Samsung | SM-J600FN | Samsung SM-J600FN Užívateľská príručka (Oreo)

SM-J600FN
SM-J600FN/DS
Používateľská príručka
Slovak. 05/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikácie a funkcie
4
Informácie o tejto príručke
49
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
6
Situácie, pri ktorých sa zariadenie
prehrieva, a ich riešenia
51
Bixby
59
Telefón
64
Kontakty
68
Správy
70
Internet
72
E-mail
73
Fotoaparát
85
Galéria
90
Viac okien
93
Samsung Members
94
Samsung Notes
95
Kalendár
96
Samsung Health
9
Usporiadanie a funkcie zariadenia
12
Batéria
14
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
20
Pamäťová karta (microSD karta)
24
Zapnutie a vypnutie zariadenia
25
Úvodné nastavenie
27
Konto Samsung
29
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
34
Informácie o displeji
44
Panel oznámení
46
Zadávanie textu
100 Hlasový záznamník
101 Moje súbory
101 Hodiny
103 Kalkulačka
104 Rádio
105 Game Launcher
108 SmartThings
112 Zdieľanie obsahu
113 Aplikácie Google
2
Obsah
Nastavenia
157 Google
158 Zjednodušenie ovládania
115 Úvod
159 Všeobecné spravovanie
115 Pripojenia
160 Aktualizácia softvéru
116 Wi-Fi
161 Používateľská príručka
119 Bluetooth
161 Informácie o telefóne
121 Šetrič dát
121 NFC a platba (modely s podporou
technológie NFC)
124 Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
Príloha
125 Správca kariet SIM (modely s
dvoma kartami SIM)
168 Vyberanie batérie
162 Riešenie problémov
125 Ďalšie nastavenia pripojenia
127 Zvuky a vibrovanie
128 Dolby Atmos (priestorový zvuk)
128 Oznámenia
129 Zobrazenie
130 Filter modrého svetla
130 Zmena režimu obrazovky alebo
nastavenie farby displeja
132 Šetrič obrazovky
132 Tapety a témy
133 Pokročilé funkcie
135 Duálny komunikátor
136 Údržba zariadenia
139 Aplikácie
139 Zamknutá obrazovka
140 Smart Lock
140 Biometrické údaje a zabezpečenie
142 Rozpoznávanie tváre
145 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
148 Samsung Pass
152 Zabezpeč. priečinok
156 Cloud a kontá
157 Zálohovanie a obnovenie
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti
od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
4
Základy
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak si želáte zobraziť FCC ID,
spustite Nastavenia aplikácie a ťuknite na položku Informácie o telefóne → Stav.
Ikony s pokynmi
Varovanie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
5
Základy
Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a
ich riešenia
Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie
Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo
rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon
zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka
môže prestať nabíjať.
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým
zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
• Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel
USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
• Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie
materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.
Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na
podporovaných modeloch.
Keď sa zariadenie zahrieva počas používania
Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie
sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené
aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.
V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré
používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.
• Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
• Pri preberaní veľkých súborov
6
Základy
• Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
– – Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
– – Pri dlhodobom nahrávaní videí
– – Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
– – Pri pripojení k televízoru.
• Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
– – Pri používaní funkcie Viac okien
– – Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
– – Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
– – Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
• Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými
kontami
• Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom
slnečnom svetle
• Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
• Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
• Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
• Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom,
napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
• Pri používaní roamingu
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
• Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte
zariadenie.
• Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
• Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na
pozadí, ak ich nepoužívate.
• Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
• Znížte jas displeja.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
7
Základy
Obmedzenia zariadenia v prípade prehriatia
Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie
môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.
• Ak sa teplota zariadenia zvýši nad zvyčajnú hodnotu, môže sa zobraziť hlásenie o prehriatí
zariadenia. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou
zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Zatvoria sa spustené aplikácie, a až kým
zariadenie nevychladne, budete môcť uskutočňovať len tiesňové hovory.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, zobrazí sa hlásenie o
potrebe vypnutia zariadenia. Vypnite zariadenie a počkajte, kým vychladne.
Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia
Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne,
aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.
• Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
• Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
• Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v
automobile.
• Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú
vyhrievaciu podložku.
• Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských
spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.
8
Základy
Usporiadanie a funkcie zariadenia
Obsah balenia
Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
9
Základy
Popis zariadenia
Reproduktor
Predný fotoaparát
Senzor vzdialenosti
Blesk
Reproduktor
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo hlasitosti
Dotykový displej
Zásuvka na kartu SIM
► Modely s jednou kartou
SIM: Zásuvka pamäťovej
karty
► Modely s dvoma
kartami SIM: Zásuvka na
kartu SIM/pamäťovú kartu
Multifunkčný konektor
Zadný fotoaparát
Blesk
GPS anténa
Snímač na rozpoznanie
odtlačkov prstov
Anténa NFC
Vnútorná anténa
Konektor pre slúchadlá
Mikrofón
10
Základy
Pri používaní reproduktorov, napríklad pri prehrávaní mediálnych súborov alebo použití
hlasitého odposluchu, si zariadenie neumiestňujte do blízkosti uší.
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
– – Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
– – Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas
používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania
mobilného dátového pripojenia
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Nezakrývajte oblasť snímača vzdialenosti príslušenstvom k obrazovkám, napríklad
ochrannými fóliami alebo nálepkami. Mohlo by to mať za následok nesprávne
fungovanie senzora.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Hardvérové tlačidlá
Tlačidlo hlasitosti
Tlačidlo
Vypínacie tlačidlo
Hlasitosť
Vypínacie tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
11
Základy
Softvérové tlačidlá
Tlačidlo Zobraziť a
skryť
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Domov
Po zapnutí zariadenia sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú
softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo
Späť. Ďalšie informácie nájdete v časti Navigačný panel (softvérové tlačidlá).
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
1 K nabíjaciemu adaptéru USB pripojte kábel USB.
12
Základy
2 Zapojte kábel USB do multifunkčného konektora zariadenia.
3 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
4 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia. Potom nabíjačku odpojte od
elektrickej zásuvky.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie údržby zariadenia.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
• Zapnite režim úspory energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
13
Základy
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže
poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických
služieb.
Ak v prípade modelov s dvoma kartami SIM vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno
zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb. V niektorých oblastiach
môžu byť rýchlosti prenosu údajov nižšie, ak sú v zariadení vložené dve karty SIM, v porovnaní so
situáciou, kedy je v zariadení vložená jedna karta SIM.
14
Základy
Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými
alebo ukradnutými kartami.
Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
► Modely s jednou kartou SIM:
15
Základy
► Modely s dvoma kartami SIM:
– – Zásuvka na kartu SIM 1:
16
Základy
– – Zásuvka na kartu SIM 2:
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
17
Základy
3 ► Modely s jednou kartou SIM: Umiestnite kartu SIM alebo USIM do zásuvky na kartu SIM
tak, aby kontakty zlatistej farby smerovali nadol.
► Modely s dvoma kartami SIM: Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky tak, aby kontakty
zlatej farby smerovali nadol. Vložte hlavnú kartu SIM alebo USIM do zásuvky 1 a sekundárnu
kartu SIM alebo USIM do zásuvky 2.
4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej
vypadnúť.
5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
Správna inštalácia karty
► Modely s dvoma kartami SIM:
Nano-SIM karta
Nano-SIM karta
MicroSD karta
Použite len nano-SIM kartu.
18
Základy
Vybratie karty SIM alebo USIM
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvomi
kartami SIM)
Ak vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo
poskytovateľov služieb.
Aktivácia kariet SIM alebo USIM
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Pripojenia → Správca kariet SIM.
Vyberte kartu SIM alebo USIM a ťuknutím na prepínač kartu aktivujte.
Prispôsobenie kariet SIM alebo USIM
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Pripojenia → Správca kariet SIM a
vyberte kartu SIM alebo USIM na prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Ikona: Zmena ikony karty SIM alebo USIM.
• Názov: Zmena zobrazovaného názvu karty SIM alebo USIM.
• Režim siete: Vyberte typ siete, ktorá sa má používať s kartou SIM alebo USIM.
Nastavenie preferovanej karty SIM alebo USIM
Ak sú aktivované dve karty, služby hlasových hovorov, správ a údajov je možné priradiť
konkrétnym kartám.
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Pripojenia → Správca kariet SIM a
nastavte preferencie funkcií pre karty v časti PREFEROVANÁ KARTA SIM.
19
Základy
Pamäťová karta (microSD karta)
Vloženie pamäťovej karty
Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od ostatných modelov a závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením. Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú
lokalitu spoločnosti Samsung.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie karty alebo kartu nerozpozná. Ak chcete používať pamäťovú kartu,
musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať
pamäťovú kartu, obráťte sa na výrobcu pamäťovej karty alebo na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
20
Základy
21
Základy
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje.
3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky 2 tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.
Zásuvka 1
Zásuvka 2
4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
Ak pamäťová karta nie je pevne zasunutá v zásuvke, môže sa zo zásuvky vysunúť alebo z
nej vypadnúť.
5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
22
Základy
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko →
→ Nastavenia ukladania → Karta SD → ODPOJIŤ.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Vyberte pamäťovú kartu.
4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
Nevyberajte externé úložné zariadenie, napríklad pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie
USB, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, ani ihneď po prenesení
údajov. V opačnom prípade by sa mohli údaje poškodiť alebo stratiť, alebo by mohlo
dôjsť k poškodeniu externého úložného zariadenia alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za straty vrátane straty údajov spôsobené nesprávnym používaním
externých úložných zariadení.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko →
→ Nastavenia ukladania → Karta SD → Formát.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
23
Základy
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie
podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
Tiesňový režim
Zariadenie môžete prepnúť na tiesňový režim, aby sa znížila spotreba energie batérie. Niektoré
aplikácie a funkcie budú obmedzené. V tiesňovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory,
odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie
činnosti.
Aktivácia tiesňového režimu
Ak chcete tiesňový režim zapnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na možnosť
Tiesňový režim.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
Deaktivácia tiesňového režimu
Ak chcete deaktivovať tiesňový režim, ťuknite na položku → Vypnúť Tiesňový režim. Alebo
stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
24
Základy
Úvodné nastavenie
Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie
podľa pokynov na obrazovke.
Úvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od softvéru v zariadení a vašej oblasti.
1 Zapnite zariadenie.
2 Vyberte preferovaný jazyk zariadenia a vyberte položku
.
Vyberte jazyk.
3 Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte sa k nej.
Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia nemusí byť možné nastaviť
niektoré funkcie zariadenia.
4 Podľa pokynov na obrazovke pokračujte v úvodnom nastavení.
5 Nastavte metódu uzamknutia obrazovky, aby ste chránili zariadenie. Svoje osobné údaje
môžete chrániť tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Ak chcete
metódu uzamknutia nastaviť neskôr, ťuknite na položku Nie, ďakujem.
25
Základy
6 Prihláste sa na svoje konto Samsung. Môžete využívať služby spoločnosti Samsung a zaistiť
aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo všetkých svojich zariadeniach. Ďalšie informácie
nájdete v časti Konto Samsung.
7 Vyberte funkcie, ktoré chcete používať, a dokončite úvodné nastavenie.
Zobrazí sa domovská obrazovka.
26
Základy
Konto Samsung
Úvod
Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne
služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung.
Po zaregistrovaní konta Samsung môžete zaistiť aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo
všetkých svojich zariadeniach Samsung pomocou služby Samsung Cloud, sledovať a ovládať svoje
stratené alebo ukradnuté zariadenie, zobraziť tipy a triky v službe Samsung Members a vykonávať
ďalšie činnosti.
Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.
Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu
account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, spustite aplikáciu
Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá → Konto Samsung account
→ → Pomocník.
Registrácia konta Samsung
Registrácia nového konta Samsung
Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá →
Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Konto Samsung account → VYTVORIŤ KONTO.
3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.
27
Základy
Registrácia existujúceho konta Samsung
Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá →
Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Konto Samsung account → PRIHLÁSIŤ SA.
3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku Hľadať identifikátor alebo Resetovať
heslo. Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií.
Ak chcete overiť heslo do vášho konta Samsung pomocou biometrických údajov (napr.
odtlačkov prstov), ťuknite na položku Overiť identitu pomocou biometrických údajov
namiesto hesla cez Samsung Pass. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Pass.
4 Prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas ťuknutím na položku SÚHLASÍM.
5 Ťuknutím na tlačidlo OK dokončite registráciu konta Samsung.
Odstránenie konta Samsung
Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad
kontakty alebo udalosti.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá.
2 Postupne ťuknite na položky Konto Samsung account → → Odstrániť konto.
3 Ťuknite na tlačidlo ODSTRÁNIŤ, zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ KONTO.
28
Základy
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Svoje údaje, ako napríklad obrázky, kontakty, správy a aplikácie, môžete obnoviť zo služby
Samsung Cloud. Taktiež ich môžete skopírovať z predchádzajúceho zariadenia pomocou aplikácie
Smart Switch.
• Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Smart Switch
Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami prostredníctvom funkcie Smart Switch. Ak chcete
použiť funkciu Smart Switch, spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud
a kontá → Smart Switch. Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby Galaxy Apps alebo
Obchod Play.
Prenos údajov z mobilného zariadenia
Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie
Wi-Fi Direct.
1 V predchádzajúcom zariadení spustite aplikáciu Smart Switch.
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby Galaxy Apps alebo Obchod Play.
2 Vo svojom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a
kontá → Smart Switch.
3 Umiestnite zariadenia blízko seba.
29
Základy
4 V predchádzajúcom zariadení postupne ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → ODOSLAŤ.
5 Vo svojom zariadení ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → PRIJAŤ a vyberte typ
predchádzajúceho zariadenia.
6 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Prenos údajov pomocou externého úložného zariadenia
Na prenos údajov môžete použiť externé úložné zariadenie, ako napríklad kartu microSD.
1 Preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia do externého úložného zariadenia.
2 Vložte alebo pripojte dané externé úložné zariadenie do príslušného zariadenia.
3 V zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položky Cloud a kontá → Smart
Switch → EXTERNÉ ÚLOŽISKO → OBNOVIŤ.
4 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z externého úložného zariadenia.
30
Základy
Prenos údajov zálohy z počítača
Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart
Switch pre počítač z lokality www.samsung.com/smartswitch. Údaje z predchádzajúceho zariadenia
si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB zariadenia.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
Zobrazenie importovaných údajov
Importované údaje môžete zobraziť v rovnakej aplikácii v predošlom zariadení.
Ak vo vašom novom zariadení nie sú rovnaké aplikácie, pomocou ktorých možno zobraziť alebo
prehrať importované údaje, tieto údaje sa uložia do podobnej aplikácie. Ak napríklad importujete
poznámky a vaše zariadenie nemá aplikáciu Poznámky, poznámky si môžete pozrieť v aplikácii
Samsung Notes.
31
Základy
Samsung Cloud
Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete zálohovať do služby Samsung Cloud a obnoviť ich
vo svojom novom zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a
prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Zálohovanie údajov
1 V predchádzajúcom zariadení sa prihláste do konta Samsung.
2 Spustite aplikáciu Nastavenia, vyberte možnosť zálohovania a zálohujte svoje údaje.
• Ak vaše zariadenie podporuje službu Samsung Cloud, spustite aplikáciu Nastavenia,
postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung Cloud, vyberte svoje
zariadenie pod ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE, ťuknite na položku Zálohovať a
potom zálohujte svoje údaje.
• Spôsob zálohovania údajov sa môže líšiť v závislosti od vášho modelu.
• Vaše údaje sa nezálohujú. Ak chcete skontrolovať, ktoré údaje sa budú zálohovať,
spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Cloud a kontá →
Samsung Cloud, vyberte svoje zariadenie pod ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE a
potom ťuknite na položku Zálohovať.
Obnovenie údajov
1 Na svojom novom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky
Cloud a kontá → Samsung Cloud.
2 Vyberte svoje predchádzajúce zariadenie pod ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE a ťuknite na
položku Obnoviť údaje.
3 Začiarknite typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ.
32
Základy
Synchronizácia údajov
Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať údaje uložené v zariadení a získať k nim
prístup z iných zariadení.
1 Na svojom novom zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky
Cloud a kontá → Samsung Cloud.
2 Ťuknite na položky → Nastavenia → Nastavenia synchronizácie.
3 Ťuknite na prepínače vedľa položiek, s ktorými chcete synchronizovať.
Kontrola údajov
Vo svojom Samsung Cloud môžete skontrolovať uložené položky a použitú pamäť. Spustite
aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung Cloud.
• Okamžite môžete skontrolovať použitú pamäť a uložené položky, napríklad GALÉRIA,
SAMSUNG NOTES a DISK SAMSUNG CLOUD. Ťuknite na jednotlivé karty a prejdite na
nasledujúcu stránku. Môžete zmeniť nastavenia alebo skontrolovať uložené údaje.
• Pomocou možnosti ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE môžete skontrolovať zálohované údaje
vo vašom konte Samsung. Vyberte príslušné zariadenie a ťuknite na položku Obnoviť údaje.
33
Základy
Informácie o displeji
Ovládanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ťuknite na displej.
Ťuknutie a podržanie
Ťuknite na displej a približne 2 sekundy na
ňom podržte prst.
34
Základy
Potiahnutie
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju
na cieľové miesto.
Dvojité ťuknutie
Dvakrát ťuknite na displej.
Potiahnutie prstom
Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo
doprava.
Roztiahnutie alebo stiahnutie
prstov
Na displeji roztiahnite alebo stiahnite dva
prsty.
35
Základy
Navigačný panel (softvérové tlačidlá)
Po zapnutí zariadenia sa na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové
tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie,
tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie
alebo prostredia používania.
Tlačidlo Zobraziť a
skryť
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Domov
Tlačidlo
Funkcia
Zobraziť a skryť
• Dvojitým ťuknutím si pripnete alebo skryjete navigačný
panel.
Naposledy
spustené
aplikácie
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
Domov
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Ťuknutím a podržaním spustite aplikáciu Google.
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Zobrazenie alebo skrytie navigačného panela
Tlačidlom na zobrazenie a skrytie, ktoré sa nachádza na ľavej strane navigačného panela, môžete
skryť alebo pripnúť tento panel na obrazovku pri používaní aplikácií alebo funkcií. V predvolenom
nastavení je navigačný panel pripnutý.
Ak chcete súbory alebo aplikácie zobraziť na celej obrazovke, dvakrát ťuknite na tlačidlo na
zobrazenie a skrytie, čím skryjete navigačný panel.
Ak chcete navigačný panel znova zobraziť, potiahnite prstom nahor od spodného okraja
obrazovky.
• Na určitých obrazovkách, napríklad na domovskej, bude navigačný panel zobrazený
nepretržite a tlačidlo na zobrazenie a skrytie sa nezobrazí.
• Dokonca aj keď navigačný panel pripnete, môže byť pri používaní niektorých aplikácií
alebo funkcií, napríklad videoprehrávača, skrytý.
36
Základy
Nastavenie navigačného panela
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Navigačný panel a
potom vyberte možnosť.
• Tlačidlo zobrazenia a skrytia: Pridajte tlačidlo na skrytie alebo pripnutie navigačného
panelu. Môžete nastaviť, či sa má zobrazovať tlačidlo pre každú aplikáciu.
• FARBA POZADIA: Zmena farby pozadia navigačného panela.
• Rozloženie tlačidiel: Zmena poradia tlačidiel na navigačnom paneli.
Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka zobraziť inak.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátor domovskej obrazovky
aplikácie Bixby. Zobrazenie
prispôsobeného obsahu.
Indikátor obrazovky
Obľúbené aplikácie
Navigačný panel
(softvérové tlačidlá)
37
Základy
Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo
nadol.
Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo
nadol. Prípadne ťuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.
Domovská obrazovka
Obrazovka aplikácií
Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, ťuknutím naň môžete otvoriť obrazovku
aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte ju a potom postupne
ťuknite na položky Nast. domovskej obrazovky → Tlačidlo aplikácií → Zobraziť tlač.
Aplikácie → POUŽIŤ. Tlačidlo aplikácií sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.
Tlačidlo Aplikácie
38
Základy
Presúvanie položiek
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií ťuknite na požadovanú
položku, podržte ju a potiahnite ju na hornú alebo dolnú časť obrazovky. Na domovskú obrazovku
sa pridá odkaz na danú aplikáciu.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
1 Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a
potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie. Ťuknite na položku Zadajte názov
priečinka a zadajte názov priečinka.
• Pridanie ďalších aplikácií
Ťuknite na položku PRIDAŤ APLIKÁCIE na priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete
pridať, a ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do
priečinka.
• Presúvanie aplikácií z priečinka
Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.
• Odstránenie priečinka
Ťuknite na priečinok, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť priečinok. Odstráni
sa len daný priečinok. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.
39
Základy
Úprava domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť
a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie
a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na
domovskej obrazovke.
• Pridávanie panelov: Potiahnite prstom doľava a potom ťuknite na položku
.
• Premiestňovanie panelov: Ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
• Odstraňovanie panelov: Ťuknite na položku
na paneli.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Témy: Zmena témy v zariadení. Vizuálne prvky rozhrania, napríklad farby, ikony a tapety, sa
zmenia v závislosti od zvolenej témy.
• Widgety: Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a
poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Ťuknite na miniaplikáciu,
podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú
obrazovku.
• Nast. domovskej obrazovky: Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie väčšieho alebo
menšieho počtu položiek na domovskej obrazovke a ďalšie nastavenia.
40
Základy
Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke
Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez
použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť,
podržte ju a potom postupne ťuknite na položky Nast. domovskej obrazovky → Rozloženie
domovskej obrazovky → Iba domovská obrazovka → POUŽIŤ.
Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
/
Intenzita signálu
/
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
/
Preferované SIM alebo USIM karty pre volania (modely s dvojakými SIM
kartami)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
41
Základy
Ikona
Význam
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Nabíjanie batérie
Úroveň nabitia batérie
Uzamknutie obrazovky
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete odomknúť obrazovku, po jej zapnutí potiahnite prstom v akomkoľvek smere.
Keď je obrazovka vypnutá, zapnete ju stlačením vypínacieho tlačidla.
Uzamknutá obrazovka
42
Základy
Zmena metódy uzamknutia obrazovky
Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite
na položky Zamknutá obrazovka → Typ zamknutia obrazovky a vyberte metódu.
Ak v rámci metódy uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo, tvár alebo odtlačok
prsta, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu
zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód
odomknutia pri každom odomknutí.
• Potiahnuť: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
• Heslo: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo
symbolmi.
• Žiadne: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
• Tvár: Registrácia vašej tváre na odomknutie obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v časti
Rozpoznávanie tváre.
• Odtlačky prstov: Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Ďalšie informácie
nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku
viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustite aplikáciu
Nastavenia, ťuknite na položky Zamknutá obrazovka → Nastavenia bezpečného
zámku, odomknite obrazovku pomocou prednastavenej metódy uzamknutia obrazovky
a ťuknutím na prepínač Aut. obnov. továr. nast. túto funkciu aktivujte.
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a vypínacie tlačidlo. V aplikácii Galéria môžete
zobraziť nasnímané obrázky.
Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky. Ak
táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položky Pokročilé funkcie
→ Snímať potiahnutím dlane a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
43
Základy
Panel oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
Panel oznámení môžete otvoriť, aj keď je obrazovka zamknutá.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie položky Nastavenia.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Preferovaná karta SIM alebo USIM
pre jednotlivé možnosti. Ťuknutím
získate prístup k správcovi karty
SIM. (modely s dvoma kartami SIM)
Zobrazenie podrobností
oznámenia a vykonanie rôznych
možností.
Vymazať všetky oznámenia.
Prístup k nastaveniam oznámení.
44
Základy
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určite funkcie. Potiahnutím nadol na paneli
oznámení zobrazíte viac tlačidiel.
Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na
tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť → Poradie tlačidiel, ťuknite na
tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.
45
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a
ďalších operáciách.
• Pri prvom otvorení klávesnice sa zobrazí obrazovka nastavenia klávesnice. Nastavte
jazyk vstupu, typ klávesnice a nastavenia klávesnice a ťuknite na položku SPUSTIŤ.
• Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Ďalšie funkcie klávesnice
Zobraziť viac funkcií klávesnice.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Zadávanie symbolov.
Prechod na ďalší riadok.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Jazyky a typy → SPRAVOVAŤ VSTUPNÉ JAZYKY a potom
Postupne ťuknite na položky
vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete
zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
46
Základy
Prepnutie klávesnice
Klávesnicu prepnete ťuknutím na položku
.
Ak chcete zmeniť typ klávesnice, ťuknite na položku
a následne vyberte požadovaný typ klávesnice.
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk
• Ak sa tlačidlo klávesnice ( ) nezobrazí na navigačnom paneli, spustite aplikáciu
Nastavenia, ťuknite na položky Všeobecné spravovanie → Jazyk a vstup a následne
ťuknutím na prepínač Zobraziť tlačidlo Klávesnica túto funkciu aktivujte.
• Na klávesnici Klávesnica 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky.
Ak chcete zadať znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí
požadovaný znak.
Ďalšie funkcie klávesnice
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie dostupné.
• : Predikcia slov na základe vašich vstupov a zobrazovanie návrhov slov. Ak sa chcete vrátiť
do zoznamu funkcií klávesnice, ťuknite na položku .
• : Zadanie emotikon.
• : Vloženie nálepiek.
• : Pridanie animovaných obrázkov vo formáte GIF.
• : Zadávanie textu hlasom.
• : Zmena nastavení klávesnice.
• →
: Pridanie položky zo schránky.
• →
: Zmena klávesnice na obsluhu jednou rukou.
47
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
Slovník
Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete
vyhľadávať definície slov.
1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím
.
alebo
2 V zozname možností ťuknite na položky Ďalšie → Dictionary.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na položku Move to Manage
dictionaries →
vedľa slovníka a prevezmite ho.
3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím
na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na
podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz,
ťuknite na položku Search Web.
48
Aplikácie a funkcie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Galaxy Apps.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky →
Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Spustite aplikáciu Obchod Play.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového
slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
49
Aplikácie a funkcie
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.
• Vypnúť: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia.
• Odinštalovať: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Aplikácie →
vyberte aplikáciu a ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
→ Vypnuté,
Nastavenie povolení aplikácie
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobraziť kontextové okno so
žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo POVOLIŤ v
kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.
Ak chcete zobraziť nastavenia povolení aplikácie, spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na
položku Aplikácie. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku Oprávnenia. Môžete zobraziť zoznam
povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustite
aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Aplikácie → → Aplikačné povolenia.
Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.
Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.
50
Aplikácie a funkcie
Bixby
Úvod
Aplikácia Bixby ponúka rôzny obsah, ktorý by ste mohli potrebovať, na základe analýzy vašich
vzorov a zvykov pri používaní.
• Ak chcete používať funkciu Bixby, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo
mobilnej sieti.
• Ak chcete používať funkciu Bixby, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
Spustenie aplikácie Bixby
Pri prvom spustení aplikácie Bixby sa zobrazí úvodná stránka. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do
svojho konta Samsung podľa pokynov na obrazovke a vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.
1 Potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke.
2 Skontrolujte úvodnú stránku aplikácie Bixby a ťuknite na položku ĎALEJ.
3 Ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta
Samsung.
Ak ste už prihlásení, tento krok sa nezobrazí.
4 Ťuknutím na tlačidlo OK dokončite registráciu konta Samsung.
5 Prečítajte si a vyjadrite súhlas s podmienkami a ťuknite na položku ĎALEJ.
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.
51
Aplikácie a funkcie
Domovská obrazovka aplikácie Bixby
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby môžete zobrazovať odporúčané služby a informácie,
ktoré poskytuje aplikácia Bixby na základe analýzy vašich vzorov a zvykov pri používaní.
Otvorenie domovskej obrazovky aplikácie Bixby
1 Potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke.
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.
2 Ak chcete zobraziť odporúčaný obsah, potiahnite prstom nahor alebo nadol.
Prístup k ďalším možnostiam.
Odporúčaný obsah
Nadchádzajúce pripomenutie
3 Ak chcete zatvoriť domovskú obrazovku aplikácie Bixby, na domovskej obrazovke potiahnite
prstom doľava.
52
Aplikácie a funkcie
Používanie obsahu odporúčaného na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby
Po otvorení domovskej obrazovky aplikácie Bixby môžete zobraziť často aktualizovaný obsah vo
forme kariet aplikácie Bixby. Ak chcete zobraziť karty aplikácie Bixby, potiahnite prstom nahor
alebo nadol.
Napríklad ráno počas cesty do práce sa na domovskej stránke aplikácie Bixby zobrazí váš denný
plán a prehrajú sa vaše obľúbené skladby. Večer môžete nastaviť budíky, skontrolovať svoju dennú
aktivitu a zobraziť informačné kanály priateľov.
V špecifikovanom intervale sa automaticky aktualizujú obsah a poradie kariet. Ak chcete
karty aktualizovať manuálne, potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Úprava zoznamu kariet aplikácie Bixby
• Ak chcete kartu pripnúť na hornú časť domovskej obrazovky aplikácie Bixby, postupne ťuknite
na položky → Pripnúť navrch. Ak chcete zrušiť pripnutie karty, ťuknite na položku →
Odopnúť.
• Ak chcete kartu skryť v zozname, postupne ťuknite na položky → Nateraz skryť.
• Ak nechcete, aby sa karta zobrazovala v zozname, postupne ťuknite na položky → Už
nezobrazovať.
Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť ako karty aplikácie Bixby
Môžete pridať alebo odstrániť aplikácie, ktoré sa majú zobraziť na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby ako karty.
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Karty a
ťuknite na prepínače vedľa položiek, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.
Ak aplikácia nie je nainštalovaná v zariadení a chcete ju používať, musíte ju nainštalovať.
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Karty a potom prevezmite aplikáciu.
53
Aplikácie a funkcie
Reminder
Pripomenutia môžete vytvárať na plánovanie úloh alebo na neskoršie zobrazenie obsahu. V
nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomenutie.
• Ak chcete dostávať presnejšie oznámenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
• Ak chcete naplno používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta
Samsung.
• Ak chcete používať pripomenutia polohy, musí byť aktivovaná funkcia GPS.
Spustenie aplikácie Reminder
Aplikáciu Reminder môžete spustiť z domovskej obrazovky aplikácie Bixby.
1 Potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke.
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.
2 Ťuknite na položku ZAČAŤ na karte NADCHÁDZAJÚCE PRIPOMENUTIA.
Zobrazí sa úvodná stránka pripomenutí.
Pridanie ikony na
domovskú
obrazovku.
54
Aplikácie a funkcie
3 Ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak je začiarknutá možnosť Pridať Reminder na domovskú obrazovku, môžete aplikáciu
Reminder ( ) spustiť z domovskej obrazovky.
Vytváranie pripomenutí
Vytvárajte pripomenutia rôznymi metódami. Aplikácia Reminder vás upozorní na vytvorenie
pripomenutia s nastavením času alebo miesta. Okrem toho môžete ukladať rôzny obsah, napríklad
jednoduchú poznámku alebo adresu webovej stránky, a zobraziť ich neskôr.
Vytvorte napríklad pripomenutie, ktoré vás upozorní, že máte poliať kvety, keď prídete domov.
1 Spustite aplikáciu Reminder.
2 Ťuknite na položku Napísať pripomenutie a zadajte „Poliať kvety“.
3 Ťuknite na položku Nastaviť podmienky → Vybrať miesto a lokalitu nastavte na domov.
4 Ťuknite na položky KEĎ PRÍDEM DO → HOTOVO.
5 Ťuknutím na položku ULOŽIŤ uložte pripomenutie.
Keď dorazíte domov, zobrazí sa oznámenie „Poliať kvety“.
55
Aplikácie a funkcie
Kontrola oznámení pripomenutí
V nastavenom čase alebo mieste sa zobrazí kontextové okno oznámenia. Ťuknite na položku
DOKONČIŤ alebo POSUNÚŤ BUDÍK.
Zobrazenie zoznamu pripomenutí
Ak chcete zobraziť zoznam pripomenutí, spustite aplikáciu Reminder. Ak chcete zobraziť
podrobnosti pripomenutia, vyberte pripomenutie.
56
Aplikácie a funkcie
Nastavenie podrobností pripomenutia
Pridanie alebo úprava podrobností pripomenutia, ako je napríklad frekvencia, dátum a čas alebo
miesto.
1 Vyberte pripomenutie, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku UPRAVIŤ. Prípadne prstom
na ňom potiahnite doprava a ťuknite na položku Upraviť.
2 Upravte podmienky a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Informácie o pripomenutí
Kontrolný zoznam
Podmienky pripomenutia
Interval opakovania
Pridanie obrázka.
Dokončenie pripomenutí
Označenie pripomenutí, na ktoré nepotrebujete byť upozornení, ako dokončených.
V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie a ťuknite na položku VYKONAŤ. Prípadne
potiahnite prstom doľava na pripomenutí.
Obnovenie pripomenutí
Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.
1 V zozname pripomenutí postupne ťuknite na položky → Dokončené → UPRAVIŤ.
2 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ.
Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a v nastavených časoch budete upozornení.
Odstránenie pripomenutí
Ak chcete odstrániť pripomenutie, prstom na ňom potiahnite doprava a ťuknite na položku
Odstrániť. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, ťuknite na pripomenutie, podržte ho,
začiarknite pripomenutia, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
57
Aplikácie a funkcie
Prispôsobenie nastavení aplikácie Bixby
Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby ťuknite na položku → Nastavenia.
• Konto Samsung account: Zobrazenie informácií o konte Samsung.
• HOME – KARTY
– – Karty: Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť ako karty na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby.
• VŠEOBECNÉ
– – Aut. aktualizovať aplik. Bixby: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky aktualizovalo
softvér Bixby aj počas používania mobilnej siete.
Za používanie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
– – Oznámenia: Nastavenie prijímania oznámení o kartách na domovskej obrazovke aplikácie
Bixby, marketingových informácií a ďalších informácií.
– – Ochrana osobných údajov: Nastavenie používania interaktívnych a prispôsobených
služieb aplikácie Bixby na vylepšenie vašej skúsenosti. Dáta o interakciách môžete vymazať.
– – Bixby – informácie: Zobrazenie verzie aplikácie Bixby a právnych informácií.
58
Aplikácie a funkcie
Telefón
Úvod
Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.
Uskutočňovanie hovorov
1 Spustite aplikáciu Telefón a zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
2 Ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
vykonajte
videohovor.
V prípade modelov s dvoma kartami SIM uskutočnite hlasový hovor ťuknutím na položku
alebo
.
Prístup k ďalším možnostiam.
Vytvoriť nový kontakt.
Pridať číslo k existujúcemu
kontaktu.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Skrytie klávesnice.
59
Aplikácie a funkcie
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku NEDÁVNE alebo KONTAKTY a potom na
kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.
Ak je táto funkcia deaktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé
funkcie a ťuknutím na prepínač Hovory alebo správy potiahnutím túto funkciu aktivujte.
Používanie rýchlej voľby
Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.
Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, postupne ťuknite na položky KONTAKTY → → Čísla
rýchlej voľby, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete
vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú
číslicu a podržte ju.
Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo 123, ťuknite na číslo 1, ťuknite na číslo 2 a
potom ťuknite na číslo 3 a podržte ho.
Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo kruhu.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
1 Ťuknutím na otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
2 Ťuknite na číslo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
V prípade modelov s dvomi kartami SIM zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a
alebo
.
potom ťuknite na položku
60
Aplikácie a funkcie
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu ODOSLAŤ SPRÁVU
nahor. Pri odmietnutí hovoru môžete odoslať správu alebo nálepku. Ak je vybraná možnosť Pridať
pripomienku, pripomenutie sa uloží a o hodinu neskôr vás upozorní na odmietnutý hovor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustite aplikáciu Telefón, postupne ťuknite na
položky → Nastavenia → Správy rýchlych odmietnutí, zadajte správu a ťuknite na položku
.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
. Ak si chcete pozrieť zoznam
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne spustite aplikáciu Telefón a ťuknutím na
položku NEDÁVNE zobrazte zmeškané hovory.
Blokovanie telefónnych čísel
Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Spustite aplikáciu Telefón a postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Blokovať čísla.
2 Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku Zadajte telefónne číslo, zadajte
telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú
do denníka hovorov.
Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje.
Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač Blokovať neznámych volajúcich.
61
Aplikácie a funkcie
Možnosti počas hovorov
Ak dôjde počas hovoru k zakrytiu oblasti okolo zadného fotoaparátu a snímača na
rozpoznávanie odtlačkov prstov, môžu sa vyskytnúť neželané zvuky. Odstráňte z okolia
zadného fotoaparátu príslušenstvo, ako sú ochranné prvky alebo nálepky.
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Pridať hovor: Vytočenie druhého hovoru. Prvý hovor sa podrží. Keď ukončíte druhý hovor,
prvý hovor sa obnoví.
• Extra zvuk: Zvýšenie hlasitosti.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor,
zariadenie držte ďalej od uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Klávesnica / Skryť: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
• : Ukončite aktuálny hovor.
Počas videohovoru
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Fotoaparát: Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• : Ukončite aktuálny hovor.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor,
zariadenie držte ďalej od uší.
62
Aplikácie a funkcie
Pridanie telefónneho čísla ku kontaktu
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice
1 Spustite aplikáciu Telefón.
2 Zadajte číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
3 Ťuknutím na položku VYTVORIŤ KONTAKT vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
AKTUALIZOVAŤ EXISTUJÚCI pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov
1 Spustite aplikáciu Telefón a ťuknite na položku NEDÁVNE.
2 Ťuknite na fotografiu volajúceho alebo na číslo kontaktu → Detaily.
3 Ťuknutím na položku Vytvoriť kontakt vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
Aktualizovať existujúci pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Priradenie značky k telefónnemu číslu
K číslam môžete priraďovať značky bez toho, aby ste ich museli uložiť do kontaktov. To vám
umožní zobraziť informácie o volajúcom, keď vám telefonuje, bez toho, aby ste ho mali uloženého
medzi kontaktmi.
1 Spustite aplikáciu Telefón a ťuknite na položku NEDÁVNE.
2 Ťuknite na fotografiu volajúceho alebo na číslo kontaktu → Detaily.
3 Ťuknite na položku Pridať značku, zadajte značku a následne ťuknite na položku HOTOVO.
Pri prichádzajúcom hovore z daného čísla sa pod číslom zobrazí príslušná značka.
63
Aplikácie a funkcie
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Vytvorenie nového kontaktu
1 Spustite aplikáciu Kontakty, ťuknite na položku
a potom vyberte umiestnenie
ukladacieho priestoru.
2 Zadajte informácie o kontakte.
Výber umiestnenie ukladacieho
priestoru.
Pridanie obrázka.
Zadajte informácie o kontakte.
Otvorenie ďalších polí s
informáciami.
Naskenovanie informácií kontaktu z
vizitky.
V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete
uložiť, líšiť.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
64
Aplikácie a funkcie
Importovanie kontaktov
Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
→ Spravovanie kontaktov →
Importovať/exportovať kontakty → IMPORTOVAŤ.
2 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
3 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a ťuknite na
položku IMPORTOVAŤ.
Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami
Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách,
napríklad v konte Samsung.
1 Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá a
vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
2 Ťuknite na položku Synchronizovať konto a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať
Kontakty ich synchronizujete.
V prípade účtu Samsung ťuknite na položku → Nastavenia synchronizácie a ťuknutím na
prepínač Kontakty ich aktivujete.
65
Aplikácie a funkcie
Vyhľadávanie kontaktov
Spustite aplikáciu Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Ťuknite na fotografiu kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → Detaily. Vykonajte jeden z
nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
Zdieľanie kontaktov
Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
3 Vyberte spôsob zdieľania.
66
→ Zdieľať.
Aplikácie a funkcie
Uloženie a zdieľanie profilu
Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete uložiť a zdieľať informácie o svojom profile, ako sú
napríklad vaša fotografia a správa o stave.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia zdieľania profilu
dostupná.
• Funkcia zdieľania profilu je dostupná iba pre tie kontakty, ktoré ju majú vo svojom
zariadení aktivovanú.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a vyberte svoj profil.
2 Ťuknite na položku UPRAVIŤ, upravte svoj profil a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 Ťuknite na položky → Zdieľanie profilu a potom ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
Ak chcete používať funkciu zdieľania profilu, vaše telefónne číslo musí byť overené. V časti
Kontakty môžete zobraziť informácie o aktualizovanom profile kontaktu.
Ak chcete zmeniť rozsah kontaktov, s ktorými chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku
Zdieľať s, vyberte položku, ktorú chcete zdieľať, a potom vyberte možnosť.
Spojenie duplicitných kontaktov
Keď importujete kontakty z iných ukladacích priestorov alebo synchronizujete kontakty s inými
kontami, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné kontakty spojte do
jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
→ Spravovanie kontaktov →
Zlúčiť kontakty.
2 Označte kontakty a ťuknite na položku ZLÚČIŤ.
Odstraňovanie kontaktov
1 Spustite aplikáciu Kontakty a postupne ťuknite na položky
2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
→ Odstrániť.
Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, otvorte zoznam kontaktov a ťuknite na fotografiu
kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → Detaily. Potom postupne ťuknite na položky →
Odstrániť.
67
Aplikácie a funkcie
Správy
Úvod
Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.
Odosielanie správ
Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované
ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Správy a ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a ťuknite na položku SPUSTIŤ.
3 Zadanie správy.
, vyslovte požadovanú
Ak chcete nahrať a zaslať hlasovú správu, ťuknite a podržte položku
správu a uvoľnite prst. Ikona nahrávania sa zobrazuje, iba keď je skrytá klávesnica.
Prístup k ďalším možnostiam.
Príjemca
Uskutočnenie hovoru s jeho
adresátom.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
Zadanie správy.
Vloženie nálepiek.
4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku
.
V prípade modelov s dvomi kartami SIM správu odošlete ťuknutím na položku
68
alebo
.
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie správ
Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Správy a ťuknite na položku KONVERZÁCIE.
2 V zozname správ vyberte kontakt.
3 Zobrazenie vašej konverzácie.
Ak chcete odpovedať na správu, ťuknite na položku Zadajte správu, zadajte správu a ťuknite
na položku
. V prípade modelov s dvomi kartami SIM ťuknite na položku
alebo
.
Blokovanie neželaných správ
Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Spustite aplikáciu Správy a ťuknite na položky
→ Nastavenia → Blokovať čísla a správy
→ Blokovať čísla.
2 Ťuknite na položku DORUČENÉ a vyberte kontakt. Alebo ťuknite na položku TEL.ZOZ,
vyberte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku Zadajte číslo, zadajte telefónne číslo
a potom ťuknite na položku
.
Nastavenie oznámení o správach
Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.
1 Spustite aplikáciu Správy, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Oznámenia a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Zmeňte nastavenia oznámení.
Nastavenie pripomenutia správy
Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky
Zjednodušenie ovládania → Pripomenutie oznámenia a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím
na prepínač. Potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Správy.
69
Aplikácie a funkcie
Internet
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Internet.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Ak chcete rýchlo prepínať medzi kartami, potiahnite prstom doľava alebo doprava v poli s
adresou.
Označiť aktuálnu webovú stránku
záložkou.
Prístup k ďalším možnostiam.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Otvoriť domovskú stránku.
Zobrazenie záložiek, uložených
webových stránok a najnovšej
histórie prehľadávania.
Rýchla ponuka
Prechádzanie medzi stránkami.
Otvorenie správcu kariet v
prehliadači.
70
Aplikácie a funkcie
Používanie tajného režimu
V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný
režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta.
Aktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → ZAPNÚŤ
FUNKCIU TAJNÝ REŽIM. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime
používať heslo.
V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.
Zmena nastavení zabezpečenia
Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ochrana osobných údajov → Zabezpečenie
aplik. Tajný režim → Zmeniť heslo. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta ako
metódu uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač Odtlačky prstov túto možnosť
aktivujte. Ďalšie informácie o používaní odtlačkov prstov nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov
prstov.
Deaktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → VYPNÚŤ
FUNKCIU TAJNÝ REŽIM.
71
Aplikácie a funkcie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu E-mail.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku MANUÁLNE NAST.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
konto.
→
→ Pridať
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na
→ → Nastaviť predvolené konto.
položky →
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
Čítanie e-mailov
Po otvorení aplikácie E-mail zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať
manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.
Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete
→ názov vášho
aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky →
konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať konto funkciu aktivujte.
72
Aplikácie a funkcie
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Spustenie fotoaparátu
Na spustenie fotoaparátu použite nasledujúce metódy:
• Spustite aplikáciu Fotoaparát.
• Dvakrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo.
• Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo kruhu.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy
dostupné.
• Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý
a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k
dispozícii.
• Ak sú nasnímané fotografie neostré, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.
73
Aplikácie a funkcie
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
Režimy snímania
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Miniatúrna ukážka
Aktuálny režim
Nasnímanie
fotografie.
Nahrať video.
Nastavenia
fotoaparátu/kamery.
Možnosti
aktuálneho režimu
snímania
• Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí
nastavovacia lišta, potiahnite položku
na nastavovacej lište smerom k
alebo
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete použiť režim automatického zaostrovania, ťuknite na položku
.
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí
zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých
fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém
so zariadením.
74
Aplikácie a funkcie
Pridanie ďalšieho tlačidla fotoaparátu
Pridajte na požadované miesto na obrazovke ďalšie tlačidlo fotoaparátu, aby sa vám pohodlnejšie
fotografovalo.
Potiahnite položku
na obrazovku s ukážkou.
Ak sa ďalšie tlačidlo fotoaparátu nepridá, ťuknite na položku
a ťuknutím aktivujte spínač Plávajúce tlačidlo Fotoaparát.
na obrazovke s ukážkou
Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)
Približovať a vzďaľovať môžete rôznymi metódami.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ovládajte zoom jedným prstom. Ťahajte položku
alebo .
na paneli priblíženia smerom k strane
Funkcia priblíženia je dostupná len pri použití zadného fotoaparátu.
Používanie funkcií zaostrovania a expozície
Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával
úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.
Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a
nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní
fotografie.
Táto funkcia je dostupná len v režimoch AUTOMATICKY a PRO.
75
Aplikácie a funkcie
Viac zábavy s dynamickými nálepkami
Zachytávajte fotografie a videá s rôznymi dynamickými nálepkami. Ak pohnete hlavou, nálepka
bude sledovať vaše pohyby. Môžete tiež nahrať rozkošnú a zábavnú nálepku, ktorá sa vo videu
budú hýbať.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku NÁLEPKY.
2 Ťuknite na položku a vyberte nálepku.
3 Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
nahráte video.
Náhodné používanie nálepiek
Namiesto výberu nálepiek zo zoznamu, môžete využívať náhodný výber.
Opakovane ťukajte na položku Náhod., až kým sa nezobrazí požadovaná nálepka.
76
Aplikácie a funkcie
Používanie režimov snímania
Ak chcete zmeniť režim snímania, presuňte zoznam režimov snímania doľava alebo doprava, alebo
na obrazovke ukážky potiahnite prstom doľava alebo doprava.
Vyberte požadovaný režim snímania.
Môžete upraviť zoznam režimov snímania. Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na
→ Upraviť režimy fotoaparátu. Prípadne ťuknite a podržte zoznam režimov
položky
snímania na obrazovke ukážky.
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
Na zozname režimov snímania ťuknite na položku AUTOMATICKY.
Režim skrášlenia
Snímajte fotografie so svetlejšími odtieňmi pokožky a upravenými výrazmi tváre.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku KRÁSA.
Ak chcete použiť skrášľujúci efekt, ťuknite na položku
nájdete v časti Použitie efektov pre krásu.
a vyberte možnosti. Ďalšie informácie
Profesionálny režim
Môžete snímať fotografie a videá a zároveň manuálne upravovať rôzne možnosti snímania, ako je
napríklad hodnota expozície a ISO.
Na zozname režimov snímania ťuknite na položku PRO. Vyberte možnosti, upravte nastavenia
a potom ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu alebo ťuknutím na položku
nahrajte
video.
Dostupné možnosti
• : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke
hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre
rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO
však môžu mať za následok šum na fotografiách.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický.
Môžete nastaviť teplotu farieb.
77
Aplikácie a funkcie
Panoramatický režim
Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť
širokouhlú scénu.
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky
nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie
automaticky zastaví snímanie fotografií.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
1 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku PANORÁMA.
2 Ťuknite na položku a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
3 Ťuknutím na položku zastavte snímanie fotografie.
Nočný režim
Môžete fotografovať pri slabom svetle bez použitia blesku.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku NOC.
78
Aplikácie a funkcie
Režim HDR (sýte odtiene)
Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a
tmavých miestach.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku HDR (SÝTE FARBY).
Bez režimu HDR
S režimom HDR
Režim nepretržitého snímania
Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku SÉRIOVÉ SNÍMANIE.
Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu
a podržte ju.
Športový režim
Snímajte ostrejšie zábery rýchlo sa pohybujúcich objektov snímania, ako napríklad bežiacich ľudí či
zvierat v pohybe.
Na zozname režimov snímania ťuknite na položku ŠPORT.
Aby ste mohli tento režim použiť, musíte ho najprv pridať na zoznam režimov snímania.
→ Upraviť režimy fotoaparátu
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky
→ Zadný fotoaparát a potom označte možnosť Šport.
79
Aplikácie a funkcie
Režim Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobraziť ukážku
rôznych skrášľujúcich efektov.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku SELFIE.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Metódy snímania a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti aktivujte.
položky
Používanie blesku pre selfie
Pri snímaní autoportrétov pomocou predného fotoaparátu pri nedostatočnom osvetlení môže
dotykový displej poslúžiť ako blesk.
Na obrazovke ukážky opakovane ťukajte na položku
nasnímaní fotografie dotykový displej blikne.
, kým sa nezobrazí možnosť . Pri
Použitie efektov pre krásu
Pred nasnímaním autoportrétov môžete upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar
tváre.
Táto funkcia je dostupná len v režimoch SELFIE a KRÁSA.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Výberom z nasledujúcich možností použite skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke
ukážky a nasnímajte fotografiu samých seba.
• Pleť: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
• Tvár: Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
• Oči: Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.
80
Aplikácie a funkcie
Režim zaostrenia autoportrétu
Snímajte autoportréty zdôrazňujúce vašu tvár tým, že rozostria pozadie.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku ZAOSTR. SELFIE.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Metódy snímania a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti aktivujte.
položky
Použitie efektov pre krásu
Pred snímaním autoportrétov môžete upraviť odtieň pokožky.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Výberom jednotlivých možností použite skrášľujúce efekty na svoju tvár a nasnímajte
fotografiu samých seba.
• Farba: Upravenie farebného odtieňa pokožky.
• Pleť: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
81
Aplikácie a funkcie
Režim širokouhlého autoportrétu
Odfotografovanie širokouhlého autoportrétu, na ktorý sa zmestí čo najviac ľudí bez vynechávania
osôb.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 Na zozname režimov snímania ťuknite na položku ŠIROKÉ SELFIE.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Metódy snímania a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti aktivujte.
položky
5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom
doprava alebo opačne.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáčika.
• Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
• Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
• Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti
od podmienok snímania na fotografii orezaná.
82
Aplikácie a funkcie
Prispôsobenie nastavení fotoaparátu/kamery
Možnosti aktuálneho režimu snímania
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Zapnutie a vypnutie celej obrazovky ukážky.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
Nepoužívajte blesk v blízkosti očí. Použitie blesku v blízkosti očí môže spôsobiť dočasnú
stratu alebo poškodenie zraku.
• : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. Na výpočet
expozície záberu používa meranie
vyváženie na stred svetlo v strednej časti záberu. Na
výpočet expozície záberu používa meranie
bodové svetlo v koncentrovanej strednej časti
záberu.
maticové meranie priemerného svetla celej scény.
Nastavenia fotoaparátu/kamery.
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
od režimu snímania.
. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti
ZADNÝ FOTOAPARÁT
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
83
Aplikácie a funkcie
PREDNÁ KAMERA
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• Uložiť fotografie ako pri ukážke: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz
pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
• Metódy snímania: Vyberte možnosti snímania, ktoré sa majú použiť.
VŠEOBECNÉ
• Upraviť režimy fotoaparátu: Zobrazenie dostupných režimov snímania alebo úprava
zoznamu režimov snímania.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak
tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Rýchlo otvoriť fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchlo spustil
dvojitým stlačením vypínacieho tlačidla.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát. Táto funkcia sa zobrazí po vložení
pamäťovej karty.
• Plávajúce tlačidlo Fotoaparát: Pridanie tlačidla fotoaparátu, ktoré môžete umiestniť
kamkoľvek na obrazovku.
• Stlačením tlačidla hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na
ovládanie spúšte fotoaparátu alebo približovania a vzdaľovania.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
• Kontaktujte nás: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie
nájdete v časti Samsung Members.
84
Aplikácie a funkcie
Galéria
Úvod
Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky
a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy.
Zobrazenie obrázkov
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku OBRÁZKY.
2 Vyberte obrázok.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie obrázka medzi obľúbené.
Kreslenie na obrázok.
Pridanie Emoji.
Použitie filtra alebo efektu.
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Úprava obrázku.
Odstrániť obrázok.
85
Aplikácie a funkcie
Môžete vytvoriť animáciu GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. Postupne ťuknite na
položky → Vytvoriť GIF alebo Vytvoriť koláž a vyberte obrázky.
Vyhľadávanie obrázkov
Spustite aplikáciu Galéria a ťuknutím na položku
kategórií, ako sú typy, umiestnenia či dokumenty.
zobrazte obrázky usporiadané podľa
Ak chcete vyhľadať obrázky zadaním kľúčových slov, ťuknite na vyhľadávacie pole.
Zobrazenie videí
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku OBRÁZKY.
2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
3 Ťuknutím na položku prehráte video.
.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Prechod na
predchádzajúce
video. Ťuknutím a
podržaním
posuniete
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním rýchlo
posuniete
prehrávanie vpred.
Zachytenie
aktuálnej
obrazovky.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu
ťahaním posúvača.
Uzamknutie
obrazovky
prehrávania.
Zmena pomeru
strán.
Vytvorenie
animovaného
súboru GIF.
Prepnutie na
kontextový
videoprehrávač.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom
doľava alebo doprava.
86
Aplikácie a funkcie
Zobrazenie podrobností o obrázkoch a videách
Môžete zobraziť podrobnosti o súboroch, ako sú ľudia, lokalita či základné informácie. Ak z nich
bol vytvorený automatický obsah, ako napríklad príbeh alebo súbor GIF, tento obsah sa zobrazí
tiež.
Počas zobrazenia obrázku alebo v obrazovke ukážky videa potiahnite prstom po obrazovke
smerom nahor. Zobrazia sa podrobné informácie o súbore.
Ťuknutím na informácie na obrazovke taktiež môžete zobraziť súvisiaci obsah.
Upravenie
informácií.
Podrobnosti o súboroch
Informácie o ľuďoch
Informácie o polohe
Automaticky
vytvorený obsah
Značky
87
Aplikácie a funkcie
Zobrazovanie albumov
Fotografie a videá si môžete prezerať usporiadané do priečinkov alebo albumov. Vytvorené
animácie alebo koláže sa usporiadajú aj v priečinkoch v zozname albumov.
Spustite aplikáciu Galéria, ťuknite na položku ALBUMY a vyberte album.
Skrytie albumov
Albumy môžete skryť.
Skryť nie je možné predvolene vytvorené albumy, ako napríklad Fotoaparát a Snímky
obrazovky.
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku ALBUMY.
2 Ťuknite na položky → Skryť alebo odkryť albumy.
3 Vyberte albumy, ktoré chcete skryť, a ťuknite na položku POUŽIŤ.
Ak chcete albumy znova zobraziť, ťuknite na položky → Skryť alebo odkryť albumy, zrušte
výber albumov, ktoré chcete zobraziť, a ťuknite na položku POUŽIŤ.
Zobrazenie príbehov
Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy,
obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte
nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.
Spustite aplikáciu Galéria, ťuknite na položku PRÍBEHY a vyberte príbeh.
Vytváranie príbehov
Vytváranie príbehov s rôznymi témami.
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku PRÍBEHY.
2 Postupne ťuknite na položky → Vytvoriť príbeh.
88
Aplikácie a funkcie
3 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Zadajte názov príbehu a ťuknite na položku VYTVORIŤ.
Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a ťuknite na položku PRIDAŤ.
Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknite na položky
→ Upraviť, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom postupne ťuknite na
položky → Odstrániť z príbehu.
Odstraňovanie príbehov
1 Spustite aplikáciu Galéria a ťuknite na položku PRÍBEHY.
2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Synchronizácia snímkov a videí so službou Samsung Cloud
Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať snímky a videá uložené v priečinku
Galéria a získať k nim prístup z iných zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte
sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Spustite aplikáciu Galéria, postupne ťuknite na položky → Nastavenia a ťuknutím na prepínač
Samsung Cloud túto funkciu aktivujte. Snímky a videá nasnímané zariadením budú automaticky
uložené do služby Samsung Cloud.
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku
v hornej časti displeja.
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré sa má odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
89
Aplikácie a funkcie
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných
aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií,
ťuknite na položku ZOZ. APL. a vyberte aplikáciu.
90
Aplikácie a funkcie
Použitie ďalších možností
Ťuknutím na pruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam.
Pridanie daného páru
aplikácií na domovskú
obrazovku.
Použitie funkcie
prichytenia okna.
Zatvorenie aplikácie.
Prepínanie umiestnení
medzi oknami aplikácií.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Keď pruh medzi oknami aplikácií potiahnete k hornému alebo spodnému okraju displeja, okno sa
maximalizuje.
Minimalizovanie rozdeleného zobrazenia na obrazovke
Stlačením tlačidla Domov minimalizujete rozdelené zobrazenie na obrazovke. V stavovom riadku
sa zobrazí ikona . Aplikácia v spodnom okne sa zatvorí a aplikácia v hornom okne ostane aktívna
v minimalizovanom rozdelenom zobrazení na obrazovke.
Minimalizovaná rozdelená
obrazovka
Pre zatvorenie minimalizovaného rozdeleného zobrazenia obrazovky ťuknite na položku
91
.
Aplikácie a funkcie
Prichytené okno
Môžete vybrať oblasť, pripnúť ju k vrchnej časti obrazovky a v spodnom okne používať iné
aplikácie.
1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných
aplikácií.
2 Ťuknite na položku
a potiahnite rám na miesto, kam sa má pripnúť.
Ak chcete upraviť veľkosť rámu, potiahnite položku
smerom nahor alebo nadol.
3 Ťuknite na položku HOTOVO.
Okno vybranej aplikácie sa pripne k hornej časti obrazovky. Ak chcete zrušiť pripnutie okna,
potiahnite pruh medzi oknami aplikácií.
4 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Pridanie párov aplikácií na domovskú obrazovku
Keď na domovskú obrazovku pridáte pár aplikácií, môžete jedným ťuknutím spustiť dve aplikácie
v rozdelenom zobrazení.
Ťuknite na panel medzi oknami aplikácií a potom ťuknite na ikonu
.
Aktuálny pár aplikácií sa pridá na domovskú obrazovku.
Pár aplikácií
92
Aplikácie a funkcie
Samsung Members
Aplikácia Samsung Members ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku
problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách.
Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov
zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy.
Aplikácia Samsung Members vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže
vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.
Ďalšie možnosti
Odoslanie spätnej väzby.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže líšiť dostupnosť tejto
aplikácie a podporovaných funkcií.
• Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre, je potrebné sa zaregistrovať a prihlásiť do
konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
93
Aplikácie a funkcie
Samsung Notes
Úvod
Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním rukou, prípadne
kreslením na obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.
Vytváranie poznámok
1 Spustite aplikáciu Samsung Notes a postupne ťuknite na položky VŠETKO → .
2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.
→ Fotografia môžete vložiť obrázok výberom z aplikácie Galéria
Ťuknutím na položku
alebo nasnímaním fotografie.
→ Hlas môžete nahrať hlasovú nahrávku a vložiť ju do poznámky.
Ťuknutím na položku
Hlasová nahrávka sa spustí ihneď.
Text zadajte pomocou tejto
klávesnice.
Vkladanie obrázku alebo hlasových
nahrávok.
Písanie alebo kreslenie perami.
Maľovanie štetcami.
3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Odstránenie poznámok
1 Spustite aplikáciu Samsung Notes, ťuknite na položku VŠETKO alebo KOLEKCIE a vyberte
kategóriu.
2 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
3 Ťuknite na položku
.
94
Aplikácie a funkcie
Kalendár
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Spustite aplikáciu Kalendár a ťuknite na položku
alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
2 Vstúpte do podrobností udalosti.
Výber nálepky, ktorá sa zobrazí s udalosťou.
Nastavenie trvania.
Zadanie názvu.
Zmena farby udalosti.
Výber kalendára, do ktorého chcete
udalosť uložiť.
Nastavenie budíka.
Zadanie lokality.
Priloženie mapy.
Pridanie poznámky.
Pridať ďalšie podrobnosti.
3 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
95
.
Aplikácie a funkcie
Vytváranie úloh
1 Spustite aplikáciu Kalendár a postupne ťuknite na položky ZOBRAZIŤ → Úlohy.
2 Ťuknite na položku a zadajte podrobnosti úlohy.
3 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
1 Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá a
vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
2 Ťuknite na položku Synchronizovať konto a ťuknutím na prepínač Synchronizovať
Kalendár ich aktivizujete.
V prípade účtu Samsung ťuknite na položku → Nastavenia synchronizácie a ťuknutím na
prepínač Kalendár ho aktivujete.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustite aplikáciu Kalendár a postupne
ťuknite na položky → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým
chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.
Samsung Health
Úvod
Aplikácia Samsung Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu.
Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu
a telesnej kondície.
96
Aplikácie a funkcie
Používanie aplikácie Samsung Health
V ponukách a nástrojoch sledovania aplikácie Samsung Health si môžete prezerať hlavné
informácie a monitorovať zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Môžete tiež porovnať svoj počet
krokov s inými používateľmi aplikácie Samsung Health, súťažiť s priateľmi a zobrazovať zdravotné
rady.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Samsung Health. Túto aplikáciu pri prvom
zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti k dispozícii.
Sledovanie vášho zdravotného
stavu a kondície.
Porovnanie počtu krokov s inými
používateľmi aplikácie Samsung
Health alebo súťaženie s priateľmi.
Nastavenie denných cieľov a
sledovanie pokroku.
Zobrazenie a správa nástrojov
sledovania.
Ak chcete pridať položky na obrazovku aplikácie Samsung Health, postupne ťuknite na položky
→ Spravovať položky a potom vyberte položky.
• CIELE: Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
• PROGRAMY: Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.
• VŠEOBECNÉ MONITORY: Nástroje na sledovanie aktivít, príjmu potravy a telesných mier.
• MONITORY CVIČENIA: Pridanie nástrojov sledovania rôznych cvičení a monitorovanie vašich
aktivít.
97
Aplikácie a funkcie
Ciele
Môžete si nastaviť svoje ciele pre správu telesnej hmotnosti a vyváženejšiu životosprávu. Keď si
nastavíte ciele, môžete sledovať svoje pokroky alebo zobraziť sprievodcov na obrazovke aplikácie
Samsung Health.
Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na položku NASTAVENIE CIEĽOV. Prípadne
ťuknite na položky → Spravovať položky a vyberte možnosť Spravovanie hmotnosti alebo
Vyvážený život.
SPOLU
Karta SPOLOČNE umožňuje nastaviť cieľové počty krokov a súťažiť s priateľmi. Môžete pozvať
priateľov, aby ste spoločne kráčali, nastaviť cieľové počty krokov, súťažiť vo výzvach a pozrieť si
svoju pozíciu v Rebríček krokov.
Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na položku SPOLU.
Kroky
Zariadenie počíta počet prejdených krokov a meria prejdenú vzdialenosť.
Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na nástroj na sledovanie krokov.
Aktuálny celkový počet krokov
Cieľ
• Medzi sledovaním krokov a zobrazením počtu krokov v nástroji na sledovanie krokov
môže nastať krátke oneskorenie. Okrem toho môže byť zobrazenie kontextového okna
s informáciou o dosiahnutí cieľa mierne oneskorené.
• Ak nástroj na sledovanie krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie
môžu ovplyvniť počítanie krokov.
98
Aplikácie a funkcie
Doplňujúce informácie
• Aplikácia Samsung Health je určená len na účely telesnej kondície a zdravého životného
štýlu a nie je určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov ani na liečbu,
zmiernenie a prevenciu ochorení.
• Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie, ktoré možno pridať do aplikácie Samsung Health, sa
môžu meniť v závislosti od krajiny z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred
použitím si musíte skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
• Aplikácie Samsung Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane
poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a
synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších
služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie Samsung Health, vaše
údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu
byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii
Samsung Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia.
Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do
pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
• Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung
alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími
pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z aplikácie Samsung Health prostredníctvom
týchto ďalších služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vaším výslovným
súhlasom.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrďte
jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie
môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto
zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov
platné pre aplikáciu Samsung Health.
99
Aplikácie a funkcie
Hlasový záznamník
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Hlasový záznamník.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
.
Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku ťuknutím na položku ZÁLOŽKA.
Spustenie nahrávania.
3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
4 Zadajte názov súboru a ťuknite na možnosť ULOŽIŤ.
100
Aplikácie a funkcie
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v
iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu Moje súbory.
Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore.
Ak chcete uvoľniť ukladací priestor zariadenia, ťuknite na položky → Získať ďalšie miesto.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku
.
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
BUDÍK
Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku BUDÍK.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku
, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
101
Aplikácie a funkcie
SVETOVÝ ČAS
Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
položku PRIDAŤ.
, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na
položku ODSTRÁNIŤ.
STOPKY
1 Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku STOPKY.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete pokračovať v nameranom čase, ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
102
Aplikácie a funkcie
ČASOVAČ
1 Spustite aplikáciu Hodiny a ťuknite na položku ČASOVAČ.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
3 Keď sa časovač vypne, ťuknite na položku ODMIETNUŤ.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Spustite aplikáciu Kalkulačka.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia Rotácia obrazu
vypnutá, ťuknutím na položku
zobrazte vedeckú kalkulačku.
Ak si chcete pozrieť históriu počítania, ťuknite na položku HISTÓRIA. Ak chcete zatvoriť panel s
históriou počítania, ťuknite na položku ZADAŤ.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky HISTÓRIA → VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Ak chcete používať nástroj na premenu jednotiek, ťuknite na položku
. Rôzne hodnoty,
napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádzať na iné jednotky.
103
Aplikácie a funkcie
Rádio
Počúvanie FM rádia
Spustite aplikáciu Rádio.
Pred použitím tejto aplikácie musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.
Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Ťuknutím na položku
staníc.
zapnite FM rádio. Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu
Nahrávanie skladby z FM rádia.
Pridanie aktuálnej rozhlasovej
stanice do zoznamu obľúbených
staníc.
Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Prístup k ďalším možnostiam.
Manuálne zadanie frekvencie
rozhlasovej stanice.
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej
stanice.
Jemné naladenie frekvencie.
Zobrazenie zoznamu obľúbených
staníc.
Pozrite si zoznam dostupných
staníc.
Automatické vyhľadanie a uloženie
dostupných staníc.
Prehrávanie prostredníctvom reproduktora
Rádio môžete namiesto pripojeného slúchadla počúvať prostredníctvom reproduktora.
Ťuknite na položku → Prehrať cez reproduktor.
104
Aplikácie a funkcie
Vyhľadávanie rozhlasových staníc
Spustite aplikáciu Rádio.
Postupne ťuknite na položky STANICE → VYHĽADAŤ a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio
automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu staníc.
Game Launcher
Úvod
Game Launcher zhromažďuje hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps na jednom
mieste s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak
hry jednoduchšie.
Zobrazenie informácii o vašich
hrách.
Vyhľadávanie hier.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prevzaté aplikácie.
Otvorenie hier so zvukom alebo
bez zvuku.
Zmena režimu výkonu.
Zobrazenie ďalších hier a ich
nainštalovanie.
105
Aplikácie a funkcie
Používanie funkcie Game Launcher
1 Spustite aplikáciu Nastavenia, postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Hry a
ťuknutím na prepínač Game Launcher túto funkciu aktivujte.
Game Launcher sa pridá na domovskú obrazovku alebo obrazovku aplikácií.
Keď funkciu deaktivujete, Game Launcher sa odstráni z domovskej obrazovky a z
obrazovky aplikácií.
2 Spustite aplikáciu Game Launcher.
3 Ťuknite na hru v zozname hier.
Potiahnutím obrazovky nahor zobrazíte ďalšie hry.
Hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps sa automaticky zobrazia na
obrazovke spúšťača hier. Ak sa vám nezobrazujú vaše hry, ťuknite na položku → Pridať
hru.
Odstránenie hry z Game Launcher
Ťuknite na hru, podržte na jej prst a ťuknite na položku Odstrániť.
Zmena režimu výkonu
Môžete zmeniť režim výkonu.
Spustite aplikáciu Game Launcher, ťuknite na položku Normálny výkon a opakovaným ťukaním
na tlačidlo vyberte požadovaný režim.
• Normálny výkon: Nepoužíva sa režim šetrenia energie ani režim vysokého výkonu.
• Šetriť energiu: Zníži sa spotreba energie batérie, ale aj výkon systému.
Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.
106
Aplikácie a funkcie
Používanie funkcie Herné nástroje
Počas hrania hry môžete použiť rôzne možnosti na paneli Herné nástroje. Ak chcete otvoriť
panel Herné nástroje, na navigačnom paneli ťuknite na položku
. Ak je navigačný panel skrytý,
zobrazte ho potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja.
Prístup k obrazovke Spúšťač hier.
Prístup k nastaveniam herných
nástrojov.
Hranie hier na celej obrazovke.
Stlmenie zvukov oznámení a
zobrazenie len oznámení
prichádzajúcich hovorov a
tiesňových výstrah.
Skrytie tlačidiel na navigačnom
paneli.
Nahratie relácie hry.
Uzamknutie dotykového displeja
počas hrania hry.
Nasnímanie snímky obrazovky.
Blokovanie oznámení počas hrania hier
Ťuknite na položku
a ťuknutím na prepínač Žiadne upoz. počas hry túto funkciu aktivujte.
Zariadenie stlmí zvuky oznámení a zobrazí len oznámenia prichádzajúcich hovorov a tiesňových
výstrah tak, aby ste si hry mohli vychutnať bez vyrušovania. Pri prichádzajúcom hovore sa v hornej
časti obrazovky zobrazí malé oznámenie.
107
Aplikácie a funkcie
SmartThings
Úvod
Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné
súpravy Bluetooth alebo smartfóny. Okrem toho môžete smartfónom ovládať a riadiť televízory,
domáce spotrebiče a produkty pripojené na internet.
• Pripojenie zariadení v blízkosti: Pripojte sa jednoducho a rýchlo k zariadeniam v blízkosti,
ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth alebo nositeľné zariadenia.
• Registrácia a ovládanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov internetu vecí:
Registrácia inteligentných chladničiek, práčok, klimatizácií, čističiek vzduchu, televízorov
a produktov internetu vecí v smartfóne a zobrazenie ich stavu alebo ich ovládanie
prostredníctvom obrazovky smartfónu.
• Prijímanie upozornení: Prijímanie oznámení z pripojených zariadení prostredníctvom
smartfónu. Prostredníctvom smartfónu môžete napríklad prijať oznámenie, keď vám doperie
práčka.
Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu SmartThings. Objaví sa ovládací panel.
Prístup k ďalším možnostiam.
Vyhľadanie a zaregistrovanie
zariadení v blízkosti.
Podporované zariadenia
Tipy platformy SmartThings
Zobrazenie riadiaceho panelu.
Správa automatizácie.
Správa lokalít a zariadení.
108
Aplikácie a funkcie
• Ak chcete používať platformu SmartThings, váš smartfón a ďalšie zariadenia musia byť
pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
• Ak chcete naplno používať platformu SmartThings, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť
do konta Samsung.
• Zariadenia, ktoré môžete pripojiť, sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb. Ak chcete zobraziť zoznam pripojiteľných zariadení,
otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a ťuknite na položku
PODPOROVANÉ ZARIADENIA.
• Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
• Na chyby ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti
Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú chyby alebo poruchy, obráťte sa
na výrobcu zariadenia.
Pripojenie k zariadeniam v blízkosti
Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné
súpravy Bluetooth.
Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu SmartThings.
2 Na ovládacom paneli ťuknite na položku Pridať zariadenie.
3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.
109
Aplikácie a funkcie
Používanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT
Zobrazenie stavu inteligentných spotrebičov, televízorov a produktov IoT prostredníctvom
obrazovky smartfónu. Zariadenia môžete zoskupiť podľa umiestnenia a môžete pridať pravidlá na
jednoduché a pohodlné ovládanie zariadení.
Pripojenie zariadení
1 Otvorte priečinok Samsung a spustite aplikáciu SmartThings.
2 Na ovládacom paneli ťuknite na položku Pridať zariadenie.
3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
v ponuke
Ak sa v zozname nenachádza žiadne zariadenie, ťuknite na položku
MANUÁLNE PRIDANIE ZARIADENIA a vyberte typ zariadenia. Prípadne ťuknite na položku
Hľadať a zadajte názov zariadenia alebo modelu.
4 Zariadenia registrujte podľa zobrazených pokynov.
Zobrazenie a ovládanie pripojených zariadení
Môžete zobraziť a ovládať zariadenia. Máte možnosť napríklad skontrolovať obsah svojej
chladničky alebo upraviť hlasitosť televízora.
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a potom ťuknite na položku
Zariadenia.
Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení.
2 Pozrite si stav zariadení v zozname.
Ak chcete ovládať zariadenia, zariadenie vyberte. Ak máte prevzatý ovládač zariadenia dodaný
s vybratým zariadením, môžete toto zariadenie ovládať.
Pridanie zariadení a scén podľa umiestnení
Pridanie zariadenia podľa umiestnenia, zobrazenie zoznamu zariadení v rovnakom umiestnení a
ich ovládanie. K umiestneniu tiež môžete pridať scénu na súčasné ovládanie viacerých zariadení.
110
Aplikácie a funkcie
Pridanie umiestnení
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a následne ťuknite na položky
Zariadenia → VŠETKY ZARIADENIA → Pridať miesto.
2 Zadajte názov umiestnenia.
Pre nastavenie umiestnenia ťuknite na Geolokalizácia a vyberte umiestnenie na mape,
ťuknite na HOTOVO.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Vaše umiestnenie bude pridané.
Ak chcete do umiestnenia pridať zariadenia, ťuknite na položku PRIDAŤ ZARIADENIE
a podľa pokynov na obrazovke zariadenia zaregistrujte.
Zariadenia sa pridajú ku umiestneniu.
Pridávanie scén
Pridanie scény a zaregistrovanie zariadení k tejto scéne s cieľom súčasne ovládať viaceré zariadenia
jedným ťuknutím na tlačidlo alebo hlasovým príkazom.
Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings, vyberte umiestnenie, ťuknite na
položky → Pridať scénu a nastavte možnosti scény. Môžete nastaviť názov scény, ikonu a
zariadenia.
Pridanie automatizácií
Taktiež môžete nastaviť automatizáciu, aby túto akciu vykonal automaticky v závislosti od
prednastaveného času a stavu zariadenia.
Môžete napríklad pridať pravidlo, aby sa každý deň o 7:00 automaticky zapol zvuk.
1 Otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu SmartThings a potom ťuknite na
položkyAutomatizácie → PRIDANIE AUTOMATIZÁCIE.
2 Ťuknite na Kedy chcete používať túto automatizáciu? a nastavte podmienky.
3 Ťuknite na Čo má robiť táto automatizácia? A nastavte zariadenia a akcie, ktoré sa majú
vykonať.
Aby ste dostali oznámenie o chode automatizácie ťuknite na položku Oznámiť, zadajte
správu a následne ťuknite na položku HOTOVO.
111
Aplikácie a funkcie
Prijímanie upozornení
Prostredníctvom smartfónu môžete dostávať oznámenia z pripojených zariadení. Prostredníctvom
smartfónu môžete napríklad prijať oznámenie, keď vám doperie práčka.
Ak chcete nastaviť zariadenia na prijímanie oznámení, otvorte priečinok Samsung, spustite
aplikáciu SmartThings, ťuknite na položky → Oznámenia → → Nastavenia oznámení
a následne ťuknite na prepínače vedľa požadovaných zariadení.
Zdieľanie obsahu
Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady
zdieľania obrázkov.
Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Ťuknite na položku a vyberte metódu zdieľania, napríklad správu a e-mail.
Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia
na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom
príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite
aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pokročilé funkcie a ťuknutím na prepínač
Priame zdieľanie túto funkciu aktivujte.
112
Aplikácie a funkcie
Používanie doplnkových funkcií
• Zdieľanie prepojení: Zdieľanie veľkých súborov. Odovzdanie súborov na ukladací server
spoločnosti Samsung a ich zdieľanie s inými používateľmi prostredníctvom webového
prepojenia alebo kódu. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Zdieľať do zariadenia: Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom
rozhrania Wi-Fi Direct alebo Bluetooth, prípadne so zariadeniami s podporou technológie
SmartThings. Po pripojení vášho zariadenia k televízoru alebo monitoru s funkciou Smart View
môžete obsah zariadenia zobrazovať aj na veľkej obrazovke.
Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.
Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobraziť informácie o rôznych miestach
vo vašom okolí.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v
zariadení, môžete nahrať do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.
113
Aplikácie a funkcie
Filmy Play
Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z Obchod Play.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Duo
Uskutočnenie jednoduchého videohovoru.
114
Nastavenia
Úvod
Prispôsobte si nastavenia zariadenia. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete
zariadenie lepšie prispôsobiť.
Spustite aplikáciu Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku Hľadať alebo
.
Pripojenia
Možnosti
Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia.
• Wi-Fi: Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet
alebo k iným sieťovým zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
• Bluetooth: Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo
mediálne súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
• Viditeľnosť telefónu: Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať
s vami obsah. Keď je povolená táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia,
prostredníctvom ktorých používatelia vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti
Preniesť súbory do zariadenia.
• Využitie dát: Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia. Nastavenie
zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých
mobilných údajov dosiahne stanovený limit.
Aby ste predišli odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí, môžete
aktivovať aj funkciu šetrenia dát. Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrič dát.
115
Nastavenia
• Lietadlový režim: Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypli všetky jeho bezdrôtové funkcie.
Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.
Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V
prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.
• NFC a platba: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo načítať tagy technológie NFC (Near
Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných
aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej
doprave alebo na rôzne podujatia. Ďalšie informácie nájdete v časti NFC a platba.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Mobilný bod a zdieľanie pripoj.: Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie
mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje
zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom
funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti Mobilný bod a zdieľanie
pripoj.
• Mobilné siete: Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
• Správca kariet SIM (modely s dvoma kartami SIM): Aktivácia kariet SIM alebo USIM a
prispôsobenie nastavení kariet SIM. Ďalšie informácie nájdete v časti Správca kariet SIM
(modely s dvoma kartami SIM).
• GPS: Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Ďalšie nastavenia pripojenia: Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Ďalšie
informácie nájdete v časti Ďalšie nastavenia pripojenia.
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
116
Nastavenia
Pripojenie k sieti Wi-Fi
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Zadajte heslo a ťuknite na položku
PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
117
Nastavenia
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct a vyberte zariadenie, do ktorého chcete
preniesť obrázok.
3 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
118
Nastavenia
Bluetooth
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Bluetooth a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, spustite v zariadení režim
párovania rozhrania Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
119
Nastavenia
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok.
2 Postupne ťuknite na položky → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho
chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
120
Nastavenia
Šetrič dát
Znížte spotrebu dát tým, že predídete odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na
pozadí.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Využitie dát → Šetrič dát a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak je funkcia šetrenia dát aktivovaná, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
Aktivovaná funkcia šetrenia dát
Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré môžu využívať dáta bez obmedzenia, ťuknite na položku
Povoliť apl. pri zap. Šetr. dát a vyberte aplikácie.
NFC a platba
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste
nepoškodili anténu NFC.
Načítanie informácií z tagov NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
121
Nastavenia
2 Oblasť antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.
Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zapnutá a zamknutá. V opačnom prípade zariadenie
nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.
Platenie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite
na položky Pripojenia → NFC a platba → Ťuknúť a zaplatiť → PLATBA a potom vyberte
aplikáciu.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
122
Nastavenia
Odosielanie dát pomocou funkcie NFC
Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC,
povoľte výmenu údajov.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → NFC a platba a potom
túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Android Beam.
3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
123
Nastavenia
Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho
zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod.
Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Mobilný bod a zdieľanie
pripoj.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Mobilný bod
a zdieľanie pripoj. → Mobilný prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona
vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky →
Mobilný prístupový bod – konfigurácia a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte
heslo a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
124
Nastavenia
Správca kariet SIM (modely s dvoma kartami SIM)
Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôsobenie nastavení kariet SIM. Ďalšie informácie nájdete v
časti Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvomi kartami SIM).
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Správca kariet SIM.
• Hovory: Výber karty SIM alebo USIM pre hlasové hovory.
• SMS: Výber karty SIM alebo USIM na komunikáciu pomocou správ.
• Mobilné dátové pripojenie: Výber karty SIM alebo USIM pre dátové služby.
• Potvrdiť kartu SIM pre hovory: Nastavenie zariadenia tak, aby po spätnom volaní alebo
volaní zo správy zobrazilo kontextové okno výberu karty SIM alebo USIM. Kontextové okno
sa zobrazí len v prípade, ak sa karta SIM alebo USIM použitá na predchádzajúci hovor alebo
správu líši od preferovanej karty SIM alebo USIM.
• Neustále zapnutie režimu dvoch kariet SIM: V zariadení povoliť prichádzajúce hovory z
druhej karty SIM alebo karty USIM počas hovoru.
Ak je táto funkcia aktivovaná, v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služby môžu
byť účtované dodatočné poplatky za presmerovanie hovorov.
Ďalšie nastavenia pripojenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia.
• Hľadanie blízkych zariad.: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku
ktorým sa môže pripojiť.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti
Tlač.
• Sieť VPN: Nastavenie virtuálnych sietí (VPN) na zariadení, aby sa pripojili k súkromnej sieti
školy či spoločnosti.
125
Nastavenia
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Tlač → Pridať službu.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky → Pridať tlačiareň.
Obsah tlače
Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností,
→ Všetky tlačiarne... a potom vyberte tlačiareň.
ťuknite na položku Tlač →
Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.
126
Nastavenia
Zvuky a vibrovanie
Možnosti
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a vibrovanie.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Použ. tlač. hlasitosti pre médiá: Nastavenie zariadenia na úpravu hlasitosti médií stlačením
tlačidla hlasitosti.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Zvonenie (modely s jednou kartou SIM): Zmena tónu zvonenia pre hovor.
Zvonenie (modely s dvomi SIM): Zmena tónu zvonenia pre hovory a upozornenia.
• Vzor vibrovania: Výber vzoru vibrovania.
• Zvuky oznámení: Zmena zvuku oznámení.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, zvuky
oznámení a zvuk médií okrem povolených výnimiek.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby pri uzamykaní alebo
odomykaní dotykového displeja zazneli zvuky.
• Zvuk nabíjania: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
127
Nastavenia
• Tóny klávesnice voľby č.: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Zvuk klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku. Môžete aktivovať aj režim
priestorového zvuku. Ďalšie informácie nájdete v časti Dolby Atmos (priestorový zvuk).
• Oddelený zvuk aplikácie: Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej
aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth
nezávisle od zvuku iných aplikácií. Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad
počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez
reproduktor Bluetooth vo vozidle.
Dolby Atmos (priestorový zvuk)
Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu
a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plynie všade okolo vás.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zvuky a vibrovanie → Kvalita zvuku a
efekty → Dolby Atmos, ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte a potom vyberte režim.
Oznámenia
Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Oznámenia.
Ak chcete zobraziť Oznámenia na ikonách, ťuknutím na prepínač Oznámenia na ikonách ich
aktivujete. Ak chcete zmeniť štýl zobrazovania značiek, ťuknite na položku Oznámenia na
ikonách.
S číslom
Bez čísla
Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení pre viac aplikácií, ťuknite na položku POKROČILÉ
a vyberte aplikáciu.
128
Nastavenia
Zobrazenie
Možnosti
Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Exteriérový režim: Aktivovanie vonkajšieho režimu, pri ktorom je displej lepšie čitateľný na
jasnom svetle.
• Filter modrého svetla: Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Ďalšie
informácie nájdete v časti Filter modrého svetla.
• Písmo a priblíženie obrazovky: Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu
písma.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja. Ďalšie
informácie nájdete v časti Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja.
• Domovská obrazovka: Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie väčšieho alebo menšieho
počtu položiek na domovskej obrazovke a ďalšie nastavenia.
• Aplikácie na celej obrazovke: Výber aplikácií, ktoré sa majú používať na celú obrazovku.
• Jednoduchý režim: Prepnutie na jednoduchý režim na zobrazenie väčších ikon
a jednoduchšieho usporiadania na domovskej obrazovke.
• Rámy ikon: Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
• Stavový riadok: Prispôsobiť nastavenia na zobrazenie oznámení alebo indikátorov v
stavovom riadku.
• Navigačný panel: Zmena nastavenia navigačného panela. Ďalšie informácie nájdete v časti
Navigačný panel (softvérové tlačidlá).
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Šetrič obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri nabíjaní alebo
po pripojení zariadenia k doku. Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrič obrazovky.
129
Nastavenia
Filter modrého svetla
Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.
Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba videá HDR sa filter modrého
svetla nepoužije.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Filter modrého svetla
a ťuknutím na prepínač Zapnúť teraz túto funkciu aktivujte.
2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
3 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť filter modrého svetla, ťuknutím na
prepínač Zapnutie podľa plánu túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
• Od súmraku do úsvitu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal
v noci a vypol ráno v závislosti od aktuálnej lokality, v ktorej sa nachádzate.
• Vlastný rozvrh: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom
čase.
Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
Výber režimu obrazovky vhodného na prezeranie filmov a obrázkov alebo nastavenie farieb
displeja podľa vlastných preferencií. Ak vyberiete režim Adaptívne zobrazenie, môžete nastaviť
vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
Zmena režimu obrazovky
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Režim obrazovky a vyberte
požadovaný režim.
• Adaptívne zobrazenie: Tento režim optimalizuje rozsah farieb, sýtosť a ostrosť displeja.
Môžete tiež nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
• AMOLED kino: Tento režim je vhodný na sledovanie videí.
• AMOLED fotografia: Tento režim je vhodný na zobrazovanie fotografií.
• Základný: Tento režim je predvolený a vhodný na všeobecné používanie.
• Farby displeja môžete nastaviť len v režime Adaptívne zobrazenie.
• Režim Adaptívne zobrazenie nemusí byť kompatibilný s aplikáciami tretích strán.
• Počas používania filtra modrého svetla nie je možné používať režim obrazovky.
130
Nastavenia
Optimalizovanie vyváženia farieb na celej obrazovke
Optimalizujte farby displeja nastavením farebných tónov podľa vlastných preferencií.
Keď potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke Studené, zvýši sa úroveň modrého
farebného odtieňa. Keď potiahnete nastavovaciu lištu smerom k položke Teplé, zvýši sa úroveň
červeného farebného odtieňa.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Režim obrazovky →
Adaptívne zobrazenie.
2 Nastavte nastavovaciu lištu farieb v časti Vyváženie farieb na celej obrazovke.
Vyváženie farieb na obrazovke sa optimalizuje.
Nastavenie tónu obrazovky podľa farebnej hodnoty
Zvýšenie alebo zníženie konkrétnych farebných tónov individuálnym nastavením hodnôt Červená,
Zelená alebo Modrá.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Režim obrazovky →
Adaptívne zobrazenie.
2 Označte možnosť Rozšírené možnosti.
3 Nastavte nastavovaciu lištu farieb Červená, Zelená alebo Modrá podľa vlastných preferencií.
Obrazovka tónu obrazovky sa nastaví.
131
Nastavenia
Šetrič obrazovky
Môžete nastaviť zobrazovanie obrázkov v šetriči obrazovky, keď sa obrazovka automaticky vypne.
Šetrič obrazovky sa zobrazí počas nabíjania zariadenia alebo pripojenia k doku.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Šetrič obrazovky a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte možnosť.
Ak vyberiete možnosť Rám fotografie, spustí sa prezentácia s vybranými obrázkami. Ak
vyberiete možnosť Tabuľka fotografií, vybrané obrázky sa zjavia ako malé prekrývajúce sa
karty.
3 Ťuknite na položku a vyberte albumy obrázkov, ktoré sa majú zobrazovať.
4 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo Späť.
Ak chcete zobraziť ukážku vybranej možnosti, ťuknite na položku UKÁŽKA.
Ak ťuknete na displej počas zobrazenia šetrič, obrazovka sa zapne.
Tapety a témy
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku alebo použitie rôznych
motívov pre zariadenie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Tapety a témy.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Témy: Zmena témy v zariadení.
• Ikony: Zmena štýlu ikon.
132
Nastavenia
Pokročilé funkcie
Možnosti
Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré
funkcie využívajúce snímače.
• Príslušenstvo: Zmena nastavení príslušenstva.
• Hry: Aktivácia aplikácie Spúšťač hier. Ďalšie informácie nájdete v časti Game Launcher.
• Režim ovládania jednou rukou: Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje
pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Gestá snímača prstov: Nastavenie zariadenia tak, aby otváralo alebo zatváralo panel
oznámení, keď prstom potiahnete prstom smerom nahor alebo nadol po snímači na
rozpoznanie odtlačkov prstov. Táto funkcia nie je dostupná počas rozpoznávania odtlačku
prsta snímačom.
• Rýchlo spustiť Fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchlo spustil
dvojitým stlačením vypínacieho tlačidla.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Pomocná aplikácia zariad.: Výber asistenčnej aplikácie zariadenia, ktorá sa spustí po stlačení
a podržaní tlačidla Domov. Asistenčná aplikácia zariadenia zhromažďuje informácie z aktuálnej
obrazovky a poskytuje súvisiace informácie, aplikácie a funkcie.
• Zobrazenie viacerých okien: Výber metódy spustenia funkcie Viac okien.
133
Nastavenia
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je
položené na rovnom povrchu.
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo
upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
• Hovory alebo správy potiahnutím: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočnilo hovor alebo
odoslalo správu, keď na kontakte alebo telefónnom čísle v aplikácii Telefón alebo Kontakty
potiahnete prstom doprava alebo doľava.
• Duálny komunikátor: Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre
rovnakú aplikáciu. Ďalšie informácie nájdete v časti Duálny komunikátor.
• Odosielať tiesňové správy: Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením
vypínacieho tlačidla odosielalo správy so žiadosťou o pomoc. Príjemcom môžete tiež posielať
zvukové nahrávky spolu so správou.
• Priame zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali,
na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.
134
Nastavenia
Duálny komunikátor
Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Duálny komunikátor.
Zobrazia sa podporované aplikácie.
2 Ťuknutím na prepínač aplikácie nainštalujte druhú aplikáciu.
Nainštaluje sa druhá aplikácia. Ikona druhej aplikácie sa bude zobrazovať s ikonou . Ak
dostanete upozornenia z druhej aplikácie, tie sa budú zobrazovať s ikonou , aby sa tak dali
odlíšiť od upozornení z prvej aplikácie.
Druhá aplikácia
• Funkcia Duálny Messenger nemusí byť v závislosti od aplikácie k dispozícii.
• Niektoré funkcie môžu byť pre druhú aplikáciu obmedzené.
Odinštalovanie druhej aplikácie
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Duálny komunikátor.
2 Ťuknite na prepínač aplikácie, ktorú chcete vypnúť, a ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo
ODINŠTALOVAŤ.
Všetky údaje súvisiace s druhou aplikáciou sa vymažú.
Ak odinštalujete prvú aplikáciu, vymaže sa aj druhá.
135
Nastavenia
Údržba zariadenia
Funkcia údržby zariadenia poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a
zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím
prsta.
Batéria
Zabezpečenie
Úložisko
Pamäť
136
Nastavenia
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → OPRAVIŤ alebo
OPTIMALIZOVAŤ.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.
• Vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
• Vyhľadanie aplikácií, ktoré zlyhali, a malvéru.
• Šetrenie mobilných dát tým, že sa aplikáciám na pozadí zabráni v používaní mobilných dát.
Batéria
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s
nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie
batérie.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Batéria.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, sa nemusia prijímať oznámenia.
Režim úspory energie
• STREDNÁ: Aktivácia režimu úspory energie na predĺženie času používania batérie.
• MAXIMÁLNA: V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie
batérie použitím tmavého motívu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa
sieťové pripojenia okrem mobilnej siete.
Spravovanie batérie
Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a
používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Začiarknite aplikácie na zozname a ťuknite na
ŠETR. ENER. Taktiež môžete postupne ťuknúť na položky → Rozšírené nastavenia a nastaviť
možnosť Monitor spotreby energie v aplikáciách.
137
Nastavenia
Úložisko
Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko.
• Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože
časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa
môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.
• Dostupnú kapacitu internej pamäte možno zobraziť na webovej lokalite Samsung v
časti Technické parametre vášho zariadenia.
Spravovanie pamäte
Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu
v časti POUŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE. Potom začiarknutím vyberte položky a ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
Pamäť
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Pamäť.
Ak chcete zariadenie zrýchliť zamedzením prevádzky aplikácií na pozadí, začiarknite aplikácie
v zozname aplikácií a ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Zabezpečenie →
VYHĽADAŤ V TELEFÓNE.
138
Nastavenia
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobraziť informácie o využívaní
aplikácií, meniť nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné
aplikácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
Zamknutá obrazovka
Možnosti
Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zamknutá obrazovka.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Smart Lock: Nastavenie zariadenia tak, aby sa odomklo, keď rozpozná dôveryhodné miesta
alebo zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Smart Lock.
• Nastavenia bezpečného zámku: Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob
uzamknutia.
• Štýl hodín: Zmena typu a farby hodín na uzamknutej obrazovke.
• Roamingové hodiny: Nastavenia zariadenia na zobrazenie duálnych hodín počas roamingu.
• Miniaplikácie FaceWidget: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej
obrazovke.
• Kontaktné údaje: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
• Oznámenia: Nastavenie toho, či sa má alebo nemá na uzamknutej obrazovke zobrazovať
obsah oznámení a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
• Odkazy na aplikácie: Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobraziť odkazy na uzamknutej
obrazovke.
139
Nastavenia
Smart Lock
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo a ostalo odomknuté, keď rozpozná dôveryhodné
miesta alebo zariadenia.
Napríklad, ak ste nastavili ako dôveryhodné miesto svoj domov, pri príchode domov to zariadenie
rozpozná a automaticky sa odomkne.
• Táto funkcia bude k dispozícii po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
• Ak nepoužijete zariadenie po dobu štyroch hodín alebo ak zariadenie vypnete, musíte
odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo nastaveným heslom.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Zamknutá obrazovka → Smart Lock.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Vyberte funkciu a postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Biometrické údaje a zabezpečenie
Možnosti
Nastavenia zmeňte na zabezpečenie zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Biometrické údaje a zabezpečenie.
• Rozpoznávanie tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla
obrazovka. Ďalšie informácie nájdete v časti Rozpoznávanie tváre.
• Skener odtlačkov prstov: Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Ďalšie
informácie nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
140
Nastavenia
• Google Play Protect: Nastavenie zariadenia na kontrolu škodlivých aplikácií a správania a
varovanie pred prípadnými škodami a ich odstránenie.
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, navštívte webovú lokalitu Nájsť
môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com).
Taktiež môžete aktivovať službu lokalizácie Google, ktorá umožní získať presnejšie informácie
o polohe vášho zariadenia.
• Aktualizácia zabezpečenia: Zobrazenie verzie systému zabezpečenia zariadenia a kontrola
aktualizácií.
• Inštalovať neznáme aplikácie: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať
aplikácie z neznámych zdrojov.
• Samsung Pass: Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických
údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Pass.
• Zabezpečený priečinok: Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného
obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpeč.
priečinok.
• Monitor aplikačných povolení: Nastavenie prijímania oznámení, keď vami vybrané
povolenia používajú aplikácie, ktoré nepoužívate. Môžete spravovať nastavenia každej
aplikácie a zobrazovať históriu používania povolení.
• Zabezpečené spustenie: Ochrana zariadenia nastavením kódu na odomknutie obrazovky po
zapnutí zariadenia. Na spustenie zariadenia a prijímanie správ a oznámení je potrebné zadať
kód odomknutia.
• Šifrovať kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
141
Nastavenia
Rozpoznávanie tváre
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.
• Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju tvár, tvár nebude možné
použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie
používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla
nastaveného počas registrácie tváre. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo
heslo.
• Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na možnosť Potiahnuť alebo Žiadne,
ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať
biometrické údaje v aplikáciách či funkciách ako Samsung Pass, musíte svoje
biometrické údaje opätovne zaregistrovať.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania tváre
Pred používaním rozpoznania tváre na odomknutie zariadenia berte do úvahy nasledujúce
bezpečnostné opatrenia.
• Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
• Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.
Pre lepšie rozpoznávanie tváre
Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:
• Pri registrácii zvážte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo
výrazné líčenie.
• Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
• Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.
142
Nastavenia
Registrácia tváre
V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného
svetla.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie →
Rozpoznávanie tváre.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
4 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.
5 Umiestnite tvár do kruhu na obrazovke.
Fotoaparát naskenuje vašu tvár.
Keď sa zobrazí obrazovka uzamknutia tvárou, ťuknite na položku ZAPNÚŤ, ak chcete
obrazovku odomknúť pomocou tváre.
Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, ťuknutím na položku Odstrániť
údaje o tvári odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.
143
Nastavenia
Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre
Údaje tváre, ktorú ste zaregistrovali, môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie →
Rozpoznávanie tváre.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Odstrániť údaje o tvári.
Po odstránení zaregistrovanej tváre sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.
Odomknutie obrazovky pomocou tváre
Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie →
Rozpoznávanie tváre.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomknutie tvárou zapnite túto funkciu.
Ak chcete zredukovať možnosť rozpoznania tvárí z fotiek a videí, ťuknutím na prepínač
Rýchlejšie rozpoznávanie túto funkciu deaktivujte. Môže sa tým znížiť rýchlosť
rozpoznávanie tváre.
4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.
Keď sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej
metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu
uzamknutia obrazovky.
144
Nastavenia
Rozpoznávanie odtlačkov prstov
Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť
zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše
odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:
• Samsung Pass (Overenie účtu Samsung a webové prihlasovanie)
• Uzamknutie obrazovky
• Zabezpečený priečinok
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho
zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že
snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v
zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač
rozpoznať ako identické.
• Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoj odtlačok prsta, odtlačok prsta
nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak
chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN
alebo hesla nastaveného počas registrácie odtlačku prsta. Dobre si zapamätajte svoj
vzor, kód PIN alebo heslo.
• Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť
odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii
odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor,
kód PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete.
Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti
spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
• Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na možnosť Potiahnuť alebo Žiadne,
ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať
biometrické údaje v aplikáciách či funkciách ako Samsung Pass, musíte svoje
biometrické údaje opätovne zaregistrovať.
145
Nastavenia
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov rozpozná odtlačky prstov. Uistite sa, že snímač na
rozpoznávanie odtlačkov prstov nie je poškriabaný ani poškodený kovovými predmetmi, ako
sú napríklad mince, kľúče a náramky.
• Zakrytím snímača na rozpoznávanie odtlačkov prstov ochrannými fóliami, nálepkami alebo
iným príslušenstvom sa môže znížiť úspešnosť rozpoznávania odtlačkov prsta. Ak bol
snímač na rozpoznávanie odtlačkov prsta pôvodne zakrytý ochrannou fóliou, než snímač na
rozpoznávanie odtlačkov prsta začnete používať, ju odstráňte.
• Uistite sa, že snímač rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty, sú čisté a suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať
nemusí. Snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov musíte zakryť celý svojím prstom.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Skener
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
146
Nastavenia
3 Priložte prst na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov.
Tento postup opakujte, kým sa odtlačok prsta nezaregistruje. Po zaregistrovaní odtlačkov
prstov ťuknite na položku HOTOVO.
Keď sa zobrazí obrazovka uzamknutia odtlačkom prsta, ťuknite na položku ZAPNÚŤ, ak
chcete obrazovku odomknúť pomocou odtlačku prsta.
Odstránenie registrovaných odtlačkov prstov
Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Skener
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku UPRAVIŤ.
4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo
ODSTRÁNIŤ.
Používanie aplikácie Samsung Pass
Keď zaregistrujete svoje odtlačky prstov do služby Samsung Pass, budete ich môcť používať na
jednoduché overenie svojej identity alebo prihlasovanie na webové stránky. Ďalšie informácie
nájdete v časti Samsung Pass.
147
Nastavenia
Odomknutie obrazovky pomocou odtlačkov prstov
Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Skener
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomkn. odtlačkom prsta zapnite túto funkciu.
4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov a
naskenujte odtlačok prsta.
Samsung Pass
Samsung Pass vám umožňuje prihlásiť sa do svojho konta Samsung, webových stránok alebo
aplikácií ľahšie a bezpečnejšie prostredníctvom biometrických údajov, napríklad odtlačkov prstov,
namiesto zadávania prihlasovacích údajov.
Zaregistrujte svoje biometrické údaje v službe Samsung Pass a nastavte prihlasovanie na
podporované webové stránky alebo aplikácie s použitím týchto údajov prostredníctvom služby
Samsung Pass.
• Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo
mobilnej sieti.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
• Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré
otvárate prostredníctvom aplikácie Internet. Niektoré webové stránky nemusia túto
funkciu podporovať.
148
Nastavenia
Registrácia funkcie Samsung Pass
Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung
Pass.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ.
3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
4 Ťuknite na položku REGISTROVAŤ ODTLAČKY a zaregistrujte svoj odtlačok prsta.
Ďalšie informácie nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
5 Naskenovaním odtlačku prsta a ťuknutím na položku ĎALEJ dokončite registráciu funkcie
Samsung Pass.
Ak je možnosť Pridať na domovskú obraz. začiarknutá, ikona služby Samsung Pass sa pridá
na domovskú obrazovku.
Overenie hesla konta Samsung
Službu Samsung Pass môžete použiť na overenie hesla konta Samsung. Namiesto zadania hesla,
napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps, môžete použiť svoje biometrické údaje.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položky → Nastavenia → Konto Samsung account, a ťuknutím na prepínač
Používať s aplikáciou Samsung Pass túto funkciu aktivujte.
149
Nastavenia
Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie na webové stránky
Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa na webové stránky, ktoré
podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.
1 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť.
2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
3 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, začiarknite
možnosť Prihlásiť pomocou odtlačkov prstov cez Samsung Pass a ťuknite na položku
ZAPAMÄTAŤ.
Odteraz môžete na prihlasovanie na webových stránkach použiť biometrické údaje, ktoré ste
zaregistrovali do služby Samsung Pass.
Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie do aplikácií
Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa do aplikácií, ktoré
podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.
1 Otvorte aplikáciu, do ktorej sa chcete prihlásiť.
2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do aplikácie.
3 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, ťuknite na
možnosť ULOŽIŤ.
Odteraz môžete na prihlasovanie do aplikácie použiť biometrické údaje, ktoré ste
zaregistrovali do služby Samsung Pass.
Správa prihlasovacích údajov
Môžete zobraziť zoznam webových stránok a aplikácií nastavených na používanie služby Samsung
Pass a spravovať svoje prihlasovacie údaje.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
150
Nastavenia
3 Vyberte webovú lokalitu alebo aplikáciu zo zoznamu.
4 Ťuknite na položky → Upraviť a upravte svoj identifikátor, heslo a názov webovej lokality či
aplikácie.
Ak chcete webovú lokalitu alebo aplikáciu odstrániť, ťuknite na položky → Odstrániť.
Používanie funkcie Samsung Pass s webovými stránkami a aplikáciami
Ak používate webové stránky alebo aplikácie podporujúce službu Samsung Pass, môžete sa
jednoducho prihlásiť pomocou funkcie Samsung Pass.
Ak chcete zobraziť zoznam webových stránok a aplikácií podporujúcich službu Samsung Pass,
otvorte obrazovku nastavení a postupne ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie
→ Samsung Pass a potom vyberte kartu stránky alebo aplikácie. Ak tam nie sú webové stránky
alebo aplikácie, ktoré by podporovali službu Samsung Pass, karta stránky alebo aplikácie sa
nezobrazí.
• Dostupné webové stránky a aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani nepríjemnosti
spôsobené prihlásením sa na webové stránky alebo do aplikácií prostredníctvom
funkcie Samsung Pass.
Odstránenie údajov služby Samsung Pass
Ťuknutím na Odstrániť údaje môžete odstrániť svoje biometrické údaje, prihlasovacie údaje a
údaje aplikácie registrované do služby Samsung Pass. Súhlas s podmienkami a konto Samsung
ostanú aktívne.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Biometrické údaje a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Odstrániť údaje.
4 Zadajte heslo Samsung a ťuknite na položku POTVRDIŤ.
Údaje služby Samsung Pass sa odstránia.
151
Nastavenia
Zabezpeč. priečinok
Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a kontakty, aby
k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať
aj v prípade odomknutia zariadenia.
Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom
priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom
neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie
operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok
automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.
Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok.
Prípadne spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položky Biometrické údaje a
zabezpečenie → Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položku ŠTART.
152
Nastavenia
3 Ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ a prihláste sa do konta Samsung.
4 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok,
a dokončite nastavenia podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť názov alebo farbu ikony ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok,
ťuknite na položky → Prispôsobiť ikonu.
• Pri spúšťaní aplikácie Zabezpeč. priečinok musíte odomknúť aplikáciu pomocou
nastaveného spôsobu uzamknutia.
• Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok,
môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo resetovania v
spodnej časti zamknutej obrazovky a zadajte heslo konta Samsung.
Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok
Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok,
keď sa nepoužíva.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zabezpečený priečinok – aut. zámok.
2 Vyberte možnosť uzamknutia.
Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinok uzamknúť manuálne, ťuknite na
položku Zamknúť.
Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Obsah, ako napríklad fotografie, poznámky a kontakty, presuňte do ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného
ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Pridať súbory.
2 Ťuknite na položku Fotografie, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknite na
položku HOTOVO.
3 Ťuknite na položku PREMIESTNIŤ.
Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený
priečinok. Ak chcete skopírovať položky, ťuknite na položku KOPÍROVAŤ.
Spôsob presúvania obsahu sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
153
Nastavenia
Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v
predvolenom ukladacom priestore. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z
ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného ukladacieho priestoru.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok a potom postupne ťuknite na položky → Premiestniť z kontajnera
Zabezpeč. priečinok.
Vybraté položky sa premiestnia do priečinka Galéria v predvolenom ukladacom priestore.
Pridávanie aplikácií
Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a ťuknite na položku Pridať aplikácie.
2 Začiarknite jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknite na položku
PRIDAŤ.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby Obchod Play alebo Galaxy Apps, ťuknite na
položku STIAHNUŤ Z OBCHODU PLAY alebo STIAHNUŤ Z GALAXY APPS.
Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Ťuknite na položku Upraviť aplikácie, začiarknite aplikácie a ťuknite na položku Odinštalovať.
Pridanie kont
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v
ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
154
→ Nastavenia →
Nastavenia
Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.
Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok, postupne ťuknite na položky → Nastavenia a ťuknutím
na prepínač Zobraziť Zabezpečený priečinok túto funkciu aktivujte.
Prípadne potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel oznámení. Potom potiahnite prstom
nadol na paneli oznámení a ťuknutím na prepínač Zabezp. priečinok túto funkciu deaktivujte.
Zálohovanie a obnovenie obsahu aplikácie Zabezpečený priečinok
Obsah a aplikácie v aplikácii Zabezpečený priečinok môžete zálohovať do služby Samsung Cloud
použitím vášho konta Samsung a neskôr ich obnoviť.
Zálohovanie údajov
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zálohovanie a obnovenie.
2 Ťuknite na položku Pridať konto, zaregistrujte si konto Samsung a prihláste sa doň.
3 Ťuknite na položku Zálohovanie údajov Zabezpeč. priečinok.
4 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Údaje sa zálohujú do služby Samsung Cloud.
Obnovenie údajov
1 Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia →
Zálohovanie a obnovenie.
2 Ťuknite na položku Obnovenie.
3 Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ
TERAZ.
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení.
155
Nastavenia
Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.
Spustite aplikáciu Zabezpeč. priečinok a postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ďalšie
nastavenia → Odinštalovať.
Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku
Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok a ťuknite na položku
ODINŠTALOVAŤ. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z aplikácie Zabezpečený
priečinok, otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu Moje súbory a potom postupne ťuknite
na položky Interné úložisko → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikácii Samsung Notes nebudú zálohované.
Cloud a kontá
Možnosti
Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud.
Prostredníctvom aplikácie Smart Switch môžete taktiež registrovať alebo spravovať kontá,
napríklad konto Samsung alebo konto Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z
iných zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Cloud a kontá.
Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung
Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z
dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.
• Samsung Cloud: Spravovanie obsahu, ktorý chcete bezpečne uložiť v službe Samsung Cloud.
Kontrola stavu využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia,
zálohovanie a obnovenie vašich údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Cloud.
• Kontá: Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete
zosynchronizovať.
• Zálohovanie a obnovenie: Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom
zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať
prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo
Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnovenie.
• Smart Switch: Spustite aplikáciu Smart Switch a preneste údaje z predchádzajúceho
zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Smart Switch.
156
Nastavenia
Zálohovanie a obnovenie
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať
alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung.
Používanie konta Samsung
Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Cloud a kontá → Zálohovanie a obnovenie →
Zálohovanie údajov pre konto Samsung a začiarknite položky, ktoré chcete zálohovať. Následne
ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ.
Údaje sa zálohujú do služby Samsung Cloud. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Cloud.
Zálohované údaje obnovíte zo služby Samsung Cloud pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na
položku Obnovenie údajov. Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na
položku OBNOVIŤ. Vybrané údaje sa v zariadení obnovia.
Používanie konta Google
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Zálohovanie a
obnovenie a ťuknutím na prepínač Zálohovať moje údaje pre konto Google túto funkciu
aktivujte. Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako
záložné konto.
Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač Automatické obnovenie
aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Google.
157
Nastavenia
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej
funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
• Smerový zámok: Zmena nastavení smerovej kombinácie na odomknutie obrazovky.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia na spustenie vybratých ponúk zjednodušenia
ovládania, keď súčasne stlačíte vypínacie tlačidlo a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.
• Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktivovanie hlasového
asistenta alebo univerzálneho prepínača Samsung, keď súčasne stlačíte a podržíte tlačidlo na
zvýšenie hlasitosti a tlačidlo na zníženie hlasitosti.
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia,
ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov: Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory
alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
• SLUŽBY: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
158
Nastavenia
Všeobecné spravovanie
Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Všeobecné spravovanie.
• Jazyk a vstup: Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a
hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka
k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie jazykov zariadenia.
• Dátum a čas: Prístup a zmena nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas
a dátum.
Ak sa batéria úplne vybije, dátum a čas sa vynulujú.
• Kontaktujte nás: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie
nájdete v časti Samsung Members.
• Hlásiť diagnostické informácie: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie
informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.
• Marketingové informácie: Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti
Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
• Resetovanie: Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu
nastavení z výroby. Môžete obnoviť všetky svoje nastavenia a nastavenia siete. Zariadenie tiež
môžete nastaviť tak, aby sa v nastavenom čase reštartovalo a optimalizovalo.
Pridanie jazykov zariadenia
Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Všeobecné spravovanie → Jazyk a
vstup → Jazyk → Pridať jazyk.
Ak chcete zobraziť všetky jazyky, ktoré možno pridať, ťuknite na položku → Všetky jazyky.
2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
159
Nastavenia
3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, ťuknite na položku PREDVOLIŤ. Ak chcete
ponechať aktuálne nastavenie jazyka, ťuknite na položku NECHAŤ AKTUÁLNY.
Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný
jazyk sa pridá na vrch zoznamu.
Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, presuňte položku vedľa jazyka na
vrch zoznamu. Potom ťuknite na položky HOTOVO. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk,
použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.
Aktualizácia softvéru
Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete
naplánovať aktualizácie softvéru.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aktualizácia softvéru.
Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na
blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho
súhlasu.
• Manuálne sťahovanie aktualizácií: Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
• Automat. sťahovanie aktualizácií: Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie
automaticky pri pripojení k sieti Wi-Fi.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Plánované aktualizácie softvéru: Nastavenie zariadenia tak, aby inštalovalo aktualizácie
v určenom čase.
• Inf. o poslednej aktualizácii: Zobrazenie informácií o poslednej aktualizácii softvéru.
Informácie o aktualizáciách zabezpečenia
Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť
vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na
adrese security.samsungmobile.com.
Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.
160
Nastavenia
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o telefóne
Prístup k informáciám o vašom zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o telefóne.
Ak chcete zmeniť meno svojho zariadenia, ťuknite na položku UPRAVIŤ.
• Stav: Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete
Wi-Fi a sériového čísla.
• Právne informácie: Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad
bezpečnostných informácií a licencie open source.
• Informácie o softvéri: Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho
operačného systému a verzii firmvéru.
• Informácie o batérii: Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.
161
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
162
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Všeobecné spravovanie →
Resetovanie → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
Ak ste pre zariadenie registrovali účet Google, po resetovaní zariadenia sa musíte prihlásiť do toho
istého účtu Google.
163
Príloha
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.
Počas hovoru počuť ozvenu
Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
164
Príloha
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad
GPS, hry a Internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
165
Príloha
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Rozhranie Bluetooth správne nefunguje
Ak sa nepodarí vyhľadať iné zariadenie Bluetooth, prípadne nastali problémy s pripojením či
poruchy prevádzky, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, je pripravené na vyhľadanie
a pripojenie.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
• V zariadení spustite aplikáciu Nastavenia, ťuknite na položku Pripojenia a následne ťuknutím
opätovne aktivujte spínač Bluetooth.
• V zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknutím na položky Všeobecné spravovanie →
Resetovanie → Obnovenie predvolených nastavení siete → VYNULOVAŤ NASTAVENIA
obnovte nastavenia siete. Pri tomto obnovení môžete prísť o zaregistrované informácie.
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
166
Príloha
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou Inteligentného správcu alebo manuálne odstráňte nepoužívané
aplikácie.
Na domovskej obrazovke sa nezobrazuje tlačidlo Aplikácie
Obrazovku aplikácií môžete otvoriť bez použitia tlačidla Aplikácie potiahnutím prsta smerom
nadol alebo nahor na domovskej obrazovke. Ak chcete zobraziť tlačidlo Aplikácie v spodnej časti
domovskej obrazovky, spustite aplikáciu Nastavenia a postupne ťuknite na položky Zobrazenie
→ Domovská obrazovka → Tlačidlo aplikácií → Zobraziť tlač. Aplikácie → POUŽIŤ.
167
Príloha
Nezobrazuje sa tlačidlo Domov
Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak
chcete navigačný panel zobraziť, potiahnite prstom nahor od spodného okraja displeja.
Pruh nastavenia jasu sa nezobrazuje na paneli oznámení
Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení
nadol. Ťuknite na položku
vedľa pruhu nastavenia jasu a ťuknutím na prepínač Zobraziť
ovládací prvok navrchu túto funkciu aktivujte.
Služba Samsung Cloud nefunguje
• Uistite sa, že je pripojenie k sieti správne.
• Počas servisnej kontroly služby Samsung Cloud službu Samsung Cloud nie je možné používať.
Skúste to znova neskôr.
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na
vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
168
Autorské práva
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojitý
symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising