Samsung | GT-I9105P | Samsung GT-I9105P Používateľská príručka

GT-I9105P
Používateľská príručka
www.samsung.com
Informácie o tejto príručke
Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom
štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom
tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.
• Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
• Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného
poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na
adrese www.samsung.com.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia,
používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať
dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej
tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
2
Informácie o tejto príručke
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úpravou operačného systému zariadenia alebo inštaláciou softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
Ikony s pokynmi
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Autorské práva
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
3
Informácie o tejto príručke
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
™
™
™
™
™ Store a
• Logo Android, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
Google Talk sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
®
™
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
DivX , DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky
spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú
použité na základe licencie.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO
®
DivX je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou
spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie s certifikáciou DivX Certified , ktoré
prehráva video vo formáte DivX. Ďalšie informácie a softvérové nástroje slúžiace na konvertovanie
súborov na videá vo formáte DivX nájdete na lokalite www.divx.com.
®
INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
®
Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať filmy
zakúpené zo služby DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, vyhľadajte v
ponuke nastavenia zariadenia časť DivX VOD. Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete na
lokalite vod.divx.com.
®
®
Zariadenie s certifikáciou DivX Certified na prehrávanie videa vo formáte DivX do rozlíšenia HD
720p vrátane prémiového obsahu.
®
Možno prehrávať DivX vo vysokom rozlíšení až do 1080p.
4
Obsah
Začíname
37
Pripojenie k sieti Wi-Fi
38
Nastavenie kont
39
Prenos súborov
40
Zabezpečenie zariadenia
42
Aktualizácia zariadenia
8
Rozloženie prvkov zariadenia
9
Tlačidlá
10
Obsah balenia
11
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
14
Nabíjanie batérie
16
Vloženie pamäťovej karty
18
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Komunikácia
19
Držanie zariadenia
43
Telefón
19
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
48
Kontakty
19
Nastavenie hlasitosti
52
Správy
20
Prepnutie do tichého režimu
53
E-mail
54
Aplikácia Google Mail
56
Talk
57
Google+
57
Messenger
58
ChatON
Základy
21
Indikačné ikony
22
Používanie dotykového displeja
25
Pohyby na ovládanie zariadenia
30
Kontextová stránka
30
Oznámenia
Web a sieť
31
Úvodná obrazovka
59
Internet
33
Používanie aplikácií
61
Chrome
33
Obrazovka aplikácií
62
Bluetooth
35
Pomocník
63
AllShare Play
35
Zadávanie textu
5
Obsah
64
Skupinové prehrávanie
89
Kalkulačka
64
NFC
90
Hlasový záznamník
65
S Beam
91
S Voice
92
Google
92
Hlasové vyhľadávanie
93
Moje súbory
93
Sťahovania
Médiá
66
Prehrávač hudby
67
Fotoaparát
73
Galéria
76
Prehrávač videí
77
YouTube
78
FM rádio
79
Flipboard
Cestovanie a informácie o
umiestnení
94
Mapy
95
Miesta
96
Navigácia
Obchody s aplikáciami a
médiami
Nastavenia
80
Obchod Play
97
Informácie o nastaveniach
81
Samsung Apps
97
Wi-Fi
81
S Suggest
98
Bluetooth
82
Game Hub
98
Využitie dát
82
Play Books
98
Ďalšie nastavenia
82
Filmy Play
100 Režim domovskej obrazovky
100 Režim blokovania
101 Zvuk
Pomôcky
83
Poznámka
84
Plánovač S
86
Dropbox
86
Cloud
87
Hodiny
101 Zobrazenie
102 Ukladací priestor
102 Režim šetrenia energie
103 Batéria
103 Správca aplikácií
103 Lokalizačné služby
6
Obsah
103 Uzamknúť obrazovku
104 Zabezpečenie
106 Jazyk a vstup
109 Cloud
109 Zálohovanie a resetovanie
109 Pridať konto
109 Pohyb
110 Príslušenstvo
111 Dátum a čas
111 Zjednodušenie ovládania
112 Vývojárske možnosti
113 Informácie o zariadení
Riešenie problémov
7
Začíname
Rozloženie prvkov zariadenia
Mikrofón pre hlasitý
odposluch
Snímač
vzdialenosti/svetla
Predný fotoaparát
Slúchadlo
Tlačidlo hlasitosti
Dotykový displej
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Možnosti
Mikrofón
Viacúčelový
konektor
Konektor pre
slúchadlá
GPS anténa
Blesk
Zadný fotoaparát
Vypínacie tlačidlo
Zadný kryt
Vnútorná anténa
Reproduktor
8
Začíname
Mikrofón v hornej časti zariadenia je aktívny len pri používaní hlasitého odposluchu alebo
nahrávaní videí.
• Oblasť antény nezakrývajte rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybitie batérie.
• Nepoužívajte ochranu obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
Vypínacie
tlačidlo
Možnosti
• Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné
chyby alebo ktoré sa zablokovalo či prestalo reagovať, stlačte a
podržte toto tlačidlo 8 až 10 sekúnd.
• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po
vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu
uzamknutia.
• Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu
obrazovku.
• Ťuknutím a podržaním na úvodnej obrazovke spustíte
vyhľadávanie Google.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na úvodnú obrazovku.
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy
použitých aplikácií.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
9
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Batéria
• Stručná príručka
Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér
môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené
používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo výlučne závisí od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
10
Začíname
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných
telefonických služieb, a pribalenú batériu.
1 Odstráňte zadný kryt.
• Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
• Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
11
Začíname
• Neodstraňujte ochrannú pásku na anténe, pretože by sa anténa mohla poškodiť.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Slot pre kartu SIM zariadenia je určený len pre štandardné SIM karty. Ak sa vloží karta
mikro SIM alebo karta mikro SIM s neovereným adaptérom, môže dôjsť k poškodeniu
slotu pre kartu SIM v zariadení.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
3 Vložte batériu.
2
1
4 Znova nasaďte zadný kryt.
2
1
12
Začíname
Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vyberte batériu.
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
13
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite. Na nabíjanie batérie použite nabíjačku. Zariadenie môžete
nabíjať aj tak, že ho pomocou kábla USB pripojíte k počítaču.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď náboj batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu
informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť bezprostredne po pripojení
nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
Nabíjanie pomocou nabíjačky
Menší koniec nabíjačky zapojte do viacúčelového konektora na zariadení a väčší koniec nabíjačky
zapojte do elektrickej zásuvky.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
14
Začíname
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotyková obrazovka nemusí fungovať.
V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa zariadenie malo
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky.
Kontrola stavu nabitia batérie
Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce
ikony:
Nabíjanie
Úplne nabitá
15
Začíname
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie medzi nabíjaniami:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s vaším zariadením.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú
kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou smerujúcou nahor.
• Zariadenie podporuje len pamäťové karty so systémom súborov FAT. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku extSdCard v internej pamäti sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
16
Začíname
1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
4 Znova vložte batériu a nasaďte zadný kryt.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na úvodnej obrazovke postupne
ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ukladací priestor → Odobrať kartu SD → OK.
1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
3 Znova vložte batériu a nasaďte zadný kryt.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
17
Začíname
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ukladací priestor
→ Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD → Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
dát uložených na karte. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát v dôsledku činnosti
používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
• Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom
ťuknite na položku Letový režim.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
18
Začíname
Držanie zariadenia
Oblasť antény nezakrývajte rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením
alebo rýchlejšie vybitie batérie.
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu.
Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.
Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový
displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom
smere.
Zariadenie môžete odomknúť aj pohybom. Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky
Aplik. → Nastavenia → Uzamknúť obrazovku → Uzamknutie obrazovky → Pohyb. Ak
chcete zariadenie odomknúť pohybom, ťuknite a podržte bod na obrazovke, a potom nakloňte
zariadenie smerom dopredu.
Nastavenie hlasitosti
Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť
zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.
19
Začíname
Prepnutie do tichého režimu
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
• Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Stlmiť.
• Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Zvuk.
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby vás počas tichého režimu upozorňovalo na rôzne udalosti.
Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Vibrovať.
20
Základy
Indikačné ikony
Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie
používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Synchronizované s webom
Pripojené k počítaču
Žiadna karta SIM alebo USIM
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
21
Základy
Ikona
Význam
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Používanie dotykového displeja
Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
Gestá prstami
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
22
Základy
Potiahnutie
Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a
potiahnite ju na požadované miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, dvakrát ťuknite na príslušnú položku.
Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
23
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na úvodnej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
24
Základy
Pohyby na ovládanie zariadenia
Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom.
Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položku Aplik. → Nastavenia → Pohyb a potom
potiahnite prepínač Pohyb smerom doprava.
Otočenie obrazovky
Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie,
displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.
Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku Otočenie obraz.
• Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Keď zariadenie
otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.
25
Základy
Zdvihnutie
Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte
zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.
Podržanie pri uchu
Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe,
priložte si zariadenie k uchu.
26
Základy
Premiestnenie naklonením
Ťuknite na položku, podržte ju a potom nakloňte zariadenie doľava alebo doprava – položka sa
premiestni na ďalší panel na úvodnej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií.
Prehľadávanie naklonením
Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na
obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.
27
Základy
Dvojité ťuknutie
Ak chcete prejsť na začiatok zoznamu kontaktov alebo e-mailových správ, dvakrát ťuknite na
zariadenie.
Otočenie
Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, ťuknite na obrazovku, podržte ju
a potom otočte zariadenie na šírku. Ak chcete používať tento pohyb, na úvodnej obrazovke
postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Uzamknúť obrazovku → Možnosti
zamknutia obrazovky a potom potiahnite prepínač Rýchly príst. cez fotoap. smerom doprava.
28
Základy
Prevrátenie
Prevrátením zariadenia stlmíte zvonenie, pozastavíte prehrávanie médií alebo stlmíte FM rádio (pri
použití reproduktora).
Zatrasenie
• Zatrasením zariadenia spustíte vyhľadávanie zariadení Bluetooth.
• Zatrasením zariadenia môžete tiež aktualizovať zoznam e-mailov alebo informácií z aplikácií
Yahoo News, Yahoo Finance alebo AccuWeather.
29
Základy
Naklonenie
Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke,
podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu a dopredu.
Kontextová stránka
Táto funkcia umožňuje používať konkrétne aplikácie na základe vykonávaných činností. Stránky
súvisiace s vykonávanými krokmi sa zobrazujú v nasledujúcich situáciách:
• Po pripojení náhlavnej súpravy alebo doku k zariadeniu.
• Počas roamingu.
Oznámenia
V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré uvádzajú
zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel
oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte
ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti
obrazovky smerom nahor.
Na paneli oznámení môžete zobraziť aktuálny stav zariadenia a používať nasledujúce možnosti:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Zvuk: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v
tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
30
Základy
• Otočenie obraz.: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
• Mobilné dáta: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
• Režim blokov.: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude
zariadenie blokovať oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovať, ťuknite
na položky Nastavenia → Režim blokovania.
• Šetren. energie: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
• Synchron.: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Úvodná obrazovka
Úvodná obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na
nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Úvodná obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
Zmena usporiadania položiek
Pridanie ikony aplikácie
Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku Aplik., ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju
potiahnite na ukážku panela.
Pridanie položky
Úvodnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním widgetov alebo priečinkov.
Ťuknite na prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke, podržte ju a potom vyberte jednu z
nasledujúcich kategórií:
• Aplikácie a miniaplikácie: Pridanie widgetov alebo aplikácií na úvodnú obrazovku.
• Priečinok: Vytvorenie nového priečinka.
Potom vyberte položku a pretiahnite ju na úvodnú obrazovku.
31
Základy
Premiestnenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Odstránenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti
úvodnej obrazovky. Keď sa kôš zmení na červený, uvoľnite položku.
Zmena usporiadania panelov
Pridanie nového panela
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť stránku →
.
Premiestnenie panela
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto.
→ Upraviť stránku, podržte ukážku panela a potom ju
Odstránenie panela
→ Upraviť stránku, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a
Postupne ťuknite na položky
potom ju potiahnite do koša v dolnej časti obrazovky.
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu úvodnej obrazovky.
→ Nastaviť tapetu → Úvodná
Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky
obrazovka a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Galéria: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov
stiahnutých z internetu.
• Tapety: Zobrazenie obrázkov tapiet.
• Živé tapety: Zobrazenie animovaných obrázkov.
Vyberte obrázok a ťuknite na položku Nastaviť tapetu. Môžete tiež vybrať obrázok, zmeniť jeho
veľkosť potiahnutím rámu a potom ťuknúť na položku Hotovo.
32
Základy
Používanie aplikácií
V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po
internetové aplikácie.
Otvorenie aplikácie
Na úvodnej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná
aplikácia.
Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií
Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.
Ukončenie aplikácie
Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.
Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku
a ťuknutím na položku Koniec vedľa
aplikácie ukončite požadovanú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na
položku Uk. vš. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov a potom ťuknúť na položku .
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke Aplikácie sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na úvodnej obrazovke ťuknite na položku Aplik.
Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
33
Základy
Zmena usporiadania aplikácií
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Usporiadanie pomocou priečinkov
Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na položku Vytvoriť priečinok. Zadajte názov priečinka a ťuknite na tlačidlo OK.
Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku Ulož uložte
usporiadanie.
Zmena usporiadania panelov
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Inštalácia aplikácií
Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad Samsung Apps.
Odinštalovanie aplikácií
Postupne ťuknite na položky
→ Odinštalovať a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
Zdieľanie aplikácií
Stiahnuté aplikácie môžete zdieľať s ostatnými prostredníctvom e-mailu, funkcie Bluetooth alebo
ďalších spôsobov.
→ Zdieľať aplikácie, vyberte aplikácie, ťuknite na položku
Postupne ťuknite na položky
Hotovo a vyberte spôsob zdieľania. Ďalšie kroky sa líšia v závislosti od vybratého spôsobu.
34
Základy
Pomocník
Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie
alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Ťuknite na položku Pomocník na obrazovke aplikácií. Vybratím položky zobrazte tipy.
Ak ste skryli automaticky otvárané tipy pomocníka a chcete ich obnoviť, ťuknite na položku
Zobraziť automaticky otvárané tipy pomocníka a potom začiarknutím vyberte položky.
Zadávanie textu
Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena typu klávesnice
Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku Vybrať metódu
vstupu a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.
Používanie klávesnice Samsung
Zmena rozloženia klávesnice
→ Typy klávesníc na výšku a potom ťuknite na položku
Postupne ťuknite na položky
Klávesnica qwerty alebo Klávesnica 3x4.
Na klávesnici 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane stláčajte tlačidlo zodpovedajúce požadovanému znaku.
Nastavenie možností klávesnice
Samsung.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen.
Prechod na ďalší riadok.
Zadanie číslic a interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
35
Základy
Zadávanie veľkých písmen
Pred zadaním znaku ťuknite na tlačidlo
tlačidlo dvakrát.
. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na
Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami
Ak chcete prepnúť medzi jednotlivými jazykovými klávesnicami, posuňte tlačidlo medzery doľava
alebo doprava.
Rukopis
Ťuknite na položku
a podržte ju, ťuknite na
a potom prstom napíšte slovo. Pri zadávaní
znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.
Zadávanie textu hlasom
Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text,
ktorý ste povedali.
Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho
zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.
Ak zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.
Po skončení ťuknite na položku Klepnutím pozastavíte rozpoznávanie.
36
Základy
Kopírovanie a vkladanie
Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu. Ak
chcete text skopírovať, ťuknite na položku , ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na položku .
Vybratý text sa skopíruje do schránky.
Ak ho chcete prilepiť do poľa na zadanie textu, umiestnite kurzor na miesto, na ktoré ho chcete
vložiť, a potom ťuknite na položku Vložiť.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. (str. 97)
Zapnutia a vypnutie funkcie Wi-Fi
Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku Wi-Fi zapnite alebo vypnite túto funkciu.
• Toto zariadenie využíva neladenú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých
európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení prevádzkovať
v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieťam Wi-Fi
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi, a potom potiahnite
prepínač Wi-Fi smerom doprava.
V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo
a ťuknite na položku Pripojiť. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa
zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť
dostupná.
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku Uložiť.
37
Základy
Odstránenie uložených sietí Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
položku Zabudnúť.
Nastavenie kont
Aplikácie Google, ako napríklad Obchod Play, vyžadujú konto Google a obchod Samsung Apps
vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a
konto Samsung.
Pridanie kont
Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie
Google bez toho, ste boli prihlásení.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo si ho chcete zaregistrovať, na obrazovke
aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pridať konto → Google. Ak sa chcete
zaregistrovať, ťuknite na položku Nový, alebo ťuknite na položku Existujúci a podľa pokynov na
obrazovke dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré kontá Google.
Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia, vyberte názov konta v časti Kontá, vyberte
konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstrániť konto.
38
Základy
Prenos súborov
Zvukové súbory, videosúbory, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do
počítača a naopak.
Niektoré aplikácie podporujú nasledujúce formáty súborov. V závislosti od verzie softvéru
zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
• Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi,
xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx a ota
• Obrázky: bmp, gif, jpg a png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, dvix, m4v, webm a mkv
• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc, rtf a zip
Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať knižnice médií, kontakty a
kalendáre a synchronizovať ich so zariadeniami Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies
si môžete stiahnuť z webovej lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Prepojenie s programom Windows Media Player
Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.
39
Základy
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Zabezpečenie zariadenia
Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístup k vašim
osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri
každom odomykaní.
Nastavenie odomknutia tvárou
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Uzamknúť obrazovku →
Uzamknutie obrazovky → Odomknutie tvárou.
Umiestnite tvár do rámu a nechajte ju nasnímať. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý
sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou.
Nastavenie odomknutia tvárou a hlasom
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Uzamknúť obrazovku →
Uzamknutie obrazovky → Tvár a hlas.
Umiestnite tvár do rámu, nechajte ju nasnímať a potom nastavte hlasový príkaz. Potom nastavte
záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí
odomknúť tvárou ani hlasom.
40
Základy
Nastavenie vzoru
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Uzamknúť obrazovku →
Uzamknutie obrazovky → Vzor.
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
Nastavenie kódu PIN
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Uzamknúť obrazovku →
Uzamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.
Nastavenie hesla
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Uzamknúť obrazovku →
Uzamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným
zadaním.
41
Základy
Odomknutie zariadenia
Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie so servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies
automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne.
Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe
pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Aktualizácia softvéru → Aktualizovať.
42
Komunikácia
Telefón
Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
Uskutočňovanie hovorov
Uskutočnenie hovoru
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Klávesnica: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na tlačidlo
.
• Denníky: Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a
správ.
• Obľúbené: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
• Kontakty: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.
Čísla rýchlej voľby
Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete a podržíte príslušné číslo.
Návrhy čísel
Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a
uskutočnite hovor.
43
Komunikácia
Hľadanie kontaktov
Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú
adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na tlačidlo 0 a držte ho, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a
telefónne číslo a potom ťuknite na tlačidlo .
Počas hovoru
K dispozícii sú nasledujúce akcie:
• : Podržanie hovoru. Ťuknutím na tlačidlo
prijmete podržaný hovor.
• Pr.hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Reprod.: Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte
blízko uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Headset: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Prepnúť: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
• Zlúčiť: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať
ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je
aktívna služba konferenčného hovoru.
• → Kontakty: Otvorenie zoznamu kontaktov.
• → Správa: Odoslanie správy.
• → Poznámka: Vytvorenie poznámky.
• → Prenos: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku vás
odpojí z konverzácie.
• → Spravovať konferenčný hovor: Uskutočnenie súkromnej konverzácie s jedným
účastníkom počas konferenčného hovoru alebo odpojenie jedného účastníka z konferenčného
hovoru.
44
Komunikácia
Pridávanie kontaktov
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a
ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Zobrazenie denníkov hovorov
Ťuknutím na položku Denníky zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Ak chcete denník vyfiltrovať, postupne ťuknite na položky
požadovanú možnosť.
→ Zobraziť podľa a vyberte
Číslo pevnej voľby
Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými
predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.
→ Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Čísla pevnej
Postupne ťuknite na položky
voľby → Povoliť pevnú voľbu a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo
USIM. Ťuknite na položku Pevný telefónny zoznam a pridajte čísla.
Blokovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad
zablokovať medzinárodné hovory.
→ Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Blokovanie
Postupne ťuknite na položky
hovorov, vyberte typ hovoru, vyberte možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Keď prichádza hovor, potiahnite položku
súprave.
von z kruhu alebo stlačte tlačidlo na náhlavnej
Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa
prvý hovor podrží.
45
Komunikácia
Odmietnutie hovoru
Keď prichádza hovor, potiahnite položku
náhlavnej súprave.
von z kruhu alebo stlačte a podržte tlačidlo na
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, ťuknite na položku Odmietnuť
hovor so správou. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, postupne ťuknite
→ Nastavenie hovorov → Nastav. správ odmietnutia.
na položky
Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel
→ Nastavenie hovorov → Odmietnutie hovoru, potiahnite
Postupne ťuknite na položky
prepínač Režim automatického odmietnutia smerom doprava a potom ťuknite na položku
Zoznam automatického odmietnutia. Ťuknite na položku Vytvoriť, zadajte číslo, priraďte
kategóriu a potom ťuknite na položku Uložiť.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení.
. Ak si chcete pozrieť zoznam
Čakajúci hovor
Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto
služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v
prípade videohovorov.
Ak chcete aktivovať túto službu, postupne ťuknite na položky
Ďalšie nastavenia → Čakajúci hovor.
→ Nastavenie hovorov →
Presmerovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.
→ Nastavenie hovorov → Presmerovanie hovorov a vyberte
Postupne ťuknite na položky
typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku Povoliť.
Ukončenie hovoru
Ak chcete ukončiť hovor, ťuknite na položku Uk.hov. Môžete tiež stlačiť tlačidlo na náhlavnej
súprave.
46
Komunikácia
Videohovory
Uskutočnenie videohovoru
Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a ťuknutím na položku
videohovor.
uskutočnite
Počas videohovoru
K dispozícii sú nasledujúce akcie:
• Prep. fotoap.: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• → Skryť: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
• → Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
• → Klávesnica: Otvorenie klávesnice.
• → Prepnúť na náhlavnú súpravu: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je
pripojená k zariadeniu.
• → Reproduktor je vypnutý: Deaktivovanie funkcie hlasitého odposluchu.
Ak ťuknete na obraz druhej strany a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Zachytiť obrázok: Zachytenie obrazu druhej strany.
• Nahrať video: Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.
Nahrávanie hovoru bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany je v mnohých
krajinách protizákonné.
Ak ťuknete na svoj obraz a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Prep. fotoap.: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
• Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
47
Komunikácia
Zámena obrazov
Ak chcete zameniť obrazy, potiahnite obraz jedného z účastníkov na obraz druhého účastníka.
Kontakty
Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších
informácií.
Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
Správa kontaktov
Vytvorenie kontaktu
Ťuknite na tlačidlo
a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
48
Komunikácia
Úprava kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie kontaktu
Postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť.
Nastavenie čísla rýchlej voľby
→ Nastavenie rýchlej voľby, vyberte číslo rýchlej voľby a
Postupne ťuknite na položky
potom preň vyberte kontakt. Ak chcete číslo rýchlej voľby odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a
potom ťuknite na položku Odstrániť.
Vyhľadávanie kontaktov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak sa chcete zoznamom posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na pravej strane
zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Synchronizácia s kontaktmi Google
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť s kontom Google.
Kontakty synchronizované s kontaktmi Google sa v zozname kontaktov zobrazujú s ikonou
.
Ak kontakt pridáte alebo odstránite v zariadení, pridá sa alebo sa odstráni aj v kontaktoch Google,
a naopak.
49
Komunikácia
Synchronizácia s kontaktmi Samsung
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť s kontom Samsung.
Kontakty synchronizované s kontaktmi Samsung sa v zozname kontaktov zobrazujú s ikonou
.
Ak kontakt pridáte alebo odstránite v zariadení, pridá sa alebo sa odstráni aj v kontaktoch
Samsung, a naopak.
Importovanie kontaktov
→ Import/export → Importovať z karty SIM, Importovať z
Postupne ťuknite na položky
karty SD alebo Importovať z ukl. priest. USB.
Exportovanie kontaktov
→ Import/export → Exportovať na kartu SIM, Exportovať
Postupne ťuknite na položky
na kartu SD alebo Exportovať do ukl. priest. USB.
Zdieľanie kontaktov
→ Import/export → Zdieľať vizitku cez, vyberte kontakty,
Postupne ťuknite na položky
ťuknite na položku Hotovo a vyberte spôsob zdieľania.
Obľúbené kontakty
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Pridať do obľúbených: Pridanie kontaktov medzi obľúbené kontakty.
• Odstrániť z obľúbených: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
• Zobrazenie mriežky / Zobrazenie zoznamu: Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo
zoznamu.
50
Komunikácia
Skupiny kontaktov
Pridanie kontaktov do skupiny
Vyberte skupinu a ťuknite na položku
na položku Hotovo.
. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite
Správa skupín
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Vytvoriť: Vytvorenie novej skupiny.
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Zmeniť poradie: Ťuknite na položku
vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor
alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku Hotovo.
• Vymazať skupiny: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku Odstrániť.
Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny
→ Odoslať správu alebo Odoslať e-mail,
Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky
vyberte členov a potom ťuknite na položku Hotovo.
Vizitka
Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.
Ťuknite na položku Nastaviť profil, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo,
e-mailová adresa a poštová adresa, a potom ťuknite na položku Uložiť. Ak ste pri nastavovaní
zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti JA a ťuknutím na položku
upravte informácie.
Postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať vizitku cez a vyberte spôsob zdieľania.
51
Komunikácia
Správy
Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
Ak sa nachádzate mimo domovskej oblasti služieb, poskytovateľ služieb vám môže
účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od
svojho poskytovateľa služieb.
Odosielanie správ
Ťuknite na položku
, pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku
.
Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce postupy:
• Zadajte telefónne číslo.
• Ťuknite na položku
, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku Hotovo.
Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce postupy:
• Ťuknite na položku
a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
• Ak chcete vložiť emotikony, postupne ťuknite na položky
• Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky
→ Vložiť smajlika.
→ Pridať predmet.
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.
Počúvanie hlasových správ
Stlačte a podržte tlačidlo 1 na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.
52
Komunikácia
E-mail
Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku Ďalší. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na
položku Manuálne nastav. Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.
→ Nastavenia →
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
Odosielanie správ
Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku
obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku
Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Ak chcete pridať ďalších príjemcov, postupne ťuknite na položky
Skrytú kópiu.
Ťuknutím na položku
v hornej časti
.
.
→ Pridať polia Kópia a
priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
Ak chcete do správy vložiť obrázky, udalosti, kontakty a informácie o polohe, ťuknite na položku
.
53
.
Komunikácia
Čítanie správ
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne
načítať nové správy, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.
Preposlanie správy.
Odpovedanie na správu.
Odstránenie správy.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov.
Označenie správy ako
pripomenutia.
Otvorenie príloh.
Ak chcete uložiť prílohy, ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknite na položku
vedľa požadovanej prílohy.
Aplikácia Google Mail
Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.
Ťuknite na položku Google Mail na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.
54
Komunikácia
Odosielanie správ
V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku
potom ťuknite na položku .
, zadajte príjemcov, predmet a správu a
Ak chcete priložiť obrázky, postupne ťuknite na položky
Ak chcete priložiť videá, postupne ťuknite na položky
→ Priložiť obrázok.
→ Priložiť video.
Ak chcete pridať ďalších príjemcov, postupne ťuknite na položky
skrytú kópiu.
→ Pridať kópiu alebo
Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky
Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky
→ Uložiť koncept.
→ Zahodiť.
Čítanie správ
Označenie správy ako
pripomenutia.
Odpovedanie na túto správu.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov.
Odpovedanie všetkým príjemcom
alebo preposlanie tejto správy
ostatným.
Zobrazenie ukážky prílohy.
Dlhodobé uchovanie tejto správy.
Označenie správy ako neprečítanej.
Odstránenie tejto správy.
Pridanie menovky k tejto správe.
55
Komunikácia
Menovky
Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa
zobrazia správy s označením Doručená pošta.
Ťuknutím na položku
zobrazíte správy s inými menovkami.
Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, ťuknite na položku
ktorú chcete priradiť.
a vyberte menovku,
Talk
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami prostredníctvom služby Google Talk.
Ťuknite na položku Talk na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Verejný profil
Ak chcete zmeniť stav dostupnosti, obrázok alebo správu o stave, ťuknite na ID konta v hornej
časti zoznamu priateľov.
Pridanie priateľov
Ťuknite na položku , zadajte e-mailovú adresu priateľa, ktorého chcete pridať, a potom ťuknite
na položku HOTOVO.
Konverzácia s priateľmi
Vyberte priateľa v zozname priateľov, zadajte správu do poľa v dolnej časti obrazovky a potom
ťuknite na položku .
Ak chcete do konverzácie pridať priateľa, postupne ťuknite na položky
rozhovoru.
Ak chcete konverzáciu ukončiť, postupne ťuknite na položky
56
→ Pridať do
→ Ukončiť rozhovor.
Komunikácia
Prepínanie medzi konverzáciami
Posúvajte doľava alebo doprava.
Odstránenie histórie konverzácie
Konverzácie sa automaticky ukladajú. Ak chcete odstrániť históriu konverzácie, postupne ťuknite
→ Vymazať históriu rozhovorov.
na položky
Google+
Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od
spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Google+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete použiť ďalšie funkcie sociálnej siete, ťuknite na položku
.
Messenger
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami prostredníctvom služby rýchleho zasielania
správ Google+.
Ťuknite na položku Messenger na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte priateľa v zozname priateľov, zadajte správu do poľa v dolnej časti obrazovky a potom
ťuknite na položku .
57
Komunikácia
ChatON
Táto aplikácia umožňuje komunikovať s ľubovoľným zariadením, ktoré má mobilné telefónne číslo.
Ťuknite na položku ChatON na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries
používateľov konta Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov.
Vyberte priateľa a môžete sa začať rozprávať.
Ak chcete synchronizovať kontakty v zariadení s aplikáciou ChatON, postupne ťuknite na položky
More → Nastavenia → Synchronizovať kontakty.
58
Web a sieť
Internet
Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zdieľať, uložiť alebo tlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, ťuknite na položku
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nové okno.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku
doprava a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.
, posúvajte stránky doľava alebo
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku
zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky
Pridať záložku.
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku
stránku.
59
→
a vyberte požadovanú
.
Web a sieť
História
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok,
postupne ťuknite na položky → História. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na
→ Vymazať históriu.
položky
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu najčastejšie navštevovaných webových stránok,
postupne ťuknite na položky → História → Najviac navštevov.
Uložené stránky
Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky
→ Uložené stránky.
Odkazy
Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej karte, uložiť alebo skopírovať, ťuknite
naň a podržte ho.
Ak chcete zobraziť uložené odkazy, postupne ťuknite na položky
→ Stiahnuté položky.
Zdieľanie webových stránok
Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky
Zdieľať stránku.
→
Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom postupne
→ Zdieľať.
ťuknite na položky
60
Web a sieť
Chrome
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.
Ťuknite na položku Chrome na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku
a vyberte webovú stránku.
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku
zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo
Synchronizácia s inými zariadeniami
Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v
ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.
Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky
zariadenia. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.
Ak chcete zobraziť záložky, ťuknite na položku
.
61
→ Iné
Web a sieť
Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Bluetooth a potom potiahnite prepínač Bluetooth smerom doprava.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth → Vyhľadať,
čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje
zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch
zariadeniach.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia
Galéria. Otvorte aplikáciu Galéria, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → Bluetooth
a vyberte jedno zo spárovaných zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth
na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka
Bluetooth. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.
62
Web a sieť
AllShare Play
Táto aplikácia umožňuje prehrávať obsah uložený v rôznych zariadeniach prostredníctvom
internetu. Môžete prehrať a odoslať ľubovoľný súbor v ľubovoľnom zariadení do iného zariadenia
alebo na server webového ukladacieho priestoru.
Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať
najmenej dve zariadenia ako súborové servery. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti
→
od typu zariadenia. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, postupne ťuknite na položky
Najčastejšie otázky.
Ťuknite na položku AllShare Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Odosielanie súborov
Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor a potom ťuknite na položku
.
Zdieľanie súborov
Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, vyberte súbor, ťuknite na položku
nasledujúce možnosti:
a použite
• Poslať okolitým používateľom: Zdieľanie súborov s okolitými zariadeniami, v ktorých je
aktivovaná funkcia AllShare Play.
• Facebook/Twitter/Flickr/Picasa: Odovzdanie súborov na lokalitu sociálnej siete.
Prehrávanie súborov na vzdialenom zariadení
Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, vyberte súbor, ťuknite na položku
vyberte zariadenie.
a potom
• Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od zariadení pripojených ako
mediálny prehrávač.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
Správa obsahu na serveri webového ukladacieho priestoru
Vyberte server webového ukladacieho priestoru a zobrazte a spravujte súbory.
63
Web a sieť
Skupinové prehrávanie
Táto aplikácia umožňuje zdieľať obrázky, dokumenty a hudbu s inými zariadeniami pripojenými k
rovnakej sieti Wi-Fi.
Ťuknite na položku Skupinové prehrávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zdieľanie súborov
1 Ťuknite na položku Zdieľať obrázok, Zdieľať dokument alebo Zdieľať hudbu, vyberte
súbory, ktoré sa majú zdieľať, a potom ťuknite na položku Hotovo.
2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku Hot.
Pripojenie k inému zariadeniu s aplikáciou Skupinové
prehrávanie
V časti Pripojiť ťuknite na ďalšie zariadenie, zadajte kód PIN a potom ťuknite na položku OK.
NFC
Zariadenie umožňuje načítavať značky technológie NFC (Near Field Communication), ktoré
obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto
funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste
nepoškodili NFC anténu.
Ak je obrazovka uzamknutá, zariadenie nebude načítavať značky NFC ani prijímať údaje.
Ak chcete aktivovať funkciu NFC, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ Ďalšie nastavenia → NFC. Potiahnite prepínač NFC smerom doprava.
64
Web a sieť
Načítanie informácií zo značky NFC
Umiestnite zariadenie do blízkosti značky NFC. Zobrazia sa informácie zo značky.
Nakupovanie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
Dotknite sa zadnou stranou zariadenia čítačky kariet NFC.
Odosielanie dát pomocou funkcie Android Beam
Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a
kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie nastavenia → NFC.
Potiahnite prepínač Android Beam smerom doprava.
Vyberte položku, dotknite sa zadnou stranou zariadenia zadnej strany druhého zariadenia a
ťuknite na obrazovku zariadenia.
S Beam
Pomocou tejto funkcie môžete odosielať rôzne dáta, ako je napríklad hudba, videá, obrázky a
dokumenty.
Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami. Môžete
tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
povinnosti v dôsledku nezákonného používania dát chránených autorskými právami.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie nastavenia →
S Beam. Potiahnite prepínač S Beam smerom doprava.
Vyberte súbor, dotknite sa zadnou stranou zariadenia zadnej strany druhého zariadenia a ťuknite
na obrazovku zariadenia.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
65
Médiá
Prehrávač hudby
Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.
Ťuknite na položku Prehrávač hudby na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od verzie softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
• V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.
Prehrávanie hudby
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Nastavenie hlasitosti.
Zmena režimu opakovania.
Zapnutie náhodného poradia.
Otvorenie funkcie Hudobný blok.
Výber zvukového efektu.
Otvorenie zoznamu skladieb.
Opätovné spustenie aktuálne
prehrávanej skladby alebo prechod
na predchádzajúcu skladbu.
Ťuknutím a podržaním pretočíte
skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním pretočíte
skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
66
Médiá
Nastavenie skladby ako zvonenia
Ak chcete aktuálne prehrávanú skladbu nastaviť ako zvonenie, postupne ťuknite na položky
Nastaviť ako → Zvonenie telefónu.
→
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
→ Vytvoriť
Ťuknite na položku Zoznamy skladieb a potom postupne ťuknite na položky
zoznam skladieb. Zadajte názov a ťuknite na položku OK. Ťuknite na položku Pridať hudbu,
vyberte skladby, ktoré sa majú pridať, a potom ťuknite na položku Hotovo.
Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky
→ Pridať do zoznamu skladieb.
Prehrávanie hudby podľa nálady
Hudbu môžete prehrávať tak, že bude usporiadaná podľa nálady. Tento zoznam skladieb
automaticky vytvára zariadenie. Po pridaní novej skladby postupne ťuknite na položky Hudobný
→ Aktualizácia knižnice.
blok →
Ťuknite na položku Hudobný blok a vyberte bunku podľa nálady. Prípadne vyberte viac buniek
potiahnutím prstom.
Fotoaparát
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou funkcie
Galéria. (str. 73)
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
67
Médiá
Fotografovanie
Vytvorenie fotografie
Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt
zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu.
Označuje používaný
ukladací priestor.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom.
Prepnutie medzi
režimom fotografovania
a režimom videa.
Zmena nastavenia
blesku.
Zmena režimu
fotografovania.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
Zobrazenie fotografií
pomocou prehliadača
obrázkov.
Zmena nastavení
fotoaparátu.
Režim scény
Vďaka preddefinovaným nastaveniam môžete jednoduchšie snímať momentky.
Postupne ťuknite na položky
→ Režim scény.
• Na výšku: Toto nastavenie použite na fotografovanie ľudí.
• Na šírku: Toto nastavenie použite na získanie širšieho zorného uhla.
• Šport: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• Oslava/interiér: Toto nastavenie použite na fotografovanie v interiéri s dobrým osvetlením.
• Pláž/Sneh: Toto nastavenie použite na fotografovanie v exteriéri s dobrým osvetlením alebo
jasným slnečným svetlom.
• Západ slnka: Toto nastavenie použite na dosiahnutie jasnejších farieb a ostrejšieho kontrastu.
• Súmrak: Toto nastavenie použite na dosiahnutie veľmi jemných farieb.
68
Médiá
• Jesenné farby: Toto nastavenie použite na fotografovanie scén s pozadím sfarbeným
dočervena.
• Text: Toto nastavenie použite na fotografovanie kníh alebo plagátov.
• Svetlo sviečky: Toto nastavenie použite na fotografovanie jasných zdrojov svetla na tmavom
pozadí.
• Ohňostroj: Toto nastavenie použite pri scénach s vysokým kontrastom.
• Podsviet.: Toto nastavenie použite pri objektoch, za ktorými je jasné svetlo.
• Noc: Toto nastavenie použite pri snímkach fotografovaných v tmavších podmienkach.
Režim snímania
K dispozícii je niekoľko fotografických efektov.
Postupne ťuknite na položky
→ Režim fotografovania.
• Jedna snímka: Nasnímanie jednej fotografie.
• Detekcia tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich
fotografovaní.
• Panoráma: Vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.
• Zdieľať záber: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie
Wi-Fi Direct.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby
označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
• Krása: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších záberov.
• Detek. úsmevu: Vytvorenie fotografie keď sa osoba usmieva.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúci z viacerých záberov.
Postupne ťuknite na položky
→ Režim fotografovania → Panoráma.
Ťuknite na položku
a pohnite fotoaparátom ľubovoľným smerom. Keď sa modrý rám zarovná
s hľadáčikom, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie. Ak chcete
prestať fotografovať, znova ťuknite na položku
.
69
Médiá
Nahrávanie videí
Nahratie videa
Prepnite ovládací prvok na prepnutie medzi fotografiou a videom na ikonu videa a ťuknutím na
položku
spustite nahrávanie videa. Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .
• V režime videa nie je k dispozícii manuálne zaostrovanie.
• Funkcia zoomovania nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.
Režim nahrávania
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom.
Označuje používaný
ukladací priestor.
Zmena nastavenia
blesku.
Prepnutie medzi
režimom fotografovania
a režimom videa.
Zmena režimu
nahrávania.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
Prehratie videí
pomocou prehrávača
videí.
Zmena nastavení
fotoaparátu.
70
Médiá
Ak chcete zmeniť režim nahrávania, ťuknite na položku
.
• Normálny: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
• MMS limit: Tento režim použite pre nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie videa
prostredníctvom správy.
Približovanie a vzďaľovanie
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
pritiahnite k sebe.
• Funkcia zoomovania nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.
• Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas
nahrávania videa.
Konfigurácia nastavení fotoaparátu
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu, ťuknite na položku . Niektoré z nasledujúcich
možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
• Upraviť odkazy: Zmena usporiadania odkazov tak, aby sa zobrazovali často používané
možnosti.
• Autoportrét: Vytvorenie fotografie samého seba.
• Nahrávanie samého seba: Nahrávanie videa samého seba.
71
Médiá
• Blesk: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• Režim fotografovania: Zmena režimu snímania.
• Režim nahrávania: Zmena režimu nahrávania.
• Efekty: Výber medzi rôznymi dostupnými fotografickými efektmi.
• Režim scény: Zmena režimu scény.
• Hodnota expozície: Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu. Na
miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
• Režim zaostrov.: Výber režimu zaostrovania. Aut. zaos. ovláda fotoaparát. Makro je určené
pre objekty, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko.
• Časovač: Toto nastavenie možno použiť na fotografovanie s oneskorením.
• Rozlíšenie: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie.
Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej v profesionálnych fotoaparátoch.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Meranie: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. S vyvážením
na stred meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. Bodové meria hodnotu svetla na
konkrétnom mieste. Maticové meranie priemeru celej scény.
• Automatický kontrast: Nastavenie fotoaparátu na používanie automatického kontrastu.
Funkcia automatického kontrastu definuje úrovne kontrastu bez manuálneho výberu
nastavenia.
• Vodiace čiary: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri výbere objektov.
• Automaticky zdieľať záber: Nastavenie na automatickú aktiváciu funkcie Wi-Fi Direct a
prepnutie na režim zdieľania záberov, keď sa dotknete zadnou časťou zariadenia iného
zariadenia s podporou funkcie NFC a ťuknete na displej svojho zariadenia.
• Stab. obrazu: Aktivácia alebo deaktivácia stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha
zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
72
Médiá
• Značka GPS: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
• Kontextový názov súboru: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
• Uložiť ako prevrátené: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej
scény.
• Kvalita obrázka: Fotografie s vyššou kvalitou vyžadujú viac ukladacieho priestoru.
• Kvalita videa: Nastavenie úrovne kvality videí.
• Úložisko: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Vynulovať: Vynulovanie nastavení fotoaparátu.
Odkazy
Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam
fotoaparátu.
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť odkazy.
Ťuknite a podržte možnosť a presuňte ju do priestoru na ľavej strane obrazovky. Ostatné ikony v
zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.
Galéria
Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov
podporované.
• V závislosti od spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.
73
Médiá
Zobrazenie obrázkov
Otvorením položky Galéria sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia
E-mail, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok, do ktorého sa stiahne daný obrázok.
Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok Screenshots. Vyberte
priečinok, ktorý chcete otvoriť.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na
celej obrazovke.
Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.
Približovanie a vzďaľovanie
Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
• Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok
vzdialiť, prsty pritiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu
Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyb, presuňte prepínač
Pohyb doprava a potom začiarknutím vyberte funkcie.
Ak nechcete používať funkciu pohybu, presuňte prepínač Pohyb doľava.
Ak chcete nastaviť citlivosť jednotlivých funkcií pohybu, ťuknite na položku Nastavenia citlivosti,
vyberte funkciu a potom použite nastaviteľný posúvač.
Prehrávanie videí
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a
ťuknutím na položku
spustite Prehrávač videí.
Úprava obrázkov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce funkcie:
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Tvárová značka: Registrácia tvárí na obrázku ako tvárových značiek.
74
Médiá
• Kontextový názov: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
• Pridať značku počasia: Pridanie značky počasia.
• Kopírovať do schránky: Skopírovanie obrázka do schránky.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie a uloženie obrázka v oranžovom ráme zmenou jeho veľkosti.
• Upraviť: Spustenie aplikácie Editor fotografií.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
• Tlač: Tlač prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi. Zariadenie je kompatibilné len s
niektorými tlačiarňami Samsung.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Hľadať blízke zariadenia: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
• Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o obrázku.
Odstraňovanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
→ Vybrať položku, vyberte obrázky a potom
• V priečinku postupne ťuknite na položky
ťuknite na položku .
• Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
.
Zdieľanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku postupne ťuknite na položky
→ Vybrať položku, vyberte obrázky a ťuknutím
na položku
odošlite obrázky iným ľuďom.
• Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí,
pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .
Nastavenie tapety
Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne
→ Nastaviť ako.
ťuknite na položky
75
Médiá
Prehrávač videí
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.
Ťuknite na položku Prehrávač videí na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od verzie softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
• V závislosti od spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.
Prehrávanie videí
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Zachytenie obrázka.
Nastavenie hlasitosti.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním pretočíte
skladbu dopredu.
Zmena pomeru strán.
Zmena veľkosti
obrazovky videa.
Opätovné spustenie
aktuálneho videa alebo
prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
pretočíte video dozadu.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Odstraňovanie videí
Postupne ťuknite na položky
položku Odstrániť.
→ Odstrániť, začiarknutím vyberte videá a potom ťuknite na
Zdieľanie videí
→ Zdieľať cez, začiarknutím vyberte videá, ťuknite na položku
Postupne ťuknite na položky
Hotovo a potom vyberte spôsob zdieľania.
76
Médiá
YouTube
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.
Ťuknite na položku YouTube na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Sledovanie videí
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného z vrátených výsledkov
vyhľadávania spustite dané video.
Ak chcete video zobraziť na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.
Pridanie videa do
zoznamu videí.
Hľadanie videí.
Pozastavenie alebo
pokračovanie v
prehrávaní.
Odoslanie adresy
URL ostatným.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu
ťahaním posúvača.
Otočenie obrazovky
na výšku.
Zmena kvality
obrazu.
Zdieľanie videí
Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Odovzdávanie videí
Vyberte konto, ťuknite na položku
potom ťuknite na položku .
, vyberte kategóriu a video, zadajte informácie o videu a
77
Médiá
FM rádio
FM rádio umožňuje počúvať hudbu a správy. Ak chcete počúvať FM rádio, musíte pripojiť
náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.
Ťuknite na položku FM rádio na obrazovke aplikácií.
Počúvanie FM rádia
Pred spustením FM rádia pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Ťuknutím na položku zapnite FM rádio. Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú
stanicu a ťuknutím na položku
sa vráťte na obrazovku FM rádia.
Nahrávanie skladby z FM rádia.
Nastavenie hlasitosti.
Získanie prístupu k službám
aktuálnej stanice.
Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Jemné naladenie frekvencie.
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej
stanice.
Pridanie aktuálnej rozhlasovej
stanice do zoznamu obľúbených
staníc.
78
Médiá
Vyhľadávanie rozhlasových staníc
→ Vyhľadať a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio
Postupne ťuknite na položky
automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku
obrazovku FM rádia.
sa vráťte na
Pridanie staníc do zoznamu obľúbených položiek
Prejdite na rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku
položiek.
ju pridajte do zoznamu obľúbených
Flipboard
Táto aplikácia poskytuje prístup k personalizovaným magazínom.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete vytvoriť svoj časopis Flipboard, rýchlo pohnite prstom na uvítacej obrazovke, ťuknite na
položku Get Started, vyberte témy správ a potom ťuknite na položku Done.
Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si
chcete prečítať.
Pri čítaní článku môžete používať nasledujúce ikony:
• : Prechod na predchádzajúcu stranu.
• : Zdieľanie článku prostredníctvom služby Twitter.
• : Pridanie článku do zoznamu obľúbených v službe Twitter.
• : Zdieľanie článku s ostatnými používateľmi.
• : Zobrazenie komentárov ostatných čitateľov týkajúcich sa článku.
79
Obchody s aplikáciami a
médiami
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v
zariadení.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu stiahnuť, ťuknite na položku
Inštalovať. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite
proces nákupu.
• Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite
na ikonu.
• Ak chcete nainštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zabezpečenie → Neznáme zdroje.
Odinštalovanie aplikácií
Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu Obchod Play.
→ Moje aplikácie, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte
Postupne ťuknite na položky
aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Odinštalovať.
80
Obchody s aplikáciami a médiami
Samsung Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsungapps.com.
Ťuknite na položku Samsung Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak ešte nemáte zaregistrované konto Samsung, vytvorte si ho pomocou pokynov na obrazovke.
Proces registrácie dokončite tak, že si prečítate ustanovenia a podmienky a ťuknutím na položku
Prijať s nimi vyjadríte svoj súhlas.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku
Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku
slovo do vyhľadávacieho poľa.
vyberte kategóriu.
v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu stiahnuť, ťuknite na položku Získať.
Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na
ikonu.
S Suggest
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať a preberať najnovšie aplikácie odporúčané spoločnosťou
Samsung.
Ťuknite na položku S Suggest na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
81
Obchody s aplikáciami a médiami
Game Hub
Táto aplikácia poskytuje prístup k hrám.
Ťuknite na položku Game Hub na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Posúvaním doľava alebo doprava vyberte hru, ktorú chcete stiahnuť zo služby Samsung Apps.
Play Books
Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.
Ťuknite na položku Play Books na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Posúvaním doľava alebo doprava vyberte súbory s knihou. Pri čítaní súboru knihy zobrazíte
ďalšie možnosti.
ťuknutím na položku
Ak si chcete súbory kníh kúpiť, ťuknite na položku
.
Filmy Play
Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.
Ťuknite na položku Filmy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte kategóriu v hornej časti obrazovky a potom vyberte film, televízny program alebo video,
ktoré chcete prehrať alebo si vypožičať.
82
Pomôcky
Poznámka
Táto aplikácia umožňuje zaznamenať dôležité informácie, ktoré možno uložiť a neskôr zobraziť.
Ťuknite na položku Poznámka na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
, zadajte poznámku a potom ťuknite na položku Uložiť.
Ak chcete zmeniť farbu pozadia, postupne ťuknite na položky
→
.
Ak chcete poznámku uzamknúť, aby ju nik iný nemohol zobraziť, postupne ťuknite na položky
→ .
Prehľadávanie poznámok
Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku
.
Ak chcete vyhľadať poznámku, postupne ťuknite na položky
→ Vyhľadávanie.
Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť.
Ak chcete poznámky odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky
→ Odoslať.
Ak chcete poznámky zoradiť podľa dátumu alebo farby, postupne ťuknite na položky
Usporiadať podľa.
Ak chcete poznámky synchronizovať s kontom Google, postupne ťuknite na položky
Synchronizovať poznámky.
→
→
Ak chcete nastaviť kód PIN na odomknutie alebo uzamknutie položky, postupne ťuknite na
→ Zámok PIN.
položky
Zobrazenie poznámky
Ťuknutím otvorte miniatúru poznámky. Posunutím doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie
poznámky.
Ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• : Odstránenie poznámky.
• : Zmena farby pozadia.
83
Pomôcky
• : Uzamknutie poznámky, aby ju nik iný nemohol zobraziť.
• : Tlač poznámky prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi. Zariadenie je kompatibilné
len s niektorými tlačiarňami Samsung.
Plánovač S
Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Quick add: Vytvorenie udalosti alebo úlohy z poznámky. Táto funkcia je dostupná len pre
Anglický a Kórejský jazyk.
• Pridať udalosť: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
• Pridať úlohu: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova
ťuknite.
Zadajte názov a určite, ktorý sa kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka
synchronizovať. Potom ťuknite na položku Upraviť detaily udalosti alebo Upraviť detaily úlohy
a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobraziť upozornenie
alebo kde sa uskutoční.
84
Pomôcky
Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa Miesto, ťuknite na
položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a
podržíte ju.
Priložte obrázok. Ťuknite na položku Obrázky a nasnímajte fotografiu alebo vyberte jeden z
existujúcich obrázkov.
Synchronizácia so službou Kalendár Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Google, vyberte v časti Kontá
→ konto Google a potom začiarknite políčko Synchronizovať Kalendár. Ak chcete kalendár
synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Plánovač S →
→ Synchronizácia.
Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Kalendáre, vyberte konto Google a potom ťuknite na položku Hotovo.
→
Zmena typu kalendára
Ťuknite na položku a vyberte jeden z viacerých rôznych typov kalendárov vrátane ročných,
mesačných, týždenných a ďalších kalendárov. Na zmenu typu kalendára môžete použiť gesto
roztiahnutia alebo pritiahnutia prstov. Ak napríklad chcete zmeniť kalendár z mesačného na ročný,
pritiahnite prsty k sebe, ak chcete ročný kalendár zmeniť späť na mesačný, roztiahnite prsty od
seba.
Vyhľadávanie udalostí
Postupne ťuknite na položky
→ Vyhľadávanie a zadajte hľadané kľúčové slovo.
Ak chcete zobraziť dnešné udalosti, ťuknite na položku Dnes v hornej časti obrazovky.
Odstraňovanie udalostí
Vyberte dátum alebo udalosť a potom postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť.
Zdieľanie udalostí
Vyberte udalosť, postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať cez a vyberte spôsob zdieľania.
85
Pomôcky
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je
nainštalovaná aplikácia Dropbox.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď aplikáciu Dropbox spúšťate prvýkrát, aktivujte ju ťuknutím na položku Start. Podľa pokynov
na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, ťuknite na položku
.
Ak chcete otvoriť súbor v službe Dropbox, ťuknite na položku
a vyberte súbor. Ak chcete súbor
pridať do zoznamu obľúbených položiek, pri jeho zobrazení ťuknite na položku Favorite.
Zoznam obľúbených položiek otvoríte ťuknutím na položku
.
Cloud
Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov nastavení a aplikácií v konte
Samsung alebo službe Dropbox.
Postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Synchronizácia s kontom Samsung
Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku Nastavenia
synchronizácie.
86
Pomôcky
Zálohovanie alebo obnovenie dát
Ak chcete zálohovať alebo obnoviť dáta prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku
Zálohovanie zariadenia.
Synchronizácia so službou Dropbox
Ak ešte nie je nastavené konto, ťuknite na položku Nastaviť konto a zadajte konto služby
Dropbox. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Po prihlásení ťuknite na položku Allow a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so
službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.
Hodiny
Táto aplikácia umožňuje nastaviť budík, overiť čas v ktorejkoľvek časti sveta, zmerať trvanie určitej
udalosti alebo ju možno použiť ako stolové hodiny.
Ťuknite na položku Hodiny na obrazovke aplikácií.
Zapnutie alebo vypnutie tohto
budíka.
87
Pomôcky
Upozornenie
Nastavenie budíkov
Ťuknite na položku Vytvoriť upozornenie, nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa
má budík opakovať, a potom ťuknite na položku Uložiť.
• Posunúť budík: Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas zapnutia budíka pred nastaveným časom.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budík, presuňte položku
určitom čase zopakovalo, presuňte položku
mimo kruhu. Ak chcete, aby sa zvonenie budíka po
mimo kruhu.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Svetový čas
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku Pridať mesto, a zadajte názov mesta alebo ho vyberte zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku Nastavenia
letného času.
Odstránenie hodín
Postupne ťuknite na položky
Odstrániť.
→ Odstrániť, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku
88
Pomôcky
Stopky
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku Spustiť. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku Okruh.
Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov, ťuknite na položku Vynulovať.
Časovač
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku Spustiť.
Po spustení časovača potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Stolné hodiny
Ťuknutím na položku
sa hodiny zobrazia na celú obrazovku.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie
→ Vedecká kalkulačka.
Otočenie obraz., postupne ťuknite na položky
Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky
skryte klávesnicu.
→ Vymazať históriu.
Ak chcete zmeniť veľkosť znakov v histórii, postupne ťuknite na položky
89
→ Veľkosť textu.
Pomôcky
Hlasový záznamník
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Nahrávanie hlasových poznámok
Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v dolnej časti zariadenia. Ak
chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na
položku .
Uplynulý čas nahrávky
Spustenie nahrávania.
Zobrazenie zoznamu hlasových
poznámok.
Prehrávanie hlasových poznámok
Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.
• : Nastavenie rýchlosti prehrávania.
• : Orezanie hlasovej poznámky.
• : Úprava hlasitosti potiahnutím jazdca hlasitosti nahor alebo nadol.
• : Zastavenie prehrávania.
• : Pozastavenie prehrávania.
Ak chcete hlasovú poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky
vyberte hlasovú poznámku a potom vyberte spôsob zdieľania.
90
→ Zdieľať cez,
Pomôcky
Správa hlasových poznámok
V zozname hlasových poznámok ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Zdieľať cez: Vyberte spôsob zdieľania a potom vyberte hlasové poznámky na odoslanie.
• Odstrániť: Vyberte hlasové poznámky na odstránenie.
• Nastavenia: Zmena nastavení hlasového záznamníka.
• Koniec: Ukončenie hlasového záznamníka.
S Voice
Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vytočilo číslo, odoslalo správu, napísalo
poznámku prípadne vykonalo iné činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií.
Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
91
Pomôcky
Google
Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsah v zariadení.
Ťuknite na položku Google na obrazovke aplikácií.
Vyhľadávanie v zariadení
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Môžete tiež ťuknúť na položku
kľúčové slovo a vybrať jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedať
Ak sa z aplikácií nevrátia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia
výsledky vyhľadávania.
Rozsah vyhľadávania
→
Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Vyhľadávanie v telefóne a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.
Google Now
Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o
aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre
vás môžu byť v danej chvíli užitočné.
Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť
→ Nastavenia → Google Now.
nastavenia služby Google Now, postupne ťuknite na položky
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Hlasové vyhľadávanie
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.
Ťuknite na položku Hlasové vyhľadávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď sa na obrazovke zobrazí text Hovorte, povedzte kľúčové slovo alebo slovné spojenie. Vyberte
jedno zo zobrazených kľúčových slov.
92
Pomôcky
Moje súbory
Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí,
skladieb a zvukových klipov.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť. Ak sa chcete vrátiť do nadradeného priečinka, ťuknite na
položku . Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite na položku .
V priečinku ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Vytvoriť priečinok: Vytvorenie priečinka.
• Odstrániť: Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• Vyhľadávanie: Vyhľadávanie súborov.
• Zobraziť podľa: Zmena režimu zobrazenia.
• Usporiadať podľa: Zoradenie súborov alebo priečinkov.
• Zdieľať cez: Odoslanie súboru ostatným používateľom alebo zdieľanie súboru.
• Presunúť: Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• Kopírovať: Skopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• Premenovať: Premenovanie súboru alebo priečinka.
• Nastavenia: Zmena nastavení správcu súborov.
Sťahovania
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.
Ťuknite na položku Sťahovania na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť súbory stiahnuté z internetu, ťuknite na položku Sťahov. z internetu. Ak
chcete zobraziť súbory stiahnuté z iných aplikácií, ako je napríklad aplikácia E-mail, ťuknite na
položku Iné sťahovania.
Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.
93
Cestovanie a informácie o
umiestnení
Mapy
Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať smerové
pokyny.
Ťuknite na položku Mapy na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie umiestnení
Ťuknite na položku , zadajte adresu a potom ťuknite na položku . Vybratím umiestenia
zobrazte podrobné informácie o danom umiestnení. Ak chcete vyhľadať miesta v blízkosti, ťuknite
na položku .
Po vyhľadaní umiestnenia ťuknite na položku
a použite jednu z nasledujúcich funkcií:
• Vyčistiť mapu: Vyčistenie mapy.
• Sprístupniť offline: Uloženie mapy vybratej oblasti na jej zobrazenie v režime offline.
• Trasy: Získanie pokynov na navigáciu na nájdené miesto.
• Vrstvy: Prekrytie viacerých vrstiev vrátane satelitných snímok, dopravných informácií a ďalších
dát.
• Nastavenia: Zmena nastavení mapy.
• Pomocník: Zobrazenie informácií o používaní mapy.
Ak chcete zobraziť aktuálne umiestnenie, ťuknite na položku
94
.
Cestovanie a informácie o umiestnení
Získanie trasy do cieľového miesta
1 Ťuknite na položku
2 Ťuknite na položku
.
a vyberte spôsob zadania počiatočného a koncového umiestnenia:
• Moja aktuálna poloha: Použitie aktuálneho umiestnenia ako počiatočného umiestnenia.
• Kontakty: Výber zo zoznamu kontaktov.
• Bod na mape: Výber umiestnenia ťuknutím na mapu.
• Moje miesta: Výber zo zoznamu obľúbených miest.
3 Vyberte spôsob cestovania, ako je napríklad jazda autom, hromadná doprava alebo chôdza, a
potom ťuknite na položku VYHĽADAŤ TRASU.
4 Vyberte jednu zo zobrazených trás a ťuknutím na položku ZOBRAZENIE MAPY zobrazte
podrobnosti.
Miesta
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať reštaurácie, banky autobusové zastávky a ďalšie miesta v
blízkosti.
Ťuknite na položku Miesta na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte kategóriu miesta a potom vyberte miesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.
• Mapa: Zobrazenie miesta na mape.
• Trasy: Vyhľadanie trasy na dané miesto.
• Hovor: Vytočenie telefónneho čísla daného miesta.
Ak chcete pridať kategóriu miesta, v zozname kategórií postupne ťuknite na položky
Pridať vyhľadávanie a zadajte hľadané kľúčové slovo do textového poľa.
95
→
Cestovanie a informácie o umiestnení
Navigácia
Táto aplikácia vám umožní vyhľadať trasu do cieľa.
Ťuknite na položku Navigácia na obrazovke aplikácií.
• Navigačné mapy, vaša aktuálna poloha a ostatné navigačné dáta sa môžu líšiť
od informácií o aktuálnej polohe. Vždy by ste mali venovať pozornosť situácii na
ceste, doprave a ďalším faktorom, ktoré môžu ovplyvňovať vašu jazdu. Počas jazdy
dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zadajte cieľ pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov:
• Povedzte cieľovú adresu.
• Zadajte cieľovú adresu.
• Vyberte cieľovú adresu zo zoznamu kontaktov.
• Vyberte cieľ zo zoznamu miest označených hviezdičkou.
Po vyhľadaní trasy postupujte pri navigácii do cieľa podľa pokynov na obrazovke.
96
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku
.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
Nastavenie politiky spánku funkcie Wi-Fi
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
Wi-Fi zapnuté počas spánku.
→ Pokročilé → Ponechať
Pri prechode do režimu šetrenia energie zariadenie automaticky vypne pripojenia Wi-Fi.
Ak je zariadenie nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí.
Môže to znamenať dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie
dát, nastavte túto možnosť na hodnotu Vždy.
Nastavenie oznamovania sietí
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť oznámenie v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
→ Pokročilé a začiarknite možnosť Sieťové oznámenie.
97
Nastavenia
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
• Mobilné dáta: Nastavenie používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
• Nast. dát. limit mobil. spojenia: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
• Cyklus používania dát: Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia
dát.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Dátový roaming: Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu.
• Obmedziť dát. pren. na pozadí: Nastavenie vypnutia synchronizácie na pozadí pri používaní
mobilnej siete.
• Automatická synchronizácia údajov: Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu
údajov kontaktov, kalendára, e-mailov, záložiek a obrázkov zo sociálnych sietí.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zobrazenia využitia dát prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi.
• Mobilné prístupové body: Vyhľadanie a použitie mobilnej siete iného zariadenia.
Ďalšie nastavenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
98
Nastavenia
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
• Dátový roaming: Pripojenie zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo keď nie je
dostupná vaša domovská sieť.
• Názvy prístupových bodov: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.
Zdieľ. prip. a pren. prís. bod
• Prenosný prístupový bod Wi-Fi: Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na
zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom siete Wi-Fi.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania pripojenia USB na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
• Pomocník: Informácie o zdieľaní pripojenia USB, Wi-Fi a Bluetooth.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
NFC
• NFC: Aktivácia funkcie NFC na čítanie alebo zapisovanie značiek NFC, ktoré obsahujú
informácie.
• Android Beam: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových
stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
99
Nastavenia
S Beam
Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, ako je napríklad hudba, videá, obrázky a
dokumenty, do zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.
Blízke zariadenia
• Zdieľanie súborov: Aktivácia zdieľania médií, čo umožňuje iným zariadeniam s funkciou
DLNA získať prístup k mediálnym súborom vo vašom zariadení.
• Zdieľaný obsah: Nastavenie zdieľania obsahu s inými zariadeniami.
• Meno zariadenia: Zadanie názvu mediálneho servera v zariadení.
• Zoznam povolených zariadení: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k
tomuto zariadeniu.
• Zoznam nepovolených zariadení: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný
prístup k tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Odoslať z iných zariadení: Nastavenie prijímania odosielaných súborov z iných zariadení.
Kies cez Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k aplikácii Samsung Kies prostredníctvom siete Wi-Fi.
Režim domovskej obrazovky
Vyberte režim úvodnej obrazovky (základný alebo jednoduchý).
Režim blokovania
Vyberte oznámenia, ktoré budú blokované alebo nastavené, ak chcete v režime blokovania povoliť
oznámenia pre hovory od zadaných kontaktov.
100
Nastavenia
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Vyzváňací tón zariadenia: Výber zvonenia na upozorňovanie na prichádzajúce hovory.
• Vibrovanie zariadenia: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
• Predvolené oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy,
zmeškané hovory a budíky.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Tóny tlačidiel: Nastavenie zariadenia na vydávanie zvuku pri ťukaní na tlačidlá na klávesnici.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia na vydávanie zvuku pri výbere aplikácie alebo
možnosti na dotykovom displeji.
• Zvuk zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia na vydávanie zvuku pri uzamykaní alebo
odomykaní dotykového displeja.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stláčaní tlačidiel.
• Automatický hmatový režim: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo počas prehrávania
zvukov v prevzatých aplikáciách.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
• Pozadie:
– – Úvodná obrazovka: Výber obrázka pozadia pre úvodnú obrazovku.
– – Uzamknúť obrazovku: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
– – Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre úvodnú
obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Kontextová stránka: Nastavenie zariadenia tak, aby otváralo kontextové stránky na základe
vašich činnosti.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
101
Nastavenia
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení
zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, ktorá má uplynúť, než zariadenie vypne
podsvietenie displeja.
• Smart stay: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď
sa naň pozeráte.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie trvania podsvietenia dotykových
tlačidiel.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie zobrazenia zostávajúceho nabitia batérie.
• Autom. upraviť tón obraz.: Nastavenie šetrenia energie úpravou jasu displeja.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie.
Režim šetrenia energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Šetrenie energie procesora: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých
systémových prostriedkov.
• Šetrenie energie obrazovky: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
• Vypnúť hmatovú odozvu: Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
• Ďalšie informácie o režime šetrenia energie: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby
energie batérie.
102
Nastavenia
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Lokalizačné služby
• Použiť bezdrôtové siete: Nastavenie používania sietí Wi-Fi a mobilných sietí na určenie
aktuálnej polohy.
• Použiť satelity GPS: Nastavenie používania satelitov GPS na určenie aktuálnej polohy.
• Poloha a hľadanie Google: Nastavenie používania aktuálnej polohy vo vyhľadávaní Google a
v ďalších službách Google.
Uzamknúť obrazovku
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky.
• Možnosti zamknutia obrazovky: Zmena nastavení uzamknutej obrazovky. Tieto nastavenia
sa používajú, len ak je nastavená možnosť uzamknutia potiahnutím.
– – Odkazy: Nastavenie zobrazenia a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
– – Rolujúce informácie: Nastavenie zobrazenia správ alebo burzových informácií na
uzamknutej obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
103
Nastavenia
– – Hodiny: Nastavenia zobrazenia hodín na uzamknutej obrazovke.
– – Duálne hodiny: Nastavenie zobrazenia duálnych hodín na uzamknutej obrazovke.
– – Počasie: Nastavenie zobrazovania informácií o počasí na uzamknutej obrazovke.
– – Efekt vlnenia: Nastavenie zobrazenia efektu vlnenia na uzamknutej obrazovke.
– – Text pomocníka: Nastavenie zobrazenia textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.
– – Rýchly príst. cez fotoap.: Nastavenie zariadenia na spúšťanie fotoaparátu ťuknutím a
podržaním obrazovky a otočením zariadenia s uzamknutou obrazovkou.
– – Prebudiť na zamknutej obrazovke: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu
prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
– – Nastaviť budiaci príkaz: Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie S Voice
alebo vykonanie zadanej funkcie.
• Informácie o vlastníkovi: Zadanie informácie zobrazovaných na uzamknutej obrazovke.
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia karty SIM alebo USIM.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD:
– – Zašifrovať: Nastavenie zašifrovania súborov pri ich uložení na pamäťovú kartu.
– – Úplné šifrovanie: Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na pamäťovej karte.
– – Vylúčiť multimediálne súbory: Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na pamäťovej
karte okrem mediálnych súborov.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred vynulovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
104
Nastavenia
• Diaľkové ovládače: Nastavenie povolenia ovládania strateného alebo odcudzeného
zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa
prihlásiť do konta Samsung.
– – Registrácia konta: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
– – Použiť bezdrôtové siete: Nastavenie povolenia zhromažďovania dát o umiestnení a
určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom sietí Wi-Fi a
mobilných sietí.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia funkcie Vyhľadať môj mob. telefón.
• Web. str. Hľad. môj mobil: Prístup na webovú lokalitu SamsungDive
(www.samsungdive.com). Pomocou webovej lokality SamsungDive môžete sledovať a ovládať
svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
– – Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá
pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
– – Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo
USIM.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Z bezpečnostných dôvodov sú heslá v zariadení predvolene
skryté. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť v zariadení nové politiky.
• Neznáme zdroje: Výber inštalácie aplikácií z ľubovoľného zdroja. Ak táto možnosť nie je
povolená, aplikácie možno sťahovať len z obchodu Obchod Play.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a vynulovanie hesla.
105
Nastavenia
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Hlasové zadávanie textu Google
Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku
.
• Zvoľte vstupné jazyky: Výber jazyka pre rozpoznávanie hlasu.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Prevziať rozpoz. reči offl.: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
Klávesnica Samsung
Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku
.
• Typy klávesníc na výšku: Zmena rozloženia klávesnice.
• Jazyk zadávania: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predvídania slov môžete prispôsobiť.
• Súvislý vstup: Nastavenie zadávania textu ťahaním prsta na klávesnici.
• Potiahnutie po klávesnici: Prepnutie režimu zadávania textu potiahnutím prstom po
klávesnici doľava alebo doprava.
106
Nastavenia
• Rukopis: Prispôsobenie nastavení režimu rukopisu, napríklad čas rozpoznania, hrúbka pera
alebo farba pera.
• Hlasový vstup: Výber spôsobu prístupu k hlasovému vstupu.
• Automatická kapitalizácia: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Vibr. pri ťukn. na tlač.: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Zvuk pri ťuknutí na tlač.: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla vydalo zvuk.
• Prehliadka: Informácie o zadávaní textu pomocou klávesnice Samsung.
• Vynulovať nastavenia: Vynulovanie nastavení klávesnice Samsung.
Rozpoznávanie hlasu
Výber nástroja na rozpoznávanie hlasu.
Hlasové hľadanie
V prípade rozpoznávania hlasu Samsung použite tieto možnosti:
• Language: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
• Open via the home key: Nastavenie spustenia funkcie S Voice dvojitým stlačením tlačidla
Domov.
• Use location data: Nastavenie používania informácií o umiestnení vo výsledkoch hlasového
vyhľadávania.
• Hide offensive words: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• Help: Získanie prístupu k informáciám pomocníka pre funkciu S Voice.
• About: Zobrazenie informácií o verzii.
• Auto-start speaker: Nastavenie automatického zapnutia reproduktora pri uskutočňovaní
hovoru pomocou funkcie S Voice.
107
Nastavenia
• Show body of message: Nastavenie zobrazenia textu novej správy prijatej počas jazdného
režimu.
• Wake up command: Nastavenie spustenia rozpoznávania hlasu vyslovením budiaceho
príkazu pri používaní funkcie S Voice.
• Wake up in lock screen: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazov na ovládanie
zariadenia, keď je obrazovka uzamknutá.
• Set wake-up command: Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie S Voice alebo
vykonanie zadanej funkcie.
• Check missed events: Nastavenie kontroly zmeškaných hovorov, správ alebo udalostí po
spustení funkcie S Voice stlačením tlačidla na náhlavnej súprave.
• Home address: Zadanie domovskej adresy na používanie informácií o umiestnení s funkciou
hlasových príkazov.
• Log in to Facebook: Zadanie informácií o konte služby Facebook hlasom.
• Log in to Twitter: Zadanie informácií o konte služby Twitter hlasom.
V prípade rozpoznávania hlasu Google použite tieto možnosti:
• Jazyk: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
• Blokovať urážlivé slová: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• Prevziať rozpoz. reči offl.: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
Výstup prevodu textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Jazdný režim: Aktivácia jazdného režimu a nastavenie zariadenia tak, aby čítalo obsah nahlas,
a určenie aplikácií, ktoré sa majú používať v jazdnom režime.
108
Nastavenia
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým
ukladacím priestorom Dropbox.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zálohovania nastavení a dát aplikácií na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie obnovenia nastavení a dát aplikácií po preinštalovaní
aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a
odstránenie všetkých dát.
Pridať konto
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Pohyb
Aktivácia funkcie pohybu a zmena nastavení rozpoznávania pohybu.
• Priamy hovor: Nastavenie uskutočnenia hlasového hovoru zodvihnutím zariadenia a jeho
pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo kontaktu.
• Inteligentné upozornenie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
109
Nastavenia
• Nahor dvojitým ťuknutím: Nastavenie prechodu na začiatok zoznamu kontaktov alebo
e-mailových správ, keď dvakrát ťuknete na zariadenie.
• Priblížiť naklonením: Nastavenie priblíženia alebo vzdialenia počas prezerania obrázkov v
aplikácii Galéria alebo prehľadávania webových stránok, keď ťuknete prstami na dva body,
podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
• Premiestniť ikonu panoramovaním: Nastavenie presunu položky na ďalšiu stranu, keď
ťuknete na položku, podržíte ju a potom nakloníte zariadenie doľava alebo doprava.
• Panorámovaním môžete prehliadať obrázky: Nastavenie posúvania obrázka pohybom
zariadenia ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.
• Aktualizovať zatrasením: Nastavenie zariadenia na vyhľadávanie zariadení Bluetooth jeho
zatrasením.
• Stlmiť/pozastaviť prevrátením: Nastavenie stlmenia prichádzajúcich hovorov, budíkov,
hudby a FM rádia otočením zariadenia obrazovkou nadol.
• Nastavenia citlivosti: Úprava rýchlosti reagovania na jednotlivé pohyby.
• Informácie o pohyboch: Zobrazenie kurzu o pohyboch ovládania.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
• Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie zariadenia na prehratie zvuku po pripojení zariadenia k
doku v automobile alebo stolnému doku, alebo po jeho vybratí z doku.
• Režim zvukového výstupu: Nastavenie používania reproduktora doku po pripojení
zariadenia k automobilu alebo stolnému doku.
• Zobrazenie domovskej obrazovky stolného režimu: Nastavenie zariadenia na zobrazenie
stolných hodín po pripojení zariadenia k automobilu alebo stolnému doku.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
110
Nastavenia
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Aut. nast. časového pásma: Nastavenie prijímania informácií o časovom pásme zo siete pri
prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
Zjednodušenie ovládania
Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým
postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení
zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, ktorá má uplynúť, než zariadenie vypne
podsvietenie displeja.
• Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
• Prijímanie/ukončovanie hovorov:
– – Prijímať hovory domovským tlačidlom: Nastavenie zariadenia na prijatie
prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
– – Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením
vypínacieho tlačidla.
111
Nastavenia
• Odkaz na zjedn. ovládania: Pridanie skratky na Zjednodušenie ovládania do rýchlej
ponuky, ktorá sa zobrazí po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla.
• TalkBack: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Výstup prevodu textu na reč:
– – Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia
nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
– – Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
– – Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
– – Jazdný režim: Aktivácia jazdného režimu a nastavenie zariadenia tak, aby čítalo obsah
nahlas, a určenie aplikácií, ktoré sa majú používať v jazdnom režime.
• Zlepšiť webovú dostupnosť: Nastavenie aplikácií na inštaláciu webových skriptov, ktoré
zlepšujú dostupnosť webového obsahu.
• Vyváženie zvuku: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
• Mono zvuk: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
• Vypnúť všetky zvuky: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
• Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania ťuknutia a podržania
obrazovky.
Vývojárske možnosti
Zmena nastavení pre vývoj aplikácií.
• Heslo zálohy počítača: Nastavenie hesla na zabezpečenie zálohovaných dát.
• Zostať v prebudenom stave: Nastavenie obrazovky tak, aby pri nabíjaní batérie zostala
zapnutá.
• Chrániť kartu SD: Nastavenie požadovania potvrdenia pri čítaní dát z pamäťovej karty.
• Ladenie zariadenia USB: Aktivácia režimu ladenia zariadenia USB na pripojenie zariadenia k
počítaču pomocou kábla USB.
• Povoliť falošné umiestnenia: Povolenie odosielania informácií o falošných umiestneniach a
službách do služby Location Manager na testovanie.
• Vyberte aplikáciu, ktorú chcete ladiť: Výber aplikácií na ladenie a zabránenie chybám pri
pozastavení ladenia.
112
Nastavenia
• Počkajte na ladiaci program: Nastavenie zabránenia načítaniu vybratej aplikácie, kým
nebude pripravené ladenie.
• Zobraziť dotyky: Nastavenie zobrazenia ukazovateľa pri dotyku obrazovky.
• Zobr. umiestnenie ukazov.: Nastavenie zobrazenia súradníc a stôp ukazovateľa pri dotyku
obrazovky.
• Zobraziť hranice rozloženia: Nastavenie zobrazenia ohraničenia.
• Zobraziť aktualizácie zobrazenia cez GPU: Nastavenie zvýraznenia oblastí obrazovky pri ich
aktualizácii grafickým procesorom.
• Zobraziť aktualizácie obrazovky: Nastavenie zvýraznenia oblastí obrazovky pri ich
aktualizácii.
• Škála animácií okna: Výber rýchlosti otvárania a zatvárania vyskakovacích okien.
• Škála animácií prechodu: Výber rýchlosti prepínania medzi obrazovkami.
• Mierka trvania animátora: Výber doby zobrazovania vyskakovacích okien.
• Zakázať hardvérové prekrývania: Skrytie hardvérového prekrývania.
• Vynútiť vykr. graf. proc.: Nastavenie používania hardvérového urýchľovania 2D na zvýšenie
grafického výkonu.
• Striktný režim: Nastavenie zariadenia na blikanie obrazovky, keď aplikácie vykonávajú dlhé
operácie.
• Zobr. využitie procesora: Nastavenie zobrazenia zoznamu všetkých aktívnych procesov.
• Profil vykresľovania cez GPU: Nastavenie kontroly doby vykresľovania grafického procesora.
• Povoliť sledovania: Nastavenie zaznamenávania výkonu aplikácií a systému.
• Neukladať aktivity: Nastavenie ukončenia spustenej aplikácie po spustení novej aplikácie.
• Obmedziť procesy na pozadí: Nastavenie obmedzenia počtu procesov, ktoré môžu byť
spustené na pozadí.
• Zobraziť všetky ANR: Nastavenie zariadenia na upozorňovanie na aplikácie, ktoré sú
spustené na pozadí a neodpovedajú.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení a aktualizácia softvéru zariadenia.
113
Riešenie problémov
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služby
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Bez objednania služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od
svojho poskytovateľa služieb.
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
Ak je zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledujúce
kroky:
• Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu
v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovým displejom sa
neodporúčajú.
• Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
• Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do miestneho
servisného strediska spoločnosti Samsung.
114
Riešenie problémov
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie mrzne alebo nereaguje, na obnovenie jeho činnosti môže byť potrebné ukončiť
všetky programy alebo zariadenie resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte
vypínacie tlačidlo 8 až 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť údaje od
výrobcu → Resetovať zariadenie → Vymazať všetko.
Hovory sa prerušujú
Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k
sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
Odchádzajúce hovory sa nespájajú
• Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
Prichádzajúce hovory sa nespájajú
• Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
115
Riešenie problémov
Kvalita zvuku je nízka
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí
• Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
• V prípade potreby číslo zadajte a uložte znova.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo daného kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.
Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie je prázdna
Nabitie batérie je nízke. Ak chcete zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie vypína
• Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou a mäkkou handričkou a
skúste batériu nabiť znova.
• Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite
si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
116
Riešenie problémov
Pri spúšťaní fotoaparátu sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie Samsung musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej
pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy,
vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu problémy aj po vykonaní týchto
krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Pri spúšťaní FM rádia sa zobrazujú chybové správy
Aplikácia FM rádia vo vašom zariadení Samsung používa kábel náhlavnej súpravy ako anténu. Bez
pripojenej náhlavnej súpravy nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete používať FM
rádio, najskôr skontrolujte, či je náhlavná súprava správne pripojená. Potom vyhľadajte a uložte
dostupné rozhlasové stanice.
Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným
rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava
vášho zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Pri otváraní hudobných súborov sa zobrazujú chybové správy
Niektoré hudobné súbory nemusí byť z rôznych príčin možné prehrať vo vašom zariadení
Samsung. Ak sa pri otváraní hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehratie súboru.
• Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje daný typ súboru.
117
Riešenie problémov
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• V prípade potreby skontrolujte, či je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku
ktorému sa chcete pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies 2.0 alebo Windows Media
Player 10.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je malá medzera
• Táto medzera je nevyhnutý výrobný prvok a môžu sa vyskytnúť menšie otrasy a vibrácie častí.
• Časom môže trenie častí spôsobiť, že sa táto medzera jemne zväčší.
118
Obsah vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
www.samsung.com
Slovak. 03/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising