Samsung | SM-N9005 | Samsung SM-N9005 Užívateľská príručka (Lollipop)

SM-N9005
Používateľská príručka
www.samsung.com
Informácie o tejto príručke
Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom
štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom
tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.
• Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
• Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného
poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na
adrese www.samsung.com.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia,
používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať
dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej
tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
2
Informácie o tejto príručke
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Autorské práva
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
3
Informácie o tejto príručke
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
4
Obsah
Začíname
8
Popis zariadenia
9
Tlačidlá
10
Pero S Pen
10
Obsah balenia
11
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
14
Nabíjanie batérie
17
Vloženie pamäťovej karty
19
Výmena hrotu pera S Pen
20
Zapnutie a vypnutie zariadenia
21
Držanie zariadenia
21
Nastavenie hlasitosti
21
Prepnutie do tichého režimu
Základy
22
Indikačné ikony
23
Používanie dotykového displeja
27
Pohyby na ovládanie zariadenia
30
Pohyb dlane
31
Ovládanie gestami
33
Používanie pera S Pen
36
Upozornenie na chýbajúce pero
37
Bezdotyk. zobrazenie
38
Inteligentná pauza
38
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
39
Aktivácia zobrazenia viacerých okien
41
Oznámenia
42
Domovská obrazovka
44
Uzamknutá obrazovka
45
Obrazovka aplikácií
46
Používanie aplikácií
46
Pomocník
47
Ovládanie jednou rukou
47
Zadávanie textu
50
Pripojenie k sieti Wi-Fi
51
Nastavenie kont
52
Prenos súborov
54
Zabezpečenie zariadenia
56
Aktualizácia zariadenia
Komunikácia
5
57
Telefón
62
Kontakty
66
Správy
68
E-mail
70
Gmail
71
Hangouts
72
Google+
72
Fotky
Obsah
Web a sieť
108 Knihy Play
109 Filmy Play
73
Internet
74
Chrome
75
Bluetooth
76
Zrkadlenie obrazovky
77
Samsung Link
78
Group Play
Pomôcky
80
NFC
110 S Note
82
S Beam
117 Akčná pripomienka
83
WatchON
119 Plánovač S
109 Hudba Play
109 Hry Play
121 Disk
121 Dropbox
Médiá
84
Hudba
86
Fotoaparát
94
Galéria
98
Fotopríbeh
122 Cloud
123 Hodiny
125 Kalkulačka
125 S Health
127 S prekladač
127 Hlasový záznamník
102 Video
129 S Voice
104 YouTube
131 S Finder
105 My Magazine
132 Google
105 Flipboard
133 Hlasové vyhľadávanie
106 SketchBook for Galaxy
133 Ozdobný album
106 Bloomberg+
134 Moje súbory
135 Stiahnuté položky
135 TripAdvisor
Obchody s aplikáciami a
médiami
135 Evernote
136 KNOX
107 Obchod Play
108 Samsung Apps (GALAXY Apps)
108 Kiosk Play
6
Obsah
Cestovanie a informácie o
polohe
137 Mapy
Nastavenia
138 Informácie o nastaveniach
138 PRIPOJENIA
142 ZARIADENIE
148 OVLÁDANIE
154 VŠEOBECNÉ
Riešenie problémov
7
Začíname
Popis zariadenia
Senzor
vzdialenosti/svetla/gest
Indikačná LED
Predný fotoaparát
Slúchadlo
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Možnosti
Reproduktor
Mikrofón pre hlasitý
odposluch
Multifunkčný konektor
Mikrofón pre hlasitý
odposluch
IrLED
Konektor pre slúchadlá
GPS anténa
Zadný fotoaparát
Tlačidlo hlasitosti
Blesk
Zadný kryt
Vnútorná anténa
Pero S Pen
8
Začíname
Mikrofón v hornej časti zariadenia je aktívny len pri používaní hlasitého odposluchu alebo
nahrávaní videí.
• Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
Vypínacie
tlačidlo
Možnosti
• Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné
chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať,
stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd.
• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po
vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu
uzamknutia.
• Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu
obrazovku.
• Ťuknutím a podržaním na domovskej obrazovke spustíte
vyhľadávanie S Finder.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy
použitých aplikácií.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
9
Začíname
Pero S Pen
Tlačidlo pera S Pen
Hrot pera S Pen
Názov
Funkcia
Hrot pera S Pen
• Umožňuje vykonávať základné operácie pera S Pen. (str. 23)
Tlačidlo pera S Pen
• Umožňuje vykonávať rozšírené operácie pera S Pen. (str. 33)
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Batéria
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené
používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
10
Začíname
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných
telefonických služieb, a pribalenú batériu.
• So zariadením možno používať len karty microSIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb.
Podrobnosti o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Odstráňte zadný kryt.
Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
11
Začíname
3 Zatlačte kartu SIM alebo USIM do otvoru, až kým nezapadne na svoje miesto.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
4 Vložte batériu.
5 Znova nasaďte zadný kryt.
12
Začíname
Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vyberte batériu.
3 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte prstom a potom ju vytiahnite.
13
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho
pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí
správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
Nabíjanie pomocou nabíjačky
Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
14
Začíname
Pri použití kábla rozhrania USB 2.0 zapojte kábel USB do pravej strany multifunkčného konektora
podľa znázornenia na obrázku nižšie.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
15
Začíname
Kontrola stavu nabitia batérie
Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce
ikony:
Nabíjanie
Úplne nabitá
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
16
Začíname
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, adresár so súbormi na pamäťovej karte sa
zobrazí v priečinku Moje súbory → Všetky → Karta SD.
1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
4 Znova vložte batériu a nasaďte zadný kryt.
17
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Ukladací priestor →
Odobrať kartu SD.
1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
2 Vytiahnite pamäťovú kartu.
3 Znova nasaďte batériu a zadný kryt.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → VŠEOBECNÉ
→ Ukladací priestor → Formátovať kartu SD → FORMÁTOVAŤ KARTU SD → VYMAZAŤ
VŠETKO.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti
používateľa.
18
Začíname
Výmena hrotu pera S Pen
Počas používania pera S Pen sa hrot pera S Pen môže opotrebovať. Ak je hrot opotrebovaný,
vymeňte ho za nový.
1 Hrot pevne uchopte pinzetou a vytiahnite.
2 Do pera S Pen vložte nový hrot, až kým nebudete počuť, že zaskočil.
Dajte pozor, aby sa vám nezachytil prst medzi pinzetu a hrot.
• Nepoužívajte opakovane staré hroty. Mohlo by to spôsobiť nesprávnu funkčnosť pera
S Pen.
• Pri vkladaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
• Do pera S Pen nevkladajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie pera
S Pen alebo zariadenia.
19
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
• Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom
ťuknite na položku Letový režim.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
20
Začíname
Držanie zariadenia
Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením
alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
Nastavenie hlasitosti
Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť
zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.
Prepnutie do tichého režimu
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
• Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Stlmiť alebo
Vibrovať.
21
Základy
Indikačné ikony
Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie
používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Funkcia pohybových pokynov aktivovaná
Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
Synchronizované s webom
Pripojené k počítaču
Žiadna karta SIM alebo USIM
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Vybraté pero S Pen
22
Základy
Ikona
Význam
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Používanie dotykového displeja
Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty alebo pero S Pen.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
23
Základy
Gestá prstami
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.
24
Základy
Potiahnutie
Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a
potiahnite ju na požadované miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
25
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznamy položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
26
Základy
Pohyby na ovládanie zariadenia
Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na
domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → OVLÁDANIE →
Pohyby a potom potiahnite prepínač Pohyby smerom doprava.
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Otočenie obrazovky
Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie,
displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.
Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku Rotácia obrazu.
• Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Napríklad keď
zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.
27
Základy
Zdvihnutie
Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte
zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.
Podržanie pri uchu
Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe,
priložte si zariadenie k uchu.
28
Základy
Prehľadávanie naklonením
Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na
obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.
Prevrátenie
Prevrátením zariadenia stlmíte zvonenie alebo pozastavíte prehrávanie médií.
29
Základy
Naklonenie
Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke,
podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu alebo dopredu.
Pohyb dlane
Pomocou pohybov dlane môžete ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom dlane.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položku Aplik. → Nastavenia → OVLÁDANIE →
Pohyb dlane a potom potiahnite prepínač Pohyb dlane smerom doprava.
Prechod rukou cez obrazovku
Prejdením rukou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka
Galéria → Screenshots. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
30
Základy
Zakrytie
Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.
Ovládanie gestami
Prostredníctvom tejto funkcie môžete ovládať funkcie bez dotýkania sa displeja.
Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že funkcia ovládanie gestami je aktivovaná. Na domovskej
obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → OVLÁDANIE → Ovládanie
gestami a potom potiahnite prepínač Ovládanie gestami smerom doprava.
Zariadenie nemusí rozpoznať vaše gestá, ak ich vykonávate príliš ďaleko od zariadenia,
alebo ak máte oblečené oblečenie tmavej farby, napríklad rukavice.
Rýchly náhľad
Keď je obrazovka vypnutá, pohybom ruky nad senzorom zobrazíte oznámenia, zmeškané hovory,
nové správy, čas a dátum a ďalšie informácie.
31
Základy
Bezdotykové prehliadanie
Pohybom ruky nad senzorom doľava alebo doprava môžete prehliadať obrázky, skladby alebo
poznámky.
Bezdotykové prijímanie hovorov
Počas prichádzajúceho hovoru pohybom ruky nad senzorom doľava a potom doprava hovor
prijmete.
32
Základy
Používanie pera S Pen
Pribalené pero S Pen možno používať na jednoduchý výber položiek alebo vykonávanie funkcií.
Operácie vykonávané pomocou pera S Pen so stlačeným tlačidlom poskytujú ďalšie praktické
možnosti, ako je napríklad zachytenie obsahu obrazovky.
Ak chcete použiť pero S Pen, vytiahnite ho z otvoru.
Keď pero S Pen vytiahnete z otvoru, zariadenie to zistí a vykoná nasledujúce akcie:
• Zapne dotykový displej (ak je vypnutý).
• Spustí aplikáciu Pripomienka akcie alebo zobrazí bezdotykové príkazy.
• Hrot pera S Pen je vymeniteľný. Ak sa hrot pera opotrebuje, vymeňte ho za nový.
• Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti
Samsung. Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
• Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete pero S Pen držať čo najkolmejšie na
dotykovú obrazovku a nebudete ho používať naklonené pod ostrým uhlom.
• Tlačidlá Možnosti a Späť je možné používať pomocou pera S Pen.
33
Základy
Bezdotykový príkaz
Ak chcete zobraziť bezdotykové príkazy, stlačte tlačidlo pera S Pen, zatiaľ čo sa pero S Pen
nachádza nad obrazovkou.
Pomocou tejto funkcie môžete priamo použiť nasledujúce akcie:
• Akčná pripomienka: Zmeňte svoj rukopis na funkčné prepojenie na niektorú z užitočných
funkcií. (str. 117)
• Inteligentný výber: Slúži na rýchle zhromaždenie obsahu.
• Obrázkový klip: Nakreslite tvar okolo oblasti na obrazovke, ktorú chcete uložiť alebo zdieľať.
• Písanie na obrazovku: Môžete zaznamenať snímku obrazovky a upraviť ju.
• Okno pera: Pomocou pera S Pen nakreslite okno a otvorte v ňom užitočné aplikácie.
Vytvorenie jednoduchej poznámky
V bezdotykovom príkaze ťuknite na položku Akčná pripomienka. Stlačte tlačidlo pera S Pen a
dvakrát ťuknite na obrazovku. Poznačte si alebo nakreslite obsah poznámky, a potom vyberte
poznámku ťuknutím na položku
, čím môžete vykonať rôzne akcie, napríklad uskutočniť hovor,
pridať kontakty alebo odoslať správy.
Keď je položka
vybratá, nakreslením čiary okolo oblasti pomocou pera S Pen môžete vykonať
akcie s vybratou oblasťou.
34
Základy
Zachytávanie snímok obrazovky
V bezdotykovom príkaze ťuknite na položku Písanie na obrazovku. Na snímku obrazovky možno
kresliť alebo písať alebo ju možno orezať.
Snímka obrazovky sa uloží do priečinka Galéria → Screenshots.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Spustenie viacerých aplikácií
V bezdotykovom príkaze ťuknite na položku Okno pera. Okolo oblasti nakreslite čiaru,
potom vyberte aplikáciu. Aplikácia sa spustí v oblasti, ktorú ste nakreslili. Ak chcete aplikáciu
→ . Minimalizované aplikácie sa zobrazia ako plávajúce
minimalizovať, ťuknite na položku
ikony.
Ťuknutím na položku
→
aplikáciu zatvoríte.
Otvorenie dostupných možností
Niektoré položky ponúkajú kontextové možnosti, pri ktorých ukazovateľ pera S Pen zažiari.
Tlačidlo bezdotykových príkazov
35
Základy
Výber a zachytenie obrázka
Pomocou pera S Pen nakreslite uzatvorený tvar okolo oblasti, ktorú chcete uložiť alebo zdieľať.
Môžete orezať časť obrázka.
Na mieste, kde sa nachádza obsah, ktorý chcete zaznamenať, napríklad časť obrázka, otvorte
panel bezdotykových príkazov a ťuknite na položku Obrázkový klip.
V prípade potreby použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Obnovenie pôvodného výberu.
• : Zmena výberu na kruhový tvar.
• : Zmena výberu na obdĺžnikový tvar.
• : Prispôsobenie výberu.
Z ikon, ktoré sa zobrazia v spodnej časti obrazovky, vyberte aplikáciu, ktorá sa má použiť s
vybratou oblasťou.
Upozornenie na chýbajúce pero
Ak je počas chôdze dotykový displej vypnutý a pero S Pen sa odpojí od zariadenia, v zariadení
sa zobrazí kontextová výstraha a zaznie zvuk. Ak chcete túto funkciu deaktivovať alebo znova
aktivovať, prejdite do nastavení pera S Pen.
36
Základy
Bezdotyk. zobrazenie
Pomocou tejto možnosti môžete vykonávať rôzne funkcie, keď sa pero S Pen alebo váš prst
nachádza nad obrazovkou.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položku Aplik. → Nastavenia → OVLÁDANIE →
Bezdotyk. zobrazenie a potom potiahnite prepínač Bezdotyk. zobrazenie smerom doprava.
Ak chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne, ukážte na
položku prstom alebo perom S Pen.
Panely alebo zoznamy môžete posúvať tak, že ukazovateľ S Pen umiestnite na horný, dolný, ľavý
alebo pravý okraj obrazovky.
Ak na niekoľko sekúnd prstom ukážete na oblasť na webovej stránke, zariadenie danú oblasť
zväčší.
