Samsung | GT-I5510 | Samsung Samsung Galaxy 551 Rýchly sprievodca

GT-I5510
Používateľská
príručka
Používanie tejto
príručky
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento mobilný telefón značky
Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú
mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na
výnimočných technológiách a vysokých štandardoch
spoločnosti Samsung.
Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás
oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.
Najskôr si prečítajte tieto
informácie
• Prosíme vás, aby ste si pred samotným používaním
zariadenia pozorne prečítali túto príručku a zaistili tak
bezpečné a správne používanie.
• Popisy v tomto návode sú založené na predvolených
nastaveniach zariadenia.
2
Používanie tejto príručky
• Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa
od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
• Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od
konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého
operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a
môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia.
Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na
webovej stránke www.samsung.com.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom
na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa
služieb líšiť.
• Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej
príručky vychádza z operačného systému Google Android
a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém
konkrétneho používateľa líšiť.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na
krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami
iných spoločností.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy
alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení
registra používateľom.
• V prípade potreby si môžete na internetovej stránke
www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného
zariadenia.
• Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení
môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou
Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba
v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto
materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie
zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie
je za takéto porušenia autorských práv používateľom
zodpovedná.
• Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu
potrebu.
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
Používanie tejto príručky
3
►
Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami;
napríklad: ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
Autorské práva
→
Nasledujúci krok – poradie volieb alebo menu,
ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú
akciu; napríklad: V základnom režime otvorte
zoznam aplikácií a zvoľte Správy → Nová správa
(predstavuje položku Správy nasledovanú položkou
Nová správa)
Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými
zákonmi o autorských právach.
[
]
4
Hranaté zátvorky – tlačidlá zariadenia; napríklad:
[ ] (znamená Vypínacie tlačidlo / tlačidlo
uzamknutia)
Používanie tejto príručky
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť
reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou
formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky,
vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami
na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
známky spoločnosti Samsung Electronics.
• Android logo, Google Search™, Google Maps™,
Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a
Google Talk™ sú obchodnými značkami spoločnosti
Google, Inc.
•
je ochranná značka spoločnosti SRS Labs, Inc. WOW
HD technológie sú zahrnuté v licencii od SRS Labs, Inc.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné
obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
majetkom príslušných vlastníkov.
Používanie tejto príručky
5
Obsah
Zostavenie . ....................................... 10
Vybalenie . .....................................................
Vloženie karty SIM alebo USIM a
batérie . ..........................................................
Nabíjanie batérie . ........................................
Vloženie pamäťovej karty ..........................
Pripevnenie remienka .................................
10
11
13
15
17
Začíname . ......................................... 18
Zapnutie a vypnutie zariadenia ................. 18
Oboznámenie sa so zariadením ................. 18
Používanie dotykového displeja ................ 23
6
Obsah
Uzamknutie alebo odomknutie
dotykového displeja a tlačidiel .................. 24
Spoznávanie obrazovky pohotovostného
režimu ............................................................ 24
Prístup k aplikáciám .................................... 27
Prispôsobenie si zariadenia ........................ 29
Zadávanie textu ........................................... 32
Sťahovanie aplikácií z obchodu Android . 35
Sťahovanie súborov z webu ....................... 36
Synchronizácia dát . ..................................... 36
Komunikácia ..................................... 38
Osobné informácie . ......................... 67
Volanie ...........................................................
Správy ............................................................
Google Mail ..................................................
E-mail .............................................................
Talk .................................................................
Social Hub .....................................................
Kontakty ........................................................
Kalendár ........................................................
Poznámka . ....................................................
Diktafón ........................................................
38
42
44
46
48
49
Zábava ............................................... 50
Fotoaparát . ...................................................
Galéria . ..........................................................
Hudba ............................................................
FM rádio ........................................................
50
59
60
63
67
71
72
73
Web ................................................... 74
Prehliadač .....................................................
Mapy ..............................................................
Zemepisná šírka ...........................................
Miesta ............................................................
Navigácia . .....................................................
Google Search ..............................................
Obsah
74
77
80
80
81
81
7
YouTube .........................................................
Správy a počasie ..........................................
Samsung Apps . ............................................
Market ...........................................................
82
83
84
84
Pripojenia . ........................................ 85
Bluetooth ......................................................
Wi-Fi . .............................................................
AllShare .........................................................
Zdieľanie mobilnej siete .............................
Spojenia s počítačom ..................................
VPN pripojenia .............................................
8
Obsah
85
87
88
90
92
93
Nástroje . ........................................... 95
Hodiny ...........................................................
Kalkulačka .....................................................
Sťahovania ....................................................
Moje súbory . ................................................
Správca úloh .................................................
Hlasové vyhľadávani ...................................
95
96
96
97
97
98
Nastavenia ........................................ 99
Otvorenie menu Nastavenia ...................... 99
Bezdrôtové prip. a siete .............................. 99
Nastavenie hovorov .................................. 101
Zvuk .............................................................
Displej ..........................................................
Umiestn. a zabezpečenie ..........................
Aplikácie ......................................................
Kontá a synchronizácia .............................
Súkromie .....................................................
Ukladanie na kartu SD a do telefónu . ....
Miestne nastavenie a text . .......................
Hlasový vstup a výstup .............................
Zjednodušenie ovládania .........................
Dátum a čas ................................................
O telefóne ...................................................
102
102
103
104
105
105
105
105
107
108
108
108
Riešenie problémov ....................... 109
Bezpečnostné opatrenia . .............. 115
Register ........................................... 125
Obsah
9
Zostavenie
Vybalenie
Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:
• Mobilné zariadenie
• Batéria
• Cestovný adaptér (nabíjačka)
• Stručná Príručka
Používajte iba softvér schválený spoločnosťou
Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže
spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa
nevzťahuje záruka výrobcu.
10 Zostavenie
• Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v
závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného
vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom
služieb.
• Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u
miestneho predajcu výrobkov Samsung.
• Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to
najvhodnejšie.
• Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s
ním nemusí byť kompatibilné.
Vloženie karty SIM alebo USIM a
batérie
Vloženie karty SIM/USIM a batérie:
Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb,
dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej
budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad
PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS
alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal
Subscriber Identity Module).
2 Odstráňte zadný kryt.
1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [
Vypnutie → OK ho vypnite.
] a zvolením
Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu
nepoškodili nechty.
Zostavenie 11
3 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty
smerovali dole.
• Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba
funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré
menu.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.
12 Zostavenie
4 Vložte batériu.
5 Vráťte zadný kryt späť.
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.
Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného
cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču
prostredníctvom dátového kábla.
Používajte len nabíjačky a káble schválené
spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky
alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo
poškodenie zariadenia.
Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá
varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom
napätí batérie. Taktiež ikona batérie bude prázdna
a začne svietiť červeno. Ak napätie batérie klesne
príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli
zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
››Nabíjanie pomocou cestovného
adaptéra (nabíjačky)
1 Otvorte kryt multifunkčného konektora.
2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do
multifunkčného konektora.
Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym
spôsobom môže spôsobiť vážne poškodenie
zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym
použitím sa nevzťahuje záruka.
Zostavenie 13
3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej
zásuvky.
• Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa
práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie
batérie trvať dlhšie.
• Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový displej
fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania.
Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od
zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto
je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na
životnosť ani výkon zariadenia.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu
s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.
4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už
nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a
potom od elektrickej zásuvky.
Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný
adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér,
keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač,
preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili
napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania
zostať zatvorený.
››Nabíjanie pomocou dátového kábla
Pre nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.
1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane
zariadenia.
14 Zostavenie
2 Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do
multifunkčného konektora.
3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na
počítači.
V závislosti od typu použitého dátového kábla môže
chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už
nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a
potom od počítača.
Vloženie pamäťovej karty
Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory,
musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje
karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne
32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).
Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty
schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré
značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže
poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť
dáta na karte uložené.
• Zariadenie podporuje na pamäťových kartách
iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu
naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie
zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť
pamäťových kariet.
• Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory
a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku
sdcard.
Zostavenie 15
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali
nadol.
››Vybratie pamäťovej karty
Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred
vybratím najprv odpojiť.
1 V základnom režime vyberte Aplikácie → Nastavenia
→ Ukladanie na kartu SD a do telefónu → Odobrať
kartu SD → OK.
2 Odstráňte zadný kryt.
3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia
neuvoľní.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu,
pokým sa nezaistí na mieste.
4 Vráťte zadný kryt späť.
16 Zostavenie
4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
5 Vyberte pamäťovú kartu.
6 Vráťte zadný kryt späť.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša
informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak
mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo
zariadenia.
››Formátovanie pamäťovej karty
Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou
nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte
iba v zariadení.
V základnom režime vyberte Aplikácie → Nastavenia →
Ukladanie na kartu SD a do telefónu → Odobrať kartu
SD → OK → Formátovať kartu SD → Formátovať kartu
SD → Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite
vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených
v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát,
ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.
Pripevnenie remienka
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý
výstupok.
3 Vráťte zadný kryt späť.
Zostavenie 17
Začíname
Oboznámenie sa so zariadením
Zapnutie a vypnutie zariadenia
››Usporiadanie zariadenia
Slúchadlo
Zapnutie zariadenia:
1 Stlačte a podržte [ ].
2 Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie
pomocou obrazovkových pokynov.
Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [
Vypnutie → OK.
] a zvolením
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie
bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a
nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny
zamestnancov.
• Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré
nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu.
Stlačte a podržte [ ] a zvoľte Letový režim.
18 Začíname
Snímač
vzdialenosti
Tlačidlo
hlasitosti
QWERTY
klávesnica
Mikrofón
Dotykový
displej
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Menu
››Tlačidlá
Tlačidlo
Konektor pre
slúchadlá
Objektív zadného
fotoaparátu
Vypínacie tlačidlo /
tlačidlo uzamknutia
Vnútorná anténa
Funkcia
Multifunkčný
konektor
Zapínanie/
Uzamknutie
Zadný kryt
Menu
Reproduktor
Domov
Späť
Hlasitosť
Zapnutie zariadenia (stlačením
a podržaním); ukončenie
hovoru; otvorenie rýchlych
menu (stlačením a podržaním);
uzamknutie dotykového displeja.
Otvorenie zoznamu volieb
dostupných z aktuálnej
obrazovky.
Návrat na základnú obrazovku;
otvorenie zoznamu naposledy
otvorených aplikácií (stlačením a
podržaním).
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku.
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
Začíname 19
››Klávesnica QWERTY
Poloha, obrázky a funkcie tlačidiel sa môžu odlišovať,
záleží od vášho regiónu.
Tlačidlo
Alfanumerické
tlačidlá
Shift
Alt
Symbolov
Správy
20 Začíname
Funkcia
Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych
znakov.
Zmena veľkosti písma v poli na
zadávanie textu.
Používanie znakov v hornej polovici
tlačidla v poli na zadávanie textu.
Zadávanie symbolov v poli na
zadávanie textu.
V základnom režime, otvorenie
obrazovky na vytvorenie správy.
Tlačidlo
Hľadať
Medzera
Štvorsmerová
navigácia
Backspace
Enter
Funkcia
Na základnej obrazovke, otvorenie
aplikácie vyhľadávania Google,
otvorenie okna na zadanie
vyhľadávania počas používania
niektorých aplikácií.
Vloženie medzery v poli na zadávanie
textu, na základnej obrazovke,
otvorenie aplikácie vyhľadávania
Google.
Posunutie kurzora hore, dole, doprava
alebo doľava v poli na zadávanie textu.
Vymazanie znakov v poli na zadávanie
textu.
Začatie nového riadku v poli na
zadávanie textu.
Tlačidlo
Funkcia
Potvrdiť
V režime Menu, výber zvýraznenej
možnosti ponuky alebo potvrdenie
vstupu.
››Ikony indikátora
Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti
od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ikona
Definícia
Žiadny signál
Sila signálu
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Ikona
Definícia
Otvorená WLAN je dostupná
Pripojené k WLAN
Aktivované Bluetooth
Pripojené slúchadlá Bluetooth
Aktivované GPS
Prebieha hovor
Hovor podržaný
Aktivovaný reproduktor
Zmeškaný hovor
Synchronizované s webom
Odovzdávanie dát
Začíname 21
Ikona
Definícia
Ikona
Definícia
Sťahovanie dát
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Aktivované presmerovanie hovorov
Aktivovaný tichý režim
Pripojené k počítaču
Aktivovaný vibračný režim
USB prenos aktívny
Aktivovaný letový režim
Aktivované mobilné AP
Prebieha prehrávanie hudby
Žiadna karta SIM alebo USIM
Pozastavené prehrávanie hudby
Nová textová alebo multimediálna správa
FM rádio zapnuté na pozadí
Nová e-mailová správa
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné
postupovať opatrne
Nová hlasová správa
Aktivované upozornenie
Upozornenie na udalosť
22 Začíname
Stav batérie
10:00
Aktuálny čas
Používanie dotykového displeja
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné
jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie.
Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie
dotykového displeja.
• Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja,
nepoužívajte ostré predmety.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do
kontaktu s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu byť príčinou
nefunkčnosti dotykového displeja.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do
kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo
pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie
dotykového displeja.
• Aby bolo používanie dotykového displeja čo
najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja
odstráňte ochrannú fóliu.
• Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé
elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste
dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa
displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje
na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo
pero.
Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce
úkony:
• Dotyk: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte
menu, voľbu alebo aplikáciu.
• Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie
než 2 sekundy zobrazte zoznam volieb.
Začíname 23
• Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava
alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
• Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a
jeho pretiahnutím položku presuňte.
• Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových
stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížte
alebo oddiaľte.
• Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový
displej sa vypne. Displej zapnete stlačením [ ]
alebo tlačidla Domov.
• Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V
základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Displej → Časový limit obrazovky.
Uzamknutie alebo odomknutie
dotykového displeja a tlačidiel
Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli
nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.
Uzamknete ich stlačením [ ]. Kvôli odomknutiu zapnite
obrazovku a potiahnite doprava, kým nedosiahne bod.
Spoznávanie obrazovky
pohotovostného režimu
Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná
obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav
zariadenia a otvárať z nej aplikácie.
Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava
alebo doprava na panel základnej obrazovky. Na príslušný
panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo
zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
24 Začíname
››Pridávanie položiek na základnú
››Presun položiek na základnej obrazovke
Základnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním skratiek
k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo
priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:
2 Položku potiahnite na požadované miesto.
obrazovku
1 Poklepte a podržte položku, ktorú chcete presunúť, až
kým nie je sivá.
1 Stlačte [
››Odstránenie položiek zo základnej
2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
] → Pridať alebo ťuknite do prázdnej oblasti
základnej obrazovky a podržte.
• Widgety: Pridanie widgetov od spoločnosti Samsung
na základnú obrazovku.
• Skratky: Pridanie skratiek k položkám, napríklad
aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
• Priečinky: Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie
priečinkov pre vaše kontakty.
• Tapety: Nastavenie obrázka na pozadí.
obrazovky
Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví
kôš.
2 Pretiahnite položku do koša.
3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.
Začíname 25
››Používanie panela skratiek
V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím
do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte
panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie
bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení,
napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch
spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti
nahor.
Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce
voľby:
• WiFi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti
WLAN. ► str. 87
• B/T: Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie
Bluetooth. ► str. 85
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Zvuk/Vibrácia: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu
Vibrácie.
• Autom. otáčanie: Aktivovanie alebo deaktivovanie
automatického otočenia.
26 Začíname
Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
››Pridávanie a odstraňovanie panelov zo
základnej obrazovky
Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej
panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.
1 V základnom režime stlačte [
] → Upraviť.
Na obrazovku tiež môžete položiť dva prsty a uštipnutím
prepnúť na režim upravovania.
2 Panely pridávajte alebo odstraňujte pomocou
nasledovných funkcií:
• Ak chcete panel odstrániť, poklepte a podržte necht
na paneli a potiahnite ho do koša na spodnej strane
obrazovky.
• Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
• Ak chcete zmeniť poradie panelov, poklepte a podržte
necht na paneli a potiahnite ho na požadované miesto.
3 Po skončení stlačte [
].
Prístup k aplikáciám
Prístup k aplikáciám zariadenia,
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením
Aplikácie.
2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie.
Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež
prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
3 Zvoľte aplikáciu.
• Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti
Google, je potrebné mať zriadené konto Google. Ak
konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
• Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a
podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií.
Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na
základnej obrazovke.
4 Stlačením [
] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku;
stlačením tlačidla Domov sa vráťte na základnú
obrazovku.
Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý
deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania
niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa
automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete
rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia
nemenilo svoju orientáciu, zvoľte Nastavenia →
Displej → Automaticky otáčať obrazovku.
››Organizácia aplikácií
Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou
ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby
vyhovovali vašim potrebám.
1 V zozname aplikácií stlačte [
2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
] → Upraviť.
Začíname 27
3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku
hlavného menu. Najčastejšie používané aplikácie môžete
taktiež presunúť vedľa položky Domov.
4 Stlačte [
] → Uložiť.
Ak chcete zmeniť poradie obrazoviek hlavnej ponuky
1 V zozname aplikácie dajte dva prsty na obrazovku a
uštipnite.
2 Poklepte a podržte necht na obrazovke a potiahnite ju na
požadované miesto.
››Prístup k nedávno otvoreným
aplikáciám
1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam
nedávno otvorených aplikácií.
2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
28 Začíname
››Používanie správcu úloh
Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete
spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže
spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou
alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto
problémom, ukončite nepotrebné programy pomocou
správcu úloh.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správca úloh → Aktívne aplikácie.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných
aplikácií vo vašom zariadení.
2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte Koniec.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte Uk. vš.
Prispôsobenie si zariadenia
Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho
upravíte podľa svojich potrieb.
››Nastavenie aktuálneho času a dátumu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Dátum a čas.
2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.
››Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri
dotyku
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zvuk → Zvukový výber.
››Nastavenie hlasitosti zvonenia
Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte
hlasitosť zvonenia.
››Prepnutie do tichého režimu
Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
• V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Kláv. a potom ťuknite na # a podržte.
• Stlačte a podržte [ ] a zvoľte Tichý režim.
Zariadenie v Tichom režime môžete nastaviť tak, aby
vás upozornilo na rôzne udalosti. V základnom režime
otvorte zoznam aplikácií a zvoľte Nastavenia → Zvuk
→ Vibrovať → Vždy alebo Iba v tichom režime. Keď
prepnete na Tichý režim,
sa zobrazí namiesto .
››Zmena zvonenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zvuk → Zvonenie telefónu.
2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvoľte OK.
Začíname 29
››Aktivácia animácií pri prepínaní okien
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Displej → Animácia → Niektoré animácie
alebo Všetky animácie.
››Voľba pozadia pre základnú obrazovku
1 V základnom režime stlačte [
2 Zvoľte obrázok.
3 Zvoľte Uložiť alebo Nastaviť tapetu.
] → Pozadie → voľba.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne
použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so
zariadením.
››Nastavenie jasu displeja
Jas displeja môžete rýchlo nastaviť posúvaním doľava alebo
doprava po riadku s indikátormi.
Nastavenie jasu pomocou menu nastavenia:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Displej → Jas.
2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
3 Zvoľte OK.
Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo
zariadenie spotrebuje energiu batérie.
››Nastavte zámok obrazovky
Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom
alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú
používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia.
30 Začíname
• Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie
bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho
zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
• Ak PIN alebo heslo zabudnete, zaneste zariadenie
do servisného strediska Samsung, kde vám ho
odomknú.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu
hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne
poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.
Nastavenie odomykacieho vzoru
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → Vzor.
2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvoľte
Ďalší.
4 Zvoľte Pokračovať.
5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
6 Zvoľte Potvrdiť.
Nastavenie odomykacieho PIN kódu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → PIN.
2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte Pokračovať.
3 Zadajte PIN opätovne a vyberte OK.
Nastavenie hesla odomknutia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → Heslo.
3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4
bodov.
Začíname 31
2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte
Pokračovať.
3 Zadajte heslo ešte raz a vyberte OK.
››Uzamknutie karty SIM alebo USIM
Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného
identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou
SIM alebo USIM.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie → Nastaviť
uzamknutie karty SIM → Uzamknúť kartu SIM.
2 Zadajte kód PIN a zvoľte OK.
Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN
zakaždým, keď zariadenie zapnete.
• Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/
USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM
odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie
kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
• Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním
nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu
poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.
Zadávanie textu
Text môžete zadávať pomocou virtuálnej klávesnice na
obrazovke, alebo na externej klávesnice QWERTY.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste
mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť
na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 105
32 Začíname
››Zadávanie textu pomocou virtuálnej
klávesnice
Keď vyberiete vstupné pole, zobrazí sa vstupný panel
s klávesnicou QWERTY. Zadávanie znakov pomocou
klávesnice.
1
2
3
Číslo
4
5
6
7
Číslo
3
4
Vymazanie zadaných údajov.
5
Začatie nového riadku.
6
Funkcia
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2
Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a
režimom ABC.
Funkcia
Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná
iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu pre
klávesnicu spoločnosti Samsung.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v
závislosti od zvoleného jazyka.
7
Vstup do nastavení klávesnice, zmena typu
klávesnice (ťuknutím a podržaním).
Vloženie medzery, vloženie úplného
zastavenia (dvojité poklepanie), zmena jazyka
vstupu (poklepte a podržte a potom rolujte
doľava alebo doprava).
Funkcie tohto tlačidla sa môžu líšiť
podľa vášho poskytovateľa služieb.
Začíname 33
››Zadávanie textu pomocou klávesnice
QWERTY
Posunutím otvoríte zariadenie a môžete používať klávesnicu
QWERTY. Vyberte tlačidlá, ktoré potrebujete na zadanie
svojho textu.
S klávesnicou QWERTY používajte nasledovné funkcie:
• Ak chcete zmeniť veľkosť písma, stlačte [ ].
• Ak chcete zadávať znaky v hornej polovici tlačidla, stlačte
[
].
• Ak chcete vyvolať volič znakov pre rôzne symboly, stlačte
[ ].
• Stlačte príslušné tlačidlo a zadajte znak, číslo a symbol.
››Skopírovanie a vloženie textu
Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a
text použiť v iných aplikáciách.
1 Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.
2 Zvolením .
3 Zvolením alebo .
4 Ak chcete vybrať požadovaný text, stlačte alebo .
5 Zvoľte pre skopírovanie alebo pre vystrihnutie a
uloženie textu do schránky.
6 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a
podržte.
7 Zvolením
poľa.
34 Začíname
→
vložte text zo schránky do textového
Sťahovanie aplikácií z obchodu
Android
Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android,
jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií.
Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob
nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých
aplikácií do vnútornej pamäte moviNAND™. Ak
chcete súbory uložiť na pamäťovú kartu, pripojte
zariadenie k počítaču a skopírujte ich z pamäte
moviNAND na pamäťovú kartu.
››Inštalácia aplikácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Market.
2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvoľte Accept.
3 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.
››Odinštalovanie aplikácie
1 Z domácej obrazovky obchodu Android vyberte My
apps.
2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
3 Zvoľte Uninstall → OK.
Začíname 35
Sťahovanie súborov z webu
Synchronizácia dát
Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich
uloží na pamäťovú kartu.
Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi,
zálohovať ich alebo obnovovať.
Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy,
ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko
znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.
Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k
webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická
synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v
zariadení, a obrátene.
Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém
Digital Rights Management na ochranu autorských
práv. Táto ochrana môže zabraňovať stiahnutiu,
kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniu niektorých
súborov.
Stiahnutie súborov z webu:
1
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehliadač.
2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.
Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových
stránok než obchodu Android, musíte zvoliť Nastavenia →
Aplikácie → Neznáme zdroje.
36 Začíname
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Nastavenie konta na serveri
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
2 Zvoľte Pridať konto → typ konta.
3 Podľa zobrazených pokynov dokončite nastavenie konta.
V prípade služieb komunít online, napríklad Facebook
alebo MySpace, zadajte svoje používateľské meno a heslo
a zvoľte Prihlásiť.
››Aktivácia automatickej synchronizácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
2 Zvoľte Automatická synchronizácia.
3 Zvoľte účet.
4 Zvoľte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.
Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie
vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej
aplikácie.
››Ručná synchronizácia údajov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
2 Zvoľte účet.
3 Stlačte [ ] → Synchronizovať. Zariadenie začne so
synchronizáciou vybraných údajov.
Začíname 37
Komunikácia
Volanie
Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak
je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb
dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie
funkcií týkajúcich sa telefonovania.
››Uskutočnenie a príjem hovoru
Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo
odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový
displej.
• Ak zariadenie počas hlasového hovoru držíte blízko
svojej tváre, zariadenie automaticky uzamkne
dotykovú obrazovku, aby sa predišlo náhodnému
vstupu.
• Počas hovoru môžu výboje statickej elektriny
z vášho tela alebo oblečenia rušiť snímač blízkosti.
38 Komunikácia
Uskutočnenie hovoru
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Kláv. a zadajte smerové číslo oblasti a
telefónne číslo.
uskutočnite hovor.
2 Zvolením
3 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
• Na uloženie často používaných čísel použite
telefónny zoznam. ► str. 67
• Ak chcete rýchlo zobraziť záznamy hovorov, aby ste
mohli vytáčať posledné volané čísla, zvoľte Telefón
→ Denníky.
Príjem hovoru
1 Pri prichádzajúcom hovore posunte
doprava po okraj
displeja.
Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla
hlasitosti.
2 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
Odmietnutie hovoru
Pri prichádzajúcom hovore posunte
displeja.
doprava po okraj
Ak chcete po tom, ako odmietnete prichádzajúci hovor,
odoslať správu, zvoľte Odmietnuť hovor so správou.
Volanie na medzinárodné číslo
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Kláv. a ťuknutím a podržaním 0 vložte
znamienko +.
2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo
krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom
zvolením
číslo vytočte.
››Používanie slúchadiel
Po pripojení vhodných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a
prijímať hovory "bez rúk":
• Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
• Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo
slúchadiel.
• Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť
podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
• Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.
››Používanie volieb počas hovoru
Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:
• Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti
smerom hore alebo dole.
• Ak chcete hovor podržať, zvoľte
. Ak chcete podržaný
hovor obnoviť, zvoľte .
• Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvoľte Pr.hovor a vytočte
nové číslo.
Komunikácia 39
• Keď zaznie oznamovací tón a chcete odpovedať na druhý
hovor, posunte
doprava až po okraj displeja. Zariadenie
sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať.
Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú
službu čakajúceho hovoru.
• Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvoľte Klávesnica.
• Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením Reprod.
V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie
hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s
ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu
dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.
• Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla
počuť, zvoľte Stlmiť.
• Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou
súpravy Bluetooth, zvoľte Headset.
• Telefónny zoznam otvoríte stlačením [
• Poznámku môžete pridať stlačením [
40 Komunikácia
] → Kontakty.
] → Poznámka.
• Zvolením Prepnúť môžete medzi hovormi prepínať.
• Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo
prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvoľte
Spojiť hovory. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších
účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si
objednať službu konferenčný hovor.
››Zobrazenie a vytočenie čísel
zmeškaných hovorov
Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste
neodpovedali. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru,
otvorte panel skratiek a zvoľte zmeškaný hovor.
››Používanie ďalších funkcií
Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania,
napr. automatické odmietnutie, režim čísel pevnej voľby
(FDN) alebo presmerovanie hovorov.
Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling
Number – FDN)
V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce
hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
Aktivácia režimu FDN:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
Nastavenia → Nastavenie hovorov → Čísla pevného
telefónneho zoznamu → Povoliť pevný telefónny
zoznam.
Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a
vyberte OK.
3 Zvoľte Pevný telefónny zoznam a pridajte kontakty,
ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.
Nastavenie presmerovania hovorov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Nastavenie hovorov → Presmerovanie
hovorov.
2 Zvoľte podmienku.
3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a
zvoľte Povoliť.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
Nastavenie čakajúceho hovoru
Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na
prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia →
Čakajúci hovor. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá
presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo.
Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri
ktorých nie ste schopn9 prijímať hovory, napr. keď práve
hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.
Komunikácia 41
››Zobrazenie denníkov hovorov
Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať
podľa ich typu.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Denníky.
2 Stlačte [
] → Zobraziť podľa → voľba spôsobu
zoradenia záznamov hovorov.
Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta
po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať
alebo odoslať správu.
3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo,
odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho
zoznamu.
42 Komunikácia
Správy
Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne
(MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať
správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.
Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming),
môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne
spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho
poskytovateľa služieb.
››Odoslanie textovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správy → Nová správa.
2 Zvoľte Kontakty.
Číslo môžete zadať manuálne, alebo môžete vybrať
jedno z prihlásení alebo skupín kontaktov vybraním
ďalšieho tlačidla.
3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte Pridať.
4 Zvoľte Sem zadajte správu a zadajte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [
smajlika.
] → Vložiť
5 Zvolením Odoslať správu odošlite.
››Odoslanie multimediálnej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správy → Nová správa.
2 Zvoľte Kontakty.
Číslo môžete zadať manuálne, alebo môžete vybrať
jedno z prihlásení alebo skupín kontaktov vybraním
ďalšieho tlačidla.
3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte Pridať.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie
na multimediálnu.
4 Zvoľte Sem zadajte správu a zadajte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [
smajlika.
] → Vložiť
5 Stlačte [
] → Pripojiť → voľba a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú
fotografiu, video alebo zvukový klip.
6 Stlačte [
správy.
] → Pridať predmet a pridajte predmet
7 Zvolením Odoslať správu odošlite.
Komunikácia 43
››Zobrazenie textovej alebo
1
multimediálnej správy
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správy.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu,
podobne ako v aplikácii messenger.
2 Zvoľte kontakt.
3 Pre multimediálnu správu vyberte správu na prezretie
podrobností.
››Vypočutie správ v hlasovej pošte
Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na
server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu
môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej
pošty a vypočutie hlasových správ:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Kláv. a potom ťuknite na 1 a podržte.
44 Komunikácia
2 Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.
Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv
uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ
služieb.
Google Mail
Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete
sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie
sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí
celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa
zobrazia tučne.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Toto Google Mail menu môže byť označené odlišne
v závislosti na poskytovateľovi služieb.
››Odoslanie e-mailovej správy
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Google Mail.
2 Stlačte [ ] → Napísať správu.
3 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
4 Zadajte predmet a text správy.
5 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [
Priložiť súbor → súbor.
6 Zvolením
→ Odpov. všetkým.
• Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte
]→
správu odošlite.
››Čítanie e-mailových správ
• Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte
.
• Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvoľte
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
→
Poslať ďalej.
• Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte Ukážka. Ak ju chcete
uložiť do zariadenia, zvoľte Prevziať.
• Ak chcete správu archivovať, zvoľte Archivovať.
• Ak chcete správu odstrániť, zvoľte Odstrániť.
• Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu,
vyberte
alebo
.
Google Mail.
2 Zvoľte e-mailovú správu.
Komunikácia 45
››Usporiadanie e-mailov podľa označenia
E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním
hviezdičiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily.
Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.
Pridanie označenia k správe
Filtrovanie správ
1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [
na menovky.
2 Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobraziť.
1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a
E-mail
2 Zvoľte Zmeniť menovky.
3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte OK.
››Nastavenie e-mailového konta
podržte.
Pridanie hviezdičky k správe
1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a
podržte.
2 Zvoľte Pridať hviezdičku. Vedľa správy sa aktivuje ikona
hviezdičky.
46 Komunikácia
] → Prejsť
Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou
vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
E-mail.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
3 Vyberte Ďalší (pre všeobecný e-mailový účet, ako
napríklad Google Mail a Yahoo) alebo Manuálne nastav.
(pre firemné e-mailové účty).
4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu
do zariadenia. Ak ste vytvorili viac než dva účty, môžete
medzi nimi prepínať; Stlačte [ ] → Kontá a zvoľte účet, z
ktorého chcete načítať správy.
››Odoslanie e-mailovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
E-mail → e-mailové konto.
2 Stlačte [ ] → Napísať.
3 Zvoľte Kontakty.
E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju
zvolením iného tlačidla zvoliť zo zoznamu posledných
príjemcov či skupín.
4 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte Pridať.
5 Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších
príjemcov.
6 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
7 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
8 Zvoľte Prilož. a pripojte súbor.
Nemôžete pripojiť Digital Rights Management (DRM)
chránené súbory.
9 Zvolením Odoslať správu odošlite.
Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez
signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ,
pokým nebude pripojenie k dispozícii.
Komunikácia 47
››Zobrazenie e-mailovej správy
Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým
načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k
e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní
e-mailov ich môžete prezerať v režime offline.
1
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
E-mail → e-mailové konto.
2 Stlačením [ ] → Obnoviť aktualizujte priečinok správ.
3 Zvoľte e-mailovú správu.
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
• Ak chcete na správu odpovedať, stlačte [ ] → Odpoveď.
• Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte [ ]
Talk
Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s
rodinou alebo priateľmi.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Pridanie osôb do zoznamu priateľov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Talk.
Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše
kontakty Google Talk.
→ Preposlať.
2 Stlačte [ ] → Pridať priateľa.
3 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvoľte Odoslať
uložiť do zariadenia, vyberte
Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu
vašich priateľov.
• Ak chcete správu odstrániť, stlačte [ ] → Odstrániť.
• Pre zobrazenie prílohy, vyberte obasť prílohy. Ak ho chcete
48 Komunikácia
.
pozvánku.
››Začiatok konverzácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Social Hub
2 Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka
Naučte sa používať Social Hub™, integrovanú komunikačnú
aplikáciu pre e-mail, správy, okamžité správy, kontakty a
údaje kalendára. Viac informácií nájdete na
socialhub.samsungmobile.com.
3 Zadajte text správy a zvoľte Odoslať.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Talk.
konverzácie.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [
Vložiť smajlík.
] → Ďalšie →
4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami,
stlačte [
] → Prepnúť rozhovor.
5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [
rozhovor.
Social Hub.
2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.
] → Ukončiť
Komunikácia 49
Zábava
Fotoaparát
Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá.
Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení
2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v maximálnom
rozlíšení 320 x 240 pixlov.
››Fotografovanie
1
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
• Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní
na šírku.
• Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony v
hľadáčiku.
• Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti
automaticky vypne.
• V závislosti od snímanej scény alebo podmienok
snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok)
môže líšiť.
3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
1
2
3
4
5
50 Zábava
6
7
8
Číslo
Funkcia
4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte
predmet.
Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a
roztiahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialite).
Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná, ak je
snímanie na najvyššom rozlíšení.
Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu
• : Rozlíšenie
•
: Typ merania expozície
•
: Počet fotografií, ktoré je možné
vytvoriť (v závislosti od dostupnej
pamäte)
• : Predvolené umiestnenie úložného
priestoru
Po vytvorení fotografií ich zvolením
2
Zmena režimu fotenia.
• Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo
3
Zmena scénického režimu.
4
Upravenie jasu.
5
Zmena nastavení fotoaparátu.
6
Prepnutie na videokameru.
7
Vytvorenie fotografie.
8
Ak si chcete pozrieť fotografie, ktoré ste
nasnímali, otvorte si prehliadač obrázkov.
1
5 Zvolením
vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.
zobrazíte.
doprava.
• Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením
alebo
. Obraz je možné zväčšiť alebo zmenšiť taktiež dvojitým
ťuknutím na obrazovku.
• Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte Zdieľať.
• Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako
obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvoľte Nastaviť ako.
• Ak chcete fotografiu vymazať, zvoľte Odstrániť.
Zábava 51
››Vytváranie fotografií s voľbami
››Fotografovanie v režime Detekcia
Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre
rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim
zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.
Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám
vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.
prednastavenými pre rôzne scény
Napríklad keď fotíte v noci, zvoľte nočný režim, ktorý používa
predĺžený čas expozície.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
→ scéna → .
3 Zvoľte
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvolením vytvorte fotografiu.
52 Zábava
úsmevu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
3 Zvoľte → Detekcia úsmevu.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvoľte .
6 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy.
Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.
››Vytváranie sérií snímok
››Vytvorenie panoramatickej fotografie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa
objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri
hre alebo športovú udalosť.
Fotoaparát.
Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
3 Zvoľte → Sériové.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Ťuknite na a podržte. Fotoaparát bude vytvárať
fotografie, pokým neuvoľníte spúšť fotoaparátu.
Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé
panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na
fotografovanie krajiny.
Fotoaparát.
ste ho držali na šírku.
3 Zvoľte → Panoráma.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvolením vytvorte prvú fotografiu.
6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a
zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát
automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
7 Opakovaním kroku 6 dokončite panoramatickú snímku.
Zábava 53
››Vytváranie kombinovaných fotografií
V tomto režime môžete vytvoriť dve fotografie s rovnakým
pozadím a potom spojiť ľavú a pravú polovicu každej z nich
do jednej fotografie. Môže to byť užitočné, keď sa chcete
odfotiť s kamarátom, ale nie je k dispozícii nikto, kto by vás
odfotil.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Fotoaparát.
6 Zvolením
vytvorte prvú fotografiu.
Polovica prvej fotografie sa zobrazí ako priehľadné
vodidlo pre ďalšiu fotografiu.
7 Pomocou vodidla vykonajte požadované úpravy.
8 Zvolením vytvorte druhú fotografiu.
Zariadenie automaticky spojí polovicu prvej fotografie a
druhú polovicu druhej fotografie a do jednej.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
››Vytvorenie akčnej snímky
3 Zvoľte → Pridať ma.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Poklepte na ľavú alebo pravú stranu, kde chcete nasnímať
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
ste ho držali na šírku.
prvú fotografiu.
V tomto režime môžete vytvoriť snímky pohyblivých
objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie,
ktorá bude znázorňovať priebeh akcie.
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
54 Zábava
3 Zvoľte → Akčný záber.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvolením vytvorte prvú fotografiu.
6 Pohybom zariadenia sledujte pohybujúci sa objekt.
Ďalšie snímky zariadenie vytvorí automaticky.
7 Sledujte objekt, pokým zariadenie nevytvorí všetky
snímky nutné pre akčnú fotografiu.
››Prispôsobenie nastavení fotoaparátu
Pred vytváraním snímok zvolením
nasledujúce voľby:
Voľba
Makro
Časovač
→
upravte
Funkcia
Ak chcete nasnímať snímky zblízka,
aktivujte režim Makro.
Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením
fotografie.
Voľba
Funkcia
Rozlíšenie
Zmena rozlíšenia.
Vyváženie
bielej
Úprava vyváženia farieb s ohľadom na
svetelné podmienky.
Efekty
Aplikovať špeciálny efekt.
Meranie
Voľba spôsobu merania expozície.
Kvalita
obrázka
Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Upraviť
Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.
Pred vytváraním snímok zvolením
nasledujúce nastavenia:
→
upravte
Nastavenie
Funkcia
Vodiace čiary
Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke
ukážky.
Zábava 55
Nastavenie
Prezrieť
GPS
Zvuk spúšte
Vynulovať
Funkcia
Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval
vytvorenú snímku.
Nastavenie fotoaparátu, aby do
fotografií zahrnul údaje o polohe.
Ak chcete zlepšiť príjem signálov
GPS, snažte sa nefotografovať
na miestach, kde môže byť
signál tienený, napríklad medzi
budovami, v nízko položených
oblastiach či za zlého počasia.
Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu
pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Vyresetovanie menu a volieb snímania.
››Nahrávanie videa
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
3 Zvolením prepnite na videokameru.
4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
1
2
3
4
56 Zábava
5
6
7
Číslo
1
2
Funkcia
Skontrolujte stav videokamery.
• : Rozlíšenie
•
: Max. dĺžka videa, ktoré je
možné nahrať (v závislosti od dostupnej
pamäte)
• : Predvolené umiestnenie úložného
priestoru
Zmena režimu nahrávania (ak chcete
video priložiť k multimediálnej správe
alebo uložiť normálne).
3
Upravenie jasu.
4
Zmena nastavení videokamery.
5
Prepnutie na fotoaparát.
6
Nahrávanie videa.
7
Otvorte prehliadač obrázkov a pozrite si
videá, ktoré ste nahrali.
5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte
predmet.
Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná, ak je
nahrávanie na najvyššom rozlíšení.
6 Zvolením
7 Zvolením
spustite nahrávanie.
nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.
Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na
pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.
Po ukončení nahrávania videí zvoľte
nahraté videá.
, aby ste si pozreli
• Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
• Ak chcete video odoslať ostatným, zvoľte Zdieľať.
• Video prehráte zvolením Prehrať.
• Ak chcete video vymazať, zvoľte Odstrániť.
Zábava 57
››Prispôsobenie nastavení videokamery
Pred vytváraním videa zvolením
nasledujúce voľby:
→
upravte
Voľba
Funkcia
Časovač
Voľba dĺžky odmlky pred spustením
nahrávania videa.
Rozlíšenie
Zmena rozlíšenia.
Vyváženie
bielej
Úprava vyváženia farieb s ohľadom na
svetelné podmienky.
Efekty
Aplikovať špeciálny efekt.
Kvalita videa
Nastavenie úrovne kvality videí.
Upraviť
Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.
58 Zábava
Pred vytváraním videí zvolením
nasledujúcim nastaveniam:
→
získate prístup k
Nastavenie
Funkcia
Vodiace čiary
Zobrazenie vodiacich čiar na
obrazovke ukážky.
Záznam zvuku
Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
Prezrieť
Vynulovať
Nastavenie pre zobrazenie práve
vytvoreného videa.
Vyresetovanie menu a volieb
snímania.
Galéria
• Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží
Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v
pamäti zariadenia a na pamäťovej karte.
• Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže
Ak pri otváraní aplikácie Galéria zariadenie zobrazí
správu o zaplnení pamäte, odstráňte niektoré súbory
prostredníctvom priečinkov Moje súbory alebo iných
aplikácií na správu súborov a skúste to znovu.
››Podporované formáty súborov
Typ
Formát
Obrázok
jpeg, png, bmp, wbmp, gif, agif
Video
• Prípona: 3gp, mp4
• Kodek: MPEG4, H.263, H.264
od softvéru zariadenia.
sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
››Zobrazenie fotografie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Galéria.
2 Zvoľte priečinok.
3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte
v pravom hornom rohu obrazovky.
alebo
4 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.
Zábava 59
Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:
• Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
• Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením alebo
. Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a
roztiahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialite).
• Ak chcete spustiť prezentáciu obrázkov vo vybranom
priečinku, zvoľte Prezentácia. Prezentáciu zastavíte
dotykom displeja.
››Prehranie videa
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Galéria.
2 Zvoľte video (s ikonou ), ktoré chcete prehrať.
3 Rotirajte uređaj za položeni prikaz.
4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.
60 Zábava
››Zdieľanie obrázkov a videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Galéria.
2 Vyberte adresár.
3 Vyberte snímku alebo video.
4 Zvoľte Menu → Zdieľať → voľba zdieľania.
Hudba
Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s
prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby
podporuje nasledujúce formáty súborov: amr, mp3, aac, ogg,
wav, mid, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/
eAAC+, OGG, AMR-NB/AMR-WB, WAV, MIDI, RTTTL/RTX,
OTA, i-Melody).
• Môžete taktiež prehrávať hudobné súbory v
nasledujúcich formátoch, ak ich otvoríte z priečinka
Moje súbory, z multimediálnych správ alebo vo
webovom prehliadači: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid,
xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/
eAAC+, OGG, AMR-NB/AMR-WB, WAV, MIDI,
RTTTL/RTX, OTA, i-Melody).
• Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží
od softvéru zariadenia.
• Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže
sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
››Uloženie hudobných súborov do
zariadenia
• Príjmom cez Bluetooth. ► str. 86
• Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 92
››Prehrávanie hudby
Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na
pamäťovú kartu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hudba.
2 Prejdite doľava alebo doprava na hudobnú kategóriu.
3 Zvoľte hudobný súbor.
4 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:
Ikona
Funkcia
Aktivácia priestorového zvuku s 5.1
kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na
pamäťovú kartu:
• Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 74
• Stiahnuť z počítača pomocou programu Samsung Kies.
► str. 92
1
Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
Zmena režimu opakovania (vypnuté,
opakovanie súboru alebo opakovanie
všetkých súborov).
Zábava 61
Ikona
Funkcia
Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v
súbore (dotykom a podržaním).
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte.
Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v
súbore (dotykom a podržaním)
1.Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky
prehrávača.
Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu
prehrávania zvuku a ponúka dynamický 3D priestorový
zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.
››Prepnutie na zobrazenie disku
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hudba.
62 Zábava
2 Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.
3 Stlačte [ ] → Pridať do zoznamu skladieb → Nová.
4 Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvoľte Uložiť.
5 Ak chcete na zoznam skladieb pridať viac hudobných
súborov, prehrajte súbor a stlačte [ ] → Pridať do
zoznamu skladieb → nový zoznam skladieb.
››Použitie náhodného párty výberu
Keď zapnete funkciu náhodného párty výberu, vaše
zariadenie vyberie a prehrá hudobné súbory náhodne.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hudba.
2 Stlačte [ ] → Náhodný párty výber.
3 Náhodný párty výber vypnete zvolením
.
››Prispôsobenie nastavení prehrávača
hudby
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hudba.
2 Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.
3 Stlačte [ ] → Nastavenia.
4 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak
prehrávač hudby:
Voľba
Funkcia
5,1-kanálový
Nastavte, či chcete aktivovať
priestorový zvuk s 5.1 kanálmi, keď sú
pripojené slúchadlá.
Ekvalizér
Voľba zvukového efektu.
FM rádio
Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby
ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť slúchadlá, ktoré
slúžia ako rádiová anténa.
››Počúvanie FM rádia
1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
FM rádio.
3 Výberom
to zapnite FM rádio (ak je to potrebné).
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Pri prvom spustení FM rádia sa spustí automatické
ladenie.
Zábava 63
4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
Číslo
Číslo
6
5
7
6
Nastavenie hlasitosti.
2
8
7
3
4
5
3
4
8
Funkcia
1
Zmena výstupu zvuku (reproduktor
zariadenia alebo slúchadlá)
2
Vypnutie FM rádia; zvolením
zapnete.
3
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
4
Jemné naladenie frekvencie.
64 Zábava
Funkcia
Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do
zoznamu obľúbených.
FM rádio
Zmena frekvencie prechodom vľavo alebo
vpravo na paneli stupnice.
Nastavenie FM rádia na automatické
preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej
slabom signáli.
››Automatické uloženie rozhlasovej
stanice
1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
FM rádio.
3 Zvoľte Vyhľadať → voľba vyhľadávania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
4 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvoľte požadovanú
stanicu a stlačením [
] sa vráťte na obrazovku FM rádia.
››Pridanie rozhlasovej stanice do
zoznamu obľúbených
1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
FM rádio.
3 Zapnite FM rádio zvolením .
4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
5 Zvolením + stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.
››Úprava nastavení FM rádia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
FM rádio.
2 Stlačte [ ] → Nastavenia.
3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak FM
rádio:
Voľba
Funkcia
REGIÓN
Voľba vašej oblasti.
Prehrávanie na
pozadí
Nastavenie, či sa má FM rádio
prehrávať na pozadí počas
používania ostatných aplikácií. Ak
je táto funkcia zapnutá, môžete FM
rádio ovládať z panela skratiek.
Zábava 65
Voľba
Zobraziť
identifikáciu
stanice
Alternatívna
frekvencia
Automatické
vypnutie rádia
66 Zábava
Funkcia
Nastavenie zobrazovania
identifikácie stanice na obrazovke
FM rádia. Identifikácie stanice sú k
dispozícii iba pri tých rozhlasových
staniciach, ktoré túto informáciu
poskytujú.
Nastavenie automatického
preladenia frekvencie stanice FM
rádia, ak je signál slabý.
Nastavenie, aby sa po určenom
čase FM rádio automaticky vyplo.
Osobné informácie
Kontakty
Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných
alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať
mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla,
e-mailové adresy, narodeniny a iné.
››Vytvorenie kontaktu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty.
2 Zvoľte .
3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
4 Zadajte informácie o kontakte.
5 Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Kláv.
2 Zadajte telefónne číslo.
3 Vyberte Pridať do kontaktov →
4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do
ktorého chcete pridať účet.
5 Zadajte informácie o kontakte.
6 Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do
ktorého chcete pridať účet.
Osobné informácie 67
››Nájdenie kontaktu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty.
2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
3 Vyberte meno kontaktu.
Po nájdení kontaktu môžete:
• uskutočnite hlasový hovor výberom telefónneho
čísla.
• odoslať správu zvolením Správa.
• upraviť informácie kontaktu stlačením [ ] →
Upraviť.
››Nastavenie čísla rýchlej voľby
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty.
2 Stlačte [ ] → Ďalšie → Rýchla voľba.
3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.
Toto číslo môžete rýchlo vytočiť dotykom a podržaním
čísla pozície na obrazovke vytáčania.
››Vytvorenie vlastnej vizitky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty.
2 Stlačte [ ] → Môj profil.
3 Zadajte svoje osobné údaje.
4 Zvoľte Uložiť.
Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe
alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez
Bluetooth.
68 Osobné informácie
››Načítanie kontaktov z vašich účtov
komunít
V prípade záujmu si môžete zobraziť zoznam kont na
webových stránkach komunít a vybrať konto, z ktorého
pridáte kontakty do vášho telefónu.
3 Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.
4 Zvoľte Uložiť.
››Kopírovanie kontaktov
Kontakty môžete kopírovať na a z SIM alebo USIM karty.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2 Stlačte [ ] → Získať priateľov.
3 Zvoľte účet.
2 Stlačte [
Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero
kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine.
Začnite vytvorením skupiny.
4 Na exportovanie kontaktov vyberte Áno na potvrdenie.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej
karty vášho zariadenia.
Kontakty.
››Vytvorenie skupiny kontaktov
Kontakty → Skupiny.
2 Stlačte [
] → Vytvoriť.
Kontakty.
] → Import/export → Importovať z karty
SIM alebo Exportovať na kartu SIM.
3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte
Importovať alebo Export.
››Import alebo export kontaktov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty.
Osobné informácie 69
2 Stlačte [
SD.
] → Import/export → Importovať z karty
3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do
ktorého chcete pridať účet.
4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu,
5
viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte
OK.
Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte OK.
Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na
pamäťovú kartu,
››Zobrazenie záznamov komunikácie
Podľa potreby si môžete zobraziť záznamy komunikácie,
napríklad hovory, správy, e-maily alebo vlákna sociálnych
sietí.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
Kontakty → História.
Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.
››Zobrazenie aktivít na sociálnych sieťach
Ak chcete, môžete si zobraziť nedávne aktivity kontaktov na
sociálnych sieťach, napríklad Facebook, MySpace a Twitter.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2 Stlačte [
2
Kontakty.
SD.
] → Import/export → Exportovať na kartu
3 Potvrďte stlačením Áno.
70 Osobné informácie
Kontakty → Aktivity.
Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.
Kalendár
Zobrazenie udalostí daného dátumu:
Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné
udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú
dôležité udalosti.
››Vytvorenie udalosti
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalendár.
2 Vyberte Ťuknite na vytvorenie alebo stlačte [
Vytvoriť.
]→
3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4 Zvoľte Uložiť.
››Zobrazenie udalostí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalendár.
2 Zvoľte dátum v kalendári. V mesačnom zobrazení sú
dni s naplánovanými udalosťami označené malým
trojuholníkom.
Ak chcete zobraziť určitý deň ručným zadaním dátumu,
stlačte [ ] → Prejsť na, zadajte dátum zvolením +
alebo - a zvoľte Nastaviť.
Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [ ] → Dnes.
3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.
Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [
Odoslať cez → voľba.
]→
Zmena zobrazenia kalendára:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalendár.
2 V hornej časti kalendára zvoľte režim zobrazenia.
Osobné informácie 71
››Vypnutie upozornenia na udalosť
››Vytvorenie poznámky
1 Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky.
2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností o
2 Vyberte Vytvoriť poznámku alebo stlačte [
Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom
čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.
udalosti.
3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvoľte
Odložiť všetky alebo Odmietnuť všetko.
Poznámka
Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a
neskôr zobraziť.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Poznámka.
a vytvorte poznámku.
] → Vytv.
3 Zadajte text svojej poznámky.
4 Zvoľte farbu pre zmenu pozadia.
5 Zvoľte Uložiť.
››Prezeranie poznámok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Poznámka.
2 Stlačte [
] → Hľadať alebo stlačte a podržte [
vyhľadávajte v poznámkach (ak je to potrebné).
72 Osobné informácie
]a
3 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
››Prehranie hlasovej poznámky
Diktafón
2 Vyberte Zozn.
3 V zozname nahrávok zvoľte hlasovú poznámku, ktorú
Ak chcete upraviť poznámky, vyberte
.
Poznámku môžete odoslať ostatným, a to ťuknutím na
ňu, podržaním a zvolením Odoslať cez → možnosť.
Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.
››Nahranie hlasovej poznámky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hl. záz.
chcete prehrať.
Hlasovú poznámku môžete odoslať ostatným, a to jej
dotykom, podržaním a zvolením voľby pre odoslanie a
výberom Zdieľať.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hl. záz.
2 Zvolením Nahrať spustite nahrávanie.
3 Hovorte do mikrofónu.
4 Po skončení zvoľte Stop.
5 Ak chcete nahrať viac hlasových poznámok, vyberte
Nahrať opätovne.
Osobné informácie 73
Web
Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte
svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.
Prehliadač
Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové
stránky.
• Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu
môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie
získate od svojho poskytovateľa služieb.
• Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
74 Web
››Prehliadanie webových stránok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením
Prehliadač otvorte určenú domovskú stránku.
Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole
pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej
stránky (URL) a zvoľte .
2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich
tlačidiel:
1
2
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa
horeuvedená obrazovka môže líšiť.
Číslo
1
2
Funkcia
Zadanie webovej adresy požadovanej
stránky.
Otvorenie zoznamu uložených záložiek,
často navštevovaných stránok a histórie
stránok.
Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii
nasledujúce voľby:
• Pre priblíženie alebo oddialenie dvakrát ťuknite na
obrazovku. Môžete taktiež použiť funkciu priblíženia
dvoma prstami – položte dva prsty na obrazovku a pomaly
ich priblížte alebo roztiahnite.
• Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [ ] → Nové okno.
• Ak chcete zobraziť momentálne aktívne okná, stlačte
[ ] → Okná. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a
prepínať medzi nimi.
• Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte
[ ] → Obnoviť.
• Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [ ]
→ Dopredu.
• Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek,
stlačte [ ] → Pridať záložku.
• Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu webovú stránku na
pohotovostnú obrazovku, stlačte [ ] → Ďalšie → Pridať
odkaz na dom. obr.
• Ak chcete pridať kanál RSS, stlačte [ ] → Ďalšie →
Pridať informačné kanály RSS. Kanály RSS môžete čítať
pomocou služby Google Reader.
• Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [ ] →
Ďalšie → Hľadať na str.
• Ak chcete zobraziť podrobnosti webovej stránky, stlačte
[ ] → Ďalšie → Inf. str.
Web 75
• Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným,
stlačte [ ] → Ďalšie → Zdieľať stránku.
• Ak chcete zobraziť históriu sťahovania, stlačte [ ] →
Ďalšie → Správca sťahovaní.
• Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [ ] →
Ďalšie → Nastavenia.
››Pridanie obľúbených webových stránok
do záložiek
Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku
pridať ručne. Pridanie záložky:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehliadač.
2 Zvoľte → Záložky.
3 Vyberte Pridať alebo stlačte [
V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete
môcť použiť nasledujúce možnosti:
• Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne,
vyberte Otvoriť.
• Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvoľte
Otvoriť v novom okne.
• Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvoľte Upraviť
záložku.
• Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku,
zvoľte Pridať odkaz na dom. obr.
• Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným,
zvoľte Zdieľať prepoj.
] → Uložiť naposledy
zobrazenú stránku do záložiek.
Ak chcete uložiť webovú stránku, ktorú si prezeráte,
prejdite na krok 5.
76 Web
4 Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
5 Zvoľte OK.
• Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvoľte
Kop. adr. odk.
• Ak chcete záložku vymazať, zvoľte Vymazať záložku.
• Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku
prehliadača, zvoľte Nastaviť ako domovskú stránku.
››Pridanie adresy kanálu RSS
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehliadač.
2 Prejdite na webovú stránku obsahujúcu kanál RSS.
3 Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
4 Zvoľte kanál RSS, ktorý chcete pridať.
5 Predplatiť informačné kanály RSS.
Keď sú aktualizované predplatené kanály, budete na túto
aktualizáciu upozornení.
››Otváranie často navštevovaných stránok
alebo histórie stránok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehliadač.
2 Zvoľte → Najnavštevovanejšie alebo História.
3 Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.
Zvolením ikony hviezdy vpravo môžete pridať webovú
stránku do zoznamu záložiek.
Mapy
Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej
určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá
alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.
Web 77
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto
oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi
počas používania funkcií GPS.
• Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte
vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:
–– medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach
metra alebo vo vnútri budov
–– v škaredom počasí
–– okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo
elektromagnetických polí
››Aktivovanie služieb umiestnenia na
používanie s Google Maps
Ak chcete nájsť svoje umiestnenie a vyhľadávať na mape,
musíte si aktivovať miestne služby.
78 Web
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestn. a zabezpečenie.
2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné
nastavenia.
Voľba
Použiť
bezdrôtové siete
Použiť satelity
GPS
Funkcia
Nastavte ak chcete nájsť
umiestnenie pomocou WLAN a/
alebo mobilných sietí.
Nastavte ak chcete použiť GPS
satelit na objavenie vašej pozície.
››Hľadanie konkrétneho miesta
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Mapy.
2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte OK.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
3 Stlačte [ ] → Hľadať.
4 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte
.
• Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
• Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením
alebo
.
• Ak chcete k mapám pridať vrstvy, stlačte [
]→
Vrstvy.
• Ak si chcete pozrieť aktuálne umiestnenie, stlačte
[ ] → Moje poloha.
3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového
miesta.
Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov,
miesta s hviezdičkou alebo ukázať polohu na mape,
→ Kontakty, Bod na mape alebo Moje
zvoľte
miesta.
4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo
pešo) a zvoľte Vyhľadať trasu.
5 Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak je
to potrebné).
››Získanie trasy k určitému cieľu
6 Zvoľte
2 Stlačte [
7 Po skončení stlačte [
1
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Mapy.
] → Trasy.
.
Na mape sa zobrazí trasa. Ak si chcete pozrieť iba jeden
úsek trasy, vyberte
alebo
.
] → Ďalšie → Vyčistiť mapu.
Web 79
Zemepisná šírka
Miesta
Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať
polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.
Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Latitude.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
] → Pridať priateľov → Vybrať z kontaktov
alebo Pridať cez e-mailovú adresu.
2 Vyberte kategóriu.
e-mailovú adresu a zvoľte Pridať priateľov → Áno.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť
zdieľať polohu.
3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť
2 Stlačte [
3 Zvoľte priateľov, ktorých chcete pridať, alebo zadajte
4 Stlačte [
] → Zobraziť mapu.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na
mape.
80 Web
Miesta.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa
týkajú kategórie.
podrobnosti.
4 Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte
.
.
Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte
Ak si chcete pozrieť telefónne číslo miesta na mape,
vyberte
.
Navigácia
• Kontakty.: Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich
Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a
zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.
• Miesta s hviezdičkou: Vyberte cieľ trasy zo zoznamu
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
kontaktoch.
miest označených hviezdičkou.
4 Ak chcete použiť hlasové navádzanie, vyberte
Nainštalovať.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
5 Ak chcete ukončiť navigáciu, stlačte [
2
3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných
Google Search
Navigácia.
Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte Prijať.
spôsobov:
• Vysloviť názov cieľa: Povedzte svoj cieľ trasy, ako
„Navigovať na cieľ trasy“.
• Zadať cieľ: Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej
klávesnice.
navigáciu.
] → Opustiť
Môžete vyhľadávať aplikácie na vašom zariadení a špecifické
údaje na internete.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Google Search.
2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete
vyhľadať.
3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.
Web 81
YouTube
YouTube sú bezplatné služby online videa. Naučte sa
zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Sledovanie videí
››Zdieľanie videí
Táto funkcia je dostupná iba v zobrazení na výšku - portrét.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
YouTube.
2 Vyberte video.
3 Vyberte More → Share → možnosť.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
››Nahrávanie videí
2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte Accept.
3 Vyberte video zo zoznamu.
4 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
5 Ovládanie prehrávania pomocou ikon na obrazovke.
2 Stlačte [
YouTube.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
YouTube.
] → Upload a zvoľte video. Prejdite ku
kroku 8.
Ak chcete nahrať nové video, zvolením
zapnite
fotoaparát.
3 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
82 Web
4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
5 Zvolením spustite nahrávanie.
6 Zvolením nahrávanie zastavte.
7 Zvolením Uložiť uložte video, ktoré ste nahrali.
8 Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvoľte
Prihlásiť sa (ak je to potrebné).
9 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte Upload.
Správy a počasie
Naučte sa prezerať informácie o počasí a čítať si posledné
správy a ďalšie články.
››Pozrieť informácie o počasí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správy a počasie.
2 Vyberte Počasie na hornej strane obrazovky.
Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie
a zobrazuje informácie o počasí.
Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie
v ďalších regiónoch. Stlačte [ ] → Nastavenia →
Nastavenia služby Weather a vymažte fajku vedľa
Použiť moju polohu. Potom vyberte umiestnenie v
Nastaviť miesto.
››Čítanie nových článkov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správy a počasie.
2 Vyberte predmet správy na hornej strane obrazovky.
3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.
Ak chcete pridávať predmety správy, stlačte [ ]
→ Nastavenia → Nastavenia služby News →
Vyberte témy správ.
Web 83
Samsung Apps
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať
veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka
záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií,
aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam
vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k
obrovskému množstvu mobilnej zábavy.
2 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.
Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne
optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Objavte
úžasné aplikácie a urobte svoj mobilný život lepším.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Bližšie informácie nájdete na adrese
www.samsungapps.com.
84 Web
Samsung Apps.
Market
Z trhu Android môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné
aplikácie.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Market.
2 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 35
Pripojenia
Bluetooth
Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym
dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10
metrov bez potreby fyzického pripojenia.
Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť
zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo
vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj
keď je každé v inej miestnosti.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu,
zachytenie alebo nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom
bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so
zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne
zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky,
môže byť prevádzkový dosah znížený.
• Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú
testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth
SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
››Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
Bluetooth.
2 Zvolením Bluetooth zapnite Bluetooth.
Pripojenia 85
››Nájdenie iných zariadení Bluetooth a
››Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť
2 Zvoľte zariadenie.
3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre
2 Stlačte [ ] → Zdieľať alebo Odoslať cez → Bluetooth.
3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.
spárovanie s nimi
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
Bluetooth → Skenovať zariadenia.
Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte OK.
Alebo, zvolením Prijať zosúlaďte kód PIN medzi vaším
zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN
alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá
dostupné služby.
Niektoré zariadenia, obzvlášť náhlavné súpravy a
súpravy handsfree do automobilu, majú pevný PIN
pre Bluetooth, napríklad 0000. Ak má druhé zariadenie
PIN kód, musíte ho zadať.
86 Pripojenia
funkcie Bluetooth
v kalendári, poznámka alebo multimediálny súbor, z
príslušnej aplikácie alebo z priečinka Moje súbory.
››Príjem dát pomocou bezdrôtovej
funkcie Bluetooth
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
Bluetooth → Zistiteľné.
Vaše zariadenie bude 120 sekúnd viditeľné pre ostatné
zariadenia Bluetooth.
2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte OK (ak
je to potrebné).
3 Zvolením Prijať potvrďte, že chcete prijať dáta zo
zariadenia (ak je to potrebné).
Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak dostanete
kontakt, automaticky sa uloží do telefónneho zoznamu.
Wi-Fi
Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s
bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej
bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi
IEEE 802.11 b/g/n.
K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť
na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod
alebo bezdrôtové pripojenie.
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na použitie vo všetkých európskych krajinách:
Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez
obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku
nemôžu byť prevádzkované mimo budov.
››Aktivácia funkcie WLAN
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
siete Wi-Fi → Wi-Fi.
Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí
vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu
WLAN iba v prípade potreby.
››Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej
sieti WLAN
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
siete Wi-Fi.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
Pripojenia 87
2 Zvoľte sieť v časti Siete Wi-Fi.
3 Zadajte heslo siete (ak je to potrebné).
4 Zvoľte Pripojiť.
››Pridanie siete WLAN ručne
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
siete Wi-Fi → Pridať sieť Wi-Fi.
2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte
nastavenia zabezpečenia.
4 Zvoľte Uložiť.
AllShare
Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network
Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory
medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.
Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil
WLAN. ► str. 87
››Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie
multimediálnych súborov
Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k
multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné
aktivovať zdieľanie médií.
Niektoré súbory nebude možné prehrať na
zariadeniach DLNA.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
AllShare.
2 Zvoľte Nastavenia.
88 Pripojenia
3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:
Voľba
Funkcia
Názov
multimediálneho
servera
Zadanie názvu vášho zariadenia
predstavujúceho multimediálny
server.
Zapnutie zdieľania videí, obrázkov
alebo hudby s ostatnými
zariadeniami DLNA.
Voľba profilu pripojenia pre
pripojenia DLNA.
Nastavenie, či prijať odosielané
súbory z iných zariadení.
Zdieľať médiá
Sieť prístupových
bodov
Odoslať z iných
zariadení
››Prehrávanie súborov na inom zariadení
DLNA
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
AllShare.
2 Zvoľte Prehrať súbor z telefónu v inom prehrávači.
3 Zvoľte kategóriu médií → súbor.
4 Zvoľte Pridať do zoznamu skladieb.
5 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny
súbor. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.
Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte,
v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.
Pripojenia 89
››Prehrávanie súborov z jedného
zariadenia na inom
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
AllShare.
2 Zvoľte Prehrať súbor zo servera v inom prehrávači
Zdieľanie mobilnej siete
Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem,
alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné
zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho
zariadenia.
cez telefón.
Telefón automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
››Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia
to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
3 Zvoľte zariadenie predstavujúce multimediálny server –
4 Zvoľte kategóriu médií a súbor.
5 Zvoľte Pridať do zoznamu skladieb.
6 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny
súbor.
Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
7 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.
90 Pripojenia
cez WLAN
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Zdieľ. prip.
a pren. prís. bod.
2 Vyberte Mobilný prístupový bod aktivujte funkciu
mobilného prístupového bodu.
3 Vyberte Nastavenia mobilného prístupového bodu →
Konfigurovať mobilný prístupový bod a prispôsobte
funkciu mobilného prístupového bodu.
››Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia
cez USB
1 Pomocou počítačového dátového kábla spojte
Voľba
Funkcia
SSID siete
Pozrite si a upravte názov zariadenie,
ktoré bude zobrazené pre externé
zariadenia.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Zabezpečenie
Vyberte typ zabezpečenia.
3 Vyberte Zdieľanie pripojenia USB a aktivujte funkciu
4 Po skončení zvoľte Uložiť.
5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do
dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.
Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom
zariadení.
multifunkčný konektor na zariadení s počítačom.
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Zdieľ. prip.
a pren. prís. bod.
zdieľania USB pripojenia.
Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie
na vašom počítači.
Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte
zaškrtnutie políčka Zdieľanie pripojenia USB.
Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť,
záleží od operačného systému počítača.
Pripojenia 91
Spojenia s počítačom
Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou
počítačového dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia
cez USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať
údaje priamo z a do vášho zariadenia a používať program
Samsung Kies.
››Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
››Pripojenie ako veľkokapacitné
pamäťové zariadenie
Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk
a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení
vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k
priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie
využiť ako čítačku pamäťových kariet.
Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako
vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.
Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači
nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových
stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com).
1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu,
1 Pomocou počítačového dátového kábla spojte
2 Pomocou počítačového dátového kábla spojte
2 Zvoľte Samsung Kies → OK.
3 Spustite Samsung Kies a skopírujte dáta a súbory.
3 Zvoľte Iba režim UMS → OK.
4 Keď ste pripojení, vyberte Pripojiť ukladací priestor
multifunkčný konektor na zariadení s počítačom.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu
Samsung Kies.
92 Pripojenia
vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
multifunkčný konektor na zariadení s počítačom.
USB → OK.
5 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
6 Po dokončení vyberte Vypnúť pamäť USB.
Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite
na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows
a kliknete na voľbu pre bezpečné odstránenie
veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom
odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete
postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na
pamäťovej karte alebo poškodenie karty.
VPN pripojenia
Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť
sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako
napríklad internet.
Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na
internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom
na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie
ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte
svojho poskytovateľa služieb.
››Nastavenie VPN pripojení
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
VPN → Pridať VPN.
2 Vyberte typ VPN.
3 Upravte informácie o pripojení.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu
VPN.
Voľba
Funkcia
Názov siete VPN
Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server
VPN
Povoliť
Šifrovanie
Nastaviť vopred
zdieľaný kľúč
IPsec
Zadajte adresy IP VPN servera.
Nastavte na kódovanie VPN
servera.
Zadajte IPSec predzdieľaný kľúč.
Pripojenia 93
Voľba
Funkcia
Voľba
Funkcia
Povoliť Tajné
heslo L2TP
Nastaviť tajné
heslo L2TP
Nastavte na používanie tajného
hesla L2TP.
Vyhľadávacie
domény DNS
Zadajte adresu názvu domény
servera (DNS).
Nastaviť
používateľský
certifikát
Nastaviť
certifikát CA
94 Pripojenia
Zadajte tajné heslo L2TP.
Vyberte certifikát používateľa,
ktorý používa server VPN na vašu
identifikáciu. Certifikáty môžete
importovať z VPN servera, alebo
si ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyberte oprávnenie certifikátu
(CA) pre certifikát, ktorý používa
server VPN na vašu identifikáciu.
Certifikáty môžete importovať z
VPN servera, alebo si ich môžete
stiahnuť z internetu.
4 Po skončení stlačte [
] → Uložiť.
››Pripojenie k domácej sieti
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové prip. a siete → Nastavenia
VPN.
2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte Pripojiť.
Nástroje
Hodiny
Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so
svetovým časom. Môžete taktiež používať stopky a časovač.
››Použitie zobrazenia hodín
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hodiny.
2 Počas používania zobrazenia hodín máte k dispozícii
nasledujúce funkcie:
• Ak chcete vytvoriť alebo odstrániť upozornenie,
zvoľte .
• Ak chcete spustiť prezentáciu s fotografiami v galérii,
vyberte .
• Prehrávač hudby spustíte zvolením .
• Na základnú obrazovku sa vrátite zvolením
.
››Nastavenie nového upozornenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hodiny.
2 Stlačte [ ] → Pridať upozornenie.
3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
4 Keď skončíte, zvoľte Hotovo.
››Vypnutie upozornenia
Keď zvoní upozornenie:
• Zvolením Odmietnuť upozornenie vypnete.
• Po zvolení Odlož sa upozornenie bude po určenom čase
opakovať.
Nástroje 95
Kalkulačka
3 Zvolením
Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom
zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.
4 Ak chcete históriu vymazať, stlačte [
››Vykonanie výpočtu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalkulačka.
2 Základné matematické operácie môžete vykonávať
pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu
kalkulačky.
Otočte zariadenie na pohľad krajiny a použite
kalkulačku. Ak ste deaktivovali automatické prepínanie
orientácie, stlačte [ ] → Vedecká kalkulačka.
››Zobrazenie histórie výpočtov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalkulačka.
2 Vykonajte výpočet.
96 Nástroje
zatvorte klávesnicu kalkulačky.
Zobrazí sa história výpočtov.
históriu.
] → Vymazať
Sťahovania
Naučte sa otvárať a spravovať súbory, ktoré ste si stiahli
z internetu a e-mailu.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Sťahovania.
2 Vyberte adresár na stiahnutie.
3 Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho.
Ak chcete súbor vymazať, zaškrtnite políčko a potom
vyberte Odstrániť.
Moje súbory
• Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvoľte Zoradiť
Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky,
videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené v
zariadení a na pamäťovej karte.
• Ak chcete so súborom použiť ďalšie možnosti, napríklad
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správca úloh
2 Zvoľte priečinok → súbor.
Pomocou správcu úloh si môžete prezerať aktuálne spustené
aplikácie a informácie o pamäti.
Moje súbory.
V ľubovoľnom priečinku stlačte [
nasledujúce voľby:
], čím sa zobrazia
• Ak chcete odoslať súbor ostatným v multimediálnej správe,
e-maile alebo cez Bluetooth, zvoľte Zdieľať.
• Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvoľte Vytvoriť
priečinok.
• Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvoľte
Odstrániť.
• Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte Zobr. podľa.
podľa.
presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvoľte Ďalšie.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správca úloh.
2 Použite nasledujúce voľby:
• Aktívne aplikácie: Zobrazí sa zoznam všetkých
aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
• Balík: Veľkosť aplikácie nainštalovanej vo vašom
zariadení.
Nástroje 97
• Správca pamäte RAM: Kontrola a spravovanie pamäte
RAM vášho zariadenia.
• Súhrn: Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho
zariadenia na pamäťovej karty.
• Pomocník: O predĺžení životnosti batérie si pozrite
pomocné informácie.
Hlasové vyhľadávani
Naučte sa vyhľadávať informácie na webe hlasom.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hlasové vyhľadáva...
2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace
s kľúčovým slovom.
98 Nástroje
Nastavenia
››Nastavenia siete Wi-Fi
Otvorenie menu Nastavenia
• Sieťové oznámenie: Nastavenie zariadenia, aby
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia.
2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
Bezdrôtové prip. a siete
• Wi-Fi: Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN.
► str. 87
upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
• Pridať sieť Wi-Fi: Ručné pridanie prístupového bodu
WLAN.
››Nastavenia Bluetooth
• Bluetooth: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
► str. 85
V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových
sieťových pripojení.
• Meno zariadenia: Nastavenie názvu Bluetooth vášho
››Letový režim
• Zistiteľné: Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné
Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete
využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.
zariadenia.
zariadenia Bluetooth.
• Skenovať zariadenia: Hľadanie dostupných zariadení
Bluetooth.
Nastavenia 99
››Zdieľ. prip. a pren. prís. bod
• Zdieľanie pripojenia USB: Aktivujte funkciu zdieľania
USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho
zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k
počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový
modem pre počítač. ► str. 91
• Mobilný prístupový bod: Aktivujte mobilnú funkciu AP, ak
chcete zdieľať mobilné sieťové pripojenie vášho zariadenia
s počítačmi alebo inými zariadenia pomocou funkcie
WLAN. ► str. 90
• Nastavenia mobilného prístupového bodu: Zmeňte
nastavenia na prispôsobenie mobilného prístupového
bodu.
››Nastavenia VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam
(VPN). ► str. 93
100 Nastavenia
››Mobilné siete
• Použiť paketové dáta: Nastavenie povolenia paketov
sieťových služieb.
• Dátový roaming: Nastavenie pripojenia zariadenia k inej
sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská
sieť.
• Názvy prístupových bodov: Nastavenie názvov
prístupových bodov.
• Použiť iba siete 2G: Nastavenie zariadenia, aby sa
pripájalo iba k sieťam 2G.
• Operátori sietí: Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba
siete pre roaming.
Nastavenie hovorov
Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.
››Čísla pevného telefónneho zoznamu
• Povoliť pevný telefónny zoznam: Aktivácia alebo
deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory
obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou
SIM alebo USIM a reštartovať zariadenie.
• Zmeniť PIN2: Zmena PIN2, ktorá sa používa na
ochránenie primárneho PIN kódu. Ak je karta SIM alebo
USIM zablokovaná, zmení sa táto ponuka na Odblokovať
kód PIN2.
• Pevný telefónny zoznam: Nastavenie zoznamu kontaktov
pre pevnú voľbu.
››Číslo odkazovej schránky
Zadanie čísla pre prístup k hlasovej pošte. Toto číslo môžete
získať od poskytovateľa služieb.
››Presmerovanie hovorov
Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne
číslo.
››Ďalšie nastavenia
• ID volajúceho: Zobrazenie ID volajúceho ostatným
účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
• Čakajúci hovor: Povolenie upozornení na prichádzajúci
hovor pri prebiehajúcom hovore.
• Zapnúť snímač priblíženia: Nastavenie na zapnutie
snímača blízkosti počas hovoru.
››Služba odkazovej schránky
Voľba vášho poskytovateľa služieb alebo nastavenie iného
poskytovateľa hlasovej pošty.
Nastavenia 101
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavte, aby sa ozval zvuk,
ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
• Tichý režim: Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky
Displej
• Vibrovať: Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri
Zmena nastavení zobrazenia
zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
istých príležitostiach.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia,
hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu
a upozorňujúce tóny zvonenia.
• Zvonenie telefónu: Voľba zvonenia pre prichádzajúce
hovory.
• Zvonenie oznámenia: Vyberte tón zvonenia, ktorý
vás upozorní na udalosti, ako sú prichádzajúce správy
a zmeškané hovory.
• Zvukové tóny dotykov: Nastavenie zariadenia, aby pri
dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
• Zvukový výber: Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri
výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
102 Nastavenia
• Tapety:
-- Tapeta úv. obrazovky: Voľba obrázka na pozadí pre
základnú obrazovku.
-- Tapeta uzamk. obraz.: Voľba obrázka na pozadí pre
uzamknutú obrazovku.
• Štýl písma: Zmena typu písma pre text na displeji. Písma
môžete sťahovať z trhu Android zvolením Získať písma
online.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie
automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení
zariadenia.
• Animácia: Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní
okien.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie odmlky, než
zariadenie vypne podsvietenie displeja.
Umiestn. a zabezpečenie
V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia
zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.
• Použiť bezdrôtové siete: Nastavte ak chcete nájsť
umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
• Použiť satelity GPS: Nastavte ak chcete použiť GPS satelit
na objavenie vašej pozície.
• Nast. zamknutie obrazovky: Nastavte bezpečnostný kód
uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto
možnosť sa zmení na Zmeniť zamkn. obrazovky.
-- Žiadny: Deaktivovanie uzamknutia obrazovky.
-- Vzor: Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
-- PIN: Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
-- Heslo: Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie
obrazovky.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
-- Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia
funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia
vyžaduje zadanie kódu PIN.
-- Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN potrebného pre
prístup k údajom na karte SIM/USIM.
• Viditeľné heslá: Predvolene zariadenie z bezpečnostných
dôvodov zobrazuje vaše heslá ako ·. Ak chcete, môžete
nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
• Vyberte správcov zariadenia: Prezeranie administrátorov
nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať
administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k
vášmu zariadeniu.
• Použiť bezpečné poverenia: Používaním certifikátov a
poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
• Inštalovať z karty SD: Inštalácia šifrovaných certifikátov
uložených na pamäťovej karte.
Nastavenia 103
• Nastaviť heslo: Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup
k povereniam.
• Vymazať ukladací priestor: Odstránenie všetkých
poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.
Aplikácie
V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu
nainštalovaných aplikácií.
• Neznáme zdroje: Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z
ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť
sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
• Rýchle spustenie: Priraďte písmeno aplikácie na
vytvorenie klávesovej skratky. Aplikáciu môžete spustiť
súčasným stlačením [ ] a písmena.
• Spravovať aplikácie: Zobrazenie zoznamu aplikácií
nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.
• Spustené služby: Zobrazenie používaných služieb; po
otvorení ich môžete spravovať.
104 Nastavenia
• Využitie pamäte: Zobrazenie dostupnej pamäte a pamäte
použitej aplikáciami vo vašom zariadení a pamäťovej karte.
• Používanie batérie: Prezretie úrovne nabitia vášho
zariadenia.
• Vývoj:
-- Ladenie zariadenia USB: Zvoľte, ak chcete pripojiť
zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla. Využíva
sa pri vývoji aplikácií.
-- Zostať v prebudenom stave: Nastavenie zariadenia,
aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
-- Povoliť falošné umiestnenia: Umožnenie odosielania
údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca
umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji
aplikácií.
• Samsung Apps: Voľba sieťového pripojenia (WLAN alebo
dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o
aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Kontá a synchronizácia
V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej
synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.
• Dátové pripojenie na pozadí: Zvoľte toto nastavenie
pre použitie funkciou automatickej synchronizácie.
Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez
otvárania aplikácií.
• Automatická synchronizácia: Zariadenie teraz bude
synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.
Súkromie
V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich
nastavení a dát.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zálohovania nastavení
a údajov aplikácie do servera Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie obnovenia vašich
nastavení a údajov aplikácie po preinštalovaní aplikácií na
vašom zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Vyresetovanie vašich
nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty a
vymazanie všetkých vašich údajov.
Ukladanie na kartu SD a do
telefónu
Skontrolujte informácie o pamäti pamäťových kariet a vášho
zariadenia a naformátujte pamäťovú kartu.
Miestne nastavenie a text
V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.
››Vybrať jazyk
Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a
aplikácie.
››Klávesnica na obrazovke
Nastavenie používania virtuálnej klávesnice pri zadávaní
textu.
Nastavenia 105
››Vybrať vstupnú metódu
Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.
››Klávesnica Samsung
• Jazyky vstupu: Voľba jazyka pre zadávanie textu.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste
mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť
na jeden z podporovaných jazykov.
• Posúvanie klávesnice: Aktivovanie alebo deaktivovanie
funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu.
Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava
alebo doprava v klávesnici.
• Automatické veľké písmená: Nastavenie automatickej
zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom
interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku
alebo výkričníku.
106 Nastavenia
• Hlasový vstup: Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na
zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
• Automatická bodka: Nastavenie zariadenia na vloženie
obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
• Prehliadka: Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice
Samsung.
››Klávesnica zariadenia
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia, aby
automaticky opravilo nesprávne napísané slová.
• Automatické veľké písmená: Nastavenie automatickej
zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom
interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku
alebo výkričníku.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia na
vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
Hlasový vstup a výstup
Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na
rozprávanie.
››Nastavenia rozpoznávania hlasu
• Jazyk: Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
• Bezpečné vyhľadávanie: Nastavenie zariadenia na
vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov
hlasového vyhľadávania.
• Blokovať nevhodné slová: Skrytie hrubých slov, ktoré
vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového
vyhľadávania.
• Vždy použiť moje nastavenia: Zariadenie nastavte na
používanie nastavení, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách
skôr, ako východiskové nastavenia.
• Predvolený nástroj: Nastavenie syntézy, ktorá sa má
použiť pre hovorený text.
• Inštalovať hlasové údaje: Stiahnutie a inštalácia hlasových
údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
• Rýchlosť reči: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
• Jazyk: Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
• Nástroje: Pozrite si motory textu na rozprávanie stiahnuté
z obchodu Android.
››Nastavenia prevodu textu na reč
• Vypočuť príklad: Počúvanie hovoreného textu ako
príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie
textu na rozprávanie.
Nastavenia 107
Zjednodušenie ovládania
Zmena nastavení funkcií prístupu.
• Zjednodušenie ovládania: Aktivovanie aplikácie prístupu,
ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback,
ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú
odozvu.
• Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie, aby sa zariadenie
vyplo po stlačení [ ].
Dátum a čas
Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda,
ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.
• Automaticky: Automatická aktualizácia času pri cestovaní
do iných časových pásem.
108 Nastavenia
• Nastaviť dátum: Ručné nastavenie dátumu.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového
pásma.
• Nastaviť čas: Ručné nastavenie času.
• Použiť 24-hodinový formát: Nastavenie zobrazenia času
v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Voľba formátu dátumu.
O telefóne
V tejto časti si môžete zobraziť informácie o zariadení,
skontrolovať jeho stav a naučiť sa, ako ho používať.
Riešenie problémov
Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho
používania, sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
Kód
Heslo
PIN
Kód
PUK
Skúste problém vyriešiť takto:
Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia,
musíte zadať heslo, ktoré ste pre
zariadenie nastavili.
Pri prvom použití zariadenia, alebo keď
je nutné zadať kód PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto
funkciu môžete vypnúť pomocou menu
Uzamknúť kartu SIM.
PIN2
Skúste problém vyriešiť takto:
Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle
kvôli niekoľkonásobnému zadaniu
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód
PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa
služieb.
Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje
kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný
s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie
získate od svojho poskytovateľa služieb.
Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete
alebo služby
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a
skúste to znovu.
• Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti
používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa
služieb.
Riešenie problémov 109
Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne
Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby
Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten
nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:
Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho
činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho
resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte
a podržte [ ] na 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky
reštartuje.
• Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné
kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní
vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa
neodporúčajú.
• Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového
displeja čisté a suché.
• Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové
chyby.
• Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na
najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený,
odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.
110 Riešenie problémov
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov
od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam
aplikácií a zvoľte Nastavenia → Súkromie → Obnoviť
údaje od výrobcu → Resetovať telefón → Vymazať
všetko.
Hovory sa prerušujú
Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné
miesto a skúste to znovu.
Odchádzajúce hovory sa nespájajú
• Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
• Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili
Kvalita zvuku je nízka
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
Prichádzajúce hovory sa nespájajú
• Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
• Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza
Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí
• Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne
blokovanie hovorov.
hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne
pripojené.
príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a
skúste to znovu.
číslo.
• V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
• Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili
blokovanie hovorov.
Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona
batérie bliká
Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej
používať, nabite alebo vymeňte batériu.
Riešenie problémov 111
Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie
samo vypína
• Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté
kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť
znovu.
• Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu
zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne
predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na
spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho,
zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne
a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon
zariadenia.
112 Riešenie problémov
Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové
správy
Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku
aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a
dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu
zobrazujú chybové správy, postupujte takto:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo
odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu
ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na
servisné stredisko Samsung.
Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové
správy
Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú
chybové správy
Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa
kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel
nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete
použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené
slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové
stanice.
Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom
zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri
otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové
správy, postupujte takto:
Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste
naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom.
Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť
nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko
Samsung.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo
odstránením súborov zo zariadenia.
Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený
systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo
kľúč pre prehranie súboru.
• Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.
Riešenie problémov 113
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
• Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení,
ku ktorému sa chcete pripojiť.
• Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth
nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).
Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte
sa na servisné stredisko Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa
spojenie nepodarí
• Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so
zariadením.
• Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a
aktuálne ovládače.
114 Riešenie problémov
Bezpečnostné
opatrenia
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu
prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.
Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým
prúdom, požiaru alebo výbuchu
Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo
uvoľnené elektrické zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami
a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel
Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho
mokrými rukami
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla,
a chráňte ich pred nárazmi
Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené
výrobcom
Nepoužívajte prístroj počas búrky
Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovoiónovou (Li-Ion) batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom
autorizovanom servisnom stredisku.
Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte
opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo
pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne
zranenia alebo poškodenie prístroja.
• Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií
a prístrojov sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
Neskratujte nabíjačku alebo batériu
Bezpečnostné opatrenia 115
• Neklaďte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad
na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu
explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu
vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením
• Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu
a životnosť batérií či prístroja.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť
k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok
dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach
s obmedzeniami dodržujte všetky
bezpečnostné upozornenia a predpisy
Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané
Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného
prístroja v určitých oblastiach.
116 Bezpečnostné opatrenia
Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických
zariadení
Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii.
Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora
• Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm
od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
• Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej
15 cm od kardiostimulátora.
• Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte
prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.
Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho
zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi
Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu
príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať
v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.
Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu
ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi
Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými
vaším prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom
používaní vášho audiofónu.
Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte
• Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
• Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi
a symbolmi.
• Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích
staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
• Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné
látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.
Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite
Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť
elektronické navigačné zariadenie lietadla.
V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto
prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických
zariadení motorového vozidla
Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových
signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií
získate od výrobcu príslušného zariadenia.
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými
výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa
používania mobilných prístrojov pri vedení
motorového vozidla
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak
je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón.
S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým
rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:
• Používajte súpravu handsfree.
• Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako
sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť
množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
• Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa
obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám
niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
• Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete.
Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných
podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka
môžu byť nebezpečné.
• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla.
Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť
od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
Bezpečnostné opatrenia 117
• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte
hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste
si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak
potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte
premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom
pokračujte.
• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by
to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými
hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu
pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
• Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari,
dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte
miestne tiesňové číslo.
• Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc
ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej
nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte
na miestne tiesňové číslo.
• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje
cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte
pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku,
nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej
nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo
iné špeciálne netiesňové číslo.
Riadna starostlivosť a používanie vášho
mobilného prístroja
Udržujte prístroj v suchu
• Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok
prístroja alebo elektronických obvodov.
• Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho.
Utrite prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
• Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri
prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená
platnosť záruky výrobcu.
Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom,
znečistenom prostredí
Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.
Prístroj neklaďte na šikmé plochy
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach.
Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C
• Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C
a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
118 Bezpečnostné opatrenia
• Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad
na prístrojovej doske automobilu).
• Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi,
ako sú mince, kľúče alebo šperky
Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred
nárazmi
• Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
• Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti
môžu prestať fungovať.
• Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo
V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk
Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
by to spôsobiť požiar.
• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja
alebo vybitie batérie.
• Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty,
vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí
poškodiť.
• Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým
uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému
poľu.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr,
horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob
• Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
• Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo
poškodenie zraku.
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť
životnosť batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich
znovu nabiť.
• Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný
materiál schválený výrobcom
• Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť
prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa
pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného
spoločnosťou Samsung.
Bezpečnostné opatrenia 119
Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
• Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
• Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.
V priebehu hovoru:
• Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
• Hovorte priamo do mikrofónu.
• Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu
hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál
než obvykle.
• Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne
funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny
a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.
Chráňte svoj sluch
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť
sluch.
• Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo
odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť
a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste
počuli konverzáciu alebo hudbu.
120 Bezpečnostné opatrenia
Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte
opatrní
Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných
osôb.
Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.
Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho
opraviť
• Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie
platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho
do servisného strediska Samsung.
• Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch
alebo požiar.
Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky
Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej
činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete
spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane,
prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.
Čistenie prístroja:
• Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
• Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným
displejom
Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť
k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.
Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami
opatrne
• Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim
Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných
pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo
prístroja.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým
šumom z iných zariadení.
• Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými
predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
Nedovoľte, aby prístroj používali deti
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste
prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.
Prístroj používajte iba na stanovený účel
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe
alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše
náklady.
Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne
• Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne
uchytené.
• Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže
pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové
zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho
prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo
nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné
kontaktovať tiesňové služby.
Uistite sa, že ste si zálohovali dôležité údaje
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
Bezpečnostné opatrenia 121
Nedistribujte copyrightom chránené materiály
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným
osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete
porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy
so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených
copyrightom.
Informácia o certifikácii SAR (Specific
Absorption Rate – špecifická miera
absorpcie)
Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí
energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným
zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré
prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera
absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.
Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota
SAR 0,375 W/kg. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR
pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo
energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu.
Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj
obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.
122 Bezpečnostné opatrenia
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie
európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom
zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich
normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so
systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý
im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť
si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické
príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
Vyhlásenie
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného
zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že
batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade
takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že
batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom
referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií
môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte
ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám
a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami
alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú
poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny
obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený
majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti
vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa
obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené
pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať,
odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela,
využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.
"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ".
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI
SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO
ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ
ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ,
DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI
SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM
PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE
PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY,
Bezpečnostné opatrenia 123
POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE
Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA
AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK
TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O
MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."
Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a
spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah
alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby
sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení,
nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola
obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne
odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo
pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto
zariadenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci
s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s
obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných
poskytovateľov obsahu a služieb.
124 Bezpečnostné opatrenia
Register
AllShare 88
batéria
nabíjanie 13
vloženie 11
Bluetooth
aktivácia 85
nájdenie a spárovanie so
zariadeniami 86
odosielanie dát 86
príjem dát 86
čakajúci hovor 41
čas a dátum, nastavenie 29
denník hovorov 42
diktafón 73
DLNA
pozri AllShare
dotykový displej
používanie 23
uzamknutie 24
e-mail
nastavenie účtov 46
odoslanie 47
zobrazenie 48
FM rádio
počúvanie 63
uloženie staníc 64
fotoaparát
prispôsobenie fotoaparátu 55
prispôsobenie videokamery 58
vytváranie fotografií 50
zaznamenanie videí 56
fotografie
fotografovanie v režime Detekcia
úsmevu 52
snímanie kombinovaných
fotografií 53
vytváranie 50
vytváranie akčných snímok 54
vytváranie panoramatických 53
vytváranie podľa scény 52
vytváranie sérií 53
zobrazenie 59
galéria
formáty súborov 59
prehrávanie videí 60
prezeranie fotografií 59
Google Mail 44
Google Maps 77
Register 125
Google Search 81
Google Talk 48
hlasová pošta 44
hlasové hovory
používanie volieb 39
prijatie 38
uskutočnenie 38
hlasové poznámky
nahrávanie 73
prehrávanie 73
hovory
čakajúci 41
konferenčné 40
medzinárodné čísla 39
odmietnutie 39
používanie slúchadiel 39
používanie volieb počas
hlasových 39
126 Register
presmerovanie 41
prijatie 38
uskutočnenie 38
zobrazenie zmeškaných 40
Internet
pozri webový prehliadač
jas, displej 30
jazyk 105
kalendár
vytváranie udalostí 71
zobrazenie udalostí 71
kalkulačka 96
karta SIM
uzamknutie 32
vloženie 11
karta USIM
uzamknutie 32
vloženie 11
kontakty
hľadanie 68
import a export 69
kopírovanie 69
nastavenie čísla rýchlej voľby 68
vytvorenie 67
multimediálne správy
odoslanie 43
zobrazenie 44
nastavenia
aplikácie 104
bezdrôtové pripojenie a sieť 99
dátum a čas 108
displej 102
kontá a synchronizácia 105
miestne nastavenie a text 105
nastavenie hovorov 101
o telefóne 108
súkromie 105
ukladanie na kartu SD a do
telefónu 105
umiestnenie a zabezpečenie 103
vstup a výstup hlasu 107
zjednodušenie ovládania 108
zvuk 102
obrazovka menu
organizácia aplikácií 27
prístup 27
pamäťová karta
formátovanie 17
vloženie 15
vybratie 16
poznámky
vytvorenie 72
zobrazenie 72
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 61
pridanie súborov 61
prehrávač videí 60
správca súborov 97
presmerovanie hovorov 41
správca úloh 97
pripojenia
Bluetooth 85
DLNA 88
PC 92
WLAN 87
správy
nastavenie e-mailových
účtov 46
odosielanie multimediálnych 43
odosielanie textových 42
odoslanie e-mailovej 47
prístup k hlasovej pošte 44
prístupové kódy 109
režim letu 18
režim pevnej voľby 41
Samsung Apps 84
Samsung Kies 92
social Hub 49
spojenia s počítačom
Samsung Kies 92
veľkokapacitné pamäťové
zariadenie 92
správy a počasie 83
stiahnuté položky
aplikácie 35
súbory 36
synchronizácia
s webovými kontami 36
Register 127
telefónny zoznam
hľadanie kontaktov 68
vytváranie kontaktov 67
vytváranie skupín 69
vytvorenie vlastnej vizitky 68
textové poznámky 72
textové správy
odoslanie 42
zobrazenie 44
tichý režim 29
videá
nahrávanie 56
prehrávanie 60
videohovory
prijatie 38
uskutočnenie 38
128 Register
VPN pripojenia
pripojenie k 94
vytvorenie 93
základná obrazovka
pridávanie panelov 26
pridávanie položiek 25
vybalenie 10
zámok PIN 32
webový prehliadač
prehliadanie webových
stránok 74
pridávanie záložiek 76
zariadenie
ikony indikátora 21
nastavenia 99
panel skratiek 26
prispôsobenie 29
tlačidlá 19
usporiadanie 18
zapnutie alebo vypnutie 18
WLAN
aktivácia 87
vyhľadanie a pripojenie k
sieťam 87
YouTube
nahrávanie videí 82
sledovanie videí 82
zadávanie textu 32
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi :
GT-I5510
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/
alebo inými normatívnymi dokumentmi.
BezpečnostEN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Elektro-
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
magnetická- EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
kompatibilita EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané,
a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami
smernice 1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v
Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných
autorizovaných orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená tu:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.20
Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória
(miesto a dátum vydania)
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo
servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne
kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa
služieb.
Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync)
1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových
stránok Samsung (www.samsung.com) a nainštalujte
si ju do počítača.
2. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu
počítaču.
3. Vyberte Samsung Kies → OK.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu
Kies.
www.samsung.com
Slovak. 12/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising