóne
V tejto časti si môžete zobraziť informácie o zariadení,
skontrolovať jeho stav a naučiť sa, ako ho používať.
Nastavenia
103
Riešenie problémov
Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho
používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z
nasledujúcich kódov:
Kód
Heslo
PIN
Skúste problém vyriešiť takto:
Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia,
musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie
nastavili.
Pri prvom použití zariadenia, alebo keď
je nutné zadať kód PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto
funkciu môžete vypnúť pomocou menu
Uzamknúť kartu SIM.
104 Riešenie problémov
Kód
PUK
PIN2
Skúste problém vyriešiť takto:
Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle
kvôli niekoľkonásobnému zadaniu
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód
PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa
služieb.
Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje
kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s
kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate
od svojho poskytovateľa služieb.
Na zariadení sa zobrazuje „Služba je nedostupná“
alebo „Chyba siete“
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a
skúste to znovu.
• Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti
používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa
služieb.
Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne
Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby
Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten
nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:
• Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné
kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní
vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa
neodporúčajú.
• Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového
displeja čisté a suché.
• Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové
chyby.
• Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na
najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený,
odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.
Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho
činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho
resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte
a podržte [ ] na 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky
reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov
od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam
aplikácií a vyberte Nastavenia → Súkromie → Obnoviť
údaje od výrobcu → Resetovať telefón → Vymazať všetko.
Hovory sa prerušujú
Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné
miesto a skúste to znovu.
Odchádzajúce hovory sa nespájajú
• Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
• Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
Riešenie problémov
105
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili
blokovanie hovorov.
Prichádzajúce hovory sa nespájajú
• Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
• Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza
hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne
pripojené.
Kvalita zvuku je nízka
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a
skúste to znovu.
106 Riešenie problémov
Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí
• Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne
číslo.
• V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
• Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili
blokovanie hovorov.
Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie
bliká
Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej
používať, nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie
samo vypína
• Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté
kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť
znovu.
• Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu
zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne
predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na
spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho,
zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne
a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon
zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové
správy
Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku
aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a
dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu
zobrazujú chybové správy, postupujte takto:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo
odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu
ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na
servisné stredisko Samsung.
Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy
Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa
kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel
nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete
použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené
slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové
stanice.
Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste
naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom.
Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť
nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko
Samsung.
Riešenie problémov
107
Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú
chybové správy
Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom
zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri
otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové
správy, postupujte takto:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo
odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom
Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený
systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo
kľúč pre prehranie súboru.
• Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
• Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení,
ku ktorému sa chcete pripojiť.
108 Riešenie problémov
• Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth
nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).
Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte
sa na servisné stredisko Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie
nepodarí
• Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so
zariadením.
• Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a
aktuálne ovládače.
Bezpečnostné
opatrenia
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja,
pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.
Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo výbuchu
Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo
uvoľnené elektrické zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a
neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel
Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho
mokrými rukami
Neskratujte nabíjačku alebo batériu
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a
chráňte ich pred nárazmi
Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené
výrobcom
Nepoužívajte prístroj počas búrky
Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou
(Li-Ion) batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom
autorizovanom servisnom stredisku.
Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte
opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo
pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne
zranenia alebo poškodenie prístroja.
• Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov
sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
• Neklaďte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na
mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu
explodovať.
Bezpečnostné opatrenia
109
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému
Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora
Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením
• Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm
tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
• Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a
životnosť batérií či prístroja.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k
prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok
dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s
obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané
Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného
prístroja v určitých oblastiach.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení
Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Prístroj
môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.
110 Bezpečnostné opatrenia
• Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od
kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
od kardiostimulátora.
• Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj
na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.
Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho
zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi
Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného
zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja,
ktorý vysiela rádiové signály.
Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom
informácií o možnom rušení rádiovými signálmi
Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším
prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní
vášho audiofónu.
Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte
• Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
• Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi
a symbolmi.
• Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani
v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
• Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v
rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.
Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite
Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť
elektronické navigačné zariadenie lietadla.
V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by
mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového
vozidla
Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových
signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate
od výrobcu príslušného zariadenia.
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a
nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných
prístrojov pri vedení motorového vozidla
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak
je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S
ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a
zapamätajte si nasledujúce odporúčania:
• Používajte súpravu handsfree.
• Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú
napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo
času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
• Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať
mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v
nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
• Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte
počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď,
čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie
poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej
povinnosti – bezpečnej jazdy.
• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory,
keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať
hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas
jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a
v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to
odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte,
že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od
premávky na ceste, ukončite ho.
• Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej
nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne
tiesňové číslo.
Bezpečnostné opatrenia
111
• Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc
ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej
nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na
miestne tiesňové číslo.
• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú
službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené
vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú
signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či
odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové
číslo.
Riadna starostlivosť a používanie vášho
mobilného prístroja
Udržujte prístroj v suchu
• Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja
alebo elektronických obvodov.
• Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite
prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
• Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri
prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť
záruky výrobcu.
Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom
prostredí
Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.
Prístroj neklaďte na šikmé plochy
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach.
Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C
• Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a
mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
• Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na
prístrojovej doske automobilu).
• Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú
mince, kľúče alebo šperky
• Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to
spôsobiť požiar.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo
vybitie batérie.
112 Bezpečnostné opatrenia
• Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné
knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
• Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom
a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr,
horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob
• Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný
materiál schválený výrobcom
• Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja
alebo spôsobiť jeho poruchu.
• Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
• Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní
Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred
nárazmi
Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
• Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
• Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu
prestať fungovať.
V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo
poškodenie zraku.
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť
batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu
príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou
Samsung.
• Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
• Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.
V priebehu hovoru:
• Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
• Hovorte priamo do mikrofónu.
• Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru
alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.
• Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie,
ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne
zadávanie textu), a často odpočívajte.
nabiť.
Bezpečnostné opatrenia
113
Chráňte svoj sluch
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
• Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť
vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a
používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli
konverzáciu alebo hudbu.
Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte
opatrní
Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.
Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť
• Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti
záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného
strediska Samsung.
• Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo
požiar.
114 Bezpečnostné opatrenia
Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky
Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti.
Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať
svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať
výrobok a kontaktujte svojho lekára.
Čistenie prístroja:
• Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
• Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným
displejom
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj
do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.
Prístroj používajte iba na stanovený účel
Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných
Nedovoľte, aby prístroj používali deti
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo
ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.
Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne
• Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne
uchytené.
• Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri
aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie
môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu
prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.
Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje.
Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom
z iných zariadení.
• Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými
predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja
možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých
oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.
Uistite sa, že ste si zálohovali dôležité údaje
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným
osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť
práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom,
spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.
Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption
Rate – špecifická miera absorpcie)
Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii
na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením.
Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú
maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo
SAR) s hodnotou 2 W/kg.
Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR
0,840 W/kg. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne
oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné
na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním
na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru
vystavenia energii na rádiovej frekvencii.
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej
smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení
(R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ
nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
Bezpečnostné opatrenia
115
Správna likvidácia tohoto výrobku
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom
triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB
kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo
by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych
krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie
v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto
označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje
ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť
zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich
prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
116 Bezpečnostné opatrenia
Vyhlásenie
Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám
a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo
inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované
výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby
nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo
poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak
nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa
služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia
upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať,
predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym
spôsobom distribuovať.
"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO
ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE
ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ,
ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ
PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE
NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE
ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z
POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK
TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI
TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."
Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a
spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo
služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané
tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť
Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto
vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť
za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby,
ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s
obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo
službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu
a služieb.
Bezpečnostné opatrenia
117
Register
airplane mode 18
AllShare 82
batéria
nabíjanie 12
vloženie 10
Bluetooth
aktivácia 79
nájdenie a spárovanie so
zariadeniami 80
odosielanie dát 80
príjem dát 80
čakajúci hovor 40
čas a dátum, nastavenie 27
denník hovorov 40
118 Register
diktafón
nahrávanie 68
prehrávanie 68
DLNA
pozri AllShare
dotykový displej
používanie 21
uzamknutie 23
e-mail
nastavenie účtov 44
odoslanie 45
zobrazenie 45
FM rádio
počúvanie 60
uloženie staníc 61
fotoaparát
prispôsobenie fotoaparátu 52
prispôsobenie videokamery 54
vytváranie fotografií 48
vytváranie videí 53
fotografie
fotografovanie v režime Detekcia
úsmevu 50
vytváranie 48
vytváranie panoramatických 51
vytváranie podľa scény 50
vytváranie sérií 51
zobrazenie 56
galéria
formáty súborov 55
prehrávanie videí 56
prezeranie fotografií 56
Google Mail 43
Google Maps 72
Google Search 75
Google Talk 46
hlasová pošta 42
hovory
čakajúci 40
medzinárodné čísla 38
odmietnutie 38
používanie slúchadiel 38
používanie volieb počas
hlasových 38
presmerovanie 40
prijatie 37
uskutočnenie 37
zobrazenie zmeškaných 39
Internet
pozri webový prehliadač
jas, displej 28
jazyk 100
kalendár
vytváranie udalostí 66
zobrazenie udalostí 67
kalkulačka 89
karta SIM
uzamknutie 30
vloženie 10
karta USIM
uzamknutie 30
vloženie 10
kontakty
hľadanie 64
import 65
kopírovanie 65
nastavenie čísla rýchlej voľby 64
vytvorenie 63
multimediálne správy
odoslanie 41
zobrazenie 42
nastavenia
aplikácie 98
bezdrôtové pripojenie
& sieť 93
dátum a čas 103
displej 96
hľadať 99
hlasový vstup a výstup 102
jazyk a klávesnica 100
kontá a synchronizácia 98
nastavenie hovorov 94
o telefóne 103
súkromie 99
ukladanie na kartu SD & do
telefónu 99
umiestnenie
& zabezpečenie 96
Register
119
zjednodušenie ovládania 102
zvuk 95
obrazovka menu
organizácia aplikácií 26
prístup 25
pamäťová karta
formátovanie 16
vloženie 14
vybratie 16
poznámky
vytvorenie 67
zobrazenie 68
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 57
pridanie súborov 57
vytváranie zoznamov skladieb 59
prehrávač videí 56
presmerovanie hovorov 40
120 Register
pripojenia
Bluetooth 79
DLNA 82
PC 85
WLAN 81
prístupové kódy 104
režim pevnej voľby 39
Samsung Apps 78
Samsung Kies 85
Služba ThinkFree Office 90
social hub 47
spojenia s počítačom
Samsung Kies 85
veľkokapacitné pamäťové
zariadenie 85
správca súborov 89
správca úloh 90
správy
nastavenie e-mailových účtov 44
odosielanie multimediálnych 41
odosielanie textových 41
odoslanie e-mailovej 45
prístup k hlasovej pošte 42
správy a počasie 77
stiahnuté položky
aplikácie 34
súbory 34
synchronizácia
s webovými kontami 35
telefónny zoznam
hľadanie kontaktov 64
vytváranie kontaktov 63
vytváranie skupín 65
vytvorenie vlastnej vizitky 64
textové poznámky 67
textové správy
odoslanie 41
zobrazenie 42
tichý režim 27
upozornenia
vypnutie 88
vytvorenie 88
videá
prehrávanie 56
vytváranie 53
VPN pripojenia
pripojenie k 87
vytvorenie 86
vybalenie 10
webový prehliadač
prehliadanie webových
stránok 69
pridávanie záložiek 71
WLAN
aktivácia 81
vyhľadanie a pripojenie k
sieťam 81
YouTube
nahrávanie videí 76
sledovanie videí 76
zadávanie textu 30
základná obrazovka
pridávanie panelov 25
pridávanie položiek 23
zámok PIN 30
zariadenie
ikony indikátora 20
nastavenia 93
panel skratiek 24
prispôsobenie 27
tlačidlá 19
usporiadanie 18
zapnutie alebo vypnutie 18
zemepisná šírka 74
Register
121
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi :
GT-S5830
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo
inými normatívnymi dokumentmi.
BezpečnostEN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EN 50332-2 : 2003
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Elektro-EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
magnetická- EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
kompatibilita EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie
boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými
základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne
popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom
nasledovných autorizovaných orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená tu:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.12.09
Joong-Hoon Choi / vedúci manažér
(miesto a dátum vydania)
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne
číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste;
prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa
služieb.
Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync)
1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok
Samsung (www.samsungmobile.com) a nainštalujte si ju do
počítača.
2. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču.
Samsung Kies sa spustí automaticky.
Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite na
ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.
www.samsungmobile.com
Slovak. 04/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising