Samsung | GT-S6500 | Samsung GT-S6500 Používateľská príručka

GT-S6500
Používateľská príručka
Tento výrobok spĺňa príslušné národné
obmedzenia SAR 2,0 W/kg. Špecifické
maximálne hodnoty SAR nájdete v časti
Informácia o certifikácii SAR (Specific
Absorption Rate – špecifická miera
www.sar-tick.com absorpcie) v tomto návode na používanie.
Ak nosíte produkt pri tele alebo pri jeho
používaní v čase, keď ho nosíte pri tele,
používajte buď schválené príslušenstvo
(napríklad puzdro), alebo ho udržujte vo
vzdialenosti aspoň 1,5 cm od tela, čím budú
splnené požiadavky normy pre vystavenie
sa rádiovej frekvencii. Majte na zreteli, že
produkt môže vysielať rádiovú frekvenciu, aj
keď práve netelefonujete.
Používanie tejto príručky
Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky
Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú
mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných
technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.
Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás
oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.
Najskôr si prečítajte tieto informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné
upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné
a správne používanie.
●● Popisy v tomto návode sú založené na predvolených
nastaveniach zariadenia.
●● Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa
od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
●●
Používanie tejto príručky
2
Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho
produktu či softvéru poskytnutého operátorom či
iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený
bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu
používateľskej príručky nájdete na webovej stránke
www.samsung.com.
●● Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom
na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa
služieb líšiť.
●● Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej
príručky vychádza z operačného systému Google Android
a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém
konkrétneho používateľa líšiť.
●● Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu,
oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá
za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných
spoločností.
●● Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy
s výkonom alebo kompatibilitou spôsobenou úpravou
nastavení registra alebo úpravou softvéru operačného
systému. Pokusy o prispôsobenie operačného systému môžu
spôsobiť, že zariadenie alebo aplikácie nebudú pracovať
správne.
●● V prípade potreby si môžete na internetovej stránke
www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného
zariadenia.
●● Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iný obsah poskytovaný
v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi
spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi
používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie
týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje
porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť
Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv
používateľom zodpovedná.
●● Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu
potrebu.
●●
Používanie tejto príručky
3
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
►
Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
→
Nasledujúci krok – poradie volieb alebo menu, ktoré
musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad:
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií
a vyberte Nastavenia → O telefóne (predstavuje
Nastavenia a následne O telefóne)
[ ]
Hranaté zátvorky – tlačidlá zariadenia; napríklad: [
(predstavuje tlačidlo ponuky)
Autorské práva
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými
zákonmi o autorských právach.
Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť
reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou
formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky,
vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami
na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Samsung Electronics.
Používanie tejto príručky
4
]
Ochranné známky
●●
SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné
známky spoločnosti Samsung Electronics.
●●
Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú
ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
●●
a
sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs,
Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú zahrnuté
v licencii od SRS Labs, Inc.
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
●● Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti
Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu
byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
●●
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky
združenia Wi-Fi Alliance.
●● Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú
majetkom príslušných vlastníkov.
●●
Používanie tejto príručky
5
Obsah
Zostavenie . .................................................... 10
Vybalenie ....................................................................................... 10
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie ....................... 10
Nabíjanie batérie ........................................................................ 12
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) ................................ 15
Pripevnenie remienka (voliteľne) ........................................ 17
Začíname . ...................................................... 18
Zapnutie a vypnutie zariadenia ........................................... 18
Oboznámenie sa so zariadením .......................................... 19
Používanie dotykového displeja .......................................... 23
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja
a tlačidiel ........................................................................................ 24
Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu ...... 25
Prístup k aplikáciám .................................................................. 27
Prispôsobenie si zariadenia ................................................... 29
Zadávanie textu ........................................................................... 34
Sťahovanie aplikácií z obchodu Android ........................ 39
Sťahovanie súborov z webu .................................................. 40
Synchronizácia dát ..................................................................... 40
Komunikácia .................................................. 42
Volanie ............................................................................................. 42
Správy .............................................................................................. 48
Google Mail .................................................................................. 50
E-mail ............................................................................................... 52
Talk .................................................................................................... 54
ChatON ........................................................................................... 55
Social Hub ..................................................................................... 56
Obsah
6
Zábava ............................................................ 57
Fotoaparát ..................................................................................... 57
Galéria ............................................................................................. 65
Videá ................................................................................................ 67
Hudba .............................................................................................. 68
FM rádio ......................................................................................... 72
Osobné informácie . ...................................... 76
Kontakty ......................................................................................... 76
Kalendár ......................................................................................... 80
Poznámka ...................................................................................... 81
Diktafón .......................................................................................... 82
Web ................................................................ 84
Internet ........................................................................................... 84
Mapy ................................................................................................ 87
Zemepisná šírka .......................................................................... 89
Miesta .............................................................................................. 90
Navigácia ....................................................................................... 90
YouTube .......................................................................................... 91
Dailymotion .................................................................................. 93
Samsung Apps ............................................................................ 94
Obchod Play ................................................................................. 94
Správy & počasie ....................................................................... 95
Pripojenia . ..................................................... 96
Bluetooth ....................................................................................... 96
Wi-Fi ................................................................................................. 98
Wi-Fi Direct ................................................................................ 100
AllShare ........................................................................................ 101
Zdieľanie mobilnej siete ....................................................... 103
Obsah
7
GPS ................................................................................................ 105
Spojenie s počítačom ............................................................ 106
VPN pripojenia ......................................................................... 108
Nástroje . ...................................................... 110
Hodiny ..........................................................................................
Kalkulačka ...................................................................................
Stiahnutia ....................................................................................
Gestá .............................................................................................
Google Search ..........................................................................
Kies air ..........................................................................................
Moje súbory ..............................................................................
NFC ................................................................................................
Nástroje SIM ..............................................................................
Správca úloh ..............................................................................
Služba ThinkFree Office ........................................................
Hlasové hľadanie .....................................................................
110
112
113
113
114
114
115
116
117
118
118
120
Nastavenia ................................................... 121
Otvorenie menu Nastavenia ..............................................
Bezdrôtové pripojenie a sieť ..............................................
Hovor ............................................................................................
Zvuk ...............................................................................................
Zobrazenie .................................................................................
Šetrenie energie .......................................................................
Umiestnenie a zabezpečenie .............................................
Aplikácie ......................................................................................
Kontá a synchronizácia .........................................................
Súkromie .....................................................................................
Úložisko .......................................................................................
Obsah
8
121
121
123
124
125
126
127
128
129
129
130
Jazyk a klávesnica ....................................................................
Hlasový vstup a výstup .........................................................
Zjednodušenie ovládania ....................................................
Dátum a čas ...............................................................................
O telefóne ...................................................................................
130
133
134
134
134
Riešenie problémov .................................... 135
Bezpečnostné opatrenia . ........................... 141
Register ........................................................ 154
Obsah
9
Zostavenie
Vybalenie
Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:
●● Mobilné zariadenie
●● Batéria
●● Rýchly sprievodca
Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung.
Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť
poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje
záruka výrobcu.
Súčasti dodávané s prístrojom a dostupné
príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●● Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho
predajcu výrobkov Samsung.
●● Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to
najvhodnejšie.
●● Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním
nemusí byť kompatibilné.
●●
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie
Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb,
dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej
budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad
PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo
HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber
Identity Module).
Zostavenie
10
Vloženie karty SIM/USIM a batérie:
1 Ak je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte vypínacie
tlačidlo a výberom možnosti Vypnutie → OK ho vypnite.
2 Odstráňte zadný kryt.
Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu
nepoškodili nechty.
3 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty
smerovali dole.
Anténa je umiestnená v hornej časti na zadnej strane
prístroja. Neodstraňujte ochrannú pásku antény, pretože
to môže anténu poškodiť.
Zostavenie
11
4 Vložte batériu.
5 Vráťte zadný kryt späť.
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.
Zariadenie môžete nabiť buď pomocou cestovného adaptéra,
alebo pripojením k počítaču prostredníctvom USB kábla.
Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou
Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu
spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
Zostavenie
12
Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný
tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí
batérie. Ikona batérie bude tiež prázdna. Ak napätie
batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne.
Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
●● Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť
zariadenie, ani ak je pripojený cestovný adaptér. Skôr,
ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu
niekoľko minút nabíjať.
●●
››Nabíjanie cestovným adaptérom
1 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do
multifunkčného konektora.
Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym spôsobom
môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na
poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa
nevzťahuje záruka.
Zostavenie
13
2 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej
zásuvky.
●● Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve
nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie
trvať dlhšie.
●● Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový displej
fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania. Ak
sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
●● Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto
je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na
životnosť ani výkon zariadenia.
●● Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu
s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.
3 Keď je batéria plne nabitá, odpojte adaptér od zariadenia a
potom od elektrickej zásuvky.
Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér.
Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér,
keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínacie
tlačidlo, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste
prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas
používania zostať v blízkosti zásuvky.
Zostavenie
14
››Nabíjanie pomocou USB kábla
Pred nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.
1 Zapojte jeden koniec (micro-USB) USB kábla
do multifunkčného konektora.
2 Pripojte druhý koniec USB kábla k portu USB na počítači.
V závislosti od typu použitého USB kábla môže chvíľu
trvať, kým sa začne nabíjanie.
3 Keď je batéria plne nabitá, odpojte najprv USB kábel zo
zariadenia a potom z počítača.
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)
Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory,
musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty
microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB
(závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).
Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty
schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré
značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže
poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť
dáta na karte uložené.
Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba
súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú
na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
●● Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť
pamäťových kariet.
●● Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory
a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku
sdcard.
●●
Zostavenie
15
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na bočnej strane
zariadenia.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali
nahor.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu,
pokým sa nezaistí na mieste.
4 Zatvorte kryt slotu pamäťovej karty.
››Vybratie pamäťovej karty
Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred
vybratím najprv odpojiť.
1 Na základnej obrazovke vyberte
→ Nastavenia →
Úložisko → Odobrať kartu SD → OK.
2 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na bočnej strane
zariadenia.
3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvoľní.
4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
5 Zatvorte kryt slotu pamäťovej karty.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša
informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak
mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo
zariadenia.
Zostavenie
16
››Formátovanie pamäťovej karty
Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou
nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba
v zariadení.
Na základnej obrazovke vyberte → Nastavenia → Úložisko
→ Odobrať kartu SD → OK → Formátovať kartu SD →
Formátovať kartu SD → Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite
vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených
v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je
dôsledkom činnosti používateľa.
Pripevnenie remienka (voliteľne)
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý
výstupok.
3 Vráťte zadný kryt späť.
Zostavenie
17
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte vypínacie
tlačidlo. Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie
pomocou obrazovkových pokynov.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie
tlačidlo a potom vyberte možnosť Vypnutie → OK.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie
bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a
nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny
zamestnancov.
●● Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré
nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu.
Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte možnosť
Letový režim.
●●
Začíname
18
Oboznámenie sa so zariadením
››Usporiadanie zariadenia
Snímač vzdialenosti
Slúchadlo
Tlačidlo hlasitosti
Dotykový displej
Tlačidlo Domov
Slot pre pamäťovú
kartu
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Možnosti
Mikrofón
Konektor pre
slúchadlá
Objektív fotoaparátu
Reproduktor
GPS anténa1
Vypínacie tlačidlo/
tlačidlo reštartu/
tlačidlo uzamknutia
Zadný kryt
Vnútorná anténa
Multifunkčný
konektor
1.Nedotýkajte sa oblasti antény ani túto oblasť nezakrývajte rukami
ani inými predmetmi počas používania funkcií GPS.
Začíname
19
››Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Zapnutie zariadenia (stlačením a
podržaním); ukončenie hovoru;
Zapínanie/
otvorenie rýchlych menu (stlačením a
Reštart1/
podržaním); Reštartovanie zariadenia
Uzamknutie
(stlačte a podržte na 8-10 sekúnd);
uzamknutie dotykového displeja.
Možnosti
Otvorenie zoznamu volieb
dostupných z aktuálnej obrazovky,
otvorenie aplikácie Google search
v základom režime (podržaním a
stlačením); otvorenie vstupného
vyhľadávacieho okna počas
používania niektorých aplikácií
(podržaním a stlačením).
Domov
Návrat na základnú obrazovku;
otvorenie zoznamu naposledy
otvorených aplikácií (stlačením
a podržaním).
Späť
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
1.Ak má zariadenie závažné chyby, ukončuje hovor alebo zamŕza,
pravdepodobne budete musieť zariadenie reštartovať, aby sa
obnovili všetky funkcie.
Začíname
20
››Ikony indikátora
Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ikona
Definícia
Žiadny signál
Sila signálu
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Dostupné otvorené prístupové body Wi-Fi
Pripojené k prístupovému bodu Wi-Fi
Aktivované Bluetooth
Pripojené slúchadlá Bluetooth
Aktivované GPS
Prebieha hovor
Hovor podržaný
Aktivovaný reproduktor
Zmeškaný hovor
Začíname
21
Ikona
Definícia
Synchronizované s webom
Odovzdávanie dát
Sťahovanie dát
Aktivované presmerovanie hovorov
Pripojené k počítaču
Režim šetrenia energie aktivovaný
Aktivované USB zdieľanie
Aktivované Wi-Fi zdieľanie
Žiadna karta SIM alebo USIM
Nová textová alebo multimediálna správa
Nová e-mailová správa
Nová hlasová správa
Aktivované upozornenie
Upozornenie na udalosť
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Začíname
22
Ikona
Definícia
Prebieha prehrávanie hudby
Pozastavené prehrávanie hudby
FM rádio zapnuté na pozadí
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať
opatrne
Stav batérie
10:00 AM
Aktuálny čas
Používanie dotykového displeja
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné
jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte
sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.
Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja,
nepoužívajte ostré predmety.
●● Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu
s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické
výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového
displeja.
●● Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu
s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení
vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
●●
Aby bolo používanie dotykového displeja čo
najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja
odstráňte ochrannú fóliu.
●● Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické
náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli
čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja
končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky
ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.
●●
Začíname
23
Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:
●● Dotyk: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte menu,
voľbu alebo aplikáciu.
●● Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než
2 sekundy zobrazte zoznam volieb.
●● Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava
alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
●● Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a
jeho pretiahnutím položku presuňte.
●● Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových
stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížte
alebo oddiaľte.
●● Uštipnúť: Umiestnite dva prsty ďalej od seba a potom ich
stisnite k sebe.
●● Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový
displej sa vypne. Displej zapnete stlačením tlačidla
napájania alebo tlačidla Domov.
●● Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V
základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zobrazenie → Časový limit
obrazovky.
Uzamknutie alebo odomknutie
dotykového displeja a tlačidiel
Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli
nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.
Ak chcete uzamknúť, stlačte vypínacie tlačidlo. Ak chcete
odomknúť, zapnite displej stlačením vvpínacieho tlačidla alebo
tlačidla Domov a potom prejdite prstom cez okno.
Môžete aktivovať uzamknutie obrazovky, čím zabránite
nežiaducemu používaniu alebo prístupu ku vašim
osobným údajom a informáciám uložených v telefóne.
► str. 31
Začíname
24
Spoznávanie obrazovky pohotovostného
režimu
Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná
obrazovka. Na pohotovostnej obrazovke si môžete prezerať
ikony indikátorov, widgety, klávesové skratky aplikácií a ďalšie
položky.
Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava
alebo doprava na panel základnej obrazovky.
››Pridávanie položiek na základnú obrazovku
Základnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním skratiek
k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo
priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:
1 Stlačte [
] → Pridať alebo ťuknite do prázdnej oblasti
základnej obrazovky a podržte.
2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
Widgety: Pridanie widgetov od spoločnosti Samsung na
základnú obrazovku.
●● Skratky: Pridanie skratiek k položkám, napríklad
aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
●● Priečinky: Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie
priečinkov pre vaše kontakty.
●● Tapety: Nastavenie obrázka na pozadí.
●●
››Presun položiek na základnej obrazovke
1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
2 Položku potiahnite na požadované miesto.
Začíname
25
››Odstránenie položiek zo základnej obrazovky
1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví kôš.
2 Pretiahnite položku do koša.
3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.
››Používanie panela oznámení
V režime nečinnosti alebo pri používaní aplikácie ťuknutím
do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte
panel oznámení. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie
bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad
o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania.
Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.
Zo zobrazenia panela oznámení môžete využiť nasledujúce
voľby:
●● Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi. ► str. 99
●● Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie
Bluetooth. ► str. 96
●● GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
●● Tichý režim: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha.
●● Automa. rotácia: Aktivovanie alebo deaktivovanie
automatického otočenia.
Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
Začíname
26
››Pridávanie a odstraňovanie panelov
zo základnej obrazovky
Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej
panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.
1 V režime nečinnosti stlačte [
] → Upraviť.
Na obrazovku tiež môžete položiť dva prsty a uštipnutím
prepnúť na režim upravovania.
2 Panely pridávajte alebo odstraňujte pomocou
nasledovných funkcií:
●● Ak chcete panel odstrániť, ťuknite a podržte prst na
paneli a potiahnite ho do koša na spodnej strane
obrazovky.
●● Ak chcete pridať nový panel, vyberte
.
●● Ak chcete zmeniť poradie panelov, ťuknite a podržte prst
na paneli a potiahnite ho na požadované miesto.
3 Po skončení stlačte [
].
Prístup k aplikáciám
Prístup k aplikáciám zariadenia,
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením
2 Prejdite vľavo alebo pravo na inú obrazovku.
Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo,
zvolením bodu v dolnej časti obrazovky.
Začíname
27
.
3 Zvoľte aplikáciu.
Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google,
je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto
Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
●● Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím
a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií.
Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto
na základnej obrazovke.
●●
4 Stlačením [
] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku;
stlačením tlačidla Domov sa vráťte na základnú obrazovku.
Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých
funkcií, rozhranie sa automaticky otočí tiež. Ak nechcete,
aby sa rozhranie otáčalo, otvorte panel oznámení
a vyberte Automa. rotácia.
››Organizácia aplikácií
Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou
ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby
vyhovovali vašim potrebám.
1 V zozname aplikácií stlačte [ ] → Upraviť.
2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
Ikonu aplikácie môžete presunúť na inú obrazovku.
Najčastejšie používané aplikácie môžete taktiež presunúť
vedľa položky .
4 Stlačte [
] → Uložiť.
Začíname
28
››Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám
1 Stlačte a podržte tlačidlo Domov a prezrite si aplikácie,
ktoré ste nedávno otvorili.
2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
››Používanie správcu úloh
Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete
spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť
zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú
spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončite
nepotrebné programy pomocou správcu úloh.
1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií
a vyberte Správca úloh → Aktívne aplikácie.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií
vo vašom zariadení.
2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte Koniec.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte Ukončiť
všetky.
Prispôsobenie si zariadenia
Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho
upravíte podľa svojich potrieb.
››Nastavenie aktuálneho času a dátumu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Dátum a čas.
2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.
››Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zvuk → Zvukový výber.
Začíname
29
››Nastavenie hlasitosti zvonenia
Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte
hlasitosť zvonenia.
››Prepnutie do tichého režimu
Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu
z nasledujúcich možností:
●● Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte
→ Kláv. a ťuknite a podržte .
●● Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte možnosť Tichý
režim.
Zariadenie v Tichom režime môžete nastaviť tak, aby vás
upozornilo na rôzne udalosti. Na základnej obrazovke
otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia → Zvuk
→ Vibrácia → Vždy alebo Iba v tichom režime. Keď
prepnete na Tichý režim,
sa zobrazí namiesto .
››Zmena zvonenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zvuk → Zvonenie telefónu.
2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvoľte OK.
››Aktivácia animácií pri prepínaní okien
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zobrazenie → Animácia → Niektoré
animácie alebo Všetky animácie.
Začíname
30
››Voľba pozadia pre základnú obrazovku
1 V režime nečinnosti stlačte [ ] → Pozadie → voľba.
2 Zvoľte obrázok.
3 Zvoľte Uložiť alebo Nastaviť tapetu.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne
použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných
so zariadením.
››Nastavenie jasu displeja
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zobrazenie → Jas.
2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
3 Zvoľte OK.
Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo
zariadenie spotrebuje energiu batérie.
››Nastavte zámok obrazovky
Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť aktivovaním funkcie
uzamknutia obrazovky. Vaše zariadenie pri každom zapnutí
alebo odblokovaní dotykovej obrazovky vyžaduje kód
odomknutia.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste
zariadenie so servisného strediska Samsung a resetujte
ho.
●● Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu
hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne
poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.
●●
Začíname
31
Nastavenie odomykacieho vzoru
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → Vzor.
2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvoľte
Ďalší.
3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov
a vyberte Pokračovať.
4 Nakreslite vzor znovu a vyberte Potvrdiť.
Nastavenie odomykacieho PIN kódu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → PIN.
2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte Pokračovať.
3 Zadajte PIN opätovne a vyberte OK.
Nastavenie hesla odomknutia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nastaviť
zamknutie obrazovky → Heslo.
2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte Pokračovať.
3 Zadajte heslo opätovne a vyberte OK.
Začíname
32
››Uzamknutie karty SIM alebo USIM
Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného
identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM
alebo USIM.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nastaviť
uzamknutie karty SIM → Uzamknúť kartu SIM.
2 Zadajte kód PIN a zvoľte OK.
Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN
zakaždým, keď zariadenie zapnete.
Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/
USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM
odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu
PIN (PIN unlock key – PUK).
●● Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho
kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby
ju odblokoval.
●●
››Aktivácia funkcie Nájdi môj telefón
Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM,
funkcia Nájdi môj telefón automaticky odošle kontaktné číslo
určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a
získať ho späť.
Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung,
aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.
1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Upoz. na
zmenu karty SIM.
2 Prečítajte si Obchodné podmienky a vyberte Akceptovať.
Začíname
33
3 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung
a vyberte Sign in.
Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte Registrovať sa.
4 Vyberte Príjemcovia upoz. správy.
5 Opätovne zadajte heslo svojho konta Samsung a vyberte
OK.
6 Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +).
7 Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.
8 Zvoľte Hotovo.
Zadávanie textu
Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici
alebo ich ručne napísať na displej.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste
mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na
jeden z podporovaných jazykov. ► str. 130
››Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole
pre zadávanie textu a podržte, a zvoľte Spôsob zadávania →
typ klávesnice (klávesnica Samsung alebo Swype).
››Zadávanie textu pomocou klávesnice
Samsung
1 Vyberte
→ Typy klávesnice na výšku a vyberte spôsob
zadania textu.
Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu
tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo
pomocou ručného písania.
2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo
písaním na obrazovku.
Začíname
34
Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:
5
6
7
8
1
2
3
4
Číslo
Funkcia
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak
2
Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov
a režimom ABC.
3
Zmena spôsobu zadávania textu; zmena typu
klávesnice (ťuknutím a podržaním).
4
Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná
iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu pre
klávesnicu spoločnosti Samsung.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v
závislosti od zvoleného jazyka.
5
Vymazanie zadaných údajov
6
Začatie nového riadka
7
Vloženie bodky; otvorenie panelu symbolov
(stlačením a podržaním).
8
Vloženie medzery
Funkcie tohto tlačidla sa môžu líšiť podľa
vášho poskytovateľa služieb.
Začíname
35
››Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype
1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku
bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
2 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.
3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.
4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením
.
Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo zo
zoznamu, ktorý sa objaví.
5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšte požadovaný text.
●●
●●
Môžete tiež ťukať na tlačidlá a zadať text.
Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla,
ťuknite a podržte toto tlačidlo. Ak ťuknete a podržíte
tlačidlo kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete
zadávať špeciálne znaky a symboly.
Začíname
36
Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:
Číslo
1
5
2
3
4
6
7
8
Funkcia
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak
2
Vloženie odporúčaného slova alebo pridanie
nového slova do slovníka; otvorenie nastavenia
klávesnice (ťuknutím a podržaním).
3
Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov
a režimom ABC/čísel.
4
Zmena jazyka.
5
Vymazanie zadaných údajov
6
Začatie nového riadka
7
Zadanie textu hlasom.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v
závislosti od zvoleného jazyka.
8
Vloženie medzery
Začíname
37
››Skopírovanie a vloženie textu
Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a
text použiť v iných aplikáciách.
1 Umiestnite kurzor na text, ktorý chcete skopírovať.
2 Zvoľte .
3 Zvoľte Vybrať slovo alebo Vybrať všetky.
4 Ak chcete vybrať požadovaný text, stlačte alebo .
5 Zvoľte Kopírovať pre skopírovanie alebo Vystrihnúť pre
vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
6 V inej aplikácii umiestnite kurzor na požadované miesto,
kam chcete vložiť text.
7 Zvolením
poľa.
→ Vložiť vložte text zo schránky do textového
Začíname
38
Sťahovanie aplikácií z obchodu Android
Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho
funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií.
Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob
nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●● Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých
aplikácií do vnútornej pamäte. Ak chcete súbory uložiť
na pamäťovú kartu, pripojte zariadenie k počítaču
a skopírujte ich z internej pamäte na pamäťovú kartu.
●●
››Inštalácia aplikácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Market.
2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvoľte Áno.
3 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.
››Odinštalovanie aplikácie
1 Z domácej obrazovky obchodu Android vyberte Moje
aplikácie.
2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
3 Zvoľte Odinštalovať → OK.
Začíname
39
Sťahovanie súborov z webu
Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré
môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili,
sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.
Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital
Rights Management na ochranu autorských práv. Táto
ochrana môže zabraňovať stiahnutiu, kopírovaniu,
upravovaniu alebo prenášaniu niektorých súborov.
Stiahnutie súborov z webu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Internet.
2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.
Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových
stránok než obchodu Android, musíte zvoliť Nastavenia →
Aplikácie → Neznáme zdroje → OK.
Synchronizácia dát
Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi,
zálohovať ich alebo obnovovať.
Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené
k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická
synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia
v zariadení, a obrátene.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Začíname
40
››Nastavenie konta na serveri
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
2 Zvoľte Pridať konto → typ konta.
3 Podľa zobrazených pokynov dokončite nastavenie konta.
››Aktivácia automatickej synchronizácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
2 Zvoľte Automatická synchronizácia.
3 Zvoľte účet.
4 Zvoľte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.
Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie
vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej
aplikácie.
››Ručná synchronizácia údajov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
2 Zvoľte účet.
3 Vyberte Synchronizovať. Zariadenie začne
so synchronizáciou vybraných údajov.
Začíname
41
Komunikácia
Volanie
Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak
je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb
dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie
funkcií týkajúcich sa telefonovania.
››Uskutočnenie alebo príjem hovoru
Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie
hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.
Keď zapnete snímač priblíženia, vaše zariadenie sa
automaticky vypne a uzamkne dotykovú obrazovku,
aby predišlo náhodným vstupom, keď držíte zariadenie
blízko svojej tváre. ► str. 124
●● Statická elektrina z vášho tela alebo oblečenia sa môže
počas hovoru rušiť s bezdotykovým snímačom.
●●
Uskutočnenie hovoru
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kláv. a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
uskutočnite hovor.
1 Zvolením
2 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
→
Na uloženie často používaných čísel použite telefónny
zoznam. ► str. 76
●● Ak chcete rýchlo zobraziť záznamy hovorov, aby ste
mohli vytáčať posledné volané čísla, zvoľte →
Denníky.
●●
Komunikácia
42
Príjem hovoru
1 Pri prichádzajúcom hovore potiahnite symbol
v
ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu.
Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla
hlasitosti.
2 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
Odmietnutie hovoru
Pri prichádzajúcom hovore potiahnite symbol
v
ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu. Volajúci
začuje obsadzovací tón.
Volanie na medzinárodné číslo
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kláv. a ťuknutím a podržaním 0 vložte znak +.
2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo
krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom
zvolením
číslo vytočte.
››Používanie slúchadiel
Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať
a prijímať hovory „bez rúk“:
●● Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
●● Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo
slúchadiel.
●● Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť
podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
●● Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.
Komunikácia
43
→
››Používanie volieb počas hovoru
Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:
●● Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti
smerom hore alebo dole.
●● Ak chcete hovor podržať, zvoľte
. Ak chcete podržaný
hovor obnoviť, zvoľte .
●● Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvoľte Pridať hovor a vytočte
nové číslo.
●● Keď chcete odpovedať na druhý hovor, potiahnite symbol
v ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu,
keď sa ozve vyčkávací tón. Zariadenie sa opýta, či chcete
prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu
používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
●● Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvoľte Klávesnica.
●● Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením Reprod.
V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie
hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s
ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu
dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.
Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla
počuť, zvoľte Stlmiť.
●● Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou
súpravy Bluetooth, zvoľte Headset.
●● Telefónny zoznam otvoríte stlačením [
] → Kontakty.
●● Poznámku môžete pridať stlačením [
] → Poznámka.
●● Zvolením Prepnúť môžete medzi hovormi prepínať.
●● Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo
prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvoľte
Zlúčiť. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov.
Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať
službu konferenčný hovor.
●●
Komunikácia
44
››Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných
hovorov
Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste
neodpovedali. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru,
otvorte panel oznámení a zvoľte zmeškaný hovor.
››Používanie ďalších funkcií
Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania,
napr. automatické odmietanie, režim čísel pevné voľby (FDN)
alebo presmerovanie či blokovanie hovorov.
Nastavenie automatického odmietnutia
Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel,
použite automatické odmietanie. Ak chcete aktivovať
automatické odmietanie a nastaviť zoznam automatického
odmietnutia,
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Hovor → Odmietnutie hovoru.
2 Vyberte Režim automatického odmietnutia → možnosť.
Voľba
Funkcia
Všetky čísla
Odmietnuť všetky hovory.
Odmietnuť hovory z telefónnych čísel,
Autom.
ktoré sú v zozname automatického
odmietané čísla
odmietnutia.
3 Zvoľte Zoznam automatického odmietnutia.
4 Zvoľte Pridať a zadajte telefónne číslo.
5 Vyberte Kritériá zhody → voľba (ak je to nutné).
6 Zvoľte Uložiť.
7 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 6.
Komunikácia
45
Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling
Number – FDN)
V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce
hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia
režimu FDN:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Hovor → Ďalšie nastavenia → Čisla
pevného telefónneho zoznam → Povoliť pevný
telefónny zoznam.
2 Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou
a vyberte OK.
3 Zvoľte Pevný telefónny zoznam a pridajte kontakty, ktoré
chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.
Nastavenie presmerovania hovorov
Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva
prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je
možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste
schopný prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste
mimo dosahu siete.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Hovor → Presmerovanie hovorov.
2 Zvoľte podmienku.
3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte
Povoliť.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
Nastavenie blokovania hovorov
Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete
obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z
vášho zariadenia.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Hovor → Ďalšie nastavenia → Blokovanie
hovorov → typ hovoru.
Komunikácia
46
2 Vyberte možnosť blokovanie hovorov.
3 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvoľte OK.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
Nastavenie čakajúceho hovoru
Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na
prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Hovor → Ďalšie nastavenia → Čakajúci
hovor. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
››Zobrazenie denníkov hovorov
Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať
podľa ich typu.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Denníky.
→
2 Stlačte [
] → Zobraziť podľa → voľba spôsobu
zoradenia záznamov hovorov.
Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po
kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo
odoslať správu.
3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať
naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu.
Komunikácia
47
Správy
Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne
(MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať
správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.
Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu
byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené.
Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa
služieb.
››Odoslanie textovej správy
1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2 Vyberte Nová správa.
3 Pridajte príjemcov správy.
.
Manuálne napíšte telefónne čísla, oddeľte ich lomítkom
alebo čiarkou.
●● Telefónne čísla vyberte zo zoznamu výberom
.
●●
4 Vyberte Ťuknutím zad. správu a napíšte text svojej správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [
5 Zvolením Odoslať správu odošlite.
] → Vložiť smajlika.
››Odoslanie multimediálnej správy
1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2 Vyberte Nová správa.
Komunikácia
48
.
3 Pridajte príjemcov správy.
Manuálne napíšte telefónne čísla alebo e-mailové adresy,
oddeľte ich lomítkom alebo čiarkou.
●● Telefónne čísla alebo e-mailové adresy vyberte zo
zoznamu výberom
.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie
na multimediálnu.
●●
4 Stlačte [ ] → Pridať predmet a napíšte predmet správy.
5 Vyberte Ťuknutím zad. správu a napíšte text svojej správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [
6 Zvoľte
] → Vložiť smajlika.
a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú
fotografiu, video alebo zvukový klip.
7 Zvolením Odoslať správu odošlite.
››Zobrazenie textovej alebo multimediálnej
správy
1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne
ako v aplikácii messenger.
2 Zvoľte kontakt.
3 Pre multimediálnu správu vyberte správu na prezretie
podrobností.
Komunikácia
49
››Vypočutie správ v hlasovej pošte
Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server
hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže
zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a
vypočutie hlasových správ:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kláv. a potom ťuknite a podržte 1.
→
2 Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.
Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv
uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ
služieb.
Google Mail
Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete
sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa
zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový
počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia
tučne.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●● Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak,
záleží od poskytovateľa vašich služieb.
●●
››Odoslanie e-mailovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Gmail.
2 Stlačte [
] → Napísať správu.
Komunikácia
50
3 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
4 Zadajte predmet a text správy.
5 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [
Priložiť súbor → súbor.
6 Zvolením
]→
správu odošlite.
››Čítanie e-mailových správ
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Gmail.
2 Zvoľte e-mailovú správu.
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
●● Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte
.
●● Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvoľte
→
Odpov. všetkým.
●● Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte
→
Poslať ďalej.
●● Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte
.
●● Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte Otvoriť. Ak ju chcete
uložiť do pamäte, zvoľte Stiahnuť.
●● Ak chcete správu archivovať, zvoľte Archivovať.
●● Ak chcete správu odstrániť, zvoľte Odstrániť.
●● Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu,
vyberte
alebo
.
››Usporiadanie e-mailov podľa označenia
E-maily si môžete usporiadať ich označením. Správy potom
môžete filtrovať podľa označenia.
Komunikácia
51
Pridanie označenia k správe
1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu
a podržte.
2 Zvoľte Zmeniť menovky.
3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte OK.
Filtrovanie správ
1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [
menovky.
] → Prejsť na
2 Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobraziť.
E-mail
Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou
vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.
››Nastavenie e-mailového konta
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
E-mail.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
3 Vyberte Ďalší (pre všeobecný e-mailový účet, ako napríklad
Google Mail a Yahoo) alebo Manuálne nastavenie(pre
firemné e-mailové účty).
4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu
do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dve e-mailové kontá,
môžete medzi nimi prepínať. Zvoľte názov konta v ľavom
hornom rohu obrazovky a zvoľte, z ktorého konta chcete
stiahnuť správy.
Komunikácia
52
››Odoslanie e-mailovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
E-mail → e-mailové konto.
2 Zvoľte .
3 Pridajte príjemcov správy.
Ručne zadajte e-mailové adresy, pričom ich oddeľujte
bodkočiarkou alebo stlačením potvrdzujúceho tlačidla.
●● E-mailové adresy vyberte zo zoznamu výberom
.
●● Ak chcete pridať viac príjemcov, stlačte [
] → Pridať
polia Kópia a Skrytá kópia.
●●
4 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
5 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
6 Zvoľte Priložiť a pripojte súbor.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú
fotografiu, video alebo zvukový klip.
Chránené (DRM) súbory nemôžete pripojiť.
7 Zvolením Odoslať správu odošlite.
Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez
signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokým
nebude pripojenie k dispozícii.
››Zobrazenie e-mailovej správy
Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým
načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť
k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní
e-mailov ich môžete prezerať v režime offline.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
E-mail → e-mailové konto.
2 Stlačením [
] → Obnoviť aktualizujte priečinok správ.
Komunikácia
53
3 Zvoľte e-mailovú správu.
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
●● Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu,
vyberte
alebo
.
●● Ak chcete presunúť správu do iných adresárov, vyberte
.
●● Ak chcete správu odstrániť, vyberte
.
●● Ak chcete na správu odpovedať, vyberte
→ Odpoved.
●● Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte
→
Preposlať.
●● Ak si chcete pozrieť prílohu, vyberte
→ prílohu. Ak ho
chcete uložiť do zariadenia, vyberte .
Talk
Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou
alebo priateľmi.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Pridanie osôb do zoznamu priateľov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte Talk.
Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše
kontakty Google Talk.
2 Stlačte [ ] → Pridať priateľa.
3 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvoľte Odoslať
pozvánku.
Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich
priateľov.
Komunikácia
54
››Začiatok konverzácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte Talk.
2 Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka
konverzácie.
3 Zadajte text správy a zvoľte Odoslať.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [
smajlika.
] → Ďalšie → Vložiť
4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte
[
] → Prepnúť rozhovor.
5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [
rozhovor.
] → Ukončiť
ChatON
Naučte sa komunikovať s priateľmi a rodinou pomocou služby
ChatON. Táto služba odosielania okamžitých správ je založená
na mobilných telefónnych číslach, bez ohľadu na typ zariadenia
alebo operačného systému. Počas komunikácie s vašimi
kontaktmi môžete posielať rôzne multimediálne súbory a
údaje, napríklad fotografie, videá, čísla kontaktov a animované
správy.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
ChatON.
2 Pri prvom spustení tejto aplikácie zvoľte OK → región →
Next.
3 Pri prvom spustení tejto aplikácie si prečítajte podmienky a
vyberte Akceptovať.
4 Podľa zobrazených pokynov dokončite nastavenie konta.
5 Okamžite môžete chatovať so svojimi kamarátmi a rodinou.
Komunikácia
55
Social Hub
Získajte informácie o prístupe k aplikácii Social Hub™,
zabudovanej komunikačnej aplikácie pre služby sociálnych
sietí (SNS), e-maily alebo správy. Viac informácií nájdete na
socialhub.samsungapps.com.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Social Hub.
2 Pri prvom spustení tejto aplikácie pridajte konto alebo
preskočte tento krok a nastavte ho neskôr.
3 Vyberte kategóriu.
4 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.
Komunikácia
56
Zábava
Fotoaparát
Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá.
Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení
2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v maximálnom
rozlíšení 640 x 480 pixlov.
Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní
na šírku.
●● Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony
v hľadáčiku.
●● Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky
vypne.
●● V závislosti od snímanej scény alebo podmienok
snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok)
môže líšiť.
●●
››Fotografovanie
1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Fotoaparát a zapnite fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho držali na šírku.
3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované
úpravy.
Zábava
57
1
6
2
3
7
4
5
Číslo
8
Funkcia
1
Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu
●●
: Rozlíšenie
●●
: Typ merania expozície
●●
: Počet fotografií, ktoré je možné
nasnímať (v závislosti od dostupnej
pamäte)
●●
: Umiestnenie úložiska
2
Zmena režimu fotenia
3
Zmena scénického režimu
4
Upravenie jasu.
5
Zmena nastavení fotoaparátu
6
Prepnutie na videokameru
7
Vytvorenie fotografie
8
Zobrazenie naposledy nasnímanej
fotografie.
Zábava
58
4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte
predmet.
Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri snímaní
s najvyšším rozlíšením.
5 Zvolením možnosti
nasnímajte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.
Nasnímané fotografie zobrazíte výberom možnosti .
●● Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
●● Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a
roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte
prstami smerom k sebe. Môžete vybrať aj položku alebo
alebo môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
●● Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte Zdieľať.
●● Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok
ID volajúceho ku kontaktu, zvoľte Nastaviť ako.
●● Ak chcete fotografiu vymazať, zvoľte Odstrániť.
››Vytváranie fotografií s voľbami
prednastavenými pre rôzne scény
Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre
rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim
zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.
Napríklad keď fotíte v noci, zvoľte nočný režim, ktorý používa
predĺžený čas expozície.
1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Fotoaparát a zapnite fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho držali na šírku.
3 Zvoľte
→ scéna.
Zábava
59
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvolením možnosti nasnímajte fotografiu.
››Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu
Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám
vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.
1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Fotoaparát a zapnite fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho držali na šírku.
3 Zvoľte → Detekcia úsmevu.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
6 Zvoľte .
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy.
Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.
››Vytvorenie série fotografií
Môžete jednoducho vytvoriť sériu fotografií pohybujúcich sa
objektov. Je to užitočné pri fotografovaní detí pri hre alebo
športovej udalosti.
1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Fotoaparát a zapnite fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho držali na šírku.
3 Zvoľte → Sériové.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Ťuknite na symbol a podržte. Fotoaparát bude snímať
zábery, až kým tlačidlo neuvoľníte.
Zábava
60
››Vytvorenie panoramatickej fotografie
Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé
panoramatické snímky. Tento režim je vhodný
na fotografovanie krajiny.
1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Fotoaparát a zapnite fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho držali na šírku.
3 Zvoľte → Panoráma.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvolením možnosti odfotografujte prvú fotografiu.
6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere
a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát
automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
7 Opakovaním kroku 6 dokončite panoramatickú snímku.
››Prispôsobenie nastavení fotoaparátu
Pred vytváraním snímok zvolením
nasledujúce voľby:
→
upravte
Voľba
Funkcia
Časovač
Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením
fotografie
Rozlíšenie
Zmena rozlíšenia
Vyváženie
bielej
Úprava vyváženia farieb s ohľadom
na svetelné podmienky
Zábava
61
Voľba
Funkcia
Efekty
Použitie špeciálneho efektu, napríklad
hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Meranie
Voľba spôsobu merania expozície
Kvalita obrázka
Nastavenie úrovne kvality fotografií
Pred fotografovaním vyberte možnosti
nasledujúce nastavenia:
→
a upravte
Nastavenie
Funkcia
Vodiace čiary
Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke
ukážky
Prezrieť
Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval
vytvorenú snímku.
GPS
Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií
zahrnul údaje o polohe.
●● Ak chcete zlepšiť príjem signálu
GPS, snažte sa nefotografovať
na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami,
v nízko položených oblastiach či za
zlého počasia.
●● Údaj o vašej polohe sa môže
zobraziť na fotografiách, keď ich
nahráte na web. Ak tomu chcete
predísť, deaktivujte nastavenie
označovania GPS.
Zvuk spúšte
Nastavte fotoaparát tak, aby pri zachytení
snímky spúšť vydala zvuk.
Úložisko
Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie
vytvorených fotografií
Vynulovať
Vyresetovanie menu a volieb snímania
Zábava
62
››Nahrávanie videozáznamu
1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Fotoaparát a zapnite fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho držali na šírku.
3 Zvolením prepnite na videokameru.
4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované
úpravy.
1
2
5
6
3
4
Číslo
7
Funkcia
1
Kontrola stavu a nastavení videokamery.
●●
: Rozlíšenie
●●
: Max. dĺžka videa, ktoré je
možné nahrať (v závislosti od dostupnej
pamäte)
●●
: Umiestnenie úložiska
2
Zmena režimu nahrávania (ak chcete video
priložiť k multimediálnej správe alebo
normálne uložiť).
3
Upravenie jasu.
4
Zmena nastavení videokamery.
5
Prepnutie na fotoaparát.
6
Nahrávanie videa.
7
Pozrite si video, ktoré ste nahrali naposledy.
Zábava
63
5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte
predmet.
Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri nahrávaní
s najvyšším rozlíšením.
6 Zvolením
7 Zvolením
spustite nahrávanie.
nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.
Videokamera možno nebude správne nahrávať videá
na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.
Po ukončení nahrávania videí vyberte možnosť , aby ste si
pozreli nahraté videá.
●● Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
●● Ak chcete video odoslať ostatným, zvoľte Zdieľať.
●● Video prehráte zvolením Prehrať.
●● Ak chcete video vymazať, zvoľte Odstrániť.
››Prispôsobenie nastavení videokamery
Pred nahraním videa zvolením
nasledovných možností:
→
vstúpite do
Voľba
Funkcia
Časovač
Voľba dĺžky odmlky pred spustením
nahrávania videa
Rozlíšenie
Zmena rozlíšenia
Vyváženie
bielej
Úprava vyváženia farieb s ohľadom
na svetelné podmienky
Efekty
Aplikovať špeciálny efekt.
Kvalita videa
Nastavenie úrovne kvality videí
Zábava
64
Pred vytváraním videa zvoľte
nastaveniam:
→
a prejdete k nasledujúcim
Nastavenie
Funkcia
Vodiace čiary
Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke
ukážky
Záznam zvuku
Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
Prezrieť
Nastavenie pre zobrazenie práve
vytvoreného videa
Úložisko
Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie
nahraných videí.
Vynulovať
Vynulovanie ponúk a volieb nahrávania.
Galéria
Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené
na pamäťovej karte.
››Podporované formáty súborov
Typ
Formát
Obrázok
●● Prípona:
bmp, gif, jpg, png, wbmp
●● Prípona:
3gp, mp4 Kodek: H.263, H.264,
Video
MPEG4
Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od
softvéru zariadenia.
●● Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa
pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
●● Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu
obsahu.
●● Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí
to od ich dekódovania.
●●
Zábava
65
››Zobrazenie fotografie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Galéria.
2 Zvoľte priečinok.
3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte
v pravom hornom rohu obrazovky.
alebo
4 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.
Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:
●● Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
●● Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a
roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte
prstami smerom k sebe. Môžete vybrať aj položku alebo
alebo môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
●● Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte Odoslať cez.
●● Ak chcete fotografiu vymazať, zvoľte Odstrániť.
●● Ak chcete fotografiu zdieľať s ostatnými, stlačte [
]→
Zdieľ. cez.
●● Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok
ID volajúceho ku kontaktu, stlačte [ ] → Nastiaviť ako.
●● Ak chcete použiť ďalšie funkcie v súvislosti s fotografiou,
stlačte [ ] → Ďalšie a použite nasledovné možnosti:
-- Tlač: Tlač fotografie prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo
USB. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami
spoločnosti Samsung.
-- Orezať: Vyrezanie obrázka z fotografie.
-- Otočiť doľava: Otočenie fotografie proti smeru chodu
hodinových ručičiek.
-- Otočiť doprava: Otočenie fotografie v smere chodu
hodinových ručičiek.
-- Prezentácia: Spustenie prezentácie vo zvolenom priečinku.
-- Premen.: Premenovanie súboru s fotografiou.
-- Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o fotografii.
Zábava
66
››Prehranie videa
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Galéria.
2 Zvoľte video (s ikonou ), ktoré chcete prehrať
3 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.
Videá
Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy
videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledujúce formáty:
3gp, mp4 (Kodek: MPEG4, H.263, H.264).
Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od
softvéru zariadenia.
●● Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa
pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
●● Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu
obsahu.
●● Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí
to od ich dekódovania.
●●
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Videá.
2 Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
3 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
Zábava
67
4 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:
Ikona
Funkcia
Zmena pomeru strán zobrazenia videa
Obnovenie prehrávania; preskočenie späť
(dvojitým ťuknutím); vyhľadávanie späť v
súbore (ťuknutím a podržaním).
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte.
Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v
súbore (dotykom a podržaním)
Aktivácia priestorového zvuku s 5,1 kanálmi,
keď sú pripojené slúchadlá.
Nastavenie hlasitosti
Hudba
Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu
s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby
podporuje nasledujúce formáty súborov: 3gp, mp4, mp3, ogg,
aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Kodek: MP3, Vorbis(OGG),
AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).
Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od
softvéru zariadenia.
●● Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa
pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
●● Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu
obsahu.
●● Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí
to od ich dekódovania.
●●
Zábava
68
››Uloženie hudobných súborov do zariadenia
Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú
kartu:
●● Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 84
●● Stiahnutie z počítača pomocou Samsung Kies. ► str. 106
●● Príjmom cez Bluetooth. ► str. 98
●● Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 107
››Prehrávanie hudby
Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo
na pamäťovú kartu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehrávač hudby.
2 Zvoľte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
5
2
3
6
7
8
4
Číslo
Funkcia
Aktivácia priestorového zvuku s 5,1 kanálmi,
keď sú pripojené slúchadlá.
1
2
1
Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
1.Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky
prehrávača.
Zábava
69
Číslo
3
Funkcia
1
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním
posúvača alebo ťuknutím naň.
4
Obnovenie prehrávania; preskočenie späť
(dvojitým ťuknutím); vyhľadávanie späť v
súbore (ťuknutím a podržaním).
5
Nastavenie hlasitosti
6
1
Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie
súboru alebo opakovanie všetkých súborov)
7
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte.
8
Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore
(dotykom a podržaním)
Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel.
Ak chcete spustiť prehrávač hudby v režime nečinnosti,
stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel. Stlačením tlačidla
na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
●● Systém SRS CS Headphone
™ poskytuje pri počúvaní
viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy,
priestorový zvuk 5,1 cez štandardné slúchadlá.
●● Systém WOW HD
™ výrazne vylepšuje kvalitu
prehrávania zvuku a ponúka dynamický 3D zvuk s
hlbokými basmi a maximálnou čistotou.
●●
1.Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky
prehrávača.
Zábava
70
››Vytvorenie zoznamu skladieb
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehrávač hudby.
2 Zvoľte Zoznamy skladieb.
3 Stlačte [ ] → Vytv.
4 Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvoľte Uložiť.
5 Zvoľte Pridať hudbu.
6 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte Pridať.
Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu
skladieb stlačením [ ] → Pridať do zoznamu skladieb.
››Pridanie skladieb do rýchleho zoznamu
Do rýchleho zoznamu môžete pridávať skladby a uložiť ich ako
zoznam skladieb. Počas prehrávania stlačením [ ] → Pridať
do rých. zozn. pridáte aktuálnu skladbu do rýchleho zoznamu.
Ak chcete prejsť do rýchleho zoznamu, na hlavnej obrazovke
prehrávača hudby zvoľte Zoznamy skladieb → Rýchly
zoznam. Ak chcete rýchly zoznam uložiť ako zoznam skladieb,
stlačte [ ] → Uložit ako zoznam skladieb.
››Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehrávač hudby.
2 Stlačte [
] → Nastavenia.
Zábava
71
3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak
prehrávač hudby:
Voľba
Funkcia
Ekvalizér
Voľba východiskového typu ekvalizéra
Zvukové efekty
Voľba zvukového efektu
Hudobné
menu
Voľba hudobných kategórií, ktoré
sa zobrazia na obrazovke hudobnej
knižnice.
Vizualizácia
Zobrazenie animovanej vizualizácie
počas prehrávania.
Texty piesní
Nastavenie zobrazovania textov piesní
počas prehrávania. Prehrávač hudby
podporuje len texty piesní so značkami.
Nastavenie automatického vypnutia
Automatické
hudobného prehrávača po určenom
vypnutie hudby
čase.
FM rádio
Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby
ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá,
ktoré slúžia ako rádiová anténa.
››Počúvanie FM rádia
1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
FM rádio.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Pri prvom zapnutí FM rádia sa spustí automatické
ladenie.
Zábava
72
3 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvoľte požadovanú stanicu
a stlačením [
] sa vráťte na obrazovku FM rádia.
4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
6
2
7
3
3
4
5
Číslo
Funkcia
1
Vyhľadávanie dostupných rozhlasových
staníc.
2
Dotykom môžete zadať frekvenciu
rozhlasovej stanice ručne.
3
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice
4
Jemné ladenie frekvencie.
5
Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do
zoznamu obľúbených
6
Nastavenie hlasitosti
7
Vypnite alebo zapnite FM rádio.
Zábava
73
››Automatické uloženie rozhlasovej stanice
1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte FM
rádio.
3 Stlačte [
] → Vyhľadať → voľba hľadania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
4 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvoľte požadovanú stanicu
a stlačením [
] sa vráťte na obrazovku FM rádia.
››Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu
obľúbených
1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte FM
rádio.
3 Zapnite FM rádio zvolením .
4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
5 Zvolením stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.
Môžete pridať názov rádiovej stanice alebo ju
odstrániť. Ťuknite a podržte rádiovú stanicu v zozname
najobľúbenejších a vyberte Odstrániť alebo
Premenovať.
Zábava
74
››Úprava nastavení FM rádia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte FM
rádio.
2 Stlačte [ ] → Nastavenia.
3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak FM
rádio:
Voľba
Funkcia
Prehrávanie
na pozadí
Nastavenie, či sa má FM rádio
prehrávať na pozadí počas používania
ostatných aplikácií. Ak je táto funkcia
zapnutá, môžete FM rádio ovládať z
panela oznámení.
Zobraziť ID
stanice
Nastavenie zobrazovania identifikácie
stanice na obrazovke FM rádia.
Identifikácie stanice sú k dispozícii iba
pri tých rozhlasových staniciach, ktoré
túto informáciu poskytujú.
Automatické
vypnutie rádia
Nastavenie, aby sa po určenom čase
FM rádio automaticky vyplo.
Zábava
75
Osobné informácie
Kontakty
Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných
alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať
mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla,
e-mailové adresy, narodeniny a iné.
››Vytvorenie kontaktu
1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2 Zvoľte .
3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do
ktorého chcete pridať účet.
4 Zadajte informácie o kontakte.
5 Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
→ Kláv.
2 Zadajte telefónne číslo.
3 Vyberte Pridať do kontaktov → Vytvoriť kontakt.
Osobné informácie
76
.
4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do
ktorého chcete pridať účet.
5 Zadajte informácie o kontakte.
6 Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
››Nájdenie kontaktu
1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
.
Prst môžete potiahnuť aj pozdĺž indexu na pravej strane
a rýchlo listovať v zozname.
3 Vyberte meno kontaktu.
Keď nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti.
●● Ak chcete volať danému kontaktu, vyberte telefónneho čísla.
●● Ak chcete odoslať správu, vyberte
.
●● Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte e-mailovú
adresu.
●● Ak chcete upraviť informácie o kontakte, stlačte [
]→
Upraviť.
●● Ak chcete nastaviť kontakt ako svoj najobľúbenejší, vyberte
.
››Nastavenie čísla rýchlej voľby
1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2 Stlačte [ ] → Ďalšie → Nastavenie rýchlej voľby.
3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.
4 Vyberte telefónne číslo (ak je to potrebné).
Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním
pozície čísla na obrazovke vytáčania.
Osobné informácie
77
.
››Vytvorenie vlastnej vizitky
1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2 Stlačte [ ] → Môj profil.
3 Zadajte svoje osobné údaje.
4 Zvoľte Uložiť.
.
Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k
e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.
››Vytvorenie skupiny kontaktov
Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero
kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite
vytvorením skupiny.
1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte
→ Skupiny.
2 Stlačte [ ] → Vytvoriť.
3 Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.
4 Vyberte Pridať člena, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať
do skupiny a vyberte Pridať.
5 Zvoľte Uložiť.
››Kopírovanie kontaktov
Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do
vášho zariadenia.
1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2 Stlačte [ ] → Import/Export → Importovať z karty
SIM.
3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte
Importovať.
Osobné informácie
78
.
Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo
USIM kartu.
1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2 Stlačte [ ] → Import/Export → Exportovať na kartu
.
SIM.
3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte Export
→ OK.
››Import alebo export kontaktov
Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej
karty vášho zariadenia.
1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2 Stlačte [ ] → Import/Export → Importovať z karty
.
SIM.
3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do
ktorého chcete pridať účet.
4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu,
viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte
OK.
5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte OK.
Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na
pamäťovú kartu,
1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2 Stlačte [ ] → Import/Export → Exportovať na kartu
SD.
3 Potvrďte stlačením OK.
Osobné informácie
79
.
Kalendár
Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné
udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú
dôležité udalosti.
››Vytvorenie udalosti
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalendár.
2 Vyberte Ťuknutím môžete vytvoriť udalosť alebo stlačte
[
] → Vytv.
3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4 Zvoľte Uložiť.
››Zobrazenie udalostí
Zmena zobrazenia kalendára:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalendár.
2 V hornej časti kalendára zvoľte režim zobrazenia.
Zobrazenie udalostí daného dátumu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalendár.
2 Zvoľte dátum v kalendári.
Ak chcete zobraziť určitý deň ručným zadaním dátumu,
stlačte [ ] → Prejsť na, zadajte dátum zvolením +
alebo - a zvoľte Nastaviť.
●● Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [
] → Dnes.
●●
3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.
Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [
Odoslať cez → voľba.
Osobné informácie
80
]→
››Vypnutie upozornenia na udalosť
Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom
čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.
1 Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky.
2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností
o udalosti.
3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, začiarknite
políčko vedľa požadovanej udalosti a zvoľte Odložiť alebo
Odmietnuť.
Poznámka
Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr
zobraziť.
››Vytvorenie poznámky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Poznámka.
2 Ak je tam uložená poznámky, vyberte Vytvoriť poznámku
alebo stlačte [
] → Vytv. a vytvorte poznámku.
3 Zadajte text a vyberte Uložiť.
››Prezeranie poznámok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Poznámka.
2 Stlačte [
] → Hľadať alebo stlačte a podržte [ ]
a vyhľadávajte v poznámkach (ak je to potrebné).
Osobné informácie
81
3 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
Ak chcete použiť ďalšie funkcie v súvislosti s poznámkou,
vyberte .
Voľba
Funkcia
Úprava poznámky.
Odstránenie poznámky.
Zmena farby poznámky.
Uzamknutie poznámky.
Tlač poznámky prostredníctvom pripojenia
WLAN. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s
tlačiarňami spoločnosti Samsung.
Poznámku môžete odoslať ostatným, a to ťuknutím
na ňu, podržaním a zvolením Odoslať → voľba.
●● Poznámku môžete nahrať na webovú stránku sociálnej
siete, a to ťuknutím na ňu, podržaním a zvolením
možnosti Ak. lok. soc. siete.
●●
Diktafón
Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.
››Nahranie hlasovej poznámky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Diktafón.
2 Zvolením Nahrať spustite nahrávanie.
3 Hovorte do mikrofónu.
Osobné informácie
82
4 Po skončení zvoľte Stop.
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
5 Ak chcete nahrať viac hlasových poznámok, vyberte
Nahrať opätovne.
››Prehranie hlasovej poznámky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Diktafón.
2 Vyberte Zozn.
3 Zvoľte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.
Hlasovú poznámku môžete poslať ostatným stlačením
[ ] → Zdieľať → možnosť.
Osobné informácie
83
Web
Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte
svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.
Internet
Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové
stránky.
Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže
byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate
od svojho poskytovateľa služieb.
●● V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu
webového prehliadača označené ináč.
●● Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
●●
››Prehliadanie webových stránok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením
Internet otvorte určenú domovskú stránku.
Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole
pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej
stránky (URL) a zvoľte .
2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich
tlačidiel:
1
2
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa
horeuvedená obrazovka môže líšiť.
Číslo
1
Funkcia
Zadanie webovej adresy požadovanej
stránky.
Web
84
Číslo
2
Funkcia
Otvorenie zoznamu uložených záložiek,
často navštevovaných stránok a histórie
stránok
Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce
voľby:
●● Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a
roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte
prstami smerom k sebe. Alebo môžete dvakrát ťuknúť na
obrazovku.
●● Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [
] → Nové okno.
●● Ak chcete zobraziť momentálne aktívne okná, stlačte
[ ] → Okná. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok
a prepínať medzi nimi.
●● Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte
[ ] → Obnoviť.
●● Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [
]→
Dopredu.
●● Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek,
stlačte [ ] → Pridať záložku.
●● Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu webovú stránku na
základnú obrazovku, stlačte [ ] → Ďalšie → Pridať odkaz
na dom. obr.
●● Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [
]→
Ďalšie → Hľadať na str.
●● Ak chcete zobraziť podrobnosti webovej stránky, stlačte [
]
→ Ďalšie → Informácie o stránke.
●● Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným,
stlačte [ ] → Ďalšie → Zdieľať stránku.
●● Ak chcete zobraziť históriu sťahovania, stlačte [
] → Ďalšie
→ Stiahnuté položky.
●● Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [
]→
Ďalšie → Nastavenia.
Web
85
●●
Ak chcete vytlačiť aktuálnu webovú stránku prostredníctvom
pripojenia WLAN, stlačte [ ] → Ďalšie → Tlač. Vaše
zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti
Samsung.
››Vyhľadávanie informácií hlasom
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Internet.
2 Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
3 Zvoľte a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace
s kľúčovým slovom.
››Pridanie obľúbených webových stránok
do záložiek
Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku
pridať ručne. Pridanie záložky:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Internet.
2 Zvoľte → Záložky.
3 Zvoľte Pridať.
4 Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
5 Zvoľte OK.
V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť
použiť nasledujúce možnosti:
●● Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte
Otvoriť.
●● Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvoľte
Otvoriť v novom okne.
Web
86
Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvoľte Upraviť
záložku.
●● Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku,
zvoľte Pridať odkaz na dom. obr.
●● Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným,
zvoľte Zdieľať prepoj.
●● Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvoľte
Kop. adr. odk.
●● Ak chcete záložku vymazať, zvoľte Vymazať záložku.
●● Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku
prehliadača, zvoľte Nast. ako domov. str.
●●
››Otváranie často navštevovaných stránok
alebo histórie stránok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Internet.
2 Zvoľte → Najnavštevovanejšie alebo História.
3 Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.
Výberom môžete pridávať internetové stránky do
zoznamu záložiek.
Mapy
Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej
určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá
alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Web
87
››Hľadanie konkrétneho miesta
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Mapy.
2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte OK.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
3 Stlačte [ ] → Hľadať.
4 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte
.
.
5 Vyberte umiestnenie, ktoré si chcete pozrieť podrobne.
Ak si chcete pozrieť zoznam všetkých výsledkov vášho
vyhľadávania, vyberte .
●● Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením
alebo
.
●● Ak chcete vyhľadať miesta vo vašom okolí, vyberte .
●● Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, vyberte
.
●● Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte
.
●● Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón
pri názve umiestnenia → .
●●
››Získanie trasy k určitému cieľu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Mapy.
2 Stlačte [ ] → Trasy.
3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zvoliť adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo
obľúbených miest, alebo ukázať polohu na mape, zvoľte
→ Kontakty, Bod na mape alebo Moje miesta.
Web
88
4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo)
a zvoľte Vyhľadať trasu.
Cesta je zobrazená na mape. Podľa toho, aký spôsob
cestovania ste zvolili, môžete vidieť viacero ciest. Výberom
cesty si o nej pozrite podrobnosti a zvoľte pre
zobrazenie cesty na mape.
5 Zvoľte alebo pre zobrazenie len určitej časti cesty.
6 Keď skončíte, vyberte [ ] → Vyčistiť mapu.
Zemepisná šírka
Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu
priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Zemepisná šírka.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
2 Vyberte
→ Vybrať z kontaktov alebo Pridať cez
e-mailovú adresu.
3 Vyberte priateľa, ktorého chcete pridať, alebo zadajte
e-mailovú adresu a vyberte Pridať priateľov.
4 Vyberte Áno.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať
polohu.
5 Stlačte [
] → Zobraziť mapu.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na
mape.
Web
89
Miesta
Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Miesta.
2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa
týkajú kategórie.
3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
4 Počas prezerania informácií sú k dispozícii nasledujúce
voľby:
●● Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte Mapa.
●● Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte Trasy.
●● Ak chcete zobraziť telefónne číslo miesta, vyberte Hovor.
Navigácia
Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde
a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.
Navigačné mapy, vaša súčasná pozícia a ďalšie
navigačné údaje sa môžu líšiť od skutočných
lokalizačných informácií. Vždy by ste mali dávať
pozor na podmienky cesty, dopravu, ako aj ďalšie
faktory, ktoré môžu mať vplyv na jazdu a počas jazdy
dodržiavať všetky bezpečnostné upozornenia a
nariadenia.
●● Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●●
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Navigácia.
Web
90
2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte Prijať.
3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných
spôsobov:
●● Vysloviť názov cieľa: Povedzte svoj cieľ trasy, ako
„Navigovať na cieľ trasy“.
●● Zadať cieľ trasy: Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej
klávesnice.
●● Kontakty.: Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich
kontaktoch.
●● Miesta s hviezdičkou: Vyberte cieľ trasy zo zoznamu
miest označených hviezdičkou.
4 Ak chcete používať navigačnú službu, postupujte podľa
obrazovkových pokynov.
YouTube
Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Sledovanie videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
YouTube.
2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte Akceptovať.
3 Vyberte video zo zoznamu.
Web
91
4 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
5 Ovládanie prehrávania pomocou ikon na obrazovke.
››Zdieľanie videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
YouTube.
2 Vyberte video.
3 Vyberte → možnosť.
››Nahrávanie videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
YouTube.
2 Stlačte [
] → Odovzdať a zvoľte video. Prejdite na krok 8.
zapnite
Ak chcete nahrať nové video, zvolením
fotoaparát.
3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho držali na šírku.
4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované
úpravy.
5 Zvolením spustite nahrávanie.
6 Zvolením nahrávanie zastavte.
7 Zvolením Uložiť uložte video, ktoré ste nahrali.
8 Zvoľte vaše konto Google, ak je prepojené so službou
YouTube. Môžete tiež zvoliť možnosť Add account a
vytvoriť si konto pre prihlásenie do služby YouTube.
9 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte Odovzdať.
Web
92
Dailymotion
Prostredníctvom služby Dailymotion môžete sledovať rozličné
videá.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Sledovanie videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Dailymotion.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte video zo zoznamu.
4 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
5 Ovládanie prehrávania pomocou ikon na obrazovke.
››Zdieľat videá
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Dailymotion.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte video zo zoznamu.
4 Počas prehrávania videa vyberte na obrazovke
možnosť.
Web
93
→
Samsung Apps
Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať
veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave
hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií
týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba
Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému
množstvu mobilnej zábavy.
Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne
optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte
úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte
lepším.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●● Bližšie informácie nájdete na adrese
www.samsungapps.com.
●●
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Samsung Apps.
2 Pri prvom spustení tejto aplikácie si prečítajte podmienky a
vyberte Prijať.
3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.
Obchod Play
Cez aplikáciu Obchod Play môžete sťahovať hry, zvonenia
a ostatné aplikácie.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Web
94
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Obchod Play.
2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte Prijať.
3 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 39
Správy & počasie
Naučte sa prezerať informácie o počasí a čítať si posledné
správy a ďalšie články.
››Pozrieť informácie o počasí
1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií
a vyberte Správy & počasie.
2 Vyberte Počasie na hornej strane obrazovky.
Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje
informácie o počasí.
Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie
v ďalších regiónoch. Stlačte [ ] → Nastavenia →
Nastavenia služby Weather a odstráňte začiarknutie
políčka Použiť moju polohu. Potom vyberte
umiestnenie v Nastaviť miesto.
››Čítanie nových článkov
1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií
a vyberte Správy & počasie.
2 Rolujte doľava k novým témam na hornej strane obrazovky.
3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.
Ak chcete pridávať témy správ, stlačte [ ] →
Nastavenia → Nastavenia služby News → Vybrať
témy správ.
Web
95
Pripojenia
Bluetooth
Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym
dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov
bez potreby fyzického pripojenia.
Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť
zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo
vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď
je každé v inej miestnosti.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu,
zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných
alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie
Bluetooth.
●● Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so
zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne
zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky,
môže byť prevádzkový dosah znížený.
●● Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované
alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia
byť so zariadením kompatibilné.
●●
››Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia Bluetooth.
2 Zvolením Bluetooth zapnite Bluetooth.
Pripojenia
96
››Nájdenie iných zariadení Bluetooth
a spárovanie s nimi
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia Bluetooth → Hľadať zariadenia.
2 Zvoľte zariadenie.
3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth
druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte OK. Alebo,
zvolením Prijať zosúlaďte kód PIN medzi vaším zariadením
a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN
alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá
dostupné služby.
Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo
súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN,
napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je
potrebné ho zadať.
››Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej
funkcie Bluetooth
1 Vyberte súbor alebo položku, ako je kontakt, poznámka
alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo
z priečinka Moje súbory.
2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Bluetooth.
Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu
dátumu.
3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.
Pripojenia
97
››Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie
Bluetooth
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia Bluetooth → Viditeľné.
Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia
Bluetooth počas určenej doby.
Môžete nastaviť dobu, počas ktorej je vaše zariadenie
viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth, výberom
možnosti Časový limit viditeľnosti.
2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte OK (ak je
to nutné).
3 Otvorte panel oznámení a výberom možnosti Prijať
potvrďte, že chcete prijať údaje zo zariadenia.
Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth.
Wi-Fi
Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou
sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti
(WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n.
K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na
ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo
bezdrôtové pripojenie.
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na použitie vo všetkých európskych krajinách:
Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez
obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku
nemôžu byť prevádzkované mimo budov.
Pripojenia
98
››Aktivácia funkcie Wi-Fi
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenia
siete Wi-Fi → Wi-Fi.
Funkcia Wi-Fi, ktorá je spustená na pozadí, vybíja batériu.
Aby ste šetrili energiu batérie, zapínajte túto funkciu iba v
prípade potreby.
››Vyhľadanie a pripojenie k prístupovému
bodu Wi-Fi
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi.
Zariadenie automaticky vyhľadáva dostupné prístupové
body Wi-Fi.
2 Zvoľte sieť v časti Siete Wi-Fi.
3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
4 Zvoľte Pripojiť.
››Pridanie prístupového bodu Wi-Fi ručne
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi → Pridať sieť Wi-Fi.
2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte
nastavenia zabezpečenia.
4 Zvoľte Uložiť.
Pripojenia
99
››Pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi
pomocou funkcie WPS (Wi-Fi Protected
Setup)
Prostredníctvom funkcie WPS sa môžete pripojiť
k zabezpečenej sieti.
Ak sa chcete pripojiť k prístupovému bodu Wi-Fi tlačidlom
WPS,
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi.
2 Zvoľte Pripojenie tlačidlom WPS.
3 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.
Ak sa chcete pripojiť k prístupovému bodu Wi-Fi
prostredníctvom funkcie WPS PIN,
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi.
2 Vyberte sieť indikovanú ikonou WPS a vyberte WPS PIN.
3 Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo
Štart.
Wi-Fi Direct
Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct na pripojenie dvoch
zariadení pomocou siete Wi-Fi bez potreby prístupového
bodu.
››Pripojenie vášho zariadenia k ďalšiemu
zariadeniu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi Direct → OK → Wi-Fi Direct.
2 Stlačte [
] → Vyhľadať.
Pripojenia
100
3 Vyberte zariadenie a potom vyberte Pripojiť.
Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie,
zariadenia sa spoja.
››Odosielanie údajov cez rozhranie Wi-Fi
1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad poznámku,
mediálny súbor alebo webovú adresu z príslušnej aplikácie
alebo z Moje súbory.
2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez rozhranie Wi-Fi.
Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu
dátumu.
3 Vyhľadajte a vyberte ďalšie zariadenie.
››Prijímanie údajov cez rozhranie Wi-Fi
Po výzve vyberte OK a potvrďte, že chcete prijímať údaje.
Prijaté údaje sa uložia do adresára Zdieľať cez Wi-Fi.
AllShare
Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network
Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory
medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete Wi-Fi.
Najprv musíte aktivovať funkciu Wi-Fi a pridať profil Wi-Fi.
► str. 99
››Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie
multimediálnych súborov
Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k
multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné
aktivovať zdieľanie médií.
Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach
DLNA.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
AllShare.
Pripojenia
101
2 Stlačte [ ] → Nastavenia.
3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:
Voľba
Funkcia
Meno
zariadenia
Zadanie názvu vášho zariadenia
predstavujúceho multimediálny server
Zdieľanie videá
Zapnutie zdieľania videa s inými DLNA
zariadeniami.
Zdieľať
fotografie
Zapnutie zdieľania obrázkov s inými
DLNA zariadeniami.
Zdieľať hudbu
Zapnutie zdieľania hudby s inými DLNA
zariadeniami.
Odoslať z iných Nastavenie, či prijať odosielané súbory
zariadení
z iných zariadení.
Predvolená
pamäť
Voľba predvoleného umiestnenia
v pamäti pre uloženie stiahnutých
multimediálnych súborov
Titulky
Nastavenie zobrazenia titulkov.
››Prehrávanie súborov na inom zariadení
DLNA
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
AllShare.
2 Vyberte Moje zariadenie.
3 Zvoľte kategóriu médií a súbor.
4 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny
súbor. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
5 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.
Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v
závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.
Pripojenia
102
››Prehrávanie súborov z jedného zariadenia
na inom
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
AllShare.
2 Vyberte Vzdial. zar.
Telefón automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
3 Zvoľte zariadenie predstavujúce multimediálny server – to,
ktoré obsahuje multimediálne súbory.
4 Zvoľte kategóriu médií a súbor.
5 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny
súbor.
Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.
Zdieľanie mobilnej siete
Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem,
alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné
zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho
zariadenia.
››Zdieľanie mobilnej siete vášho zariadenia cez
rozhranie Wi-Fi
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Zdieľ.
prip. a pren. prís.bod.
2 Vyberte Prenosný prístupový bod Wi-Fi → OK.
3 Vyberte Prenosný prístupový bod Wi-Fi → Áno na
aktiváciu funkcie zdieľania siete Wi-Fi.
Pripojenia
103
4 Vyberte Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi a konfigurujte
nastavenia siete na použitie vášho zariadenia ako
prístupového bodu.
Voľba
Funkcia
Sieť SSID
Pozrite si a upravte názov zariadenie,
ktoré bude zobrazené pre externé
zariadenia.
Zabezpečenie
Vyberte typ zabezpečenia.
5 Po skončení zvoľte Ulož.
6 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do
dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.
Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom
zariadení.
››Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez
USB
1 Použitím USB kábla pripojte multifunkčný konektor
na vašom zariadení k počítaču.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Zdieľ.
prip. a pren. prís.bod.
3 Vyberte Zdieľanie USB pripojenia a aktivujte funkciu
zdieľania USB pripojenia.
Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na
vašom počítači.
Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte
zaškrtnutie políčka Zdieľanie pripojenia USB.
Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť,
záleží od operačného systému počítača.
Pripojenia
104
GPS
Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového
systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné
služby.
Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše
zariadenie v nasledovných podmienkach:
●● medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo
vo vnútri budov.
●● v škaredom počasí
●● okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo
elektromagnetických polí
●● vo vozidle s protislnečnou ochranou
Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto
oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas
používania funkcií GPS.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Naučte sa aktivovať lokalizačné služby
Aby ste získali lokalozačné informácie a vyhľadali mapu, musíte
aktivovať lokalizačné služby.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiest. a zabezpečenie.
2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné
nastavenia.
Voľba
Funkcia
Použiť
bezdrôtové
siete
Nastavte, ak chcete zistiť vašu polohu
pomocou siete Wi-Fi alebo mobilných
sietí.
Použiť satelity
GPS
Nastavte ak chcete použiť GPS satelit
na objavenie vašej pozície.
Pripojenia
105
Voľba
Funkcia
Použiť
asistenciu
pomocou
snímačov
Nastavte, ak chcete použiť snímače
na rozšírenie umiestnenia chodca,
keď je zablokovaný GPS signál. Medzi
odhadmi snímača a aktuálneho
umiestnenia môžu byť odchýlky.
Spojenie s počítačom
Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou
USB kábla v režimoch pripojenia cez USB. Pripojením
zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo z a do
vášho zariadenia a používať program Samsung Kies.
››Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači
nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok
spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).
1 Použitím USB kábla pripojte multifunkčný konektor
na vašom zariadení k počítaču.
2 Dvakrát kliknite na ikonu programu Samsung Kies v
počítači, čím spustíte program program Samsung Kies.
3 Skopírujte súbory z počítača do telefónu.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu
Samsung Kies.
Pripojenia
106
››Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové
zariadenie
Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk
a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení
vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať
k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie
využiť ako čítačku pamäťových kariet.
Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako
vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.
1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu,
vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
2 Použitím USB kábla pripojte multifunkčný konektor
na vašom zariadení k počítaču.
3 Otvorte panel oznámení a vyberte USB Pripojenie →
Pripojiť ukl. priestor USB.
4 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
5 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
6 Po dokončení vyberte Odpojiť ukladací priestor od
počitača.
Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na
ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite
na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného
pamäťového zariadenia. Potom odpojte USB kábel od
počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata
dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie
karty.
Pripojenia
107
VPN pripojenia
Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť
sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako
napríklad internet.
Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na
internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na
internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí
informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho
poskytovateľa služieb.
››Nastavenie VPN pripojení
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia VPN → Pridať VPN.
2 Vyberte typ VPN.
3 Upravte informácie o pripojení.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu
VPN.
Voľba
Funkcia
Názov siete VPN Zadajte názov VPN servera.
Nastavenie
server VPN
Zadajte adresy IP VPN servera.
Povoliť
Šifrovanie
Nastavte na kódovanie VPN servera.
Nastaviť vopred
zdieľaný kľúč
IPsec
Zadajte IPSec predzdieľaný kľúč.
Povoliť Tajné
heslo L2TP
Nastavte na používanie tajného hesla
L2TP.
Nastaviť tajné
heslo L2TP
Zadajte tajné heslo L2TP.
Pripojenia
108
Voľba
Funkcia
Nast. použ.
certif.
Vyberte certifikát používateľa,
ktorý používa server VPN na vašu
identifikáciu. Certifikáty môžete
importovať z VPN servera, alebo si ich
môžete stiahnuť z internetu.
Nast. certifikát
CA
Vyberte oprávnenie certifikátu
(CA) pre certifikát, ktorý používa
server VPN na vašu identifikáciu.
Certifikáty môžete importovať z VPN
servera, alebo si ich môžete stiahnuť
z internetu.
Vyhľad. domény
DNS
Zadajte adresu názvu domény servera
(DNS).
4 Po skončení stlačte [
] → Uložiť.
››Pripojenie k domácej sieti
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia VPN.
2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte Pripoj.
Pripojenia
109
Nástroje
Hodiny
Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so
svetovým časom. Môžete používať aj stopky a časovač.
››Nastavenie nového upozornenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hodiny → Upozornenie.
2 Zvoľte Vytvoriť upozornenie alebo stlačte [
Vytvoriť.
]→
3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
Odškrtnite pole vedľa Inteligentný budík a aktivujte
simulované prírodné zvuky s obrazovkou alarmu pred
hlavným alarmom.
4 Po skončení zvoľte Uložiť.
››Vypnutie upozornenia
Keď zvoní upozornenie:
●● Ak chcete vypnúť upozornenie, potiahnite symbol
v
ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu.
●● Ak chcete, aby sa upozornenie znova opakovalo po určitom
čase, potiahnite symbol v ľubovoľnom smere, až kým
nedosiahne okraj kruhu.
Nástroje
110
››Odstránenie upozornenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hodiny → Upozornenie.
2 Stlačte [ ] → Odstrániť.
3 Zvoľte upozornenia, ktoré chcete odstrániť.
4 Zvoľte Odstrániť.
››Vytvorenie hodín so svetovým časom
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hodiny → Svetový čas.
2 Zvoľte Pridať mesto alebo stlačte [ ] → Pridať.
3 Zadajte názov mesta alebo zvoľte mesto zo zoznamu.
Ak chcete vybrať aktuálne mesto, zvoľte Aktuálne
umiestnenie.
4 Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.
Ak chcete na hodinách aplikovať letný čas, ťuknite
a podržte hodiny a vyberte Nastavenia letného času.
››Používanie stopiek
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hodiny → Stopky.
2 Zvolením Štart spustite stopky.
3 Zvolením Okruh zaznamenajte medzičasy.
4 Po skončení zvoľte Stop.
5 Zvolením Vynulov. vymažte zaznamenané časy.
Nástroje
111
››Používanie časovača
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hodiny → Časovač.
2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3 Zvolením Štart spustite odpočítavanie.
4 Keď uplynie doba časovača, potiahnite symbol
v
ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu.
Kalkulačka
Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom
zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.
››Vykonanie výpočtu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalkulačka.
2 Základné matematické operácie môžete vykonávať
pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu
kalkulačky.
Otočte zariadenie na zobrazenie na šírku a použite
kalkulačku. Ak ste deaktivovali automatické prepínanie
orientácie, stlačte [ ] → Vedecká kalkulačka.
››Zobrazenie histórie výpočtov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalkulačka.
2 Vykonajte výpočet.
3 Zvolením zatvorte klávesnicu kalkulačky.
Zobrazí sa história výpočtov.
4 Ak chcete históriu vymazať, stlačte [
históriu.
Nástroje
112
] → Vymazať
Stiahnutia
Naučte sa spravovať denníky súborov, ktoré ste si prevzali
z internetu.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Stiahnuté položky.
2 Vyberte adresár na stiahnutie.
3 Ak chcete otvoriť prevzatý súbor, vyberte záznam.
Ak chcete odstrániť záznam, odstráňte začiarknutie políčka
a potom vyberte Odstrániť.
Gestá
Naučte sa nastaviť gestá, aby ste mohli spúšťať aplikácie
alebo funkcie nakreslením priradeného gesta na základnej
obrazovke. Spúšťanie aplikácií pomocou gest je možné len v
režime Orange Home.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Gestá.
2 Vyberte gesto.
Zariadenie zobrazí spôsob nakreslenia vybratého gesta.
Ak je gesto už priradené ku skratke, môžete ju vynulovať
výberom možnosti Clear.
3 Vyberte možnosť Set shortcut → aplikácia alebo
kategória.
4 Vyberte aplikáciu alebo položku (v prípade potreby).
5 Zvoľte Hotovo.
Nástroje
113
Google Search
Môžete vyhľadávať aplikácie a údaje vo vašom zariadení
a špecifické údaje na internete.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Google Search.
2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
Ak chcete vyhľadať údaje hlasom, zvoľte
kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.
a vyslovte
3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.
Kies air
Kies air umožňuje pripojenie počítača k vášmu zariadeniu
pomocou rozhrania Wi-Fi. Z počítačového prehliadači si
môžete pozrieť a spravovať mediálne súbory, kontakty, správy
a ostatné údaje, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.
›› Prispôsobenie nastavení Kies air
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte Kies
air.
2 Stlačte [ ] → Nastavenia.
3 Zmeňte nasledovné možnosti:
Voľba
Funkcia
Meno
zariadenia
Zadanie názvu vášho zariadenia
predstavujúceho multimediálny server
Žiadosť o
prístup
Nastavte na prijímanie autorizačných
požiadaviek u iného zariadenia, keď je
vaše zariadenie pripojené k počítaču.
Aktivovať
viditeľnosť
Nastavenie viditeľnosti zariadenia na
počítači.
Časový limit
vypršal
Výber dĺžky času, ktorý zariadenie
počká pred ukončením pripojenia.
Nástroje
114
Voľba
Funkcia
Zamknúť
obsah
Výber typov dátumov, ktoré by sa
nemali zobraziť v prehliadači počítača.
Vynulovať
nastavenia
Vyresetovanie vašich nastavení na ich
predvolené továrenské hodnoty.
››Pripojenie počítača k vášmu zariadeniu
pomocou rozhrania Wi-Fi
1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Kies air → Štart.
2 Zadajte nternetovú adresu, ktorá je zobrazená v Kies air
v prehliadači na vašom počítači.
3 Vyberte Povoliť (ak je to potrebné).
Po pripojení uvidíte údaje svojho zariadenia na
internetovom prehliadači počítača.
4 Ak chcete ukončiť pripojenie, vyberte Stop.
Moje súbory
Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky,
videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené
na pamäťovej karte.
Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu
obsahu.
●● Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí
to od ich dekódovania.
●●
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Moje súbory.
2 Zvoľte priečinok.
Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte
Domov.
●● Ak sa chcete presunúť o jednu úroveň vyššie v štruktúre
priečinkov, zvoľte Hore.
●●
Nástroje
115
3 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.
V priečinku stlačte [ ], čím sa zobrazia nasledujúce voľby:
●● Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte Zdieľať.
●● Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvoľte Vytvoriť
priečinok.
●● Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvoľte
Odstrániť.
●● Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte Zobraziť podľa.
●● Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvoľte Zoradiť
podľa.
●● Ak chcete so súborom použiť ďalšie možnosti, napríklad
presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvoľte Ďalšie.
NFC
Vaše zariadenie umožňuje čítanie štítkov technológie NFC
(Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o
produktoch, napríklad webové adresy alebo servisné telefónne
čísla. Funkcia NFC je technológia vysokofrekvenčného
bezdrôtového pripojenia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje
mobilným zariadeniam čítať a zapisovať určité informácie, keď
sa nachádzajú v blízkosti štítku NFC. Pomocou tejto funkcie
môžete po prevzatí príslušných aplikácií uskutočňovať platby a
zakúpiť si cestovné doklady a vstupenky na rôzne podujatia.
Zadný kryt obsahuje vstavanú anténu NFC. So
zariadením zachádzajte opatrne, aby ste nepoškodili
anténu NFC.
››Aktivácia alebo deaktivácia funkcie NFC
V režime Menu vyberte možnosti Nastavenia → Bezdrôtové
pripojenia a sieť → NFC.
Nástroje
116
››Čítanie informácií zo štítku NFC
Po aktivovaní funkcie NFC bude zariadenie čítať informácie
o produktoch, keď ho umiestnite do blízkosti štítku NFC.
Dostupné informácie sa zobrazia na displeji.
Zariadenie nebude čítať štítky NFC počas hovorov alebo
pri vypnutom podsvietení.
››Zapisovanie informácií na štítky NFC
Na štítky NFC môžete zapisovať rôzne informácie, napríklad
telefónne čísla a webové adresy.
Ak chcete zapisovať informácie, umiestnite stred zadného
krytu do blízkosti štítku NFC. Po dokončení zapisovania sa na
displeji zariadenia zobrazí správa.
››Uskutočnenie platby pomocou funkcie NFC
Skôr ako budete môcť uskutočňovať platby pomocou funkcie
NFC, musíte sa zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať podrobnejšie
informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
Uskutočnenie platby pomocou funkcie NFC:
1 Priložte stred zadného krytu do blízkosti čítačky kariet NFC.
2 Po vyzvaní zadajte svoj kód PIN a znova priložte zariadenie
k čítačke (v prípade potreby).
Nástroje SIM
Využite množstvo ďalších služieb ponúkaných poskytovateľom
služieb. V závislosti od karty SIM alebo USIM môže byť táto
ponuka k dispozícii, ale pod iným označením.
V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nástroje SIM.
Nástroje
117
Správca úloh
Pomocou správcu úloh si môžete prezerať aktuálne spustené
aplikácie a informácie o pamäti.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Správca úloh.
2 Použite nasledujúce voľby:
Aktívne aplikácie: Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne
používaných aplikácií vo vašom zariadení.
●● Stiahnuté: Pozrite si celkové množstvo použitej pamäte
pre aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.
●● RAM: Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho
zariadenia.
●● Úložisko: Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho
zariadenia na pamäťovej karty.
●● Pomocník: Zobrazenie informácií v pomocníkovi o
predĺžení životnosti batérie a správcovi pamäte RAM.
●●
Služba ThinkFree Office
Naučte sa vytvárať a prezerať súbory s dokumentmi na
vašom zariadení. Ak ste si zriadili konto na webových službách
ThinkFree, môžete spravovať dokumenty online. Táto aplikácia
podporuje nasledujúce formáty súborov: doc, docx, txt, hwp,
rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.
››Vytvorenie nového dokumentu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
ThinkFree Office.
2 Pri prvom spustení prevezmite túto aplikáciu zo služby
Samsung Apps a nainštalujte ju do vášho zariadenia.
Nástroje
118
3 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vykonajte
potvrdenie výberom možnosti Prijať.
4 Vyberte Aktivovať teraz → Zatvoriť a aktivujte ThinkFree
Office.
5 Zvoľte Moje dokumenty.
6 Stlačte [ ] → Nový → typ dokumentu.
7 Zadajte názov dokumentu a zvoľte OK.
8 Upravte obsah dokumentu pomocou nástrojov v dolnej
časti obrazovky.
9 Po skončení úprav zvoľte
stlačte [
na paneli nástrojov alebo
] → Súbor → Uložiť.
››Zobrazenie a úprava dokumentov v zariadení
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
ThinkFree Office.
2 Zvoľte My Docs → dokument.
3 Vyberte typ kódovania textu (ak je to potrebné).
4 Zobrazte a upravte dokument podľa potreby.
Približovať alebo vzďaľovať obraz môžete pomocou
dvoch prstov; Dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich
k sebe priblížte alebo roztiahnite od seba.
●● Ak chcete otvoriť panel s nástrojmi na úpravu
dokumentu (súbor programu Word, textový súbor alebo
súbor programu Excel), stlačte [ ] → Upraviť.
●● Ak chcete vyhľadať text v dokumente, stlačte položky
[ ] → Hľadať.
●● Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, stlačte [
] → Režim
zobrazenia.
●● Ak chcete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie dokumentu,
stlačte [ ] → Priblížiť.
●●
Nástroje
119
●●
Ak chcete prispôsobiť nastavenia na zobrazenie alebo
upravovanie dokumentov, stlačte [ ] → Ďalšie →
Predvoľby.
5 Po dokončení úprav dokument uložte.
››Správa dokumentov online
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
ThinkFree Office.
2 Vyberte Online.
3 Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku
kontu a zvoľte Prihlásiť.
4 Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa
potreby.
Hlasové hľadanie
Naučte sa používať hlasom ovládanú funkciu na vytočenie
čísla, odosielanie správy, alebo vyhľadávanie polôh a hlasové
informácie.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hlasové vyhľadávanie.
2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte možnosť Áno,
aby ste mohli pri hľadaní používať lokalizačné informácie, a
potom nastavte, či aktivovať personalizované rozpoznanie
hlasu.
3 Vyslovte príkaz do mikrofónu.
4 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť (ak je to
potrebné).
Nástroje
120
Nastavenia
Otvorenie menu Nastavenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia.
2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
Bezdrôtové pripojenie a sieť
V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových
pripojení.
››Letový režim
Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete
využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.
››Nastavenia siete Wi-Fi
Wi-Fi: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi. ► str. 99
●● Sieťové oznámenie: Nastavenie zariadenia, aby upozornilo
na dostupnú otvorenú sieť.
●● Pripojenie tlačidlom WPS: Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou
tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup).
●● Pridať sieť Wi-Fi: Pridanie prístupových bodov Wi-Fi ručne.
●●
››Nastavenia Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct: Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na pripojenie
dvoch zariadení pomocou siete Wi-Fi bez potreby
prístupového bodu. ► str. 100
●● Meno zariadenia: Zobrazenie alebo úprava názvu vášho
zariadenia.
●● Stav: Pozretie stavu pripojenia.
●● Odopojiť Wi-Fi Direct: Pozrite si alebo upravte názov
svojho zariadenia.
●●
Nastavenia
121
››Kies cez Wi-Fi
Pripojenie vášho zariadenia k aplikácii Samsung Kies pomocou
siete Wi-Fi.
››Nastavenia Bluetooth
Bluetooth: Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtovej funkcie
Bluetooth. ► str. 96
●● Nažov zariadenia: Nastavenie názvu Bluetooth vášho
zariadenia.
●● Viditeľné: Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné
zariadenia Bluetooth.
●● Časový limit viditeľnosti: Nastavenie času, počas ktorého
bude vaše zariadenie viditeľné.
●● Hľadať zariadenia: Hľadanie dostupných zariadení
Bluetooth.
●●
››Zdieľ. prip. a pren. prís. bod
Zdieľanie USB pripojenia: Aktivujte funkciu zdieľania
USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho
zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení
k počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový
modem pre počítač. ► str. 104
●● Prenosný prístupový bod Wi-Fi:
-- Prenosný prístupový bod Wi-Fi: Aktivácia funkcie
zdieľania pripojenia Wi-Fi na zdieľanie pripojenia mobilnej
siete zariadenia s počítačmi alebo inými zariadeniami
pomocou funkcie Wi-Fi. ► str. 103
-- Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi: Konfigurácia nastavenia
siete pre zdieľanie pripojenia Wi-Fi.
●● Pomoc: Viac informácií o zdieľaní pripojenia USB a Wi-Fi.
●●
››Nastavenia VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam
(VPN). ► str. 108
Nastavenia
122
››NFC
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie NFC. ► str. 116
››Mobilné siete
Použiť paketové dáta: Nastavenie povolenia dátových sietí
s prepínaním paketov pre sieťové služby.
●● Dátový roaming: Nastavenie pripojenia zariadenia k inej
sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská
sieť.
●● Názvy prístupových bodov: Nastavenie názvov
prístupových bodov.
●● Režim siete: Vyberte typ siete.
●● Operátori sietí: Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete
pre roaming.
●●
Hovor
Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.
●● Odmietnutie hovoru: Automatické odoslanie zamietnutých
hovorov špecifikovaných telefónnych čísel. Do zoznamu
odmietaných môžete pridávať telefónne čísla. ► str. 45
●● Nast. správy o odmietnutí: Pridanie alebo upravenie správy,
ktorá bude odoslaná keď odmietnete hovor.
●● Upozornenie na hovor:
-- Tóny stavu hovoru: Aktivácia alebo deaktivácia tónu
spojenia hovoru, minútového oznámenia alebo ukončenia
hovoru.
-- Upozornenia počas hovoru: Nastavenie zariadenia na
upozorňovanie na udalosti počas hovoru.
●● Opdovedanie/ukončenie hovoru:
-- Tlačidlo prijatia hovoru: Nastavenie zariadenie na prijatie
hovorov stlačením domáceho tlačidla.
-- Automatická odpoveď: Nastavenie na automatické
odpovedanie po špecifikovanej dobe (dostupné iba ak je
pripojená náhlavná súprava).
Nastavenia
123
-- Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie zariadenia na
ukončenie hovoru po stlačení tlačidla napájania.
●● Zapnúť snímač priblíženia: Nastavenie zapnutia snímača
priblíženia počas hovoru.
●● Presmerovanie hovorov: Presmerovanie prichádzajúcich
hovorov na iné telefónne číslo.
●● Ďalšie nastavenia:
-- ID volajúceho: Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným
účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
-- Blokovanie hovorov: Blokovanie prichádzajúcich alebo
odchádzajúcich hovorov.
-- Čakajúci hovor: Povolenie upozornení na prichádzajúci
hovor pri prebiehajúcom hovore.
-- Automatické znovuvytáčanie: Aktivácia automatického
opakovaného vytáčania hovoru, ktorý nebol spojený alebo
bol prerušený.
-- Čisla pevného telefónneho zoznamu: Aktivácia alebo
deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory
obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou
SIM alebo USIM a reštartovať zariadenie.
●● Odkazová služba: Voľba vášho poskytovateľa služieb alebo
nastavenie iného poskytovateľa hlasovej pošty.
●● Hlasová schránka: Zadanie čísla pre prístup k hlasovej
pošte. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.
●● Tichý režim: Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky
zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
●● Vibrácia: Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri
istých príležitostiach.
●● Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia,
hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu
a upozorňujúce tóny zvonenia.
Nastavenia
124
Zvonenie telefónu: Voľba zvonenia pre prichádzajúce
hovory.
●● Vyzáňací tón oznámenia: Vyberte tón zvonenia, ktorý
vás upozorní na udalosti, ako sú prichádzajúce správy
a zmeškané hovory.
●● Zvukové tóny dotykov: Nastavenie zariadenia, aby pri
dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
●● Zvukový výber: Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri
výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
●● Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavte, aby sa ozval zvuk,
ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
●●
Zobrazenie
Zmena nastavení zobrazenia
●● Zobrazenie na obrazovke:
-- Štýl písma: Zmena typu písma pre text na displeji. Písma
môžete sťahovať z trhu Android zvolením Získať písma
online.
-- Úvodná obrazovka:
Pozadie: Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
-- Uzamknutá obrazovku:
Pozadie: Výber obrázku, ktorý sa zobrazí keď je uzamknutá
obrazovka.
Poloha hodín: Výber umiestnenia hodín na uzamknutej
obrazovke.
●● Jas: Nastavenie jasu displeja.
●● Automaticky otíčať obrazovku: Nastavenie automatického
otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
●● Animácia: Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní
okien.
Nastavenia
125
Časový limit obrazovky: Nastavenie odmlky, než zariadenie
vypne podsvietenie displeja.
●● Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie trvania
pre podsvietenie dotykového tlačidla.
●● Horizontálna kalibrácia: Kalibrovanie snímača zrýchlenia
na upravenie horizontálnej osi zariadenia, kvôli lepšiemu
rozpoznaniu pohybu.
●●
Šetrenie energie
Používateľské šetrenie energie: Automatické aktivovanie
režimu šetrenia energie pri slabej batérii.
●● Nastavenia používateľského šetrenia energie:
-- Režim šetrenia energie v: Výber úrovne batérie, pri ktorej
sa zariadenie automaticky prepne do režimu šetrenia
energie.
-- Vypnúť Wi-Fi: Deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia
Wi-Fi, keď zariadenie nie je pripojené k prístupovému
bodu Wi-Fi.
-- Vypnúť Bluetooth: Deaktivovanie funkcie Bluetooth ak ho
nepoužívate.
-- Vypnúť GPS: Deaktivovanie funkcie GPS ak ju nepoužívate.
-- Vypnúť synchronizáciu: Vypnutie funkcie synchronizácie,
ak sa zariadenie nesynchronizuje s webovým serverom.
-- Jas: Aktivovanie nastavenia jasu pre režim šetrenia energie.
-- Jas: Nastavenie jasu displeja.
-- Časový limit obrazovky: Nastavenie odmlky, než
zariadenie vypne podsvietenie displeja.
●● Získajte informácie o šetrení energie: Naučte sa znížiť
spotrebu batérie.
●●
Nastavenia
126
Umiestnenie a zabezpečenie
V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia
a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.
●● Použiť bezdrôtové siete: Nastavenie zisťovania vašej
polohy pomocou siete Wi-Fi alebo mobilných sietí.
●● Použiť satelity GPS: Nastavte ak chcete použiť GPS satelit
na objavenie vašej pozície.
●● Použitie asistenciu pomocou snímačov: Nastavte, ak
chcete použiť snímače na rozšírenie umiestnenia chodca,
keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača
a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.
●● Nast. zamknutie obrazovky: Nastavte bezpečnostný kód
uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto
možnosť sa zmení na Zmeniť uzamknutie obrazovky.
-- Žiadny: Deaktivovanie uzamknutia obrazovky
-- Vzor: Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
-- PIN: Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
-- Heslo: Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie
obrazovky.
●● Nastaviť uzamknutie karty SIM:
-- Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie
zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje
zadanie kódu PIN.
-- Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN potrebného pre prístup
k údajom na karte SIM/USIM.
●● Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia alebo deaktivácia
funkcie Nájdi môj telefón, ktorá pomáha lokalizovať vaše
zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne.
► str. 33
●● Príjemcovia upoz. správy: Pridanie alebo upravenie
príjemcov upozorňujúcej správy.
Nastavenia
127
Diaľkové ovládače: Nastavenie ovládania strateného
zariadenia diaľkovo prostredníctvom webovej stránky
www.samsungdive.com. Nastavenie povolenia ovládať vaše
zariadenie diaľkovo prostredníctvom internetu v prípade
jeho straty alebo krádeže. Táto funkcia bude aktivovaná
automaticky, keď sa prihlásite do konta Samsung a Google.
●● Viditeľné heslá: Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie
hesiel pri ich písaní.
●● Vyberte správcov zariadenia: Prezeranie administrátorov
nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať
administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy
k vášmu zariadeniu.
●● Použiť bezpečné poverenia: Používaním certifikátov
a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
●● Inšt. z ukl. priest. USB: Nainštalujte zakódované certifikáty,
ktoré sú uložené v USB pamäti.
●● Nastaviť heslo: Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup
k povereniam.
●● Vymazať ukladací priestor: Odstránenie všetkých poverení
zo zariadenia a nastavenie nového hesla.
●● Certificates: Zobrazenie certifikátov požadovaných pre
sieťové služby.
●●
Aplikácie
V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu
nainštalovaných aplikácií.
●● Neznáme zdroje: Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie
z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť
sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
●● Spravovať aplikácie: Zobrazenie zoznamu aplikácií
nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.
●● Spustené služby: Zobrazenie používaných služieb; po
otvorení ich môžete spravovať.
●● Využitie uklad. priestoru: Pozretie dostupnej pamäte
a použitej pamäte používanej aplikáciami vo vašom
zariadení.
Nastavenia
128
Používanie batérie: Pozretie množstva spotrebovanej
energie vašim zariadením.
●● Vývoj:
-- Ladenie zariadenia USB: Využíva sa pri vývoji aplikácií.
-- Zostať v prebudenom stave: Nastavenie zariadenia, aby
pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
-- Povoliť falošné umiestnenia: Umožnenie odosielania
údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca
umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji
aplikácií.
●● Samsung Apps: Voľba sieťového pripojenia (WLAN alebo
dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o
aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●●
Kontá a synchronizácia
V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej
synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.
●● Dátové pripojenie na pozadí: Zvoľte toto nastavenie pre
použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická
synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania
aplikácií.
●● Automatická synchronizácia: Zariadenie teraz bude
synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.
Súkromie
V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich
nastavení a dát.
●● Zálohovať moje údaje: Zálohovanie nastavení zariadenia zo
servera Google.
Nastavenia
129
Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia na obnovu
údajov aplikácií, ktoré ste si zálohovali pri inštalácii do vášho
zariadenia.
●● Obnoviť údaje od výrobcu: Vyresetovanie vašich nastavení
na ich predvolené továrenské hodnoty a vymazanie všetkých
vašich údajov.
●●
Úložisko
Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamäťovej
karty. Môžete tiež naformátovať pamäťovú kartu.
Formátovanie pamäťovej karty natrvalo vymaže všetky
údaje z pamäťovej karty.
Jazyk a klávesnica
V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.
››Vybrať jazyk
Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a
aplikácie.
››Vybrať metódu vstupu
Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.
››Swype
Nastavenie zariadenia na používanie klávesnice Swype.
●● Vybrať metódu vkladania: Zmena typu klávesnice.
●● Ako používať Swype: Pokyny pre zadávanie textu pomocou
klávesnice Swype.
Nastavenia
130
Osobné slovník: Nastavenie vlastného slovníka. Slová vo
vašom slovníku sa zobrazia ako návrhy na zadanie textu.
●● Predvoľby:
-- Zvukové efekty: Vyberte upozornenie, ak sa tam
nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak
dvakrát poklepete na slovo.
-- Vibrovať pri stlač: Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa
dotknete tlačidla.
-- Zobraziť tipy: Nastavenie zariadenia na automatické
zobrazovanie rád pre vaše činnosti, ak sú dostupné.
-- Automat. medzery: Nastavenie automatického vkladania
medzier medzi slová.
-- Aut. veľké písmená: Nastavenie automatickej zmeny
prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom
znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
-- Ukázať kompletnú čiaru: Nastavenie zobrazenia trasy
vášho ťahania na klávesnici.
-- Ponuka slov: Nastavenie zobrazenia návrhov slov počas
písania. Táto funkcia je dostupná iba pre anglický jazyk.
-- Rýchlosť vs. presnosť: Nastavenie pomeru rýchlosti
a presnosti.
-- Znovu nastaviť slovník Swype: Vymazanie slov, ktoré ste
pridali do slovníka.
-- Verzia: Zobrazenie informácií o verzii.
●● Jazykové možnosti: Voľba jazyka pre zadávanie textu.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste
mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na
jeden z podporovaných jazykov.
●●
Nastavenia
131
››Klávesnica Samsung
Nastavenie zariadenia na používanie klávesnice Samsung.
●● Typy klávesníc so zobrazením na výšku: Voľba
predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad pomocou
klávesnice QWERTY, tradičnej klávesnice alebo ručným
písaním na displej.
●● Jazyk zadávania: Voľba jazyka pre zadávanie textu.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste
mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na
jeden z podporovaných jazykov.
XT9: Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou
režimu prediktívneho zadávania.
●● XT9: Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad
automatického dokončovania, opravovania alebo
nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu
slov.
●● Posúvanie klávesnice: Aktivovanie alebo deaktivovanie
funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi
režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo
doprava v klávesnici.
●● Automatické veľké písmená: Nastavenie automatickej
zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom
interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo
výkričníku.
●● Nastavenia rukopisu: Prispôsobte si čas rozpoznania
v režime ručného písania.
●● Hlasový vstup: Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na
zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
●● Automatická bodka: Nastavenie zariadenia na vloženie
obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
●● Prehliadka: Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice
Samsung.
●●
Nastavenia
132
Hlasový vstup a výstup
Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na
rozprávanie.
››Nastavenia rozpoznania hlasu
Jazyk: Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
Bezpečné vyhľadávanie: Nastavenie zariadenia na
vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov
hlasového vyhľadávania.
●● Blokovať nevhodné slová: Skrytie hrubých slov, ktoré vaše
zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
●●
●●
››Nastavenia prevodu textu na reč
Vypočuť príklad: Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
Jazdný režim: Aktivovanie jazdného režimu na nastavenie
zariadenia na hlasné čítanie obsahu.
●● Nastavenia režimu jazdy: Špecifikovanie aplikácií na
použitie v jazdnom režime.
●● Vždy použiť moje nastavenia: Nastavenie na použitie
úrovne reči a jazykových nastavení, ktoré ste špecifikovali, a
nie nastavení uložených v aplikáciách.
●● Predovolený nástroj: Nastavenie syntézy, ktorá sa má
použiť pre hovorený text.
●● Inštalovať hlasové údaje: Stiahnutie a inštalácia hlasových
údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
●● Rýchlosť reči: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
●● Jazyk: Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
●● Pico TTS: Prezeranie nástrojov prevodu na reč vo vašom
zariadení.
●●
●●
Nastavenia
133
Zjednodušenie ovládania
Zjednodušenie ovládania: Aktivovanie aplikácie prístupu,
ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback,
ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú
odozvu.
●● TalkBack: Výber aplikácie prístupnosti na používanie.
●● Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie zariadenia na
ukončenie hovoru po stlačení tlačidla napájania.
●●
Dátum a čas
Prístup ku a možnosť zmeny nasledujúcich zariadení na
ovládanie času a dátumu, ktoré zariadenie zobrazuje.
Ak batéria zostane úplne vybitá alebo ju vyberiete zo
zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
Automaticky: Automatická aktualizácia času pri cestovaní
do iných časových pásem.
●● Nastaviť dátum: Ručné nastavenie dátumu.
●● Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového
pásma.
●● Nastaviť čas: Ručné nastavenie času.
●● Použiť 24-hodinový formát: Nastavenie zobrazenia času
v 24-hodinovom formáte.
●● Vybrať formát dátumu: Voľba formátu dátumu.
●●
O telefóne
Zobrazenie informácií o vašom zariadení a overenie jeho stavu.
Nastavenia
134
Riešenie problémov
Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho
používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z
nasledujúcich kódov:
Kód
Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo
Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte
zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN
Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné
zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s
kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť
pomocou menu Uzamknúť kartu SIM.
PUK
Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli
niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu
PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od
poskytovateľa služieb.
PIN2
Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód
PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou
SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho
poskytovateľa služieb.
Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete
alebo služby
Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a
skúste to znovu.
●● Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti
používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa
služieb.
●●
Riešenie problémov
135
Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne
Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten
nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:
●● Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné
kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní
vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa
neodporúčajú.
●● Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového
displeja čisté a suché.
●● Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové
chyby.
●● Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu
verziu.
●● Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste
zariadenie do servisného strediska Samsung.
Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby
Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho
činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho
reštartovať. Ak je vaše zariadenie zaseknuté a neodpovedá,
stlačte a podržte vypínacie tlačidlo 8 až 10 sekúnd a potom ho
uvoľnite. Zariadenie sa automaticky reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov
od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam
aplikácií a vyberte Nastavenia → Súkromie → Obnoviť údaje
od výrobcu → Reštartovať telefón → Vymazať všetko.
Hovory sa prerušujú
Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné
miesto a skúste to znovu.
Riešenie problémov
136
Odchádzajúce hovory sa nespájajú
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
●● Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili
blokovanie hovorov.
●●
●●
Prichádzajúce hovory sa nespájajú
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
●● Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza
hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
●●
●●
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
●● Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.
●●
●●
Kvalita zvuku je nízka
●●
●●
Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a
skúste to znovu.
Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí
Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne
číslo.
●● V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
●● Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili
blokovanie hovorov.
●●
Riešenie problémov
137
Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie
bliká
Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej
používať, nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie
samo vypína
Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté
kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť
znovu.
●● Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu
zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy
ohľadom postupu správnej likvidácie).
●●
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na
spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho,
zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne
a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon
zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové
správy
Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku
aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne
nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú
chybové správy, postupujte takto:
●● Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
●● Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo
odstránením súborov zo zariadenia.
●● Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu
ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné
stredisko Samsung.
Riešenie problémov
138
Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy
Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa
kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel
nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete
použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené
slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové
stanice.
Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste
naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak
je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná
oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.
Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú
chybové správy
Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení
Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení
hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy,
postupujte takto:
●● Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo
odstránením súborov zo zariadenia.
●● Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom
Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený
systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo
kľúč pre prehranie súboru.
●● Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.
Riešenie problémov
139
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení,
ku ktorému sa chcete pripojiť.
●● Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth
nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).
●●
●●
Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa
na servisné stredisko Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie
nepodarí
Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s
vašim zariadením.
●● Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a
aktuálne ovládače.
●●
Riešenie problémov
140
Bezpečnostné opatrenia
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu
zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.
Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru
alebo výbuchu
Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo
uvoľnené elektrické zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami
a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel
Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho
mokrými rukami
Neskratujte nabíjačku alebo batériu
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla,
a chráňte ich pred nárazmi
Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené
výrobcom
Nepoužívajte zariadenie počas búrky
Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou
(Li-Ion) batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate
v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.
Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte
opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo
pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť
vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
Bezpečnostné opatrenia
141
• Nevhadzujte batérie alebo zariadenia do ohňa. Pri likvidácii batérií
a zariadení sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
• Neklaďte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad
na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie
môžu explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu
vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením
• Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu
a životnosť batérií či zariadenia.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť
k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo
za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach
s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané
Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného
zariadenia v určitých oblastiach.
Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických
zariadení
Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii.
Signál môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.
Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora
• Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm
od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
• Ak zariadenie potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej
15 cm od kardiostimulátora.
• Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte
zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.
Bezpečnostné opatrenia
142
Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho
zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi
Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu
príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať
v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.
Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom
informácií o možnom rušení rádiovými signálmi
Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším
zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom
používaní vášho audiofónu.
Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte
• Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
• Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami,
pokynmi a symbolmi.
• Nepoužívajte zariadenie pri benzinových čerpadlách (na čerpacích
staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
• Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné
látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.
Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite
Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo
rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.
V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením
by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení
motorového vozidla
Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových
signálov vysielaných týmto zariadením prestať fungovať. Viac informácií
získate od výrobcu príslušného zariadenia.
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami
a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných
zariadení pri vedení motorového vozidla
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla.
Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné
zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte
zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:
• Používajte súpravu handsfree.
Bezpečnostné opatrenia
143
• Oboznámte sa so svojím zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako
sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť
množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
• Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa
obsluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám
niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
• Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete.
Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných
podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka
môžu byť nebezpečné.
• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla.
Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť
od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte
hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste
si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak
potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte
premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom
pokračujte.
• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by
to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými
hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu
pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
• Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari,
dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte
miestne tiesňové číslo.
• Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc
ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej
nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte
na miestne tiesňové číslo.
• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje
cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte
pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku,
nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej
nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu
alebo iné špeciálne netiesňové číslo.
Bezpečnostné opatrenia
144
Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného
zariadenia
Udržujte zariadenie v suchu
• Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok
zariadenia alebo elektronických obvodov.
• Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a
okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať
batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a
odneste ho do servisného strediska.
• Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri
zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená
platnosť záruky výrobcu.
Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašnom,
znečistenom prostredí
Prach môže spôsobiť poruchu zariadenia.
Zariadenie neklaďte na šikmé plochy
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach.
Zariadenie používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C
• Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až
80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
• Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad
na prístrojovej doske automobilu).
• Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako
sú mince, kľúče alebo šperky
• Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu zariadenia.
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo
by to spôsobiť požiar.
Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia
alebo vybitie batérie.
Bezpečnostné opatrenia
145
• Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty,
vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí
poškodiť.
• Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým
uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením
magnetickému poľu.
Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr,
horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob
• Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
• Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.
Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred
nárazmi
• Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
• Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho
súčasti môžu prestať fungovať.
Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie
prehriate
Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže
spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a
pigmentácia.
Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo,
nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo
poškodenie zraku.
Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor
• Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a
obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
• Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení
počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám.
Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.
Bezpečnostné opatrenia
146
Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch
Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel,
kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier,
môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných
častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene
za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti
aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a
navštívte lekára.
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť
životnosť batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich
znovu nabiť.
• Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný
materiál schválený výrobcom
• Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť
zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa
pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného
spoločnosťou Samsung.
Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
• Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
• Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.
Počas hovoru:
• Držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón.
• Hovorte priamo do mikrofónu.
• S vnútornou anténou zariadenia nemanipulujte. Mohlo by dôjsť
k zníženiu kvality hovoru alebo k pozmeneniu hodnôt rádiofrekvenčnej
energie (RF) vysielanej zariadením.
Bezpečnostné opatrenia
147
Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť
sluch.
• Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo
odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť
a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste
počuli konverzáciu alebo hudbu.
• V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave
nazbierat statická elektrina. Ak používate náhlavnú
súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k
zariadeniu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste vybili
statickú elektrinu.
Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte
opatrní
Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných
osôb.
Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.
Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho
opraviť
• Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie
platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste
ho do servisného strediska Samsung.
• Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch
alebo požiar.
Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky
Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej
činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete
spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane,
prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.
Čistenie zariadenia:
• Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
• Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
Bezpečnostné opatrenia
148
Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným
displejom
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste
zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.
Zariadenie používajte iba na stanovený účel
Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných
Nedovoľte, aby zariadenie používali deti
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe
alebo ostatným, zariadenie poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť
vaše náklady.
Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne
• Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle
pevne uchytené.
• Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže
pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové
zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.
Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim
pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo
zariadenia.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým
šumom z iných zariadení.
• Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými
predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho
zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených
alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné
kontaktovať tiesňové služby.
Bezpečnostné opatrenia
149
Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí
• Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
• Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie
resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.
• Pri sťahovaní aplikácií si na obrazovke riadne prečítajte informácie s
povoleniami. Pri aplikáciách, ktoré majú prístup k mnohým funkciám
alebo k veľkému množstvu osobných informácií buďte mimoriadne
opatrní.
• Pravidelne kontrolujte svoje kontá proti neautorizovanému alebo
podozrivému používaniu. Ak budete mať podozrenie neoprávneného
používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa
servisných služieb kvôli vymazaniu alebo zmene informácií o vašom
konte.
• V prípade, že sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho odcudzia, zmeňte
heslá na vašich účtoch, aby ste chránili svoje osobné informácie.
• Vyhnite sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov a zabezpečte svoje
zariadenie vzorom, heslom alebo PIN kódom.
Nedistribujte copyrightom chránené materiály
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným
osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete
porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy
so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených
copyrightom.
Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate
– špecifická miera absorpcie)
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE
O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM
Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnuté tak,
aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (elektromagnetické
polia rádiovej frekvencie) odporúčané medzinárodnými smernicami.
Smernice bolo vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP)
a zahŕňajú skutočné bezpečnostné rozdiely navrhnuté na zabezpečenie
bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.
Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú jednotky merania, ktoré
sú známe ako merný súčiniteľ pohltivosti alebo SAR Obmedzenie SAR pre
mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.
Bezpečnostné opatrenia
150
Testy SAR sú uskutočňované podľa štandardných prevádzkových polôh pri
vysielaní zariadenia na najvyššom povolenom stupni výkonu vo všetkých
testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR v smerniciach
ICNIRP pre tento model zariadenia sú:
Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, v ktorých
bola zaznamenaná
SAR hornej časti
0,917 W/kg
SAR opotrebovania tela
0,624 W/kg
Počas používania sú hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne riadne pod
vyššie uvedenými hodnotami. Je to preto, že za účelom výkonu systému
a kvôli minimalizovaniu rušenia v sieti sa prevádzkový výkon vášho
mobilného zariadenia automaticky zníži, keď nie je na hovor potrebný plný
výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR.
Na tomto zariadení sa testovala merná intenzita absorpcie (SAR) v blízkosti
tela (pri nosení na tele) so schváleným príslušenstvom alebo s odstupom
vo vzdialenosti 1,5 cm. Aby sa počas prevádzky v blízkosti tela (pri nosení
na tele) vyhovelo smerniciam pre vystavovanie sa vysokým rádiovým
frekvenciám, zariadenie sa musí používať so schváleným príslušenstvom
alebo sa musí držať najmenej 1,5 cm od tela. Ak nepoužívate schválené
príslušenstvo, presvedčite sa, že príslušenstvo, ktoré používate, neobsahuje
žiadne kovové komponenty a že zariadenie sa nachádza najmenej 1,5 cm
od tela.
Organizácie, ako sú napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (World
Health Organization) a Úrad pre potraviny a liečivá Spojených štátov (US
Food and Drug Administration), odporúčajú ľuďom, ktorí sa vystaveniu
rádiovej frekvencii obávajú a chcú ho znížiť, aby používali príslušenstvo
handsfree, ktoré im umožní používať bezdrôtové zariadenie ďalej od hlavy
a tela, alebo aby zariadenie používali kratší čas.
Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.samsung.com/sar,
kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.
Bezpečnostné opatrenia
151
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so
systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia
alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu,
ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť
si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické
príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že
batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej
likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte
ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Bezpečnostné opatrenia
152
Vyhlásenie
Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím
stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými
známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah
a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné
použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý
nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez
obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od
príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah
ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať,
publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od
nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.
"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ".
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH
ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY,
OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI
PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ,
PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO
OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE,
A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU,
ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY
VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO
Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO
AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ
BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."
Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a
spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah
alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby
sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení,
nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola
obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne
odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo
pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez
toto zariadenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci
s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s
obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných
poskytovateľov obsahu a služieb.
Bezpečnostné opatrenia
153
Register
AllShare 101
automatické
odmietnutie 45
batéria
fotoaparát
blokovanie hovorov 46
Bluetooth
fotografie
prispôsobenie
fotoaparátu 61
prispôsobenie
videokamery 64
vytváranie fotografií 57
zaznamenanie videí 63
nabíjanie 12
vloženie 10
fotografovanie v režime
Detekcia úsmevu 60
panoramatických 61
vytváranie 57
vytváranie podľa scény 59
vytváranie sérií 60
zobrazenie 66
aktivácia 96
nájdenie a spárovanie so
zariadeniami 97
odosielanie dát 97
príjem dát 98
čakajúci hovor 47
čas a dátum,
nastavenie 29
Dailymotion 93
denník hovorov 47
DLNA
galéria
formáty súborov 65
prehrávanie videí 67
prezeranie fotografií 66
gestá 113
Google Mail 50
Google Maps 87
Google Talk 54
hľadať 114
hlasová pošta 50
hlasové hľadanie 120
hlasové poznámky
pozri AllShare 101
dotyková obrazovka
používanie 23
uzamknutie 24
e-mail
nastavenie účtov 52
odoslanie 53
zobrazenie 53
nahrávanie 82
prehrávanie 83
FM rádio
počúvanie 72
uloženie staníc 74
hovory
blokovanie 46
čakajúci 47
Register
154
letový režim 18
multimediálne správy
konferenčné 44
medzinárodné čísla 43
odmietnutie 43
používanie slúchadiel 43
používanie volieb počas
hlasových 44
presmerovanie 46
prijatie 43
uskutočnenie 42
zobrazenie
zmeškaných 45
odoslanie 48
zobrazenie 49
nastavenia
aplikácie 128
bezdrôtové pripojenie a
sieť 121
dátum a čas 134
displej 125
kontá a
synchronizácia 129
miestne nastavenie a
text 130
nastavenie hovorov 123
o telefóne 134
ovládania 134
šetrenie energie 126
súkromie 129
ukladanie na kartu SD a do
telefónu 130
umiestnenie a
zabezpečenie 127
vstup a výstup hlasu 133
zvuk 124
internet
pozri webový
prehliadač 84
jas, displej 31
jazyk zobrazenia 130
kalendár
vytváranie udalostí 80
zobrazenie udalostí 80
kalkulačka 112
karta SIM
uzamknutie 33
vloženie 10
karta USIM
NFC
uzamknutie 33
vloženie 10
aktivácia 116
čitanie štítkov 117
nákup 117
zapisovanie na štítky 117
Kies air 114
kontakty
hľadanie 77
importovanie alebo
exportovanie 79
kopírovanie 78
nastavenie čísla rýchlej
voľby 77
vytvorenie 76
obrazovka menu
organizácia aplikácií 28
prístup 27
pamäťová karta
formátovanie 17
Register
155
správy
vloženie 15
vybratie 16
nastavenie e-mailových
účtov 52
odosielanie
multimediálnych 48
odosielanie textových 48
odoslanie e-mailovej 53
prístup k hlasovej
pošte 50
poznámky
vytvorenie 81
zobrazenie 81
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 69
pridanie súborov 69
vytváranie zoznamov
skladieb 71
správy & počasie 95
stiahnuté položky
prehrávač videí 67
presmerovanie
hovorov 46
pripojenia
aplikácie 39
spravovanie 113
súbory 40
stopky 111
svetový čas 111
synchronizácia
Bluetooth 96
PC 106
VPN 108
Wi-Fi 98
s webovými kontami 40
telefónny zoznam
prístupové kódy 135
režim pevnej voľby 46
rýchle zasielanie správ
hľadanie kontaktov 77
vytváranie kontaktov 76
vytváranie skupín 78
vytvorenie vlastnej
vizitky 78
ChatON 55
Samsung Apps 94
Samsung Kies 106
Social Hub 56
spojenia s počítačom
textové poznámky 81
textové správy
odoslanie 48
zobrazenie 49
Samsung Kies 106
veľkokapacitné pamäťové
zariadenie 107
ThinkFree Office 118
tichý režim 30
upozornenia
správca súborov 115
správca úloh 118
deaktivácia 111
vypnutie 110
Register
156
videá
nahrávanie 63
prehrávanie 67
VPN pripojenia
pripojenie k 109
vytvorenie 108
vybalenie 10
vyhľadať môj mob.
Telefón 33
webový prehliadač
browsovanie na
internetových
stránkach 84
pridávanie záložiek 86
Wi-Fi
aktivácia 99
vyhľadanie a pripojenie k
sieťam 99
YouTube
nahrávanie videí 92
sledovanie videí 91
zadávanie textu 34
základná obrazovka
pridávanie panelov 25
pridávanie položiek 27
zámok PIN 33
zariadenie
ikony indikátora 21
nastavenia 121
panel oznámení 26
prispôsobenie 29
tlačidlá 20
usporiadanie 19
zapnutie alebo
vypnutie 18
Register
157
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-S6500
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo
inými normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost
EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAREN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EN 62209-2 : 2010
EN 62479 : 2010
EN 62311 : 2008
Elektro-
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
magnetická-
EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002)
kompatibilitaEN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané,
a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami
smernice 1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v
Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných
autorizovaných orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená tu:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2012.02.01
Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória
(miesto a dátum vydania)
(meno a podpis oprávnenej osoby)
*To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo
servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne
kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s
vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo
poskytovateľa služieb.
Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync)
1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z
webových stránok Samsung
(www.samsung.com/kies) a nainštalujte si ju
do počítača.
2. Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou
USB kábla.
3. Dvakrát kliknite na ikonu programu Samsung
Kies v počítači, čím spustíte program program
Samsung Kies.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k
programu Kies.
Slovak. 04/2012. Rev. 1.0
Download PDF

advertising