Samsung | SM-G800F | Samsung SM-G800F Užívateľská príručka (Lollipop)

SM-G800F
Používateľská príručka
Slovak. 03/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Informácie o tejto príručke
Sieťové pripojenie
Začíname
8
Obsah balenia
9
Popis zariadenia
11
Používanie karty SIM alebo USIM
a batérie
17
Používanie pamäťovej karty
19
Zapnutie a vypnutie zariadenia
20
Uzamknutie a odomknutie displeja
Používanie dotykového displeja
24
Usporiadanie domovskej obrazovky
29
Panely oznámení a rýchleho nastavenia
32
Mobilné dáta
43
Wi-Fi
45
Zdieľanie pripojenia
47
Internet
Pohyby a používanie funkcií
Základy
21
43
49
Pohyby a gestá
52
Bezdotyk. zobrazenie
52
Panel s nástrojmi
53
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
Prispôsobenie
54
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
Otváranie aplikácií
57
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
33
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
58
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
35
Zadávanie textu
62
Súkromný režim
37
Zachytenie obsahu obrazovky
63
Jednoduchý režim
38
Moje súbory
64
40
Šetrenie energie
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
42
Zobrazenie informácií o pomoci
65
Nastavenie kont
2
Obsah
Telefón
Funkcie zabezpečenia
66
Uskutočňovanie hovorov
105 Správa so žiadosťou o pomoc
69
Prijímanie hovorov
70
Možnosti počas hovorov
Užitočné aplikácie a funkcie
106 Detský režim
Kontakty
109 S Finder
72
Pridávanie kontaktov
110 Plánovač S
73
Správa kontaktov
113 S Health
116 S Voice
118 Hodiny
Správy a e-mail
76
Správy
79
E-mail
120 Kalkulačka
120 Poznámka
122 Hlasový záznamník
124 Dropbox
125 Flipboard
125 Smart Remote
Fotoaparát
82
Základné fotografovanie
84
Režimy snímania
89
Nastavenia fotoaparátu
127 Baterka
128 Lupa
128 Aplikácie Google
Pripojenie k iným
zariadeniam
Galéria
91
Zobrazenie fotografií alebo videí
93
Úprava fotografií alebo videí
97
Nastavenia galérie
131 Bluetooth
133 Wi-Fi Direct
135 Rýchlo pripojiť
137 Screen Mirroring
139 Aplikácia Mobile printing
Multimédiá
98
Hudba
101 Video
3
Obsah
Zariadenie a správca dát
182 Vypnúť všetky zvuky
182 Nastavenia titulkov
140 Aktualizácia zariadenia
183 Nastavenie vyváženia zvuku
141 Prenos súborov medzi zariadením a
počítačom
183 Mono zvuk
184 Doplnková ponuka
142 Zálohovanie a obnova údajov
186 Nastavenie možnosti ťuknutia a
oneskoreného podržania
143 Resetovanie dát
186 Ovládanie interakcií
Nastavenia
187 Prijímanie alebo ukončenie hovorov
144 Informácie o nastaveniach
144 Rýchle nastavenia
187 Správa nastavení zjednodušenia
ovládania
144 Sieťové pripojenia
189 Používanie ďalších užitočných funkcií
187 Použitie režimu jedného ťuknutia
148 Pripojenie a zdieľanie
149 Zvuk a zobrazenie
Riešenie problémov
152 Prispôsobenie
154 Pohyb
155 Používateľské a záložné
156 Systém
162 Aplikácie
Zjednodušenie ovládania
169 Informácie o zjednodušení ovládania
170 Používanie tlačidla Domov na otváranie
ponúk Zjednodušenie ovládania
170 Hlasová spätná väzba (TalkBack)
180 Zmena veľkosti písma
180 Zväčšovanie obrazovky
180 Nastavenie pripomenutí oznámení
181 Obrátenie farieb displeja
181 Nastavenie farieb
182 Nastavenie oznamovania blesku
4
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo
softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od
vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
5
Informácie o tejto príručke
Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
Ak do zariadenia vnikne voda alebo prach, zariadenie sa môže poškodiť. Dôkladne dodržiavajte
tieto pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a zachovala sa odolnosť zariadenia voči vode a
prachu.
• Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 1 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie ako
30 minút.
• Uistite sa, že zadný kryt je pevne zatvorený. V opačnom prípade nemusí poskytnúť ochranu
pred vodou a prachom.
• Neponárajte zariadenie pod vodu na dlhú dobu.
• Zariadenie nevystavujte silnému vodnému tlaku, ako sú napríklad tečúca voda z vodovodu,
morské vlny alebo vodopád.
• Neotvárajte kryty zariadenia, keď je zariadenie pod vodou alebo vo veľmi vlhkom prostredí,
napríklad na kúpalisku alebo v kúpeľni.
• Zadný kryt neotvárajte mokrými rukami a v prípade, keď je zariadenie mokré.
• Gumené tesnenie zadného krytu je dôležitý komponent zariadenia. Pri otváraní a zatváraní
zadného krytu dajte pozor, aby sa gumené tesnenie nepoškodilo. Dbajte aj na to, aby sa
na gumenom tesnení nenachádzali nečistoty, napríklad piesok alebo prach, aby nedošlo k
poškodeniu zariadenia.
• Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa
zariadenie namočí do inej kvapaliny ako voda, okamžite ho opláchnite vodou a
dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Nedodržanie pokynov týkajúcich sa
opláchnutia zariadenia vodou a následného vysušenia môže spôsobiť nefunkčnosť
zariadenia a poškodenie jeho povrchovej úpravy.
• Zadný kryt sa pri páde alebo náraze zariadenia môže uvoľniť. Dbajte na to, aby boli všetky
kryty správne zarovnané a pevne utesnené.
6
Informácie o tejto príručke
• Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón alebo reproduktor, zvuk
nemusí byť počas hovoru počuť zreteľne. Mikrofón a reproduktor vyčistite a osušte suchou
handričkou.
• Kvôli vodeodolnej konštrukcii môže zariadenie za určitých podmienok vibrovať. Vibrácie sú za
takýchto podmienok, napríklad pri príliš vysokej úrovni hlasitosti, normálne a neovplyvňujú
výkon zariadenia.
• Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, ak sa zariadenie používa vo
vode alebo v iných kvapalinách.
• Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých
okolností je odolné voči vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP67 podľa
predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytom
[kód IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 meter, po dobu 30 minút).
Napriek tejto klasifikácii zariadenie nie je za žiadnych okolností odolné voči poškodeniu
vodou.
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
7
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Batéria
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Niektoré príslušenstvo,
ako napríklad dokovacie zariadenia, nemusia mať rovnakú certifikáciu odolnosti proti
vode a prachu.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
8
Začíname
Popis zariadenia
Senzor vzdialenosti/svetla
Infračervené LED
Indikačná LED
Predný fotoaparát
Slúchadlo
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Spustené
aplikácie
Tlačidlo Späť
Mikrofón
Multifunkčný konektor
Konektor pre slúchadlá
Mikrofón
GPS anténa
Zadný fotoaparát
Tlačidlo hlasitosti
Blesk
Zadný kryt
Anténa NFC (na batérii)
Reproduktor
Vnútorná anténa
9
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Dvojitým stlačením tlačidla spustíte aplikáciu S Voice.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
10
Začíname
Používanie karty SIM alebo USIM a batérie
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných
telefonických služieb, a pribalenú batériu.
• So zariadením možno používať len karty microSIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Odstráňte zadný kryt.
Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.
11
Začíname
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
3 Vložte batériu.
2
1
12
Začíname
4 Znova nasaďte zadný kryt.
2
1
Zatlačiť
Zarovnať
• Uistite sa, že zadný kryt je pevne zatvorený.
• Spolu so zariadením používajte len zadné kryty a príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung.
Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vyberte batériu.
13
Začíname
3 Kartu SIM alebo USIM zatlačte prstom a potom ju vytiahnite.
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Batériu je možné nabíjať aj pri pripojení k
počítaču pomocou USB kábla.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
1 Do USB adaptéra elektrického napájania pripojte USB kábel.
14
Začíname
2 Pripojte USB kábel do multifunkčného konektora.
• Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Uistite sa, že zadný kryt je pevne zatvorený, aby sa do zariadenia nedostala voda a
prach. Cez otvorený alebo uvoľnený zadný kryt môže do zariadenia vniknúť voda a
prach a spôsobiť jeho poškodenie.
3 Zapojte napájací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
15
Začíname
4 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
16
Začíname
Používanie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
17
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ukladací priestor → Odobrať kartu SD.
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vytiahnite pamäťovú kartu.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V
opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, prípadne by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ukladací
priestor → Formátovať kartu SD → FORMÁTOVAŤ KARTU SD → VYMAZAŤ VŠETKO.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených v zariadení. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v
dôsledku činnosti používateľa.
18
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
19
Začíname
Uzamknutie a odomknutie displeja
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite
prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutého displeja.
Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
20
Základy
Používanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
• Na používanie dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
21
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
22
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
23
Základy
Usporiadanie domovskej obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky. Widgety sú malé aplikácie,
ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť domovskú obrazovku,
pozrite si časť Spravovanie domovskej obrazovky.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátory na obrazovke
Obľúbené aplikácie
24
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe.
25
Základy
Používanie obrazovky My Magazine
Na obrazovke My Magazine sa zobrazujú aktualizácie sociálnych sieti a správy, ktoré vás
zaujímajú.
Ak chcete zapnúť funkciu My Magazine, ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke
a podržte na nej prst. Potom ťuknite na položku Nast. domovskej obrazovky a začiarknite
možnosť My Magazine.
alebo posunutím doprava otvoríte položku My
Na domovskej obrazovke ťuknutím na položku
Magazine.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Obsah, ktorý chcete zobraziť, sa vyberá tak, že ťuknete na → Nastavenia, a potom vyberiete
kategórie, ktoré vás zaujímajú.
Ak chcete obsah aktualizovať automaticky po otvorení obrazovky My Magazine, postupne
ťuknite na položky → Nastavenia a potom označte možnosť Automaticky obnoviť pri
otvorení.
26
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik. Ak
chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky
v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť Spravovanie
obrazovky aplikácií.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Aplikácia
Indikátory na
obrazovke
27
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
28
Základy
Ikona
Význam
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Panely oznámení a rýchleho nastavenia
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
29
Základy
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie položky Nastavenia.
Aktivovať alebo deaktivovať
možnosti. Ťuknutím na tlačidlo a
jeho podržaním zobrazíte
podrobnejšie nastavenia.
Zobraziť všetky tlačidlá rýchlych
nastavení.
Nastavenie jasu.
Spustite aplikáciu S Finder.
Spustenie aplikácie Rýchlo
pripojiť.
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne úkony.
Vymazať všetky oznámenia.
Nastavenie jasu
Ak chcete, aby zariadenie nastavovalo jas automaticky, zaškrtnite Automatický. Manuálne sa jas
upravuje potiahnutím pruhu nastavenia jasu doľava alebo doprava.
Keď je úroveň nabitia batérie nízka, pruh nastavenia jasu zmizne z panela oznámení.
Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel rýchlych nastavení na paneli oznámení, ťuknite na
, ťuknite a podržte položku a potom ju presuňte na iné miesto.
30
→
Základy
Používanie panela rýchleho nastavenia
Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Ak chcete aktivovať
alebo deaktivovať viac funkcií, otvorte panel rýchlych nastavení.
Ak chcete otvoriť panel rýchleho nastavenia, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol.
Alebo na paneli oznámení ťuknite na položku . Ak chcete panel rýchleho nastavenia zavrieť,
potiahnite riadok zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
Príslušné možnosti aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na ne. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte
ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
• Wi-Fi: Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
• GPS: Ďalšie informácie nájdete v časti GPS.
• Zvuk / Vibrovať / Stlmiť: Vyberte režim zvuku.
• Rotácia obrazu: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Bluetooth: Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
• Mobilné dáta: Ďalšie informácie nájdete v časti Spotreba dát alebo Mobilné siete.
• Extrémne šetrenie: Ďalšie informácie nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
• Panel nástrojov: Ďalšie informácie nájdete v časti Panel s nástrojmi.
31
Základy
• Pr. bod Wi-Fi: Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie pripojenia.
• Screen Mirroring: Ďalšie informácie nájdete v časti Screen Mirroring.
• NFC: Ďalšie informácie nájdete v časti NFC.
• Synchron.: Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie automaticky zosynchronizuje aplikácie, ako
napríklad kalendár alebo e-mail.
• Intel. zap.obr.: Keď aktivujete túto funkciu, displej zostane zapnutý tak dlho, ako sa naň
pozeráte.
• Šetren. energie: Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie energie.
• Nerušiť: Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie stlmí zvuky oznámení okrem povolených
výnimiek.
• Letový režim: Ďalšie informácie nájdete v časti Letový režim.
• Súkromný režim: Ďalšie informácie nájdete v časti Súkromný režim.
• Citlivosť na dotyk: Ďalšie informácie nájdete v časti Zvýšenie citlivosti dotykového displeja.
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.
a vyberte okno
Zatvorenie aplikácie
→
Postupne ťuknite na položky
a potom ťuknutím na položku UKONČIŤ vedľa aplikácie
danú aplikáciu zavrite. Ak chcete zavrieť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku UKONČIŤ
→ .
VŠETKO. Prípadne ťuknite na
32
Základy
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
tlačidlo s cenou aplikácie.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na vyhľadávacie pole a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
33
Základy
Preberanie navrhovaných aplikácií
Môžete si pozrieť a prevziať aplikácie určené pre zariadenie Galaxy.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → GALAXY Essentials. Alebo na domovskej
obrazovke ťuknite na widget GALAXY Essentials a potom ťuknite na položku
vedľa aplikácie.
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky →
Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa zobrazí ikona .
Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ.
Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
→ Stiahnuté aplikácie → → Odinštalovať. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Správca aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku
ODINŠTALOVAŤ.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Zobraziť deaktivované aplikácie, vyberte
aplikácie a potom ťuknite na položku HOTOVO. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Správca aplikácií, prejdite na položku ZAKÁZANÉ, vyberte aplikáciu a
potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
• Skrytie aplikácií: Aplikácie sa kryjú len na obrazovke aplikácií. Skryté aplikácie môžete
naďalej používať.
• Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
• Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
34
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena nastavení klávesnice.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Prechod na ďalší riadok.
Zadanie číslic a interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Vyberte vstupné jazyky a potom vyberte jazyky, ktoré chcete
Postupne ťuknite na položky
používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť posunutím tlačidla
medzerníka doľava alebo doprava.
35
Základy
Zmena rozloženia klávesnice
Ťuknite na položku
má použiť.
, v časti Jazyky vstupu a potom vyberte usporiadanie klávesnice, ktoré sa
Na Klávesnica 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.
Používanie ďalších funkcií klávesnice
Na položke
podržte ťuknutie a použite nasledovné funkcie. V závislosti od naposledy použitej
funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Spustiť alebo pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
Otvoriť klávesnicu.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zmena nastavení klávesnice.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
36
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
vše... vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku → Prilepiť.
Ak chcete vložiť vopred skopírovaný text, ťuknite na položku
→ Schránka a vyberte text.
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. Snímka sa uloží do priečinka Galéria
→
→ Album → Screenshots. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať
ho s inými používateľmi.
Na zachytenie snímky obrazovky môžete tiež použiť iné metódy. Ďalšie informácie nájdete v časti
Snímať potiahnutím dlane.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
37
Základy
Moje súbory
O mojich súboroch
Pomocou tejto aplikácie získate prístup k súborom uloženým v zariadení alebo na inom mieste,
ako napríklad služby ukladacieho priestoru Cloud.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Vyhľadávanie súborov alebo
priečinkov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobraziť súbory poľa kategórií.
Zobraziť históriu prevzatých
položiek.
Zobraziť súbory uložené v
zariadení.
Zobrazenie súborov uložených v
cloudových službách.
Ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:
• Pridať odkaz: Pridanie skratky k priečinku na hlavnej obrazovke Moje súbory.
• Pridať server FTP: Pridanie skratky k serveru FTP na hlavnej obrazovke Moje súbory.
• Hľadať blízke zariadenia: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
• Nastavenia: Zmena nastavení správcu súborov.
38
Základy
Zobrazenie súborov
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť. Ak chcete z adresára vyjsť o úroveň vyššie, ťuknite na
Na hlavnú obrazovku Moje súbory sa vrátite ťuknutím na .
.
Vyberte priečinok, ťuknite na položku a potom použite nasledujúce možnosti:
• Vybrať: Ak chcete používať možnosti, vyberte súbory alebo priečinky.
• Odstrániť: Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• Vytvoriť priečinok: Vytvorenie priečinka.
• Zobr. ako: Zmena režimu zobrazenia.
• Usporiadať podľa: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
• Pridať odkaz: Pridanie skratky k priečinku na hlavnej obrazovke Moje súbory alebo k
domovskej obrazovke.
• Nastavenia: Zmena nastavení správcu súborov.
Ťuknite na súbor alebo priečinok a podržte ho a potom použite nasledujúce možnosti:
• : Zdieľanie súborov s inými používateľmi.
• : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
• → Presunúť: Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• → Kopírovať: Kopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
• → Premenovať: Premenovanie súboru alebo priečinka.
• → Pridať odkaz: Pridanie skratky k priečinku na hlavnej obrazovke Moje súbory alebo k
domovskej obrazovke.
• → Komprimovať: Komprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru typu zip.
• → Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.
39
Základy
Šetrenie energie
Režim šetrenia energie
Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Šetrenie energie →
Režim šetrenia energie, a potom ťuknutím na prepínač Režim šetrenia energie aktivujte tento
režim. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Šetren. energie ju
aktivujete.
Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:
• Obmedziť dáta na pozadí: Zabrániť aplikáciám spusteným na pozadí používať pripojenie k
mobilným dátam.
• Obmedziť výkon: Obmedziť rôzne možnosti, ako napríklad vypnutie podsvietenia tlačidiel
Naposledy spustené aplikácie a Späť.
• Režim odtieňov sivej: Farby na displeji zobraziť v odtieňoch sivej.
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť životnosť batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
40
Základy
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Šetrenie energie → Režim
extrémneho šetrenia energie, a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač Režim extrémneho
šetrenia energie. Poprípade, otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu Extrémne
šetrenie ju aktivujete.
Prístup k ďalším možnostiam.
Uskutočnenie hovoru.
Odoslanie správy.
Prehľadávať Internet.
Pridať viac aplikácií na používanie.
Zostávajúca kapacita batérie
Maximálna odhadovaná
pohotovostná doba
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu, postupne ťuknite na položky →
Odstrániť, vyberte aplikáciu s
a potom ťuknite na tlačidlo OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie
alebo zvuk, postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky →
Vyp. režim extr. šetr. energie.
Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa
zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia
a prevádzkových podmienok.
41
Základy
Zobrazenie informácií o pomoci
Ak chcete zobraziť informácie pomocníka o tom, ako používať zariadenie a aplikácie, na obrazovke
aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Pomocník.
Ak chcete zobraziť informácie pomocníka pre aplikáciu, ktorú práve používate, ťuknite na položky
→ Pomocník.
Niektoré aplikácie nemusia obsahovať informácie pomocníka.
42
Sieťové pripojenie
Mobilné dáta
Pripojenie zariadenia k mobilnej sieti vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne
súbory s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Spotreba dát.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Spotreba dát a potom
začiarknite možnosť Mobilné dáta. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na
funkciu Mobilné dáta ju aktivujete.
Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Wi-Fi.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi, a potom ťuknutím
na prepínač Wi-Fi aktivujte túto funkciu.
2 Vyberte sieť zo zoznamu nájdených sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou
zámku.
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej
automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.
43
Sieťové pripojenie
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Aktivácia bodu s heslom pre sieť Wi-Fi
Bod s heslom pre sieť Wi-Fi umožňuje zariadeniu vyhľadávať a pripájať sa k certifikovaným sieťam
Wi-Fi. Funkciu Bod s heslom možno použiť na pripájanie k verejným sieťam Wi-Fi, ktoré podporujú
automatické overenie. Keď sa presuniete na iné miesto, funkcia vyhľadá inú certifikovanú sieť Wi-Fi
a pripojí sa k nej.
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.
Postupne ťuknite na položky → Pokročilé a potom zaškrtnite Passpoint.
Zabudnúť na siete Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
ZABUDNÚŤ.
Používanie funkcie inteligentného prepínača sietí
Vďaka tejto funkcii môžete udržiavať stabilné sieťové pripojenie pri prehľadávaní webových
stránok, preberaní obsahu a ďalších činnostiach.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi a potom označte
možnosť Inteligentné prepínanie sietí. Zariadenie automaticky prepne zo siete Wi-Fi na mobilnú
sieť, keď je signál aktuálnej siete Wi-Fi slabý alebo nestabilný. Keď signál siete Wi-Fi zosilnie,
zariadenie prepne z mobilnej siete späť na sieť Wi-Fi.
44
Sieťové pripojenie
Zdieľanie pripojenia
Informácie o zdieľaní pripojenia a mobilných prístupových
bodoch
Táto funkcia slúži na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s počítačmi a
inými zariadeniami, ak internetové pripojenie nie je k dispozícii. Spojenia sa môžu vykonať
prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia →
Mobilný prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač Mobilný prístupový bod zapnite túto funkciu.
• V stavovom riadku sa zobrazí
zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v
• Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, ťuknite na položku →
Konfigurovať mobilný prístupový bod a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte
heslo a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
45
Sieťové pripojenie
Použitie zdieľania pripojenia cez USB
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom kábla
USB.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia.
2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
3 Označte možnosť Zdieľanie pripojenia USB.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí
.
4 V počítači použite mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Použitie zdieľania pripojenia cez Bluetooth
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom
pripojenia Bluetooth. Presvedčite sa, že počítač, ku ktorému sa pripájate, podporuje funkciu
Bluetooth.
1 Spárujte zariadenie s druhým zariadením prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Ďalšie
informácie nájdete v časti Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth.
2 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia.
3 Označte možnosť Zdieľanie pripojenia Bluetooth.
4 V pripojenom zariadení otvorte obrazovku nastavení Bluetooth, ťuknite na položku →
Prístup na internet.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí
.
5 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení.
46
Sieťové pripojenie
Internet
Prezeranie webových stránok
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK. Ak chcete internet
prehľadávať hlasom, ťuknite na
.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Prístup k ďalším možnostiam.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Otvoriť domovskú stránku.
Zobrazte svoje záložky, uložené
stránky a najnovšiu históriu
pripojenia k internetu.
Prechod na skôr navštívenú
stránku.
Otvoriť ďalšie okná.
47
Sieťové pripojenie
Nastavenie domovskej stránky
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Domovská stránka, a vyberte si jednu z
nasledujúcich možností:
• Rýchly prístup: Nastaviť zoznam rýchleho prístupu ako domovskú stránku.
• Aktuálna stránka: Nastaviť aktuálnu webovú stránku ako vašu domovskú stránku.
• Najnavštev. web. lokality: Nastaviť zoznam najviac navštevovaných webových stránok ako
vašu domovskú stránku.
• Iná web. stránka: Nastaviť predvolenú webovú stránku ako vašu domovskú stránku.
Ak chcete otvoriť domovskú stránku a webová stránka je zobrazená, ťuknite na položku Domov.
Spravovanie zoznamu rýchleho prístupu
Často navštevované webové stránky môžete pridať do zoznamu rýchleho prístupu, vďaka čomu
ich môžete rýchlo otvoriť.
Ak chcete pridať webovú stránku do zoznamu rýchleho prístupu, otvorte webovú stránku, ktorú
chcete pridať. Potom ťuknite na položky ĎALŠIE → Pridať k položkám s rýchlym prístupom.
Ak chcete odstrániť webovú stránku zo zoznamu rýchleho prístupu, ťuknite na ikonu webovej
→ HOTOVO.
stránky, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju. Potom ťuknite na položky
Správa histórie webových stránok
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok,
postupne ťuknite na položku Záložky → HISTÓRIA.
Ak chcete odstrániť webové stránky, ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť alebo Vymazať
históriu.
48
Pohyby a používanie funkcií
Pohyby a gestá
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Priamy hovor
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyby a gestá →
Priamy hovor a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Priamy hovor.
Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe,
priložte si zariadenie k uchu.
49
Pohyby a používanie funkcií
Inteligentné upozorňovanie
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyby a gestá
→ Inteligentné upozorňovanie a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Inteligentné
upozorňovanie.
Ak ste zmeškali hovory alebo nové správy, zariadenie zavibruje, keď ho zodvihnete.
Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je
položené na rovnom povrchu.
Stlmenie/pozastav.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyby a gestá →
Stlmenie/pozastav. a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Stlmenie/pozastav.
Položenie dlane na obrazovku
Ak chcete stlmiť prichádzajúce hovory alebo výstrahy alebo pozastaviť prehrávanie médií, zakryte
displej dlaňou.
50
Pohyby a používanie funkcií
Prevrátenie zariadenia
Ak chcete stlmiť prichádzajúce hovory alebo výstrahy alebo pozastaviť prehrávanie médií,
zariadenie obráťte.
Snímať potiahnutím dlane
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pohyby a gestá → Snímať
potiahnutím dlane, potom ťuknutím na prepínač Snímať potiahnutím dlane aktivujte túto
funkciu.
Bok ruky položte na obrazovku a prejdite ňou po obrazovke sprava doľava alebo naopak,
→ Album
čím zaznamenáte snímku obrazovky. Snímka sa uloží do priečinka Galéria →
→ Screenshots. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými
používateľmi.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
51
Pohyby a používanie funkcií
Bezdotyk. zobrazenie
Podržaním prsta nad položkou alebo obrazovkou sa zobrazí náhľad obsahu alebo informácie v
automaticky otváranom okne.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bezdotyk. zobrazenie, a
potom ťuknutím na prepínač Bezdotyk. zobrazenie aktivujte tento režim.
Panel s nástrojmi
V priebehu používania iných aplikácií môžete z panela nástrojov jednoducho spúšťať rôzne ďalšie
aplikácie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Panel s nástrojmi, a potom
ťuknutím na prepínač Panel s nástrojmi aktivujte túto funkciu. Alebo otvorte panel rýchleho
nastavenia a ťuknutím na položku Panel nástrojov ho aktivujete. Na obrazovke sa zobrazí .
Ak chcete spustiť aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete panel nástrojov presunúť, ťuknite na položku
a presuňte ju na iné miesto.
Ak chcete zmeniť aplikácie na paneli nástrojov, ťuknite na položku
presuňte na položku Upraviť.
Ak chcete skryť panel nástrojov, ťuknite na položku
Odstrániť.
52
, podržte ju a potom ju
, podržte ju a potom ju presuňte na položku
Pohyby a používanie funkcií
Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
Túto funkciu môžete používať na ovládanie displeja pri nosení rukavíc.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie a potom označte
možnosť Zvýšiť citlivosť na dotyk. Prípadne otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na
funkciu Citlivosť na dotyk ju aktivujete.
• Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy
materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
• Lepšie výsledky dosiahnete, ak na displej ťuknete rukou silnejšie.
• Táto funkcia nemusí pracovať správne pri používaní doplnku S View.
53
Prispôsobenie
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
Spravovanie domovskej obrazovky
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Widgety, ťuknite na
widget a podržte ho a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.
Presúvanie a odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Okrem toho môžete presunúť najčastejšie používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju potiahnite na položku
Odstrániť, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie priečinka
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju na položku Vytvoriť
priečinok, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku HOTOVO.
54
Prispôsobenie
Spravovanie priečinkov
Ak chcete priečinok premenovať, vyberte priečinok a potom ťuknite na názov existujúceho
priečinka. Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na tlačidlo Hot.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na položku , a potom vyberte
príslušnú farbu.
Ak chcete do priečinka presunúť viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do
priečinka.
Ak chcete aplikáciu presunúť z priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a
presuňte ju na nové miesto.
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Spravovanie obrazovky aplikácií
Zmena režimu zobrazenia
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Zobraziť ako a vyberte spôsob
usporiadania.
Skrytie aplikácií
Ak nechcete, aby sa na obrazovke aplikácií zobrazovali určité aplikácie, môžete ich skryť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Skryť aplikácie, vyberte aplikácie a potom ťuknite
na položku HOTOVO.
Ak chcete zobraziť skryté aplikácie, ťuknite na položky → Zobraziť skryté aplikácie, vyberte
aplikácie a potom ťuknite na položku HOTOVO.
55
Prispôsobenie
Presúvanie položiek
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Upraviť. Ťuknite na položku, podržte ju a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na nový panel, potiahnite ju na položku Vytvoriť stránku, ktorá sa
zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytváranie priečinkov
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
→ Vytvoriť priečinok. Prípadne ťuknite na →
Upraviť, na aplikácii podržte ťuknutie a potom ju potiahnite na položku Vytvoriť priečinok,
ktorý sa zobrazí na vrchu obrazovky.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku HOTOVO.
Spravovanie priečinkov
Ak chcete priečinok premenovať, vyberte priečinok a potom ťuknite na názov existujúceho
priečinka. Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na tlačidlo Hot.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na položku , a potom vyberte
príslušnú farbu.
Ak chcete do priečinka presunúť viac aplikácií, postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite
na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do priečinka.
Ak chcete aplikáciu presunúť z priečinka, postupne ťuknite na položky → Upraviť, vyberte
priečinok, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do panela s aplikáciami.
56
Prispôsobenie
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky
alebo uzamknutej obrazovky.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a potom ťuknite na
položku Tapety. Alebo na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Pozadie.
2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky,
ťuknite na možnosť Z aplik. Galéria.
4 Ťuknite na možnosť NASTAVIŤ AKO POZADIE alebo HOTOVO.
Zmena zvonení
Zmena zvonení prichádzajúcich hovorov a upozornení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zvuky a oznámenia.
Zvonenie prichádzajúceho hovoru nastavíte tak, že ťuknete na položku Zvonenia, zvolíte zvonenie
a potom ťuknete na tlačidlo OK. Ak chcete ako zvonenie použiť skladbu uloženú v zariadení alebo
v konte, ťuknite na položku PRIDAŤ.
Zvonenie upozornenia nastavíte tak, že ťuknete na položku Vyzváňací tón oznámenia, zvolíte
zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo OK.
57
Prispôsobenie
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim
osobným údajom.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutá obrazovka →
Uzamknutie obrazovky a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód
odomknutia pri každom odomykaní.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Vzor
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
PIN
Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným
zadaním.
Heslo
Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom
heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.
Odtlačok prsta
Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Ďalšie informácie nájdete v časti
Skener odtlačkov.
58
Prispôsobenie
Skener odtlačkov
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Presvedčite sa, že tlačidlo
Domov nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a
náramky.
• Ochranné prvky obrazovky dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v
rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte
ochranné prvky obrazovky.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• Prst neťahajte ani príliš rýchlo, ani príliš pomaly. Prst ťahajte primeranou rýchlosťou, aby ho
zariadenie dokázalo rozpoznať.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Skener odtlačkov → Správca
odtlačkov prstov.
2 Ak registrujete viacero odtlačkov prstov, zobrazí sa kontextové okno pre rozpoznávanie
odtlačkov prstov. Naskenujte si zaregistrované odtlačky prstov na zariadení a ťuknite na
položku .
59
Prispôsobenie
3 Položte svoj prst na oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov v strede spodnej oblasti obrazovky.
4 Ťuknite na obrazovku v oblasti pre odtlačky prstov, podržte prst a potom potiahnite dole cez
tlačidlo Domov.
Túto operáciu zopakujte s tým istým prstom, kým odtlačok prsta nebude zaregistrovaný.
Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov
rozpoznať nemusí.
5 Ťuknutím na položku HOTOVO dokončite skenovanie vášho odtlačku prsta. Alebo ťuknutím
na položku REGISTRÁCIA zaregistrujte váš odtlačok prsta na použitie, keď zariadenie držíte
jednou rukou.
6 Ak sa zobrazí kontextové okno s požiadavkou na zadanie hesla, zadajte alternatívne heslo
a ťuknite na položku POKRAČOVAŤ, alternatívne heslo kvôli overeniu zadajte znovu a
potom ťuknite na tlačidlo OK. Namiesto skenovania vašich odtlačkov prstov môžete použiť
alternatívne heslo.
7 Ak sa zobrazí kontextové okno uzamknutia odtlačkov prstov, ťuknite na položku OK. Odtlačky
svojich prstov môžete použiť na odomknutie obrazovky.
Správa registrovaných odtlačkov prstov
Vaše zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť alebo premenovať.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Skener odtlačkov → Správca
odtlačkov prstov.
Ak chcete odtlačky prstov odstrániť, ťuknite na možnosť → Zrušiť registráciu, vyberte odtlačky
prstov a ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete odtlačok prsta premenovať, ťuknite na odtlačok prsta a podržte ho, ťuknite na položku
, zadajte nový názov a potom ťuknite na položku OK.
60
Prispôsobenie
Zmena alternatívneho hesla
Heslo, ktoré používate ako alternatívne, môžete zmeniť na skenovanie vašich odtlačkov prstov.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Skener odtlačkov → Zmeniť
záložné heslo.
2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku
3 Zadajte nové heslo a ťuknite na POKRAČOVAŤ.
4 Zadajte heslo znovu a ťuknite na tlačidlo OK.
.
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku môžete odomknúť pomocou zaregistrovaných odtlačkov prstov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Skener odtlačkov →
Uzamknutie obrazovky → Odtlačok prsta. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zamknutá obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Odtlačok prsta.
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu z lokality Galaxy Apps.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Skener odtlačkov → Overiť
konto Samsung, a potom ťuknutím na prepínač Overiť konto Samsung aktivujte túto funkciu.
Zadajte heslo na vaše konto Samsung a ťuknite na položku POTVRDIŤ.
61
Prispôsobenie
Súkromný režim
Informácie o súkromnom režime
Tento režim slúži na to, aby sa cudzím osobám znemožnil prístup ku konkrétnemu obsahu, ako
sú obrázky a dokumenty uložené v zariadení. Môžete uložiť obsah na konkrétne umiestnenie a
potom deaktivovať súkromný režim, čím bezpečne skryjete položky.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromný režim, a
potom ťuknutím na prepínač Súkromný režim aktivujte tento režim. Poprípade otvorte panel
rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Súkromný režim ho aktivujete.
Ak súkromný režim aktivujete po prvýkrát, nastavte odblokovací kód a záložný PIN.
2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.
Keď je režim aktivovaný, v hornej časti obrazovky sa zobrazí
.
3 Ak chcete vybrať položky, ktoré chcete skryť, ťuknite na položky v zozname, ktoré chcete
vybrať, podržte na nich prst, a potom ťuknite na možnosť → Premiestniť do priečinka
Súkromné, alebo ťuknite na možnosti Presunúť → Súkromné → PRESUNÚŤ SEM.
Na položkách, ktoré sa presunú do súkromného režimu, sa zobrazí
.
4 Po výbere položiek, ktoré chcete skryť, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia
→ Súkromný režim a potom túto možnosť vypnite ťuknutím na prepínač Súkromný režim.
Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Súkromný režim ho
deaktivujete.
Vybrané položky zmiznú z obrazovky.
Pred deaktiváciou súkromného režimu sa ubezpečte, že sú všetky súbory správne uložené
alebo presunuté.
62
Prispôsobenie
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, je možné vidieť len ukryté položky.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromný režim, a
potom ťuknutím na prepínač Súkromný režim aktivujte tento režim. Poprípade otvorte panel
rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku Súkromný režim ho aktivujete.
2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.
3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory → Súkromné.
Všetky položky presunuté do súkromného režimu sa zobrazia na obrazovke.
Jednoduchý režim
Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho
usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke. K dispozícii máte prístup k najobľúbenejším
aplikáciám a najčastejšie používaným nastaveniam a môžete pridávať odkazy na svoje obľúbené
kontakty.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Jednoduchý režim →
Jednoduchý režim, vyberte aplikácie, na ktoré sa má použiť jednoduchšie rozloženie, a potom
ťuknite na položku HOTOVO.
Do štandardného režimu sa vrátite tak, že na domovskej obrazovke ťuknete na Jednoduché
nastavenia → Jednoduchý režim → Štandardný režim → HOTOVO.
Spravovanie klávesových skratiek
Ak chcete k aplikácii na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, posuňte doľava, ťuknite na
možnosť
a potom vyberte aplikáciu.
Ak chcete ku kontaktu na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, posuňte doprava a
ťuknite na možnosť .
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť klávesovú skratku, ťuknite na položky → Upraviť, a
pomocou
vyberte aplikáciu alebo kontakt.
63
Prispôsobenie
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Používanie záložných kont
Záložné súbory s údajmi môžete preniesť zo svojho predošlého zariadenia do nového zariadenia
pomocou konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova
údajov.
Používanie aplikácie Samsung Smart Switch
Súbory s údajmi môžete z predošlého zariadenia preniesť pomocou aplikácie Smart Switch (pre
mobilné zariadenia a počítače) do nového zariadenia. Pre viac informácií navštívte internetovú
stránku www.samsung.com/smartswitch.
V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart
Switch.
Použitie aplikácie Smart Switch Mobile
Táto aplikácia umožňuje preniesť súbory s údajmi z predošlého zariadenia iPhone alebo Android
do nového zariadenia. Aplikáciu možno prevziať z lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod
Play.
1 Na displeji zaradenia ťuknite na aplikáciu Smart Switch.
2 Na displeji zariadenia vyberte možnosť v závislosti od typu predchádzajúceho zariadenia a
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak predchádzajúce zariadenie je zariadenie Android, v tomto zariadení musí byť nainštalovaná
aplikácia Smart Switch Mobile. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Použitie aplikácie Smart Switch na počítačoch
Pomocou tejto funkcie môžete importovať záložné súbory svojich údajov z počítača do
zariadenia (z vybraných mobilných zariadení výrobcu). Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality
www.samsung.com/smartswitch.
1 Zálohovanie údajov z predošlého zariadenia do počítača. Ďalšie informácie si vyžiadajte od
výrobcu zariadenia.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
64
Prispôsobenie
3 Pomocou USB kábla pripojte svoje súčasné zariadenie k počítaču.
4 V počítači kliknite na výrobcu predošlého zariadenia a preneste záložné súbory s údajmi do
svojho zariadenia podľa zobrazených pokynov.
Používanie aplikácie Samsung Kies
Záložný súbor s údajmi importujte z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies, čím obnovíte
údaje vo svojom zariadení. Pomocou aplikácie Samsung Kies môžete údaje zálohovať aj do
počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies.
Nastavenie kont
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto a
vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a označte položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá, vyberte konto a potom
ťuknite na položky → Odstrániť konto.
65
Telefón
Uskutočňovanie hovorov
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku Klávesnica, zadajte telefónne číslo a potom ťuknutím na položku
uskutočnite hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
uskutočnite videohovor.
Volať môžete aj na telefónne čísla uvedené v zoznamoch Denníky, Obľúbené a Kontakty.
Zobrazenie denníkov hovorov a
správ.
Zobrazenie obľúbených kontaktov.
Zadajte číslo pomocou klávesnice.
Zobrazenie zoznamu kontaktov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
66
Telefón
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ťuknite na položku Denníky alebo Kontakty a presunutím telefónneho čísla doprava uskutočnite
hovor.
Ak chcete deaktivovať hovor pomocou funkcie potiahnutia ikony doprava, postupne ťuknite na
položky → Nastavenia → Kontakty a potom zrušte výber položky Telef./odosl. správy potiah.
prsta.
Uskutočňovanie hovorov pomocou zoznamu obľúbených
Kontaktom, s ktorými komunikujete často, môžete jednoducho zavolať tak, že ich pridáte do
zoznamu obľúbených kontaktov.
Ak chcete pridať kontakty do zoznamu obľúbených kontaktov, ťuknite na položku Kontakty,
vyberte kontakt a ťuknite na položku .
Ak chcete zavolať obľúbenému kontaktu, ťuknite na položku Obľúbené a vyberte kontakt.
67
Telefón
Návrh čísla
Ťuknite na položku Klávesnica.
Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a
uskutočnite hovor.
Čísla rýchlej voľby
Ťuknite na položku Klávesnica.
Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete na príslušné číslo a podržíte ho.
Ak chcete priradiť kontakt na číslo rýchlej voľby, na klávesnici ťuknite na dostupné číslo rýchlej
voľby a podržte na ňom prst, ťuknite na tlačidlo OK a potom vyberte kontakt. Alebo ťuknite na
Kontakty → → Rýchla voľba, zvoľte číslo a potom vyberte kontakt.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na položku Klávesnica.
Ťuknite na tlačidlo 0 a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové
číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .
Ak chcete zablokovať odchádzajúce hovory, postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Hovor → Ďalšie nastavenia → Blokovanie hovorov. Potom vyberte typ hovorov a zrušte
označenie položky Medzinárodné hovory.
68
Telefón
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak sa počas používania aplikácie zobrazí prekrývacie okno s oznámením o prichádzajúcom hovore,
v kontextovom okne ťuknite na možnosť PRIJAŤ.
Keď je aktivovaná služba čakania na hovor, môže sa prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa
prvý hovor podrží.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak sa počas používania aplikácie zobrazí prekrývacie okno s oznámením o prichádzajúcom hovore,
v kontextovom okne ťuknite na možnosť ODMIETNUŤ.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o odmietnutí, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Telefón → → Nastavenia → Hovor → Odmietnutie hovoru → Správy pri odmietnutí → .
Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel
1 Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku → Nastavenia → Hovor → Odmietnutie hovoru → Režim
automatického odmietnutia → Autom. odmietané čísla.
3 Ťuknite na položku Zoznam automatického odmietnutia →
, zadajte číslo a potom
priraďte kategóriu.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí
. Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných
hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na Telefón → Denníky
a zobrazia sa zmeškané hovory.
69
Telefón
Možnosti počas hovorov
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
• Pr. hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• → Podržať: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na
položku Pokračovať v hovore.
• → Kontakty: Otvorenie zoznamu kontaktov.
• → Poznámka: Zadanie poznámky.
• → Správy: Odoslanie správy.
• → Prispôsobiť zvuk hovoru: Výber alebo prispôsobenie kvality zvuku počas hovoru pri
pripojení náhlavnej súpravy.
• → Nastavenia: Zmena nastavení hovoru.
Ak počas hovoru spustíte aplikácie, zobrazí sa kontextové okno pre obrazovku hovoru ( ). V
telefonáte môžete pokračovať a zároveň používať aplikáciu.
Ak chcete kontextové okno presunúť, potiahnite ho na iné miesto.
Ak chcete kontextové okno odstrániť, ťuknite na toto okno a podržte na ňom prst a potom ťuknite
na tlačidlo OK.
Na obrazovku hovoru sa dostanete ťuknutím na kontextové okno.
70
Telefón
Počas videohovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• → Skryť: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
• → Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
• → Zachytiť obrázok: Zachytenie obrazu druhej strany.
• → Nahrať video: Zaznamenanie videa obrazu druhého používateľa.
• → Poznámka: Zadanie poznámky.
• → Správy: Odoslanie správy.
• → Klávesnica: Otvorenie klávesnice.
• → Vypnúť reproduktor / Zapnúť reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora.
Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie
držte ďalej od uší.
• → Prepnúť na náhlavnú súpravu: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je
pripojená k zariadeniu.
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
71
Kontakty
Pridávanie kontaktov
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení
Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v
časti Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Klávesnica zadajte číslo a ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
72
Kontakty
Správa kontaktov
Úprava kontaktu
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť a potom ťuknite na položku .
3 Upravte kontaktné informácie alebo ak chcete pridať ďalšie kontaktné informácie, ťuknite na
položku PRIDAŤ ĎALŠIE POLE.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Odstránenie kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku → Odstrániť.
Zdieľanie kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na položku → Zdieľať vizitku a vyberte spôsob
zdieľania.
73
Kontakty
Správa skupín
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
Ťuknite na položku
.
Vytvorenie novej skupiny
Ťuknite na položku
, zadajte názov skupiny a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Pridanie kontaktov do skupiny
Vyberte skupinu a ťuknite na položku
na položku HOTOVO.
. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať a potom ťuknite
Odstraňovanie skupín
Postupne ťuknite na položky → Odstr. skupinu, vyberte skupiny pridané používateľom a potom
ťuknite na položku .
Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny
Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky → Odoslať správu alebo e-mail → Správa
alebo E-mail, vyberte členov, ťuknite na položku HOTOVO, zadajte správu a potom ťuknite na
tlačidlo Odoslať.
Zlúčenie kontaktov s kontami
Kontakty uložené vo vašom zariadení zlúčte so svojimi kontami.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
Ťuknite na položku → Premiestniť kontakty zo zariadenia do → Google alebo Samsung
account.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Kontakty môžete importovať zo služieb ukladacieho priestoru do zariadenia alebo ich exportovať
zo zariadenia do služieb ukladacieho priestoru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Kontakty → Importovať/exportovať
kontakty a vyberte možnosť importovania alebo exportovania.
74
Kontakty
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
Pridávanie skratiek kontaktov na domovskú obrazovku
Na domovskú obrazovku môžete pridať odkazy na kontakty, s ktorými často komunikujete.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Vyberte kontakt.
3 Ťuknite na položky → Pridať odkaz na domovskú obrazovku.
75
Správy a e-mail
Správy
Odosielanie správ
Odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku .
3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zadanie príjemcov.
Výber kontaktov zo zoznamu
kontaktov.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
Zadanie správy.
4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku
76
.
Správy a e-mail
Počas vytvárania správy ťuknite na položku a použite jednu z nasledujúcich možností:
• Rýchle odpovede: Výber šablóny správy a zadanie správy.
• Vložiť smajlika: Zadanie emotikon.
• Pridať predmet: Zadať predmet.
• Pridať snímku: Pridanie snímky správy.
• Naplánovať správu: Nastavenie daného času a dátumu, kedy sa má správa odoslať.
• Vyradiť: Zrušenie vytvárania správy.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma textu v textovom poli.
Odosielanie naplánovaných správ
Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → Naplánovať správu. Nastavte čas a
dátum a ťuknite na položku NASTAVIŤ.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Správy môžu byť odoslané
v nesprávnom čase, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Pridanie kontaktov do zoznamu priorít
Nastavenie kontaktov, s ktorými často komunikuje, ako prioritných kontaktov. Odosielajte
kontaktom správy výberom ikony kontaktu z časti nad zoznamom správ.
Ťuknite na položku Ťuknutím môžete pridať prioritných odosielateľov. → DORUČENÉ alebo
TEL.ZOZ, vyberte kontakty, ktoré sa majú pridať a potom ťuknite na položku HOTOVO. Ak chcete
pridať ďalšie kontakty, ťuknite na položku .
Kontakty z prioritného zoznamu odstránite tak, že na kontakt ťuknete a podržíte na ňom prst,
ťuknete na položku
pri každom kontakte a nakoniec ťuknete na položku HOTOVO.
77
Správy a e-mail
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu. Vybratím kontaktu zobrazíte správy
od danej osoby.
Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ.
Počas zobrazenia správy ťuknite na položku a použite jednu z nasledujúcich možností:
• Videohovor: Uskutočnenie videohovoru s kontaktom.
• Zobraziť kontakty: Zobrazenie informácií o kontakte.
• Pridať do kontaktov: Pridanie kontaktu do zoznamu kontaktov.
• Pridať príjemcu: Pridanie príjemcov, ktorým sa má odoslať správa.
• Rýchle odpovede: Zadajte správu výberom jednej zo šablón správy.
• Vložiť smajlika: Zadanie emotikon.
• Pridať predmet: Zadať predmet.
• Pridať snímku: Pridanie snímky správy.
• Naplánovať správu: Nastavenie daného času a dátumu, kedy sa má správa odoslať.
• Pridať do priorit. odosielateľov / Odstr. z Priorit. odosiel.: Pridávanie alebo odstraňovanie
kontaktov zo zoznamu prioritných odosielateľov.
• Pridať do obťažujúcich čísel / Odstrániť z obťažujúcich čísel: Identifikovať telefónne číslo
ako spam alebo telefónne číslo odstrániť zo zoznamu spamových čísel.
• Vyradiť: Zrušenie vytvárania správy.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma textu v textovom poli.
78
Správy a e-mail
Spravovanie správ
Počas zobrazenia zoznamu správ ťuknutie na položku a použite nasledujúce možnosti:
• Koncepty správ: Zobrazenie správ, ktoré sú uložené na neskoršie doručenie.
• Uzamknuté správy: Zobrazenie uzamknutých správ.
• Naplánované správy: Zobrazenie naplánovaných správ.
• Obťažujúce správy: Zobrazenie spamových správ.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma textu v textovom poli.
• Nastavenia: Zmena nastavení správ.
• Pomocník: Zobrazenie informácií pomocníka o odosielaní a spravovaní správ.
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku ĎALŠÍ. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite
na položku MANUÁLNE NASTAVENIE. Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
.
→ SPRÁVA KONT →
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Ťuknite na položky
→ SPRÁVA KONT → → Nastaviť predvolené konto.
79
Správy a e-mail
Odosielanie e-mailu
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ak chcete napísať e-mail, ťuknite na položku
v dolnej časti obrazovky.
E-maily uložiť na neskoršie
doručenie.
Odstránenie e-mailu.
Odoslanie e-mailu.
Priložiť obrázky, videá a ďalšie
položky.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridať príjemcov.
Pridať kópiu alebo skrytú kópiu.
Zadať predmet.
Súbory vložiť do e-mailu alebo
použiť možnosti úpravy.
Zadanie e-mailu.
Príjemcov pridať zo zoznamu
kontaktov.
Prístup k ďalším možnostiam
Pri vytváraní správy ťuknutím na položku získate prístup do ďalších možností.
• Odoslať e-mail mne: Odoslať správu sebe samému.
• Naplánovať e-mail: Správu odoslať v naplánovanom čase.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Správy môžu byť odoslané
v nesprávnom čase, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
• Dôležitosť: Vybrať úroveň priority správy.
• Možnosti zabezpečenia: Nastaviť možnosti zabezpečenia pre správu.
80
Správy a e-mail
Čítanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na
, vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové e-maily. Ak chcete
manuálne načítať nové e-maily, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte e-mail, ktorý si chcete prečítať.
Odstránenie e-mailu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie tejto e-mailovej adresy
do zoznamu kontaktov alebo
zobraziť ďalšie možnosti.
Otvorenie príloh.
Označenie e-mailu ako
pripomenutie.
Preposlanie e-mailu.
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci e-mail.
Odpovedanie všetkým príjemcom.
Odpovedanie na e-mail.
Pridanie kontaktov do zoznamu priorít
Nastavenie kontaktov, s ktorými často komunikuje, ako prioritných kontaktov.
→ Prioritní odosielatelia → Ťuknutím môžete pridať prioritných
Ťuknite na položky
odosielateľov. → ZAD. E-MAIL alebo TEL.ZOZ, vyberte e-mailové adresy alebo kontakty, ktoré
chcete pridať, a ťuknite na tlačidlo OK alebo možnosť HOTOVO.
Ak chcete do prioritného zoznamu pridať ďalšie kontakty, ťuknite na položku
.
Kontakty z prioritného zoznamu odstránite tak, že na kontakt ťuknete a podržíte na ňom prst,
ťuknete na položku
pri každom kontakte a nakoniec ťuknete na položku HOTOVO.
81
Fotoaparát
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu a ťuknutím na položku zaznamenáte video.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
Zobrazenie
aktuálneho režimu.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/kamerou.
Začať nahrávanie
videa.
Zmena nastavení
blesku.
Nasnímanie
fotografie.
Zmena režimu
fotografovania.
Zmena nastavení
fotoaparátu/kamery.
Zobrazte nasnímané
fotografie a videá.
82
Fotoaparát
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný objektív fotoaparátu je vhodný na snímanie širokouhlých fotografií. Pri snímaní
širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to
problém so zariadením.
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustite aplikáciu Fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu. Ak sa položka
nezobrazuje, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutá
obrazovka a potom začiarknite možnosť Odkaz na fotoaparát.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Reorganizácia skratiek fotoaparátu
Pre urýchlenie a zjednodušenie prístupu na obrazovke ukážky si môžete zreorganizovať skratky
fotoaparátu. Na obrazovke s ukážkou ťuknite na . Ťuknite na ikonu, podržte ju a potiahnite ju do
priestoru na ľavej strane obrazovky.
83
Fotoaparát
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Režimy snímania
Automatický
Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim
fotografie.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Automatický.
Krásna tvár
Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť jemnejšie
obrázky.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Krásna tvár.
Panoráma
Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií. Zariadenie fotografiu
identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Panoráma.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
84
Fotoaparát
Prehliadka
Tento režim snímania slúži na fotografovanie v priestore pohybovaním vpred alebo otáčaním
doľava alebo doprava. Fotografie priestoru sú vytvorené z rôznych uhlov. Fotografie môžete
zobraziť v prezentácii a simulovať tak pohyb v priestore. Zariadenie fotografiu identifikuje
prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Režim → Prehliadka.
3 Pohnite zariadením tak, aby bol bod vo vnútri veľkého kruhu v strede obrazovky ukážky.
Keď sa okraj kruhu zobrazí na modro, zariadenie začne snímať fotografie.
85
Fotoaparát
4 Počas fotografovania sa pomaly posúvajte dopredu alebo sa otáčajte doľava alebo doprava.
Zariadenie vytvorí fotografiu automaticky, keď je bod vo vnútri veľkého kruhu.
5 Opakovaním tejto akcie vytvoríte ďalšie fotografie.
Ak chcete vidieť ukážku fotografie, ťuknite na položku v ľavej spodnej časti obrazovky. Smer,
ktorým sa obrázky odfotografovali sa zobrazí na každej miniatúre ukážky.
Ak chcete odstrániť poslednú nasnímanú fotografiu, ťuknite na položku Vrátiť späť.
6 Ak chcete skončiť, ťuknite na položku
.
Sériové snímanie
Pomocou tohto režimu môžete vytvárať série fotografií pohybujúcich sa objektov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Sériové
snímanie.
86
Fotoaparát
HDR (sýte farby)
Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a
tmavých miestach.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → HDR (sýte
farby).
Bez efektu
S efektom
Viac efektov
Tento režim umožňuje vytvorenie série fotografií a ich úpravu použitím rôznych efektov pomocou
režimov snímania. Zariadenie fotografie identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii
Galéria.
Počas fotografovania v tomto režime nie je funkcia transfokácie dostupná.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Režim → Viac efektov.
87
Fotoaparát
3 Ťuknite na položku
.
Zariadenie vytvorí sériu fotografií a zobrazí dostupné režimy snímania.
4 Vyberte režim snímania a aplikujte na fotografiu efekt.
• Najlepšia fotografia: Vytvorenie skupiny fotografií a uloženie najlepšej z nich. Ak chcete
zobraziť ďalšie fotografie v sérii, posúvajte doľava alebo doprava. Zariadenie odporučí
najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou ikony .
• Najlepšia tvár: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov
naraz, kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný obrázok. Ťuknite na žltý rámček na
jednotlivých tvárach a vyberte najlepšiu pózu jednotlivých osôb z póz, ktoré sa zobrazujú v
spodnej časti obrazovky. Zariadenie odporučí najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou ikony
.
• Dynamický záber: Nasnímanie série fotografií a ich skombinovanie za účelom vytvorenia
záberu so stopami po pohybe. Výberom viac fotografií zo spodnej časti obrazovky môžete
na obrázku natiahnuť stopu pohybu. Ak chcete upraviť pohybové stopy vybraných
a vyberte fotografiu. Ťuknutím na položku
zobrazíte
fotografií, ťuknite na položku
pohybové stopy predmetu alebo ťuknutím na položku
vymažete pohybové stopy.
Upravte fotografiu podľa potreby a ťuknite na položku HOTOVO.
• Guma: Vymazať nežiadúce pohybujúce sa predmety. Ťuknutím na položku
vymažete
nežiadúce pohybujúce sa objekty. Ťuknutím na položku obnovíte pôvodnú fotografiu.
• Panoramatická snímka: Používanie efektu na pozadie subjektu, ktorý spôsobuje, že
sa predmet zobrazí, akoby sa rýchlo pohyboval. Objekt vyberte ťuknutím na položku
Objekty. Ťuknutím na položku Pohyb. neostr. zmeníte uhol rozmazania, ktorý chcete
použiť na pozadie. Ťuknite na položku
a nakreslite prstom kruh okolo veľkého kruhu,
čím upravíte uhol rozostrenia. Ak chcete upraviť úroveň rozostrenia pozadia, potiahnite
obrazovku doľava alebo doprava.
5 Po skončení upravovania fotografií ťuknite na položku
.
Spravovanie režimov snímania
Vyberte režimy fotografovania, ktoré chcete zobraziť na obrazovke Výber režimu.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Sprav. režimy.
Preberanie režimov snímania
Zo služby Galaxy Apps si prevezmite viac režimov fotografovania.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → Režim → Stiahnuť.
88
Fotoaparát
Nastavenia fotoaparátu
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Fotoaparát → . Niektoré z nasledujúcich možností
nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v
závislosti od používaného modelu.
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie
rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Režimy merania: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.
S vyvážením na stred meranie svetla na pozadí v strede scény. Bodové meranie svetla na
konkrétnom mieste. Maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• Ťuknutím fotograf.: Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
• Uložiť ako: Nastavenie zariadenia tak, aby sa uložila fotografia s bohatými tónmi aj originálna
fotografia alebo len fotografia s bohatými tónmi.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie.
Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Režim nahrávania: Zmena režimu nahrávania.
• Efekty: Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
• Blesk: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
89
Fotoaparát
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Pozr. fot./videá: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zachytení.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
• Pomocník: Zobrazenie informácií pomocníka o používaní fotoaparátu.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
90
Galéria
Zobrazenie fotografií alebo videí
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Galéria a vyberte obrázok alebo video.
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
.
Ak chcete skryť alebo zobraziť ponukový riadok a zobraziť miniatúrnu ukážku, ťuknite na
obrazovku.
Poslať obrázok ostatným.
Úprava obrázku.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Odstrániť obrázok.
Vyhľadávanie iných zariadení na
zobrazenie obrázku.
Miniatúrne ukážky obrázkov a
videa
91
Galéria
Výber možnosti triedenia
Obrázky alebo videá vo vašom zariadení môžete triediť podľa času alebo albumu. Obrázky a videá
môžete tiež filtrovať podľa kategórie, napríklad ľudia alebo scenéria.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria →
triedenia.
a potom vyberte možnosť
Prístup k ďalším možnostiam
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Galéria a vyberte obrázok alebo video. Ťuknite
na položku a použite nasledujúce možnosti. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od
vybraného súboru.
• Ďalšie informácie: Zobrazenie viac informácií o súbore.
• Štúdio: Úprava obrázkov alebo videí v štúdiovom režime.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie obrázka.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
• Tlač: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikácia
Mobile printing.
• Nastavenia: Zmena nastavení aplikácie Galéria.
V zozname súborov môžete vybrať viacero súborov ťuknutím na niektorý súbor a jeho podržaním.
Vybraté súbory môžete okamžite zdieľať alebo odstrániť, prípadne použiť ďalšie možnosti
ťuknutím na položku .
92
Galéria
Úprava fotografií alebo videí
Fotografické štúdio
Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Fotografické štúdio.
3 Vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.
4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
Orezanie, otočenie alebo zmena
veľkosti obrázka.
Dekorácia obrázku pridaním
nálepiek, vložením rámu alebo
kreslením na obrázok.
Nastavenie sýtosti alebo jasu
obrázka.
Použitie efektov na obrázok osoby.
Použitie efektov na obrázok.
5 Po skončení upravovania obrázku ťuknite na položku HOTOVO →
6 Zvoľte možnosť uloženia a ťuknite na tlačidlo ULOŽIŤ.
.
Upravená fotografia sa uloží do priečinka Studio. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku
→ Album → Studio.
Galéria →
93
Galéria
Kolážové štúdio
Vytváranie koláží spájaním viacerých obrázkov dohromady.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Kolážové štúdio.
3 Vyberte obrázky, ktoré chcete spojiť, a ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
Premiešanie obrázkov a použitie
náhodne vybratého usporiadania a
pozadia.
Zmena pomeru strán.
Výber pozadia.
Nastavenie okrajov alebo zaoblenia
rohov.
Výber usporiadania.
5 Po skončení upravovania obrázkov ťuknite na položku
.
Upravený obrázok je uložený do priečinka Studio. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku
→ Album → Studio.
Galéria →
94
Galéria
Viac efektov
Aplikácia rôznych efektov na obrázky, ktoré ste nasnímali.
Vybrať možno iba fotografie nasnímané v režime Nasnímať a ďalšia snímka.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Viac efektov.
3 Vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.
4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.
Uložiť najlepšiu fotografiu.
Objekt zobraziť v rýchlom pohybe.
Vytvorenie najlepšieho obrázku.
Vymazanie pohybujúcich sa
objektov z pozadia.
Vytvorenie obrázku, ktorý
zobrazuje dráhy pohybu.
5 Po skončení upravovania obrázku ťuknite na položku
.
Upravený obrázok je uložený do priečinka Studio. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku
→ Album → Studio.
Galéria →
95
Galéria
Orezávač videí
Orežte segmenty videa.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Štúdio → Orezávač videí.
3 Vyberte video, ktoré chcete upraviť.
4 Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú
zátvorku do požadovaného koncového bodu a ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
Aktuálna poloha
Začiatočná zátvorka
Koncová zátvorka
5 Zadajte názov súboru a potom video uložte ťuknutím na tlačidlo OK.
96
Galéria
Nastavenia galérie
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
3 Použite nasledujúce možnosti:
• Synchroniz. iba cez Wi-Fi: Nastavte zariadenie na synchronizáciu obsahu, len ak je
aktivované pripojenie Wi-Fi.
• Kontextový názov: Označovanie fotografií informáciami, ako napríklad dátum a miesto. Ak
chcete upraviť značky, ťuknite na informácie na obrázku, ťuknite na , upravte podrobnosti a
potom ťuknite na tlačidlo HOTOVO.
• Tvárová značka: Priradenie značiek k tváram na fotografii. Po zistení tváre sa okolo nej zobrazí
žltý rámik. Ak chcete určiť značku tváre, vyberte tvár, ťuknite na možnosť Pridať meno a
potom vyberte známeho. Keď sa na obrázku zobrazí značka tváre, ťuknite na túto značku
a použite dostupné možnosti, napríklad zatelefonovanie alebo odoslanie správy príslušnej
osobe.
Keď používate funkciu Tvárová značka, rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od
uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí svetelných podmienok alebo oblečenia
osoby.
97
Multimédiá
Hudba
Prehrávanie hudby
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Prístup k ďalším možnostiam.
Vyhľadávanie iných zariadení na
prehranie súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Otvorenie zoznamu položiek.
Pridanie piesne do zoznamu.
Prechod na predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním posuniete
skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
98
Multimédiá
Ak chcete všetky skladby počúvať s rovnakou úrovňou hlasitosti, postupne ťuknite na položky →
Nastavenia, a potom ťuknite na položku Inteligentná hlasitosť.
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Funkcia Inteligentná hlasitosť sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.
Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že ťuknete na
→ Nastavenia → Adapt Sound → Zap.
Pri zapnutí tejto možnosti po prvýkrát zvuk nastavte ťuknutím na tlačidlo ŠTART. Zariadenie
spustí sériu skúšok zvuku na nastavenie hlasitosti a začne pípať. Keď počujete pípnutie, ťuknite
na možnosť ÁNO, alebo ak nepočujete žiadne pípnutie, ťuknite na možnosť NIE. Tieto kroky
zopakujte pre každú skúšku, kým nebude dokončené nastavenie zvuku. Potom začiarknite
možnosť Zvuk hudby a ťuknutím na tlačidlo HOT. použite túto možnosť pri počúvaní hudby.
Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu
nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.
Zobrazenie zoznamu odporúčaných skladieb
Ak chcete zobraziť zoznam odporúčaných skladieb na základe aktuálne prehrávanej skladby,
otočte zariadenie na šírku.
Nastavenie skladby ako zvonenie alebo tón budíka
Ak chcete nastaviť práve prehrávanú skladbu ako zvonenie alebo tón budíka, ťuknite na položky
→ Nastaviť ako, vyberte možnosť a potom ťuknite na položku OK.
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položky ZOZ. PREHR. → → Vytvoriť zoznam skladieb. Zadajte názov a ťuknite na
položku VYTV. Ťuknite na položku , vyberte skladby, ktoré chcete pridať a potom ťuknite na
položku OK.
Ak chcete pieseň, ktorá sa práve prehráva, pridať do zoznamu skladieb, ťuknite na položku
zvoľte zoznam skladieb.
99
a
Multimédiá
Prehrávanie hudby podľa nálady
Táto funkcia slúži na prehrávanie hudby, ktorá vyhovuje vašej nálade.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku → Hudobný blok. Piesne sa automaticky zaradia do kategórií podľa nálady.
Ťuknite na bunku nálady alebo potiahnite viacej buniek, v ktorých je hudba, ktorú chcete počúvať.
Kategórie piesní sú založené na dostupných informáciách o piesni. Niektoré piesne nemusí
byť možné kategorizovať do buniek podľa nálady.
Prehrávanie hudby uloženej v iných zariadeniach
Vyhľadajte hudbu, ktorá je uložená v iných zariadeniach a prehrajte ju na vašom zariadení.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Prístup k hudbe v registrovanom zariadení
Ťuknite na položku ZARIADENIA a v položke Zaregistrované zariadenia vyberte zariadenie,
ku ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať hudbu. Hudbu môžete prehrávať na
zariadeniach, ktoré sú registrované na Samsung link. Viac informácií nájdete na link.samsung.com.
Uistite sa, že registrované zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
Keď si prezeráte obsah uložený na iných zariadeniach cez mobilnú sieť, môžu sa vám
účtovať ďalšie poplatky.
Prístup ku skladbe v zariadení v blízkosti
Ťuknite na položku ZARIADENIA a v položke Blízke zariadenia vyberte zariadenie, ku ktorému
chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať hudbu. Skladbu môžete prehrať na zariadeniach s
aktivovanou funkciou zdieľania obsahu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Blízke zariadenia a potom
ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia aktivujte túto funkciu. Ďalšie informácie o nastaveniach
nájdete v časti Blízke zariadenia.
100
Multimédiá
Video
Prehrávanie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Zmena pomeru strán.
Prepnúť na
kontextový
videoprehrávač.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
video dopredu.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video
dozadu.
Umiestnenie ovládacieho panela počas prehrávania prispôsobíte tak, že ťuknete na položky →
Nastavenia, ťuknite na položku Miniovládač a potom ťuknite na možnosť ZAVRIEŤ. Potom
ťuknite na alebo a ovládací panel premiestnite na niektorú stranu obrazovky.
Táto funkcia je k dispozícii len v orientácii na šírku.
101
Multimédiá
Použitie kontextového videoprehrávača
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho, aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť kontextový videoprehrávač, počas sledovania videí ťuknite na položku
.
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.
Zachytávanie obrázkov
Ak túto funkciu chcete používať počas prehrávania, ťuknite na položku → Nastavenia, zaškrtnite
možnosť Nasnímať a potom ťuknite na položku ZAVRIEŤ.
Ťuknutím na možnosť
zachytíte obrázok z videa počas prehrávania.
Zdieľanie alebo odstránenie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Ťuknutie na video, podržte na ňom prst, ťuknite na položku
a potom vyberte metódu zdieľania.
Postupne ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte videá a potom ťuknite na položku OK →
ODSTRÁNIŤ.
Úprava videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ťuknite na položku → Štúdio → Orezávač videí. Presuňte začiatočnú zátvorku
do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného
koncového bodu, ťuknite na položku HOTOVO a potom ťuknutím na tlačidlo OK uložíte video.
102
Multimédiá
Prehrávanie videí uložených v iných zariadeniach
Vyhľadajte videá, ktoré sú uložené v iných zariadeniach, a prehrajte ich na vašom zariadení.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Prístup k videu v registrovanom zariadení
Ťuknite na položku ZARIADENIA a v položke Registrované zariadenia vyberte zariadenie,
z ktorého chcete prehrať video súbor. Video môžete prehrávať na zariadeniach, ktoré sú
registrované v službe Samsung Link. Viac informácií nájdete na link.samsung.com. Uistite sa, že
registrované zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
Keď si prezeráte obsah uložený na iných zariadeniach cez mobilnú sieť, môžu sa vám
účtovať ďalšie poplatky.
Prístup k videu v zariadení v blízkosti
Ťuknite na položku ZARIADENIA a v položke Blízke zariadenia vyberte zariadenie, z ktorého
chcete prehrať video súbor. Môžete prehrať video na zariadeniach s aktivovanou funkciou
zdieľania obsahu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Blízke zariadenia a potom
ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia aktivujte túto funkciu. Ďalšie informácie o nastaveniach
nájdete v časti Blízke zariadenia.
103
Funkcie zabezpečenia
Tiesňový režim
Informácie o núdzovom režime
Tento režim používajte na predĺženie doby úsporného režimu zariadenia, keď ste v núdzovej
situácii. Keď je tento režim aktivovaný, jas obrazovky bude nižší a spotreba batérie sa zníži
obmedzením niektorých funkcií. Môžete taktiež zapnúť blesk, zvuk alarmov a odosielanie
informácií o vašej polohe ostatným prostredníctvom správy.
Aktivácia núdzového režimu
Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim. Prípadne na
obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Bezpečnostná pomoc → Tiesňový režim
a zapnite túto možnosť ťuknutím na prepínač Tiesňový režim.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zapnutie svetla.
Zvukové upozornenia.
Odoslať informácie o svojej
aktuálnej polohe v správe.
Uskutočnenie hovoru.
Prehľadávanie internetu.
Pridať viac aplikácií na používanie.
Zostávajúca kapacita batérie a
predpokladaná maximálna
pohotovostná doba batérie
Uskutočnenie núdzového hovoru.
Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa
zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia
a prevádzkových podmienok.
104
Funkcie zabezpečenia
Deaktivácia núdzového režimu
Ak chcete núdzový režim vypnúť, vypínacie tlačidlo stlačte a podržte a potom ťuknite na možnosť
Tiesňový režim. Prípadne ťuknite na možnosť → Vypnúť tiesňový režim. Núdzový režim je
deaktivovaný.
Správa so žiadosťou o pomoc
Informácie o správe so žiadosťou o pomoc
Môžete si prednastaviť kontakty, ktorým v prípade núdze odošlete správu. Svojim kontaktom v
prípade núdze odošlete správy trojnásobným rýchlym stlačením vypínacieho tlačidla.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Bezpečnostná pomoc.
Pridávanie kontaktov v prípade núdze
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Bezpečnostná pomoc.
2 Ťuknite na možnosť Spravovať hlavné kontakty → Vytvorenie hlavného kontaktu.
3 Ťuknite na možnosť Vytvoriť kontakt a zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím
na možnosť Vybrať z kontaktov pridajte existujúci kontakt ako kontakt v prípade núdze.
Nastavenie správ pomoci
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bezpečnostná pomoc →
Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc, a potom ťuknutím na prepínač Odosielanie správ so
žiadosťou o pomoc aktivujte túto funkciu. Vyberte obsah správ so žiadosťou o pomoc.
Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc
V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte Vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim
kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe.
105
Užitočné aplikácie a funkcie
Detský režim
Spustenie detského režimu
Pomocou tohto widgetu môžete pre deti vytvoriť zábavné a bezpečné prostredie prostredníctvom
obmedzenia prístupu detí k určitým aplikáciám alebo obsahu.
Pred používaním si musíte prevziať tento widget. Na domovskej obrazovke ťuknite na položky
Detský režim → INŠTALOVAŤ. Po nainštalovaní sa miniaplikácia zobrazí na domovskej obrazovke
a obrazovke aplikácií.
Režim Deti spustíte ťuknutím na položku Detský režim na domovskej obrazovke alebo na
obrazovke s aplikáciami.
Po prvom spustení tohto widgetu ťuknite na položku NASTAVIŤ KÓD PIN v spodnej časti
obrazovky. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak dôjde k náhodnému odinštalovaniu widgetu Detský režim, môžete ho znova
nainštalovať. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst,
ťuknite na položku Widgety, ťuknite na miniaplikáciu Detský režim a podržte na nej prst.
Miniaplikáciu presuňte na domovskú obrazovku a ťuknutím na položku Detský režim ju
znova nainštalujte.
106
Užitočné aplikácie a funkcie
Domovská obrazovka s režimom Deti
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým aplikáciám v režime pre deti.
Médiá pre deti
Galéria pre deti
Kresby pre deti
Fotoaparát pre deti
Hlasový záznamník pre deti
Skončiť režim pre deti.
Prístup k rodičovskej kontrole.
Pomocou tejto aplikácie môžete ukladať obrázky, kresby, hlasové záznamy a mediálne súbory, ku
ktorým môžu mať deti prístup.
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory. Pred použitím tejto funkcie pridajte do aplikácie
videá, ktoré sú uložené v zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti Rodičovská kontrola.
107
Užitočné aplikácie a funkcie
Táto aplikácia slúži na kreslenie perom, štetcom a podobne.
Táto aplikácia umožňuje nahrávanie alebo prehrávanie hlasových nahrávok.
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a nahrávať videá.
Oblasť zábavy v režime pre deti
Oblasť zábavy v režime pre deti otvoríte tak, že na domovskej obrazovke rolujete doprava.
Môžete pôsobiť na postavy, predmety v pozadí a pod.
108
Užitočné aplikácie a funkcie
Rodičovská kontrola
Táto aplikácia slúži na nastavenie obmedzení pre režim pre deti kvôli kontrole prístupu k obsahu a
aplikáciám. Môžete zmeniť nastavenia režimu pre deti, používanie časových limitov a pod.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku
a zadajte PIN.
Rodičovskú kontrolu ukončíte a zatvoríte stlačením tlačidla Domov.
Ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Meno dieťaťa: Zobrazenie a úprava profilu dieťaťa.
• Denný limit doby hrania: Nastavenie časového limitu, počas ktorého môžu deti zariadenie
používať.
• Aplikácie: Zobrazenie pridávanie aplikácií, ktoré je deťom dovolené používať v režime pre
deti.
• Médium: Umožnite svojim deťom prístup k niektorým fotografiám a videám uloženým v
zariadení.
• Detský obchod: Preberanie aplikácií pre deti z lokality Galaxy Apps.
S Finder
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať obsah v zariadení. Môžete použiť rôzne filtre a prezerať si
históriu vyhľadávania.
Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku S Finder.
Vyhľadávanie obsahu
Ťuknite do poľa vyhľadávania a zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a povedzte
Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na filtre v políčku vyhľadávania.
Môžete nastaviť parametre vyhľadávania pomocou dostupných filtrov alebo prostredníctvom
výberu kategórií vyhľadávania. Ťuknite na položku → Nastavenia → Vybrať kategóriu vyhľad.
Správa histórie vyhľadávania
Svoje minulé vyhľadávania môžete zobraziť alebo odstrániť. Ak chcete znova vyhľadávať, vyberte
predchádzajúcu položku vo vyhľadávaní.
Ak chcete odstrániť históriu vyhľadávania, ťuknite na položku
.
Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby neukladalo históriu vyhľadávania, ťuknite na položky →
Nastavenia a zrušte označenie položky Použiť históriu hľadaní.
109
Užitočné aplikácie a funkcie
Plánovač S
Spustenie funkcie Plánovač S
Pomocou tejto aplikácie môžete spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Zmena režimu zobrazenia.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prejsť na dnešný dátum.
Vytvoriť udalosti alebo úlohy.
Ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:
• Vybrať dátum na zobrazenie: Prechod na konkrétny dátum.
• Odstrániť: Odstránenie udalostí alebo úloh.
• Vyhľadávanie: Vyhľadávanie udalostí alebo úloh.
• Kalendáre: Výber kalendárov, ktoré sa zobrazia.
• Synchronizovať: Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami.
• Nastavenia: Zmena nastavení pre používanie Plánovača S.
110
Užitočné aplikácie a funkcie
Vytvorenie udalostí alebo úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku . Poprípade vyberte dátum, ktorý neobsahuje žiadne udalosti alebo
úlohy a znova ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
.
3 Vyberte buď udalosť alebo úlohu a zadajte podrobnosti.
• Pridať udalosť: Nastavenie dátumu začatia a ukončenia udalosti. Môžete nastaviť
nastavenie pre voliteľné opakovanie.
• Pridať úlohu: Pridanie úlohy, ktorú máte v daný deň urobiť. Môžete nastaviť nastavenie
pre voliteľnú prioritu.
Výber položky.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Zadanie názvu.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto
konania udalosti.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ uložíte udalosť alebo úlohu.
111
Užitočné aplikácie a funkcie
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete udalosti a úlohy synchronizovať so svojimi kontami, ťuknite na možnosť →
Synchronizovať.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, ťuknite na možnosti → Kalendáre
→ Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po
pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.
Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií ťuknite na možnosti
Nastavenia → Kontá a potom vyberte službu konta.
Odstraňovanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete odstrániť udalosti alebo úlohy, ťuknite na položku → Odstrániť, vyberte udalosti
alebo úlohy a ťuknite na položku HOTOVO → ODSTRÁNIŤ.
Ak chcete odstrániť udalosť alebo úlohu počas jej prezerania, postupne ťuknite na položky
ODSTRÁNIŤ.
Ak chcete označiť úlohy ako dokončené, ťuknite na dátum, ktorý obsahuje úlohy a začiarnite
dokončené úlohy.
Zdieľanie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zdieľať udalosť alebo úlohu počas jej prezerania, ťuknite na položky
spôsob zdieľania.
112
a vyberte
→
Užitočné aplikácie a funkcie
S Health
Úvod
Aplikácia S Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie
cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej
kondície.
Spustenie aplikácie S Health
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
1 Ťuknite na položku S Health na obrazovke aplikácií.
2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Na základe vašich fyzických údajov zariadenie vypočíta váš štandardný bazálny
metabolizmus (BMR) a odporučí denný príjem kalórií. Odporúčanie nemusí byť presné pre
všetky vekové skupiny, stavbu tela alebo nutričné potreby.
113
Užitočné aplikácie a funkcie
Používanie S Health
V ponukách S Health a nástrojoch sledovania si môžete prezerať hlavné informácie a monitorovať
zdravý životný štýl a telesnú kondíciu.
Ťuknite na položku S Health na obrazovke aplikácií.
Ciele a programy
Nástroje sledovania
• MONITORY: Nástroje sledovania aktivít, príjmu potravy a telesných mier.
• CIELE: Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
• PROGRAMY: Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.
Ak chcete na obrazovku S Health pridať nástroje sledovania alebo programy, postupne ťuknite
na položky ĎALŠIE → Spravovať položky a potom pod kartami MONITORY, CIELE alebo
PROGRAMY vyberte príslušné položky.
Ak chcete získať prístup k ďalším informáciám o funkciách S Health, postupne ťuknite na
položky ĎALŠIE → Nastavenia → Pomocník.
114
Užitočné aplikácie a funkcie
Doplňujúce informácie
• Údaje sa zhromažďujú výlučne na účely poskytovania služby, ktorú ste si vyžiadali, vrátane
poskytovania dodatočných informácií na zlepšenie vášho zdravotného stavu, zálohovanie/
synchronizovanie údajov, analýzu a štatistické spracovanie údajov alebo vytváranie a
poskytovanie kvalitnejších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie
S Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné
informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje
uložené v aplikácii S Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke
Nastavenia. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo
preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrďte
jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth alebo
ANT+, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte
používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Obsah používaný v aplikácii S Health sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru aplikácie.
Služby poskytované s aplikáciou sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo sa
môže zrušiť ich podpora.
• Dostupné funkcie a služby aplikácie S Health sa môžu líšiť v závislosti od miestnych zákonov a
predpisov vo vašej oblasti.
• V závislosti od vašej oblasti nemusia byť poskytované niektoré funkcie aplikácie S Health.
• Funkcie aplikácie S Health sú určené len na účely sledovania telesnej kondície a informačné
účely a nie sú určené na použitie pri diagnostike chorôb alebo iných stavov ani pri liečbe,
zmierňovaní následkov, terapii či prevencii chorôb.
115
Užitočné aplikácie a funkcie
S Voice
Informácie o aplikácii S Voice
Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vykonávalo rôzne činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
Prístup môžete deaktivovať tak, že stlačíte tlačidlo Domov, postupne ťuknete na položky →
Settings a zrušíte výber položky Open via the home key.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Nastavenie jazyka
Postupne ťuknite na položky → Settings → Language a vyberte jazyk.
Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii S Voice, nie ako jazyk na displeji zariadenia.
Používanie funkcie S Voice
Keď spustíte aplikáciu S Voice, zariadenie spustí rozpoznávanie hlasu a ikona mikrofónu sa zmení
namodro.
Povedzte hlasový príkaz.
Ak poviete príkaz a zariadenie ho rozpozná, ikona mikrofónu v spodnej časti obrazovky zabliká
nazeleno. Potom zariadenie vykoná príkaz.
116
Užitočné aplikácie a funkcie
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu:
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Zobudenie funkcie S Voice z úsporného režimu
Ak sa funkcia S Voice určitú dobu nepoužíva, automaticky sa prepne do úsporného režimu.
Ťuknutím na ikonu mikrofónu alebo vyslovením „Hi Galaxy“, budete pokračovať v rozpoznávaní
hlasu.
Zmena príkazu prebudenia
Príkaz prebudenia „Hi Galaxy“ je možné zmeniť. Príkaz prebudenia sa používa na spustenie
aplikácie S Voice, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.
Ťuknite na položky → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Vypnutie hlasovej odozvy
Postupne ťuknite na položky → Disable Voice feedback. Zariadenie nebude poskytovať hlasovú
odozvu po vyslovení príkazov.
Oprava nežiaducich hlasových príkazov
Ak zariadenie nerozpozná hlasové príkazy správne, môžete ich upraviť.
Ak chcete opraviť hlasový príkaz, ťuknite na bublinu posledného hlasového zadania, ktoré
obsahuje vami hovorený text a upravte text pomocou klávesnice.
117
Užitočné aplikácie a funkcie
Hodiny
Budík
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Budík.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku
vedľa
budíka.
• Posunúť budík: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas a tón inteligentného budíka. Inteligentný budík sa zapne s
nízkou hlasitosťou pár minút pred zapnutím naplánovaného vopred nastaveného zvonenia.
Hlasitosť inteligentného budíka sa postupne zvyšuje, kým ho nevypnete, alebo kým nezačne
zvoniť vopred nastavené zvonenie.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak ste možnosť posunutia
budíka zapli skôr, položku
presuňte mimo veľkého kruhu a budenie zopakujte po uplynutí
určeného časového úseku.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte budíky a potom ťuknite na položku HOTOVO.
118
Užitočné aplikácie a funkcie
Svetový čas
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Svetový čas.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, na hodinách podržte ťuknutie a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie hodín
Ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Stopky
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Stopky.
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku OKRUH.
Ťuknutím na položku STOP meranie trvania zastavíte. Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na
položku VYNULOVAŤ.
Časovač
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Časovač.
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Po spustení časovača potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete zmeniť nastavenia tónu upozornenia, ťuknite na položky → Nastavenia.
119
Užitočné aplikácie a funkcie
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie
Rotácia obrazu, postupne ťuknite na položky → Vedecká kalkulačka.
Poznámka
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať poznámky a organizovať ich podľa kategórií.
Ťuknite na položku Poznámka na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• : Vložiť obrázky.
• : Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.
Vyhľadávanie poznámok
Ťuknite na položku
ktoré ho obsahujú.
v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok,
120
Užitočné aplikácie a funkcie
Pridávanie a spravovanie kategórií
Vytváraním kategórií triedite a spravujete poznámky.
Na zozname poznámok, ťuknite na položku
→ SPRAVOVAŤ KATEGÓRIE.
Ak chcete pridať novú kategóriu, ťuknite na položku
na položku OK.
Ak chcete kategóriu odstrániť, ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
, zadajte názov kategórie a potom ťuknite
vedľa kategórie a potom ťuknite na položku
Ak chcete kategóriu premenovať, podržte ťuknutie na názve kategórie, zadajte nový názov
kategórie a potom ťuknite na položku PREMENOVAŤ.
Ak chcete zmeniť poradie kategórií, ťuknite na položku
nahor alebo nadol do inej polohy.
vedľa kategórie a potiahnite ju smerom
Prístup k ďalším možnostiam
V zozname poznámok alebo pri ich prezeraní máte k dispozícii ďalšie možnosti:
V zozname poznámok ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:
• Vybrať: Výber poznámok, na ktoré sa majú možnosti použiť.
• Odstrániť: Odstránenie poznámok.
• Konto: Synchronizovanie poznámok s kontom Samsung.
Počas prezerania poznámky ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:
• Odstrániť: Vymazanie poznámky.
• Zdieľať cez: Zdieľanie poznámky s ostatnými používateľmi.
• Tlačiť: Tlač poznámky pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti
Aplikácia Mobile printing.
121
Užitočné aplikácie a funkcie
Hlasový záznamník
Nahrávanie hlasových poznámok
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu. Ak chcete nahrávanie
pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zrušiť, ťuknite na položku . Ak chcete
nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
Počas nahrávania hlasových poznámok vložíte záložku ťuknutím na položku
.
Prístup k ďalším možnostiam.
Uplynulý čas nahrávky
Zmena režimu nahrávania.
Zobrazenie zoznamu hlasových
poznámok.
Spustenie nahrávania.
Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby potláčalo šum v pozadí, postupne ťuknite na položky →
Nastavenia, a potom zaškrtnite Redukcia šumu.
Ukladanie súborov s kontextovými značkami
Pri ukladaní hlasových poznámok pridajte k názvom súborov kontextové značky, ako napríklad
polohy a dátumy.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia a potom začiarknite políčko Kontextový názov
súboru. Zariadenie pridá k názvu súboru dátum nahrávania. Ak chcete pridať polohu, kde bola
hlasová poznámka nahratá, postupne ťuknite na položky → Nastavenia a potom začiarknite
možnosť Lokalizačné značky.
122
Užitočné aplikácie a funkcie
Prehrávanie hlasových poznámok
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku
a vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.
• : Skrátenie hlasovej poznámky.
• : Nastavenie časti hlasovej poznámky na prehrávanie v slučke.
: Úprava rýchlosti prehrávania.
• • : Preskočenie tichej časti v hlasovej poznámke.
• : Vloženie záložiek do hlasovej poznámky.
• /
• /
: Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
: Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.
Používanie zoznamu záložiek
Pomocou záložiek môžete označiť konkrétne miesta v hlasovej poznámke. Každá záložka sa v
hlasovej poznámke označí ikonou záložky.
Ak chcete zobraziť podrobnosti záložky počas prehrávania hlasovej poznámky, postupne ťuknite
na položky → Záložky. Výberom záložky zo zoznamu záložiek prehráte hlasovú poznámku z
daného miesta.
Správa hlasových poznámok
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Hlasový záznamník →
Vyhľadávanie hlasových poznámok spustíte ťuknutím na
Ak chcete hlasové poznámky odstrániť, ťuknite na
.
.
.
Ťuknite na položku a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Vybrať: Výber hlasových poznámok, na ktoré sa majú možnosti použiť.
• Zoradiť podľa: Zoradenie poznámok podľa dátumu, názvu alebo kategórie.
• Filtrovať podľa kategórie: Zobrazenie poznámok filtrované podľa kategórie.
• Upraviť kategórie: Pridanie, odstránenie alebo premenovanie kategórií.
• Nastavenia: Zmena nastavení hlasového záznamníka.
Premenúvanie hlasových poznámok
Ťuknite na hlasovú poznámku a podržte ju, ťuknite na položky → Premenovať, zadajte nový
názov hlasovej poznámky a potom ťuknite na položku PREMENOVAŤ.
123
Užitočné aplikácie a funkcie
Spravovanie kategórií
Ťuknite na → Upraviť kategórie →
na OK.
, zadajte názov kategórie, zvoľte farbu, a potom ťuknite
Ak chcete zmeniť alebo priradiť kategóriu hlasovej poznámky, v zozname hlasových poznámok
podržte ťuknutie na hlasovej poznámke. Potom postupne ťuknite na položky → Zmeniť
kategóriu a vyberte kategóriu.
Ak chcete filtrovať hlasové poznámky podľa kategórie, postupne ťuknite na položky → Filtrovať
podľa kategórie a potom vyberte kategóriu.
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými zariadeniami, v ktorých
je nainštalovaná aplikácia Dropbox.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
1 Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
2 Prihláste sa na svoje konto Dropbox. Ak nemáte konto Dropbox, vytvorte si ho.
3 Ťuknite na položku Turn on Camera Upload.
Zariadenie odovzdá fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia na Dropbox. Ak chcete
odovzdať videá, zapnite funkciu ťuknutím na prepínač Include videos.
Ak chcete fotografie alebo videosúbory odovzdať ručne, ťuknite na Skip this.
4 Použite nasledujúce funkcie:
• : Odovzdať alebo otvoriť súbory. Ťuknutím na položky → Upload here odovzdáte
súbory.
• : Zobraziť odovzdané fotografie alebo videá. Ťuknite na položku
zmažete alebo vytvoríte albumy.
• : Otvoriť súbory v zozname obľúbených položiek.
• : Zobraziť upozornenia.
124
, čím súbory
Užitočné aplikácie a funkcie
Flipboard
Táto aplikácia umožňuje zobraziť aktívne aktualizácie sociálnej siete a správy v prispôsobenom
formáte časopisu.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej resetovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Na hlavnej obrazovke Flipboard si môžete vyberať z rôznych článkov a predplatených časopisov.
Smart Remote
O inteligentnom diaľkovom ovládaní
Použite túto aplikáciu na pripojenie sa k televízoru a použite zariadenie, ako diaľkové ovládanie.
Pomocou vášho zariadenia môžete vyhľadávať a vyberať televízne programy a ovládať kanály.
Ťuknite na položku Smart Remote na obrazovke aplikácií.
125
Užitočné aplikácie a funkcie
Pripojenie k televízoru
1 Ťuknite na položku Smart Remote na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku ZAČAŤ a vyberte krajinu.
3 Zvoľte región a službu vysielania.
Zobrazia sa dostupné televízne programy.
Použitie zariadenia ako diaľkového ovládania
Keď používate vaše zariadenie ako diaľkové ovládanie, môžete pomocou neho zapnúť alebo
vypnúť televízor, prezerať kanály alebo upravovať úroveň hlasitosti na vašom televízore.
1 Na zariadení ťuknite na → Nasledujúce.
2 Zvoľte značku televízora a ťuknite na položku Nasledujúce.
3 Presvedčite sa, že infračervený port smeruje k televízoru a ťuknite na
. Keď zariadenie vypne
televízor, ťuknite na položku ÁNO.
Ak zariadenie televízor nevypne, ťuknite na položku NIE a potom tento krok opakujte, kým
televízor signál nerozpozná.
4 Zvoľte zdroj kanála a ťuknite na položku Nasledujúce.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zapnutie alebo vypnutie televízora.
Ďalšie funkcie
Ponuky ovládania televízora
126
Užitočné aplikácie a funkcie
Pozeranie televízneho vysielania pomocou zariadenia
Zo zoznamu dostupných programov zvoľte televízny program, ktorý chcete na pripojenom
televízore pozerať. Presvedčite sa, že infračervený port smeruje k televízoru.
1 Ťuknite na položku TELEVÍZNE RELÁCIE, FILMY alebo ŠPORTY a posúvaním doľava alebo
doprava vyberte kategóriu.
2 Vyberte televízny program a ťuknite na položku POZERAJ V TELEVÍZII.
Na pripojenom televízore sa zobrazí zvolený program.
3 Ťuknutím na položku
sa prepínajú kanály alebo nastavuje hlasitosť.
Na obrazovke sa zobrazí panel diaľkového ovládania.
Nastavenie pripomenutí programov
1 Vyberte si televízny program, ktorý chcete sledovať.
2 Ťuknite na položku Nastaviť pripomenutie a nastavte alarm, ktorý vám pripomenie čas
začiatku televízneho programu.
Alarm sa rozozvučí v nastavený čas.
Baterka
Táto miniaplikácia umožňuje zapnutie alebo vypnutie blesku na zlepšenie viditeľnosti.
Ak chcete pridať túto miniaplikáciu, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte
na nej prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na miniaplikáciu Baterka a podržte na nej prst a
potom ju presuňte na domovskú obrazovku.
Ak chcete baterku zapnúť alebo vypnúť, na domovskej obrazovke ťuknite na miniaplikáciu
Baterka.
127
Užitočné aplikácie a funkcie
Lupa
Použitie tejto miniaplikácie na zväčšenie textu alebo predmetov pomocou zadného fotoaparátu.
Ak chcete pridať túto miniaplikáciu, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte
na nej prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na miniaplikáciu Lupa a podržte na nej prst a
potom ju presuňte na domovskú obrazovku.
Ťuknite na miniaplikáciu Lupa na Domovskej obrazovke.
Ťuknutím na položku
alebo
nastavíte zväčšenie.
Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku Zaostrenie. Môžete taktiež nastaviť
zaostrenie manuálne ťuknutím na miesto, na ktoré chcete zaostriť.
Ak chcete zapnúť blesk, aby ste si zobrazili text alebo objekty pri tmavších podmienkach, ťuknite
na položku Baterka.
Ak chcete zaznamenať fotografiu textu alebo objektov, ťuknite na položku Odfotiť.
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie kont.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, na hlavnej obrazovke príslušnej aplikácie ťuknite na
položky → Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Google+
Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež
zálohovať svoje fotografie a videá a viac.
128
Užitočné aplikácie a funkcie
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.
Filmy Play
Sledujte videá uložené vo vašom zariadení a preberajte rôzny obsah na sledovanie z aplikácie
Obchod Play.
Knihy Play
Preberať rôzne knihy z aplikácie Obchod Play a čítať ich.
Kiosk Play
Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.
Hry Play
Preberať hry z aplikácie Obchod Play aj hrať ich s inými.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a
nahrali ich na Google+.
129
Užitočné aplikácie a funkcie
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
Nastavenia Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
130
Pripojenie k iným
zariadeniam
Bluetooth
O funkcii Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
131
Pripojenie k iným zariadeniam
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth, ťuknutím
na prepínač Bluetooth ju aktivujte a potom ťuknite na položku VYHĽADAŤ.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak chcete zariadenie pre iné zariadenia nastaviť ako viditeľné, ťuknite na názov zariadenia.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Na obidvoch zariadeniach spárovanie potvrďte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete
spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Alebo svoje zariadenie nastavte ako viditeľné pre
iné zariadenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.
132
Pripojenie k iným zariadeniam
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijatý
obrázok sa uloží do priečinka Galéria → Download.
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, s ktorým párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Wi-Fi Direct
Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi, a potom ťuknutím
na prepínač Wi-Fi aktivujte túto funkciu.
2 Postupne ťuknite na položky
→ Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Ak chcete zmeniť názov zariadenia, postupne ťuknite na položky → Premenovať
zariadenie.
4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
133
Pripojenie k iným zariadeniam
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Prijatý obrázok sa uloží do priečinka Galéria → Download.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi.
2 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, postupne ťuknite na položky UKONČIŤ PRIPOJENIE → OK.
134
Pripojenie k iným zariadeniam
Rýchlo pripojiť
O rýchlom pripojení
Táto funkcia slúži na jednoduché vyhľadanie a pripojenie zariadení v blízkosti. Keď zariadenie
pripojíte k televízoru, môžete ho použiť ako diaľkové ovládanie. Takisto môžete pohodlne zdieľať
obsah uložený na svojom zariadení s počítačmi.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
• Názov zariadenia sa môže líšiť v závislosti od zariadení s funkciou Bluetooth, s ktorými
sa páruje. Napríklad názov zariadenia sa môže zobraziť ako BT MAC.
Pred použitím tejto funkcie
• Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré podporuje funkciu Rýchle pripojenie, zapnite obrazovku, aby
bolo detekovateľné.
• Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, sa uistite, že je zapnutá
funkcia Wi-Fi Direct alebo Bluetooth.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
Ak túto funkciu používate po prvýkrát, vyberte možnosť viditeľnosti a ťuknite na položku
ZAPNÚŤ RÝCHLE PRIPOJENIE.
Keď sa tento panel otvorí, funkcia Wi-Fi sa automaticky aktivuje a zariadenie vyhľadá
zariadenia v blízkosti.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia. Prepojenie medzi
zariadeniami vykonáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete umožniť zariadeniam nachádzajúcim sa v blízkosti, aby vyhľadali vaše zariadenie
a pripojili sa k nemu, ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenie viditeľnosti zariadenia →
Viditeľnosť zariadenia a potom vyberte príslušnú možnosť.
135
Pripojenie k iným zariadeniam
Opakované vyhľadávanie zariadení
Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.
Ťuknite na položku AKTUALIZ. a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
3 Ťuknite na položku Zdieľať obsah a vyberte kategóriu média.
4 Zvoľte obsah, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na položku HOTOVO.
Vaše zariadenie odošle obsah do pripojeného zariadenia.
Pripojenie k televízoru
Pripojte zariadenie k televízoru a ten potom ovládajte zariadením, ako diaľkovým ovládaním.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
Skontrolujte, či je televízor zapnutý.
2 V zozname nájdených zariadení vyberte televízor.
Po pripojení zariadenia k televízoru sa na obrazovke zobrazí usporiadanie diaľkového
ovládania.
Keď zariadenie pripojíte k televízoru po prvý krát, ťuknite na položku Nast. diaľk. ovládač.
Pripojenie zariadení potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
3 Pripojený televízor potom možno ovládať diaľkovým ovládaním.
136
Pripojenie k iným zariadeniam
Screen Mirroring
O funkcii Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré
podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.
Zariadenia so zapnutou
funkciou Screen Mirroring
(Zariadenia s funkciami
AllShare Cast dongle,
HomeSync a Wi-Fi
Miracast)
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s
veľkou šírkou pásma (HDCP 2.X), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
137
Pripojenie k iným zariadeniam
Screen Mirroring na televízore
Skôr, než televízor prepojíte so svojim zariadením, televízor prepojte so zariadením, na ktorom
je povolené zrkadlenie obrazovky. O nastavení prepojenia sa dočítate v Používateľskej príručke
zariadenia. Nasledovné akcie sú príkladom zobrazovania obsahu na televízore pripojenom
prostredníctvom modulu AllShare Cast.
1 Zariadenie, na ktorom je povolené zrkadlenie obrazovky, pripojte pomocou kábla HDMI k
televízoru.
2 Na televízore zvoľte režim pripojenia, napr. HDMI alebo externé zariadenie.
3 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Screen Mirroring.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
Ak zariadenie zapájate po prvýkrát, ťuknite na názov modulu v zozname a podržte ho
a zadajte číslo PIN zobrazené na obrazovke televízora.
5 Otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na
zariadení.
Zastavenie zobrazovania obsahu
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Screen Mirroring a potom
ťuknutím na prepínač Screen Mirroring ho deaktivujte.
138
Pripojenie k iným zariadeniam
Aplikácia Mobile printing
Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarni cez rozhranie Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačiť obrázky alebo
dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pripojenie k tlačiarni
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Tlač, vyberte typ tlačiarne a
potom ťuknutím na prepínač v hornom pravom rohu obrazovky ju zapnite. Zariadenie vyhľadáva
tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie. Vyberte tlačiareň, ktorú
chcete použiť ako predvolenú tlačiareň.
Ak chcete pridať tlačiarne ručne, ťuknite na položky → Pridať tlačiareň → ADD PRINTER,
zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, ťuknite na položku → Nastavenia.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky → Tlač
→
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
139
Zariadenie a správca dát
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Aktualizácie softvéru → Aktualizovať teraz.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti
Samsung. Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung
Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom
okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Viac informácií o
postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
140
Zariadenie a správca dát
Prenos súborov medzi zariadením a počítačom
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
• Neodpájajte zariadenie od počítača počas prehrávania súborov uložených v zariadení
na pripojenom počítači. Po dokončení prehrávania súboru odpojte zariadenie od
počítača.
• Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
141
Zariadenie a správca dát
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach spoločnosti Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z
webovej lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr.
Použitie konta Google
1 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie a začiarnite možnosť Zálohovať moje údaje.
3 Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné
konto.
Ak chcete obnoviť údaje, v sprievodcovi inštaláciou sa prihláste na svoje konto Google.
Sprievodcu inštaláciou môžete spustiť a otvoriť tak, že v zariadení obnovíte údaje na
továrenské nastavenie. Ak sa na svoje konto Google neprihlásite v sprievodcovi inštaláciou,
zálohované údaje nemožno obnoviť.
142
Zariadenie a správca dát
Použitie konta Samsung
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Kontá → Pridať konto →
Samsung konto a potom sa prihláste na svoje konto Samsung.
2 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
3 Ťuknite na položku Cloud → Zálohovanie, zaškrtnite položky, ktoré chcete zálohovať a
potom ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ TERAZ → ZÁLOHOVAŤ.
Ak chcete údaje obnoviť, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Cloud
→ Obnoviť, vyberte položky a potom ťuknite na možnosť OBNOVIŤ TERAZ.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Zariadenie
sa reštartuje automaticky.
143
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku
.
Rýchle nastavenia
Zobrazenie zoznamu možností obľúbených nastavení.
Ak chcete zoznam možností obľúbených nastavení upraviť, ťuknite na položky → Upraviť
rýchle nastavenia, vyberte možnosť nastavení a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Sieťové pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač Wi-Fi.
Zariadenie dokáže udržiavať stabilné sieťové pripojenie automatickým výberom siete Wi-Fi alebo
mobilnej siete a použiť najsilnejší signál. Ak chcete automaticky prepnúť medzi sieťami, začiarknite
možnosť Inteligentné prepínanie sietí.
144
Nastavenia
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .
• Vyhľadať: Vyhľadávanie dostupných sietí.
• Wi-Fi Direct: Aktivácia siete Wi-Fi Direct a priame pripojenie zariadení cez Wi-Fi, aby bolo
možné zdieľať súbory.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
• Pomoc: Zobrazenie informácií pomocníka o Wi-Fi.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Postupne ťuknite na položky → Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku.
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie
nastavené na používanie mobilných sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
Nastavenie oznamovania siete
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťuknite na položku → Pokročilé a zaškrtnite možnosť Sieťové
oznámenie.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Bluetooth a potom ju aktivujte ťuknutím
na prepínač Bluetooth.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov pomocou funkcie Bluetooth.
• Premenovať zariadenie: Zmena názvu zariadenia.
• Pomoc: Zobrazenie informácií pomocníka o funkcii Bluetooth.
145
Nastavenia
Zdieľanie pripojenia
Na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete
svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie
pripojenia.
Na obrazovke Nastavenia ťuknite na možnosť Zdieľanie pripojenia.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete
Wi-Fi. Túto funkciu možno použiť, keď sieťové pripojenie nie je k dispozícii.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Letový režim.
Spotreba dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Spotreba dát.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Nastaviť limit dát: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Obmedziť dáta na pozadí: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí pri
používaní mobilnej siete.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát
prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
• Mobilné prístupové body: Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám
spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.
146
Nastavenia
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky GPS a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač GPS.
• Mód: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o
vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
• Moje miesta: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej
aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Ďalšie siete.
Predvolená aplikácia pre správy
Zvoľte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Dátový roaming: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
147
Nastavenia
Pripojenie a zdieľanie
NFC
Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať NFC tagy obsahujúce informácie.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky NFC a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC.
• Android Beam: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových
stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
• S Beam: Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, napríklad videá, obrázky a
dokumenty, do zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.
• Ťuknúť a zaplatiť: Nastavenie predvoleného spôsobu platieb.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
Blízke zariadenia
Zmeňte nastavenia zdieľania obsahu, keď zariadenia pripájate k zariadeniam v blízkosti.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Blízke zariadenia a potom ho aktivujte
ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia.
• Názov zariadenia: Zobrazenie názvu mediálneho servera v zariadení.
• Obsah na zdieľanie: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto
zariadeniu.
• Odmietnuté zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k
tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Prijím. súborov z iných zariadení: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov
z iných zariadení.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb
typu cloud.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Tlač.
148
Nastavenia
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Screen Mirroring.
Zvuk a zobrazenie
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Zvuky a oznámenia.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Zvonenia: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
• Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
• Vyzváňací tón oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce
správy a zmeškané hovory.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Písmo:
– – Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
– – Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Rotácia obrazu: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zobrazenia
zariadenia.
– – Inteligentné otáčanie: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej
tváre.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
149
Nastavenia
• Režim obrazovky:
– – Prispôsobiť zobrazenie: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
– – Dynamický: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
– – Štandardné: Režim pre normálne podmienky.
– – Profesionálna fotografia: Použite tento režim, ak chcete, aby zafarbenie displeja vyzeralo
ako skutočné.
– – Kino: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
• Autom. upraviť tón obraz.: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu úpravou jasu
displeja.
• Šetrič displeja: Nastavte zariadenie tak, aby sa počas nabíjania spustil šetrič obrazovky.
• Indikátor LED:
– – Nabíjanie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda počas nabíjania
batérie.
– – Batéria vybitá: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nízkej
úrovni nabitia batérie.
– – Oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda, keď máte
zmeškané hovory, správy alebo oznámenia.
– – Nahrávanie hlasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri
nahrávaní hlasových poznámok.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie doby, počas ktorej zostáva zapnuté
podsvietenie tlačidiel Naposledy spustené aplikácie a podsvietenie tlačidla Späť.
• Zvýšiť citlivosť na dotyk: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné použiť dotykový displej
s rukavicami na rukách.
V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa
zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.
150
Nastavenia
Pozadie
Zmena nastavení tapety.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Pozadie.
• Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
• Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
• Domovská a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku
a uzamknutú obrazovku.
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zamknutá obrazovka.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Duálne hodiny: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo duálne hodiny.
• Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
• Zobraziť dátum: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
• Odkaz na fotoaparát: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo odkaz na fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Informácie o vlastníkovi: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Ďalšie informácie: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dodatočné informácie na
uzamknutej obrazovke.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
151
Nastavenia
Panel oznámení
Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Panel oznámení.
• Nastavenie jasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazoval panel
nastavenia jasu.
• Odporúčané aplikácie: Nastavenie zariadenia na zobrazenie zoznamu odporúčaných aplikácií
na paneli oznámení na základe vašich akcií, ako je napríklad pripojenie náhlavnej súpravy k
zariadeniu.
• Nast. tlač. rýchl. nast.: Zmena usporiadania tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení.
Panel s nástrojmi
Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo panel nástrojov.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položku Panel s nástrojmi a potom ju aktivujte
ťuknutím na prepínač Panel s nástrojmi.
• Aplikácie: Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré sa majú zobraziť na paneli nástrojov.
• UPRAVIŤ: Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť v paneli nástrojov.
Prispôsobenie
Jednoduchý režim
Nastavenie zariadenia na jednoduchý režim.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Jednoduchý režim.
• Štandardný režim: Nastavenie zariadenia na štandardný režim.
• Jednoduchý režim: Nastavenie zariadenia na jednoduchý režim.
• Jednoduché aplikácie: Výber aplikácií, aby sa použilo jednoduchšie usporiadanie.
152
Nastavenia
Zjednodušenie ovládania
Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti
Informácie o zjednodušení ovládania.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
Súkromný režim
Nastaviť zariadenie tak, aby zabránilo iným používateľom v prístupe k vášmu osobnému obsahu
aktiváciou súkromného režimu.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromný režim, a potom ho aktivujte
ťuknutím na prepínač Súkromný režim.
• Typ príst. do súkr. rež.: Nastavenie spôsobu odblokovania, čím sa aktivuje súkromný režim.
Skener odtlačkov
Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho
konta Samsung.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Skener odtlačkov.
• Správca odtlačkov prstov: Registrácia alebo zmazanie údajov o odtlačkoch prstov.
• Zmeniť záložné heslo: Zmena záložného hesla, ak zariadenie nerozozná odtlačok prsta.
• Uzamknutie obrazovky: Nastavenie spôsobu odomknutia a alternatívneho hesla.
• Overiť konto Samsung: Nastavenie zariadenia na overenie vášho konta Samsung
prostredníctvom odtlačkov prstov.
153
Nastavenia
Pohyb
Pohyby a gestá
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Pohyby a gestá.
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
• Stlmenie/pozastav.: Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo
budíky alebo pozastavenia prehrávania médií pohybom dlane, alebo keď sa nepozeráte na
obrazovku.
– – Položenie dlane na obrazovku: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo prichádzajúce
hovory alebo budíky alebo aby pozastavilo prehrávanie média, keď displej zakryjete
dlaňou.
– – Prevrátenie zariadenia: Nastavte zariadenie tak, aby stlmilo prichádzajúce hovory alebo
budíky alebo aby pozastavilo prehrávanie média, keď ho otočíte lícom dolu.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.
Bezdotyk. zobrazenie
Podržaním prsta nad položkou alebo obrazovkou sa zobrazí náhľad obsahu alebo informácie v
automaticky otváranom okne.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položku Bezdotyk. zobrazenie a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Bezdotyk. zobrazenie.
154
Nastavenia
Používateľské a záložné
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Kontá.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným
priestorom Dropbox.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Cloud.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
155
Nastavenia
Systém
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Jazyk a vstup.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Slovenčina: Výber predvoleného usporiadania klávesnice.
• Vyberte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané
alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Aut. počiat. veľké písm.: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
156
Nastavenia
• Swype:
– – Žiadny: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
– – Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
– – Pohyb kurzora: Aktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici na presúvanie
kurzora posúvaním prsta po klávesnici.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
Hlasový vstup Google
• Jazyk: Výber jazykov pre textový vstup.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Čítanie oznámení
Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo upozornenia v prípade prichádzajúcich telefonátov,
správ alebo udalostí.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
157
Nastavenia
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Automatické časové pásmo: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
Bezpečnostná pomoc
Aktivácia núdzového režimu a nastavenie kontaktov v prípade núdze a správ. Ďalšie informácie
nájdete v časti Tiesňový režim.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Bezpečnostná pomoc.
• Tiesňový režim: Nastavenie zariadenia tak, aby aktivovalo núdzový režim a znížilo spotrebu
batérie pomocou základných funkcií, ako napr. telefonovaním.
• Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc: Nastavenie zariadenia tak, aby sa trojnásobným
stlačením vypínacieho tlačidla odoslali správy so žiadosťou o pomoc.
– – Odoslať zvukovú nahrávku: Nastavenie zariadenia na vytvorenie fotografií a ich
odoslanie príjemcom spolu so správou.
• Spravovať hlavné kontakty: Výber alebo úprava príjemcov správ so žiadosťou o pomoc.
158
Nastavenia
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Batéria.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Šetrenie energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie
energie.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na možnosť Šetrenie energie.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
– – Obmedziť dáta na pozadí: Nastaviť zariadenie tak, aby aplikácie spustené na pozadí
nemohli používať mobilné dátové pripojenie.
– – Obmedziť výkon: Zariadenie nastaviť tak, aby obmedzilo rôzne možnosti, ako napríklad
vypnutie naposledy spustených aplikácií a podsvietenie tlačidla Späť.
– – Režim odtieňov sivej: Nastavenie zariadenia tak, aby na displeji zobrazovalo všetky farby
ako sivé tóny.
• Režim extrémneho šetrenia energie: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby
batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k
aplikácii.
Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa
zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia
a prevádzkových podmienok.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Ukladací priestor.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
159
Nastavenia
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zabezpečenie.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
– – Registrácia konta: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
– – Lokalizačná služba Google: Nastavenie zariadenie na povolenie zhromažďovania dát
o polohe alebo určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom
sietí Wi-Fi alebo mobilných sietí.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá
pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
– – Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá
pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
– – Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo
USIM.
160
Nastavenia
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní
zobrazovali.
• Aktual. politiky zabezp.: Nastavenie zariadenia tak, aby kontrolovalo a preberalo aktualizácie
zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o
zabezpečení spoločnosti Samsung.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
Pomocník
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Pomocník.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Informácie o zariadení.
161
Nastavenia
Aplikácie
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Správca aplikácií.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Predvolené aplikácie.
Hovor
Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Hovor.
• Odmietnutie hovoru: Automatické odmietnutie hovorov z konkrétnych telefónnych čísel.
Pridanie telefónnych čísel do zoznamu odmietnutých.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov:
– – Stlačenie tlačidla Domov: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení tlačidla
Domov.
– – Použ. hlasových príkazov: Nastavenie zariadenia na prijatie alebo odmietnutie hovoru
hlasovými príkazmi.
– – Stlačenie tlač. napájania: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením
vypínacieho tlačidla.
162
Nastavenia
• Kont. okná súvisiace s hovormi:
– – Kontext. okná oznám. o hovoroch: Nastavenie zariadenia tak, aby po prevzatí
prichádzajúceho hovoru počas používania aplikácií zobrazilo kontextové okno.
– – Stavové okná počas hovoru: Nastavenie zariadenia tak, aby pri používaní aplikácií
zobrazilo kontextové okno so stavom hovoru.
• Zobraziť inf. o volajúcom: Nastaviť zariadenie tak, aby sa zobrazili aktuálne informácie o
aktivite volajúceho na sociálnych sieť, keď od neho prichádza hovor.
• Upozornenia na hovor:
– – Vibrovať pri odpovedaní: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana
príjme hovor.
– – Vibr. pri ukončení hovoru: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana
ukončí hovor.
– – Tón spojenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.
– – Minútový tón: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
– – Tón ukončenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
– – Oznámiť počas hovorov: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas
hovoru.
• Príslušenstvo na telefonovanie:
– – Automatická odpoveď: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky prijalo hovor, keď je
pripojená náhlavná súprava.
– – Časovač automat. odpovede: Nastavenie doby čakania, predtým ako zariadenie príjme
hovor.
– – Podmienky odchádz. hovoru: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo odchádzajúce
hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, keď je zariadenie uzamknuté.
– – Typy odchádzajúcich hovorov: Výber typu odchádzajúcich hovorov pri použití náhlavnej
súpravy Bluetooth.
163
Nastavenia
• Ďalšie nastavenia:
– – Zobr. moje ID volajúceho: Zobrazenie vášho čísla ostatným účastníkom odchádzajúcich
hovorov.
– – Presmerovanie hovorov: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
– – Automatická predvoľba oblasti: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo
automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
– – Blokovanie hovorov: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
– – Čakajúci hovor: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného
hovoru.
– – Automatické znovuvytáčanie: Aktivovanie automatického vytočenia tel. čísel pri
hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
– – Čísla pevnej voľby: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN)
na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie čísla PIN2 dodaného s kartou
SIM alebo USIM.
• Vyzv. tóny a tóny klávesn.:
– – Vyzváňacie tóny: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
– – Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
– – Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
– – Zvuk pri vytáčaní čísla: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Prispôsobiť zvuk hovoru: Výber alebo prispôsobenie kvality zvuku počas hovoru pri
pripojení náhlavnej súpravy.
• Skryť moje video: Vyberte obrázok, ktorý sa zobrazí ostatným.
164
Nastavenia
Kontakty
Zmena nastavení pre používanie kontaktov.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Kontakty.
• Importovať/exportovať kontakty: Import alebo export kontaktov.
• Kontakty na zobrazenie: Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť.
• Telef./odosl. správy potiah. prsta: Nastavenie zariadenia tak, aby vykonalo hovor alebo
odoslalo správu, keď kontakt potiahnete doľava alebo doprava v zozname kontaktov.
• Iba kontakty s číslami: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo iba tie kontakty, ktoré
majú telefónne číslo.
• Zoradiť podľa: Výber možnosti triedenia kontaktov.
• Zobraziť kontakty podľa: Výber možnosti pre zobrazenie mien kontaktov.
• Odoslať viacero vizitiek: Výber spôsobu zdieľania kontaktov.
• Kontá: Pridať alebo upraviť kontá, s ktorými chcete kontakty synchronizovať.
E-mail
Zmena nastavení správy a posielania e-mailov.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na E-mail.
• Správa kont: Správa existujúcich e-mailových kont alebo pridanie nových.
• Zobraziť: Zmena nastavení zobrazovania e-mailov.
• Predvolené zobrazenie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa otvorila konkrétna obrazovka, keď
vymažete e-maily.
• Nastavenia prioritných odosielateľov: Zmena nastavení pre prioritných odosielateľov.
• Obťažujúce adresy: Pridávanie e-mailových adries do bloku.
• Oneskoriť odoslanie e-mailu: Nastavenie času, ktorý zariadenie počká, kým odošle e-mail
po ťuknutí na tlačidlo odoslania.
165
Nastavenia
Galéria
Zmena nastavení pre používanie Galéria.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Galéria.
• Synchroniz. iba cez Wi-Fi: Nastavte zariadenie na synchronizáciu obsahu, len ak je
aktivované pripojenie Wi-Fi.
• Kontextový názov: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo kontextové značky.
• Tvárová značka: Registrácia tvárí na obrázku ako tvárové značky.
Internet
Zmena nastavení pre používanie Internetu.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Internet.
• Domovská stránka: Nastavenie predvolenej domovskej stránky.
• Profil automatického vypĺňania: Nastavenie automatického zadávania údajov o
používateľovi, ako sú mená alebo telefónne čísla pri vyplňovaní formulárov alebo webových
stránok.
• Ochrana osobných údajov: Správa osobných údajov pri návšteve webových stránok.
Správy
Zmena nastavení pre používanie správ.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Správy.
• Predvolená aplikácia pre správy: Zvoľte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na
odosielanie a príjem správ.
• Displej: Zmena nastavení pre okno správ, ako je veľkosť písma, farba pozadia a pod.
• Rýchle odpovede: Pridanie alebo úprava šablóny správy.
• SMS: Zmena nastavení textových správ.
• MMS: Zmena nastavení multimediálnych správ.
• Vymazať staré správy: Nastavenie odstraňovania starých správ.
• Prioritní odosielatelia: Nastavte zariadenie, aby zobrazovalo zoznam prioritných
odosielateľov.
• Správa push: Nastavenie intervalu pre zobrazovanie oznámení upozorňujúcich na nové
správy.
166
Nastavenia
• Celulárne vysielanie: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo správy buniek vysielania.
• Oznámenia: Nastavenie upozornení na nové správy.
• Podpis: Nastavenie zobrazenia vášho podpisu v správe.
• Filter nevyžiadanej pošty: Nastavenie blokovania správ z konkrétnych čísel alebo, ktoré
obsahujú konkrétne slová.
• Povoliť všetky prepojenia: Nastavenia zariadenia tak, aby umožnilo otvoriť prepojenie na
správu pri ťuknutí na prepojenie.
Plánovač S
Zmena nastavení pre používanie aplikácie Plánovač S.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Plánovač S.
• Prvý deň týždňa: Výber prvého dňa týždňa.
• Zobraziť čísla týždňov: Nastavenie zobrazenia počtu týždňov v roku.
• Skryť odmietnuté udalosti: Nastavenie skrývania udalostí, ktoré už uplynuli.
• Skryť dokončené úlohy: Zariadenie nastaviť tak, aby skrylo úlohy, ktoré sa už vykonali.
• 7-denná predpoveď počasia: Nastavenie zobrazovania predpovede počasia.
• Uzamknúť časové pásmo: Nastavenie zariadenia tak, aby ostalo nastavenie časového pásma
po prechode do iného časového pásma nezmenené.
• Vybrať časové pásmo: Výber časového pásma.
• Zobraziť dnes podľa: Nastavenie kalendára tak, aby ste mohli používať domovské časové
pásmo alebo vybrané časové pásmo.
• Vybrať typ upozornenia: Výber nastavení pre oznamy o udalostiach.
• Zvuk oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti alebo úlohy.
• Vibrácia: Nastavenie vibrovania ako upozornenia na udalosť alebo úlohu.
• Rýchle odpovede: Tvorba šablón odosielania správ účastníkom udalostí.
167
Nastavenia
S Voice
Zmena nastavení rozpoznávania hlasu.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na S Voice.
• Voice wake-up: Zariadenie nastaviť tak, aby spustilo rozpoznávanie hlasu vyslovením
budiaceho príkazu pri používaní funkcie S Voice.
• Open via the home key: Nastavenie zariadenia tak, aby spúšťalo funkciu S Voice dvojitým
stlačením tlačidla Domov.
• Language: Výber jazyka na rozpoznávanie hlasu.
• Auto start speakerphone: Nastavenie zariadenia, aby automaticky zaplo reproduktor pri
uskutočňovaní hovoru pomocou funkcie S Voice.
• Erase S Voice data: Odstránenie dát zo servera S Voice, ktoré používa aplikácia S Voice.
• About S Voice: Zobrazia sa informácie o danej verzii.
168
Zjednodušenie ovládania
Informácie o zjednodušení ovládania
Možnosti zjednodušenia ovládania sú špeciálne funkcie pre ľudí s telesným postihnutím ako napr.
postihnutie zraku alebo sluchu. Používať môžete nasledujúce funkcie:
• Aplikácia TalkBack
• Zmena veľkosti písma
• Zväčšovanie obrazovky
• Pripomienky oznámenia
• Obrátenie farieb displeja
• Nastavenie farieb
• Vypnúť všetky zvuky
• Blikajúci oznam
• Nastavenie vyváženia zvuku
• Režim monofónneho zvuku
• Prispôsobenie nastavení titulkov
• Doplnkové ponuky
• Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného podržania
• Režim ovládania interakcie
• Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov
• Režim jedného ťuknutia
• Správa nastavení zjednodušenia ovládania
Ak chcete použiť ponuky zjednodušenia ovládania, na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia
→ Zjednodušenie ovládania.
169
Zjednodušenie ovládania
Používanie tlačidla Domov na otváranie ponúk
Zjednodušenie ovládania
Nasledovné ponuky zjednodušenia ovládania sa vám sprístupnia po tom, keď rýchlo stlačíte
tlačidlo Domov tri krát.
• Zjednodušenie ovládania
• TalkBack
• Negatívne farby
• Interakčné ovládanie
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Priamy prístup a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Priamy prístup. Potom
zvoľte ponuku Zjednodušenie ovládania, ktorá sa má zobraziť, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo
Domov.
Ak vyberiete viac ako jednu ponuku, zariadenie zobrazí kontextové okno s otázkou, ktorá ponuka
by sa mala použiť zakaždým, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov. Ak chcete v ponukách
Zjednodušenie ovládania zapnúť možnosť Interakčné ovládanie, aktivujte túto funkciu. Na
obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zručnosť a interakcia → Ovládanie interakcií a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač
Ovládanie interakcií.
Hlasová spätná väzba (TalkBack)
Aktivácia alebo deaktivácia aplikácie TalkBack
Keď aktivujete aplikáciu TalkBack, zariadenie prečíta text na obrazovke alebo text zvolenej funkcie
nahlas. Táto aplikácia je užitočná, ak nevidíte na obrazovku.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak
→ TalkBack.
2 Ťuknutím na prepínač TalkBack zapnite túto funkciu.
Ak chcete funkciu TalkBack vypnúť, ťuknite na prepínač TalkBack a potom rýchlo dvakrát
ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
3 Ťuknite na tlačidlo OK.
Ak chcete funkciu TalkBack vypnúť, ťuknite na tlačidlo OK a potom ťuknite na ľubovoľné
miesto na obrazovke.
170
Zjednodušenie ovládania
Po aktivácii aplikácie TalkBack poskytne zariadenie hovorenú odozvu a nahlas číta vami zvolené
funkcie. Ak máte nové oznámenia, zariadenie poskytne hovorenú odozvu aj po vypnutí obrazovky.
Keď aktivujete funkciu Preskúmanie dotykom počas používania aplikácie TalkBack, zariadenie
nahlas prečíta vybrané položky. Zariadenie najskôr nahlas prečíta položky na obrazovke, keď na
ne ťuknete. Potom zariadenie vykoná funkciu alebo otvorí aplikáciu, ak ťuknete rýchlo dvakrát
na ľubovoľné miesto na obrazovke. Ak je funkcia Preskúmanie dotykom vypnutá, zariadenie
nedokáže vykonávať rôzne funkcie, ktoré si vyžadujú príkazy zadávané pohybmi prstov.
Ak chcete aktivovať funkciu Preskúmanie dotykom, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA a potom
začiarknite možnosť Preskúmanie dotykom.
Niektoré funkcie nie sú počas používania aplikácie TalkBack dostupné.
Ovládanie obrazovky pohybmi prstov
Displej môžete ovládať pomocou rôznych gest prstov pri používaní aplikácie TalkBack. Ak je
funkcia Preskúmanie dotykom vypnutá, zariadenie nedokáže vykonávať niektoré funkcie, ktoré si
vyžadujú príkazy zadávané gestami prstov.
Ak chcete aktivovať funkciu Preskúmanie dotykom, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA a potom
začiarknite možnosť Preskúmanie dotykom.
• Preskúmanie obrazovky: Umiestnite prst na obrazovku a jeho posúvaním preskúmate
obrazovku. Vyberte a podržte položku a potom zariadenie prečíta túto položku nahlas. Keď
prst uvoľníte, položka pod prstom bude vybraná.
• Výber položiek: Položku vyberte ťuknutím na ňu. Alebo položku vyberte a podržte pri
prieskume displeja a potom prst odtiahnite.
• Otvorenie vybranej položky: Pri hlasnom čítaní vybratých položiek prst odtiahnite od položky,
keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto
na displeji.
• Výber predchádzajúcej položky: Na displeji rýchlo potiahnite jedným prstom smerom nahor
alebo doľava.
171
Zjednodušenie ovládania
• Výber ďalšej položky: Na displeji rýchlo rolujte jedným prstom smerom nadol alebo doprava.
• Listovanie v zoznamoch: Dvoma prstami posuňte obrazovku hore alebo dole.
• Návrat na predchádzajúcu stranu: Dvoma prstami rolujte po obrazovke smerom doprava.
• Presun na ďalšiu stranu: Dvoma prstami posuňte obrazovku smerom doľava.
• Odomknutie displeja: V rámci oblasti na odomykanie displeja sa dvoma prstami posuňte po
obrazovke akýmkoľvek smerom.
• Otvorenie panelu oznámení: Potiahnite hornú časť obrazovky dvoma prstami smerom dole.
• Otvorenie panelu rýchleho nastavenia: Potiahnite hornú časť obrazovky tromi prstami smerom
dole.
Nastavenia pohybov prstov pre funkciu TalkBack môžete nakonfigurovať v položke Správa gest.
Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia nastavení pohybov prstov.
Konfigurácia nastavení pohybov prstov
Pri používaní aplikácie TalkBack môžete na vykonávanie operácií používať gestá prstov. Môžete
vykonávať operácie, ako napríklad návrat na predchádzajúcu obrazovku, otvorenie Domovskej
obrazovky a ďalšie. Gestá prstov nakonfigurujte pred ich používaním.
Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek
Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať osem gest klávesových skratiek. Môžete
nakonfigurovať gestá, ako napríklad ťahanie prstom smerom nahor a potom doprava bez jeho
odtiahnutia a ďalšie. Gestá klávesových skratiek môžete zmeniť alebo k prázdnym klávesovým
skratkám priradiť funkcie.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack
→ NASTAVENIA → Správa gest. Vyberte pohyb a potom mu priraďte funkciu.
K dispozícii sú nasledujúce funkcie:
• Tlačidlo Späť: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
• Tlačidlo Domovská stránka: Otvorenie Domovskej obrazovky.
• Tlačidlo Prehľad: Otvorenie zoznamu nedávno používaných aplikácií.
• Otvoriť upozornenia: Otvorenie panelu oznámení.
172
Zjednodušenie ovládania
• Otvoriť globálnu kontextovú ponuku: Otvorenie globálnej kontextovej ponuky. Ťuknutím
a podržaním obrazovky otvoríte kruhovité globálne kontextové možnosti. Môžete použiť
funkcie ako napríklad Rýchla navigácia, Prečítať zhora, Hláskovať posledný výrok a
Prečítať od ďalšej položky. Potom preskúmajte možnosti nepretržitým kruhovým pohybom
prsta. Keď nájdete hľadanú možnosť, uvoľnením prsta položku zvolíte.
Ťuknutím na položku Pozastaviť spätnú väzbu vľavo hore na obrazovke pozastavíte hlasovú
odozvu.
Ťuknutím na položku Nastavenia aplikácie TalkBack vpravo hore na obrazovke získate
prístup k nastaveniam aplikácie TalkBack. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia
nastavení aplikácie TalkBack.
• Otvoriť miestnu kontextovú ponuku: Otvorí sa lokálna kontextová ponuka. Môžete si zvoliť
jednotku na čítanie textu na obrazovke. Keď túto funkciu používate počas zadávania textu,
sprístupnia sa kontextové možnosti, ako napríklad možnosti ovládania kurzora. Ťuknutím a
podržaním obrazovky otvoríte kruhovité kontextové možnosti. Potom preskúmajte možnosti
nepretržitým kruhovým pohybom prsta. Keď nájdete hľadanú možnosť, uvoľnením prsta
položku zvolíte.
• Prečítať zhora: Číta nahlas položky v poradí od prvej až po poslednú.
• Prečítať od ďalšej položky: Číta nahlas položky, ktoré v poradí nasledujú od vybranej
položky.
Zmena čítania položiek
Pri používaní aplikácie TalkBack môžete na displeji počúvať text. Ak chcete vybrať text, ktorý
požadujete, prstom posúvajte hore, dolu, doľava alebo doprava. V predvolenom nastavení
zariadenie nahlas prečíta text vo zvolenej oblasti. Alebo môžete zariadenie nastaviť tak, aby čítalo
text v iných položkách, ako napr. riadky alebo odseky.
Zmena čítania položiek s použitím lokálnych kontextových možností
1 Vyberte text na čítanie.
2 Ťahaním prsta hore a potom doprava bez toho, aby ste ho uvoľnili, otvoríte lokálnu
kontextovú ponuku.
3 Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom prstom nakreslite kruh, čím preskúmate možnosti.
Keď budete počuť Zmena podrobnosti, prst odtiahnite.
173
Zjednodušenie ovládania
4 Znovu ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom prstom nakreslite kruh, čím preskúmate
možnosti. Keď budete počuť čítanie položky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.
Viac informácií o tom, ako zmeniť gesto skratky na otvorenie lokálnych kontextových možností,
nájdete na Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek.
Pozastavenie aplikácie TalkBack
Globálne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom
dole a potom doprava. Keď zvolíte možnosť Pozastaviť spätnú väzbu v ľavej hornej časti
obrazovky, aplikácia TalkBack sa pozastaví.
Keď je aplikácia TalkBack pozastavená, môžete ju znova zapnúť tak, že zapnete displej, alebo inými
metódami. Ak chcete zmeniť spôsob obnovenia aplikácie TalkBack, na obrazovke aplikácií ťuknite
na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA →
Obnoviť z pozastavenia. Potom zvoľte možnosť.
Viac informácií o tom, ako zmeniť gesto pohybu na otvorenie globálnych kontextových ponúk,
nájdete na Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek.
Používanie funkcie rýchlej navigácie
Spolu s funkciou rýchlej navigácie získavate prístup k ponukám tak, že nakreslíte kruh na
obrazovku bez nutnosti posúvania nahor alebo nadol, aby ste položku zvolili.
Globálne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom
dole a potom doprava. Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom okolo ponuky prstom
nakreslite kruh, čím preskúmate možnosti. Keď budete počuť Rýchla navigácia, prst odtiahnite.
Možnosti preskúmate tak, že znovu ťuknete na obrazovku a okolo možností prstom nakreslíte
kruh. Keď budete počuť čítanie ponuky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.
Pridávanie a spravovanie menoviek snímok
K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané.
Neoznačeným snímkam sa štítky priraďujú pomocou miestnych kontextových možností.
Miestne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom hore
a potom doprava. Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom okolo ponuky prstom nakreslite
kruh, čím preskúmate možnosti. Keď počujete príkaz Pridať ponuku Štítok, odtiahnite prst a
pridajte štítky.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack
→ NASTAVENIA → Spravovať vlastné štítky.
174
Zjednodušenie ovládania
Konfigurácia nastavení aplikácie TalkBack
Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie TalkBack pre Vaše pohodlie.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA. Prípadne globálne kontextové možnosti
otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom dole a potom doprava. Potom prst
potiahnite do pravého horného rohu displeja a keď budete počuť položku Nastavenia aplikácie
TalkBack, prst odtiahnite.
• Hlasitosť reči: Nastavenie úrovne hlasitosti hovorenej odozvy.
Hlasitosť hlasovej odozvy sa môže líšiť v závislosti od hlasitosti média. Ak chcete nastaviť
hlasitosť médií, stlačte Tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým počúvate hlasovú odozvu.
Alebo na obrazovke s aplikáciami ťuknite na Nastavenia → Zvuky a oznámenia, potom
potiahnite panel na úpravu hlasitosti pre obsah média doprava alebo doľava.
• Meniť výšku hlasu: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text pri nízkom rozstupe po
jeho zadaní pomocou klávesnice.
• Zvuky klávesnice: Nastavenie zariadenia na hlasné čítanie textu alebo symbolov zadaných
pomocou klávesnice. Môžete taktiež nastaviť aj typ používanej klávesnice pre túto funkciu.
• Reč pri vypnutej obrazovke: Nastavenie zariadenia tak, aby poskytovalo hovorenú odozvu,
keď je obrazovka vypnutá.
• Používať senzor blízkosti: Nastavenie zariadenia aby prerušilo hovorenú odozvu, keď
položíte ruku nad snímač na vrchu zariadenia. Ťuknutím na obrazovku hovorenú odozvu
znova zapnete.
• Zatrasením spustiť nepretržité čítanie: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na
displeji, keď zariadením potrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.
• Oznámiť ID volajúceho: Nastavenie zariadenie tak, aby nahlas prečítalo meno volajúcej
osoby počas prichádzajúceho hovoru.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri skúmaní displeja.
• Zvuková odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri kontrole obrazovky, ako
pohyb po obrazovke a iné.
175
Zjednodušenie ovládania
• Zamerať sa na zvuk hovoru: Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď
zariadenie číta položku nahlas.
• Hlasitosť zvuku: Nastaviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri jeho ovládaní dotykom na
displej. Táto funkcia je dostupná, keď je vybratá funkcia Zvuková odozva.
• Preskúmanie dotykom: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo položky pod prstom.
Napríklad, keď prstom ťuknete na položku Aplik. na domovskej obrazovke, zariadenie prečíta
„Aplik.“. Ak chcete vybrať položku aplikácií Aplik., prst odtiahnite a rýchlo dvakrát ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke. Môžete prejsť na požadovanú stranu rolovaním obrazovky
doľava alebo doprava použitím dvoch prstov. Ak sa chcete dozvedieť viac o ovládaní
obrazovky pomocou funkcie stlačenia, viac informácií nájdete v časti Ovládanie obrazovky
pohybmi prstov.
• Automatické posúvanie v zoznamoch: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky
prechádzalo zvyšok zoznamu mimo displeja a aby čítalo položky nahlas.
• Výber jedným klepnutím: Nastavenie zariadenia na výber položky jedným ťuknutím.
• Spustiť návod na používanie Preskúmavania dotykom: Prezeranie príručky o použití
funkcie Preskúmať dotykom.
• Správa gest: Priradenie funkcií a úkonov pomocou gest prstov. Ďalšie informácie nájdete v
časti Konfigurácia nastavení pohybov prstov.
• Spravovať vlastné štítky: Zobraziť štítky, ktoré ste pridali.
• Obnoviť z pozastavenia: Výber spôsobu obnovenia hovorenej odozvy.
• Nastavenia vývojára: Nastavenie možností pre vývoj aplikácie.
Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou
Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho obsahu v tajnosti. Obrazovka
sa nezapne po stlačení externého tlačidla, ani keď na obrazovku ťuknete. Aktivované funkcie sa
nevypnú.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak, potom
zaškrtnite políčko Tmavá obrazovka. Aplikáciu môžete zapnúť alebo vypnúť tak, že dvakrát
stlačíte Vypínacie tlačidlo.
176
Zjednodušenie ovládania
Použitie funkcie vstupu rýchleho tlačidla
Nastavenie zariadenia tak, aby zadalo znak, keď ťuknete a odtiahnete prst zo znaku na klávesnici.
Pomocou tejto funkcie môžete zadať znaky namiesto odtiahnutia prsta a dvojitého ťuknutia na
displej.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak, potom
zaškrtnite políčko Rýchly tlačidlový vstup.
Čítanie hesla nahlas
Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané heslo nahlas. Túto
funkciu použite, ak sa chcete uistiť, že zadávate správne heslo.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak, potom
zaškrtnite políčko Hovoriť heslá.
Nastavenie funkcie prevodu textu na reč
Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr.
jazyky, rýchlosť a iné.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → Možn.
prev. textu na reč a použite nasledujúce funkcie:
• Nástroj Samsung na prevod textu na reč / Nástroj od Googlu na prevod textu na reč:
Výber funkcie nástroja prevodu textu na reč.
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu. Ak zariadenie nemôže nahlas prečítať
→ Inštalovať hlasové údaje a prevezmite a nainštalujte
príklady, ťuknite na položku
hlasové dáta pre funkciu prevodu textu na reč.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu aktuálneho jazyka nastaveného pre funkciu
prevodu textu na reč.
177
Zjednodušenie ovládania
Zadávanie textu pomocou klávesnice
Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.
Keď sa prstom dotknete obrazovky, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vašim
prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie
prečíta text nahlas.
Ak funkcia Rýchly tlačidlový vstup nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať
a dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku. Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho vstupu,
ťuknite na obrazovke aplikácií na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak, potom
zaškrtnite políčko Rýchly tlačidlový vstup.
Zadávanie ďalších znakov
Ťuknite na tlačidlo na klávesnici a podržte ho. Ak sú pri danom tlačidle k dispozícii ďalšie znaky,
nad klávesnicou sa zobrazí okno zobrazujúce znaky. Ak chcete vybrať znak, prstom ťahajte po
displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a potom prst odtiahnite.
Zmena vstupného jazyka
Ak chcete pridať jazyky, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Jazyk a vstup.
Potom ťuknite na položky Klávesnica Samsung → Vyberte vstupné jazyky a vyberte jazyky,
ktoré chcete používať.
Ak chcete zmeniť vstupný jazyk, ťuknite na
miesto na obrazovke.
a potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné
Upravovanie textu
Na posúvanie kurzora alebo kopírovanie/vkladanie textu použite lokálne kontextové možnosti.
Miestne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom hore
a potom doprava. Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom okolo ponuky prstom nakreslite
kruh, čím preskúmate ponuku. Keď budete počuť Zmena podrobnosti, prst odtiahnite. Ponuky
preskúmate tak, že znovu ťuknete na displej a okolo ponuky nakreslíte kruh. Keď budete počuť
čítanie položky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.
Keď text upravujete, praktickejšie je nastaviť si položku na čítanie ako slovo alebo písmeno. V
režime výberu zariadenie vyberie text podľa položiek na čítanie, ktoré ste vybrali.
178
Zjednodušenie ovládania
Text si vypočujete, keď prstom potiahnete nahor, nadol, doľava alebo doprava. Keď je text, ktorý
chcete upraviť, čítaný nahlas, postupujte nasledovne:
• Vymazanie textu: Na klávesnici ťuknite na tlačidlo odstránenia.
• Výber jazyka použitím režimu výberu: Po aktivácii režimu výberu môžete vybrať a počúvať
text. Ak chcete aktivovať režim výberu, otvorte miestne kontextovú ponuku a zvoľte položku
Ovládací prvok kurzora → Spustiť režim výberu. Ak si chcete vypočuť text pred alebo
vedľa momentálne vybraného textu, prejdite doľava alebo doprava. Ak chcete deaktivovať
režim výberu, otvorte lokálnu kontextovú ponuku a zvoľte Ovládací prvok kurzora →
Ukončiť režim výberu.
• Výber celého textu: Otvorte lokálnu kontextovú ponuku a zvoľte Ovládací prvok kurzora →
Vybrať všetky. Celý text v dokumente bude vybraný.
• Kopírovanie alebo vystrihnutie textu: Vyberte text pomocou lokálnej kontextovej ponuky.
Potom otvorte lokálnu kontextovú ponuku a zvoľte položku Ovládací prvok kurzora.
Ťuknutím na možnosť Kopírovať vybraný text skopírujete, alebo ťuknutím na možnosť
Vystrihnúť vybraný text vystrihnite. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
• Vkladanie textu: Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má text vložiť, otvorte lokálnu
kontextovú ponuku a potom zvoľte položku Ovládací prvok kurzora → Prilepiť.
Zadávanie textu hlasom
Text môžete zadať hlasom. Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát
rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
Keď ťuknete na položku
a podržíte ju, zariadenie zobrazí kontextové okno ukazujúce možnosti
klávesnice. Potiahnite prst po displeji bez jeho odtiahnutia. Keď je vybraná funkcia , prst
odtiahnite. Ak chcete vstúpiť do textu, vyslovte slová, ktoré požadujete. Hovorené slová sa zobrazia
ako text na obrazovke a zariadenie ich nahlas prečíta.
Ak chcete zadať ďalší text, zvoľte mikrofón a povedzte slová.
179
Zjednodušenie ovládania
Zmena veľkosti písma
Túto funkciu použite pri zmene veľkosti písma. Zariadenie poskytuje rôzne veľkosti písma, aby
ho používatelia s poškodeným zrakom mohli pohodlne používať. Nastavenie veľkosti písma na
možnosť Obrovské nemusí byť pri niektorých aplikáciách dostupné.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → Veľkosť
písma.
Zväčšovanie obrazovky
Pomocou tejto funkcie zväčšíte obrazovku a priblížite konkrétnu oblasť.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → Zväčšovacie gestá a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Zväčšovacie
gestá.
• Zväčšenie a zmenšenie: Trikrát ťuknite na obrazovku, čím si priblížite konkrétnu oblasť. Keď na
obrazovku znova rýchlo trikrát ťuknete, vrátite sa späť.
• Preskúmanie obrazovky rolovaním: Použitím dvoch prstov sa pohybujte po zväčšenej
obrazovke.
• Nastavenie pomeru zväčšenia: Ťuknite dvoma prstami na zväčšenú obrazovku. Potom
roztiahnite prsty alebo ich spojte dohromady, čím upravíte pomer.
• Klávesnice na obrazovke nie je možné zväčšiť.
• Keď je táto funkcia aktivovaná, funkčnosť niektorých aplikácií, ako napríklad Telefón a
Kalkulačka môže byť ovplyvnená.
Nastavenie pripomenutí oznámení
Používajte túto funkciu na upozornenie ohľadom oznámení, ktoré ste neskontrolovali v danom
intervale.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → Pripomenutie oznámenia a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač
Pripomenutie oznámenia.
Ak chcete nastaviť interval medzi záznamami, ťuknite na položku Interval pripomínania.
180
Zjednodušenie ovládania
Obrátenie farieb displeja
Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti obrazovky a na pomoc užívateľom ľahšie rozpoznať
text na obrazovke. Keď je táto funkcia aktivovaná, zariadenie zobrazí negatívny snímok, ktorý
obráti farby na obrazovke. Obrátenie farieb zvyšuje kontrast medzi čiernou a bielou.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak, potom
zaškrtnite políčko Negatívne farby.
Nastavenie farieb
Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na obrazovke, ak máte problémy s rozlišovaním
farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak →
Nastavenie farieb.
2 Ťuknutím na prepínač Nastavenie farieb zapnite túto funkciu.
3 Ťuknite na položku ŠTART.
4 Usporiadajte farebné dlaždice podľa podobnosti, od základnej farby.
5 Po skončení ťuknite na položku OK.
Ak už dokážete farby rozoznať, ďalšie nastavovanie nie je potrebné.
6 Ak farby nemožno rozoznať, ťuknite na možnosť Fotoaparát alebo Obrázok.
7 Potiahnite panel na úpravu farieb doľava alebo doprava a ťuknite na položku OK.
Ak chcete znova upraviť farbu, ťuknite na položky → Znova upraviť farbu.
181
Zjednodušenie ovládania
Nastavenie oznamovania blesku
Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Sluch, potom
zaškrtnite políčko Oznámenie bleskom.
Vypnúť všetky zvuky
Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas
volajúceho počas hovoru.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Sluch, potom
zaškrtnite políčko Vypnúť všetky zvuky.
Nastavenia titulkov
Titulky Samsung
Na obrazovke aplikácii ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Sluch →
Titulky Samsung (CC) a zapnite funkciu ťuknutím na prepínač Titulky Samsung (CC).
Použite nasledujúce možnosti:
• Zarovnanie textu: Zmena pozície titulkov.
• Písmo: Zmena typu písma.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Okraj: Zmena okraja textu titulkov.
• Písmo: Zmena farby alebo priehľadnosti textu.
• Pozadie: Zmena farby alebo priehľadnosti pozadia panela s titulkami.
• Okno titulkov: Zmena farby alebo priehľadnosti pozadia panela s titulkami.
182
Zjednodušenie ovládania
Titulky Google
Na obrazovke aplikácii ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Sluch →
Titulky Google (CC) a zapnite funkciu ťuknutím na prepínač Titulky Google (CC).
Použite nasledujúce možnosti:
• Jazyk: Výber jazyka titulkov.
• Veľkosť textu: Zmena veľkosti písma.
• Štýl titulkov: Zmena štýlu titulku.
Nastavenie vyváženia zvuku
Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
Ak chcete nastaviť vyváženie zvuku, pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu. Na obrazovke aplikácií
ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Sluch → Vyváženie zvuku. Potiahnutím
panelu nastavenia doľava alebo doprava upravíte vyváženosť zvuku, potom ťuknite na tlačidlo OK.
Mono zvuk
Zariadenie nastavte tak, aby po pripojení náhlavnej súpravy prepínalo stereofónny a monofónny
výstup. Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo
všetkých reproduktoroch náhlavnej súpravy. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo
ak je pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Sluch, potom
zaškrtnite políčko Mono zvuk.
183
Zjednodušenie ovládania
Doplnková ponuka
Zobrazenie ikony pomocného odkazu
Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ikonu pomocnej klávesovej skratky. Táto ikona
umožňuje prístup k aplikáciám, funkciám a nastaveniam ťuknutím na ikonu pomocnej ponuky.
Ovládanie zariadenia ťuknutím na pomocné ponuky na ikone bez preskúmania displeja. Po
spustení tejto funkcie sa aktivuje Režim jedného ťuknutia.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a
interakcia → Asistenčné menu.
2 Ťuknutím na prepínač Asistenčné menu zapnite túto funkciu.
Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.
3 Ťuknutím na položku Dominantná ruka presuniete ikonu pomocného odkazu na vhodnejšie
miesto.
Prístup k pomocným ponukám
Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k
pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.
Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej
pomocné ponuky. Ťuknite na ikonu hore alebo dole, čím ju presuniete na ďalšie panely alebo
prejdite po displeji hore alebo dole a vyberte ďalšie ponuky.
184
Zjednodušenie ovládania
Používanie kurzora
V pomocných možnostiach ťuknite na položku Kurzor. Kurzor a oblasť, v ktorej sa môže kurzor
ovládať, sa zobrazí na obrazovke. Displej môžete ovládať malými pohybmi prstov na dotykovej
ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete vybrať položku, na ktorej
je kurzor, ťuknite na displej.
Použite nasledujúce možnosti:
• /
: Vyberte položku alebo rolujte doľava alebo doprava na obrazovke.
• /
: Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
• : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
• : Zatvorte oblasť dotyku.
Ak chcete zmeniť nastavenia kurzora, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia →
Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu a zapnite funkciu
ťuknutím na prepínač Asistenčné menu. Potom použite možnosti v časti Nast. dotyk. podlož. a
kurzora.
Používanie rozšírených pomocných možností
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.
Napríklad, keď spustíte Správy, na pomocnej ponuke sa zobrazia funkcie hľadania a skladania.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zručnosť
a interakcia → Asistenčné menu → Asistent plus, zapnite funkciu ťuknutím na prepínač
Asistent plus a potom vyberte aplikácie.
Upravovanie pomocných ponúk
Túto funkciu možno použiť pri upravovaní možností v ikone pomocného odkazu.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zručnosť
a interakcia → Asistenčné menu, zapnite funkciu ťuknutím na prepínač Asistenčné menu a
potom ťuknite na položku Upraviť. Ak chcete pridať alebo odstrániť ponuky, ťuknite na položku
alebo .
185
Zjednodušenie ovládania
Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného
podržania
Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a
interakcia → Oneskorenie ťuknutia a podržania, potom vyberte možnosť.
Ovládanie interakcií
Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia
na vstupy. Tento režim použite, ak chcete ostatným používateľom povoliť len obmedzený prístup a
ovládanie vašich médií alebo údajov.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a
interakcia → Ovládanie interakcií.
2 Ťuknutím na prepínač Ovládanie interakcií zapnite túto funkciu.
3 Tlačidlo Domov a Tlačidlo zníženia hlasitosti podržte stlačené súčasne počas používania
aplikácie.
4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.
5 Ťuknite na položku OK.
Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Ťuknutie na obrazovku alebo stlačenie tlačidiel, napr.
tlačidlo Domov, nebude v tejto oblasti fungovať.
Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, stlačte a podržte Tlačidlo Domov a súčasne
Tlačidlo zníženia hlasitosti.
186
Zjednodušenie ovládania
Prijímanie alebo ukončenie hovorov
Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Prijímanie a
ukončovanie hovorov.
Použite nasledujúce možnosti:
• Stlačenie tlačidla Domov: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení tlačidla
Domov.
• Použ. hlasových príkazov: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pomocou hlasových
pokynov.
• Stlačenie tlač. napájania: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru pri stlačení
vypínacieho tlačidla.
Použitie režimu jedného ťuknutia
Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládať
ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia. Keď zaznie alarm, alebo prichádza hovor,
ťuknutím na tlačidlo (nie potiahnutím tlačidla) zastavíte alarm alebo prijmete hovor.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania a potom začiarnite
možnosť Režim jedného ťuknutia.
Správa nastavení zjednodušenia ovládania
Uloženie nastavení zjednodušeného ovládania ako súboru
Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania do súboru.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Spravov.
zjedn. ovládania → Importovať/exportovať a vyberte možnosť exportovania. Súbor s
nastaveniami zjednodušenia ovládania sa uloží do vybraného miesta uloženia.
187
Zjednodušenie ovládania
Importovanie súboru s nastaveniami zjednodušeného
ovládania
Importujte súbor s nastaveniami zjednodušeného ovládania a aktualizujte momentálne nastavenia.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Spravov. zjedn.
ovládania → Importovať/exportovať, potom vyberte možnosť importu. Vyberte súbor určený
na import, potom ťuknite na položku HOTOVO → OK. Nastavenia zjednodušeného ovládania
budú aktualizované podľa importovaného súboru.
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania e-mailom, prostredníctvom Wi-Fi
Direct, Bluetooth a inými spôsobmi.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Spravov. zjedn.
ovládania → Zdieľať cez. Potom vyberte súbory s nastaveniami zjednodušeného ovládania a
ťuknite na položku HOTOVO. Vyberte spôsob zdieľania a pri zdieľaní súborov postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke.
Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania
Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Zjednodušenie ovládania a prezrite si
zoznam služieb zjednodušeného ovládania v položke Služby.
188
Zjednodušenie ovládania
Používanie ďalších užitočných funkcií
• Používanie funkcie S Voice: Funkciu S Voice môžete používať na vykonávanie rôznych funkcií
pomocou hlasových príkazov. Spustite funkciu S Voice a uskutočnite hovory, odosielajte
správy a prezerajte si úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti S Voice.
• Vyhľadávanie hlasom: Použite hlasové príkazy na vyhľadávanie obsahu webových stránok.
Použite túto funkciu, keď ste v pohybe a nemôžete použiť obe ruky na zadanie textu. Ďalšie
informácie nájdete v časti Hlasové vyhľadávanie.
• Používanie panela s oznámeniami: Panel s oznámeniami otvoríte potiahnutím stavového
riadku nadol. Môžete zobraziť zmeškané hovory, nové správy, upravovať jas obrazovky a pod.
Ďalšie informácie nájdete v časti Panely oznámení a rýchleho nastavenia.
• Prepnutie do jednoduchého režimu: Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie
prostredníctvom jednoduchšieho usporiadania a veľkých ikon. Na zjednodušenie prístupu
môžete pridať často používané aplikácie alebo skratky na Domovskú obrazovku. Ďalšie
informácie nájdete v časti Jednoduchý režim.
• Používanie pohybov na ovládanie zariadenia: Ovládajte zariadenie pomocou pohybov dlane
alebo gest. Ďalšie informácie nájdete v časti Pohyby a gestá.
• Používanie skenera prstov: Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte,
alebo overte heslo svojho konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Skener odtlačkov.
• Používanie odkazov pre kontakty: Pridávanie odkazov pre kontakty na Domovskej obrazovke
umožňuje uskutočniť hovory alebo odosielať správy pohodlnejšie. Ďalšie informácie nájdete v
časti Pridávanie skratiek kontaktov na domovskú obrazovku.
• Používanie hlasového záznamníka: Nahrajte alebo prehrajte hlasovú poznámku. Ďalšie
informácie nájdete v časti Hlasový záznamník.
189
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód
PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu
úplne nabite.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
190
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo
a nereaguje, podržte naraz stlačené Vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako
7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť údaje
od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred obnovením údajov od
výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
191
Riešenie problémov
Počas hovoru počuť ozvenu
Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
192
Riešenie problémov
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
193
Riešenie problémov
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10, alebo novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
194
Riešenie problémov
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
195
Autorské práva
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi
CERTIFIED , a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky aliancie Wi-Fi Alliance.
™
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising