Samsung | GT-I9295 | Samsung GT-I9295 Užívateľská príručka (Lollipop)

GT-I9295
Používateľská príručka
www.samsung.com
Informácie o tejto príručke
Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom
štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom
tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.
• Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
• Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného
poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na
adrese www.samsung.com.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia,
používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať
dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej
tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
2
Informácie o tejto príručke
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Autorské práva
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
3
Informácie o tejto príručke
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi
CERTIFIED , a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky aliancie Wi-Fi Alliance.
™
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
DivX , DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky
spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností
a sú použité na základe licencie.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO
®
DivX je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou
spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie s certifikáciou DivX Certified ktoré
prešlo dôkladným testovaním, aby sa potvrdilo, že prehráva videá vo formáte DivX. Ďalšie
informácie a softvérové nástroje slúžiace na konvertovanie súborov na videá vo formáte DivX
nájdete na lokalite www.divx.com.
®
INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
®
Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať filmy
zakúpené zo služby DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, vyhľadajte v
ponuke nastavenia zariadenia časť DivX VOD. Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete na
lokalite vod.divx.com.
®
®
Zariadenie s certifikáciou DivX Certified na prehrávanie videa vo formáte DivX podporuje videá
do rozlíšenia HD 720p vrátane prémiového obsahu.
4
Obsah
Začíname
37
Obrazovka aplikácií
38
Pomocník
39
Zadávanie textu
41
Pripojenie k sieti Wi-Fi
42
Nastavenie kont
43
Prenos súborov
44
Zabezpečenie zariadenia
45
Aktualizácia zariadenia
7
Popis zariadenia
9
Tlačidlá
10
Obsah balenia
11
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
14
Nabíjanie batérie
16
Vloženie pamäťovej karty
18
Zapnutie a vypnutie zariadenia
19
Držanie zariadenia
19
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
19
Nastavenie hlasitosti
Komunikácia
19
Prepnutie do tichého režimu
46
Telefón
51
Kontakty
54
Správy
56
E-mail
57
Gmail
59
Hangouts
59
Google+
60
Fotky
Základy
20
Indikačné ikony
21
Používanie dotykového displeja
24
Pohyby na ovládanie zariadenia
27
Pohyb dlane
28
Ovládanie gestami
30
Bezdotykové zobrazenie
31
Inteligentná pauza
Web a sieť
31
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
61
Internet
32
Aktivácia funkcie Viac okien
62
Chrome
33
Oznámenia
63
Bluetooth
35
Domovská obrazovka
64
Zrkadlenie obrazovky
37
Používanie aplikácií
65
Samsung Link
66
Group Play
68
NFC
5
Obsah
69
S Beam
115 S Voice
70
WatchON
116 Google
117 Hlasové vyhľadávanie
117 Moje súbory
Médiá
71
Hudba
73
Fotoaparát
79
Galéria
84
Fotopríbeh
88
Video
89
YouTube
90
Flipboard
118 Stiahnuté položky
118 TripAdvisor
118 Optická čítačka
Cestovanie a informácie o
umiestnení
120 Mapy
Obchody s aplikáciami a
médiami
Nastavenia
91
Obchod Play
121 PRIPOJENIA
92
Galaxy Apps
125 MOJE ZAR.
92
Knihy Play
136 KONTÁ
93
Filmy Play
137 ĎALŠIE
93
Hudba Play
140 Nastavenia Google
93
Hry Play
93
Kiosk Play
121 Informácie o nastaveniach
Riešenie problémov
Pomôcky
94
Poznámka S
97
Plánovač S
99
Dropbox
100 Cloud
101 Disk
102 Hodiny
104 Kalkulačka
104 S Health
112 S prekladač
113 Hlasový záznamník
6
Začíname
Popis zariadenia
Svetelný snímač
Senzor vzdialenosti/gest
Indikačná LED
Predný fotoaparát
Slúchadlo
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Možnosti
Mikrofón
Multifunkčný konektor
Mikrofón pre hlasitý
odposluch
IrLED
Konektor pre slúchadlá
GPS anténa
Zadný fotoaparát
Blesk
Tlačidlo hlasitosti
Zadný kryt
Reproduktor
Vnútorná anténa
7
Začíname
Mikrofón v hornej časti zariadenia je aktívny len pri používaní hlasitého odposluchu alebo
nahrávaní videí.
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Nepoužívajte ochranné prvky obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača.
Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
Toto zariadenie je odolné voči vode a prachu, ak sú všetky priestory pevne uzatvorené. Dôrazne
dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
• Po vystavení zariadenia slanej alebo ionizovanej vode ho opláchnite čistou vodou.
• Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 1 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie ako
30 minút.
• Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou.
• Kryt zadnej časti a multifunkčného konektora sa môžu pri páde alebo náraze od zariadenia
mierne uvoľniť. Dbajte na to, aby boli všetky kryty správne zarovnané a pevne zatvorené. V
opačnom prípade nemusia poskytnúť ochranu pred vodou a prachom.
• Vždy udržiavajte kryt multifunkčného konektora čistý a dbajte na to, aby sa nepoškodil.
• Ak bolo zariadenie ponorené vo vode a mikrofón je vlhký, počas hovoru vás ostatní
používatelia nemusia zreteľne počuť. Mikrofón vyčistite a osušte suchou handričkou a
nechajte zariadenie vyschnúť na vzduchu.
• Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých
okolností je odolné voči prachu a vode (spĺňa požiadavky klasifikácie IP67 podľa predpisov
medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytom [kód IP]; testovacie
podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 meter, po dobu 30 minút). Napriek tejto klasifikácii
zariadenie nie je za žiadnych okolností odolné voči poškodeniu vodou.
8
Začíname
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
Vypínacie
tlačidlo
• Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné
chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať,
stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd.
Možnosti
• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po
vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu
uzamknutia.
• Stlačením otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu
obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu S Finder.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy
použitých aplikácií.
Späť
• Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
9
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Batéria
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené
používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
10
Začíname
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných
telefonických služieb a pribalenú batériu.
• So zariadením možno používať len karty microSIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb.
Podrobnosti o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Odstráňte zadný kryt.
Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
• Neodstraňujte gumové tesnenie z vnútra zadného krytu. V opačnom prípade by mohla
voda poškodiť zariadenie.
• Zadný kryt príliš neohýbajte, ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
11
Začíname
3 Zatlačte kartu SIM alebo USIM do otvoru, až kým nezapadne na svoje miesto.
• Neodstraňujte ochrannú pásku na anténe, pretože by sa anténa mohla poškodiť.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
4 Vložte batériu.
2
1
5 Znova nasaďte zadný kryt.
Kryt zatvoríte tak, že pripevníte hornú časť zadného krytu a pevne zatlačíte na všetky časti
po poradí. Dbajte na to, aby boli všetky háčiky vnútri krytu ( 2 ) správne zarovnané a pevne
utesnené.
2
1
Pred založením zadného krytu sa uistite, že sa na gumenom tesnení nenachádza žiaden
cudzí materiál, napríklad piesok alebo prach.
12
Začíname
Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vyberte batériu.
3 Zatlačte na kartu SIM alebo USIM tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
13
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho
pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí
správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
Nabíjanie pomocou nabíjačky
Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
• Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Pred založením krytu sa uistite, že sa na gumenej časti krytu multifunkčného konektora
nenachádza žiaden cudzí materiál, napríklad piesok alebo prach.
• Dajte pozor, aby ste nepoškodili alebo neodpojili kryt multifunkčného konektora.
Poškodený alebo chýbajúci kryt môže byť príčinou poškodenia zariadenia vodou.
14
Začíname
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Kontrola stavu nabitia batérie
Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce
ikony:
Nabíjanie
Úplne nabitá
15
Začíname
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Karta SD sa zobrazí adresár so
súbormi na pamäťovej karte.
16
Začíname
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
4 Znova nasaďte zadný kryt.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → ĎALŠIE → Ukladací priestor → Odobrať
kartu SD.
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
17
Začíname
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → ĎALŠIE →
Ukladací priestor → Formátovať kartu SD → FORMÁTOVAŤ KARTU SD → VYMAZAŤ
VŠETKO.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti
používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
• Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom
ťuknite na položku Letový režim.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
18
Začíname
Držanie zariadenia
Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením
alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu.
Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.
Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový
displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom
smere.
Nastavenie hlasitosti
Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť zvuku pri
prehrávaní hudby alebo videa.
Prepnutie do tichého režimu
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
• Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Zvuk alebo Vibrovať.
19
Základy
Indikačné ikony
Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie
používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Funkcia Ovládanie gestami je aktivovaná
Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
Synchronizované s webom
Pripojené k počítaču
Žiadna karta SIM alebo USIM
20
Základy
Ikona
Význam
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Používanie dotykového displeja
Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Dotykový displej nemusí byť vo vode aktívny.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
21
Základy
Gestá prstami
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
Potiahnutie
Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a
potiahnite ju na požadované miesto.
22
Základy
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
23
Základy
Pohyby na ovládanie zariadenia
Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na
domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → MOJE ZAR. →
Pohyby a gestá → Pohyb a potom potiahnite prepínač Pohyb smerom doprava.
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Otočenie obrazovky
Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie,
displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.
Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku Rotácia obrazu.
• Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Napríklad keď
zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.
24
Základy
Zdvihnutie
Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte
zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.
Podržanie pri uchu
Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe,
priložte si zariadenie k uchu.
25
Základy
Prehľadávanie naklonením
Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na
obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.
Prevrátenie
Prevrátením zariadenia stlmíte zvonenie alebo pozastavíte prehrávanie médií.
26
Základy
Naklonenie
Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke,
podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu alebo dopredu.
Pohyb dlane
Pomocou pohybov dlane môžete ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom dlane.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → MOJE ZAR. →
Pohyby a gestá → Pohyb dlane a potom potiahnite prepínač Pohyb dlane smerom doprava.
Pohyb dlane cez obrazovku
Prejdením dlaňou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka
Galéria → Screenshots. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
27
Základy
Zakrytie
Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.
Ovládanie gestami
Prostredníctvom tejto funkcie môžete ovládať funkcie bez dotýkania sa displeja.
Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že funkcia ovládanie gestami je aktivovaná. Na domovskej
obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → MOJE ZAR. → Pohyby a gestá
→ Ovládanie gestami a potom potiahnite prepínač Ovládanie gestami smerom doprava.
Zariadenie nemusí rozpoznať vaše gestá, ak ich vykonávate príliš ďaleko od zariadenia,
alebo ak máte oblečené oblečenie tmavej farby, napríklad rukavice.
Rýchly náhľad
Keď je obrazovka vypnutá, pohybom ruky nad senzorom zobrazíte oznámenia, zmeškané hovory,
nové správy, čas a dátum a ďalšie informácie.
28
Základy
Bezdotykové prehliadanie
Pohybom ruky nad senzorom doľava alebo doprava môžete prehliadať obrázky, skladby alebo
poznámky.
Bezdotykové premiestňovanie
Jednou rukou ťuknite na ikonu a podržte ju a pohybom dlane druhej ruky nad senzorom doľava
alebo doprava presuňte ikonu na iné miesto.
Ak používate denný alebo týždenný kalendár, ťuknutím a podržaním udalosti a pohybom dlane
druhej ruky nad senzorom doľava alebo doprava presuňte udalosť na iné miesto.
29
Základy
Bezdotykové prijímanie hovorov
Počas prichádzajúceho hovoru pohybom dlane nad senzorom doľava a potom doprava hovor
prijmete.
Bezdotykové zobrazenie
Táto funkcia umožňuje vykonávať rôzne funkcie, keď prstom prechádzate ponad obrazovku.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → MOJE ZAR.
→ Bezdotykové zobrazenie, a potom potiahnite prepínač Bezdotykové zobrazenie smerom
doprava.
Ak chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne, ukážte prstom
na položku. Ak na niekoľko sekúnd prstom ukážete na časť na webovej stránke, zariadenie danú
časť zväčší.
Samsung User Manual
30
Základy
Inteligentná pauza
Táto funkcia umožňuje pozastaviť prehrávanie videa, keď sa nepozeráte na obrazovku.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → MOJE ZAR. →
Inteligentná obrazovka a začiarknite položku Inteligentná pauza.
Počas prehrávania videa pohľadom mimo obrazovky pozastavíte video. Prehrávanie obnovíte
opätovným pohľadom na obrazovku.
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
Pomocou tejto funkcie môžete ponechať zvýšenie citlivosti na dotyk na zariadenie.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → MOJE ZAR. →
Zobrazenie a potom začiarknite políčko Zvýšiť citlivosť na dotyk.
• Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy
materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
• Ak máte na rukách rukavice, najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete na displej ťukať
silnejšie.
• Pri aktivovanom režime používania s rukavicami môže dôjsť k neúmyselným vstupom.
31
Základy
Aktivácia funkcie Viac okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke viacero aplikácií.
• Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie Viac okien.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Ak chcete použiť funkciu zobrazenia viacerých okien, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → MOJE ZAR. → Zobrazenie a potom začiarknite políčko možnosti Viac
okien.
Používanie panela funkcie Viac okien
Ak chcete zobraziť panel funkcie Viac okien, stlačte a podržte tlačidlo Späť. Na pravej strane
obrazovky sa zobrazí panel funkcie Viac okien. Vyberte jednu aplikáciu a potom presuňte druhú
aplikáciu na nové miesto. Jednu aplikáciu možno súčasne spustiť vo dvoch oknách. Ak chcete
skryť panel funkcie Viac okien, stlačte a podržte tlačidlo Späť.
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
32
Základy
Používanie aplikácií funkcie Viac okien
Keď používate aplikácie vo funkcii Viac okien, vyberte okno aplikácie, ťuknite na kruh medzi
oknami aplikácií a potom použite jednu z nasledujúcich funkcií:
• : Prepínanie medzi oknami aplikácií ktoré podporujú funkciu Viac okien.
• : Maximalizovanie okna na celú obrazovku.
• : Zatvorenie aplikácie.
Zdieľanie súborov
Potiahnite položku, ktorú chcete zdieľať, do druhého okna. Niektoré aplikácie nemusia túto
funkciu podporovať.
Vytvorenie kombinácie okien
Táto funkcia umožňuje uložiť kombináciu aktuálne spustených aplikácií vo funkcii Viac okien.
Na paneli funkcie Viac okien postupne ťuknite na položky
→ Vytvoriť.
Oznámenia
V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú
zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel
oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte
ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti
obrazovky smerom nahor.
Na paneli oznámení môžete zobraziť aktuálne nastavenia zariadenia. Ak chcete používať
nasledujúce možnosti, potiahnite prstom od stavového riadka smerom nadol a potom ťuknite na
položku
:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Zvuk: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v
tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
33
Základy
• Rotácia obrazu: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
• Mobilné dáta: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
• Viacero okien: Použitie funkcie Viac okien.
• Pr. bod Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
• Screen Mirroring: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky
telefónu na televízore.
• S Beam: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie S Beam.
• NFC: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie NFC.
• Synchron.: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
• Intel. zap.obr.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
• Intelig. pauza: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentnej pauzy.
• Šetren. energie: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
• Letový režim: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
• Bezdotyk. zobraz.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie bezdotykového zobrazovania.
• Ovládanie gestami: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie ovládanie gestami.
• Režim hands-free: Aktivácia alebo deaktivácia režimu hands-free.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, postupne
→ , ťuknite na položku, podržte ju a následne ju potiahnite na iné miesto.
ťuknite na položky
34
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa
na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
Zmena usporiadania položiek
Pridanie ikony aplikácie
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik., ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a
potom ju potiahnite na ukážku panela.
Premiestnenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Odstránenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti
domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.
Zmena usporiadania panelov
Pridanie nového panela
Stlačte tlačidlo Možnosti, prejdite na poslednú stránku a potom ťuknite na položku
.
Premiestnenie panela
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Odstránenie panela
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju do koša v hornej časti
obrazovky.
35
Základy
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.
1 Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Tapety.
2 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky,
ťuknite na možnosť Z aplik. Galéria.
3 Ťuknite na možnosť NASTAVIŤ AKO POZADIE alebo ULOŽIŤ.
Používanie widgetov
Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej
obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovská obrazovka.
• Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených
na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
• Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Pridanie widgetov na domovskú obrazovku
Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Widgety. Prejdite
doľava alebo doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho
na domovskú obrazovku. Umiestnite ho na požadované miesto, v prípade potreby zmeňte jeho
veľkosť posunutím rámčeka a potom uložte umiestnenie widgetu ťuknutím na ľubovoľné miesto
na obrazovke.
Používanie widgetu odkaz na nastavenia
Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo Možnosti, potom postupne ťuknite na položky Widgety
→ Nastavenia a potom ťuknutím a podržaním položky Odkaz na nastavenia otvorte zoznam
možností nastavení. Zo zoznamu položiek si vyberte položku, ktorej odkaz sa pridá na domovskú
obrazovku.
36
Základy
Používanie aplikácií
V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po
internetové aplikácie.
Otvorenie aplikácie
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná
aplikácia.
Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií
Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.
Ukončenie aplikácie
Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.
Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku , a ťuknutím na položku UKON. vedľa
aplikácie ukončite požadovanú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na
položku UKONČIŤ VŠETKO. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov a potom ťuknúť na
položku
.
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik.
Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Zmena usporiadania aplikácií
Táto funkcia je k dispozícii len vo vlastnom zobrazení mriežky.
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte
ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
37
Základy
Usporiadanie pomocou priečinkov
Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte
ju na položku Vytvoriť priečinok. Zadajte názov priečinka a ťuknite na Hot. Potiahnutím
umiestnite aplikácie do nového priečinka a stlačením tlačidla Späť uložte usporiadanie.
Zmena usporiadania panelov
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Inštalácia aplikácií
Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad Galaxy Apps.
Odinštalovanie aplikácií
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií, vyberte
aplikáciu a odinštalujte ju.
Niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
Pomocník
Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie
alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Ťuknite na položku Pomocník na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.
Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku
Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku
38
.
.
Základy
Zadávanie textu
Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena typu klávesnice
Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku Vyberte
klávesnicu a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.
Používanie klávesnice Samsung
Nastavenie možností klávesnice
Samsung.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen.
Prechod na ďalší riadok.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
Zadávanie veľkých písmen
Pred zadaním znaku ťuknite na položku
tlačidlo dvakrát.
. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na
Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky
a ťuknutím na položku
. Na
plávajúcej klávesnici ťuknite na kartu, podržte ju a premiestnite plávajúcu klávesnicu na iné miesto.
Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami
Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava
môžete meniť jazyky klávesnice.
39
Základy
Rukopis
Ťuknite na položku
a podržte ju, ťuknite na
a potom prstom napíšte slovo. Pri zadávaní
znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Zadávanie textu hlasom
Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text,
ktorý ste povedali.
Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho
zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.
Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.
Kopírovanie a vkladanie
Ťuknite na text, podržte ho, potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu a
ťuknutím na položku Kopírovať, text skopírujte alebo ťuknutím na položku Vystrihnúť text
vystrihnite. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť,
podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
40
Základy
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. (str. 121)
Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi
Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku Wi-Fi zapnite alebo vypnite túto funkciu.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieťam Wi-Fi
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Wi-Fi a
potom potiahnite prepínač Wi-Fi doprava.
V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a
ťuknite na položku PRIPOJIŤ. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa
zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť
dostupná.
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Zabudnúť na siete Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
položku ZABUDNÚŤ.
41
Základy
Nastavenie kont
Aplikácie Google, ako napríklad Obchod Play, vyžadujú konto Google, obchod Galaxy Apps
vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a
konto Samsung.
Pridanie kont
Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie
Google bez toho, ste boli prihlásení.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke
aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → KONTÁ → Pridať konto → Google. Ak
sa chcete prihlásiť, zadajte e-mailovú adresu alebo ťuknite na položku VYTVORIŤ NOVÝ ÚČET
a potom dokončite nastavenie konta podľa zobrazených pokynov. V zariadení možno používať
viaceré kontá Google.
Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → KONTÁ, vyberte názov konta
v časti Moje kontá, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, stlačte tlačidlo Možnosti a potom
ťuknite na položku Odstrániť konto.
42
Základy
Prenos súborov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej
lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Prepojenie s programom Windows Media Player
Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
43
Základy
Zabezpečenie zariadenia
Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim
osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri
každom odomykaní.
Nastavenie vzoru
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → MOJE ZAR. → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Vzor.
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
Nastavenie kódu PIN
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → MOJE ZAR. → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.
Nastavenie hesla
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → MOJE ZAR. → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným
zadaním.
44
Základy
Odomknutie zariadenia
Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies
automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne.
Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe
pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ĎALŠIE → Informácie o
zariadení → Aktualizácie softvéru → Aktualizovať teraz.
45
Komunikácia
Telefón
Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
Uskutočňovanie hovorov
Uskutočnenie hovoru
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Klávesnica: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku
.
• Denníky: Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a
správ.
• Obľúbené: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
• Kontakty: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.
Čísla rýchlej voľby
Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete na príslušné číslo a podržíte ho.
Návrh čísla
Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a
uskutočnite hovor.
46
Komunikácia
Hľadanie kontaktov
Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú
adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na tlačidlo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a
telefónne číslo a potom ťuknite na položku .
Počas hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Výber možností ekvalizéra počas hovoru.
• : Deaktivácia funkcie potlačenia šumu, ktorá odstraňuje šum na pozadí, aby vás druhá
strana lepšie počula.
• : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
• Podržať: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na položku
Uvoľniť.
• Pr. hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Reprod.: Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte
blízko uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Tlačidlo Možnosti → Kontakty: Otvorenie zoznamu kontaktov.
• Tlačidlo Možnosti → Poznámka: Vytvorenie poznámky.
• Tlačidlo Možnosti → Správa: Odoslanie správy.
47
Komunikácia
Pridávanie kontaktov
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a
ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Odoslanie správy
Stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknutím na tlačidlo Odoslať správu odošlite správu na
zobrazené číslo.
Zobrazenie denníkov hovorov
Ťuknutím na položku Denníky zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Ak chcete denník vyfiltrovať, postupne ťuknite na položky Všetky denníky a vyberte požadovanú
možnosť.
Číslo pevnej voľby
Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými
predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.
Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Hovor → Ďalšie
nastavenia → Čísla pevnej voľby → Povoliť pevnú voľbu a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali
spolu s kartou SIM alebo USIM. Ťuknite na položku Pevný telefónny zoznam a pridajte čísla.
Blokovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad
zablokovať medzinárodné hovory.
Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Hovor → Ďalšie
nastavenia → Blokovanie hovorov, vyberte typ hovoru, vyberte možnosť blokovania hovorov a
zadajte heslo.
48
Komunikácia
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa
prvý hovor podrží.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, stlačte
tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky Nastavenia → Hovor → Správy pri
odmietnutí.
Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel
Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Hovor → Odmietnutie
hovoru → Režim automatického odmietnutia → Autom. odmietané čísla a potom ťuknite
na položku Zoznam automatického odmietnutia. Ťuknite na položku , zadajte číslo, priraďte
kategóriu a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí
hovorov, otvorte panel oznámení.
. Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných
Čakajúci hovor
Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto
služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v
prípade videohovorov.
Ak chcete využívať túto službu, stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Hovor → Ďalšie nastavenia → Čakajúci hovor.
49
Komunikácia
Presmerovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.
Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Hovor → Ďalšie
nastavenia → Presmerovanie hovorov a potom vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo
a ťuknite na položku POVOLIŤ.
Videohovory
Uskutočnenie videohovoru
Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a ťuknutím na položku
videohovor.
uskutočnite
Počas videohovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Tlačidlo Možnosti → Skryť: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
• Tlačidlo Možnosti → Odchádzajúci obraz: Výber obrazu, ktorý sa zobrazí druhej strane.
• Tlačidlo Možnosti → Klávesnica: Otvorenie klávesnice.
• Tlačidlo Možnosti → Reproduktor je vypnutý: Deaktivácia funkcie hlasitého odposluchu.
• Tlačidlo Možnosti → Prepnúť na náhlavnú súpravu: Prepnutie na náhlavnú súpravu
Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
50
Komunikácia
Kontakty
Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších
informácií.
Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
Správa kontaktov
Vytvorenie kontaktu
Ťuknite na položku
a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
Úprava kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie kontaktu
Stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Nastavenie čísla rýchlej voľby
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Rýchla voľba, vyberte číslo rýchlej voľby a potom
preň vyberte kontakt. Ak chcete odstrániť číslo rýchlej voľby, ťuknite na .
Vyhľadávanie kontaktov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na pravej strane
zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
51
Komunikácia
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
Zobrazenie kontaktov
Na základe predvoleného nastavenia sa v zariadení zobrazujú všetky kontakty zariadenia, na karte
SIM alebo USIM alebo v inom konte.
Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontakty → Kontakty na
zobrazenie a potom vyberte umiestnenie, kam sa majú kontakty uložiť.
Presunutie kontaktov
Presunutie kontaktov na Google
Stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky Premiestniť kontakty zo
zariadenia do → Google.
Presunutie kontaktov do konta Samsung
Stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky Premiestniť kontakty zo
zariadenia do → Samsung account.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Importovanie kontaktov
Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontakty → Importovať/
exportovať kontakty a potom vyberte možnosť importovania.
Exportovanie kontaktov
Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontakty → Importovať/
exportovať kontakty a potom vyberte možnosť exportovania.
52
Komunikácia
Zdieľanie kontaktov
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Zdieľať vizitku, vyberte kontakty, ťuknite na položku
HOTOVO a potom vyberte spôsob zdieľania.
Obľúbené kontakty
Stlačte tlačidlo Možnosti a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Odstrániť z obľúbených položiek: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
• Pomocník: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.
Skupiny kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty →
.
Pridanie kontaktov do skupiny
Vyberte skupinu a ťuknite na položku
na položku HOTOVO.
. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite
Správa skupín
Stlačte tlačidlo Možnosti a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Odstr. skupinu: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku HOTOVO.
Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
• Zmeniť poradie: Ťuknite na položku vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor
alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku HOTOVO.
• Pomocník: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.
Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny
Vyberte skupinu, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Odoslať správu alebo e-mail →
Správa alebo E-mail, vyberte členov a potom ťuknite na položku HOTOVO.
53
Komunikácia
Vizitka
Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.
Ťuknite na položku Nastaviť môj profil, zadajte podrobnosti, ako napríklad telefónne číslo,
e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ. Ak ste pri nastavovaní
zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku, ťuknite na položku
a upravte
informácie.
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Zdieľať vizitku a potom vyberte spôsob zdieľania.
Správy
Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
Ak sa nachádzate v zahraničí, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Odosielanie správ
Ťuknite na položku
, pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku
.
Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce možnosti:
• Zadajte telefónne číslo.
• Ťuknite na položku
, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce možnosti:
• Ťuknite na položku
a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
• Ak chcete vložiť predmet, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Pridať
predmet.
54
Komunikácia
Odosielanie naplánovaných správ
Počas písania správy stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Naplánovať správu.
Nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku HOTOVO. Zariadenie odošle správu v zadaný
deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Preklad a posielanie správ
Ak chcete počas vytvárania poznámky používať funkciu prekladu, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite
na položku Preložiť, potiahnite prepínač Preložiť doprava, vytvorte pár jazykov a potom ťuknite
na tlačidlo OK.
Ťuknite na položku
a preložte správu a potom ťuknite na položku HOTOVO. Preložená správa
nahradí správu v zdrojovom jazyku.
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.
Počúvanie hlasových správ
Stlačte a podržte tlačidlo 1 na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.
55
Komunikácia
E-mail
Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad
konto služby Google Mail, ťuknite na položku ĎALŠÍ, alebo ak pridávate firemné e-mailové
konto, ťuknite na položku MANUÁLNE NASTAVENIE. Nastavenie dokončite podľa pokynov na
obrazovke.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, stlačte tlačidlo Možnosti a postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Správa kont → .
Odosielanie e-mailov
→ e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku
Ťuknite na položku
v
spodnej časti obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .
Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Ťuknutím na položku
.
priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
Ak chcete do e-mailu pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie,
postupne ťuknite na položky →
.
Odosielanie naplánovaných e-mailov
Počas vytvárania e-mailu stlačte tlačidlo Možnosti a ťuknite na položku Naplánovať e-mail.
Začiarknite položku Naplánovať e-mail, nastavte dátum a čas a potom ťuknite na položku
HOTOVO. Zariadenie odošle e-mail v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
56
Komunikácia
Čítanie e-mailov
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne
načítať nové správy, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.
Odstránenie e-mailu.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov.
Otvorenie príloh.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Preposlanie e-mailu.
Odpovedanie všetkým príjemcom.
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci e-mail.
Odpovedanie na e-mail.
Ťuknutím na položku
otvorte prílohu a ťuknutím na položku STIAHNUŤ ju uložíte.
Gmail
Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.
Ťuknite na položku Gmail na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.
57
Komunikácia
Odosielanie e-mailov
V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku
potom ťuknite na položku .
Ťuknutím na položku
, zadajte príjemcov, predmet a správu a
priložte obrázky, videá, hudbu a ďalšie položky.
Ak chcete pridať ďalších príjemcov, ťuknite na položku
.
Ak chcete e-mail uložiť a odoslať ho neskôr, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku
Uložiť koncept.
Ak chcete začať znova, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Zahodiť.
Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Google Mail, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na
položku Nastavenia.
Čítanie e-mailov
Odstránenie tohto e-mailu.
Dlhodobé uchovanie tohto e-mailu.
Označenie e-mailu ako neprečítaný.
Označenie e-mailu ako
pripomenutie.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov.
Odpovedanie všetkým príjemcom
alebo preposlanie tohto e-mailu
ostatným.
Odpovedanie na tento e-mail.
Zobrazenie ukážky prílohy.
58
Komunikácia
Menovky
Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa
zobrazia e-maily s označením Doručená pošta.
Ak chcete manuálne načítať nové e-maily, potiahnite prstom po displeji smerom nadol.
Ťuknutím na položku
zobrazíte e-maily s inými menovkami.
Ak chcete e-mail označiť menovkou, vyberte e-mail, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku
Zmeniť štítky a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.
Hangouts
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami.
Ťuknite na položku Hangouts na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z
výsledkov, a začnite konverzovať.
Google+
Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od
spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Google+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknutím na položku Všetko zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte
príspevky z vašich kruhov.
59
Komunikácia
Fotky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať fotografie alebo videá prostredníctvom služieb
sociálnej siete od spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Fotky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:
• VŠETKY: Zobrazenie všetkých fotografií alebo videí nasnímaných v zariadení alebo prevzatých
do zariadenia.
• VÝBER FOTIEK: Zobrazenie fotografií alebo videí zoskupených podľa dátumu alebo albumu.
Ak chcete zobraziť všetky fotografie alebo videá v skupine, ťuknite na položku .
Potom vyberte fotografiu alebo video.
Keď je zobrazené, použite jednu z nasledujúcich ikon:
• : Úprava fotografie.
• : Zdieľanie fotografie alebo videa s ostatnými.
• : Odstránenie fotografie alebo videa.
60
Web a sieť
Internet
Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zdieľať, uložiť alebo tlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, stlačte tlačidlo Možnosti.
Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu
vyhľadávacieho nástoja vedľa webovej adresy.
Otvorenie novej stránky
Stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku
a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.
, posúvajte stránky hore alebo dole
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku
zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku
stránku.
61
→
.
a vyberte požadovanú
Web a sieť
História
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok,
postupne ťuknite na položky → História. Ak chcete vymazať históriu, stlačte tlačidlo Možnosti
a potom ťuknite na položku Vymazať históriu.
Odkazy
Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť v novom okne, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite
naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.
Ak chcete zobraziť uložené odkazy, použite položku Stiahnuté položky. (str. 118)
Zdieľanie webových stránok
Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite
na položku Zdieľať cez.
Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite
na položku Zdieľať cez.
Chrome
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.
Ťuknite na položku Chrome na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.
Otvorenie novej stránky
Stlačte tlačidlo Možnosti a ťuknite na položku Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Nedávne
karty a vyberte webovú stránku.
62
Web a sieť
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
→
Ťuknite na pole adresy, postupne ťuknite na položky
vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom
Synchronizácia s inými zariadeniami
Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v
ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.
Ak chcete zobraziť otvorené karty v iných zariadeniach, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite
na položku Nedávne karty. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.
Ak chcete zobraziť záložky, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Záložky.
Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → PRIPOJENIA → Bluetooth a potom potiahnite prepínač Bluetooth smerom
doprava.
63
Web a sieť
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Bluetooth
→ VYHĽADAŤ, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete
spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového
kľúča v oboch zariadeniach.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia
Galéria. Otvorte aplikáciu Galéria, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → Bluetooth
a vyberte jedno zo spárovaných zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth
na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka
Download. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.
Zrkadlenie obrazovky
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré
podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s
veľkou šírkou pásma (HDCP), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Zrkadlenie
obrazovky. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie
pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a
podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.
64
Web a sieť
Samsung Link
Táto aplikácia umožňuje prostredníctvom internetu prehrávať obsah uložený v rôznych vzdialených
zariadeniach alebo vo webových službách ukladacieho priestoru. Môžete prehrať a odoslať
multimediálne súbory zo svojho zariadenia do iného zariadenia alebo do služby webového
ukladacieho priestoru.
Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať dve
alebo viaceré zariadenia. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia.
Ťuknite na položku Samsung Link na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Po otvorení tejto aplikácie sa zobrazí všetok obsah z vašich registrovaných zariadení a služieb
ukladacieho priestoru. Môžete ich prehľadávať a prehrávať.
Odosielanie súborov
Súbory môžete odoslať do iných zariadení alebo ich odovzdať do služieb webového ukladacieho
priestoru.
Ťuknite na , čím zvolíte zariadenie alebo webový ukladací priestor, rolujte doľava alebo doprava a
vyberte kategóriu médií.
Potom ťuknite na → Vybrať, vyberte súbory a potom ťuknite na
.
Zdieľanie súborov
Ťuknite na , čím zvolíte zariadenie alebo webový ukladací priestor, rolujte doľava alebo doprava a
vyberte kategóriu médií.
Potom ťuknite na → Vybrať, vyberte súbory, ťuknite na
a potom zvoľte metódu zdieľania.
Prehrávanie súborov na vzdialenom zariadení
Ťuknite na , čím zvolíte zariadenie alebo webový ukladací priestor, rolujte doľava alebo doprava a
vyberte kategóriu médií.
Potom postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte súbory, ťuknite na položku
zariadenie.
a vyberte
• Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od zariadení pripojených ako
Mediálne zariadenie (MTP).
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
65
Web a sieť
Správa obsahu v službe webového ukladacieho priestoru
Vyberte službu webového ukladacieho priestoru a zobrazte a spravujte súbory.
Súbory medzi vašim zariadením a webovým ukladacím priestorom môžete prenášať tak, že
ťuknete na → Vybrať, vyberiete súbory a potom ťuknete na .
Ak chcete zaregistrovať služby webového ukladacieho priestoru v zariadení, postupne ťuknite na
položky → Pridať miesto ukladania a potom vyberte službu webového ukladacieho priestoru.
Group Play
Vďaka tejto aplikácii si môžete užiť chvíle, keď si spolu so svojimi priateľmi prehrávate zdieľaný
obsah. Vytvorte reláciu skupinového prehrávania alebo sa k nej pridajte a potom zdieľajte obsah,
ako napr. obrázky alebo hudbu.
Ťuknite na položku Group Play na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Počas používania tejto aplikácie prístup na Internet cez sieť Wi-Fi nie je možný.
Pripojiť sa k relácii aplikácie Group
Play.
Vytvoriť reláciu aplikácie Group
Play.
Nastaviť, či sa skupinové heslo
vyžadovať bude, alebo nie.
66
Web a sieť
Vytvorenie skupiny pre aplikáciu Skupinového prehrávania
Po vytvorení relácie skupinového prehrávania sa môžu k relácii pripojiť ďalšie zariadenia a zdieľať
obsah.
Keď pre reláciu skupinovej hry použijete heslo, v ostatných zariadeniach je potrebné zadať toto
heslo, aby sa mohli pripojiť k relácii. S heslom možno disponovať po ťuknutí na položku Nastaviť
skup. heslo.
Ťuknite na položku VYTVORENIE SKUPINY, nastavte heslo a potom použite nasledujúce funkcie:
• Zdieľať hudbu: Ak pri zdieľaní hudby chcete dosiahnuť efekt priestorového zvuku, môžete
pripojiť dve alebo viacero zariadení.
• Zdieľať fotografie: Vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať.
• Zdieľať video: Ak chcete zdieľať video, pripojte dve alebo viacero zariadení alebo zariadenia
spojte do väčšej obrazovky. Každé zariadenie súčasne zobrazí časť videa, ktoré možno prehrať
spoločne a vytvoriť veľký displej zobrazujúci celé video. Táto funkcia sa aktivuje tak, že počas
zdieľania videa ťuknete na
.
• Zdieľať dokumenty: Výber dokumentov, ktoré chcete zdieľať.
• Hranie hier a ďalšie: Hrať s priateľmi hry online.
Pripojenie sa k aplikácii Skupinového prehrávania
Pripojiť sa k relácii aplikácie Group Play, vytvorenej na inom zariadení.
• Ťuknite na položku PRIP. KU SKUP., vyberte reláciu skupinového prehrávania, ku ktorej sa
chcete pripojiť, a potom v prípade potreby zadajte heslo skupiny. Vyberte kategóriu média a
na zariadení sa objaví obsah, ktorý je aktuálne zdieľaný.
• Aktivujte funkciu NFC a dotknite sa zadnej časti zariadenia smerom k zadnej časti zariadenia,
ktoré práve otvára reláciu. (str. 68)
67
Web a sieť
Použitie ďalších funkcií v relácii aplikácie Group Play
Pri zdieľaní obsahu s inými zariadeniami, možno použiť nasledujúce funkcie:
• : Zmena nastavení reproduktora pre každé pripojené zariadenie.
• →
: Nastavenie hlasitosti.
• →
: Nastavenie zariadenie tak, aby všetky pripojené zariadenia používali ako stereo
reproduktory.
• : Spojenie obrazovky pripojených zariadení, aby sa bolo možné zobraziť väčší obraz.
• : Rozdelenie spojenej obrazovky.
• : Nastavenie hlasitosti.
• : Písanie poznámok a kreslenie na obrazovke. Všetci účastníci budú môcť vidieť, čo
vytvárate.
• : Zobrazenie všetkých zdieľaných obrázkov v mozaikovom rozložení. Táto funkcia je k
dispozícii, ak ste zvolili viac ako dva obrázky.
• /
: Výber viacerých obrázkov alebo dokumentov.
• : Zobraziť skupinu účastníkov.
NFC
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste
nepoškodili NFC anténu.
Ak je obrazovka uzamknutá, zariadenie nebude načítavať tagy NFC ani prijímať údaje.
Ak chcete aktivovať funkciu NFC, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ PRIPOJENIA → NFC. Potiahnite prepínač NFC smerom doprava.
68
Web a sieť
Načítanie informácií z tagov NFC
Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC. Zobrazia sa
informácie z tagu.
Nakupovanie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
Odosielanie dát pomocou funkcie Android Beam
Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a
kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → NFC.
Potiahnite prepínač Android Beam smerom doprava.
Vyberte položku, nájdite na druhom zariadení umiestnenie antény NFC, dotknite sa anténou vášho
zariadenia antény druhého zariadenia a potom ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.
S Beam
Pomocou tejto funkcie môžete odosielať rôzne dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty.
Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami. Môžete
tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung nezodpovedá
za škody spôsobené v dôsledku nezákonného používania dát chránených autorskými
právami.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → S Beam.
Potiahnite prepínač S Beam smerom doprava.
Vyberte položku, nájdite na druhom zariadení umiestnenie antény NFC, dotknite sa anténou vášho
zariadenia antény druhého zariadenia a potom ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
69
Web a sieť
WatchON
Táto aplikácia sa používa na pripojenie televízora a sledovanie obľúbených relácií a filmov.
Ťuknite na položku WatchON na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Najprv musíte zariadenie pripojiť na internet a presvedčiť sa, že infračervený port zariadenia
smeruje k televízoru.
Pripojenie k televízoru
Po pripojení k televízoru môžete zobraziť jeho obsah vo vašom zariadení a televízor ovládať na
diaľku pomocou zariadenia. Postup sa líši v závislosti od vybratých možností.
Vyberte krajinu, región a službu vysielania. Podľa zobrazených pokynov zaregistrujte TV prijímač v
zariadení. Postup sa líši v závislosti od vybratých možností.
Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenia, stlačte tlačidlo Možnosti a postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Moja miestnosť → PRIDAŤ ZARIADENIA.
Pozeranie TV
Z televízneho programu si vyberte návrhy založené na vašej voľbe pri registrácii televízora alebo
vyberte kategóriu v hornej časti obrazovky. Vyberte televízny program a ťuknite na položku
POZERAJ V TELEVÍZII. Na pripojenom televízore sa zobrazí vybratý program.
Ťuknutím na položku
otvoríte ovládací panel na ovládanie televízora.
Nastavenie pripomenutí programov
V spodnej časti obrazovky ťuknite na čas a vyberte čas televízneho programu, ktorý chcete
sledovať. Vyberte televízny program a potom ťuknite na položku PRIPOMEŇ MI.
70
Médiá
Hudba
Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Prehrávanie hudby
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných zariadení na
prehranie súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Otvorenie zoznamu položiek.
Opätovné spustenie aktuálne
prehrávanej skladby alebo prechod
na predchádzajúcu skladbu.
Ťuknutím a podržaním posuniete
skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním posuniete
skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
71
Médiá
Ak chcete počúvať skladby na rovnakých úrovniach hlasitosti, stlačte tlačidlo Možnosti a potom
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Inteligentná hlasitosť.
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Funkcia Inteligentná hlasitosť sa nemusí dať aktivovať pre niektoré súbory.
Ak chcete nastaviť vlastný zvuk počas počúvania skladieb cez náhlavnú súpravu, stlačte tlačidlo
Možnosti a potom postupne ťuknite na položky Nastavenia → Adapt Sound → Zap. Ak
hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú.
Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.
Nastavenie skladby ako zvonenie
Ak chcete aktuálne prehrávanú skladbu nastaviť ako zvonenie, stlačte tlačidlo Možnosti a potom
postupne ťuknite na položky Nastaviť ako → Od začiatku alebo Automatické odporúčania →
Zvonenie telefónu → HOT.
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
Ťuknite na položku ZOZ. PREHR., stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Vytvoriť
zoznam skladieb. Zadajte názov a ťuknite na položku VYTV. Ťuknite na položku , vyberte
skladby, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na položku HOT.
Ak chcete pieseň, ktorá sa práve prehráva, pridať do zoznamu skladieb, ťuknite na
.
Prehrávanie hudby podľa nálady
Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb
automaticky vytvára zariadenie.
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Hudobný blok a vyberte bunku nálady. Prípadne
vyberte viac buniek potiahnutím prstom.
72
Médiá
Fotoaparát
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou
aplikácie Galéria. (str. 79)
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Dotykový displej nemusí byť vo vode aktívny. Na nasnímanie fotografie alebo videa
pod vodou použite tlačidlo hlasitosti. (str. 78)
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie
Snímanie fotografie
Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt
zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu.
Zobrazenie ďalších
možností.
Označuje používaný
režim snímania.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Začať nahrávanie
videa.
Zmena režimu
fotografovania.
Otvorenie aplikácie
Galéria, ktorá
umožňuje zobrazenie
fotografií a videí.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
73
Médiá
Režim snímania
K dispozícii je viacero fotografických režimov.
Ťuknite na položku Režim, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.
• Auto: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre
fotografiu.
• Krásna tvár: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších
záberov.
• Najlepšia fotografia: Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.
• Sériový záber: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
• Najlepšia tvár: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz,
kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný záber.
Ťuknutím na položku
nasnímajte viacero fotografií. Ak chcete získať najlepší záber, držte
fotoaparát pevne a počas snímania sa nehýbte. Po otvorení Galéria ťuknite na žltý rámček
každej tváre a vyberte najlepšiu pózu objektu. Po výbere pózy každej osoby ťuknutím na
položku
spojte zábery do jednej fotografie a uložte ju.
• Ozvučená snímka: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.
Ťuknutím na položku
niekoľko sekúnd zvuku.
vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie
Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
• Dynamický záber: Táto funkcia umožňuje vytvorenie série fotografií a ich skombinovanie s
cieľom vytvoriť záber so stopami po pohybe.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami: Zariadenie nemusí
fotografie nasnímať správne v zlých podmienkach snímania.
– – Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
– – Pohybujúci sa objekt fotografujte v jednom smere.
– – Fotografujte s pozadím bez pohybujúcich sa objektov.
– – Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
– – Nesnímajte fotografie objektov, ktoré sú príliš blízko alebo príliš ďaleko na to, aby sa
vmestili do hľadáčika, ani príliš dlhé objekty, ako napríklad autobus alebo vlak.
• Animovaná fotografia: Táto funkcia slúži na vytváranie animovaných fotografií z videí.
• Sýte farby (HDR): Túto funkciu použite na vytvorenie fotografie so zlepšeným kontrastom.
74
Médiá
• Guma: Táto funkcia umožňuje vymazať pohyb pohybujúcich sa objektov v pozadí.
Sériu fotografií vytvoríte ťuknutím na položku
. Zariadenie vymaže stopy pohybu
pohybujúceho sa objektu. Ak chcete obnoviť pôvodnú fotografiu, ťuknite na
a potom
ťuknite na zvýraznenú oblasť.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
– – Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
– – Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
– – Pri fotografovaní objektu, ktorý sa pohybuje príliš pomaly alebo príliš rýchlo, fotoaparát
nemusí rozpoznať všetky pohyby.
– – Ak sa na pozadí pohybuje viacej objektov, kamera/fotoaparát nemusí všetky pohyby
zaznamenať.
• Panoráma: Vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
– – Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
– – Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
– – Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny,
nefotografujte.
• Šport: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• Noc: Toto nastavenie použite na fotografovanie v tmavších podmienkach.
• Voda: Tento režim použite na snímanie fotografií alebo videa pod vodou. Fotografiu alebo
video nasnímajte stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti. Tlačidlu hlasitosti
môžete priradiť činnosť.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.
Postupne ťuknite na položky Režim → Panoráma.
Ťuknite na položku
a zariadením pohybujte jedným smerom. Keď sa modrý rám zarovná
s hľadáčikom, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie. Snímanie
zastavíte ťuknutím na položku
.
Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.
75
Médiá
Nahrávanie videí
Nahratie videa
Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .
.
Počas nahrávania môžete vykonať nasledujúce možnosti:
• Ak chcete zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má zaostriť. Ak chcete zaostriť na
stred obrazovky, ťuknite na položku .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
Režim nahrávania
Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položku
→
.
• Normálne: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
• Limit správ MMS: Tento režim použite pre nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie
videa prostredníctvom správy.
76
Médiá
Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný počas nahrávania videa.
Zdieľať záber
Postupne ťuknite na položky
→
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Zdieľať záber: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie
Wi-Fi Direct alebo NFC.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby
označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
• Diaľkový hľadáčik: Nastavenie zariadenia na diaľkové ovládanie fotoaparátu.
Vzdialené ovládanie fotoaparáta
Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na diaľkové ovládanie fotoaparátu.
→
→ Diaľkový hľadáčik a potom prepojte zariadenie
Postupne ťuknite na položky
a fotoaparát pomocou funkcie Wi-Fi Direct alebo NFC. Ťuknite na položku
na vzdialené
vytvorenie fotografie pomocou diaľkového hľadáčika.
77
Médiá
Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery
→ .
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu, postupne ťuknite na položky
Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
• Veľkosť fotografie / Veľkosť videa: Vyberte rozlíšenie. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu,
vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Detekcia tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich
fotografovaní.
• Režimy merania: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. S
vyvážením na stred meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. Bodové meria hodnotu
svetla na konkrétnom mieste. Maticové meria priemer celej scény.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Stab. obrazu: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu
pomáha zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
• Uložiť ako: Nastavenie zariadenia na vymazanie pôvodnej fotografie pri snímaní fotografií v
režime sýteho tónu.
• Lokalizačná značka: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii. Túto funkciu aktivujte, ak
snímate fotografie na vytváranie albumov v aplikácii Fotopríbeh.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
• Pozrieť fot./videá: Rýchle zobrazenie vytvorených fotografií.
• Tlačidlo hlasit.: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
78
Médiá
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• Vodiace čiary: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri výbere objektov.
• Blesk: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie fotoaparátu na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
• Kontextový názov súboru: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa vo funkcii Galéria a
Fotopríbeh.
• Uložiť ako prevrátené: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej
scény.
• Úložisko: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Odkazy
Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam
fotoaparátu/kamery.
Stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Upraviť rýchle nastavenia.
Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky. Ostatné
ikony v zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.
Galéria
Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie obrázkov
Otvorením položky Galéria sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia
E-mail, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok Download, do ktorého sa daný obrázok
preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok Screenshots.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na
celej obrazovke.
Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.
79
Médiá
Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)
Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
• Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok
vzdialiť, prsty stiahnite k sebe, alebo dvakrát ťuknite na obrázok.
Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu
Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → MOJE ZAR. → Pohyby a
gestá → Pohyb, potiahnite prepínač Pohyb doprava a potom zapnite prepínač každej funkcie.
Ak nechcete používať funkciu pohybu, vypnite prepínač tejto funkcie.
Ak chcete nastaviť citlivosť jednotlivých funkcií pohybu, vyberte funkciu, ťuknite na ROZŠÍRENÉ
NASTAVENIA a potom použite nastaviteľný posúvač.
Prehrávanie videí
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
na položku .
. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite
Strihanie segmentov videa
Vyberte video a potom ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného
východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte
video.
Úprava obrázkov
Pri zobrazení obrázka stlačte tlačidlo Možnosti a použite nasledujúce funkcie:
• Obľúbené: Pridanie obrázka do zoznamu obľúbených položiek.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Fotografický rámček: Túto funkciu použite na vpísanie poznámky pod záber. Upravený záber
sa uloží do priečinka Photo frame.
• Fotografická poznámka: Túto funkciu použite na vpísanie poznámky na zadnú časť záberu.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .
80
Médiá
• Tlač: Tlač obrázka po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie a uloženie obrázka v bielom rámiku zmenou jeho veľkosti.
• Zistiť text: Spustením aplikácie Optická čítačka môžete extrahovať text z obrázka.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázok kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o obrázku.
• Nastavenia: Zmena nastavení Galérie.
Úprava záberov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Otočiť: Otočenie obrázka.
• Orezať: Orezanie obrázka.
• Farba: Nastavenie sýtosti alebo jasu obrázka.
• Efekt: Aplikácia efektov na obrázok.
• Portrét: Oprava červených očí, nastavenie a retuše tvárí alebo vytvorenie rozmazaného
pozadia.
• Nálepka: Pridanie nálepiek.
• Kresba: Kreslenie v obrázku.
• Rám: Použitie rámov na obrázok.
Obľúbené obrázky
Keď je zobrazený obrázok, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknutím na položku Obľúbené
pridajte obrázok do zoznamu obľúbených.
81
Médiá
Vytváranie koláží záberov
V priečinku stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na možnosť Vybrať položku, označením vyberte
dva alebo štyri obrázky, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Vytvoriť koláž. V
spodnej časti obrazovky vyberte štýl a potom ťuknite na položku .
→ Pridať obrázok.
Ak chcete pridať obrázky, postupne ťuknite na položky
Ak chcete obrázky odstrániť, ťuknite na položku
.
Ak chcete zmeniť typ rozdelenia, ťuknite na položku
.
Odstraňovanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Vybrať položku, začiarknutím
vyberte obrázky a potom ťuknite na položku .
• Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
.
Zdieľanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Vybrať položku, začiarknutím
vyberte obrázky a potom ťuknutím na položku ich odošlite ostatným.
• Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí,
pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .
Nastavenie tapety
Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka stlačte
tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Nastaviť ako.
82
Médiá
Označovanie tvárí
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Nastavenia a potom začiarknite položku Tvárová
značka. Okolo rozpoznanej tváre sa na obrázku zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na
položku Pridať meno a potom vyberte alebo pridajte kontakt.
Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na tvárovú značku a použite dostupné
možnosti, ako je napríklad uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy.
Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu
tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.
Používanie funkcie Označenie priateľa
Stlačte tlačidlo Možnosti, potom postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontextový názov
a potom potiahnutím prepínača Kontextový názov doprava zobrazte kontextovú značku (počasie,
miesto, dátum a meno osoby) počas otvárania obrázka.
Usporiadanie pomocou priečinkov
Môžete vytvoriť priečinok a organizovať obrázky alebo videá uložené v zariadení. Súbory môžete
kopírovať alebo presúvať z jedného priečinka do druhého.
Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na
položku OK a potom začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybraný obrázok alebo
video, podržte ho, presuňte ho do nového priečinka a potom ťuknite na položku HOTOVO. Ak
chcete položku skopírovať, ťuknite na položku KOPÍROVAŤ, ak ju chcete presunúť, ťuknite na
položku PRESUNÚŤ.
83
Médiá
Fotopríbeh
Použite túto aplikáciu na vytvorenie vlastného digitálneho albumu na uchovanie svojich príbehov
úhľadným a automatickým usporiadaním obrázkov.
Ťuknite na položku Fotopríbeh na obrazovke aplikácií.
Vytváranie albumov príbehov
Príbehové albumy môžete vytvárať výberom obrázkov z Galéria alebo obrázkov zoradených podľa
informačných značiek.
Ťuknite na
a potom zvoľte možnosť.
Vybrať obrázky z galérie.
Vybrať obrázky podľa
informačných značiek.
Tvorba albumov z Galérie
Ťuknite na položku Z galérie, zvoľte priečinok, vyberte obrázky a potom ťuknite na HOTOVO.
Zadajte názov albumu, vyberte tému a titulný obrázok, a potom ťuknite na VYTVORIŤ.
84
Médiá
Tvorba albumov podľa informačných značiek
Tvorba albumov triedením fotografií podľa informačných značiek, ako napríklad miesto, kde bola
fotografia zaznamenaná, objekty alebo čas.
Ťuknite na Podľa informácií o značke a potom nastavte nasledovné možnosti značiek:
• Miesto: Zadajte miesto. Zariadenie roztriedi obrázky podľa miesta. Aby bolo možné použiť
lokalizačné značky, nastavenie značky GPS vo Fotoaparát aktivujte ešte pred fotografovaním.
(str. 78)
• Ľudia: Výber ľudí na označkovaných obrázkoch. Zariadenie vytriedi obrázky s ľuďmi. Aby sa
značky označujúce obrázky s ľuďmi mohli použiť, pridajte ich k obrázkom v Galéria. (str. 83)
• Čas: Zadajte časový interval. Zariadenie roztriedi obrázky zaznamenané počas obdobia, ktoré
ste nastavili.
Keď je nastavenie zadané, ťuknite na HĽADAŤ FOTOGRAFIE. Zadajte názov albumu, vyberte tému
a titulný obrázok, a potom ťuknite na VYTVORIŤ.
Prezeranie albumov príbehov
Vyberte album príbehov. Na prvej stránke sa zobrazí titulný obrázok. Posúvaním doľava alebo
doprava zobrazíte obrázky v albume príbehov.
Na stránke albumu stlačte tlačidlo Možnosti a použite nasledujúce funkcie. Dostupné možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od stránky.
• Upraviť názov: Premenovať album.
• Pridať obsah: Pridanie ďalšieho obsahu na aktuálnu stránku.
• Odstrániť obsah: Odstránenie obsahu z aktuálnej stránky.
• Upraviť: Zmeniť rozloženie aktuálnej stránky.
• Zmeniť motív: Zmena témy pre rozloženie stránky.
• Zmeniť titulný obrázok: Zmena titulného obrázku albumu.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom albume.
• Zdieľať cez: Odoslanie albumu ostatným používateľom.
• Exportovať: Exportovanie albumu do iných umiestnení uloženia.
• Tlač: Tlač albumu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Objednať fotoalbum: Zadanie objednávky na vytlačenie albumu.
• Odstrániť stránku: Odstránenie stránky.
85
Médiá
Úprava obrázkov
Ťuknite na obrázok na stránke v albume.
Odstrániť obrázok.
Pridať popisok.
Poslať obrázok ostatným.
Výber medzi rôznymi dostupnými
efektmi.
Stlačte tlačidlo Možnosti a potom použite nasledujúce funkcie:
• Prezentácia: Spustenie prezentácie.
• Nast. ako obal: Nastavenie obrázku ako titulného obrázku albumu.
• Otočiť doľava: Otočenie obrázka proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie obrázka v smere hodinových ručičiek.
86
Médiá
Vytvorenie albumu s odporučenými fotografiami
Keď na jednom mieste zaznamenáte viac fotografií, prístroj navrhne vytvorenie nového albumu
na základe lokality. Táto funkcia pomáha vytvárať fotoalbumy pohodlne aj počas každodenných
povinností alebo cestovania.
Nastavenie domovského mesta
Nastavte si domovské mesto, aby zariadenie rozpoznalo, či ste doma alebo na cestách. Na základe
vašej lokality zariadenie navrhne vytvorenie albumu udalostí alebo cestovného albumu. Napríklad
pri fotografovaní mimo domovského mesta, zariadenie navrhne vytvorenie cestovného albumu.
Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Domovské mesto, vyberte
spôsob nastavenia a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Nastavenie minimálneho počtu fotografií
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Nastavenia a potom potiahnite prepínač vedľa typu
albumu doprava. Vyberte typ albumu a potom nastavte minimálny počet fotografií.
Keď odfotografujete fotografie, ktoré spĺňajú nastavené kritériá, zariadenie navrhne vytvorenie
albumu.
Keď stanovený počet fotografií na deň prekročíte, zariadenie navrhne vytvorenie albumu
príbehu.
Vytvorenie udalosti alebo cestovného albumu
→ Z návrhov. Vyberte album, zadajte názov albumu a potom
Postupne ťuknite na položky
ťuknite na položku VYTVORIŤ.
87
Médiá
Video
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu obrazovky
zariadenia. Pri každom uzamknutí obrazovky počas prehrávania obsahu DivX Video-OnDemand sa vám zníži počet vypožičaní o jedno.
Prehrávanie videí
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Zmena pomeru strán.
Zmena veľkosti
obrazovky videa.
Opätovné spustenie
aktuálneho videa
alebo prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video
dozadu.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
video dopredu.
Odstraňovanie videí
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Odstrániť, začiarknutím vyberte videá a potom
ťuknite na položku .
Zdieľanie videí
Počas prehrávania stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Zdieľať cez a potom vyberte
spôsob zdieľania.
88
Médiá
Používanie funkcie Prehrávanie v okne
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.
YouTube
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.
Ťuknite na položku YouTube na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Sledovanie videí
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov
vyhľadávania spustite dané video.
Ak chcete video zobraziť na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.
Zdieľanie videí
Vyberte video, ktoré chcete sledovať, ťuknite na položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Odovzdávanie videí
Postupne ťuknite na položky → Nahrané videá →
videu a potom ťuknite na položku .
89
, vyberte video, zadajte informácie o
Médiá
Flipboard
Táto aplikácia poskytuje prístup k osobným časopisom.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete vytvoriť svoj časopis Flipboard, rýchlo pohnite prstom na uvítacej obrazovke, vyberte
témy správ a potom ťuknite na položku Build Your Flipboard.
Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si
chcete prečítať.
90
Obchody s aplikáciami a
médiami
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v
zariadení.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak ju chcete stiahnuť, ťuknite na položku INŠTALOVAŤ.
Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces
nákupu.
• Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite
na ikonu.
• Ak chcete inštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií postupne
ťuknite na položky Nastavenia → ĎALŠIE → Zabezpečenie → Neznáme zdroje.
Odinštalovanie aplikácií
Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu Obchod Play.
→ Moje aplikácie, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte
Postupne ťuknite na položky
aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
91
Obchody s aplikáciami a médiami
Galaxy Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite apps.samsung.com.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku
Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku
slovo do vyhľadávacieho poľa.
vyberte kategóriu.
v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak ju chcete stiahnuť, ťuknite na položku Inštalovať. Ak
je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.
Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na
ikonu.
Knihy Play
Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.
Ťuknite na položku Knihy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
92
Obchody s aplikáciami a médiami
Filmy Play
Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a požičiavať filmy alebo televízne programy.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Filmy Play.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hudba Play
Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby
Google.
Ťuknite na položku Hudba Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hry Play
Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.
Ťuknite na položku Hry Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Kiosk Play
Táto aplikácia umožňuje čítať najnovšie spravodajské články.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kiosk Play.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
93
Pomôcky
Poznámka S
Táto aplikácia umožňuje vytvoriť poznámku pomocou obrázkov a hlasových nahrávok.
Ťuknite na položku Poznámka S na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Vytvorte poznámky s obohateným obsahom nakreslením obrázkov prstom alebo pridaním
obrázkov alebo hlasových poznámok.
Ťuknite na položku
, aby ste mohli písať alebo kresliť na obrazovku alebo na položku
aby ste zadali text pomocou klávesnice.
,
Zapísanie alebo nakreslenie
poznámky.
Zadanie poznámky.
Vrátenie a opakovanie poslednej
akcie.
Vymazanie poznámky.
Vytvorenie hlasovej nahrávky na
vloženie.
Vloženie multimediálneho súboru.
Priloženie ďalšej strany k aktuálnej
poznámke.
Prepnutie na režim zobrazenia.
94
Pomôcky
Pri zapisovaní poznámky ešte raz ťuknite na položku
farbu pera.
, čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary alebo
Pri vymazávaní rukou napísanej poznámky môžete opätovným ťuknutím na položku
veľkosť gumy alebo ťuknutím na položku Vymazať všetko vymazať poznámku.
zmeniť
Uloženie aktuálnych nastavení ako
profil pera.
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Zmena farby pera.
Zobrazenie ďalších farieb.
Ak chcete zmeniť pozadie hárka, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Zmeniť
pozadie.
Ak chcete pridať značky, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Pr. znač.
Vloženie multimediálnych súborov alebo hlasovej nahrávky
Ťuknutím na položku
na položku .
vložte multimediálne súbory. Ak chcete vložiť hlasovú nahrávku, ťuknite
Prehľadávanie poznámok
Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.
Ak chcete vyhľadať poznámku, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku
Vyhľadávanie.
Ak chcete poznámky odstrániť, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Ak chcete poznámky usporiadať podľa dátumu, názvu, značky alebo ďalších vlastností, stlačte
tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Usporiadať podľa.
Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku
Zobrazenie zoznamu.
Ak chcete vytvoriť poznámku importovaním súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na
položku Importovať.
Ak chcete poznámky exportovať v inom formáte súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite
na položku Exportovať.
Ak chcete vytvoriť priečinok, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Vytvoriť
priečinok.
95
Pomôcky
Ak chcete zmeniť poradie poznámok, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku
Zmeniť poradie.
Ak chcete poznámky presunúť do iného priečinka, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na
položku Presunúť.
Ak chcete poznámky skopírovať, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Kopírovať.
Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Poznámka S, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na
položku Nastavenia.
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka aplikácie Poznámka S, stlačte tlačidlo Možnosti
a potom ťuknite na položku Pomocník.
Ak chcete zálohovať poznámky do umiestnenia uloženia alebo ich z neho obnoviť, stlačte tlačidlo
Možnosti a potom ťuknite na položku Zálohovanie a obnovenie.
Zobrazenie poznámky
Ťuknutím otvorte miniatúru poznámky.
Ak chcete poznámky odstrániť, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Ak chcete poznámku odoslať ostatným, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku
Zdieľať cez.
Ak chcete poznámku exportovať v inom formáte súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite
na položku Exportovať.
Ak chcete pridať poznámku do zoznamu obľúbených položiek, stlačte tlačidlo Možnosti a potom
ťuknite na položku Pridať do obľúbených.
Ak chcete poznámku uložiť ako udalosť, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku
Vytvoriť udalosť.
Ak chcete poznámku nastaviť ako tapetu alebo ju priradiť ku kontaktu, stlačte tlačidlo Možnosti a
potom ťuknite na položku Nastaviť ako.
Ak chcete poznámku vytlačiť po pripojení zariadenia k tlačiarni, stlačte tlačidlo Možnosti a potom
ťuknite na položku Tlačiť. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku
.
Ak chcete prehrať hlasový záznam, ťuknite na položku
96
.
Pomôcky
Plánovač S
Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pridať udalosť: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
• Pridať úlohu: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
• Pridať poznámku: Vytvorenie rukou písanej poznámky na priloženie k dátumu.
Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova
ťuknite.
Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka
synchronizovať. Potom ťuknutím na položku ZOBRAZIŤ ĎALŠIE MOŽNOSTI pridajte ďalšie
podrobnosti, napríklad ako často sa má udalosť opakovať alebo kedy sa má zobraziť upozornenie.
97
Pomôcky
Priradenie poznámok k dátumu
Ťuknutím a podržaním vyberte dátum a objaví sa poznámkový blok.
Synchronizácia so službou Kalendár Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → KONTÁ → Google v časti
Moje kontá → konto Google → Synchronizovať Kalendár. Ak chcete kalendár synchronizovať
manuálne za účelom aktualizácie, na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Plánovač S, stlačte
tlačidlo Možnosti a ťuknite na položku Synchronizovať.
Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na
položku Kalendáre a potom začiarknite kalendáre, ktoré chcete zobraziť.
Zmena typu kalendára
Ťuknite na položku
a vyberte jeden z viacerých rôznych typov kalendárov vrátane ročných,
mesačných, týždenných a ďalších kalendárov.
98
Pomôcky
Vyhľadávanie udalostí
Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Vyhľadávanie a potom zadajte hľadané kľúčové
slovo.
Ak chcete zobraziť dnešné udalosti, ťuknite na položku DNES v hornej časti obrazovky.
Odstraňovanie udalostí
Vyberte udalosť a ťuknite na položku
.
Zdieľanie udalostí
Vyberte udalosť, ťuknite na položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je
nainštalovaná aplikácia Dropbox.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Prihláste sa na svoje konto Dropbox. Ak nemáte konto Dropbox, vytvorte si ho.
Keď je aplikácia Dropbox aktivovaná, ťuknite na položku Turn on Camera Upload na automatické
odovzdávanie fotografií a videí nasnímaných pomocou fotoaparátu do služby Dropbox. Ak chcete
zobraziť odovzdané fotografie alebo video súbory, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo
odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku
a vyberte súbory.
Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, ťuknite na položku , stlačte tlačidlo Možnosti
a potom postupne ťuknite na položky Upload here → Photos or videos alebo Other files. Ak
chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte súbor.
Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku
pridáte do zoznamu obľúbených.
Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .
99
Pomôcky
Cloud
Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov aplikácií v konte Samsung
alebo službe Dropbox.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → KONTÁ → Cloud.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Synchronizácia s kontom Samsung
Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku Nastavenia
synchronizácie.
Zálohovanie alebo obnovenie dát
Ak chcete zálohovať alebo obnoviť dáta prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku
Zálohovanie alebo Obnoviť.
Synchronizácia so službou Dropbox
Ťuknite na položku Prepojiť konto Dropbox a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na
obrazovke dokončite nastavenie.
Po prihlásení ťuknite na položku Allow a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so
službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.
100
Pomôcky
Disk
Pomocou tejto aplikácie možno súbory ukladať a zdieľať s ostatnými prostredníctvom služby
Google Drive výberom súborov zo zariadenia, alebo vytváraním alebo skenovaním dokumentov.
Keď súbory uložíte do služby Google Drive, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým
serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Google Drive.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Disk.
Odovzdávanie súborov
→ Nahrané položky, vyberte jeden zo súborov uložených v
Postupne ťuknite na položky
zariadení a potom ho odovzdajte do služby Disk Google. Ak chcete vytvoriť nový dokument alebo
→
naskenovať obrázok alebo dokument a potom ho odovzdať, postupne ťuknite na položky
Skenovanie, Dokumenty Google, Tabuľky Google alebo Prezentácie Google.
Zobrazenie súborov
Zvoľte súbor a otvorte ho.
Počas zobrazenia súboru ťuknite na položku
a použite jednu z nasledujúcich možností:
• Zdieľať: Zdieľanie súboru s inými používateľmi.
• Hviezdička: Označenie súboru ako dôležitého.
• Presunúť: Presunutie súboru do iného priečinka.
• : Prístup k ďalším možnostiam.
101
Pomôcky
Hodiny
Táto aplikácia umožňuje nastaviť budík, overiť čas v mnohých hlavných mestách sveta, zmerať
trvanie určitej udalosti alebo ju možno použiť ako stolové hodiny.
Ťuknite na položku Hodiny na obrazovke aplikácií.
Zapnutie alebo vypnutie tohto
budíka.
Budík
Nastavenie budíkov
Ťuknite na položku , nastavte čas vypnutia budíka, vyberte dni, v ktorých sa má budík opakovať,
a potom ťuknite na položku HOTOVO.
• Navigačný budík: Nastavte miesto. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa budete nachádzať na
danom mieste.
• Posunúť budík: Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas zapnutia budíka pred nastaveným časom.
102
Pomôcky
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík
znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Svetový čas
Vytváranie hodín
Ťuknite na
a potom zadajte názov mesta alebo mesto vyberte zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku Nastavenia
letného času.
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Stopky
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku OKRUH.
Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
Časovač
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Po spustení časovača potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Stolné hodiny
Ťuknutím na položku
sa hodiny zobrazia na celú obrazovku.
103
Pomôcky
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia Rotácia obrazu.
vypnutá, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku Vedecká kalkulačka.
Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky
skryte klávesnicu.
→ Vymazať históriu.
S Health
Použitie tejto aplikácie na sledovanie svojho zdravia riadením príjmu alebo spaľovania kalórií.
Ťuknite na položku S Health na obrazovke aplikácií.
Spustenie aplikácie S Health
Keď sa táto aplikácia otvára prvýkrát, postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte svoje
fyzické údaje, aby ste nastavenie mohli dokončiť. Potom sa na obrazovke zobrazí ponuka aplikácie
S Health.
Prístup k domovskej obrazovke
aplikácie S Health.
Správa kalórií.
Spravovať hmotnosť.
104
Pomôcky
Ak chcete upraviť profil, stlačte tlačidlo Možnosti a postupne ťuknite na položky Nastavenia →
Upraviť profil.
Na základe vašich fyzických údajov zariadenie vypočíta váš bazálny metabolizmus (BMR) a
odporučí denný príjem kalórií. Odporúčanie nemusí byť presné pre všetky vekové skupiny,
stavbu tela alebo nutričné potreby.
Kontrola informácií o vašom zdraví
Svoje údaje si môžete zobraziť na domovskej obrazovke aplikácie S Health.
Na obrazovke s ponukou aplikácie S Health ťuknite na Hlavná obrazovka.
Prístup k zobrazeniu ponuky
aplikácie S Health.
105
Pomôcky
Použitie Spoločníka pri chôdzi
Nastavte plánovaný počet krokov a sledujte svoje kroky prejdené za deň a spálené kalórie.
Na domovskej obrazovke aplikácie S Health ťuknite na
→ Krokomer.
Zobraziť denníky o počte vašich
krokov každý deň.
Prístup k zobrazeniu ponuky
aplikácie S Health.
Zobrazenie a správa pripojení
príslušenstva zariadenia.
Prejsť na záznamy o prejdených
krokoch v konkrétny deň.
Počet krokov
Cieľový počet krokov
Ako ďaleko ste zašli
Koľko kalórií ste spálili
Zobraziť počet prejdených krokov
na grafe.
Stlačte tlačidlo Možnosti a použite nasledujúce funkcie:
• Denný cieľový počet krokov: Zmena cieľového počtu krokov.
• Zdieľať cez: Odoslanie aktuálnej strany ostatným.
• Pomocník: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o tejto funkcii.
• Medzi sledovaním vašich krokov a zobrazením počtu krokov v aplikácii Krokomer sa
môže vyskytnúť krátke oneskorenie.
• Ak aplikáciu Krokomer použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu
ovplyvniť počítanie krokov.
106
Pomôcky
Používanie funkcie Spoločník pri cvičení
Nastavte si cieľ cvičenia a sledujte svoje spálené kalórie.
Na domovskej obrazovke aplikácie S Health ťuknite na
→ Cvičenie.
Zobraziť denníky vášho
každodenného cvičenia.
Prístup k zobrazeniu ponuky
aplikácie S Health.
Zobraziť záznamy o cvičení na
grafe.
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka o používaní tejto funkcie, stlačte tlačidlo
Možnosti a ťuknite na položku Pomocník.
107
Pomôcky
Ak chcete nastaviť cieľ a začať cvičiť, ťuknite na položku NASTAVTE CIEĽ TRÉNINGU. Nastavte
podrobnosti, napríklad typ cvičenia alebo cieľ, a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Zobraziť mapu miest, kde ste cvičili.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Zobrazenie a správa pripojení
príslušenstva zariadenia.
Zobraziť záznamy o cvičení.
Zapnutie alebo vypnutie
zvukového sprievodcu.
Stav GPS signálu
108
Pomôcky
Použitie Sledovanie stravy
Nastavte cieľ pre prísun kalórií a denne si ho zaznamenávajte.
Na domovskej obrazovke aplikácie S Health ťuknite na
→ Jedlá.
Zobraziť denníky vášho
každodenného príjmu kalórií.
Prístup k zobrazeniu ponuky
aplikácie S Health.
Prejsť na záznamy príjmu kalórií v
konkrétny deň.
Príjem kalórií
Zadajte informácie o čase
konzumácie.
Zobrazte príjem kalórií na grafe.
Ak chcete zadať príjem kalórií, ťuknite na
ťuknite na ULOŽIŤ.
. Zadajte informácie o čase konzumácie a potom
Stlačte tlačidlo Možnosti a použite nasledujúce funkcie:
• Denné cieľové počty kalórií: Zmena cieľovej hodnoty denného príjmu kalórií.
• Zdieľať cez: Odoslanie aktuálnej strany ostatným.
• Pomocník: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o tejto funkcii.
109
Pomôcky
Spravovanie hmotnosti
Zaznamenajte si zmeny hmotnosti a spravujte údaje o hmotnosti.
Na domovskej obrazovke aplikácie S Health ťuknite na
→ Hmotnosť.
Zobraziť denníky o vašej
každodennej hmotnosti.
Prístup k zobrazeniu ponuky
aplikácie S Health.
Zobrazenie a správa pripojení
príslušenstva zariadenia.
Prejsť na záznamy o hmotnosti v
konkrétny deň.
Údaje o hmotnosti
Údaje o výške
Zadať údaje o hmotnosti.
Zobraziť zmeny hmotnosti na
grafe.
Údaje o hmotnosti zadáte tak, že ťuknete na AKTUALIZOVAŤ. Zadajte hodnotu a ťuknite na
ULOŽIŤ. Vždy, keď zmeníte údaje o hmotnosti, zariadenie zmení údaje vo vašom profile.
→ VYHĽADAŤ,
Môžete pripojiť merací prístroj a zaznamenávať svoju hmotnosť. Ťuknite na
vyberte merací prístroj a potom merací prístroj pripojte podľa pokynov na obrazovke.
Stlačte tlačidlo Možnosti a použite nasledujúce funkcie:
• Zdieľať cez: Odoslanie aktuálnej strany ostatným.
• Pomocník: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o tejto funkcii.
110
Pomôcky
Konfigurácia nastavenia S Health
Na domovskej obrazovke aplikácie S Health stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku
Nastavenia a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Upraviť profil: Úprava údajov o fyzickom stave.
• Kontá: Správa údajov aplikácie S Health prihlásením sa do svojho konta Samsung.
• Heslo: Nastavenie kódu PIN na uzamknutie alebo odomknutie aplikácie S Health.
• Nastavenia jednotiek: Nastavenie možností jednotiek.
• Oznámenie: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie nových udalostí.
• Moje príslušenstvo: Zobrazenie a správa pripojení príslušenstva zariadenia.
• Kompatibilné príslušenstvo: Zobrazenie príslušenstva, kompatibilného so zariadením alebo
správa pripojeného príslušenstva.
• Vynulovať údaje: Vynulovanie údajov v aplikácii S Health.
• Skontrolovať aktualizácie: Kontrola aktuálnej verzie aplikácie S Health.
• Ustanovenia a podmienky: Zobrazenie zmluvných podmienok vrátane zásad uchovávania
osobných informácií a údajov.
• Informácie o aplikácii S Health: Zobrazenie informácií o aplikácii S Health.
111
Pomôcky
S prekladač
Túto aplikáciu použite na preklad textu do iných jazykov.
Ťuknite na položku S prekladač na obrazovke aplikácií.
Používanie S prekladača
Nastavte zdrojový a cieľový jazyk, zadajte text do vstupného poľa a ťuknite na položku
Ak chcete pridať jazyk do zoznamu obľúbených, ťuknite na položku
Ak chcete odoslať jazykový pár ostatným, ťuknite na položku
.
.
.
Začatie konverzácie pomocou prekladača
Ak chcete komunikovať s inou osobou prostredníctvom hovoreného prekladu, ťuknite na tlačidlá v
spodnej časti obrazovky.
Ťuknite na položku Speak pri svojom jazyku a začnite rozprávať do mikrofónu. Zariadenie preloží,
čo hovoríte. Ťuknite na položku
v poli pre cieľový jazyk, aby zariadenie prečítalo preklad
nahlas.
Potom ťuknite na položku Speak pri jazyku osoby, s ktorou sa rozprávate a táto osoba môže
odpovedať vo svojom jazyku. Zariadenie preloží, čo hovorí. Ťuknite na položku
v poli pre
zdrojový jazyk a zariadenie vám prečíta odpoveď.
112
Pomôcky
Hlasový záznamník
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Nahrávanie hlasových poznámok
Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v dolnej časti zariadenia. Ak
chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na
položku .
Uplynulý čas nahrávky
Spustenie nahrávania.
Zobrazenie zoznamu hlasových
poznámok.
Zmena kvality zaznamenávania.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby potláčalo hluk pozadia, stlačte tlačidlo Možnosti a potom
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Redukcia šumu → Zap.
113
Pomôcky
Prehrávanie hlasových poznámok
Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.
• : Orezanie hlasovej poznámky.
: Nastavenie rýchlosti prehrávania.
• • : Pozastavenie prehrávania.
• /
• /
: Preskočenie o 60 sekúnd dozadu alebo dopredu.
: Prepnutie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.
Ak chcete hlasovú poznámku odoslať ostatným, stlačte tlačidlo Možnosti ťuknite na položku
Zdieľať cez a potom vyberte spôsob zdieľania.
Správa hlasových poznámok
V zozname hlasových poznámok stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte jednu z nasledujúcich
možností:
• Zdieľať cez: Výber hlasových poznámok, ktoré sa majú odoslať a následný výber metódy
zdieľania.
• Odstrániť: Vyberte hlasové poznámky na odstránenie.
• Nastavenia: Zmena nastavení hlasového záznamníka.
Ukladanie súborov s kontextovými značkami
V zozname hlasových poznámok stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Kontextový názov súboru → Zap.
114
Pomôcky
S Voice
Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vytočilo číslo, odoslalo správu, napísalo
poznámku prípadne vykonalo iné činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Režim súpravy hands-free
V režime hands-free bude zariadenie nahlas čítať obsah pri prichádzajúcich hovoroch, správach a
oznámeniach, takže počas jazdy môžete zariadenie používať bez rúk. Zariadenie napríklad nahlas
prečíta pri prichádzajúcom hovore meno volajúceho alebo telefónne číslo.
Ak chcete aktivovať režim hands-free, vyslovte príkaz „Hands-free mode on“.
115
Pomôcky
Google
Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.
Ťuknite na položku Google na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie v zariadení
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a vyslovte
Ak sa z aplikácií nezobrazia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia
výsledky vyhľadávania.
Rozsah vyhľadávania
Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Vyhľadávanie v telefóne a potom začiarknite položky, ktoré sa majú
prehľadávať.
Asistent Google
Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o
aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre
vás môžu byť v danej chvíli užitočné.
Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť
nastavenia služby Google Now, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku Nastavenia a potom
potiahnite prepínač Asistent Google doľava alebo doprava.
116
Pomôcky
Hlasové vyhľadávanie
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.
Ťuknite na položku Hlasové vyhľadávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď sa na obrazovke zobrazí text Hovorte, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.
Moje súbory
Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a
skladieb.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie súborov
Vyberte kategóriu a potom výberom otvorte priečinok. Ak sa chcete vrátiť do nadradeného
priečinka, ťuknite na položku . Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite na položku
V priečinku stlačte tlačidlo Možnosti a použite jednu z nasledujúcich možnosti:
• Vybrať všetko: Výber všetkých súborov, aby sa použila rovnaká možnosť na všetky súčasne.
• Vytvoriť priečinok: Vytvorenie priečinka.
• Vyhľadávanie: Vyhľadávanie súborov.
• Zobraziť podľa: Zmena režimu zobrazenia.
• Usporiadať podľa: Zoradenie súborov alebo priečinkov.
• Nastavenia: Zmena nastavení správcu súborov.
Pridávanie odkazov na priečinky
Do hlavného adresára môžete pridať odkazy na často používané priečinky. Stlačte tlačidlo
Možnosti, ťuknite na položku Pridať odkaz, zadajte názov odkazu, vyberte priečinok a potom
ťuknite na položku NASTAVIŤ SEM.
117
.
Pomôcky
Stiahnuté položky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.
Ťuknite na položku Stiahnuté položky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.
Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku ZORADIŤ PODĽA VEĽKOSTI.
Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, ťuknite na položku ZORADIŤ PODĽA DÁTUMU.
Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku VYMAZAŤ ZOZNAM.
TripAdvisor
Túto aplikáciu použite na získanie cestovných informácií, ako napríklad destinácia alebo hotel.
Pomocou tejto aplikácie si tiež môžete rezervovať ubytovanie a zdieľať svoje recenzie s inými
používateľmi.
Ťuknite na položku TripAdvisor na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Optická čítačka
Pomocou tejto aplikácie môžete skenovať alebo extrahovať text alebo údaje z obrázkov,
dokumentov, vizitiek alebo QR kódov.
Ťuknite na položku Optická čítačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete aplikáciu Optická čítačka spustiť, musíte aplikáciu prevziať a nainštalovať. Ťuknite na
položku OK a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Keď túto aplikáciu preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky. Aby
ste sa vyhli ďalším poplatkom, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.
Ak chcete vybrať jazyky, ktoré sa majú rozpoznávať, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na
položku Nastavenia jazyka.
118
Pomôcky
Skenovanie textu
Namierte ukazovateľ na obrázok, dokument alebo QR kód.
• Text: Zobrazenie definície extrahovaných slov.
• Vizitky: Telefonujte alebo posielajte správy zo zoskenovaných kontaktných informácií.
• QR kódy: Zobrazenie informácií pre QR kódy.
• Niektoré kódy QR sa nemusia rozpoznať.
• Nasledujúce typy textu sa nemusia rozpoznať: Rukopis, malé písmo, grafické písmo,
kurzíva alebo text v obrázkoch.
Extrahovanie a preklad textu
Ťuknite na položku
a vyberte jazyk na preklad. Namierte zadný fotoaparát na daný text a
→
postupným ťuknutím na položky
nasnímajte obrázok textu.
Ak chcete zaznamenať veľký textový obrázok, ktorý sa nevmestí do hľadáčika, ťuknutím na
položku
zaznamenajte obrázok vo viacerých častiach.
• Podčiarknuté slovo preložíte, keď naň ťuknete.
• Ťuknutím na položku
extrahujete text z obrázku.
119
Cestovanie a informácie o
umiestnení
Mapy
Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné
pokyny.
Ťuknite na položku Mapy na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie polohy
Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte
podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Získanie trasy do cieľového miesta
Ťuknutím na položku
nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy.
V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.
120
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
PRIPOJENIA
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Ak chcete použiť možnosti, stlačte tlačidlo Možnosti.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
• Pomoc: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Wi-Fi.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Wi-Fi, stlačte tlačidlo
Možnosti a potom postupne ťuknite na položky Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas
spánku.
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenie. Ak je zariadenie
nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
121
Nastavenia
Nastavenie oznamovania siete
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v
stavovom riadku.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Wi-Fi, stlačte tlačidlo
Možnosti, ťuknite na položku Pokročilé a potom aktivujte túto funkciu začiarknutím položky
Sieťové oznámenie.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo prepojiť dve zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez
toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky PRIPOJENIA → Wi-Fi, stlačte tlačidlo
Možnosti a potom ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Ak chcete použiť viac možností, stlačte tlačidlo Možnosti.
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie trvania viditeľnosti zariadenia.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Pomoc: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Bluetooth.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Nastaviť limit mobilného dátového pripojenia: Nastavenie obmedzenia využitia dát
mobilného pripojenia.
Ak chcete použiť viac možností, stlačte tlačidlo Možnosti.
• Obmedziť dát. pren. na pozadí: Nastavenie vypnutia synchronizácie na pozadí pri používaní
mobilnej siete na zariadení.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo využitie dát
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
122
Nastavenia
• Mobilné prístupové body: Vyberte prístupové body Wi-Fi, ak chcete aplikáciám spusteným
na pozadí zabrániť v ich používaní.
• Automatická synchronizácia údajov: Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu
údajov kontaktov, kalendára, e-mailov, záložiek a obrázkov zo sociálnych sietí.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Predvolená aplikácia pre správy
Vyberte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb
typu cloud.
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
• Dátový roaming: Pripojenie zariadenia k inej sieti počas používania roamingu.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.
123
Nastavenia
Zdieľanie pripojenia
• Mobilný prístupový bod: Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom siete Wi-Fi.
• Zdieľ. pripojenia cez USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom
Bluetooth pripojenia.
• Pomocník: Informácie o zdieľaní USB, Wi-Fi a Bluetooth pripojenia.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
NFC
Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať NFC tagy obsahujúce informácie.
• Android Beam: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových
stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
• Ťuknúť a zaplatiť: Nastavenie predvoleného spôsobu platieb.
S Beam
Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty, do
zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.
124
Nastavenia
Blízke zariadenia
• Obsah na zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zdieľalo obsah s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto
zariadeniu.
• Odmietnuté zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k
tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Prijím. súborov z iných zariadení: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo odosielané
súbory z iných zariadení.
Screen mirroring
Aktivácia funkcie Screen mirroring a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.
MOJE ZAR.
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Miniaplik. na zamk. obr.:
– – Hodiny alebo osob. správa: Nastavenie zariadenia tak, aby na uzamknutej obrazovke
zobrazovalo hodiny alebo osobnú správu. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti
od vášho výberu.
Osobná správa:
– – Upraviť osobnú správu: Úprava osobnej správy.
Hodiny:
– – Duálne hodiny: Nastavte zariadenie, aby zobrazovalo duálne hodiny.
– – Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
– – Zobraziť dátum: Nastavte zariadenie tak, aby zobrazovalo dátum spolu s hodinami.
– – Informácie o vlastníkovi: Zadanie informácií zobrazovaných s hodinami.
125
Nastavenia
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo text pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
• Prebudiť na zamknutej obrazovke: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu
prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
• Nastaviť budiaci príkaz: Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie S Voice alebo
vykonanie zadanej funkcie.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
• Pozadie:
– – Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
– – Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
– – Domovská a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a
uzamknutú obrazovku.
• Panel oznámení: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
• Viac okien: Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
• Režim obrazovky:
– – Prispôsobiť zobrazenie: Tento režim slúži na optimalizáciu displeja podľa jeho nastavení.
– – Dynamický: Tento režim použite na oživenie tónov farieb obrazu.
– – Štandardné: Tento režim použite pre normálne prostredie.
– – Kino: Tento režim použite na stmavenie okolia, podobne ako v tmavej miestnosti.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení
zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky po pripojení k
stolnému doku.
126
Nastavenia
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
• Po nasnímaní obrazovky upraviť: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné upraviť
snímku obrazovky po vytvorení.
• Zvýšiť citlivosť na dotyk: Nastavenie zariadenia na zvýšenie citlivosti, aby ste sa dotykového
displeja mohli dotýkať aj s rukavicami.
V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa
zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.
Indikátor LED
• Nabíjanie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla indikačná LED dióda počas nabíjania
batérie.
• Batéria vybitá: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla indikačná LED dióda pri nízkej úrovni
nabitia batérie.
• Oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla indikačná LED dióda, keď máte zmeškané
hovory, správy alebo oznámenia.
• Nahrávanie hlasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla indikačná LED dióda pri nahrávaní
hlasových poznámok.
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Zvonenia: Výber zvonenia pri upozorňovaní na prichádzajúce hovory.
• Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
• Vyzváňací tón oznámenia: Vyberte zvonenie pre udalosti, napr. prichádzajúce správy a
zmeškané hovory.
• Aplikačné oznámenia: Zmena nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.
• Adapt Sound: Prispôsobenie zvuku podľa ucha, ktoré najčastejšie používate počas hovorov
alebo na počúvanie hudby.
127
Nastavenia
Jednoduchý režim
Vyberte režim domovskej obrazovky (štandardný alebo jednoduchý).
Hovor
Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.
• Odmietnutie hovoru: Automatické odmietnutie hovorov z konkrétnych telefónnych čísel.
Pridanie telefónnych čísel do zoznamu odmietnutých.
• Správy pri odmietnutí: Pridanie alebo úprava správy odoslanej pri odmietnutí hovoru.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov:
– – Stlačenie tlačidla domov. obr.: Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru
stlačením tlačidla Domov.
– – Hlas. ovlád.: Nastavenie zariadenia na prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru
pomocou hlasových pokynov.
– – Vypínacím tlačidlom: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho
tlačidla.
• Vypnúť obrazovku počas hovorov: Nastavenie zariadenia tak, aby sa počas hovoru zapol
bezdotykový snímač automatického vypnutia obrazovky.
• Upozornenia na hovor:
– – Vibrovať pri odpovedaní: Nastavenie zariadenia tak, aby zavibrovalo, keď druhá strana
príjme hovor.
– – Vibr. pri ukončení hovoru: Nastavenie zariadenia tak, aby zavibrovalo, keď druhá strana
hovor ukončí.
– – Tón spojenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.
– – Minútový tón: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
– – Tón ukončenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
– – Oznámiť počas hovorov: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na udalosti počas
hovoru.
128
Nastavenia
• Príslušenstvo na telefonovanie:
– – Automatická odpoveď: Nastavenie zariadenia, aby po určitom čase automaticky hovor
prijalo (k dispozícii iba po pripojení náhlavnej súpravy).
– – Časovač automat. odpovede: Výber dĺžky času, kým zariadenie príjme hovor.
– – Podmienky odchádz. hovoru: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo odchádzajúce
hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, aj keď je uzamknuté.
– – Typy odchádzajúcich hovorov: Výber typu odchádzajúcich hovorov tak, aby bolo možné
použiť náhlavnú súpravu Bluetooth.
• Ďalšie nastavenia:
– – ID volajúceho: Zobrazenie identifikačného čísla vášho volajúceho ostatným účastníkom
odchádzajúcich hovorov.
– – Presmerovanie hovorov: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
– – Automatická predvoľba oblasti: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo
automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
– – Blokovanie hovorov: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
– – Čakajúci hovor: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného
hovoru.
– – Automatické znovuvytáčanie: Aktivovanie automatického vytočenia použit. tel. čísel pri
hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
– – Čísla pevnej voľby: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN)
na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie kódu PIN2 dodaného s kartou
SIM alebo USIM.
• Vyzv. tóny a tóny klávesn.:
– – Vyzváňacie tóny: Výber zvonenia pri upozorňovaní na prichádzajúce hovory.
– – Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
– – Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
– – Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na
tlačidlá klávesnice.
129
Nastavenia
• Prispôsobiť zvuk hovoru: Výber typu zvuku hovorov, ktorý sa má použiť s náhlavnou
súpravou.
• Zníženie hluku: Nastavenie zariadenia na potlačenie šumu v pozadí tak, aby vás druhá strana
počula jasnejšie.
• Zvýšiť hlasit. vo vrecku: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zvýšila hlasitosť vyzváňania, keď je
zariadenie v uzavretom priestore, napríklad v taške alebo vo vrecku.
• Skryť moje video: Výber obrázka, ktorý uvidí druhá strana.
• Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov: Výber hlasového hovoru, keď sa nepodarí spojiť
videohovor.
• Poskytovateľ služieb: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
• Nastavenia hlasovej pošty: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky.
Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
• Zvuk upozornenia: Výber zvonenia pri upozorňovaní na nové odkazy v odkazovej schránke.
• Vibrovať: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí odkazov z odkazovej schránky.
Režim súpravy hands-free
Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo obsah, a zadanie aplikácií používaných v jazdnom
režime.
Bezpečnostná pomoc
Nastavenie zariadenia na odoslanie správy príjemcom v stave núdze. Ak chcete odoslať správu na
3 sekundy podržte stlačené tlačidlo zvýšenia a zníženia hlasitosti.
• Upraviť tiesňovú správu: Úprava správy, ktorá sa odošle, keď ste v stave núdze.
• Odoslať tiesň. fotografie: Nastavenie zariadenia na vytvorenie fotografií a ich odoslanie
príjemcom spolu so správou.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Interval správ: Nastavenie intervalu pre opätovné odoslanie správy.
• Tiesňové kontakty: Výber alebo úprava príjemcov správy.
130
Nastavenia
Režim šetrenia energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Výkon procesora: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania určitých systémových
prostriedkov.
• Výstup na obrazovku: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
• Vypnúť hmatovú odozvu: Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
• Získajte informácie o šetrení energie: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie
batérie.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
• Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie prehratia zvukového signálu po pripojení zariadenia k
stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
• Režim zvukového výstupu: Nastavenie zariadenia, aby využívalo reproduktor doku po
pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Zobrazenie domovskej obrazovky stolného režimu: Nastavenie zariadenia na zobrazenie
stolných hodín po pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
Zjednodušenie ovládania
Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým
postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov:
– – Stlačenie tlačidla domov. obr.: Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru
stlačením tlačidla Domov.
– – Hlas. ovlád.: Nastavenie zariadenia na prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru
pomocou hlasových pokynov.
– – Vypínacím tlačidlom: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho
tlačidla.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení zjednodušenia
prístupu, aby sa dali zdieľať s inými zariadeniami.
131
Nastavenia
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Zmena nastavení klávesnice Samsung.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Vyberte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia na opravu slov s pravopisnými chybami a
neúplných slov ťuknutím na medzerník.
• Aut. počiat. veľké písm.: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby dvojitým ťuknutím na medzerník
vložilo bodku.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia na zvukovú signalizáciu pri stlačení tlačidla.
• Vibrovanie: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
132
Nastavenia
Hlas. zadávanie textu Google
Zmena nastavení hlasového vstupu.
• Zvoľte vstupné jazyky: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
Hlasový vstup
Výber nástroja na rozpoznávanie hlasu.
Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku
.
• Jazyk: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
• Rozpoznanie výrazu „Ok Google“: Nastavenie zariadenia tak, aby začalo rozpoznávať hlas,
keď pri používaní aplikácie vyhľadávania vyslovíte príkaz „zobudiť“.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Blokovať urážlivé slová: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• Náhlavná súprava Bluetooth: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie
prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.
133
Nastavenia
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehranie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Pohyby a gestá
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
• Ovládanie gestami:
– – Inform. o snímači a ikone: Zobrazenie informácií o snímači funkcie ovládania gestami a o
indikátore, ktorý sa zobrazuje počas používania tejto funkcie.
– – Rýchly náhľad: Keď je obrazovka vypnutá, pohybom ruky nad senzorom zobrazíte
oznámenia, zmeškané hovory, nové správy, čas a dátum a ďalšie informácie.
– – Bezdotykové prehliadanie: Pohybom dlane nad senzorom doľava alebo doprava môžete
prehliadať obrázky, skladby alebo poznámky.
– – Bezdotykové premiestňovanie: Jednou rukou ťuknite na ikonu a podržte ju a pohybom
dlane druhej ruky nad senzorom doľava alebo doprava presuňte ikonu na iné miesto.
– – Bezdotykové prijímanie hovorov: Počas prichádzajúceho hovoru pohybom dlane nad
senzorom doľava a potom doprava hovor prijmete.
134
Nastavenia
• Pohyb:
– – Priamy hovor: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
– – Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
– – Lupa: Nastavenie zariadenia, aby približovalo alebo vzďaľovalo počas prezerania obrázkov
v aplikácii Galéria alebo prehľadávalo webové stránky, keď ťuknete prstami na dva body,
podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
– – Prehliadanie obrázka: Nastavenie zariadenia, aby posúvalo obrázok pohybom zariadenia
ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.
– – Stlmenie/pozastav.: Nastavte zariadenie, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch,
budíkoch a hudbe, keď ho otočíte displejom dolu.
• Pohyb dlane:
– – Snímka obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej
prejdete dlaňou doľava alebo doprava.
– – Stlmenie/pozastav.: Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa
dotknete obrazovky dlaňou.
Inteligentná obrazovka
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Inteligentné otáčanie: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej tváre.
• Inteligentná pauza: Nastavenie zariadenie tak, aby zastavilo prehrávanie videa, keď sa
nepozeráte na obrazovku.
135
Nastavenia
Bezdotykové zobrazenie
Keď na položku ukážete prstom, zobrazí sa náhľad obsahu alebo informácie v automaticky
otváranom okne.
• Ukážka informácií: Zobrazenie informácií v automaticky otváranom okne, keď ukážete na
položku prstom.
• Ukážka priebehu: Počas prehrávania hudby alebo videí môžete ukázaním prstom na lištu
priebehu zobraziť náhľad scény alebo uplynulý čas.
• Ukážka rýchlej voľby: Zobrazenie kontaktných údajov pre čísla rýchlej voľby v automaticky
otváranom okne, keď prstom ukážete na číslo rýchlej voľby.
• Lupa pre webové stránky: Zväčšenie obsahu pri prehľadávaní internetu, keď naň na
obrazovke ukážete prstom.
• Zvuková a vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk a vibrovalo, keď
prstom ukážete na položku.
Hlasové ovládanie
Zmena nastavení na ovládanie možností hlasovými príkazmi.
KONTÁ
Pridať konto
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým
ukladacím priestorom Dropbox.
136
Nastavenia
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na
serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po
preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a
odstránenie všetkých dát.
ĎALŠIE
Prispôsobenie nastavení lokalizačným službám, zabezpečeniu a iným možnostiam.
GPS
Zmena nastavení umiestnenia a aktivácia oprávnení umožňuje aplikáciám používať informácie o
vašej polohe.
• Mód: Vyberte metódu zhromažďovania údajov o vašej polohe.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o
vašej aktuálnej polohe a ich využívanie batérie.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.
• Moje miesta: Nastavenie profilov, ktoré sa budú používať pre konkrétne miesta pri používaní
funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth na zistenie vašej aktuálnej polohy.
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Výber inštalácie aplikácií z ľubovoľného zdroja. Ak táto možnosť nie je
povolená, aplikácie možno sťahovať len z obchodu Obchod Play.
137
Nastavenia
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej
karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo ovládanie strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
– – Registrácia konta: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
– – Lokalizačná služba Google: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo zhromažďovanie dát
o polohe alebo určenie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom
siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia funkcie Hľadať môj mobil, pomocou ktorej môžete
vyhľadať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
– – Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá
pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
– – Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo
USIM.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Z bezpečnostných dôvodov sú heslá v zariadení predvolene
skryté. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
• Aktual. politiky zabezp.:
– – Automatické aktualizácie: Nastavenie zariadenia na automatické vyhľadávanie a
preberanie aktualizácií zabezpečenia.
– – Preferované siete: Vyberte možnosť pripojenia k sieti na kontrolu a automatické
preberanie aktualizácií zabezpečenia.
– – Skontrolovať aktualizácie: Vyhľadanie aktualizácií zabezpečenia.
138
Nastavenia
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o
zabezpečení pri pripojení zariadenia k sieti Wi-Fi.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
• Domovská obrazovka: Výber predvoleného režimu domovskej obrazovky.
• Správy: Výber predvolenej aplikácie, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
139
Nastavenia
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Aut. nast. časového pásma: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo informácie o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Nastavenia Google
Pomocou tejto funkcie môžete konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje
spoločnosť Google.
Ťuknite na položku Nastavenia Google na obrazovke aplikácií.
140
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Ďalšie podrobnosti získate
od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite
batériu.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
141
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a
nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → KONTÁ → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť
údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred obnovením údajov
od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
142
Riešenie problémov
Počas hovoru počuť ozvenu
Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré
aplikácie, napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
143
Riešenie problémov
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
144
Riešenie problémov
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10 alebo novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
145
Riešenie problémov
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
146
Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb
alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
www.samsung.com
Slovak. 07/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising