Samsung | GT-B5510 | Samsung GT-B5510 Rýchly sprievodca

GT-B5510
Stručná Príručka
Pozrite si elektronickú verziu návodu na
použitie
Viac informácií nájdete v používateľskej príručke na
adrese www.samsung.com.
Návod na použitie je dostupný ako súbor Adobe Acrobat
(.pdf). Ak nemáte program Adobe Reader, môžete si ho
bezplatne stiahnuť na www.adobe.com.
Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie
značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje
vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe
založené na výnimočných technológiách a vysokých
štandardoch spoločnosti Samsung.
• Obsah tejto používateľskej príručky sa môže
od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého
operátorom či iným poskytovateľom služieb
líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Súčasti dodávané s prístrojom a dostupné
príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti
alebo poskytovateľa služieb.
• Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť
u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
• Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to
najvhodnejšie.
• Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním
nemusí byť kompatibilné.
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto
príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli
spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia
2
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
[ ]
Hranaté zátvorky – tlačidlá zariadenia
Autorské práva
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými
zákonmi o autorských právach.
Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť
reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná
žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani
mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi
inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.
3
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované
ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
• Logo Android, Google Search™, Google Maps™,
™
™
•
•
•
•
4
™
™
Google Mail , YouTube , Android Market a
Google Talk sú obchodnými značkami spoločnosti
Google, Inc.
a
sú ochranné známky spoločnosti SRS
Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú
zahrnuté v licencii od SRS Labs, Inc.
Bluetooth je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
Wi-Fi , logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované obchodné známky združenia Wi-Fi
Alliance.
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na použitie vo všetkých európskych krajinách:
Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez
obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku
nemôžu byť prevádzkované mimo budov.
Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú
majetkom príslušných vlastníkov.
®
®
Zostavenie
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie
1. Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [
a zvolením Vypnutie → OK ho vypnite.
]
2. Odstráňte zadný kryt.
Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného
krytu nepoškodili nechty.
5
3. Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty
smerovali dole.
Anténa je umiestnená v hornej časti na
zadnej strane prístroja. Neskladajte ochrannú
pásku zakrývajúcu anténu, mohlo by dôjsť k
poškodeniu antény.
4. Vložte batériu.
5. Vráťte zadný kryt späť.
6
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.
Používajte len nabíjačky a káble schválené
spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky
alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo
poškodenie zariadenia.
Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť
zapnúť zariadenie, ani ak je pripojený cestovný
adaptér. Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte
úplne vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
1. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do
multifunkčného konektora.
Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym
spôsobom môže spôsobiť vážne poškodenie
zariadenia. Na poškodenia spôsobené
nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
7
2. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do
elektrickej zásuvky.
Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový
displej fungovať z dôvodu nestabilného zdroja
napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací
adaptér od zariadenia.
3. Keď je batéria plne nabitá, odpojte adaptér
od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.
Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný
adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný
adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér
nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od
zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný
adaptér by mal počas používania zostať
zatvorený.
8
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie sa zapína stlačením a podržaním [ ]. Pri
prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie
pomocou obrazovkových pokynov.
Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [
zvolením Vypnutie → OK.
]a
• Na miestach, na ktorých je zakázané
používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky
upozornenia a pokyny zamestnancov.
• Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia,
ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho
do letového režimu.
9
Oboznámenie sa so zariadením
Slúchadlo
Snímač
vzdialenosti
Dotykový displej
Tlačidlo hlasitosti
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Menu
Navigačné tlačidlo
Tlačidlo Hľadať
Tlačidlo Späť
QWERTY
klávesnica
Mikrofón
Multifunkčný
konektor
GPS anténa
Konektor pre
slúchadlá
Objektív
fotoaparátu
Reproduktor
Tlačidlo
napájania/
Reštartu/
uzamknutia
Vnútorná anténa
10
Zadný kryt
Tlačidlá
Tlačidlo
Napájanie/
Reštart1/
Uzamknutie
Menu
Domov
Navigačné
tlačidlo2
Späť
Funkcia
Zapnutie zariadenia (stlačením
a podržaním); ukončenie hovoru;
otvorenie rýchlych menu (stlačením
a podržaním); Reštartovanie
zariadenia (stlačte a podržte na 8-10
sekúnd); uzamknutie dotykového
displeja.
Otvorenie zoznamu volieb
dostupných z aktuálnej obrazovky.
Návrat na základnú obrazovku;
otvorenie zoznamu naposledy
otvorených aplikácií (stlačením
a podržaním).
Rolujte v možnostiach ponuky
(potiahnite), Vyberte zvýraznenú
možnosť ponuky alebo potvrďte
vstup (stlačte).
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
1. Ak má zariadenie závažné chyby, ukončuje hovor alebo
zamŕza, pravdepodobne budete musieť zariadenie
reštartovať, aby sa obnovili všetky funkcie.
2. Ak zariadenie ponecháte dlhší čas na priamom slnečnom
svetle, môže to spôsobiť poruchu alebo "zamrznutie"
trackpadu. Snažte sa zariadenie používať v tieni, mimo
dosahu priameho slnečného žiarenia.
11
Tlačidlo
Hľadať
Funkcia
Otvorte aplikáciu Google search;
Otvorte vyhľadávacie okno počas
používania niektorých aplikácií;
Spustite možnosť hlasových príkazov
(stlačte a podržte).
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
Hlasitosť
Dotykový displej
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné
jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie.
Dotykovú obrazovku ovládajte poklepaním, poklepaním
a podržaním alebo potiahnutím naprieč.
Základná obrazovka
Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená
základná obrazovka. Na pohotovostnej obrazovke si
môžete prezerať ikony indikátorov, widgety, klávesové
skratky aplikácií a ďalšie položky.
Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite
doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky.
Ikony indikátora
Ikony indikátorov zobrazujú silu signálu, stav zariadenia,
aktuálny čas a ďalšie informácie na hornej strane
obrazovky.
12
Widgety
Môžete používať rôzne widgety, ktoré na základnej
obrazovke poskytujú pohodlné funkcie a informácie.
Widgety môžete na základnú obrazovku pridávať, alebo
ich odstraňovať do koša.
Panel oznámení
Na paneli oznámení, môžete používať ponuky
klávesových skratiek a prístupový zoznam oznámení, ako
sú nové správy, prichádzajúce udalosti a stav spracovania.
Stlačte na oblasť ikon indikátorov na hornej strane
obrazovky a potiahnutím prsta smerom dole otvorte
panel oznámení. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej
časti nahor.
Prístup k aplikáciám
1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií
zvolením .
2. Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky
aplikácie.
Na príslušný panel obrazovky môžete taktiež prejsť
priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
3. Zvoľte aplikáciu.
4. Stlačením [ ] sa vráťte na predchádzajúcu
obrazovku; stlačením [ ] sa vráťte na základnú
obrazovku.
Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám
Stlačte a podržte [
ste práve vstúpili.
] a prezrite si aplikácie, do ktorých
13
Spustenie viacerých aplikácií
Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých
aplikácií.
Ak chcete spustiť viacero aplikácií, stlačte [ ] počas
používania aplikácie a vráťte sa do režimu nečinnosti,
potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete spustiť.
Zadávanie textu
Text môžete zadávať pomocou QWERTY a Samsung
klávesnice alebo v režime písania rukou. Môžete tiež
použiť možnosti upravovania na kopírovanie a vkladanie
textu.
QWERTY klávesnica
Znaky, čísla a symboly môžete zadávať stláčaním tlačidiel
na QWERTY klávesnici.
Klávesnica Samsung
Klávesnica Samsung poskytuje rôzne typy klávesníc (ako
napríklad QWERTA a 3x4 klávesnice) a režim písania
rukou.
Pri zadávaní textu pomocou klávesnice QWERTY alebo
3x4 použite funkciu prediktívneho textu. Táto funkcia
bude predvídať slovo, ktoré zadávate a zobrazí svoje
návrhy.
14
Uskutočnenie alebo príjem hovoru
Môžete uskutočňovať hovory zadaním telefónneho čísla
alebo výberom čísla vo vašom zoname kontaktov. Môžete
tiež vstúpiť do denníka hovorov a opätovne vytočiť
nedávno vytočené čísla.
Uskutočnenie hovoru
Otvorte obrazovku vytočenia, zadajte telefónne číslo a
vyberte .
Príjem hovoru
Pri prichádzajúcom hovore uchopte
vpravo až po okraj displeja.
a potiahnite
Odosielanie a prijímanie správ
Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS),
multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a
zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo
prijali.
Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming),
môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne
spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho
poskytovateľa služieb.
15
Textové a multimediálne správy
Môžete vytvárať a odosielať jednoduché textové správy
alebo multimediálne správy, ktoré môžu obsahovať text,
snímku, video alebo zvukové súbory.
E-mailové správy
E-mailovú aplikáciu môžete používať na odosielanie
e-mailových správ na vašom zariadení. Pred odoslaním
a prijatím e-mailových správ musíte pridať e-mailový
účet.
Pripojenie k Internetu
Môžete sa pripojiť k bezdrôtovému internetu pomocou
funkcie WLAN alebo pomocou pripojenia k mobilnej
sieti. Otvorte internetovú aplikáciu a prezerajte si
internetové stránky. Najobľúbenejšie internetové stránky
si môžete označiť záložkou, alebo môžete používať rôzne
internetové možnosti.
Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu
môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie
informácie získate od svojho poskytovateľa
služieb.
16
Bezpečnostné opatrenia
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu
prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.
Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo výbuchu
Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo
uvoľnené elektrické zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a
neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel
Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho
mokrými rukami
Neskratujte nabíjačku alebo batériu
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a
chráňte ich pred nárazmi
Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené
výrobcom
Nepoužívajte prístroj počas búrky
Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou
(Li-Ion) batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v
najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.
17
Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte
opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo
pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť
vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
• Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a
prístrojov sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
• Neklaďte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na
mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu
explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu
vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením
• Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a
životnosť batérií či prístroja.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k
prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok
dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s
obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané
Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného
prístroja v určitých oblastiach.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení
Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii.
Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.
18
Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora
• Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od
kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
• Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15
cm od kardiostimulátora.
• Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte
prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.
Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho
zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi
Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu
príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v
blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.
Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom
informácií o možnom rušení rádiovými signálmi
Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými
vaším prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom
používaní vášho audiofónu.
Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte
• Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
• Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami,
pokynmi a symbolmi.
• Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích
staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
• Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné
látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.
Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite
Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť
elektronické navigačné zariadenie lietadla.
V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by
mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového
vozidla.
Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových
signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií
získate od výrobcu príslušného zariadenia.
19
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a
nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných
prístrojov pri vedení motorového vozidla
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla.
Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný
telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte
zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:
• Používajte súpravu handsfree.
• Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako
sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť
množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
• Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa
obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak
vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
• Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete.
Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných
podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka
môžu byť nebezpečné.
• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla.
Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od
vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte
hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste
si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak
potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte
premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom
pokračujte.
• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo
by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby,
s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor
odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
• Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari,
dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte
miestne tiesňové číslo.
• Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc
ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej
nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na
miestne tiesňové číslo.
20
• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje
cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte
pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku,
nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej
nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu
alebo iné špeciálne netiesňové číslo.
Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného
prístroja
Udržujte prístroj v suchu
• Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok
prístroja alebo elektronických obvodov.
• Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a
okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať
batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a
odneste ho do servisného strediska.
• Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri
prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená
platnosť záruky výrobcu.
Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom
prostredí
Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.
Prístroj neklaďte na šikmé plochy
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach.
Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C
• Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80
°C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
• Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na
prístrojovej doske automobilu).
• Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
21
Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú
mince, kľúče alebo šperky
• Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo
by to spôsobiť požiar.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja
alebo vybitie batérie.
• Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty,
vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí
poškodiť.
• Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým
uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému
poľu.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr,
horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob
• Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
• Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.
Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred
nárazmi
• Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
• Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti
môžu prestať fungovať.
Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo,
nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo
poškodenie zraku.
Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor
• Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá
a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
• Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení
počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám.
Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.
22
Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného
opakujúcim sa pohybom
Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel,
kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier,
môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných
častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene
za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti
aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a
navštívte lekára.
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť
životnosť batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich
znovu nabiť.
• Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný
materiál schválený výrobcom
• Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť
prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri
používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného
spoločnosťou Samsung.
Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
• Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
• Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.
V priebehu hovoru:
• Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
• Hovorte priamo do mikrofónu.
• Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu
hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál
než obvykle.
23
Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť
sluch.
• Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo
odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte
hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na
to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
• V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave
nazbierat statická elektrina. Ak používate náhlavnú
súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k
telefónu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste vybili
statickú elektrinu.
Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte
opatrní
Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných
osôb.
Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.
Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť
• Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie
platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho
do servisného strediska Samsung.
• Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch
alebo požiar.
Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky
Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej
činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete
spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane,
prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.
Čistenie prístroja:
• Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
• Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
24
Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným
displejom.
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste
prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.
Prístroj používajte iba na stanovený účel
Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných
Nedovoľte, aby prístroj používali deti
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe
alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše
náklady.
Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne
• Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle
pevne uchytené.
• Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže
pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové
zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k
poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.
Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim
pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty
alebo prístroja.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým
šumom z iných zariadení.
• Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými
predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho
prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo
nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné
kontaktovať tiesňové služby.
25
Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí
• Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
• Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie
resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným
osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete
porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy
so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených
copyrightom.
Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption
Rate – špecifická miera absorpcie)
Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí
energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným
zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré
prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera
absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.
Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota
SAR 0,509 W/Kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR
pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo
energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu.
Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj
obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie
európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom
zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich
normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.
26
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so
separovaným zberom odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia
môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného
odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu,
ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť
si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické
príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách
so separovaným zberom batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že
batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo
životné prostredie.Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory
opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov
odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného
zberu batérií.
27
Vyhlásenie
Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím
stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými
známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah
a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné
použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý
nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez
obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od
príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah
ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať,
publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od
nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.
"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ".
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH
ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY,
OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE
URČITÝ ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ,
DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU
ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V
ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU,
ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY
VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO
Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO
AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ
BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."
Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a
spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah
alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby
sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení,
nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola
obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne
odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo
pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez
toto zariadenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci
s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s
obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných
poskytovateľov obsahu a služieb.
28
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi :
GT-B5510
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými
normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR
EN 50360 : 2001 / AC2006
EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že]
vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice
1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV]
Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných
orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená tu :
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.08.26
(miesto a dátum vydania)
Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra
spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v
mieste, kde ste telefón zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim
zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa
služieb.
Inštalácia aplikácie Kies
(PC Sync)
1.Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z
webových stránok Samsung
(www.samsung.com/kies) a nainštalujte si ju
do počítača.
2.Pripojte prístroj k počítaču pomocou kábla USB.
Samsung Kies sa spustí automaticky.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k
programu Kies.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-35392Z
Slovak. 08/2012. Rev. 1.3
Download PDF

advertising