Samsung | GT-I5800 | Samsung Samsung Galaxy 3 Rýchly sprievodca (Eclair)

GT-I5800
Používateľská príručka
Viac informácií nájdete v používateľskej príručke na adrese www.samsungmobile.com
Používanie tejto
príručky
Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky
Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú
mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných
technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.
Táto stručná príručka je určená na to, aby vás oboznámila s
funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.
• Prosíme vás, aby ste si pred samotným používaním zariadenia
pozorne prečítali tento návod a zaistili tak bezpečné a správne
používanie.
• Popisy v tomto návode sú založené na predvolených
nastaveniach zariadenia.
• Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu
potrebu.
2
Používanie tejto príručky
Podrobnejšie popisy a inštrukcie ohľadom používania funkcií
zariadenia nájdete v používateľskej príručke vo formáte
PDF. Navštívte webové stránky spoločnosti Samsung (www.
samsungmobile.com), kde nájdete používateľskú príručku
zariadenia.
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie telefónu alebo iného zariadenia
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
►
→
[
]
Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")
Informácia o autorských právach
Nasledujúci krok – poradie možností alebo
menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali
určitú akciu; napríklad: V základnom režime otvorte
zoznam aplikácií a zvoľte Správy → Nová správa
(znamená, potom Správy, potom Nová správa)
• Tento produkt má Android platformu založenú na Linuxe,
Hranaté zátvorky – tlačidlá telefónu; napríklad:
[ ] (znamená tlačidlo ukončenia/vypínacie tlačidlo)
Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto
zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:
ktorú je možné rozširovať na báze JavaScript.
• Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™,
Google Maps™ a YouTube™ sú ochranné známky spoločnosti
Google, Inc.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
• Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie tejto príručky
3
•
je obchodná známka spoločnosti SRS Labs, Inc.
Technológia WOW HD je zahrnutá v rámci licencie od
spoločnosti SRS Labs, Inc.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• DivX® je registrovaná ochranná známka
spoločnosti DivX, Inc. a jej použitie je
licencované.
Pat. 7,295,673
4
Používanie tejto príručky
O VIDEU DIVX
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX,
Inc. Toto zariadenie DivX je oficiálne certifikované a prehráva
video vo formáte DivX. Navštívte stránky www.divx.com, kde
nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod
súborov do formátu DivX.
O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohlo toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified®
prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť
zaregistrované v spoločnosti DivX. Postup, ako vygenerovať
registračný kód, nájdete v menu nastavenia vášho zariadenia
v časti DivX VOD. Prejdite na stránky http://vod.divx.com a
pomocou tohto kódu dokončite proces registrácie a získajte viac
informácií o službe DivX VOD.
Certifikované pre prehrávanie videa DivX do rozlíšenia 320x240.
Obsah
Zostavenie . ................................................. 7
Oboznámenie sa so základnou obrazovkou ...
Prístup k aplikáciám ..............................................
Prispôsobenie si zariadenia .................................
Zadávanie textu .....................................................
19
21
22
25
Vybalenie .................................................................... 7
Vloženie karty SIM/USIM a batérie ....................... 7
Nabíjanie batérie . ..................................................... 9
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) ................ 11
Pripevnenie remienka (voliteľne) . ..................... 13
Volanie ....................................................... 28
Začíname . ................................................. 14
Vytváranie a hľadanie kontaktov ......... 29
Zapnutie a vypnutie zariadenia .........................
Oboznámenie sa so zariadením .........................
Používanie dotykového displeja ........................
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového
displeja a tlačidiel ..................................................
Správy ........................................................ 30
14
14
17
Vytváranie fotografií a videí .................. 32
18
Obsah
5
Zobrazenie fotografií a videí ................. 35
Používanie Bluetooth ............................. 44
Počúvanie hudby ..................................... 35
Používanie Wi-Fi . ..................................... 45
Pripojenie k Internetu . ........................... 39
Informácie k bezpečnosti a
používaniu ................................................ 46
Sťahovanie aplikácií z obchodu
Android . .................................................... 40
Sťahovanie súborov z webu .................. 41
Pripojenie k počítaču .............................. 42
6
Obsah
Zostavenie
Vybalenie
Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:
• Mobilné zariadenie
• Batéria
• Cestovný adaptér (nabíjačka)
• Používateľská príručka
Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung.
Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť
poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka
výrobcu.
• Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť
v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného
vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom
služieb.
• Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho
predajcu výrobkov Samsung.
• Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to
najvhodnejšie.
Vloženie karty SIM/USIM a batérie
Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb,
dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú
načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a
voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS alebo
HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber
Identity Module).
Zostavenie
7
3 Vložte kartu SIM/USIM.
Vloženie karty SIM/USIM a batérie:
1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [
Vypnutie ho vypnite.
] a zvolením
2 Odstráňte zadný kryt.
• Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté
kontakty smerovali hore.
• Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba
Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu
nepoškodili nechty.
8
Zostavenie
funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré
menu.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.
4 Vložte batériu.
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.
Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného
cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču
prostredníctvom dátového kábla.
5 Vráťte zadný kryt späť.
Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou
Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu
spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný
tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie.
bude prázdna a začne svietiť
Taktiež ikona batérie
červeno. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie
sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej
používať, nabite batériu.
Zostavenie
9
››Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra
(nabíjačky)
1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane
zariadenia.
2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do
multifunkčného konektora.
3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej
zásuvky.
• Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve
nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie
trvať dlhšie.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je
normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť
ani výkon zariadenia.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu
s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.
4 Keď je batéria plne nabitá, odpojte adaptér od zariadenia a
potom od elektrickej zásuvky.
Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér.
Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže
spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia
spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
10 Zostavenie
››Nabíjanie pomocou dátového kábla
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)
1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane
Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory,
musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty
microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB
(závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).
Pre nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.
zariadenia.
2 Zapojte jeden koniec (micro USB) dátového kábla
do multifunkčného konektora.
3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB
na počítači.
V závislosti od typu použitého dátového kábla môže
chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už
nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom
od počítača.
Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty
schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky
nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť
zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte
uložené.
• Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba
súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú
na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu
na preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť
pamäťových kariet.
• Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory
a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku /
sdcard/sd.
Zostavenie
11
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali
nahor.
››Vybratie pamäťovej karty
Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred
vybratím najprv odpojiť.
1 V základnom režime zvoľte Aplikácie → Nastavenia →
Ukladanie na kartu SD a do telefónu → Odobrať kartu SD.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu,
pokým sa nezaistí na mieste.
4 Vráťte zadný kryt späť.
12 Zostavenie
2 Odstráňte zadný kryt.
3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvoľní.
4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
5 Vyberte pamäťovú kartu.
6 Vráťte zadný kryt späť.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša
informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak
mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo
zariadenia.
››Formátovanie pamäťovej karty
Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou
nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba
v zariadení.
V základnom režime zvoľte Aplikácie → Nastavenia →
Ukladanie na kartu SD a do telefónu → Formátovať kartu SD
→ Formátovať kartu SD.
Pripevnenie remienka (voliteľne)
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý
výstupok.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite
vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených
v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je
dôsledkom činnosti používateľa.
3 Vráťte zadný kryt späť.
Zostavenie
13
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie sa zapína stlačte a podržte [ ]. Zariadenie
sa automaticky pripojí k mobilnej sieti.
Keď zapínate zariadenie prvýkrát, ťuknite na obrázok Android
na obrazovke a podľa zobrazovaných pokynov nastavte
zariadenie pre jeho prvé použitie.
Oboznámenie sa so zariadením
››Usporiadanie zariadenia
Snímač vzdialenosti
Tlačidlo hlasitosti
Slúchadlo
Dotykový displej
Zariadenie vypnete stlačte a podržte [ ] a zvolením Vypnutie.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie
bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel
a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny
zamestnancov.
• Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré
nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu.
Stlačte a podržte [ ] a zvoľte Letový režim.
14 Začíname
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Menu
Mikrofón
››Tlačidlá
Tlačidlo
Multifunkčný
konektor
Vypínacie tlačidlo
Konektor pre
slúchadlá
Objektív
fotoaparátu
Zadný kryt
Funkcia
Zapínanie
Menu
Domov
Vnútorná anténa
Reproduktor
Zapnutie zariadenia (stlačením
a podržaním); ukončenie hovoru;
otvorenie rýchlych menu (stlačením
a podržaním); uzamknutie
dotykového displeja.
Otvorenie zoznamu volieb
dostupných na aktuálnej obrazovke;
otvorenie panela Hľadať v Google
(stlačením a podržaním).
Návrat na základnú obrazovku;
otvorenie zoznamu naposledy
otvorených aplikácií (stlačením
a podržaním).
Späť
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
Začíname
15
››Ikony indikátora
Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ikona
Definícia
Žiadny signál
Intenzita signálu
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Aktivované Wi-Fi
Aktivované Bluetooth
Pripojené slúchadlá Bluetooth
Aktivované GPS
16 Začíname
Ikona
Definícia
Prebieha hlasový hovor
Hovor podržaný
Aktivovaný reproduktor
Zmeškaný hovor
Synchronizované s webom
Odovzdávanie dát
Sťahovanie dát
Aktivované presmerovanie hovorov
Pripojené k počítaču
Vložená pamäťová karta
Žiadna karta SIM/USIM
Nová textová alebo multimediálna správa
Ikona
Definícia
Ikona
Definícia
Stav batérie
Nová e-mailová správa
Nová hlasová správa
Aktivované upozornenie
Upozornenie na udalosť
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný letový režim
Aktivované vibrácie
Prebieha prehrávanie hudby
FM rádio zapnuté na pozadí
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať
opatrne
10:00 AM
Aktuálny čas
Používanie dotykového displeja
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho
vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa
so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.
• Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja,
nepoužívajte ostré predmety.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu
s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické
výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového
displeja.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu
s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení
vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
Začíname
17
• Aby bolo používanie dotykového displeja čo
najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja
odstráňte ochrannú fóliu.
• Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické
náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli
čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja
končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky
ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.
Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:
• Ťuknutie: Jedným ťuknutím prstom zvolíte alebo otvoríte
menu, voľbu alebo aplikáciu.
• Ťuknutie a podržanie: Ťuknutím na položku a podržaním dlhšie
než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
• Rolovanie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo
doprava môžete listovať položkami zoznamu.
• Ťahať a pustiť: Ťuknite a podržte prst na položke a ťahaním
prsta položku preneste.
