Samsung | SM-N915FY | Samsung SM-N915FY Užívateľská príručka (Marshmallow)

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G
Používateľská príručka
Slovak. 04/2016. Rev.1.1
www.samsung.com
Obsah
Informácie o tejto príručke
45
Zadávanie textu
48
Zachytenie obsahu obrazovky
48
Používanie slovníka
Začíname
49
Moje súbory
7
Obsah balenia
49
Šetrenie energie
8
Popis zariadenia
50
Zobrazenie informácií o pomoci
10
Pero S Pen
13
Používanie karty SIM alebo USIM a
batérie
16
Nabíjanie batérie
19
Používanie pamäťovej karty
20
Zapnutie a vypnutie zariadenia
21
Uzamknutie a odomknutie displeja
Funkcie pera S Pen
Základy
22
Používanie dotykového displeja
25
Usporiadanie domovskej obrazovky
27
Bočný displej
39
Obrazovka Všetky aplikácie
40
Indikačné ikony
41
Panely oznámení a rýchleho nastavenia
43
Otváranie aplikácií
43
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
51
Bezdotykový príkaz
52
Akčná pripomienka
54
Inteligentný výber
55
Písanie na obrazovku
56
S Note
61
Ozdobný album
61
Používanie pera S Pen
Pohyby a používanie funkcií
2
65
Pohyby a gestá
68
Viac okien
73
Ovládanie jednou rukou
74
Zvýšenie citlivosti dotykovej obrazovky
Obsah
Prispôsobenie
Užitočné aplikácie
75
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky Všetky aplikácie
113 Režim auta
77
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
78
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
116 Plánovač S
79
Moje miesta
81
Snímač odtlačkov
85
Súkromný režim
87
Jednoduchý režim
88
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
89
Nastavenie kont
115 S Finder
118 S Health
120 S Voice
122 Hudba
124 Video
126 Internet
127 Hlasový záznamník
129 Hodiny
131 Kalkulačka
131 Dropbox
Telefón a kontakty
132 Flipboard
91
Telefón
135 Evernote
95
Kontakty
135 PEN.UP
132 Peel Smart Remote
136 Aplikácie Google
Správy a e-mail
97
Pripojenie k iným
zariadeniam
Správy
98E-mail
138 Rýchlo pripojiť
139 Bluetooth
Fotoaparát a galéria
141 Wi-Fi Direct
100 Fotoaparát
143NFC
109 Galéria
145 Screen Mirroring
147 MirrorLink
148 Aplikácia Mobile printing
Bezpečnostná pomoc
111 Tiesňový režim
112 Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc
3
Obsah
Zariadenie a správca dát
149 Aktualizácia zariadenia
150 Prenos súborov medzi zariadením a
počítačom
151 Zálohovanie a obnova údajov
151 Resetovanie dát
Nastavenia
152 Úvod
152 Konfigurácia nastavení
152 Rýchle nastavenia
153 Pripojenia
158 Zariadenie
162 Prispôsobenie
165 Systém
170 Aplikácie
Zjednodušenie ovládania
171 Informácie o zjednodušení ovládania
171 Používanie tlačidla Domov na otváranie
ponúk zjednodušenia ovládania
171 Hlasová spätná väzba (TalkBack)
177 Zrak
179Sluch
181 Zručnosť a interakcia
183 Prijímanie alebo ukončenie hovorov
184 Použitie režimu jedného ťuknutia
184 Správa nastavení zjednodušenia
ovládania
Riešenie problémov
4
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo
softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od
vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
5
Informácie o tejto príručke
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: dôležité informácie týkajúce sa používania tohto zariadenia, funkčných
obmedzení pri používaní tohto zariadenia, informácie o poplatkoch za používanie alebo
právne oznámenia
Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
6
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Batéria
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
7
Začíname
Popis zariadenia
Konektor pre slúchadlá
Vypínacie tlačidlo
Indikátor LED
Predný fotoaparát
Slúchadlo
Senzor vzdialenosti/
svetla/gest
Dotykový displej
Bočný displej
Tlačidlo Domov (snímač
na rozpoznávanie
odtlačkov prstov)
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Mikrofón
Mikrofón
Multifunkčný konektor
Mikrofón
GPS anténa
Infračervený port
Zadný fotoaparát
Tlačidlá hlasitosti
Blesk
Zadný kryt
Anténa NFC (na batérii)
Reproduktor
Pero S Pen
Vnútorná anténa
8
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
• V závislosti od uhlu sledovania môžu farby na bočnom displeji vyzerať inak.
Klávesy
Kláves
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Dvojitým stlačením tlačidla spustíte aplikáciu S Voice.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
9
Začíname
Pero S Pen
Tlačidlo pera S Pen
Hrot pera S Pen
Klieštiky
Názov
Funkcie
• Pero S Pen používajte na písanie, kreslenie alebo na vykonávanie akcií
dotyku.
Hrot pera S Pen
Tlačidlo pera S
Pen
Klieštiky
• Posúvaním pera S Pen nad položkami na obrazovke bez dotyku
získate prístup k ďalším funkciám pera S Pen, ako napríklad tlačidlo Air
a funkcia Bezdotykové zobrazenie.
• Ak chcete zobraziť funkcie bezdotykových príkazov, perom S Pen
posúvajte nad obrazovkou bez dotyku a stlačte tlačidlo na pere S Pen.
• Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo na pere S Pen a
perom S Pen posúvajte nad týmito položkami.
• Hrot pera S Pen vymeňte tak, že ho klieštikmi odpojíte od pera S Pen.
10
Začíname
Odpojenie pera S Pen
Keď pero S Pen odpojíte zo slotu, zariadenie spustí funkciu Akčná pripomienka alebo zobrazí
funkcie bezdotykových príkazov v závislosti od nastavenia možnosti odpojenia pera S Pen.
Ak chcete zmeniť nastavenie, otvorte obrazovku so Všetkými aplikáciami a postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Pero S Pen → Možnosti odpojenia.
Výmena hrotu pera S Pen
Ak je hrot tupý, vymeňte ho za nový.
1 Hrot pevne držte klieštikmi a vytiahnite ho.
11
Začíname
2 Nový hrot zasuňte do pera S Pen.
Dávajte si pozor, aby ste si klieštikmi nestlačili prsty.
• Nepoužívajte opakovane staré hroty. Pero S Pen by mohlo nesprávne fungovať.
• Pri zasúvaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
• Do pera S Pen nezasúvajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie
pera S Pen alebo zariadenia.
• Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti
Samsung.
• Ak pero S Pen používate v ostrých uhloch na obrazovke, zariadenie nemusí rozpoznať
akcie vykonávané perom S Pen. Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš
netlačte.
• Tlačidlo Naposledy spustené aplikácie a tlačidlo Späť sa môžu používať spolu s perom
S Pen.
• Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung.
12
Začíname
Používanie karty SIM alebo USIM a batérie
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných
telefonických služieb a pribalenú batériu.
• So zariadením možno používať len karty microSIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Odstráňte zadný kryt.
Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
Zadný kryt príliš neohýbajte, ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.
13
Začíname
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
3 Batériu vložte pozlátenými kontaktmi správne zarovnanými s kontaktmi zariadenia.
2
1
14
Začíname
4 Znova nasaďte zadný kryt.
Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vyberte batériu.
3 Kartu SIM alebo USIM zatlačte prstom a potom ju vytiahnite.
15
Začíname
Nabíjanie batérie
Používanie nabíjačky batérie
Pred prvým použitím alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné batériu
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Používanie iného zdroja energie ako nabíjacieho adaptéra USB, napríklad počítača,
môže mať za následok pomalšie nabíjanie zariadenia z dôvodu nízkeho elektrického
prúdu.
Kábel USB zapojte do nabíjacieho adaptéra USB a druhý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej
nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by
to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než
zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
16
Začíname
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Zapnite režim úspory energie.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
17
Začíname
Rýchle nabíjanie
Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Ak je zariadenie alebo jeho displej
vypnutý, batériu môžete pomocou tejto funkcie oveľa rýchlejšie nabiť.
Informácie o rýchlom nabíjaní
• Funkcia Rýchle nabíjanie používa technológiu nabíjania batérie, ktorá batériu nabíja rýchle bez
zvýšenia výkonu nabíjania. Toto zariadenie podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie a
aplikáciu Qualcomm Quick Charge 2.0 od spoločnosti Samsung.
• Ak chcete používať vo vašom zariadení funkciu rýchleho nabíjania, pripojte ho k nabíjačke
batérie, ktorá podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie alebo aplikáciu Quick Charge
2.0.
Zvýšenie rýchlosti nabíjania
Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej.
• Keď je zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona
.
• Keď je displej zariadenia zapnutý počas nabíjania batérie, zobrazí sa kontextové okno s
požiadavkou na vypnutie displeja. Ak chcete zvýšiť rýchlosť nabíjania, vypnite displej.
• Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho
nabíjania nebudete môcť použiť.
• Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže
automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia
zariadenia.
18
Začíname
Používanie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
19
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Karta SD → Odpojiť.
→ Nastavenia → Ukladací priestor →
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vytiahnite pamäťovú kartu.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Karta SD → Formátovať → FORMÁTOVAŤ.
→ Nastavenia → Ukladací priestor →
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
20
Začíname
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Uzamknutie a odomknutie displeja
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a prstom potiahnite v
ľubovoľnom smere.
Môžete zmeniť spôsob zamknutia displeja a používať ďalšie funkcie zabezpečenia. Viac informácií
nájdete v časti Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
21
Základy
Používanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na pero S Pen prstom.
22
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
23
Základy
Potiahnutie prstom
Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke
Všetky aplikácie zobrazíte ďalší panel. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete
posúvať webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
24
Základy
Usporiadanie domovskej obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky. Widgety sú malé aplikácie,
ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky.
Ak chcete prispôsobiť domovskú obrazovku, pozrite si časť Spravovanie domovskej obrazovky.
Widget
Bočný displej
Indikátory na obrazovke
Spustenie aplikácie Telefón.
25
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Domovskú obrazovku môžete
prispôsobiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete
tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky, pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.
Aplikácia Flipboard Briefing
Táto aplikácia umožňuje v rôznych kategóriách zobrazovať najnovšie články. Pomocou tejto
aplikácie môžete získavať aktuálne správy, ktoré vás zaujímajú.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku
alebo prstom potiahnite doprava a otvorte
aplikáciu BRIEFING.
2 Pri spúšťaní tejto funkcie po prvý krát ťuknite na položku START READING.
3 Ak chcete v každej kategórii správ prehľadávať články, potiahnite prstom nahor.
Ak chcete deaktivovať aplikáciu Flipboard Briefing, na domovskej obrazovke ťuknutie
na prázdnu oblasť a podržte na nej prst. Potom ťuknite na možnosť Nast. domovskej
obrazovky a zrušte výber obrazovky Flipboard Briefing.
26
Základy
Bočný displej
Úvod
Hovor prijmite alebo oznámenia skontrolujte priamo na bočnom displeji. Namiesto používania
hlavnej obrazovky aplikácie pohodlne spustite alebo hudbu prehrávajte z bočného displeja.
Používanie bočného displeja
Na bočnom displeji môžete zobraziť upozornenia na hovor alebo správu a ďalšie oznamy. Ak
chcete používať požadované funkcie, na bočný displej môžete tiež pridať ďalšie panely.
Ak chcete zobraziť požadovaný panel, prstom potiahnite po bočnom displeji zľava doprava.
Ak chcete na bočný displej pridať panely, pozrite si časť Spravovanie bočného displeja.
Bočný displej
Hlavný displej
27
Základy
Používanie rýchlych nástrojov
Na bočnom displeji môžete priamo zapnúť baterku, nahrávať videá alebo používať ďalšie
praktické funkcie. Panel Rýchle nástroje
otvoríte tak, že prstom potiahnete z hornej časti
bočného displeja smerom nadol.
Panel Rýchle nástroje zatvoríte tak, že dolnú časť bočného displeja potiahnete nahor.
Pravítko
Stopky
Časovač
Baterka
Hlasový záznamník
28
Základy
Aktivácia iba bočného displeja
Bočný displej môžete aktivovať a hodiny zobraziť aj pri vypnutom hlavnom displeji.
Ak chcete bočný displej aktivovať, prstom potiahnite nahor, potom nadol alebo opačne a
požadované informácie zobrazíte potiahnutím prsta po bočnom displeji doľava alebo doprava. Ak
chcete spustiť aplikácie alebo zobraziť podrobnosti oznámenia, hlavný displej zapnite stlačením
tlačidla Domov.
Používanie bočného displeja na zamknutom displeji
Na zamknutom displeji môžete zobraziť oznámenia a panely pridané používateľom alebo používať
rýchle nástroje.
Ak chcete spustiť aplikácie alebo zobraziť podrobnosti oznámenia, odomknite hlavný displej.
29
Základy
Spustenie aplikácií
Aplikácie spustite priamo z bočného displeja. Na bočnom displeji môžete na panel s aplikáciami
pridávať často používané aplikácie a pohodlne ich spúšťať.
1 Ak chcete zobraziť panel s aplikáciami, prstom potiahnite po bočnom displeji doľava alebo
doprava.
2 V zozname aplikácií posúvajte hore alebo dolu a vyberte aplikáciu.
Na hlavnom displeji sa spustí vybraná aplikácia.
30
Základy
Pridávanie a odstraňovanie aplikácií z panela s aplikáciami
Aplikácie spravujte na paneli s aplikáciami. Na bočnom displeji môžete na panel s aplikáciami
pridávať často používané aplikácie a pohodlne ich spúšťať.
1 Ak chcete zobraziť panel s aplikáciami, prstom potiahnite po bočnom displeji doľava alebo
doprava.
2 V hornej časti panela ťuknite na .
3 V zozname na ľavej strane panela ťuknite na aplikáciu a podržte na nej prst. Potom túto
aplikáciu potiahnite na zoznam na pravej strane displeja.
Ak chcete aplikáciu odstrániť z panela s aplikáciami, v zozname na pravej strane displeja
ťuknite na aplikáciu a podržte na nej prst. Potom túto aplikáciu potiahnite na zoznam na
ľavej strane displeja.
4 Po skončení ťuknite na položku HOTOVO.
Aplikácia bude pridaná na panel s aplikáciami.
31
Základy
Pridávanie priečinkov
1 Ak chcete zobraziť panel s aplikáciami, prstom potiahnite po bočnom displeji doľava alebo
doprava.
2 V hornej časti panela ťuknite na .
3 Ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a potiahnite ju na položku Vytvoriť priečinok v
hornej časti displeja.
Ak chcete do vytvoreného priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej
prst a potiahnite ju do priečinka.
4 Ťuknite na položku HOTOVO.
Odstránenie priečinkov
1 Ak chcete zobraziť panel s aplikáciami, prstom potiahnite po bočnom displeji doľava alebo
doprava.
2 V hornej časti panela ťuknite na .
3 Ťuknite na priečinok, podržte na ňom prst a potiahnite ho na položku Odstrániť v hornej časti
displeja.
4 Ťuknite na tlačidlá OK → HOTOVO.
Ak odstránite priečinok, aplikácie v tomto priečinku nebudú odstránené.
Kontrola oznámení
Z bočného displeja môžete zobraziť informácie o oznámení, ako napríklad upozornenia na
prichádzajúce hovory, nové správy a zariadenie. Ak vám pri hraní alebo sledovaní filmov vo vašom
zariadení prichádzajú nové hovory alebo správy, na bočnom displeji za zobrazia upozornenia.
32
Základy
Prijímanie alebo odmietnutie hovorov
Keď je hlavný displej zapnutý alebo aplikácia je spustená, pomocou bočného displeja môžete
hovory prijať alebo odmietnuť.
Prichádzajúci hovor prijmite potiahnutím
alebo
doprava alebo doľava po bočnom displeji.
Zobrazenie správ
Na bočnom displeji môžete zobraziť správy.
Prichádzajúcu správu zobrazte ťuknutím na
bočnom displeji. Na hlavnom displeji spúšťa
Správy a môžete si pozrieť podrobnosti správy.
Keď je hlavný displej vypnutý, pri prichádzajúcej správe sa zapne a zobrazí sa na ňom
upozornenie na hovor.
33
Základy
Používanie nočných hodín
Pomocou nočných hodín udržiavajte bočný displej zapnutý. Na bočnom displeji môžete zobraziť
dátum a hodiny bez zapnutia hlavného displeja.
1 Potiahnite prstom po bočnom displeji zdola nahor a ťuknite na
.
Alebo na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bočný
displej.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami bočného displeja.
2 Ťuknite na možnosť Nočné hodiny a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Nočné
hodiny.
3 Ak chcete nastaviť dobu, po ktorú majú nočné hodiny zostať zapnuté, potiahnite krúžok pre
začiatok a koniec doby.
Bočný panel zostane zapnutý na určenú dobu.
• Funkciu nočných hodín je možné nastaviť maximálne na 12 hodín.
• Funkcia nočných hodín sa vypne, keď kapacita batérie klesne na 15 %.
34
Základy
Spravovanie bočného displeja
Pridanie panelov na bočný displej
Na bočný displej môžete pridať panely alebo môžete prevziať panely z lokality Galaxy Apps.
1 Potiahnite prstom po bočnom displeji zdola nahor a ťuknite na
.
Alebo na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bočný
displej.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami bočného displeja.
2 Ťuknite na položku Spravovať panely.
35
Základy
3 Začiarknite panely, ktoré chcete pridať na bočný displej, a ťuknite na
.
Ak chcete zobraziť pridané panely, prstom potiahnite po bočnom displeji doľava alebo
doprava.
Predvolené panely
Preberanie panelov
1 Potiahnite prstom po bočnom displeji zdola nahor a ťuknite na
.
Alebo na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bočný
displej.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami bočného displeja.
2 Ťuknite na položku Spravovať panely.
3 Prstom potiahnite doľava a ťuknite na položku
.
Spustí sa aplikácia Galaxy Apps. Po spustení tejto aplikácie po prvý krát alebo resetovaní
údajov si prečítajte a vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami.
4 Vyberte panely a prevezmite ich.
36
Základy
Zmena usporiadania panelov
1 Potiahnite prstom po bočnom displeji zdola nahor a ťuknite na
.
Alebo na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bočný
displej.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami bočného displeja.
2 Ťuknite na položky Spravovať panely → → Zmeniť poradie.
3 Ťuknite panel, podržte na ňom prst a potiahnite ho na požadované miesto.
Keď panel potiahnete pod ikonu
4 Ťuknite na položku
, nastaví sa ako hlavný panel.
.
Vytváranie vlastných panelov
Na bočnom displeji si môžete vytvoriť vlastné panely pridaním rukopisu alebo umiestnením
rôznych efektov na obrázky.
Keď je displej zamknutý, k dispozícii budú panely, ktoré pridal používateľ.
1 Potiahnite prstom po bočnom displeji zdola nahor a ťuknite na
.
Alebo na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bočný
displej.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami bočného displeja.
2 Ťuknite na položku Prispôsobený panel.
3 Ťuknite na → a vyberte požadovaný obrázok.
37
Základy
4 Ak chcete určiť oblasť, ktorú chcete nastaviť ako panel, obrázok potiahnite na displej. Potom
použite dostupné možnosti úpravy.
• Otočiť: Otočenie alebo prevrátenie obrázka.
• Efekt: Aplikácia rôznych efektov na obrázok.
• Obrázok: Pridanie ďalších obrázkov do obrázku.
• Objekt: Pridanie objektov navyše na obrázok, ako napríklad farby alebo vzory.
5 Po skončení ťuknite na
.
Panel môžete upraviť pomocou nasledujúcich ikon.
• : Zmena obrázku na paneli.
• : Pridanie rukopisu na panel.
• : Pridanie textu na panel.
• : Vloženie textového alebo obrazového efektu do panela.
6 Ťuknite na položku HOTOVO.
Panel sa vloží do zoznamu panelov Pripomenúť mi.
38
Základy
7 Ťuknite na nový panel.
Panel sa vloží do zoznamu panelov na bočnom displeji.
Ak chcete zdieľať alebo odstrániť nové panely, ťuknite na → Vybrať, začiarknite panely,
ktoré chcete vybrať, a potom ťuknite na alebo .
Upraviť panel.
Obrazovka Všetky aplikácie
Na obrazovke Všetky aplikácie sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových
nainštalovaných aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku Všetky aplikácie, na domovskej obrazovke ťuknite na položku . Ak
chcete zobraziť ďalšie panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor
obrazovky v spodnej časti obrazovky.
Ak chcete prispôsobiť obrazovku Všetky aplikácie, pozrite si časť Spravovanie obrazovky Všetky
aplikácie.
39
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Aktivovaná funkcia inteligentnej obrazovky
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
40
Základy
Ikona
Význam
Úroveň nabitia batérie
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Panely oznámení a rýchleho nastavenia
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
41
Základy
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie Nastavenia.
Aktivovať alebo deaktivovať
možnosti. Ak chcete zobraziť
podrobnejšie nastavenia, ťuknite
na tlačidlo a podržte na ňom prst.
Zobraziť všetky tlačidlá rýchlych
nastavení.
Nastavenie jasu.
Spustenie aplikácie Rýchlo
pripojiť.
Spustenie aplikácie S Finder.
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne možnosti.
Vymazať všetky oznámenia.
Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel rýchlych nastavení na paneli oznámení, ťuknite na
, ťuknite na položku a podržte na nej prst a potom ju presuňte na iné miesto.
→
Používanie panela rýchlych nastavení
Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Ak chcete aktivovať
alebo deaktivovať viac funkcií, otvorte panel rýchlych nastavení.
Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Alebo
na paneli oznámení ťuknite na položku . Ak chcete panel rýchleho nastavenia zatvoriť, prstom
potiahnite po displeji nahor.
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkcie, ťuknite na tlačidlá na paneli rýchlych nastavení. Ak
ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete získať prístup k podrobnejším nastaveniam.
42
Základy
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke Všetky aplikácie vyberte ikonu aplikácie, čím sa
aplikácia otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
tak, že vyberiete okno aplikácie.
a aplikáciu otvorte
Zatvorenie aplikácie
→
Postupne ťuknite na položky
a potom ťuknutím na položku UKONČIŤ vedľa aplikácie
danú aplikáciu zavrite. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku UKONČIŤ
→ .
VŠETKO. Prípadne ťuknite na položku
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Samsung Galaxy Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke Všetky aplikácie.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
tlačidlo s cenou aplikácie.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
ĎALŠIE → Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte
príslušnú možnosť.
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke Všetky aplikácie.
43
Základy
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
→
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku Všetky aplikácie a postupne ťuknite
na položky → Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa
zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ.
Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, otvorte obrazovku Všetky aplikácie, postupne ťuknite
na položky → Stiahnuté aplikácie → → Odinštalovať, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na
položku OK. Prípadne na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia →
Správca aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položky → Zobraziť deaktivované aplikácie, vyberte
aplikácie a potom ťuknite na položku HOTOVO. Prípadne na obrazovke Všetky aplikácie postupne
→ Zakázané, vyberte aplikáciu a
ťuknite na položky Nastavenia → Správca aplikácií →
potom ťuknite na položku POVOLIŤ.
Skrytie aplikácií
Ak nechcete, aby sa na obrazovke Všetky aplikácie zobrazovali určité aplikácie, môžete ich skryť.
Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položky → Skryť aplikácie → HOTOVO.
Ak chcete zobraziť skryté aplikácie, postupne ťuknite na položky → Zobraziť skryté aplikácie
→ HOTOVO.
• Skrytie aplikácií: Aplikácie sa kryjú len na obrazovke Všetky aplikácie. Skryté aplikácie
môžete naďalej používať.
• Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
• Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
44
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Prechod na ďalší riadok.
Prepnutie na režimu rukopisu.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Vyberte
Ťuknite na položku
a podržte na nej prst, postupne ťuknite na položky
vstupné jazyky a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac
jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
Zmena rozloženia klávesnice
Ťuknite a podržte ikonu
, ťuknite na ikonu , v možnosti Jazyky vstupu vyberte jazyk a
potom vyberte rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť.
Na Klávesnica 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.
45
Základy
Používanie ďalších funkcií klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Spustiť alebo pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
Otvoriť klávesnicu.
• : Prepnutie do režimu rukopisu.
Prepínanie medzi režimom čísel a
režimom znakov.
Prepnúť na štandardnú klávesnicu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zmena nastavení klávesnice.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
46
Základy
• : Prepnutie na pohyblivú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto
potiahnutím položky.
Prepnúť na štandardnú klávesnicu.
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetko vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
47
→ Vložiť.
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. Upravený obrázok je uložený do
priečinka Screenshots. Ak chcete otvoriť priečinok, otvorte obrazovku Všetky aplikácie a postupne
→ Album → Screenshots. Po zachytení snímky obrazovky
ťuknite na položky Galéria →
môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými používateľmi.
Na zachytenie snímky obrazovky môžete tiež použiť iné metódy. Viac informácií nájdete v časti
Snímať potiahnutím dlane.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Používanie slovníka
Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete
vyhľadávať definície slov.
1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím
alebo .
2 Ťuknite na položku Slovník.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, nainštalujte ho podľa pokynov na obrazovke.
3 Zobrazenie definície.
Ak chcete zobraziť viac definícií, ťuknite na položku . Ak chcete do zoznamu obľúbených
slov pridať nejaké slovo, na podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete
slovo použiť ako hľadaný výraz, ťuknite na položku Search Web.
Ak chcete zobraziť viac možností, v podrobnom zobrazení ťuknite na položku .
48
Základy
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v
iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.
Používanie aplikácie Moje súbory
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke Všetky aplikácie.
Vyhľadávanie súborov alebo
priečinkov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Súbory zobraziť poľa kategórií.
Zobraziť históriu prevzatých
položiek.
Zobraziť súbory uložené v
zariadení.
Šetrenie energie
Režim šetrenia energie
Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.
Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položky Nastavenia → Batéria → Režim šetrenia
energie a potom ťuknutím na prepínač Režim šetrenia energie túto funkciu aktivujte. Alebo
otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknutím na funkciu Šetren. energie ju aktivujete.
49
Základy
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položky Nastavenia → Batéria → Režim
extrémneho šetrenia energie a potom ťuknutím na prepínač Režim extrémneho šetrenia
energie túto funkciu aktivujte.
Alebo otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknutím na funkciu Extrémne šetrenie ju
aktivujete.
2 Prečítajte si informácie o automatickom režime, ktoré sú zobrazené na obrazovke, a ťuknite na
tlačidlo POVOLIŤ.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky →
Vypnúť extrémne šetrenie.
Odhadovaná maximálna pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije,
keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení
zariadenia a prevádzkových podmienok.
Zobrazenie informácií o pomoci
Ak chcete zobraziť informácie pomocníka o tom, ako používať zariadenie a aplikácie, otvorte
obrazovku Všetky aplikácie a ťuknite na položky Nastavenia → Pomocník.
Ak chcete zobraziť informácie pomocníka pre aplikáciu, ktorú práve používate, ťuknite na položky
→ Pomocník.
Niektoré aplikácie nemusia obsahovať informácie pomocníka.
50
Funkcie pera S Pen
Bezdotykový príkaz
Ak chcete získať prístup k štyrom užitočným funkciám, pero S Pen vytiahnite zo zásuvky, alebo
perom S Pen posúvajte nad ľubovoľnou časťou obrazovky bez dotyku a stlačte tlačidlo pera S Pen.
Pomocou bezdotykových funkcií môžete vykonávať rôzne akcie.
Akčná pripomienka
Inteligentný výber
Písanie na obrazovku
• Akčná pripomienka: Rýchle písanie poznámok a pripájanie akcií k nim. Môžete uskutočňovať
hovory, odosielať správy, prehľadávať na webe a viac. Viac informácií nájdete v časti Akčná
pripomienka.
• Inteligentný výber: Rýchle zbieranie obsahu. Viac informácií nájdete v časti Inteligentný
výber.
• Písanie na obrazovku: Zachytenie, úprava a písanie poznámok na snímkach obrazovky a ich
následné zdieľanie. Viac informácií nájdete v časti Písanie na obrazovku.
51
Funkcie pera S Pen
Akčná pripomienka
Ak chcete pomocou písaných a kreslených informácií vytvárať rôzne akcie, otvorte panel Poznámka
s akciou.
1 Na paneli Air Command ťuknite na položku Akčná pripomienka.
2 Napísanie alebo nakreslenie poznámky.
3 Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Prepojiť s akciou.
Celá poznámka bude vybraná. Ak chcete z poznámky používať konkrétnu informáciu, výber
poznámky zrušte ťuknutím mimo vybranej oblasti a informáciu používajte nakreslením čiary
okolo nej.
Vymazanie poznámky.
Uloženie poznámky.
Prístup k ďalším možnostiam.
Písanie poznámky alebo zmena
farby pera.
Odstránenie poznámky.
Dostupné funkcie pre informácie o
vybranej poznámke
Úprava veľkosti panela poznámky.
52
Funkcie pera S Pen
4 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete používať s informáciou vybranou z poznámky.
Vybraná aplikácia sa spustí z možnosti Akčná pripomienka.
Vytvorenie kontaktu.
Odoslanie správy.
Uskutočnenie hovoru.
Hľadanie na internete.
Odoslanie e-mailu.
Vytvorenie úlohy.
Vyhľadanie polohy.
Zobrazenie poznámok
Na obrazovke Poznámka s akciou ťuknite na položku Zoznam. Vyberte poznámku, ktorú chcete
zobraziť a upraviť.
Pridanie widgetov Poznámka s akciou na domovskú obrazovku
Po vytvorení poznámky ťuknite postupne na položky ĎALŠIE → Pripnúť na domovskú
obrazovku. Poznámka sa automaticky uloží a miniaplikácia na Akčná pripomienka sa pridá
na domovskú obrazovku. Ťuknutím na miniaplikáciu na domovskej obrazovke zobrazíte alebo
upravíte poznámku.
Ak chcete odstrániť miniaplikáciu na písanie poznámok z domovskej obrazovky, ťuknite a podržte
miniaplikáciu a potom ju presuňte na položku Odstrániť v hornej časti obrazovky.
Úprava poznámky ako súbor S Note
Pri písaní poznámky ťuknutím na položky ĎALŠIE → Upraviť ako súbor aplikácie S Note
otvorte aplikáciu S Note a upravte poznámku. Rovnaká farba pera, ktorú ste používali v aplikácii
Akčná pripomienka, sa bude používať aj v aplikácii S Note.
Odstraňovanie poznámok
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky S Note →
Vyberte poznámku a ťuknite na položku ZMAZAŤ.
→ Akčné pripomienky.
Ak chcete súčasne vymazať niekoľko poznámok, otvorte zoznam s poznámkami. Ťuknite a
podržte poznámku. Potom začiarknite poznámky, ktoré chcete vymazať, a ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
53
Funkcie pera S Pen
Inteligentný výber
Umožňuje zbierať obsah, ktorý sa zobrazuje na displeji pomocou pera S Pen. Obsah môžete
zbierať z internetových stránok alebo z hudobných a video súborov pri ich prehrávaní.
1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete zbierať, ako napríklad časť internetovej stránky, otvorte
panel Bezdotykových príkazov a ťuknite na položku Inteligentný výber.
2 Pero S Pen ťahajte cez obsah, ktorý chcete zbierať.
Uložiť do albumu s
výstrižkami
Zdieľať cez
3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou položkou.
• : Text extrahovať z položky. Extrahovaný text môžete skopírovať do schránky alebo ho
vložiť do správ, poznámok a podobne.
Extrahovať text.
• Písať: Písanie alebo kreslenie na obrazovku.
• Zdieľať: Zdieľanie položky s ostatnými používateľmi.
• Uložiť do Albumu výstrižkov: Uloženie položky do Ozdobný album.
• Uložiť do Galérie: Uloženie vybranej oblasti do Galéria.
54
Funkcie pera S Pen
Písanie na obrazovku
Umožňuje zachytávať snímky obrazovky alebo na nich písať alebo kresliť.
1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete vybrať, ako napríklad časť internetovej stránky, otvorte
panel Bezdotykových príkazov a ťuknite na položku Písanie na obrazovku.
Aktuálna obrazovka je automaticky zachytená a na obrazovke sa zobrazí panel s nástrojmi
Úprava.
2 Ak chcete zachytiť obsah, ktorý siaha naprieč viacero obrazoviek, ako napr. webovú stránku,
ťuknutím na položku Zachytenie posúvania zachytíte väčšiu časť obsahu. Ťuknite na položku
SNÍMAŤ ĎALŠIE. Obrazovka sa automaticky posunie smerom nadol a umožní vám opätovne
vybrať položku SNÍMAŤ ĎALŠIE. Po dokončení ťuknite na položku HOTOVO.
3 Na snímku obrazovky napíšte poznámku.
4 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať so snímkou obrazovky.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
• Uložiť do Albumu výstrižkov: Uloženie položky do Ozdobný album.
• Uložiť do Galérie: Uloženie snímky obrazovky. Ak chcete zobraziť uloženú snímku
obrazovky, otvorte obrazovku Všetky aplikácie a postupne ťuknite na položky Galéria →
→ Album → Screenshots.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
55
Funkcie pera S Pen
S Note
Úvod
Vlastné poznámky píšte zaznamenávaním svojich myšlienok a nápadov. Môžete vkladať
multimediálne súbory a vytvárať snímky poznámok.
Používanie widgetu S Note
Niektoré funkcie S Note môžete spustiť priamo z widgetu S Note.
Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu na widgete S Note.
Spustenie aplikácie S Note.
Vytvoriť poznámku v režime
rukopisu.
Nasnímanie fotografie a jej
otvorenie pomocou
aplikácie S Note.
Vytvoriť poznámku v
textovom režime.
Vytváranie poznámok
1 Ťuknite na položku S Note na obrazovke Všetky aplikácie.
Alebo na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu
na widgete S Note.
Aplikáciu S Note môžete taktiež spustiť pomocou pera S Pen. Otvorte panel Bezdotykových
príkazov a ťuknite na skratku aplikácie S Note.
2 Ťuknite na položku
.
56
Funkcie pera S Pen
3 Vytvorenie poznámky.
Ťuknite na položku , aby ste mohli písať alebo kresliť na obrazovku, alebo na položku
aby ste zadali text pomocou klávesnice.
,
Uložiť
Režim rukopisu
Režim gumy
Textový režim
Späť/Znova
Pridať stranu
Ďalšie možnosti
Zmena nastavení pera
Pri písaní alebo kreslení na obrazovke ešte raz ťuknite na položku
čiary alebo farbu pera.
, čím zmeníte typ pera, hrúbku
Zmena typu pera.
Zmena hrúbky čiary.
Výber novej farby pomocou
aplikácie palety farieb.
Zmena farby pera.
Plniace pero
Pero na rukopis
57
Funkcie pera S Pen
Používanie nástroja Guma na čiary
1 Ťuknite na položku .
2 Ťuknutím na príslušnú oblasť vymažte túto oblasť.
Celá čiara v tejto oblasti bude vymazaná. Nástroj Guma môže vymazať S Note jednu čiaru za
druhou.
• Ak chcete vymazať iba oblasť, ktorej sa dotknete perom S Pen, znova ťuknite na položku
a zrušte výber položky Vym. po ťahoch. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť
potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.
• Ak chcete vymazať poznámku, ťuknite na položku VYMAZAŤ VŠETKO.
Aj pri menšej gume sa vám nemusí podariť presne vymazať zamýšľanú časť.
Úprava poznámok písaných rukou
Poznámky písané rukou môžete upravovať pomocou rôznych možností úpravy, ako napríklad
vystrihnutie, presunutie, zmena veľkosti alebo transformácia.
1 Keď je na poznámke písmo písané rukou alebo kresba, postupne ťuknite na položky
→
Režim výberu.
2 Ak chcete poznámku vybrať a upraviť, ťuknite na ňu alebo okolo nej nakreslite čiaru.
Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potom ju potiahnite na nové
miesto.
Ak chcete zmeniť veľkosť poznámky, vyberte ju a potom potiahnite rukoväť rámu.
58
Funkcie pera S Pen
3 Použite jednu z nasledujúcich možností:
• Rozlož.: Zmena vlastností poznámky, ako je napríklad rozloženie, veľkosť, farba alebo
hrúbka.
• Vystrihnúť: Vystrihnutie poznámky. Ak ju chcete na inom mieste prilepiť, ťuknite na dané
miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Kopírovať: Skopírovanie poznámky. Ak ju chcete na inom mieste prilepiť, ťuknite na dané
miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Odstrániť: Odstránenie poznámky.
Vytváranie snímok poznámok
Poznámky vytvárajte odfotením obsahu z rôznych zdrojov, ako napríklad rukou písaný text alebo
kresby.
Používanie automatického režimu
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky S Note →
Alebo na domovskej obrazovke ťuknite na položku
→ Poznámky.
na widgete S Note.
Aplikáciu S Note môžete taktiež spustiť pomocou pera S Pen. Otvorte panel Bezdotykových
príkazov a ťuknite na skratku aplikácie S Note.
2 Postupne ťuknite na položky
→ → Vložiť → OSTATNÉ → Fotografická poznámka.
59
Funkcie pera S Pen
3 Okraje predmetu vložte na obrazovku s ukážkou.
Zapnutie alebo vypnutie blesku.
Zobraziť alebo skryť hľadáčik.
Odstránený predmet
Nasnímanie fotografie.
4 Keď sa okraje objektu zmenia na modré, odfoťte ťuknutím na položku
5 Upravte fotografiu.
6 Ťuknite na položku HOTOVO.
.
Fotografia sa vloží do aplikácie S Note.
Úprava snímok poznámok
Upravte časti vložené do aplikácie S Note.
1 Ťuknite a podržte úsek.
Aby ste obraz textu v tejto časti mohli upraviť, prenesie sa a zmení sa na farebné čiary.
2 Vyberte možnosť úpravy.
• Rozlož.: Zmena vlastností poznámky, ako je napríklad rozloženie, veľkosť, farba alebo
hrúbka.
• Orezať: Orezanie vstupu.
• Vystrihnúť: Vystrihnutie poznámky. Ak ju chcete na inom mieste prilepiť, ťuknite na dané
miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
60
Funkcie pera S Pen
• Kopírovať: Skopírovanie poznámky. Ak ju chcete na inom mieste prilepiť, ťuknite na dané
miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku Vložiť.
• Odstrániť: Odstránenie poznámky.
Ozdobný album
Ak chcete vytvoriť vlastný digitálny album s výstrižkami, obsah vyberte z rôznych zdrojov. Pri
prezeraní internetových stránok alebo videí môžete vybrať požadovanú oblasť a vložiť ju do
albumu s výstrižkami.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Zobrazenie albumu s výstrižkami
Po spustení tejto aplikácie po prvý krát alebo jej reštartovaní po vynulovaní údajov si prečítajte a
vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami a potom zadajte možnosť synchronizácie.
1 Ťuknite na položku Ozdobný album na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ak chcete vybrať kategóriu, ťuknite na položku a vyberte album s výstrižkami.
Ak sa pod obsahom albumu s výstrižkami nachádza odkaz, ťuknutím na tento odkaz prejdite
na zdroj.
3 Ťuknutím na položku UPRAVIŤ ho upravte.
Do albumu s výstrižkami môžete pridať názov, text, poznámky alebo značky.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ zmeny uložíte.
Používanie pera S Pen
Úvod
Pomocou pera S Pen píšte, kreslite alebo vykonávajte dotykové pokyny. Stlačením tlačidla na pere
S Pen môžete ľahko získať prístup k ďalším funkciám.
61
Funkcie pera S Pen
Bezdotyk. zobrazenie
Ak chcete vykonávať rôzne funkcie, perom S Pen posúvajte na obrazovke nad položkou.
Zobrazenie ukážky informácií
Ak chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v kontextovom okne, ukážte na obrazovku.
Používanie bezdotykového tlačidla
Posúvaním pera S Pen nad položkami v niektorých aplikáciách, ako napríklad Galéria a Video, sa
v okne ukážky zobrazí bezdotykové tlačidlo. Pomocou bezdotykového tlačidla môžete priamo na
okne ukážky vykonávať rôzne akcie.
Bezdotykové tlačidlo
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku Všetky aplikácie, postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Pero S Pen → Bezdotyk. zobrazenie a potom ju aktivujte
ťuknutím na prepínač Bezdotyk. zobrazenie.
62
Funkcie pera S Pen
Výber pera
Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo na pere S Pen a perom S Pen posúvajte nad
textom alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do
iných aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.
Priamy vstup perom
Pomocou pera S Pen rukou vypĺňajte tlačivá a píšte správy.
Písanie v textových poliach
1 Pero S Pen posúvajte nad textovým poľom.
2 Ťuknutím na položku otvorte pole na písanie rukou.
63
Funkcie pera S Pen
3 Píšte pomocou pera S Pen.
Ak chcete prepnúť do režimu kreslenia, pri písaní správy v poli Správy ťuknite na položku
REŽIM KRESLENIA v hornej časti poľa na písanie rukou. Kresba bude do správy vložená ako
príloha.
4 Po skončení ťuknite na položku HOTOVO.
Písanie v aplikáciách
Pri používaní niektorých funkcií a aplikácií môžete pomocou pera S Pen písať priamo na
obrazovke. Čísla môžete napríklad zadávať na číselníku alebo čas budíka môžete nastaviť písaním
perom S Pen v poli na písanie rukou.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku Všetky aplikácie, postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Pero S Pen → Priamy vstup perom a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač Priamy vstup perom.
64
Pohyby a používanie funkcií
Pohyby a gestá
Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom.
Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.
Priamy hovor
Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe,
priložte si zariadenie k uchu.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku Všetky aplikácie, postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Pohyby a gestá → Priamy hovor a potom túto funkciu aktivujte
ťuknutím na prepínač Priamy hovor.
65
Pohyby a používanie funkcií
Inteligentné upozorňovanie
Ak máte zmeškané hovory alebo nové správy, zariadenie bude po zdvihnutí vibrovať.
Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je
položené na rovnom povrchu.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku Všetky aplikácie, postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Pohyby a gestá → Inteligentné upozorňovanie a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Inteligentné upozorňovanie.
Stíšiť
Položenie dlane na obrazovku
Ak chcete prichádzajúce hovory alebo výstrahy stlmiť, priložte dlaň na displej.
66
Pohyby a používanie funkcií
Prevrátenie zariadenia
Ak chcete stlmiť prichádzajúce hovory alebo výstrahy, zariadenie obráťte.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku Všetky aplikácie, postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Pohyby a gestá → Stíšiť a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím
na prepínač Stíšiť.
Snímať potiahnutím dlane
Bok ruky položte na obrazovku a prejdite ňou po obrazovke sprava doľava alebo naopak, čím
zaznamenáte snímku obrazovky. Ak chcete zobraziť uloženú snímku obrazovky, otvorte obrazovku
→ Album → Screenshots. Po
Všetky aplikácie a postupne ťuknite na položky Galéria →
zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými používateľmi.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku Všetky aplikácie, postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Pohyby a gestá → Snímať potiahnutím dlane a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Snímať potiahnutím dlane.
67
Pohyby a používanie funkcií
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie na rozdelenej obrazovke. V kontextovom
okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Rozdelená obrazovka zobrazenia Viac okien
Niektoré aplikácie, ako napríklad Kalkulačka a Kontakty, sa môžu v kontextovom okne
spustiť iba vtedy, keď ich z panela úloh Viac okien presuniete na displej.
1 Ak chcete otvoriť panel úloh Viac okien, ťuknite na položku a podržte na nej prst.
2 Ťuknite na ikonu aplikácie, podržte na nej prst a presuňte ju z panela úloh na displej. Potom
ikonu inej aplikácie presuňte na nové miesto na displeji.
možno na displeji spúšťať súčasne v samostatných
Ikony aplikácií označené s ikonou
oknách. Ak chcete aplikáciu otvoriť v obidvoch oknách, ťuknite na aplikáciu označenú ikonou
a presuňte ju na nové miesto. Ak chcete aplikáciu spustiť súčasne v kontextovom okne,
ťuknite na .
68
Pohyby a používanie funkcií
Spustenie Viac okien zo zoznamu naposledy používaných aplikácií
1 Ťuknite na položku .
2 Ak chcete spustiť aplikáciu vo Viacerých oknách, prstom potiahnite hore alebo dolu a ťuknite
na položku
.
3 Vyberte ďalšiu aplikáciu, ktorú chcete spustiť vo funkcii Viac okien.
Používanie možností funkcie Viac okien
Ak používate aplikácie s Viacerými oknami a chcete získať prístup k nasledujúcim možnostiam,
vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:
69
Pohyby a používanie funkcií
• : Prepínanie umiestnení aplikácií, ktoré sú zobrazené vo funkcii Viac okien.
• : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite
na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
• : Prepnutie na pohyblivú ikonu.
• : Návrat na zobrazenie na celú obrazovku.
• : Zatvorenie okna.
Zdieľanie obsahu medzi oknami s aplikáciami
Presúvaním môžete jednoducho zdieľať obsah medzi aplikáciami, ako napríklad E-mail a Internet.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
1 Vo funkcii Viac okien spustite aplikácie E-mail a Internet na rozdelenej obrazovke.
Tieto aplikácie môžete tiež spustiť v kontextových oknách.
2 Ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami a potom ťuknite na položku .
3 Ťuknite na text alebo obraz v okne s aplikáciou Internet, podržte na ňom prst a presuňte ho
do okna aplikácie E-mail.
Vybratá položka sa vloží do okna aplikácie E-mail.
70
Pohyby a používanie funkcií
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Ak funkcia Viac okien nie je aktivovaná, otvorte obrazovku Všetky aplikácie, postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Viac okien a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Viac okien. Poprípade otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknutím na funkciu
Viacero okien ju aktivujete.
Kontextové okno Viac okien
1 Na obrazovke Všetky aplikácie spustite aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.
2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka s aplikáciami.
Presunúť obsah.
Prepnutie na pohyblivú
ikonu.
Zatvorenie okna.
Návrat na zobrazenie na
celú obrazovku.
71
Pohyby a používanie funkcií
Premiestňovanie alebo zatváranie kontextového okna
Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na novú pozíciu.
Ak chcete toto okno zatvoriť, ťuknite na kruh v hornej časti okna a potom ťuknite na tlačidlo
.
Spúšťanie kontextových okien z rozdelenej obrazovky Viac okien
1 Na rozdelenej obrazovke Viac okien ťuknite na aplikáciu, aby sa otvorila v kontextovom okne.
2 Ťuknite na kruh a podržte ho medzi oknami s aplikáciami.
V kontextovom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.
Spúšťanie kontextových okien z panela úloh Viac okien
Ak chcete otvoriť panel úloh Viac okien, ťuknite na položku
a podržte na nej prst. Aplikáciu
spustite v kontextovom okne ťuknutím na ikonu tejto aplikácie na paneli úloh Viac okien.
Ak funkcia Viac okien nie je aktivovaná, otvorte obrazovku Všetky aplikácie, postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Viac okien a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Viac okien. Poprípade otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknutím na funkciu
Viacero okien ju aktivujete.
72
Pohyby a používanie funkcií
Ovládanie jednou rukou
Úvod
Môžete prepnúť na režim ovládania jednou rukou a pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie a tapeta
→ Ovládanie jednou rukou.
Zmenšenie veľkosti obrazovky
Ťuknite na položku Zmenšiť veľkosť obrazovky a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač
Zmenšiť veľkosť obrazovky.
Ak chcete prepnúť na režim ovládania jednou rukou, držte zariadenie v jednej ruke. Potom rýchlo
potiahnite palec od okraja displeja do stredu displeja a späť.
73
Pohyby a používanie funkcií
Vstup jednou rukou
Ťuknite na položku Vstup jednou rukou a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Vstup jednou
rukou.
Ak chcete zmeniť polohu číselníka, tlačidiel zobrazených počas hovoru a ďalších vstupných
panelov na jednoduché ovládanie jednou rukou, ťuknite na položku alebo .
Bočný panel tlačidiel
Ťuknite na položku Bočný panel tlačidiel a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Bočný panel
tlačidiel.
Svoje zariadenie môžete jednou rukou ovládať pohodlnejšie, ak máte na bočnej lište na displeji
tlačidlá Naposledy spustené aplikácie, Domov, Späť a ďalšie tlačidlá vybratých funkcií.
Zvýšenie citlivosti dotykovej obrazovky
Túto funkciu môžete používať na ovládanie displeja pri nosení rukavíc.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie a
tapeta a potom začiarknite možnosť Zvýšiť citlivosť na dotyk. Prípadne otvorte panel rýchlych
nastavení a ťuknutím na funkciu Citlivosť na dotyk ju aktivujete.
• Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy
materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
• Ak používate kryt S view, táto funkcia nemusí správne fungovať.
Ak máte na rukách rukavice, najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete na displej ťukať
silnejšie.
74
Prispôsobenie
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky Všetky aplikácie
Spravovanie domovskej obrazovky
Pridávanie položiek
Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na aplikáciu alebo priečinok, podržte na ňom prst a potom
ho presuňte na domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej
prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte
na domovskú obrazovku.
Presúvanie a odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie priečinka
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a potiahnite ju na položku
Vytvoriť priečinok, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku HOTOVO.
75
Prispôsobenie
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Spravovanie obrazovky Všetky aplikácie
Zmena spôsobu triedenia
Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položky → Zoradiť podľa a vyberte spôsob
usporiadania.
Presúvanie položiek
Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položky → Upraviť. Ťuknite na položku, podržte ju a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na nový panel, potiahnite ju na položku Vytvoriť stránku, ktorá sa
zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytváranie priečinkov
1 Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položky
→ Vytvoriť priečinok.
Prípadne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a potom ju
potiahnite na položku Vytvoriť priečinok v hornej časti obrazovky.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka, a potom ťuknite
na položku HOTOVO.
76
Prispôsobenie
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky
alebo uzamknutej obrazovky.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst a potom ťuknite na
položku Tapety.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie a
tapeta → Pozadie.
2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky,
ťuknite na možnosť Z aplik. Galéria.
Ak nastavujete tapetu zamknutej obrazovky, obraz môžete vybrať z rôznych kategórií tapiet.
4 Ťuknite na možnosť NASTAVIŤ AKO POZADIE alebo ULOŽIŤ.
Vybraný obrázok bude nastavený ako tapeta domovskej obrazovky alebo obrazovky
uzamknutia.
Zmena zvonení
Zmena zvonení prichádzajúcich hovorov a upozornení.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zvuky a oznámenia.
Zvonenie prichádzajúceho hovoru nastavíte tak, že ťuknete na položku Zvonenia, vyberte
zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo OK. Ak chcete ako zvonenie použiť skladbu uloženú v
zariadení alebo v konte, ťuknite na položku PRIDAŤ.
Zvonenie upozornenia nastavíte tak, že ťuknete na položku Vyzváňací tón oznámenia, vyberte
zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo OK.
77
Prispôsobenie
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim
osobným údajom.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutá obrazovka
→ Uzamknutie obrazovky a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje
kód odomknutia pri každom odomykaní.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Vzor
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
Kód PIN
Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným
zadaním.
Heslo
Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom
heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.
Odtlačok prsta
Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Viac informácií nájdete v časti
Snímač odtlačkov.
78
Prispôsobenie
Moje miesta
Do užitočných funkcií, ktoré sú spojené s vašimi často navštevovanými miestami, môžete rýchle
vstupovať automatickým rozpoznaním svojej polohy.
Pridanie widgetu Moje miesta
Ak chcete pridať widget, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst,
ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget Moje miesta, podržte na ňom prst a potom ho
presuňte na domovskú obrazovku.
Ak chcete nastaviť informácie o
polohe a nastavenia, vyberte
kategóriu.
Nastavenie informácií o mieste
Keď navštívite nejaké miesto s vopred nastavenými informáciami o polohe, zariadenie automaticky
rozpozná vašu polohu a k vopred nastaveným funkciám zobrazí klávesové skratky. Zariadenie
použije aj nastavenia, ktoré ste nastavili pre príslušné miesto.
1 Na widgete Moje miesta vyberte polohu, pre ktorú chcete nastaviť informácie a klávesové
skratky. Ak chcete napríklad nastaviť informácie o polohe vášho domova, ťuknite na položku
Domov.
Vaša aktuálna poloha sa zobrazí pod položkou Adresa a spôsob detekcie. Ak chcete znova
automaticky vyhľadať svoju polohu, ťuknite na položku .
Ak chcete manuálne vyhľadať polohu, do poľa vyhľadávania zadajte adresu alebo kľúčové
slovo a potom ťuknite na možnosť .
79
Prispôsobenie
Ak chcete automaticky vyhľadať svoju aktuálnu polohu, zariadenie musí byť pripojené k
sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
2 Ťuknite na tlačidlo ĎALEJ.
3 Ak chcete k rôznym aplikáciám a funkciám pridať alebo z nich odstrániť klávesové skratky, na
obrazovke Spravovať klávesové skratky ťuknite na položku SPRAVOVAŤ →
alebo
.
4 Ťuknite na tlačidlo OK.
Na domovskej obrazovke sa zobrazí widget Moje miesta s nastaveniami vašej polohy. Ak
chcete zmeniť ďalšie nastavenia, ako napríklad režim zvuku alebo nastavenia siete Wi-Fi,
→ Vlastné nastavenia.
ťuknite na položky
Nastavenie informácií o ďalšom mieste
1 Na widgete Moje miesta ťuknite na položku .
2 Ťuknite na ikonu a zo zoznamu miest vyberte ďalšie miesto.
Ak chcete do zoznamu polôh pridať viac miest, postupne ťuknite na položky SPRAVOVAŤ
MIESTA → .
3 Ak chcete automaticky vyhľadať vašu aktuálnu polohu, ťuknite na ikonu
.
Ak chcete manuálne vyhľadať polohu, do poľa vyhľadávania zadajte adresu alebo kľúčové
slovo a potom ťuknite na možnosť .
80
Prispôsobenie
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
5 Ak chcete k rôznym aplikáciám a funkciám pridať alebo z nich odstrániť odkazy, ťuknite na
položku
alebo
6 Ťuknite na položku
.
.
Keď navštívite pridané miesto, na widgete Moje miesta sa zobrazia prednastavené nastavenia
polohy. Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia, ako napríklad režim zvuku alebo nastavenia siete
→ Vlastné nastavenia.
Wi-Fi, ťuknite na položky
Snímač odtlačkov
Úvod
Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť
zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše
odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:
• Uzamknutie obrazovky
• Prihlásenie sa na internetovú stránku
• Overenie konta Samsung
• Platiť pomocou platobnej aplikácie PayPal
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov
nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
• Ochranné prvky displeja dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v
rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte
ochranné prvky displeja.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
81
Prispôsobenie
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• Prst neťahajte ani príliš rýchlo, ani príliš pomaly. Prst ťahajte primeranou rýchlosťou, aby ho
zariadenie dokázalo rozpoznať.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
Registrácia odtlačkov prstov
Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov
rozpoznať nemusí.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Snímač
odtlačkov → Správca odtlačkov prstov.
2 Prečítajte si informácie na obrazovke a ťuknite na položku OK.
3 Položte svoj prst na oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov v strede spodnej oblasti obrazovky.
82
Prispôsobenie
4 Ťuknite na obrazovku v oblasti pre odtlačky prstov, podržte na nej prst a potom prstom
potiahnite dole cez tlačidlo Domov.
Túto operáciu zopakujte s tým istým prstom, kým odtlačok prsta nebude zaregistrovaný.
5 Ak chcete dokončiť snímanie odtlačku prsta, ťuknite na tlačidlo HOTOVO. Alebo ťuknutím na
možnosť REGISTRÁCIA zaregistrujte ďalší odtlačok prsta.
6 Po zobrazení okna s požiadavkou na registráciu záložného hesla zadajte záložné heslo a
potom ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
7 Zadajte alternatívne heslo, overte toto alternatívne heslo jeho opätovným zadaním a potom
ťuknite na tlačidlo OK.
Namiesto skenovania vašich odtlačkov prstov môžete použiť alternatívne heslo.
8 Ak sa zobrazí kontextové okno uzamknutia odtlačkov prstov, ťuknite na tlačidlo OK. Odtlačky
svojich prstov môžete použiť na odomknutie obrazovky.
83
Prispôsobenie
Zrušenie registrácie odtlačkov prstov
Registráciu odtlačkov prstov môžete zrušiť pomocou aplikácie Správca odtlačkov prstov.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Snímač
odtlačkov → Správca odtlačkov prstov.
2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku
a zadajte alternatívne
heslo.
3 Ťuknite na položku → Vybrať.
4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na
.
Zmena záložného hesla
Heslo, ktoré používate ako alternatívne, môžete zmeniť na skenovanie vašich odtlačkov prstov.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Snímač
odtlačkov → Zmeniť záložné heslo.
2 Zadajte záložné heslo.
3 Zadajte nové heslo a ťuknite na POKRAČOVAŤ.
4 Zadajte heslo znovu a ťuknite na tlačidlo OK.
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Snímač odtlačkov
→ Overiť konto Samsung a potom túto možnosť aktivujte ťuknutím na prepínač Overiť konto
Samsung.
84
Prispôsobenie
Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta
Odtlačky svojich prstov môžete použiť na prihlasovanie sa do webových stránok, ktoré podporujú
uloženie hesla.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Snímač
odtlačkov → Webové prihlásenie a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač
Webové prihlásenie.
2 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť prostredníctvom odtlačku svojho prsta.
3 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
4 Začiarknite možnosť Prihláste sa pomocou odtlačkov prstov a potom ťuknite na možnosť
ZAPAMÄTAŤ.
Pomocou svojho odtlačku prsta môžete overiť svoje konto a heslo na prihlásenie sa do
webovej stránky.
Súkromný režim
Úvod
Tento režim umožňuje skryť osobný obsah v zariadení, aby iní používatelia nemali k nemu prístup.
V súkromnom režime môžete položky skryť v priečinkoch Galéria, Video, Hudba, Hlasový
záznamník, Moje súbory a S Note.
Nastavenie súkromného režimu
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromný režim.
2 Prečítajte si informácie na obrazovke a ťuknite na položku ĎALEJ.
3 Prečítajte si informácie o používaní tejto funkcie na obrazovke a ťuknite na tlačidlo ĎALEJ.
85
Prispôsobenie
4 Inštaláciu vykonajte ťuknutím na položku ŠTART, vyberte spôsob vstupu do súkromného
režimu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Týmto je aktivovaný súkromný režim a v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke Všetky aplikácie spustite aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.
2 Vyberte položku a potom ťuknite na položky → Premiestniť do priečinka Súkromné.
Ak nie je aktivovaný režim Súkromné, prejdite k ďalším krokom.
3 Prečítajte si informácie na obrazovke a ťuknite na položku OK.
4 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Vybrané položky sa presunú do súkromného priečinka a zmiznú z obrazovky.
Keď pri vypnutom súkromnom režime skryjete položku, súkromný režim sa zapne, keď sa
položka presúva do priečinku Súkromné a po skončení prenosu sa znova vypne.
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, je možné vidieť len ukryté položky.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromný režim
a potom tento režim aktivujte ťuknutím na prepínač Súkromný režim.
Alebo otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknutím na položku Súkromný režim ho
aktivujete.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položku Moje súbory → Súkromné.
Všetky položky presunuté do súkromného režimu sa zobrazia na obrazovke.
86
Prispôsobenie
Zobrazenie obsahu
1 V priečinku Súkromné vyberte položky, ktoré chcete zobraziť.
2 Ťuknite na položky → Odstrániť z priečinka Súkromné.
3 Vyberte priečinok, do ktorého chcete položky presunúť.
Položky budú presunuté do vybraného priečinka.
Jednoduchý režim
Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho
usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke.
Prepnutie do jednoduchého režimu
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Jednoduchý
režim → Jednoduchý režim.
2 Vyberte aplikácie, pre ktoré chcete použiť jednoduchšie rozloženie.
3 Ťuknite na položku HOTOVO.
Návrat na štandardný režim
Na domovskej obrazovke potiahnite doľava a postupne ťuknete na položky Jednoduché
nastavenia → Jednoduchý režim → Štandardný režim → HOTOVO.
87
Prispôsobenie
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Používanie záložných kont
Záložné súbory s údajmi môžete preniesť zo svojho predošlého zariadenia do nového zariadenia
pomocou konta Google alebo Samsung. Viac informácií nájdete v časti Zálohovanie a obnova
údajov.
Používanie aplikácie Samsung Smart Switch
Súbory s údajmi môžete z predošlého zariadenia preniesť pomocou aplikácie Smart Switch do
nového zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch.
V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart
Switch.
Použitie aplikácie Smart Switch Mobile
Táto aplikácia umožňuje preniesť údaje z predošlého zariadenia do nového zariadenia. Aplikáciu
možno prevziať zo služby Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
1 Na displeji zaradenia ťuknite na položku Smart Switch.
2 Na displeji zariadenia vyberte možnosť v závislosti od typu predchádzajúceho zariadenia a
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak predchádzajúce zariadenie je zariadenie Android, v tomto zariadení musí byť nainštalovaná
aplikácia Smart Switch Mobile. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Použitie aplikácie Smart Switch na počítačoch
Pomocou tejto funkcie môžete importovať záložné súbory svojich údajov z počítača do
zariadenia (z vybraných mobilných zariadení výrobcu). Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality
www.samsung.com/smartswitch.
1 Zálohovanie údajov z predošlého zariadenia do počítača. Ďalšie informácie si vyžiadajte od
výrobcu zariadenia.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
88
Prispôsobenie
3 Pomocou USB kábla pripojte svoje zariadenie k počítaču.
4 V počítači kliknite na výrobcu predošlého zariadenia a preneste záložné súbory s údajmi do
svojho zariadenia podľa zobrazených pokynov.
Používanie aplikácie Samsung Kies
Záložný súbor s údajmi importujte z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies, čím obnovíte
údaje vo svojom zariadení. Pomocou aplikácie Samsung Kies môžete údaje zálohovať aj do
počítača. Viac informácií nájdete v časti Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies.
Nastavenie kont
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať
konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a označte položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá, vyberte konto
a potom ťuknite na možnosť → Odstrániť konto.
89
Prispôsobenie
Registrácia konta Samsung
Pri používaní niektorých aplikácií Samsung potrebujte konto Samsung. Na svoje konto Samsung
môžete zálohovať alebo z neho obnovovať údaje, ktoré sú uložené v zariadení. Ak chcete používať
služby Samsung, zaregistrujte si pre zariadenie svoje konto Samsung.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať
konto.
2 Ťuknite na položku Samsung konto.
3 Ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
4 Zadajte e-mailovú adresu a heslo svojho konta a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Po zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie, ktoré si vyžadujú konto Samsung, bez
nutnosti prihlásiť sa.
90
Telefón a kontakty
Telefón
Úvod
Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.
Uskutočňovanie hovorov
1 Ťuknite na položku na domovskej obrazovke.
2 Ťuknite na položku Klávesnica a zadajte telefónne číslo.
3 Ťuknutím na položku vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
vykonajte
videohovor.
Zobrazenie denníkov hovorov a
správ.
Zobrazenie obľúbených kontaktov.
Zadajte číslo pomocou klávesnice.
Zobrazenie zoznamu kontaktov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
91
Telefón a kontakty
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ak chcete vykonať hovor, ťuknite na položku Denníky alebo Kontakty a potom na kontakte alebo
telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.
Uskutočňovanie hovorov pomocou zoznamu obľúbených
Ak chcete kontakt pridať do zoznamu obľúbených kontaktov, vyberte kontakt a ťuknite na
.
Otvorte obrazovku Obľúbené položky a vyberte kontakt, ktorému chcete volať.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
1 Ťuknite na položku Klávesnica.
2 Ťuknite na číslo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a
telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
92
Telefón a kontakty
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
• Keď je hlavný displej vypnutý:
Hlavný displej sa zapne a zobrazí sa na ňom upozornenie na hovor. Ak chcete hovor prijať,
potiahnite mimo veľkého kruhu.
• Keď je hlavný displej zapnutý alebo je spustená aplikácia:
Upozornenie na hovor sa zobrazí na bočnom displeji. Ak chcete hovor prijať, potiahnite
.
Odmietnutie hovoru
• Keď je hlavný displej vypnutý:
Hlavný displej sa zapne a zobrazí sa na ňom upozornenie na hovor. Ak chcete hovor
odmietnuť, potiahnite
mimo veľkého kruhu.
• Keď je hlavný displej zapnutý alebo je spustená aplikácia:
Upozornenie na hovor sa zobrazí na bočnom displeji. Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite
.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku a na bočnom displeji sa zobrazí ikona . Ak chcete
zobraziť zoznam zmeškaných hovorov, na bočnom displeji otvorte panel oznámení alebo ťuknite
na . Prípadne na domovskej obrazovke ťuknite na → Denníky a zobrazia sa zmeškané
hovory.
• Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so
správou o odmietnutí smerom nahor.
• Ak chcete vytvoriť rôzne správy o odmietnutí, na domovskej obrazovke postupne
ťuknite na položky → → Nastavenia → Hovor → Odmietnutie hovoru →
Správy odmietnutí hovorov → .
93
Telefón a kontakty
Možnosti počas hovorov
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
• Pr. hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
Počas videohovoru
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
Video telefonát v režime dvojitého fotoaparátu sa poskytuje až na 3 minúty. Po 3 minútach
zariadenie vypne zadný fotoaparát, aby sa dosiahol optimálny výkon.
94
Telefón a kontakty
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení
Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položku Kontakty → Kontakty.
2 Ťuknite na položku a vyberte miesto uloženia.
3 Zadajte informácie o kontakte.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Klávesnica zadajte číslo a ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať telefónne číslo z prijatých hovorov alebo správ, ťuknite na
položku Denníky a potom ťuknite na obrázok kontaktu.
95
Telefón a kontakty
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položku Kontakty → Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
96
Správy a e-mail
Správy
Úvod
Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS) a
správy zobrazovať podľa hovoru.
Odosielanie správ
Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované
ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ťuknite na položku .
3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zadanie príjemcov.
Výber kontaktov zo zoznamu
kontaktov.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
Zadanie emotikon.
Zadanie správy.
4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku
97
.
Správy a e-mail
Zobrazenie správ
Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke Všetky aplikácie.
2 V zozname správ vyberte kontakt.
3 Zobrazenie vašej konverzácie.
Ak chcete zobraziť viac možností, v podrobnom zobrazení správy ťuknite na položku .
E-mail
Úvod
Táto aplikácia umožňuje pridať e-mailové kontá na prijímanie e-mailov a odpovedanie na ne.
Nastavenie e-mailových kont
1 Ťuknite na položku E-mail na obrazovke Všetky aplikácie.
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť ĎALŠÍ.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto spoločnosti, ťuknite na možnosť MANUÁLNE
NASTAVENIE.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
.
→ SPRÁVA KONT →
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Ťuknite na položky
→ SPRÁVA KONT → → Nastaviť predvolené konto.
98
Správy a e-mail
Odosielanie e-mailov
1 Ťuknite na položku E-mail na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ak chcete vytvoriť e-mail, ťuknite na položku v dolnej časti obrazovky.
3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.
4 Ak chcete odoslať e-mail, ťuknite na položku .
Čítanie e-mailov
1 Ťuknite na položku E-mail na obrazovke Všetky aplikácie.
2 V zozname e-mailov ťuknite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.
99
Fotoaparát a galéria
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Základné fotografovanie
Môžete fotografovať a nahrávať videá. Svoje fotografie a videá si prezerajte v priečinku Galéria.
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke Všetky aplikácie.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
100
Fotoaparát a galéria
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
Zmena nastavení
fotoaparátu/kamery.
Začať nahrávanie videa.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/kamerou.
Nasnímanie fotografie.
HDR (sýty tón)
Zmena režimu
fotografovania.
Zobrazte nasnímané
fotografie a videá.
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustite aplikáciu Fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
1 Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku mimo veľkého kruhu.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť,
prsty stiahnite k sebe.
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
101
Fotoaparát a galéria
Selfie
Automatické fotografovanie autoportrétov
Keď fotografujete predným fotoaparátom, položte prst na snímač alebo ak chcete fotografovať
automaticky bez ťuknutia na spúšť fotoaparátu, použite hlasové príkazy.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na bočnom displeji
ťuknite na ikonu
.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Prst priložte na snímač na zadnej strane zariadenia a potom sa odfoťte jeho odtiahnutím. Ak
chcete fotiť, môžete tiež vysloviť slová „Smile“, „Cheese“, „Capture“ alebo „Shoot“. Ak chcete
nahrať video, vyslovte príkaz „Record video“.
102
Fotoaparát a galéria
Široké selfie
Ak chcete mať na fotografii viac ľudí a nechcete, aby niektorí ľudia boli zo snímky vynechaní,
nasnímajte široký autoportrét.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na bočnom displeji
ťuknite na ikonu
.
3 Ťuknite na položku Režim → Široké selfie.
4 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
5 Prst priložte na snímač na zadnej strane zariadenia a potom sa odfoťte jeho odtiahnutím. Ak
chcete fotiť, môžete tiež vysloviť slová „Smile“, „Cheese“, „Capture“ alebo „Shoot“. Ak chcete
nahrať video, vyslovte príkaz „Record video“.
6 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom
doprava a potom doprava.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa modrý rámik presunie na každý koniec bieleho
rámika.
• Modrý rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
• Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
• Na rozlíšenie fotografie môžu vplývať podmienky osvetlenia.
• Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti
od podmienok snímania na fotografii orezaná.
103
Fotoaparát a galéria
HDR (sýte farby)
Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na zadný fotoaparát, na bočnom displeji
ťuknite na ikonu
.
3 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na položku
Ikona sa zmení na
na bočnom displeji.
.
4 Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu.
Bez režimu HDR
S režimom HDR
Režimy snímania
Fotografujte pomocou rôznych režimov fotografovania.
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke Všetky aplikácie.
Automatický
Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim
fotografie.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky Režim → Automatický.
104
Fotoaparát a galéria
Selfie
Tento režim umožňuje zachytiť širokouhlé autoportréty pomocou zadného fotoaparátu.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky Režim → Selfie.
2 Potiahnutím alebo úpravou rámčeka nastavte oblasť detekcie tváre.
3 Snímku vytvorte tak, že sa postavíte pred objektív zadného fotoaparátu.
4 Pri nastavovaní kompozície sa riaďte podľa vydávaných zvukov.
Keď je tvár umiestnená v oblasti zisťovania, fotoaparát vydá varovný tón, na dve sekundy
zaznie zvukový signál a fotografia sa automaticky nasníma.
Selektívne zaostrenie
Pomocou efektu rozostrenia zvýraznite objekty na fotografii.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky Režim → Selektívne zaostrenie.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
4 Ťuknite na miniatúru ukážky v pravej spodnej časti obrazovky s ukážkou.
5 Ťuknite na položku a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Zaostr. do blízka: Uistite sa, že objekt vyniká a pozadie okolo objektu rozostrite.
• Zaostr. do diaľky: Objekt sa rozostrí a pozadie okolo objektu zvýrazní.
• Panor. zaostr.: Objekt aj so svojím pozadím sa zvýraznia rovnako.
105
Fotoaparát a galéria
6 Ťuknite na položku
.
• Objekty sa odporúča umiestniť 50 cm od zariadenia. Objekty, na ktoré chcete zaostriť,
umiestnite bližšie k zariadeniu.
• Počas fotografovania dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi objektom a pozadím
dostatočná. Vzdialenosť by mala byť viac ako trojnásobok vzdialenosti medzi
zariadením a objektom.
• Kvalita fotografií zaznamenaných týmto zariadením môže byť ovplyvnená v
nasledujúcich situáciách:
– – Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
– – Silné svetlo pozadia, slabé osvetlenie alebo fotografujete vonku.
– – Objekt alebo pozadie nemá žiadny vzor alebo obsahuje jednoduchú farbu.
Panoráma
Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich
spojením.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky Režim → Panoráma.
Sprav. režimy
Vyberte režimy fotografovania, ktoré chcete zobraziť na obrazovke výberu režimu, alebo zmeniť
ich poradie.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky Režim → Sprav. režimy.
2 Začiarknite režimy, ktoré chcete pridať do zoznamu režimov.
• Krásna tvár: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších
záberov.
• Prehliadka: Tento režim snímania slúži na fotografovanie v priestore pohybovaním vpred
alebo otáčaním doľava alebo doprava na zachytenie rôznych uhlov priestoru.
• Viac efektov: Tento režim umožňuje vytvorenie série fotografií a ich úpravu použitím
rôznych efektov pomocou režimov snímania.
• Duálny fot.: Umožňuje naraz používať predný a zadný fotoaparát na súčasné zachytenie
fotografie alebo nahratie videosúboru.
106
Fotoaparát a galéria
Preberanie režimov
Zo služby Galaxy Apps prevezmite ďalšie režimy snímania.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky Režim → Stiahnuť.
• Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
– – Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
– – Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
– – Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo
prázdna stena.
• V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom
vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD alebo VGA.
• Počas nahrávania videí v režime Duálny fotoaparát sa zvuk zaznamenáva vnútorným
mikrofónom.
Nastavenia fotoaparátu/kamery.
Na obrazovke s ukážkou ťuknite na položku
na bočnom displeji.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu a od práve používaného
fotoaparátu.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• : Nastavenie zariadenia, aby nasnímalo počet fotografií v prednastavených intervaloch pri
fotení predným fotoaparátom.
• : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí. Ak chcete prevziať ďalšie
efekty, ťuknite na položku Stiahnuť. Poradie efektov zmeníte alebo efekty zo zoznamu
skryjete tak, že ťuknete na položku Sprav. efekty.
• : Výber rozlíšenia videí. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti
zaberú viac miesta.
107
Fotoaparát a galéria
Ak chcete získať prístup k ďalším nastaveniam fotoaparátu, otvorte obrazovku ukážky a postupne
ťuknite na položky →
.
• Krásna tvár: Nastavenie fotoaparátu na fotenie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie
jemnejších záberov.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke
hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre
rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO
však môžu mať za následok šum na fotografiách.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický.
• Režimy merania: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. S
vyvážením na stred meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. Bodové meranie
meria hodnotu svetla na konkrétnom mieste. Maticové meranie meria priemer celej scény.
• HDR (sýte farby): Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a
detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
• Ťuknutím fotograf.: Ťuknutím na snímku na obrazovke ukážky zhotovíte fotografiu.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Stabilizácia videa: Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia
v dôsledku otrasom fotoaparátu pri nahrávaní videa.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Uložiť ako prevrátené: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej
scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia tak, aby fotografie zachytávalo hlasovými príkazmi.
• Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo priblíženia.
108
Fotoaparát a galéria
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Spravovať odkazy: Zmena usporiadania odkazov na často používané možnosti.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu.
• : Zobrazenie informácií pomocníka o používaní fotoaparátu.
Galéria
Úvod
Zobrazenie a spravovanie fotografií a videosúborov uložených v zariadení.
Zobrazenie obrázkov alebo videosúborov
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Potom vyberte obrázok alebo video.
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
Zdieľať cez
. Ak chcete prehrať video, ťuknite na
Upraviť
Ďalšie možnosti
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Zmeniť prehrávač
Odstrániť
Zobrazenie miniatúr obrázkov a
videa
Ak chcete skryť alebo zobraziť ponukový riadok a zobraziť miniatúrnu ukážku, ťuknite na
obrazovku.
109
.
Fotoaparát a galéria
Zobrazenie obsahu uloženého v iných zariadeniach
Vyhľadajte obsah, ktorý je uložený v iných zariadeniach, a zobrazte ho na vašom zariadení.
Získanie prístupu k obsahu uloženého v blízkych zariadeniach
Ak chcete na svojom zariadení zobraziť obsah uložený v blízkych zariadeniach, vyhľadajte ich cez
sieť Wi-Fi, Wi-Fi Direct alebo mobilný prístupový bod.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a zdieľanie
→ Blízke zariadenia a potom ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia aktivujte túto funkciu.
2 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite na položku
3 V možnosti Blízke zariadenia vyberte zariadenie.
.
Obrázky a videá môžete prehrávať z iných zariadení s aktivovanou funkciou zdieľania obsahu.
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na
v hornej časti obrazovky.
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
Prípadne ťuknite na položku → Vyberte.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 V hornej časti obrazovky ťuknite na .
Ak chcete odstrániť viac položiek, môžete tiež ťuknúť na položku → Odstrániť, začiarknuť
obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť a potom ťuknite na položku HOTOVO.
110
Bezpečnostná pomoc
Tiesňový režim
Tiesňový režim prepína displej do šedých odtieňov, aby sa šetrila energia batérie. Niektoré
aplikácie a funkcie budú obmedzené.
Aktivácia tiesňového režimu
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bezpečnostná
pomoc → Tiesňový režim a potom tento režim aktivujte ťuknutím na prepínač Tiesňový
režim.
Alebo stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
2 Prečítajte si a vyjadrite súhlas s podmienkami a ťuknite na položku SÚHLASÍM.
3 Prečítajte si informácie na obrazovke a ťuknite na položku POVOLIŤ.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zapnutie blesku.
Zvukové upozornenia.
Odoslať informácie o svojej
aktuálnej polohe v správe.
Uskutočnenie hovoru.
Prehľadávať Internet.
Pridať viac aplikácií na používanie.
Zostávajúca kapacita batérie a
predpokladaná maximálna
pohotovostná doba batérie
Uskutočnenie núdzového hovoru.
Odhadovaná maximálna pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije,
keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení
zariadenia a prevádzkových podmienok.
111
Bezpečnostná pomoc
Deaktivácia núdzového režimu
Ak chcete deaktivovať núdzový režim, ťuknite na položku → Vypnúť tiesňový režim. Alebo
stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc
V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim
kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe. Ak chcete túto funkciu
používať, najskôr zaregistrujte hlavné kontakty.
Pridávanie kontaktov v prípade núdze
1 Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položku Nastavenia → Bezpečnostná pomoc.
2 Ťuknite na možnosť Spravovať hlavné kontakty → Vytvorenie hlavného kontaktu.
3 Ťuknite na možnosť Vytvoriť kontakt a zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím
na možnosť Vybrať z kontaktov pridajte existujúci kontakt ako kontakt v prípade núdze.
Nastavenie správ pomoci
1 Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položku Nastavenia → Bezpečnostná pomoc.
2 Ťuknite na možnosť Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc a potom túto možnosť
aktivujte ťuknutím na prepínač Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc.
3 Prečítajte si a vyjadrite súhlas s podmienkami a potom ťuknite na položku SÚHLASÍM.
Ak chcete odosielať správy so žiadosťou o pomoc so zvukovými záznamami alebo
fotografiami, začiarknite možnosť Odoslať zvukovú nahrávku alebo Odoslať obrázky.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť možnosť Odoslať
obrázky dostupná.
• Možnosti Odoslať zvukovú nahrávku a Odoslať obrázky môžu byť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb označené inak.
112
Užitočné aplikácie
Režim auta
Úvod
Pomocou tohto režimu môžete ovládať zariadenie počas jazdy autom. Pomocou hlasových
príkazov, bez dotýkania sa zariadenia, si môžete vypočuť správy a počúvať hudbu.
Počas jazdy sa nedívajte na displej a nevykonávajte žiadne funkcie.
• Navigačné mapy, vaša aktuálna poloha a ostatné navigačné dáta sa môžu líšiť
od informácií o aktuálnej polohe. Vždy by ste mali venovať pozornosť situácii na
ceste, doprave a ďalším faktorom, ktoré môžu ovplyvňovať vašu jazdu. Počas jazdy
dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy.
• Za použitie funkcie navigácie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť tento režim dostupný.
• Tento režim nie je v niektorých jazykoch podporovaný.
Spustenie režimu v aute
Po zaregistrovaní vozidla do zariadenia môžete z reproduktorov vo vozidle počúvať zvuk zo
zariadenia. Zariadenie môžete tiež nastaviť tak, aby sa po pripojení k vozidlu automaticky aktivoval
režim Vozidlo.
Pri prvom spustení aplikácie dokončite nastavenie podľa zobrazených pokynov.
1 Otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknutím na položku Režim auta ho aktivujete.
113
Užitočné aplikácie
2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Po zobrazení okna s požiadavkou na povolenie cez Bluetooth ťuknite na tlačidlo ÁNO, aby
vaše zariadenie vyhľadalo vozidlo a pripojilo ho cez Bluetooth.
• Pred registráciou vášho vozidla naštartujte vozidlo a zapnite rádio.
• Počas registrovania vozidla k zariadeniu umiestnite zariadenie v blízkosti vozidla.
Registrácia viacerých vozidiel
Postupne ťuknite na položky MORE → Settings → My cars → ADD.
Používanie ponúk režimu v aute
Ak chcete uskutočňovať hovory, odosielať správy, navinovať na miesta alebo prehrávať hudbu,
ponuky režimu Vozidlo používajte pomocou hlasových príkazov. Na displeji môžete tiež ťuknúť na
ikony každej ponuky.
1 Otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknutím na položku Režim auta ho aktivujete.
Otvoriť obrazovku s
ponukou.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Aktivácia funkcie
hlasových pokynov.
Ponuky režimu V aute
2 Na hlavnej obrazovke režimu Vozidlo vyslovte „Hi Galaxy.“
3 Keď sa zobrazí ikona , požadovanú ponuku spustite vyslovením hlasového príkazu.
Môžete tiež použiť rýchle hlasové príkazy. Ak chcete zobraziť príklady rýchlych hlasových
príkazov, ťuknite na položku MORE → Example commands.
114
Užitočné aplikácie
Používanie funkcie navigácie
Vyberte presné cieľové miesto ťuknutím a podržaním prsta na mape. Na navigovanie do cieľového
miesta môžete použiť aj hlasový príkaz.
1 Otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknutím na položku Režim auta ho aktivujete.
2 Na hlavnej obrazovke režimu Vozidlo vyslovte „Hi Galaxy.“
3 Vyslovte slovo „Navigation“.
4 Vyslovte kľúčové slovo alebo adresu miesta.
Zariadenie vás automaticky začne viesť do tohto miesta.
S Finder
Úvod
Vyhľadávanie rôzneho obsahu pomocou klávesnice.
Vyhľadávanie obsahu
Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku S Finder.
Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovu alebo ťuknite na položku
a vyslovte kľúčové slovo.
Viac podrobnejších výsledkov získate ťuknutím na položku Filter pod poľom vyhľadávania a
následným výberom podrobností filtra.
115
Užitočné aplikácie
Správa histórie vyhľadávania
Vaše posledné vyhľadávania sú automaticky uložené. Ak chcete vymazať položku z histórie
vyhľadávania, ťuknite na
vedľa tejto položky.
Plánovač S
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytvorenie udalostí alebo úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ťuknite na alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
.
3 Ak chcete vybrať buď udalosť, alebo úlohu a zadať podrobnosti, ťuknite na ľavú hornú časť
displeja.
• Pridať udalosť: Nastavenie začiatku a konca dátumu udalosti. Môžete nastaviť nastavenie
pre voliteľné opakovanie.
• Pridať úlohu: Pridanie úlohy, ktorú máte v daný deň urobiť. Môžete nastaviť nastavenie
pre voliteľnú prioritu.
116
Užitočné aplikácie
Výber položky.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Zadanie názvu.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto
konania udalosti.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Nastavte pripomienku k poznámke.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ uložíte udalosť alebo úlohu.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Ak chcete udalosti a úlohy zosynchronizovať s vašimi kontami, na hlavnej obrazovke Plánovač S
ťuknite na položky → Synchronizovať.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, postupne ťuknite na položky →
Kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a
prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.
Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Kontá a potom vyberte službu konta.
117
Užitočné aplikácie
S Health
Úvod
Aplikácia S Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie
cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej
kondície.
Spustenie aplikácie S Health
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
1 Ťuknite na položku S Health na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Na základe vašej fyzickej štatistiky zariadenie vypočíta vašu základnú rýchlosť
metabolizmu (BMR) a odporučí denný príjem kalórií. Odporúčanie nemusí byť presné pre
všetky vekové skupiny, stavbu tela alebo nutričné potreby.
Používanie S Health
V ponukách S Health a nástrojoch sledovania si môžete prezerať hlavné informácie a monitorovať
zdravý životný štýl a telesnú kondíciu.
Ťuknite na položku S Health na obrazovke Všetky aplikácie.
Prístup k ďalším možnostiam.
118
Užitočné aplikácie
Ďalšie informácie
• Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane
poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a
synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších
služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S Health, vaše údaje sa
môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené
až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii S Health
môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť
všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení,
musíte ich odstrániť samostatne.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrďte
jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth alebo
ANT+, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte
používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Obsah používaný v aplikácii S Health sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru aplikácie.
Služby poskytované s aplikáciou sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo sa
môže zrušiť ich podpora.
• Dostupné funkcie a služby S Health sa môžu líšiť podľa miestnych zákonov a nariadení vo
vašom regióne.
• Niektoré funkcie S Health nemusia byť poskytnuté v závislosti od vašej oblasti.
• Funkcie S Health sú určené len pre telesnú kondíciu a informačné účely a nie sú určené na
použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu
ochorení.
119
Užitočné aplikácie
S Voice
Úvod
Vykonávanie rôznych úloh iba vyslovovaním príkazov.
Spustenie funkcie S Voice
1 Ťuknite na položku S Voice na obrazovke Všetky aplikácie.
Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
3 Zobrazte školiaci kurz alebo ťuknutím na tlačidlo START vynechajte školiaci kurz.
Nastavenie jazyka
Postupne ťuknite na položky → Settings → Language a vyberte jazyk.
Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii S Voice, nie ako jazyk na displeji zariadenia.
Používanie funkcie S Voice
1 Ťuknite na položku S Voice na obrazovke Všetky aplikácie.
Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
Zariadenie začne po spustení S Voice rozpoznávať hlas.
2 Povedzte hlasový príkaz.
Keď zariadenie rozpozná príkaz, vykoná príslušnú akciu. Ak zopakujete hlasový príkaz alebo
vyslovíte iný príkaz, ťuknite na .
120
Užitočné aplikácie
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Zobudenie funkcie S Voice z úsporného režimu
Ak sa funkcia S Voice určitý čas nepoužíva, automaticky sa prepne do úsporného režimu. Ťuknutím
na ikonu mikrofónu alebo vyslovením „Hi Galaxy“ obnovte rozpoznávanie hlasu.
Zmena príkazu prebudenia
Príkaz prebudenia „Hi Galaxy.“ je možné zmeniť. Príkaz prebudenia sa používa na obnovenie
rozpoznávania hlasu, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.
Postupne ťuknite na položky → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Používanie príkazov prebudenia na uzamknutej obrazovke
Na zamknutej obrazovke môžete používať rôzne funkcie s prednastavenými príkazmi na
prebudenie.
Postupne ťuknite na položky → Settings → Voice wake-up → Wake up while locked.
121
Užitočné aplikácie
Hudba
Úvod
Hudbu počúvajte zoradenú podľa kategórií a prispôsobte nastavenia prehrávania.
Prehrávanie hudby
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke Všetky aplikácie.
Vyberte pieseň, ktorú chcete prehrať.
Vyhľadávanie iných zariadení na
prehranie súboru.
Prístup k ďalším možnostiam.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Otvorenie zoznamu položiek.
Pridanie piesne do zoznamu.
Prechod na predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a podržaním
posuniete prehrávanie späť.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním rýchlo
posuniete prehrávanie vpred.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
122
Užitočné aplikácie
Prehrávanie hudby uloženej v iných zariadeniach
Vyhľadajte hudbu, ktorá je uložená v iných zariadeniach, a prehrajte ju na vašom zariadení.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke Všetky aplikácie.
Získanie prístupu k hudbe uloženej v zariadeniach Samsung Link
Ak chcete používať túto funkciu, prihláste sa na svoje konto Samsung. Viac informácií nájdete v
časti Registrácia konta Samsung.
Na hlavnej obrazovke Hudba ťuknite na položku ZARIADENIA a v položke Zaregistrované
zariadenia vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať hudbu.
Piesne môžete prehrávať na zariadeniach, ktoré sú registrované na prepojení Samsung. Viac
informácií nájdete na link.samsung.com.
• Uistite sa, že registrované zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
• Keď si prezeráte obsah uložený v iných zariadeniach cez mobilnú sieť, môžu sa vám
účtovať ďalšie poplatky.
Získanie prístupu k hudbe uloženej v blízkych zariadeniach
Ak chcete na svojom zariadení prehrávať hudbu uloženú v blízkych zariadeniach, vyhľadajte ich cez
sieť Wi-Fi, Wi-Fi Direct alebo mobilný prístupový bod.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a zdieľanie
→ Blízke zariadenia a potom ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia aktivujte túto funkciu.
2 Na hlavnej obrazovke Hudba ťuknite na položku ZARIADENIA.
3 Zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať hudbu, vyberte
ťuknutím na položku Blízke zariadenia.
Piesne môžete prehrávať z iných zariadení s aktivovanou funkciou zdieľania obsahu.
123
Užitočné aplikácie
Video
Úvod
Sledovanie videosúborov uložených v zariadení a úprava nastavení prehrávania.
Prehrávanie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke Všetky aplikácie.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dozadu.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Prechod na ďalšie video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dopredu.
Zmena pomeru strán.
Vyhľadávanie iných
zariadení na prehranie
súboru.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Posúvanie dopredu alebo
dozadu ťahaním
posúvača.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom
doľava alebo doprava.
124
Užitočné aplikácie
Prehrávanie videí uložených v iných zariadeniach
Vyhľadajte videá, ktoré sú uložené v iných zariadeniach, a prehrajte ich na vašom zariadení.
Ťuknite na položku Video na obrazovke Všetky aplikácie.
Získanie prístupu k videám uloženým v zariadeniach Samsung Link
Ak chcete používať túto funkciu, prihláste sa na svoje konto Samsung. Viac informácií nájdete v
časti Registrácia konta Samsung.
Na hlavnej obrazovke Video ťuknite na položku ZARIADENIA a v položke Registrované
zariadenia vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať video.
Videá môžete prehrávať na zariadeniach, ktoré sú registrované na prepojení Samsung. Viac
informácií nájdete na link.samsung.com.
• Uistite sa, že registrované zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
• Keď si prezeráte obsah uložený v iných zariadeniach cez mobilnú sieť, môžu sa vám
účtovať ďalšie poplatky.
Získanie prístupu k videám uloženým v blízkych zariadeniach
Ak chcete na svojom zariadení prehrávať videá, ktoré sú uložené v blízkych zariadeniach,
vyhľadajte ich cez sieť Wi-Fi, Wi-Fi Direct alebo mobilný prístupový bod.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a zdieľanie
→ Blízke zariadenia a potom ťuknutím na prepínač Blízke zariadenia aktivujte túto funkciu.
2 Na hlavnej obrazovke Video ťuknite na položku ZARIADENIA.
3 Zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať video, vyberte ťuknutím
na položku Blízke zariadenia.
Videá môžete prehrávať z iných zariadení s aktivovanou funkciou zdieľania obsahu.
125
Užitočné aplikácie
Internet
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ťuknite do adresného riadku. Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na ikonu
vyhľadávacieho nástroja vedľa riadku s webovou adresou.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK. Ak chcete internet
prehľadávať hlasom, ťuknite na .
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Prístup k ďalším možnostiam.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Zobrazte svoje záložky, uložené
stránky a najnovšiu históriu
pripojenia k internetu.
Otvoriť domovskú stránku.
Otvoriť ďalšie karty.
Prechod na naposledy navštívenú
internetovú stránku.
126
Užitočné aplikácie
Hlasový záznamník
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciách, napríklad
pri rozhovore alebo stretnutí. Zariadenie dokáže skonvertovať váš hlas na text a rozlišovať zdroje
zvuku.
Nahrávanie hlasových poznámok
1 Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
. Ak chcete nahrávanie zrušiť, ťuknite
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
na položku .
Počas nahrávania hlasových poznámok vložíte záložku ťuknutím na položku
.
Prístup k ďalším možnostiam.
Posúvanie v dostupných režimoch
nahrávania.
Aktuálny režim nahrávania
Zobrazenie zoznamu hlasových
poznámok.
Zmena režimu nahrávania.
Spustenie nahrávania.
3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku
127
.
Užitočné aplikácie
Zmena režimu nahrávania
Ak chcete zo zoznamu vybrať režim, ťuknite na položku
.
• Normál.: Toto je štandardný režim zaznamenávania.
• Interview: Mikrofón je citlivý na zvuky z dvoch smerov. Horná a dolná časť zariadenia snímajú
v tomto režime rovnakú intenzitu zvuku. Hlasové poznámky zaznamenané v tomto režime sa
zobrazujú s ikonou
vedľa nich.
• Schôdza: Mikrofón je citlivý na zvuky z rôznych smerov. Hlasové poznámky zaznamenané v
tomto režime sa zobrazujú s ikonou
vedľa nich.
• Hlasová poznámka: Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho na obrazovke konvertuje
na text. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na
tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne. Hlasové poznámky zaznamenané v tomto režime sa
zobrazujú s ikonou
vedľa nich.
Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie
nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte postupným ťuknutím na
položky → Nastavenia → Jazyk jazyk hlasových poznámok.
Prehrávanie vybratých hlasových poznámok
Pri preberaní rozhovoru alebo nahrávok zo stretnutia môžete pri nahrávaní stlmiť niektoré zdroje
zvuku.
1 Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ťuknite na položku a vyberte hlasovú poznámku, ktorú ste nahrali v režime Stretnutie.
3 Ak chcete stlmiť niektoré zdroje zvuku, ťuknite na ikonu pre príslušný smer, v ktorom má
byť tento zvuk stlmený.
Táto ikona sa zmení na
a zvuk bude stlmený.
Zrušenie stlmenia zdroja zvuku
Stlmený zdroj zvuku
128
Užitočné aplikácie
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
Budík
Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položku Hodiny → Budík.
Nastavenie budíkov
1 Ťuknite na položku .
2 Nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budenie zopakuje, a potom nastavte ďalšie
rôzne možnosti budíka.
3 Ťuknite na položku HOTOVO.
Uložený budík sa pridá do zoznamu budíkov.
4 Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku
vedľa budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak ste možnosť posunutia
budíka zapli skôr, položku
presuňte mimo veľkého kruhu a budenie zopakujte po uplynutí
určeného časového úseku.
Odstránenie budíkov
Postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte budíky a potom ťuknite na položku
129
.
Užitočné aplikácie
Svetový čas
Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položku Hodiny → Svetový čas.
Vytváranie hodín
Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na položku
Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na položku
potom ťuknite na položku .
.
, ťuknite na hodiny a podržte na nich prst a
Odstránenie hodín
Postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku
.
Stopky
1 Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položku Hodiny → Stopky.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ. Ak chcete načasovanie
vynulovať, ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Časovač
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Hodiny → Časovač.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
3 Po spustení časovača potiahnite položku von z veľkého kruhu.
130
Užitočné aplikácie
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Používanie kalkulačky
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke Všetky aplikácie.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie
Rotácia obrazu, postupne ťuknite na položky → Vedecká kalkulačka.
Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky
skryte klávesnicu.
→ VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Dropbox
Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom
cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa
automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými zariadeniami, v ktorých
je nainštalovaná aplikácia Dropbox.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Ťuknite na položku Dropbox na obrazovke Všetky aplikácie.
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Na hlavnej obrazovke aplikácie Dropbox môžete po ťuknutí na tlačidlo
funkcie:
• Files: Odovzdanie alebo otvorenie súborov. Ťuknite na položku
používať nasledujúce
.
• Photos: Zobrazenie odovzdaných obrázkov alebo videí. Ťuknite na položku
zmažete alebo vytvoríte albumy.
• Offline files: Zobrazenie fotografií a videí v režime offline.
• Notifications: Zobrazenie oznámení.
131
, čím súbory
Užitočné aplikácie
Flipboard
Táto aplikácia umožňuje zobraziť aktívne aktualizácie sociálnej siete a správy v prispôsobenom
formáte časopisu.
Ťuknite na položku Flipboard na obrazovke Všetky aplikácie.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Na hlavnej obrazovke Flipboard si môžete vyberať z rôznych článkov a predplatených časopisov.
Peel Smart Remote
Úvod
Táto aplikácia umožňuje pripojiť zariadenie k televízorom, externým prijímačom alebo ponukám a
používať ho ako diaľkové ovládanie.
SO
UR
CE
132
Užitočné aplikácie
Spustenie aplikácie Peel Smart Remote
1 Ťuknite na položku Peel Smart Remote na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Vyberte krajinu a oblasť. Nastavenie konta potom dokončite podľa pokynov na obrazovke.
Zobrazia sa dostupné televízne programy.
Použitie zariadenia ako diaľkového ovládania
Keď používate vaše zariadenie ako diaľkové ovládanie, môžete pomocou neho zapnúť alebo
vypnúť televízor, prezerať kanále alebo upravovať úroveň hlasitosti na vašom televízore.
1 Ťuknite na položku Peel Smart Remote na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ťuknite na položku .
3 Uistite sa, že je váš televízor vypnutý a ťuknite na položku ÁNO, MÔJ TELEVÍZOR JE
VYPNUTÝ.
4 Vyberte značku televízora.
5 Presvedčite sa, že infračervený port zariadenia smeruje k televízoru a ťuknite na položku
TLAČIDLO 1. Keď zariadenie zapne televízor, ťuknite na tlačidlo ÁNO.
Ak zariadenie televízor nezapne, ťuknite na položku NIE a potom tento krok opakujte, kým
televízor signál nerozpozná.
133
Užitočné aplikácie
6 Vyberte zdroj kanála.
Zapnutie alebo vypnutie televízora.
Ponuky ovládania televízora
Pozeranie televízneho vysielania pomocou zariadenia
Zo zoznamu dostupných programov vyberte televízny program, ktorý chcete na pripojenom
televízore pozerať.
1 Ťuknite na položku Peel Smart Remote na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Ťuknite na položku IDE PRÁVE TERAZ, VYSIELA SA NESKÔR alebo VYSIELANIE.
3 Vyberte televízny program a ťuknite na položku SLEDOVAŤ.
Na pripojenom televízore sa zobrazí zvolený program.
4 Ťuknutím na položku
sa prepínajú kanály alebo nastavuje hlasitosť.
Na obrazovke sa zobrazí panel diaľkového ovládania.
Nastavenie pripomenutí programov
1 Vyberte televízny program, ktorý sa momentálne nevysiela.
2 Ťuknutím na možnosť PRIPOMEŇ MI nastavte pripomienkovač, ktorý vám pripomenie čas
začiatku vysielania televízneho programu.
134
Užitočné aplikácie
Evernote
Táto aplikácia umožňuje vytvárať, synchronizovať a zdieľať multimediálne poznámky. Do
poznámok môžete pridávať značky alebo ich môžete zoradiť do poznámkového bloku, aby ste
mohli svoje nápady efektívnejšie spravovať.
Ťuknite na položku Evernote na obrazovke Všetky aplikácie.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
PEN.UP
Táto aplikácia umožňuje odosielať a zdieľať vaše kresby nakreslené perom S Pen.
Ťuknite na položku PEN.UP na obrazovke Všetky aplikácie.
Po prvom spustení tejto aplikácie alebo jej reštartovaní po obnovení dát ťuknite na položku
Registr. alebo Prihlásiť v hornej časti obrazovky. Nastavenie konta potom dokončite podľa
pokynov na obrazovke.
Odosielanie umeleckých diel
Na hlavnej obrazovke PEN.UP ťuknite na položku
potom ťuknite na položku UVEREJNIŤ.
. Pridajte svoju kresbu, zadajte podrobnosti a
Zobrazenie umeleckých diel
Na hlavnej obrazovke PEN.UP vyberte príspevok. Ak chcete prevziať umelecké dielo do svojho
zariadenia, ťuknite na položky ĎALŠIE → Uložiť grafic. dielo. Umelecké dielo je uložené do
priečinka PEN.UP. Ak chcete otvoriť priečinok, otvorte obrazovku Všetky aplikácie a postupne
→ Album → PEN.UP.
ťuknite na položky Galéria →
Prevziať si môžete iba dielo, ktoré povolili jeho vlastníci.
135
Užitočné aplikácie
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie
kont.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, otvorte hlavnú obrazovku každej aplikácie a
postupne ťuknite na položky → Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Google+
Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež
zálohovať svoje fotografie a videá a viac.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.
Filmy Play
Sledovať videá zdieľané vo vašom zariadení a preberať rôzny obsah na sledovanie z aplikácie
Obchod Play.
136
Užitočné aplikácie
Knihy Play
Preberať rôzne knihy z aplikácie Obchod Play a čítať ich.
Kiosk Play
Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.
Hry Play
Preberať hry z aplikácie Obchod Play aj hrať ich s inými.
Drive
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a
nahrali ich na Google+.
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
137
Pripojenie k iným
zariadeniam
Rýchlo pripojiť
Úvod
Táto aplikácia umožňuje automaticky vyhľadať blízke zariadenia a rýchlo ich pripojiť.
• Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, sa uistite, že je
zapnutá funkcia Wi-Fi Direct.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
Pripojenie k iným zariadeniam
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
Keď sa tento panel otvorí, funkcia Wi-Fi sa automaticky aktivuje a zariadenie vyhľadá
zariadenia v blízkosti.
2 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.
Ak chcete povoliť, aby blízke zariadenia vyhľadali vaše zariadenie a pripojili sa k nemu,
postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenie viditeľnosti zariadenia → Viditeľnosť
zariadenia a potom vyberte požadovanú možnosť.
138
Pripojenie k iným zariadeniam
Opakované vyhľadávanie zariadení
Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.
Ťuknite na položku OBNOVIŤ. a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť.
2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
3 Vyberte mediálnu kategóriu.
4 Vyberte obsah, ktorý chcete zdieľať, a ťuknite na položku HOTOVO.
Vaše zariadenie odošle obsah do pripojeného zariadenia.
Bluetooth
Úvod
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
139
Pripojenie k iným zariadeniam
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth,
aktivujte ho ťuknutím na prepínač Bluetooth a potom ťuknite na položku VYHĽADAŤ.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa
na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho
zariadenia.
3 V obidvoch zariadeniach potvrďte spárovanie prijatím požiadavky pripojenia Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete
spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
140
Pripojenie k iným zariadeniam
Prijatie obrázka
Keď vám iné zariadenie posiela obrázok, prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth. Prijatý
obrázok sa uloží do priečinka Download. Ak chcete otvoriť priečinok, otvorte obrazovku Všetky
→ Album → Download.
aplikácie a postupne ťuknite na položky Galéria →
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Wi-Fi Direct
Úvod
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Wi-Fi.
2 Ťuknite na položky
→ Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
141
Pripojenie k iným zariadeniam
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
4 Ak chcete potvrdiť, v druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
Prijatie obrázka
Keď sa vám iné zariadenie posiela obrázok, prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct. Ak
sú už zariadenia spojené, obrázok bude v druhom zariadení prijatý bez požiadavky na pripojenie.
Prijatý obrázok sa uloží do priečinka Download. Ak chcete otvoriť priečinok, otvorte obrazovku
→ Album → Download.
Všetky aplikácie a postupne ťuknite na položky Galéria →
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položky → Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, postupne ťuknite na položky UKONČIŤ PRIPOJENIE → OK.
142
Pripojenie k iným zariadeniam
NFC
Úvod
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste
nepoškodili NFC anténu.
Používanie funkcie NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov. Ak do zariadenia vložíte kartu SIM alebo USIM s funkciou
umožňujúcou vykonávanie platieb, zariadenia môžete používať na pohodlné platenie.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a zdieľanie
→ NFC a potom ťuknutím na prepínač NFC aktivujte túto funkciu.
Alebo otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknutím na položku NFC ho aktivujete.
2 Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.
Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude
snímať NFC tagy a prijímať údaje.
143
Pripojenie k iným zariadeniam
Nakupovanie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a zdieľanie
→ NFC a potom ťuknutím na prepínač NFC aktivujte túto funkciu.
Alebo otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknutím na položku NFC ho aktivujete.
2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
3 Ak chcete nastaviť štandardnú platobnú aplikáciu, ťuknite na možnosť Ťuknúť a zaplatiť a
potom vyberte aplikáciu.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
Posielanie dát
Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC,
povoľte výmenu údajov.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a zdieľanie
→ NFC a potom ťuknutím na prepínač NFC aktivujte túto funkciu.
Alebo otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknutím na položku NFC ho aktivujete.
2 Ťuknite na položku Android Beam alebo S Beam a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač
Android Beam alebo S Beam.
• Android Beam: Odosielanie údajov cez Bluetooth.
• S Beam: Odosielanie údajov cez sieť Wi-Fi Direct. Táto funkcia je optimálna na prenosy
veľkých objemov údajov.
3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
144
Pripojenie k iným zariadeniam
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
• Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami.
Môžete tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nezákonného používania dát chránených
autorskými právami.
• Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
Screen Mirroring
Úvod
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah.
Zariadenia so zapnutou
funkciu Screen Mirroring
(Aplikácie AllShare Cast
dongle a HomeSync)
145
Pripojenie k iným zariadeniam
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
Screen Mirroring do televízora
Skôr, než televízor prepojíte so svojím zariadením, televízor prepojte so zariadením, na ktorom je
povolené Screen Mirroring. O nastavení prepojenia sa dočítate v používateľskej príručke zariadenia.
Nasledovné akcie sú príkladom zobrazovania obsahu na televízore pripojenom prostredníctvom
modulu AllShare Cast.
1 Zariadenie, na ktorom je povolené Screen Mirroring, pripojte pomocou kábla HDMI k
televízoru.
2 Na televízore vyberte režim pripojenia, napr. HDMI alebo externé zariadenie.
3 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a zdieľanie
→ Screen Mirroring.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť. Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho
zariadenia.
Ak zariadenie zapájate po prvý krát, ťuknite na názov modulu v zozname a podržte na ňom
prst a zadajte číslo PIN zobrazené na obrazovke televízora.
5 Otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na
zariadení.
Ukončenie pripojenia Screen Mirroring
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a zdieľanie →
Screen Mirroring.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
146
Pripojenie k iným zariadeniam
MirrorLink
Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom
zariadení na čelnom monitore vo vozidle.
Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia
1.1 alebo novšiu.
Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink
Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
1 Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.
Viac informácií nájdete v časti Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth.
2 Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.
Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení.
Ukončenie pripojenia MirrorLink
Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.
147
Pripojenie k iným zariadeniam
Aplikácia Mobile printing
Úvod
Zariadenie pripojte k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a zdieľanie
→ Tlač → Stiahnuť doplnok.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4 Ak chcete doplnok aktivovať, vyberte ho a ťuknite na prepínač v pravom hornom rohu
obrazovky.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky → Pridať tlačiareň → ADD
PRINTER.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky → Tlač
a potom vyberte tlačiareň.
148
Zariadenie a správca dát
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o
zariadení → Manuálne sťahovanie aktualizácií.
Keď začiarknete položku Automat. sťahovanie aktualizácií, aktualizácie sa stiahnu po
pripojení zariadenia na sieť Wi-Fi.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.
1 Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete do počítača prevziať z webovej stránky
spoločnosti Samsung.
2 V počítači spustite aplikáciu Samsung Kies a zariadenie pripojte pomocou kábla USB k
počítaču.
3 Zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od
počítača všetky mediálne zariadenia.
149
Zariadenie a správca dát
Prenos súborov medzi zariadením a počítačom
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel s oznámeniami, a potom ťuknite na Pripojené ako mediálne zariadenie →
Prenos mediálnych súborov.
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Prenos fotografií.
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje v
zariadeniach spoločnosti Samsung.
1 Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete do počítača prevziať z webovej stránky
spoločnosti Samsung.
2 V počítači spustite aplikáciu Samsung Kies a zariadenie pripojte pomocou kábla USB k
počítaču.
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
150
Zariadenie a správca dát
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje
zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť na konto Google alebo Samsung.
Používanie konta Google
1 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke Všetky aplikácie.
2 Postupne ťuknite na položky Zálohovanie a resetovanie → Zálohovať moje údaje a potom
ťuknutím na prepínač Zálohovať moje údaje túto funkciu aktivujte.
3 Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné
konto.
Používanie konta Samsung
V prípade konta Samsung na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ Kontá → Samsung konto → Zálohovanie, vyberte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom
ťuknite na možnosť ZÁLOHOVAŤ TERAZ
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač Automatické
zálohovanie túto funkciu aktivujte.
Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku Obnoviť. Ak chcete obnoviť
vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.
• Ak chcete údaje obnoviť pomocou konta Google, otvorte obrazovku Všetky aplikácie,
ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie a potom začiarknite
možnosť Automatické obnovenie. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované
nastavenia a údaje.
• Ak chcete údaje obnoviť pomocou konta Samsung, otvorte obrazovku Všetky aplikácie,
ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Samsung konto → Obnoviť. Ak chcete
obnoviť vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Viac informácií
nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a
resetovanie → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ
VŠETKO. Zariadenie sa reštartuje automaticky.
151
Nastavenia
Úvod
Prispôsobenie nastavení pre rôzne funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia
môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.
Konfigurácia nastavení
Ak chcete získať prístup na obrazovku s nastaveniami, na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na
možnosť Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku
.
Ak chcete oddeliť značky, v zobrazenom zozname môžete zmeniť režim zobrazovania.
Ťuknite na položky → Zobraziť ako → Zobrazenie kariet.
Rýchle nastavenia
Vytvorenie zoznamu často používaných nastavení.
Postupne ťuknite na položky → Upraviť rýchle nastavenia. Začiarknite položky, ktoré chcete
pridať, alebo zrušte výber položiek, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku HOTOVO.
152
Nastavenia
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých
európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v
interiéri, avšak nie v exteriéri.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Wi-Fi.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Pridanie sietí Wi-Fi
Ak sa v zozname sietí Wi-Fi nezobrazí požadovaná sieť, môžete ju pridať ručne.
1 V dolnej časti zoznamu ťuknite na možnosť Pridať sieť Wi-Fi.
2 Do poľa SSID siete zadajte názov siete.
3 Vyberte typu zabezpečenia.
4 Ak to nie je otvorená sieť, zadajte heslo a potom ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
153
Nastavenia
Používanie funkcie inteligentného prepínača sietí
Vďaka tejto funkcii môžete udržiavať stabilné sieťové pripojenie pri prehľadávaní webových
stránok, preberaní obsahu a ďalších činnostiach.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom označte možnosť Inteligentné
prepínanie sietí.
Zariadenie automaticky prepne zo siete Wi-Fi na mobilnú sieť, keď je signál aktuálnej siete Wi-Fi
slabý alebo nestabilný. Keď signál siete Wi-Fi zosilnie, zariadenie prepne z mobilnej siete späť na
sieť Wi-Fi.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bluetooth a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Bluetooth.
Ťuknutím na položku sa zobrazia ďalšie možnosti.
Zdieľanie pripojenia
Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho
zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod.
Spojenia sa môžu vykonať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zdieľanie pripojenia.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
154
Nastavenia
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zdieľanie pripojenia → Mobilný prístupový
bod.
2 Ťuknutím na prepínač Mobilný prístupový bod zapnite túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona
vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky →
Konfigurovať mobilný prístupový bod a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo
a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Letový režim.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Využitie dát.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
Ťuknutím na položku sa zobrazia ďalšie možnosti.
155
Nastavenia
• Obmedziť dáta na pozadí: Nastavenie vypnutia synchronizácie na pozadí pri používaní
mobilnej siete na zariadení.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo využitie dát
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
• Mobilné prístupové body: Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám
spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.
• Mobilné siete: Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku GPS a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač GPS.
• Mód: Vyberte metódu zhromažďovania údajov o vašej polohe.
• Zlepšiť presnosť: Nastavenie zariadenia na spresnenie informácií o polohe pomocou funkcií
Wi-Fi a Bluetooth.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o
vašej aktuálnej polohe a ich využívanie batérie.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.
• Moje miesta: Uloženie obľúbených polôh pre ich používanie s aplikáciami, ktoré si vyžadujú
informácie o polohe. Zariadenie poskytuje rozpoznávaním uložených polôh dôležité
informácie a služby pomocou máp, siete Wi-Fi alebo Bluetooth.
NFC a zdieľanie
Zmena nastavení pre rôzne funkcie zdieľania.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku NFC a zdieľanie.
• NFC: Zmena nastavení pre používanie funkcie NFC. Viac informácií nájdete v časti NFC.
• Blízke zariadenia: Zmena nastavení zdieľania obsahu s blízkymi zariadeniami. Všetky
zariadenia musia podporovať Wi-Fi Direct alebo byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi alebo
mobilnému prístupovému bodu.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti
Aplikácia Mobile printing.
156
Nastavenia
• Screen Mirroring: Aktivácia funkcie Screen Mirroring a zdieľanie displeja s ostatnými
používateľmi. Viac informácií nájdete v časti Screen Mirroring.
• MirrorLink: Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na
čelnom monitore vo vozidle. Viac informácií nájdete v časti MirrorLink.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie siete.
• Hľadanie blízkych zariad.: Hľadanie zariadení pripojených pomocou Wi-Fi Direct, Bluetooth
alebo iným spôsobom.
• Zrýchľovač sťahovania: Nastavenie zariadenia tak aby súbory väčšie ako 30 MB rýchlejšie
preberalo súčasne cez sieť Wi-Fi a mobilné siete. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť
preberania bude vyššia.
• Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená
teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
• Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
• Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti,
zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
• Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými
protokolmi, ako napríklad FTP.
• Mobilné siete: Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
• Sieť VPN: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
157
Nastavenia
Zariadenie
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a oznámenia.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Zvonenia: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
• Vibrácie: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
• Vyzváňací tón oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce
správy.
• Ďalšie zvuky: Konfigurácia ďalších nastavení zvuku.
• Kvalita zvuku a efekty: Upravenie kvality zvuku a nastavenia zvukových efektov.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch a zvuky
oznámení okrem povolených výnimiek.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke
uzamknutia má alebo nemá zobraziť.
• Aplikačné oznámenia: Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
• Prístup k oznámeniam: Výber aplikácií na zobrazenie svojich oznámení v správovej oblasti.
• Adapt Sound: Prispôsobenie zvuku podľa ucha, ktoré najčastejšie používate počas hovorov
alebo na počúvanie hudby.
Zobrazenie a tapeta
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie a tapeta.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Pozadie: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Písmo: Zmena veľkosti a typu písma.
158
Nastavenia
• Ovládanie jednou rukou: Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje
pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou. Viac informácií nájdete v časti Ovládanie jednou
rukou.
• Rotácia obrazu: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie rozhrania pri otočení zariadenia.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky.
• Autom. upraviť tón obraz.: Nastavenie zariadenia na šetrenie energie úpravou jasu displeja.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri jeho nabíjaní
alebo po pripojení k stolnému doku.
• Indikátor LED: Nastavenie zariadenia tak, aby sa indikátor LED zapol alebo zhasol.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie doby, počas ktorej zostáva zapnuté
podsvietenie tlačidiel Naposledy spustené aplikácie a Späť.
• Zvýšiť citlivosť na dotyk: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné použiť dotykový displej
s rukavicami na rukách.
V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa
zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutá obrazovka.
• Uzamknutie obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Zobraziť informácie: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
• Odkaz na fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo odkaz na fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
159
Nastavenia
• Akčná prip. na zamkn. obr.: Nastavenie zariadenia na spustenie Akčná pripomienka
dvojitým ťuknutím na uzamknutú obrazovku pomocou pera S Pen, keď stlačíte a podržíte
tlačidlo pera S Pen.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
Viac okien
Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu zobrazenia Viac okien.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Viac okien a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím
na prepínač Viac okien.
• Otvor. v zobr. rozd. obr.: Nastavenie zariadenia na aktivovanie funkcie Viac okien pri otvorení
súborov z priečinka Moje súbory alebo Video alebo z príloh k správam.
• Odkaz na kontext. zobraz.: Nastavenie zariadenia tak, aby potiahnutím prsta nadol od
ľubovoľného okraja hornej časti displeja zobrazilo v kontextovom okne obrazovku aplikácie.
Panel oznámení
Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení zobrazených na paneli oznámení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Panel oznámení.
Pero S Pen
Zmena nastavení používania pera S Pen.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pero S Pen.
• Bezdotykový príkaz: Zariadenie nastavte tak, aby sa pri prechádzaní perom S Pen ponad
obrazovku zobrazovali funkcie Bezdotykových príkazov, a potom stlačte tlačidlo pera S Pen.
• Bezdotyk. zobrazenie: Ak chcete vykonávať rôzne akcie pomocou pera S Pen, aktivujte
funkciu Bezdotykové zobrazenie.
• Priamy vstup perom: Nastavenie zariadenia na zobrazenie ikony panela písania rukou, keď
perom S Pen prechádzate ponad pole textového vstupu.
• Ukazovateľ: Nastavenie zariadenia na zobrazenie ukazovateľa pera S Pen, keď perom S Pen
prechádzate ponad obrazovku.
• Možnosti odpojenia: Nastavenie zariadenia na spustenie Akčná pripomienka alebo
zobrazenie funkcií bezdotykového príkazu po vytiahnutí pera S Pen zo zásuvky.
160
Nastavenia
• Pripom. vyp. obraz.: Nastavenie zariadenia, aby po odpojení pera S Pen otvorilo Displej na
vytváranie poznámok, keď je vypnutý displej.
• Upozornenia na pero S Pen: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazila kontextová výstraha
a zaznel zvuk, keď je počas chôdze dotykový displej vypnutý a pero S Pen je odpojené od
zariadenia.
• Šetrič energie pera S Pen: S cieľom znížiť spotrebu energie nastavte dotykový displej, aby v
čase pripojenia pera S Pen vypol detekciu pera S Pen.
• Zvuk pri pripojení/odpojení: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk po vložení alebo
vytiahnutí pera S Pen zo zásuvky.
• Vibrov. pripoj./odpojenia: Nastavenie zariadenia tak, aby pero S Pen vibrovalo po vložení
alebo vytiahnutí zo slotu.
• Zvuk pera S Pen: Nastavenie zariadenia na vydávanie zvuku písania, keď na obrazovke píšete
alebo kreslíte perom S Pen.
Pohyby a gestá
Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo
vašom zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pohyby a gestá.
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
• Stíšiť: Nastavenie zariadenia, aby stlmilo prichádzajúce hovory alebo výstrahy, keď na displej
priložíte dlaň alebo zariadenie obrátite.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji.
161
Nastavenia
Bočný displej
Zmena nastavení uzamknutej obrazovky na bočnom displeji.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bočný displej.
• Spravovať panely: Spravovanie panelov, ktoré môžete používať na bočnom displeji. Ďalšie
panely môžete prevziať z lokality Galaxy Apps.
• Prispôsobený panel: Vytvorenie alebo odstránenie panelov pre používanie na bočnom
displeji.
• Informačný panel: Nastavenie doby, počas ktorej zariadenie čaká na vypnutie podsvietenia
bočného displeja. Na bočnom displeji môžete tiež upraviť nastavenia zobrazenia zásob,
športov alebo informácií o novinkách.
• Nočné hodiny: Nastavenie bočného displeja tak, aby v nočnom režime zostal zapnutý.
Môžete nastaviť čas, počas ktorého zostane bočný displej zapnutý.
• Text na bočnom displeji: Zadanie správy zobrazenej na bočnom displeji.
• Časový limit zobrazenia: Zmena nastavenia časového limitu bočného displeja.
• Oznámenia: Výber položiek pre oznámenia na bočnom displeji prostredníctvom farebného
osvetlenia a farebných kariet.
• Použ. okraj. obraz. vľavo: Povoliť automatické otočenie rozhrania o 180°, keď zariadenie
otočíte o 180°.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Prispôsobenie
Kontá
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Kontá.
Cloud
Zmena zálohovania synchronizácie a obnovenie nastavení pre kontá Samsung a Dropbox.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Cloud.
162
Nastavenia
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť predvolené nastavenia siete: Obnovenie nastavení sieťového pripojenia na
predvolené nastavenia výrobcu.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a
odstránenie všetkých dát.
Jednoduchý režim
Nastavenie zariadenia na jednoduchý režim.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Jednoduchý režim.
• Štandardný režim: Nastavenie zariadenia na štandardný režim.
• Jednoduchý režim: Nastavenie zariadenia na jednoduchý režim.
• Jednoduché aplikácie: Výber aplikácií tak, aby sa použilo jednoduchšie usporiadanie.
Zjednodušenie ovládania
Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia. Viac informácií nájdete v časti Informácie
o zjednodušení ovládania.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
163
Nastavenia
Súkromný režim
Nastaviť zariadenie tak, aby zabránilo iným používateľom v prístupe k vášmu osobnému obsahu
aktiváciou súkromného režimu. Viac informácií nájdete v časti Súkromný režim.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Súkromný režim a potom tento režim aktivujte
ťuknutím na prepínač Súkromný režim.
• Typ príst. do súkr. rež.: Nastavenie alebo zmena spôsobu odblokovania, čím sa aktivuje
súkromný režim.
• Automaticky vypnúť: Nastavenie zariadenia tak, aby pri vypnutej obrazovke ukončilo
súkromný režim.
Snímač odtlačkov
Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho
konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti Snímač odtlačkov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Snímač odtlačkov.
• Správca odtlačkov prstov: Registrácia alebo zmazanie údajov o odtlačkoch prstov.
• Zmeniť záložné heslo: Nastavenie záložného hesla, ak zariadenie nerozozná odtlačok vášho
prsta.
• Uzamknutie obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Webové prihlásenie: Nastavenie zariadenia tak, aby zaregistrované kontá overovalo
pomocou odtlačkov prsta.
• Overiť konto Samsung: Nastavenie zariadenia na overenie vášho konta Samsung
prostredníctvom odtlačkov prstov.
• Pay with PayPal: Nastavenie zariadenia na overenie vášho konta PayPal a autorizáciu
nákupov pomocou vašich odtlačkov prstov.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
164
Nastavenia
Systém
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Jazyk a vstup.
• Jazyk: Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
• Predvolený: Výber predvoleného typu klávesnice pre textový vstup.
• Klávesnica Samsung: Zmena nastavení klávesnice Samsung.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Hlasové zadávanie Google: Zmena nastavení hlasového zadávania.
• Jazyk: Výber jazyka na rozpoznávanie rukopisu. Súbory s rukopisom môžete vyhľadávať vo
vybranom jazyku.
• Možn. prev. textu na reč: Zmena nastavení prevodu textu na reč.
• Čítanie oznámení: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo upozornenia v prípade
prichádzajúcich telefonátov, správ alebo udalostí.
• Rýchlosť ukazovateľa: Úprava rýchlosti ukazovateľa myši alebo navigačného tlačidla
pripojeného k zariadeniu.
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
165
Nastavenia
• Automatické časové pásmo: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo informácie o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
Bezpečnostná pomoc
Aktivovanie funkcií bezpečnostnej pomoci.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bezpečnostná pomoc.
• Tiesňový režim: Nastavenie zariadenia tak, aby aktivovalo núdzový režim a znížilo spotrebu
batérie pomocou základných funkcií, ako napr. telefonovaním. Viac informácií nájdete v časti
Tiesňový režim.
• Geosprávy: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo upozornenia na nepriaznivé
poveternostné podmienky.
• Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc: Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným
stlačením vypínacieho tlačidla odosielalo správy so žiadosťou o pomoc. Príjemcom môžete
tiež posielať zvukové nahrávky spolu so správou. Viac informácií nájdete v časti Odosielanie
správ so žiadosťou o pomoc.
• Spravovať hlavné kontakty: Pridanie alebo úprava príjemcov správ so žiadosťou o pomoc.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Príslušenstvo.
• Zvukový výstup: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam
HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
166
Nastavenia
Batéria
Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Viac informácií nájdete v časti Šetrenie
energie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Batéria.
• POUŽÍVANIE BATÉRIE: Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
• Režim extrémneho šetrenia energie: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby
batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k
aplikácii.
Odhadovaná maximálna pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije,
keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení
zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Šetrenie energie v aplik.: Šetrenie energie batérie pomocou optimalizácie využitia batérie
pre každú aplikáciu.
• Energia na stavov. riadku: Nastavenie zariadenia, aby na stavovom riadku zobrazovalo
percento zostávajúceho nabitia batérie.
• Rýchle káblové nabíjanie: Nastavenie zariadenia na používanie funkcie rýchleho nabíjania.
Viac informácií nájdete v časti Rýchle nabíjanie.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ukladací priestor.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
167
Nastavenia
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zabezpečenie.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Chrániť šifrované údaje: Údaje zariadenia sú zašifrované, aby k nim nemali prístup
neoprávnené osoby v prípade straty alebo krádeže zariadenia. Ak chcete použiť svoje
zašifrované zariadenie, pri každom zapnutí zariadenia musíte dešifrovať údaje zariadenia.
Údaje zariadenia môžete nastaviť na automatické dešifrovanie alebo na zadanie kódu
odomknutia. Údaje nemožno zálohovať ani obnoviť, keď je zariadenie zašifrované. Ak kód
odomknutia zadáte nesprávne niekoľkokrát po sebe a dosiahnete limit pokusov, zariadenie sa
obnoví na nastavenia z výroby.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej
karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo ovládanie strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia funkcie Hľadať môj mobil, pomocou ktorej môžete
vyhľadať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Reaktivačný zámok: Nastavenie zariadenia tak, aby si po resetovaní vyžadovalo vaše konto
Samsung, aby sa cudzím osobám znemožnilo zariadenie aktivovať.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM: Zmena nastavení zamknutia karty SIM.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie hesiel pri zadávaní.
• Aktual. politiky zabezp.: Nastavenie zariadenia na vyhľadávanie a preberanie aktualizácií
zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o
zabezpečení spoločnosti Samsung.
168
Nastavenia
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených vo vnútornej
pamäti.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
• Agenti dôveryhodnosti: Zobrazenie agentov dôveryhodnosti nainštalovaných v zariadení.
• Pripnúť okná: Nastavenie zariadenia, aby pripevnilo vybrané aplikácie na displej.
• Aplikácie s prístupom k údajom o používaní: Zobrazenie aplikácií, ktoré majú prístup k
histórii údajov používania zariadenia.
• Smart Lock: Nastavenie zariadenia, aby sa vyhlo uzamknutiu obrazovky pri zistení
dôveryhodných zariadení alebo polôh.
• Nerušiť: povolenie: Zobrazenie aplikácií, ktoré môžu vypnúť funkciu Nerušiť.
Pomocník
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pomocník.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o zariadení.
169
Nastavenia
Aplikácie
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Správca aplikácií.
Predvolené aplikácie
Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Predvolené aplikácie.
Nastavenia aplikácií
Prispôsobenie nastavení aplikácií.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Nastavenia aplikácií.
170
Zjednodušenie ovládania
Informácie o zjednodušení ovládania
Zlepšenie zjednodušenia ovládania pomocou funkcií, ktoré používateľom so zhoršeným zrakom,
sluchom alebo zníženou zručnosťou uľahčujú používanie zariadenia.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania.
Používanie tlačidla Domov na otváranie ponúk
zjednodušenia ovládania
Nasledovné ponuky zjednodušenia ovládania sa vám sprístupnia, keď rýchlo stlačíte tlačidlo
Domov tri krát.
• Zjednodušenie ovládania
• TalkBack
• Negatívne farby
• Interakčné ovládanie
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Priamy prístup a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Priamy
prístup. Potom vyberte ponuku Zjednodušenie ovládania, ktorá sa má zobraziť, keď trikrát rýchlo
stlačíte tlačidlo Domov.
Hlasová spätná väzba (TalkBack)
Aktivovanie aplikácie TalkBack
Keď aktivujete aplikáciu TalkBack, zariadenie prečíta text na obrazovke alebo text zvolenej funkcie
nahlas.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zrak → TalkBack.
2 Ťuknutím na prepínač TalkBack zapnite túto funkciu.
171
Zjednodušenie ovládania
3 Ťuknite na tlačidlo OK. Zariadenie spustí hlasovú spätnú väzbu.
Niektoré funkcie nie sú počas používania aplikácie TalkBack dostupné.
Deaktivácia funkcie TalkBack
1 Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zrak → TalkBack.
2 Ťuknite na prepínač TalkBack a potom dvakrát rýchle ťuknite na ľubovoľné miesto na
obrazovke.
3 Ťuknite na prepínač OK a potom dvakrát rýchle ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
Zariadenie zastaví hlasovú spätnú väzbu.
Ovládanie obrazovky pohybmi prstov
Displej môžete ovládať pomocou rôznych gest prstov pri používaní aplikácie TalkBack.
• Preskúmanie obrazovky: Umiestnite prst na obrazovku a jeho posúvaním preskúmate
obrazovku. Vyberte a podržte položku a potom zariadenie prečíta túto položku nahlas. Keď
prst uvoľníte, položka pod prstom bude vybraná.
• Výber položiek: Položku vyberte ťuknutím na ňu. Alebo položku vyberte a podržte pri
prieskume displeja a potom prst odtiahnite.
• Otvorenie vybranej položky: Pri hlasnom čítaní vybraných položiek prst odtiahnite od položky,
keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto
na displeji.
• Výber predchádzajúcej položky: Na displeji rýchlo potiahnite jedným prstom smerom nahor
alebo doľava.
• Výber ďalšej položky: Na displeji rýchlo potiahnite jedným prstom smerom nadol alebo
doprava.
• Listovanie v zoznamoch: Dvoma prstami potiahnite hore alebo dole.
• Návrat na predchádzajúcu stranu: Dvoma prstami potiahnite smerom doprava.
• Návrat na predchádzajúcu stranu: Dvoma prstami potiahnite smerom doľava.
172
Zjednodušenie ovládania
• Odomknutie displeja: V rámci oblasti na odomknutie displeja dvoma prstami potiahnite v
ľubovoľnom smere.
• Otvorenie panela oznámení: Dvoma prstami potiahnite hornú časť displeja smerom dole.
• Otvorenie panela rýchlych nastavení: Tromi prstami potiahnite hornú časť obrazovky smerom
dole.
Nastavenia pohybov prstov pre funkciu TalkBack môžete nakonfigurovať v položke Správa gest.
Viac informácií nájdete v časti Konfigurácia nastavení gest prstov.
Konfigurácia nastavení gest prstov
Počas používania funkcie TalkBack môžete prstami vykonávať rôzne akcie, ako napr. návrat na
predchádzajúcu obrazovku, otvorenie domovskej obrazovky a iné. Gestá prstov nakonfigurujte
pred ich používaním.
Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek
Gestá klávesových skratiek môžete zmeniť alebo k prázdnym klávesovým skratkám priradiť
funkcie.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA → Správa gest. Vyberte pohyb a potom mu
priraďte funkciu.
Pozastavenie aplikácie TalkBack
Globálne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom
dole a potom doprava. Keď zvolíte možnosť Pozastaviť spätnú väzbu v ľavej hornej časti
obrazovky, aplikácia TalkBack sa pozastaví.
Pridávanie a spravovanie menoviek snímok
K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané.
Neoznačeným snímkam sa štítky priraďujú pomocou miestnych kontextových možností.
Miestne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom hore
a potom doprava. Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom okolo ponuky prstom nakreslite
kruh, čím preskúmate možnosti. Keď počujete príkaz Pridať ponuku Štítok, odtiahnite prst a
pridajte štítky.
Ak chcete zobraziť menovky, na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA → Spravovať
vlastné štítky.
173
Zjednodušenie ovládania
Konfigurácia nastavení aplikácie TalkBack
Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie TalkBack pre Vaše pohodlie.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → TalkBack → NASTAVENIA.
• Hlasitosť reči: Nastavenie úrovne hlasitosti hovorenej odozvy.
• Meniť výšku hlasu: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text pri nízkom rozstupe po
jeho zadaní pomocou klávesnice.
• Zvuky klávesnice: Zariadenie nastaviť tak, že pri ťuknutí na medzerník nahlas prečíta text,
ktorý ste zadali pomocou klávesnice.
• Reč pri vypnutej obrazovke: Nastavenie zariadenia tak, aby poskytovalo hovorenú odozvu,
keď je obrazovka vypnutá.
• Používať senzor blízkosti: Nastavenie zariadenia tak, aby prerušilo hovorenú odozvu, keď
položíte ruku nad snímač na vrchu zariadenia.
• Zatrasením spustiť súvislé čítanie: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na
displeji, keď zariadením potrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.
• Oznámiť identifikáciu volajúceho: Nastavenie zariadenie tak, aby nahlas prečítalo meno
volajúcej osoby počas prichádzajúceho hovoru.
• Vibračná spätná väzba: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri skúmaní displeja.
• Zvuková spätná väzba: Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri kontrole obrazovky,
ako pohyb po obrazovke a iné.
• Zvýrazniť zvuk reči: Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď zariadenie
číta položku nahlas.
• Hlasitosť zvuku: Nastaviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri jeho ovládaní dotykom na
displej. Táto funkcia je dostupná, keď je vybratá funkcia Zvuková spätná väzba.
• Preskúmanie dotykom: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo položky pod prstom.
• Automaticky posúvať zoznamy: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky prechádzalo
zvyšok zoznamu mimo displeja a aby čítalo položky nahlas.
• Výber jedným klepnutím: Nastavenie zariadenia na výber položky jedným ťuknutím.
• Kontextovú ponuka ako zoznam: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo kontextové
možnosti v zozname alebo kruhu.
174
Zjednodušenie ovládania
• Spustiť návod na používanie Preskúmavania dotykom: Prezeranie príručky o použití
funkcie Explore by touch.
• Správa gest: Priradenie funkcií a úkonov pomocou gest prstov. Viac informácií nájdete v časti
Konfigurácia nastavení gest prstov.
• Spravovať vlastné štítky: Zobraziť štítky, ktoré ste pridali.
• Spravovať klávesové skratky: Nastavenie klávesových skratiek na vykonanie určitých akcií.
• Pozastavenie aplikácie Talkback a skratka na jej opätovné spustenie: Nastavenie
zariadenia na pozastavenie a obnovenie funkcie TalkBack súčasným stlačením tlačidiel
zvýšenia a zníženia hlasitosti.
• Stmaviť obrazovku, keď je povolená aplikácia TalkBack: Nastavenie zariadenia na
stlmenie displeja počas používania funkcie TalkBack.
• Otvoriť TalkBack v Obchode Play: Spustenie aplikácie Obchod Play na vyhľadanie
aktualizácií.
• Zmluvné podmienky: Zobrazenie podmienok poskytovania služieb aplikácie TalkBack.
• Pravidlá ochrany osobných údajov: Zobrazenie ochrany osobných údajov aplikácie
TalkBack.
• Obnoviť z pozastavenia: Výber spôsobu obnovenia hovorenej odozvy pri pozastavenej
aplikácii TalkBack.
• Nastavenia pre vývojárov: Nastavenie možností pre vývoj aplikácie.
Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou
Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho obsahu v tajnosti. Displej sa
nezapne po stlačení externého tlačidla Domov, ani keď na displej ťuknete. Aktuálne aktivované
funkcie sa nezapnú, keď je displej vypnutý.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak, potom začiarknite políčko Tmavá obrazovka. Túto funkciu môžete zapnúť
alebo vypnúť tak, že dvakrát stlačíte vypínacie tlačidlo.
Čítanie hesla nahlas
Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané heslo nahlas.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak, potom začiarknite políčko Hovoriť heslá.
175
Zjednodušenie ovládania
Nastavenie funkcie prevodu textu na reč
Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr.
jazyky, rýchlosť a iné.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → Možn. prev. textu na reč a použite nasledujúce funkcie:
• Nástroj Samsung na prevod textu na reč / Nástroj od Googlu prevod textu na reč: Výber
funkcie nástroja prevodu textu na reč.
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehranie ukážky hovoreného textu. Ak zariadenie nemôže nahlas prečítať
→ Inštalovať hlasové údaje a prevezmite a nainštalujte
príklady, ťuknite na položku
hlasové dáta pre funkciu prevodu textu na reč.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu aktuálneho jazyka nastaveného pre funkciu
prevodu textu na reč.
Zadávanie textu pomocou klávesnice
Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.
Keď sa prstom dotknete klávesnice, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vašim
prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie
prečíta text nahlas.
Ak funkcia Rýchly tlačidlový vstup nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete
zadať a dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku. Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho
tlačidlového vstupu, na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia →
Zjednodušenie ovládania → Zrak, potom zaškrtnite políčko Rýchly tlačidlový vstup.
Zadávanie ďalších znakov
Ak chcete získať prístup k ďalším dostupným klávesom so znakmi, ťuknite na príslušný kláves
na klávesnici a podržte ho. Nad klávesom sa zobrazí kontextové okno s dostupnými znakmi. Ak
chcete vybrať znak, prstom ťahajte po displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a
potom prst odtiahnite.
176
Zjednodušenie ovládania
Zrak
Zmena veľkosti písma
Túto funkciu použite pri zmene veľkosti písma. Nastavenie veľkosti písma na možnosť Obrovské
nemusí byť pri niektorých aplikáciách dostupné.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → Veľkosť písma.
Zväčšovanie obrazovky
Pomocou tejto funkcie zväčšíte obrazovku a priblížite konkrétnu oblasť.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → Zväčšovacie gestá a potom ťuknutím na prepínač Zväčšovacie gestá túto
funkciu aktivujte.
• Zväčšenie a zmenšenie: Trikrát rýchlo ťuknite na obrazovku, čím si priblížite konkrétnu oblasť.
Ak sa chcete vrátiť do štandardného zobrazenie, trikrát rýchle ťuknite na obrazovku.
• Preskúmanie displeja rolovaním: Použitím dvoch prstov sa pohybujte po zväčšenej obrazovke.
• Nastavenie pomeru zväčšenia: Dvoma alebo viacerými prstami potiahnite po zväčšenej
obrazovke alebo ich odtiahnite od seba.
Obrazovku môžete tiež dočasne zväčšiť trojnásobným ťuknutím na obrazovku a podržaním prsta
na nej. Prst podržte na obrazovke a posúvaním obrazovku preskúmajte. Odtiahnutím prsta sa
vrátite do normálneho zobrazenia.
• Klávesnicu na obrazovke nie je možné zväčšiť.
• Keď je táto funkcia aktivovaná, funkčnosť niektorých aplikácií, ako napríklad Telefón a
Kalkulačka môže byť ovplyvnená.
177
Zjednodušenie ovládania
Zväčšenie po priblížení
Táto funkcia umožňuje zväčšiť obsah, ktorý je zobrazený na displeji tak, že perom S Pen potiahnete
ponad tento obsah.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → Zväčšenie po priblížení a potom ťuknutím na prepínač Zväčšenie po
priblížení túto funkciu aktivujte.
Ak chcete zmeniť nastavenia zväčšovacieho skla, lištu percenta zväčšenia potiahnite doľava alebo
doprava alebo ťuknite na možnosť Veľkosť lupy.
Keď je táto funkcia zapnutá, nebudete môcť používať niektoré ďalšie funkcie, ako
napríklad Bezdotykový príkaz, Bezdotykové zobrazenie, priamy vstup pera a TalkBack.
Nastavenie pripomenutí oznámení
Táto funkcia slúži na upozorňovanie na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali medzi danými
intervalmi.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → Pripomenutie oznámenia, potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Pripomenutie oznámenia.
Ak chcete nastaviť interval medzi záznamami, ťuknite na položku Interval pripomínania.
Obrátenie farieb displeja
Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti obrazovky a na pomoc užívateľom ľahšie rozpoznať
text na obrazovke.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak, potom zaškrtnite políčko Negatívne farby.
Nastavenie farieb
Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na obrazovke, ak máte problémy s rozlišovaním
farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → Nastavenie farieb a potom ťuknutím na prepínač Nastavenie farieb túto
funkciu aktivujte. Proces nastavenia farieb vykonajte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
178
Zjednodušenie ovládania
Sluch
Nastavenie oznamovania bleskom
Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Sluch, potom zaškrtnite políčko Oznámenie bleskom.
Vypnúť všetky zvuky
Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas
volajúceho počas hovoru.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Sluch, potom zaškrtnite políčko Vypnúť všetky zvuky.
Nastavenia titulkov
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Sluch → Titulky Samsung (CC) alebo Titulky Google (CC) a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač Titulky Samsung (CC) alebo Titulky Google (CC).
Vyberte možnosť konfigurácie nastavení titulkov.
Nastavenie vyváženia zvuku
Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
1 Náhlavnú súpravu pripojte k zariadeniu a noste ju.
2 Na obrazovke Všetky aplikácie ťuknite na Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Sluch
→ Vyváženie zvuku.
3 Potiahnutím panelu nastavenia doľava alebo doprava upravíte vyváženosť zvuku a potom
ťuknite na tlačidlo OK.
179
Zjednodušenie ovládania
Mono zvuk
Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo všetkých
reproduktoroch náhlavnej súpravy. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo ak je
pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Sluch, potom zaškrtnite políčko Mono zvuk.
Detektory zvuku
Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo pri zazvonení zvončeka pri dverách alebo plači
dieťaťa.
Detektor detského plaču
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Sluch → Detektory zvuku → Detektor detského plaču a potom ho aktivujte
ťuknutím na tento prepínač.
2 Prečítajte si informácie na obrazovke a ťuknite na položku OK.
3 Ak chcete začať používať detektor detského plaču, ťuknite na
.
Zariadenie vás upozorní, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.
Detektor domov. zvončeka
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Sluch → Detektory zvuku → Detektor domov. zvončeka a potom ho
aktivujte ťuknutím na tento prepínač.
2 Prečítajte si informácie na obrazovke a ťuknite na položku OK.
3 Ak chcete zaznamenať zvonček pri dverách, ťuknite na . Po skončení ťuknite na tlačidlo
ĎALEJ.
4 Ťuknutím na položku
a zazvonením zvončeka pri dverách skontrolujte, či sa správne
zaznamenal. Keď zariadenie zistí zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na OK.
Ak chcete zmeniť zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na položky → Zmeniť zvuk
domového zvončeka.
180
Zjednodušenie ovládania
Po nastavení detektora zvončeka pri dverách ho začnite používať ťuknutím na položku
Zariadenie vás upozorní pri zistení zvuku zvončeka pri dverách.
.
Zmena nastavení upozornenia
Ťuknite na položky → Nastavenia a použite nasledujúce možnosti:
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Vibrácie: Zmena vzoru vibrovania.
• Oznámenie bleskom: Blesk nastavte na blikania pri zistení zvuku.
Zručnosť a interakcia
Asistenčné menu
Zobrazenie ikony pomocného odkazu
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pre prístup k aplikáciám, funkciám alebo nastaveniam zobrazila
ikona pomocnej klávesovej skratky. Zariadenie môžete ľahko ovládať ťuknutím na asistenčné
ponuky v rámci príslušnej ikony.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu.
2 Ťuknutím na prepínač Asistenčné menu zapnite túto funkciu.
Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.
3 Ťuknutím na položku Dominantná ruka presuniete ikonu pomocného odkazu na vhodnejšie
miesto.
Prístup k pomocným ponukám
Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k
pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.
Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej
pomocné ponuky. Ťuknite na ikonu hore alebo dole, čím ju presuniete na ďalšie panely alebo
prstom potiahnite po displeji hore alebo dole a vyberte ďalšie ponuky.
181
Zjednodušenie ovládania
Používanie kurzora
V pomocných možnostiach ťuknite na položku Kurzor. Displej môžete ovládať malými pohybmi
prstov na dotykovej ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete
vybrať položku, na ktorej je kurzor, ťuknite na displej.
Použite nasledujúce možnosti:
• /
: Vyberte položku alebo rolujte doľava alebo doprava na obrazovke.
• /
: Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
• : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
• : Zväčšenie oblasti s umiestneným kurzorom.
• : Zatvorte oblasť dotyku.
Ak chcete zmeniť nastavenia kurzora, na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu.
Potom nastavenia upravte v ponuke Nast. dotyk. podlož. a kurzora.
Používanie rozšírených pomocných možností
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu → Asistent plus, ťuknutím na
prepínač Asistent plus aktivujte túto funkciu a potom vyberte aplikácie.
Zapnutie obrazovky pomocou funkcie ovládania gestami
Funkcia ovládania gestami sa používa na zapnutie obrazovky pohybom ruky ponad snímač v
hornej časti zariadenia. Displej môžete zapnúť bez nutnosti stlačiť tlačidlo. Keď používate túto
funkciu, zariadenie položte na rovný povrch alebo ho pevne držte, aby sa nepohybovalo.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zručnosť a interakcia → Bezdotykové budenie a potom ťuknutím na prepínač
Bezdotykové budenie aktivujte túto funkciu.
182
Zjednodušenie ovládania
Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného podržania
Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zručnosť a interakcia → Oneskorenie ťuknutia a podržania potom vyberte
možnosť.
Ovládanie interakcií
Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia
na vstupy.
1 Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zručnosť a interakcia → Ovládanie interakcií.
2 Ťuknutím na prepínač Ovládanie interakcií zapnite túto funkciu.
3 Pri používaní aplikácie súčasne stlačte a podržte tlačidlá Domov a zníženia hlasitosti.
4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.
5 Ťuknite na položku OK.
Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Obmedzená oblasť nebude reagovať na dotyk a
klávesy zariadenia budú zablokované.
Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, súčasne stlačte a podržte tlačidlá Domov a
zníženie hlasitosti.
Prijímanie alebo ukončenie hovorov
Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Prijímanie a ukončovanie hovorov.
Vyberte požadovaný spôsob.
183
Zjednodušenie ovládania
Použitie režimu jedného ťuknutia
Keď zaznie upozornenie, alebo prichádza hovor, ťuknutím na tlačidlo (nie potiahnutím tlačidla)
zastavíte upozornenie alebo prijmete hovor.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania a potom začiarknite možnosť Režim jedného ťuknutia.
Správa nastavení zjednodušenia ovládania
Uloženie nastavení zjednodušeného ovládania ako súboru
Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania do súboru.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Spravov. zjedn. ovládania → Importovať/exportovať, potom vyberte možnosť
exportu.
Importovanie súboru s nastaveniami zjednodušeného
ovládania
Importujte súbor s nastaveniami zjednodušeného ovládania a aktualizujte momentálne nastavenia.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Spravov. zjedn. ovládania → Importovať/exportovať, potom vyberte možnosť
importu. Vyberte súbor určený na import a ťuknite na položky HOTOVO → IMPORTOVAŤ.
Nastavenia zjednodušeného ovládania budú aktualizované podľa importovaného súboru.
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania e-mailom, prostredníctvom Wi-Fi
Direct, Bluetooth a inými spôsobmi.
Na obrazovke Všetky aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Spravov. zjedn. ovládania → Zdieľať cez. Potom vyberte súbory s nastaveniami
zjednodušeného ovládania a ťuknite na položku Hotovo. Vyberte spôsob zdieľania a pri zdieľaní
súborov postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
184
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo
služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu
úplne nabite.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
185
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť
potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo
a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako
7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke Všetky
aplikácie postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť
údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred obnovením
údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v
zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
186
Riešenie problémov
Počas hovoru počuť ozvenu
Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá
kvalita zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
187
Riešenie problémov
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové
hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
188
Riešenie problémov
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10 či novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
189
Riešenie problémov
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
190
Autorské práva
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi
CERTIFIED , a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky aliancie Wi-Fi Alliance.
™
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising