Samsung | SM-G360F | Samsung SM-G360F Užívateľská príručka (Kitkat)

SM-G360F
Používateľská príručka
Slovak. 02/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Informácie o tejto príručke
Sieťové pripojenie
Začíname
6
Obsah balenia
7
Popis zariadenia
9
Používanie karty SIM alebo USIM
a batérie
32
Mobilné dáta
32
Wi-Fi
33
Zdieľanie pripojenia
Prispôsobenie
35
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
14
Používanie pamäťovej karty
16
Zapnutie a vypnutie zariadenia
37
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
16
Uzamknutie a odomknutie displeja
38
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
38
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
40
Nastavenie kont
Základy
17
Používanie dotykového displeja
20
Usporiadanie domovskej obrazovky
24
Panel oznámení
25
Otváranie aplikácií
26
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
28
Zadávanie textu
30
Zachytenie obsahu obrazovky
30
Moje súbory
31
Šetrenie energie
Kontakty
31
Zobrazenie informácií o pomoci
44
Pridávanie kontaktov
44
Importovanie alebo exportovanie
kontaktov
45
Vyhľadávanie kontaktov
Telefón
2
41
Uskutočňovanie hovorov
42
Prijímanie hovorov
42
Možnosti počas hovorov
Obsah
Pripojenie k iným
zariadeniam
Správy a e-mail
46
Správy
47
E-mail
Fotoaparát
49
Základné fotografovanie
50
Režimy snímania
52
Nastavenia fotoaparátu
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Užitočné aplikácie a funkcie
55
Plánovač S
56
Internet
57
Video
58
Hodiny
59
Kalkulačka
60
Poznámka
60
Rádio
62
Hlasový záznamník
63
Aplikácie Google
Bluetooth
67
Wi-Fi Direct
69
NFC
71
Aplikácia Mobile printing
Zariadenie a správca dát
Galéria
54
65
72
Aktualizácia zariadenia
73
Prenos súborov medzi zariadením a
počítačom
74
Zálohovanie a obnova dát
75
Resetovanie dát
Nastavenia
76
Informácie o nastaveniach
76
PRIPOJENIA
80
ZARIADENIE
84
OSOBNÉ
86
SYSTÉM
Riešenie problémov
3
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo
softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov, ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od
vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
4
Informácie o tejto príručke
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
5
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Batéria
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
6
Začíname
Popis zariadenia
Snímač vzdialenosti
Slúchadlo
Predný fotoaparát
Dotykový displej
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Spustené
aplikácie
Mikrofón pre hlasitý
odposluch
Multifunkčný konektor
Konektor pre slúchadlá
Blesk
GPS anténa
Zadný fotoaparát
Tlačidlo hlasitosti
Zadný kryt
Reproduktor
Anténa NFC (na batérii)
Vnútorná anténa
7
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
použité
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
8
Začíname
Používanie karty SIM alebo USIM a batérie
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných
telefonických služieb, a pribalenú batériu.
• So zariadením možno používať len karty microSIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Odstráňte zadný kryt.
Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.
9
Začíname
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
3 Vložte batériu tak, aby boli pozlátené kontakty batérie správne zarovnané s kontaktmi
zariadenia.
2
1
10
Začíname
4 Znova nasaďte zadný kryt.
• Uistite sa, že zadný kryt je pevne zatvorený.
• Spolu so zariadením používajte len zadné kryty a príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung.
Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vyberte batériu.
3 Kartu SIM alebo USIM zatlačte prstom a potom ju vytiahnite.
11
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Batériu je možné nabíjať aj pri pripojení k
počítaču pomocou USB kábla.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
Menší koniec nabíjačky zapojte do multifunkčného konektora na zariadení a väčší koniec nabíjačky
zapojte do elektrickej zásuvky.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
12
Začíname
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas obrazovky.
13
Začíname
Používanie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Znova nasaďte batériu a zadný kryt.
14
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
→ Nastavenia → Ukladací priestor → Odobrať kartu SD.
postupne ťuknite na položky
1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
2 Vytiahnite pamäťovú kartu.
3 Znova nasaďte batériu a zadný kryt.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V
opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, prípadne by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
→ Nastavenia → Ukladací priestor →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD → Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených v zariadení. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v
dôsledku činnosti používateľa.
15
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Uzamknutie a odomknutie displeja
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite
prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutého displeja.
Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
16
Základy
Používanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
• Na používanie dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
17
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
18
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
19
Základy
Usporiadanie domovskej obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety odkazy na aplikácie a ďalšie položky. Widgety sú malé aplikácie,
ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť domovskú obrazovku,
pozrite si časť Spravovanie domovskej obrazovky.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátor obrazovky
Obľúbené aplikácie
20
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst alebo stiahnite prsty k
sebe, čím získate prístup k dostupným možnostiam.
21
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku . Ak chcete
zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej
časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť Spravovanie obrazovky
aplikácií.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Aplikácia
Indikátory na
obrazovke
22
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Pripojené k počítaču
Žiadna karta SIM alebo USIM
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
23
Základy
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol.
Ak chcete panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Aktivovať alebo deaktivovať
možnosti. Ťuknutím na tlačidlo a
jeho podržaním zobrazíte
podrobnejšie nastavenia.
Otvorenie položky Nastavenia.
Nastavenie jasu.
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne úkony.
Vymazať všetky oznámenia.
24
Základy
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Príslušné možnosti
aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na ne. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť
podrobnejšie nastavenia.
• Wi-Fi: Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
• GPS: Ďalšie informácie nájdete v časti Miesto.
• Zvuk / Vibrovať / Stlmiť: Vyberte režim zvuku.
• Rotácia obrazu: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Bluetooth: Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
• Mobilné dáta: Ďalšie informácie nájdete v časti Využitie dát alebo Mobilné siete.
• Extrémne šetrenie: Ďalšie informácie nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
• Pr. bod Wi-Fi: Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie pripojenia.
• NFC: Ďalšie informácie nájdete v časti NFC.
• Synchron.: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií, ako napríklad
kalendár alebo e-mail.
• Letový režim: Ďalšie informácie nájdete v časti Letový režim.
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.
a vyberte ikonu
Zatvorenie aplikácie
Aplikáciu zatvoríte ťuknutím na položku
a potiahnutím ikony aplikácie doľava alebo doprava.
Ak chcete zavrieť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku .
25
Základy
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Samsung GALAXY Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku GALAXY Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku Zadarmo. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
tlačidlo s cenou aplikácie.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
NASTAVENIA → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
26
→
Základy
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky →
Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa zobrazí ikona
Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku OK.
.
Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky →
Stiahnuté aplikácie → → Odinštalovať. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Správca aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku
Odinštalovať.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Zobr. neakt. aplik., vyberte aplikácie a potom
ťuknite na položku Hotovo. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Správca aplikácií, prejdite na položku ZAKÁZANÉ, vyberte aplikáciu a potom
ťuknite na položku Povoliť.
• Skrytie aplikácií: Aplikácie sa kryjú len na obrazovke aplikácií. Skryté aplikácie môžete
naďalej používať.
• Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
• Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
27
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Prechod na ďalší riadok.
Zmena nastavení klávesnice.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Vyberte vstupné jazyky a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať.
Ťuknite na položky
Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť posunutím tlačidla medzerníka
doľava alebo doprava.
Zmena rozloženia klávesnice
Ťuknite na
klávesnice.
, v možnosti JAZYKY VSTUPU vyberte jazyk a potom vyberte usporiadanie
Na Klávesnica 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane stláčajte príslušne tlačidlo, až kým sa nezobrazí požadovaný znak.
28
Základy
Používanie ďalších funkcií klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Zmeniť jazyk.
Otvoriť klávesnicu.
Spustiť alebo pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
• : Zmena nastavení klávesnice.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetko vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku → Vložiť.
29
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. Snímka sa uloží do priečinka Galéria
→ → Album → Screenshots. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať
ho s inými používateľmi.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie máte prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení alebo na iných
miestach.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Vyhľadávanie súborov alebo
priečinkov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobraziť súbory poľa kategórií.
Zobraziť históriu prevzatých
položiek.
Zobraziť súbory uložené v
zariadení.
30
Základy
Šetrenie energie
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť životnosť batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Režim extrémneho šetrenia energie,
a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač Režim extrémneho šetrenia energie. Poprípade
otvorte panel oznámení a ťuknutím na funkciu Extrémne šetrenie ju aktivujte.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu, ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte
aplikáciu s
a potom ťuknite na tlačidlo OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie
alebo zvuk, postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky →
Vyp. režim extr. šetr. energie.
Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa
zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia
a prevádzkových podmienok.
Zobrazenie informácií o pomoci
Ak chcete zobraziť informácie pomocníka pre aplikáciu, ktorú práve používate, ťuknite na položky
→ Pomoc.
Niektoré aplikácie nemusia obsahovať informácie pomocníka.
31
Sieťové pripojenie
Mobilné dáta
Pripojenie zariadenia k mobilnej sieti vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne
súbory s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Využitie dát.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Využitie dát a potom
začiarknite možnosť Mobilné dáta. Poprípade otvorte panel oznámení a ťuknutím na funkciu
Mobilné dáta ju aktivujte.
Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Wi-Fi.
Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi, a potom ťuknutím
na prepínač Wi-Fi aktivujte túto funkciu.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
3 Ťuknite na položku Pripojiť.
Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez
nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti,
vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť Zabudnúť.
32
Sieťové pripojenie
Zdieľanie pripojenia
Informácie o zdieľaní pripojenia a mobilných prístupových
bodoch
Táto funkcia slúži na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s počítačmi a
inými zariadeniami, ak internetové pripojenie nie je k dispozícii. Spojenia sa môžu vykonať
prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia →
Mobilný prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač Mobilný prístupový bod zapnite túto funkciu.
• V stavovom riadku sa zobrazí
zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v
• Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, ťuknite na položku →
Konfigurovať mobilný prístupový bod a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte
heslo a ťuknite na položku Uložiť.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a zvoľte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
33
Sieťové pripojenie
Použitie zdieľania pripojenia cez USB
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom kábla
USB.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia.
2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
3 Označte možnosť Zdieľanie pripojenia USB.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí .
4 V počítači použite mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Použitie zdieľania pripojenia cez Bluetooth
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom
pripojenia Bluetooth. Presvedčite sa, že počítač, ku ktorému sa pripájate, podporuje funkciu
Bluetooth.
1 Spárujte zariadenie s druhým zariadením prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Ďalšie
informácie nájdete v časti Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth.
2 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia.
3 Označte možnosť Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth.
4 V pripojenom zariadení otvorte obrazovku nastavení Bluetooth, ťuknite na položku →
Prístup na internet.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí
.
5 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení.
34
Prispôsobenie
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
Spravovanie domovskej obrazovky
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na domovskú
obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, otvorte domovskú obrazovku, ťuknite na prázdne miesto a podržte ho,
ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte ho a potom ho presuňte na domovskú
obrazovku.
Presúvanie a odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Okrem toho môžete presunúť najčastejšie používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju potiahnite na položku
Odstrániť, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie priečinka
1 Na domovskej obrazovke ťuknutie na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju na položku Vytvoriť
priečinok, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku Hotovo.
35
Prispôsobenie
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potiahnite na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite na položku
Odstrániť v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Spravovanie obrazovky aplikácií
Zmena spôsobu usporiadania
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Zobraziť ako a vyberte spôsob usporiadania.
Skrytie aplikácií
Ak nechcete, aby sa na obrazovke aplikácií zobrazovali určité aplikácie, môžete ich skryť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Skryť aplikácie, vyberte aplikácie a potom ťuknite
na položku Hotovo.
Ak chcete zobraziť skryté aplikácie, ťuknite na položky → Zobr. skryté aplik., vyberte aplikácie a
potom ťuknite na položku Hotovo.
Presúvanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Upraviť. Ťuknite na položku, podržte ju a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na nový panel, potiahnite ju na položku Vytvoriť stránku, ktorá sa
zobrazí v hornej časti obrazovky.
Priečinky môžete presúvať iba v paneli Priečinky.
36
Prispôsobenie
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky
alebo uzamknutej obrazovky.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a potom ťuknite
na položku Tapety. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia →
Zobrazenie → Pozadie.
2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
3 Vyberte možnosť a obrázok.
4 Ťuknite na možnosť Nastaviť ako pozadie alebo Hotovo.
Zmena zvonení
Zmena zvonení prichádzajúcich hovorov a upozornení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zvuk.
Zvonenie prichádzajúceho hovoru nastavíte tak, že ťuknete na položku Zvonenia, zvolíte zvonenie
a potom ťuknete na tlačidlo Hotovo. Ak chcete ako zvonenie použiť skladbu uloženú v zariadení
alebo v konte, ťuknite na položku Pridať.
Zvonenie upozornenia nastavíte tak, že ťuknete na položku Oznámenia, zvolíte zvonenie a potom
ťuknete na tlačidlo Hotovo.
37
Prispôsobenie
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim
osobným údajom.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutá obrazovka → Uzamknutie
obrazovky a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia
pri každom odomykaní.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Vzor
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
PIN
Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným
zadaním.
Heslo
Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom
heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Používanie záložných kont
Záložné súbory s údajmi môžete preniesť zo svojho predošlého zariadenia do nového zariadenia
pomocou konta Google. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.
38
Prispôsobenie
Používanie aplikácie Samsung Smart Switch
Údaje z predošlého zariadenia môžete preniesť pomocou aplikácie Smart Switch do nového
zariadenia. Pre viac informácií navštívte internetovú stránku www.samsung.com/smartswitch.
V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart
Switch.
Použitie aplikácie Smart Switch Mobile
Táto aplikácia umožňuje preniesť súbory s údajmi z predošlého zariadenia iPhone alebo Android
do nového zariadenia. Aplikáciu možno prevziať z lokality GALAXY Apps alebo zo služby Obchod
Play.
1 Na displeji zaradenia ťuknite na aplikáciu Smart Switch Mobile.
2 Na displeji zariadenia vyberte možnosť v závislosti od typu predchádzajúceho zariadenia a
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak predchádzajúce zariadenie je zariadenie Android, v tomto zariadení musí byť nainštalovaná
aplikácia Smart Switch Mobile. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Použitie aplikácie Smart Switch na počítačoch
Pomocou tejto funkcie môžete importovať záložné súbory svojich údajov z počítača do
zariadenia (z vybraných mobilných zariadení výrobcu). Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality
www.samsung.com/smartswitch.
1 Zálohovanie údajov z predošlého zariadenia do počítača. Ďalšie informácie si vyžiadajte od
výrobcu zariadenia.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Pomocou USB kábla pripojte svoje súčasné zariadenie k počítaču.
4 V počítači kliknite na výrobcu predošlého zariadenia a preneste záložné súbory s údajmi do
svojho zariadenia podľa zobrazených pokynov.
39
Prispôsobenie
Používanie aplikácie Samsung Kies
Záložný súbor s údajmi importujte z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies, čím obnovíte
údaje vo svojom zariadení. Pomocou aplikácie Samsung Kies môžete údaje zálohovať aj do
počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies.
Nastavenie kont
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pridať konto a vyberte
službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a označte položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia, vyberte názov konta v časti
OSOBNÉ, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku → Odstr. konto.
40
Telefón
Uskutočňovanie hovorov
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku Klávesnica, zadajte telefónne číslo a potom ťuknutím na položku
uskutočnite hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
uskutočnite videohovor. Volať môžete aj
na telefónne čísla uvedené v zoznamoch Denníky, Obľúbené a Kontakty.
Zobrazenie denníkov hovorov a
správ.
Zobrazenie obľúbených kontaktov.
Zadajte číslo pomocou klávesnice.
Zobrazenie zoznamu kontaktov.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie
predchádzajúceho znaku.
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ťuknite na položku Denníky alebo Kontakty a presunutím telefónneho čísla doprava uskutočnite
hovor.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na položku Klávesnica.
Ťuknite na tlačidlo 0 a držte ho, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a
telefónne číslo a potom ťuknite na položku .
Ak chcete zablokovať odchádzajúce hovory, postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Hovor → Ďalšie nastavenia → Blokovanie hovorov. Potom vyberte typ hovorov a začiarknite
možnosť Medzinárodné hovory.
41
Telefón
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o odmietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky
Telefón → → Nastavenia → Hovor → Nastavenie správ na odmietnutie hovorov → .
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných
hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na Telefón → Denníky
a zobrazia sa zmeškané hovory.
Možnosti počas hovorov
Počas hlasového hovoru
Počas hlasového hovoru zariadenie automaticky zablokuje obrazovku, aby sa eliminovali nežiaduce
dotykové vstupy. Ak chcete odblokovať obrazovku, dvakrát ťuknite na položku .
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Pr. hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Reprod.: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora rozprávajte do
mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
42
Telefón
Počas videohovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• → Skryť: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
• → Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
• → Zachytiť obrázok: Zachytenie obrazu druhej strany.
• → Nahrať video: Zaznamenanie videa obrazu druhého používateľa.
• → Poznámka: Zadanie poznámky.
• → Správy: Odoslanie správy.
• → Klávesnica.: Otvorenie klávesnice.
• → Reproduktor je vypnutý / Reproduktor zap.: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora.
Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie
držte ďalej od uší.
• → Prepnúť na náhlavnú súpravu / Prepnúť na telefón: Prepnutie výstupu zvuku na
pripojenú náhlavnú súpravu Bluetooth alebo späť na reproduktor zariadenia.
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
43
Kontakty
Pridávanie kontaktov
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení
Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v
časti Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Kontakty.
2 Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
3 Ťuknite na položku Uložiť.
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Klávesnica zadajte číslo a ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Kontakty môžete importovať zo služieb ukladacieho priestoru do zariadenia alebo ich exportovať
zo zariadenia do služieb ukladacieho priestoru.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Kontakty.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Kontakty → Import/export a vyberte možnosť
importovania alebo exportovania.
44
Kontakty
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
Pridávanie skratiek kontaktov na domovskú obrazovku
Na domovskú obrazovku môžete pridať odkazy na kontakty, s ktorými často komunikujete.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Kontakty.
2 Vyberte kontakt.
3 Ťuknite na položku → Pridať odkaz na domovskú obrazovku.
45
Správy a e-mail
Správy
Odosielanie správ
Odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku .
3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zadanie príjemcov.
Výber kontaktov zo zoznamu
kontaktov.
Zadanie správy.
Odoslanie správy.
Pripojiť súbory.
4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku
.
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu. Vybratím kontaktu zobrazíte správy
od danej osoby.
Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ.
Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, počas zobrazovania správy ťuknite na položku .
46
Správy a e-mail
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ťuknite na položku
Ďalší. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku Manuálne nastavenie.
Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
→ Správa kont →
.
Ak máte viac ako jedno e-mailové konto, jedno môžete nastaviť ako predvolené. Postupne ťuknite
na položky → Správa kont, vyberte konto a potom označte položku Predvolené konto.
Odosielanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zostaviť správu, ťuknite na položku
v dolnej časti obrazovky.
Správy uložiť na neskoršie
doručenie.
Odstránenie správy.
Priložiť obrázky, videá a ďalšie
položky.
Odoslanie správy.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridať príjemcov.
Pridať kópiu alebo skrytú kópiu.
Zadať predmet.
Príjemcov pridať zo zoznamu
kontaktov.
Zadanie správy.
47
Správy a e-mail
Čítanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na , vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete
manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.
Odstránenie správy.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov alebo zobraziť
ďalšie možnosti.
Otvorenie alebo stiahnutie príloh.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Preposlanie správy.
Odpovedanie všetkým príjemcom.
Prechod na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu správu.
Odpovedanie na správu.
48
Fotoaparát
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
Zobrazenie
aktuálneho režimu.
Začať nahrávanie
videa.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Nasnímanie
fotografie.
Zmena režimu
fotografovania.
Zmena nastavení
fotoaparátu.
Zobrazte nasnímané
fotografie a videá.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
49
Fotoaparát
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustite aplikáciu Fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu. Ak sa položka
nezobrazuje, otvorte obrazovku aplikácií, ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutá
obrazovka a potom začiarknite možnosť Odkaz na fotoaparát.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Režimy snímania
Auto
Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim
fotografie.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
→ Auto.
Krásna tvár
Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť jemnejšie
obrázky.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
50
→ Krásna tvár.
Fotoaparát
Panoráma
Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií. Zariadenie fotografiu
identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
→ Panoráma.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo hladká
stena.
Najlepšia fotografia
Tento režim slúži na vytvorenie série fotografií a uloženie najlepšej z nich. Ak chcete zobraziť ďalšie
fotografie v sérii, posúvajte doľava alebo doprava. Zariadenie odporučí najlepšiu fotografiu a určí
ju pomocou ikony .
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
→ Najlepšia fotografia.
Sériové snímanie
Pomocou tohto režimu môžete vytvárať série fotografií pohybujúcich sa objektov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
→ Sériové snímanie.
Pevne držte zariadenie a stlačte a podržte tlačidlo spúšte. Nasníma sa tak viacero fotografií po
sebe.
Šport
Pomocou tohto režimu môžete snímať fotografie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
51
→ Šport.
Fotoaparát
Nastavenia fotoaparátu
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Fotoaparát → . Niektoré z nasledujúcich možností
nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie
rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Režimy merania: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.
S vyvážením na stred meranie svetla na pozadí v strede scény. Bodové meranie svetla na
konkrétnom mieste. Maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• Ťuknutím fotograf.: Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie.
Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Režim nahrávania: Zmena režimu nahrávania.
• Efekty: Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
• Blesk: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Lokalizačné značky: Nastavenie zariadenia tak, aby k fotografii pripojilo značku o polohe.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Keď zdieľate fotografiu s pripojenou značkou o polohe, informácie o polohe môžu byť
viditeľné pre ostatných.
52
Fotoaparát
• Uložiť ako prevrátené: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej
scény. Táto funkcia je dostupná len pri použití predného fotoaparátu.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
53
Galéria
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Galéria a vyberte obrázok alebo video.
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
.
Ak chcete skryť alebo zobraziť ponukový riadok a zobraziť miniatúrnu ukážku, ťuknite na
obrazovku.
Úprava obrázku.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Poslať obrázok ostatným.
Odstrániť obrázok.
Miniatúrne ukážky obrázkov a
videa
54
Užitočné aplikácie a funkcie
Plánovač S
Vytvorenie udalostí alebo úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku . Poprípade vyberte dátum, ktorý neobsahuje žiadne udalosti alebo
úlohy a znova ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
.
3 Vyberte buď udalosť alebo úlohu a zadajte podrobnosti.
• Pridať udalosť: Nastavenie dátumu začatia a ukončenia udalosti. Môžete nastaviť
nastavenie pre voliteľné opakovanie.
• Pridať úlohu: Pridanie úlohy, ktorú máte v daný deň urobiť. Môžete nastaviť nastavenie
pre voliteľnú prioritu.
Výber položky.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Zadanie názvu.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo Uložiť uložíte udalosť alebo úlohu.
55
Užitočné aplikácie a funkcie
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete udalosti a úlohy synchronizovať so svojimi kontami, ťuknite na možnosť →
Synchronizovať.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, ťuknite na možnosti → Kalendáre →
Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým chcete synchronizovať a prihláste sa. Po pridaní
konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.
Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, otvorte obrazovku aplikácií, ťuknite na možnosť
Nastavenia a potom vyberte službu konta v časti OSOBNÉ.
Internet
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku. Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na ikonu
vyhľadávacieho nástroja vedľa riadku s webovou adresou.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK. Ak chcete internet
prehľadávať hlasom, ťuknite na
.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Otvoriť aplikáciu Zobraziť ďalšie
okná.
Prečítať článok v režime čítania.
Prístup k ďalším možnostiam.
Označiť aktuálnu webovú stránku
záložkou.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Otvoriť domovskú stránku.
Prechod na skôr navštívenú
stránku.
Zobrazte svoje záložky a najnovšiu
históriu pripojenia k internetu.
56
Užitočné aplikácie a funkcie
Video
Prehrávanie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Zmena pomeru strán.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Otočenie orientácie
obrazovky.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video
dozadu.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video
dopredu.
57
Užitočné aplikácie a funkcie
Hodiny
Budík
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Budík.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku Uložiť. Ak
chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku
vedľa
budíka.
• Posunúť budík: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas a tón inteligentného budíka. Inteligentný budík sa zapne s
nízkou hlasitosťou pár minút pred zapnutím naplánovaného vopred nastaveného zvonenia.
Hlasitosť inteligentného budíka sa postupne zvyšuje, kým ho nevypnete, alebo kým nezačne
zvoniť vopred nastavené zvonenie.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak ste možnosť posunutia
budíka zapli skôr, položku
presuňte mimo veľkého kruhu a budenie zopakujte po uplynutí
určeného časového úseku.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na položky → Vybrať, vyberte budíky a potom ťuknite na položku
.
Svetový čas
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Svetový čas.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.
58
Užitočné aplikácie a funkcie
Odstránenie hodín
Postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku
.
Stopky
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Stopky.
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku Spustiť. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku Okruh.
Ťuknutím na položku Stop meranie trvania zastavíte. Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na
položku Vynulovať.
Časovač
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Časovač.
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku Spustiť.
Po spustení časovača potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie
Rotácia obrazu, postupne ťuknite na položky → Vedecká kalkulačka.
59
Užitočné aplikácie a funkcie
Poznámka
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať poznámky a organizovať ich podľa kategórií.
Ťuknite na položku Poznámka na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• : Vložiť obrázky.
• : Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku Uložiť.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom do jej obsahu.
Vyhľadávanie poznámok
Ťuknite na položku
ktoré ho obsahujú.
v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok,
Rádio
Počúvanie FM rádia
Ťuknite na položku Rádio na obrazovke aplikácií.
Pred použitím tejto aplikácie musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.
Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
60
Užitočné aplikácie a funkcie
Ťuknutím na položku
zapnite FM rádio. Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú
stanicu a ťuknutím na položku sa vrátite na obrazovku FM rádia.
Nastavenie hlasitosti.
Nahrávanie skladby z FM rádia.
Prístup k ďalším možnostiam.
Manuálne zadanie frekvencie
rozhlasovej stanice.
Pridanie aktuálnej rozhlasovej
stanice do zoznamu obľúbených
staníc.
Jemné naladenie frekvencie.
Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Pozrite si zoznam dostupných
staníc.
Zobrazenie zoznamu obľúbených
staníc.
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej
stanice.
Vyhľadávanie rozhlasových staníc
Ťuknite na položku Rádio na obrazovke aplikácií.
Postupne ťuknite na položky → Vyhľadať a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio
automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku
obrazovku FM rádia.
61
sa vrátite na
Užitočné aplikácie a funkcie
Hlasový záznamník
Nahrávanie hlasových poznámok
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu. Ak chcete nahrávanie
pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zrušiť, ťuknite na položku . Ak chcete
nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
Prístup k ďalším možnostiam.
Uplynulý čas nahrávky
Spustenie nahrávania.
Zobrazenie zoznamu hlasových
poznámok.
Prehrávanie hlasových poznámok
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku
a vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.
• /
: Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
• /
: Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.
62
Užitočné aplikácie a funkcie
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie kont.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, otvorte hlavnú obrazovku príslušnej aplikácie a
ťuknite na položky → Pomoc.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Google+
Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež
zálohovať svoje fotografie a videá a viac.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.
Filmy Play
Sledujte videá uložené vo vašom zariadení a preberajte rôzny obsah na sledovanie z aplikácie
Obchod Play.
Knihy Play
Preberať rôzne knihy z aplikácie Obchod Play a čítať ich.
63
Užitočné aplikácie a funkcie
Kiosk Play
Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.
Hry Play
Preberať hry z aplikácie Obchod Play aj hrať ich s inými.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a
nahrali ich na Google+.
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
Nastavenia Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
64
Pripojenie k iným
zariadeniam
Bluetooth
O funkcii Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
65
Pripojenie k iným zariadeniam
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth, ťuknutím
na prepínač Bluetooth ju aktivujte a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak chcete zariadenie pre iné zariadenia nastaviť ako viditeľné, ťuknite na názov zariadenia.
2 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak vaše zariadenia bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Na obidvoch zariadeniach spárovanie potvrďte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Zvoľte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete
spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Alebo svoje zariadenie nastavte ako viditeľné pre
iné zariadenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.
66
Pripojenie k iným zariadeniam
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijatý
obrázok sa uloží do priečinka Galéria → Download.
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth.
V zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, párovanie s ktorým chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Wi-Fi Direct
Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi, a potom ťuknutím
na prepínač Wi-Fi aktivujte túto funkciu.
2 Ťuknite na položky
→ Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
3 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Ak chcete pripojiť viac zariadení, ťuknite na položky → Viacnásobné pripojenie.
Ak chcete zmeniť názov zariadenia, postupne ťuknite na položky → Premenovať
zariadenie.
4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
67
Pripojenie k iným zariadeniam
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie
sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Zvoľte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Prijatý obrázok sa uloží do priečinka Galéria → Download.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položky → Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam s pripojenými zariadeniami.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, postupne ťuknite na položky Ukončiť pripojenie → OK.
68
Pripojenie k iným zariadeniam
NFC
O funkcii NFC
Zariadenie umožňuje načítavať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste
nepoškodili NFC anténu.
Používanie funkcie NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov. Ak do zariadenia vložíte kartu SIM alebo USIM s funkciou
umožňujúcou vykonávanie platieb, zariadenia môžete používať na pohodlné platenie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC, a potom ťuknutím na
prepínač NFC aktivujte túto funkciu. Poprípade otvorte panel oznámení a ťuknutím na funkciu
NFC ju aktivujte.
Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti tagu NFC. Zobrazia sa
informácie z tagu.
Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude
schopné prečítať tagy NFC alebo prijímať údaje.
69
Pripojenie k iným zariadeniam
Nakupovanie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať ďalšie informácie o tejto službe, obráťte sa na
svojho poskytovateľa služieb.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC, a potom ťuknutím na
prepínač NFC aktivujte túto funkciu. Poprípade otvorte panel oznámení a ťuknutím na funkciu
NFC ju aktivujte.
Dajte oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti značky NFC.
Ak chcete nastaviť aplikáciu predvoleného spôsobu platieb, ťuknite na položku Ťuknúť a zaplatiť
a vyberte aplikáciu.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
Posielanie dát
Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a
kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC, a potom ťuknutím
na prepínač NFC aktivujte túto funkciu. Poprípade otvorte panel oznámení a ťuknutím na
funkciu NFC ju aktivujte.
2 Ťuknite na položku Android Beam a zapnite funkciu ťuknutím na prepínač Android Beam.
3 Zvoľte položku a skontaktujte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
70
Pripojenie k iným zariadeniam
Aplikácia Mobile printing
Zariadenie pripojte k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov tlačiarne
Pridajte doplnky pre tlačiarne, ku ktorým chcete zariadenie pripojiť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Tlač → Pridať tlačiareň a vyhľadajte
doplnok tlačiarne na lokalite Obchod Play. Vyberte doplnok tlačiarne a nainštalujte ho.
Pripojenie k tlačiarni
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Tlač, vyberte doplnok
tlačiarne a potom ho zapnite ťuknutím na prepínač v pravom hornom rohu obrazovky. Zariadenie
vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie. Vyberte tlačiareň,
ktorú chcete použiť ako predvolenú tlačiareň.
Ak chcete pridať tlačiarne ručne, vyberte doplnok tlačiarne, ťuknite na položky → Pridať
tlačiareň → , zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, vyberte doplnok tlačiarne a ťuknite na položky → Nastavenia
tlače.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky → Tlač
a potom vyberte tlačiareň.
71
Zariadenie a správca dát
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Aktualizácia softvéru → Aktualizovať.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti
Samsung. Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung
Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom
okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Viac informácií o
postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
72
Zariadenie a správca dát
Prenos súborov medzi zariadením a počítačom
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
• Neodpájajte zariadenie od počítača počas prehrávania súborov uložených v zariadení
na pripojenom počítači. Po dokončení prehrávania súboru odpojte zariadenie od
počítača.
• Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
73
Zariadenie a správca dát
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach spoločnosti Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z
webovej lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Zálohovanie a obnova dát
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr.
1 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie a začiarnite možnosť Zálohovať moje údaje.
3 Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné
konto.
Ak chcete obnoviť údaje, v sprievodcovi inštaláciou sa prihláste na svoje konto Google.
Sprievodcu inštaláciou môžete spustiť a otvoriť tak, že v zariadení obnovíte údaje na
továrenské nastavenie. Ak sa na svoje konto Google neprihlásite v sprievodcovi inštaláciou,
zálohované údaje nemožno obnoviť.
74
Zariadenie a správca dát
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → Resetovať zariadenie → Vymazať všetko. Zariadenie sa
reštartuje automaticky.
75
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
PRIPOJENIA
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač Wi-Fi.
Zariadenie dokáže udržiavať stabilné sieťové pripojenie automatickým výberom siete Wi-Fi alebo
mobilnej siete a použiť najsilnejší signál. Ak chcete automaticky prepnúť medzi sieťami, začiarknite
možnosť Inteligentné prepínanie sietí.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .
• Vyhľadať: Vyhľadávanie dostupných sietí.
• Wi-Fi Direct: Aktivácia siete Wi-Fi Direct a priame pripojenie zariadení cez Wi-Fi, aby bolo
možné zdieľať súbory.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Ťuknite na položku → Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku.
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie
nastavené na používanie mobilných sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
76
Nastavenia
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Bluetooth a potom ju aktivujte ťuknutím
na prepínač Bluetooth.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov pomocou funkcie Bluetooth.
Zdieľanie pripojenia
Na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete
svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie
pripojenia.
Na obrazovke Nastavenia ťuknite na možnosť Zdieľanie pripojenia.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete
Wi-Fi. Túto funkciu možno použiť, keď sieťové pripojenie nie je k dispozícii.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na
zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Letový režim.
77
Nastavenia
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Využitie dát.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Nast. dát. limit mobil. spojenia: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
• Cyklus používania dát: Nastavenie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie
využitia dát medzi periódami.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Dátový roaming: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
• Obmedziť dát. pren. na pozadí: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí
pri používaní mobilnej siete.
• Automatická synchronizácia údajov: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej
synchronizácie aplikácií, ako napríklad kalendár alebo e-mail. Postupným ťuknutím na položky
Nastavenia → OSOBNÉ môžete vybrať, ktoré informácie sa synchronizujú pre jednotlivé
kontá.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát
prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
• Mobilné prístupové body: Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám
spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.
Miesto
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Miesto a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač Miesto.
• Režim: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
• NEDÁVNE ŽIAD. O INF. O POLOHE: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o vašej
aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
• LOKALIZAČNÉ SLUŽBY: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
78
Nastavenia
NFC
Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať značky NFC obsahujúce informácie.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky NFC a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC.
• Android Beam: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových
stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
• Ťuknúť a zaplatiť: Nastavenie predvoleného spôsobu platieb.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Ak chcete tlačiť súbory,
môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo pridať tlačiareň manuálne.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Tlač.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Ďalšie siete.
Predvolená aplikácia pre správy
Zvoľte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.
79
Nastavenia
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Dátový roaming: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a manuálne zaregistrovanie siete.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
ZARIADENIE
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zvuk.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Zvonenia: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
• Oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a zmeškané
hovory.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuk zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní
alebo odomykaní dotykového displeja.
80
Nastavenia
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zobrazenie.
• Pozadie:
– – Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
– – Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
– – Domovská a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku
a uzamknutú obrazovku.
• Panel oznámení: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení
zobrazenia zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri jeho nabíjaní
alebo po pripojení k stolnému doku.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
81
Nastavenia
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zamknutá obrazovka.
• Uzamknutie obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Duálne hodiny: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo duálne hodiny.
• Zobraziť dátum: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
• Odkaz na fotoaparát: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo odkaz na fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Informácie o vlastníkovi: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
Hovor
Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Hovor.
• Nastavenie správ na odmietnutie hovorov: Pridanie alebo úprava správy odoslanej pri
odmietnutí hovoru.
• Prijímanie/ukončovanie hovorov:
– – Tlačidla Domov: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení tlačidla Domov.
– – Stlač. tlačidla napájania: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením
vypínacieho tlačidla.
82
Nastavenia
• Ďalšie nastavenia:
– – ID volajúceho: Zobrazenie vášho čísla ostatným účastníkom odchádzajúcich hovorov.
– – Presmerovanie hovorov: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
– – Autom. predvoľba oblasti: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo
automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
– – Blokovanie hovorov: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
– – Čakajúci hovor: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného
hovoru.
– – Čísla pevnej voľby: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN)
na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie čísla PIN2 dodaného s kartou
SIM alebo USIM.
• Vyzv. tóny a tóny klávesn.:
– – Vyzváňacie tóny: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
– – Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
– – Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Skryť moje video: Vyberte obrázok, ktorý sa zobrazí ostatným.
• Odkazová služba: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
• Nastavenia hlasovej pošty: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky.
Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Správca aplikácií.
83
Nastavenia
OSOBNÉ
Pridať konto
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Pridať konto.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zálohovanie a resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
Zjednodušenie ovládania
Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zjednodušenie ovládania.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybraté ponuky zjednodušenia
ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
• Prijímanie/ukončovanie hovorov:
– – Tlačidla Domov: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení tlačidla Domov.
– – Stlač. tlačidla napájania: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením
vypínacieho tlačidla.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory
alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
• SLUŽBY: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.
84
Nastavenia
• TalkBack: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Ak chcete zobraziť
informácie pomocníka a naučiť sa používať túto funkciu, ťuknite na položky Nastavenia →
Spustiť návod na použív. funkcie Explore by touch.
• Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané
heslo nahlas.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
• Zväčšovacie gestá: Nastavenie zariadenia tak, aby zväčšilo obrazovku a priblížilo konkrétnu
oblasť.
• Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po
stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma
prstami.
• Možn. prev. textu na reč:
– – PREFEROVANÝ NÁSTROJ TTS: Výber funkcie nástroja prevodu textu na reč. Ak chcete
zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
– – Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
– – Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
– – Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu aktuálneho jazyka nastaveného pre funkciu
prevodu textu na reč.
• Oznámenie bleskom: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú
správu alebo oznámenie.
• Vypnúť všetky zvuky: Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia,
napríklad zvukov médií a hlasu volajúceho počas hovoru.
• Titulky Google (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
• Mono zvuk: Zariadenie nastavte tak, aby po pripojení náhlavnej súpravy prepínalo
stereofónny a monofónny výstup.
• Vyváženie zvuku: Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní
duálnej náhlavnej súpravy.
• Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na
obrazovku.
• Ovládanie interakcií: Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií
obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.
85
Nastavenia
SYSTÉM
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Jazyk a vstup.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Slovenčina: Výber predvoleného usporiadania klávesnice.
• Vyberte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané
alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Automatická kapitalizácia: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
86
Nastavenia
• Swype:
– – Žiadny: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
– – Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
Hlas. zadávanie textu Google
Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku
.
• Zvoľte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
Hlasové hľadanie
• Jazyk: Výber jazyka na rozpoznávanie hlasu.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
• Rozpoznanie výrazu „Ok Google“: Nastavenie zariadenia na spustenie hlasového
rozpoznávania po vyslovení príkazu na zobudenie, počas používania aplikácie vyhľadávania.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Blokovať urážlivé slová: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• Náhlavná súprava Bluetooth: Zariadenie nastaviť tak, aby umožňovalo hlasový vstup
vyhľadávania kľúčových slov pomocou slúchadiel Bluetooth s mikrofónom Bluetooth po ich
pripojení.
87
Nastavenia
Možn. prev. textu na reč
• PREFEROVANÝ NÁSTROJ TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia
nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Aut. nast. časového pásma: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
88
Nastavenia
Režim extrémneho šetrenia energie
Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho
usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii. Ďalšie informácie nájdete v časti
Režim extrémneho šetrenia energie.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Režim extrémneho šetrenia energie a potom
ju aktivujte ťuknutím na prepínač Režim extrémneho šetrenia energie.
Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa
zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia
a prevádzkových podmienok.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Batéria.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Ukladací priestor.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
89
Nastavenia
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zabezpečenie.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Overenie aplikácií: Nastavenie zariadenia tak, aby pred nainštalovaním aplikácií kontrolovalo,
či je ich obsah škodlivý.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá
pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
– – Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá
pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
– – Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo
USIM.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní
zobrazovali.
90
Nastavenia
• Aktual. politiky zabezp.: Nastavenie zariadenia tak, aby kontrolovalo a preberalo aktualizácie
zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o
zabezpečení spoločnosti Samsung.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštalovať z úložného priestoru zariadenia: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených
v ukladacom priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zaradenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Informácie o zariadení.
91
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia.
Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód
PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu
úplne nabite.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
92
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo
a nereaguje, podržte naraz stlačené Vypínacie tlačidlo a Tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako
7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť údaje od
výrobcu → Resetovať zariadenie → Vymazať všetko. Pred obnovením údajov od výrobcu si
nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
93
Riešenie problémov
Počas hovoru počuť ozvenu
Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
94
Riešenie problémov
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť, ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a
dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
95
Riešenie problémov
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie
Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10, alebo novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
96
Riešenie problémov
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
97
Autorské práva
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising