Samsung | GT-N7100 | Samsung GT-N7100 Používateľská príručka

GT-N7100
Používateľská príručka
www.samsung.com
Informácie o tejto príručke
Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom
štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom
tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.
• Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
• Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného
poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na
adrese www.samsung.com.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia,
používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať
dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej
tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
2
Informácie o tejto príručke
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Autorské práva
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
3
Informácie o tejto príručke
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
DivX , DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky
spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností
a sú použité na základe licencie.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO
®
DivX je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou
spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie s certifikáciou DivX Certified ktoré
prešlo dôkladným testovaním, aby sa potvrdilo, že prehráva videá vo formáte DivX. Ďalšie
informácie a softvérové nástroje slúžiace na konvertovanie súborov na videá vo formáte DivX
nájdete na lokalite www.divx.com.
®
INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
®
Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať filmy
zakúpené zo služby DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, vyhľadajte v
ponuke nastavenia zariadenia časť DivX VOD. Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete na
lokalite vod.divx.com.
®
®
Zariadenie s certifikáciou DivX Certified na prehrávanie videa vo formáte DivX do rozlíšenia HD
720p vrátane prémiového obsahu.
4
Obsah
Začíname
45
Pomocník
45
Ovládanie jednou rukou
45
Zadávanie textu
48
Pripojenie k sieti Wi-Fi
49
Nastavenie kont
50
Prenos súborov
51
Zabezpečenie zariadenia
53
Aktualizácia zariadenia
7
Popis zariadenia
8
Tlačidlá
9
Pero S Pen
9
Obsah balenia
10
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
13
Nabíjanie batérie
15
Vloženie pamäťovej karty
17
Zapnutie a vypnutie zariadenia
18
Držanie zariadenia
18
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Komunikácia
18
Nastavenie hlasitosti
54
Telefón
18
Prepnutie do tichého režimu
60
Kontakty
63
Správy
65
E-mail
67
Google Mail
68
Hangouts
68
Google+
69
Fotky
69
ChatON
Základy
19
Indikačné ikony
20
Používanie dotykového displeja
24
Pohyby na ovládanie zariadenia
30
Kontextová stránka
31
Aktivácia zobrazenia viacerých okien
32
Používanie pera S Pen
36
S Pen Bezdotykové zobrazovanie
Web a sieť
37
Upozornenie na chýbajúce pero
70
Internet
37
Rýchly príkaz
71
Chrome
37
Oznámenia
72
Bluetooth
39
Domovská obrazovka
73
Screen Mirroring
42
Uzamknutá obrazovka
74
Samsung Link
43
Obrazovka aplikácií
75
Group Play
44
Používanie aplikácií
77
NFC
78
S Beam
5
Obsah
Médiá
115 Moje súbory
116 Stiahnuté položky
79
Hudba
81
Fotoaparát
87
Galéria
91
Paper Artist
92
Video
93
YouTube
94
Rádio
Cestovanie a informácie o
polohe
95
Flipboard
118 Mapy
116 Samsung KNOX
117 Samsung Wallet
118 Earth
Obchody s aplikáciami a
médiami
Nastavenia
96
Obchod Play
119 Informácie o nastaveniach
97
Samsung Apps
119 Pripojenia
97
S Suggest
123 Moje zariadenie
98
Knihy Play
135 Kontá
98
Play Movies
136 Ďalšie
98
Hudba Play
139 Nastavenia Google
99
Hry Play
99
Kiosk Play
Riešenie problémov
Pomôcky
100 Poznámka S
103 Plánovač S
106 Dropbox
107 Cloud
108 Disk
108 Hodiny
110 Kalkulačka
111 Hlasový záznamník
113 S Voice
114 Google
115 Hlasové vyhľadávanie
6
Začíname
Popis zariadenia
Snímač
vzdialenosti/svetla
Indikačná LED
Predný fotoaparát
Slúchadlo
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Možnosti
Tlačidlo Späť
Mikrofón
Multifunkčný konektor
Mikrofón pre hlasitý
odposluch
Konektor pre slúchadlá
GPS anténa
Blesk
Zadný fotoaparát
Tlačidlo hlasitosti
Zadný kryt
Anténa NFC (na zadnom
kryte)
Reproduktor
Vnútorná anténa
Pero S Pen
7
Začíname
Mikrofón v hornej časti zariadenia je aktívny len pri používaní hlasitého odposluchu alebo
nahrávaní videí.
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Nepoužívajte ochranné prvky obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
Napájanie
Možnosti
Domov
• Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné
chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať,
stlačte a podržte toto tlačidlo 8-10 sekúnd.
• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po
vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu
uzamknutia.
• Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu
obrazovku.
• Ťuknutím a podržaním na domovskej obrazovke spustíte
vyhľadávanie Google.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy
použitých aplikácií.
• Dvojitým stlačením tlačidla spustíte aplikáciu S Voice.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
8
Začíname
Pero S Pen
Tlačidlo pera S Pen
Hrot pera S Pen
Názov
Funkcia
Hrot pera S Pen
• Umožňuje vykonávať základné operácie pera S Pen. (str. 20)
Tlačidlo pera S Pen
• Umožňuje vykonávať rozšírené operácie pera S Pen. (str. 32)
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Batéria
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené
používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo výlučne závisí od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
9
Začíname
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných
telefonických služieb, a pribalenú batériu.
So zariadením možno používať len karty microSIM.
1 Odstráňte zadný kryt.
Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
10
Začíname
3 Zatlačte kartu SIM alebo USIM do otvoru, až kým nezapadne na svoje miesto.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
4 Vložte batériu.
2
1
5 Znova nasaďte zadný kryt.
11
Začíname
Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vyberte batériu.
3 Zatlačte na kartu SIM alebo USIM tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
12
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho
pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí
správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
Nabíjanie pomocou nabíjačky
Menší koniec nabíjačky zapojte do multifunkčného konektora na zariadení a väčší koniec nabíjačky
zapojte do elektrickej zásuvky.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
13
Začíname
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Kontrola stavu nabitia batérie
Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce
ikony:
Nabíjanie
Úplne nabitá
14
Začíname
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Aktivujte režim šetrenia energie.
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s vaším zariadením.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú
kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT, exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku SD memory card sa zobrazí
adresár so súbormi na pamäťovej karte.
15
Začíname
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
4 Znova nasaďte zadný kryt.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ďalšie → Ukladací priestor → Odobrať
kartu SD.
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
16
Začíname
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Ďalšie →
Ukladací priestor → Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD → Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
dát uložených na karte. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát v dôsledku činnosti
používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú
napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny
zodpovedného personálu.
• Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom
ťuknite na položku Letový režim.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
17
Začíname
Držanie zariadenia
Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením
alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
Uzamknutie a odomknutie zariadenia
Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu.
Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia.
Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo pohnite
prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutej obrazovky v jej dolnej časti.
Nastavenie hlasitosti
Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť
zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.
Prepnutie do tichého režimu
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
• Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Stlmiť alebo Vibrovať.
• Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Zvuk alebo Vibrovať.
18
Základy
Indikačné ikony
Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie
používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
Synchronizované s webom
Pripojené k počítaču
Žiadna karta SIM alebo USIM
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
19
Základy
Ikona
Význam
Vybraté pero S Pen
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Používanie dotykového displeja
Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty alebo pero S Pen.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové body v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
20
Základy
Gestá prstami
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.
21
Základy
Potiahnutie
Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a
potiahnite ju na požadované miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
22
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
23
Základy
Pohyby na ovládanie zariadenia
Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.
Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na
domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Nastavenia → Moje zariadenie →
Pohyb a potom potiahnite posúvač Pohyb smerom doprava.
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Otočenie obrazovky
Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie,
displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.
Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku Otočenie obraz.
• Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Napríklad keď
zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.
24
Základy
Rýchly náhľad
Keď je obrazovka vypnutá, pohybom ruky nad senzorom zobrazíte oznámenia, zmeškané hovory,
nové správy, čas a dátum a ďalšie informácie.
Podržanie pri uchu
Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe,
priložte si zariadenie k uchu.
25
Základy
Zdvihnutie
Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte
zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete prejsť na začiatok zoznamu kontaktov alebo e-mailových správ, dvakrát ťuknite na
zariadenie.
26
Základy
Naklonenie
Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke,
podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu alebo dopredu.
Premiestnenie naklonením
Ťuknite na položku, podržte ju a potom nakloňte zariadenie doľava alebo doprava – položka sa
premiestni na ďalší panel na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií.
27
Základy
Prehľadávanie naklonením
Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na
obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.
Zatrasenie
• Zatrasením zariadenia spustíte vyhľadávanie zariadení Bluetooth.
• Zatrasením zariadenia môžete tiež aktualizovať zoznam e-mailov alebo informácií z aplikácií
Yahoo News, Yahoo Finance alebo AccuWeather.
Aktualizácie nebudú fungovať pre widgety na domovskej obrazovke.
28
Základy
Prevrátenie
Prevrátením zariadenia stlmíte zvonenie alebo pozastavíte prehrávanie médií.
Prechod rukou cez obrazovku
Prejdením rukou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka
Galéria → Screenshots. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
29
Základy
Zakrytie
Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.
Kontextová stránka
Táto funkcia umožňuje používať konkrétne aplikácie na základe vykonávaných činností. Stránky
súvisiace s vykonávanými krokmi sa zobrazujú v nasledujúcich situáciách:
• Po vytiahnutí pera S Pen z otvoru.
• Po pripojení náhlavnej súpravy alebo doku k zariadeniu.
• Počas roamingu.
30
Základy
Aktivácia zobrazenia viacerých okien
Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie.
• Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie zobrazenia viacerých okien.
• Pri spúšťaní aplikácií, ktoré obsahujú multimediálne súbory, ako napríklad hudbu alebo
videá, sa prehrá zvuk z oboch aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Ak chcete použiť funkciu zobrazenia viacerých okien, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Moje zariadenie → Zobrazenie a potom začiarknite políčko možnosti
Viac okien.
Používanie panela funkcie zobrazenia viacerých okien
Ak chcete zobraziť panel funkcie zobrazenia viacerých okien, ťuknite na položku
a podržte
ju. Na ľavej strane displeja sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien (Multi Window).
Vyberte jednu aplikáciu a potom presuňte druhú aplikáciu na nové miesto. Ak chcete deaktivovať
a podržte ju.
panel funkcie zobrazenia viacerých okien, znova ťuknite na položku
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Ťuknutím na rukoväť panelu môžete panel otvoriť alebo zatvoriť. Keď je otvorený panel funkcie
zobrazenia viacerých okien, ťuknite na rukoväť panela, podržte ju a jej potiahnutím k ľavému
alebo pravému okraju obrazovky panel presuňte. Ak chcete presunúť rukoväť panela, keď je panel
funkcie zobrazenia viacerých okien zatvorený, ťuknite na rukoväť panela, podržte ju a potiahnite
nahor alebo nadol.
31
Základy
Používanie aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien
Počas používania aplikácií v režime zobrazenia viacerých okien vyberte okno aplikácie, ťuknite na
kruh medzi oknami aplikácií a použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Otvorenie zoznamu naposledy použitých aplikácií vo vybratom okne.
• : Prepínanie medzi miestami aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien.
• : Maximalizovanie okna na celú obrazovku.
• : Zatvorenie aplikácie.
Vytvorenie spárovaného okna
Pomocou tejto funkcie môžete uložiť kombináciu aktuálne spustených aplikácií v režime
zobrazenia viacerých okien.
Na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien postupne ťuknite na položky
zadajte názov a potom ťuknite na položku OK.
→ Vytvoriť,
Používanie pera S Pen
Pribalené pero S Pen možno používať na jednoduchý výber položiek alebo vykonávanie funkcií.
Operácie vykonávané pomocou pera S Pen so stlačeným tlačidlom poskytujú ďalšie praktické
možnosti, ako je napríklad zachytenie obsahu obrazovky.
Ak chcete použiť pero S Pen, vytiahnite ho z otvoru.
Keď pero S Pen vytiahnete z otvoru, zariadenie to zistí a vykoná nasledujúce akcie:
• Zapne dotykový displej (ak je vypnutý).
• Spustí aplikáciu Poznámka S (počas hovoru).
• Otvorí stránku pera S Pen (z domovskej obrazovky).
32
Základy
• Hrot pera S Pen nie je vymeniteľný. Ak sa hrot otupí, kúpte si nové pero S Pen.
• Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti
Samsung. Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
• Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete pero S Pen držať čo najkolmejšie na
dotykovú obrazovku a nebudete ho používať naklonené pod ostrým uhlom.
• Tlačidlá Ponuka a Späť nemožno aktivovať pomocou pera S Pen.
Otvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo pera S Pen a nakreslením tvaru
obrazovky.
otvorte zoznam dostupných možností
Zrušenie naposledy vykonanej akcie
Stlačte tlačidlo pera S Pen a nakreslením tvaru
zrušte naposledy vykonanú akciu.
33
Základy
Zachytávanie snímok obrazovky
Stlačte tlačidlo S pera a podržte ho na obrazovke, až kým sa neozve kliknutie. Snímka obrazovky sa
uloží do priečinka Galéria → Screenshots.
Na snímku obrazovky možno kresliť alebo písať alebo ju možno orezať. Upravený obrázok sa uloží
do priečinka Galéria → IMG_edited.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Spustenie aplikácie Poznámka S
Stlačte tlačidlo pera S Pen a dvojitým ťuknutím na displej spustite aplikáciu Poznámka S.
34
Základy
Výber textu
Stlačte tlačidlo pera S Pen a potiahnutím pera doľava alebo doprava na texte vyberte požadovaný
text. Presúvaním pomedzi riadky môžete vybrať nežiaduci text. Ak chcete vybrať len požadovaný
text, presúvajte cez stred textu alebo presuňte ikony výberu textu.
Samsung UserManual
Spustenie nástroja Rýchly príkaz
Stlačte tlačidlo pera S Pen a potiahnutím pera S Pen smerom nahor na displeji spustite nástroj
Rýchly príkaz.
Na obrazovke nástroja Rýchly príkaz nakreslite príkaz gesta, čím sa spustí priradená aplikácia alebo
funkcia.
35
Základy
Výber a zachytenie obrázka
Stlačte tlačidlo pera S Pen a vyberte požadovanú oblasť tak, že okolo nej nakreslíte čiaru. Vybratá
oblasť sa uloží do priečinka Galéria → Screenshots. Z ikon, ktoré sa zobrazia v spodnej časti
obrazovky, vyberte aplikáciu, ktorá sa má použiť s vybratou oblasťou.
S Pen Bezdotykové zobrazovanie
Keď pero S Pen podržíte v blízkosti displeja, na obrazovke sa zobrazí ukazovateľ. Presunutím
ukazovateľa na súbory, predmety alebo možnosti zobrazíte ukážku obsahu alebo informácie v
oknách v popredí. Panely alebo zoznamy môžete posúvať tak, že ukazovateľ umiestnite na horný,
dolný, ľavý alebo pravý okraj obrazovky.
36
Základy
Upozornenie na chýbajúce pero
Ak je počas chôdze dotykový displej vypnutý a pero S Pen sa odpojí od zariadenia, v zariadení
sa zobrazí kontextová výstraha a zaznie zvuk. Ak chcete túto funkciu deaktivovať alebo znova
aktivovať, prejdite do nastavení pera S Pen.
Rýchly príkaz
Táto funkcia umožňuje uskutočniť hovor, odoslať správu alebo vyhľadať obsah nakreslením
príkazov gest na obrazovke. Stlačte tlačidlo pera S Pen a potiahnutím pera S Pen smerom nahor na
obrazovke spustite aplikáciu Rýchly príkaz.
Pridávanie príkazov gest
→ Pridať príkaz → Vyberte aplikáciu alebo Vybrať funkcie/nastavenia.
Ťuknite na položky
Vyberte aplikáciu alebo funkcie a potom vyberte → požadovanú možnosť. Nakreslite nový príkaz
gesta a ťuknite na položku Hotovo.
Používanie príkazov gest
Nakreslením príkazu gesta môžete spúšťať aplikácie alebo funkcie.
Ak chcete vykonávať konkrétnejšie úlohy, po nakreslení príkazu gesta nakreslite kľúčové slovo, ako
je napríklad meno alebo telefónne číslo. Ak napríklad nakreslíte zavináč (@), spustí sa aplikácia
E-mail. Ak za znak zavináča pridáte meno príjemcu, otvorí sa obrazovka na vytvorenie e-mailu,
pomocou ktorej môžete odoslať e-mail danému príjemcovi.
Oznámenia
V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú
zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel
oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte
ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti
obrazovky smerom nahor.
37
Základy
Na paneli oznámení sa zobrazujú aktuálne nastavenia zariadenia. Potiahnite nadol stavový riadok a
potom ťuknutím na položku
použite nasledujúce možnosti:
• Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
• GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
• Zvuk: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v tichom
režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
• Otočenie obraz.: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
• Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
• Mobilné dáta: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
• Viacero okien: Použitie funkcie zobrazenia viacerých okien.
• Pr. bod Wi-Fi: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
• Screen Mirroring: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky
telefónu na televízore.
• S Beam: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie S Beam.
• NFC: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie NFC.
• Synchron.: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
• Intel. zap.obr.: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
• Šetren. energie: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
• Režim blokov.: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude
zariadenie blokovať oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovať,
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zariadenie → Režim blokovania.
• Letový režim: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
• Režim hands-free: Aktivácia alebo deaktivácia režimu bez použitia rúk.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, ťuknite na
→ , a potom ťuknite na položku, podržte ju a následne ju potiahnite na iné miesto.
položku
38
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa
na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
Zmena režimu domovskej obrazovky
Domovská obrazovka má štandardný a jednoduchý režim. V jednoduchom režime môžete
jednoducho získať prístup k obľúbeným kontaktom, aplikáciám a nastaveniam pridaním odkazov
na domovskú obrazovku.
Ak chcete prepnúť na jednoduchý režim, na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Aplik. → Nastavenia → Moje zariadenie → Režim domovskej obrazovky → Jednoduchý
režim → Použiť.
Zmena usporiadania položiek
Pridanie ikony aplikácie
Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik., ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a
potom ju potiahnite na ukážku panela.
Pridanie položky
Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním widgetov alebo priečinkov.
Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte jednu z
nasledujúcich kategórií:
• Aplikácie a miniaplikácie: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku.
• Priečinok: Vytvorenie nového priečinka.
39
Základy
Premiestnenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný
panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Odstránenie položky
Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti
domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.
Zmena usporiadania panelov
Pridanie nového panela
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť stránku →
.
Premiestnenie panela
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto.
→ Upraviť stránku, podržte ukážku panela a potom ju
Odstránenie panela
→ Upraviť stránku, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a
Postupne ťuknite na položky
potom ju potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.
40
Základy
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.
→ Nastaviť tapetu → Domovská
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
obrazovka a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Fotky: Zobrazenie obrázkov v položke Fotky.
• Galéria: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov
stiahnutých z internetu.
• Tapety: Zobrazenie obrázkov tapiet.
• Živé tapety: Zobrazenie animovaných obrázkov.
Vyberte obrázok, podľa potreby zmeňte veľkosť rámu a potom ho nastavte ako tapetu.
Používanie widgetov
Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej
obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskú obrazovku.
• Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených
na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
• Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Pridanie widgetov na domovskú obrazovku
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplik. → Widgety. Prejdite doľava alebo
doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na domovskú
obrazovku. Umiestnite ho na požadované miesto, v prípade potreby zmeňte veľkosť potiahnutím
rámu a potom ťuknutím kdekoľvek na obrazovku uložte polohu widgetu.
41
Základy
Uzamknutá obrazovka
Uzamknutá obrazovka bráni zariadeniu vykonať nechcenú operáciu v čase, keď ho nepoužívate.
Na uzamknutú obrazovku sa dajú pridávať praktické widgety.
Pridávanie widgetov
Ak chcete widgety používať, keď je obrazovka zamknutá, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Moje zariadenie → Zamknutá obrazovka a potom začiarknite
políčko Viacero miniaplikácií.
Widgety nemožno používať na uzamknutej obrazovke v jednoduchom režime alebo v
prípade, že sú aktivované funkcie zabezpečenia.
Ťuknite na oblasť panela widgetov v hornej časti displeja. Prejdite doľava na poslednú stránku,
a vyberte widget, ktorý chcete pridať na uzamknutú obrazovku.
ťuknite na položku
Zmena usporiadania panelov
Premiestnenie panela
Posúvajte sa doľava alebo doprava v oblasti panela widgetov, ťuknite na ukážku panela, podržte ju
a potiahnite na nové miesto.
Odstránenie panela
Posúvajte sa doľava alebo doprava v oblasti panela widgetov, ťuknite na ukážku panela, podržte ju
a potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.
42
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke Aplikácie sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplik.
Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Zmena usporiadania aplikácií
Táto funkcia je dostupná len v prispôsobiteľnom zobrazení mriežky.
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Usporiadanie pomocou priečinkov
Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.
→ Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
Postupne ťuknite na položky
potiahnite na položku Vytvoriť priečinok. Zadajte názov priečinka a potom ťuknite na OK.
Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku Ulož uložte
usporiadanie.
Zmena usporiadania panelov
Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela,
podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.
Inštalácia aplikácií
Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad Samsung Apps.
Odinštalovanie aplikácií
Postupne ťuknite na položky
ktorú chcete odinštalovať.
→ Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií a vyberte aplikáciu,
Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
43
Základy
Zakázanie aplikácií
Ťuknite na položky
zakázať.
→ Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií a vyberte aplikáciu, ktorú chcete
Ak chcete aplikáciu povoliť, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie →
Správca aplikácií, posuňte sa na položku ZAKÁZANÉ, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na
položku Povoliť.
• Prevzaté aplikácie a niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením
nemožno zakázať.
• Keď použijete túto funkciu, zakázané aplikácie sa prestanú zobrazovať na obrazovke
aplikácií, zostanú však uložené v zariadení.
Používanie aplikácií
V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po
internetové aplikácie.
Otvorenie aplikácie
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná
aplikácia.
Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií
Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.
Ukončenie aplikácie
Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.
Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku
a ťuknutím na položku Ukon. vedľa
aplikácie ukončite požadovanú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite
na položku Ukončiť všetko. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov a potom ťuknúť na
položku .
44
Základy
Pomocník
Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie
alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Ťuknite na položku Pomocník na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.
Ak ste skryli automaticky otvárané tipy pomocníka a chcete ich obnoviť, ťuknite na položku
Zobraziť automaticky otvárané tipy pomocníka a potom začiarknutím vyberte položky.
Ovládanie jednou rukou
V prípade potreby môžete aktivovať režim ovládania zariadenia jednou rukou. V tomto režime sa
rozhrania aplikácií upravia tak, aby ich bolo možné jednoducho ovládať jednou rukou.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zariadenie →
Ovládanie jednou rukou. Začiarknutím vyberte aplikácie alebo funkcie, ktoré chcete používať v
tomto režime.
Zadávanie textu
Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena typu klávesnice
Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku Vybrať metódu
vstupu a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.
45
Základy
Používanie klávesnice Samsung
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Prechod na ďalší riadok.
Prepnutie na režimu rukopisu.
Zadanie medzery.
Zadávanie veľkých písmen
Pred zadaním znaku ťuknite na položku
tlačidlo dvakrát.
. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na
Zmena typu klávesnice
Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky a ťuknutím na položku
. Na
plávajúcej klávesnici ťuknite na položku
, podržte ju a presuňte plávajúcu klávesnicu na iné
miesto.
Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami
Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava
môžete meniť jazyky klávesnice.
46
Základy
Rukopis
Ťuknite na položku a potom prstom alebo S Perom napíšte slovo. Pri zadávaní znakov sa
zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Zadávanie textu hlasom
Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text,
ktorý ste povedali.
Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho
zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.
Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.
Kopírovanie a vkladanie
Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak
chcete text skopírovať, ťuknite na položku Kopírovať, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na
položku Vystrihnúť. Vybratý text sa skopíruje do schránky.
Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť,
podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
47
Základy
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. (str. 119)
Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi
Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku Wi-Fi zapnite alebo vypnite túto funkciu.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieťam Wi-Fi
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Wi-Fi a potom
potiahnite prepínač Wi-Fi smerom doprava.
V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo
a ťuknite na položku Pripojiť. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa
zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť
dostupná.
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na
položku Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte názov siete do poľa SSID siete, vyberte typ zabezpečenia,
zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku Pripojiť.
Zabudnúť na siete Wi-Fi
Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených
sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na
položku Zabudnúť.
48
Základy
Nastavenie kont
Aplikácie Google, ako napríklad Obchod Play, vyžadujú konto Google a obchod Samsung Apps
vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a
konto Samsung.
Pridanie kont
Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie
Google bez toho, ste boli prihlásení.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke
aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto → Google. Ak
sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku Nový, alebo ťuknite na položku Existujúci a podľa
pokynov na obrazovke dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré
kontá Google.
Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá, vyberte názov konta
v časti Moje kontá, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstrániť
konto.
49
Základy
Prenos súborov
Zvukové súbory, videosúbory, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do
počítača a naopak.
Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete stiahnuť z webovej
lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
Prepojenie s programom Windows Media Player
Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.
50
Základy
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Zabezpečenie zariadenia
Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim
osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri
každom odomykaní.
Nastavenie odomknutia tvárou
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zariadenie →
Zamknutá obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Odomknutie tvárou.
Umiestnite tvár do rámu a nechajte ju nasnímať. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý
sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou.
Nastavenie odomknutia tvárou a hlasom
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zariadenie →
Zamknutá obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Tvár a hlas.
Umiestnite tvár do rámu, nechajte ju nasnímať a potom nastavte hlasový príkaz. Potom nastavte
záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí
odomknúť tvárou ani hlasom.
51
Základy
Nastavenie vzoru
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zariadenie →
Zamknutá obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Vzor.
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
Nastavenie kódu PIN
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zariadenie →
Zamknutá obrazovka → Uzamknutie obrazovky → PIN.
Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.
Nastavenie hesla
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zariadenie →
Zamknutá obrazovka → Uzamknutie obrazovky → Heslo.
Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným
zadaním.
52
Základy
Odomknutie zariadenia
Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies
automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne.
Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe
pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie → Informácie o
zariadení → Aktualizácia softvéru → Aktualizovať teraz.
53
Komunikácia
Telefón
Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
Uskutočňovanie hovorov
Uskutočnenie hovoru
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Klávesnica: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku .
• Denníky: Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a
správ.
• Obľúbené: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
• Kontakty: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.
Čísla rýchlej voľby
Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete a podržíte príslušné číslo.
Návrhy čísel
Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a
uskutočnite hovor.
54
Komunikácia
Hľadanie kontaktov
Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú
adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na tlačidlo 0 a držte ho, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a
telefónne číslo a potom ťuknite na položku .
Počas hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Výber možností ekvalizéra počas hovoru.
• : Deaktivácia funkcie potlačenia šumu, ktorá odstraňuje šum na pozadí, aby vás druhá
strana lepšie počula.
• : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
• Podržať: Podržanie hovoru. Ťuknutím na Uvoľniť obnovíte podržaný hovor.
• Pr. hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Uk. hov.: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Reprod.: Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte
blízko uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Headset: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Prepnúť: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
• Zlúčiť: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať
ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je
aktívna služba konferenčného hovoru.
• → Kontakty: Otvorenie zoznamu kontaktov.
• → Poznámka: Zadanie poznámky.
• → Správa: Odoslanie správy.
• → Prenos: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku vás
odpojí z konverzácie.
• → Spravovať konferenčný hovor: Uskutočnenie súkromnej konverzácie s jedným
účastníkom počas konferenčného hovoru alebo odpojenie jedného účastníka z konferenčného
hovoru.
55
Komunikácia
Pridávanie kontaktov
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a
ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Odoslanie správy
Ťuknutím na položky
→ Odoslať správu odošlete správu na zobrazené číslo.
Zobrazenie denníkov hovorov
Ťuknutím na položku Denníky zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Ak chcete denník vyfiltrovať, postupne ťuknite na položky
možnosť.
→ Zobraziť a vyberte požadovanú
Číslo pevnej voľby
Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými
predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.
→ Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Čísla pevnej
Postupne ťuknite na položky
voľby → Povoliť pevnú voľbu a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo
USIM. Ťuknite na položku Pevný telefónny zoznam a pridajte čísla.
Blokovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad
zablokovať medzinárodné hovory.
→ Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Blokovanie
Postupne ťuknite na položky
hovorov, vyberte typ hovoru, vyberte možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.
56
Komunikácia
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa
prvý hovor podrží.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, postupne
→ Nastavenie hovorov → Nastavenie správ na odmietnutie hovorov.
ťuknite na položky
Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel
→ Nastavenie hovorov → Odmietnutie hovoru → Režim
Postupne ťuknite na položky
automatického odmietnutia → Autom. odmietané čísla a potom ťuknite na položku Zoznam
automatického odmietnutia. Ťuknite na položku Vytvoriť, zadajte číslo, priraďte kategóriu a
potom ťuknite na položku Uložiť.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení.
. Ak s chcete pozrieť zoznam
Čakajúci hovor
Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto
služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v
prípade videohovorov.
Ak chcete aktivovať túto službu, postupne ťuknite na položky
Ďalšie nastavenia → Čakajúci hovor.
→ Nastavenie hovorov →
Presmerovanie hovorov
Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.
→ Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia →
Postupne ťuknite na položky
Presmerovanie hovorov a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku
Povoliť.
57
Komunikácia
Videohovory
Uskutočnenie videohovoru
Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a ťuknutím na položku
videohovor.
uskutočnite
Počas videohovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Prep. fotoap.: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Uk. hov.: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• → Skryť: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
• → Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
• → Klávesnica: Otvorenie klávesnice.
• → Prepnúť na náhlavnú súpravu: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je
pripojená k zariadeniu.
• → Reproduktor je vypnutý: Deaktivovanie funkcie hlasitého odposluchu.
• → Animované emócie: Použitie emotikon na vašom obraze.
• → Zobrazenie motívu: Použitie dekoratívnych ikon na vašom obraze.
• → Zap. kreslené zobr.: Zmena režimu zobrazenia na zobrazenie podobné kreslenému
filmu.
• → Zapnúť duálny fotoaparát: Použitie prednej a zadnej kamery, aby druhá osoba mohla
vidieť vás a prostredie okolo vás.
Video telefonát v režime dvojitého kamery sa poskytuje až na 3 minúty. Po 3 minútach
zariadenie vypne zadný fotoaparát, aby sa dosiahol optimálny výkon.
58
Komunikácia
Ak ťuknete na obraz druhej strany a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Zachytiť obrázok: Zachytenie obrazu druhej strany.
• Nahrať video: Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.
Nahrávanie hovoru bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany je v mnohých
krajinách protizákonné.
Ak ťuknete na svoj obraz a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Prep. fotoap.: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
Zámena obrazov
Ak chcete zameniť obrazy, potiahnite obraz jedného z účastníkov na obraz druhého účastníka.
59
Komunikácia
Kontakty
Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších
informácií.
Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
Správa kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Vytvorenie kontaktu
Ťuknite na položku
a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
Úprava kontaktu
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku
.
Odstránenie kontaktu
Postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť.
Nastavenie čísla rýchlej voľby
→ Nastavenie rýchlej voľby, vyberte číslo rýchlej voľby a
Postupne ťuknite na položky
potom preň vyberte kontakt. Ak chcete číslo rýchlej voľby odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a
potom ťuknite na položku Odstrániť.
Vyhľadávanie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na pravej strane
zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
60
Komunikácia
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
Zobrazenie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Na základe predvoleného nastavenia sa v zariadení zobrazujú všetky kontakty zariadenia, na karte
SIM alebo USIM alebo v inom konte.
Postupne ťuknite na položky
sa zobrazia kontakty.
→ Kontakty na zobrazenie a potom vyberte miesto, z ktorého
Presunutie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Presunutie kontaktov na Google
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť kontá → Zlúčiť s kontom Google.
Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
.
Presunutie kontaktov do konta Samsung
Postupne ťuknite na položky
→ Zlúčiť kontá → Zlúčiť s kontom Samsung account.
Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Ťuknite na položku Kontakty.
Importovanie kontaktov
Ťuknite na položky
→ Import/export a potom vyberte možnosť importovania.
Exportovanie kontaktov
Ťuknite na položky
→ Import/export a potom vyberte možnosť exportovania.
61
.
Komunikácia
Zdieľanie kontaktov
→ Zdieľať vizitku cez, vyberte kontakty, ťuknite na položku
Postupne ťuknite na položky
Hotovo a vyberte spôsob zdieľania.
Obľúbené kontakty
Ťuknite na položku Obľúbené.
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Pridať do obľúbených: Pridanie kontaktov medzi obľúbené kontakty.
• Odstrániť z obľúbených: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
• Zobrazenie mriežky / Zobrazenie zoznamu: Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo
zoznamu.
Skupiny kontaktov
Ťuknite na položku Skupiny.
Pridanie kontaktov do skupiny
Vyberte skupinu a ťuknite na položku
na položku Hotovo.
. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite
Správa skupín
Ťuknite na položku
a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• Vytvoriť: Vytvorenie novej skupiny.
• Hľadať: Vyhľadávanie kontaktov.
• Zmeniť poradie: Ťuknite na položku
vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor
alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku Hotovo.
• Vymazať skupiny: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku Odstrániť.
Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny
→ Odoslať správu alebo Odoslať e-mail,
Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky
vyberte členov a potom ťuknite na položku Hotovo.
62
Komunikácia
Vizitka
Ťuknite na položku Kontakty.
Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.
Ťuknite na položku Nastaviť profil, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo,
e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku Uložiť. Ak ste pri nastavovaní
zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti JA a ťuknutím na položku
upravte informácie.
Postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať vizitku cez a vyberte spôsob zdieľania.
Správy
Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
Ak sa nachádzate v roamingu, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Odosielanie správ
Ťuknite na položku
, pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku
.
Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce postupy:
• Zadajte telefónne číslo.
• Ťuknite na položku
, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku Hotovo.
Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce postupy:
• Ťuknite na položku
a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
• Ak chcete vložiť emotikony, postupne ťuknite na položky
• Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky
63
→ Vložiť smajlika.
→ Pridať predmet.
Komunikácia
Odosielanie naplánovaných správ
→ Plánovanie. Nastavte čas a dátum a
Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky
potom ťuknite na položku Hotovo. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.
Počúvanie hlasových správ
Stlačte a podržte tlačidlo 1 na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.
64
Komunikácia
E-mail
Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto
služby Google Mail, ťuknite na položku Ďalší. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na
položku Manuálne nast. Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.
→ Nastavenia →
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
Pridať konto.
Odosielanie správ
Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku
obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku
Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Ťuknutím na položku
v spodnej časti
.
.
priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie,
ťuknite na položku →
.
Odosielanie naplánovaných správ
→ Naplánovaný e-mail. Začiarknite
Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky
možnosť Naplánovaný e-mail, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku Hotovo.
Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.
• Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je
sieť nestabilná, správa sa neodošle.
• Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť
nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie
neaktualizuje.
65
Komunikácia
Čítanie správ
Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne
načítať nové správy, ťuknite na položku
.
Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.
Pridanie tejto e-mailovej adresy
do zoznamu kontaktov.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Otvorenie príloh.
Preposlanie správy.
Odstránenie správy.
Odpovedanie všetkým príjemcom.
Prechod na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu správu.
Odpovedanie na správu.
Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku Uložiť prílohu uložíte.
66
Komunikácia
Google Mail
Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.
Ťuknite na položku Google Mail na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.
Odosielanie správ
V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku
potom ťuknite na položku .
, zadajte príjemcov, predmet a správu a
Ak chcete priložiť multimediálne súbory, ťuknite na položky
→ Pripojiť súbor.
Ak chcete pridať ďalších príjemcov, postupne ťuknite na položky
skrytú kópiu.
→ Pridať kópiu alebo
Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky
Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky
→ Uložiť koncept.
→ Zahodiť.
Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia.
Ak chcete odoslať svoje názory týkajúce sa vývoja aplikácie, postupne ťuknite na položky
Odoslať spätnú väzbu.
→
Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre službu Google Mail, postupne ťuknite na
→ Pomocník.
položky
Čítanie správ
Dlhodobé uchovanie správy.
Odstránenie správy.
Označenie správy ako neprečítanej.
Odpoveď všetkým príjemcom,
odoslanie správy ďalej iným
používateľom alebo tlač správy.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov.
Odpovedanie na správu.
Označenie správy ako
pripomenutie.
Zobrazenie ukážky prílohy.
67
Komunikácia
Menovky
Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa
zobrazia správy s označením Doručená pošta.
Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku
Ťuknutím na položku
→ Obnoviť.
zobrazíte správy s inými menovkami.
Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky
menovky a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.
→ Zmeniť
Hangouts
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s ostatnými.
Ťuknite na položku Hangouts na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z
výsledkov, a začnite konverzovať.
Google+
Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od
spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Google+ na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknutím na položku Všetky zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte
príspevky z vašich kruhov.
68
Komunikácia
Fotky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať obrázky alebo videá prostredníctvom služieb
sociálnej siete od spoločnosti Google.
Ťuknite na položku Fotky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:
• VŠETKY: Zobrazenie všetkých obrázkov alebo videí, ktoré boli nasnímané alebo prevzaté do
zariadenia.
• STRUČNÝ PREHĽAD: Zobrazenie obrázkov alebo videí zoskupených podľa dátumu alebo
albumu. Ťuknutím na položku sa zobrazia všetky obrázky alebo videá v skupine.
Potom vyberte obrázok alebo video.
Počas prezerania môžete použiť jednu z nasledujúcich ikon:
• : Úprava obrázka.
• : Zdieľanie obrázka alebo videa s inými používateľmi.
• : Odstránenie obrázka alebo videa.
ChatON
Táto aplikácia umožňuje konverzovať s iným zariadením. Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte
sa prihlásiť do svojho konta Samsung alebo overiť svoje telefónne číslo.
Ťuknite na položku ChatON na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries z konta
→
Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov. Prípadne ťuknite na položku
Nastavenia → Synchronizácia kontaktov → Synchronizácia kontaktov, aby ste manuálne
synchronizovali kontakty zo zariadenia.
Postupne ťuknite na položky
konverzáciu.
→ Začať diskusiu a vyberte si priateľa, s ktorým chcete začať
69
Web a sieť
Internet
Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.
Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zdieľať, uložiť alebo tlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, ťuknite na položku
vyberte požadovanú možnosť.
Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, postupne na položky
Vyberte vyhľadávací nástroj.
→ Nastavenia → Pokročilé →
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nové okno.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku
doprava a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.
, posúvajte stránky doľava alebo
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku
zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Záložky
Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky
Pridať záložku.
Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku
stránku.
70
→
a vyberte požadovanú
a
Web a sieť
História
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok,
postupne ťuknite na položky → História. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na
→ Vymazať históriu.
položky
Odkazy
Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite
naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.
Ak chcete zobraziť uložené odkazy, použite položku Stiahnuté položky. (str. 116)
Zdieľanie webových stránok
Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky
Zdieľať cez.
→
Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite
na položku Zdieľať cez.
Chrome
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.
Ťuknite na položku Chrome na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie webových stránok
Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.
Otvorenie novej stránky
Postupne ťuknite na položky
→ Nová karta.
Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku
71
→ a vyberte webovú stránku.
Web a sieť
Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu
→
Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku
jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.
, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte
Synchronizácia s inými zariadeniami
Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v
ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.
Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky
zariadenia. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.
Ak chcete zobraziť záložky, ťuknite na položku
→ Iné
.
Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pripojenia → Bluetooth a potom potiahnite prepínač Bluetooth smerom
doprava.
72
Web a sieť
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Bluetooth
→ Vyhľadať, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete
spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového
kľúča v oboch zariadeniach.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia
Galéria. Otvorte aplikáciu Galéria, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → Bluetooth
a vyberte jedno zo zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom
zariadení potom spustite prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka Download. Ak ste
prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.
Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré
podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s
veľkou šírkou pásma (HDCP), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Screen
Mirroring. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie
pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a
podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.
73
Web a sieť
Samsung Link
Pomocou tejto aplikácie môžete cez internet prehrávať obsah uložený na vzdialených zariadeniach
alebo službách s webovým ukladacím priestorom. Môžete prehrávať a odosielať multimediálne
súbory z vášho zariadenia do iného zariadenia alebo služby s webovým ukladacím priestorom.
Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať dve
alebo viaceré zariadenia. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia.
Ťuknite na položku Samsung Link na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Pri otváraní tejto aplikácie sa zobrazí všetok obsah z registrovaných zariadení a služieb s ukladacím
priestorom. Môžete ich prehľadávať a prehrávať. Ak chcete začať zdieľať súbory, posunutím
doľava alebo doprava vyberte kategóriu médií a potom vyberte súbor.
Odosielanie súborov
Súbory môžete odoslať do iných zariadení alebo ich odovzdať na službu webového ukladacieho
priestoru.
Ťuknutím na položku vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor a posunutím doľava
alebo doprava vyberte kategóriu médií. Potom ťuknite na položku , vyberte súbory a ťuknite na
položku
.
Zdieľanie súborov
Ťuknutím na položku vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor a posunutím doľava
alebo doprava vyberte kategóriu médií. Potom ťuknite na položku , vyberte súbory, ťuknite na
položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Prehrávanie súborov na vzdialenom zariadení
Ťuknutím na položku vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor a posunutím doľava
alebo doprava vyberte kategóriu médií. Potom ťuknite na položku , vyberte súbory, ťuknite na
položku
a vyberte zariadenie.
• Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od zariadení pripojených ako
Mediálne zariadenie (MTP).
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
74
Web a sieť
Správa obsahu v službe webového ukladacieho priestoru
Vyberte službu webového ukladacieho priestoru a zobrazte a spravujte súbory.
Ak chcete preniesť súbory medzi vaším zariadením a službou s webovým ukladacím priestorom,
ťuknite na položku , vyberte súbory a ťuknite na položku
.
Ak chcete zaregistrovať služby webového ukladacieho priestoru v zariadení, postupne ťuknite na
položky → Pridať miesto ukladania a potom vyberte službu webového ukladacieho priestoru.
Group Play
Táto aplikácia umožňuje zobraziť obsah na viacerých zariadeniach pomocou zdieľania obrazovky
zariadenia. Vytvorte reláciu aplikácie Group Play alebo sa k nej pripojte a potom zdieľajte obrázky
či dokumenty alebo počúvajte hudbu. Môžete tiež využiť hranie hier online.
Ťuknite na položku Group Play na obrazovke aplikácií.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Počas používania tejto aplikácie nie je možný prístup na internet prostredníctvom siete
Wi-Fi.
Pripojenie sa k relácii aplikácie
Group Play.
Vytvorenie relácie aplikácie
Group Play.
Nastavenie toho, či sa má alebo
nemá vyžadovať skupinové heslo.
75
Web a sieť
Vytvorenie skupiny pre aplikáciu Skupinového prehrávania
Keď vytvoríte reláciu aplikácie Group Play, ostatné zariadenia sa k nej môžu pripojiť a zobraziť
obrazovku vášho zariadenia.
Ak v relácii aplikácie Group Play použijete heslo, na ostatných zariadeniach je potrebné zadať
heslo, aby sa mohli k tejto relácii pripojiť. Ak chcete používať heslo, začiarknite položku Nastaviť
skup. heslo.
Ťuknite na položku Vytvorenie skupiny, nastavte heslo a používajte nasledujúce možnosti:
• Zdieľať hudbu: Pri zdieľaní hudby môžete pripojiť dve alebo viacero zariadení, a tak
dosiahnuť efekt priestorového zvuku.
• Zdieľať fotografie: Výber obrázkov na zdieľanie.
• Zdieľať dokumenty: Výber dokumentov na zdieľanie.
• Hranie hier a ďalšie: Hranie online hier s priateľmi.
Pripojenie sa k aplikácii Skupinového prehrávania
Pripojenie k relácii aplikácie Group Play vytvorenej iným zariadením.
• Ťuknite na položku Prip. ku skup., vyberte reláciu aplikácie Group Play, ku ktorej sa chcete
pripojiť, a v prípade potreby zadajte heslo pre danú skupinu. Vyberte kategóriu média a na
zariadení sa objaví obsah, ktorý je aktuálne zdieľaný.
• Aktivujte funkciu NFC a dotknite sa zadnej časti zariadenia smerom k zadnej časti zariadenia,
ktoré práve otvára reláciu. (str. 77)
Používanie ďalších funkcií v relácii aplikácie Group Play
Pri zdieľaní obsahu s inými zariadeniami môžete použiť nasledujúce možnosti:
• : Zmena nastavení reproduktora pre jednotlivé pripojené zariadenia.
• →
: Nastavenie hlasitosti.
• →
: Nastavenie zariadenia tak, aby sa všetky pripojené zariadenia používali ako
stereofónne reproduktory.
76
Web a sieť
• : Napíšte poznámku alebo kreslite na obrazovku. Všetci účastníci budú môcť vidieť, čo
vytvárate.
• : Zobrazenie všetkých zdieľaných obrázkov v mozaikovom rozložení. Táto funkcia je k
dispozícii, ak ste vybrali viac ako dva obrázky.
• /
: Výber viacerých obrázkov alebo dokumentov.
• : Zobrazenie účastníkov skupiny.
NFC
Zariadenie umožňuje načítavať značky technológie NFC (Near Field Communication), ktoré
obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto
funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Zadný kryt obsahuje vstavanú anténu NFC. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste
nepoškodili NFC anténu.
Ak je obrazovka uzamknutá, zariadenie nebude načítavať značky NFC ani prijímať údaje.
Ak chcete aktivovať funkciu NFC, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ Pripojenia → NFC. Potiahnite prepínač NFC smerom doprava.
Načítanie informácií zo značky NFC
Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti značky NFC. Zobrazia sa
informácie zo značky.
Nakupovanie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
Dajte oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti značky NFC.
77
Web a sieť
Odosielanie dát pomocou funkcie Android Beam
Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a
kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → NFC. Potiahnite
prepínač Android Beam smerom doprava.
Vyberte položku, nájdite na druhom zariadení umiestnenie antény NFC, dotknite sa anténou vášho
zariadenia antény druhého zariadenia a potom ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.
S Beam
Pomocou tejto funkcie môžete odosielať rôzne dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty.
Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami. Môžete
tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung nezodpovedá
za škody spôsobené v dôsledku nezákonného používania dát chránených autorskými
právami.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → S Beam.
Potiahnite prepínač S Beam smerom doprava.
Vyberte položku, nájdite na druhom zariadení umiestnenie antény NFC, dotknite sa anténou vášho
zariadenia antény druhého zariadenia a potom ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
78
Médiá
Hudba
Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Prehrávanie hudby
Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných zariadení na
prehranie súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie/Vypnutie náhodného
poradia.
Zmena režimu opakovania.
Skrytie obrazovky prehrávača
hudby.
Otvorenie zoznamu skladieb.
Opätovné spustenie aktuálne
prehrávanej skladby alebo
prechod na predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a podržaním
posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním posuniete
skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
79
Médiá
Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, ťuknite na položku
Nastavenia → Inteligentná hlasitosť.
→
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná hlasitosť, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako
úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili
sluch.
Inteligentná hlasitosť sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.
Nastavenie skladby ako zvonenie alebo tón budíka
Ak chcete nastaviť práve prehrávanú skladbu ako zvonenie alebo tón budíka, postupne ťuknite na
→ Nastaviť ako a vyberte požadovanú možnosť.
položky
Počúvanie skladby s ostatnými
Ak chcete aktuálne prehrávanú skladbu zdieľať s ostatnými, ťuknite na položky
Group Play.
→ Prehrať cez
Vytváranie zoznamov skladieb
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.
→ Vytvoriť
Ťuknite na položku Zoznamy skladieb a potom postupne ťuknite na položky
zoznam skladieb. Zadajte názov a ťuknite na položku OK. Ťuknite na položku Pridať hudbu,
vyberte skladby, ktoré sa majú pridať, a potom ťuknite na položku Hotovo.
Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky
→ Pridať do zoznamu skladieb.
Prehrávanie hudby podľa nálady
Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb
automaticky vytvára zariadenie. Aby ste mohli používať túto funkciu, nastavte zobrazenie ponuky
Music square, aby sa zobrazovala v hornej časti hudobnej knižnice, ťuknutím na položku
→ Nastavenia → Hudobné menu → Hudobný blok → Hotovo. Po pridaní novej skladby
→ Aktualizácia knižnice.
postupne ťuknite na položky Hudobný blok →
Ťuknite na položku Hudobný blok a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek
potiahnutím prstom.
80
Médiá
Fotoaparát
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.
Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou funkcie
Galéria. (str. 87)
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií. Alebo z uzamknutej obrazovky potiahnite
kdekoľvek na obrazovku ikonu
.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie
Snímanie fotografie
Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt
zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku
nasnímajte fotografiu. Ak
chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na položku
a podržte ju.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/kamerou.
Označuje používaný
ukladací priestor.
Prepnutie medzi
režimom
fotografovania a
režimom nahrávania
videa.
Zmena nastavenia
blesku.
Zmena režimu
fotografovania.
Výber medzi rôznymi
dostupnými efektmi.
Zobrazenie fotografií
pomocou aplikácie
Galéria.
Zmena nastavení
fotoaparátu/kamery.
81
Médiá
Režim scény
Vďaka preddefinovaným nastaveniam môžete jednoduchšie fotografovať.
Postupne ťuknite na položky
→ Scénický mód.
• Na výšku: Toto nastavenie použite na fotografovanie ľudí.
• Na šírku: Toto nastavenie použite na fotografovanie modrej oblohy a krajiny v živších farbách.
• Šport: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• Oslava/interiér: Toto nastavenie použite na fotografovanie v interiéri s dobrým osvetlením.
• Pláž/Sneh: Toto nastavenie použite na fotografovanie v exteriéri s dobrým osvetlením alebo
jasným slnečným svetlom.
• Západ slnka: Toto nastavenie použite na dosiahnutie jasnejších farieb a ostrejšieho kontrastu.
• Súmrak: Toto nastavenie použite na dosiahnutie veľmi jemných farieb.
• Jesenné farby: Toto nastavenie použite na fotografovanie scén s pozadím sfarbeným
dočervena.
• Text: Toto nastavenie použite na fotografovanie kníh alebo plagátov.
• Svetlo sviečky: Toto nastavenie použite na fotografovanie jasných zdrojov svetla s tmavým
pozadím.
• Ohňostroj: Toto nastavenie použite na fotografovanie scény s vysokým kontrastom.
• Podsviet.: Toto nastavenie použite na fotografovanie objektov, za ktorými je jasné svetlo.
• Noc: Toto nastavenie použite pri fotografovaní v tmavších podmienkach.
Režim snímania
K dispozícii je viacero fotografických režimov.
Postupne ťuknite na položky
→ Režim fotografovania.
• Jedna snímka: Nasnímanie jednej fotografie.
• Najlepšia fotografia: Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.
• Najlepšia tvár: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz,
kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný záber.
Ťuknutím na položku
nasnímajte viacero fotografií. Ak chcete získať najlepší záber, držte
fotoaparát pevne a počas snímania sa nehýbte. Po otvorení Galéria ťuknite na žltý rámček
každej tváre a vyberte najlepšiu pózu objektu. Po výbere pózy každej osoby ťuknutím na
položku Uložiť spojte zábery do jednej fotografie a uložte ju.
82
Médiá
• Ozvučená snímka: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.
Ťuknutím na položku
niekoľko sekúnd zvuku.
vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie
Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.
• Detekcia tváre: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich
fotografovaní.
• Panoráma: Nasnímanie fotografie spojením viacerých fotografií.
• Zdieľať záber: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie
Wi-Fi Direct.
• HDR: Túto funkciu použite na vytvorenie fotografie so zlepšeným kontrastom. Uloží sa
originálna aj upravená fotografia.
• Zdieľ. fotogr. priateľa: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby označenej na
fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe. Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od
uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.
• Krása: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších záberov.
• Detek. úsmevu: Vytvorenie fotografie tak, že fotoaparát čaká na to, kým sa fotografovaná
osoba usmeje.
• Slabé osvetlenie: Vytvorenie skupiny fotografií a ich skombinovanie do jednej na dosiahnutie
vyššej kvality fotografie.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.
Postupne ťuknite na položky
→ Režim fotografovania → Panoráma.
Ťuknite na položku
a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa dva vodiace
rámy panorámy zarovnajú, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie.
Ak chcete prestať fotografovať, znova ťuknite na položku
.
Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.
83
Médiá
Nahrávanie videí
Nahratie videa
Prepnite ovládací prvok na prepnutie medzi režimom fotografovania a režimom nahrávania videa
na ikonu kamery a ťuknutím na položku
spustite nahrávanie videa. Ak chcete nahrávanie
pozastaviť, ťuknite na položku
. Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .
Počas nahrávania môžete vykonať nasledujúce kroky:
• Ak chcete zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má zaostriť. Ak chcete zaostriť na
stred obrazovky, ťuknite na položku .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
Režim nahrávania
Režim nahrávania zmeníte ťuknite na položku
.
• Normálne: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
• MMS limit: Tento režim použite pre nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie videa
prostredníctvom správy.
• Spomalený pohyb: Tento režim použite na nahrávanie videa pohybujúceho sa objektu.
Zariadenie bude video prehrávať spomalene.
• Rýchly pohyb: Tento režim použite na nahrávanie videa pohybujúceho sa objektu. Zariadenie
bude video prehrávať zrýchlene.
84
Médiá
Približovanie a vzďaľovanie (zoom)
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas
nahrávania videa.
Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu/kamery, ťuknite na položku . Niektoré z
nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné
možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
• Upraviť odkazy: Zmena usporiadania odkazov tak, aby sa zobrazovali často používané
možnosti.
• Použiť tl. hlasitosti ako: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie
funkcií spúšte alebo zoomu.
• Sériové snímanie: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
• Značka GPS: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
85
Médiá
• Autoportrét: Vytvorenie fotografie samého seba.
• Nahrávanie samého seba: Nahrávanie videa samého seba.
• Blesk: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• Režim fotografovania: Zmena režimu fotografovania.
• Režim nahrávania: Zmena režimu nahrávania.
• Efekty: Výber medzi rôznymi dostupnými fotografickými efektmi.
• Scénický mód: Zmena režimu scény.
• Hodnota expozície: Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery.
Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
• Režim zaostrov.: Výber režimu zaostrovania. Aut. zaos. ovláda fotoaparát. Makro je určené
pre objekty, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko.
• Časovač: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• Rozlíšenie: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie.
Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Meranie: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. S vyvážením
na stred meranie svetla na pozadí v strede scény. Bodové meranie svetla na konkrétnom
mieste. Maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• Automatický kontrast: Nastavenie fotoaparátu na používanie automatického kontrastu.
Funkcia automatického kontrastu definuje úrovne kontrastu bez manuálneho výberu
nastavenia.
• Vodiace čiary: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Automaticky zdieľať záber: Nastavenie na automatickú aktiváciu funkcie Wi-Fi Direct a
prepnutie na režim zdieľania záberov, keď sa dotknete zadnou časťou zariadenia iného
zariadenia s podporou funkcie NFC a ťuknete na displej svojho zariadenia.
• Stab. obrazu: Aktivácia alebo deaktivácia stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha
zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
86
Médiá
• Kontextový názov súboru: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
• Hlasové ovládanie: Aktivácia alebo deaktivácia hlasového ovládania pri fotení.
• Uložiť ako prevrátené: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej
scény.
• Kvalita obrázka: Fotografie s vyššou kvalitou vyžadujú viac ukladacieho priestoru.
• Kvalita videa: Nastavenie úrovne kvality videí.
• Úložisko: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Odkazy
Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam
fotoaparátu/kamery.
Postupne ťuknite na položky
→ Upraviť odkazy.
Ťuknite a podržte ikonu a presuňte ju do priestoru na ľavej strane obrazovky. Ostatné ikony v
zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.
Galéria
Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.
Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie obrázkov
Otvorením položky Galéria sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia
E-mail, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok Download, do ktorého sa daný obrázok
preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok Screenshots.
Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na
celej obrazovke.
Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.
87
Médiá
Približovanie a vzďaľovanie (zoom)
Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
• Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok
vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu
Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Moje zariadenie → Pohyb,
potiahnite prepínač Pohyb doprava a potom zapnite prepínač každej funkcie.
Ak nechcete používať funkciu pohybu, vypnite prepínač tejto funkcie.
Ak chcete nastaviť citlivosť jednotlivých funkcií pohybu, ťuknite na položku Rozšírené nastavenia
a potom použite nastaviteľný posúvač.
Prehrávanie videí
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
na položku .
. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite
Strihanie segmentov videa
Vyberte video a potom ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného
východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte
video.
Úprava obrázkov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
a použite nasledujúce možnosti:
• Obľúbené: Pridanie obrázka do zoznamu obľúbených položiek.
• Prezentácia: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
• Fotografický rámček: Pridanie rámu alebo poznámky k obrázku. Upravený obrázok sa uloží
do priečinka Photo frame.
• Fotografická poznámka: Napísanie poznámky na zadnú stranu obrázka. Ak chcete
poznámku upraviť, ťuknite na položku .
• Kopírovať do schránky: Skopírovanie obrázka do schránky.
88
Médiá
• Tlač: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so
zariadením kompatibilné.
• Premenovať: Premenovanie súboru.
• Zdieľanie fotografií priateľa: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
• Otočiť doľava: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
• Otočiť doprava: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
• Orezať: Orezanie a uloženie obrázka v modrom ráme zmenou jeho veľkosti.
• Nastaviť ako: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazenie podrobností o obrázku.
• Nastavenia: Zmena nastavení aplikácie Galéria.
Úprava záberov
Pri zobrazení obrázka ťuknite na položky
→ Editor fotografií alebo Paper Artist.
Obľúbené obrázky
Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky
zoznamu obľúbených.
→ Obľúbené obrázok pridajte do
Odstraňovanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
→ Vybrať položku, začiarknutím vyberte
• V priečinku postupne ťuknite na položky
obrázky a ťuknite na položku .
• Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku
.
Zdieľanie obrázkov
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• V priečinku postupne ťuknite na položky
→ Vybrať položku, začiarknutím vyberte
obrázky a ťuknutím na položku odošlite obrázky iným ľuďom.
• Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí,
pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .
89
Médiá
Nastavenie tapety
Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne
→ Nastaviť ako.
ťuknite na položky
Označovanie tvárí
→ Nastavenia a potom začiarknite políčko Tvárová značka.
Postupne ťuknite na položky
Okolo rozpoznanej tváre sa na obrázku zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku Pridať
meno a potom vyberte alebo pridajte kontakt.
Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je
napríklad uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy.
Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu
tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.
Používanie funkcie Kontextový názov
→ Nastavenia → Kontextový názov a potom potiahnite
Postupne ťuknite na položky
prepínač Kontextový názov doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová značka
(počasie, miesto, dátum a meno osoby).
Usporiadanie pomocou priečinkov
Vytvorenie priečinka na usporiadanie obrázkov alebo videí uložených v zariadení. Súbory môžete
kopírovať alebo premiestňovať z jedného priečinka do druhého.
Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na
položku OK a začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybratý obrázok alebo video,
podržte ho a potiahnite do nového priečinka a potom ťuknite na položku Hotovo. Ťuknite na
položku Kopír., ak chcete kopírovať, alebo ťuknite na položku Presunúť, ak chcete vykonať
premiestnenie.
90
Médiá
Paper Artist
Táto aplikácia umožňuje, aby obrázky vyzerali ako ilustrácie so zábavnými efektmi a orámovaním.
Ťuknite na položku Paper Artist na obrazovke aplikácií.
Upravte obrázok pomocou umeleckých nástrojov. Upravený obrázok sa uloží do priečinka Galéria
→ Paper Pictures.
Výber existujúceho obrázka.
Zdieľanie obrázka.
Nasnímanie fotografie.
Uloženie obrázka.
Použitie rámov na obrázok.
Zmena hrúbky štetca.
Zmena veľkosti gumy.
Zmena hrúbky pera.
Použitie efektov na obrázok.
91
Médiá
Video
Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu obrazovky
zariadenia. Pri každom uzamknutí obrazovky počas prehrávania obsahu DivX Video-OnDemand sa vám zníži počet vypožičaní o jedno.
Prehrávanie videí
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu
ťahaním posúvača.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Zmena pomeru strán.
Zmena na režim
prehrávanie v okne.
Opätovné spustenie
aktuálneho videa
alebo prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video
dozadu.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
video dopredu.
→ Nastavenia →
Ak chcete prispôsobiť umiestnenie ovládacieho panela, ťuknite na položky
Miniovládač. Potom potiahnite prepínač Miniovládač doprava a vyberte možnosť zobrazenia
ovládacieho panela.
Táto funkcia je k dispozícii len v orientácii na šírku.
92
Médiá
Odstraňovanie videí
Postupne ťuknite na položky
Odstrániť.
→ Odstrániť, vyberte videá a potom ťuknite na položku
Zdieľanie videí
Postupne ťuknite na položky
vyberte spôsob zdieľania.
→ Zdieľať cez, vyberte videá, ťuknite na položku Hot. a potom
Používanie funkcie Prehrávanie v okne
Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak
chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .
Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty
stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, presuňte ho na iné miesto.
YouTube
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.
Ťuknite na položku YouTube na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Sledovanie videí
Ťuknite na položku
a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov
vyhľadávania spustite dané video.
Ak chcete video zobraziť na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.
Zdieľanie videí
Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku
a vyberte spôsob zdieľania.
Odovzdávanie videí
Ťuknite na položky
ťuknite na položku
→ Nahrané videá →
.
, vyberte video, zadajte informácie o videu a potom
93
Médiá
Rádio
FM rádio umožňuje počúvať hudbu a správy. Ak chcete počúvať FM rádio, musíte pripojiť
náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.
Ťuknite na položku Rádio na obrazovke aplikácií.
Počúvanie FM rádia
Pred spustením FM rádia pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknutím na položku zapnite FM rádio. Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú
stanicu a ťuknutím na položku
sa vrátite na obrazovku FM rádia.
Nastavenie hlasitosti.
Nahrávanie skladby z FM rádia.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie aktuálnej rozhlasovej
stanice do zoznamu obľúbených
staníc.
Manuálne zadanie frekvencie
rozhlasovej stanice.
Jemné naladenie frekvencie.
Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Zobrazenie zoznamu obľúbených
staníc.
Získanie prístupu k službám
aktuálnej stanice.
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej
stanice.
94
Médiá
Vyhľadávanie rozhlasových staníc
Postupne ťuknite na položky → Vyhľadať a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio
automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku
na obrazovku FM rádia.
sa vrátite
Pridanie staníc do zoznamu obľúbených položiek
Prejdite na rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku
položiek.
ju pridajte do zoznamu obľúbených
Flipboard
Táto aplikácia poskytuje prístup k osobným magazínom.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete vytvoriť svoj časopis Flipboard, rýchlo pohnite prstom na uvítacej obrazovke, vyberte
témy správ a potom ťuknite na položku Build Your Flipboard.
Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si
chcete prečítať.
95
Obchody s aplikáciami a
médiami
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v
zariadení.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku
INŠTALOVAŤ. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke
dokončite proces nákupu.
• Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite
na ikonu.
• Ak chcete nainštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie → Zabezpečenie → Neznáme
zdroje.
Odinštalovanie aplikácií
Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu Obchod Play.
Postupne ťuknite na položky → Moje aplikácie, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte
aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
96
Obchody s aplikáciami a médiami
Samsung Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite apps.samsung.com.
Ťuknite na položku Samsung Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku Kategória vyberte kategóriu.
Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku
slovo do vyhľadávacieho poľa.
v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku
Zadarmo. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite
proces nákupu.
Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti
obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali
príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na
ikonu.
S Suggest
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať a preberať najnovšie aplikácie odporúčané spoločnosťou
Samsung.
Ťuknite na položku S Suggest na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
97
Obchody s aplikáciami a médiami
Knihy Play
Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.
Ťuknite na položku Knihy Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Play Movies
Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.
Ťuknite na položku Play Movies na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hudba Play
Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby
Google.
Ťuknite na položku Hudba Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
98
Obchody s aplikáciami a médiami
Hry Play
Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.
Ťuknite na položku Hry Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Kiosk Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť noviny alebo časopisy alebo sa prihlásiť na ich odber.
Ťuknite na položku Kiosk Play na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
99
Pomôcky
Poznámka S
Táto aplikácia umožňuje vytvárať poznámky pomocou obrázkov a hlasových nahrávok.
Ťuknite na položku Poznámka S na obrazovke aplikácií.
Na otvorenie aplikácie Poznámka S môžete použiť aj pero S Pen. Stlačte tlačidlo pera S Pen a
dvakrát ťuknite na obrazovku.
Výber šablón poznámok
Ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich šablón:
• Poznámka/Poznámka s nápadom/Poznámka: Vytvorenie jednoduchej poznámky z
prázdnej stránky.
• Poznámka k stretnutiu: Vytvorenie záznamov stretnutí, konferencií alebo prednášok.
• Časopis: Vytvorenie multimediálnej poznámky vložením multimediálnych súborov.
• Denník: Vytvorenie denníka fotografií.
• Recept: Vytvorenie vlastného receptu.
• Cestovanie: Vytvorenie cestovného záznamu.
• Narodeniny: Vytvorenie narodeninovej pohľadnice.
100
Pomôcky
Vytváranie poznámok
Vyhľadanie informácií o kľúčovom
slove napísanom rukou na
prednastavenej webovej stránke.
Zaznamenanie akcií používateľa pri
kreslení poznámky.
Prepnutie na režim zobrazenia.
Vytvorenie hlasovej nahrávky na
vloženie.
Vloženie multimediálneho súboru.
Zapísanie alebo nakreslenie
poznámky.
Používanie nástrojov na zvyšovanie
produktivity.
Vrátenie a opakovanie poslednej
akcie.
Zadanie poznámky.
Vymazanie rukou napísanej
poznámky.
Priloženie ďalšej strany k aktuálnej
poznámke.
Kreslenie len pomocou pera S Pen.
Pri zapisovaní poznámky môžete ťuknutím na položku
farbu pera.
zmeniť typ pera, hrúbku čiary alebo
Pri vymazávaní rukou písanej poznámky môžete ťuknutím na položku
alebo vymazať poznámku.
zmeniť veľkosť gumy
Uloženie aktuálnych nastavení ako
profil pera.
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Zmena farby pera.
Pridanie novej farby na základe
nástroja na výber farby.
Zobrazenie ďalších farieb.
Ak chcete zmeniť pozadie hárka, postupne ťuknite na položky
Ak chcete pridať značky, postupne ťuknite na položky
101
→ Zmeniť pozadie.
→ Pr. znač.
Pomôcky
Vloženie multimediálnych súborov alebo hlasovej nahrávky
Ťuknutím na položku
na položku .
vložte multimediálne súbory. Ak chcete vložiť hlasovú nahrávku, ťuknite
Vytvorenie hlasovej nahrávky na
vloženie.
Vloženie multimediálneho súboru.
Používanie nástrojov na zvyšovanie produktivity
Dvakrát ťuknite na položku
a vyberte jeden z nasledujúcich nástrojov:
• Zhoda tvaru: Konverzia nakresleného tvaru.
• Zhoda vzorca: Konverzia rukou napísaného vzorca na správne zapísaný vzorec. Ak chcete
získať podrobné informácie o danom vzorci, ťuknite na položku Hľadať.
• Rukopis na text: Konverzia rukou napísanej poznámky.
Prehľadávanie poznámok
Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.
Ak chcete poznámky synchronizovať s kontom Samsung, postupne ťuknite na položky
Aktualizovať.
→
Ak chcete poznámky zoradiť podľa dátumu, názvu alebo ďalších vlastností, postupne ťuknite na
→ Usporiadať podľa.
položky
→ Zobraziť podľa.
Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, postupne ťuknite na položky
Ak chcete vytvoriť poznámku importovaním súboru PDF, súboru obrázka alebo poznámky,
→ Importovať.
postupne ťuknite na položky
Ak chcete exportovať poznámky v inom formáte súborov, ťuknite na položky
Ak chcete vytvoriť priečinok, postupne ťuknite na položky
→ Vytvoriť priečinok.
Ak chcete zmeniť poradie poznámok, postupne ťuknite na položky
Ak chcete skopírovať poznámky, postupne ťuknite na položky
→ Exportovať.
→ Zmeniť poradie.
→ Kopírovať.
Ak chcete poznámky premiestniť do iného priečinka, postupne ťuknite na položky
Presunúť.
Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Poznámka S, postupne ťuknite na položky
Nastavenia.
Ak chcete zobraziť prehliadku aplikácie Poznámka S, postupne ťuknite na položky
Prehliadka.
102
→
→
→
Pomôcky
Zobrazenie poznámky
Ťuknutím otvorte miniatúru poznámky.
Ak chcete prejsť na ďalšie strany poznámky, posúvajte doľava alebo doprava.
Ak chcete vytvoriť poznámky, postupne ťuknite na položky
→ Vytvoriť poznámku.
Ak chcete poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať cez.
Ak chcete poznámku uložiť ako súbor obrázka alebo ako súbor PDF, postupne ťuknite na položky
→ Exportovať.
→ Zmeniť pozadie.
Ak chcete zmeniť pozadie hárka, postupne ťuknite na položky
→ Upraviť strany.
Ak chcete pridať alebo odstrániť poznámku, postupne ťuknite na položky
Ak chcete poznámku odstrániť, postupne ťuknite na položky
Ak chcete pridať značky, postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť.
→ Pr. znač.
Ak chcete poznámku uložiť ako udalosť, postupne ťuknite na položky
Ak chcete poznámku uložiť s iným názvom, ťuknite na položky
→ Vytvoriť udalosť.
→ Uložiť ako.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz na poznámku, postupne ťuknite na položky
→ Nastaviť ako skratku.
Ak chcete poznámku nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, postupne ťuknite na položky
→ Nastaviť ako.
Ak chcete vytlačiť poznámku prostredníctvom pripojenia zariadenia k tlačiarni, ťuknite na položky
→ Tlač. Zariadenie je kompatibilné len s niektorými tlačiarňami Samsung.
Plánovač S
Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
Ťuknite na položku
a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
• Pridať udalosť: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
• Pridať úlohu: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
• Pridať poznámku: Vytvorenie rukou písanej poznámky, ktorá sa má priložiť k dátumu.
103
Pomôcky
Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova
ťuknite.
Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka
synchronizovať. Potom ťuknite na položku Upraviť podrobnosti udalosti alebo Upraviť
podrobnosti úlohy a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má
zobraziť upozornenie alebo kde sa uskutoční.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa Miesto, ťuknite na
položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a
podržíte ju.
Priložte poznámku z aplikácie S Note. Ťuknite na položku Poznámky a zostavte novú poznámku
alebo vyberte jednu z existujúcich poznámok.
Priložte obrázok. Ťuknite na položku Obrázky a nasnímajte fotografiu alebo vyberte jeden z
existujúcich obrázkov.
104
Pomôcky
Priradenie poznámok k dátumu
Ťuknutím a podržaním vyberte dátum a objaví sa poznámkový blok.
Synchronizácia so službou Kalendár Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Google v časti
Moje kontá → konto Google → Synchronizovať Kalendár. Ak chcete kalendár synchronizovať
→
manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Plánovač S →
Synchronizovať.
Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky
Kalendáre → Zobraziť, vyberte konto Google a potom ťuknite na položku Hotovo.
→
Zmena typu kalendára
Vyberte jeden z rôznych typov kalendárov a rok, mesiac, týždeň a ďalšie na pravej strane
obrazovky. Na zmenu typu kalendára môžete použiť gesto roztiahnutia alebo stiahnutia prstov. Ak
napríklad chcete zmeniť kalendár z mesačného na ročný, stiahnite prsty k sebe, ak chcete ročný
kalendár zmeniť späť na mesačný, roztiahnite prsty od seba.
105
Pomôcky
Vyhľadávanie udalostí
Postupne ťuknite na položky
→ Vyhľadávanie a zadajte hľadané kľúčové slovo.
Ak chcete zobraziť dnešné udalosti, ťuknite na položku Dnes v hornej časti obrazovky.
Odstraňovanie udalostí
Vyberte dátum alebo udalosť a potom postupne ťuknite na položky
→ Odstrániť.
Zdieľanie udalostí
Vyberte udalosť, postupne ťuknite na položky
→ Zdieľať cez a vyberte spôsob zdieľania.
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je
nainštalovaná aplikácia Dropbox.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Pri prvom spustení služby Dropbox dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.
Po aktivovaní služby Dropbox sa ťuknutím na položku Turn on Camera Upload budú fotografie
a videá nasnímané fotoaparátom zariadenia automaticky odosielať do služby Dropbox. Ak chcete
zobraziť odovzdané fotografie alebo videá, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo
odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku
a vyberte súbory.
→
→ Upload
Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky
here → Photos or videos alebo Other files. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte
súbor.
Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku
pridáte do zoznamu obľúbených.
Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .
106
Pomôcky
Cloud
Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov aplikácií v konte Samsung
alebo službe Dropbox.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Cloud.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Synchronizácia s kontom Samsung
Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku Nastavenia
synchronizácie.
Zálohovanie alebo obnovenie dát
Ak chcete zálohovať alebo obnoviť údaje prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku
Zálohovanie alebo Obnoviť.
Synchronizácia so službou Dropbox
Ťuknite na položku Prepojiť konto Dropbox a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na
obrazovke dokončite nastavenie.
Po prihlásení ťuknite na položku Allow a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so
službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.
107
Pomôcky
Disk
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými
používateľmi prostredníctvom ukladacieho priestoru Disk Google. Keď vytvoríte dokumenty alebo
odošlete súbory do služby Disk Google, vaše zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým
serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Disk Google. K
súborom máte prístup bez ich prenášania alebo preberania.
Ťuknite na položku Disk na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Hodiny
Táto aplikácia umožňuje nastaviť budík, overiť čas v ktorejkoľvek časti sveta, zmerať trvanie určitej
udalosti alebo ju možno použiť ako stolové hodiny.
Ťuknite na položku Hodiny na obrazovke aplikácií.
Zapnutie alebo vypnutie tohto
budíka.
108
Pomôcky
Upozornenie
Nastavenie budíkov
Ťuknite na položku Vytvoriť upozornenie, nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa
má budík opakovať, a potom ťuknite na položku Uložiť.
• Navigačný budík: Nastavenie miesta spustenia budíka. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa
budete nachádzať na danom mieste.
• Posunúť budík: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavenie času zapnutia budíka pred nastaveným časom.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova
spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
Svetový čas
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku Pridať mesto, a zadajte názov mesta alebo ho vyberte zo zoznamu miest.
Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku Nastavenia
letného času.
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť.
109
Pomôcky
Stopky
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku Spustiť. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku Okruh.
Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov, ťuknite na položku Vynulovať.
Časovač
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku Spustiť.
Po spustení časovača potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Stolné hodiny
Ťuknutím na položku
sa hodiny zobrazia na celú obrazovku.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie
→ Vedecká kalkulačka.
Otočenie obraz., postupne ťuknite na položky
Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku
skryte klávesnicu.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky Vymazať históriu.
Ak chcete kalkulačku nastaviť tak, aby ste ju mohli pohodlne používať jednou rukou, postupne
→ Zap. ovlád. jednou rukou.
ťuknite na položky
110
Pomôcky
Hlasový záznamník
Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Nahrávanie hlasových poznámok
Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v dolnej časti zariadenia. Ak
chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na
položku .
Zmena kvality zaznamenávania.
Uplynulý čas nahrávky.
Spustenie nahrávania.
Zobrazenie zoznamu hlasových
poznámok.
111
Pomôcky
Prehrávanie hlasových poznámok
Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.
• : Skrátenie hlasovej poznámky.
: Úprava rýchlosti prehrávania.
• • : Pozastavenie prehrávania.
• /
• : Preskočenie o 60 sekúnd dozadu alebo dopredu.
/
: Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.
Ak chcete hlasovú poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky
a potom vyberte spôsob zdieľania.
→ Zdieľať cez
Správa hlasových poznámok
V zozname hlasových poznámok ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Zdieľať cez: Výber hlasových poznámok na odoslanie a výber spôsobu ich zdieľania.
• Odstrániť: Vyberte hlasové poznámky na odstránenie.
• Nastavenia: Zmena nastavení hlasového záznamníka.
• Koniec: Ukončenie hlasového záznamníka.
Ukladanie súborov s kontextovými značkami
V zozname hlasových poznámok postupne ťuknite na položky
názov súboru → Zap.
112
→ Nastavenia → Kontextový
Pomôcky
S Voice
Pomocou tejto aplikácie môžete ovládať zariadenie hlasom, a tak vykonávať rôzne činnosti.
Ťuknite na položku S Voice na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Režim hands-free
V režime hands-free bude zariadenie nahlas čítať obsah pri prichádzajúcich hovoroch, správach a
oznámeniach, takže počas jazdy môžete zariadenie používať bez pomoci rúk. Zariadenie napríklad
nahlas prečíta pri prichádzajúcom hovore meno volajúceho alebo telefónne číslo.
Ak chcete aktivovať režim bez použitia rúk, vyslovte príkaz „Hands-free mode on“.
113
Pomôcky
Používanie príkazov na prebudenie pri uzamknutej obrazovke
Pri uzamknutej obrazovke môžete pomocou predvolených príkazov na prebudenie používať rôzne
funkcie.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Moje
zariadenie → Zamknutá obrazovka a potom začiarknite položku Prebudiť na zamknutej
obrazovke.
Google
Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.
Ťuknite na položku Google na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie v zariadení
Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku
kľúčové slovo.
a vyslovte
Rozsah vyhľadávania
→
Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Vyhľadávanie v telefóne a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.
Asistent Google
Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o
aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre
vás môžu byť v danej chvíli užitočné.
Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť
→ Nastavenia a potom potiahnite
nastavenia služby Google Now, ťuknite na položku
prepínač Asistent Google doľava alebo doprava.
114
Pomôcky
Hlasové vyhľadávanie
Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.
Ťuknite na položku Hlasové vyhľadávanie na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Keď sa na obrazovke zobrazí text Hovorte, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.
Moje súbory
Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a
skladieb.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Zobrazenie súborov
Vyberte kategóriu a následne ju otvorte výberom príslušného priečinka. Ak sa chcete vrátiť do
nadradeného priečinka, ťuknite na položku . Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite
na položku .
V priečinku ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Vybrať všetko: Výber všetkých súborov, aby sa použila rovnaká možnosť na všetky súčasne.
• Vytvoriť priečinok: Vytvorenie priečinka.
• Vyhľadávanie: Vyhľadávanie súborov.
• Zobraziť podľa: Zmena režimu zobrazenia.
• Usporiadať podľa: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
• Nastavenia: Zmena nastavení správcu súborov.
Pridávanie odkazov na priečinky
Do hlavného adresára môžete pridať odkazy na často používané priečinky. Postupne ťuknite
→ Pridať odkaz, zadajte názov odkazu, vyberte priečinok a potom ťuknite na
na položky
položku Nastaviť sem.
115
Pomôcky
Stiahnuté položky
Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.
Ťuknite na položku Stiahnuté položky na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ak chcete zobraziť súbory stiahnuté z internetu, ťuknite na položku Sťahov. z internetu. Ak
chcete zobraziť súbory stiahnuté z iných aplikácií, ako je napríklad aplikácia Iné sťahovania,
ťuknite na položku E-mail.
Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.
Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku Zoradiť podľa veľkosti.
Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, ťuknite na položku Zoradiť podľa dátumu.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky Vymazať zoznam.
Samsung KNOX
Pomocou tejto aplikácie môžete oddeliť osobné a pracovné údaje a bezpečne pristupovať k
podnikovým aplikáciám zo svojho zariadenia.
Ťuknite na položku Samsung KNOX na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu Samsung KNOX, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na
položku Inštal. a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Z dôvodu zabezpečenia údajov sa aplikácia Samsung KNOX a súvisiace údaje vymažú,
ak niekoľkokrát nesprávne zadáte heslo.
• Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
116
Pomôcky
Samsung Wallet
Pomocou tejto aplikácie si môžete v zariadení uložiť svoje lístky, členské karty a poukážky. Doplniť
môžete aj informácie o kreditných alebo debetných kartách pre mobilné platby.
Ťuknite na položku Samsung Wallet na obrazovke aplikácií.
Aby ste mohli spustiť aplikáciu Samsung Wallet, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na
položku Inštal. a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
• Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné
poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
117
Cestovanie a informácie o
polohe
Mapy
Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné
pokyny.
Ťuknite na položku Mapy na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Vyhľadávanie polohy
Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte
podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Získanie trasy do cieľového miesta
Ťuknutím na položku
nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy.
V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.
Earth
Táto aplikácia vám umožní objavovať ktorékoľvek miesto na svete pomocou satelitného zobrazenia
mapy.
Ťuknite na položku Earth na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
118
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Udržiavať stabilnú sieť môžete automatickým výberom, buď siete Wi-Fi alebo mobilnej siete
a použiť najsilnejší signál. Ak chcete automaticky prepnúť medzi sieťami, začiarknite možnosť
Inteligentné prepínanie sietí.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku
.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
spánku.
→ Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie
nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
119
Nastavenia
Nastavenie oznamovania siete
Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v
stavovom riadku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, postupne ťuknite na položky Wi-Fi →
začiarknite možnosť Sieťové oznámenie.
→ Pokročilé a
Wi-Fi Direct
Pomocou funkcie Wi-Fi Direct je možné priamo prepojiť dve zariadenia cez sieť Wi-Fi bez potreby
prístupového bodu.
Postupne ťuknite na položky Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov prijatých pomocou funkcie Bluetooth.
• Premenovať zariadenie: Nastavenie názvu zariadenia pre funkciu Bluetooth.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Nast. dát. limit mobil. spojenia: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
• Cyklus používania dát: Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia
dát.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Dátový roaming: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
• Obmedziť dát. pren. na pozadí: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí
pri používaní mobilnej siete.
• Automatická synchronizácia údajov: Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu
údajov kontaktov, kalendára, e-mailov, záložiek a obrázkov zo sociálnych sietí.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát
prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
• Mobilné prístupové body: Výber prístupových bodov Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám
bežiacim na pozadí používanie týchto prístupových bodov.
120
Nastavenia
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Predvolená aplikácia komunikácie prostredníctvom správ
Môžete vybrať predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na komunikáciu pomocou správ.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb
typu cloud.
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
• Dátový roaming: Pripojenie zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo keď nie je
dostupná vaša domovská sieť.
• Názvy prístupových bodov: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.
Zdieľanie pripojenia
• Mobilný prístupový bod: Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom siete Wi-Fi.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania pripojenia USB na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom
rozhrania Bluetooth.
• Pomocník: Informácie o zdieľaní USB, Wi-Fi a Bluetooth pripojenia.
121
Nastavenia
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
NFC
Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať značky NFC obsahujúce informácie.
• Android Beam: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových
stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
• Ťuknúť a zaplatiť: Nastavenie predvoleného spôsobu platby.
S Beam
Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty, do
zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.
Blízke zariadenia
• Meno zariadenia: Zobrazenie názvu zariadenia.
• Zdieľaný obsah: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto
zariadeniu.
• Odmietnuté zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k
tomuto zariadeniu.
• Stiahnuť do: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
• Stiahnuť z iného zariadenia: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov
z iných zariadení.
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie bezdrôtového zobrazenia obrazovky telefónu na televízore a zdieľanie obrazovky
zariadenia s ostatnými používateľmi.
122
Nastavenia
Moje zariadenie
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.
• Uzamknutie obrazovky: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Viacero miniaplikácií: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo používanie widgetov na
uzamknutej obrazovke.
• Miniaplik. na zamk. obr.: Tieto nastavenia sa používajú, len ak je nastavená možnosť
uzamknutia potiahnutím.
– – Hodiny alebo osob. správa: Nastavenie zariadenia na zobrazenie hodín alebo osobnej
správy na uzamknutej obrazovke. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vášho
výberu.
Hodiny:
– – Duálne hodiny: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo duálne hodiny.
– – Veľkosť hodín: Zmena veľkosti hodín.
– – Zobraziť dátum: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
– – Informácie o vlastníkovi: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
Osobná správa:
– – Upraviť osobnú správu: Úprava osobnej správy.
• Odkazy: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej
obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Atramentový efekt: Zmena farby efektu atramentu. Efekt atramentu je dostupný len pomocou
pera S Pen.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
• Prebudiť na zamknutej obrazovke: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu
prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
• Nastaviť budiaci príkaz: Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie S Voice alebo
vykonanie zadanej funkcie.
• Poznámka S na zamk. obr.: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustila aplikácia Poznámka S,
keď stlačíte tlačidlo pera S Pen a dvakrát ťuknete na uzamknutú obrazovku.
123
Nastavenia
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
• Pozadie:
– – Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
– – Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
– – Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú
obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Panel oznámení: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
• Viac okien: Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
• Kontextová stránka: Nastavenie zariadenia tak, aby otváralo kontextové stránky na základe
vašich činnosti.
• Režim obrazovky:
– – Prispôsobiť zobrazenie: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
– – Dynamický: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
– – Štandardný: Režim pre normálne podmienky.
– – Profesionálna fotografia: Použite tento režim, ak chcete, aby zafarbenie displeja vyzeralo
ako skutočné.
– – Kino: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení
zobrazenia zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Šetrič displeja: Nastavte zariadenia na spustenie šetriča obrazovky po pripojení zariadenia
k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie trvania podsvietenia dotykových
tlačidiel.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
• Autom. upraviť tón obraz.: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu úpravou jasu
displeja.
124
Nastavenia
Indikátor LED
• Nabíjanie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda počas nabíjania
batérie.
• Batéria vybitá: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nízkej úrovni
nabitia batérie.
• Oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda, keď máte zmeškané
hovory, správy alebo oznámenia.
• Nahrávanie hlasu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nahrávaní
hlasových poznámok.
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Zvonenia: Výber zvonenia na upozorňovanie na prichádzajúce hovory.
• Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
• Oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a zmeškané
hovory.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na
tlačidlá na klávesnici.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo
možnosti na dotykovom displeji.
• Zvuk zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní
alebo odomykaní dotykového displeja.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stláčaní tlačidiel.
• Aplikácie spoločnosti Samsung: Zmena nastavenia upozornení pre jednotlivé aplikácie.
• Zvuk pri ťuknutí: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Vibrovanie pri ťuknutí: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
125
Nastavenia
Režim domovskej obrazovky
Vyberte režim domovskej obrazovky (štandardný alebo jednoduchý).
Hovor
Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.
• Odmietnutie hovoru: Automatické odmietnutie hovorov z konkrétnych telefónnych čísel.
Pridanie telefónnych čísel do zoznamu odmietnutých.
• Nastavenie správ na odmietnutie hovorov: Pridanie alebo úprava správy odoslanej pri
odmietnutí hovoru.
• Prijímanie/ukončovanie hovorov:
– – Prijímať hovory domovským tlačidlom: Nastavenie zariadenia na prijatie
prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
– – Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia na prijímanie alebo odmietanie prichádzajúcich
hovorov hlasovými príkazmi.
– – Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením
vypínacieho tlačidla.
• Vypnúť obrazovku počas hovorov: Nastavenie zariadenia tak, aby sa počas hovoru zapol
bezdotykový snímač automatického vypnutia obrazovky.
• Upozornenia na hovor:
– – Vibrovanie pri odpovedaní: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana
príjme hovor.
– – Vibr. pri ukonč. hovoru: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana ukončí
hovor.
– – Tón spojenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.
– – Minútový tón: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
– – Tón ukončenia hovoru: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
– – Upozornenia počas hovoru: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas
hovoru.
• Príslušenstvo na telefonovanie:
– – Automatická odpoveď: Nastavenie zariadenia, aby po určitom čase automaticky hovor
prijalo (k dispozícii iba po pripojení náhlavnej súpravy).
– – Časovač automat. odpovede: Nastavenie dĺžky času, kým zariadenie príjme hovor.
– – Podmienky odchádz. hovoru: Nastavenie zariadenia, aby umožňovalo odchádzajúce
hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, aj keď je uzamknuté.
– – Typ odchádzajúceho hovoru: Výber typu odchádzajúcich hovorov, aby bolo možné
použiť náhlavnú súpravu Bluetooth.
126
Nastavenia
• Ďalšie nastavenia:
– – ID volajúceho: Zobrazenie vášho čísla ostatným účastníkom odchádzajúcich hovorov.
– – Presmerovanie hovorov: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
– – Autom. predvoľba oblasti: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo
automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
– – Blokovanie hovorov: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
– – Čakajúci hovor: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného
hovoru.
– – Automatické znovuvytáčanie: Aktivovanie automatického vytočenia tel. čísel pri
hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
– – Čísla pevnej voľby: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN)
na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie čísla PIN2 dodaného s kartou
SIM alebo USIM.
• Vyzváň. tóny a tóny klávesnice:
– – Vyzváňacie tóny: Výber zvonenia na upozorňovanie na prichádzajúce hovory.
– – Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
– – Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
– – Tón klávesn. voľby čísla: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na
tlačidlá na klávesnici.
• Prispôsobiť zvuk hovoru: Výber typu zvuku hovorov, ktorý sa má použiť s náhlavnou
súpravou.
• Zníženie hluku: Nastavenie zariadenia na potlačenie šumu v pozadí, aby vás druhá strana
počula jasnejšie.
• Zvýšiť hlasit. vo vrecku: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zvýšila hlasitosť vyzváňania, keď je
zariadenie v uzavretom priestore, napríklad v taške alebo vo vrecku.
• Obrázok pre videohovor: Vyberte obrázok, ktorý sa zobrazí ostatným.
• Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov: Výber hlasového hovoru, keď sa nepodarí spojiť
videohovor.
• Odkazová služba: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
• Nastavenia hlasovej pošty: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky.
Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
• Zvuk: Výber zvonenia pri upozorňovaní na nové odkazy v odkazovej schránke.
• Vibrovať: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí odkazov z odkazovej schránky.
127
Nastavenia
• Kontá: Nastavenie zariadenia na prijímanie hovorov z IP adresy a zriadenie vašich kont pre
služby hovorov z IP adresy.
• Použiť internetový hovor: Nastavenie, či sa budú služby hovorov z IP adresy využívať pri
všetkých hovoroch alebo len pri hovoroch z IP adresy.
Režim blokovania
Vyberte oznámenia, ktoré budú blokované alebo nastavte, aby v Režime blokovania prichádzali
hovory len od zvolených kontaktov.
Režim súpravy hands-free
Nastavenie zariadenia tak, aby čítalo obsah nahlas, a určenie aplikácií na používanie v režime bez
použitia rúk.
Režim šetrenia energie
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Výkon procesora: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových
prostriedkov.
• Výstup na obrazovku: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
• Vypnúť hmatovú odozvu: Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
• Získajte informácie o šetrení energie: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie
batérie.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
• Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie zariadenia na prehratie zvukového signálu po pripojení
zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
• Režim zvukového výstupu: Nastavenie zariadenia na používanie reproduktora doku po
pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Zobrazenie domovskej obrazovky stolného režimu: Nastavenie zariadenia na zobrazenie
stolných hodín po pripojení zariadenia k stolnému doku.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
128
Nastavenia
Zjednodušenie ovládania
Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým
postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení
zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov:
– – Prijímať hovory domovským tlačidlom: Nastavenie zariadenia na prijatie
prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
– – Prijímať hovory ťuknutím: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri ťuknutí na
tlačidlo prijatia hovoru.
– – Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia na prijímanie alebo odmietanie prichádzajúcich
hovorov hlasovými príkazmi.
– – Tl. nap. ukončuje hovory: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením
vypínacieho tlačidla.
• Zobraziť odkaz: Pridanie skratky na Zjednodušenie ovládania do rýchlej ponuky, ktorá sa
zobrazí po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla.
• TalkBack: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zväčšovacie gestá: Nastavte zariadenie, aby ste mohli ovládať približovanie a vzďaľovanie
gestami prstov.
• Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
• Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po
stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma
prstami.
• Možn. prev. textu na reč:
– – Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia
nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
– – Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
– – Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
– – Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu
textu na reč.
129
Nastavenia
• Vyváženie zvuku: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
• Mono zvuk: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
• Vypnúť všetky zvuky: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
• Oznámenie bleskom: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú
správu alebo oznámenie.
• Titulky Google (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
• Titulky Samsung (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení titulkov.
• Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na
obrazovku.
Ovládanie jednou rukou
Aktivácia režimu ovládania jednou rukou pre pohodlné používanie zariadenia použitím jednej ruky.
• Kláves. a tlač. poč. hov.: Nastavenie zariadenia na úpravu veľkosti a polohy klávesnice.
• Klávesnica Samsung: Nastavenie zariadenia na úpravu veľkosti a polohy klávesnice Samsung.
• Kalkulačka: Nastavenie zariadenia na úpravu veľkosti a polohy kalkulačky.
• Odomykací vzor: Nastavenie zariadenia na úpravu veľkosti a polohy obrazovky so vzorom na
odomknutie.
• Informácie o ovládaní jednou rukou: Zobrazenie sprievodcu ovládaním jednou rukou.
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
130
Nastavenia
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Jazyky vstupu: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané
alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Automatická kapitalizácia: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
• Žiadny: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
• Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
• Ovládanie kurzora: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici
na presúvanie kurzora rolovaním klávesnice.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Vibrovanie: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Detekcia pera: Nastavenie zariadenia na otvorenie panela písania rukou po ťuknutí na pole
pomocou pera S Pen.
• Prehliadka: Informácie o zadávaní textu pomocou klávesnice Samsung.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
131
Nastavenia
Hlas. zadávanie textu Google
Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku
.
• Zvoľte vstupné jazyky: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
Hlasové hľadanie
V prípade rozpoznávania hlasu Google použite tieto možnosti:
• Jazyk: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
• “Ok Google” hotword detection: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo rozpoznávanie
hlasu pri vyslovení príkazu na prebudenie, keď sa používa aplikácia na vyhľadávanie.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
• Blokovať urážlivé slová: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Prispôsob. rozpoznávanie: Nastavenie zariadenia na využívanie informácií z informačného
panela Google na zlepšenie presnosti rozpoznávania reči.
• Náhlavná súprava Bluetooth: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie
prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pri jej pripojení k zariadeniu.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
132
Nastavenia
Pohyb
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
• Rýchly náhľad: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri pohybe rukou cez snímač v hornej časti
obrazovky zapol dotykový displej a zobrazili sa informácie, napríklad oznámenia, zmeškané
hovory, nové správy, dátum a čas, stav zariadenia a pod.
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
• Nahor dvojitým ťuknutím: Nastavenie zariadenia tak, aby prešlo na začiatok zoznamu
kontaktov alebo e-mailových správ, keď dvakrát ťuknite na zariadenie.
• Priblížiť naklonením: Nastavenie zariadenia, aby približovalo alebo vzďaľovalo počas
prezerania obrázkov v aplikácii Galéria alebo prehľadávalo webové stránky, keď ťuknete
prstami na dva body, podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
• Premiestniť ikonu panorámovaním: Nastavenie zariadenia tak, aby presunulo položku na
ďalšiu stranu, keď ťuknete na položku, podržíte ju a potom nakloníte zariadenie doľava alebo
doprava.
• Panorámovaním môžete prehliadať obrázky: Nastavenie zariadenia, aby posúvalo obrázok
pohybom zariadenia ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.
• Aktualizovať zatrasením: Nastavenie zariadenia na vyhľadávanie zariadení Bluetooth jeho
zatrasením.
• Stlmiť/pozastaviť prevrátením: Nastavte zariadenie, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich
hovoroch, budíkoch a hudbe, keď ho otočíte lícom dolu.
• Rozšírené nastavenia:
– – Rýchly náhľad: Výber položiek na zobrazenie na obrazovke rýchleho náhľadu, keď
prejdete rukou cez snímač vzdialenosti/svetla.
– – Nastavenia citlivosti: Úprava rýchlosti reagovania na jednotlivé pohyby.
• Informácie o pohyboch: Zobrazenie sprievodcu o pohyboch ovládania.
133
Nastavenia
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď
po nej prejdete rýchlym pohybom rukou doľava alebo doprava.
• Stlmiť/pozastaviť dotykom dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pozastavilo
prehrávanie média alebo stlmilo FM rádio, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.
• Informácie o pohyboch rukou: Zobrazenie sprievodcu ovládaním pohybmi rúk.
Inteligentná obrazovka
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Inteligentné otáčanie: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej tváre.
Hlasové ovládanie
Zmena nastavení na ovládanie možností hlasovými príkazmi.
Ak je aktivovaná možnosť Vibrovať pri zvonení, zariadenie nebude môcť rozpoznať
hlasové príkazy pri prichádzajúcom hovore.
Pero S Pen
Zmena nastavení používania pera S Pen.
• Dominantná ruka: Výber ruky používanej na písanie s cieľom zlepšenia vstupov pera S Pen.
• Zvuk pripojenia/odpojenia pera: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk po vložení
pera S Pen do otvoru alebo jeho vytiahnutí.
• Otvoriť Poznámku S: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustila aplikácia Poznámka S pri
vytiahnutí pera S Pen z otvoru.
• Šetrenie batérie: Nastavenie obrazovky tak, aby nereagovala pri vložení alebo vybratí pera
S Pen.
• Upozornenie na chýbajúce pero: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazila kontextová
výstraha a zaznel zvuk, keď je počas chôdze dotykový displej vypnutý a pero S Pen sa odpojí
od zariadenia.
134
Nastavenia
• Bezdotyk. zobrazenie:
– – Ukazovateľ: Nastavenie zariadenia na zobrazenie ukazovateľa pera S Pen, keď sa pero
S Pen nachádza nad obrazovkou.
– – Ukážka informácií: Zobrazenie informácií v automaticky otváranom okne, keď ukážete na
položky perom S Pen.
– – Označenia ikon: Zobrazenie základných informácií o položke v automaticky otváranom
okne, keď ukážete na položku perom S Pen.
– – Posúvanie zoznamu: Počas prezerania e-mailov alebo webových stránok sa môžete
posúvať po stránke, keď podržíte pero S Pen na okraji obrazovky.
• Zvuková a vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk a vibrovalo pri
prechode nad súbormi, objektami a možnosťami.
• Rýchly príkaz – nastavenia: Konfigurácia nastavení pre aplikáciu Rýchly príkaz.
• Pomocník pre pero S Pen: Získanie prístupu k informáciám týkajúcich sa používania pera
S Pen.
Kontá
Pridať konto
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým
ukladacím priestorom Dropbox.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia na zálohovanie nastavení a dát aplikácií na
serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia na obnovenie nastavení a dát aplikácií po
preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
135
Nastavenia
Ďalšie
Prispôsobenie nastavení lokalizačným službám, zabezpečenia a iným možnostiam.
GPS
Môžete zmeniť nastavenia polohy a aktivovať povolenia, na základe ktorých môžu aplikácie
používať informácie o polohe.
• Mód: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazovali
aplikácie, ktoré používajú informácie o aktuálnej polohe, a ich využívanie batérie.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie aplikácií, ktoré využívajú informácie o vašej aktuálnej polohe.
• Moje miesta: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej
aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
– – Registrácia konta: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
– – Použiť bezdrôtové siete: Nastavenie zariadenia na povolenie zhromažďovania údajov
o polohe a určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom
siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá
pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
136
Nastavenia
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
– – Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá
pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
– – Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo
USIM.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní
zobrazovali.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Výberom tejto možnosti môžete inštalovať aplikácie z ľubovoľného zdroja.
Ak táto možnosť nie je povolená, aplikácie možno sťahovať len z Obchod Play.
• Overenie aplikácií: Nastavenie, aby spoločnosť Google mohla skontrolovať, či aplikácia nejaví
známky škodlivého správania ešte pred inštaláciou danej aplikácie.
• Aktual. politiky zabezp.:
– – Automatické aktualizácie: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky kontrolovalo a
preberalo aktualizácie zabezpečenia.
– – Preferované siete: Výber možnosti sieťového pripojenia na automatickú kontrolu a
preberanie aktualizácií zabezpečenia.
– – Skontrolovať aktualizácie: Kontrola aktualizácií zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky odosielalo
správy zabezpečenia, keď je pripojené k sieti Wi-Fi.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory poverení.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
137
Nastavenia
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Predvolené aplikácie
• Domovská obrazovka: Výber predvoleného režimu domovskej obrazovky.
• Správy: Môžete vybrať predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na komunikáciu
pomocou správ.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
138
Nastavenia
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Aut. nast. časového pásma: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zaradenia.
Nastavenia Google
Túto aplikáciu použite na konfiguráciu nastavení niektorých funkcií poskytovaných spoločnosťou
Google.
Ťuknite na položku Nastavenia Google na obrazovke aplikácií.
139
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia.
Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
nastavenia Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od
svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite
batériu.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
140
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo vybrať a vložiť batériu a zariadenie následne zapnúť. Ak
zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 8-10 sekúnd, čím sa
zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť
údaje od výrobcu → Resetovať zariadenie → Vymazať všetko. Pred obnovením údajov od
výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
141
Riešenie problémov
Počas hovoru počuť ozvenu
Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré
aplikácie, napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
142
Riešenie problémov
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je
podporovaný, napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá ho podporuje. Ak chcete
zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
143
Riešenie problémov
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie
Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10, alebo novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môžu byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
144
Riešenie problémov
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
145
Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb
alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
www.samsung.com
Slovak. 08/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising