Samsung | GT-I5800 | Samsung Samsung Galaxy 3 Užívateľská príručka (Froyo)

GT-I5800
Používateľská príručka
Používanie tejto
príručky
Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky
Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú
mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na
výnimočných technológiách a vysokých štandardoch
spoločnosti Samsung.
Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás
oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho zariadenia.
• Prosíme vás, aby ste si pred samotným používaním
zariadenia pozorne prečítali túto príručku a zaistili tak
bezpečné a správne používanie.
• Popisy v tejto príručke sú založené na predvolených
nastaveniach zariadenia.
• Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu
potrebu.
2
Používanie tejto príručky
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie telefónu alebo iného zariadenia
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
►
Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami;
napríklad:
► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")
→
[
Nasledujúci krok – poradie možností alebo
menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali
určitú akciu; napríklad: V základnom režime otvorte
zoznam aplikácií a zvoľte Správy → Nová správa
(znamená Správy, potom Nová správa)
]
Hranaté zátvorky – tlačidlá telefónu; napríklad:
[ ] (znamená vypínacie tlačidlo)
Informácia o autorských právach
Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou
tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:
• Tento produkt má Android platformu založenú na Linuxe,
ktorú je možné rozširovať na báze JavaScript.
• Google™, Android Market™, Google Talk™, Google
Mail™, Google Maps™ a YouTube™ sú ochranné známky
spoločnosti Google, Inc.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
• Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti
Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy
môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation.
•
je obchodná známka spoločnosti SRS Labs, Inc.
Technológia WOW HD je zahrnutá v rámci licencie od
spoločnosti SRS Labs, Inc.
Používanie tejto príručky
3
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú obchodnými
známkami spoločnosti DivX, Inc. a sú použité na základe
licencie. Kryté jedným alebo viacerými z nasledovných
amerických patentov: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Všetky ostatné ochranné známky
a autorské práva sú majetkom
príslušných vlastníkov.
O VIDEU DIVX
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou
DivX, Inc. Toto je oficiálne zariadenie s certifikátom DivX
Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte
stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a
softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu
DivX.
Certifikované pre prehrávanie videa DivX do rozlíšenia
320x240.
O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať
obsah DivX Video-on- Demand (VOD), musí byť
zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Aby ste získali svoj
registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia
vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej
registrácie nájdete na vod.divx.com.
4
Používanie tejto príručky
Obsah
Zostavenie . ................................................. 9
Vybalenie .................................................................... 9
Vloženie karty SIM/USIM a batérie ....................... 9
Nabíjanie batérie . .................................................. 11
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) ................ 13
Pripevnenie remienka (voliteľne) . ..................... 15
Začíname . ................................................. 16
Zapnutie a vypnutie zariadenia ......................... 16
Oboznámenie sa so zariadením ......................... 16
Používanie dotykového displeja ........................ 19
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového
displeja a tlačidiel ..................................................
Spoznávanie obrazovky pohotovostného
režimu .......................................................................
Prístup k aplikáciám ..............................................
Prispôsobenie si zariadenia .................................
Zadávanie textu .....................................................
Sťahovanie aplikácií z Android Market . ...........
Sťahovanie súborov z webu ................................
Synchronizácia dát ................................................
Vyhľadávanie informácií pomocou služby
Hľadať v Google . ....................................................
Obsah
21
21
23
25
29
32
33
33
35
5
Komunikácia . ........................................... 36
Osobné informácie .................................. 67
Volanie ......................................................................
Správy .......................................................................
Google Mail .............................................................
E-mail ........................................................................
Talk . ...........................................................................
Social Hub ................................................................
Kontakty ...................................................................
Kalendár ...................................................................
Poznámka ................................................................
Diktafón . ..................................................................
36
41
44
46
47
48
Zábava ....................................................... 49
Fotoaparát ...............................................................
Prehrávač videí .......................................................
Galéria . .....................................................................
Prehrávač hudby ....................................................
FM rádio . ..................................................................
6
Obsah
49
58
59
61
64
67
70
71
72
Web ............................................................ 74
Internet .....................................................................
Layar ..........................................................................
Mapy .........................................................................
Zemepisná šírka .....................................................
Miesta .......................................................................
Navigácia . ................................................................
74
78
78
80
81
81
Google Search . .......................................................
YouTube . ..................................................................
Denná porada .........................................................
Market . .....................................................................
Samsung Apps ........................................................
82
82
83
84
84
Pripojenia .................................................. 85
Bluetooth .................................................................
Wi-Fi . .........................................................................
AllShare ....................................................................
Mobilný prístupový bod . .....................................
Zdieľanie USB pripojenia .....................................
Spojenia s počítačom ............................................
85
87
88
91
91
92
Nástroje ..................................................... 95
Hodiny ...................................................................... 95
Kalkulačka . .............................................................. 97
Moje súbory ............................................................ 97
Správca úloh . .......................................................... 98
ThinkFree Office ..................................................... 99
Hlasová voľba . ...................................................... 100
Hlasové hľadanie . ................................................ 101
Napísať a doručiť .................................................. 101
Obsah
7
Nastavenia .............................................. 102
Otvorenie menu Nastavenia ............................. 102
Bezdrôtové pripojenie a sieť ............................. 102
Nastavenie hovorov ............................................ 103
Zvuk . ....................................................................... 105
Displej ..................................................................... 105
Umiestnenie a zabezpečenie ............................ 106
Aplikácie . ............................................................... 108
Kontá a synchronizácia ....................................... 108
Súkromie ................................................................ 109
Ukladanie na kartu SD a do telefónu .............. 109
Hľadať ..................................................................... 109
Miestne nastavenie a text .................................. 110
8
Obsah
Hlasový vstup a výstup . ..................................... 111
Zjednodušenie ovládania .................................. 112
Dátum a čas ........................................................... 113
O telefóne .............................................................. 113
Riešenie problémov .............................. 114
Bezpečnostné opatrenia ...................... 119
Register . .................................................. 128
Zostavenie
Vybalenie
Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:
• Mobilné zariadenie
• Batéria
• Cestovný adaptér (nabíjačka)
• Stručná Príručka
Používajte iba softvér schválený spoločnosťou
Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže
spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa
nevzťahuje záruka výrobcu.
• Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť
v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného
vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom
služieb.
• Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u
miestneho predajcu výrobkov Samsung.
• Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to
najvhodnejšie.
• Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením,
s ním nemusí byť kompatibilné.
Vloženie karty SIM/USIM a batérie
Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb,
dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej
budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad
PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo
HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber
Identity Module).
Zostavenie
9
3 Vložte kartu SIM/USIM.
Vloženie karty SIM/USIM a batérie:
1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [
Vypnutie ho vypnite.
] a zvolením
2 Odstráňte zadný kryt.
• Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté
kontakty smerovali hore.
• Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba
Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu
nepoškodili nechty.
10 Zostavenie
funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré
menu.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.
4 Vložte batériu.
Nabíjanie batérie
5 Vráťte zadný kryt späť.
Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.
Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného
cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením
k počítaču prostredníctvom dátového kábla.
Používajte len nabíjačky a káble schválené
spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky
alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo
poškodenie zariadenia.
Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný
tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí
batérie. Taktiež ikona batérie
bude prázdna a
začne svietiť červeno. Ak napätie batérie klesne príliš,
zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli
zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
Zostavenie
11
››Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra
1
2
(nabíjačky)
Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane
zariadenia.
Zapojte malý koniec cestovného adaptéra
do multifunkčného konektora.
3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej
zásuvky.
• Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa
práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie
batérie trvať dlhšie.
• Keď sa zariadenie nabíja, dotyková obrazovka
nemusí fungovať z dôvodu nestáleho napájania. Ak
sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto
je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na
životnosť ani výkon zariadenia.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu
s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.
4 Keď je batéria plne nabitá, odpojte adaptér od zariadenia
Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže
spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia
spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje
záruka.
12 Zostavenie
a potom od elektrickej zásuvky.
Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný
adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér,
keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač,
preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili
napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania
zostať zatvorený.
››Nabíjanie pomocou dátového kábla
Pre nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.
1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane
zariadenia.
2 Zapojte jeden koniec (micro USB) dátového kábla
do multifunkčného konektora.
3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB
na počítači.
V závislosti od typu použitého dátového kábla môže
chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už
nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a
potom od počítača.
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)
Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory,
musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje
karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne
32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).
Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty
schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré
značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže
poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť
dáta na karte uložené.
• Zariadenie podporuje na pamäťových kartách
iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu
naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie
zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť
pamäťových kariet.
• Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory
a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku
/mnt/sdcard.
Zostavenie
13
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali
nahor.
››Vybratie pamäťovej karty
Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred
vybratím najprv odpojiť.
1 V základnom režime zvoľte Aplikácie → Nastavenia →
2
3
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu,
pokým sa nezaistí na mieste.
4 Vráťte zadný kryt späť.
14 Zostavenie
4
5
6
Ukladanie na kartu SD a do telefónu → Odobrať kartu
SD → OK.
Odstráňte zadný kryt.
Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia
neuvoľní.
Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
Vyberte pamäťovú kartu.
Vráťte zadný kryt späť.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša
informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak
mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo
zariadenia.
››Formátovanie pamäťovej karty
Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou
nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte
iba v zariadení.
V základnom režime zvoľte Aplikácie → Nastavenia →
Ukladanie na kartu SD a do telefónu → Odobrať kartu SD
→ OK → Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD →
Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite
vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených
v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát,
ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.
Pripevnenie remienka (voliteľne)
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý
výstupok.
3 Vráťte zadný kryt späť.
Zostavenie
15
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie sa zapína stlačením a podržaním [ ]. Zariadenie
sa automaticky pripojí k mobilnej sieti.
Keď zapínate zariadenie prvýkrát, ťuknite na obrázok Android
na obrazovke a podľa zobrazovaných pokynov nastavte
zariadenie pre jeho prvé použitie.
Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [ ] a zvolením
Vypnutie.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie
bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a
nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny
zamestnancov.
• Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré
nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu.
Stlačte a podržte [ ] a zvoľte Letový režim.
16 Začíname
Oboznámenie sa so zariadením
››Usporiadanie zariadenia
Snímač
vzdialenosti
Tlačidlo
hlasitosti
Slúchadlo
Dotykový displej
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Menu
Mikrofón
Multifunkčný
konektor
Konektor pre
slúchadlá
Vypínacie tlačidlo
Objektív
fotoaparátu
››Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Zapínanie
Zadný kryt
Menu
Vnútorná anténa
Reproduktor
Domov
Späť
Hlasitosť
Zapnutie zariadenia (stlačením
a podržaním); ukončenie hovoru;
otvorenie rýchlych menu (stlačením
a podržaním); uzamknutie
dotykového displeja.
Otvorenie zoznamu volieb
dostupných na aktuálnej
obrazovke; otvorenie panela Hľadať
v Google (stlačením a podržaním).
Návrat na základnú obrazovku;
otvorenie zoznamu naposledy
otvorených aplikácií (stlačením
a podržaním).
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku.
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
Začíname
17
››Ikony indikátora
Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ikona
Ikona
Definícia
Aktivované GPS
Definícia
Prebieha hlasový hovor
Žiadny signál
Hovor podržaný
Sila signálu
Aktivovaný reproduktor
Pripojené k sieti GPRS
Zmeškaný hovor
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Je aktivované Wi-Fi
Aktivované Bluetooth
Pripojené slúchadlá Bluetooth
18 Začíname
Synchronizované s webom
Odovzdávanie dát
Sťahovanie dát
Aktivované presmerovanie hovorov
Pripojené k počítaču
Ikona
Definícia
Ikona
Definícia
Žiadna karta SIM alebo USIM
Prebieha prehrávanie hudby
Nová textová alebo multimediálna správa
FM rádio zapnuté na pozadí
Nová e-mailová správa
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné
postupovať opatrne
Nová hlasová správa
Aktivované upozornenie
Upozornenie na udalosť
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný letový režim
Aktivované vibrácie
Stav batérie
10:00
Aktuálny čas
Používanie dotykového displeja
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné
jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie.
Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie
dotykového displeja.
Začíname
19
• Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja,
nepoužívajte ostré predmety.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal
do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu byť príčinou
nefunkčnosti dotykového displeja.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal
do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach
alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu
funkcie dotykového displeja.
• Aby bolo používanie dotykového displeja čo
najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja
odstráňte ochrannú fóliu.
• Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé
elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby
ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte
sa displeja končekom prsta. Dotykový displej
nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus
alebo pero.
20 Začíname
Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce
úkony:
• Dotyk: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte
menu, voľbu alebo aplikáciu.
• Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie
než 2 sekundy zobrazte zoznam volieb.
• Rolovanie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava
alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
• Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a
jeho pretiahnutím položku presuňte.
• Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových
stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížte
alebo oddiaľte.
• Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový
displej sa vypne. Ak chcete displej zapnúť, stlačte
ľubovoľné tlačidlo.
• Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V
základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Displej → Časový limit obrazovky.
Uzamknutie alebo odomknutie
dotykového displeja a tlačidiel
Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli
nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.
Uzamknete ich stlačením [ ]. Ak ich chcete odomknúť,
zapnite displej stlačením ľubovoľného tlačidla a potom
prejdite prstom cez sivé okno.
Spoznávanie obrazovky
pohotovostného režimu
Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná
obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav
zariadenia a otvárať z nej aplikácie.
Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prechodom
doľava alebo doprava medzi panelmi prepínate. Na príslušný
panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo
zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
››Pridávanie položiek na základnú
obrazovku
Základnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním skratiek
k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo
priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:
1 Stlačte [
2
] → Pridať alebo ťuknite do prázdnej oblasti
základnej obrazovky a podržte.
Zvoľte kategóriu položky → položka:
• Widgety: Pridanie widgetov od spoločnosti Samsung
na základnú obrazovku.
• Skratky: Pridanie skratiek k položkám, napríklad
aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
• Priečinky: Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie
priečinkov pre vaše kontakty.
• Tapety: Nastavenie obrázka na pozadí.
Začíname
21
››Presun položiek na základnej obrazovke
1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
2 Položka sa zvýrazní – teraz ju môžete pretiahnuť
na požadované miesto.
››Odstránenie položiek zo základnej
obrazovky
1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
2
3
Položka sa zväčší a v oblasti aplikácií sa zobrazí ikona koša
ako potvrdenie, že oblasť aplikácií v dolnej časti základnej
obrazovky sa zmenila na kôš.
Pretiahnite položku do koša.
Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.
22 Začíname
››Používanie panela skratiek
V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím
do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte
panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie
bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení,
napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch
spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti
nahor.
Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce
voľby:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti
WLAN. ► str. 87
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie
Bluetooth. ► str. 85
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia GPS.
• Zvuk: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu.
• Autom. otáčanie: Aktivovanie alebo deaktivovanie
automatického otočenia.
Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
››Pridávanie a odstraňovanie panelov
zo základnej obrazovky
Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej
panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.
1 V základnom režime stlačte [ ] → Upraviť.
2 Vyberte a pridajte nové panel, alebo potiahnite panel
do koša na dolnej strane obrazovky a odstráňte ho.
].
3 Stlačte [
Prístup k aplikáciám
Prístup k aplikáciám zariadenia,
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením
Aplikácie.
2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie.
Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež
prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
3 Zvoľte aplikáciu.
• Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google,
je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto
Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
• Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím
a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií.
Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto
na základnej obrazovke.
4 Stlačením [
] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku;
stlačením tlačidla Domov sa vráťte na základnú
obrazovku.
Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý
deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania
niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa
automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete
rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia
nemenilo svoju orientáciu, zvoľte Nastavenia →
Displej → Automaticky otáčať obrazovku.
Začíname
23
››Organizácia aplikácií
››Používanie správcu úloh
1 V zozname aplikácií stlačte [ ] → Upraviť.
2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou
ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby
vyhovovali vašim potrebám.
4
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku
hlavného menu. Najčastejšie používané aplikácie môžete
taktiež presunúť vedľa položky Domov.
Stlačte [ ] → Uložiť.
››Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám
1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam
nedávno otvorených aplikácií.
2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
24 Začíname
Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete
spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže
spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou
alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto
problémom, ukončite nepotrebné programy pomocou
správcu úloh.
2
Správca úloh → Aktívne aplikácie.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných
aplikácií vo vašom zariadení.
Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte Koniec
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte Uk. vš.
Prispôsobenie si zariadenia
Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho
upravíte podľa svojich potrieb.
››Nastavenie aktuálneho času a dátumu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Dátum a čas.
2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.
››Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zvuk → Zvukový výber.
››Nastavenie hlasitosti zvonenia
Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte
hlasitosť zvonenia.
››Prepnutie do tichého režimu
Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
• V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Kláv. a potom ťuknite na # a podržte.
• V základnom režime stlačte a podržte [ ] a zvoľte Tichý
režim.
››Zmena zvonenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Zvuk → Zvonenie hlasového hovoru.
2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvoľte OK.
››Aktivácia animácií pri prepínaní okien
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Displej → Animácia → Niektoré animácie
alebo Všetky animácie.
Začíname
25
››Voľba pozadia pre základnú obrazovku
1 V základnom režime stlačte [ ] → Pozadie → voľba.
2 Zvoľte obrázok.
3 Zvoľte Uložiť alebo nastaviť tapetu.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne
použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných
so zariadením.
››Nastavenie jasu displeja
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
Nastavenia → Displej → Jas.
Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
Zvoľte OK.
Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo
zariadenie spotrebuje energiu batérie.
26 Začíname
››Nastavte zámok obrazovky
Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom
alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú
používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia..
• Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie
bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho
zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky..
• Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do
servisného strediska Samsung, kde vám ho
odomknú. Skôr, ako odnesiete vaše zariadenie
do servisného strediska spoločnosti Samsung,
nezabudnite si zálohovať kópie všetkých dôležitých
údajov, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu
hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne
poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.
Nastavenie odomykacieho vzoru
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
5
6
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → Vzor.
Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvoľte
Ďalší (ak chcete).
Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň
4 bodov.
Zvoľte Pokračovať.
Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
Zvoľte Potvrdiť.
Nastavenie odomykacieho PIN kódu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → PIN.
2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte Pokračovať.
3 Zadajte PIN opätovne a vyberte OK.
Nastavenie hesla odomknutia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nast.
zamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte
Pokračovať.
Zadajte heslo opätovne a vyberte OK.
››Uzamknutie karty SIM alebo USIM
Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného
identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM
alebo USIM.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nastaviť
uzamknutie karty SIM → Uzamknúť kartu SIM.
Začíname
27
2 Zadajte kód PIN a zvoľte OK.
Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN
zakaždým, keď zariadenie zapnete.
• Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/
USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM
odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie
kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
• Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním
nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu
poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.
››Aktivácia mobilného stopára
Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM,
mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným
príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať
ho späť.
28 Začíname
Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung,
aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
5
6
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie → Nastaviť
mobilného stopára.
Zadajte heslo a zvoľte OK.
Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung
a vyberte Prihlásiť.
Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte Registrovať sa.
Prečítajte si Obchodné podmienky a vyberte Prijať.
Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny
(so znakom +).
Zadajte meno odosielateľa.
7 Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.
8 Zvoľte Uložiť.
Zadávanie textu
Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici
alebo ich ručne napísať na displej.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste
mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť
na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 110
››Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole
pre zadávanie textu a podržte, a zvoľte Spôsob zadávania →
typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).
››Zadávanie textu pomocou klávesnice
Swype
1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku
bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
2 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.
3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja. Slovo sa
vloží do poľa pre zadávanie textu.
4 Opakovaním krokov 1 – 3 napíšte požadovaný text.
Ďalšie znaky môžete zadať ťuknutím na nich a podržaním.
Začíname
29
››Zadávanie textu pomocou klávesnice
Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:
Samsung
Číslo
1
3
2
4
5
1 Vyberte
2
Funkcia
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2
Prepínanie medzi režimom ABC a režimom
symbolov/čísel.
3
Vymazanie zadaných údajov.
4
Začatie nového riadka.
5
Vloženie medzery.
• Ak chcete klávesnicu Swype skryť, stlačte [ ].
• Ak chcete zobraziť informácie pomocníka
o používaní klávesnice Swype, zvoľte
30 Začíname
.
→ Typy klávesníc so zobrazením na výšku
a vyberte spôsob zadania textu.
Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu
tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo
pomocou ručného písania.
Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo
písaním na obrazovku.
Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:
1
4
2
3
5
6
7
Číslo
1
2
3
Funkcia
Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov
a režimom ABC.
Zadanie textu hlasom. Táto ikona bude
k dispozícii iba ak aktivujete funkciu
hlasového vstupu pre klávesnicu Samsung.
4
Vymazanie zadaných údajov.
5
Začatie nového riadka.
6
7
Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie
nastavení klávesnice (ťuknutím a podržaním).
Vloženie medzery. Vloženie bodky (dvakrát
poklepte).
Zmena jazyka vstupu (poklepte a podržte,
Potom rolujte doľava alebo doprava).
Funkcie tohto tlačidla sa môžu líšiť
podľa vášho poskytovateľa služieb.
››Skopírovanie a vloženie textu
Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a
text použiť v iných aplikáciách.
1 Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.
2 Ťuknite na pole pre zadanie textu a podržte.
3 Zo zoznamu volieb zvoľte Vybrať text.
4 Ťuknite na miesto, kde chcete skončiť.
5 Ťuknite a podržte zvýraznený text.
6 Zvoľte Kopírovať pre skopírovanie alebo Vystrihnúť pre
vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
7 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a
podržte.
8 Zvolením Vložiť vložte text zo schránky do textového
poľa.
Začíname
31
Sťahovanie aplikácií z Android
Market
3 Zvoľte kategóriu položiek → položka.
4 Zvoľte Install (pri položkách zadarmo) alebo Buy.
Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho
funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Android
Market predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania
hier a aplikácií pre mobilné telefóny.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Zariadenie uloží používateľské súbory
zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.
››Odinštalovanie aplikácie
››Inštalácia aplikácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Market.
2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvoľte Accept.
32 Začíname
Ak zvolíte Install, položka sa začne automaticky sťahovať.
Ak zvolíte Buy, je potrebné zadať údaje vašej kreditnej
karty. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
1 Na domovskej obrazovke Android Market stlačte [
2
3
Downloads.
Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
Zvoľte Uninstall → OK.
]→
Sťahovanie súborov z webu
Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich
uloží na pamäťovú kartu.
Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré
môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili,
sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.
Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém
Digital Rights Management na ochranu autorských
práv. Táto ochrana môže zabraňovať stiahnutiu,
kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniu niektorých
súborov.
Stiahnutie súborov z webu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových
stránok než Android Market, musíte zvoliť Nastavenia →
Aplikácie → Neznáme zdroje.
Synchronizácia dát
Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi,
zálohovať ich alebo obnovovať.
Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené
k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická
synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia
v zariadení, a obrátene.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Internet.
2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.
Začíname
33
››Nastavenie konta na serveri
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
2 Zvoľte Pridať konto → typ konta.
3 Podľa zobrazených pokynov dokončite nastavenie konta.
V prípade služieb komunít online, napríklad Facebook
alebo MySpace, zadajte svoje používateľské meno a heslo
a zvoľte Prihlásiť.
››Aktivácia automatickej synchronizácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
2 Zvoľte Automatická synchronizácia.
34 Začíname
3 Zvoľte účet.
4 Zvoľte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.
Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie
vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej
aplikácie.
››Ručná synchronizácia údajov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Kontá a synchronizácia.
2 Zvoľte účet.
3 Stlačte [ ] → Synchronizovať. Zariadenie začne
so synchronizáciou vybraných údajov.
Vyhľadávanie informácií pomocou
služby Hľadať v Google
Pomocou služby Hľadať v Google môžete vyhľadávať
informácie na webových stránkach a v aplikáciách alebo
súboroch vo vašom zariadení.
1 V základnom režime stlačte a podržte [
2
].
Na základnej obrazovke sa otvorí panel Hľadať v Google.
Zadajte kľúčové slovo a zvoľte Ísť.
Začíname
35
Komunikácia
Volanie
Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak
je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb
dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie
funkcií týkajúcich sa telefonovania.
››Uskutočnenie a príjem hovoru
Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo
odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový
displej.
36 Komunikácia
Uskutočnenie hovoru
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
Telefón → Kláv. a zadajte smerové číslo oblasti a
telefónne číslo.
Zvolením
uskutočnite hovor.
Ak zariadenie držíte pri tvári, dotykový displej
sa automaticky vypne, aby nedošlo k nechcenej
aktivácii funkcií.
3 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
• Na uloženie často používaných čísel použite
telefónny zoznam. ► str. 67
• Ak chcete rýchlo zobraziť záznamy hovorov, aby ste
mohli vytáčať posledné volané čísla, zvoľte Telefón
→ Denníky.
• Na hlasové vytáčanie použite funkciu hlasových
príkazov. ► str. 100
Príjem hovoru
1 Pri prichádzajúcom hovore potiahnite
Volanie na medzinárodné číslo
doprava, kým
sa nezobrazí Prijať.
Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla
hlasitosti.
2 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte Uk.hov.
Odmietnutie hovoru
Pri prichádzajúcom hovore potiahnite
doľava, kým sa
neobjaví Odmietnuť. Volajúci začuje obsadzovací tón.
Ak chcete po tom, ako odmietnete prichádzajúci hovor,
odoslať o tom správu, zvoľte Odmietnuť so správou.
Ak chcete zmeniť správu, vyberte Nastavenia
→ Nastavenie hovorov → Všetky hovory →
Odmietnuť hovor so správou.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
Telefón → Kláv. a ťuknutím a podržaním 0 vložte
znamienko +.
Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo
krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom
zvolením
číslo vytočte.
››Používanie slúchadiel
Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať
a prijímať hovory „bez rúk“:
• Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
• Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo
slúchadiel.
• Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť
podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
• Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.
Komunikácia
37
Dodané slúchadlá sú navrhnuté iba pre toto zariadenie
a nemusia byť kompatibilné s inými telefónmi a MP3
prehrávačmi.
››Používanie volieb počas hovoru
Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:
• Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti
smerom hore alebo dole.
• Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením Reprod.
V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie
hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s
ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu
dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.
• Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla
počuť, zvoľte Stlmiť.
38 Komunikácia
• Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou
súpravy Bluetooth, zvoľte Headset.
• Ak chcete hovor podržať, zvoľte Podržať. Ak chcete
podržaný hovor obnoviť, zvoľte Uvoľniť.
• Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvoľte Pr.hovor a vytočte
nové číslo.
• Ak chcete odpovedať na druhý hovor, potiahnite
doprava, kým sa neobjaví Prijať keď znie zvuk tónu
čakajúceho hovoru.
• Zvolením Prepnúť môžete medzi hovormi prepínať.
• Ak chcete ukončiť podržaný hovor, zvoľte Prepnúť →
Uk.hov.
• Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo
prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvoľte
Spojiť hovory. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších
účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si
objednať službu konferenčný hovor.
››Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných
hovorov
Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste
neodpovedali. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru,
otvorte panel skratiek a zvoľte zmeškaný hovor.
3 Zvoľte Zoznam automatického odmietnutia.
4 Stlačte [ ] → Vytv.
5 Zadajte číslo, ktoré chcete odmietať, a zvoľte Uložiť.
6 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 5.
››Používanie ďalších funkcií
Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling
Number – FDN)
Nastavenie automatického odmietnutia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania,
napr. automatické odmietanie, režim čísel pevné voľby (FDN)
alebo presmerovanie či blokovanie hovorov.
Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel,
použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického
odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
Nastavenia → Nastavenie hovorov → Všetky hovory →
Automaticky odmietnuť.
Zvolením Povoliť automatické odmietnutie aktivujte
automatické odmietanie.
V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce
hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
Aktivácia režimu:
2
3
Nastavenia → Nastavenie hovorov → Čísla pevnej
voľby → Povoliť pevný telefónny zoznam.
Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM/USIM a
zvoľte OK.
Zvoľte Pevný telefónny zoznam a pridajte kontakty,
ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.
Komunikácia
39
Nastavenie presmerovania hovorov
Nastavenie blokovania hovorov
Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá
presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo.
Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri
ktorých nie ste schopní prijímať hovory, napr. keď práve
hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.
Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej
môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť
ostatným volať z vášho zariadenia.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
Nastavenia → Nastavenie hovorov → Hlasový hovor
→ Presmerovanie hovorov.
Zvoľte podmienku.
Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a
zvoľte Povoliť.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
40 Komunikácia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
Nastavenia → Nastavenie hovorov → Hlasový hovor
→ Blokovanie hovorov.
Zvoľte typ hovorov, ktorý chcete blokovať.
Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvoľte OK.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
Nastavenie čakajúceho hovoru
Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní
na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Nastavenie hovorov → Hlasový hovor →
Čakajúci hovor. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.
››Zobrazenie záznamov hovorov
Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať
podľa ich typu.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Denníky.
] → Zobraziť podľa → voľba spôsobu
zoradenia záznamov hovorov.
Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta
po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať
alebo odoslať správu.
2 Stlačte [
3 Zvoľte záznam, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo,
odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho
zoznamu alebo na zoznam odmietaných.
Správy
Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne
(MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať
správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.
Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming),
môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne
spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho
poskytovateľa služieb.
››Odoslanie textovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správy → Nová správa.
2 Zvoľte Kontakty.
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo zvolením iného
tlačidla ho zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či
skupín kontaktov.
Komunikácia
41
3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte Pridať.
4 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.
5
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [
smajlika.
Zvolením Odoslať správu odošlite.
] → Vložiť
››Odoslanie multimediálnej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Správy → Nová správa.
2 Zvoľte Kontakty.
Číslo alebo e-mailovú adresu môžete zadať buď ručne,
alebo zvolením iného tlačidla ich zvoliť zo zoznamu
posledných príjemcov či skupín kontaktov.
42 Komunikácia
3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte Pridať.
4
5
6
7
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie
na multimediálnu.
Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [ ] → Vložiť
smajlika.
Stlačte [ ] → Pripojiť → voľba a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú
fotografiu, video alebo zvukový klip.
Stlačte [ ] → Pridať predmet a pridajte predmet
správy.
Zvolením Odoslať správu odošlite.
››Zobrazenie textovej alebo multimediálnej
• Ak chcete správu ochrániť pred jej zmazaním, stlačte [
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
• Prílohy uložíte stlačte [ ] → Pripojené položky.
• Ak chcete skopírovať text zo správy, stlačte [ ] →
správy
2
3
Správy.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu,
podobne ako v aplikácii messenger.
Zvoľte kontakt.
Z vlákna správ zvoľte textovú alebo multimediálnu
správu.
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
• Ak chcete prehrať prílohu, ťuknite na obrazovku so správou
a zvoľte .
• Ak chcete odpovedať na správu, stlačte [ ] →
Odpoveď,napíšte text svojej správy a vyberte Odoslať
a odošlite správu.
• Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte [ ] →
Preposlať.
]
→ Uzamknúť správu.
Kopírovať text správy.
• Ak chcete správu odstrániť, stlačte [
] → Vymazať
správy.
• Ak chcete zobraziť podrobnosti o správe, stlačte [ ] →
Ďalšie → Zobraziť podrobnosti o správe.
››Vypočutie správ v hlasovej pošte
Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov
na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu
môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej
pošty a vypočutie hlasových správ:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Kláv. a potom ťuknite na 1 a podržte.
2 Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.
Komunikácia
43
Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv
uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ
služieb.
Google Mail
Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete
sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie
sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí
celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa
zobrazia tučne. Ak správu označíte, jej označenie sa zobrazí
vo farebnom obdĺžniku pri správe.
• Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak,
záleží od poskytovateľa vašich služieb.
• Dostupnost tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovatela služieb.
44 Komunikácia
››Odoslanie e-mailovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Google Mail.
2 Pre pokračovanie zvoľte OK.
3 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
4 Zadajte predmet a text správy.
5 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [
6
Compose → súbor.
správu odošlite.
Zvolením
]→
››Čítanie e-mailových správ
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Google Mail.
2 Zvoľte e-mailovú správu zo zoznamu vlákien správ.
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
• Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
• Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvoľte
→ Reply all.
• Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvoľte →
Forward.
• Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte Download vedľa prílohy.
Ak ju chcete uložiť do zariadenia, zvoľte Preview.
• Ak chcete správu archivovať, zvoľte Archive.
• Ak chcete správu odstrániť, zvoľte Delete.
• Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu,
vyberte
alebo
.
››Usporiadanie e-mailov podľa označenia
E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním
hviezdičiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily.
Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.
Pridanie označenia k správe
1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu
a podržte.
2 Zvoľte Change labels.
3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte OK.
Pridanie hviezdičky k správe
1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu
a podržte.
2 Zvoľte Add star. Vedľa správy sa aktivuje ikona hviezdičky.
Filtrovanie správ
1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [
2
labels.
Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobraziť.
] → Go to
Komunikácia
45
E-mail
Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou
vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.
››Nastavenie e-mailového konta
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
E-mail.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
Vyberte Ďalší (pre všeobecný e-mailový účet, ako
napríklad Google Mail a Yahoo) alebo Manuálne nastav.
(pre firemné e-mailové účty).
Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu
do zariadenia. Ak ste vytvorili viac než dve kontá, môžete
medzi nimi prepínať; stlačte [ ] → Kontá a zvoľte konto, z
ktorého chcete načítať správy.
46 Komunikácia
››Odoslanie e-mailovej správy
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
E-mail → e-mailové konto.
2 Stlačte [ ] → Napísať.
3 Zvoľte Kontakty.
4
5
6
7
E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju
zvolením iného tlačidla zvoliť zo zoznamu posledných
príjemcov či skupín kontaktov.
Zvolením poľa Cc alebo Bcc pridajte ďalších príjemcov.
Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
Zvoľte Pripojiť a pripojte súbor.
Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku,
video alebo zvukový klip.
8 Zvolením Odoslať správu odošlite.
Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez
signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ,
pokým nebude pripojenie k dispozícii.
››Zobrazenie e-mailovej správy
Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým
načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť
k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní
e-mailov ich môžete prezerať v režime offline.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
E-mail → e-mailové konto.
] → Aktualizovať aktualizujte priečinok
správ.
Zvoľte e-mailovú správu zo zoznamu vlákien správ.
2 Stlačením [
3
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
• Ak chcete na správu odpovedať, stlačte [ ] →
Odpovedať.
• Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte [ ] →
Predať.
• Ak chcete na správu odpovedať, stlačte [ ] → Odstrániť.
• Ak chcete presunúť správu do iného adresára, stlačte [ ]
→ Presunúť do priečinka.
• Ak chcete zo správy nahrať obrázky, stlačte [ ] → Zobr.
obrázky.
• Ak chcete vybrať prílohu, vyberte položku prílohy. Ak ho
chcete uložiť do zariadenia, vyberte .
Talk
Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s
rodinou alebo priateľmi.
Dostupnost tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovatela služieb.
Komunikácia
47
››Pridanie osôb do zoznamu priateľov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
Talk.
Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše
kontakty Google Talk.
Stlačte [ ] → Add friend.
Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvoľte Send
invitation.
Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu
vašich priateľov.
››Začiatok konverzácie
3 Zadajte text správy a zvoľte Send.
4
5
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [ ] → Ďalšie →
Insert smiley.
Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami,
stlačte [ ] → Switch chats.
Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [ ] → End chat.
Social Hub
Naučte sa používať Social Hub™, integrovanú komunikačnú
aplikáciu pre e-mail, správy, okamžité správy, kontakty a
údaje kalendára. Bližšie informácie nájdete na stránkach
socialhub.samsungmobile.com.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.
Talk.
Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka
konverzácie.
48 Komunikácia
Social Hub.
Zábava
Fotoaparát
Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá.
Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení
2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v maximálnom
rozlíšení 320 x 240 pixlov.
Aby ste mohli fotoaparát používať, musíte najprv vložiť
pamäťovú kartu.
››Fotografovanie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
• Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní
na šírku.
• Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony
v hľadáčiku.
• Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti
automaticky vypne.
• V závislosti od snímanej scény alebo podmienok
snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok)
môže líšiť.
3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zábava
49
Číslo
1
Funkcia
Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu.
• : Rozlíšenie
• : Typ merania expozície
• : Aktivované GPS
• : Počet fotografií, ktoré je možné
vytvoriť (v závislosti od dostupnej
pamäte)
• : Umiestnenie úložného priestoru
2
Zmena režimu fotenia.
3
Zmena scénického režimu.
4
Úprava hodnoty expozície; zvolením +
hodnotu zvýšite alebo zvolením – znížite.
5
Zmena nastavení fotoaparátu.
6
Prepnutie na videokameru.
50 Zábava
Číslo
Funkcia
7
Vytvorenie fotografie.
8
Zobrazenie naposledy nasnímanej
fotografie.
4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte
5
predmet.
Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a
roztiahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialite).
Zvolením vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.
Po vytvorení fotografií ich zvolením
zobrazíte.
• Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
• Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením alebo .
Obraz je možné zväčšiť alebo zmenšiť taktiež dvojitým
ťuknutím na obrazovku.
• Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte Zdieľať.
• Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako
obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvoľte Nastaviť ako.
• Ak chcete fotografiu vymazať, zvoľte Odstrániť.
››Vytváranie fotografií s voľbami
prednastavenými pre rôzne scény
Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre
rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim
zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.
Napríklad, keď fotíte v noci, zvoľte nočný režim, ktorý používa
predĺžený čas expozície.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
→ scéna →
.
3 Zvoľte
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Zvolením vytvorte fotografiu.
Zábava
51
››Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu
Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám
vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich
sa objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti
pri hre alebo športovú udalosť.
Fotoaparát.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
ste ho držali na šírku.
→ Detekcia úsmevu.
Zvoľte
Vykonajte všetky potrebné úpravy.
Zvoľte .
Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy.
Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
3
4
5
6
››Vytváranie sérií snímok
52 Zábava
Fotoaparát.
ste ho držali na šírku.
3 Zvoľte → Sériové.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Ťuknite na a podržte. Fotoaparát bude vytvárať
fotografie, pokým neuvoľníte spúšť fotoaparátu.
››Vytvorenie panoramatickej fotografie
Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé
panoramatické snímky. Tento režim je vhodný
na fotografovanie krajiny.
››Vytváranie kombinovaných fotografií
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
V tomto režime môžete vytvoriť dve fotografie s rovnakým
pozadím a potom spojiť ľavú a pravú polovicu každej z nich
do jednej fotografie. Môže to byť užitočné, keď sa chcete
odfotiť s kamarátom, ale nie je k dispozícii nikto, kto by vás
odfotil.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
3
4
5
6
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
Fotoaparát.
7
ste ho držali na šírku.
→ Panoráma.
Zvoľte
Vykonajte všetky potrebné úpravy.
Zvolením vytvorte prvú fotografiu.
Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere
a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát
automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
Opakovaním kroku 6 dokončite panoramatickú snímku.
Fotoaparát.
ste ho držali na šírku.
3 Zvoľte → Pridať ma.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Poklepte na ľavú alebo pravú stranu, podľa toho kde
chcete nasnímať fotografiu najskôr.
vytvorte prvú fotografiu.
Ľavá polovica prvej fotografie slúži ako priehľadné
vodidlo pre ďalšiu fotografiu.
Pomocou vodidla vykonajte požadované úpravy.
6 Zvolením
7
Zábava
53
8 Zvolením
5 Zvolením vytvorte prvú fotografiu.
6 Pohybom zariadenia sledujte pohybujúci sa objekt.
››Vytvorenie akčnej snímky
7 Sledujte objekt, pokým zariadenie nevytvorí všetky
vytvorte druhú fotografiu.
Zariadenie automaticky spojí ľavú stranu prvej fotografie
a pravú stranu druhej fotografie a zlúči ich do jednej.
V tomto režime môžete vytvoriť snímky pohyblivých
objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie, ktorá
bude znázorňovať priebeh akcie.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
Fotoaparát.
Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
→ Akčný záber.
Zvoľte
Vykonajte všetky potrebné úpravy.
54 Zábava
Ďalšiu snímku zariadenie vytvorí automaticky.
snímky nutné pre akčnú fotografiu.
››Prispôsobenie nastavení fotoaparátu
Pred vytváraním snímok zvolením
nasledujúce voľby:
Voľba
Makro
Časovač
→
upravte
Funkcia
Aktivácia režimu Makro pre vytváranie
fotografií zblízka.
Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením
fotografie.
Rozlíšenie
Zmena rozlíšenia.
Vyváženie
bielej
Úprava vyváženia farieb s ohľadom
na svetelné podmienky.
Voľba
Efekty
ISO
Funkcia
Použitie špeciálneho efektu, napríklad
hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Nastavenie citlivosti obrazového
snímača fotoaparátu.
Meranie
Voľba spôsobu merania expozície.
Kvalita obrázka
Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Upraviť
Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.
Pred vytváraním snímok zvolením
nasledujúce nastavenia:
Nastavenie
Vodiace čiary
Prezrieť
→
upravte
Funkcia
Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke
ukážky.
Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval
vytvorenú snímku.
Nastavenie
Funkcia
Zvuk spúšte
Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu
pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Vynulovať
Vyresetovanie menu a volieb snímania.
››Nahranie videa
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
3 Zvolením prepnite na videokameru.
4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
Zábava
55
1
2
Číslo
3
4
Číslo
1
2
3
56 Zábava
Funkcia
5
4
Zmena nastavení videokamery.
6
5
Prepnutie na fotoaparát.
6
Nahranie videa.
7
Zobrazenie naposledy nasnímaneho
videa.
7
Funkcia
Kontrola stavu a nastavení videokamery.
•
: Max. dĺžka videa, ktoré je
možné nahrať (v závislosti od dostupnej
pamäte)
• : Umiestnenie úložného priestoru
Zmena režimu nahrávania (ak chcete
video priložiť k multimediálnej správe
alebo uložiť normálne).
Úprava hodnoty expozície; zvolením +
hodnotu zvýšite alebo zvolením – znížite.
5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte
predmet.
6 Zvolením
7 Zvolením
spustite nahrávanie.
nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.
Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá
na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.
Po nahraní videí ich zvolením zobrazíte.
• Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
• Ak chcete video odoslať ostatným, zvoľte Zdieľať.
• Video prehráte zvolením Prehrať.
• Ak chcete video vymazať, zvoľte Odstrániť.
››Prispôsobenie nastavení videokamery
Pred vytváraním videa zvolením
nasledujúce voľby:
→
upravte
Voľba
Funkcia
Časovač
Voľba dĺžky odmlky pred spustením
nahrávania videa.
Rozlíšenie
Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej
Úprava vyváženia farieb s ohľadom
na svetelné podmienky.
Voľba
Funkcia
Efekty
Použitie špeciálneho efektu, napríklad
hnedého alebo čiernobieleho
odtieňa.
Kvalita videa
Nastavenie úrovne kvality videí.
Upraviť
Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.
Pred vytváraním videí zvolením
k nasledujúcim nastaveniam:
→
získate prístup
Nastavenie
Funkcia
Vodiace čiary
Zobrazenie vodiacich čiar
na obrazovke ukážky.
Záznam zvuku
Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
Prezrieť
Vynulovať
Nastavenie pre zobrazenie práve
vytvoreného videa.
Vyresetovanie menu a volieb
snímania.
Zábava
57
Prehrávač videí
Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy
videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledujúce
formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (kodek: MPEG4, H.263,
H.264, WMV, DivX, XviD).
• Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží
od softvéru zariadenia.
• Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže
sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
3
4
Číslo
1
2
3
2
58 Zábava
6
2
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehrávač videí.
Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
5
1
3
7
8
Funkcia
Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním
posúvača alebo ťuknutím naň.
Obnovenie prehrávania alebo preskočenie
späť; vyhľadávanie späť v súbore (ťuknutím a
podržaním).
Číslo
Funkcia
7
Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi,
keď sú pripojené slúchadlá.
Zastavte prehrávanie a vráťte sa do zoznamu
skladieb.
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte.
Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred
v súbore (ťuknutím a podržaním).
8
Nastavenie hlasitosti.
4
5
6
Galéria
Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené
na pamäťovej karte.
››Podporované formáty súborov
Typ
Formát
Obrázok
Prípona: bmp, gif, jpg, png
Video
• Prípona: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx
• Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX,
XviD
• Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží
od softvéru zariadenia.
• Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže
sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
››Zobrazenie fotografie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Galéria.
2 Zvoľte priečinok.
Zábava
59
3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte
4
alebo
v pravom hornom rohu obrazovky.
Ak chcete zobraziť fotografie alebo videá vytvorené
v určitý deň, použite šípky na paneli v spodnej časti alebo
panel presuňte doľava alebo doprava.
Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.
Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:
• Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
• Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením alebo
. Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a
roztiahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialite).
• Ak chcete spustiť prezentáciu fotografií a videí, zvoľte
Prezentácia. Prezentáciu zastavíte ťuknutím na displej.
• Ak chcete používať ďalšie možnosti fotografií, napríklad ich
zdieľanie, mazanie alebo úpravu, zvoľte Menu.
››Prehranie videa
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Galéria.
2 Zvoľte priečinok → video (s ikonou
3
4
), ktoré chcete
prehrať.
Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
Prehrávanie ovládajte virtuálnymi tlačidlami. ► str. 58
››Zdieľanie obrázkov a videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Galéria.
2 Zvoľte priečinok a stlačte [ ].
3 Zvoľte obrázky alebo videá.
4 Zvoľte Zdieľať → voľba pre zdieľanie.
5 Odošlite súbory prostredníctvom multimediálnej alebo
e-mailovej správy, cez Bluetooth alebo nahrajte súbor
do albumu on-line alebo na komunitný portál.
60 Zábava
Prehrávač hudby
Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu
s prehrávačom hudby, kým ste na cestách. Prehrávač hudby
podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, 3gp, mp4,
aac, ogg, wma
• Môžete taktiež prehrávať hudobné súbory
v nasledujúcich formátoch, ak ich otvoríte
z priečinka Moje súbory, z multimediálnych správ
alebo vo webovom prehliadači: amr, wav, mid, xmf,
mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
• Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží
od softvéru zariadenia.
• Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže
sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
• Samsung nie je zodpovedný za akékoľvek použitie
hudobných súborov vo Vašom zariadení.
››Uloženie hudobných súborov do
zariadenia
Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo
na pamäťovú kartu:
• Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 33
• Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie
Samsung Kies. ► str. 92
• Príjmom cez Bluetooth. ► str. 86
• Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 93
• Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11.
► str. 93
››Prehrávanie hudby
Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo
na pamäťovú kartu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehrávač hudby.
2 Prejdite doľava alebo doprava na hudobnú kategóriu.
3 Zvoľte hudobný súbor.
Zábava
61
4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
2
3
4
5
Číslo
6
7
8
9
Funkcia
Aktivácia priestorového zvuku s 5.1
kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
1
2
1
3
1
62 Zábava
Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním
posúvača alebo ťuknutím naň.
Číslo
Funkcia
4
Obnovenie prehrávania alebo preskočenie
späť; vyhľadávanie späť v súbore (ťuknutím
a podržaním).
5
Otvorenie aktuálneho zoznamu skladieb.
6
7
8
9
Nastavenie hlasitosti.
1
Zmena režimu opakovania (vypnuté,
opakovanie jedného súboru alebo
opakovanie všetkých súborov).
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte.
Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred
v súbore (ťuknutím a podržaním).
1.Tieto ikony sa zobrazia po ťuknutí na obrazovku prehrávača.
Systém SRS WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu
prehrávania zvuku a ponúka dynamický priestorový
zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.
››Vytvorenie zoznamu skladieb
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehrávač hudby.
2 Zvoľte Zoznamy skladieb.
3 Stlačte [ ] → Vytv.
4 Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvoľte Uložiť.
5 Zvoľte Pridať hudbu.
6 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte Pridať.
Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu
skladieb stlačením [ ] → Ďalšie → Pridať do zoznamu
skladieb.
››Pridanie skladieb do rýchleho zoznamu
Do rýchleho zoznamu môžete pridávať skladby a uložiť ich
ako zoznam skladieb. Počas prehrávania stlačením [ ] →
Pridať do rých. zoz. pridáte aktuálnu skladbu do rýchleho
zoznamu.
Ak chcete prejsť do rýchleho zoznamu, na hlavnej obrazovke
prehrávača hudby zvoľte Zoznamy skladieb → Rýchly
zoznam. Ak chcete rýchly zoznam uložiť ako zoznam
skladieb, stlačte [ ] → Ul. ako zoz. sk.
››Prispôsobenie nastavení prehrávača
hudby
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Prehrávač hudby.
] → Ďalšie → Nastavenia alebo stlačte
[ ] → Nastavenia.
Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak
prehrávač hudby:
2 Stlačte [
3
Voľba
Funkcia
Ekvalizér
Voľba východiskového typu
ekvalizéra.
Efekt
Voľba zvukového efektu.
Zábava
63
Voľba
Hudobné menu
Vizualizácia
Funkcia
3 Výberom
Voľba hudobných kategórií, ktoré
sa zobrazia na obrazovke hudobnej
knižnice.
Voľba animovanej vizualizácie,
ktorá sa zobrazí počas prehrávania.
4 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvoľte požadovanú
to zapnite FM rádio (ak je to potrebné).
Pri prvom spustení FM rádia budete sa spustí
automatické ladenie.
stanicu a stlačením [
1
FM rádio
Vďaka FM rádiu môžete počúvať hudbu alebo správy. Aby ste
mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá,
ktoré slúžia ako rádiová anténa.
››Počúvanie FM rádia
1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
FM rádio.
64 Zábava
] sa vráťte na obrazovku FM rádia.
5 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
6
7
2
3
4
5
3
8
4
Číslo
Funkcia
1
Nastavenie hlasitosti.
2
Vypnutie FM rádia; zvolením FM rádio
zapnete.
3
Zmena frekvencie o 0,1 MHz.
4
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
5
6
7
8
Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do
zoznamu obľúbených.
Zmena výstupu zvuku (reproduktor
zariadenia alebo slúchadlá).
Zmena frekvencie prechodom vľavo alebo
vpravo na paneli stupnice.
Nastavenie FM rádia na automatické
preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej
slabom signáli.
››Automatické uloženie rozhlasovej stanice
1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
FM rádio.
3 Zvoľte Vyhľadať → voľba vyhľadávania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
4 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvoľte požadovanú
stanicu a stlačením [
] sa vráťte na obrazovku FM rádia.
››Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu
obľúbených
1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
FM rádio.
3 Zapnite FM rádio zvolením
.
Zábava
65
4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
5 Zvolením + stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.
Voľba
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Zobraziť
identifikáciu
stanice
››Úprava nastavení FM rádia
FM rádio.
2 Stlačte [ ] → Nastavenia.
3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak FM
rádio:
Voľba
Funkcia
Región
Voľba vašej oblasti.
Prehrávanie na
pozadí
Nastavenie, či sa má FM rádio
prehrávať na pozadí počas
používania ostatných aplikácií.
66 Zábava
Alternatívna
frekvencia
Automatické
vypnutie rádia
Funkcia
Nastavenie zobrazovania
identifikácie stanice na obrazovke
FM rádia. Identifikácie stanice sú
k dispozícii iba pri tých rozhlasových
staniciach, ktoré túto informáciu
poskytujú.
Nastavenie, či má dôjsť
k automatickému preladeniu
frekvencie stanice FM rádia, ak je
signál slabý.
Nastavenie, aby sa po určenom čase
FM rádio vyplo.
Osobné informácie
Kontakty
Tu sa dozviete, ako vytvárať a spravovať zoznam svojich
osobných alebo pracovných kontaktov uložených v pamäti
telefónu alebo na karte USIM/SIM. Ku kontaktom môžete
ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne
čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.
››Vytvorenie kontaktu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
5
Kontakty.
Zvoľte .
Zvoľte umiestnenie pamäte.
Zadajte údaje o kontakte.
Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Telefón → Kláv.
2 Zadajte telefónne číslo.
3 Zvoľte Pridať do kontaktov → .
4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
5 Zadajte údaje o kontakte.
6 Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
››Nájdenie kontaktu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty.
2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
Osobné informácie
67
3 Zvoľte meno kontaktu.
Po nájdení kontaktu môžete:
• volať kontakt výberom telefónneho čísla.
• odoslať správu zvolením Správa,
• upraviť informácie kontaktu stlačením [ ] →
Upraviť,
• zdieľať informácie o kontakte s ostatnými stlačením
[ ] → Odoslať cez → voľba zdieľania.
››Nastavenie čísla rýchlej voľby
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
Kontakty.
Stlačte [ ] → Ďalšie → Rýchla voľba.
Zvoľte číslo pozície → kontakt.
Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním
pozície čísla na obrazovke vytáčania.
68 Osobné informácie
››Vytvorenie vlastnej vizitky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty.
2 Stlačte [ ] → Môj profil.
3 Zadajte svoje osobné údaje.
4 Zvoľte Uložiť.
Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo
k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.
››Načítanie kontaktov z vašich kont komunít
V prípade záujmu si môžete zobraziť zoznam kont na
webových stránkach komunít a vybrať konto, z ktorého
pridáte kontakty do vášho telefónu.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
››Kopírovanie kontaktov
2
3
4
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty.
Stlačte [ ] → Získať priateľov.
Zvoľte Pridať konto.
Postupujte podľa zobrazených pokynov.
››Vytvorenie skupiny kontaktov
Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero
kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine.
Začnite vytvorením skupiny.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
Kontakty → Skupiny.
Stlačte [ ] → Vytv.
Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.
Zvoľte Uložiť.
Kontakty môžete kopírovať na a z SIM alebo USIM karty.
Kontakty.
2 Stlačte [
3
4
] → Import/export → Importovať z karty
SIM alebo Exportovať na kartu SIM.
Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte
Importovať alebo Export.
Na exportovanie kontaktov vyberte Áno na potvrdenie.
››Import alebo export kontaktov
Všetky vaše kontakty môžete uložiť ako vcf. súbory na
pamäťovú kartu a exportovať ich z pamäťovej karty.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty.
2 Stlačte [
] → Import/export → Importovať z karty SD
alebo Exportovať na kartu SD.
Osobné informácie
69
3 Ak chcete importovať kontakty, zvoľte konkrétnu voľbu
pre import.
Na exportovanie kontaktov vyberte OK na potvrdenie.
››Zobrazenie záznamov komunikácie
Podľa potreby si môžete zobraziť záznamy komunikácie,
napríklad hovory, správy, e-maily alebo vlákna sociálnych
sietí.
1
2
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kontakty → História.
Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.
››Zobrazenie aktivít na sociálnych sieťach
Ak chcete, môžete si zobraziť nedávne aktivity kontaktov
na sociálnych sieťach, napríklad Facebook, MySpace a Twitter.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
Kontakty → Aktivity.
Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.
70 Osobné informácie
Kalendár
Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné
udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú
dôležité udalosti.
››Vytvorenie udalosti
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalendár.
2 Stlačte [ ] → Vytvoriť.
3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4 Zvoľte Uložiť.
››Zobrazenie udalostí
Zmena zobrazenia kalendára:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalendár.
2 V hornej časti kalendára zvoľte režim zobrazenia.
Zobrazenie udalostí daného dátumu:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalendár.
2 Zvoľte dátum v kalendári. V mesačnom zobrazení sú
3
dni s naplánovanými udalosťami označené malým
trojuholníkom.
Ak chcete zobraziť určitý deň ručným zadaním dátumu,
stlačte [ ] → Prejsť na, zadajte dátum zvolením + alebo
- a zvoľte Nastaviť.
Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [ ] → Dnes.
Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.
Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [ ] →
Odoslať cez → voľba.
››Vypnutie upozornenia na udalosť
Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom
čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.
1 Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky.
2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností
o udalosti.
3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvoľte
Odložiť všetky alebo Odmietnuť všetko.
Poznámka
Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr
zobraziť.
››Vytvorenie poznámky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Poznámka.
Osobné informácie
71
2 Ak existuje uložená poznámka, zvoľte Vytvor. poznámku
3
4
5
6
alebo stlačte [ ] → Vytvoriť.
Zadajte text poznámky.
Stlačte [ ] ak chcete ukryť klávesnicu.
Zvoľte farbu pre zmenu pozadia.
Zvoľte Uložiť.
››Prezeranie poznámok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
Poznámka.
Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
• Ak chcete zobraziť všetky podrobnosti poznámok
v zozname, stlačte [ ] → Maximalizovať.
• Ak chcete upraviť poznámky, vyberte .
• Ak chcete vymazať poznámku, vyberte → OK.
72 Osobné informácie
Poznámku môžete odoslať ostatným, a to ťuknutím
na ňu, podržaním a zvolením Odoslať cez → možnosť.
Diktafón
Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.
››Nahranie hlasovej poznámky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Diktafón.
2 Zvolením spustite nahrávanie.
3 Hovorte do mikrofónu.
4 Po skončení zvoľte .
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
5 Ak chcete nahrať ďalšie hlasové poznámky, zvoľte
v dolnej časti obrazovky.
››Prehranie hlasovej poznámky
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
Diktafón.
Zvoľte .
V zozname nahrávok zvoľte hlasovú poznámku, ktorú
chcete prehrať.
Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
Číslo
Funkcia
1
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním
posúvača.
2
Zastave nie prehrávania.
3
Nastavenie hlasitosti.
4
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte.
Hlasovú poznámku môžete odoslať ostatným
stlačením [ ] → Zdieľať → voľba zdieľania.
1
2
3
4
Osobné informácie
73
Web
Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte
svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.
Internet
Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové
stránky.
• Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu
môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie
získate od svojho poskytovateľa služieb.
• Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
74 Web
››Prehliadanie webových stránok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením
2
Internet otvorte určenú domovskú stránku.
Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole
pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu (URL)
webovej stránky a zvoľte Ísť.
Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich
tlačidiel:
1
2
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa
horeuvedená obrazovka môže líšiť.
Číslo
1
2
Funkcia
Zadanie webovej adresy požadovanej
stránky.
Otvorenie zoznamu uložených záložiek,
často navštevovaných stránok a histórie
stránok.
Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii
nasledujúce voľby:
• Pre priblíženie alebo oddialenie dvakrát ťuknite na
obrazovku. Môžete taktiež použiť funkciu priblíženia
dvoma prstami – položte dva prsty na obrazovku a pomaly
ich priblížte alebo roztiahnite.
• Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [ ] → Nové okno.
• Ak chcete zobraziť momentálne aktívne okná, stlačte [ ]
→ Okná. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať
medzi nimi.
• Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte
[ ] → Obnoviť.
• Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [
]→
Dopredu.
• Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek,
stlačte [ ]→ Pridať záložku.
• Ak chcete na pohotovostnú obrazovku pridať klávesovú
skratku záložky, stlačte [ ] → Ďalšie → Pridať odkaz na
dom. obr.
• Ak chcete pridať kanál RSS, stlačte [ ] → Ďalšie →
Pridať informačné kanály RSS. Kanály RSS môžete čítať
pomocou služby Google Reader.
• Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [ ] →
Ďalšie → Hľadať na str.
• Ak chcete zobraziť podrobnosti webovej stránky, stlačte
[ ] → Ďalšie → Inf. str.
• Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným,
stlačte [ ] → Ďalšie → Zdieľať stránku.
• Ak chcete zobraziť históriu sťahovania, stlačte [ ] →
Ďalšie → Stiahnuté položky.
• Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [ ] →
Ďalšie → Nastavenia.
Web
75
››Vyhľadávanie informácií hlasom
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Internet.
2 Zvoľte pole adresy.
3 Zvoľte a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace
s kľúčovým slovom.
››Pridanie obľúbených webových stránok
do záložiek
Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku
pridať ručne. Pridanie záložky:
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Internet.
76 Web
2 Zvoľte → Záložky.
3 Zvoľte Pridať. Ak chcete do záložiek pridať stránku,
4
5
ktorú ste si prezerali, stlačte [ ] → Uložiť naposledy
zobrazenú stránku do záložiek.
Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
Zvoľte OK.
V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete
môcť použiť nasledujúce možnosti:
• Ak chcete otvoriť internetovú stránku, vyberte Otvoriť.
• Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvoľte
Otvoriť v novom okne.
• Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, vyberte Upraviť
záložku.
• Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku,
zvoľte Pridať odkaz na dom. obr.
• Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným,
zvoľte Zdieľať prepoj.
• Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvoľte
Kop. adr. odk.
• Ak chcete záložku vymazať, zvoľte Vymazať záložku.
• Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku
prehliadača, zvoľte Nastaviť ako domovskú stránku.
››Otvorenie viacerých stránok
Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.
1 Počas prezerania webovej stránky stlačte [
2
3
4
] → Nové
okno.
V novom okne otvorte ďalšiu webovú stránku.
Stlačte [ ] → Nové okno a otvorte viac internetových
stránok.
Ak chcete zobraziť momentálne aktívne okná, stlačte
[ ] → Okná a zvoľte webovú stránku, ktorú chcete
načítať.
››Pridanie adresy kanálu RSS
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Internet.
2 Prejdite na webovú stránku obsahujúcu kanál RSS.
3 Stlačte [ ] → Ďalšie → Pridať informačné kanály RSS.
4 Zvolením kanálu RSS otvorte službu Google Reader a
zobrazte stránku.
››Otváranie často navštevovaných stránok
alebo histórie stránok
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Internet.
2 Zvoľte
→ Najčastejšie navštevované alebo História.
Web
77
3 Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.
Zvolením ikony hviezdy vpravo môžete pridať webovú
stránku do zoznamu záložiek.
Layar
Aplikácia Layar vám pomocou fotoaparátu v zariadení
umožňuje prechádzať miesta a získavať aktuálne miestne
informácie a mapy a zdieľať ich s ostatnými.
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte Layar.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
78 Web
Mapy
Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej
určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá
alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto
oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi
počas používania funkcií GPS.
• Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte
vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:
–– medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach
metra alebo vo vnútri budov.
–– v škaredom počasí
–– okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo
elektromagnetických polí
››Aktivovanie služieb umiestnenia na
používanie s Google Maps
Ak chcete nájsť svoje umiestnenie a vyhľadávať na mape,
musíte si aktivovať miestne služby.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Umiestnenie a zabezpečenie.
2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné
nastavenia.
Voľba
Funkcia
Použiť
bezdrôtové
siete
Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie
pomocou WLAN a/alebo mobilných
sietí.
Nastavte ak chcete použiť GPS satelit
na objavenie vašej pozície. Môžete si
pozrieť umiestnenia v úrovni ulice.
Použiť
satelity GPS
Voľba
Funkcia
Použiť
asistenciu
pomocou
snímačov
Nastavte, ak chcete použiť snímače
na rozšírenie umiestnenia chodca,
keď je zablokovaný GPS signál. Medzi
odhadmi snímača a aktuálneho
umiestnenia môžu byť odchýlky.
››Hľadanie konkrétneho miesta
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
Maps.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
Stlačte [ ] → Search.
.
Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte
• Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
• Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením
alebo
.
• Ak chcete k mapám pridať vrstvy, vyberte →
možnosť.
Web
79
››Získanie trasy k určitému cieľu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
5
6
7
Maps.
Stlačte [ ] → Directions.
Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového
miesta.
Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo
→ Contacts alebo
ukázať polohu na mape, zvoľte
Point on map.
Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo
pešo) a zvoľte Go.
Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak
chcete).
Zvoľte Show on map.
Keď skončíte, stlačte [ ] → Clear Map.
80 Web
Zemepisná šírka
Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať
polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
3
4
Latitude.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
Stlačte [ ] → Add friends → Select from Contacts
alebo Add via email address.
Zvoľte priateľov, ktorých chcete pridať, alebo zadajte
e-mailovú adresu a zvoľte Add friends → Yes.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť
zdieľať polohu.
Stlačte [ ] → See map.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na
mape.
Miesta
Navigácia
Naučte sa vyhľadať miesto vo vašom okolí.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde
a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Places.
2 Vyberte kategóriu.
3
4
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa
týkajú kategórie.
Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť
podrobnosti.
.
Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte
Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte
.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Navigácia.
2 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných
spôsobov:
• Vysloviť názov cieľ a : Povedzte svoj cieľ trasy, ako
„Navigovať na cieľ trasy“.
• Zadať cieľ : Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej
klávesnice.
• Kontakty.: Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich
kontaktoch.
• Miesta označené hviezdičkou: Vyberte cieľ trasy zo
zoznamu miest označených hviezdičkou.
Web
81
3 Ak chcete použiť hlasové navádzanie, vyberte
4
Nainštalovať.
Ak chcete ukončiť navigáciu, stlačte [
navigáciu.
] → Opustiť
Google Search
Môžete vyhľadávať aplikácie na vašom zariadení a špecifické
údaje na internete.
››Sledovanie videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
YouTube.
2 Zvoľte video zo zoznamu najlepších videí.
3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
2
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
Google Search.
Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete
vyhľadať.
Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.
YouTube
Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
82 Web
1
Číslo
Funkcia
1
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním
posúvača.
2
Zmena kvality zobrazenia.
››Zdieľanie videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
YouTube.
2 Zvoľte video zo zoznamu najlepších videí.
3 Zvoľte More → Share → voľba zdieľania.
››Nahrávanie videí
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
5
YouTube.
Stlačte [ ] → Upload.
Zvoľte video zo svojho albumu a prejdite na krok 8.
Ak chcete vytvoriť a nahrať nové video, zvolením
zapnite fotoaparát a prepnite na videokameru.
Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby
ste ho držali na šírku.
Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
Zvolením spustite nahrávanie.
6 Zvolením nahrávanie zastavte.
7 Zvolením Uložiť uložte video, ktoré ste nahrali.
8 Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvoľte Sign
in.
9 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte Upload.
Denná porada
Naučte sa získavať aktuálne informácie o počasí, financiách,
novinkách a dennom rozvrhu.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Denný prehľad.
, ak chcete pridávať mestá, sklady alebo
udalosti.
Zvolením
aktualizujte informácie.
Informácie získate prechodom doľava alebo doprava.
Ak chcete vybrať informácie zobrazené na obrazovke,
stlačte [ ] → Nastavenia.
2 Vyberte
3
4
Web
83
Market
• Ak chcete spustiť Samsung Apps, otvorte v základnom
Z Android Market môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné
aplikácie.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Ak chcete spustiť widgety, poklepte a podržte prázdnu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Market.
2 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 33
Samsung Apps
Samsung Apps vám umožňuje jednoduché a ľahké
sťahovanie užitočných aplikácií do vášho zariadenia
a udržiavať ich aktualizované.
Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne
optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Môžete sa
tiež tešiť z aktualizácií stiahnutých aplikácií, vrátane tých,
ktoré vám boli dodané na začiatku. Preskúmajte úžasné
možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.
84 Web
režime zoznam aplikácií a vyberte Samsung Apps.
oblasť na pohotovostnej obrazovke a zo zoznamu vyberte
Widgety.
• Ak chcete spustiť stiahnuté aplikácie, otvorte v základnom
režime zoznam aplikácií a vyberte príslušnú aplikáciu.
• Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Ak chcete použiť službu Samsung Apps, zariadenie
musí byť pripojené k Internetu pomocou mobilného
pripojenia alebo Wi-Fi.
• Prístup k Internetu a sťahovanie aplikácií môže byť
dodatočne spoplatnené.
• Dodané aplikácie, widgety a aktualizácie sa môžu
líšiť, záleží od regionálneho alebo servisného
poskytovateľa.
Pripojenia
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu,
zachytenie alebo nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom
bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so
zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne
zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky,
môže byť prevádzkový dosah znížený.
• Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú
testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth
SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Bluetooth
Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s
krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo
10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.
Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť
zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo
vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj
keď je každé v inej miestnosti.
››Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia Bluetooth.
Zvolením Bluetooth zapnite Bluetooth.
Pripojenia
85
››Nájdenie iných zariadení Bluetooth
››Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť
2
3
2
3
a spárovanie s nimi
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia Bluetooth → Skenovať zariadenia.
Zvoľte zariadenie.
Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre
Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte OK.
Alebo, zvolením Prijať zosúlaďte kód PIN medzi vaším
zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN
alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá
dostupné služby.
Niektoré zariadenia, obzvlášť náhlavné súpravy a
súpravy handsfree do automobilu, majú pevný PIN pre
Bluetooth, napríklad 0000. V prípade nutnosti zadajte
pevný PIN.
86 Pripojenia
funkcie Bluetooth
v kalendári, poznámka alebo multimediálny súbor,
z príslušnej aplikácie alebo z priečinka Moje súbory.
Stlačte [ ] → Zdieľať alebo Odoslať cez → Bluetooth.
Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.
››Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie
Bluetooth
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia Bluetooth → Viditeľné.
Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia
Bluetooth počas 120 sekúnd.
2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte OK (ak
3
je to nutné).
Zvolením Prijať potvrďte, že chcete prijať dáta zo
zariadenia (ak je to nutné).
Prijaté dáta sa uložia do príslušnej aplikácie alebo priečinka
podľa ich typu. Napríklad, zvukový alebo hudobný klip
sa uloží do priečinka so zvukmi a kontakt do telefónneho
zoznamu.
Wi-Fi
Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace
s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej
bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE
802.11 b/g/n.
K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť
na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod
alebo bezdrôtové pripojenie.
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na použitie vo všetkých európskych krajinách:
Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez
obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku
nemôžu byť prevádzkované mimo budov.
››Aktivácia funkcie WLAN
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenia
siete Wi-Fi → Wi-Fi. Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a
zvoliť Wi-Fi.
Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí
vybíja batériu. Aby sa batériou šetrilo, zapínajte
funkciu WLAN iba v prípade potreby.
››Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej
sieti WLAN
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
Pripojenia 87
2 Zvoľte sieť v časti Siete Wi-Fi.
3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
4 Zvoľte Pripojiť.
››Pridanie siete WLAN ručne
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenia siete Wi-Fi → Pridať sieť Wi-Fi.
Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte
nastavenia zabezpečenia.
Zvoľte Uložiť.
AllShare
Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network
Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory
medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.
Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil
WLAN. ► str. 87
››Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie
multimediálnych súborov
Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k
multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné
aktivovať zdieľanie médií.
Niektoré súbory nebude možné prehrať na
zariadeniach DLNA.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
AllShare.
2 Zvoľte Nastavenia.
88 Pripojenia
3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:
Voľba
Funkcia
Názov
multimediálneho
servera
Zadanie názvu vášho zariadenie
predstavujúceho multimediálny
server.
Zapnutie zdieľania videí, obrázkov
alebo hudby s ostatnými
zariadeniami DLNA.
Voľba profilu pripojenia pre
pripojenia DLNA.
Nastavenie, či prijať odosielané
súbory z iných zariadení.
Zdieľať médiá
Sieť prístupových
bodov
Odoslať z iných
zariadení
››Prehrávanie súborov na inom zariadení
DLNA
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
AllShare.
2 Zvoľte Prehrať súbor z telefónu v inom prehrávači.
3 Zvoľte kategóriu médií → súbor.
4 Zvoľte Pridať do zoznamu skladieb.
5 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny
súbor. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.
Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte,
v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.
Pripojenia
89
››Prehrávanie ostatných súborov na
››Prehrávanie súborov z jedného zariadenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2 Zvoľte Prehrať súbor zo servera v telefóne.
2 Zvoľte Prehrať súbor zo servera v inom prehrávači cez
zariadení
AllShare.
Vaše zariadenie automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
3 Zvoľte zariadenie predstavujúce multimediálny server –
to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
4 Zvoľte kategóriu médií a súbor.
5 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.
na inom
AllShare.
3
4
5
6
90 Pripojenia
telefón.
Vaše zariadenie automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
Zvoľte zariadenie predstavujúce multimediálny server –
to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
Zvoľte kategóriu médií a súbor.
Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny
súbor.
Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.
Mobilný prístupový bod
Svoje zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový vstupný
bod pre počítače alebo iné zariadenia a pomocou funkcie
WLAN môžete zdieľať pripojenie mobilnej siete vášho
zariadenia.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Mobilný
prístupový bod.
Zvolením Mobilný prístupový bod aktivujte funkciu
mobilného prístupového bodu.
Vyberte Nastavenia mobilného prístupového bodu
a upravte funkciu mobilného prístupového bodu:
Voľba
Funkcia
SSID siete
Zabezpečenie
Pozrite si a upravte názov zariadenie,
ktoré bude zobrazené pre externé
zariadenia.
Pozrite si alebo upravte heslo siete,
aby ste predišli neoprávnenému
prístupu k sieti.
Voľba
Funkcia
Skryť moje
zariadenie
Zablokujte ostatné zariadenia, aby
lokalizovali vaše zariadenie.
4 Po skončení zvoľte Uložiť.
5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do
dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.
Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom
zariadení.
Zdieľanie USB pripojenia
Svoje zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový modem
pre počítače a zdieľať mobilné sieťové pripojenie vášho
zariadenia cez USB.
1 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom
voliteľným dátovým káblom.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Zdieľanie pripojenia.
Pripojenia
91
3 Vyberte Zdieľanie pripojenia USB a aktivujte funkciu
zdieľania USB pripojenia.
Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie
na vašom počítači.
Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte
zaškrtnutie políčka Zdieľanie pripojenia USB.
Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť,
záleží od operačného systému počítača.
Spojenia s počítačom
Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou
dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Po
pripojení zariadenia k počítaču budete môcť synchronizovať
súbory s aplikáciou Windows Media Player, prenášať dáta
do a z telefónu priamo, používať aplikáciu Samsung Kies, a
využívať zariadenie ako bezdrôtový modem pre počítač.
92 Pripojenia
››Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači
nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových
stránok spoločnosti Samsung (www.samsungmobile.com).
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenie USB → Samsung Kies.
Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora
a voliteľného dátového kábla k počítaču.
Spustite aplikáciu Samsung Kies a použite bezdrôtové
pripojenia alebo skopírujte dáta a súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu
Samsung Kies.
››Synchronizácia s aplikáciou Windows
Media Player
Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači
nainštalovaná.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
5
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenie USB → Prehrávač médií.
Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora
a voliteľného dátového kábla k počítaču s nainštalovanou
aplikáciou Windows Media Player.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli
synchronizovať hudobné súbory.
Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré
sa zobrazí (ak je to nutné).
6 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory
do synchronizačného zoznamu.
7 Spustite synchronizáciu.
››Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové
zariadenie
Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež
pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a
zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.
1 Vložte do prístroja pamäťovú kartu.
2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
3
4
5
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenie USB → Veľkokapacitné pamäťové
zariadenie.
Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora
a voliteľného dátového kábla k počítaču.
Ak je to odporúčané, vyberte Pripojiť ukladací priestor
USB → OK.
Pripojenia
93
6 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
7 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
8 Po dokončení vyberte Vypnúť.
Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite
na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows
a kliknete na voľbu pre bezpečné odstránenie
veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom
odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete
postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených
na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.
94 Pripojenia
Nástroje
Hodiny
Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so
svetovým časom. Môžete taktiež používať stopky a časovač.
››Nastavenie nového upozornenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hodiny → Upozornenie.
2 Zvoľte Vytvoriť upozornenie alebo stlačte [
3
4
]→
Vytvoriť.
Nastavte podrobnosti upozornenia.
Zvoľte Nastaviť ako denné informácie, aby sa Denný
prehľad aktivoval okamžite po vypnutí upozornenia.
Po skončení zvoľte Uložiť.
Ak ste nastavili Inteligentný budík, zariadenie prehrá
prirodzený zvuk a zobrazí obrazovku upozornenia,
pokým upozornenie neskončí.
››Vypnutie upozornenia
Keď zvoní upozornenie:
• Ak chcete zastaviť budík, uchopte a posunte v pravo
kým nedosiahnete okraj displeja.
• Ak chcete, aby sa budík opakoval po nastavenej dĺžke času,
potiahnite
a posunte vľavo kým nedosiahnete okraj
displeja.
››Odstránenie upozornenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hodiny → Upozornenie.
2 Stlačte [ ] → Odstrániť.
3 Zvoľte upozornenia, ktoré chcete odstrániť.
4 Zvoľte Odstrániť.
Nástroje
95
››Vytvorenie hodín so svetovým časom
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hodiny → Svet. čas.
2 Zvoľte Pridať mesto alebo stlačte [ ] → Pridať.
3 Zadajte názov mesta alebo zvoľte mesto zo zoznamu.
4
Ak chcete zvoliť mesto v zobrazení mapy sveta,
zvolením .
Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.
Ak chcete na hodinách aplikovať letný čas, poklepte
a podržte hodiny a vyberte Nastavenia letného času.
››Používanie stopiek
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
Hodiny → Stopky.
Zvolením Spustiť spustite stopky.
96 Nástroje
3 Zvolením Okruh zaznamenajte medzičasy.
4 Po skončení zvoľte Stop.
5 Zvolením Vynulovať vymažte zaznamenané časy.
››Používanie časovača
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hodiny → Časovač.
2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3 Zvolením Štart spustite odpočítavanie.
4
Zatiaľ čo časovač na pozadí odpočítava, môžete používať
iné funkcie. Stlačte tlačidlo Domov alebo [ ] a otvorte
ďalšiu aplikáciu.
Keď vyprší čas uchopte
vpravo kým nedosiahne
bodku.
Kalkulačka
Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom
zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.
››Vykonanie výpočtu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
Kalkulačka.
Základné matematické operácie môžete vykonávať
pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu
kalkulačky.
Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku a
mohli použiť vedeckú kalkulačku. Ak ste deaktivovali
automatické prepínanie orientácie, stlačte [ ] →
Vedecká kalkulačka.
››Zobrazenie histórie výpočtov
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Kalkulačka.
2 Vykonajte výpočet.
3 Zvolením zatvorte klávesnicu kalkulačky.
Zobrazí sa história výpočtov.
4 Ak chcete históriu vymazať, stlačte [
históriu.
] → Vymazať
Moje súbory
Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky,
videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené
na pamäťovej karte.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Moje súbory.
2 Zvoľte priečinok → súbor.
Nástroje
97
V ľubovoľnom priečinku stlačte [ ], čím sa zobrazia
nasledujúce voľby:
• Ak chcete odoslať súbor ostatným v multimediálnej správe,
e-maile alebo cez Bluetooth, zvoľte Zdieľať.
• Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvoľte Vytvoriť
priečinok.
• Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvoľte
Odstrániť.
• Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte Zobr. podľa.
• Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvoľte Zoradiť
podľa.
• Ak chcete používať ďalšie možnosti, napríklad presúvanie,
kopírovanie alebo premenovanie, zvoľte Ďalšie.
Správca úloh
So správcom úloh si môžete pozrieť aktuálne spustené
aplikácie, veľkosť aplikácie a informácie o pamäti
a monitorovať pamäť RAM.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
Správca úloh.
2 Použite nasledujúce voľby:
• Aktívne aplikácie: Zobrazí sa zoznam všetkých
aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
• Balík: Veľkosť aplikácie nainštalovanej vo vašom
zariadení.
• Správca pamäte RAM: Kontrola a spravovanie pamäte
RAM vášho zariadenia.
• Súhrn: Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho
zariadenia na pamäťovej karty.
• Pomoc: O predĺžení životnosti batérie si pozrite
pomocné informácie.
98 Nástroje
ThinkFree Office
Naučte sa zobrazovať a upravovať dokumenty na pamäťovej
karte vloženej v zariadení. Ak ste si zriadili konto na webovej
službe ThinkFree, môžete spravovať dokumenty online. Táto
aplikácia podporuje nasledujúce formáty súborov: doc, docx,
txt, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf (podrobnosti hľadajte na stránkach
product.thinkfree.com/mobile/android/market).
››Vytvorenie nového dokumentu
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
ThinkFree Office.
8 Po skončení úprav zvoľte ikonu uloženia na paneli
nástrojov alebo stlačte [
››Zobrazenie a úprava dokumentov
v zariadení
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
ThinkFree Office.
2 Zvoľte Moje dokumenty → dokument.
3 Zvoľte typ kódovania textu (ak je to nutné).
4 Zobrazte a upravte dokument podľa potreby.
• Ak chcete približovať alebo odďaľovať, použite
2 Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zvoľte Súhlasiť.
3 Zvolením Aktivovať teraz aktivujte aplikáciu ThinkFree
Office.
4 Zvoľte Moje dokumenty.
5 Stlačte [ ] → Nový → typ dokumentu.
6 Zadajte názov dokumentu a zvoľte OK.
7 Upravte obsahu dokumentu pomocou nástrojov v dolnej
časti obrazovky.
] → Súbor → Uložiť.
5
dvojprstovú transfokáciu. Dajte dva prsty na obrazovku
a pomaly ich dávajte k sebe, alebo od seba.
• Ak chcete otvoriť panel nástrojov a upraviť dokument
(súbor aplikácie word, excel alebo textový súbor),
stlačte [ ] → Upraviť.
• Ak chcete v dokumente vyhľadať text, stlačte [ ] →
Hľadať.
Po dokončení úprav dokument uložte.
Nástroje
99
››Správa dokumentov online
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
3
4
ThinkFree Office.
Zvoľte Online.
Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku
kontu a zvoľte Prihlásiť.
Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa
potreby.
Hlasová voľba
Naučte sa vytáčať čísla alebo otvárať aplikácie hlasom.
• Dostupnost tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovatela služieb.
• Zariadenie dokáže rozoznať iba príkazy v americkej
angličtine.
• Jazyky, ktoré je možné rozoznávať, sa môžu líšiť
v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
100 Nástroje
››Volanie kontaktu pomocou hlasového
vytáčania
Na čísla môžete volať priamo vyslovením mena kontaktu
alebo jeho čísla.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hlasová voľba.
2 Povedzte „Call“ alebo „Dial“ a potom meno alebo
telefónne číslo. Alebo taktiež môžete povedať „Redial“, ak
chcete vytočiť posledné volané číslo.
Zariadenie vytočí zvolené číslo.
››Otvorenie aplikácie
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Hlasová voľba.
2 Povedzte „Open“ a potom názov aplikácie.
Zariadenie otvorí príslušnú aplikáciu.
Hlasové hľadanie
Naučte sa vyhľadávať informácie na webe hlasom.
Dostupnost tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovatela služieb.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
2
Voice Search.
Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace
s kľúčovým slovom.
Napísať a doručiť
2 Zadajte text pomocou panela pre zadávanie textu.
3 Po skončení zvoľte jednu z volieb.
• Ak chcete text odoslať v textovej správe, zvoľte Odoslať
správu.
• Ak chcete text nahrať na webovú stránku komunít,
zvoľte Aktualizovať stav.
• Ak chcete text uložiť ako poznámku alebo udalosť
kalendára, zvoľte Uložiť.
4 Na základe vybranej voľby buď odošlite správu, prihláste
sa na stránku komunít a nahrajte text, alebo vytvorte
poznámku či udalosť kalendára.
Naučte sa zadávať text a odosielať ho v správe, nahrať na
webové stránky komunít alebo uložiť ako poznámku či
udalosť kalendára.
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Napísať a doručiť.
Nástroje
101
Nastavenia
• Sieťové oznámenie: Nastavenie zariadenia, aby upozornilo
na dostupnú otvorenú sieť.
• Pridať sieť Wi-Fi: Ručné pridanie prístupového bodu
Otvorenie menu Nastavenia
1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte
2
Nastavenia.
Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
Bezdrôtové pripojenie a sieť
V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových
sieťových pripojení.
WLAN.
››Mobilný prístupový bod
Aktivujte mobilnú funkciu AP, ak chcete zdieľať mobilné
sieťové pripojenie vášho zariadenia s počítačmi alebo inými
zariadenia pomocou funkcie WLAN. ► str. 91
››Nastavenia Bluetooth
• Bluetooth: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
► str. 85
››Letový režim
• Meno zariadenia: Nastavenie názvu Bluetooth vášho
Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete
využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.
• Viditeľné: Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné
››Nastavenia siete Wi-Fi
• Skenovať zariadenia: Hľadanie dostupných zariadení
• Wi-Fi: Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN.
► str. 87
102 Nastavenia
zariadenia.
zariadenia Bluetooth.
Bluetooth.
››Nastavenie USB
Aktivujte rôzne režimy USB pripojenia po pripojení vášho
zariadenia k počítaču. ► str. 92
››Zdieľanie pripojenia
Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte
pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom
pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenia
používa ako bezdrôtový modem pre počítač.
››Nastavenia VPN
Nastavenie a správa sietí VPN.
››Mobilné siete
• Použiť paketové dáta: Nastavenie povolenia dátových
sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
• Dátový roaming: Nastavenie pripojenia zariadenia k inej
sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská
sieť.
• Názvy prístupových bodov: Nastavenie názvov
prístupových bodov.
• Režim siete: Voľba pásma siete.
• Operátori sietí: Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba
siete pre roaming.
››Synchron.
Nastavenie synchronizačných profilov a synchronizácia
zariadenia s definovaným webovým serverom.
Nastavenie hovorov
Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.
››Všetky hovory
• Zobraziť moje číslo: Zobrazenie vášho telefónneho čísla
príjemcom (túto funkciu je možné použiť iba vtedy, keď je
vložená karta SIM/USIM).
• Automaticky odmietnuť: Zapnutie alebo vypnutie
automatického odmietnutia a zadanie zoznamu volajúcich,
ktorí sa majú automaticky odmietnuť.
Nastavenia
103
• Prijímanie hovoru: Nastavenie spôsobu prijatia hovorov –
stlačením ľubovoľného tlačidla alebo automaticky prijímať
hovory po určitom čase.
• Vytáčanie predvoľby: Aktivácia vytáčania s predvoľbou a
nastavenie čísel predvoľby.
• Odmietnuť hovor so správou: Voľba správy, ktorá sa
odošle volajúcemu pri odmietnutí hovoru.
• Tóny stavu hovoru: Aktivácia alebo deaktivácia tónu
spojenia hovoru, minútového oznámenia alebo ukončenia
hovoru.
• Vibrácia pri odchádzajúcom hovore: Nastavenie
vibrovania zariadenia keď druhá strana odpovie na hovor.
• Upozornenia počas hovoru: Aktivácia alebo deaktivácia
upozornení počas hovoru.
››Hlasový hovor
• Presmerovanie hovorov: Presmerovanie prichádzajúcich
hovorov na iné telefónne číslo.
• Blokovanie hovorov: Blokovanie prichádzajúcich alebo
odchádzajúcich hovorov.
104 Nastavenia
• Čakajúci hovor: Aktivácia služby čakajúceho hovoru, kedy
môžete počas hovoru prijať ďalší prichádzajúci hovor.
• Automatické znovuvytáčanie: Aktivácia automatického
opakovaného vytočenia hovoru, ktorý nebol spojený alebo
bol prerušený.
››Čísla pevnej voľby
• Povoliť pevný telefónny zoznam: Aktivácia alebo
deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory
obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou
SIM/USIM a reštartovať zariadenie.
• Zmeniť PIN2: Zmena kódu PIN2, ktorý sa používa ako
ochrana primárneho kódu PIN. Ak je karta SIM alebo USIM
zablokovaná, zmení sa táto ponuka na Odblokovať kód
PIN2.
• Pevný telefónny zoznam: Nastavenie zoznamu kontaktov
pre pevnú voľbu.
››Odkazová schránka
• Odkazová schránka: Voľba vášho poskytovateľa služieb
alebo nastavenie iného poskytovateľa hlasovej pošty.
• Odkazová schránka: Zadanie čísla pre prístup k hlasovej
pošte. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.
• Tichý režim: Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky
zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
• Vibrovať: Nastavenie vibrácií zariadenia ako upozornenia
na prichádzajúce hovory.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia,
hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu
a upozorňujúce tóny zvonenia.
• Zvonenie hlasového hovoru: Voľba zvonenia pre
prichádzajúce hlasové hovory.
• Zvonenie oznámenia: Voľba zvonenia upozorňujúceho
na udalosti, napríklad prichádzajúce správy, zmeškané
hovory alebo upozornenia.
• Zvukové tóny dotykov: Nastavenie zariadenia, aby pri
dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
• Zvukový výber: Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri
výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavte, aby sa ozval zvuk,
ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
• Vibračná odozva: Nastavenie vibrácie zariadenia, ak sa
dotknete tlačidiel.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračnej odozvy.
Displej
Zmena nastavení zobrazenia
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automaticky otáčat obrazovku: Nastavenie
automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení
zariadenia.
Nastavenia
105
• Animácia: Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní
okien.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie odmlky, než
zariadenie vypne podsvietenie displeja.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia úsporného režimu.
V úspornom režime zariadenie šetrí energiou úpravou
vyváženia bielej na displeji a úrovne jasu.
Umiestnenie a zabezpečenie
V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia
zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.
• Použiť bezdrôtové siete: Nastavenie používania
bezdrôtových sietí na zisťovanie pozície (ak to podporuje
príslušná aplikácia).
• Použiť satelity GPS: Aktivácia funkcie GPS pre zisťovanie
polohy (ak to podporuje príslušná aplikácia). Pomocou GPS
si môžete prezerať miesta na úrovni ulíc.
106 Nastavenia
• Použiť asistenciu pomocou snímačov: Nastavte, ak
chcete použiť snímače na rozšírenie umiestnenia chodca,
keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača
a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.
• Nast. zamknutie obrazovky: Nastavte bezpečnostný kód
uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto
možnosť sa zmení na Zmeniť zamkn. obrazovky.
-- Žiadne: Deaktivovanie uzamknutia obrazovky
-- Vzor: Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
-- PIN: Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
-- Heslo: Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie
obrazovky.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
-- Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia
funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia
vyžaduje zadanie kódu PIN.
-- Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN potrebného pre
prístup k údajom na karte SIM/USIM.
• Mobilný stopár: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie
mobilného stopára, ktorá pomáha lokalizovať vaše
zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne.
► str. 28
• Nastaviť mobilného stopára: Po aktivácii mobilného
stopára ( ► str. 28) môžete upraviť nasledujúce nastavenia.
V závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti sa
voľby nastavenia môžu líšiť.
-- Nastaviť príjemcu: Nastavenie príjemcov stopovacej
správy z vášho strateného zariadenia.
-- Konto Samsung: Nastavenie webového konta Samsung
na vzdialené ovládanie vášho strateného zariadenia.
-- Zmeniť heslo: Zmena hesla pre mobilného stopára.
-- Pomocník: Zobrazenie pomocníka k funkcii mobilný
stopár.
• Viditeľné heslá: Predvolene zariadenie z bezpečnostných
dôvodov zobrazuje vaše heslá ako ·. Ak chcete, môžete
nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
• Vyberte správcov zariadenia: Prezeranie administrátorov
nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať
administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy
k vášmu zariadeniu.
• Použiť bezpečné poverenia: Používaním certifikátov
a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
• Inštalovať šifrované certifikáty z karty SD: Inštalácia
šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.
• Nastaviť heslo: Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup
k povereniam.
• Vymazať ukladací priestor: Odstránenie všetkých
poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.
Nastavenia
107
Aplikácie
V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu
nainštalovaných aplikácií.
• Neznáme zdroje: Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie
z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete
môcť sťahovať aplikácie iba z Android Market.
• Spravovať aplikácie: Zobrazenie zoznamu aplikácií
nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich. Ak
chcete zobraziť aktuálne spustené aplikácie alebo aplikácie
tretích strán nainštalované dodatočne, stlačte [ ] →
Zoradiť podľa veľkosti.
• Spustené služby: Zobrazenie používaných služieb; po
otvorení ich môžete spravovať.
• Vývoj:
-- Ladenie zariadenia USB: Zvoľte, ak chcete pripojiť
zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla. Využíva
sa pri vývoji aplikácií.
-- Zostať v prebudenom stave: Nastavenie zariadenia, aby
pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
108 Nastavenia
-- Povoliť falošné umiestnenia: Umožnenie odosielania
údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca
umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji
aplikácií.
• Samsung Apps: Voľba sieťového pripojenia (Wi-Fi alebo
dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o
aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Kontá a synchronizácia
V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej
synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.
• Dátové pripojenie na pozadí: Zvoľte toto nastavenie
pre použitie funkciou automatickej synchronizácie.
Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez
otvárania aplikácií.
• Automatická synchronizácia: Zariadenie teraz bude
synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.
Súkromie
Hľadať
V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich
nastavení a dát.
• Zálohovať moje údaje: Zálohovanie nastavení zariadenia
zo servera Google.
• Automatické obnovenie: Nastavte zariadenie ak chcete
obnoviť údaje aplikácie, ktoré ste si zálohovali pri inštalácii
vášho zariadenia.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Vyresetovanie vašich
nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty
a vymazanie všetkých vašich údajov.
V tejto časti môžete meniť nastavenia služby Hľadať v Google.
• Google search:
-- Show web suggestions: Nastavenie zobrazovania
návrhov počas zadávania kľúčových slov.
-- Use My Location: Nastavenie zariadenie na používanie
aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby
Google.
-- Search history: Nastavenie zobrazovania histórie
vyhľadávania vášho konta Google.
-- Manage search history: Správa histórie vyhľadávania
vášho konta Google.
• Searchable items: Voľba typu položiek, ktoré chcete
zahrnúť do hľadania.
• Clear shortcuts: Zmazanie informácií z posledných
hľadaní.
Ukladanie na kartu SD a do telefónu
V tejto časti môžete zisťovať údaje o pamäťových kartách a
zariadení, a formátovať externú alebo internú pamäť.
Nastavenia
109
Miestne nastavenie a text
• Vibrácia pri stlač.: Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa
V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.
• Zapnúť rady: Aktivácia indikátora rýchleho pomocníka.
• Automat. medzery: Nastavenie automatického vkladania
››Vybrať miestne nastavenie
Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a
aplikácie.
››Vybrať vstupnú metódu
Zvoľte typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).
››Swype
• Jazyk: Voľba jazyka pre zadávanie textu.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste
mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť
na jeden z podporovaných jazykov.
• Predvídanie slov: Nastavenie predvídania slov podľa
písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
• Zvukové efekty: Zapnutie alebo vypnutie zvuku
klávesnice Swype.
110 Nastavenia
dotknete tlačidla.
medzier medzi slová.
• Aut. veľké písmená: Nastavenie automatickej zmeny
prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom
znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
• Ukázať kompletnú čiaru: Nastavenie dĺžky zobrazenia
stopy po ťahaní vášho prsta na klávesnici.
• Okno pre výber slov: Nastavenie frekvencie zobrazovania
zoznamu slov.
• Rýchlosť vs. presnosť: Nastavenie pomeru rýchlosti
a presnosti.
• Pomocník Swype: Zobrazenie pomocníka pre používanie
klávesnice Swype.
• Kurz: Pokyny, ako pomocou klávesnice Swype písať text
rýchlejšie.
• Verzia: Zobrazenie informácií o verzii.
››Klávesnica Samsung
• Typy klávesníc so zobrazením na výšku: Voľba
predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad
pomocou klávesnice QWERTY, tradičnej klávesnice alebo
ručným písaním na displej.
• Jazyky vstupu: Voľba jazyka pre zadávanie textu.
V niektorých jazykoch nemôžete zadávať text.Ak
chcete zadať text, mali by ste zmeniť jazyk písanie na
jeden z podporovaných jazykov.
• XT9: Po aktivácii režimu XT9 budete môcť zadávať text
pomocou režimu prediktívneho vkladania.
• Rozšírené nastavenia slovníka XT9: Aktivácia
pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického
dokončovania, opravovania alebo nahradzovania,
a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
• Posúvanie klávesnice: Aktivovanie alebo deaktivovanie
funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu.
Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava
alebo doprava v klávesnici.
• Automatické veľké písmená: Nastavenie automatickej
zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom
interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku
alebo výkričníku.
• Nastavenia rukopisu: Prispôsobte si čas rozpoznania
v režime ručného písania.
• Hlasový vstup: Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na
zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
• Automatická bodka: Nastavenie zariadenia na vloženie
obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
• Prehliadka: Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice
Samsung.
Hlasový vstup a výstup
Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na
rozprávanie.
››Nastavenia rozpoznávania hlasu
• Language: Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
Nastavenia
111
• SafeSearch: Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie
jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového
vyhľadávania.
• Block offensive words: Skrytie hrubých slov, ktoré
vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového
vyhľadávania.
• Show hints: Nastavte, ak chcete zobrazovať odporúčaný
termín alebo frázu pre funkciu hlasového vyhľadávania.
››Nastavenia prevodu textu na reč
• Vypočuť príklad: Počúvanie hovoreného textu ako
príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie
textu na rozprávanie.
• Jazdný režim: Tento režim aktivujte ak chcete nastaviť, aby
zariadenie verbálne upozorňovalo na prichádzajúce hovory
alebo správy, alebo podrobnosti o udalosti.
• Vždy použiť moje nastavenia: Zariadenie nastavte na
používanie nastavení, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách
skôr, ako východiskové nastavenia.
• Predvolený nástroj: Nastavenie syntézy, ktorá sa má
použiť pre hovorený text.
112 Nastavenia
• Inštalovať hlasové údaje: Stiahnutie a inštalácia hlasových
údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
• Rýchlosť reči: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
• Jazyk: Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
• Pico TTS: Výber jazyka pre funkciu prerozprávania textu.
Zjednodušenie ovládania
Zmena nastavení funkcií prístupu.
• Zjednodušenie ovládania: Aktivovanie aplikácie prístupu,
ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback,
ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú
odozvu.
• Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie, aby sa zariadenie
vyplo po stlačení [ ].
Dátum a čas
Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda,
ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.
• Automaticky: Automatická aktualizácia času pri cestovaní
do iných časových pásem.
• Nastaviť dátum: Ručné nastavenie dátumu.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového
pásma.
• Nastaviť čas: Ručné nastavenie času.
• Použiť 24-hodinový formát: Nastavenie zobrazenia času v
24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Voľba formátu dátumu.
O telefóne
V tejto časti si môžete zobraziť informácie o zariadení,
skontrolovať jeho stav a naučiť sa, ako ho používať.
Nastavenia
113
Riešenie problémov
Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho
používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného
z nasledujúcich kódov:
Kód
Heslo
PIN
Kód
PUK
Skúste problém vyriešiť takto:
Keď je aktívna funkcia zámku
zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste
pre zariadenie nastavili.
Pri prvom použití zariadenia, alebo keď
je nutné zadať kód PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM.
Túto funkciu môžete vypnúť pomocou
menu Uzamknúť kartu SIM.
114 Riešenie problémov
PIN2
Skúste problém vyriešiť takto:
Karta SIM/USIM je zablokovaná –
obvykle kvôli niekoľkonásobnému
zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte
zadať kód PUK, ktorý ste dostali od
poskytovateľa služieb.
Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré
vyžaduje kód PIN2, musíte zadať
kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM.
Bližšie informácie získate od svojho
poskytovateľa služieb.
Na zariadení sa zobrazuje „Služba je nedostupná“
alebo „Chyba siete“
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a
skúste to znovu.
• Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti
používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa
služieb.
Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne
Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby
Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten
nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:
• Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné
kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní
vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou
sa neodporúčajú.
• Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového
displeja čisté a suché.
• Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové
chyby.
• Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na
najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený,
odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.
Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho
činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo
ho resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a
podržte [ ] na 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky
reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov
od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam
aplikácií a zvoľte Nastavenia → Súkromie → Obnoviť údaje
od výrobcu → Resetovať telefón → Vymazať všetko.
Hovory sa prerušujú
Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné
miesto a skúste to znovu.
Odchádzajúce hovory sa nespájajú
• Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
• Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
Riešenie problémov
115
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili
blokovanie hovorov.
Prichádzajúce hovory sa nespájajú
• Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
• Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza
hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne
pripojené.
Kvalita zvuku je nízka
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a
skúste to znovu.
116 Riešenie problémov
Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí
• Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne
číslo.
• V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
• Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili
blokovanie hovorov.
Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie
bliká
Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej
používať, nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie
samo vypína
• Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté
kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť
znovu.
• Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu
zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne
predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).
Zariadenie je horúce na dotyk
Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy
Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na
spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho,
zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne
a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon
zariadenia.
Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa
kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel
nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete
použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené
slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové
stanice.
Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste
naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom.
Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť
nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko
Samsung.
Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové
správy
Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku
aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a
dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu
zobrazujú chybové správy, postupujte takto:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo
odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu
ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na
servisné stredisko Samsung.
Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú
chybové správy
Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom
zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri
otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové
správy, postupujte takto:
Riešenie problémov
117
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo
odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom
Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený
systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo
kľúč pre prehranie súboru.
• Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
• Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení,
ku ktorému sa chcete pripojiť.
• Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth
nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).
Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte
sa na servisné stredisko Samsung.
118 Riešenie problémov
Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie
nepodarí
• Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so
zariadením.
• Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a
aktuálne ovládače.
Bezpečnostné
opatrenia
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja,
pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.
Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo výbuchu
Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo
uvoľnené elektrické zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami
a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel
Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho
mokrými rukami
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla,
a chráňte ich pred nárazmi
Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené
výrobcom
Nepoužívajte prístroj počas búrky
Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou
(Li-Ion) batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom
autorizovanom servisnom stredisku.
Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte
opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo
pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne
zranenia alebo poškodenie prístroja.
• Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov
sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
Neskratujte nabíjačku alebo batériu
Bezpečnostné opatrenia
119
• Neklaďte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad
na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu
explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému
tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením
• Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu
a životnosť batérií či prístroja.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť
k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok
dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach
s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané
Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného
prístroja v určitých oblastiach.
120 Bezpečnostné opatrenia
Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení
Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Prístroj
môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora
• Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm
od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
• Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm
od kardiostimulátora.
• Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj
na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.
Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho
zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi
Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného
zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja,
ktorý vysiela rádiové signály.
Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom
informácií o možnom rušení rádiovými signálmi.
Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším
prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní
vášho audiofónu.
Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte
• Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
• Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi
a symbolmi.
• Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani
v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
• Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky
v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.
Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite
Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť
elektronické navigačné zariadenie lietadla.
V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by
mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového
vozidla.
Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových
signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate
od výrobcu príslušného zariadenia.
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami
a nariadeniami týkajúcimi sa používania
mobilných prístrojov pri vedení motorového
vozidla.
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak
je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S
ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom
a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:
• Používajte súpravu handsfree.
• Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú
napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo
času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
• Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať
mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá
v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
• Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte
počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď,
čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie
poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej
povinnosti – bezpečnej jazdy.
Bezpečnostné opatrenia
121
• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory,
keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať
hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas
jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a
v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to
odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte,
že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť
od premávky na ceste, ukončite ho.
• Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej
nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne
tiesňové číslo.
• Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc
ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej
nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte
na miestne tiesňové číslo.
• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú
službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené
vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú
signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či
odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové
číslo.
Riadna starostlivosť a používanie vášho
mobilného prístroja
Udržujte prístroj v suchu
• Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja
alebo elektronických obvodov.
• Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite
prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
• Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri
prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť
záruky výrobcu.
Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom
prostredí.
Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.
Prístroj neklaďte na šikmé plochy
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach.
Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C
• Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C
a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
122 Bezpečnostné opatrenia
• Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad
na prístrojovej doske automobilu).
• Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú
mince, kľúče alebo šperky.
Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred
nárazmi
• Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
• Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu
prestať fungovať.
• Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to
V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk
Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
spôsobiť požiar.
• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo
vybitie batérie.
• Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné
knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
• Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom
a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr,
horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob
• Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
• Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo
poškodenie zraku.
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť
batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu
nabiť.
• Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný
materiál schválený výrobcom
• Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja
alebo spôsobiť jeho poruchu.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní
príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou
Samsung.
Bezpečnostné opatrenia
123
Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
• Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
• Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.
V priebehu hovoru:
• Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
• Hovorte priamo do mikrofónu.
• Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru
alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.
• Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie,
ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne
zadávanie textu), a často odpočívajte.
Chráňte svoj sluch
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
• Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť
vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť
a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste
počuli konverzáciu alebo hudbu.
Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte
opatrní
Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.
Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť
• Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti
záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného
strediska Samsung.
• Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo
požiar.
Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky
Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti.
Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať
svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať
výrobok a kontaktujte svojho lekára.
Čistenie prístroja:
• Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
• Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
124 Bezpečnostné opatrenia
Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným
displejom.
Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje.
Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj
do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom
Prístroj používajte iba na stanovený účel
• Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými
Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných
Nedovoľte, aby prístroj používali deti
z iných zariadení.
predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo
ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja
možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých
oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.
Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne
Uistite sa, že ste si zálohovali dôležité údaje
• Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne
uchytené.
• Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže
pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové
zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu
prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným
osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť
práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom,
spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.
Bezpečnostné opatrenia
125
Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption
Rate – špecifická miera absorpcie)
Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii
na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením.
Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú
maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo
SAR) s hodnotou 2 W/kg.
Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota
SAR 0,575 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR
pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo
energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu.
Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj
obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej
smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení
(R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ
nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.
126 Bezpečnostné opatrenia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom
triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB
kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo
by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych
krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie
v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom.
V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú,
že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom
referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu
tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich
prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Vyhlásenie
Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám
a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo
inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované
výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby
nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo
poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte
výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb,
nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať,
kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať
od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.
"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI
VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA
AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI
ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ,
ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ
PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI,
NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI
PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE
Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK
OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V
PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."
Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť
Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k
dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami
pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá
kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť
Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie
alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto
zariadenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a
službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali
byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.
Bezpečnostné opatrenia
127
Register
AllShare 88
automatické odmietnutie 39
batéria
nabíjanie 11
vloženie 9
blokovanie hovorov 40
Bluetooth
aktivácia 85
nájdenie a spárovanie so
zariadeniami 86
odosielanie dát 86
príjem dát 86
čakajúci hovor 40
čas a dátum, nastavenie 25
časovač 96
128 Register
denná porada 83
diktafón 72
DLNA
pozri AllShare
dotykový displej
používanie 19
uzamknutie 21
e-mail
nastavenie kont 46
odoslanie 46
zobrazenie 47
FM rádio
počúvanie 64
uloženie staníc 65
fotoaparát
prispôsobenie fotoaparátu 54
prispôsobenie videokamery 57
vytváranie fotografií 49
vytváranie videí 55
fotografie
fotografovanie v režime Detekcia
úsmevu 52
kombinácia dvoch 53
vytváranie 49
vytváranie akčných snímok 54
vytváranie panoramatických 53
vytváranie podľa scény 51
vytváranie sérií 52
zobrazenie 59
galéria
formáty súborov 59
prehrávanie videí 60
prezeranie fotografií 59
zdieľanie súborov 60
Google mail 44
Google Maps 78
Google Search 82
Google Talk 47
hlasová pošta 43
hlasové hľadanie 101
hlasové hovory
používanie volieb 38
prijatie 37
uskutočnenie 36
hlasové poznámky
nahrávanie 72
prehrávanie 73
hlasové vytáčanie 100
hovory
blokovanie 40
čakajúci 40
konferenčné 38
medzinárodné čísla 37
odmietnutie 37
používanie slúchadiel 37
používanie volieb počas
hlasových 38
presmerovanie 40
prijatie 37
uskutočnenie 36
zobrazenie zmeškaných 39
jas, displej 26
jazyk 110
kalendár
vytváranie udalostí 70
zobrazenie udalostí 70
kalkulačka 97
karta SIM
uzamknutie 27
vloženie 9
karta USIM
uzamknutie 27
vloženie 9
kontakty
hľadanie 67
import a export 69
kopírovanie alebo presúvanie 69
nastavenie čísla rýchlej voľby 68
vytvorenie 67
Layar 78
Mobilný prístupový bod 91
mobilný stopár 28
multimediálne správy
odoslanie 42
zobrazenie 43
Napísať a doručiť 101
nastavenia
aplikácie 108
bezdrôtové pripojenie a sieť 102
Register
129
dátum a čas 113
displej 105
hľadať 109
kontá a synchronizácia 108
miestne nastavenie a text 110
nastavenie hovorov 103
o telefóne 113
súkromie 109
ukladanie na kartu SD a do
telefónu 109
umiestnenie a zabezpečenie 106
vstup a výstup hlasu 111
zjednodušenie ovládania 112
zvuk 105
obrazovka menu
organizácia aplikácií 24
prístup 23
pamäťová karta
formátovanie 15
vloženie 13
vybratie 14
130 Register
poznámky
vytvorenie 71
zobrazenie 72
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 61
pridanie súborov 61
vytváranie zoznamov skladieb 63
prehrávač videí 58, 60
presmerovanie hovorov 40
pripojenia
Bluetooth 85
DLNA 88
počítač 92
WLAN 87
prístupové kódy 114
režim letu 16
režim pevnej voľby 39
Samsung Kies 92
Služba ThinkFree Office 99
spojenia s počítačom
Samsung Kies 92
veľkokapacitné pamäťové
zariadenie 93
Windows Media Player 93
správca súborov 97
správca úloh 98
správy
nastavenie e-mailových kont 46
odosielanie multimediálnych 42
odosielanie textových 41
odoslanie e-mailovej 46
prístup k hlasovej pošte 43
stiahnuté položky
aplikácie 32
súbory 33
stopky 96
svetový čas 96
synchronizácia
s aplikáciou Windows Media
Player 93
s webovými kontami 33
telefónny zoznam
hľadanie kontaktov 67
vytváranie kontaktov 67
vytváranie skupín 69
vytvorenie vlastnej vizitky 68
textové poznámky 71
textové správy
odoslanie 41
zobrazenie 43
tichý režim 25
upozornenia
deaktivácia 95
vypnutie 95
vytvorenie 95
videá
prehrávanie 60
vytváranie 55
vybalenie 9
webový prehliadač
prehliadanie webových
stránok 74
pridávanie záložiek 76
Windows Media Player 93
WLAN
aktivácia 87
vyhľadanie a pripojenie k
sieťam 87
YouTube
nahrávanie videí 83
sledovanie videí 82
zadávanie textu 29
základná obrazovka
pridávanie panelov 23
pridávanie položiek 21
zámok PIN 27
zariadenie
ikony indikátora 18
nastavenia 102
panel skratiek 22
prispôsobenie 25
tlačidlá 17
usporiadanie 16
zapnutie alebo vypnutie 16
záznamy hovorov 41
Zdieľanie USB pripojenia 91
Register
131
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I5800
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami
a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost
E N 60950-1 : 2006
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAR
E N 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická E N 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
kompatibilita
E N 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio
E N 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie
boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými
základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne
popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom
nasledovných autorizovaných orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená tu:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.25
Joong-Hoon Choi / Manažér
(miesto a dátum vydania)
(meno a podpis oprávnenej osoby)
*To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne
číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste;
prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa
služieb.
Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync)
1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových
stránok Samsung (www.samsungmobile.com) a
nainštalujte si ju do počítača.
2. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť →
Nastavenie USB → Samsung Kies.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu
počítaču. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k
programu Kies. programu Kies.
www.samsungmobile.com
Slovak. 05/2011. Rev. 1.1
Download PDF

advertising