Samsung | GT-I5800 | Samsung Samsung Galaxy 3 Rýchly sprievodca (Froyo)

GT-I5800
Stručná Príručka
Viac informácií nájdete v používateľskej príručke na adrese www.samsungmobile.com.
Používanie tejto
príručky
Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky
Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú
mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na
výnimočných technológiách a vysokých štandardoch
spoločnosti Samsung.
Táto stručná príručka je určená na to, aby vás oboznámila s
funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.
• Prosíme vás, aby ste si pred samotným používaním
zariadenia pozorne prečítali tento návod a zaistili tak
bezpečné a správne používanie.
• Popisy v tomto návode sú založené na predvolených
nastaveniach zariadenia.
• Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu
potrebu.
2
Používanie tejto príručky
Podrobnejšie popisy a inštrukcie ohľadom používania funkcií
zariadenia nájdete v používateľskej príručke vo formáte PDF.
Navštívte webové stránky spoločnosti Samsung
(www.samsungmobile.com), kde nájdete používateľskú
príručku zariadenia.
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie telefónu alebo iného zariadenia
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
►
Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami;
napríklad: ► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")
→
Nasledujúci krok – poradie možností alebo
menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali
určitú akciu; napríklad: V základnom režime otvorte
zoznam aplikácií a vyberte Správy → Nová správa
(znamená, potom Správy, potom Nová správa)
[
]
Hranaté zátvorky – tlačidlá telefónu; napríklad:
[ ] (znamená tlačidlo ukončenia/vypínacie tlačidlo)
Informácia o autorských právach
Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou
tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:
• Tento produkt má Android platformu založenú na Linuxe,
ktorú je možné rozširovať na báze JavaScript.
• Google™, Android Market™, Google Talk™, Google
Mail™, Google Maps™ a YouTube™ sú ochranné známky
spoločnosti Google, Inc.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
• Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti
Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy
môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie tejto príručky
3
•
je obchodná známka spoločnosti SRS Labs, Inc.
Technológia WOW HD je zahrnutá v rámci licencie od
spoločnosti SRS Labs, Inc.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• DivX®, DivX Certified® a príslušné logá
sú obchodnými známkami spoločnosti
DivX, Inc. a sú použité na základe
licencie. Kryté jedným alebo viacerými
z nasledovných amerických patentov:
Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú
majetkom príslušných vlastníkov.
4
Používanie tejto príručky
O VIDEU DIVX
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou
DivX, Inc. Toto zariadenie DivX je oficiálne certifikované a
prehráva video vo formáte DivX. Navštívte stránky
www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové
nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.
Certifikované pre prehrávanie videa DivX do rozlíšenia
320x240.
O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať
obsah DivX Video-on- Demand (VOD), musí byť
zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Aby ste získali svoj
registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia
vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej
registrácie nájdete na vod.divx.com.
Obsah
Zostavenie . ................................................. 7
Oboznámenie sa so základnou obrazovkou ...
Prístup k aplikáciám ..............................................
Prispôsobenie si zariadenia .................................
Zadávanie textu .....................................................
19
21
23
27
Vybalenie .................................................................... 7
Vloženie karty SIM/USIM a batérie ....................... 7
Nabíjanie batérie . ..................................................... 9
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) ................ 11
Pripevnenie remienka (voliteľne) . ..................... 13
Volanie ....................................................... 30
Začíname . ................................................. 14
Vytváranie a hľadanie kontaktov ......... 31
Zapnutie a vypnutie zariadenia .........................
Oboznámenie sa so zariadením .........................
Používanie dotykového displeja ........................
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového
displeja a tlačidiel ..................................................
Správy ........................................................ 32
14
14
17
Vytváranie fotografií a videí .................. 35
19
Obsah
5
Zobrazenie fotografií a videí ................. 37
Používanie Bluetooth ............................. 47
Počúvanie hudby ..................................... 38
Používanie Wi-Fi . ..................................... 48
Pripojenie k Internetu . ........................... 42
Bezpečnostné opatrenia ........................ 50
Sťahovanie aplikácií z obchodu
Android . .................................................... 43
Sťahovanie súborov z webu .................. 44
Pripojenie k počítaču .............................. 45
6
Obsah
Zostavenie
Vybalenie
Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:
• Mobilné zariadenie
• Batéria
• Cestovný adaptér (nabíjačka)
• Stručná Príručka
Používajte iba softvér schválený spoločnosťou
Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže
spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa
nevzťahuje záruka výrobcu.
• Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v
závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného
vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom
služieb.
• Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u
miestneho predajcu výrobkov Samsung.
• Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to
najvhodnejšie.
• Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením,
s ním nemusí byť kompatibilné.
Vloženie karty SIM/USIM a batérie
Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb,
dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej
budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad
PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS
alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal
Subscriber Identity Module).
Zostavenie
7
3 Vložte kartu SIM/USIM.
Vloženie karty SIM/USIM a batérie:
1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [
Vypnutie ho vypnite.
] a zvolením
2 Odstráňte zadný kryt.
• Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté
kontakty smerovali hore.
• Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba
Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu
nepoškodili nechty.
8
Zostavenie
funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré
menu.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.
4 Vložte batériu.
Nabíjanie batérie
5 Vráťte zadný kryt späť.
Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.
Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného
cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k
počítaču prostredníctvom dátového kábla.
Používajte len nabíjačky a káble schválené
spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky
alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo
poškodenie zariadenia.
Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný
tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí
batérie. Taktiež ikona batérie
bude prázdna a
začne svietiť červeno. Ak napätie batérie klesne príliš,
zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli
zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
Zostavenie
9
››Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra
1
2
(nabíjačky)
Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane
zariadenia.
Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do
multifunkčného konektora.
3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej
zásuvky.
• Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa
práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie
batérie trvať dlhšie.
• Keď sa zariadenie nabíja, dotyková obrazovka
nemusí fungovať z dôvodu nestáleho napájania. Ak
sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto
je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na
životnosť ani výkon zariadenia.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu
s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.
4 Keď je batéria plne nabitá, odpojte adaptér od zariadenia
Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže
spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia
spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje
záruka.
10 Zostavenie
a potom od elektrickej zásuvky.
Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný
adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér,
keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač,
preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili
napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania
zostať zatvorený.
››Nabíjanie pomocou dátového kábla
Pre nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.
1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane
zariadenia.
2 Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)
Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory,
musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje
karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne
32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).
Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty
schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré
značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže
poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť
dáta na karte uložené.
multifunkčného konektora.
3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na
počítači.
V závislosti od typu použitého dátového kábla môže
chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už
nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a
potom od počítača.
Zostavenie
11
• Zariadenie podporuje na pamäťových kartách
iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu
naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie
zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť
pamäťových kariet.
• Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory
a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku
/mnt/ sdcard/sd.
1
2
Odstráňte zadný kryt.
Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali
nahor.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu,
pokým sa nezaistí na mieste.
4 Vráťte zadný kryt späť.
››Vybratie pamäťovej karty
Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred
vybratím najprv odpojiť.
1 V základnom režime vyberte Aplikácie → Nastavenia →
2
3
4
5
6
12 Zostavenie
Ukladanie na kartu SD a do telefónu → Odobrať kartu
SD → OK.
Odstráňte zadný kryt.
Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia
neuvoľní.
Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
Vyberte pamäťovú kartu.
Vráťte zadný kryt späť.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša
informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak
mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo
zariadenia.
››Formátovanie pamäťovej karty
Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou
nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte
iba v zariadení.
V základnom režime vyberte Aplikácie → Nastavenia →
Ukladanie na kartu SD a do telefónu → Odobrať kartu SD
→ OK → Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD →
Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite
vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených
v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát,
ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.
Pripevnenie remienka (voliteľne)
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý
výstupok.
3 Vráťte zadný kryt späť.
Zostavenie
13
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie sa zapína stlačte a podržte [ ]. Zariadenie sa
automaticky pripojí k mobilnej sieti.
Keď zapínate zariadenie prvýkrát, ťuknite na obrázok Android
na obrazovke a podľa zobrazovaných pokynov nastavte
zariadenie pre jeho prvé použitie.
Zariadenie vypnete stlačte a podržte [ ] a zvolením
Vypnutie.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie
bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a
nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny
zamestnancov.
• Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré
nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu.
Stlačte a podržte [ ] a zvoľte Letový režim.
14 Začíname
Oboznámenie sa so zariadením
››Usporiadanie zariadenia
Snímač vzdialenosti
Tlačidlo hlasitosti
Slúchadlo
Dotykový displej
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Menu
Mikrofón
››Tlačidlá
Tlačidlo
Multifunkčný
konektor
Vypínacie tlačidlo
Konektor pre
slúchadlá
Objektív
fotoaparátu
Zadný kryt
Funkcia
Zapínanie
Menu
Domov
Vnútorná anténa
Reproduktor
Späť
Hlasitosť
Zapnutie zariadenia (stlačením
a podržaním); ukončenie hovoru;
otvorenie rýchlych menu (stlačením
a podržaním); uzamknutie
dotykového displeja.
Otvorenie zoznamu volieb
dostupných na aktuálnej
obrazovke; otvorenie panela Hľadať
v Google (stlačením a podržaním).
Návrat na základnú obrazovku;
otvorenie zoznamu naposledy
otvorených aplikácií (stlačením a
podržaním).
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku.
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
Začíname
15
››Ikony indikátora
Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ikona
Ikona
Definícia
Aktivované GPS
Definícia
Prebieha hlasový hovor
Žiadny signál
Hovor podržaný
Intenzita signálu
Aktivovaný reproduktor
Pripojené k sieti GPRS
Zmeškaný hovor
Pripojené k sieti EDGE
Synchronizované s webom
Pripojené k sieti UMTS
Odovzdávanie dát
Aktivované Wi-Fi
Sťahovanie dát
Aktivované Bluetooth
Aktivované presmerovanie hovorov
Pripojené slúchadlá Bluetooth
Pripojené k počítaču
16 Začíname
Ikona
Definícia
Ikona
Definícia
Žiadna karta SIM/USIM
FM rádio zapnuté na pozadí
Nová textová alebo multimediálna správa
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné
postupovať opatrne
Nová e-mailová správa
Nová hlasová správa
Aktivované upozornenie
Upozornenie na udalosť
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Aktivovaný tichý režim
Stav batérie
10:00 AM
Aktuálny čas
Používanie dotykového displeja
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné
jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie.
Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie
dotykového displeja.
Aktivovaný letový režim
Aktivované vibrácie
Prebieha prehrávanie hudby
Začíname
17
• Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja,
nepoužívajte ostré predmety.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do
kontaktu s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu byť príčinou
nefunkčnosti dotykového displeja.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do
kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo
pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie
dotykového displeja.
• Aby bolo používanie dotykového displeja čo
najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja
odstráňte ochrannú fóliu.
• Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé
elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby
ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte
sa displeja končekom prsta. Dotykový displej
nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus
alebo pero.
18 Začíname
Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce
úkony:
• Dotyk: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte
menu, voľbu alebo aplikáciu.
• Ťuknutie a podržanie: Ťuknutím na položku a podržaním
dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
• Rolovanie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava
alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
• Ťahať a pustiť: Ťuknite a podržte prst na položke a ťahaním
prsta položku preneste.
• Dvojité ťuknutie: Počas prezerania fotografií alebo
webových stránok rýchlym dvojitým ťuknutím prstom
obraz priblížte alebo oddiaľte.
• Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový
displej sa vypne. Ak chcete displej zapnúť, stlačte
ľubovoľné tlačidlo.
• Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia.
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a
vyberte Nastavenia → Displej → Časový limit
obrazovky.
Uzamknutie alebo odomknutie
dotykového displeja a tlačidiel
Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli
nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.
Uzamknete ich stlačením [ ]. Ak ich chcete odomknúť,
zapnite displej stlačením ľubovoľného tlačidla a potom
prejdite prstom cez sivé okno.
Oboznámenie sa so základnou
obrazovkou
V základnom režime je na zariadení zobrazená základná
obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav
zariadenia a otvárať z nej aplikácie.
Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prechodom
doľava alebo doprava medzi panelmi prepínate. Na príslušný
panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo
zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
››Pridávanie položiek na základnú
obrazovku
Základnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním skratiek
k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo
priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:
1 Stlačte [
2
] → Pridať alebo ťuknite do prázdnej oblasti
základnej obrazovky a podržte.
Zvoľte kategóriu položky → položka:
• Widgety: Pridanie widgetov od spoločnosti Samsung
na základnú obrazovku.
• Skratky: Pridanie skratiek k položkám, napríklad
aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
• Priečinky: Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie
priečinkov pre vaše kontakty.
• Tapety: Nastavenie obrázka na pozadí.
Začíname
19
››Presun položiek na základnej obrazovke
1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
2 Položka sa zvýrazní – teraz ju môžete pretiahnuť na
požadované miesto.
››Odstránenie položiek zo základnej
obrazovky
1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
2
3
Položka sa zväčší a v oblasti aplikácií sa zobrazí ikona koša
ako potvrdenie, že oblasť aplikácií v dolnej časti základnej
obrazovky sa zmenila na kôš.
Pretiahnite položku do koša.
Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.
20 Začíname
››Používanie panela skratiek
V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím
do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte
panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie
bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení,
napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch
spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti
nahor.
Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce
voľby:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti
WLAN. ► str. 48
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie
Bluetooth. ► str. 47
• GPS: Aktivujte alebo deaktivujte funkcia GPS pripojenia.
• Zvuk: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu.
• Autom. otáčanie: Aktivovanie alebo deaktivovanie
automatického otočenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšit’ v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
››Pridávanie a odstraňovanie panelov zo
základnej obrazovky
Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej
panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.
1 V základnom režime stlačte [ ] → Upraviť.
2 Vyberte a pridajte nové panel, alebo potiahnite panel
do koša na dolnej strane obrazovky a odstráňte ho.
].
3 Stlačte [
Prístup k aplikáciám
Prístup k aplikáciám zariadenia:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením
Aplikácie.
2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie.
3
Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež
prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
Zvoľte aplikáciu.
• Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google,
je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto
Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
• Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a
podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií.
Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na
základnej obrazovke.
4 Stlačením [
] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku;
stlačením tlačidla Domov sa vráťte na základnú
obrazovku.
Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý
detekuje smer jeho natočenia. Ak počas používania
niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa
automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete
rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia
nemenilo svoju orientáciu, zvoľte Nastavenia →
Displej → Automaticky otáčať obrazovku.
Začíname
21
››Organizácia aplikácií
››Používanie správcu úloh
1 V zozname aplikácií stlačte [ ] → Upraviť.
2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií
Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou
ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby
vyhovovali vašim potrebám.
4
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku
hlavného menu. Najčastejšie používané aplikácie môžete
taktiež presunúť vedľa položky Domov.
Stlačte [ ] → Uložiť.
››Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám
1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam
nedávno otvorených aplikácií.
2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
22 Začíname
Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete
spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže
spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou
alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto
problémom, ukončite nepotrebné programy pomocou
správcu úloh.
2
a vyberte Správca úloh → Aktívne aplikácie.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných
aplikácií vo vašom zariadení.
Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte Koniec.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte Uk. vš.
Prispôsobenie si zariadenia
Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho
upravíte podľa svojich potrieb.
››Nastavenie aktuálneho času a dátumu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Dátum a čas.
2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.
››Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Zvuk → Zvukový výber.
››Nastavenie hlasitosti zvonenia
Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte
hlasitosť zvonenia.
››Prepnutie do tichého režimu
Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
• V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Telefón → Kláv. a potom ťuknite na # a podržte.
• V základnom režime stlačte a podržte [ ] a zvoľte Tichý
režim.
››Zmena zvonenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Zvuk → Zvonenie hlasového hovoru.
2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvoľte OK.
››Aktivácia animácií pri prepínaní okien
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Displej → Animácia → Niektoré animácie
alebo Všetky animácie.
Začíname
23
››Voľba tapety pre základnú obrazovku
1 V základnom režime stlačte [ ] → Pozadie → voľba.
2 Zvoľte obrázok.
3 Zvoľte Uložiť alebo nastaviť tapetu.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne
použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so
zariadením.
››Nastavenie jasu displeja
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Nastavenia → Displej → Jas.
Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
Zvoľte OK.
Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo
zariadenie spotrebuje energiu batérie.
24 Začíname
››Nastavte zámok obrazovky
Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom
alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú
používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia.
• Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie
bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho
zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
• Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do
servisného strediska Samsung, kde vám ho
odomknú. Skôr, ako odnesiete vaše zariadenie
do servisného strediska spoločnosti Samsung,
nezabudnite si zálohovať kópie všetkých dôležitých
údajov, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu
hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne
poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.
Nastavenie odomykacieho vzoru
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
5
6
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → Vzor.
Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvoľte
Ďalší (ak chcete).
Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň
4 bodov.
Zvoľte Pokračovať.
Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
Zvoľte Potvrdiť.
Nastavenie odomykacieho PIN kódu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte Pokračovať.
Zadajte PIN opätovne a vyberte OK.
Nastavenie hesla odomknutia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte
Pokračovať.
Zadajte heslo opätovne a vyberte OK.
››Uzamknutie karty SIM/USIM
Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného
identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou
SIM/USIM.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nastaviť
uzamknutie karty SIM → Uzamknúť kartu SIM.
Zadajte kód PIN a zvoľte OK.
Začíname
25
Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN
zakaždým, keď zariadenie zapnete.
• Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/
USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM
odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie
kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
• Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním
nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu
poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.
››Aktivácia mobilného stopára
Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM,
mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným
príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať
ho späť.
Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung,
aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nastaviť
mobilného stopára.
26 Začíname
2 Zadajte heslo a zvoľte OK.
3 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung
4
5
6
7
8
a vyberte Prihlásiť.
Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte Registrovať sa.
Prečítajte si Obchodné podmienky a vyberte Prijať.
Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny
(so znakom +).
Zadajte meno odosielateľa.
Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.
Zvoľte Uložiť.
Zadávanie textu
3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja. Slovo sa
Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici
alebo ich ručne napísať na displej.
4 Opakovaním krokov 1 – 3 napíšte požadovaný text.
››Zmena typu klávesnice
Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:
Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole
pre zadávanie textu a podržte, a zvoľte Spôsob zadávania →
typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).
vloží do poľa pre zadávanie textu.
Ďalšie znaky môžete zadať ťuknutím na nich a podržaním.
1
››Zadávanie textu pomocou klávesnice
2
Swype
1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku
2
bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.
Číslo
3
4
5
Funkcia
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2
Prepínanie medzi režimom ABC a režimom
symbolov/čísel.
3
Vymazanie zadaných údajov.
4
Nový riadok.
Začíname
27
Číslo
Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:
Funkcia
5
Vloženie medzery.
• Ak chcete klávesnicu Swype skryť, stlačte [ ].
• Ak chcete zobraziť informácie pomocníka o
používaní klávesnice Swype, zvoľte
.
››Zadávanie textu pomocou klávesnice
Samsung
1 Vyberte
2
→ Typy klávesníc so zobrazením na výšku
a vyberte spôsob zadania textu.
Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu
tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo
pomocou ručného písania.
Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo
písaním na obrazovku.
28 Začíname
1
2
3
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
Funkcia
Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov
a režimom ABC.
Zadanie textu hlasom. Táto ikona bude
k dispozícii iba ak aktivujete funkciu
hlasového vstupu pre klávesnicu Samsung
a nastavíte jazyk vstupu na angličtinu,
taliančinu, francúzštinu, španielčinu, nemčinu
alebo kórejčinu.
Číslo
Funkcia
4
Vymazanie zadaných údajov.
5
Začatie nového riadka.
6
7
Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie
nastavení klávesnice (ťuknutím a podržaním).
Vloženie medzery. Vloženie bodky (dvakrát
poklepte).
Zmena jazyka vstupu (poklepte a podržte,
Potom rolujte doľava alebo doprava).
Funkcie tohto tlačidla sa môžu líšiť
podľa vášho poskytovateľa služieb.
Začíname
29
Volanie
Naučte sa volať, prijímať hovory alebo používať denníky.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti
„Volanie“.
››Uskutočnenie hovoru
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Telefón → Kláv. a zadajte smerové číslo oblasti a
telefónne číslo.
Zvolením
uskutočnite hovor.
Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
30 Volanie
››Príjem hovoru
1 Pri prichádzajúcom hovore potiahnite
doprava, kým
sa nezobrazí Prijať.
Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla
hlasitosti.
2 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
››Zobrazenie záznamov hovorov
Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať
podľa ich typu.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Telefón → Denníky.
] → Zobraziť podľa → voľba spôsobu
zoradenia záznamov hovorov.
Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta
po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať
alebo odoslať správu.
2 Stlačte [
3 Zvoľte záznam, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo,
odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho
zoznamu alebo na zoznam odmietaných.
Vytváranie a hľadanie
kontaktov
V tejto časti sa dozviete, ako môžete vytvoriť a nájsť kontakt
uložený v pamäti. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej
príručke v časti „Telefónny zoznam“.
››Vytvorenie kontaktu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Kontakty.
2 Zvoľte .
3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
4 Zadajte údaje o kontakte.
5 Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Telefón → Kláv.
Zadajte telefónne číslo.
Zvoľte Pridať do kontaktov →
.
Vytváranie a hľadanie kontaktov
31
4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
5 Zadajte údaje o kontakte.
6 Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
Správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
››Odoslanie textovej správy
››Nájdenie kontaktu
2
3
Kontakty.
Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
Zvoľte meno kontaktu.
Po nájdení kontaktu môžete:
• volať kontakt výberom telefónneho čísla.
• odoslať správu zvolením Správa.
• upraviť informácie kontaktu stlačením [ ] →
Upraviť.
• zdieľať informácie o kontakte s ostatnými stlačením
[ ] → Odoslať cez → voľba zdieľania.
Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS),
multimediálne (MMS) a e-mailové správy. Ďalšie informácie
nájdete v používateľskej príručke v časti „Správy“.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Správy → Nová správa.
2 Zvoľte Kontakty.
3
4
5
32 Správy
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo zvolením iného
tlačidla ho zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či
skupín kontaktov.
Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte Pridať.
Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [ ] → Vložiť
smajlika.
Zvolením Odoslať správu odošlite.
››Odoslanie multimediálnej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
5
6
7
Správy → Nová správa.
Zvoľte Kontakty.
Číslo alebo e-mailovú adresu môžete zadať buď ručne,
alebo zvolením iného tlačidla ich zvoliť zo zoznamu
posledných príjemcov či skupín kontaktov.
Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte Pridať.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie
na multimediálnu.
Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [ ] → Vložiť
smajlika.
Stlačte [ ] → Pripojiť → voľba a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú
fotografiu, video alebo zvukový klip.
Stlačte [ ] → Pridať predmet a pridajte predmet
správy.
Zvolením Odoslať správu odošlite.
››Odoslanie e-mailovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
E-mail → e-mailové konto.
2 Stlačte [ ] → Napísať.
3 Zvoľte Kontakty.
4
5
6
7
8
E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju
zvolením iného tlačidla zvoliť zo zoznamu posledných
príjemcov či skupín kontaktov.
Zvolením poľa Cc alebo Bcc pridajte ďalších príjemcov.
Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
Zvoľte Pripojiť a pripojte súbor.
Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku,
video alebo zvukový klip.
Zvolením Odoslať správu odošlite.
Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez
signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ,
pokým nebude pripojenie k dispozícii.
Správy
33
››Zobrazenie textovej alebo multimediálnej
správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
Správy.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu,
podobne ako v aplikácii messenger.
Zvoľte kontakt.
Z vlákna správ zvoľte textovú alebo multimediálnu
správu.
Ak ide o multimediálnu správu, zvolením zobrazte
prílohu.
››Zobrazenie e-mailovej správy
Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým
načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k
e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní
e-mailov ich môžete prezerať v režime offline.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
E-mail → e-mailové konto.
] → Aktualizovať aktualizujte priečinok
správ.
Zvoľte e-mailovú správu zo zoznamu vlákien správ.
2 Stlačením [
3
››Vypočutie správ v hlasovej pošte
Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na
server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu
môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej
pošty a vypočutie hlasových správ.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Telefón → Kláv. a potom ťuknite na 1 a podržte.
2 Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.
34 Správy
Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv
uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ
služieb.
3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
1
6
2
Vytváranie fotografií a
videí
Tu sa dozviete, ako vytvoriť fotografiu alebo video. Ďalšie
informácie nájdete v používateľskej príručke v časti
„Fotoaparát“.
››Fotografovanie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
Fotoaparát.
Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
3
7
4
5
Číslo
1
8
Funkcia
Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu.
• : Rozlíšenie
• : Typ merania expozície
• : Aktivované GPS
• : Počet fotografií, ktoré je možné
vytvoriť (v závislosti od dostupnej
pamäte)
• : Umiestnenie úložného priestoru
Vytváranie fotografií a videí
35
Číslo
Funkcia
››Nahranie videa
2
Zmena režimu fotenia.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
3
Zmena scénického režimu.
4
Úprava hodnoty expozície; zvolením +
hodnotu zvýšite alebo zvolením – znížite.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
5
Zmena nastavení fotoaparátu.
6
Prepnutie na videokameru.
7
Vytvorenie fotografie.
8
Zobrazenie naposledy nasnímanej
fotografie.
4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte
predmet.
5 Zvolením
vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.
36 Vytváranie fotografií a videí
Fotoaparát.
ste ho držali na šírku.
3 Zvolením prepnite na videokameru.
4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
1
2
3
4
5
6
7
Číslo
Funkcia
3
Kontrola stavu a nastavení videokamery.
•
: Max. dĺžka videa, ktoré je
možné nahrať (v závislosti od dostupnej
pamäte)
• : Umiestnenie úložného priestoru
Zmena režimu nahrávania (ak chcete
video priložiť k multimediálnej správe
alebo uložiť normálne).
Úprava hodnoty expozície; zvolením +
hodnotu zvýšite alebo zvolením – znížite.
4
Zmena nastavení videokamery.
5
Prepnutie na fotoaparát.
6
Nahranie videa.
7
Zobrazenie naposledy nasnímaneho
videa.
1
2
5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte
predmet.
6 Zvolením
7 Zvolením
spustite nahrávanie.
nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.
Zobrazenie fotografií a
videí
Nasledujú informácie o prezeraní fotografií a prehrávaní videí,
ktoré ste vytvorili. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej
príručke v časti „Galéria“.
Zobrazenie fotografií a videí
37
››Zobrazenie fotografie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Galéria.
2 Zvoľte priečinok.
3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte
4
alebo v
pravom hornom rohu obrazovky.
Ak chcete zobraziť fotografie alebo videá vytvorené v
určitý deň, použite šípky na paneli v spodnej časti alebo
panel presuňte doľava alebo doprava.
Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.
››Prehranie videa
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Galéria.
2 Zvoľte priečinok → video (s ikonou
3
4
), ktoré chcete
prehrať.
Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
Prehrávanie ovládajte virtuálnymi tlačidlami.
38 Počúvanie hudby
Počúvanie hudby
Naučte sa prehrávať hudobné súbory a vytvárať zoznamy
skladieb s obľúbenou hudbou. Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke v časti „Prehrávač hudby“.
››Uloženie hudobných súborov do
zariadenia
Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na
pamäťovú kartu:
• Stiahnutím bezdrôtovo z webu.
• Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie
Samsung Kies.
• Príjmom cez Bluetooth.
• Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu.
• Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11.
››Prehrávanie hudby
Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na
pamäťovú kartu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
Prehrávač hudby.
Prejdite doľava alebo doprava na hudobnú kategóriu.
Zvoľte hudobný súbor.
Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
6
Číslo
Funkcia
Aktivácia priestorového zvuku s 5.1
kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá
1
2
1
Aktivácia režimu náhodného prehrávania
3
1
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním
posúvača alebo ťuknutím naň
Obnovenie prehrávania alebo preskočenie
späť; vyhľadávanie späť v súbore
(ťuknutím a podržaním)
4
5
Otvorenie aktuálneho zoznamu skladieb
6
2
3
4
5
7
8
9
7
8
Nastavenie hlasitosti
1
Zmena režimu opakovania (vypnuté,
opakovanie jedného súboru alebo
opakovanie všetkých súborov)
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte
Počúvanie hudby
39
Číslo
9
Funkcia
6 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte Pridať.
Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v
súbore (ťuknutím a podržaním)
Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu
skladieb stlačením [ ] → Ďalšie → Pridať do zoznamu
skladieb.
1.Tieto ikony sa zobrazia po ťuknutí na obrazovku prehrávača.
Systém SRS WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu
prehrávania zvuku a ponúka dynamický priestorový
zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.
››Vytvorenie zoznamu skladieb
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Prehrávač hudby.
2 Zvoľte Zoznamy skladieb.
3 Stlačte [ ] → Vytv.
4 Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvoľte Uložiť.
5 Zvoľte Pridať hudbu.
››Počúvanie FM rádia
Tu sa dozviete, ako postupovať, keď chcete počúvať FM rádio.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti
„FM rádio“.
1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
FM rádio.
3 Výberom
to zapnite FM rádio (ak je to potrebné).
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Pri prvom spustení FM rádia sa spustí automatické
ladenie.
4 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvoľte požadovanú
stanicu a stlačením [
40 Počúvanie hudby
] sa vráťte na obrazovku FM rádia.
5 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
6
7
2
3
4
3
8
4
5
Číslo
Číslo
5
6
7
8
Funkcia
Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do
zoznamu obľúbených.
Zmena výstupu zvuku (reproduktor
zariadenia alebo slúchadlá).
Zmena frekvencie prechodom vľavo alebo
vpravo na paneli stupnice.
Nastavenie FM rádia na automatické
preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej
slabom signáli.
Funkcia
1
Nastavenie hlasitosti.
2
Vypnutie FM rádia; zvolením FM rádio
zapnete.
3
Zmena frekvencie o 0,1 MHz.
4
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
Počúvanie hudby
41
Pripojenie k Internetu
2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich
tlačidiel:
1
Naučte sa pristupovať na Internet a prehliadať webové
stránky. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v
časti „Internet“.
Bližšie informácie o vytvorení profilu pripojenia pre
prístup na Internet nájdete v používateľskej príručke.
2
››Prehliadanie webových stránok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením
Internet otvorte určenú domovskú stránku.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa
horeuvedená obrazovka môže líšiť.
Číslo
1
42 Pripojenie k Internetu
Funkcia
Zadanie webovej adresy požadovanej
stránky.
Číslo
2
Funkcia
Otvorenie zoznamu uložených záložiek,
často navštevovaných stránok a histórie
stránok.
››Pridanie obľúbených webových stránok
do záložiek
Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku
pridať ručne. Pridanie záložky:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Internet.
2 Zvoľte → Záložky.
3 Zvoľte Pridať. Ak chcete do záložiek pridať stránku,
4
5
ktorú ste si prezerali, stlačte [ ] → Uložiť naposledy
zobrazenú stránku do záložiek.
Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
Zvoľte OK.
Sťahovanie aplikácií z
obchodu Android
Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho
funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod
Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania
hier a aplikácií pre mobilné telefóny.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Zariadenie uloží používateľské súbory zo
stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.
››Inštalácia aplikácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Market.
2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvoľte Accept.
Sťahovanie aplikácií z obchodu Android
43
3 Zvoľte kategóriu položiek → položka.
4 Zvoľte Install (pri položkách zadarmo) alebo Buy.
Ak zvolíte Install, položka sa začne automaticky sťahovať.
Ak zvolíte Buy, je potrebné zadať údaje vašej kreditnej
karty. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
››Odinštalovanie aplikácie
1 Na domovskej obrazovke obchodu Android stlačte
[
] → Downloads.
2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
3 Zvoľte Uninstall → OK.
44 Sťahovanie súborov z webu
Sťahovanie súborov z
webu
Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich
uloží na pamäťovú kartu.
Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré
môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili,
sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.
Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém
Digital Rights Management na ochranu autorských
práv. Táto ochrana môže zabraňovať stiahnutiu,
kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniu niektorých
súborov.
Stiahnutie súborov z webu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
Internet.
Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.
Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových
stránok než obchodu Android, musíte zvoliť Nastavenia →
Aplikácie → Neznáme zdroje.
Pripojenie k počítaču
Nasledujú informácie ohľadom pripojenia zariadenia k
počítaču pre používanie s aplikáciou Samsung Kies alebo
Windows Media Player, resp. ohľadom používania zariadenia
ako vymeniteľného veľkokapacitného pamäťového
zariadenia alebo modemu. Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke v časti „Spojenia s počítačom“.
››Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači
nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových
stránok spoločnosti Samsung (www.samsungmobile.com).
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenie USB → Samsung Kies.
Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora
a voliteľného dátového kábla k počítaču.
Spustite aplikáciu Samsung Kies a použite bezdrôtové
pripojenia alebo skopírujte dáta a súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu
Samsung Kies.
Pripojenie k počítaču
45
››Synchronizácia s aplikáciou Windows
Media Player
Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači
nainštalovaná.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
5
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenie USB → Prehrávač médií.
Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora
a voliteľného dátového kábla k počítaču s nainštalovanou
aplikáciou Windows Media Player.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli
synchronizovať hudobné súbory.
Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa
zobrazí (ak je to nutné).
46 Pripojenie k počítaču
6 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do
synchronizačného zoznamu.
7 Spustite synchronizáciu.
››Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové
zariadenie
1 Vložte do prístroja pamäťovú kartu.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a
3
4
5
6
vyberte Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť
→ Nastavenie USB → Veľkokapacitné pamäťové
zariadenie.
Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora
a voliteľného dátového kábla k počítaču.
Ak je to odporúčané, vyberte Pripojiť ukladací priestor
USB → OK.
Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
7 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
8 Po dokončení vyberte Vypnúť.
Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite
na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows
a kliknete na voľbu pre bezpečné odstránenie
veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom
odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete
postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na
pamäťovej karte alebo poškodenie karty.
Používanie Bluetooth
Naučte sa pripojiť vaše zariadenie k iným zariadeniam
prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth a zdieľať
tak súbory alebo ovládať zariadenie spôsobom „hands-free“.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti
„Bluetooth“.
››Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia Bluetooth.
Zvolením Bluetooth zapnite Bluetooth.
››Nájdenie iných zariadení Bluetooth a
spárovanie s nimi
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia Bluetooth → Skenovať zariadenia.
Zvoľte zariadenie.
Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre
Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte OK.
Alebo, zvolením Prijať zosúlaďte kód PIN medzi vaším
zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN
alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá
dostupné služby.
Používanie Bluetooth 47
Niektoré zariadenia, obzvlášť náhlavné súpravy a
súpravy handsfree do automobilu, majú pevný PIN pre
Bluetooth, napríklad 0000. V prípade nutnosti zadajte
pevný PIN.
Používanie Wi-Fi
Naučte sa pripojiť zariadenie k lokálnej bezdrôtovej sieti
(WLAN) a získať na prístup na Internet alebo k iným sieťovým
zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej
príručke v časti „Wi-Fi“.
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na použitie vo všetkých európskych krajinách:
Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez
obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku
nemôžu byť prevádzkované mimo budov.
48 Používanie Wi-Fi
››Aktivácia funkcie WLAN
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenia
siete Wi-Fi → Wi-Fi. Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a
zvoliť Wi-Fi.
Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí
vybíja batériu. Aby sa batériou šetrilo, zapínajte
funkciu WLAN iba v prípade potreby.
››Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej
sieti WLAN
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
Zvoľte sieť v časti Siete Wi-Fi.
Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
Zvoľte Pripojiť.
››Pridanie siete WLAN ručne
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi → Pridať sieť Wi-Fi.
Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte
nastavenia zabezpečenia.
Zvoľte Uložiť.
Používanie Wi-Fi
49
Bezpečnostné
opatrenia
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja,
pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.
Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo výbuchu
Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo
uvoľnené elektrické zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a
neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel
Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho
mokrými rukami
Neskratujte nabíjačku alebo batériu
50 Bezpečnostné opatrenia
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a
chráňte ich pred nárazmi
Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené
výrobcom
Nepoužívajte prístroj počas búrky
Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou
(Li-Ion) batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom
autorizovanom servisnom stredisku.
Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte
opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo
pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne
zranenia alebo poškodenie prístroja.
• Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov
sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
• Neklaďte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na
mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu
explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému
Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora
Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením
• Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm
tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
• Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a
životnosť batérií či prístroja.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k
prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok
dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s
obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané
Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného
prístroja v určitých oblastiach.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení
Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Prístroj
môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.
• Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od
kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
od kardiostimulátora.
• Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj
na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.
Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho
zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi
Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného
zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja,
ktorý vysiela rádiové signály.
Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom
informácií o možnom rušení rádiovými signálmi
Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším
prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní
vášho audiofónu.
Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte
• Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
• Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi
a symbolmi.
Bezpečnostné opatrenia
51
• Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani
v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
• Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v
rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.
Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite
Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť
elektronické navigačné zariadenie lietadla.
V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by
mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového
vozidla.
Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových
signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate
od výrobcu príslušného zariadenia.
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a
nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných
prístrojov pri vedení motorového vozidla.
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak
je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S
ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a
zapamätajte si nasledujúce odporúčania:
• Používajte súpravu handsfree.
52 Bezpečnostné opatrenia
• Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú
napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo
času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
• Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať
mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v
nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
• Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte
počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď,
čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie
poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej
povinnosti – bezpečnej jazdy.
• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory,
keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať
hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas
jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a
v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to
odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte,
že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od
premávky na ceste, ukončite ho.
• Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej
nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne
tiesňové číslo.
• Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc
ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej
nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na
miestne tiesňové číslo.
• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú
službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené
vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú
signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či
odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové
číslo.
Riadna starostlivosť a používanie vášho
mobilného prístroja
Udržujte prístroj v suchu
• Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja
alebo elektronických obvodov.
• Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite
prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
• Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri
prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť
záruky výrobcu.
Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom
prostredí
Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.
Prístroj neklaďte na šikmé plochy
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach.
Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C
• Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a
mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
• Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na
prístrojovej doske automobilu).
• Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú
mince, kľúče alebo šperky
• Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to
spôsobiť požiar.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo
vybitie batérie.
Bezpečnostné opatrenia
53
• Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné
knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
• Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom
a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr,
horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob
• Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný
materiál schválený výrobcom
• Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja
alebo spôsobiť jeho poruchu.
• Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
• Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní
Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred
nárazmi
Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
• Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
• Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu
prestať fungovať.
V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo
poškodenie zraku.
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť
batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu
nabiť.
54 Bezpečnostné opatrenia
príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou
Samsung.
• Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
• Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.
V priebehu hovoru:
• Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
• Hovorte priamo do mikrofónu.
• Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru
alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.
• Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie,
ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne
zadávanie textu), a často odpočívajte.
Chráňte svoj sluch
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
• Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť
vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a
používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli
konverzáciu alebo hudbu.
Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte
opatrní
Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.
Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť
• Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti
záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného
strediska Samsung.
• Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo
požiar.
Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky
Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti.
Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať
svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať
výrobok a kontaktujte svojho lekára.
Čistenie prístroja:
• Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
• Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným
displejom.
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj
do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.
Prístroj používajte iba na stanovený účel
Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných
Nedovoľte, aby prístroj používali deti
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo
ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.
Bezpečnostné opatrenia
55
Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne
• Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne
uchytené.
• Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri
aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie
môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu
prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.
Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje.
Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom
z iných zariadení.
• Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými
predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja
možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých
oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.
56 Bezpečnostné opatrenia
Uistite sa, že ste si zálohovali dôležité údaje
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným
osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť
práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom,
spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.
Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption
Rate – špecifická miera absorpcie)
Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii
na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením.
Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú
maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo
SAR) s hodnotou 2 W/kg.
Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota
SAR 0,575 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR
pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo
energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu.
Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj
obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej
smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení
(R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ
nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom
triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB
kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým,
že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu,
ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo
by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych
krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie
v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom.
V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú,
že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom
referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu
tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich
prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Bezpečnostné opatrenia
57
Vyhlásenie
Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám
a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo
inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované
výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby
nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo
poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak
nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa
služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia
upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať,
predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym
spôsobom distribuovať.
"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO
ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE
ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ,
ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ
PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE
NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE
ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z
POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK
58 Bezpečnostné opatrenia
TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI
TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."
Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a
spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo
služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané
tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť
Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto
vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť
za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby,
ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s
obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo
službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu
a služieb.
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi :
GT-I5800
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo
inými normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost EN 60950-1 : 2006
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Elektro-EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
magnetická- EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
kompatibilita EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie
boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými
základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne
popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom
nasledovných autorizovaných orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená tu:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.25
Joong-Hoon Choi / vedúci manažér
(miesto a dátum vydania)
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne
číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste;
prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa
služieb.
Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync)
1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok
Samsung (www.samsungmobile.com) a nainštalujte si ju do
počítača.
2. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenie
USB → Samsung Kies.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu
počítaču. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu
Kies.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
GH68-33089A
Slovak. 05/2011. Rev. 1.1
Download PDF

advertising