Samsung | SM-G900F | Samsung SM-G900F Užívateľská príručka (Marshmallow)

SM-G900F
Používateľská príručka
Slovak. 04/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Informácie o tejto príručke
Prispôsobenie
Začíname
8
Popis zariadenia
10
Tlačidlá
11
Obsah balenia
12
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
15
Nabíjanie batérie
18
Vloženie pamäťovej karty
20
Zapnutie a vypnutie zariadenia
20
Držanie zariadenia
21
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
37
Prepnutie do jednoduchého režimu
37
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
40
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
41
Nastavenie tapety
41
Zmena zvonení
42
Nastavenie kont
42
Premiestňovanie kontaktov z iných
zariadení do vášho zariadenia
Sieťové pripojenie
44
Pripojenie k mobilnej sieti
44
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Základy
45
Používanie funkcie zvýšenia rýchlosti
preberania
22
Používanie dotykového displeja
46
25
Indikačné ikony
Používanie funkcie inteligentného
prepínača sietí
26
Panely oznámení a rýchleho nastavenia
46
28
Domovská obrazovka a obrazovka
aplikácií
Zdieľanie pripojení zariadení a
používanie mobilných prístupových
bodov
31
Otváranie aplikácií
31
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
33
Zadávanie textu
Pohyby a používanie funkcií
35
Používanie funkcie šetrenia energie
49
Pohyby na ovládanie zariadenia
36
Prístup k informáciám o pomoci
53
Bezdotykové zobrazenie
53
Viac okien
57
Panel s nástrojmi
58
Ovládanie jednou rukou
59
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
2
Obsah
Telefón
Galéria
60
Uskutočňovanie hovorov
84
Zobrazovanie obsahu na zariadení
63
Prijímanie hovorov
86
Úprava obsahu na zariadení
64
Počas hovoru
Internet a sociálne siete
Kontakty
88
Internet
65
Pridávanie kontaktov
89
Chrome
65
Správa kontaktov
89
Hangouts
Správy a e-mail
S Health
67
Správy
90
O aplikácií S Health
69
E-mail
90
Spustenie aplikácie S Health
70
Gmail
91
Používanie S Health
92
Meranie vykonaných krokov
93
Používanie ďalších ponúk
Fotoaparát
71
Fotografovanie a nahrávanie videa
73
Používanie efektu HDR (zvýraznený
odtieň)
73
Použitie režimu selektívne zaostrenie
75
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej
obrazovky
75
Používanie režimu snímania
76
Používanie režimu Snímanie a úpravy
78
Používanie režimu duálneho fotoaparátu
79
Používanie režimu Virtuálna prehliadka
81
Použitie efektov filtra
81
Používanie funkcie transfokácie
82
Používanie režimu diaľkového hľadáčika
83
Zmena nastavení fotoaparátu
Hlasové funkcie
94
S Voice
96
Hlasový záznamník
98
Hlasové vyhľadávanie
98
Režim auta
Multimédiá
103 Hudba
105 Video
106YouTube
107 Flipboard
107Google+
3
Obsah
Pripojenie k iným
zariadeniam
107 Fotky
108 Hry Play
108 Hudba Play
131 NFC
108 Kiosk Play
133 Bluetooth
136 S Beam
137 Rýchlo pripojiť
Zabezpečenie
139 Peel Smart Remote
109 Snímač odtlačkov
142 Screen Mirroring
112 Súkromný režim
144 Používanie funkcie tlače z mobilných
zariadení
Bezpečnosť
114 Tiesňový režim
Zariadenie a správca dát
116 Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc
145 Aktualizácia zariadenia
117 Upozornenia na nepriaznivé počasie
(Geosprávy)
146 Prenos súborov medzi zariadením a
počítačom
147 Zálohovanie a obnova údajov
148 Resetovanie dát
Pomôcky
119 S Finder
120 Plánovač S
Nastavenia
122 Kalkulačka
149 Informácie o nastaveniach
123 Hodiny
149 Rýchle nastavenia
124 Drive
149 Sieťové pripojenia
124 Dropbox
153 Pripojenie a zdieľanie
125Google
154 Zvuk a zobrazenie
126 Detský režim
159 Prispôsobenie
127 Lupa
160 Pohyb
128 Mapy
161 Používateľské a záložné
128 Poznámka
162 Systém
129 Moje súbory
168 Aplikácie
4
Obsah
Zjednodušenie ovládania
169 Zjednodušenie ovládania
170 Používanie tlačidla Domov na otváranie
ponúk zjednodušenia ovládania
170 Aplikácia TalkBack
180 Zmena veľkosti písma
181 Zväčšovanie obrazovky
181 Nastavenie pripomenutí oznámení
181 Obrátenie farieb displeja
182 Nastavenie farieb
182 Nastavenie oznamovania bleskom
182 Vypnúť všetky zvuky
183 Prispôsobenie nastavení titulkov
183 Nastavenie vyváženia zvuku
184 Použitie monofónneho zvuku
184 Použitie detektora detského plaču
184 Použitie pomocných ponúk
186 Zapnutie obrazovky pomocou funkcie
ovládania gestami
186 Nastavenie možnosti ťuknutia a
oneskoreného podržania
186 Použitie režimu ovládania interakcie
187 Prijímanie alebo ukončenie hovorov
187 Použitie režimu jedného ťuknutia
188 Konfigurovanie nastavení zjednodušenia
ovládania
189 Používanie ďalších užitočných funkcií
Riešenie problémov
5
Informácie o tejto príručke
Toto zariadenie poskytuje mobilnú komunikáciu a mediálne služby prostredníctvom najnovších
štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni.
Táto používateľská príručka a informácie dostupné na lokalite www.samsung.com obsahujú
podrobnosti o funkciách a vlastnostiach zariadenia.
• Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo
softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať
dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej
tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
6
Informácie o tejto príručke
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
7
Začíname
Popis zariadenia
Infračervené LED
Senzor
vzdialenosti/svetla/gest
Indikačná LED
Predný fotoaparát
Slúchadlo
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo Domov (snímač
na rozpoznávanie
odtlačkov prstov)
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Spustené
aplikácie
Mikrofón
Multifunkčný konektor
Konektor pre slúchadlá
Mikrofón
GPS anténa
Zadný fotoaparát
Tlačidlo hlasitosti
Blesk
Zadný kryt
Anténa NFC (na batérii)
Slúchadlo
Vnútorná anténa
8
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Nepoužívajte ochranné prvky obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača.
Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
Ak do zariadenia vnikne voda alebo prach, zariadenie sa môže poškodiť. Dôkladne dodržiavajte
tieto pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a zachovala sa odolnosť zariadenia voči vode a
prachu.
• Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 1 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie ako
30 minút.
• Uistite sa, že zadný kryt a kryty multifunkčného konektora sú pevne zatvorené. V opačnom
prípade nemusia poskytnúť ochranu pred vodou a prachom.
• Neponárajte zariadenie pod vodu na dlhú dobu.
• Zariadenie nevystavujte silnému vodnému tlaku, ako sú napríklad tečúca voda z vodovodu,
morské vlny alebo vodopád.
• Neotvárajte kryty zariadenia, keď je zariadenie pod vodou alebo vo veľmi vlhkých
prostrediach, ako sú napríklad kúpaliská alebo kúpeľne.
• Zadný kryt neotvárajte mokrými rukami a ani v prípade, keď je zariadenie mokré.
• Gumené tesnenie zadného krytu je dôležitý komponent zariadenia. Pri otváraní a zatváraní
zadného krytu dajte pozor, aby sa gumené tesnenie nepoškodilo. Dbajte aj na to, aby sa
na gumenom tesnení nenachádzali nečistoty, napríklad piesok alebo prach, aby nedošlo k
poškodeniu zariadenia.
• Neodpájajte a nevyberajte kryt multifunkčného konektora zo zariadenia.
• Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa
zariadenie namočí do inej kvapaliny ako voda, okamžite ho opláchnite vodou a
dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Nedodržanie pokynov týkajúcich sa
opláchnutia zariadenia vodou a následného vysušenia môže spôsobiť nefunkčnosť
zariadenia a poškodenie jeho povrchovej úpravy.
• Zadný kryt a kryt multifunkčného konektora sa pri páde alebo náraze zariadenia môže
uvoľniť. Dbajte na to, aby boli všetky kryty správne zarovnané a pevne zatvorené.
9
Začíname
• Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón prípadne slúchadlo, zvuk
nemusí byť počas hovoru počuť. Mikrofón a slúchadlo vyčistite a osušte suchou handričkou.
• Kvôli vodeodolnej konštrukcii môže zariadenie za určitých podmienok vibrovať. Vibrácie sú za
takýchto podmienok, napríklad pri príliš vysokej úrovni hlasitosti, normálne a neovplyvňujú
výkon zariadenia.
• Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, ak sa zariadenie používa vo
vode alebo v iných kvapalinách.
• Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých
okolností je odolné voči vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP67 podľa
predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytmi
[kód IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 meter, po dobu 30 minút).
Napriek tejto klasifikácii zariadenie nie je za žiadnych okolností odolné voči poškodeniu
vodou.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Spustené
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie.
Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do
režimu uzamknutia.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
• Stlačením odomknete zariadenie. Po vypnutí dotykového
displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Dvojitým stlačením tlačidla spustíte aplikáciu S Voice.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
10
Začíname
Tlačidlo
Funkcia
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Batéria
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Niektoré príslušenstvo,
ako napríklad dokovacie zariadenia, nemusia mať rovnakú certifikáciu odolnosti proti
vode a prachu.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
11
Začíname
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných
telefonických služieb a pribalenú batériu.
• So zariadením možno používať len karty microSIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb.
Podrobnosti o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Odstráňte zadný kryt.
Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
Zadný kryt príliš neohýbajte, ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.
12
Začíname
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
3 Vložte batériu.
2
1
13
Začíname
4 Znova nasaďte zadný kryt.
2
1
Zatlačte kryt
Zarovnať
• Uistite sa, že zadný kryt je pevne zatvorený.
• So zariadením používajte len zadné kryty a príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung.
Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vyberte batériu.
3 Kartu SIM alebo USIM zatlačte prstom a potom ju vytiahnite.
14
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho
pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
1 K nabíjaciemu adaptéru USB pripojte kábel USB.
2 Otvorte kryt multifunkčného konektora.
3 Ak používate USB kábel, pripojte ho k pravej strane multifunkčného konektora, ako je to
znázornené na nasledujúcom obrázku.
15
Začíname
• Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Skontrolujte, či je zadný kryt a kryt multifunkčného konektora pevne zatvorený, aby
do zariadenia nevnikla voda a prach. Cez otvorené alebo uvoľnené kryty môže do
zariadenia vniknúť voda a prach a spôsobiť jeho poškodenie.
• Dajte pozor, aby ste nepoškodili alebo neodpojili kryt multifunkčného konektora.
Poškodený alebo chýbajúci kryt môže byť príčinou poškodenia zariadenia vodou.
4 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
5 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
16
Začíname
6 Zatvorte kryt multifunkčného konektora.
Uistite sa, že kryt multifunkčného konektora je pevne zatvorený.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
17
Začíname
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
18
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke ťuknite
na položky Menu → Nastavenia → Ukladací priestor → Karta SD → Odpojiť.
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vytiahnite pamäťovú kartu.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Ukladací priestor → Karta
SD → Formátovať → FORMÁTOVAŤ.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti
používateľa.
19
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Držanie zariadenia
Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením
alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
20
Začíname
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.
Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo pohnite
prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutej obrazovky.
Kód odomknutia na odomknutie zariadenia je možné zmeniť. Podrobnosti nájdete v časti Zmena
spôsobu uzamknutia obrazovky.
21
Základy
Používanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
• Na používanie dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
22
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete ikonu alebo miniatúru presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite
ju na požadované miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
23
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
24
Základy
Indikačné ikony
Ikony zobrazujúce sa v stavovom riadku poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie
používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
Pripojená je sieť LTE (pre modely, ktoré podporujú službu LTE)
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Funkcia Prehľadávanie je aktivovaná
Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
Nová textová alebo multimediálna správa
25
Základy
Ikona
Význam
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Panely oznámení a rýchleho nastavenia
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol.
Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji zdola nahor.
26
Základy
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie Nastavenia.
Aktivovať alebo deaktivovať
možnosti. Ťuknite na možnosti a podržte ich, aby sa zobrazili
podrobnejšie nastavenia.
Zobraziť všetky tlačidlá rýchlych
nastavení.
Spustenie aplikácie S Finder.
Spustenie aplikácie Rýchlo
pripojiť.
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne postupy.
Nastavenie jasu.
Vymazať všetky oznámenia.
Používanie panela rýchleho nastavenia
Na paneli oznámení je k dispozícii niekoľko tlačidiel rýchleho nastavenia. Ak chcete zobraziť
alebo získať prístup k ďalším tlačidlám rýchleho nastavenia, otvorte panel rýchleho nastavenia.
Po otvorení panela rýchleho nastavenia môžete aktivovať alebo deaktivovať rôzne funkcie alebo
konfigurovať nastavenia.
Ak chcete otvoriť panel rýchleho nastavenia, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol.
Ak chcete panel rýchleho nastavenia zatvoriť, prstom potiahnite po displeji zdola nahor.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel na paneli rýchleho nastavenia, ťuknite na položku
ťuknite a podržte položku a potom ju presuňte na iné miesto.
27
,
Základy
Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa
na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú
konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.
Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava. Ohľadom prispôsobenia domovskej obrazovky si pozrite časť Spravovanie domovskej
obrazovky a obrazovky aplikácií, kde nájdete ďalšie podrobnosti.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátory na obrazovke
Obľúbené aplikácie
28
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke ťuknite a podržte prst na prázdnej oblasti alebo stiahnite prsty k sebe,
čím získate prístup k možnostiam dostupným na domovskej obrazovke.
Aplikácia Flipboard Briefing
Táto aplikácia umožňuje v rôznych kategóriách zobrazovať najnovšie články. Pomocou tejto
aplikácie môžete získavať aktuálne správy, ktoré vás zaujímajú.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku
alebo prstom potiahnite doprava a otvorte
aplikáciu Flipboard Briefing.
2 Pri spúšťaní tejto funkcie po prvý krát ťuknite na položku START READING.
3 Ak chcete v každej kategórii správ prehľadávať články, potiahnite prstom nahor.
Ak chcete deaktivovať aplikáciu Flipboard Briefing, na domovskej obrazovke ťuknutie
na prázdnu oblasť a podržte na nej prst. Potom ťuknite na možnosť Nast. domovskej
obrazovky a zrušte výber obrazovky Flipboard Briefing.
29
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Menu. Ak
chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v
spodnej časti obrazovky. Ohľadom prispôsobenia obrazovky aplikácií si pozrite časť Spravovanie
domovskej obrazovky a obrazovky aplikácií, kde nájdete ďalšie podrobnosti.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Aplikácia
Indikátory na
obrazovke
30
Základy
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.
a vyberte ikonu
Zatvorenie aplikácie
→
Postupne ťuknite na položky
a potom ťuknutím na položku UKONČIŤ vedľa aplikácie
danú aplikáciu zavrite. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku UKONČIŤ
→ .
VŠETKO. Prípadne ťuknite na položku
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Samsung GALAXY Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie z portálu Samsung apps.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
tlačidlo s cenou aplikácie.
V predvolenom nastavení zariadenie automaticky aktualizuje všetky nainštalované
aplikácie, keď sú k dispozícii novšie verzie. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie alebo
aktualizovať aplikácie manuálne, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia →
Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte možnosť.
31
Základy
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spúšťať v
zariadení.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
V predvolenom nastavení zariadenie automaticky aktualizuje všetky nainštalované
aplikácie, keď sú k dispozícii novšie verzie. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie alebo
→ Nastavenia →
aktualizovať aplikácie manuálne, postupne ťuknite na položky
Aktualizácie aplikácií a potom vyberte možnosť.
Preberanie navrhovaných aplikácií
Môžete si pozrieť a prevziať aplikácie určené pre zariadenie Galaxy.
Na domovskej obrazovke ťuknite na widget GALAXY Essentials alebo na widget GALAXY Gifts a
potom ťuknite na položku
vedľa aplikácie.
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky →
Odinštalovanie/deaktivácia aplikácie. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa zobrazí ikona
Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ.
Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
→ Stiahnuté aplikácie → → Odinštalovať. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Správca aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku
ODINŠTALOVAŤ.
32
.
Základy
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Zobraziť deaktivované aplikácie, vyberte
aplikácie a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Správca aplikácií →
Všetky aplik. → Zakázané, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
• Skrytie aplikácií: Aplikácie sa kryjú len na obrazovke aplikácií. Skryté aplikácie môžete
naďalej používať.
• Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
• Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Zadávanie textu
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Navrhované kľúčové slová
Nastavenie možností klávesnice
Samsung.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Prechod na ďalší riadok.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
Nastavenie jazykov vstupu
→ Vyberte vstupné jazyky a potom vyberte jazyky, ktoré chcete
Postupne ťuknite na položky
používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, môžete ich zmeniť posunutím tlačidla medzerníka
doľava alebo doprava.
33
Základy
Zmena rozloženia klávesnice
Ťuknite na položku
má použiť.
, v časti Jazyky vstupu a potom vyberte usporiadanie klávesnice, ktoré sa
Na Klávesnica 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane ťuknite na tlačidlo zodpovedajúce požadovanému znaku.
Používanie ďalších funkcií klávesnice
Ťuknite na položku
a podržte ju, aby sa použili nasledovné funkcie. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Spustiť alebo pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
Otvoriť klávesnicu.
Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sieť Wi-Fi alebo mobilná sieť je pripojená. Keď
túto funkciu používate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Nastavenie možností pre klávesnicu.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
• : Prepnutie na pohyblivú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto
potiahnutím položky.
Prepnúť na štandardnú klávesnicu.
34
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku → Prilepiť.
Ak chcete vložiť vopred skopírovaný text, ťuknite na položku
→ Schránka a vyberte text.
Používanie funkcie šetrenia energie
Režim šetrenia energie
Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Šetrenie energie → Režim šetrenia
energie a potom prepínač Režim šetrenia energie presuňte doprava. Poprípade otvorte panel
rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Šetren. energie ju aktivujete.
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
35
Základy
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Šetrenie energie → Režim
extrémneho šetrenia energie a potom prepínač Režim extrémneho šetrenia energie presuňte
doprava. Prípadne otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Extrémne šetrenie ju
aktivujete.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu, ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte
aplikáciu s
a potom ťuknite na tlačidlo OK.
Ak chcete zmeniť sieťové pripojenie a viac, ťuknite na položky → Nastavenia.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky →
Vypnúť extrémne šetrenie.
Odhadovaná maximálna pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije,
keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení
zariadenia a prevádzkových podmienok.
Prístup k informáciám o pomoci
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre aplikáciu, ktorú práve používate, ťuknite na
položky → Pomocník.
Prístup k informáciám pomocníka o tom, ako používať zariadenie a aplikácie, získate, keď na
obrazovke s aplikáciami ťuknete na položku Nastavenia → Pomocník.
• Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
• Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sieť Wi-Fi alebo mobilná sieť je pripojená. Keď
túto funkciu používate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
36
Prispôsobenie
Prepnutie do jednoduchého režimu
Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho
usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke. K dispozícii máte prístup k najobľúbenejším
aplikáciám a najčastejšie používaným nastaveniam a môžete pridávať odkazy na svoje obľúbené
kontakty.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Jednoduchý režim →
Jednoduchý režim, vyberte aplikácie, na ktoré sa má použiť jednoduchšie rozloženie, a potom
ťuknite na položku HOTOVO.
Do štandardného režimu sa vrátite tak, že na domovskej obrazovke ťuknete na položku
Jednoduché nastavenia → Jednoduchý režim → Štandardný režim → HOTOVO.
Spravovanie klávesových skratiek
Ak chcete k aplikácii na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, posuňte doľava, ťuknite na
možnosť
a potom vyberte aplikáciu.
Ak chcete ku kontaktu na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, posuňte doprava a
ťuknite na možnosť .
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť klávesovú skratku, ťuknite na položky → Upraviť a
pomocou
vyberte aplikáciu alebo kontakt.
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
Spravovanie domovskej obrazovky
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Widgety, ťuknite na
widget a podržte ho a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.
37
Prispôsobenie
Presúvanie a odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Okrem toho môžete presunúť najčastejšie používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju presuňte na položku Odstrániť,
ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie priečinka
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na položku Vytvoriť
priečinok, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku HOTOVO.
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
38
.
Prispôsobenie
Spravovanie obrazovky aplikácií
Skrytie aplikácií
Ak nechcete, aby sa na obrazovke aplikácií zobrazovali určité aplikácie, môžete ich skryť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Skryť aplikácie, vyberte aplikácie a potom ťuknite
na položku HOTOVO.
Ak chcete zobraziť skryté aplikácie, postupne ťuknite na položky → Zobraziť skryté aplikácie,
vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Presúvanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Upraviť. Ťuknite na položku, podržte ju a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na nový panel, potiahnite ju na položku Vytvoriť stránku, ktorá sa
zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytváranie priečinkov
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
→ Vytvoriť priečinok. Prípadne ťuknite na
položky → Upraviť, ťuknite na aplikáciu a podržte ju a potom ju potiahnite na položku
Vytvoriť priečinok, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku HOTOVO.
39
Prispôsobenie
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim
osobným údajom.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutá obrazovka → Uzamknutie
obrazovky a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia
pri každom odomykaní.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Vzor
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
Odtlačok prsta
Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Podrobnosti nájdete v časti
Snímač odtlačkov.
Kód PIN
Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným
zadaním.
40
Prispôsobenie
Heslo
Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom
heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky
alebo uzamknutej obrazovky.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pozadie. Prípadne na
domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst a potom ťuknite na
možnosť Tapety.
2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky,
ťuknite na možnosť Z aplik. Galéria.
4 Ťuknite na možnosť NASTAVIŤ AKO POZADIE alebo HOTOVO.
Zmena zvonení
Zmena zvonení prichádzajúcich hovorov a upozornení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zvuky a oznámenia.
Ak chcete pre prichádzajúce hovory nastaviť vyzváňací tón, ťuknete na položku Zvonenia, vyberte
vyzváňací tón a potom ťuknite na položku OK. Ak chcete ako zvonenie použiť skladbu uloženú v
zariadení alebo v konte, ťuknite na položku PRIDAŤ.
Zvonenie upozornenia nastavíte tak, že ťuknete na položku Vyzváňací tón oznámenia, vyberte
zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo OK.
41
Prispôsobenie
Nastavenie kont
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto a
vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a označte položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá, vyberte konto a potom
ťuknite na položky → Odstrániť konto.
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení
do vášho zariadenia
Premiestnenie kontaktov pomocou aplikácie inteligentného
presunu Samsung Smart Switch
Kontakty môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Smart Switch
(pre mobilné zariadenia a počítače) do nového zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch.
V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart
Switch.
Použitie aplikácie Smart Switch Mobile
Táto aplikácia umožňuje preniesť kontakty z predchádzajúceho zariadenia iPhone alebo Android
do nového zariadenia. Aplikáciu možno prevziať zo služby Galaxy Apps alebo zo služby Obchod
Play.
42
Prispôsobenie
1 Na displeji zaradenia ťuknite na položku Smart Switch.
2 Na displeji zariadenia vyberte možnosť v závislosti od typu predchádzajúceho zariadenia a
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak predchádzajúce zariadenie je zariadenie Android, v tomto zariadení musí byť nainštalovaná
aplikácia Smart Switch Mobile. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Použitie aplikácie Smart Switch na počítačoch
Pomocou tejto funkcie môžete importovať záložné súbory svojich kontaktov z počítača do
zariadenia (z vybraných mobilných zariadení výrobcu). Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality
www.samsung.com/smartswitch.
1 Zálohovanie kontaktov z predošlého zariadenia do počítača. Podrobnosti si vyžiadajte od
výrobcu zariadenia.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Pomocou USB kábla pripojte svoje zariadenie k počítaču.
4 V počítači kliknite na výrobcu predošlého zariadenia a preneste kontakty do svojho zariadenia
podľa zobrazených pokynov.
Premiestnenie kontaktov pomocou aplikácie Samsung Kies
Súbor zálohovania kontaktov importujte z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies, čím kontakty
na svojom zariadení obnovíte. Pomocou aplikácie Samsung Kies môžete kontakty zálohovať aj na
počítač. Podrobnosti nájdete v časti Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies.
43
Sieťové pripojenie
Pripojenie k mobilnej sieti
Ak chcete používať internet, keď nie je sieť Wi-Fi k dispozícii, pripojte zariadenie k mobilnej sieti.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Využitie dát a potom
začiarknite možnosť Mobilné dáta. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na
funkciu Mobilné dáta ju aktivujete.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Wi-Fi.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi. Poprípade otvorte
panel rýchleho nastavenia a podržte ťuknutie na Wi-Fi.
2 Potiahnite prepínač siete Wi-Fi smerom doprava.
3 Vyberte sieť zo zoznamu nájdených sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou
zámku.
4 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej
automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.
44
Sieťové pripojenie
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Zabudnúť na siete Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
položku ZABUDNÚŤ.
Používanie funkcie zvýšenia rýchlosti
preberania
Táto funkcia slúži na rýchlejšie preberanie veľkých súborov cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne.
Pred použitím tejto funkcie sa presvedčite, že mobilné dátové pripojenie a funkcia Wi-Fi sú
zapnuté. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zrýchľovač sťahovania a potom
potiahnite prepínač Zrýchľovač sťahovania doprava. Poprípade otvorte panel rýchleho
nastavenia a ťuknutím na funkciu Zrýchľ. sťahov. ju aktivujete.
• Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená
teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
• Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
• Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti,
zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
• Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými
protokolmi, ako napríklad FTP.
45
Sieťové pripojenie
Používanie funkcie inteligentného prepínača
sietí
Vďaka tejto funkcii môžete udržiavať stabilné sieťové pripojenie pri prehľadávaní webových
stránok, preberaní obsahu a ďalších činnostiach. Pred použitím tejto funkcie sa presvedčite, že
mobilné dátové pripojenie a funkcia Wi-Fi sú zapnuté.
Keď túto funkciu používate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi a potom označte
možnosť Inteligentné prepínanie sietí. Zariadenie automaticky prepne zo siete Wi-Fi na mobilnú
sieť, keď je signál aktuálnej siete Wi-Fi slabý alebo nestabilný. Keď signál siete Wi-Fi zosilnie,
zariadenie prepne z mobilnej siete späť na sieť Wi-Fi.
Zdieľanie pripojení zariadení a používanie
mobilných prístupových bodov
Informácie o zdieľaní pripojenia a mobilných prístupových
bodoch
Táto funkcia slúži na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s počítačmi a
inými zariadeniami, ak internetové pripojenie nie je k dispozícii. Spojenia sa môžu vykonať
prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
Pred použitím tejto funkcie
• Presvedčite sa, že funkcia Wi-Fi je vypnutá.
• Uistite sa, že v zariadení je aktivované mobilné dátové pripojenie.
46
Sieťové pripojenie
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia →
Mobilný prístupový bod.
2 Prepínač Mobilný prístupový bod potiahnite doprava.
• V stavovom riadku sa zobrazí
zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v
• Ak chcete prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky →
Konfigurovať mobilný prístupový bod a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte
heslo a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Použitie zdieľania pripojenia cez USB
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s počítačom prostredníctvom kábla USB.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia.
2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
3 Označte možnosť Zdieľanie pripojenia USB.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí
4 V počítači použite mobilné dátové pripojenie zariadenia.
47
.
Sieťové pripojenie
Použitie zdieľania pripojenia cez Bluetooth
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s počítačmi a inými zariadeniami pripojenými
cez Bluetooth.
Pred použitím tejto funkcie
• Presvedčite sa, že vaše zariadenie je s iným zariadením spárované cez Bluetooth. Podrobnosti
nájdete v časti Bluetooth.
• Presvedčite sa, že počítač, ku ktorému sa pripájate, podporuje funkciu Bluetooth.
1 V zariadení ťuknite na obrazovke aplikácií postupne na položky Nastavenia → Zdieľanie
pripojenia.
2 Označte možnosť Zdieľanie pripojenia Bluetooth.
3 V pripojenom zariadení otvorte obrazovku nastavení Bluetooth, ťuknite na položku
→
Prístup na internet.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí
.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení.
48
Pohyby a používanie funkcií
Pohyby na ovládanie zariadenia
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Bezdotykové prehliadanie
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyby a gestá →
Bezdotykové prehliadanie a potom potiahnite prepínač Bezdotykové prehliadanie doprava.
Pohybom ruky cez snímač v smere, v ktorom chcete posúvať, môžete posúvať stránky alebo
zoznamy.
49
Pohyby a používanie funkcií
Priamy hovor
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyby a gestá → Priamy
hovor a potom potiahnite prepínač Priamy hovor doprava.
Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe,
priložte si zariadenie k uchu.
Inteligentné upozorňovanie
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyby a gestá →
Inteligentné upozorňovanie a potom potiahnite prepínač Inteligentné upozorňovanie
doprava.
Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte
zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.
50
Pohyby a používanie funkcií
Stlmenie/pozastav.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyby a gestá → Stlmenie/
pozastav. a potom potiahnite prepínač Stlmenie/pozastav. doprava.
Položenie dlane na obrazovku
Ak chcete stlmiť prichádzajúce hovory alebo výstrahy alebo pozastaviť prehrávanie médií, priložte
dlaň na displej.
Prevrátenie zariadenia
Ak chcete stlmiť prichádzajúce hovory alebo výstrahy alebo pozastaviť prehrávanie médií,
zariadenie obráťte.
51
Pohyby a používanie funkcií
Inteligentná pauza
Prehrávanie sa automaticky pozastaví, keď odvrátite zrak od obrazovky. Keď sa na obrazovku
znovu pozriete, prehrávanie sa obnoví.
Snímať potiahnutím dlane
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyby a gestá → Snímať
potiahnutím dlane a potom potiahnite prepínač Snímať potiahnutím dlane doprava.
Bok ruky položte na obrazovku a prejdite ňou po obrazovke sprava doľava alebo naopak, čím
→ Album →
zaznamenáte snímku obrazovky. Snímka sa uloží do priečinka Galéria →
Screenshots.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
52
Pohyby a používanie funkcií
Bezdotykové zobrazenie
Táto funkcia umožňuje vykonávať rôzne funkcie, keď prstom prechádzate ponad obrazovku. Ak
chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v kontextovom okne, ukážte na obrazovku.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bezdotykové zobrazenie a
potom prepínač Bezdotykové zobrazenie potiahnite doprava.
Viac okien
O funkcii zobrazenia Viacerých okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie. Túto funkciu môžete používať
na prezeranie e-mailov alebo používanie Internetu, zatiaľ čo súčasne napríklad prehrávate video.
Spustenie funkcie Viac okien
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Viac okien a potom
potiahnite prepínač Viac okien doprava. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a
ťuknutím na funkciu Viacero okien ju aktivujete.
2 Ak chcete otvoriť panel úloh Viac okien, ťuknite na položku
53
a podržte na nej prst.
Pohyby a používanie funkcií
3 Ťuknite na ikonu aplikácie, podržte na nej prst a presuňte ju z panela úloh na displej. Potom
ikonu inej aplikácie presuňte na nové miesto na displeji.
Ikony aplikácií označené s ikonou
oknách.
možno na displeji spúšťať súčasne v samostatných
Vytvorenie kombinácie vo funkcii Viac okien
Táto funkcia umožňuje uložiť kombináciu aplikácií, ktoré sú aktuálne spustené vo funkcii Viac
okien.
1 Spustite dve aplikácie na rozdelenej obrazovke s funkciou Viac okien.
2 Otvorte panel funkcie Viac okien a postupne ťuknite na položky → Vytvoriť.
Aktuálne spustená kombinácia funkcií Viac okien sa pridá na panel funkcie Viac okien.
54
Pohyby a používanie funkcií
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Používanie možností funkcie Viac okien
Počas používania aplikácií vo funkcii Viac okien vyberte okno aplikácie, okolo ktorého sa potom
zobrazí modrý rám. Ťuknutím na kruh medzi oknami aplikácií zobrazíte nasledujúce možnosti:
• : Prepínanie umiestnení aplikácií, ktoré sú zobrazené vo funkcii Viac okien.
55
Pohyby a používanie funkcií
• : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite
na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
• : Maximalizácia okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
Zmena usporiadania aplikácií na paneli úloh Viac okien
Usporiadanie aplikácií na paneli úloh Viac okien môžete zmeniť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Viac okien a potom
potiahnite prepínač Viac okien doprava. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a
ťuknutím na funkciu Viacero okien ju aktivujete.
2 Otvorte panel funkcie Viac okien a postupne ťuknite na položky
→ Uprav.
Zariadenie zobrazí dostupné aplikácie, ktoré môžete použiť, na paneli úloh Viac okien.
56
Pohyby a používanie funkcií
3 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte na panel úloh Viac okien.
4 Ťuknite na položku Hot.
Panel s nástrojmi
V priebehu používania iných aplikácií môžete z ikony panela nástrojov jednoducho spúšťať rôzne
ďalšie aplikácie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Panel s nástrojmi a potom
prepínač Panel s nástrojmi potiahnite doprava. Alebo otvorte panel rýchleho nastavenia a
ťuknutím na položku Panel nástrojov ho aktivujete. Na obrazovke sa zobrazí .
Ak chcete spustiť aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete ikonu panela nástrojov presunúť, ťuknite na položku
Ak chcete zmeniť aplikácie na paneli nástrojov, ťuknite na položku
presuňte na položku Edit.
Ak chcete skryť ikonu panelu nástrojov, ťuknite na položku
položku Odstrániť.
57
a presuňte ju na iné miesto.
, podržte ju a potom ju
, podržte ju a potom ju presuňte na
Pohyby a používanie funkcií
Ovládanie jednou rukou
Môžete prepnúť na režim ovládania jednou rukou a pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Ovládanie jednou rukou a
potom potiahnite prepínač Ovládanie jednou rukou doprava.
Ak chcete prepnúť na režim ovládania jednou rukou, držte zariadenie v jednej ruke. Potom rýchlo
potiahnite palec od okraja displeja do stredu displeja a späť.
Zväčšenie alebo zmenšenie
veľkosti obrazovky.
Otvorenie bočnej ponuky a
prístup k obľúbeným aplikáciám.
Návrat na zobrazenie na celú
obrazovku.
Otvorenie bočnej ponuky a
prístup k obľúbeným kontaktom.
Návrat na domovskú obrazovku.
Nastavenie hlasitosti.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku.
Otvoriť zoznam spustených
aplikácií.
58
Pohyby a používanie funkcií
Správa odkazov na kontakty alebo aplikácie
Odkazy na kontakty alebo aplikácie možno spravovať otvorením bočnej ponuky.
1 Ťuknite na položku alebo a otvorí sa bočná ponuka.
2 V spodnej časti bočnej ponuky ťuknite na položku .
3 Podržte ťuknutie na obrázku kontaktu alebo aplikácie a potiahnite ho do bočnej ponuky.
Odkaz na obrázok kontaktu alebo aplikácie odstránite ťuknutím na položku
4 Ťuknite na položku
.
.
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
Túto funkciu môžete používať na ovládanie displeja pri nosení rukavíc.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie a potom označte
možnosť Zvýšiť citlivosť na dotyk. Prípadne otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na
funkciu Citlivosť na dotyk ju aktivujete.
• Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy
materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
• Ak máte na rukách rukavice, najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete na displej ťukať
silnejšie.
• Keď zariadenie používate cez kryt displeja S View a na rukách máte rukavice, displej
nemusí reagovať.
59
Telefón
Uskutočňovanie hovorov
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku Klávesnica, zadajte telefónne číslo a potom ťuknutím na položku
uskutočnite hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
uskutočnite videohovor. Volať môžete aj
na telefónne čísla uvedené v zoznamoch Denníky, Obľúbené a Kontakty.
Zobrazenie denníkov hovorov a
správ.
Zobrazenie obľúbených kontaktov.
Zadajte číslo pomocou klávesnice.
Zobrazenie zoznamu kontaktov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
60
Telefón
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamov kontaktov
Ťuknite na položku Denníky alebo Kontakty a presunutím telefónneho čísla doprava uskutočnite
hovor.
Ak chcete deaktivovať hovor pomocou funkcie potiahnutia ikony doprava, postupne ťuknite na
položky → Nastavenia → Kontakty a potom zrušte výber položky Telef./odosl. správy potiah.
prsta.
Uskutočňovanie hovorov pomocou zoznamu obľúbených
Kontaktom, s ktorými komunikujete často, môžete jednoducho zavolať tak, že ich pridáte do
zoznamu obľúbených kontaktov.
Ak chcete pridať kontakty do zoznamu obľúbených kontaktov, ťuknite na položku Kontakty,
vyberte kontakt a ťuknite na položku .
Ak chcete zavolať obľúbenému kontaktu, ťuknite na položku Obľúbené a vyberte kontakt.
61
Telefón
Návrh čísla
Ťuknite na položku Klávesnica.
Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a
uskutočnite hovor.
Čísla rýchlej voľby
Ťuknite na položku Klávesnica.
Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete na príslušné číslo a podržíte ho.
Ak chcete priradiť kontakt na číslo rýchlej voľby, na klávesnici ťuknite na dostupné číslo rýchlej
voľby a podržte na ňom prst, ťuknite na tlačidlo OK a potom vyberte kontakt. Alebo ťuknite na
Kontakty → → Rýchla voľba, zvoľte číslo a potom vyberte kontakt.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na položku Klávesnica.
Ťuknite na kláves 0 a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové
číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .
Ak chcete zablokovať odchádzajúce hovory, postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Hovor → Ďalšie nastavenia → Blokovanie hovorov. Potom vyberte typ hovorov a začiarknite
položku Medzinárodné hovory.
62
Telefón
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak sa počas používania aplikácie zobrazí kontextové okno s oznámením o prichádzajúcom hovore,
na kontextovom okne ťuknite na možnosť ODPOVEDAŤ.
Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné uskutočniť ďalší hovor. Po prijatí druhého
hovoru sa prvý hovor podrží.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak sa počas používania aplikácie zobrazí kontextové okno s oznámením o prichádzajúcom hovore,
na kontextovom okne ťuknite na možnosť ODMIETNUŤ.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o odmietnutí, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Telefón → → Nastavenia → Hovor → Odmietnutie hovoru → Správy pri odmietnutí → .
Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel
1 Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku → Nastavenia → Hovor → Odmietnutie hovoru → Režim
automatického odmietnutia → Autom. odmietané čísla.
3 Ťuknite na položku Zoznam automatického odmietnutia →
, zadajte číslo a potom
priraďte kategóriu.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných
hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na Telefón → Denníky
a zobrazia sa zmeškané hovory.
63
Telefón
Počas hovoru
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
• Pr. hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
Počas videohovoru
Video telefonát v režime dvojitého fotoaparátu sa poskytuje až na 3 minúty. Po 3 minútach
zariadenie vypne zadný fotoaparát, aby sa dosiahol optimálny výkon.
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
64
Kontakty
Pridávanie kontaktov
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení
Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení do vášho zariadenia.
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Klávesnica zadajte číslo a ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Správa kontaktov
Úprava kontaktu
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
3 Upravte kontaktné informácie alebo ak chcete pridať ďalšie kontaktné informácie, ťuknite na
položku PRIDAŤ ĎALŠIE POLE.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
65
Kontakty
Odstránenie kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku → Odstrániť.
Zdieľanie kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na položku → Zdieľať vizitku a vyberte spôsob
zdieľania.
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
66
Správy a e-mail
Správy
Odosielanie správ
Odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ak sa nachádzate v zahraničí, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku .
3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zadanie príjemcov.
Výber kontaktov zo zoznamu
kontaktov.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
Zadanie emotikon.
Zadanie správy.
4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku
67
alebo.
Správy a e-mail
Odosielanie naplánovaných správ
Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → Naplánovať správu. Nastavte čas a
dátum a ťuknite na položku NASTAVIŤ.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Pridanie kontaktov do zoznamu priorít
Nastavenie kontaktov, s ktorými často komunikuje, ako prioritných kontaktov. Odosielajte
kontaktom správy výberom ikony kontaktu z časti nad zoznamom správ.
Postupne ťuknite na položku Ťuknutím môžete pridať prioritných odosielateľov. →
DORUČENÉ alebo TEL.ZOZ, vyberte kontakty, ktoré sa majú pridať, a potom ťuknite na položku
HOTOVO. Ak chcete pridať ďalšie kontakty, ťuknite na položku .
Kontakty z prioritného zoznamu odstránite tak, že na kontakt ťuknete a podržíte na ňom prst a
→ HOTOVO.
potom ťuknete na položky
68
Správy a e-mail
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu. Vybratím kontaktu zobrazíte správy
od danej osoby.
Ak sa nachádzate v zahraničí, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ.
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad
konto služby Google Mail, ťuknite na položku ĎALŠIE, alebo ak pridávate firemné e-mailové
konto, ťuknite na položku MANUÁLNE NASTAVENIE. Nastavenie dokončite podľa zobrazených
pokynov.
→ SPRÁVA KONT
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
→ .
Odosielanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
V dolnej časti obrazovky ťuknite na položku
ťuknite na položku .
. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom
Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Ťuknutím na položku
.
priložte obrázky, videá a ďalšie položky.
Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti a ďalšie informácie, postupne ťuknite na položky
→
.
69
Správy a e-mail
Odosielanie naplánovaných e-mailov
Počas vytvárania e-mailu postupne ťuknite na položky → Naplánovať e-mail. Začiarknite
položku Naplánovať e-mail, nastavte dátum a čas a potom ťuknite na položku HOTOVO.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Čítanie e-mail
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku , vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové e-maily.
Ak chcete manuálne načítať nové e-maily, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte e-mail, ktorý si chcete prečítať.
Gmail
Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.
Ťuknite na položku Gmail na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov tejto aplikácie líšiť.
70
Fotoaparát
Fotografovanie a nahrávanie videa
O fotografovaní a nahrávaní videa
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou
aplikácie Galéria. Podrobnosti nájdete v časti Zobrazovanie obsahu na zariadení.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný objektív fotoaparátu je vhodný na snímanie širokouhlých fotografií. Pri snímaní
širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to
problém so zariadením.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
71
Fotoaparát
3 Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
nahráte video.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
Zobrazenie
aktuálneho režimu.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/rou.
Začať nahrávanie
videa.
Aktivovať alebo
deaktivovať režim
selektívneho
zaostrenia.
Nasnímanie
fotografie.
Zmena režimu
fotografovania.
Aktivovať alebo
deaktivovať funkciu
HDR (zvýraznený
odtieň).
Zobrazenie
nasnímaných
fotografií a videí.
Zmena nastavení
fotoaparátu/kamery.
Zobrazenie fotografií alebo videí
Fotografie alebo videá si môžete prezrieť ihneď po ich vytvorení, otvorením miniatúry ukážky na
obrazovke fotoaparátu.
Ťuknite na miniatúru ukážky v pravej spodnej časti obrazovky.
72
Fotoaparát
Používanie efektu HDR (zvýraznený odtieň)
Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
fotografiu.
Bez režimu HDR
a potom nasnímajte
S režimom HDR
Použitie režimu selektívne zaostrenie
Pomocou efektu rozostrenia môžete rozostriť pozadie a zvýrazniť objekt.
Bez režimu HDR
S režimom HDR
73
Fotoaparát
Pred použitím tohto režimu
• Objekty sa odporúča umiestniť 10 – 50 cm od zariadenia. Objekty, na ktoré chcete zaostriť,
umiestnite k zariadeniu bližšie.
• Počas fotografovania dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi objektom a pozadím
dostatočná. Vzdialenosť by mala byť viac ako dvojnásobok vzdialenosti medzi zariadením a
objektom.
• Kvalita fotografií zaznamenaných týmto zariadením môže byť ovplyvnená v nasledujúcich
situáciách:
– – Fotografovanie pohybujúcich sa objektov.
– – Fotografie zaznamenané, keď bolo toto zariadenie v pohybe.
– – Interiérové fotografie za znížených svetelných podmienok (za šera), alebo v prípade, že za
objektom je silné svetlo (tzv. protisvetlo).
– – Fotografie s pozadím, ktoré splýva s objektom, ako sú tiene alebo jednofarebné steny.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Na ľavej strane displeja ťuknite na položku .
Ak sa položka
nezobrazí, ťuknite na
→ Selektívne zaostrenie, čím ho aktivujete.
3 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
5 Ťuknite na miniatúru ukážky v pravej spodnej časti obrazovky, čím získate možnosť obrázok
upraviť.
6 Ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Zaostr. do blízka: Uistite sa, že objekt vyniká a pozadie okolo objektu rozostrite.
• Zaostr. do diaľky: Objekt sa rozostrí a pozadie okolo objektu zvýrazní.
• Panor. zaostr.: Objekt aj so svojím pozadím sa zvýraznia rovnako.
7 Ťuknite na položku
.
74
Fotoaparát
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej
obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustite aplikáciu Fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
1 Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku mimo veľkého kruhu.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
Používanie režimu snímania
K dispozícii je viacero fotografických režimov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim.
• Automatický: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre
fotografiu.
• Krásna tvár: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších
záberov.
• Panoráma: Vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií. Toto zariadenie fotografiu
identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
– – Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
– – Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
– – Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny,
nefotografujte.
• Prehliadka: Fotografovanie priestoru pohybom zariadenia a snímaním z rôznych uhlov, čím
vznikne stereoskopický obraz. Toto zariadenie fotografiu identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
• Viac efektov: Záznam série fotografií a ich úprava pomocou rôznych efektov. Toto zariadenie
fotografie identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
75
Fotoaparát
• Duálny fot.: Snímanie fotografií alebo videí na šírku pomocou zadného alebo predného
fotoaparátu. Obrázok zachytený pomocou predného fotoaparátu sa zobrazí vo vloženom
okne v obrázku vytvorenom pomocou zadného fotoaparátu alebo naopak.
• Sprav. režimy: Vyberte režimy fotografovania, ktoré chcete zobraziť na obrazovke Výber
režimu.
• Stiahnuť: Prevzatie ďalších režimov snímania zo služby Galaxy Apps.
Používanie režimu Snímanie a úpravy
Informácie o režime Snímanie a úpravy
Tento režim umožňuje vytvorenie série fotografií a ich úpravu použitím rôznych efektov pomocou
režimov snímania.
Počas fotografovania v tomto režime nie je funkcia transfokácie dostupná.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Režim → Viac efektov.
3 Ťuknite na položku .
Zariadenie vytvorí sériu fotografií a zobrazí dostupné režimy snímania.
4 Vyberte režim snímania a aplikujte na fotografiu efekt.
• Najlepšia fotografia: Zaznamenajte sériu fotografií a najlepšiu z nich si uložte. Ak chcete
zobraziť ďalšie fotografie v sérii, posúvajte doľava alebo doprava. Zariadenie odporučí
najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou .
76
Fotoaparát
• Najlepšia tvár: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov
naraz, kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný obrázok. Ťuknite na žltý rámček na
jednotlivých tvárach a vyberte najlepšiu pózu jednotlivých osôb z póz, ktoré sa zobrazujú
v spodnej časti obrazovky. Potom zlúčte obrázky do jednej fotografie. Zariadenie odporučí
najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou .
• Dynamický záber: Nasnímanie série fotografií a ich skombinovanie za účelom vytvorenia
záberu so stopami po pohybe.
• Guma: Vymazanie pohybujúcich sa objektov v pozadí. Ťuknutím na položku
vymažete
pohybujúce sa objekty. Ťuknutím na položku obnovíte pôvodnú fotografiu.
• Panoramatická snímka: Používanie efektu na pozadie subjektu, ktorý spôsobuje, že
sa predmet zobrazí, akoby sa rýchlo pohyboval. Objekt vyberte ťuknutím na položku
Objekty. Ťuknutím na položku Pohyb. neostr. zmeníte uhol rozmazania, ktorý chcete
použiť na pozadie. Ťuknite na položku
a nakreslite prstom kruh okolo veľkého kruhu,
čím upravíte uhol rozostrenia. Ak chcete upraviť úroveň rozostrenia pozadia, potiahnite
obrazovku doľava alebo doprava.
5 Ťuknite na položku
.
Dramatický záber
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Režim → Viac efektov.
3 Ťuknite na položku .
Zariadenie nasníma sériu fotografií a zobrazí dostupné efekty.
4 Po skončení fotografovania ťuknite na položku Dynamický záber.
5 V spodnej časti obrazovky vyberte viacero fotografií so stopami po pohybe, ktoré chcete
použiť.
Ak chcete upraviť stopy po pohybe na vybratých fotografiách, ťuknite na položku
fotografiu.
a vyberte
zobrazte stopy po pohybe objektu alebo ťuknutím na položku
Ťuknutím na položku
vymažte stopy po pohybe. Upravte fotografiu podľa potreby a ťuknite na položku HOTOVO.
77
Fotoaparát
6 Ťuknutím na položku
ju uložíte.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami: Zariadenie
nemusí fotografie nasnímať správne v zlých podmienkach snímania.
• Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
• Pohybujúci sa objekt fotografujte v jednom smere.
• Fotografujte s pozadím bez pohybujúcich sa objektov.
• Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
Používanie režimu duálneho fotoaparátu
Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané
predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie
peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Duálny fot.
prepnite na režim duálneho fotoaparátu. Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím
na položku nahráte video.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom
/kamerou.
Ťuknutím sa mení
veľkosť alebo presúva
umiestnenie.
Vyberte si spomedzi
rôznych efektov, ktoré
sú k dispozícii.
• V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom
vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD alebo VGA.
• Počas snímania videí v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
78
Fotoaparát
Používanie režimu Virtuálna prehliadka
Informácie o režime virtuálna prehliadka
Tento režim snímania slúži na fotografovanie v priestore pohybovaním vpred alebo otáčaním
doľava alebo doprava. Fotografie priestoru sú vytvorené z rôznych uhlov. Fotografie môžete
zobraziť v prezentácii a simulovať tak pohyb v priestore.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Režim → Prehliadka.
3 Pohnite zariadením tak, aby bol bod vo vnútri veľkého kruhu v strede obrazovky ukážky.
Zariadenie rozpozná, keď prestanete a začne fotiť z tejto polohy v priestore.
4 Počas fotografovania sa pomaly posúvajte dopredu alebo sa otáčajte doľava alebo doprava.
Zariadenie vytvorí fotografiu automaticky, keď je bod vo vnútri veľkého kruhu.
79
Fotoaparát
5 Posúvajte sa so zariadením pomaly v smere šípky. Zariadenie začne automaticky fotografovať,
keď je bod v strede veľkého kruhu. Opakovaním tejto akcie vytvoríte ďalšie fotografie.
Ak chcete vidieť ukážku fotografie, ťuknite na položku v ľavej spodnej časti obrazovky. Smer,
ktorým sa obrázky odfotografovali, sa zobrazí na každej miniatúre ukážky.
Ak chcete odstrániť poslednú nasnímanú fotografiu, ťuknite na položku Vrátiť späť.
6 Ak chcete skončiť, ťuknite na položku
.
Zobrazovanie fotografií
Prezrite si sériu fotografií vytvorenú z rôznych miest a smerov.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok s ikonou na miniatúre obrázka.
3 Ťuknite na položku .
Zariadenie zobrazí fotografie v prezentácii.
Zobraziť trasu
pohybu.
Potiahnuť, aby ste
mohli zobraziť
fotografiu z iného
miesta alebo smeru.
Spustiť alebo
pozastaviť
prezentáciu.
80
Fotoaparát
Použitie efektov filtra
Použitím efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Efekty a potom vyberte efekt, ktorý chcete použiť.
Ak chcete prevziať ďalšie efekty, ťuknite na položku Stiahnuť.
Poradie efektov zmeníte alebo efekty zo zoznamu skryjete tak, že ťuknete na položku Sprav.
efekty.
Používanie funkcie transfokácie
Priblížte alebo vzdiaľte obrazovku pri vytváraní fotografií alebo videí.
Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný počas nahrávania videa.
81
Fotoaparát
Používanie režimu diaľkového hľadáčika
Zariadenie môžete použiť ako hľadáčik pre iné zariadenie. Iné zariadenie môžete ovládať na
diaľku a snímať fotografie alebo videa z diaľky. Vaše zariadenie zobrazí rovnaký obrázok, ktorý je
zobrazený na pripojenom zariadení.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na → Diaľkový hľadáčik.
3 Ťuknutím na položku JEDNODUCHÉ PRIPOJENIE CEZ NFC alebo NASTAV. PRE WI-FI
DIRECT sa pripojíte k ďalšiemu zariadeniu.
• JEDNODUCHÉ PRIPOJENIE CEZ NFC: Aktivácia funkcie NFC na obidvoch zariadeniach.
• NASTAV. PRE WI-FI DIRECT: Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na obidvoch zariadeniach.
4 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto, na ktoré má zariadenie zaostriť.
5 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu zobrazenú na hľadáčiku pripojeného zariadenia.
Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, podporuje režim diaľkového
hľadáčika.
82
Fotoaparát
Zmena nastavení fotoaparátu
Reorganizácia skratiek fotoaparátu
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Fotoaparát → .
2 Ťuknite na ikonu, podržte ju a potiahnite ju do priestoru na ľavej strane obrazovky.
Pre urýchlenie a zjednodušenie prístupu na obrazovke ukážky si môžete zreorganizovať
skratky fotoaparátu.
Konfigurácia nastavení
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Fotoaparát → . Niektoré z nasledujúcich
možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
83
Galéria
Zobrazovanie obsahu na zariadení
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
Vyhľadávanie obrázkov alebo videí.
Spustenie Fotoaparát.
Triedenie obrázkov a video súborov
podľa času, albumu atď.
Prístup k ďalším možnostiam.
Obrázky a video
2 Vyberte obrázok.
• Výber viacerých obrázkov:
Keď ťuknete na obrázok, na obrázku sa objaví
na ne.
. Ak chcete vybrať viac obrázkov, ťuknite
• Výber všetkých obrázkov:
Keď ťuknete na obrázok, na obrázku sa objaví
84
. Potom ťuknite na položku Vybraté: 1.
Galéria
3 Zvoľte možnosť.
Poslať obrázok ostatným.
Úprava obrázku.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Vyhľadávanie iných zariadení na
zobrazenie obrázku.
Odstrániť obrázok.
Prezeranie obsahu uloženého v iných zariadeniach
Obsah uložený v iných zariadeniach si môžete prezerať vtedy, keď sú príslušné zariadenia
zaregistrované pomocou funkcie Samsung Link. Ak si chcete prezerať zoznam iných zariadení,
ktorých obsah je k dispozícii na prezerania, prihláste sa na svoje konto Samsung. Uistite sa, že
registrované zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti. Viac informácií nájdete na
link.samsung.com.
Keď si prezeráte obsah uložený na iných zariadeniach cez mobilnú sieť, môžu sa vám
účtovať ďalšie poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, používajte funkciu Wi-Fi.
Ťuknite na položku
obsah.
, v časti Registrované zariadenia vyberte zariadenie a potom vyberte
85
Galéria
Úprava obsahu na zariadení
Používanie štúdiového režimu
Kým si pozeráte obrázky alebo video, na úpravu obsahu môžete použiť funkcie úprav v štúdiovom
režime.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → → Štúdio.
• Fotografické štúdio: Úprava obrázkov použitím rôznych efektov.
• Kolážové štúdio: Vytváranie koláží spájaním viacerých obrázkov dohromady.
• Viac efektov: Aplikácia rôznych efektov na obrázky, ktoré ste nasnímali.
• Štúdio videoklipov: Úprava alebo tvorba videí z viacerých obrázkov.
• Orezávač videí: Strih video segmentov.
Úprava obrázkov
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Fotografické štúdio a potom vyberte obrázok.
3 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
Použitie efektov na obrázok.
Oprava efektu červených očí,
úprava a retušovanie tvárí alebo
rozmazanie pozadia.
Nastavenie sýtosti alebo jasu
obrázka.
Dekorácia obrázku pridaním
nálepiek, vložením rámu alebo
kreslením na obrázok.
Orezanie, otočenie alebo zmena
veľkosti obrázka.
86
Galéria
4 Postupne ťuknite na položky HOTOVO → .
5 Zvoľte možnosť uloženia a ťuknite na tlačidlo ULOŽIŤ.
Upravená fotografia sa uloží do priečinka Studio. Priečinok otvoríte ťuknutím na Galéria →
→ Album → Studio.
Úprava video súborov
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Štúdio videoklipov.
3 Vyberte videá, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku HOTOVO.
Na vytvorenie videa môžete vybrať aj obrázky.
4 Úprava videa pomocou rôznych efektov.
Výber hudby v pozadí.
Odstrániť videoklip.
Uložiť videoklip.
Zmeniť poradie videí alebo
obrázkov vo videoklipe alebo
pridať viac súborov.
Náhľad videoklipu.
Prehrať videoklip.
Upraviť dĺžku videoklipu.
Použiť efekty na videoklip.
5 Ťuknite na položku .
6 Zvoľte možnosť uloženia a ťuknite na tlačidlo ULOŽIŤ.
Upravené video sa uloží do priečinka Studio. Priečinok otvoríte ťuknutím na Galéria →
Album → Studio.
87
→
Internet a sociálne siete
Internet
Prezeranie webových stránok
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku. Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na ikonu
vyhľadávacieho nástroja vedľa riadku s webovou adresou.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK. Ak chcete internet
prehľadávať hlasom, ťuknite na .
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Prístup k ďalším možnostiam.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Zobrazte svoje záložky, uložené
stránky a najnovšiu históriu
pripojenia k internetu.
Prechod na domovskú obrazovku.
Otvoriť ďalšie karty.
Prechod na skôr navštívenú
stránku.
88
Internet a sociálne siete
Chrome
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.
Ťuknite na položku Chrome na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknite na adresný riadok, zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a potom ťuknite na
položku OK.
Hangouts
Táto aplikácia slúži na rozhovory a individuálny alebo skupinový sociálny styk s priateľmi.
Ťuknite na položku Hangouts na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z
výsledkov, a začnite konverzovať.
89
S Health
O aplikácií S Health
Táto aplikácia umožňuje nastavenie príjmu kalórií a úrovní spaľovania kalórií založených na vašich
fyzických údajoch. Môžete ju použiť na zaznamenávanie prijatých a spálených kalórií. Aplikácia
taktiež odporúča cvičenia a poskytuje rady, ktoré pomáhajú udržiavať vyvážený životný štýl.
Ťuknite na položku S Health na obrazovke aplikácií.
Spustenie aplikácie S Health
Pri prvom spustení tejto aplikácie si prečítajte a vyjadrite súhlas s podmienkami a potom nastavte
profil používateľa.
1 Ťuknite na položku S Health na obrazovke aplikácií.
2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
90
S Health
Používanie S Health
V ponukách S Health a nástrojoch sledovania si môžete prezerať hlavné informácie a monitorovať
zdravý životný štýl a telesnú kondíciu.
Ťuknite na položku S Health na obrazovke aplikácií.
Prístup k ďalším možnostiam.
91
S Health
Meranie vykonaných krokov
Zariadenie počíta počet krokov, ktoré ste urobili a meria prejdenú vzdialenosť. Taktiež meria
kalórie, ktoré ste spálili pomocou snímača.
Na hlavnej obrazovke aplikácie S Health ťuknite na položku Kroky.
Zariadenie meria vaše kroky, prejdenú vzdialenosť a spálené kalórie a zobrazí ich v reálnom čase.
Merania sa uložia.
Zobraziť denníky o počte vašich
krokov každý deň.
Prístup k ďalším možnostiam.
Počet krokov
Cieľový počet krokov
Zobraziť počet prejdených krokov
na grafe.
Vzdialenosť, ktorú ste prešli
Kalórie, ktoré ste spálili
• Medzi sledovaním vašich krokov a zobrazením počtu krokov vo funkcii Kroky sa môže
vyskytnúť krátke oneskorenie.
• Ak funkciu sledovania krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu
ovplyvniť počítanie krokov.
92
S Health
Používanie ďalších ponúk
Môžete prevziať a nainštalovať rôzne aplikácie, ktoré sú kompatibilné s touto aplikáciou.
1 Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Partnerské aplikácie.
2 Výber aplikáciu.
3 Nainštalujte aplikáciu podľa zobrazených pokynov.
• Osobné informácie zhromažďované aplikáciou S Health sa môžu do zariadenia ukladať
iba pre informatívne účely. Spoločnosť Samsung nedostáva, neukladá ani neprenáša
vaše osobné informácie. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S
Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné
informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné
údaje uložené v aplikácii S Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje
v ponuke Nastavenia alebo odinštalovaním aplikácie. Vynulovaním údajov sa vymažú
všetky informácie uložené na serveri. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali
na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť
samostatne.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych
sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými
osobami buďte opatrní.
• Ak chcete zabezpečiť osobné informácie, na hlavnej obrazovke aplikácie S Health,
postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Heslo a nastavte heslo.
• Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a
potvrďte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad
Bluetooth alebo ANT+, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných
zariadení. Zabráňte používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Obsah používaný v aplikácii S Health sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru
aplikácie. Služby poskytované s aplikáciou sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia
zmeniť alebo sa môže zrušiť ich podpora.
93
Hlasové funkcie
S Voice
Informácie o aplikácii S Voice
Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vykonávalo rôzne činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
Prístup môžete deaktivovať tak, že stlačíte tlačidlo Domov, postupne ťuknete na položky →
Settings a zrušíte výber položky Open via the home key.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Nastavenie jazyka
Postupne ťuknite na položky → Settings → Language a vyberte jazyk.
Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii S Voice, nie ako jazyk displeja zariadenia.
Používanie funkcie S Voice
Keď spustíte aplikáciu S Voice, zariadenie spustí rozpoznávanie hlasu a ikona mikrofónu zmení
farbu na modrú.
Povedzte hlasový príkaz.
Keď zariadenie rozpozná príkaz, vykoná príslušnú akciu.
94
Hlasové funkcie
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu:
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Zobudenie funkcie S Voice z úsporného režimu
Ak sa funkcia S Voice určitý čas nepoužíva, automaticky sa prepne do úsporného režimu.
Ťuknutím na ikonu mikrofónu alebo povedaním do zariadenia „Ahoj Galaxy“, budete pokračovať v
rozpoznávaní hlasu.
Zmena príkazu prebudenia
Príkaz prebudenia „Hi Galaxy“ je možné zmeniť. Príkaz prebudenia sa používa na spustenie
aplikácie S Voice, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.
Postupne ťuknite na položky → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Vypnutie hlasovej odozvy
Postupne ťuknite na položky → Disable Voice feedback. Zariadenie nebude poskytovať hlasovú
odozvu po vyslovení príkazov.
Oprava nežiaducich hlasových príkazov
Ak zariadenie nerozpozná hlasové príkazy správne, môžete ich upraviť.
Ak chcete opraviť hlasový príkaz, ťuknite na bublinu posledného hlasového zadania, ktoré
obsahuje vami hovorený text a upravte text pomocou klávesnice.
95
Hlasové funkcie
Hlasový záznamník
Nahrávanie hlasových poznámok
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu. Ak chcete nahrávanie
pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zrušiť, ťuknite na položku . Ak chcete
nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
Počas nahrávania hlasových poznámok vložíte záložku ťuknutím na položku
.
Prístup k ďalším možnostiam.
Uplynulý čas nahrávky
Spustenie nahrávania.
Zobrazenie zoznamu hlasových
poznámok.
Zmena režimu nahrávania.
Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby potláčalo šum v pozadí, postupne ťuknite na položky →
Nastavenia a potom zaškrtnite Redukcia šumu.
Ukladanie súborov s kontextovými značkami
Pri ukladaní hlasových poznámok pridajte k názvom súborov kontextové značky, ako napríklad
polohy a dátumy.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia a potom začiarknite políčko Kontextový názov
súboru. Zariadenie pridá k názvu súboru dátum nahrávania. Ak chcete pridať polohu, kde bola
hlasová poznámka nahratá, postupne ťuknite na položky → Nastavenia a potom začiarknite
možnosť Lokalizačné značky.
96
Hlasové funkcie
Prehrávanie hlasových poznámok
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku
a vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.
• : Orezanie hlasovej poznámky.
• : Nastavenie časti hlasovej poznámky na prehrávanie v slučke.
: Nastavenie rýchlosti prehrávania.
• • : Preskočenie tichej časti v hlasovej poznámke.
• : Vloženie záložky do hlasovej poznámky.
• /
• /
: Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
: Prepnutie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.
Používanie zoznamu záložiek
Pomocou záložiek môžete označiť konkrétne miesta v hlasovej poznámke. Každá záložka sa v
hlasovej poznámke označí ikonou záložky.
Ak chcete zobraziť podrobnosti záložky počas prehrávania hlasovej poznámky, postupne ťuknite
na položky → Záložky. Výberom záložky zo zoznamu záložiek prehráte hlasovú poznámku z
daného miesta.
Správa hlasových poznámok
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Hlasový záznamník →
Vyhľadávanie hlasových poznámok spustíte ťuknutím na položku
Ak chcete hlasové poznámky odstrániť, ťuknite na položku
.
.
.
Premenúvanie hlasových poznámok
Na hlasovej poznámke podržte ťuknutie, postupne ťuknite na položky → Premenovať, zadajte
názov hlasovej poznámky, a potom ťuknite na PREMENOVAŤ.
Spravovanie kategórií
Postupne ťuknite na položky → Upraviť kategórie →
farbu, a potom ťuknite na položku Hotovo.
, zadajte názov kategórie, vyberte
Ak chcete zmeniť alebo priradiť kategóriu hlasovej poznámky, v zozname hlasových poznámok
podržte ťuknutie na hlasovej poznámke. Potom postupne ťuknite na položky → Zmeniť
kategóriu a vyberte kategóriu.
Ak chcete filtrovať hlasové poznámky podľa kategórie, postupne ťuknite na položky → Filtrovať
podľa kategórie a potom vyberte kategóriu.
97
Hlasové funkcie
Hlasové vyhľadávanie
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.
Ťuknite na položku Hlasové vyhľadávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď sa na obrazovke zobrazí text Počúvam..., vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.
Režim auta
Informácie o režime v aute
Pomocou tohto režimu môžete ovládať zariadenie počas jazdy autom. Pomocou hlasových
príkazov, bez dotýkania sa zariadenia, si môžete vypočuť správy a počúvať hudbu.
Otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Režim auta ho aktivujete.
Počas jazdy sa nedívajte na displej a nevykonávajte žiadne funkcie.
• Navigačné mapy, vaša aktuálna poloha a ostatné navigačné dáta sa môžu líšiť
od informácií o aktuálnej polohe. Vždy by ste mali venovať pozornosť situácii na
ceste, doprave a ďalším faktorom, ktoré môžu ovplyvňovať vašu jazdu. Počas jazdy
dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy.
• Za použitie funkcie navigácie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Tento režim nie je v niektorých jazykoch podporovaný.
Pred použitím tohto režimu
• Uistite sa, že vozidlo, ku ktorému pripájate zariadenie, podporuje funkciu Bluetooth.
• Presvedčite sa, že funkcia Bluetooth na vašom zariadení a vozidle je pri registrácii vozidla k
zariadeniu aktivovaná.
98
Hlasové funkcie
Spustenie režimu v aute
Pri prvom spustení aplikácie dokončite nastavenie podľa zobrazených pokynov.
1 Otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Režim auta ho aktivujete.
2 Keď sa zobrazí obrazovka režimu v aute, ťuknite na položku NEXT.
3 Prečítajte a vyjadrite súhlas s podmienkami a potom ťuknite na položku NEXT.
4 Prečítajte si obsah výstrahy a ťuknite na položku NEXT.
5 Ťuknutím na možnosť ÁNO prepojíte vaše zariadenie a vozidlo cez Bluetooth.
Keď zariadenie nedokáže vyhľadať vozidlo, v zariadení ťuknite na položku SEARCH FROM
MOBILE DEVICE a zaregistrujte vozidlo manuálne.
6 Po dokončení registrácie ťuknite na položku NEXT.
7 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku START.
Po dokončení nastavenia sa zobrazí hlavná obrazovka režimu Vozidlo.
Registrácia vozidla
Po zaregistrovaní vozidla do zariadenia môžete z reproduktorov vo vozidle počúvať hlasovú spätnú
väzbu zo zariadenia. Zariadenie môžete tiež nastaviť tak, aby sa po pripojení k vozidlu automaticky
aktivoval režim Vozidlo.
1 Postupne ťuknite na položky → Settings → My cars → Add car.
2 Pri pripájaní zariadenia k vozidlu postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak vozidlo nedokáže rozpoznať vaše zariadenie, ťuknutím na položku SEARCH FROM
MOBILE DEVICE vyhľadajte vozidlo v zariadení.
• Pred registráciou vášho vozidla naštartujte vozidlo a zapnite rádio.
• Počas registrovania vozidla k zariadeniu umiestnite zariadenie v blízkosti vozidla.
99
Hlasové funkcie
Automatická aktivácia režimu v aute
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby aktivovalo režim v aute, keď sa zariadenie pripojí k vozidlu cez
rozhranie Bluetooth.
Po dokončení registrácie vozidla, postupne ťuknite na položky → Settings → My cars a potom
začiarknite možnosť Auto Open via Bluetooth.
Pridanie skratiek k často navštevovaným miestam
Uložením skratiek k často navštevovaným miestam si ľahko vyhľadáte cesty.
1 Postupne ťuknite na položky → Settings → Registered Places.
2 Ťuknite na položku Domov, Práca alebo Automobil.
Ak chcete pridať nové miesta, ťuknite na položku , zadajte miesto, nastavte spôsob
registrácie polohy a ťuknite na položku HOTOVO.
3 Ťuknite na položku Vybrať metódu, vybrať spôsob rozpoznania miesta, ako napríklad mapy,
Wi-Fi alebo Bluetooth.
4 Ťuknite na položku HOTOVO.
Používanie ponúk režimu v aute
Otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Režim auta ho aktivujete.
Keď sa zobrazí hlavná obrazovka režimu Vozidlo, vyslovte príkaz „Hi Galaxy“ alebo ťuknite na
hornú časť obrazovky a vyslovte hlasový príkaz. Ponuky na obrazovke môžete používať aj tak, že
na ne ťuknete.
• Ak je režim v aute spustený na pozadí, môžete ho aktivovať pomocou hlasového
príkazu. Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je zariadenie nastavené tak, aby spúšťalo
službu Google vyslovením príkazu „OK Google“. Ak chcete deaktivovať príkaz
prebudenia hlasom, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia →
Jazyk a vstup → Hlasové zadávanie Google → Detekcia „OK Google“.
• Detekcia „OK Google“ nemusí byť k dispozícii v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
100
Hlasové funkcie
Prístup k ďalším
možnostiam.
Aktivácia funkcie
hlasových pokynov.
Uskutočňovanie
hovorov.
Počúvajte hudbu.
Odosielanie správ.
Získavanie pokynov.
Používanie funkcie navigácie
Otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Režim auta ho aktivujete.
Navigácia do prednastaveného cieľového miesta
Zariadenie vás naviguje do prednastaveného cieľového miesta. Pred použitím tejto funkcie
si uložte skratky na často navštevované miesta, aby ste mohli jednoducho vyhľadávať trasy.
Podrobnosti nájdete v časti Pridanie skratiek k často navštevovaným miestam.
1 Na hlavnej obrazovke režimu Vozidlo, vyslovte príkaz „Hi Galaxy“ alebo ťuknite na hornú časť
obrazovky.
2 Hlasovým príkazom vyslovte slovo „Navigation“ a názov prednastaveného cieľového miesta.
Prípadne ťuknite na Navigation a zvoľte prednastavené cieľové miesto, ako napr. Home,
Work alebo My Place.
101
Hlasové funkcie
Navigácia do cieľového miesta
Vyberte presné cieľové miesto ťuknutím a podržaním prsta na mape. Na navigovanie do cieľového
miesta môžete použiť aj hlasový príkaz.
1 Na hlavnej obrazovke režimu Vozidlo, vyslovte príkaz „Hi Galaxy“ alebo ťuknite na hornú časť
obrazovky.
2 Vyslovte príkaz „Navigation“ alebo ťuknite na položku Navigation.
3 Hlasovým príkazom vyslovte kľúčové slovo alebo adresu miesta. Prípadne ťuknite na položku
Map a zadajte kľúčové slovo alebo adresu miesta.
Ak chcete nejaké miesto vyhľadať, ťuknite do vyhľadávacieho poľa.
4 Vyslovte príkaz „Route“ alebo ťuknite na položku Route.
102
Multimédiá
Hudba
Prehrávanie hudby
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných zariadení na
prehranie súboru.
Prístup k ďalším možnostiam.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Otvorenie zoznamu položiek.
Pridanie piesne do zoznamu.
Prechod na predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním posuniete
skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
103
Multimédiá
Prehrávanie hudby uloženej v iných zariadeniach
Vyhľadajte hudbu, ktorá je uložená v iných zariadeniach a prehrajte ju na vašom zariadení.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môžu názvy niektorých funkcií líšiť.
Prístup k hudbe v registrovanom zariadení
Ťuknite na položku ZARIADENIA a v časti Zaregistrované zariadenia vyberte zariadenie, ku
ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať hudbu. Hudbu môžete prehrávať na
zariadeniach, ktoré sú registrované na Samsung link. Viac informácií nájdete na link.samsung.com.
Uistite sa, že registrované zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
Keď si prezeráte obsah uložený na iných zariadeniach cez mobilnú sieť, môžu sa vám
účtovať ďalšie poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, používajte funkciu Wi-Fi.
Prístup ku skladbe v zariadení v blízkosti
Ťuknite na položku ZARIADENIA a v časti Blízke zariadenia vyberte zariadenie, ku ktorému
chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať hudbu. Môžete prehrať skladbu na zariadeniach s
aktivovanou funkciou zdieľania obsahu.
Ak chcete aktivovať funkciu, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ Blízke zariadenia a potom potiahnite prepínač Blízke zariadenia smerom doprava. Ďalšie
informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.
104
Multimédiá
Video
Prehrávanie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Zmena pomeru strán.
Prepnúť na
kontextový
videoprehrávač.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video
dozadu.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
video dopredu.
Umiestnenie ovládacieho panela počas prehrávania prispôsobíte tak, že ťuknete na položky →
Nastavenia, začiarknete položku Miniovládač a potom ťuknete na možnosť ZAVRIEŤ. Potom
ťuknite na položku alebo a ovládací panel premiestnite na niektorú stranu obrazovky.
Táto funkcia je k dispozícii len v orientácii na šírku.
105
Multimédiá
Prehrávanie videí uložených v iných zariadeniach
Vyhľadajte videá, ktoré sú uložené v iných zariadeniach a prehrajte ich na vašom zariadení.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Prístup k videu v registrovanom zariadení
Ťuknite na položku ZARIADENIA a v časti Registrované zariadenia vyberte zariadenie, z ktorého
chcete prehrať video. Video môžete prehrávať na zariadeniach, ktoré sú registrované na prepojení
Samsung. Viac informácií nájdete na link.samsung.com. Uistite sa, že registrované zariadenie je
pripojené k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
Keď si prezeráte obsah uložený na iných zariadeniach cez mobilnú sieť, môžu sa vám
účtovať ďalšie poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, používajte funkciu Wi-Fi.
Prístup k videu v zariadení v blízkosti
Ťuknite na položku ZARIADENIA a v časti Blízke zariadenia vyberte zariadenie, z ktorého chcete
prehrať video. Môžete prehrať video na zariadeniach s aktivovanou funkciou zdieľania obsahu.
Ak chcete aktivovať zdieľanie obsahu, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Blízke zariadenia a potom prepínač Blízke zariadenia potiahnite doprava. Ďalšie
informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.
YouTube
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.
Ťuknite na položku YouTube na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
106
Multimédiá
Flipboard
Táto aplikácia poskytuje prístup k osobným časopisom.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete vytvoriť svoj časopis Flipboard, rýchlo pohnite prstom nahor na uvítacej obrazovke, a
vyberte nové témy.
Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si
chcete prečítať.
Google+
Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete
Google.
Ťuknite na položku Google+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknutím na položku Domov zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte
príspevky z vašich kruhov.
Fotky
Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a
nahrali na Google+.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Fotky.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
107
Multimédiá
Hry Play
Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.
Ťuknite na položku Hry Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hudba Play
Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby
Google.
Ťuknite na položku Hudba Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Kiosk Play
Táto aplikácia umožňuje čítať najnovšie spravodajské články.
Ťuknite na položku Kiosk Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
108
Zabezpečenie
Snímač odtlačkov
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Presvedčite sa, že tlačidlo
Domov nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a
náramky.
• Ochranné prvky displeja dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v
rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte
ochranné prvky displeja.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• Prst neťahajte ani príliš rýchlo, ani príliš pomaly. Prst ťahajte primeranou rýchlosťou, aby ho
zariadenie dokázalo rozpoznať.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
109
Zabezpečenie
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Snímač odtlačkov → Správca
odtlačkov prstov.
2 Prečítajte si informácie na obrazovke a ťuknite na položku OK.
3 Položte svoj prst na oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov v strede spodnej oblasti obrazovky.
4 Ťuknite na obrazovku v oblasti pre odtlačky prstov, podržte prst a potom potiahnite dole cez
tlačidlo Domov.
Túto operáciu zopakujte s tým istým prstom, kým odtlačok prsta nebude zaregistrovaný.
Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov
rozpoznať nemusí.
5 Ak chcete dokončiť snímanie odtlačku prsta, ťuknite na tlačidlo HOTOVO. Alebo ťuknutím na
možnosť REGISTRÁCIA zaregistrujte ďalší odtlačok prsta.
6 Po zobrazení okna s požiadavkou na registráciu záložného hesla zadajte záložné heslo a
potom ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
7 Zadajte alternatívne heslo, overte toto alternatívne heslo jeho opätovným zadaním a potom
ťuknite na tlačidlo OK.
Namiesto skenovania vašich odtlačkov prstov môžete použiť alternatívne heslo.
8 Ak sa zobrazí kontextové okno uzamknutia odtlačkov prstov, ťuknite na tlačidlo OK. Odtlačky
svojich prstov môžete použiť na odomknutie obrazovky.
110
Zabezpečenie
Správa registrovaných odtlačkov prstov
Vaše zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť alebo premenovať.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Snímač odtlačkov → Správca
odtlačkov prstov.
Ak chcete odtlačky prstov odstrániť, postupne ťuknite na položky → Zrušiť registráciu, vyberte
odtlačky prstov a ťuknite na položky HOTOVO → OK.
Ak chcete odtlačok prsta premenovať, ťuknite na možnosti → Vybrať, vyberte odtlačok prsta,
ťuknite na položku , zadajte nový názov a potom ťuknite na tlačidlo OK.
Zmena alternatívneho hesla
Heslo, ktoré používate ako alternatívne, môžete zmeniť na skenovanie vašich odtlačkov prstov.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Snímač odtlačkov →
Zmeniť záložné heslo.
2 Zadajte záložné heslo.
3 Zadajte nové heslo a ťuknite na POKRAČOVAŤ.
4 Zadajte heslo znovu a ťuknite na tlačidlo OK.
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku môžete odomknúť pomocou zaregistrovaných odtlačkov prstov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Snímač odtlačkov →
Uzamknutie obrazovky → Odtlačok prsta. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zamknutá obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Odtlačok prsta.
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Snímač odtlačkov → Overiť konto
Samsung, a potom prepínač Overiť konto Samsung potiahnite doprava.
111
Zabezpečenie
Použitie odtlačkov prstov na nákupy prostredníctvom služby
PayPal
Nákupy môžete vykonávať naskenovaním vašich odtlačkov prstov.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Snímač odtlačkov → Zaplatiť cez
PayPal.
2 Začiarknite položky Podpora služby FIDO Ready™ a PayPal a potom ťuknite na položku
INŠTALOVAŤ.
3 Po skončení inštalácie ťuknite na položku PRIPOJIŤ KONTO PAYPAL.
4 Ak sa chcete prihlásiť na webovú lokalitu PayPal a zaregistrovať svoje odtlačky prstov,
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Súkromný režim
Informácie o súkromnom režime
Tento režim slúži na to, aby sa cudzím osobám znemožnil prístup ku konkrétnemu obsahu, ako
sú obrázky a dokumenty uložené v zariadení. Môžete uložiť obsah na konkrétne umiestnenie a
potom deaktivovať súkromný režim, čím bezpečne skryjete položky.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Súkromný režim a potom
prepínač Súkromný režim potiahnite doprava. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a
ťuknutím na položku Súkromný režim ho aktivujete.
Ak súkromný režim aktivujete po prvýkrát, nastavte odblokovací kód a záložný PIN.
2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.
Keď je režim aktivovaný, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona
112
.
Zabezpečenie
3 Ak chcete vybrať položky, ktoré chcete skryť, ťuknite na položky v zozname, ktoré chcete
vybrať, podržte na nich prst, a potom ťuknite na položky → Premiestniť do priečinka
Súkromné.
Na položkách, ktoré sa presunú do súkromného režimu, sa zobrazí
.
4 Po výbere položiek, ktoré chcete ukryť, na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia
→ Súkromný režim a potom prepínač Súkromný režim potiahnite doľava. Poprípade
otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Súkromný režim ho deaktivujete.
Vybrané položky zmiznú z obrazovky.
Pred deaktiváciou súkromného režimu sa ubezpečte, že sú všetky súbory správne uložené
alebo presunuté.
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, je možné vidieť len ukryté položky.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Súkromný režim a potom
prepínač Súkromný režim potiahnite doprava. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a
deaktivujte Súkromný režim.
2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.
3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory → Súkromné.
Všetky položky presunuté do súkromného režimu sa zobrazia na obrazovke.
113
Bezpečnosť
Tiesňový režim
Informácie o núdzovom režime
Tento režim používajte na predĺženie doby úsporného režimu zariadenia, keď ste v núdzovej
situácii. Keď je tento režim aktivovaný, jas obrazovky sa zníži a spotreba batérie sa zníži pomocou
obmedzenia niektorých funkcií. Môžete taktiež zapnúť blesk, zvuk alarmov a odosielanie informácií
o vašej polohe ostatným prostredníctvom správy.
Aktivácia núdzového režimu
Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim. Poprípade
na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bezpečnostná pomoc →
Tiesňový režim a potom potiahnite prepínač Tiesňový režim doprava.
Za odosielanie správ alebo používanie mobilnej siete sa vám môžu účtovať ďalšie
poplatky.
114
Bezpečnosť
Prístup k ďalším možnostiam.
Zapnutie blesku.
Zvukové upozornenia.
Odoslať informácie o svojej
aktuálnej polohe v správe.
Spustenie aplikácie Telefón.
Spustenie aplikácie Internet.
Pridať viac aplikácií na používanie.
Zostávajúca kapacita batérie a
predpokladaná maximálna
pohotovostná doba batérie
Uskutočnenie núdzového hovoru.
Odhadovaná maximálna pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije,
keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení
zariadenia a prevádzkových podmienok.
Deaktivácia núdzového režimu
Ak chcete núdzový režim vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na možnosť
Tiesňový režim. Prípadne ťuknite na možnosť → Vypnúť tiesňový režim. Núdzový režim je
deaktivovaný.
115
Bezpečnosť
Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc
Informácie o správach so žiadosťou o pomoc
Môžete si prednastaviť kontakty, ktorým v prípade núdze odošlete správu. Správy odosielajte
svojim hlavným kontaktom trojitým rýchlym stlačením vypínacieho tlačidla.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Bezpečnostná pomoc.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie dostupné.
Pridávanie kontaktov v prípade núdze
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Bezpečnostná pomoc.
2 Ťuknite na možnosť Spravovať hlavné kontakty → Vytvorenie hlavného kontaktu.
3 Ťuknite na možnosť Vytvoriť kontakt a zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím
na možnosť Vybrať z kontaktov pridajte existujúci kontakt ako kontakt v prípade núdze.
Nastavenie správ pomoci
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bezpečnostná pomoc →
Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc a potom potiahnite prepínača Odosielanie správ
so žiadosťou o pomoc doprava a vyberte obsah, ktorý chcete pridať do správ so žiadosťou o
pomoc.
Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc
V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim
kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe.
Za odosielanie správ alebo používanie mobilnej siete sa vám môžu účtovať ďalšie
poplatky.
116
Bezpečnosť
Upozornenia na nepriaznivé počasie
(Geosprávy)
Informácie o upozornení na nepriaznivé počasie (Geosprávy)
Túto funkciu používajte na prijímanie upozornení pri výskyte nepriaznivého počasia v blízkosti vašej
aktuálnej polohy.
• Funkcia určí vašu polohu a poskytne vám informácie o katastrofách, ak sa vyskytnú vo
vašej oblasti. Poskytnuté informácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb v
rámci vašej aktuálnej polohy.
Ak si chcete prezerať informácie o nepriaznivých poveternostných podmienkach a
oblastiach, ako aj jazyky, v ktorých sú tieto informácie k dispozícii, navštívte lokalitu
www.samsung.com/geonews.
• Ak prijímate upozornenia zo služby poskytujúcej predpoveď počasia počas roamingu,
môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
Prijímanie upozornení
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bezpečnostná pomoc →
Geosprávy a potom potiahnite prepínač Geosprávy doprava.
Automaticky otvárané oznamy
Ťuknite na možnosť Geosprávy ‒ kont. okná oznámení.
Zariadenie zobrazuje oznámenia v kontextových oknách. Ak chcete prednastaviť kontakty z
kontextového okna, môžete uskutočniť hovor alebo odoslať núdzové správy.
117
Bezpečnosť
Používanie widgetu Geosprávy
Vo widgete Geosprávy si môžete zobraziť vašu aktuálnu polohu a informácie o katastrofách vo
vašom regióne.
Na domovskej obrazovke rolujte doľava a ťuknite na widget Geosprávy.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Aktuálna poloha
Informácie o katastrofách
vo vašej aktuálnej polohe.
118
Pomôcky
S Finder
Túto aplikáciu používajte na vyhľadávanie obsahu v zariadení a cez internet. Môžete použiť rôzne
filtre a prezerať si históriu vyhľadávania.
Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku S Finder.
Vyhľadávanie obsahu
Ťuknite do poľa vyhľadávania a zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku
kľúčové slovo.
Ak chcete získať presnejšie výsledky, ťuknite na položku Filter.
Správa histórie vyhľadávania
Ak chcete odstrániť históriu, ťuknite na
vedľa tejto položky.
119
a povedzte
Pomôcky
Plánovač S
Spustenie funkcie Plánovač S
Pomocou tejto aplikácie môžete spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Zmena režimu zobrazenia.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prejsť na dnešný dátum.
Vytvoriť udalosti alebo úlohy.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku . Poprípade vyberte dátum, ktorý neobsahuje žiadne udalosti alebo
úlohy a znova ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
120
.
Pomôcky
3 Vyberte buď udalosť alebo úlohu a zadajte podrobnosti.
• Pridať udalosť: Nastavenie začiatku a konca dátumu udalosti. Môžete nastaviť nastavenie
pre voliteľné opakovanie.
• Pridať úlohu: Pridanie úlohy, ktorú máte v daný deň urobiť. Môžete nastaviť nastavenie
pre voliteľnú prioritu.
Výber položky.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Zadanie názvu.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto
konania udalosti.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ uložíte udalosť alebo úlohu.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete udalosti a úlohy synchronizovať so svojimi kontami, postupne ťuknite na položky →
Synchronizovať.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, postupne ťuknite na položky →
Kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a
prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.
Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií ťuknite na možnosti
Nastavenia → Kontá a potom vyberte službu konta.
121
Pomôcky
Odstraňovanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete odstrániť udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte
udalosti alebo úlohy a potom ťuknite na položky HOTOVO → ODSTRÁNIŤ.
Ak chcete odstrániť udalosť alebo úlohu počas jej prezerania, postupne ťuknite na položky
ODSTRÁNIŤ.
Ak chcete označiť úlohy ako dokončené, ťuknite na dátum, ktorý obsahuje úlohy a začiarnite
dokončené úlohy.
Zdieľanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zdieľať udalosť alebo úlohu počas jej prezerania, ťuknite na položku
spôsob zdieľania.
a vyberte
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie
Rotácia obrazu, postupne ťuknite na položky → Vedecká kalkulačka.
Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky
122
skryte klávesnicu.
→ Vymazať históriu.
→
Pomôcky
Hodiny
Budík
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Budík.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku vedľa
budíka.
• Posunúť budík: Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas a tón inteligentného budíka. Inteligentný budík sa zapne s
nízkou hlasitosťou pár minút pred zapnutím naplánovaného vopred nastaveného zvonenia.
Hlasitosť inteligentného budíka sa postupne zvyšuje, kým ho nevypnete, alebo kým nezačne
zvoniť vopred nastavené zvonenie.
Vypnutie budíkov
von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odstránenie budíkov
Postupne ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte budíky a potom ťuknite na položku
HOTOVO.
Svetový čas
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Svetový čas.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, na hodinách podržte ťuknutie a potom ťuknite na položku
Odstránenie hodín
Postupne ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku
HOTOVO.
123
.
Pomôcky
Stopky
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Stopky.
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku OKRUH.
Ťuknutím na položku STOP meranie trvania zastavíte. Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na
položku VYNULOVAŤ.
Časovač
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Časovač.
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Po spustení časovača potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Drive
Pomocou tejto aplikácie môžete vstupovať do súborov uložených v službe ukladacieho priestoru
Google Drive. Všetky súbory môžete ukladať na jednom mieste, vstupovať do nich z tohto miesta
a zdieľať ich s ostatnými.
Ťuknite na položku Drive na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými zariadeniami, v ktorých
je nainštalovaná aplikácia Dropbox.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
1 Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
2 Prihláste sa na svoje konto Dropbox. Ak nemáte konto Dropbox, vytvorte si ho.
124
Pomôcky
3 Ťuknite na položku TURN ON CAMERA UPLOAD.
Zariadenie odovzdá fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia na Dropbox. Ak chcete
odovzdať videá, potiahnite prepínač Include videos doprava.
Ak chcete fotografie alebo videá odovzdať manuálne, ťuknite na položku SKIP.
4 Ťuknite na položku
a použite nasledujúce funkcie:
• Files: Odovzdanie alebo otvorenie súborov. Ťuknite na položku
a odovzdajte súbory.
• Photos: Zobrazenie odovzdaných fotografií alebo videí. Ťuknite na položku
zmažete alebo vytvoríte albumy.
, čím súbory
• Offline files: Zobrazenie fotografií a videí v režime offline.
• Notifications: Zobrazenie oznámení.
Google
Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet. Môžete ju použiť na vyhľadávanie aplikácií a obsahu
aplikácií uložených v zariadení alebo pamäťovej karte.
Ťuknite na položku Google na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
125
Pomôcky
Detský režim
Pomocou tohto widgetu môžete pre deti vytvoriť zábavné a bezpečné prostredie prostredníctvom
obmedzenia prístupu detí k určitým aplikáciám alebo obsahu.
Pred používaním si musíte prevziať tento widget. Na domovskej obrazovke ťuknite na položky
Detský režim → INŠTALOVAŤ. Po nainštalovaní sa widget zobrazí na domovskej obrazovke a
obrazovke aplikácií.
Režim Deti spustíte ťuknutím na položku Detský režim na domovskej obrazovke alebo na
obrazovke s aplikáciami.
Keď spúšťate tento widget prvýkrát, nastavte kód PIN. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak dôjde k náhodnému odinštalovaniu widgetu Detský režim, môžete ho znova
nainštalovať. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst,
ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget Detský režim a podržte na ňom prst.
Widget presuňte na domovskú obrazovku a ťuknutím na položku Detský režim ho znova
nainštalujte.
Domovská obrazovka detského režimu
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým aplikáciám v režime pre deti.
Fotoaparát pre deti
Galéria pre deti
Prístup k rodičovskej kontrole.
Skončiť režim pre deti.
126
Pomôcky
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Pomocou tejto aplikácie môžete ukladať obrázky, kresby, hlasové záznamy a mediálne súbory, ku
ktorým môžu mať deti prístup.
Rodičovská kontrola
Táto aplikácia slúži na nastavenie obmedzení pre režim pre deti kvôli kontrole prístupu k obsahu a
aplikáciám. Môžete zmeniť nastavenia režimu pre deti, používanie časových limitov a pod.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku
a zadajte PIN.
Rodičovskú kontrolu ukončíte a zatvoríte stlačením tlačidla Domov.
• Denný limit doby hrania: Nastavenie časového limitu, počas ktorého môžu deti zariadenie
používať.
• Kontakty: Povolenie prístupu deťom ku konkrétnym kontaktom.
• Aplikácie: Zobrazovanie a pridávanie aplikácií, ktoré môžu deti používať v režime pre deti.
• Médiá: Povolenie prístupu deťom ku konkrétnym obrázkom a videám uloženým v zariadení.
• Detský obchod: Preberanie aplikácií pre deti z lokality Galaxy Apps.
Lupa
Použitie tohto widgetu na zväčšenie textu alebo predmetov pomocou zadného fotoaparátu.
Ak chcete pridať tento widget, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na
nej prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget Lupa a podržte na ňom prst a potom ho
presuňte na domovskú obrazovku.
Ťuknite na widget Lupa na domovskej obrazovke.
Ťuknutím na položku
alebo
nastavíte zväčšenie.
Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku
manuálne ťuknutím na miesto, na ktoré chcete zaostriť.
. Môžete taktiež nastaviť zaostrenie
Ak chcete zapnúť blesk, aby ste si zobrazili text alebo objekty pri tmavších podmienkach, ťuknite
na položku .
Ak chcete zaznamenať fotografiu textu alebo objektov, ťuknite na položku
127
.
Pomôcky
Mapy
Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné
pokyny.
Ťuknite na položku Mapy na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie polohy
Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte
podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Získanie trasy do cieľového miesta
Ťuknutím na položku
nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy.
V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.
Poznámka
Táto aplikácia umožňuje zaznamenať dôležité informácie, ktoré možno uložiť a neskôr zobraziť.
Ťuknite na položku Poznámka na obrazovke aplikácií.
Pridávanie a spravovanie kategórií
Vytváraním kategórií triedite a spravujete poznámky.
Na zozname poznámok ťuknite na položku
→ SPRAVOVAŤ KATEGÓRIE.
Ak chcete pridať novú kategóriu, ťuknite na položku
na položku OK.
Ak chcete kategóriu odstrániť, ťuknite na položku
, zadajte názov kategórie a potom ťuknite
vedľa kategórie.
Ak chcete kategóriu premenovať, ťuknite na názov kategórie a podržte ho, zadajte nový názov
kategórie a potom ťuknite na položku PREMENOVAŤ.
Ak chcete zmeniť poradie kategórií, ťuknite na položku
nahor alebo nadol do inej polohy.
128
vedľa kategórie a potiahnite ju smerom
Pomôcky
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• : Vložiť obrázky.
• : Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.
Vyhľadávanie poznámok
Ťuknite na položku
ktoré ho obsahujú.
v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok,
Odstraňovanie poznámok
Postupne ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte poznámky a potom ťuknite na HOTOVO.
Ak chcete poznámku odstrániť počas jej prezerania, postupne ťuknite na položky → Odstrániť.
Moje súbory
O mojich súboroch
Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí,
skladieb a zvukových klipov.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie súborov
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť. Ak chcete z adresára vyjsť o úroveň vyššie, ťuknite na
položku . Na hlavnú obrazovku Moje súbory sa vrátite ťuknutím na položku .
129
Pomôcky
Vyhľadávanie súborov alebo priečinkov
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku
a zadajte kritériá vyhľadávania, ktoré chcete vyhľadať.
Zobrazenie informácií o ukladacom priestore
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Ťuknutím ma položku → Využitie úložného priestoru zobrazíte informácie o pamäti v zariadení
a na pamäťovej karte.
Pridanie odkazov na servery FTP do zariadenia
Pridať odkaz na FTP server do oblasti odkazov.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku → Pridať server FTP, zadajte podrobnosti ako adresu servera, meno a heslo
používateľa a potom ťuknite na položku HOTOVO.
130
Pripojenie k iným
zariadeniam
NFC
O funkcii NFC
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste
nepoškodili NFC anténu.
Pred použitím tejto funkcie
• Skontrolujte NFC antény na svojom a na tom druhom zariadení.
• Uistite sa, že funkcia NFC je aktivovaná na vašom zariadení, aj v zariadeniach, ku ktorým sa
chcete pripojiť.
• Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude
snímať NFC tagy a prijímať údaje.
131
Pripojenie k iným zariadeniam
Používanie funkcie NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a potom potiahnite
prepínač NFC smerom doprava.
Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC. Zobrazia sa
informácie z tagu.
Nakupovanie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a potom potiahnite
prepínač NFC smerom doprava.
Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
Ak chcete nastaviť aplikáciu predvoleného spôsobu platieb, ťuknite na položku Ťuknúť a zaplatiť
a vyberte aplikáciu.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
132
Pripojenie k iným zariadeniam
Posielanie dát
Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a
kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a potom potiahnite
prepínač NFC smerom doprava.
2 Ťuknite na položku Android Beam a potom potiahnite spínač Android Beam smerom
doprava.
3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
Bluetooth
O funkcii Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
133
Pripojenie k iným zariadeniam
Pred použitím tejto funkcie
• Uistite sa, že funkcia Bluetooth je aktivovaná na vašom zariadení, aj v zariadeniach, ku ktorým
sa chcete pripojiť.
• Presvedčite sa, že obidve zariadenia sú nastavené ako viditeľné pre iné zariadenia Bluetooth.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth a potom
potiahnite prepínač Bluetooth smerom doprava a potom ťuknite na položku VYHĽADAŤ.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak chcete zariadenie pre iné zariadenia nastaviť ako viditeľné, ťuknite na názov zariadenia.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
3 Na obidvoch zariadeniach spárovanie potvrďte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
134
Pripojenie k iným zariadeniam
3 Postupne ťuknite na položky
→ Bluetooth a potom zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete
spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Alebo svoje zariadenie nastavte ako viditeľné pre
iné zariadenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijatý
obrázok sa uloží do priečinka Galéria → Download.
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam s párovanými zariadeniami.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, párovanie s ktorým chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
135
Pripojenie k iným zariadeniam
S Beam
Pomocou tejto funkcie môžete odosielať rôzne dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty.
Pred použitím tejto funkcie
• Uistite sa, že funkcia NFC alebo Wi-Fi Direct je aktivovaná na vašom zariadení a v zariadeniach,
ktorým chcete odoslať súbory.
Posielanie dát
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a potom potiahnite
prepínač NFC smerom doprava.
2 Ťuknite na položku S Beam a potom potiahnite spínač S Beam smerom doprava.
3 Zvoľte súbor a skontaktujte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia súbor odošlete.
• Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami.
Môžete tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nezákonného používania dát chránených
autorskými právami.
• Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
136
Pripojenie k iným zariadeniam
Rýchlo pripojiť
Informácie o rýchlom pripojení
Táto funkcia slúži na jednoduché vyhľadanie a pripojenie zariadení v blízkosti.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
• Názov zariadenia sa môže líšiť v závislosti od zariadení s funkciou Bluetooth, s ktorými
sa páruje. Napríklad názov zariadenia sa môže zobraziť ako BT MAC.
Pred použitím tejto funkcie
• Uistite sa, že zariadenia, ktoré sa majú prepojiť, podporujú funkciu rýchleho spojenia a že
majú zapnuté displeje.
• Uistite sa, že na zariadeniach, ktoré nepodporujú funkciu rýchleho spojenia, je aktivovaná
funkcia Wi-Fi Direct alebo Bluetooth.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
Po otvorení panela sa funkcie Wi-Fi a Bluetooth automaticky aktivujú a zariadenie vyhľadá
okolité zariadenia.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia. Prepojenie medzi
zariadeniami vykonáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete povoliť, aby blízke zariadenia vyhľadali vaše zariadenie a pripojili sa k nemu,
postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenie viditeľnosti zariadenia → Viditeľnosť
zariadenia a potom vyberte požadovanú možnosť.
137
Pripojenie k iným zariadeniam
Opakované vyhľadávanie zariadení
Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.
Ťuknite na položku OBNOVIŤ a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
3 Vyberte mediálnu kategóriu.
4 Vyberte obsah, ktorý chcete zdieľať, a ťuknite na položku HOTOVO.
Vaše zariadenie odošle obsah do pripojeného zariadenia.
138
Pripojenie k iným zariadeniam
Peel Smart Remote
Informácie o aplikácii Peel Smart Remote
Použite túto aplikáciu na pripojenie sa k televízoru a použite zariadenie, ako diaľkové ovládanie.
Pomocou vášho zariadenia môžete vyhľadávať a vyberať televízne programy a ovládať kanály.
Ťuknite na položku Peel Smart Remote na obrazovke aplikácií.
Pred používaním tejto aplikácie
• Presvedčite sa, že ste zariadenie pripojili k sieti.
• Presvedčite sa, že infračervený port smeruje k televízoru.
Pripojenie k televízoru
1 Ťuknite na položku Peel Smart Remote na obrazovke aplikácií.
2 Zvoľte oblasť a službu vysielania.
Zobrazia sa dostupné televízne programy.
139
Pripojenie k iným zariadeniam
Použitie zariadenia ako diaľkového ovládania
Keď používate vaše zariadenie ako diaľkové ovládanie, môžete pomocou neho zapnúť alebo
vypnúť televízor, prezerať kanále alebo upravovať úroveň hlasitosti na vašom televízore.
1 V zariadení ťuknite na položku .
2 Uistite sa, že je váš televízor vypnutý a ťuknite na položku ÁNO, MÔJ TELEVÍZOR JE
VYPNUTÝ.
3 Vyberte značku televízora.
4 Presvedčite sa, že infračervený port zariadenia smeruje k televízoru a ťuknite na položku
TLAČIDLO 1. Keď zariadenie zapne televízor, ťuknite na tlačidlo ÁNO.
Ak zariadenie televízor nezapne, ťuknite na položku NIE a potom tento krok opakujte, kým
televízor signál nerozpozná.
5 Vyberte zdroj kanála.
Zapnutie alebo vypnutie televízora.
Ďalšie funkcie
Ponuky ovládania televízora
140
Pripojenie k iným zariadeniam
Pozeranie televízneho vysielania pomocou zariadenia
Zo zoznamu dostupných programov vyberte televízny program, ktorý chcete na pripojenom
televízore pozerať.
1 Ťuknite na položku IDE PRÁVE TERAZ, VYSIELA SA NESKÔR alebo VYSIELANIE.
2 Vyberte televízny program a ťuknite na položku SLEDOVAŤ.
Na pripojenom televízore sa zobrazí zvolený program.
3 Ťuknutím na položku
sa prepínajú kanály alebo nastavuje hlasitosť.
Na obrazovke sa zobrazí panel diaľkového ovládania.
Nastavenie pripomenutí programov
1 Vyberte si televízny program, ktorý chcete sledovať.
2 Ťuknite na položku PRIPOMEŇ MI.
Alarm sa rozozvučí v nastavený čas.
141
Pripojenie k iným zariadeniam
Screen Mirroring
O screen mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré
podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.
Zariadenia so zapnutou
funkciu Screen Mirroring
(Zariadenia s aplikáciami
AllShare Cast dongle,
HomeSync a Wi-Fi
Miracast)
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s
veľkou šírkou pásma (HDCP 2.X), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
142
Pripojenie k iným zariadeniam
Pred použitím tejto funkcie
• Presvedčite sa, že zariadenie, na ktorom je povolené zrkadlenie obrazovky, je káblom HDMI
pripojené k televízoru.
• Skontrolujte, či je televízor zapnutý.
Zobrazovanie obsahu na televízore
Skôr, než televízor prepojíte so svojím zariadením, televízor prepojte so zariadením, na ktorom je
povolené Screen Mirroring. O nastavení prepojenia sa dočítate v používateľskej príručke zariadenia.
Nasledovné akcie sú príkladom zobrazovania obsahu na televízore pripojenom prostredníctvom
modulu AllShare Cast.
1 Na televízore vyberte režim pripojenia, napr. HDMI alebo externé zariadenie.
2 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Screen Mirroring.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
Ak zariadenie zapájate po prvý krát, ťuknite na názov modulu v zozname a podržte ho a
zadajte číslo PIN zobrazené na obrazovke televízora.
4 Otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na
zariadení.
Zastavenie zobrazovania obsahu
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Screen Mirroring.
143
Pripojenie k iným zariadeniam
Používanie funkcie tlače z mobilných zariadení
Pripojením zariadenia k tlačiarni si vytlačíte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pred použitím tejto funkcie
• Uistite sa, že funkcia Wi-Fi alebo funkcia Wi-Fi Direct je aktivovaná na vašom zariadení a na
tlačiarni.
Pripojenie k tlačiarni
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Tlač, vyberte typ tlačiarne
a potom potiahnite prepínač v pravom hornom rohu obrazovky smerom doprava. Zariadenie
vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie. Vyberte tlačiareň,
ktorú chcete použiť ako predvolenú tlačiareň.
Ak chcete pridať tlačiarne manuálne, postupne ťuknite na položky → Pridať tlačiareň → ADD
PRINTER, zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky → Tlač
a potom vyberte tlačiareň.
144
Zariadenie a správca dát
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Manuálne sťahovanie aktualizácií.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti
Samsung. Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies
automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne.
Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe
pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
145
Zariadenie a správca dát
Prenos súborov medzi zariadením a počítačom
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
• Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť
stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
• Neodpájajte zariadenie od počítača počas prehrávania súborov uložených v zariadení
na pripojenom počítači. Po dokončení prehrávania súboru odpojte zariadenie od
počítača.
• Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel s oznámeniami a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne
zariadenie → Prenos mediálnych súborov.
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Prenos fotografií.
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
146
Zariadenie a správca dát
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach spoločnosti Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z
webovej lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr.
Používanie konta Google
1 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky Zálohovanie a resetovanie → Zálohovať moje údaje a potom
potiahnite prepínač Zálohovať moje údaje doprava.
3 Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné
konto.
Ak chcete obnoviť údaje, v sprievodcovi inštaláciou sa prihláste na svoje konto Google.
Sprievodcu inštaláciou môžete spustiť a otvoriť tak, že v zariadení obnovíte údaje na
továrenské nastavenie. Ak sa na svoje konto Google neprihlásite v sprievodcovi inštaláciou,
zálohované údaje nemožno obnoviť.
147
Zariadenie a správca dát
Používanie konta Samsung
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Kontá → Pridať konto →
Samsung konto a potom sa prihláste na svoje konto Samsung.
2 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
3 Postupne ťuknite na položky Cloud → Zálohovanie, vyberte položky, ktoré chcete zálohovať
a potom ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Ak chcete dáta obnoviť, ťuknite na Obnoviť, vyberte položky, ktoré chcete obnoviť a potom
ťuknite na OBNOVIŤ TERAZ.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Podrobnosti nájdete v
časti Zálohovanie a obnova údajov.
1 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť údaje od výrobcu.
3 Ťuknite na položku RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO.
Zariadenie sa reštartuje automaticky.
148
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku
.
Podporované funkcie sa môžu líšiť alebo môžu byť ináč označené v závislosti od toho, či
zariadenie je model s jednou alebo dvoma kartami SIM.
Rýchle nastavenia
Zobrazenie zoznamu možností obľúbených nastavení.
Ak chcete zoznam možností obľúbených nastavení upraviť, ťuknite na položku → Upraviť
rýchle nastavenia, vyberte možnosť nastavení a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Sieťové pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom prepínač Wi-Fi potiahnite doprava.
Udržiavať stabilné sieťové pripojenie môžete automatickým výberom siete Wi-Fi alebo mobilnej
siete a použiť najsilnejší signál. Ak chcete automaticky prepnúť medzi sieťami, začiarknite možnosť
Inteligentné prepínanie sietí.
149
Nastavenia
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Ťuknite na položky → Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku.
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenie. Ak je zariadenie
nastavené na používanie mobilných sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
Nastavenie oznamovania siete
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťuknite na položky → Pokročilé a zaškrtnite možnosť Sieťové
oznámenie.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo prepojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct.
Zrýchľovač sťahovania
Nastavenie zariadenia tak, aby súbory preberalo súčasne prostredníctvom siete Wi-Fi, aj mobilnej
siete.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zrýchľovač sťahovania a potom prepínač
Zrýchľovač sťahovania potiahnite doprava.
• Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bluetooth a potom prepínač Bluetooth potiahnite
doprava.
150
Nastavenia
Zdieľanie pripojenia
Na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje
zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Podrobnosti nájdete v časti Zdieľanie pripojení
zariadení a používanie mobilných prístupových bodov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zdieľanie pripojenia.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete
Wi-Fi. Túto funkciu možno použiť, keď sieťové pripojenie nie je k dispozícii.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Letový režim.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Využitie dát.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Obmedziť dáta na pozadí: Nastavenie vypnutia synchronizácie na pozadí pri používaní
mobilnej siete na zariadení.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo využitie dát
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
• Mobilné prístupové body: Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám
spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.
• Mobilné siete: Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
151
Nastavenia
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku GPS a potom prepínač GPS potiahnite doprava.
• Mód: Vyberte metódu zhromažďovania údajov o vašej polohe.
• Zlepšiť presnosť: Nastavenie zariadenia na spresnenie informácií o polohe pomocou funkcií
Wi-Fi a Bluetooth.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o
vašej aktuálnej polohe a ich využívanie batérie.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.
• Moje miesta: Nastavenie profilov, ktoré sa budú používať pre konkrétne miesta pri používaní
funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth na zistenie vašej aktuálnej polohy.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie siete.
Hľadanie blízkych zariad.
Vyhľadávanie zariadení pripojených pomocou rozhrania Wi-Fi Direct, Bluetooth alebo pomocou
iného rozhrania.
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Dátový roaming: Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
152
Nastavenia
Pripojenie a zdieľanie
NFC
Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať NFC tagy obsahujúce informácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku NFC a potom prepínač NFC potiahnite doprava.
• Android Beam: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových
stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
• S Beam: Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, napríklad videá, obrázky a
dokumenty, do zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.
• Ťuknúť a zaplatiť: Nastavenie predvoleného spôsobu platieb.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
Blízke zariadenia
Zmeňte nastavenia zdieľania obsahu, keď zariadenia pripájate k zariadeniam v blízkosti.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Blízke zariadenia a potom prepínač Blízke
zariadenia potiahnite doprava.
• Názov zariadenia: Zobrazenie názvu mediálneho servera v zariadení.
• Obsah na zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zdieľalo obsah s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto
zariadeniu.
• Odmietnuté zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k
tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Prijím. súborov z iných zariadení: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo odosielané
súbory z iných zariadení.
153
Nastavenia
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb
typu cloud.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Tlač.
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie Screen mirroring a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Screen Mirroring.
Zvuk a zobrazenie
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a oznámenia.
• Zvonenie: Nastavte úroveň hlasitosti pre zvonenie hovorov.
• Médium: Nastavte úroveň hlasitosti pre hudbu a videá.
• Oznámenia: Nastavte úroveň hlasitosti pre oznámenia.
• Systém: Nastavte úroveň hlasitosti pre zvuky systému.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Zvonenia: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
• Vibrácie: Výber vzoru vibrovania.
• Vyzváňací tón oznámenia: Výber vyzváňacieho tónu pre udalosti, ako sú napríklad
prichádzajúce správy.
154
Nastavenia
• Ďalšie zvuky: Konfigurácia ďalších nastavení zvuku.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch a zvuky
oznámení okrem povolených výnimiek.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke
uzamknutia má alebo nemá zobraziť.
• Aplikačné oznámenia: Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
• Prístup k oznámeniam: Výber aplikácií na zobrazenie svojich oznámení v na paneli
oznámení.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Písmo:
– – Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
– – Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Rotácia obrazu: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie rozhrania pri otočení zariadenia.
– – Inteligentné otáčanie: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej
tváre.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
155
Nastavenia
• Režim obrazovky:
– – Prispôsobiť zobrazenie: Tento režim slúži na optimalizáciu displeja podľa jeho nastavení.
– – Dynamický: Tento režim použite na oživenie tónov farieb obrazu.
– – Štandardné: Tento režim použite pre normálne prostredie.
– – Profesionálna fotografia: Použite tento režim, ak chcete, aby zafarbenie displeja vyzeralo
ako skutočné.
– – Kino: Tento režim použite na stmavenie okolia, podobne ako v tmavej miestnosti.
• Autom. upraviť tón obraz.: Nastavenie zariadenia na šetrenie energie úpravou jasu displeja.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania.
• Indikátor LED:
– – Nabíjanie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla indikačná LED dióda počas nabíjania
batérie.
– – Batéria vybitá: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla indikačná LED dióda pri nízkej
úrovni nabitia batérie.
– – Oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla indikačná LED dióda, keď máte
zmeškané hovory, správy alebo oznámenia.
– – Nahrávanie hlasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla indikačná LED dióda pri
nahrávaní hlasových poznámok.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie doby, počas ktorej posvietenie tlačidiel
Naposledy spustené aplikácie a podsvietenie tlačidla Späť zostáva zapnuté.
• Zvýšiť citlivosť na dotyk: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné použiť dotykový displej
s rukavicami na rukách.
V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa
zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.
156
Nastavenia
Pozadie
Výber obrázka pozadia pre domácu obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pozadie.
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutá obrazovka.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Duálne hodiny: Nastavte zariadenie, aby zobrazovalo duálne hodiny.
• Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
• Zobraziť dátum: Nastavte zariadenie tak, aby zobrazovalo dátum spolu s hodinami.
• Odkaz na fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo odkaz na fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
• Informácie o vlastníkovi: Zadanie informácií zobrazovaných s hodinami.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Ďalšie informácie: Nastavenie zariadenia tak, aby na zamknutej obrazovke zobrazovalo
informácie o počasí alebo počte prejdených krokov, keď v aplikácii S Health používate
sprievodcu chodením.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo text pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
Viac okien
Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu zobrazenia Viac okien.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Viac okien a potom prepínač Viac okien potiahnite
doprava.
• Otvoriť v zobrazení viacerých okien: Nastavenie zariadenia na aktivovanie funkcie Viac
okien pri otvorení súborov z priečinka Moje súbory alebo Video. Zariadenie aktivuje túto
funkciu taktiež pri prezeraní príloh v správach.
157
Nastavenia
Panel oznámení
Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Panel oznámení.
• Nastavenie jasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli s oznámeniami zobrazoval panel
na úpravu jasu.
• Odporúčané aplikácie: Nastavenie zariadenia na zobrazenie zoznamu odporúčaných aplikácií
na paneli oznámení na základe vašich akcií, ako je napríklad pripojenie náhlavnej súpravy k
zariadeniu.
• Nast. tlač. rýchl. nast.: Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení zobrazených na
paneli oznámení.
Panel s nástrojmi
Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo panel nástrojov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Panel s nástrojmi a potom prepínač Panel s
nástrojmi potiahnite doprava.
Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré sa majú zobraziť na paneli nástrojov. Ak chcete upraviť
zoznam aplikácií, ťuknite na možnosť UPRAVIŤ.
Ovládanie jednou rukou
Aktivácia režimu ovládania jednou rukou pre pohodlné používanie zariadenia použitím jednej ruky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ovládanie jednou rukou a potom prepínač
Ovládania jednou rukou potiahnite doprava.
158
Nastavenia
Prispôsobenie
Jednoduchý režim
Nastavenie zariadenia na jednoduchý režim.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Jednoduchý režim.
• Štandardný režim: Nastavenie zariadenia na štandardný režim.
• Jednoduchý režim: Nastavenie zariadenia na jednoduchý režim.
• Jednoduché aplikácie: Výber aplikácií tak, aby sa použilo jednoduchšie usporiadanie.
Zjednodušenie ovládania
Táto funkcia slúži na zvýšenie dostupnosti zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti Zjednodušenie
ovládania.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
Súkromný režim
Nastaviť zariadenie tak, aby zabránilo iným používateľom v prístupe k vášmu osobnému obsahu
aktiváciou súkromného režimu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Súkromný režim a potom prepínač Súkromný režim
potiahnite doprava.
• Typ príst. do súkr. rež.: Nastavenie alebo zmena spôsobu odblokovania, čím sa aktivuje
súkromný režim.
• Automaticky vypnúť: Nastavenie zariadenia tak, aby pri vypnutej obrazovke ukončilo
súkromný režim.
159
Nastavenia
Snímač odtlačkov
Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho
konta Samsung.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Snímač odtlačkov.
• Správca odtlačkov prstov: Registrácia alebo zmazanie údajov o odtlačkoch prstov.
• Zmeniť záložné heslo: Zmena alternatívneho hesla, ak zariadenie nerozozná odtlačok prsta.
• Uzamknutie obrazovky: Nastavenie spôsobu odomknutia a alternatívneho hesla.
• Webové prihlásenie: Nastavenie zariadenia na prihlasovanie sa na webové stránky.
• Overiť konto Samsung: Nastavenie zariadenia na overenie vášho konta Samsung
prostredníctvom odtlačkov prstov.
• Zaplatiť cez PayPal: Nastavenie zariadenia na overenie vášho konta PayPal a autorizáciu
nákupov pomocou vašich odtlačkov prstov.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Pohyb
Pohyby a gestá
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pohyby a gestá.
• Bezdotykové prehliadanie: Pohybom dlane nad snímačom doľava alebo doprava môžete
prehliadať obrázky, webové stránky alebo skladby.
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
160
Nastavenia
• Stlmenie/pozastav.: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch
alebo zvuk budíkov alebo pozastavilo prehrávanie médií pohybom dlane, alebo keď sa
nepozeráte na obrazovku.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.
Bezdotykové zobrazenie
Keď na položku ukážete prstom, zobrazí sa náhľad obsahu alebo informácie v automaticky
otváranom okne.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bezdotykové zobrazenie a potom prepínač
Bezdotykové zobrazenie potiahnite doprava.
Používateľské a záložné
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Kontá.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým
ukladacím priestorom Dropbox.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Cloud.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
161
Nastavenia
• Obnoviť predvolené nastavenia siete: Obnovenie nastavení sieťového pripojenia na
predvolené nastavenia výrobcu.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a
odstránenie všetkých dát.
Systém
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Jazyk a vstup.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Zmena nastavení klávesnice Samsung.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Slovenčina: Výber predvoleného usporiadania klávesnice.
• Vyberte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia na opravu slov s pravopisnými chybami a
neúplných slov ťuknutím na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Moje klávesové skratky: Nastavenie číselných skratiek k najpoužívanejšiemu textu. Môžete
podržať ťuknutie na tlačidle s číslom, čím vložíte prednastavený text.
• Aut. počiat. veľké písm.: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
162
Nastavenia
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby dvojitým ťuknutím na medzerník
vložilo bodku.
• Swype:
– – Žiadny: Nastavenie zariadenia na deaktiváciu funkcie ťahania prstom po klávesnici.
– – Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
– – Pohyb kurzora: Zapnutie funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici presúvaním kurzora
alebo posúvaním po klávesnici.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia na zvukovú signalizáciu pri stlačení tlačidla.
• Vibrovanie: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
Hlasové zadávanie Google
Zmena nastavení hlasového vstupu.
• Jazyk: Výber jazykov pre textový vstup.
• Detekcia „OK Google“: Nastavenie zariadenia tak, aby začalo rozpoznávať hlas, keď pri
používaní aplikácie vyhľadávania vyslovíte príkaz prebudenia.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Now on Tap: Nastavenie zariadenia tak, aby používalo vyhľadávanie Google v kontextovom
okne.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Hands-free: Umožnenie zariadeniu vykonávať hlasové vyhľadávanie pomocou náhlavnej
súpravy.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
163
Nastavenia
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Náhlavná súprava Bluetooth: Nastavenie zariadenia tak, aby nahrávalo váš hlas
prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehranie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Čítanie oznámení
Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo upozornenia v prípade prichádzajúcich telefonátov,
správ alebo udalostí.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Automatické časové pásmo: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo informácie o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
164
Nastavenia
Bezpečnostná pomoc
Aktivácia núdzového režimu a nastavenie kontaktov v prípade núdze a správ. Podrobnosti nájdete
v časti Tiesňový režim.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bezpečnostná pomoc.
• Tiesňový režim: Nastavenie zariadenia tak, aby aktivovalo núdzový režim a znížilo spotrebu
batérie pomocou základných funkcií, ako napr. telefonovaním.
• Geosprávy: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo upozornenia na nepriaznivé
poveternostné podmienky.
• Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc: Nastavenie zariadenia tak, aby odosielalo správy
so žiadosťou o pomoc trojnásobným stlačením vypínacieho tlačidla.
– – Odoslať fotografie: Nastavenie zariadenia tak, aby odosielalo fotografie zaznamenané
predným a zadným fotoaparátom so správou so žiadosťou o pomoc.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
– – Odoslať zvukovú nahrávku: Nastavenie zariadenia na vytvorenie fotografií a ich
odoslanie príjemcom spolu so správou.
• Spravovať hlavné kontakty: Výber alebo úprava príjemcov správ so žiadosťou o pomoc.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Príslušenstvo.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Batéria.
• POUŽÍVANIE BATÉRIE: Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
• Šetrenie energie v aplik.: Šetrenie energie batérie pomocou optimalizácie využitia batérie
pre každú aplikáciu.
• Percento na stav. riadku: Nastavenie zobrazenia ostávajúceho nabitia batérie.
165
Nastavenia
Šetrenie energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Podrobnosti nájdete v časti Používanie
funkcie šetrenia energie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Šetrenie energie.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Režim extrémneho šetrenia energie: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby
batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k
aplikácii.
Odhadovaná maximálna pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije,
keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení
zariadenia a prevádzkových podmienok.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ukladací priestor.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zabezpečenie.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
166
Nastavenia
• Chrániť šifrované údaje: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo
je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej
karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo ovládanie strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia funkcie Hľadať môj mobil, pomocou ktorej môžete
vyhľadať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Reaktivačný zámok: Nastavenie zariadenia tak, aby si po resetovaní vyžadovalo vaše konto
Samsung, aby sa cudzím osobám znemožnilo zariadenie aktivovať.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
– – Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá
pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
– – Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo
USIM.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie hesiel pri zadávaní.
• Aktual. politiky zabezp.: Nastavenie zariadenia na vyhľadávanie a preberanie aktualizácií
zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie hlásení
o aktualizovanom zabezpečení spoločnosti Samsung.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
167
Nastavenia
• Agenti dôveryhodnosti: Zobrazenie agentov dôveryhodnosti nainštalovaných v zariadení.
• Pripnúť okná: Nastavenie zariadenia, aby pripevnilo vybrané aplikácie na displej.
• Prístup k údajom o použ.: Zobrazenie aplikácií, ktoré majú prístup k histórii údajov
používania zariadenia.
• Smart Lock: Nastavenie zariadenia, aby sa vyhlo uzamknutiu obrazovky pri zistení
dôveryhodných zariadení alebo polôh.
• Nerušiť: povolenie: Zobrazenie aplikácií, ktoré môžu vypnúť funkciu Nerušiť.
Pomocník
Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie
alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pomocník.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o zariadení.
Aplikácie
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Správca aplikácií.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Predvolené aplikácie.
168
Zjednodušenie ovládania
Zjednodušenie ovládania
Možnosti zjednodušenia ovládania sú špeciálne funkcie pre ľudí s telesným postihnutím ako napr.
postihnutie zraku alebo sluchu. Používať môžete nasledujúce funkcie:
• Aplikácia TalkBack
• Zmena veľkosti písma
• Zväčšovanie obrazovky
• Pripomienky oznámenia
• Obrátenie farieb displeja
• Nastavenie farieb
• Vypnúť všetky zvuky
• Blikajúci oznam
• Nastavenie vyváženia zvuku
• Režim monofónneho zvuku
• Prispôsobenie nastavení titulkov
• Detský monitor
• Doplnkové ponuky
• Funkcia ovládania gestami
• Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného podržania
• Režim ovládania interakcie
• Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov
• Režim jedného ťuknutia
• Konfigurovanie nastavení zjednodušenia ovládania
Ak chcete použiť ponuky zjednodušenia ovládania, na obrazovke aplikácií ťuknite na položku
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania.
169
Zjednodušenie ovládania
Používanie tlačidla Domov na otváranie ponúk
zjednodušenia ovládania
Nasledovné ponuky zjednodušenia ovládania sa vám sprístupnia po tom, keď rýchlo stlačíte
tlačidlo Domov tri krát.
• Zjednodušenie ovládania
• TalkBack
• Negatívne farby
• Interakčné ovládanie
Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Priamy prístup a potom potiahnite prepínač Priamy prístup doprava. Potom vyberte ponuku
Zjednodušenie ovládania, ktorá sa má zobraziť, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
Ak vyberiete viac ako jednu ponuku, zariadenie zobrazí kontextové okno s otázkou, ktorá ponuka
by sa mala použiť zakaždým, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov. Ak chcete v ponukách
Zjednodušenie ovládania zapnúť možnosť Ovládanie interakcií, aktivujte túto funkciu. Na
obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a
interakcia → Ovládanie interakcií a potom potiahnite prepínač Ovládanie interakcií smerom
doprava.
Aplikácia TalkBack
Aktivácia alebo deaktivácia aplikácie TalkBack
Keď aktivujete aplikáciu TalkBack, zariadenie prečíta text na obrazovke alebo text zvolenej funkcie
nahlas. Táto aplikácia je užitočná, ak nevidíte na obrazovku, alebo máte problémy so zobrazením.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak
→ TalkBack.
2 Potiahnite prepínač aplikácie Talkback smerom doprava.
Ak chcete deaktivovať túto aplikáciu, potiahnite prepínač aplikácie TalkBack doľava.
3 Ťuknite na tlačidlo OK.
170
Zjednodušenie ovládania
Po aktivácii aplikácie TalkBack poskytne zariadenie hovorenú odozvu a nahlas číta vami zvolené
funkcie. Ak máte nové oznámenia, zariadenie poskytne hovorenú odozvu aj po vypnutí obrazovky.
Keď aktivujete funkciu Preskúmanie dotykom počas používania aplikácie TalkBack, zariadenie
nahlas prečíta vybrané položky. Zariadenie najskôr nahlas prečíta položky na obrazovke, keď na
ne ťuknete. Potom zariadenie vykoná funkciu alebo otvorí aplikáciu, ak ťuknete rýchlo dvakrát
na ľubovoľné miesto na obrazovke. Ak je funkcia Preskúmanie dotykom vypnutá, zariadenie
nedokáže vykonávať rôzne funkcie, ktoré si vyžadujú príkazy zadávané pohybmi prstov.
Ak chcete aktivovať funkciu Preskúmanie dotykom, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA a potom
začiarknite možnosť Preskúmanie dotykom.
Niektoré funkcie nie sú počas používania aplikácie TalkBack dostupné.
Ovládanie obrazovky pohybmi prstov
Displej môžete ovládať pomocou rôznych gest prstov pri používaní aplikácie TalkBack. Ak je
funkcia Preskúmanie dotykom vypnutá, zariadenie nedokáže vykonávať niektoré funkcie, ktoré si
vyžadujú príkazy zadávané gestami prstov.
Ak chcete aktivovať funkciu Preskúmanie dotykom, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA a potom
začiarknite možnosť Preskúmanie dotykom.
• Preskúmanie obrazovky: Umiestnite prst na obrazovku a jeho posúvaním preskúmate
obrazovku. Vyberte a podržte položku a potom zariadenie prečíta túto položku nahlas. Keď
prst uvoľníte, položka pod prstom bude vybraná.
• Výber položiek: Položku vyberte ťuknutím na ňu. Alebo položku vyberte a podržte pri
prieskume displeja a potom prst odtiahnite.
• Otvorenie vybranej položky: Pri hlasnom čítaní vybraných položiek prst odtiahnite od položky,
keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto
na displeji.
• Výber predchádzajúcej položky: Na displeji rýchlo rolujte jedným prstom smerom nahor alebo
doľava.
171
Zjednodušenie ovládania
• Výber ďalšej položky: Na displeji rýchlo rolujte jedným prstom smerom nadol alebo doprava.
• Listovanie v zoznamoch: Dvoma prstami posuňte obrazovku hore alebo dole.
• Návrat na predchádzajúcu stranu: Dvoma prstami rolujte po obrazovke smerom doprava.
• Presun na ďalšiu stranu: Dvoma prstami posuňte obrazovku smerom doľava.
• Odomknutie displeja: V rámci oblasti na odomykanie displeja sa dvoma prstami posuňte po
obrazovke akýmkoľvek smerom.
• Otvorenie panelu oznámení: Potiahnite vrch obrazovky dvoma prstami smerom dole.
• Otvorenie panelu rýchleho nastavenia: Potiahnite vrch obrazovky tromi prstami smerom dole.
Nastavenia pohybov prstov pre funkciu TalkBack môžete nakonfigurovať v položke Správa gest.
Podrobnosti nájdete v časti Konfigurácia nastavení gest prstov.
Konfigurácia nastavení gest prstov
Pri používaní aplikácie TalkBack môžete na vykonávanie operácií používať gestá prstov. Môžete
vykonávať operácie, ako napríklad návrat na predchádzajúcu obrazovku, otvorenie domovskej
obrazovky a ďalšie. Gestá prstov nakonfigurujte pred ich používaním.
Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek
Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať osem gest klávesových skratiek. Môžete
nakonfigurovať gestá, ako napríklad ťahanie prstom smerom nahor a potom doprava bez jeho
odtiahnutia a ďalšie. Gestá klávesových skratiek môžete zmeniť alebo k prázdnym klávesovým
skratkám priradiť funkcie.
Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → TalkBack → NASTAVENIA → Správa gest. Vyberte pohyb a potom mu priraďte funkciu.
K dispozícii sú nasledujúce funkcie:
• Predchádzajúca položka: Prechod na predchádzajúcu položku.
• Nasledujúca položka: Prechod na nasledujúcu položku.
• Zamerať sa na prvú položku na obrazovke: Prechod na prvú položku na obrazovke. V
režime výberu textu posuňte kurzor na začiatok textu.
• Zamerať sa na poslednú položku na obrazovke: Prechod na poslednú položku na
obrazovke. V režime výberu textu posuňte kurzor na koniec textu.
172
Zjednodušenie ovládania
• Posunúť vzad: Posun v zozname nadol. Vybratý text skopírovať v režime výberu textu.
• Posunúť vpred: Posun v zozname nahor. Vybrať celý text v režime výberu textu.
• Predchádzajúca úroveň podrobnosti: Prechod na predchádzajúcu jednotku čítania.
• Ďalšia úroveň podrobnosti: Prechod na nasledujúcu jednotku čítania.
• Tlačidlo Späť: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
• Tlačidlo Domovská stránka: Otvorenie domovskej obrazovky.
• Tlačidlo Prehľad: Otvorenie zoznamu naposledy spustených aplikácií.
• Otvoriť upozornenia: Otvorenie panelu oznámení.
• Otvoriť globálnu kontextovú ponuku: Otvorenie globálnej kontextovej ponuky. Ťuknutím
a podržaním obrazovky otvoríte kruhovité globálne kontextové možnosti. Môžete použiť
funkcie ako napríklad Rýchla navigácia, Prečítať zhora, Hláskovať posledný výrok a
Prečítať od ďalšej položky. Potom preskúmajte možnosti nepretržitým kruhovým pohybom
prsta. Keď nájdete hľadanú možnosť, uvoľnením prsta položku zvolíte.
Ťuknutím na položku Pozastaviť spätnú väzbu vľavo hore na obrazovke pozastavíte hlasovú
odozvu.
Ťuknutím na položku Nastavenia funkcie TalkBack vpravo hore na obrazovke získate prístup
k nastaveniam aplikácie TalkBack. Podrobnosti nájdete v časti Konfigurácia nastavení aplikácie
TalkBack.
• Otvoriť miestnu kontextovú ponuku: Otvorí sa lokálna kontextová ponuka. Môžete si zvoliť
jednotku na čítanie textu na obrazovke. Keď túto funkciu používate počas zadávania textu,
sprístupnia sa kontextové možnosti, ako napríklad možnosti ovládania kurzora. Ťuknutím a
podržaním obrazovky otvoríte kruhovité kontextové možnosti. Potom preskúmajte možnosti
nepretržitým kruhovým pohybom prsta. Keď nájdete hľadanú možnosť, uvoľnením prsta
položku zvolíte.
• Prečítať zhora: Číta nahlas položky v poradí od prvej až po poslednú.
• Prečítať od ďalšej položky: Číta nahlas položky, ktoré v poradí nasledujú od vybranej
položky.
173
Zjednodušenie ovládania
Zmena čítania položiek
Pri používaní aplikácie TalkBack môžete na displeji počúvať text. Ak chcete vybrať text, ktorý
požadujete, prstom posúvajte hore, dolu, doľava alebo doprava. V predvolenom nastavení
zariadenie nahlas prečíta text vo zvolenej oblasti. Alebo môžete zariadenie nastaviť tak, aby čítalo
text v iných položkách, ako napr. riadky alebo odseky.
Zmena čítania položiek s použitím lokálnych kontextových možností
1 Vyberte text na čítanie.
2 Ťahaním prsta hore a potom doprava bez toho, aby ste ho uvoľnili, otvoríte lokálnu
kontextovú ponuku.
3 Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom prstom nakreslite kruh, čím preskúmate možnosti.
Keď budete počuť čítanie položky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.
Viac informácií o tom, ako zmeniť skratku pohybu na otvorenie miestnych kontextových možností,
nájdete na Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek.
Pozastavenie aplikácie TalkBack
Globálne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom
dole a potom doprava. Keď zvolíte možnosť Pozastaviť spätnú väzbu v ľavej hornej časti
obrazovky, aplikácia TalkBack sa pozastaví.
Keď je aplikácia TalkBack pozastavená, môžete ju znova zapnúť tak, že zapnete displej, alebo inými
metódami. Ak chcete na obrazovke aplikácií zmeniť spôsob obnovenia aplikácie TalkBack, ťuknite
na možnosti Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA →
Obnoviť z pozastavenia. Potom vyberte možnosť.
Viac informácií o tom, ako zmeniť gesto pohybu na otvorenie globálnych kontextových ponúk,
nájdete na Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek.
174
Zjednodušenie ovládania
Používanie funkcie rýchlej navigácie
Spolu s funkciou rýchlej navigácie získavate prístup k ponukám tak, že nakreslíte kruh na
obrazovku bez nutnosti posúvania nahor alebo nadol, aby ste položku zvolili.
Globálne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom
dole a potom doprava. Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom okolo ponuky prstom
nakreslite kruh, čím preskúmate možnosti. Keď budete počuť Rýchla navigácia, prst odtiahnite.
Možnosti preskúmate tak, že znovu ťuknete na obrazovku a okolo možností prstom nakreslíte
kruh. Keď budete počuť čítanie ponuky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.
Pridávanie a spravovanie menoviek snímok
K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané.
Neoznačeným snímkam sa štítky priraďujú pomocou miestnych kontextových možností.
Miestne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom hore
a potom doprava. Podržte ťuknutie na obrazovke a potom okolo ponuky prstom nakreslite kruh,
čím preskúmate možnosti. Keď počujete príkaz Pridať ponuku Štítok, odtiahnite prst a pridajte
štítky.
Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → TalkBack → NASTAVENIA → Spravovať vlastné štítky.
Konfigurácia nastavení aplikácie TalkBack
Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie TalkBack pre Vaše pohodlie.
Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → TalkBack → NASTAVENIA. Prípadne globálne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým
potiahnutím prsta po obrazovke smerom dole a potom doprava. Potom prst potiahnite do
pravého horného rohu displeja a keď budete počuť položku Nastavenia funkcie TalkBack, prst
odtiahnite.
• Hlasitosť reči: Nastavenie úrovne hlasitosti hovorenej odozvy.
Hlasitosť hlasovej odozvy sa môže líšiť v závislosti od hlasitosti média. Ak chcete nastaviť
hlasitosť médií, stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým počúvate hlasovú odozvu.
Alebo na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zvuky a
oznámenia a potom potiahnite panel na úpravu hlasitosti pre obsah média doprava alebo
doľava.
175
Zjednodušenie ovládania
• Meniť výšku hlasu: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text pri nízkom rozstupe po
jeho zadaní pomocou klávesnice.
• Zvuky klávesnice: Nastavenie zariadenia na hlasné čítanie textu alebo symbolov zadaných
pomocou klávesnice. Môžete taktiež nastaviť aj typ používanej klávesnice pre túto funkciu.
• Reč pri vypnutej obrazovke: Nastavenie zariadenia tak, aby poskytovalo hovorenú odozvu,
keď je obrazovka vypnutá.
• Používať senzor blízkosti: Nastavenie zariadenia tak, aby prerušilo hovorenú odozvu, keď
položíte ruku nad snímač na vrchu zariadenia. Ťuknutím na obrazovku hovorenú odozvu
znova zapnete.
• Zatrasením spustiť súvislé čítanie: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na
displeji, keď zariadením potrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.
• Oznámiť identifikáciu volajúceho: Nastavenie zariadenie tak, aby nahlas prečítalo meno
volajúcej osoby počas prichádzajúceho hovoru.
• Vibračná spätná väzba: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri skúmaní displeja.
• Zvuková spätná väzba: Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri kontrole obrazovky,
ako pohyb po obrazovke a iné.
• Zvýrazniť zvuk reči: Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď zariadenie
číta položku nahlas.
• Hlasitosť zvuku: Nastaviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri jeho ovládaní dotykom na
displej. Táto funkcia je dostupná, keď je vybratá funkcia Zvuková spätná väzba.
• Preskúmanie dotykom: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo položky pod prstom.
Napríklad, keď prstom ťuknete na položku Menu na domovskej obrazovke, zariadenie
prečíta „Menu“. Ak chcete vybrať položku Menu, prst odtiahnite a rýchlo dvakrát ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke. Môžete prejsť na požadovanú stranu rolovaním obrazovky
doľava alebo doprava použitím dvoch prstov. Ak sa chcete dozvedieť viac o ovládaní
obrazovky pomocou funkcie dotykom, prezrite si Ovládanie obrazovky pohybmi prstov.
• Automaticky posúvať zoznamy: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky prechádzalo
zvyšok zoznamu mimo displeja a aby čítalo položky nahlas.
• Výber jedným klepnutím: Nastavenie zariadenia na výber položky jedným ťuknutím.
• Kontextovú ponuka ako zoznam: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo kontextové
možnosti v zozname alebo kruhu.
176
Zjednodušenie ovládania
• Spustiť návod na používanie Preskúmavania dotykom: Prezeranie príručky o použití
funkcie Explore by touch.
• Správa gest: Priradenie funkcií a úkonov pomocou gest prstov. Podrobnosti nájdete v časti
Konfigurácia nastavení gest prstov.
• Spravovať vlastné štítky: Zobraziť štítky, ktoré ste pridali.
• Spravovať klávesové skratky: Nastavenie klávesových skratiek na vykonanie určitých akcií.
• Pozastavenie aplikácie TalkBack a skratka na jej opätovné spustenie: Nastavenie
zariadenia na pozastavenie a obnovenie funkcie TalkBack súčasným stlačením tlačidiel
zvýšenia a zníženia hlasitosti.
• Stmaviť obrazovku, keď je povolená aplikácia TalkBack: Nastavenie zariadenia na
stlmenie displeja počas používania funkcie TalkBack.
• Otvoriť TalkBack v Obchod Play: Spustenie aplikácie Obchod Play na vyhľadanie
aktualizácií.
• Zmluvné podmienky: Zobrazenie podmienok poskytovania služieb aplikácie TalkBack.
• Pravidlá ochrany osobných údajov: Zobrazenie ochrany osobných údajov aplikácie
TalkBack.
• Obnoviť z pozastavenia: Výber spôsobu obnovenia hovorenej odozvy.
• Nastavenia pre vývojárov: Nastavenie možností pre vývoj aplikácie.
Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou
Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho obsahu v tajnosti. Obrazovka
sa nezapne po stlačení externého tlačidla, ani keď na obrazovku ťuknete. Aktivované funkcie sa
nevypnú.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak, potom začiarknite políčko Tmavá obrazovka. Aplikáciu môžete zapnúť alebo vypnúť tak, že
dvakrát stlačíte vypínacie tlačidlo.
Použitie funkcie vstupu rýchleho tlačidla
Nastavenie zariadenia tak, aby zadalo znak, keď ťuknete a odtiahnete prst zo znaku na klávesnici.
Pomocou tejto funkcie môžete zadať znaky namiesto odtiahnutia prsta a dvojitého ťuknutia na
displej.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak, potom začiarknite políčko Rýchly tlačidlový vstup.
177
Zjednodušenie ovládania
Čítanie hesla nahlas
Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané heslo nahlas. Túto
funkciu použite, ak sa chcete uistiť, že zadávate správne heslo.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak, potom začiarknite políčko Hovoriť heslá.
Nastavenie funkcie prevodu textu na reč
Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr.
jazyky, rýchlosť a iné.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Možn. prev. textu na reč a použite nasledujúce funkcie:
• Nástroj Samsung na prevod textu na reč / Nástroj od Googlu na prevod textu na reč:
Výber funkcie nástroja prevodu textu na reč.
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehranie ukážky hovoreného textu. Ak zariadenie nemôže nahlas prečítať
→ Inštalovať hlasové údaje a prevezmite a nainštalujte
príklady, ťuknite na položku
hlasové dáta pre funkciu prevodu textu na reč.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu aktuálneho jazyka nastaveného pre funkciu
prevodu textu na reč.
Zadávanie textu pomocou klávesnice
Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.
Keď sa prstom dotknete obrazovky, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vašim
prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie
prečíta text nahlas.
Ak funkcia Rýchly tlačidlový vstup nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať
a dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku. Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho vstupu,
na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak, potom zaškrtnite políčko Rýchly tlačidlový vstup.
178
Zjednodušenie ovládania
Zadávanie ďalších znakov
Ťuknite na tlačidlo na klávesnici a podržte ho. Ak sú pri danom tlačidle k dispozícii ďalšie znaky,
nad klávesnicou sa zobrazí okno zobrazujúce znaky. Ak chcete vybrať znak, prstom ťahajte po
displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a potom prst odtiahnite.
Zmena jazyka klávesnice
Ak chcete pridať jazyky, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Jazyk a vstup.
Potom ťuknite na položku Klávesnica Samsung → Vyberte vstupné jazyky a potom vyberte
jazyky.
Ak pri zadávaní textu zmeniť vstupný jazyk klávesnice, dvakrát ťuknite na položku
.
Upravovanie textu
Na posúvanie kurzora alebo kopírovanie/vkladanie textu použite lokálne kontextové možnosti.
Miestne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom hore
a potom doprava. Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom okolo ponuky prstom nakreslite
kruh, čím preskúmate ponuku. Keď budete počuť Zmena podrobnosti, prst odtiahnite. Ponuky
preskúmate tak, že znovu ťuknete na displej a okolo ponuky nakreslíte kruh. Keď budete počuť
čítanie položky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.
Keď text upravujete, praktickejšie je nastaviť si položku na čítanie ako slovo alebo písmeno. V
režime výberu zariadenie vyberie text podľa položiek na čítanie, ktoré ste vybrali.
Text si vypočujete, keď prstom potiahnete nahor, nadol, doľava alebo doprava. Keď je text, ktorý
chcete upraviť, čítaný nahlas, postupujte nasledovne:
• Vymazanie textu: Na klávesnici ťuknite na tlačidlo odstránenia.
• Výber jazyka použitím režimu výberu: Po aktivácii režimu výberu môžete vybrať a počúvať
text. Ak chcete aktivovať režim výberu, otvorte lokálnu kontextovú ponuku a postupne vyberte
položky Ovládací prvok kurzora → Spustiť režim výberu. Ak si chcete vypočuť text pred
alebo vedľa momentálne vybraného textu, prejdite doľava alebo doprava. Ak chcete aktivovať
režim výberu, otvorte lokálnu kontextovú ponuku a postupne vyberte položky Ovládací
prvok kurzora → Ukončiť režim výberu.
• Výber celého textu: Otvorte lokálnu kontextovú ponuku a postupne vyberte položky Ovládací
prvok kurzora → Vybrať všetky. Celý text v dokumente bude vybraný.
179
Zjednodušenie ovládania
• Kopírovanie alebo vystrihnutie textu: Vyberte text pomocou lokálnej kontextovej ponuky.
Potom otvorte lokálnu kontextovú ponuku a vyberte položku Ovládací prvok kurzora.
Ťuknutím na možnosť Kopírovať vybraný text skopírujete, alebo ťuknutím na možnosť
Vystrihnúť vybraný text vystrihnite. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
• Vkladanie textu: Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má text vložiť, otvorte lokálnu
kontextovú ponuku a potom postupne vyberte položky Ovládací prvok kurzora → Prilepiť.
Zadávanie textu hlasom
Text môžete zadať hlasom. Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát
rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
Keď ťuknete na položku
a podržíte ju, zariadenie zobrazí kontextové okno ukazujúce možnosti
klávesnice. Potiahnite prst po displeji bez jeho odtiahnutia. Keď je vybraná funkcia , prst
odtiahnite. Ak chcete vstúpiť do textu, vyslovte slová, ktoré požadujete. Hovorené slová sa zobrazia
ako text na obrazovke a zariadenie ich nahlas prečíta.
Ak chcete zadať ďalší text, vyberte tlačidlo mikrofón a povedzte slová.
Zmena veľkosti písma
Túto funkciu použite pri zmene veľkosti písma. Zariadenie poskytuje rôzne veľkosti písma, aby
ho používatelia s poškodeným zrakom mohli pohodlne používať. Nastavenie veľkosti písma na
možnosť Obrovské nemusí byť pri niektorých aplikáciách dostupné.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Veľkosť písma.
180
Zjednodušenie ovládania
Zväčšovanie obrazovky
Pomocou tejto funkcie zväčšíte obrazovku a priblížite konkrétnu oblasť.
Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Zväčšovacie gestá, potom potiahnite prepínač Zväčšovacie gestá doprava.
• Zväčšenie a zmenšenie: Trikrát ťuknite na obrazovku, čím si priblížite konkrétnu oblasť. Keď na
obrazovku znova rýchlo trikrát ťuknete, vrátite sa späť.
• Preskúmanie obrazovky rolovaním: Použitím dvoch prstov sa pohybujte po zväčšenej
obrazovke.
• Nastavenie pomeru zväčšenia: Ťuknite dvoma prstami na zväčšenú obrazovku. Potom
roztiahnite dva prsty alebo ich spojte dohromady, čím upravíte pomer.
• Klávesnicu na obrazovke nie je možné zväčšiť.
• Keď je táto funkcia aktivovaná, funkčnosť niektorých aplikácií, ako napríklad Telefón a
Kalkulačka môže byť ovplyvnená.
Nastavenie pripomenutí oznámení
Používajte túto funkciu na upozornenie ohľadom oznámení, ktoré ste neskontrolovali v danom
intervale.
Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zrak → Pripomenutie oznámenia, potom potiahnite prepínač Pripomenutie oznámenia
doprava.
Ak chcete nastaviť interval medzi záznamami, ťuknite na položku Interval pripomínania.
Obrátenie farieb displeja
Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti obrazovky a na pomoc užívateľom ľahšie rozpoznať
text na obrazovke. Keď je táto funkcia aktivovaná, zariadenie zobrazí negatívny snímok, ktorý
obráti farby na obrazovke. Obrátenie farieb zvyšuje kontrast medzi čiernou a bielou.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak, potom zaškrtnite políčko Negatívne farby.
181
Zjednodušenie ovládania
Nastavenie farieb
Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na obrazovke, ak máte problémy s rozlišovaním
farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → Nastavenie farieb.
2 Potiahnite prepínač doprava.
3 Ťuknite na položku ŠTART.
4 Usporiadajte farebné dlaždice podľa podobnosti, od základnej farby.
5 Po skončení ťuknite na položku HOTOVO.
Ak už dokážete farby rozoznať, ďalšie nastavovanie nie je potrebné.
6 Ak farby nemožno rozoznať, ťuknite na možnosť Fotoaparát alebo Obrázok.
7 Potiahnite panel na úpravu farieb doľava alebo doprava a ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete znova upraviť farbu, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
Nastavenie oznamovania bleskom
Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch, potom zaškrtnite políčko Oznámenie bleskom.
Vypnúť všetky zvuky
Nastavenie zariadenia na stlmenie zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas
volajúceho počas hovoru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch, potom zaškrtnite políčko Vypnúť všetky zvuky.
182
Zjednodušenie ovládania
Prispôsobenie nastavení titulkov
Titulky Samsung
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch → Titulky Samsung (CC), potom potiahnite prepínač Titulky Samsung (CC) doprava.
Použite nasledujúce možnosti:
• Zarovnanie textu: Zmena pozície titulkov.
• Písmo: Zmena typu písma.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Okraj: Zmena okraja textu titulkov.
• Písmo: Nastavenie priehľadnosti a zmeny farby textu.
• Pozadie: Nastavenie priehľadnosti a zmeny farby pozadia okna s titulkom.
• Okno titulkov: Nastavenie priehľadnosti a zmeny farby okna s titulkom.
Titulky Google
Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch → Titulky Google (CC), potom potiahnite prepínač Titulky Google (CC) doprava.
Použite nasledujúce možnosti:
• Jazyk: Výber jazyka titulkov.
• Veľkosť textu: Zmena veľkosti písma.
• Štýl titulkov: Zmena štýlu titulku.
Nastavenie vyváženia zvuku
Nastavenie zariadenia na úpravu vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
Ak chcete nastaviť vyváženie zvuku, pripojte k zariadeniu duálnu náhlavnú súpravu. Na obrazovke
aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Sluch → Vyváženie zvuku.
Potiahnutím panelu nastavenia doľava alebo doprava upravíte vyváženosť zvuku a potom ťuknite
na tlačidlo OK.
183
Zjednodušenie ovládania
Použitie monofónneho zvuku
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri počúvaní jedným slúchadlom zapol monofónny zvuk. Ak
máte poškodený sluch alebo ak je pohodlnejšie používať jedno slúchadlo, použite tento režim.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch, potom zaškrtnite políčko Mono zvuk.
Použitie detektora detského plaču
Nastavenie zariadenia tak, aby keď zaregistruje detský plač, vás na to upozornilo vibrovaním.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Sluch → Detektor detského plaču, potom potiahnite prepínač Detektor detského plaču
doprava.
Ak chcete aktivovať funkciu detekcie zvuku, ťuknite na položku . Keď zariadenie zaregistruje
zvuk, začne vibrovať. Ak chcete nastaviť blikanie blesku na detekciu zvuku, ťuknite na položku →
Nastavenia a potom začiarnite možnosť Oznámenie bleskom.
Použitie pomocných ponúk
Zobrazenie ikony pomocného odkazu
Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ikonu pomocnej klávesovej skratky. Táto ikona
umožňuje prístup k aplikáciám, funkciám a nastaveniam ťuknutím na ikonu pomocnej ponuky.
Ovládanie zariadenia ťuknutím na pomocné ponuky na ikone bez preskúmania displeja. Po
spustení tejto funkcie sa aktivuje Režim jedného ťuknutia.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu.
2 Potiahnite prepínač doprava.
Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.
3 Ťuknutím na položku Dominantná ruka presuniete ikonu pomocného odkazu na vhodnejšie
miesto.
184
Zjednodušenie ovládania
Prístup k pomocným ponukám
Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k
pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.
Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej
pomocné ponuky. Ťuknite na ikonu hore alebo dole, čím ju presuniete na ďalšie panely alebo
prejdite po displeji hore alebo dole a vyberte ďalšie ponuky.
Používanie kurzora
V pomocných možnostiach ťuknite na položku Kurzor. Kurzor a oblasť, v ktorej sa môže kurzor
ovládať, sa zobrazí na obrazovke. Displej môžete ovládať malými pohybmi prstov na dotykovej
ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete vybrať položku, na ktorej
je kurzor, ťuknite na displej.
Použite nasledujúce možnosti:
• /
: Vyberte položku alebo rolujte doľava alebo doprava na obrazovke.
• /
: Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
• : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
• : Zatvorte oblasť dotyku.
Ak chcete zmeniť nastavenia kurzora, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu,
potiahnite prepínač doprava a potom použite možnosti v časti Nast. dotyk. podlož. a kurzora.
Používanie rozšírených pomocných možností
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.
Napríklad, keď spustíte položku Správy, na pomocnej ponuke sa zobrazia funkcie hľadania a
skladania.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu → Asistent plus, potiahnite prepínač doprava a
potom vyberte aplikácie.
Upravovanie pomocných ponúk
Túto funkciu možno použiť pri upravovaní možností v ikone pomocného odkazu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu, potiahnite prepínač doprava, potom ťuknite na
položku Upraviť. Ak chcete pridať alebo odstrániť ponuky, ťuknite na položku
alebo .
185
Zjednodušenie ovládania
Zapnutie obrazovky pomocou funkcie
ovládania gestami
Funkcia ovládania gestami sa používa na zapnutie obrazovky pohybom ruky ponad snímač v
hornej časti zariadenia. Displej môžete zapnúť bez nutnosti stlačiť tlačidlo. Keď používate túto
funkciu, zariadenie položte na rovný povrch alebo ho pevne držte, aby sa nepohybovalo.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zručnosť a interakcia → Bezdotykové budenie a potom potiahnite prepínač Bezdotykové
budenie doprava.
Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného
podržania
Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zručnosť a interakcia → Oneskorenie ťuknutia a podržania potom vyberte možnosť.
Použitie režimu ovládania interakcie
Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia
na vstupy. Použite tento režim, ak chcete ostatným používateľom povoliť len obmedzený prístup a
ovládanie vašich médií alebo údajov.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zručnosť a interakcia → Ovládanie interakcií.
2 Prepínač Ovládanie interakcií potiahnite doprava.
3 Počas používania aplikácie súčasne stlačte tlačidlo Domov a tlačidlo zníženie hlasitosti a
podržte na nich prst.
186
Zjednodušenie ovládania
4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.
5 Ťuknite na položku OK.
Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Ťuknutie na obrazovku alebo stlačenie tlačidiel, napr.
tlačidlo Domov, nebude v tejto oblasti fungovať.
Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, stlačte a podržte tlačidlo Domov a súčasne
tlačidlo zníženia hlasitosti.
Prijímanie alebo ukončenie hovorov
Nastavte spôsob prijatia alebo ukončenia hovoru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Prijímanie a ukončovanie hovorov.
Použite nasledujúce možnosti:
• Stlačenie tlačidla Domov: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo hovory stlačením tlačidla
Domov.
• Použ. hlasových príkazov: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pomocou hlasových
pokynov.
• Mávanie rukou nad zariadením: Počas prichádzajúceho hovoru pohybom dlane nad
senzorom doľava a potom doprava hovor prijmete.
• Stlačenie tlač. napájania: Nastavenie zariadenia tak, aby ukončovalo hovory stlačením
vypínacieho tlačidla.
Použitie režimu jedného ťuknutia
Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládať
ťuknutím na tlačidlo namiesto jeho potiahnutia. Keď zaznie upozornenie, alebo prichádza hovor,
ťuknutím na tlačidlo (nie potiahnutím tlačidla) zastavíte upozornenie alebo prijmete hovor.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania a
potom začiarnite možnosť Režim jedného ťuknutia.
187
Zjednodušenie ovládania
Konfigurovanie nastavení zjednodušenia
ovládania
Uloženie nastavení zjednodušeného ovládania ako súboru
Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania do súboru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Spravov. zjedn. ovládania → Importovať/exportovať, potom vyberte možnosť exportu. Súbor
s nastaveniami zjednodušenia ovládania sa uloží do vybraného miesta uloženia.
Importovanie súboru s nastaveniami zjednodušeného
ovládania
Importujte súbor s nastaveniami zjednodušeného ovládania a aktualizujte momentálne nastavenia.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Spravov. zjedn. ovládania → Importovať/exportovať, potom vyberte možnosť importu.
Vyberte súbor určený na import a ťuknite na položky HOTOVO → IMPORTOVAŤ. Nastavenia
zjednodušeného ovládania budú aktualizované podľa importovaného súboru.
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania e-mailom, prostredníctvom Wi-Fi
Direct, Bluetooth a inými spôsobmi.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Spravov. zjedn. ovládania → Zdieľať cez. Potom vyberte súbory s nastaveniami
zjednodušeného ovládania a ťuknite na položku HOTOVO. Vyberte spôsob zdieľania a pri zdieľaní
súborov postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania
Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Zjednodušenie ovládania a prezrite si
zoznam služieb zjednodušeného ovládania v časti Služby.
188
Zjednodušenie ovládania
Používanie ďalších užitočných funkcií
• Používanie funkcie S Voice: Funkciu S Voice môžete používať na vykonávanie rôznych funkcií
pomocou hlasových príkazov. Spustite funkciu S Voice a uskutočnite hovory, odosielajte
správy a prezerajte si úlohy. Podrobnosti nájdete v časti S Voice.
• Vyhľadávanie hlasom: Použite hlasové príkazy na vyhľadávanie obsahu webových stránok.
Použite túto funkciu, keď ste v pohybe a nemôžete použiť obe ruky na zadanie textu.
Podrobnosti nájdete v časti Hlasové vyhľadávanie.
• Použitie panela s oznámeniami: Panel s oznámeniami otvoríte potiahnutím stavového riadka
nadol. Môžete prezerať zmeškané hovory, nové správy, upravovať jas obrazovky a pod.
Podrobnosti nájdete v časti Panely oznámení a rýchleho nastavenia.
• Prepnutie do jednoduchého režimu: Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie
prostredníctvom jednoduchšieho usporiadania a veľkých ikon. Na zjednodušenie prístupu
môžete pridať často používané aplikácie alebo skratky na domovskú obrazovku. Podrobnosti
nájdete v časti Prepnutie do jednoduchého režimu.
• Používanie pohybov na ovládanie zariadenia: Ovládajte zariadenie pomocou pohybov dlane
alebo gest. Podrobnosti nájdete v časti Pohyby na ovládanie zariadenia.
• Používanie snímača prstov: Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte,
alebo overte heslo svojho konta Samsung. Podrobnosti nájdete v časti Snímač odtlačkov.
• Používanie režimu v aute: Ovládajte zariadenie tak, aby počas šoférovania vykonávalo rôzne
funkcie pomocou hlasových príkazov. Môžete prijímať prichádzajúce hovory, prezerať správy a
počúvať hudbu bez dotyku zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti Režim auta.
• Používanie hlasového záznamníka: Nahrajte alebo prehrajte hlasovú poznámku. Podrobnosti
nájdete v časti Hlasový záznamník.
189
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo
služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Ďalšie podrobnosti získate
od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite
batériu.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
190
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo
a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako
7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť údaje
od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred obnovením údajov od
výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
191
Riešenie problémov
Počas hovoru počuť ozvenu
Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá
kvalita zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
192
Riešenie problémov
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové
hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
193
Riešenie problémov
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10 či novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
194
Riešenie problémov
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
195
Autorské práva
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi
CERTIFIED , a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky aliancie Wi-Fi Alliance.
™
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising