Samsung | SM-J530F | Samsung SM-J530F Používateľská príručka

SM-J530F
SM-J530F/DS
SM-J730F/DS
Používateľská príručka
Slovak. 08/2017. Rev.1.2
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikácie
4
Informácie o tejto príručke
54
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
5
Situácie, pri ktorých sa zariadenie
prehrieva, a ich riešenia
56
Telefón
60
Kontakty
65
Správy
68
Internet
69
E-mail
70
Fotoaparát
81
Galéria
86
Samsung Pay
89
Samsung Members
90
Game Launcher
93
Samsung Notes
94
Kalendár
95
S Health
98
Hlasový záznamník
99
Moje súbory
99
Hodiny
8
Obsah balenia
9
Popis zariadenia
11
Batéria
13
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
18
Pamäťová karta
21
Zapnutie a vypnutie zariadenia
22
Ovládanie dotykového displeja
24
Domovská obrazovka a obrazovka
aplikácií
29
Uzamknutie obrazovky
30
Always On Display
32
Panel oznámení
34
Zadávanie textu
36
Zachytenie obsahu obrazovky
36
Otváranie aplikácií
37
Zabezpečený priečinok
41
Viac okien
46
Konto Samsung
47
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
50
Správa zariadenia a údajov
52
Funkcie zdieľania
53
Tiesňový režim
101 Kalkulačka
101 Rádio
102 Aplikácie Google
2
Obsah
Nastavenia
104 Úvod
104 Pripojenia
115 Zvuky a vibrovanie
116 Oznámenia
116 Zobrazenie
117 Tapety a témy
118 Pokročilé funkcie
120 Údržba zariadenia
122 Aplikácie
122 Zamknutie a zabezpečenie
130 Cloud a kontá
132 Google
132 Zjednodušenie ovládania
133 Všeobecné spravovanie
134 Aktualizácia softvéru
134 Používateľská príručka
134 Informácie o telefóne
Príloha
135 Riešenie problémov
140 Vyberanie batérie
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti
od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
4
Základy
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobraziť
identifikátor FCC ID, spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položky Informácie o
telefóne → Informácie o batérii.
Ikony s pokynmi
Varovanie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a
ich riešenia
Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie
Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo
rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon
zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka
môže prestať nabíjať.
5
Základy
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým
zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
• Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel
USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
• Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie
materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.
Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na
podporovaných modeloch.
Keď sa zariadenie zahrieva počas používania
Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie
sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené
aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.
V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré
používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.
• Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
• Pri preberaní veľkých súborov
• Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
– – Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
– – Pri dlhodobom nahrávaní videí
– – Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
– – Pri pripojení k televízoru.
• Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
– – Pri používaní funkcie Viac okien
– – Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
– – Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
– – Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
6
Základy
• Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými
kontami
• Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom
slnečnom svetle
• Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
• Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
• Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
• Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom,
napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
• Pri používaní roamingu
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
• Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte
zariadenie.
• Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
• Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na
pozadí, ak ich nepoužívate.
• Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
• Znížte jas displeja.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Obmedzenia zariadenia v prípade prehriatia
Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie
môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.
• Ak sa teplota zariadenia zvýši nad zvyčajnú hodnotu, môže sa zobraziť hlásenie o prehriatí
zariadenia. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou
zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Zatvoria sa spustené aplikácie, a až kým
zariadenie nevychladne, budete môcť uskutočňovať len tiesňové hovory.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, zobrazí sa hlásenie o
potrebe vypnutia zariadenia. Vypnite zariadenie a počkajte, kým vychladne.
7
Základy
Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia
Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne,
aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.
• Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
• Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
• Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v
automobile.
• Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú
vyhrievaciu podložku.
• Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských
spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
8
Základy
Popis zariadenia
Slúchadlo
Predný fotoaparát
Blesk
Slúchadlo
Senzor vzdialenosti/svetla
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo Domov (snímač
na rozpoznávanie
odtlačkov prstov)
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Mikrofón
Konektor pre slúchadlá
Multifunkčný konektor
Zadný fotoaparát
GPS anténa
NFC anténa
Tlačidlá hlasitosti
Blesk
Zásuvka na kartu SIM
► Modely s jednou kartou
SIM: Zásuvka pamäťovej
karty
► Modely s dvoma
kartami SIM: Zásuvka na
kartu SIM/pamäťovú kartu
Vnútorná anténa
9
Základy
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
– – Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
– – Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas
používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania
mobilného dátového pripojenia
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Nezakrývajte oblasť senzora vzdialenosti/svetla príslušenstvom k obrazovkám,
napríklad ochrannými prvkami alebo nálepkami. Mohlo by to mať za následok
nesprávne fungovanie senzora.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
Domov
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Späť
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
10
Základy
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
1 Zapojte kábel USB do nabíjacieho adaptéra USB a druhú stranu kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora zariadenia.
2 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
11
Základy
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie údržby zariadenia.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
• Zapnite režim úspory energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať, napríklad e-maily.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže
poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
12
Základy
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.
Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými
alebo ukradnutými kartami.
• Modely s dvoma kartami SIM: V niektorých oblastiach môžu byť rýchlosti prenosu
údajov nižšie, ak sú v zariadení vložené dve karty SIM, v porovnaní so situáciou, kedy je
v zariadení vložená jedna karta SIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
► Modely s jednou kartou SIM:
13
Základy
► Modely s dvoma kartami SIM:
– – Zásuvka na kartu SIM 1:
14
Základy
– – Zásuvka na kartu SIM 2:
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v zásuvke karty SIM, čím zásuvku uvoľníte.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
15
Základy
3 ► Modely s jednou kartou SIM: Umiestnite kartu SIM alebo USIM do zásuvky na kartu SIM
tak, aby kontakty zlatistej farby smerovali nadol.
► Modely s dvoma kartami SIM: Umiestnite kartu SIM alebo USIM do zásuvky na kartu SIM
tak, aby kontakty zlatistej farby smerovali nadol.
Vložte prvú kartu SIM alebo USIM do zásuvky karty SIM 1 a druhú kartu SIM alebo USIM do
zásuvky karty SIM 2.
4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky karty SIM tak, aby sa zaistila.
Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej
vypadnúť.
5 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
Správna inštalácia karty
► Modely s dvoma kartami SIM:
nano-SIM karta
nano-SIM karta
microSD karta
Použite len nano-SIM kartu.
16
Základy
Vybratie karty SIM alebo USIM
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v zásuvke karty SIM, čím zásuvku uvoľníte.
2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
► Modely s jednou kartou SIM:
► Modely s dvoma kartami SIM:
4 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku.
17
Základy
Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvomi
kartami SIM)
Ak vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo
poskytovateľov služieb.
Aktivácia kariet SIM alebo USIM
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Správca kariet SIM.
Vyberte kartu SIM alebo USIM a ťuknutím na prepínač kartu aktivujte.
Prispôsobenie kariet SIM alebo USIM
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Správca kariet SIM
a vyberte kartu SIM alebo USIM na prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Ikona: Zmena ikony karty SIM alebo USIM.
• Názov: Zmena zobrazovaného názvu karty SIM alebo USIM.
• Režim siete: Vyberte typ siete, ktorá sa má používať s kartou SIM alebo USIM.
Nastavenie preferovanej karty SIM alebo USIM
Ak sú aktivované dve karty, služby hlasových hovorov, správ a údajov je možné priradiť
konkrétnym kartám.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Správca kariet SIM
a nastavte preferencie funkcií pre karty v časti PREFEROVANÁ KARTA SIM.
Pamäťová karta
Vloženie pamäťovej karty
Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od ostatných modelov a závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením. Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú
lokalitu spoločnosti Samsung.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
18
Základy
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu
na preformátovanie karty alebo kartu nerozpozná. Ak zariadenie pamäťovú kartu
nerozpozná, naformátujte ju v počítači.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v zásuvke pamäťovej karty, čím zásuvku uvoľníte.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
19
Základy
2 Zásuvku pamäťovej karty opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky pamäťovej karty tak, aby kontakty zlatistej farby
smerovali nadol.
4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky na pamäťovú kartu tak, aby sa zaistila.
Ak pamäťová karta nie je pevne zasunutá v zásuvke, môže sa zo zásuvky vysunúť alebo z
nej vypadnúť.
5 Zásuvku pamäťovej karty vložte späť do slotu pre zásuvku.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Nastavenia → Údržba zariadenia → Úložisko →
→ Nastavenia ukladania → Karta SD → ODPOJIŤ.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v zásuvke pamäťovej karty, čím zásuvku uvoľníte.
2 Zásuvku pamäťovej karty opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Vyberte pamäťovú kartu.
4 Zásuvku pamäťovej karty vložte späť do slotu pre zásuvku.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
20
Základy
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Nastavenia → Údržba zariadenia → Úložisko →
→ Nastavenia ukladania → Karta SD → Formát → FORMÁTOVAŤ.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
21
Základy
Ovládanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak
pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
22
Základy
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
Potiahnutie prstom
Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke
aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať
webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
23
Základy
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií
Úvod
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka zobraziť inak.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátor obrazovky Flipboard
Briefing. Zobrazenie najnovších
článkov v rôznych kategóriách.
Indikátory na obrazovke
Obľúbené aplikácie
24
Základy
Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou
aplikácií
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo
nadol. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor
alebo nadol. Taktiež môžete stlačiť tlačidlo Domov alebo ťuknúť na tlačidlo Späť.
Domovská obrazovka
Obrazovka aplikácií
Presúvanie položiek
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií ťuknite na požadovanú
položku, podržte ju a potiahnite ju na hornú alebo dolnú časť obrazovky. Na domovskú obrazovku
sa pridá odkaz na danú aplikáciu.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
1 Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a
potiahnite ju na inú aplikáciu.
25
Základy
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie. Ťuknite na položku Zadajte názov
priečinka a zadajte názov priečinka.
Pridanie ďalších aplikácií
Ťuknite na položku PRIDAŤ APLIKÁCIE na priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete pridať, a
ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do priečinka.
Presúvanie aplikácií z priečinka
Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.
Odstránenie priečinka
Ťuknite na priečinok, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstránenie priečinka. Odstráni sa
len daný priečinok. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.
Úprava domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť
a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie
a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na
domovskej obrazovke.
• Pridávanie stránok: Potiahnite prstom doľava a potom ťuknite na položku
.
• Presúvanie stránok: Ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
• Odstránenie stránok: Na stránke ťuknite na položku
26
.
Základy
• Tapety a témy: Zmena tapety, motívu alebo ikon zariadenia.
• Widgety: Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a
poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Ťuknite na miniaplikáciu,
podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú
obrazovku.
• Nast. domovskej obrazovky: Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie väčšieho alebo
menšieho počtu položiek na domovskej obrazovke a ďalšie nastavenia.
Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke
Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez
použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke,
podržte ju a potom ťuknite na položky Nast. domovskej obrazovky → Rozloženie domovskej
obrazovky → Iba domovská obrazovka → POUŽIŤ.
Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.
27
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
/
Intenzita signálu
/
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
/
Preferované SIM alebo USIM karty pre volania (modely s dvojakými SIM
kartami)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
28
Základy
Ikona
Význam
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Nabíjanie batérie
Úroveň nabitia batérie
Uzamknutie obrazovky
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Obrazovka sa zamyká spôsobom Potiahnuť, čo je predvolená metóda uzamknutia obrazovky.
Stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a posunutím prstom ľubovoľným smerom
odomknite obrazovku.
Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Typ zamknutia obrazovky a potom
vyberte metódu.
Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo odtlačok prsta, môžete
chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po
nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom
odomknutí.
• Potiahnuť: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
29
Základy
• Heslo: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo
symbolmi.
• Žiadne: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
• Odtlačky prstov: Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Ďalšie informácie
nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku
viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Na obrazovke
s aplikáciami ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie →
Nastavenia bezpečného zámku a potom ťuknutím na prepínač Aut. obnov. továr. nast.
ho aktivujte.
Always On Display
Môžete vždy zobrazovať informácie, napríklad hodiny alebo kalendár, alebo ovládať prehrávanie
hudby na obrazovke, keď je vypnutá.
Okrem toho môžete kontrolovať nové oznámenia, napríklad správy alebo zmeškané hovory.
Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
Otvorenie oznámení, keď je vypnutá obrazovka
Keď dostanete oznámenia aplikácie, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, ikony
oznámení sa zobrazia na obrazovke, aj keď je obrazovka vypnutá. Oznámenie zobrazíte dvojitým
ťuknutím prstom na ikonu oznámenia.
30
Základy
Ak je obrazovka zamknutá, musíte ju odomknúť, aby ste si mohli prečítať oznámenia.
Nastavenie harmonogramu pre funkciu Vždy na displeji
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie
→ Always On Display a potom ťuknite na prepínač Vždy zobrazovať, čím funkciu deaktivujete.
Potom ťuknite na Nastaviť rozvrh a nastavte čas začiatku a čas konca.
Ovládanie prehrávania hudby, keď je obrazovka vypnutá
Môžete ovládať prehrávanie hudby, keď je obrazovka vypnutá bez toho, aby ste obrazovku
zapínali.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a
zabezpečenie → Informácie a miniaplikácie FaceWidget → Miniaplikácie FaceWidget a
potom ťuknite na prepínač Ovládač hudby, čím funkciu aktivujete.
2 Ak chcete ovládať prehrávanie hudby pri vypnutej obrazovke, dvakrát ťuknite na hodiny.
3 Ťukaním na ikony ovládajte prehrávanie.
31
Základy
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
Panel oznámení môžete otvoriť, aj keď je obrazovka zamknutá.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
► Modely s jednou kartou SIM:
Otvorenie položky Nastavenia.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne možnosti.
Vymazať všetky oznámenia.
Blokovať oznámenia z aplikácie.
32
Základy
► Modely s dvoma kartami SIM:
Otvorenie položky Nastavenia.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Nastavenie funkcií kariet SIM a
USIM. Ťuknutím získate prístup k
správcovi karty SIM.
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne možnosti.
Vymazať všetky oznámenia.
Blokovať oznámenia z aplikácie.
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určite funkcie. Potiahnutím nadol na paneli
oznámení zobrazíte viac tlačidiel.
Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na
tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť → Poradie tlačidiel, ťuknite na
tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.
33
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a
ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Zadávanie symbolov.
Prechod na ďalší riadok.
Zmena nastavení klávesnice.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Jazyky a typy → SPRAVOVAŤ VSTUPNÉ JAZYKY a potom
Postupne ťuknite na položky
vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete
zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
Zmena rozloženia klávesnice
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk a potom vyberte rozloženie
Postupne ťuknite na položky
klávesnice, ktoré sa má použiť.
Na Klávesnica 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.
34
Základy
Ďalšie funkcie klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Zmena nastavení hlasového vstupu.
Spustiť alebo pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zadanie emotikon.
• : Zmena klávesnice na obsluhu jednou rukou.
• : Zmena nastavení klávesnice.
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
35
Základy
Slovník
Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete
vyhľadávať definície slov.
1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím
alebo
.
2 V zozname možností ťuknite na položku Ďalšie → Slovník.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na položku Move to Manage
dictionaries →
vedľa slovníka a prevezmite ho.
3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím
na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na
podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz,
ťuknite na položku Search Web.
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V aplikácii Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
naposledy používanými aplikáciami.
a vyberte okno s
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete okno so spustenými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku
a potom na položku
alebo ho presuňte doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na
položku ZAVRIEŤ VŠETKO.
36
Základy
Zabezpečený priečinok
Úvod
Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a poznámky,
aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne
uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.
Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom
priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom
neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie
operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok
automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.
37
Základy
Vytvorenie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a
zabezpečenie → Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položku PRIHL. a prihláste sa do konta Samsung.
3 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok,
a dokončite nastavenia podľa zobrazených pokynov.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, môžete
ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo resetovania, ktoré
sa zobrazí po zadaní nesprávneho kódu odomknutia a zadajte svoje heslo pre konto
Samsung.
Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok
Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok,
keď sa nepoužíva.
1 Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Zabezpečený priečinok.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Zabezpečený priečinok – aut. zámok.
3 Vyberte možnosť uzamknutia.
Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinok uzamknúť manuálne, ťuknite na
položku Zamknúť.
Presúvanie obsahu
Obsah, ako napríklad fotografie, poznámky a kontakty, presuňte do ukladacieho priestoru
Zabezpečený priečinok. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného
ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
38
Základy
2 Vyberte obrázok a potom potupne ťuknite na položky
→ Premiestniť do: Zabezpečený
priečinok.
Vybraté položky sa presunú do príslušnej aplikácie v ukladacom priestore Secure Folder.
Obsah môžete z ukladacieho priestoru Secure Folder premiestniť do príslušnej aplikácie v
predvolenom ukladacom priestore. Vyberte položku a postupne ťuknite na položky →
Premiestniť z kontajnera Zabezpečený priečinok.
Pridávanie aplikácií
Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položku Pridať aplikácie.
3 Začiarknite jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknite na položku PRID.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby Obchod Play, ťuknite na položku STIAHNUŤ Z
OBCHODU PLAY.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby Galaxy Apps, ťuknite na položku STIAHNUŤ Z
GALAXY APPS.
Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Ťuknite na položku Upraviť aplikácie, začiarknite aplikácie a ťuknite na položku Odinštalovať.
Pridanie kont
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v
ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.
1 Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Zabezpečený priečinok.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Kontá → Pridať konto.
3 Vyberte službu konta.
4 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
39
Základy
Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.
1 Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položku → Nastavenia a potom ťuknite na prepínač Zobraziť Zabezpečený
priečinok a funkciu deaktivujete.
Na opätovné zobrazenie skratky ukladacieho priestoru Secure Folder, otvorte obrazovku aplikácií,
ťuknite na Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Zabezpečený priečinok, a potom
ťuknite na prepínač Zobraziť Zabezpečený priečinok a aktivujte ju.
Zálohovanie a obnovenie obsahu aplikácie Zabezpečený
priečinok
Obsah a aplikácie v aplikácii Zabezpečený priečinok môžete zálohovať do služby Samsung Cloud
použitím vášho konta Samsung a neskôr ich obnoviť.
Zálohovanie údajov
1 Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položky → Nastavenia → Zálohovanie a obnovenie.
3 Ťuknite na položku Pridať konto, zaregistrujte si konto Samsung a prihláste sa doň.
4 Ťuknite na položku Zálohovanie údajov Zabezpeč. priečinok.
5 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Údaje sa zálohujú do cloudu Samsung.
Obnovenie údajov
1 Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položky → Nastavenia → Zálohovanie a obnovenie.
3 Ťuknite na položku Obnoviť zálohu.
4 Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ.
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení.
40
Základy
Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a
zabezpečenie → Zabezpečený priečinok → Odinštalovať.
2 Ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte
položku Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok a
ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ. Ak chcete získať prístup k zálohovaným údajom
ukladacieho priestoru Secure Folder, otvorte priečinok Samsung, spustite aplikáciu Moje
súbory a potom ťuknite na položky Interné úložisko → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikácii Samsung Notes nebudú zálohované.
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na
displeji
Kontextové zobrazenie
41
Základy
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií,
ťuknite na položku ĎAL. APL. a vyberte aplikáciu.
42
Základy
Použitie ďalších možností
Ťuknutím na pruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam.
Prepínanie umiestnení medzi
oknami s aplikáciami.
Zatvorenie aktuálne vybratej
aplikácie.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
43
Základy
Zdieľanie textu alebo obrázkov medzi oknami
Text alebo skopírované obrázky môžete premiestňovať z jedného okna do druhého potiahnutím.
Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Minimalizovanie rozdeleného zobrazenia na obrazovke
Stlačením tlačidla Domov sa minimalizuje rozdelené zobrazenie na displeji. V stavovom riadku sa
zobrazí ikona . Aplikácia v spodnom okne sa zatvorí a aplikácia v hornom okne ostane aktívna v
minimalizovanom rozdelenom zobrazení na obrazovke.
Ak chcete zatvoriť minimalizované rozdelené zobrazenie na displeji, otvorte panel oznámení
a ťuknite na ikonu
v oznámení režimu Viac okien.
Maximalizovanie okna
Ťuknite na okno aplikácie a potiahnite lištu medzi oknami aplikácií k vrchnému alebo spodnému
okraju obrazovky.
44
Základy
Kontextové zobrazenie
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Potiahnite prstom nahor alebo nadol, ťuknite na okno aplikácie a podržte ho a potom ho
potiahnite na položku Presunutím sem sa zobrazí v kontextovom okne.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete presunúť kontextové okno, ťuknite na panel nástrojov okna a potiahnite ho na nové
miesto.
45
Základy
Konto Samsung
Úvod
Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne
služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung. Po
zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie poskytované spoločnosťou Samsung bez
potreby prihlasovania sa do konta.
Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.
Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu
account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, otvorte obrazovku
aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá → Samsung
konto → Pomocník.
Registrácia konta Samsung
Registrácia nového konta Samsung
Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá
→ Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Samsung konto → VYTVORIŤ KONTO.
3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.
Registrácia existujúceho konta Samsung
Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá
→ Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Samsung konto → PRIHLÁSIŤ SA.
3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku Zabudli ste váš e-mail alebo heslo?
Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií a bezpečnostného
kódu zobrazených na obrazovke.
46
Základy
Odstránenie konta Samsung
Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad
kontakty alebo udalosti.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá.
2 Ťuknite na položky Samsung konto → → Odstrániť konto → OK.
3 Zadajte heslo vášho konta Samsung a potom ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ KONTO.
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Kontakty, obrázky a ďalšie údaje môžete prenášať z predchádzajúceho zariadenia na svoje
zariadenie prostredníctvom funkcie Smart Switch alebo Samsung Cloud.
• Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Prenos údajov prostredníctvom funkcie Smart Switch
Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch
do nového zariadenia.
K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.
• Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať z
lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
• Počítačová verzia: Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete
prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.
47
Základy
Bezdrôtový prenos súborov pomocou funkcie Wi-Fi Direct
Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie
Wi-Fi Direct.
1 Do oboch zariadení prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z obchodu Galaxy Apps
alebo Obchod Play.
2 Umiestnite zariadenia blízko seba.
3 Aplikáciu Smart Switch spusťte v obidvoch zariadeniach.
4 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → ODOSLAŤ → PRIPOJIŤ.
5 Vo svojom zariadení ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → PRIJAŤ a vyberte typ
predchádzajúceho zariadenia.
6 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Prenos údajov zálohy z počítača
Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart
Switch pre počítač z lokality www.samsung.com/smartswitch. Údaje z predchádzajúceho zariadenia
si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.
48
Základy
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
Prenos údajov prostredníctvom funkcie Samsung Cloud
Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete zálohovať do cloudu Samsung Cloud a obnoviť ich
vo svojom zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť
do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
1 Na predchádzajúcom zariadení zálohujte údaje do svojho konta Samsung.
2 Na zariadení spustite aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung
Cloud → Obnoviť.
3 Ťuknite na položku a zo zoznamu zariadení vyberte predchádzajúce zariadenie.
4 Začiarknite typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku OBNOVIŤ TERAZ.
49
Základy
Správa zariadenia a údajov
Pripojenie zariadenia k počítaču za účelom prenosu údajov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel s oznámeniami a postupne ťuknite na položky Prenos multimed. súborov cez
USB → Prenos multimed. súborov.
Ak počítač nedokáže vaše zariadenie rozpoznať, ťuknite na položku Prenos fotografií.
3 Ťuknutím na položku POVOLIŤ povoľte počítaču prístup k údajom v zariadení.
Keď počítač rozpozná zariadenie, zariadenie sa zobrazí v priečinku Tento počítač.
4 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aktualizácia softvéru →
Manuálne sťahovanie aktualizácií.
Keď aktivujete funkciu Automat. sťahovanie aktualizácií ťuknutím na prepínač,
aktualizácie sa stiahnu, keď sa zariadenie pripojí na sieť Wi-Fi.
50
Základy
Aktualizácia aplikácie Smart Switch
Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.
1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od
počítača všetky mediálne zariadenia.
Zálohovanie a obnova dát
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať
alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v
časti Konto Samsung a Kontá.
Používanie konta Samsung
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá →
Zálohovanie a obnovenie → Nastav. zálohovania pre konto Samsung, prepnutím prepínačov
vedľa položiek aktivujte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku
ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Údaje sa zálohujú do cloudu Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Cloud.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby údaje zálohovalo automaticky, ťuknutím na prepínač
AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVANIE túto funkciu aktivujte.
Zálohované údaje obnovíte z cloudu Samsung pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na
položku Obnoviť. Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku
OBNOVIŤ TERAZ. Vybrané údaje sa v zariadení obnovia.
51
Základy
Používanie konta Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá →
Zálohovanie a obnovenie, a potom aktivujte funkciu Zálohovať moje údaje pre konto Google
ťuknutím na prepínač. Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete
nastaviť ako záložné konto.
Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač Automatické obnovenie
aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné spravovanie →
Resetovanie → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ → VYMAZAŤ VŠETKO. Zariadenie
sa reštartuje automaticky.
Funkcie zdieľania
Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady
zdieľania obrázkov.
Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Ťuknite na položku Zdieľať a vyberte metódu zdieľania, napríklad Bluetooth a e-mail.
52
Základy
Použiť môžete aj nasledujúce možnosti:
• Zdieľanie prepojení: Odovzdanie obsahu na server Samsung a zdieľanie prepojenia a
prístupového kódu s ostatnými, aj keď nie sú uložené v zozname vašich kontaktov. Ak
chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Zobraziť obsah na televízore (Smart View): Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej
obrazovke prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.
Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia
na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom
príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte
obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Priame zdieľanie.
4 Podľa zobrazených pokynov zdieľajte obrázky s ostatnými používateľmi.
Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.
Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.
Tiesňový režim
Zariadenie môžete prepnúť na tiesňový režim, aby sa znížila spotreba energie batérie. Niektoré
aplikácie a funkcie budú obmedzené. V tiesňovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory,
odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie
činnosti.
Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
Deaktivácia tiesňového režimu
Ak chcete deaktivovať tiesňový režim ťuknite na položku → Vypnúť tiesňový režim. Alebo
stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
53
Aplikácie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Ťuknite na položku Samsung → Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky →
Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového
slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
54
Aplikácie
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie aplikácií a používanie režimu spánku aplikácií
Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.
• Vypnúť: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia.
• Spánok: Prepnutie aplikácií do režimu spánku, aby sa šetrila batéria tým, že sa zabráni ich
spusteniu na pozadí.
• Odinštalovať: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie →
Vypnuté, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
→
Nastavenie povolení aplikácie
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobraziť kontextové okno so
žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo POVOLIŤ v
kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.
Ak chcete zobraziť nastavenia povolenia aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Aplikácie. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku Oprávnenia. Môžete
zobraziť zoznam povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, otvorte
obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → → Aplikačné
povolenia. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.
Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.
55
Aplikácie
Telefón
Úvod
Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.
Uskutočňovanie hovorov
1 Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
3 ► Modely s jednou kartou SIM: Ťuknutím na položku
ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
vykonajte hlasový hovor alebo
vykonajte videohovor.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Skrytie klávesnice.
56
Aplikácie
► Modely s dvoma kartami SIM: Ťuknutím na položku
alebo
hovor alebo ťuknutím na položku
vykonajte videohovor.
vykonajte hlasový
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Skrytie klávesnice.
Používanie rýchlej voľby
Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.
Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, postupne ťuknite na položky → Rýchla voľba, vyberte
číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete
vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú
číslicu a podržte ju.
Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo 123, ťuknite na číslo 1, ťuknite na číslo 2 a
potom ťuknite na číslo 3 a podržte ho.
Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku NEDÁVNE alebo KONTAKTY a potom na
kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.
57
Aplikácie
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
1 Ťuknutím na otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
2 Ťuknite na číslo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
3 ► Modely s jednou kartou SIM: Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom
ťuknite na položku
.
► Modely s dvoma kartami SIM: Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a
potom ťuknite na položku
alebo
.
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na
položky Telefón → → Nastavenia → Správy rýchlych odmietnutí, zadajte správu a potom
ťuknite na položku
.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
. Ak si chcete pozrieť zoznam
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Telefón → NEDÁVNE a zobrazia sa zmeškané hovory.
58
Aplikácie
Blokovanie telefónnych čísel
Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Telefón →
→ Nastavenia → Blokovať
čísla.
2 Ťuknite na položku
, označte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku Zadajte telefónne číslo, zadajte
telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú
do denníka hovorov.
Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje.
Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač Blokovať neznámych volajúcich.
Možnosti počas hovorov
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Pridať hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Extra zvuk: Zvýšenie hlasitosti.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor,
zariadenie držte ďalej od uší.
• Klávesnica / Skryť: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• : Ukončite aktuálny hovor.
59
Aplikácie
Počas videohovoru
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Fotoaparát: Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• : Ukončite aktuálny hovor.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor,
zariadenie držte ďalej od uší.
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Obchod Play
Vytvorenie nového kontaktu
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku a vyberte miesto uloženia.
60
Aplikácie
3 Zadajte informácie o kontakte.
Výber umiestnenie ukladacieho
priestoru.
Pridanie obrázka.
Zadajte informácie o kontakte.
Otvorenie ďalších polí s
informáciami.
Naskenovanie informácií kontaktu z
vizitky.
V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete
uložiť, líšiť.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice
1 Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku PRIDAŤ DO KONTAKTOV.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
3 Ťuknutím na položku Vytvoriť kontakt vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
Aktualizovať existujúci pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
61
Aplikácie
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Telefón → NEDÁVNE.
2 Ťuknite na fotografiu volajúceho alebo na číslo kontaktu → Detaily.
3 Ťuknutím na položku VYTVORIŤ KONTAKT vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
AKTUALIZOVAŤ EXISTUJÚCI pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Importovanie kontaktov
Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položky → Spravovanie kontaktov → Importovať/exportovať kontakty →
IMPORTOVAŤ.
3 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
4 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku
HOTOVO.
5 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a ťuknite na
položku IMPORTOVAŤ.
Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami
Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách,
napríklad v konte Samsung.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá,
vyberte názov konta, vyberte konto, s ktorým sa má vykonávať synchronizácia, a potom ťuknite na
položku Kontakty (konto Samsung) alebo Synchronizovať Kontakty.
62
Aplikácie
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Ťuknite na fotografiu kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → Detaily. Vykonajte jeden z
nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
Zdieľanie kontaktov
Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Zdieľať.
3 Začiarknite kontakty a ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
4 Vyberte spôsob zdieľania.
Uloženie a zdieľanie profilu
Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete zdieľať informácie o svojom profile, ako napríklad vaše
fotografie a stavové hlásenia.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Táto funkcia je dostupná iba pre používateľov, ktorí majú vo svojom zariadení
aktivovanú funkciu zdieľania profilu.
63
Aplikácie
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte svoj profil.
3 Ťuknite na položku UPRAVIŤ, upravte svoj profil a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
4 Ťuknite na položky → Zdieľanie profilu a potom ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené. V časti Kontakty môžete
zobraziť informácie o aktualizovanom profile kontaktu.
Ak chcete nastaviť ďalšie položky na zdieľanie, ťuknite na položku Zdieľaný obsah a vyberte
položky.
Ak chcete nastaviť skupinu kontaktov, s ktorou chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku
Zdieľať s a vyberte možnosť.
Spojenie duplicitných kontaktov
Keď importujete kontakty z iných ukladacích priestorov alebo synchronizujete alebo presúvate
kontakty do iných kont, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné
kontakty spojte do jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položky → Spravovanie kontaktov → Zlúčiť kontakty.
3 Označte kontakty a ťuknite na položku ZLÚČIŤ.
Odstraňovanie kontaktov
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Odstrániť.
3 Označte kontakty a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, otvorte zoznam kontaktov a ťuknite na fotografiu
kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → Detaily. Potom postupne ťuknite na položky →
Odstrániť.
64
Aplikácie
Správy
Úvod
Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.
Odosielanie správ
Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované
ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku .
3 Pridajte príjemcov a ťuknite na položku NAPÍSAŤ.
4 Zadanie správy.
► Modely s jednou kartou SIM:
Prístup k ďalším možnostiam.
Úprava príjemcov.
Príjemcov pridať zo zoznamu
kontaktov.
Zadanie správy.
Zadanie emotikon.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
65
Aplikácie
► Modely s dvoma kartami SIM:
Prístup k ďalším možnostiam.
Úprava príjemcov.
Príjemcov pridať zo zoznamu
kontaktov.
Zadanie správy.
Zadanie emotikon.
Pripojiť súbory.
Vybrať kartu SIM alebo USIM.
5 ► Modely s jednou kartou SIM: Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku POŠLI.
► Modely s dvoma kartami SIM: Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku
.
alebo
Zobrazenie správ
Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 V zozname správ vyberte kontakt.
3 Zobrazenie vašej konverzácie.
► Modely s jednou kartou SIM: Ak chcete odpovedať na správu, zadajte správu a ťuknite
na položku POŠLI.
► Modely s dvoma kartami SIM: Ak chcete odpovedať na správu, zadajte správu a ťuknite
na položku
alebo
.
66
Aplikácie
Blokovanie neželaných správ
Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Blokovať správy → Blokovať čísla.
3 Ťuknite na položku DORUČENÉ alebo TEL.ZOZ, vyberte kontakt a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknite na položku Zadajte číslo potom zadajte telefónne
číslo.
Nastavenie oznámení o správach
Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Oznámenia a potom ťuknutím na prepínač
funkciu aktivujte.
3 Zmeňte nastavenia oznámení.
• Zvuk oznámenia: Zmena zvuku oznámení.
• Vibrovať pri prehr. zvuku: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri prijatí správy.
• Zobraz. v kontext. okne: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo hlásenia v
kontextových oknách.
• Ukážka správy: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo obsah správy na uzamknutej
obrazovke a v kontextových oknách.
Nastavenie pripomenutia správy
Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Pripomenutie oznámenia a potom funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Správy.
67
Aplikácie
Internet
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → Internet.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Prístup k ďalším možnostiam.
Označiť aktuálnu webovú stránku
záložkou.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Otvoriť domovskú stránku.
Zobrazenie záložiek, uložených
webových stránok a najnovšej
histórie prehľadávania.
Otvorenie správcu kariet v
prehliadači.
Prechádzanie medzi stránkami.
68
Aplikácie
Používanie tajného režimu
V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný
režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta.
Aktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → ZAPNÚŤ
FUNKCIU TAJNÝ REŽIM. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime
používať heslo.
V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.
Zmena nastavení zabezpečenia
Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ochrana osobných údajov → Zabezpečenie
aplik. Tajný režim → Zmeniť heslo. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta ako
metódu uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač Odtlačky prstov túto možnosť
aktivujte. Ďalšie informácie o používaní odtlačkov prstov nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov
prstov.
Deaktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → VYPNÚŤ
FUNKCIU TAJNÝ REŽIM.
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → E-mail.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku MANUÁLNE NAST.
69
Aplikácie
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
→
→ Pridať účet.
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na
→ → Nastaviť predvolené konto.
položky →
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
Čítanie e-mailov
Po otvorení aplikácie E-mail zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať
manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.
Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete
→ názov vášho
aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky →
konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať konto funkciu aktivujte.
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
70
Aplikácie
Spustenie fotoaparátu
Na spustenie Fotoaparát použite nasledujúce metódy:
• Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
• Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Domov.
• Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy
dostupné.
• Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý
a funkcie zabezpečenia sú aktivované, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.
Používanie gest posúvania
Rýchle ovládanie obrazovky náhľadu posúvaním rôznymi smermi. Môžete zmeniť režim snímania,
prepínať medzi kamerami alebo použiť efekty filtra.
Náhľad z predného
fotoaparátu
Režimy snímania
Náhľad zo zadného
fotoaparátu
71
Efekty filtra
Aplikácie
Prepínanie fotoaparátov
Na obrazovke náhľadu môžete potiahnutím prsta nahor alebo nadol prepínať medzi fotoaparátmi.
Zobrazenie režimov snímania
Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta zľava doprava zoznam režimov snímania.
Zobrazenie efektov filtra
Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta sprava doľava zoznam efektov filtra. Fotografiám
alebo videám môžete pridať jedinečný dojem.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí
nastavovacia lišta, potiahnite položku
na nastavovacej lište smerom k
alebo
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku
.
72
Aplikácie
Aktuálny režim
Úprava tvárí tak, aby
sa javili ako jasnejšie a
čistejšie.
Nastavenia
fotoaparátu/kamery
Miniatúrna ukážka
Zmena nastavenia
blesku.
Nasnímanie
fotografie.
Nahrať video.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Efekty filtra
Režimy snímania
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný fotoaparát disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých
fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so
zariadením.
Uzamknutie zaostrenia a expozície
Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával
úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.
Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a
nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní
fotografie.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
73
Aplikácie
Prispôsobenie režimov snímania
Na obrazovke náhľadu otvorte zoznam režimov snímania potiahnutím prsta doprava a potom
vyberte režim.
Ak chcete zobraziť opis jednotlivých režimov, postupne ťuknite na položky → Inform.
Ak chcete zmeniť usporiadanie režimov, postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite na
ikonu režimu, podržte ju a potom ju presuňte na nové miesto.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať skratky na režimy, postupne ťuknite na položky →
Pridať odkaz na domov. obr.
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Automatický.
Profesionálny režim
Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad
hodnota expozície a ISO.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Profesionálny. Vyberte možnosti a upravte
nastavenia a potom ťuknutím na položku
vytvorte fotografiu.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický.
Môžete nastaviť teplotu farieb.
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke
hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre
rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO
však môžu mať za následok šum na fotografiách.
• : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
74
Aplikácie
Panoráma
Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich
spojením.
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky
nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie
automaticky zastaví snímanie fotografií.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Panoráma.
2 Ťuknite na položku a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
3 Ťuknutím na položku zastavte snímanie fotografie.
4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
Sériové snímanie
Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Sériové snímanie.
Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu
75
a podržte ju.
Aplikácie
HDR (sýte farby)
Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku HDR (sýte farby).
Bez režimu HDR
S režimom HDR
Noc
Môžete fotografovať pri slabom svetle bez použitia blesku.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Noc.
Športy
Nasnímajte fotografiu rýchlo sa pohybujúcich objektov.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Športy.
Ozvučená snímka
Nasnímajte fotografiu so zvukom. Zariadenie fotografie identifikuje prostredníctvom položky
aplikácii Galéria.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Ozvučená snímka.
76
v
Aplikácie
Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobraziť ukážku
rôznych skrášľujúcich efektov.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná tvár, ukážte do predného fotoaparátu dlaň. Po rozpoznaní dlane sa
zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Spôsoby snímania fotogr. a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti
položky
aktivujte.
Používanie blesku pre selfie
Pri snímaní autoportrétov pomocou predného fotoaparátu pri nedostatočnom osvetlení môže
dotykový displej poslúžiť ako blesk.
Na obrazovke ukážky opakovane ťukajte na položku
, kým sa nezobrazí možnosť .
Pri nasnímaní fotografie dotykový displej blikne.
Použitie efektov pre krásu
Pred nasnímaním autoportrétov môžete upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar
tváre.
Táto funkcia je dostupná iba v režime Selfie.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Výberom z nasledujúcich možností použite skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke
ukážky a nasnímajte fotografiu samých seba.
• Krásna tvár: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
• Štíhla tvár: Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
• Veľké oči: Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.
77
Aplikácie
Široké selfie
Odfotografovanie širokouhlého autoportrétu, na ktorý sa zmestí čo najviac ľudí bez vynechávania
osôb.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Široké selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná tvár, ukážte do predného fotoaparátu dlaň. Po rozpoznaní dlane sa
zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Spôsoby snímania fotogr. a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti
položky
aktivujte.
5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom
doprava alebo opačne.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáčika.
• Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
• Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
• Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti
od podmienok snímania na fotografii orezaná.
78
Aplikácie
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Rýchle nastavenia
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. Na výpočet
expozície záberu používa meranie
vyváženie na stred svetlo v strednej časti záberu. Na
výpočet expozície záberu používa meranie
bodové svetlo v koncentrovanej strednej časti
záberu.
maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
Nepoužívajte blesk v blízkosti očí. Použitie blesku v blízkosti očí môže spôsobiť dočasnú
stratu alebo poškodenie zraku.
• : Nastavenie zariadenia tak, aby zaznamenávalo zvuk pred alebo po nasnímaní fotografie.
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
ZADNÝ FOTOAPARÁT
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
79
Aplikácie
PREDNÁ KAMERA
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Uložiť fotogr. ako na ukážke: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz
pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
• Spôsoby snímania fotogr.: Výber možností snímania, ktoré sa majú použiť.
VŠEOBECNÉ
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Rýchlo otvoriť fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil
dvojitým stlačením tlačidla Domov.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Plávajúce tlačidlo Fotoaparát: Pridanie prispôsobeného tlačidla spúšte na obrazovku ukážky.
• Funkcia tlačidla hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na
ovládanie funkcií spúšte fotoaparátu.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
• Kontakt: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie nájdete v
časti Samsung Members.
80
Aplikácie
Galéria
Úvod
Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky
a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy a zdieľať ich s ostatnými používateľmi.
81
Aplikácie
Zobrazovanie obrázkov a videí
Zobrazenie obrázkov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → OBRÁZKY.
2 Vyberte obrázok.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobrazenie podrobností o obrázku.
Pridanie obrázka medzi obľúbené.
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Úprava obrázku.
Odstrániť obrázok.
Automatické nastavenie jasu.
Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.
Môžete vytvoriť animáciu GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. Postupne ťuknite na
položky → Animovať alebo Koláž a potom vyberte obrázky. Na koláž môžete vybrať
najviac šesť obrázkov.
82
Aplikácie
Zobrazenie videí
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → OBRÁZKY.
2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete prehrávanie
späť.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním rýchlo
posuniete prehrávanie
vpred.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Zmena pomeru strán.
Uzamknutie obrazovky
prehrávania.
Prepnutie na
kontextový
videoprehrávač.
Vytvorenie animácie
GIF.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Zobrazovanie albumov
Obrázky a videá uložené v zariadení môžete usporiadať podľa priečinka alebo albumu. Vytvorené
animácie alebo koláže sa usporiadajú aj v priečinkoch v zozname albumov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Galéria → ALBUMY a vyberte album.
Zobrazenie príbehov
Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy,
obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte
nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.
83
Aplikácie
Vytváranie príbehov
Vytváranie príbehov s rôznymi témami.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → PRÍBEHY.
2 Postupne ťuknite na položky → Vytvoriť príbeh.
3 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Zadajte názov príbehu a ťuknite na položku VYTVORIŤ.
Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a ťuknite na položku PRIDAŤ.
Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknite na položky
→ Upraviť, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom postupne ťuknite na
položky → Odstrániť z príbehu.
Zdieľanie príbehov
Príbehy môžete zdieľať so svojimi kontaktmi.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → PRÍBEHY.
2 Výber príbeh, ktorý sa majú zdieľať.
3 Ťuknite na položku POZVAŤ, označte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak vaše kontakty prijmú požiadavku na zdieľanie, príbeh bude zdieľaný a do príbehu môžete
pridať ďalšie fotografie a videosúbory podľa vašich kontaktov.
• Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Ak príjemcovia nemajú overené svoje telefónne čísla alebo zariadenia príjemcov
nepodporujú túto funkciu, prostredníctvom textovej správy im bude odoslaný odkaz
na tieto súbory. Odkaz príjemcov nemusí byť schopný použiť niektoré funkcie. Platnosť
tohto odkazu skončí po uplynutí určitej doby.
Odstraňovanie príbehov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → PRÍBEHY.
2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknite na položku ZMAZAŤ.
84
Aplikácie
Synchronizácia snímkov a videí so službou Samsung Cloud
Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať snímky a videá uložené v priečinku
Galéria a získať k nim prístup z iných zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte
sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → → Nastavenia a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Samsung Cloud. Snímky a videá nasnímané zariadením budú
automaticky uložené do služby Samsung Cloud.
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku Zmazať v hornej časti displeja.
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré sa má odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Zdieľanie obrázkov alebo videosúborov
Vyberte obrázok alebo video, ťuknite na položku Zdieľať v spodnej časti displeja a vyberte
spôsob zdieľania.
85
Aplikácie
Samsung Pay
Úvod
Registrácia často používaných kariet v službe Samsung Pay, mobilnej platobnej služby, s cieľom
rýchlo a bezpečne vykonávať platby. Služba Samsung Pay podporuje magnetický zabezpečený
prenos (MST), ako aj funkciu NFC (Near Field Communication), vďaka ktorým umožňuje platbu
prostredníctvom štandardných čítačiek kreditných kariet.
Na stránke www.samsung.com/samsungpay nájdete ďalšie informácie, napríklad o kartách, ktoré
podporujú túto funkciu. Prípadne otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky
Samsung Pay → Viac → Pomocník.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže líšiť dostupnosť tejto
aplikácie a podporovaných funkcií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môžu líšiť postupy úvodného
nastavenia a registrácie karty.
86
Aplikácie
Predtým ako začnete
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť od konta Samsung a zaregistrovať
odtlačky prstov. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung a Rozpoznávanie odtlačkov
prstov.
• Ak chcete uskutočňovať platby v službe Samsung Pay, v závislosti od oblasti môže zariadenie
vyžadovať pripojenie k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
Nastavenie služby Samsung Pay
Túto aplikáciu pri prvom spustení alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung Pay.
2 Prihláste sa na svoje konto Samsung.
3 Prečítajte si podmienky a vyjadrite s nimi svoj súhlas.
4 Zaregistrujte odtlačok prsta, ktorý budete používať pri platení.
5 Vytvorte kód PIN, ktorý budete používať pri platení.
Tento kód PIN sa bude používať na overovanie rôznych akcií v službe Samsung Pay,
napríklad platenia a odomykania aplikácií.
Registrácia kariet
Karty môžete jednoducho registrovať odfotografovaním pomocou fotoaparátu.
Informácie o kartách, ktoré podporujú túto funkciu nájdete na webovej lokalite služby
Samsung Pay (www.samsung.com/samsungpay).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung Pay → Pridať a podľa zobrazených
pokynov dokončite registráciu karty.
87
Aplikácie
Platenie
1 Ťuknite na obrázok karty v spodnej časti obrazovky, podržte ho a potiahnite smerom nahor.
Prípadne ťuknite na položku Samsung Pay na obrazovke aplikácií.
2 V zozname kariet vyberte posúvaním doľava alebo doprava kartu, ktorú chcete použiť.
3 Položte prst na tlačidlo Domov a naskenujte odtlačok prsta.
Prípadne zadajte kód PIN platby, ktorý ste nastavili počas nastavovania služby Samsung Pay.
88
Aplikácie
4 Dotknite sa zadnou stranou zariadenia čítačky kariet.
Keď čítačka kariet rozpozná informácie o karte, platba sa spracuje.
• V závislosti od vášho sieťového pripojenia sa platby nemusia spracovať.
• Overovacia metóda platieb sa môže meniť v závislosti od čítačky kariet.
Zrušenie platby
Platbu môžete zrušiť návštevou miesta, kde ste platbu uskutočnili.
V zozname kariet vyberte posúvaním doľava alebo doprava kartu, ktorú ste použili. Dokončite
zrušenie platby podľa zobrazených pokynov.
Zmena nastavení služby Samsung Pay
Na obrazovke služby Samsung Pay postupne ťuknite na položky Viac → Nastavenia. Vyberte
obrazovku, na ktorej sa zobrazuje obrázok karty, a aktivujte službu Samsung Pay na domovskej
obrazovke alebo uzamknutej obrazovke, alebo keď je obrazovka vypnutá.
Samsung Members
Aplikácia Samsung Members ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku
problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách.
Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov
zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy.
Aplikácia Samsung Members vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže
vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.
Ďalšie možnosti
Odoslanie odozvy
89
Aplikácie
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže líšiť dostupnosť tejto
aplikácie a podporovaných funkcií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže táto aplikácia zobraziť v
priečinku Samsung.
• Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre, je potrebné prihlásiť sa do konta Samsung.
Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Game Launcher
Úvod
Game Launcher zhromažďuje hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps na jednom
mieste s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak
hry jednoduchšie.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie hier.
Zobrazenie zoznamu
najobľúbenejších hier používateľov
zariadení Galaxy.
Redukcia používania batérie pri
hraní hier.
Zapnutie alebo vypnutie ikony
Game Tools.
Otvorenie hier so zvukom alebo
bez zvuku.
90
Aplikácie
Používanie funkcie Game Launcher
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie →
Hry → Game Launcher a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Game Launcher sa pridá na domovskú obrazovku a na obrazovku aplikácií.
Keď funkciu deaktivujete, Game Launcher sa odstráni z domovskej obrazovky a z
obrazovky aplikácií.
2 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Game Launcher.
3 Ťuknite na hru v zozname hier.
Hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps sa automaticky zobrazia na
obrazovke Game Launcher. Ak sa hry nezobrazujú, ťuknite na položku Pridať aplikácie.
Odstránenie hry z Game Launcher
Ťuknite na hru, podržte na jej prst a ťuknite na položku Odstrániť.
Aktivácia režimu úspory energie pri hraní hier
Keď aktivujete režim úspory energie pri hraní hier, zariadenie zmenší rozlíšenie a frekvenciu snímok
hier, aby sa znížila spotreba energie batérie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Game Launcher → Šetriť energiu.
Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.
91
Aplikácie
Používanie funkcie Game Tools
Ikonu funkcie Game Tools je možné nastaviť tak, aby sa zobrazovala ako pohyblivá ikona na
obrazovkách hier.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie → Hry a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Game Tools.
Pri hraní hry zobrazte Game Tools ťuknutím na položku
Ak chcete ikonu presunúť, ťuknite na položku
.
a presuňte ju na iné miesto.
Ak chcete skryť ikonu z obrazovky aktuálnej hry, ťuknite na položku
na položku Skryť v hornej časti obrazovky.
, podržte ju a presuňte ju
Ak chcete ikonu na obrazovke hry znova zobraziť, otvorte panel oznámení a ťuknite na oznámenie
Game Tools.
Stlmte zvuky oznámení a zobrazte
iba oznámenia prichádzajúcich
hovorov a tiesňových výstrah.
Uzamknutie tlačidiel Naposledy
spustené aplikácie a Späť.
Uzamknutie obrazovky hry počas
hier.
Ikona Game Tools
Nasnímanie snímky obrazovky.
Nahratie relácie hry.
Prístup k nastaveniam Game Tools.
Blokovanie oznámení počas hrania hier
→
Ťuknutím na
Stlmte zvuky oznámení a zobrazte iba oznámenia prichádzajúcich hovorov
a tiesňových výstrah tak, aby ste si hry mohli vychutnať bez vyrušovania. Pri prichádzajúcom
hovore sa v hornej časti obrazovky zobrazí malé oznámenie.
92
Aplikácie
Samsung Notes
Úvod
Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním či kreslením na
obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.
Vytváranie poznámok
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung Notes → VŠETKO → .
2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.
Ak chcete písať alebo kresliť, ťuknite na položku Pero.
Ak chcete maľovať pomocou rôznych štetcov, ťuknite na položku Štetec.
Ťuknutím na položku Fotografia môžete vložiť obrázok výberom z aplikácie Galéria alebo
nasnímaním fotografie.
Ťuknutím na položku Hlas môžete nahrať hlasovú nahrávku a vložiť ju do poznámky. Hlasová
nahrávka sa spustí ihneď.
Text zadajte pomocou tejto
klávesnice.
Písanie alebo kreslenie perami.
Vloženie hlasovej nahrávky.
Maľovanie štetcami.
Vloženie obrázka.
3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku
→ Uložiť alebo ULOŽIŤ.
Odstránenie poznámok
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung Notes.
2 Ťuknite na položku VŠETKO alebo na položku KOLEKCIE a vyberte kategóriu.
93
Aplikácie
3 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
4 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Kalendár
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Ťuknite na položku Kalendár na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
3 Vstúpte do podrobností udalosti.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Zadanie názvu.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Nastavenie budíka.
Zobrazenie polohy udalosti.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto
konania udalosti.
Pridanie poznámky.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
94
.
Aplikácie
Vytváranie úloh
1 Ťuknite na položku Kalendár na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky ZOBRAZIŤ → Úlohy.
3 Ťuknite na položku a zadajte podrobnosti úlohy.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá,
vyberte názov konta, vyberte konto, s ktorým sa má vykonávať synchronizácia, a potom ťuknite na
položku Kalendár (konto Samsung) alebo Synchronizovať Kalendár.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Kalendár → → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte
konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.
S Health
Úvod
Aplikácia S Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie
cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej
kondície.
Spustenie aplikácie S Health
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
1 Postupne ťuknite na položky Samsung → S Health na obrazovke aplikácií.
2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
95
Aplikácie
Používanie S Health
V ponukách S Health a nástrojoch sledovania si môžete prezerať hlavné informácie a monitorovať
zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Taktiež si môžete porovnať svoje záznamy o prejdených
krokoch s inými používateľmi aplikácie S Health, súťažiť s priateľmi a pozrieť si rady týkajúce sa
zdravia.
Postupne ťuknite na položky Samsung → S Health na obrazovke aplikácií.
Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti k dispozícii.
Porovnanie záznamov o prejdených
krokoch s inými používateľmi
aplikácie S Health alebo súťaženie
s priateľmi.
Sledovanie vášho zdravotného
stavu a kondície.
Prezeranie tipov o zdraví.
Nastavenie denných cieľov a
sledovanie pokroku.
Zobrazenie a správa nástrojov
sledovania.
Zobrazenie odporúčaní alebo
oznámení aplikácie S Health.
Ak chcete pridať položky na obrazovku aplikácie S Health, postupne ťuknite na položky →
Spravovať položky a potom vyberte položky na jednotlivých kartách.
• MONITORY: Nástroje sledovania aktivít, príjmu potravy a telesných mier.
• CIELE: Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
• PROGRAMY: Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.
96
Aplikácie
Doplňujúce informácie
• Funkcia S Health je určená len pre účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je
určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a
prevenciu ochorení.
• Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie pre S Health s možnosťou pridania sa môžu meniť
podľa krajín z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte
skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
• Aplikácie S Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane
poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a
synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších
služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S Health, vaše údaje sa
môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené
až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii S Health
môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť
všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení,
musíte ich odstrániť samostatne.
• Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung
alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími
pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z S Health prostredníctvom týchto ďalších
služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vašim výslovným súhlasom.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrďte
jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie
môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto
zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov S
Health.
97
Aplikácie
Hlasový záznamník
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → Hlasový záznamník.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
.
Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku ťuknutím na položku ZÁLOŽKA.
Prístup k ďalším možnostiam.
Spustenie nahrávania.
3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
4 Zadajte názov súboru a ťuknite na možnosť ULOŽIŤ.
98
Aplikácie
Moje súbory
Slúži na prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení a ich spravovanie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → Moje súbory.
Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore. Súbory vo svojom zariadení
alebo na pamäťovej karte môžete zobrazovať aj podľa kategórií.
Ak chcete uvoľniť ukladací priestor zariadenia, ťuknite na položky → Získať ďalšie miesto.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku
.
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
BUDÍK
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → BUDÍK.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku
, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
99
Aplikácie
SVETOVÝ ČAS
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
položku PRIDAŤ.
, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na
položku ODSTRÁNIŤ.
STOPKY
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → STOPKY.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete pokračovať v nameranom čase, ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
ČASOVAČ
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
3 Keď sa časovač vypne, ťuknite na položku ODMIETNUŤ.
100
Aplikácie
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia Rotácia obrazu
vypnutá, ťuknutím na položku
zobrazte vedeckú kalkulačku.
Ak si chcete pozrieť históriu počítania, ťuknite na položku HISTÓRIA. Ak chcete zatvoriť panel s
históriou počítania, ťuknite na položku ZADAŤ.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky HISTÓRIA → VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Ak chcete používať nástroj na premenu jednotiek, ťuknite na položku . Rôzne hodnoty,
napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádzať na iné jednotky.
Rádio
Počúvanie FM rádia
Ťuknite na položku Rádio na obrazovke aplikácií.
Pred použitím tejto aplikácie musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.
Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
101
Aplikácie
Ťuknutím na položku
staníc.
zapnite FM rádio. Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu
Manuálne zadanie frekvencie
rozhlasovej stanice.
Pridanie aktuálnej rozhlasovej
stanice do zoznamu obľúbených
staníc.
Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Nahrávanie skladby z FM rádia.
Prístup k ďalším možnostiam.
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej
stanice.
Jemné naladenie frekvencie.
Pozrite si zoznam dostupných
staníc.
Automatické vyhľadanie a uloženie
dostupných staníc.
Vyhľadávanie rozhlasových staníc
Ťuknite na položku Rádio na obrazovke aplikácií.
Postupne ťuknite na položky VYHĽADAŤ a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio automaticky
vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu staníc.
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontá.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
102
Aplikácie
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobraziť informácie o rôznych miestach
vo vašom okolí.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v
zariadení, môžete nahrať do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.
Filmy Play
Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z Obchod Play.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Duo
Komunikácia s ostatnými prostredníctvom videohovorov.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
103
Nastavenia
Úvod
Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia
môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku
.
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
104
Nastavenia
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Wi-Fi Direct a vyberte zariadenie, do ktorého chcete
preniesť obrázok.
4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
105
Nastavenia
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
Bluetooth
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Bluetooth a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa
na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho
zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
106
Nastavenia
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho
chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
107
Nastavenia
Využitie dát
Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky Pripojenia → Využitie dát.
• Šetrič dát: Zabrániť aplikáciám spusteným na pozadí používať pripojenie k mobilným dátam.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Spotreba cez mobil. siete: Monitorovanie využívania mobilných dát.
• Upozor. na faktur. cyklus/údaje: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
• Spotreba dát cez Wi-Fi: Monitorovanie využívania dát prostredníctvom siete Wi-Fi.
• Obmedziť siete: Výber sietí Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám bežiacim na pozadí v používaní
týchto sietí.
Ak chcete zmeniť mesačné vynulovanie údajov na monitorovanie doby, postupne ťuknite na
položky Upozor. na faktur. cyklus/údaje → Začať fakturačný cyklus.
Obmedzenie využitia dát
Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých
mobilných údajov dosiahne stanovený limit.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Využitie dát → Upozor.
na faktur. cyklus/údaje a potom ťuknutím na prepínač Dátový limit aktivujte túto funkciu.
2 Ťuknite na položku Dátový limit, zadajte limit a potom ťuknite na položku NASTAVIŤ.
3 Ťuknite na položku Upozornenie na spotrebu dát, zadajte úroveň výstrahy využitia dát a
potom ťuknite na položku NASTAVIŤ.
Zariadenie vás upozorní po dosiahnutí úrovne výstrahy.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Letový režim.
Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie
používať v letovom režime, ak to personál lietadla povolí.
108
Nastavenia
NFC a platba
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste
nepoškodili anténu NFC.
Používanie funkcie NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
2 Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.
Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude
snímať NFC tagy a prijímať údaje.
109
Nastavenia
Platenie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite
na položky Pripojenia → NFC a platba → Ťuknúť a zaplatiť → PLATBA a potom vyberte
aplikáciu.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
Posielanie dát
Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC,
povoľte výmenu údajov.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → NFC a platba a potom
túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Android Beam.
110
Nastavenia
3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
Zdieľanie pripojenia
Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho
zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod.
Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Zdieľanie pripojenia.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
111
Nastavenia
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Zdieľanie pripojenia →
Mobilný prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona
vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky
→ Konfigurovať APN a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na
položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Mobilné siete
Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Mobilné siete.
• Dátový roaming: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
• Režim siete (modely s jednou kartou SIM): Výber typu siete.
Režim siete SIM 1 / Režim siete SIM 2 (modely s dvoma kartami SIM): Výber typu siete.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a manuálne zaregistrovanie siete.
112
Nastavenia
Správca kariet SIM (modely s dvoma kartami SIM)
Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôsobenie nastavení kariet SIM. Ďalšie informácie nájdete v
časti Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvomi kartami SIM).
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Správca kariet SIM.
• Hovory: Výber karty SIM alebo USIM pre hlasové hovory.
• SMS: Výber karty SIM alebo USIM na odosielanie správ.
• Mobilné dátové pripojenie: Výber karty SIM alebo USIM pre dátové služby.
• Potvrdiť kartu SIM pre hovory: Nastavenie karty SIM alebo USIM pre nasledujúci hovor pri
uskutočnení hovoru bez použitia preferovanej karty SIM.
• Neustále zapnutie režimu dvoch kariet SIM: Nastavenie povolenia prichádzajúcich hovorov
z druhej karty SIM alebo USIM počas hovoru.
Ak je táto funkcia aktivovaná, v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služby môžu byť
účtované dodatočné poplatky za presmerovanie hovorov.
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → GPS.
• Spôsob lokalizácie: Výber spôsobu, ktorý sa má použiť na lokalizáciu vášho zariadenia.
• Zlepšiť presnosť: Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth na
zvýšenie presnosti informácií o vašej polohe, aj keď sú funkcie deaktivované.
• NEDÁVNE ŽIADOSTI O INFORMÁCIE O POLOHE: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú
informácie o vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
• LOKALIZAČNÉ SLUŽBY: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
113
Nastavenia
Ďalšie nastavenia pripojenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia.
• Hľadanie blízkych zariad.: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku
ktorým sa môže pripojiť.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti
Tlač.
• Sieť VPN: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Tlač → STIAHNUŤ DOPLNOK.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky → Pridať tlačiareň.
114
Nastavenia
Obsah tlače
Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností,
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
ťuknite na položku Tlač →
Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.
Zvuky a vibrovanie
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a vibrovanie.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Predv. ovládací prvok hlasitosti: Nastavenie predvoleného ovládania tlačidla hlasitosti.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Zvonenie (modely s jednou kartou SIM): Zmena tónu zvonenia pre hovor.
Zvonenie (modely s dvoma kartami SIM): Zmena tónu zvonenia pre hovory a upozornenia.
• Vzor vibrovania: Výber vzoru vibrovania.
• Zvuky oznámení: Zmena nastavení zvukov oznámení pre každú aplikáciu.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, zvuky
oznámení a zvuk médií okrem povolených výnimiek.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby pri uzamykaní alebo
odomykaní dotykového displeja zazneli zvuky.
• Zvuk nabíjania: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
• Tóny klávesnice voľby č.: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Zvuk klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
115
Nastavenia
Oznámenia
Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Oznámenia.
Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení, ťuknite na položku POKROČILÉ a vyberte aplikáciu.
• Povoliť oznámenia: Povolenie oznámení z vybranej aplikácie.
• Zobraziť ticho: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky oznámení a skrylo ukážky
oznámení.
• Na zamknutej obrazovke: Zobrazenie alebo skrytie oznámení z vybraných aplikácií, keď je
zariadenie zamknuté.
• Nastaviť ako prioritné: Zobrazenie oznámení v hornej časti panela oznámení a ich zahrnutie
do zoznamu povolených oznámení, keď je aktivovaný stav Nerušiť.
Zobrazenie
Možnosti
Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automatický jas: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu automatickou úpravou jasu
displeja.
• Filter modrého svetla: Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Ďalšie
informácie nájdete v časti Filter modrého svetla.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
• Lupa obrazovky a písmo: Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu
písma.
• Domovská obrazovka: Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním, odstránením
alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke a ďalšími činnosťami. Ďalšie informácie
nájdete v časti Úprava domovskej obrazovky.
• Jednoduchý režim: Prepnutie na jednoduchý režim na zobrazenie väčších ikon
a jednoduchšieho usporiadania na domovskej obrazovke.
• Rámy ikon: Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
• Stavový riadok: Prispôsobiť nastavenia na zobrazenie oznámení alebo indikátorov v
stavovom riadku.
116
Nastavenia
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Nechať obrazovku vypnutú: Nastavenie zariadenia tak, aby sa obrazovka nezapínala, keď je
zariadenie na tmavom mieste, napríklad vo vrecku alebo v taške.
• Šetrič obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania.
Filter modrého svetla
Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.
Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba HDR videá sa filter modrého
svetla nepoužije.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie → Filter modrého svetla a potom
ťuknite na prepínač Zapnúť teraz a aktivujte ju.
2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
3 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť filter modrého svetla, ťuknutím na
prepínač Zapnutie podľa plánu túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
• Od súmraku do úsvitu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal
v noci a vypol ráno v závislosti od lokality, v ktorej sa nachádzate.
• Vlastný rozvrh: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom
čase.
Tapety a témy
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku alebo použitie rôznych
motívov pre zariadenie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Tapety a témy.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Témy: Zmena témy v zariadení.
• Ikony: Zmena štýlu ikon.
117
Nastavenia
Pokročilé funkcie
Možnosti
Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré
funkcie.
• Príslušenstvo: Zmena nastavení príslušenstva.
• Hry: Aktivujte ikonu Game Launcher a Game Tools a zmeňte nastavenia týkajúce sa hier. Ďalšie
informácie nájdete v časti Game Launcher.
• ID volajúceho/ochr. pred spamom: Nastavenie zariadenia tak, aby pri prijímaní
prichádzajúcich hovorov alebo správ identifikovalo neuložené telefónne čísla.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Režim ovládania jednou rukou: Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje
pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Rýchlo spustiť Fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil
dvojitým stlačením tlačidla Domov.
• Zobrazenie viacerých okien: Výber metódy spustenia funkcie Viac okien.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je
položené na rovnom povrchu.
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo
upozornení otočením displeja zariadenia nadol.
118
Nastavenia
• Hovory alebo správy potiahnutím: Nastavenie zariadenia tak, aby vykonalo hovor alebo
odoslalo správu, keď kontakt potiahnete doľava alebo doprava v zozname kontaktov.
• Duálny komunikátor: Výber aplikácií na odosielanie správ, ktoré majú používať druhú
aplikáciu. S tou istou aplikáciou môžete používať dve rôzne kontá.
Ak zakážete alebo odinštalujte hlavnú aplikáciu na odosielanie správ, druhá aplikácia sa
automaticky odstráni.
• Odosielať tiesňové správy: Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením
vypínacieho tlačidla odosielalo správy so žiadosťou o pomoc. Príjemcom môžete tiež posielať
zvukové nahrávky spolu so správou. Ďalšie informácie nájdete v časti Odosielať tiesňové
správy.
• Priame zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali,
na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.
Odosielať tiesňové správy
V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim
kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Odosielať
tiesňové správy a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Podľa zobrazených pokynov pridajte kontakty pre prípad núdze, ak ste tak už neurobili.
Ak chcete odoslať správy so žiadosťou o pomoc so zvukovou nahrávkou alebo s fotografiami,
a ťuknutím na prepínač Priložiť zvukovú nahrávku alebo Priložiť fotografie aktivujte túto
funkciu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť možnosť Priložiť
fotografie dostupná.
Pridávanie kontaktov v prípade núdze
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Odosielať tiesňové
správy → Odoslať správy príjemcovi → PRIDAŤ. Ťuknite na možnosť Vytvoriť kontakt a
zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím na možnosť Vybrať z kontaktov pridajte
existujúci kontakt ako kontakt pre prípad núdze.
119
Nastavenia
Údržba zariadenia
Funkcia údržby zariadenia poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a
zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím
prsta.
Batéria
Zabezpečenie
Úložisko
Pamäť
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → OPRAVIŤ alebo
OPTIMALIZOVAŤ.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.
• Vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
• Vyhľadávanie malvéru.
120
Nastavenia
Batéria
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s
nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie
batérie.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Batéria.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nie je možné prijímať oznámenia.
Režim úspory energie
• STREDNÁ: Aktivácia režimu úspory energie na predĺženie času používania batérie.
• MAXIMÁLNA: V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie
batérie použitím tmavého motívu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa
sieťové pripojenia okrem mobilnej siete.
Spravovanie batérie
Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a
používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Začiarknite aplikácie na zozname a ťuknite
na ŠETR. ENER. Taktiež postupným ťuknutím na položky → Rozšírené nastavenia nastavte
možnosti monitorovania využívania energie aplikáciami.
Úložisko
Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
Spravovanie pamäte
Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu
v časti POUŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE. Potom začiarknutím vyberte položky a ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
121
Nastavenia
Pamäť
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Pamäť.
Ak chcete zrýchliť zariadenie zredukovaním využitého množstva pamäte, začiarknite aplikácie v
zozname a ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Zabezpečenie →
VYHĽADAŤ V TELEFÓNE.
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobraziť informácie o využívaní
aplikácií, meniť nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné
aplikácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
Zamknutie a zabezpečenie
Možnosti
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Skener odtlačkov prstov: Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho
zabezpečenie alebo na prístup do vášho konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti
Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
122
Nastavenia
• Smart Lock: Nastavenie zariadenia tak, aby v určitých situáciách automaticky odomklo.
• Nastavenia bezpečného zámku: Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob
uzamknutia.
• Always On Display: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazilo obrázok alebo informáciu, keď
je obrazovka vypnutá. Ďalšie informácie nájdete v časti Always On Display.
Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Informácie a miniaplikácie FaceWidget: Zmena nastavení položiek zobrazených na
obrazovke, keď je vypnutá alebo uzamknutá.
• Oznámenia: Nastavenie toho, či sa má alebo nemá na uzamknutej obrazovke zobrazovať
obsah oznámení a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
• Odkazy na aplikácie: Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobraziť odkazy na uzamknutej
obrazovke.
• Samsung Pass: Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických
údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Pass.
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, navštívte webovú lokalitu Nájsť
môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com).
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Zabezpečený priečinok: Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného
obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpečený
priečinok.
• Zabezpečené spustenie: Ochrana zariadenia nastavením kódu na odomknutie obrazovky po
zapnutí zariadenia. Na spustenie zariadenia a prijímanie správ a oznámení je potrebné zadať
kód odomknutia.
• Šifrovať kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
123
Nastavenia
Rozpoznávanie odtlačkov prstov
Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť
zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše
odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:
• Uzamknutie obrazovky
• Webové prihlásenie
• Overenie konta Samsung
• Zabezpečený priečínok
• Samsung Pay
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho
zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že
snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v
zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač
rozpoznať ako identické.
• Ak používate odtlačok prsta ako metódu uzamknutia obrazovky, odtlačok prsta nie je
možné použiť na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie
používať, musíte otvoriť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného
počas registrácie odtlačku prsta. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
• Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť
odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii
odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor,
kód PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete.
Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti
spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
124
Nastavenia
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov
nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
• Zakrytím snímača na rozpoznávanie odtlačkov prsta ochrannými fóliami, nálepkami alebo
iným príslušenstvom sa môže znížiť úspešnosť rozpoznávania odtlačkov prsta. Ak bol snímač
na rozpoznávanie odtlačkov prsta pôvodne zakrytý ochrannou fóliou, odstráňte ju, skôr ako
začnete používať snímač na rozpoznávanie odtlačkov prsta.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať
nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Skener
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Priložte prst na tlačidlo Domov.
4 Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na tlačidlo Domov.
Tento postup opakujte, kým sa odtlačok prsta nezaregistruje. Po zaregistrovaní odtlačkov
prstov ťuknite na položku HOTOVO.
Keď sa zobrazí kontextové okno zámku odtlačkov prstov, ťuknite na položku ZAPNÚŤ, ak
chcete obrazovku odomknúť pomocou odtlačku prsta.
125
Nastavenia
Odstránenie odtlačkov prstov
Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Skener
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku UPRAVIŤ.
4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo
ODSTRÁNIŤ.
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Skener
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Konto Samsung aktivujte túto funkciu.
4 Prihláste sa na svoje konto Samsung.
Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta
Keď si zaregistrujete odtlačok prsta pomocou funkcie Samsung Pass, môžete ho použiť na
prihlasovanie na webových stránkach, ktoré podporujú uloženie identifikátora a hesla. Ďalšie
informácie nájdete v časti Samsung Pass.
Táto funkcia je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom
aplikácie Internet.
Používanie odtlačkov prsta so Samsung Pay
So Samsung Pay môžete používať odtlačky prstov, aby boli platby rýchlejšie a bezpečnejšie.
Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Pay.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia Samsung Pay
dostupná.
126
Nastavenia
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Skener
odtlačkov prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomkn. odtlačkom prsta zapnite túto funkciu.
4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na tlačidlo Domov a naskenujte odtlačok prsta.
Samsung Pass
Funkcia Samsung Pass slúži na jednoduché a bezpečné overenie vašej identity pri otváraní
aplikačných služieb a webových stránok pomocou vašich biometrických údajov namiesto
zadávania ID alebo hesla.
Predtým ako začnete
• Ak chcete použiť túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k mobilnej sieti.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie
nájdete v časti Konto Samsung.
• Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate
prostredníctvom aplikácie Internet. Niektoré webové stránky nemusia túto funkciu
podporovať.
Registrácia funkcie Samsung Pass
Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung
Pass.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ.
3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
4 Prečítajte si podmienky, vyjadrite s nimi svoj súhlas a ťuknite na položku ĎALEJ.
127
Nastavenia
5 Ťuknite na položku REGISTROVAŤ ODTLAČKY a zaregistrujte svoj odtlačok prsta.
Ďalšie informácie nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
6 Položte prst na tlačidlo Domov a naskenujte odtlačok prsta, čím dokončíte registráciu v rámci
funkcie Samsung Pass.
Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie na webové stránky
Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa na webové stránky, ktoré
podporujú uloženie ID a hesla.
1 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť.
2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
3 Začiarknite možnosť Prihlásiť pomocou odtlačkov prstov cez Samsung Pass a potom
ťuknite na položku ZAPAMÄTAŤ.
Odteraz môžete pri prihlasovaní na túto webovú lokalitu používať odtlačok prsta
zaregistrovaný v rámci funkcie Samsung Pass.
Správa prihlasovacích údajov
Môžete zobraziť zoznam webových stránok nastavených na používanie služby Samsung Pass a
spravovať svoje prihlasovacie údaje.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Webové prihlasovacie údaje.
4 Vyberte webovú lokalitu zo zoznamu.
5 Ťuknite na položky → Upraviť a upravte svoj identifikátor, heslo a názov webovej lokality.
Ak chcete webovú lokalitu odstrániť, ťuknite na položky → Odstrániť.
128
Nastavenia
Používanie funkcie Samsung Pass s aplikáciami
Ak používate aplikácie podporujúce aplikáciu Samsung Pass, môžete sa jednoducho prihlásiť
pomocou funkcie Samsung Pass.
Ak chcete zobraziť zoznam aplikácií, ktoré podporujú funkciu Samsung Pass, otvorte obrazovku
s nastaveniami a ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Samsung Pass →
Podporované aplikácie. Ak nie sú k dispozícii žiadne aplikácie podporujúce službu Samsung Pass,
možnosť Podporované aplikácie sa nezobrazí.
• Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani nepríjemnosti
spôsobené prihlásením sa do aplikácií prostredníctvom funkcie Samsung Pass.
Odstránenie údajov služby Samsung Pass
Ťuknutím na Odstrániť údaje môžete odstrániť svoje biometrické údaje, prihlasovacie údaje a
údaje aplikácie registrované do služby Samsung Pass. Súhlas s podmienkami a konto Samsung
ostanú aktívne.
1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Samsung
Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Odstrániť údaje.
4 Zadajte svoje heslo konta Samsung.
Údaje služby Samsung Pass sa odstránia.
129
Nastavenia
Cloud a kontá
Úvod
Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud. Môžete
tiež registrovať a spravovať kontá, napríklad svoje konto Samsung alebo konto Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Cloud a kontá.
Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung
Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z
dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.
• Samsung Cloud: Spravovanie obsahu, ktorý chcete bezpečne uložiť v službe Samsung Cloud.
Kontrola stavu využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia,
zálohovanie a obnovenie vašich údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Cloud.
• Môj profil: Správa osobných informácií a podrobností konta Samsung.
• Kontá: Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete
zosynchronizovať. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontá.
• Zálohovanie a obnovenie: Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom
zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať
prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo
Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnovenie.
Samsung Cloud
Obsah, ktorý chcete bezpečne uložiť, môžete spravovať v službe Samsung Cloud. Kontrola stavu
využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia, zálohovanie a obnovenie
vašich údajov.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung Cloud.
Spravovať cloudové úložisko
Zobrazenie objemu aktuálne využívaného ukladacieho priestoru v službe Samsung Cloud a
objemu využitia podľa typu údajov. Po obnove údajov môžete zálohované údaje zo starých
zariadení vymazať.
130
Nastavenia
ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE
Zálohovanie údajov aplikácie a nastavení zariadenia v službe Samsung Cloud a ich obnovenie v
prípade potreby. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.
ÚDAJE NA SYNCHRONIZÁCIU
Prispôsobenie nastavení synchronizácie údajov, napríklad kontaktov, udalostí kalendára, obrázkov
a videí.
Kontá
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Cloud a kontá → Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá, vyberte názov
konta, vyberte konto, ktoré sa má odstrániť, a potom postupne ťuknite na položky → Odstrániť
konto.
131
Nastavenia
Zálohovanie a obnovenie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Zálohovanie a
obnovenie.
KONTO SAMSUNG
• Nastav. zálohovania: Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií do služby Samsung
Cloud. Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
• Obnoviť: Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií zo služby
Samsung Cloud.
KONTO GOOGLE
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
zo servera Google po ich preinštalovaní.
Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Google.
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej
funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
132
Nastavenia
• Smerový zámok: Zmena nastavení smerovej kombinácie na odomknutie obrazovky.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybrané ponuky zjednodušenia
ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia,
ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov: Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory
alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
• SLUŽBY: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
Všeobecné spravovanie
Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Všeobecné spravovanie.
• Jazyk a vstup: Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a
hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka
k dispozícii.
• Dátum a čas: Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie
zobrazuje čas a dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Kontakt: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie nájdete v
časti Samsung Members.
• Hlásiť diagnostické informácie: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie
informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.
• Marketingové informácie: Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti
Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
• Resetovanie: Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu
nastavení z výroby.
133
Nastavenia
Aktualizácia softvéru
Aktualizujte softvér vášho zariadenia alebo zmeňte nastavenia aktualizácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aktualizácia softvéru.
• Manuálne sťahovanie aktualizácií: Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
• Automat. sťahovanie aktualizácií: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo a preberalo
aktualizácie automaticky po pripojení k sieti Wi-Fi.
• Naplánované aktualizácie softvéru: Nastavenie zariadenia tak, aby inštalovalo prevzaté
aktualizácie v určenom čase.
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o telefóne
Prístup k informáciám o vašom zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o telefóne.
• Moje telefónne číslo: Zobrazenie vášho telefónneho čísla.
• Stav: Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete
Wi-Fi a sériového čísla.
• Právne informácie: Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad
bezpečnostných informácií a licencie open source.
• Meno zariadenia: Zobraziť a upraviť názov, ktorý sa zobrazí pri pripojení prístroja s inými
zariadeniami prostredníctvom funkcie Bluetooth, Wi-Fi Direct a iných metód.
• Číslo modelu: Zobrazenie čísla modelu zariadenia.
• Informácie o softvéri: Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho
operačného systému a verzii firmvéru.
• Informácie o batérii: Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.
134
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
135
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné spravovanie
→ Resetovanie → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
Ak ste pre zariadenie registrovali účet Google, po resetovaní zariadenia sa musíte prihlásiť do toho
istého účtu Google.
136
Príloha
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
Počas hovoru počuť ozvenu
Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
137
Príloha
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
138
Príloha
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
139
Príloha
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou funkcie na údržbu zariadenia alebo manuálne odstráňte
nepoužívané aplikácie a súbory.
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na
vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
140
Autorské práva
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Informácie o obsahu HEVC Advance
TENTO VÝROBOK SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A JEHO POUŽÍVANIE JE POVOLENÉ
LEN S OBSAHOM HEVC, KTORÝ SPĹŇA KAŽDÚ Z TÝCHTO TROCH PODMIENOK: (1) OBSAH HEVC
URČENÝ LEN NA OSOBNÉ POUŽITIE; (2) OBSAH HEVC, KTORÝ SA NEPONÚKA NA PREDAJ; A (3)
OBSAH HEVC, KTORÉHO TVORCOM JE VLASTNÍK VÝROBKU.
TENTO VÝROBOK SA NEMÔŽE POUŽÍVAŤ S OBSAHOM S KÓDOVANÍM HEVC, KTORÉHO
TVORCOM JE TRETIA STRANA, KTORÝ SI POUŽÍVATEĽ OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD TRETEJ
STRANY, POKIAĽ LICENCOVANÝ PREDAJCA TAKÉHOTO OBSAHU SAMOSTATNE NEUDELIL
POUŽÍVATEĽOVI PRÁVA NA POUŽÍVANIE VÝROBKU S TAKÝMTO OBSAHOM.
VAŠE POUŽÍVANIE TOHTO VÝROBKU S OBSAHOM S KÓDOVANÍM HEVC SA POVAŽUJE ZA
SÚHLAS S VYŠŠIE UVEDENÝM OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA POUŽÍVANIE.
Download PDF

advertising