• Dvojité ťuknutie: Počas prezerania fotografií alebo webových
stránok rýchlym dvojitým ťuknutím prstom obraz priblížte
alebo oddiaľte.
18 Začíname
• Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový
displej sa vypne. Ak chcete displej zapnúť, stlačte
ľubovoľné tlačidlo.
• Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia.
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zvuk a zobrazenie → Časový limit
obrazovky.
Uzamknutie alebo odomknutie
dotykového displeja a tlačidiel
Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli
nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.
Uzamknete ich stlačením [ ]. Ak ich chcete odomknúť, zapnite
displej stlačením ľubovoľného tlačidla a potom prejdite prstom
cez sivé okno.
Oboznámenie sa so základnou
obrazovkou
V základnom režime je na zariadení zobrazená základná
obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia
a otvárať z nej aplikácie.
Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prechodom doľava
alebo doprava medzi panelmi prepínate. Na príslušný panel
základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením
bodu v hornej časti obrazovky.
››Pridávanie položiek na základnú obrazovku
Základnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním skratiek
k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo
priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:
1 Stlačte [
] → Pridať alebo ťuknite do prázdnej oblasti
základnej obrazovky a podržte.
2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
• Widgety od spoločnosti Samsung: Pridanie widgetov od
spoločnosti Samsung na základnú obrazovku.
• Widgety: Pridanie widgetov Android na základnú
obrazovku.
• Skratky: Pridanie skratiek k položkám, napríklad
aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
• Priečinky: Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie
priečinkov pre vaše kontakty.
• Tapety: Nastavenie obrázka na pozadí.
Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho
režimu základnej obrazovky.
››Presun položiek na základnej obrazovke
1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
2 Položka sa zvýrazní – teraz ju môžete pretiahnuť
na požadované miesto.
Začíname
19
››Odstránenie položiek zo základnej
obrazovky
1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
Položka sa zvýrazní a v oblasti aplikácií sa zobrazí ikona koša
ako potvrdenie, že oblasť aplikácií v dolnej časti základnej
obrazovky sa zmenila na kôš.
2 Pretiahnite položku do koša.
3 Po tom, čo položka a kôš zmenia farbu na červenú, položku
uvoľnite.
››Používanie panela skratiek
V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím
do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte
panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie
bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad
o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania.
Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.
Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce voľby:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti
WLAN. ► str. 45
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie
Bluetooth. ► str. 44
• GPS: Aktivujte alebo deaktivujte funkcia GPS pripojenia.
• Vibrácia: Aktivácia alebo deaktivácia režimu vibrácií.
Dostupné možnosti sa môžu líšit’ v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
››Pridávanie a odstraňovanie panelov
zo základnej obrazovky
Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej
panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.
1 V základnom režime stlačte [ ] → Upraviť.
2 Zvolením pridáte nové panely; zvolením
odstránite.
3 Stlačte [
20 Začíname
] → Uložiť.
panel
Prístup k aplikáciám
Prístup k aplikáciám zariadenia:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením
Aplikácie.
2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie.
Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež prejsť
priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
3 Zvoľte aplikáciu.
• Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je
potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto Google
zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
• Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím
a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií.
Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto
na základnej obrazovke.
4 Stlačením [
] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku;
stlačením tlačidla Domov sa vráťte na základnú obrazovku.
Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý
detekuje smer jeho natočenia. Ak počas používania
niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa
automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete
rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia
nemenilo svoju orientáciu, zvoľte Nastavenia → Zvuk
a zobrazenie → Orientácia.
››Organizácia aplikácií
Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich
poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali
vašim potrebám.
1 V zozname aplikácií stlačte [ ] → Upraviť.
2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku
hlavného menu. Najčastejšie používané aplikácie môžete
taktiež presunúť vedľa položky Domov.
4 Stlačte [
] → Uložiť.
Začíname
21
››Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám
1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam
nedávno otvorených aplikácií.
2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
››Nastavenie hlasitosti zvonenia
Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť
zvonenia.
››Prepnutie do tichého režimu
Prispôsobenie si zariadenia
Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu
z nasledujúcich možností:
Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte
podľa svojich potrieb.
• V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte Telefón
››Nastavenie aktuálneho času a dátumu
• V základnom režime stlačte a podržte [ ] a zvoľte Tichý
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Dátum a čas.
2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.
››Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zvuk a zobrazenie → Zvukový výber.
22 Začíname
→ Kláv. a potom ťuknite na # a podržte.
režim.
››Zmena zvonenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zvuk a zobrazenie → Zvonenie telefónu.
2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvoľte OK.
››Aktivácia animácií pri prepínaní okien
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zvuk a zobrazenie → Animácia → Niektoré
animácie alebo Všetky animácie.
››Voľba tapety pre základnú obrazovku
1 V základnom režime stlačte [ ] → Pozadie → voľba.
2 Zvoľte obrázok.
3 Zvoľte Uložiť alebo nastaviť tapetu.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne
použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných
so zariadením.
››Nastavenie jasu displeja
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zvuk a zobrazenie → Jas.
2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
3 Zvoľte OK.
Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo
zariadenie spotrebuje energiu batérie.
››Nastavenie odomykacieho vzoru
Nastavením odomykacieho vzoru zabránite neautorizovaným
osobám, aby použili vaše zariadenie bez dovolenia.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nastaviť
odomykací vzor.
2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvoľte
Ďalší (ak chcete).
3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
4 Zvoľte Pokračovať.
5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
6 Zvoľte Potvrdiť.
Začíname
23
• Hneď ako nastavíte odomykací vzor, zariadenie ho
bude vyžadovať pri každom zapnutí a odomknutí
dotykového displeja. Ak nechcete, aby zariadenie
vzor vyžadovalo, zrušte začiarknutie políčka vedľa
Vyžadovať vzor v časti Umiestnenie a zabezpečenie.
• Ak odomykací vzor zabudnete, zaneste zariadenie do
servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu
hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne
poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.
››Uzamknutie karty SIM/USIM
Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného
identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM/
USIM.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nastaviť
uzamknutie karty SIM → Uzamknúť kartu SIM.
2 Zadajte kód PIN a zvoľte OK.
24 Začíname
Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN
zakaždým, keď zariadenie zapnete.
• Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM
sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať,
musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN
unlock key – PUK).
• Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho
kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby
ju odblokoval.
››Aktivácia mobilného stopára
Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM,
mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným
príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho
späť.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nastaviť
mobilného stopára.
2 Zadajte 8-ciferné heslo pre mobilného stopára, opätovným
zadaním ho potvrďte a zvoľte OK.
3 Zvoľte pole pre zadanie príjemcov a zadajte telefónne číslo
››Zadávanie textu pomocou klávesnice
4 Zadajte meno odosielateľa.
5 Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.
6 Zvoľte Uložiť → Prijať.
1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez
vrátane kódu krajiny (so znamienkom +).
Stratené zariadenie môžete ovládať taktiež cez web.
Navštívte stránky http://www.samsungdive.com, kde
nájdete podrobnejšie informácie o tejto funkcii.
Zadávanie textu
Swype
toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
2 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.
Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici
alebo ich ručne napísať na displej.
3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja. Slovo sa vloží
››Zmena typu klávesnice
4 Opakovaním krokov 1 – 3 napíšte požadovaný text.
Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole pre
zadávanie textu a podržte, a zvoľte Spôsob zadávania → typ
klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).
do poľa pre zadávanie textu.
Ďalšie znaky môžete zadať ťuknutím na nich a podržaním.
Začíname
25
››Zadávanie textu pomocou klávesnice
Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:
Samsung
1
3
4
5
2
Číslo
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak
2
Prepínanie medzi režimom ABC a režimom
symbolov/čísel
3
Vymazanie zadaných údajov
4
Nový riadok
5
Vloženie medzery
• Ak chcete klávesnicu Swype skryť, stlačte [ ].
• Ak chcete zobraziť informácie pomocníka o používaní
26 Začíname
a zvoľte spôsob zadávania textu.
Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu
tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo
pomocou ručného písania.
2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo
písaním na obrazovku.
Funkcia
klávesnice Swype, zvoľte
1 Zvoľte
.
Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:
1
2
3
Číslo
4
5
6
Funkcia
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak
2
Prepínanie medzi režimom ABC a režimom
symbolov/čísel
Číslo
Funkcia
3
Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie
nastavení klávesnice (ťuknutím a podržaním)
4
Vymazanie zadaných údajov
5
Nový riadok
6
Vloženie medzery
Začíname
27
Volanie
Naučte sa volať, prijímať hovory alebo používať denníky. Ďalšie
informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Volanie“.
››Uskutočnenie hovoru
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Kláv. a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne
číslo.
uskutočnite hovor.
2 Zvolením
3 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Ukončiť hovor.
››Príjem hovoru
1 Keď telefón zvoní, posuňte
doprava, kým sa neobjaví
Prijať.
Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla
hlasitosti.
2 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Ukončiť hovor.
28 Volanie
››Zobrazenie záznamov hovorov
Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa
ich typu.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → D. hovor.
2 Stlačte [
] → Zobraziť podľa → voľba spôsobu zoradenia
záznamov hovorov.
Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po
kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo
odoslať správu.
3 Zvoľte záznam, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať
naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu
alebo na zoznam odmietaných.
Vytváranie a hľadanie
kontaktov
V tejto časti sa dozviete, ako môžete vytvoriť a nájsť kontakt
uložený v pamäti. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej
príručke v časti „Telefónny zoznam“.
››Vytvorenie kontaktu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty.
2 Zvoľte Vytvoriť kontakt.
3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
4 Zadajte údaje o kontakte.
5 Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Kláv.
2 Zadajte telefónne číslo.
3 Zvoľte Pridať do kontaktov → Vytvoriť kontakt.
4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
5 Zadajte údaje o kontakte.
6 Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
››Nájdenie kontaktu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty.
2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
3 Zvoľte meno kontaktu.
Vytváranie a hľadanie kontaktov
29
Po nájdení kontaktu môžete:
• zavolať kontaktu zvolením čísla alebo Hovor.
• odoslať správu zvolením Odoslať správu.
• odoslať e-mail zvolením Odoslať e-mail.
• upraviť informácie kontaktu stlačením [ ] → Upraviť.
• zdieľať informácie o kontakte s ostatnými stlačením
[ ] → Odoslať vizitku cez → voľba zdieľania.
Správy
Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne
(MMS) a e-mailové správy. Ďalšie informácie nájdete
v používateľskej príručke v časti „Správy“.
››Odoslanie textovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správy → Nová správa.
2 Zvoľte Kontakty.
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo zvolením iného tlačidla
ho zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či skupín
kontaktov.
3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte Pridať.
4 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [
5 Zvolením Odoslať správu odošlite.
] → Vložiť smajlika.
››Odoslanie multimediálnej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správy → Nová správa.
2 Zvoľte Kontakty.
Číslo alebo e-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo
zvolením iného tlačidla ich zvoliť zo zoznamu posledných
príjemcov či skupín kontaktov.
30 Správy
3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte Pridať.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie
na multimediálnu.
4 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [
5 Stlačte [
] → Vložiť smajlika.
] → Pripojiť → voľba a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú
fotografiu, video alebo zvukový klip.
6 Stlačte [ ] → Pridať predmet a pridajte predmet správy.
7 Zvolením Odoslať správu odošlite.
››Odoslanie e-mailovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte E-mail
→ e-mailové konto.
2 Stlačte [ ] → Napísať.
3 Zvoľte Kontakty.
E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju zvolením
iného tlačidla zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či
skupín kontaktov.
4 Zvolením poľa Cc alebo Bcc pridajte ďalších príjemcov.
5 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
6 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
7 Zvoľte Pripojiť a pripojte súbor.
Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku,
video alebo zvukový klip.
8 Zvolením Odoslať správu odošlite.
Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez
signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokým
nebude pripojenie k dispozícii.
››Zobrazenie textovej alebo multimediálnej
správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správy.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne
ako v aplikácii messenger.
2 Zvoľte kontakt.
Správy
31
3 Z vlákna správ zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.
4 Ak ide o multimediálnu správu, zvolením zobrazte
prílohu.
››Zobrazenie e-mailovej správy
Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým
načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému
serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete
prezerať v režime offline.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte E-mail
→ e-mailové konto.
2 Stlačením [ ] → Aktualizovať aktualizujte priečinok správ.
3 Zvoľte e-mailovú správu zo zoznamu vlákien správ.
››Vypočutie správ v hlasovej pošte
Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server
hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže
zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty
a vypočutie hlasových správ:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Kláv. a potom ťuknite na 1 a podržte.
2 Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.
Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv
uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.
Vytváranie fotografií a
videí
Tu sa dozviete, ako vytvoriť fotografiu alebo video. Ďalšie
informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Fotoaparát“.
››Fotografovanie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho držali na šírku.
32 Vytváranie fotografií a videí
3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované
úpravy.
1
6
2
3
7
4
8
5
Číslo
1
Funkcia
Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu
• : Rozlíšenie
• : Typ merania expozície
•
: Počet fotografií, ktoré je možné
vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte)
• : Umiestnenie úložného priestoru
2
Zmena režimu fotenia
3
Zmena scénického režimu
Číslo
Funkcia
4
Úprava hodnoty expozície; zvolením +
hodnotu zvýšite alebo zvolením – znížite
5
Zmena nastavení fotoaparátu
6
Prepnutie na videokameru
7
Vytvorenie fotografie
8
Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie
alebo videa
4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.
5 Zvolením vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.
››Nahranie videa
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho držali na šírku.
Vytváranie fotografií a videí
33
3 Zvolením prepnite na videokameru.
4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované
5
3
6
4
Zmena nastavení videokamery
5
Prepnutie na fotoaparát
6
Nahranie videa
7
Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie
alebo videa
1
3
4
Číslo
1
7
Funkcia
Kontrola stavu a nastavení videokamery
• : Rozlíšenie
•
: Max. dĺžka videa, ktoré je
možné nahrať (v závislosti od dostupnej
pamäte)
• : Umiestnenie úložného priestoru
34 Vytváranie fotografií a videí
Funkcia
Zmena režimu nahrávania (ak chcete video
priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť
normálne)
Úprava hodnoty expozície; zvolením +
hodnotu zvýšite alebo zvolením – znížite
úpravy.
2
Číslo
2
5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.
6 Zvolením spustite nahrávanie.
7 Zvolením nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.
Zobrazenie fotografií
a videí
Nasledujú informácie o prezeraní fotografií a prehrávaní videí,
ktoré ste vytvorili. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej
príručke v časti „Galéria“.
››Zobrazenie fotografie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Galéria.
2 Zvoľte priečinok.
3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte
alebo
v pravom hornom rohu obrazovky.
Ak chcete zobraziť fotografie alebo videá vytvorené v určitý
deň, použite šípky na paneli v spodnej časti alebo panel
presuňte doľava alebo doprava.
››Prehranie videa
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Galéria.
2 Zvoľte priečinok → video (s ikonou ), ktoré chcete prehrať.
3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho držali na šírku.
4 Prehrávanie ovládajte virtuálnymi tlačidlami:
Počúvanie hudby
Naučte sa prehrávať hudobné súbory a vytvárať zoznamy
skladieb s obľúbenou hudbou. Ďalšie informácie nájdete
v používateľskej príručke v časti „Prehrávač hudby“.
4 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.
Zobrazenie fotografií a videí
35
››Uloženie hudobných súborov do zariadenia
4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú
kartu:
1
6
2
3
4
5
7
8
9
• Stiahnutím bezdrôtovo z webu.
• Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung
Kies.
• Príjmom cez Bluetooth.
• Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu.
• Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11.
››Prehrávanie hudby
Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo
na pamäťovú kartu:
Číslo
Funkcia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
1
2 Prejdite doľava alebo doprava na hudobnú kategóriu.
3 Zvoľte hudobný súbor.
2
1
3
1
Prehrávač hudby.
36 Počúvanie hudby
Nastavenie hlasitosti
Aktivácia režimu náhodného prehrávania
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním
posúvača alebo ťuknutím naň
Číslo
Funkcia
4
Obnovenie prehrávania alebo preskočenie
späť; vyhľadávanie späť v súbore (ťuknutím
a podržaním)
5
Otvorenie aktuálneho zoznamu skladieb
6
Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi,
keď sú pripojené slúchadlá
Zmena režimu opakovania (vypnuté,
opakovanie jedného súboru alebo
opakovanie všetkých súborov)
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte
Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred
v súbore (ťuknutím a podržaním)
7
8
9
1
1. Tieto ikony sa zobrazia po ťuknutí na obrazovku prehrávača.
Systém SRS WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu
prehrávania zvuku a ponúka dynamický priestorový zvuk
s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.
››Vytvorenie zoznamu skladieb
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehrávač hudby.
2 Zvoľte Zoznamy skladieb.
3 Stlačte [ ] → Vytv.
4 Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvoľte Uložiť.
5 Zvoľte Pridať hudbu.
6 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte Pridať.
Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb
stlačením [ ] → Pridať do zoznamu skladieb.
››Počúvanie FM rádia
Tu sa dozviete, ako postupovať, keď chcete počúvať FM rádio.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „FM
rádio“.
1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
FM rádio.
Počúvanie hudby
37
3 Zapnite FM rádio zvolením
. FM rádio automaticky vyhľadá
a uloží dostupné stanice.
Pri prvom spustení FM rádia sa spustí automatické
ladenie.
4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
6
7
2
3
4
Nastavenie hlasitosti
2
Vypnutie FM rádia; zvolením
zapnete
38 Počúvanie hudby
Zmena frekvencie o 0,1 MHz
4
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice
5
Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do
zoznamu obľúbených
Zmena výstupu zvuku (reproduktor
zariadenia alebo slúchadlá)
Zmena frekvencie prechodom vľavo alebo
vpravo na paneli stupnice
Nastavenie FM rádia na automatické
preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej
slabom signáli
7
8
Funkcia
1
FM rádio
Funkcia
3
6
3
8
4
5
Číslo
Číslo
Pripojenie k Internetu
2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich
tlačidiel:
1
Naučte sa pristupovať na Internet a prehliadať webové stránky.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti
„Internet“.
2
Bližšie informácie o vytvorení profilu pripojenia pre
prístup na Internet nájdete v používateľskej príručke.
››Prehliadanie webových stránok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením
Internet otvorte určenú domovskú stránku.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb
sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.
Číslo
Funkcia
1
Zadanie webovej adresy požadovanej stránky
2
Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často
navštevovaných stránok a histórie stránok
Pripojenie k Internetu
39
››Pridanie obľúbených webových stránok do
záložiek
Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku
pridať ručne. Pridanie záložky:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Internet.
2 Zvoľte → Záložky.
3 Zvoľte Pridať. Ak chcete do záložiek pridať stránku, ktorú ste
si prezerali, stlačte [ ] → Uložiť naposledy zobrazenú
stránku do záložiek.
4 Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
5 Zvoľte OK.
Sťahovanie aplikácií
z obchodu Android
Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho
funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod
Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier
a aplikácií pre mobilné telefóny.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých
aplikácií do vnútornej pamäte.
››Inštalácia aplikácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Market.
2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvoľte Accept.
3 Zvoľte kategóriu položiek → položka.
40 Sťahovanie aplikácií z obchodu Android
4 Zvoľte Install (pri položkách zadarmo) alebo Buy.
Ak zvolíte Install, položka sa začne automaticky sťahovať.
Ak zvolíte Buy, je potrebné zadať údaje vašej kreditnej karty.
Postupujte podľa zobrazených pokynov.
››Odinštalovanie aplikácie
1 Na domovskej obrazovke obchodu Android stlačte [
Downloads.
]→
2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
3 Zvoľte Uninstall → OK.
Sťahovanie súborov z
webu
Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré
môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili,
sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.
Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital
Rights Management na ochranu autorských práv. Táto
ochrana môže zabraňovať stiahnutiu, kopírovaniu,
upravovaniu alebo prenášaniu niektorých súborov.
Stiahnutie súborov z webu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Internet.
2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.
Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových
stránok než obchodu Android, musíte zvoliť Nastavenia →
Aplikácie → Neznáme zdroje.
Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich uloží
na pamäťovú kartu.
Sťahovanie súborov z webu
41
Pripojenie k počítaču
4 Spustite aplikáciu Samsung Kies a použite bezdrôtové
Nasledujú informácie ohľadom pripojenia zariadenia k počítaču
pre používanie s aplikáciou Samsung Kies alebo Windows Media
Player, resp. ohľadom používania zariadenia ako vymeniteľného
veľkokapacitného pamäťového zariadenia alebo modemu. Ďalšie
informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Spojenia s
počítačom“.
››Synchronizácia s aplikáciou Windows Media
››Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná.
Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti
Samsung (www.samsungmobile.com).
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → O telefóne → Nastavenie USB → Samsung
Kies.
2
3 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora
Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
a voliteľného dátového kábla k počítaču.
42 Pripojenie k počítaču
pripojenia alebo skopírujte dáta a súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung
Kies.
Player
Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači
nainštalovaná.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → O telefóne → Nastavenie USB → Prehrávač
médií.
2 Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
3 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora
a voliteľného dátového kábla k počítaču s nainštalovanou
aplikáciou Windows Media Player.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4 Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli
synchronizovať hudobné súbory.
5 Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa
zobrazí (ak je to nutné).
6 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory
do synchronizačného zoznamu.
7 Spustite synchronizáciu.
››Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové
Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite
na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows
a kliknete na voľbu pre bezpečné odstránenie
veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom
odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať
inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte
alebo poškodenie karty.
zariadenie
››Používanie zariadenia ako bezdrôtového
pamäťovú kartu do zariadenia.
Vaše zariadenie môžete použiť ako modem pre pripojenie
počítača k Internetu pomocou mobilnej sieťovej služby.
Nastavenia → O telefóne → Nastavenie USB →
Veľkokapacitné pamäťové zariadenie.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
3
4 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora
Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
a voliteľného dátového kábla k počítaču.
Po pripojení otvorte panel skratiek a zvoľte USB pripojené
→ Pripojiť.
5 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
modemu
Nastavenia → O telefóne → Nastavenie USB → PC
internet.
2 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora
a voliteľného dátového kábla k počítaču.
3 Po zobrazení správcu inštalácie sa riaďte inštrukciami
na obrazovke a dokončite inštaláciu softvéru.
Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno pre aktiváciu
internetového pripojenia.
Pripojenie k počítaču
43
4 V počítači vytvorte modemové pripojenie.
››Nájdenie iných zariadení Bluetooth
5
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Tvorba modemového pripojenia sa v závislosti
od operačného systému počítača môže líšiť.
Zvoľte vytvorené modemové pripojenie a zadajte ID a heslo
dodané vaším poskytovateľom služieb.
Používanie Bluetooth
Naučte sa pripojiť vaše zariadenie k iným zariadeniam
prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth a zdieľať tak
súbory alebo ovládať zariadenie spôsobom „hands-free“. Ďalšie
informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Bluetooth“.
››Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenia
Bluetooth.
2 Zvolením Bluetooth zapnite Bluetooth.
Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť Bluetooth.
44 Používanie Bluetooth
a spárovanie s nimi
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenia
Bluetooth → Skenovať zariadenia.
2 Zvoľte zariadenie.
3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth
druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte OK. Alebo, zvolením
Prijať zosúlaďte kód PIN medzi vaším zariadením a druhým
zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN
alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá
dostupné služby.
Niektoré zariadenia, obzvlášť náhlavné súpravy a súpravy
handsfree do automobilu, majú pevný PIN pre Bluetooth,
napríklad 0000. V prípade nutnosti zadajte pevný PIN.
Používanie Wi-Fi
››Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti
Naučte sa pripojiť zariadenie k lokálnej bezdrôtovej sieti
(WLAN) a získať na prístup na Internet alebo k iným sieťovým
zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke
v časti „Wi-Fi“.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na použitie vo všetkých európskych krajinách:
Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez
obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku
nemôžu byť prevádzkované mimo budov.
››Aktivácia funkcie WLAN
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenia
siete Wi-Fi → Wi-Fi. Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť
Wi-Fi.
Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja
batériu. Aby sa batériou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN
iba v prípade potreby.
WLAN
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenia
siete Wi-Fi.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
2 Zvoľte sieť v časti Siete Wi-Fi.
3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
4 Zvoľte Pripojiť.
››Pridanie siete WLAN ručne
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenia
siete Wi-Fi → Pridať sieť Wi-Fi.
2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia
zabezpečenia.
4 Zvoľte Uložiť.
Používanie Wi-Fi
45
Informácie k
bezpečnosti a
používaniu
Aby používanie zariadenia bolo bezpečné, mali by ste
dodržiavať tieto informácie ohľadom bezpečnosti a
používania.
Chráňte svoj sluch
Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže
zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením
slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť
a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej
ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.
Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne
Bezpečnostné upozornenia
Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo
vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie
do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag.
Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť
vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Uchovávajte zariadenie mimo dosahu malých detí
a domácich zvierat
Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte
ich opatrne
Uchovávajte zariadenie a všetko príslušenstvo mimo dosahu
malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť
k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.
46 Informácie k bezpečnosti a používaniu
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené
priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky
môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
• Nevhadzujte batérie ani zariadenie do ohňa. Pri likvidácii batérii
alebo telefónu sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
• Neklaďte batérie ani zariadenie na vykurovacie zariadenia
(napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich.
Prehriate batérie môžu explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte
batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému
skratu a prehriatiu.
Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov
Mobilné zariadenie udržujte minimálne 15 cm od
kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je
odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless
Technology Research.
Ak máte dôvod sa domnievať, že zariadenie ruší kardiostimulátor
alebo iné lekárske zariadenie, okamžite zariadenie vypnite
a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho
zariadenia.
Vypínajte zariadenie vo výbušnom prostredí
Nepoužívajte zariadenie pri benzínovom čerpadle alebo
v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite zariadenie zakaždým,
keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Zariadenie
by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom
sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo
v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte
horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti
vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.
Obmedzenie nebezpečenstva zranenia
spôsobeného opakujúcim sa pohybom
Počas používania zariadenie držte uvoľnene, tlačidlá stláčajte
zľahka, používajte špeciálne funkcie redukujúce počet stlačení
tlačidiel (ako napríklad predlohy alebo prediktívny text) a často
odpočívajte.
Informácie k bezpečnosti a používaniu
47
Nepoužívajte zariadenie s prasknutým displejom
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo
tvár. Odneste zariadenie do servisu Samsung a nechajte displej
vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je
dôvodom pre stratu záruky výrobcu.
Bezpečnostné opatrenia
Vždy šoférujte bezpečne
Nepoužívajte zariadenie pri vedení motorového vozidla
a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie
mobilného zariadenia počas šoférovania. Ak je to možné,
používajte súpravu handsfree.
Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a
predpisy
Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného
zariadenia v určitých oblastiach.
48 Informácie k bezpečnosti a používaniu
Používajte len príslušenstvo schválené
spoločnosťou Samsung
Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia alebo k zraneniu.
Vypnite mobilné zariadenie v blízkosti
zdravotníckych prístrojov
Zariadenie môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach
a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy,
upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.
Na palube lietadla vypnite zariadenie alebo jeho
bezdrôtové funkcie
Zariadenie môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy
leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite
zariadenie alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové
funkcie.
Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením
• Toto zariadenie je komplexný elektronický prístroj – chráňte
• Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám
ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili
vážnemu poškodeniu.
• Nenanášajte na zariadenie farbu, pretože farba môže
zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
• Ak zariadenie disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom,
nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
• Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s
magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým
vystavením magnetickému poľu.
Manipulujte so zariadením opatrne a rozumne
Ochrana pred rušením iných elektronických
prístrojov
(pod 0° C alebo nad 45° C).
• Extrémne teploty môžu zapríčiniť deformáciu zariadenia a znížiť
nabíjaciu kapacitu a životnosť zariadenia a batérií.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by
mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie,
čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie
batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
• Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžte byť zasiahnutý
elektrickým prúdom.
• Chráňte zariadenie pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne
poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie
vodou vnútri zariadenia. Nemanipulujte so zariadením mokrými
rukami. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť
zrušená platnosť záruky výrobcu.
• Nepoužívajte a neskladujte zariadenie v prašnom, znečistenom
prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
Toto zariadenie vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré
môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické
vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske
prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo
vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte
sa na výrobcu elektronického zariadenia.
Informácie k bezpečnosti a používaniu
49
Dôležité informácie k používaniu
Používajte zariadenie v normálnej polohe
Nedotýkajte sa internej antény zariadenia.
Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný
personál
Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže
dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky.
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a
nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže
skrátiť životnosť batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je
nutné ich znovu nabiť.
• Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
50 Informácie k bezpečnosti a používaniu
Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými
kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo
k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo
poškodeniu karty alebo zariadenia.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a
elektrickým šumom z iných zariadení.
• Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými
predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť
z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním
do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny
spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.
Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera
absorpcie)
Vaše zariadenie spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú
vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým
a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju
mobilných zariadení, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre
vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s
hodnotou 2,0 watty na kilogram.
Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR
pre tento model 0,575 wattu na kilogram. Pri normálnom použití
bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože
zariadenie vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na
prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým
vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, zariadenie
obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej
frekvencii.
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá
splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a
telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany
tohto zariadenia. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách
EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným
telefónom Samsung.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so
systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v
sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr.
nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované
s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým,
že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať
buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste
ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Informácie k bezpečnosti a používaniu
51
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
Vyhlásenie
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí,
že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V
prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/
ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť
zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného
použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov
odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému
bezplatného zberu batérií.
Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria
tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi,
ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom
vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre
vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby
nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom
obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti
vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného
majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah
ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať,
kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať,
predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich
žiadnym spôsobom distribuovať.
„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ
„AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE
ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI
IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA
AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ,
DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU
ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE,
52 Informácie k bezpečnosti a používaniu
A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE
ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA
PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE
Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z
POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO
AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE
SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“
Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo
prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje,
že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek
obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou
sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung
nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto
vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie
akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto
zariadenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis
súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky
súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované
priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.
Informácie k bezpečnosti a používaniu
53
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I5800
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo
inými normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost
E N 60950- 1 : 2006
EN 50332- 1 : 2000
EN 50332- 2 : 2003
SAR
E N 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
kompatibilita
E N 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio
E N 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie
boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými
základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne
popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom
nasledovných autorizovaných orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená u:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.25
Joong-Hoon Choi / vedúci manažér
(miesto a dátum vydania)
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne
číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste;
prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.
Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync)
1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových
stránok Samsung (www.samsungmobile.com) a nainštalujte
si ju do počítača.
2. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → O telefóne → Nastavenie USB → Samsung
Kies.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-29697A
Slovak. 08/2010. Rev. 1.0
Download PDF

advertising