Samsung User Manual
37
Základy
Inteligentná pauza
Pomocou tejto funkcie je možné pozastaviť video, keď odvrátite zrak od obrazovky.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → OVLÁDANIE →
Inteligentná obrazovka a začiarknite položku Inteligentná pauza.
Počas prehrávania videa pohľadom mimo obrazovky pozastavíte video. Prehrávanie obnovíte
opätovným pohľadom na obrazovku.
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
Pomocou tejto funkcie možno zvýšiť citlivosť zariadenia na dotyk.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → OVLÁDANIE a potom
začiarknite položku Zvýšiť citlivosť na dotyk.
• Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy
materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
• Lepšie výsledky dosiahnete, ak na displej ťuknete rukou silnejšie.
• Obrazovka nemusí reagovať, keď máte rukavice alebo keď zariadenie používate s
krytom S View.
38
Základy
Aktivácia zobrazenia viacerých okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie.
• Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie zobrazenia viacerých okien.
• Pri spúšťaní aplikácií, ktoré obsahujú multimediálne súbory, ako napríklad hudbu alebo
videá, sa prehrá zvuk z oboch aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Ak chcete použiť funkciu zobrazenia viacerých okien, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → ZARIADENIE → Viac okien.
Používanie panela funkcie zobrazenia viacerých okien
Ak chcete zobraziť panel funkcie zobrazenia viacerých okien, ťuknite na položku
a podržte
ju. Na pravej strane displeja sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien (Multi Window).
Ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potiahnite z panela na obrazovku. Potom potiahnite inú
ikonu aplikácie na nové miesto na obrazovke. Rovnakú aplikáciu môžete spustiť v dvoch oknách
naraz. Ak chcete deaktivovať panel funkcie zobrazenia viacerých okien, znova ťuknite na položku
a podržte ju.
Potiahnutím kruhu medzi panelmi aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť panelov.
39
Základy
Používanie aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien
Keď používate aplikácie v zobrazení viacerých okien, vyberte okno aplikácie a ťuknutím na kruh
medzi oknami aplikácií zobrazte nasledujúce možnosti:
• : Prepínanie medzi miestami aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien.
• : Zdieľanie položiek medzi oknami aplikácií. Položku, ktorú chcete zdieľať, potiahnite z
jedného okna do druhého. Niektoré aplikácie nemusia podporovať túto funkciu.
• : Prepnutie na pohyblivú ikonu.
• : Maximalizovanie okna na celú obrazovku.
• : Zatvorenie aplikácie.
Zdieľanie súborov
Položku, ktorú chcete zdieľať medzi oknami, potiahnite do druhého okna.
Vytvorenie spárovaného okna
Pomocou tejto funkcie môžete uložiť kombináciu aktuálne spustených aplikácií v režime
zobrazenia viacerých okien.
Na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien ťuknite na položky
→ Vytvoriť.
Používanie rovnakej aplikácie v dvoch oknách
Pomocou tejto funkcie môžete rovnakú aplikáciu spustiť v dvoch oknách naraz.
Po spustení aplikácie z panela funkcie zobrazenia viacerých okien sa vedľa aplikácie, ktorá túto
funkciu podporuje, zobrazí ikona . Ťuknite na ikonu aplikácie s položkou a ťuknite na položku
.
Niektoré aplikácie nemusia podporovať túto funkciu.
40
Základy
Oznámenia
V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú
zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel
oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte
ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti
obrazovky smerom nahor.
Na paneli oznámení sa zobrazujú aktuálne nastavenia zariadenia. Potiahnite nadol stavový riadok a
použite nasledujúce možnosti:
potom ťuknutím na položku
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Stlmiť / Vibrovať: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu.
• Rotácia obrazu: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
• Mobilné dáta: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
• Viacero okien: Použitie funkcie zobrazenia viacerých okien.
• Pr. bod Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
• Screen Mirroring: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky
telefónu na televízore.
• S Beam: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie S Beam.
• NFC: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie NFC.
• Synchron.: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
• Režim čítania: Aktivácia alebo deaktivácia režimu čítania. V režime čítania bude zariadenie
chrániť váš zrak pri čítaní v noci. Ak chcete vybrať aplikácie, pri ktorých sa táto funkcia použije,
postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zobrazenie → Režim čítania.
• Intel. zap.obr.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
• Intelig. pauza: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného pozastavenia.
• Šetren. energie: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
• Letový režim: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
41
Základy
• Bezdotyk. zobraz.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie bezdotykového zobrazovania.
• Ovládanie gestami: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie ovládanie gestami.
• Režim hands-free: Aktivácia alebo deaktivácia režimu bez použitia rúk.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, ťuknite na
→
a potom ťuknite na niektorú položku, podržte ju a potiahnite na iné miesto.
položku
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa
na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
Zmena režimu domovskej obrazovky
Domovská obrazovka má štandardný a jednoduchý režim. V jednoduchom režime môžete
jednoducho získať prístup k obľúbeným kontaktom, aplikáciám a nastaveniam pridaním odkazov
na domovskú obrazovku.
Ak chcete nastaviť jednoduchý režim, na domovskej obrazovke ťuknite na položky Aplik. →
Nastavenia → ZARIADENIE → Jednoduchý režim a potom potiahnite prepínač Jednoduchý
režim doprava.
42
Základy
Zmena usporiadania položiek
Pridanie ikony aplikácie
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik., ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a
potom ju potiahnite na ukážku panela.
Premiestnenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Odstránenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti
domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.
Zmena usporiadania panelov
Pridanie nového panela
Ťuknite na ikonu
, potiahnite prstom doľava a potom ťuknite na položku
.
Premiestnenie panela
Postupne ťuknite na položky
, podržte ukážku panela a potom ju potiahnite na nové miesto.
Odstránenie panela
Postupne ťuknite na položky
koša v hornej časti obrazovky.
, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite do
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
→ Tapety → Domovská obrazovka.
Vyberte obrázok, podľa potreby zmeňte jeho veľkosť potiahnutím rámu a potom ho nastavte ako
tapetu.
43
Základy
Používanie widgetov
Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej
obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskú obrazovku.
• Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených
na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
• Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Pridanie widgetov na domovskú obrazovku
→ Widgety. Prejdite doľava alebo
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na domovskú
obrazovku. Umiestnite ho na požadované miesto, v prípade potreby zmeňte veľkosť potiahnutím
rámu a potom ťuknutím kdekoľvek na obrazovku uložte polohu widgetu.
Uzamknutá obrazovka
Uzamknutá obrazovka bráni zariadeniu vykonať nechcenú operáciu v čase, keď ho nepoužívate.
Na uzamknutú obrazovku sa dajú pridávať praktické widgety.
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.
Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo pohnite
prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutej obrazovky v jej dolnej časti.
44
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik.
Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Zmena usporiadania aplikácií
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Usporiadanie pomocou priečinkov
Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na položku Vytvoriť priečinok. Zadajte názov priečinka. Ťuknite na položku , vyberte
aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na položku HOTOVO.
Zmena usporiadania panelov
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Inštalácia aplikácií
Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad Samsung Apps
(GALAXY Apps).
Odinštalovanie aplikácií
Postupne ťuknite na položky
ktorú chcete odinštalovať.
→ Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií a vyberte aplikáciu,
Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
45
Základy
Používanie aplikácií
V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po
internetové aplikácie.
Otvorenie aplikácie
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná
aplikácia.
Niektoré aplikácie sú zoskupené do priečinkov. Ťuknite na priečinok a potom ťuknutím
otvorte aplikáciu.
Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií
Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Vyberte okno aplikácie, ktoré chcete otvoriť.
Ukončenie aplikácie
Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.
Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku
a ťuknutím na položku UKON. vedľa
aplikácie ukončite požadovanú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na
položku UKONČIŤ VŠETKO. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov a potom ťuknúť na
položku
.
Pomocník
Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie
alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Ťuknite na položku Pomocník na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.
Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku
Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku
46
.
.
Základy
Ovládanie jednou rukou
V prípade potreby môžete aktivovať režim ovládania zariadenia jednou rukou. V tomto režime sa
rozhrania aplikácií upravia tak, aby ich bolo možné jednoducho ovládať jednou rukou.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → OVLÁDANIE → Ovládanie
jednou rukou. Začiarknutím vyberte aplikácie alebo funkcie, ktoré chcete používať v tomto
režime.
Zadávanie textu
Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena typu klávesnice
Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku Zvoliť metódu
vstupu a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.
Písanie prstom alebo perom S Pen.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen.
Prechod na ďalší riadok.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
47
Základy
Zadávanie veľkých písmen
Pred zadaním znaku ťuknite na položku
tlačidlo dvakrát.
. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na
Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky
a ťuknutím na položku
.
Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami
Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava
môžete meniť jazyky klávesnice.
Rukopis
Ťuknite na položku
a potom prstom alebo perom S Pen napíšte slovo. Pri zadávaní znakov sa
zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.
Na vykonanie akcií ako úprava alebo vymazanie znakov a vkladanie medzier použite gestá pre
rukopis.
48
Základy
Priamy vstup perom
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → OVLÁDANIE → Pero S Pen
→ Priamy vstup perom a potom potiahnite prepínač Priamy vstup perom smerom doprava.
Pri umiestnení pera S Pen nad textovým poľom sa v ľavom hornom rohu textového poľa
zobrazí ikona, . Ťuknutím na položku
môžete začať písať perom S Pen. Ak chcete vykonať
jednoduché opravy, zmeniť vstupné jazyky alebo vložiť medzeru medzi znaky, ťuknite na príslušný
korekčný nástroj zobrazený na paneli písania rukou.
Keď je táto funkcia zapnutá, môžete vykonať nasledujúce akcie:
• Odoslanie správy napísanej rukopisom.
• Vykonanie hovoru po napísaní mena kontaktu alebo telefónneho čísla na klávesnici.
• Nastavenie budíka napísaním čísel.
• Prehliadanie internetu napísaním webových adries.
Zadávanie textu hlasom
Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text,
ktorý ste povedali.
Ak zariadenie nerozpozná vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho zoznamu
vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.
Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.
49
Základy
Kopírovanie a vkladanie
Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak
chcete text skopírovať, ťuknite na položku Kopírovať, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na
položku Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť,
podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. (str. 138)
Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi
Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku Wi-Fi zapnite alebo vypnite túto funkciu.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieťam Wi-Fi
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Wi-Fi a
potom potiahnite prepínač Wi-Fi smerom doprava.
V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a
ťuknite na položku PRIPOJIŤ. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa
zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť
dostupná.
50
Základy
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Odstránenie uložených sietí Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
položku ZABUDNÚŤ.
Nastavenie kont
Aplikácie Google, ako napríklad Obchod Play, vyžadujú konto Google a obchod Samsung Apps
(GALAXY Apps) vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si
konto Google a konto Samsung.
Pridanie kont
Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie
Google bez toho, ste boli prihlásení.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke
aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá → Pridať konto
→ Google. Podľa pokynov na obrazovke potom dokončite nastavenie konta. V zariadení možno
používať viaceré kontá Google.
Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá,
vyberte názov konta v časti Moje kontá, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na
→ Odstrániť konto.
položku
51
Základy
Prenos súborov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
• Niektoré aplikácie podporujú nasledujúce formáty súborov. V závislosti od verzie
softvéru zariadenia alebo operačného systému počítača nie sú niektoré formáty
súborov podporované.
– – Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, a flac
– – Obrázky: bmp, gif, jpg a png.
– – Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm a ts
– – Dokumenty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, a txt
• Ak aplikácie neumožňujú prehrávanie súborov vo formáte divX alebo ac3, nainštalujte
aplikácie, ktoré tieto formáty podporujú.
• Toto zariadenie je kompatibilné so zariadeniami s rozhraním USB 3.0 a nižšími verziami.
Pri používaní zariadenia s rozhraním USB 3.0 je potrebné používať kábel pre rozhranie
USB 3.0.
• Rozhranie USB 3.0 zvyšuje rýchlosť prenosu údajov, niekedy však môže počas
používania spôsobovať rušenie hovorov alebo údajov. Ak sa toto rozhranie nepoužíva,
po 10 minútach sa automaticky vypne a pripojenie sa prepne na používanie rozhrania
USB 2.0.
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej
lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
52
Základy
Prepojenie s programom Windows Media Player
Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
53
Základy
Zabezpečenie zariadenia
Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim
osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri
každom odomykaní.
Nastavenie podpisu
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Podpis.
Pomocou pera S Pen napíšte svoj podpis a potom ho na overenie ešte dvakrát zopakujte. Nastavte
záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete podpis.
Pri odomykaní zariadenia je potrebné napísať podpis s rovnakými podmienkami, napríklad
sklonom písma, ako pri zaregistrovaní podpisu.
Nastavenie vzoru
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Vzor.
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
54
Základy
Nastavenie kódu PIN
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.
Nastavenie hesla
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → ZARIADENIE → Zamknutá
obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným
zadaním.
Odomknutie zariadenia
Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
55
Základy
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies
automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne.
Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe
pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Informácie o
zariadení → Aktualizácie softvéru → Aktualizovať teraz.
56
Komunikácia
Telefón
Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
Uskutočňovanie hovorov
Uskutočnenie hovoru
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Klávesnica: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku
.
• Denníky: Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a
správ.
• Obľúbené: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
• Kontakty: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.
Čísla rýchlej voľby
Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete na príslušné číslo a podržíte ho.
Návrh čísla
Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a
uskutočnite hovor.
57
Komunikácia
Hľadanie kontaktov
Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú
adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na tlačidlo 0 a držte ho, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a
telefónne číslo a potom ťuknite na položku .
Počas hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Výber možností ekvalizéra počas hovoru.
• : Deaktivácia funkcie potlačenia šumu, ktorá odstraňuje šum na pozadí, aby vás druhá
strana lepšie počula.
• : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
• Podržať: Podržanie hovoru. Ťuknutím na Uvoľniť obnovíte podržaný hovor.
• Pr. hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Reprod.: Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte
blízko uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Prepnúť: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
• Zlúčiť: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať
ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je
aktívna služba konferenčného hovoru.
58
Komunikácia
• → Preniesť: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku
vás odpojí z konverzácie.
• → Kontakty: Otvorenie zoznamu kontaktov.
• → Správa: Odoslanie správy.
• → Zap. ovlád. jednou rukou: Nastavenie klávesnice tak, aby sa pohodlne používala
jednou rukou.
Pridávanie kontaktov
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a
ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Zobrazenie denníkov hovorov
Ťuknutím na položku Denníky zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Ak chcete denník vyfiltrovať, postupne ťuknite na položky Všetky denníky a vyberte požadovanú
možnosť.
Číslo pevnej voľby
Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými
predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.
→ Nastavenia → Hovor → Ďalšie nastavenia → Čísla pevnej
Postupne ťuknite na položky
voľby → Povoliť pevnú voľbu a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo
USIM. Ťuknite na položku Pevný telefónny zoznam a pridajte čísla.
Blokovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad
zablokovať medzinárodné hovory.
→ Nastavenia → Hovor → Ďalšie nastavenia → Blokovanie
Postupne ťuknite na položky
hovorov, vyberte typ hovoru, možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.
59
Komunikácia
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa
prvý hovor podrží.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, postupne
→ Nastavenia → Hovor → Odmietnutie hovoru → Správy pri
ťuknite na položky
odmietnutí.
Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel
→ Nastavenia → Hovor → Odmietnutie hovoru → Režim
Postupne ťuknite na položky
automatického odmietnutia → Autom. odmietané čísla a potom ťuknite na položku Zoznam
automatického odmietnutia. Ťuknite na položku , zadajte číslo, vyberte kritériá zhody a potom
ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí
hovorov, otvorte panel oznámení.
. Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných
Čakajúci hovor
Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto
služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v
prípade videohovorov.
→ Nastavenia → Hovor → Ďalšie
Ak chcete využívať túto službu, ťuknite na položky
nastavenia a potom označte položku Čakajúci hovor.
60
Komunikácia
Presmerovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.
→ Nastavenia → Hovor → Ďalšie nastavenia →
Postupne ťuknite na položky
Presmerovanie hovorov a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku
POVOLIŤ.
Videohovory
Uskutočnenie videohovoru
Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a potom ťuknite na položku
.
Počas videohovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• → Skryť: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
• → Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
• → Zachytiť obrázok: Zachytenie obrazu druhej strany.
• → Nahrať video: Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.
Nahrávanie hovoru bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany je v mnohých
krajinách protizákonné.
• → Klávesnica: Otvorenie klávesnice.
• → Reproduktor zap. / Reproduktor je vypnutý: Deaktivovanie funkcie hlasitého
odposluchu.
• → Prepnúť na náhlavnú súpravu: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je
pripojená k zariadeniu.
• → Zapnúť duálny fotoaparát: Použitie predného a zadného fotoaparátu, aby druhá
osoba mohla vidieť vás a prostredie okolo vás.
Video telefonát v režime dvojitého fotoaparátu sa poskytuje až na 3 minúty. Po 3 minútach
zariadenie vypne zadný fotoaparát, aby sa dosiahol optimálny výkon.
Počúvanie hlasových správ
Stlačte a podržte tlačidlo 1 na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.
61
Komunikácia
Kontakty
Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších
informácií.
Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
Správa kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Vytvorenie kontaktu
Ťuknite na položku
a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
Úprava kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie kontaktu
Postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť.
Nastavenie čísla rýchlej voľby
→ Rýchla voľba, vyberte číslo rýchlej voľby a potom preň
Postupne ťuknite na položky
vyberte kontakt. Ak chcete odstrániť číslo rýchlej voľby, ťuknite na položku .
62
Komunikácia
Vyhľadávanie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na pravej strane
zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
Zobrazenie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Zariadenie predvolene zobrazuje všetky uložené kontakty.
→ Nastavenia → Kontakty → Kontakty na zobrazenie, a
Postupne ťuknite na položky
potom vyberte miesto, kde sú kontakty uložené.
Presunutie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Presunutie kontaktov na Google
Ťuknite na položky
→ Premiestniť kontakty zo zariadenia do → Google.
Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
.
Presunutie kontaktov do konta Samsung
Ťuknite na položky
→ Premiestniť kontakty zo zariadenia do → Samsung account.
Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
63
.
Komunikácia
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Importovanie kontaktov
→ Nastavenia → Kontakty → Importovať/exportovať kontakty a
Ťuknite na položky
potom vyberte možnosť importovania.
Exportovanie kontaktov
→ Nastavenia → Kontakty → Importovať/exportovať kontakty a
Ťuknite na položky
potom vyberte možnosť exportovania.
Zdieľanie kontaktov
→ Zdieľať vizitku, vyberte kontakty, ťuknite na položku
Postupne ťuknite na položky
HOTOVO a vyberte spôsob zdieľania.
Obľúbené kontakty
Ťuknite na položku Obľúbené.
Ťuknutím na položku
Ťuknite na položku
pridajte kontakty do obľúbených položiek.
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Odstrániť z obľúbených položiek: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.
64
Komunikácia
Skupiny kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty →
.
Pridanie kontaktov do skupiny
Vyberte skupinu a ťuknite na položku
na položku ULOŽIŤ.
. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať a potom ťuknite
Správa skupín
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Odstr. skupinu: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku HOTOVO.
Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
• Zmeniť poradie: Ťuknite na položku vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor
alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku HOTOVO.
• Pomocník: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.
Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny
→ Odoslať správu alebo e-mail → Správa alebo E-mail →
Ťuknite na položky Kontakty →
SKUPINY, vyberte skupinu, vyberte čísla a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Vizitka
Ťuknite na položku Kontakty.
Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.
Ťuknite na položku Nastaviť môj profil, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo,
e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ. Ak ste pri nastavovaní
zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti Ja a ťuknutím na položku
upravte informácie.
Ťuknite na položky
→ Zdieľať vizitku a vyberte spôsob zdieľania.
65
Komunikácia
Správy
Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
Ak sa nachádzate v roamingu, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Odosielanie správ
Ťuknite na položku
, pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku
.
Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce možnosti:
• Zadajte telefónne číslo.
• Ťuknite na položku
, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
• Podržte pero S Pen nad položkou
naposledy použitých kontaktov.
a potom stlačte tlačidlo pera S Pen. Zobrazí sa zoznam
Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce postupy:
• Ťuknite na položku
a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
• Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky
• Podržte pero S Pen nad položkou
naposledy použité obrázky.
→ Pridať predmet.
a potom stlačte tlačidlo pera S Pen. Zobrazia sa
Odosielanie rukou písaných správ
Pri umiestnení pera S Pen nad textovým poľom sa v ľavom hornom rohu textového poľa zobrazí
ikona, . Ťuknite na položku
a ťuknutím na položku
zadajte rukou písanú správu pomocou
pera S Pen.
66
Komunikácia
Odosielanie naplánovaných správ
→ Naplánovať správu. Nastavte čas a
Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky
dátum a potom ťuknite na položku HOTOVO. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Preklad a posielanie správ
Ak chcete počas vytvárania poznámky používať funkciu prekladu, postupne ťuknite na položky
→ Preložiť, potiahnite prepínač Preložiť doprava, vytvorte pár jazykov a potom ťuknite na
tlačidlo OK.
Ak chcete používať túto funkciu, je potrebné prevziať a nainštalovať aplikáciu S prekladač. Na
obrazovke aplikácií ťuknite na položky S prekladač → Inštalovať a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Ťuknite na položku
a preložte správu a potom ťuknite na položku HOTOVO. Preložená správa
nahradí správu v zdrojovom jazyku.
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.
67
Komunikácia
E-mail
Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku ĎALŠÍ. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite
na položku MANUÁLNE NASTAVENIE. Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
→ Nastavenia →
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
Správa kont → .
Odosielanie správ
Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku
obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku
Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Ťuknutím na položku
v spodnej časti
.
.
priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie,
postupne ťuknite na položky →
.
Odosielanie naplánovaných správ
→ Naplánovať e-mail. Začiarknite
Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky
položku Naplánovať e-mail, nastavte dátum a čas a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
68
Komunikácia
Čítanie správ
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne
načítať nové správy, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.
Odstránenie správy.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov.
Otvorenie príloh.
Preposlanie správy.
Odpovedanie všetkým príjemcom.
Prechod na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu správu.
Odpovedanie na správu.
Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku STIAHNUŤ prílohu uložíte.
69
Komunikácia
Gmail
Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.
Ťuknite na položku Gmail na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.
Odosielanie správ
V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku
potom ťuknite na položku .
Ťuknutím na položku
, zadajte príjemcov, predmet a správu a
priložte obrázky, videá, hudbu a ďalšie položky.
Ak chcete pridať ďalších príjemcov, ťuknite na položku
.
Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky
Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky
→ Uložiť koncept.
→ Zahodiť.
Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia.
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre službu Google Mail, postupne ťuknite na
→ Pomocník a spätná väzba.
položky
Ak chcete odoslať svoje názory týkajúce sa vývoja aplikácie, postupne ťuknite na položky
Pomocník a spätná väzba → Spätná väzba.
70
→
Komunikácia
Čítanie správ
Odstránenie správy.
Dlhodobé uchovanie správy.
Označenie správy ako neprečítanej.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Pridanie e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov.
Zobrazenie ukážky prílohy.
Odpovedanie na správu.
Preposlanie správy.
Odpovedanie všetkým príjemcom.
Menovky
Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa
zobrazia správy s označením Doručená pošta.
Výberom menovky v časti Všetky štítky zobrazíte správy s inými menovkami.
Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky
štítky a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.
→ Zmeniť
Hangouts
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s ostatnými.
Ťuknite na položku Hangouts na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z
výsledkov, a začnite konverzovať.
71
Komunikácia
Google+
Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od
spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Google+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknutím na položku Všetko zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte
príspevky z vašich kruhov.
Fotky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať obrázky alebo videá prostredníctvom služby
sociálnej siete od spoločnosti Google. Ťuknite na položku Fotky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:
• VŠETKY: Zobrazenie všetkých obrázkov alebo videí, ktoré boli nasnímané alebo prevzaté do
zariadenia.
• VÝBER FOTIEK: Zobrazenie obrázkov alebo videí, ktoré sú zoskupené podľa dátumu alebo
albumu. Ťuknutím na položku
sa zobrazí zvyšok obrázkov alebo videí v skupine.
Potom vyberte obrázok alebo video.
Počas prezerania môžete použiť jednu z nasledujúcich ikon:
• : Úprava obrázka.
• : Zdieľanie obrázka alebo videa.
• : Odstránenie obrázka alebo videa.
72
Web a sieť
Internet
Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zdieľať alebo vytlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, ťuknite na položku
.
Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu
vyhľadávacieho nástoja vedľa webovej adresy.
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku
stránku.
a potom ťuknutím vyberte
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku
stránku.
73
.
a vyberte požadovanú
Web a sieť
História
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok,
postupne ťuknite na položky → História. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na
→ Vymazať históriu.
položky
Uložené stránky
Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky
.
Odkazy
Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite
naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.
Ak chcete zobraziť uložené odkazy, použite položku Stiahnuté položky. (str. 135)
Zdieľanie webových stránok
Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky
Zdieľať cez.
→
Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite
na položku Zdieľať cez.
Chrome
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.
Ťuknite na položku Chrome na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku Nedávne karty.
74
Web a sieť
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku
zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo
Synchronizácia s inými zariadeniami
Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v
ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.
Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky
Nedávne karty. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.
→
Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → PRIPOJENIA → Bluetooth a potom potiahnite prepínač Bluetooth smerom
doprava.
75
Web a sieť
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Bluetooth
→ VYHĽADAŤ, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete
spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového
kľúča v oboch zariadeniach.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia
Galéria. Otvorte aplikáciu Galéria, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → Bluetooth
a vyberte jedno zo zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom
zariadení potom spustite prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka Download. Ak ste
prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.
Zrkadlenie obrazovky
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré
podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s
veľkou šírkou pásma (HDCP 2.X), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do vyrovnávacej pamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → Zrkadlenie
obrazovky. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie
pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a
podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.
76
Web a sieť
Samsung Link
Pomocou tejto aplikácie môžete cez internet prehrávať obsah uložený na vzdialených zariadeniach
alebo službách s webovým ukladacím priestorom. Môžete prehrávať a odosielať multimediálne
súbory z vášho zariadenia do iného zariadenia alebo služby s webovým ukladacím priestorom.
Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať dve
alebo viaceré zariadenia. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia.
Ťuknite na položku Samsung Link na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Pri otváraní tejto aplikácie sa zobrazí všetok obsah z registrovaných zariadení a služieb s ukladacím
priestorom. Môžete ich prehľadávať a prehrávať.
Odosielanie súborov
Súbory môžete odoslať do iných zariadení alebo ich odovzdať na službu webového ukladacieho
priestoru. Ťuknutím na položku vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor a posunutím
→ Vybrať, vyberte
doľava alebo doprava vyberte kategóriu médií. Potom ťuknite na položku
súbory a ťuknite na položku
.
Zdieľanie súborov
Ťuknutím na položku vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor a posunutím doľava
→ Vybrať, vyberte súbory,
alebo doprava vyberte kategóriu médií. Potom ťuknite na položku
ťuknite na položku a vyberte spôsob zdieľania.
Prehrávanie súborov na vzdialenom zariadení
Ťuknutím na položku vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor a posunutím doľava
→ Vybrať, vyberte súbory,
alebo doprava vyberte kategóriu médií. Potom ťuknite na položku
ťuknite na položku
a vyberte zariadenie.
• Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od zariadení pripojených ako
Mediálne zariadenie (MTP).
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
77
Web a sieť
Správa obsahu v službe webového ukladacieho priestoru
Vyberte službu webového ukladacieho priestoru a zobrazte a spravujte súbory.
Ak chcete preniesť súbory medzi vaším zariadením a službou s webovým ukladacím priestorom,
→ Vybrať, vyberte súbory a ťuknite na položku
ťuknite na položku
.
Ak chcete zaregistrovať služby webového ukladacieho priestoru v zariadení, postupne ťuknite na
položky →
a potom vyberte službu webového ukladacieho priestoru.
Group Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete vychutnať chvíle s priateľmi pri zdieľaní a prehrávaní obsahu.
Vytvorte reláciu aplikácie Group Play alebo sa k nej pripojte a zdieľajte obsah, napríklad obrázky
alebo hudbu.
Ťuknite na položku Group Play na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Počas používania tejto aplikácie nie je možný prístup na internet prostredníctvom siete
Wi-Fi.
Pripojenie sa k relácii aplikácie
Group Play.
Vytvorenie relácie aplikácie Group
Play.
Nastavenie toho, či sa má alebo
nemá vyžadovať skupinové heslo.
78
Web a sieť
Vytvorenie skupiny pre aplikáciu Skupinového prehrávania
Keď vytvoríte reláciu aplikácie Group Play, ostatné zariadenia sa k nej môžu pripojiť a zdieľať
obsah.
Ak v relácii aplikácie Group Play použijete heslo, na ostatných zariadeniach je potrebné zadať
heslo, aby sa mohli k tejto relácii pripojiť. Ak chcete používať heslo, začiarknite položku Nastaviť
skup. heslo.
Ťuknite na položku VYTVORENIE SKUPINY, nastavte heslo a používajte nasledujúce možnosti:
• Zdieľať hudbu: Pri zdieľaní hudby môžete pripojiť dve alebo viacero zariadení, a tak
dosiahnuť efekt priestorového zvuku.
• Zdieľať fotografie: Výber obrázkov na zdieľanie.
• Zdieľať video: Môžete pripojiť dve alebo viacero zariadení a zdieľať video alebo spojením
zariadení vytvoriť väčší displej. Na každom zo zariadení sa zobrazuje časť videa, pričom ich
spoločným prehrávaním vznikne väčší displej, na ktorom je zobrazené celé video. Ak chcete
aktivovať túto funkciu, počas zdieľania videa ťuknite na položku
.
• Zdieľať dokumenty: Výber dokumentov na zdieľanie.
• Hranie hier a ďalšie: Hranie online hier s priateľmi.
Pripojenie sa k aplikácii Skupinového prehrávania
Pripojenie k relácii aplikácie Group Play vytvorenej iným zariadením.
• Ťuknite na položku PRIP. KU SKUP., vyberte reláciu aplikácie Group Play, ku ktorej sa chcete
pripojiť, a v prípade potreby zadajte heslo pre danú skupinu. Vyberte kategóriu média a na
zariadení sa objaví obsah, ktorý je aktuálne zdieľaný.
• Aktivujte funkciu NFC. Pri zobrazení domovskej obrazovky sa dotknite zadnou časťou vášho
zariadenia zadnej časti iného zariadenia, ktoré otvára reláciu. (str. 80)
79
Web a sieť
Používanie ďalších funkcií v relácii aplikácie Group Play
Pri zdieľaní obsahu s inými zariadeniami môžete použiť nasledujúce možnosti:
• : Zmena nastavení reproduktora pre jednotlivé pripojené zariadenia.
• →
: Nastavenie hlasitosti.
• →
: Nastavenie zariadenia tak, aby sa všetky pripojené zariadenia používali ako
stereofónne reproduktory.
• : Spojenie obrazoviek pripojených zariadení na vytvorenie väčšej zobrazovacej plochy.
• : Rozdelenie spojenej obrazovky.
• : Nastavenie hlasitosti.
• : Napíšte poznámku alebo kreslite na obrazovku. Všetci účastníci budú môcť vidieť, čo
vytvárate.
• : Zobrazenie všetkých zdieľaných obrázkov v mozaikovom rozložení.
Táto funkcia je k dispozícii, ak ste vybrali viac ako dva obrázky.
• /
: Výber viacerých obrázkov alebo dokumentov.
• : Zobrazenie účastníkov skupiny.
NFC
Zariadenie umožňuje načítavať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
• Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste
nepoškodili NFC anténu.
• Ak je obrazovka uzamknutá, zariadenie nebude načítavať tagy NFC ani prijímať údaje.
Ak chcete aktivovať funkciu NFC, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ PRIPOJENIA → NFC. Potiahnite prepínač NFC smerom doprava.
80
Web a sieť
Načítanie informácií z tagov NFC
Umiestnite zariadenie do blízkosti tagu NFC. Zobrazia sa informácie z tagu.
Nakupovanie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
Dotknite sa zadnou stranou zariadenia čítačky kariet NFC.
Odosielanie dát pomocou funkcie Android Beam
Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a
kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → NFC.
Potiahnite prepínač Android Beam smerom doprava.
Vyberte položku, nájdite na druhom zariadení umiestnenie antény NFC, dotknite sa anténou vášho
zariadenia antény druhého zariadenia a potom ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.
81
Web a sieť
S Beam
Pomocou tejto funkcie môžete odosielať rôzne dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty.
Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami. Môžete
tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung nezodpovedá
za škody spôsobené v dôsledku nezákonného používania dát chránených autorskými
právami.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → PRIPOJENIA → S Beam a
potom potiahnite prepínač S Beam doprava.
Vyberte súbor, dotknite sa zadnou stranou zariadenia zadnej strany druhého zariadenia a ťuknite
na obrazovku zariadenia.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
82
Web a sieť
WatchON
Táto aplikácia sa používa na pripojenie televízora a sledovanie obľúbených relácií a filmov.
Ťuknite na položku WatchON na obrazovke aplikácií.
Najprv musíte zariadenie pripojiť k sieti a presvedčiť sa, že infračervený port zariadenia smeruje k
televízoru.
Pripojenie k televízoru
Po pripojení k televízoru môžete zobraziť obrazovku zariadenia na veľkej obrazovke a televízor
ovládať na diaľku pomocou zariadenia.
Výber krajiny, oblasti a služby vysielania. Televízor do zariadenia zaregistrujete tak, že ťuknete
na → Nasledujúce a potom budete postupovať podľa pokynov na obrazovke. Postup sa líši v
závislosti od vybratých možností.
Ak sa chcete pripojiť k iným zariadeniam, postupne ťuknite na položky
Moja miestnosť → PRIDAŤ ZARIADENIA.
→ Nastavenia →
Pozeranie TV
Môžete si vybrať z návrhov televíznych programov alebo vybrať kategóriu v hornej časti
obrazovky. Vyberte televízny program a potom ťuknite na položku POZERAJ V TELEVÍZII. Na
pripojenom televízore sa zobrazí vybratý program.
Ťuknutím na položku
otvoríte ovládací panel na ovládanie televízora.
Nastavenie pripomenutí programov
Ťuknite na položku
a vyberte čas pre televízny program, ktorý chcete sledovať. Vyberte
program a potom ťuknite na položku PRIPOMEŇ MI.
83
Médiá
Hudba
Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov
podporované.
• V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.
Prehrávanie hudby
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.
Vyhľadávanie iných zariadení na
prehranie súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Otvorenie zoznamu skladieb.
Pridanie piesne do zoznamu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním posuniete
skladbu dopredu.
Opätovné spustenie aktuálne
prehrávanej skladby alebo prechod
na predchádzajúcu skladbu.
Ťuknutím a podržaním posuniete
skladbu dozadu.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
84
Médiá
Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Inteligentná hlasitosť.
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Funkcia Inteligentná hlasitosť sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.
Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že ťuknete
→ Nastavenia → Adapt Sound → Zap. Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu,
na
nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo
nižšiu, možnosť sa znova použije.
Nastavenie skladby ako zvonenie alebo tón budíka
Ak chcete nastaviť práve prehrávanú skladbu ako zvonenie alebo tón budíka, postupne ťuknite na
→ Nastaviť ako a vyberte požadovanú možnosť.
položky
Počúvanie skladby s ostatnými
Ak chcete aktuálne prehrávanú skladbu zdieľať s ostatnými, ťuknite na položky
Group Play.
→ Prehrať cez
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
Ťuknite na položku ZOZ. PREHR. a potom postupne ťuknite na položky
skladieb. Zadajte názov a ťuknite na položku VYTV. Ťuknite na položku
chcete pridať a potom ťuknite na položku HOT.
→ Vytvoriť zoznam
, vyberte skladby, ktoré
Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky
→ Pridať do aktuálneho zoznamu prehrávaných.
Prehrávanie hudby podľa nálady
Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb
automaticky vytvára zariadenie.
Ťuknite na položku
potiahnutím prstom.
→ Hudobný blok a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek
85
Médiá
Fotoaparát
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou
aplikácie Galéria. (str. 94)
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie
Snímanie fotografie
Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt
zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu.
Zobrazenie ďalších
možností.
Prepnutie do režimu
Duálny fotoaparát.
Zobrazenie
aktuálneho režimu.
Zmena nastavení
fotoaparátu/kamery.
Začať nahrávanie
videa.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Zmena režimu
fotografovania.
Otvorenie aplikácie
Galéria, ktorá
umožňuje zobrazenie
fotografií a videí.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
86
Médiá
Režim snímania
K dispozícii je viacero fotografických režimov.
Ťuknite na položku Režim, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.
• Auto: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre
fotografiu.
• Krásna tvár: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších
záberov.
• Najlepšia fotografia: Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.
• Najlepšia tvár: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz,
kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný záber.
Ťuknutím na položku
nasnímajte viacero fotografií. Ak chcete získať najlepší záber, držte
fotoaparát pevne a počas snímania sa nehýbte. Po otvorení Galéria ťuknite na žltý rámček
každej tváre a vyberte najlepšiu pózu objektu. Po výbere pózy každej osoby, ťuknite na
položku , aby sa spojili zábery do jednej fotografie a uložte ju.
• Ozvučená snímka: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.
Ťuknutím na položku
niekoľko sekúnd zvuku.
vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie
Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
• Dynamický záber: Táto funkcia umožňuje vytvorenie série fotografií a ich skombinovanie s
cieľom vytvoriť záber so stopami po pohybe.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami. Zariadenie nemusí
fotografie nasnímať správne v zlých podmienkach snímania.
– – Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
– – Fotografovanie pohybujúceho sa objektu v jednom smere.
– – Fotografovanie s pozadím bez pohybujúcich sa objektov.
– – Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
– – Nesnímajte fotografie objektov, ktoré sú príliš blízko alebo príliš ďaleko na to, aby sa
vmestili do hľadáčika, ani príliš dlhé objekty, ako napríklad autobus alebo vlak.
87
Médiá
• Animovaná fotografia: Táto funkcia slúži na vytváranie animovaných fotografií z videí.
• Golf: Pomocou tohto nastavenia môžete nasnímať kruhový obraz celého golfového úderu, pri
ktorom sa spojí viacero obrázkov dohromady a vznikne jeden spojitý pohľad.
• Sýte farby (HDR): Pomocou tohto režimu môžete fotiť vo svetlom aj tmavom prostredí bez
straty detailov.
• Guma: Táto funkcia umožňuje vymazať pohyb pohybujúcich sa objektov v pozadí.
Sériu fotografií vytvoríte ťuknutím na položku
. Zariadenie vymaže stopy pohybu
pohybujúceho sa objektu. Ak chcete obnoviť pôvodnú fotografiu, ťuknite na položku
potom ťuknite na zvýraznenú oblasť.
,a
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.
– – Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
– – Pri snímaní fotografií, na ktorých majú snímaný objekt a pozadie podobné farby, nemusí
fotoaparát rozpoznať všetky pohyby.
– – Pri fotografovaní objektu, ktorý sa pohybuje príliš pomaly alebo príliš rýchlo, fotoaparát
nemusí rozpoznať všetky pohyby.
– – Ak sa na pozadí pohybuje viacej objektov, kamera/fotoaparát nemusí všetky pohyby
zaznamenať.
• Panoráma: Nasnímanie fotografie spojením viacerých fotografií.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.
– – Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
– – Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
– – Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny,
nefotografujte.
• Priestor. snímka: Pomocou tejto funkcie môžete nasnímať 360-stupňový panoramatický
záber.
• Šport: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
88
Médiá
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.
Postupne ťuknite na položky Režim → Panoráma.
Ťuknite na položku
a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa modrý rám
zarovná s hľadáčikom, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie.
Snímanie zastavíte ťuknutím na položku
.
Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.
Použitie efektov filtra
Použitím efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.
Ťuknite na položku
a vyberte efekt filtra. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.
Nahrávanie videí
Nahratie videa
Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .
.
Ak chcete fotiť počas nahrávania videa, stláčajte tlačidlo spúšte.
Počas nahrávania môžete vykonať nasledujúce kroky:
• Ak chcete zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má zaostriť. Ak chcete zaostriť na
stred obrazovky, ťuknite na položku .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
89
.
Médiá
Režim nahrávania
Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položky
→
.
• Normálne: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
• Limit správ MMS: Tento režim použite na nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie
prostredníctvom správ.
• Spomalený pohyb: Tento režim použite na nahrávanie videa pohybujúceho sa objektu.
Zariadenie bude video prehrávať spomalene.
• Rýchly pohyb: Tento režim použite na nahrávanie videa pohybujúceho sa objektu. Zariadenie
bude video prehrávať zrýchlene.
• Plynulý pohyb: Tento režim použite na nahrávanie videa pohybujúceho sa objektu.
Zariadenie bude video prehrávať vo vysokej kvalite.
Približovanie a vzďaľovanie (zoom)
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas
nahrávania videa.
90
Médiá
Režim Duálny fotoaparát
Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané
predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie
peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.
Ťuknite na položku
na prepnutie do režimu duálneho fotoaparátu. Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
nahráte video.
Ťuknutím sa mení
veľkosť alebo presúva
umiestnenie.
Vyberte si spomedzi
rôznych efektov, ktoré
sú k dispozícii.
• V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom
vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD.
• Počas snímania videí v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
Zdieľať záber
Ťuknite na položku
→
a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:
• Zdieľať záber: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie
Wi-Fi Direct alebo NFC.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby
označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
• Diaľkový hľadáčik: Nastavenie zariadenia na vzdialené ovládanie fotoaparátu.
91
Médiá
Vzdialené ovládanie fotoaparáta
Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na vzdialené ovládanie fotoaparátu.
→ Diaľkový hľadáčik a potom prepojte zariadenie a
Postupne ťuknite na položky →
fotoaparát pomocou funkcie Wi-Fi Direct alebo NFC. Ťuknite na položku
na vzdialené
vytvorenie fotografie pomocou zariadenia ako hľadáčika.
Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu/kamery, ťuknite na položku . Niektoré z
nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné
možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
• Veľkosť fotografie / Veľkosť videa: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu,
vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Sériové snímanie: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
• Ťuknutím fotograf.: Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
• Detekcia tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich
fotografovaní.
• Režimy merania: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.
S vyvážením na stred meranie svetla na pozadí v strede scény. Bodové meranie svetla na
konkrétnom mieste. Maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Stabilizácia videa: Aktivácia alebo deaktivácia stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha
zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
• Intelig. stabiliz.: Nastavenie zariadenia na automatickú detekciu tmavších podmienok a
nastavenie jasu fotografie bez blesku.
• Uložiť ako: Nastavenie zariadenia na vymazanie pôvodnej fotografie pri snímaní fotografií v
režime sýteho tónu.
92
Médiá
• Priblíženie zvuku: Počas nahrávania sa zvýši hlasitosť zvuku priblíženého objektu.
• Lokalizačná značka: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii. Túto funkciu aktivujte, ak
snímate fotografie na vytváranie albumov vo funkcii Fotopríbeh.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
• Pozrieť fot./videá: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotografie alebo videá zobrazovali po
nasnímaní.
• Tlačidlo hlasit.: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• Vodiace čiary: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Blesk: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie fotoaparátu na fotografovanie pomocou hlasových príkazov.
• Kontextový názov súboru: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa vo funkcii Galéria a
Fotopríbeh.
• Uložiť ako prevrátené: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej
scény.
• Úložisko: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Odkazy
Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam
fotoaparátu/kamery.
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť rýchle nastavenia.
Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky. Ostatné
ikony v zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.
93
Médiá
Galéria
Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov
podporované.
• V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.
Zobrazenie obrázkov
Otvorením položky Galéria sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia
E-mail, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok Download, do ktorého sa daný obrázok
preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok Screenshots.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na
celej obrazovke.
Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.
Približovanie a vzďaľovanie (zoom)
Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
• Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok
vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu
Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → OVLÁDANIE → Pohyby,
potiahnite prepínač Pohyby doprava a potom zapnite prepínač pre jednotlivé funkcie.
Ak nechcete používať funkciu pohybu, vypnite prepínač tejto funkcie.
Prehrávanie videí
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
na položku .
. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite
94
Médiá
Strihanie segmentov videa
Vyberte video a potom ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného
východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte
video.
Úprava obrázkov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Obľúbené: Pridanie do zoznamu obľúbených položiek.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Fotografický rámček: Pridanie rámu alebo poznámky k obrázku. Upravený obrázok sa uloží
do priečinka Photo frame.
• Fotografická poznámka: Napísanie poznámky na zadnú stranu obrázka.
• Podpis: Pomocou tejto funkcie napíšte svoj podpis na obrázok.
• Tlač: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie a uloženie obrázka v modrom ráme zmenou jeho veľkosti.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o obrázku.
• Nastavenia: Zmena nastavení aplikácie Galéria.
95
Médiá
Úprava záberov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Otočiť: Otočenie obrázka.
• Orezať: Orezanie obrázka.
• Farba: Nastavenie sýtosti alebo jasu obrázka.
• Efekt: Použitie efektov na obrázok.
• Portrét: Oprava červených očí, nastavenie a retuše tvárí alebo vytvorenie rozmazaného
pozadia.
• Nálepka: Pridanie nálepiek.
• Kresba: Kreslenie na obrázok.
• Rám: Použitie rámov na obrázok.
Obľúbené obrázky
→ Obľúbené obrázok pridajte do
Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky
zoznamu obľúbených.
Vytváranie videoklipov
→ Vytvoriť videoklip, vyberte obrázky alebo videá a potom
V priečinku ťuknite na položky
ťuknite na položku HOTOVO. Zadajte názov, vyberte možnosť efektu a potom ťuknite na položku
. Videoklip sa uloží do priečinka Galéria → video clip.
Ak chcete pridať obrázky alebo videá, ťuknite na položky
Ak chcete odstrániť obrázky alebo videá, ťuknite na položky
Ak chcete zmeniť poradie položiek, ťuknite na položku
a potom ju potiahnite na nové miesto.
.
→
→
.
, ťuknite na niektorú položku, podržte ju
Ak chcete pridať kresbu alebo poznámku na začiatok videoklipu, ťuknite na položku
96
.
Médiá
Vytváranie koláží záberov
→ Vytvoriť koláž, vyberte dva až štyri obrázky a potom
V priečinku ťuknite na položky
ťuknite na položku HOTOVO. V spodnej časti obrazovky vyberte štýl a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete pridať obrázky, postupne ťuknite na položky
Ak chcete obrázky odstrániť, ťuknite na položku
→
.
.
Ak chcete zmeniť typ rozdelenia, ťuknite na položku
.
Odstraňovanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
→ Vybrať položku, začiarknutím vyberte
• V priečinku postupne ťuknite na položky
obrázky a ťuknite na položku .
• Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
.
Zdieľanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku ťuknite na položky
→ Vybrať položku, vyberte obrázky a ťuknutím na
položku ich odošlite iným ľuďom alebo zdieľajte prostredníctvom sociálnych sietí.
• Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí,
pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .
Nastavenie tapety
Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne
→ Nastaviť ako.
ťuknite na položky
Označovanie tvárí
→ Nastavenia a potom začiarknite políčko Tvárová značka.
Postupne ťuknite na položky
Okolo rozpoznanej tváre sa zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku Pridať meno a
potom vyberte alebo pridajte kontakt.
Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je
napríklad uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy.
Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu
tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.
97
Médiá
Používanie funkcie Kontextový názov
→ Nastavenia → Kontextový názov a potom potiahnite
Postupne ťuknite na položky
prepínač Kontextový názov doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová značka
(počasie, miesto, dátum a meno osoby).
Usporiadanie pomocou priečinkov
Vytvorenie priečinka na usporiadanie obrázkov alebo videí uložených v zariadení. Súbory môžete
kopírovať alebo premiestňovať z jedného priečinka do druhého.
Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na
položku OK a začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybratý obrázok alebo video,
podržte ho a potiahnite do nového priečinka a potom ťuknite na položku HOTOVO. Ťuknite
na položku KOPÍROVAŤ, ak chcete kopírovať, alebo ťuknite na položku PRESUNÚŤ, ak chcete
vykonať premiestnenie.
Fotopríbeh
Použite túto aplikáciu na vytvorenie vlastného digitálneho albumu na uchovanie svojich príbehov
úhľadným a automatickým usporiadaním obrázkov.
Ťuknite na položku Fotopríbeh na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu Fotopríbeh, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
98
Médiá
Vytváranie albumov príbehov
Albumy príbehov môžete vytvárať výberom obrázkov z časti Galéria alebo obrázkov zoradených na
základe informácií o značkách.
Ťuknite na položku
a potom vyberte príslušnú možnosť.
Výber obrázkov z galérie.
Výber obrázkov na základe
informácií o značkách.
Vytváranie albumov z galérie
Ťuknite na položku Z galérie, vyberte priečinok, vyberte obrázky a potom ťuknite na položku
HOTOVO. Zadajte názov albumu, vyberte tému a titulný obrázok a potom ťuknite na položku
VYTVORIŤ.
Vytváranie albumov na základe informácií o značkách
Albumy môžete vytvoriť zoradením obrázkov na základe informácií o značkách, napríklad o mieste,
kde bol obrázok nasnímaný, nasnímaných osobách alebo čase.
Ťuknite na položku Podľa informácií o značke a nastavte nasledujúce možnosti značiek:
• Miesto: Vyberte miesto. Zariadenie zoradí obrázky z daného miesta. Ak chcete použiť značky
polohy, pred snímaním fotografií aktivujte nastavenie značiek GPS v časti Fotoaparát. (str. 93)
• Ľudia: Vyberte ľudí z obrázkov označených značkami. Zariadenie zoradí obrázky, na ktorých sa
nachádzajú príslušní ľudia. Ak chcete používať značky ľudí, pridajte značky k obrázkom v časti
Galéria. (str. 93)
• Čas: Zadajte časové obdobie. Zariadenie zoradí obrázky nasnímané počas nastaveného obdobia.
Po dokončení nastavenia ťuknite na položku HĽADAŤ FOTOGRAFIE. Zadajte názov albumu, vyberte
tému a ťuknite na položku VYTVORIŤ.
99
Médiá
Prezeranie albumov príbehov
Vyberte album príbehov. Na prvej stránke sa zobrazí titulný obrázok. Posúvaním doľava alebo
doprava zobrazíte obrázky v albume príbehov.
Na stránke albumu ťuknite na položku
môžu líšiť v závislosti od stránky.
a použite nasledujúce funkcie. Dostupné možnosti sa
• Upraviť názov: Premenovanie albumu.
• Pridať obsah: Pridanie ďalšieho obsahu na aktuálnu stranu.
• Odstrániť obsah: Odstránenie obsahu z aktuálnej strany.
• Upraviť: Zmena rozloženia aktuálnej stránky.
• Zmeniť motív: Zmena témy albumu.
• Zmeniť titulný obrázok: Zmena titulného obrázka albumu.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom albume.
• Zdieľať cez: Odoslanie albumu ostatným používateľom.
• Exportovať: Exportovanie albumu do iných umiestnení uloženia.
• Tlač: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Objednať fotoalbum: Objednávka tlačeného albumu.
• Odstrániť stránku: Odstránenie stránky.
100
Médiá
Úprava obrázkov
Ťuknite na obrázok na stránke v albume.
Odstrániť obrázok.
Pridanie titulku.
Poslať obrázok ostatným.
Výber medzi rôznymi dostupnými
efektmi.
Ťuknite na položku
a potom použite jednu z nasledujúcich funkcií:
• Prezentácia: Spustenie prezentácie alebo zmena nastavení prezentácie.
• Nast. ako obal: Nastavenie obrázka ako titulného obrázka albumu.
• Otočiť doľava: Otočenie obrázka proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie obrázka v smere hodinových ručičiek.
101
Médiá
Vytvorenie albumov s odporúčanými fotografiami
Keď na určitom mieste nasnímate viacero fotografií, zariadenie navrhne vytvorenie nového albumu
na základe daného miesta. Pomocou tejto funkcie môžete prakticky vytvárať albumy fotografií pri
každodenných udalostiach alebo na cestách.
Nastavenie domovského mesta
Pri nastavení domovského mesta zariadenie rozpozná, či ste doma alebo na cestách. Zariadenie
navrhne vytvorenie albumov z udalosti alebo z ciest na základe vašej polohy. Ak napríklad snímate
fotografie mimo svojho domovského mesta, zariadenie navrhne vytvorenie albumu z ciest.
→ Nastavenia → Domovské mesto, vyberte spôsob nastavenia a potom
Ťuknite na položky
ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Nastavenie minimálneho počtu fotografií
→ Nastavenia a potiahnite prepínač vedľa typu albumu v časti Návrhy
Ťuknite na položky
doprava. Zvoľte typ albumu a nastavte minimálny počet fotografií.
Keď nasnímate fotografie, ktoré spĺňajú nastavené kritériá, zariadenie navrhne vytvorenie albumu.
Keď prekročíte predvolený počet fotografií na deň, zariadenie navrhne vytvorenie albumu
príbehu.
Vytvorenie albumu z udalosti alebo z ciest
→ Z návrhov. Vyberte album, zadajte názov albumu a potom
Postupne ťuknite na položky
ťuknite na položku VYTVORIŤ.
Video
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od verzie softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
• V závislosti od spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.
102
Médiá
Prehrávanie videí
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
video dopredu.
Zmena pomeru strán.
Zmena na režim
prehrávanie v okne.
Opätovné spustenie
aktuálneho videa alebo
prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video
dozadu.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Umiestnenie ovládacieho panela počas prehrávania prispôsobíte tak, že ťuknete na položky
Nastavenia, ťuknite na položku Miniovládač a potom ťuknite na možnosť ZAVRIEŤ.
→
Táto funkcia je k dispozícii len v orientácii na šírku.
Odstraňovanie videí
Postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť, vyberte videá a potom ťuknite na položku HOT.
Zdieľanie videí
→ Vybrať, vyberte videá, ťuknite na položku
Ťuknite na položku
vyberte spôsob zdieľania.
103
→ Zdieľať cez a potom
Médiá
Používanie funkcie Prehrávanie v okne
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.
YouTube
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.
Ťuknite na položku YouTube na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Sledovanie videí
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov
vyhľadávania spustite dané video.
Ťuknite na obrazovku, ťuknite na položku
zariadenia na šírku.
, a nastavte zobrazenie na celej obrazovke otočením
Zdieľanie videí
Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Odovzdávanie videí
Ťuknite na položky
ťuknite na položku
→ Nahrané videá →
.
, vyberte video, zadajte informácie o videu a potom
104
Médiá
My Magazine
Pomocou tejto aplikácie si môžete vytvoriť vlastný spoločenský magazín.
Na domovskej obrazovke potiahnite prstom odspodu obrazovky nahor.
Pri prvom spustení aplikácie My magazine ťuknite na položku ĎALEJ, prečítajte si a
potvrďte ustanovenia a podmienky a potom ťuknite na položku ŠTART.
Ak si chcete nastaviť svoj magazín, ťuknite na položku
, vyberte nové témy a potom ťuknite na položku .
a označte kategórie. Ťuknite na položku
Pohybom prstom doľava alebo doprava zmeníte kategóriu, pohybom nahor alebo nadol môžete
otáčať stránky magazínu a potom vybrať článok, ktorý si chcete prečítať.
Počas prezerania stránky môžete ťuknutím na položku
• : Uskutočnenie hovoru.
• : Spustenie fotoaparátu.
• : Odoslanie správy.
• : Spustenie vyhľadávania Google.
• : Spustenie webového prehliadača.
• : Otvorenie obrazovky aplikácií.
použiť nasledujúce ikony:
Flipboard
Táto aplikácia poskytuje prístup k osobným magazínom.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej resetovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Na hlavnej obrazovke Flipboard si môžete vyberať z rôznych článkov a predplatených časopisov.
105
Médiá
SketchBook for Galaxy
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rýchly koncept alebo si poznačiť nápady k projektu.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku SketchBook for Galaxy.
Pomocou umeleckých nástrojov môžete nakresliť a vymaľovať svoje digitálne umelecké dielo.
Obrázok sa uloží v časti Galéria → SketchBookPreview.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu SketchBook for Galaxy, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite
na položku Install a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
Bloomberg+
Pomocou tejto aplikácie získate najnovšie informácie z oblastí financií, obchodu, údajov o trhoch a
pod.
Ťuknite na položku Bloomberg+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
106
Obchody s aplikáciami a
médiami
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v
zariadení.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku
INŠTALOVAŤ. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke
dokončite proces nákupu.
• Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite
na ikonu.
• Ak chcete nainštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Zabezpečenie →
Neznáme zdroje.
Odinštalovanie aplikácií
Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu Obchod Play.
→ Moje aplikácie, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte
Postupne ťuknite na položky
aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
107
Obchody s aplikáciami a médiami
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite apps.samsung.com.
Ťuknite na položku Samsung Apps (GALAXY Apps) na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku
Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku
slovo do vyhľadávacieho poľa.
vyberte kategóriu.
v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku
Inštalovať. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite
proces nákupu.
Kiosk Play
Táto aplikácia umožňuje čítať články s najnovšími správami.
Ťuknite na položku Kiosk Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Knihy Play
Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.
Ťuknite na položku Knihy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
108
Obchody s aplikáciami a médiami
Filmy Play
Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.
Ťuknite na položku Filmy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hudba Play
Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby
Google.
Ťuknite na položku Hudba Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hry Play
Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.
Ťuknite na položku Hry Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
109
Pomôcky
S Note
Táto aplikácia umožňuje vytvoriť poznámku pomocou multimediálnych súborov alebo hlasových
poznámok.
Ťuknite na položku S Note na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Pri prvom spustení aplikácie S Note ťuknutím na položku ĎALEJ nastavte predvolený titulný
obrázok a šablónu. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Vytváranie poznámok
Vytvárajte poznámky s obohateným obsahom pridaním multimediálnych súborov alebo hlasových
poznámok.
Ťuknite na položku , aby ste mohli písať alebo kresliť na obrazovku alebo na položku
zadali text pomocou klávesnice.
Režim písania rukou
, aby ste
Uloženie
Režim gumy
Režim ovládania perom S Pen a
prstom/režim ovládania len perom
S Pen
Textový režim
Vrátenie späť/zopakovanie
Fotografická poznámka
Režim výberu
Pridanie strany
110
Pomôcky
Pri používaní šablón, ktoré obsahujú rámy obrázkov, ťuknite na rám obrázka a potom ťuknutím na
položku Obrázok alebo Fotografovať pridajte obrázok.
Ak chcete rám odstrániť, ťuknite naň a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Pri zapisovaní poznámky ešte raz ťuknite na položku
farbu pera.
, čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary alebo
Uloženie aktuálnych nastavení ako
profil pera.
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Zmena farby pera.
Pridanie novej farby na základe
nástroja na výber farby.
Ak chcete obsah priblížiť alebo vzdialiť, roztiahnite dva prsty od seba alebo ich potiahnite k sebe.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
Používanie nástroja guma
Nakreslená línia nie je rozpoznaná ako rad bodiek, ale ako rad krátkych čiar. Kvôli tomu môžete
vybrať celú čiaru a zmazať ju, presunúť alebo zmeniť. Pri používaní nástroja guma sa však môže
stať, že časti čiary sa Vám podarí neúmyselne vymazať, alebo že nebudete môcť vymazať výrazné
a prekrývajúce sa čiary.
Aby ste zmenšili množstvo prípadov, pri ktorých vygumujete aj to, čo ste nezamýšľali, prispôsobte
→ .
rozmer gumy ťuknutím na položku
Ak chcete vymazať poznámku, ťuknite na položku VYMAZ. VŠET.
Ani s malou gumou sa vám však nemusí podariť dôsledne vymazať vybratú časť.
111
Pomôcky
Úprava rukou písaných poznámok
Vyberte rukou písanú poznámku, ktorú môžete vystrihnúť, premiestniť, zmeniť jej veľkosť alebo
ju transformovať. Počas zapisovania alebo kreslenia poznámky ťuknite na položku
. Potom
vyberte poznámku ťuknutím alebo nakreslením čiary okolo nej a upravte ju.
Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potiahnite na nové miesto.
Ak chcete zmeniť veľkosť poznámky, vyberte ju a potom potiahnite rukoväť rámu.
Keď je vybratá rukou písaná poznámka, použite nasledujúce možnosti:
• Vlastnosti: Zmena vlastností poznámky, napríklad rozloženia, veľkosti, farby alebo hrúbky.
• Transformovať na: Konverzia nakresleného tvaru alebo rukou písanej poznámky do
usporiadaného formátu.
• Vystrihnúť: Vystrihnutie poznámky. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na toto miesto,
podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Kopírovať: Kopírovanie poznámky. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na toto miesto,
podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Odstrániť: Odstránenie poznámky.
112
Pomôcky
Vkladanie multimediálnych súborov
Ťuknutím na položku
→ Vložiť vložte obrázky, videá, hlasové poznámky a ďalšie položky.
Vloženie náčrtu nápadu
→ Vložiť → Skica nápadu a potom napíšte kľúčové slovo alebo vyberte
Ťuknite na položky
kategóriu na vyhľadávanie obrázkov.
Ak chcete do zoznamu pridať vlastné náčrty, ťuknite na položku
náčrtu.
a nakreslite obrázok na paneli
Vloženie obrázka alebo videa s rámom
→ Vložiť → Obrázok alebo Video → Snímať fotografiu v nakreslenom ráme
Ťuknite
alebo Nahrávanie videa na plátne.
Nakreslite rám okolo poznámky a potom nasnímajte fotografiu alebo video ťuknutím dovnútra
rámu perom S Pen alebo prstom.
Vloženie informácií z mapy
→ Vložiť → Mapy, prezrite si výber jednotlivých máp alebo ťuknite na
Ťuknite na položku
položku , aby ste vyhľadali miesto, potom ťuknite na položku .
• Pre zobrazenie polohy na celej obrazovke ťuknite na mapu a potom ťuknite na položku
Otvoriť mapu.
113
Pomôcky
Vytvorenie a spravovanie grafov
Vytvorenie tabuľky
→ Vložiť → Jednoduchý graf → Tabuľka, nastavte počet riadkov a
Ťuknite na položky
stĺpcov tabuľky a potom ťuknite na položku HOT.
• Ak chcete vložiť údaje do tabuľky, ťuknite na bunku tabuľky.
• Ak chcete pridať alebo odstrániť stĺpce, postupne ťuknite na položky
alebo Odstrániť stĺpec.
→ Pridať stĺpec
• Ak chcete pridať alebo odstrániť riadky, postupne ťuknite na položky
alebo Odstrániť riadok.
→ Pridať riadok
Vytvorenie grafu
→ Vložiť → Jednoduchý graf a potom
Ak chcete vytvoriť graf, postupne ťuknite na položky
vyberte typ grafu. Potom na grafe nakreslite pruhy, čiary alebo oddeľovače.
Ak chcete vytvoriť graf z údajov v tabuľke, ťuknite na tabuľku, postupne ťuknite na položky
Upraviť graf →
a potom vyberte typ grafu.
114
Pomôcky
Úprava grafu
Ak chcete upraviť graf, ťuknite na graf alebo tabuľku, ťuknite na položku Upraviť graf a potom
použite nasledujúce možnosti:
• Ťuknutím na položku
vľavo hore na obrazovke zmeníte typ grafu.
• Ťuknite na položku, ťuknite na ikonu
a potom upravte hodnoty.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu grafu.
Zobrazenie stránok s poznámkami
Počas prezerania stránok môžete ťuknutím na položku
použiť nasledujúce možnosti:
• Odstrániť stránku: Odstránenie stránky.
• Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na stránku na domovskú obrazovku.
• Tlač: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Uložiť ako: Uloženie stránky s odlišným názvom.
• Nastaviť ako: Nastavenie stránky ako tapety alebo obrázka kontaktu.
115
Pomôcky
Zobrazenie náhľadu stránok
Potiahnite poznámku nadol, ak chcete zobraziť náhľad stránok nad poznámkou.
Ťuknutím na položku
možnostiam:
na titulnom obrázku poznámky získate prístup k nasledujúcim
• Odstrániť: Odstránenie poznámky.
• Zdieľať cez: Zdieľanie poznámky s ostatnými.
• Exportovať: Exportovanie poznámky ako súboru obrázka alebo súboru PDF.
• Premenovať: Premenovanie poznámky.
• Upraviť obálku: Zmena titulného obrázku poznámky.
• Pridať do obľúbených: Pridanie poznámky do zoznamu obľúbených položiek.
• Zamknúť: Uzamknutie poznámky, aby ju nemohli zobraziť iní používatelia.
• Pridať odkaz na dom. obr.: Pridanie odkazu na poznámku na domovskú obrazovku.
Vyhľadávanie poznámok
Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať poznámku zadaním kritérií vyhľadávania, napríklad mien,
značiek, textu alebo rukou písaných slov.
Ťuknite na položku
vyhľadávania.
, ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti obrazovky a zadajte kritériá
116
Pomôcky
Akčná pripomienka
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rukou písanú poznámku a rýchlo vykonať niektorú z
praktických funkcií aplikácie Pripomienka akcie.
Ťuknite na položku Akčná pripomienka na obrazovke aplikácií. Alebo ťuknite na položku Akčná
pripomienka v bezdotykovom príkaze.
1 Napíšte alebo nakreslite poznámku.
2 Ťuknite na položku .
Vyberie sa celá poznámka. Ak chcete použiť konkrétne informácie z poznámky, ťuknutím
mimo vybratej oblasti zrušte výber poznámky a nakreslite tvar okolo daných informácií, aby
ste ich mohli použiť.
Vymazanie poznámky.
Uloženie poznámky.
Písanie poznámky alebo zmena
farby pera.
Prístup k ďalším možnostiam.
Odstránenie poznámky.
Výber vstupu.
Pridanie poznámky ako widgetu na
domovskú obrazovku.
Dostupné funkcie pre vybraté
informácie o poznámke
Úprava poznámky ako súboru
aplikácie S Note.
Nastavenie veľkosti poznámkového
bloku.
117
Pomôcky
3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť s vybratými informáciami z poznámky.
Vybratá aplikácia sa spustí z položky Akčná pripomienka.
Vytvorenie úlohy.
Uskutočnenie hovoru.
Vyhľadávanie umiestnenia.
Vytvorenie kontaktu.
Vyhľadávanie na webe.
Odoslanie správy.
Odoslanie e-mailu.
Zobrazenie poznámok
Na obrazovke Pripomienka akcie ťuknite na položky → Zobraziť zoznam akčných
pripomienok. Vyberte poznámku, ktorú chcete zobraziť a upraviť.
Pridanie widgetov Pripomienka akcie na domovskú obrazovku
Po vytvorení poznámky ťuknite na položku , podržte ju a potom potiahnite poznámku do
prázdneho priestoru na úvodnej obrazovke. Widget Akčná pripomienka sa pridá na úvodnú
obrazovku a môžete zobraziť a upraviť danú poznámku.
Úprava poznámky ako súboru aplikácie S Note
Počas vytvárania poznámky ťuknutím na položku otvorte aplikáciu S Note a upravte poznámku
v tejto aplikácii. Rovnaká farba pera, akú ste používali v aplikácii Akčná pripomienka, sa použije aj
v aplikácii S Note.
118
Pomôcky
Plánovač S
Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pridať udalosť: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
• Pridať úlohu: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova
ťuknite.
Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka
synchronizovať. Potom ťuknutím na položku ZOBRAZIŤ ĎALŠIE MOŽNOSTI pridajte ďalšie
podrobnosti, napríklad ako často sa udalosť opakuje, či má nastavené upozornenie vopred alebo
kde sa bude konať.
Pozvite ostatných na udalosť odoslaním správy alebo e-mailu. Zadajte telefónne číslo alebo
e-mailovú adresu do poľa Účastníci alebo ťuknite na položku , čím otvoríte zoznam kontaktov.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa Miesto, ťuknite na
položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a
podržíte ju.
119
Pomôcky
Synchronizácia so službou Kalendár Google
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Kontá → Google v
časti Moje kontá → konto Google a začiarknite možnosť Synchronizovať Kalendár.
Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
→ Synchronizovať.
Plánovač S →
Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, ťuknite na položky
potom začiarknite konto Google.
→ Kalendáre a
Písanie rukou v zobrazení mesiaca
Na obrazovke so zobrazením mesiaca aktivujte túto funkciu ťuknutím na položku
len v zobrazení mesiaca a v režime na výšku.
. Je k dispozícii
Zmena typu kalendára
Ťuknite na položku
a vyberte jeden z viacerých rôznych typov kalendárov vrátane ročných,
mesačných, týždenných a ďalších kalendárov.
Vyhľadávanie udalostí alebo úloh
Postupne ťuknite na položky
→ Vyhľadávanie a zadajte hľadané kľúčové slovo.
Ak chcete zobraziť dnešné udalosti alebo úlohy, ťuknite na položku DNES v hornej časti
obrazovky.
Odstraňovanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položky
HOTOVO.
→ Odstrániť, vyberte udalosti alebo úlohy a potom ťuknite na položku
Zdieľanie udalostí alebo úloh
Vyberte udalosť alebo úlohu, ťuknite na položky
120
, a vyberte spôsob zdieľania.
Pomôcky
Disk
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými
používateľmi prostredníctvom ukladacieho priestoru Disk Google. Keď vytvoríte dokumenty alebo
odošlete súbory do služby Disk Google, vaše zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým
serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Disk Google. K
súborom máte prístup bez ich prenášania alebo preberania.
Ťuknite na položku Disk na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je
nainštalovaná aplikácia Dropbox.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Po aktivovaní služby Dropbox sa ťuknutím na položku Turn on Camera Upload budú fotografie
a videá nasnímané fotoaparátom zariadenia automaticky odosielať do služby Dropbox. Ak chcete
zobraziť odovzdané fotografie alebo videá, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo
odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku
a vyberte súbory.
→
→ Upload
Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky
here → Photos or videos alebo Other files. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte
súbor.
Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku
pridáte do zoznamu obľúbených.
Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .
121
Pomôcky
Cloud
Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov a nastavení aplikácií v konte
Samsung alebo službe Dropbox.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Cloud.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Synchronizácia s kontom Samsung
Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku Nastavenia
synchronizácie.
Zálohovanie alebo obnovenie dát
Ťuknite na položku Zálohovanie, ak chcete zálohovať, alebo ťuknite na položku Obnoviť, ak
chcete obnoviť údaje z vášho konta Samsung.
Synchronizácia so službou Dropbox
Ťuknite na položku Prepojiť konto Dropbox a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na
obrazovke dokončite nastavenie.
Po prihlásení ťuknite na položku Allow a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so
službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.
122
Pomôcky
Hodiny
Pomocou tejto aplikácie môžete nastaviť budíky, overiť si čas v mnohých veľkých mestách sveta,
zmerať dĺžku trvania udalosti alebo nastaviť časovač.
Ťuknite na položku Hodiny na obrazovke aplikácií.
Zapnutie alebo vypnutie tohto
budíka.
Budík
Nastavenie budíkov
Ťuknite na položku , nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať,
a potom ťuknite na položku HOTOVO. Budík môžete nastaviť aj napísaním číslic pomocou pera
S Pen.
• Navigačný budík: Nastavenie miesta spustenia budíka. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa
budete nachádzať na danom mieste.
• Posunúť budík: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavenie času zapnutia budíka pred nastaveným časom.
123
Pomôcky
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík
znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Svetový čas
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
a potom zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku Nastavenia
letného času.
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Stopky
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku OKRUH.
Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
Časovač
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Po spustení časovača potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
124
Pomôcky
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie
→ Vedecká kalkulačka.
Rotácia obrazu, postupne ťuknite na položky
Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky
skryte klávesnicu.
→ Vymazať históriu.
S Health
Pomocou tejto aplikácie môžete monitorovať svoje zdravie sledovaním prijatých a spálených
kalórií.
Ťuknite na položku S Health na obrazovke aplikácií.
Spustenie aplikácie S Health
Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom dokončite
nastavenie zadaním svojich telesných údajov.
Na základe vašich fyzických údajov zariadenie vypočíta váš bazálny metabolizmus (BMR) a
odporučí denný príjem kalórií. Odporúčanie nemusí byť presné pre všetky vekové skupiny,
stavbu tela alebo nutričné potreby.
Hlavná obrazovka aplikácie S Health
Kľúčové informácie môžete zobraziť pomocou ponúk aplikácie S Health a pomocou odkazov
môžete priamo pristupovať k ponukám aplikácie S Health.
Ťuknite na položky
→ Hlavná obrazovka.
Ak chcete zobraziť viac informácií o funkciách aplikácie S Health, otvorte hlavnú
→ Pomocník.
obrazovku aplikácie S Health a ťuknite na položky
125
Pomôcky
Doplňujúce informácie
• Údaje sa zhromažďujú výlučne na účely poskytovania služby, ktorú ste si vyžiadali, vrátane
poskytovania dodatočných informácií na zlepšenie vášho zdravotného stavu, zálohovanie/
synchronizovanie údajov, analýzu a štatistické spracovanie údajov alebo vytváranie a
poskytovanie kvalitnejších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie
S Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné
informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje
uložené v aplikácii S Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke
Nastavenie. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo
preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrďte
jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth alebo
ANT+, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte
používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Obsah používaný v aplikácii S Health sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru aplikácie.
Služby poskytované s aplikáciou sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo sa
môže zrušiť ich podpora.
• Dostupné funkcie a služby aplikácie S Health sa môžu líšiť v závislosti od miestnych zákonov a
predpisov vo vašej oblasti.
• V závislosti od vašej oblasti nemusia byť poskytované niektoré funkcie aplikácie S Health.
• Funkcie aplikácie S Health sú určené len na účely sledovania telesnej kondície a informačné
účely a nie sú určené na použitie pri diagnostike chorôb alebo iných stavov ani pri liečbe,
zmierňovaní následkov, terapii či prevencii chorôb.
126
Pomôcky
S prekladač
Túto aplikáciu použite na preklad textu do iných jazykov.
Ťuknite na položku S prekladač na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu S prekladač, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
Hlasový záznamník
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Nahrávanie hlasových poznámok
Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v hornej časti zariadenia. Ak
chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na
položku .
Počas nahrávania hlasových poznámok vložíte záložku ťuknutím na položku
.
Uplynulý čas nahrávky
Zobrazenie zoznamu hlasových
poznámok.
Zmena režimu nahrávania.
Spustenie nahrávania.
127
Pomôcky
Zmena režimu nahrávania
Aby sa hlasové poznámky nahrali zreteľnejšie, môžete zmeniť režim nahrávania pomocou
predvolených nastavení pre rôzne situácie.
Ťuknite na položku
a vyberte jeden z režimov nahrávania.
Prehrávanie hlasových poznámok
Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.
• : Skrátenie hlasovej poznámky.
• : Nastavenie cyklického prehrávania časti nahrávky.
: Úprava rýchlosti prehrávania.
• • : Preskočenie tichej časti v hlasovej poznámke.
• : Nastavenie záložiek v hlasovej poznámke.
• • : Pozastavenie prehrávania.
/
: Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.
Ak chcete hlasovú poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky
vyberte hlasovú poznámku → a potom vyberte spôsob zdieľania.
→ Vybrať →
Správa hlasových poznámok
V zozname hlasových poznámok ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Zoradiť podľa: Zoradenie poznámok podľa dátumu, názvu alebo kategórie.
• Upraviť kategórie: Pridanie, odstránenie alebo premenovanie kategórií.
• Nastavenia: Zmena nastavení hlasového záznamníka.
128
Pomôcky
Ukladanie súborov s kontextovými značkami
V zozname hlasových poznámok ťuknite na položky
položku Kontextový názov súboru.
→ Nastavenia a potom začiarknite
Spravovanie kategórií
Vytvorenie kategórie
→ Upraviť kategórie →
V zozname hlasových poznámok ťuknite na položky
názov kategórie, vyberte farbu a potom ťuknite na položku OK.
. Zadajte
Zmena kategórie
→ Vybrať → vyberte hlasovú poznámku
V zozname hlasových poznámok ťuknite na položky
→ → Zmeniť kategóriu a potom vyberte kategóriu, ktorú chcete zmeniť.
Zobrazenie zoznamu záložiek
Počas prehrávania hlasovej poznámky, ktorá obsahuje body so záložkami, môžete zobraziť
→ Záložky.
podrobnosti ťuknutím na položky
S Voice
Pomocou tejto aplikácie môžete ovládať zariadenie hlasom, a tak vykonávať rôzne činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Táto aplikácia nie je podporovaná v niektorých jazykoch.
129
Pomôcky
Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé, ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Režim hands-free
V režime hands-free bude zariadenie nahlas čítať obsah pri prichádzajúcich hovoroch, správach a
oznámeniach, takže počas jazdy môžete zariadenie používať bez pomoci rúk. Zariadenie napríklad
nahlas prečíta pri prichádzajúcom hovore meno volajúceho alebo telefónne číslo.
Ak chcete aktivovať režim bez použitia rúk, vyslovte príkaz „Hands-free mode on“ alebo ťuknite na
→ Turn on Hands-free mode.
položky
Ak chcete, aby sa na konkrétnych miestach aktivoval režim bez použitia rúk automaticky, ťuknite
→ Connect to vehicle → Vybrať metódu.
na položky
Ak režim bez použitia rúk nepoužívate, deaktivujte ho, aby zariadenie nečítalo obsah
→ Turn off
nahlas. Ak chcete deaktivovať režim bez použitia rúk, ťuknite na položky
Hands-free mode.
130
Pomôcky
Prebudenie zariadenia hlasom
Keď je obrazovka vypnutá, aplikáciu S Voice môžete spustiť hlasovým príkazom. Ak chcete spustiť
aplikáciu S Voice, oslovte zariadenie slovami „Hi Galaxy“.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťuknite na položky
Voice wake-up doprava.
→ Settings a potom potiahnite prepínač
Používanie príkazov na prebudenie pri uzamknutej obrazovke
Pri uzamknutej obrazovke môžete pomocou predvolených príkazov na prebudenie používať rôzne
funkcie.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia →
ZARIADENIE → Zamknutá obrazovka a potom potiahnite prepínač Prebudiť na zamknutej
obrazovke doprava.
S Finder
Pomocou tejto aplikácie môžete v zariadení vyhľadávať rôzne položky vrátane e-mailov,
dokumentov, obrázkov, hudby, aplikácií a ďalšieho obsahu.
Ťuknutím na položku
a jej podržaním spustíte aplikáciu S Finder.
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kritériá vyhľadávania. Alebo ťuknite na položku a
potom vyslovte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať. Pomocou tejto funkcie môžete v zariadení
vyhľadávať aj rukou písaný obsah.
131
Pomôcky
Google
Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.
Ťuknite na položku Google na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie v zariadení
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a vyslovte
Ak sa z aplikácií nezobrazia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia
výsledky vyhľadávania.
Rozsah vyhľadávania
→
Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Vyhľadávanie v telefóne a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.
Asistent Google
Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o
aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre
vás môžu byť v danej chvíli užitočné.
Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť
nastavenia služby Google Now, ťuknite na položku Nastavenia a potom potiahnite prepínač
Asistent Google doľava alebo doprava.
132
Pomôcky
Hlasové vyhľadávanie
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.
Ťuknite na položku Hlasové vyhľadávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď sa na obrazovke zobrazí text Hovorte, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.
Ozdobný album
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť vlastný digitálny zápisník s obsahom z webových stránok,
s videami a pod.
Ťuknite na položku Ozdobný album na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie zápisníkov
→ Upraviť kategóriu, vyberte rozloženie zo zoznamu, zadajte názov a
Ťuknite na položky
potom ťuknite na položku HOT.
Zhromaždenie položiek
Na mieste, kde sa nachádza obsah, ktorý chcete získať, napríklad časť webovej stránky, otvorte
panel bezdotykových príkazov a ťuknite na položku Inteligentný výber alebo Obrázkový klip. Po
vybratí obsahu ťuknite na položku , vyberte kategóriu a potom ťuknite na položku .
Zobrazenie položiek
Vyberte kategóriu a potom vyberte položku. Počas zobrazenia položky môžete prejsť ku zdroju
ťuknutím na prepojenie.
133
Pomôcky
Moje súbory
Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a
skladieb.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie súborov
Vyberte kategóriu a následne ju otvorte ťuknutím na príslušný priečinok. Ak chcete zobraziť
odovzdané fotografie alebo videá v službe Dropbox, ťuknite na položku Dropbox a potom sa
prihláste do svojho konta služby Dropbox.
V priečinku ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Vybrať položku: Výber súborov alebo priečinkov.
• Vytvoriť priečinok: Vytvorenie priečinka.
• Zobr. ako: Zmena režimu zobrazenia.
• Usporiadať podľa: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
• Pridať odkaz: Pridanie odkazu na priečinok do oblasti odkazov.
• Nastavenia: Zmena nastavení správcu súborov.
Vyhľadávanie súboru
Ťuknite na položku
a zadajte kritériá vyhľadávania.
Pridávanie odkazov na priečinky
Do oblasti odkazov môžete pridať odkaz na často používané priečinky. Ťuknite na položky
Pridať odkaz → OK, vyberte priečinok a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Pridanie odkazov na servery FTP do zariadenia
→ Pridať FTP → OK,
Pridať odkaz na FTP server do oblasti odkazov. Ťuknite na položky
zadajte podrobnosti, napríklad adresu servera, meno používateľa a heslo, a potom ťuknite na
položku HOTOVO.
134
→
Pomôcky
Stiahnuté položky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.
Ťuknite na položku Stiahnuté položky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.
Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku ZORADIŤ PODĽA VEĽKOSTI.
Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, ťuknite na položku ZORADIŤ PODĽA DÁTUMU.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky VYMAZAŤ ZOZNAM.
TripAdvisor
Túto aplikáciu použite na získanie cestovných informácií, ako napríklad destinácia alebo hotel.
Pomocou tejto aplikácie si tiež môžete rezervovať ubytovanie a zdieľať svoje recenzie s inými
používateľmi.
Ťuknite na položku TripAdvisor na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu TripAdvisor, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku
Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
Evernote
Táto aplikácia umožňuje vytvárať, synchronizovať a zdieľať multimediálne poznámky, ktoré ste
vytvorili. K poznámkam môžete pridávať značky alebo ich triediť do poznámkového bloku, a tak
efektívne organizovať svoje nápady.
Ťuknite na položku Evernote na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
135
Pomôcky
KNOX
Pomocou tejto aplikácie môžete oddeliť osobné a pracovné údaje a bezpečne pristupovať k
podnikovým aplikáciám zo svojho zariadenia.
Ťuknite na položku KNOX na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
• Z dôvodu zabezpečenia údajov sa aplikácia KNOX a súvisiace údaje vymažú, ak
niekoľkokrát nesprávne zadáte heslo.
136
Cestovanie a informácie o
polohe
Mapy
Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné
pokyny.
Ťuknite na položku Mapy na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie polohy
Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte
podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Získanie trasy do cieľového miesta
Ťuknutím na položku
nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy.
V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.
137
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
PRIPOJENIA
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Ak chcete použiť možnosti, postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
• Pomoc: Prístup k informáciám pomocníka pre Wi-Fi.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
spánku.
→ Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie
nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
138
Nastavenia
Nastavenie oznamovania siete
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
začiarknite možnosť Sieťové oznámenie.
→ Pokročilé a
Wi-Fi Direct
Pomocou funkcie Wi-Fi Direct je možné priamo prepojiť dve zariadenia cez sieť Wi-Fi bez potreby
prístupového bodu.
Postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
→ Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov prijatých pomocou funkcie Bluetooth.
• Pomoc: Informácie pomocníka pre rozhranie Bluetooth.
Zdieľanie pripojenia
• Mobilný prístupový bod: Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom siete Wi-Fi.
• Zdieľ. pripojenia cez USB: Nastavenie zdieľania pripojenia USB na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom
rozhrania Bluetooth.
139
Nastavenia
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Nastaviť limit mobilného dátového pripojenia: Nastavenie obmedzenia využitia dát
mobilného pripojenia.
• : Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia dát.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Obmedziť dát. pren. na pozadí: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí
pri používaní mobilnej siete.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát
prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
• Mobilné prístupové body: Výber prístupových bodov Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám
bežiacim na pozadí používanie týchto prístupových bodov.
GPS
Môžete zmeniť nastavenia polohy a aktivovať povolenia, na základe ktorých môžu aplikácie
používať informácie o polohe.
• Mód: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazovali
aplikácie, ktoré používajú informácie o aktuálnej polohe, a ich využívanie batérie.
• Lokalizačné služby: Nastavenie zariadenia na používanie aktuálnej polohy vo vyhľadávaní
Google a v ďalších službách Google.
• Moje miesta: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej
aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.
• Označiť aktuálne umiestnenie: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné označenie
informácií o aktuálnej polohe vo vybratých aplikáciách.
140
Nastavenia
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Predvolená aplikácia pre správy
Môžete vybrať predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na komunikáciu pomocou správ.
Tlač
Môžete zvoliť nastavenia modulu tlačiarne, napríklad vyhľadávanie a pridávanie tlačiarní, na tlač
súborov prostredníctvom siete Wi-Fi alebo cloudových služieb.
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
• Dátový roaming: Pripojenie zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo keď nie je
dostupná vaša domovská sieť.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
NFC
Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať NFC tagy obsahujúce informácie.
• Android Beam: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových
stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
• Ťuknúť a zaplatiť: Výber predvolenej platobnej aplikácie pre mobilné platby prostredníctvom
prevzatia a zaregistrovania platobných aplikácií.
S Beam
Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty, do
zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.
141
Nastavenia
Blízke zariadenia
• Názov zariadenia: Zadanie názvu mediálneho servera v zariadení.
• Obsah na zdieľanie: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto
zariadeniu.
• Odmietnuté zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k
tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Prijím. súborov z iných zariadení: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov
z iných zariadení.
Zrkadlenie obrazovky
Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.
ZARIADENIE
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
• Zvuk: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a
oznámenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Zvonenia: Pridanie alebo výber zvonenia na upozorňovanie na prichádzajúce hovory.
• Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
• Vyzváňací tón oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce
správy a zmeškané hovory.
• Adapt Sound: Prispôsobenie zvukov vášmu uchu ktoré používate počas volaní alebo pri
počúvaní hudby najviac.
142
Nastavenia
Zobrazenie
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie trvania podsvietenia dotykových
tlačidiel.
• Režim obrazovky:
– – Prispôsobiť zobrazenie: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
– – Dynamický: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
– – Štandardné: Režim pre normálne podmienky.
– – Profesionálna fotografia: Použite tento režim, ak chcete, aby zafarbenie displeja vyzeralo
ako skutočné.
– – Kino: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
• Režim čítania: Výber aplikácií, ktoré budú používať režim čítania. V režime čítania bude
zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
• Autom. upraviť tón obraz.: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu úpravou jasu
displeja.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia na spustenie šetriča obrazovky po pripojení zariadenia
k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení
zobrazenia zariadenia.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
• Po nasnímaní obrazovky upraviť: Nastavte zariadenie, aby ste snímku obrazovky po
vytvorení mohli upraviť.
Viac okien
Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
• Otvor. v zobr. rozd. obr.: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia zobrazenia
viacerých okien pri otvorení súborov v časti Moje súbory alebo Video.
143
Nastavenia
Indikátor LED
• Nabíjanie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda počas nabíjania
batérie.
• Batéria vybitá: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nízkej úrovni
nabitia batérie.
• Oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda, keď máte zmeškané
hovory, správy alebo oznámenia.
• Nahrávanie hlasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nahrávaní
hlasových poznámok.
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Možnosti miniaplikácie hodín: Konfigurácia nastavení pre widget hodín.
• Odkaz na fotoaparát: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravy odkazov aplikácií na
uzamknutej obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Osobná správa: Úprava osobnej správy.
• Informácie o vlastníkovi: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
• Akčná prip. na zamkn. obr.: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustila aplikácia Pripomienka
akcie, keď stlačíte tlačidlo pera S Pen a dvakrát ťuknete na uzamknutú obrazovku.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Prebudiť na zamknutej obrazovke: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu
prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
144
Nastavenia
Pozadie
Zmena nastavení pre tapetu.
• Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
• Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
• Domovská a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku
a uzamknutú obrazovku.
Písmo
Zmena nastavení písma.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
Panel oznámení
Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
• Nastavenie jasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazoval panel
nastavenia jasu.
• Nast. tlač. rýchl. nast.: Zmena usporiadania tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení.
Jednoduchý režim
Nastavenie zariadenia na jednoduchý režim.
Zjednodušenie ovládania
Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým
postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
145
Nastavenia
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybraté ponuky zjednodušenia
ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov: Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory
alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na
zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
• Služby: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.
Hovor
Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.
• Odmietnutie hovoru: Automatické odmietnutie hovorov z konkrétnych telefónnych čísel.
Pridanie telefónnych čísel do zoznamu odmietnutých.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov: Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
• Vypnúť obrazovku počas hovorov: Nastavenie zariadenia tak, aby sa počas hovoru zapol
bezdotykový snímač automatického vypnutia obrazovky.
• Upozornenia na hovor:
– – Vibrovať pri odpovedaní: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana
príjme hovor.
– – Vibr. pri ukončení hovoru: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana
ukončí hovor.
– – Tón spojenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.
– – Minútový tón: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
– – Tón ukončenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
– – Oznámiť počas hovorov: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas
hovoru.
• Príslušenstvo na telefonovanie:
– – Automatická odpoveď: Nastavenie zariadenia na automatické prijatie hovoru po uplynutí
stanovenej doby.
– – Časovač automat. odpovede: Nastavenie doby čakania, predtým ako zariadenie príjme
hovor.
– – Podmienky odchádz. hovoru: Nastavenie zariadenia, aby umožňovalo odchádzajúce
hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, aj keď je uzamknuté.
– – Typy odchádzajúcich hovorov: Výber typu odchádzajúcich hovorov, aby bolo možné
použiť náhlavnú súpravu Bluetooth.
146
Nastavenia
• Ďalšie nastavenia:
– – ID volajúceho: Zobrazenie vášho čísla ostatným účastníkom odchádzajúcich hovorov.
– – Presmerovanie hovorov: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
– – Automatická predvoľba oblasti: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo
automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
– – Blokovanie hovorov: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
– – Čakajúci hovor: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného
hovoru.
– – Automatické znovuvytáčanie: Aktivovanie automatického vytočenia tel. čísel pri
hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
– – Čísla pevnej voľby: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN)
na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie čísla PIN2 dodaného s kartou
SIM alebo USIM.
• Vyzv. tóny a tóny klávesn.:
– – Vyzváňacie tóny: Výber zvonenia na upozorňovanie na prichádzajúce hovory.
– – Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
– – Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
– – Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na
tlačidlá na klávesnici.
• Prispôsobiť zvuk hovoru: Výber typu zvuku hovorov, ktorý sa má použiť s náhlavnou
súpravou.
• Zníženie hluku: Nastavenie zariadenia na potlačenie šumu v pozadí, aby vás druhá strana
počula jasnejšie.
• Zvýšiť hlasit. vo vrecku: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zvýšila hlasitosť vyzváňania, keď je
zariadenie v uzavretom priestore, napríklad v taške alebo vo vrecku.
• Skryť moje video: Vyberte obrázok, ktorý sa zobrazí ostatným.
• Poskytovateľ služieb: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
• Nastavenia hlasovej pošty: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky.
Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
• Zvuk upozornenia: Výber zvonenia pri upozorňovaní na nové odkazy v odkazovej schránke.
• Vibrovať: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí odkazov z odkazovej schránky.
147
Nastavenia
OVLÁDANIE
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Jazyky vstupu: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané
alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Aut. počiat. veľké písm.: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Vibrovanie: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Detekcia pera: Nastavenie zariadenia na otvorenie panela písania rukou po ťuknutí na pole
pomocou pera S Pen.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
148
Nastavenia
Hlas. zadávanie textu Google
• Zvoľte vstupné jazyky: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
Rozpoznávanie rukopisu
Výber jazyka rozpoznávania rukopisu.
Hlasový vstup
Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, zvoľte možnosť a ťuknite na položku
.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
Hlasové ovládanie
Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie hlasových príkazov na ovládanie zariadenia. Môžete si
vybrať funkcie, pomocou ktorých budete ovládať zariadenie.
Ak je aktivovaná možnosť Vibrovať pri zvonení, zariadenie nebude môcť rozpoznať
hlasové príkazy pri prichádzajúcom hovore.
Režim súpravy hands-free
Nastavenie zariadenia tak, aby čítalo obsah nahlas, a určenie aplikácií na používanie v režime bez
použitia rúk.
149
Nastavenia
Pero S Pen
Zmena nastavení používania pera S Pen.
• Vypnúť detekciu pera: Nastavenie obrazovky tak, aby nereagovala na iné perá S Pen, keď je
pero S Pen vložené do zariadenia.
• Upoz. na chýbajúce pero: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazila kontextová výstraha
a zaznel zvuk, keď je počas chôdze dotykový displej vypnutý a pero S Pen sa odpojí od
zariadenia.
• Ukazovateľ: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazoval ukazovateľ pera S Pen, keď sa pero
S Pen nachádza nad obrazovkou.
• Priamy vstup perom: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustil panel písania rukou, keď sa
pero S Pen nachádza nad vstupným textovým poľom.
• Možnosti odpojenia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustila aplikácia poznámka s akciou
alebo bezdotykový príkaz, keď pero S Pen vyberiete z otvoru.
• Zvuk pri pripojení/odpojení: Nastavenie zariadenia tak, aby prehrávalo zvuk po vložení pera
S Pen do otvoru alebo jeho vytiahnutí.
Ovládanie jednou rukou
Aktivácia režimu ovládania jednou rukou pre pohodlné používanie zariadenia použitím jednej ruky.
• Použiť pre všetky obraz.: Nastavenie zariadenia na úpravu veľkosti a polohy aktuálnej
obrazovky. Zobrazenie na obrazovke zariadenia môžete zmenšiť pomocou jednoduchých
gest.
• Kláves. a tlač. poč. hov.: Nastavenie zariadenia na úpravu veľkosti a polohy klávesnice.
• Klávesnica Samsung: Nastavenie zariadenia na úpravu veľkosti a polohy klávesnice Samsung.
• Kalkulačka: Nastavenie zariadenia na úpravu veľkosti a polohy kalkulačky.
• Odomykací vzor: Nastavenie zariadenia na úpravu veľkosti a polohy obrazovky so vzorom na
odomknutie.
• Informácie o ovládaní jednou rukou: Zobrazenie sprievodcu ovládaním jednou rukou.
150
Nastavenia
Ovládanie gestami
Aktivovanie funkcie ovládania gestami na ovládanie zariadenia bez dotýkania sa obrazovky.
• Inform. o snímači a ikone: Zobrazenie informácií o snímači funkcie ovládania gestami a o
indikátore, ktorý sa zobrazuje počas používania tejto funkcie.
• Rýchly náhľad: Keď je obrazovka vypnutá, pohybom ruky nad senzorom zobrazíte
oznámenia, zmeškané hovory, nové správy, čas a dátum a ďalšie informácie.
• Bezdotykové prehliadanie: Pohybom ruky nad senzorom doľava alebo doprava môžete
prehľadávať obrázky, webové stránky, skladby alebo poznámky.
• Bezdotykové prijímanie hovorov: Počas prichádzajúceho hovoru pohybom ruky nad
senzorom doľava a potom doprava hovor prijmete.
Bezdotyk. zobrazenie
Keď na položku ukážete prstom alebo perom S Pen, zobrazí sa náhľad obsahu alebo informácie v
automaticky otváranom okne.
• Režim bezdot. zobrazenia: Výber režimu bezdotykového zobrazovania, ktorý sa má použiť.
• Možn. bezdot. zobr. perom:
– – Ukážka informácií: Zobrazenie informácií v automaticky otváranom okne, keď ukážete na
položky perom S Pen.
– – Ukážka priebehu: Počas prehrávania hudby alebo videí môžete zobraziť náhľad scény
alebo uplynulý čas bezdotykovým príkazom pera S Pen na lištu priebehu.
– – Ukážka rýchlej voľby: Zobrazenie kontaktných údajov pre čísla rýchlej voľby v
automaticky otváranom okne, keď ukážete na číslo rýchlej voľby perom S Pen.
– – Označenia ikon: Zobrazenie základných informácií o položke v automaticky otváranom
okne, keď ukážete na položku perom S Pen.
– – Posúvanie zoznamu: Počas prezerania e-mailov alebo webových stránok sa môžete
posúvať po stránke, keď podržíte pero S Pen na okraji obrazovky.
– – Zvuková a vibračná odozva: Nastavte zariadenie, aby prehrávalo zvuk a vibrovalo pri
ukázaní na položky perom S Pen.
151
Nastavenia
• Možn. bezdot. zobr. prstom:
– – Ukážka informácií: Zobrazenie informácií v automaticky otváranom okne, keď ukážete na
položku prstom.
– – Ukážka priebehu: Počas prehrávania hudby alebo videí môžete bezdotykovým príkazom
prsta na lištu priebehu zobraziť náhľad scény alebo uplynulý čas.
– – Ukážka rýchlej voľby: Zobrazenie kontaktných údajov pre čísla rýchlej voľby v
automaticky otváranom okne, keď prstom ukážete na číslo rýchlej voľby.
– – Lupa pre webové stránky: Zväčšenie obsahu pri prehľadávaní internetu, keď naň na
obrazovke ukážete prstom.
– – Zvuková a vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk a vibrovalo,
keď prstom ukážete na položku.
Bezdotykový príkaz
Aktivácia funkcie bezdotykových príkazov, pomocou ktorej môžete priamo vykonávať akcie so
stlačeným tlačidlom pera S Pen.
Pohyby
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
• Inteligentné upozornenie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
• Lupa: Nastavenie zariadenia, aby približovalo alebo vzďaľovalo počas prezerania obrázkov
v aplikácii Galéria alebo prehľadávalo webové stránky, keď ťuknete prstami na dva body,
podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
• Prehliadanie obrázka: Nastavenie zariadenia, aby posúvalo obrázok pohybom zariadenia
ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.
• Stlmenie/pozastav.: Nastavte zariadenie, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch,
budíkoch a hudbe, keď ho otočíte lícom dolu.
152
Nastavenia
Pohyb dlane
Aktivovanie funkcie ovládania pohybom dlane na ovládanie zariadenia dotykom obrazovky.
• Snímka obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej
prejdete rýchlym pohybom rukou doľava alebo doprava.
• Stlmenie/pozastav.: Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa
dotknete obrazovky dlaňou.
Inteligentná obrazovka
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Inteligentné otáčanie: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej tváre.
• Inteligentná pauza: Nastavenie zariadenie tak, aby zastavilo prehrávanie videa, keď sa
nepozeráte na obrazovku.
Zvýšiť citlivosť na dotyk
Nastavenie zariadenia na zvýšenie citlivosti, aby ste sa displeja mohli dotýkať aj s rukavicami.
V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa
zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.
153
Nastavenia
VŠEOBECNÉ
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným
priestorom Dropbox.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia na zálohovanie nastavení a dát aplikácií na
serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia na obnovenie nastavení a dát aplikácií po
preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Aut. nast. časového pásma: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
154
Nastavenia
Bezpečnostná pomoc
Nastavenie zariadenia na odoslanie správy príjemcom v stave núdze. Ak chcete odoslať správu,
stlačte a podržte obe strany tlačidla hlasitosti na 3 sekundy.
• Upraviť tiesňovú správu: Úprava správy, ktorá sa odošle, ak sa nachádzate v stave núdze.
• Odoslať tiesň. fotografie: Nastavenie zariadenia na vytvorenie fotografií a ich odoslanie
príjemcom spolu so správou.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Interval správ: Nastavenie intervalu pre opätovné odoslanie správy.
• Tiesňové kontakty: Výber alebo úprava príjemcov správy.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
• Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie zariadenia na prehratie zvukového signálu po pripojení
zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
• Režim zvukového výstupu: Nastavenie zariadenia na používanie reproduktora doku po
pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Zobrazenie domovskej obrazovky stolného režimu: Nastavenie zariadenia na zobrazenie
stolných hodín po pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom.
• Tapeta okna S View: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na všetkých obrazovkách v otvore
krytu S View používala vybratá farba.
• Vyberte položky na zobr.: Výber informácií, ktoré sa zobrazujú na obrazovke v otvore krytu S
View.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
155
Nastavenia
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pre používanie aplikácií.
• Domovská obrazovka: Výber predvoleného režimu domovskej obrazovky.
• Správy: Môžete vybrať predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na komunikáciu
pomocou správ.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Režim šetrenia energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Výkon procesora: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových
prostriedkov.
• Výstup na obrazovku: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
• Vypnúť hmatovú odozvu: Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
• Získajte informácie o šetrení energie: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie
batérie.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
156
Nastavenia
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Výberom tejto možnosti môžete inštalovať aplikácie z ľubovoľného zdroja.
Ak táto možnosť nie je povolená, aplikácie možno sťahovať len z Obchod Play.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá
pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Reaktivačný zámok: Nastavenie zariadenia tak, aby vyžadovalo vaše konto Samsung po
obnovení zariadenia, aby ho nemohol opätovne aktivovať niekto iný.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
– – Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá
pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
– – Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo
USIM.
157
Nastavenia
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Z bezpečnostných dôvodov sú heslá v zariadení predvolene
skryté. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
• Aktual. politiky zabezp.: Nastavenie zariadenia tak, aby kontrolovalo a preberalo aktualizácie
zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky odosielalo
aktualizované správy zabezpečenia spoločnosti Samsung.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zaradenia.
Nastavenia Google
Túto aplikáciu použite na konfiguráciu nastavení niektorých funkcií poskytovaných spoločnosťou
Google.
Ťuknite na položku Nastavenia Google na obrazovke aplikácií.
158
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia.
Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od
svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite
batériu.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
159
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo vybrať a vložiť batériu a zariadenie následne zapnúť. Ak
zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa
zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → VŠEOBECNÉ → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
160
Riešenie problémov
Počas hovoru počuť ozvenu
Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré
aplikácie, napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
161
Riešenie problémov
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť, ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje daný typ súboru.
162
Riešenie problémov
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie
Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
163
Riešenie problémov
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
164
Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb
alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
www.samsung.com
Slovak. 03/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising