Samsung | SM-A520F | Samsung Galaxy A5 (2017) Užívateľská príručka (Marshmallow)

SM-A320FL
SM-A520F
Používateľská príručka
Slovak. 02/2017. Rev.1.1
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikácie
4
Informácie o tejto príručke
68
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
6
Situácie, pri ktorých sa zariadenie
prehrieva, a ich riešenia
70
Telefón
74
Kontakty
77
Správy
80
Internet
82
E-mail
83
Fotoaparát
94
Galéria
99
Samsung Members
9
Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
10
Obsah balenia
11
Popis zariadenia
15
Batéria
20
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
26
Pamäťová karta (karta microSD)
30
Zapnutie a vypnutie zariadenia
31
Ovládanie dotykového displeja
34
Domovská obrazovka
40
Uzamknutie obrazovky
42
Always On Display
44
Panel oznámení
46
Zadávanie textu
49
Zachytenie obsahu obrazovky
49
Otváranie aplikácií
50
Zabezpečený priečinok
53
Viac okien
57
Konto Samsung
59
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
61
Správa zariadenia a údajov
63
Rýchle pripojenie
66
Funkcie zdieľania
67
Tiesňový režim
101 Game Launcher
103 Samsung Notes
105 Kalendár
106 S Health
109 S Voice
110 Hlasový záznamník
112 Moje súbory
112 Hodiny
114 Kalkulačka
114 Rádio
115 Aplikácie Google
2
Obsah
Nastavenia
117 Úvod
117 Pripojenia
130 Zvuky a vibrovanie
131 Oznámenia
131 Zobrazenie
133 Tapety a témy
134 Pokročilé funkcie
136 Údržba zariadenia
138 Aplikácie
138 Zamknutie a zabezpečenie
143 Cloud a kontá
145 Google
145 Zjednodušenie ovládania
146 Všeobecné spravovanie
146 Aktualizácia softvéru
147 Používateľská príručka
147 Informácie o zariadení
Príloha
148 Riešenie problémov
154 Vyberanie batérie
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od
vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
• Obrázky v tomto návode sa vzťahujú na model SM-A520F.
4
Základy
• Dobre si zapamätajte svoje kódy odomknutia pre zamknutie obrazovky, účty a iné
bezpečnostné funkcie. Ak zabudnete kód na odomknutie, nebudete môcť zariadenie používať,
pokým ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo
nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobraziť
identifikátor FCC, ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Informácie o zariadení →
Informácie o batérii.
Ikony s pokynmi
Varovanie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
5
Základy
Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a
ich riešenia
Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie
Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo
rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon
zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka
môže prestať nabíjať.
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým
zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
• Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený USB
kábel. Vymeňte poškodený USB kábel za nový schválený spoločnosťou Samsung.
• Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie
materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.
Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na
podporovaných modeloch.
Keď sa zariadenie zahrieva počas používania
Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie
sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené
aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.
V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré
používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.
• Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
• Pri preberaní veľkých súborov
• Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
– – Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
6
Základy
– – Pri dlhodobom nahrávaní videí
– – Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
– – Pri pripojení k televízoru
• Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
– – Pri používaní funkcie Viac okien
– – Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
– – Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
– – Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
• Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými
kontami
• Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom
slnečnom svetle
• Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
• Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
• Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
• Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom,
napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
• Pri používaní roamingu
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
• Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte
zariadenie.
• Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
• Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na
pozadí, ak ich nepoužívate.
• Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
• Znížte jas displeja.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
7
Základy
Obmedzenia zariadenia v prípade prehriatia
Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie
môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.
• Ak sa teplota zariadenia zvýši nad zvyčajnú hodnotu, môže sa zobraziť hlásenie o prehriatí
zariadenia. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou
zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Zatvoria sa spustené aplikácie, a až kým
zariadenie nevychladne, budete môcť uskutočňovať len tiesňové hovory.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, zobrazí sa hlásenie o
potrebe vypnutia zariadenia. Vypnite zariadenie a počkajte, kým vychladne.
Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia
Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne,
aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.
• Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
• Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
• Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v
automobile.
• Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú
vyhrievaciu podložku.
• Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských
spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.
8
Základy
Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
Zariadenie je odolné voči vode a prachu. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa zachovala
odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
• Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 1,5 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie ako
30 minút.
• Nevystavujte zariadenie silnému vodnému tlaku.
• Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie
namočí inými tekutinami, napríklad slanou vodou, ionizovanou vodou alebo alkoholickým
nápojom, opláchnite ho čistou vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak
nedodržíte tieto inštrukcie, môže to narušiť funkciu alebo vzhľad zariadenia.
• Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón, prípadne slúchadlo, zvu
počas hovoru nemusí byť čistý. Pred použitím zariadenia ho utrite suchou handričkou alebo
ho dokonale vysušte.
• Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, ak sa zariadenie používa vo
vode.
• Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých
okolností je odolné voči vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP68 podľa
predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytom [kód
IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 metra, počas 30 minút). Napriek
tejto klasifikácii existuje možnosť poškodenia zariadenia v určitých situáciách.
9
Základy
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
10
Základy
Popis zariadenia
– – Typ 1 (SM-A320FL):
Zásuvka na kartu SIM
/pamäťovú kartu
Reproduktor
Predný fotoaparát
Snímač vzdialenosti
Reproduktor
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo Domov (snímač na
rozpoznávanie odtlačkov prstov)
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Mikrofón
Konektor pre slúchadlá
Multifunkčný konektor (USB typu C)
11
Základy
Mikrofón
GPS anténa
Blesk
Zadný fotoaparát
Tlačidlá hlasitosti
Anténa NFC/anténa MST
Vnútorná anténa
12
Základy
– – Typ 2 (SM-A520F):
Zásuvka pamäťovej karty
Reproduktor
Predný fotoaparát
Reproduktor
Snímač vzdialenosti/RGB
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Tlačidlo Domov (snímač na
rozpoznávanie odtlačkov prstov)
Tlačidlo Naposledy spustené
aplikácie
Tlačidlo Späť
Mikrofón
Multifunkčný konektor
(USB typu C)
Konektor pre slúchadlá
13
Základy
Mikrofón
GPS anténa
Blesk
Zadný fotoaparát
Tlačidlá hlasitosti
Anténa NFC/anténa MST
Zásuvka na kartu SIM
Vnútorná anténa
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
– – Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
– – Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas
používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania
mobilného dátového pripojenia
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
14
Základy
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním spustíte zobrazenie rozdelenej
obrazovky.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť dostupné niektoré funkcie
tlačidiel.
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
15
Základy
1 Zapojte kábel USB do nabíjacieho adaptéra USB a kábel USB zapojte do multifunkčného
konektora zariadenia.
– – Typ 1 (SM-A320FL):
– – Typ 2 (SM-A520F):
2 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
16
Základy
Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania
Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky Menu → Nastavenia →
Údržba zariadenia → Batéria.
Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri
nabíjaní. Zostávajúci čas nabíjania sa nemusí zobraziť, ak zariadenia nabíjate v príliš
veľkom chlade alebo teple.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie údržby zariadenia.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
• Zapnite režim úspory energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať, napríklad e-maily.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
17
Základy
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže
poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
Rýchle nabíjanie
Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej
vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Informácie o rýchlom nabíjaní
• Funkcia Rýchle nabíjanie používa technológiu nabíjania batérie, ktorá batériu nabíja rýchlejšie
bez zvýšenia výkonu nabíjania. Toto zariadenie podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle
nabíjanie a aplikáciu Qualcomm Quick Charge 2.0 od spoločnosti Samsung.
• Ak chcete používať vo vašom zariadení funkciu rýchleho nabíjania, pripojte ho k nabíjačke
batérie, ktorá podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie alebo aplikáciu Quick Charge
2.0.
Zvýšenie rýchlosti nabíjania
Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej. Keď je
zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona .
Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu →
Nastavenia → Údržba zariadenia → Batéria → → Rozšírené nastavenia a potom ťuknutím
na prepínač Rýchle káblové nabíjanie túto funkciu aktivujte.
• Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho
nabíjania nebudete môcť použiť.
• Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže
automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia
zariadenia.
18
Základy
Režim šetrenia energie
Aktivujte režim šetrenia energie a predĺžte tak čas používania batérie.
1 Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Údržba
zariadenia → Batéria → STREDNÁ.
2 Ťuknutím na položku PRISPÔSOBIŤ zmeňte nastavenia šetrenia energie pred aktivovaním
režimu šetrenia energie.
3 Ťuknite na položku APLIKOVAŤ.
Režim maximálneho šetrenia energie
V režime maximálneho šetrenia energie zariadenie znižuje spotrebu energie batérie použitím
tmavého motívu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa sieťové pripojenia
okrem mobilnej siete.
1 Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Údržba
zariadenia → Batéria → MAXIMÁLNA.
2 Ťuknutím na položku PRISPÔSOBIŤ zmeňte nastavenia šetrenia energie pred aktivovaním
režimu maximálneho šetrenia energie.
3 Ťuknite na položku APLIKOVAŤ.
Po aktivovaní režimu maximálneho šetrenia energie ťuknite na domovskej obrazovke na položku
a vyberte aplikáciu, ktorá sa má použiť. Ak chcete aplikácie odstrániť, ťuknite na položku →
Upraviť a vyberte aplikáciu s .
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, ťuknite na položky → Vypnúť
režim maximálneho šetrenia energie.
Približný čas používania batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a
podmienkach prevádzky.
19
Základy
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických
služieb.
• Použite len nano-SIM kartu.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
20
Základy
– – Typ 1 (SM-A320FL):
21
Základy
– – Typ 2 (SM-A520F):
22
Základy
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v zásuvke karty SIM, čím zásuvku uvoľníte.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na kartu SIM.
3 Umiestnite kartu SIM alebo USIM do zásuvky na kartu SIM tak, aby kontakty zlatistej farby
smerovali nadol.
4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej
vypadnúť.
5 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku na kartu SIM.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
23
Základy
Správna inštalácia karty
– – Typ 1 (SM-A320FL):
Nano-SIM karta
MicroSD karta
– – Typ 2 (SM-A520F):
Nano-SIM karta
MicroSD karta
Použite len nano-SIM kartu.
24
Základy
Vybratie karty SIM alebo USIM
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v zásuvke karty SIM, čím zásuvku uvoľníte.
2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na kartu SIM.
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
– – Typ 1 (SM-A320FL):
– – Typ 2 (SM-A520F):
4 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku na kartu SIM.
25
Základy
Pamäťová karta (karta microSD)
Vloženie pamäťovej karty
Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od iných modelov a niektoré pamäťové
karty nemusia byť v závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty kompatibilné s vaším zariadením.
Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty vášho zariadenia, pozrite si webovú lokalitu
spoločnosti Samsung.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu
na preformátovanie karty alebo kartu nerozpozná. Ak zariadenie pamäťovú kartu
nerozpozná, naformátujte ju v počítači.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
26
Základy
– – Typ 1 (SM-A320FL):
27
Základy
– – Typ 2 (SM-A520F):
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v zásuvke pamäťovej karty, čím zásuvku uvoľníte.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku pamäťovej karty opatrne vytiahnite zo slotu na zásuvku pamäťovej karty.
Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje.
28
Základy
3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky pamäťovej karty tak, aby kontakty zlatistej farby
smerovali nadol.
– – Typ 1 (SM-A320FL):
Zásuvka 1
Zásuvka 2
– – Typ 2 (SM-A520F):
4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
5 Zásuvku pamäťovej karty vložte späť do slotu na zásuvku pamäťovej karty.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
29
Základy
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Údržba zariadenia →
Úložisko → → Nastavenia ukladania → Karta SD → Odpojiť.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Vyberte pamäťovú kartu.
4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Údržba zariadenia →
Úložisko → → Nastavenia ukladania → Karta SD → Formát → FORMÁTOVAŤ.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
30
Základy
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
Ovládanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
31
Základy
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak
pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
32
Základy
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
Potiahnutie prstom
Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke
aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať
webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
33
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže domovská obrazovka zobraziť
inak.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátory na obrazovke
Indikátor obrazovky Flipboard
Briefing. Zobrazenie najnovších
článkov v rôznych kategóriách.
Ikona obrazovky aplikácií
Obľúbené aplikácie
34
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Domovskú obrazovku môžete
prispôsobiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete
tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky, pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.
• Tapety a témy: Zmena tapety, motívu alebo ikon zariadenia.
• Widgety: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré
spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
• Veľkosť mriežky: Zmeňte veľkosť mriežky na zobrazenie viac alebo menej položiek na
domovskej obrazovke a obrazovke aplikácií.
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej
prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte
na domovskú obrazovku.
35
Základy
Presúvanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť jednoduchšie, ťuknite na ňu, podržte ju a presuňte ju do časti
Premiestniť aplikácie v hornej časti obrazovky. Položka sa presunie na panel v hornej časti
obrazovky. Posunutím doľava alebo doprava sa presuniete na ďalší panel a potiahnutím položku
posuniete na nové miesto.
Odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na položku Odstrániť v hornej časti obrazovky.
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
36
Základy
3 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku PRIDAŤ, začiarknutím
vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju
presuniete do priečinka na domovskej obrazovke.
Ak chcete presunúť aplikácie z priečinka na domovskú obrazovku, ťuknite na priečinok a potom
potiahnite aplikáciu na domovskú obrazovku.
Ak chcete odstrániť aplikácie z priečinka, ťuknite na priečinok a potom presuňte aplikáciu, ktorú
chcete odstrániť, do časti Odstrániť v spodnej časti obrazovky.
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Použitie rýchlych možností
Na domovskej obrazovke ťuknite a podržte ikonu aplikácie alebo priečinku na rýchly prístup k
možnostiam.
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Menu. Ak
chcete zobraziť ďalšie panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor
obrazovky v spodnej časti obrazovky.
Presúvanie položiek
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Upraviť. Ťuknite na položku, podržte ju a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
37
Základy
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
požadovaným aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Upraviť.
2 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
3 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
4 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku PRIDAŤ, začiarknutím
vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju
presuniete do priečinka na obrazovke aplikácií.
. Odstráni sa len daný priečinok.
Ak chcete odstrániť priečinok, vyberte priečinok s ikonou
Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.
38
Základy
Zmena usporiadania položiek
Položky na obrazovke aplikácií môžete usporiadať v abecednom poradí.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Zoradiť → Abecedné poradie.
Vyhľadávanie položiek
Aplikácie možno vyhľadávať na obrazovke aplikácií alebo v službe Galaxy Apps alebo Obchod
Play.
Na obrazovke aplikácií zadajte znaky do vyhľadávacieho poľa. Zariadenie vyhľadá a zobrazí
položky obsahujúce zadané znaky.
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
39
Základy
Ikona
Význam
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Uzamknutie obrazovky
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Obrazovka sa zamyká spôsobom Potiahnuť, čo je predvolená metóda uzamknutia obrazovky.
Stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a posunutím prstom ľubovoľným smerom
odomknite obrazovku.
40
Základy
Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Typ zamknutia obrazovky a potom
vyberte metódu.
Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo odtlačok prsta, môžete
chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po
nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom
odomknutí.
• Potiahnuť: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
• Heslo: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo
symbolmi.
• Žiadne: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
• Odtlačky prstov: Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Ďalšie
informácie nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
• Obrazovku zariadenia môžete po prihlásení do konta Samsung vzdialene odomknúť
na stránke Nájsť môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com). Ak chcete využívať
túto funkciu, zariadenie musíte pripojiť k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti a musíte sa
prihlásiť do svojho konta Samsung.
• Ak zabudnete kód na odomknutie, nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho
neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo
nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
• Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak
do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a
zabezpečenie → Nastavenia bezpečného zámku a potom ťuknutím na prepínač
Aut. obnov. továr. nast. ho aktivujte.
41
Základy
Always On Display
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby zobrazovalo informácie, napríklad hodiny, kalendár alebo
obrázok, na obrazovke, keď je zariadenie vypnuté.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie → Always
On Display a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Rozloženia → Obsah na zobrazenie a vyberte položku, ktorá sa má
zobraziť.
• Hodiny: Výber štýlu hodín a obrázka pozadia.
• Kalendár: Výber štýlu kalendára.
• Fotografia: Výber obrázka, ktorý sa má zobraziť na vypnutej obrazovke.
Keď vyberiete možnosť Hodiny alebo Kalendár, môžete nastaviť aj zobrazenie ikon
oznámení. Túto možnosť aktivujete ťuknutím na prepínač Zobraziť oznámenia.
Keď je obrazovka vypnutá, v zariadení sa zobrazia vybrané informácie.
Táto funkcia sa deaktivuje, keď úroveň nabitia batérie klesne pod 5 %.
Nastavenie harmonogramu pre funkciu Vždy na displeji
Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie → Always On
Display a potom ťuknite na prepínač Vždy zobrazovať a funkciu deaktivujete. Potom ťuknite na
Nastaviť rozvrh a nastavte čas začiatku a čas konca.
42
Základy
Otvorenie oznámení, keď je vypnutá obrazovka
Keď dostanete oznámenia aplikácie, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, ikony
oznámení sa zobrazia na obrazovke, aj keď je obrazovka vypnutá. Oznámenie zobrazíte dvojitým
ťuknutím prstom na ikonu oznámenia.
Ak je obrazovka zamknutá, musíte ju odomknúť, aby ste si mohli prečítať oznámenia.
Ovládanie prehrávania hudby, keď je obrazovka vypnutá
Môžete ovládať prehrávanie hudby, keď je obrazovka vypnutá bez toho, aby ste obrazovku
zapínali.
Prstom dvakrát ťuknite na názov aktuálne hrajúcej skladby. Objaví sa ovládač hudby. Na ovládanie
prehrávania dvakrát ťuknite na ikony.
43
Základy
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
Panel oznámení môžete otvoriť, aj keď je obrazovka zamknutá.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie položky Nastavenia.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne možnosti.
Vymazať všetky oznámenia.
Blokovať oznámenia z aplikácie.
44
Základy
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určite funkcie. Potiahnutím nadol na paneli
oznámení zobrazíte viac tlačidiel.
Ak chcete zobraziť podrobnejšie nastavenia, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, ťuknite na tlačidlo rýchleho nastavenia a podržte ho, kým
sa nezobrazia všetky tlačidlá rýchleho nastavenia. Potom ťuknite na tlačidlo, podržte ho a presuňte
ho na iné miesto.
45
Základy
Vyhľadávač
Obsah prehľadávajte pomocou kľúčového slova, alebo hľadajte neďaleké zariadenia.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Vyhľadávanie obsahu alebo neďalekých zariadení
Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknite na položku
Prehľadávanie telefónu a vyhľadávanie blízkych zariadení.
Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovu alebo ťuknite na položku
a vyslovte kľúčové slovo.
Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na položku Filter pod poľom vyhľadávania, a
potom vyberte podrobnosti filtra.
Ak chcete vyhľadať zariadenia v blízkosti, ťuknite na položku OBNOVIŤ. Ďalšie informácie nájdete
v časti Rýchle pripojenie.
Nastavenie kategórií vyhľadávania
Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Vyberte hľadané miesta a vyberte kategórie.
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a
ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Prechod na ďalší riadok.
Zmena nastavení klávesnice.
Zadanie medzery.
46
Základy
Zmena vstupného jazyka
→ Jazyky a typy → Pridať vstupné jazyky a potom vyberte
Postupne ťuknite na položky
jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť
potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
Zmena rozloženia klávesnice
Ťuknite na položky
ktoré sa má použiť.
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk a potom vyberte rozloženie klávesnice,
Na Klávesnica 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.
Ďalšie funkcie klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Zmena nastavení hlasového vstupu.
Spustiť alebo pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zadanie emotikon.
• : Zmena nastavení klávesnice.
47
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetko vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
Slovník
Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete
vyhľadávať definície slov.
1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím
.
alebo
2 V zozname možností ťuknite na položku Slovník alebo Ďalšie → Slovník.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na položku Move to Manage
dictionaries →
vedľa slovníka a prevezmite ho.
3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím
na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na
podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz,
ťuknite na položku Search Web.
48
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Zachytávanie snímok obrazovky
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V aplikácii Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácie, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Snímať potiahnutím dlane a potom ju aktivujte ťuknutím
na prepínač.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Inteligentné snímanie
Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať. Nasnímanú obrazovku
môžete ihneď orezať a zdieľať.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Inteligentné snímanie, ťuknutím na prepínač funkciu
aktivujte a potom nasnímajte snímku obrazovky. Na snímanej obrazovke môžete použiť jednu z
nasledujúcich možností.
• Snímanie s posúvaním: Nasnímanie väčšieho množstva obsahu, ktorý sa nachádza na
viacerých obrazovkách, napríklad webovej stránky. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a
nasníma sa viac obsahu.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na snímku obrazovky.
• Orezať: Orezanie časti snímky obrazovky.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky.
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
naposledy používanými aplikáciami.
49
a vyberte okno s
Základy
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku
a presuňte
ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku
ZAVRIEŤ VŠETKO.
Zabezpečený priečinok
Úvod
Secure Folder chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a poznámky, aby k nemu
nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj
v prípade odomknutia zariadenia.
Secure Folder je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom priestore
Secure Folder nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených
metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie operačného
systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Secure Folder automaticky uzamkne a
bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru Secure Folder zálohujte
kópiu údajov na iné bezpečné miesto.
50
Základy
Vytvorenie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a
zabezpečenie → Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položku PRIHL. a prihláste sa do konta Samsung.
3 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Secure Folder, a
dokončite nastavenia podľa zobrazených pokynov.
Na domovskú obrazovku a obrazovku aplikácií sa pridá skratka na ukladací priestor
Zabezpečený priečinok.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Secure Folder, môžete ho
resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo resetovania, ktoré sa
zobrazí po zadaní nesprávneho kódu odomknutia a zadajte svoje heslo pre konto
Samsung.
Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru
Secure Folder
Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Secure Folder, keď sa
nepoužíva.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Zabezpečený priečinok.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Zabezpečený priečinok – aut. zámok.
3 Vyberte možnosť uzamknutia.
Ak chcete ukladací priestor Secure Folder uzamknúť manuálne, ťuknite na položku
.
Presúvanie obsahu
Obsah, ako napríklad fotografie, poznámky a kontakty, presuňte do ukladacieho priestoru Secure
Folder. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného ukladacieho
priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok a potom potupne ťuknite na položky
priečinok.
51
→ Premiestniť do: Zabezpečený
Základy
Vybraté položky sa presunú do príslušnej aplikácie v ukladacom priestore Secure Folder.
Obsah môžete z ukladacieho priestoru Secure Folder premiestniť do príslušnej aplikácie v
predvolenom ukladacom priestore. Vyberte položku a postupne ťuknite na položky →
Premiestniť z kontajnera Zabezpečený priečinok.
Pridávanie aplikácií
Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Secure Folder.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Zabezpečený priečinok.
2 Ťuknite na položku PRIDAŤ.
3 Označte jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknite na položku PRIDAŤ.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby Obchod Play, ťuknite na položku STIAHNUŤ Z
OBCHODU PLAY.
Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Secure Folder
Ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju na položku Vypnúť alebo Odinštalovať
v hornej časti obrazovky.
Pridanie kont
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v
ukladacom priestore Secure Folder.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Zabezpečený priečinok.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Kontá → Pridať konto.
3 Vyberte službu konta.
4 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok
Skratku na ukladací priestor Secure Folder môžete skryť z domovskej obrazovky a z obrazovky
aplikácií.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Zabezpečený priečinok.
52
Základy
2 Ťuknite na položku
→ Nastavenia a potom ťuknite na prepínač Zobraziť Zabezpečený
priečinok a funkciu deaktivujete.
Na opätovné zobrazenie skratky ukladacieho priestoru Secure Folder, otvorte obrazovku aplikácií,
ťuknite na Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Zabezpečený priečinok, a potom
ťuknite na prepínač Zobraziť Zabezpečený priečinok a aktivujte ju.
Odinštalovanie ukladacieho priestoru Secure Folder
Ukladací priestor Secure Folder vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a
zabezpečenie → Zabezpečený priečinok → Odinštalovať.
2 Ťuknite na položku ODINŠTALOVAŤ alebo ZÁLOHOVAŤ A ODINŠTAL.
• ODINŠTALOVAŤ: Ukladací priestor Secure Folder sa odinštaluje hneď. Všetky aplikácie v
ukladacom priestore Secure Folder vrátane ich obsahu a kont sa odstránia.
• ZÁLOHOVAŤ A ODINŠTAL.: Zálohovanie obsahu a odinštalovanie ukladacieho priestoru
Secure Folder. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným v ukladacom priestore
Secure Folder, otvorte obrazovku aplikácií a potom postupne ťuknite na položky Samsung
→ Moje súbory → Moje zariadenie → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikácii Samsung Notes nebudú zálohované.
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
53
Základy
Kontextové zobrazenie
Rozdelené zobrazenie na displeji
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
54
Základy
3 Posuňte doľava alebo doprava a vyberte ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu
podržaním.
a jej
Použitie ďalších možností
Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim
možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:
• : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
• : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite
na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
55
Základy
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
• : Minimalizovanie okna.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• : Maximalizovanie okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Kontextové zobrazenie
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
1 Na domovskej obrazovke spustite aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.
56
Základy
2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.
Presunúť obsah.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na nové miesto.
Konto Samsung
Úvod
Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne
služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung. Po
zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie poskytované spoločnosťou Samsung bez
potreby prihlasovania sa do konta.
Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.
Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu
account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, otvorte obrazovku
aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá → Samsung
konto → Pomocník.
57
Základy
Registrácia konta Samsung
Registrácia nového konta Samsung
Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá
→ Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Samsung konto → VYTVORIŤ KONTO.
3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.
Registrácia existujúceho konta Samsung
Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá
→ Pridať konto.
2 Ťuknite na položku Samsung konto.
3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku Zabudli ste váš e-mail alebo heslo?
Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií a bezpečnostného
kódu zobrazených na obrazovke.
Odstránenie konta Samsung
Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad
kontakty alebo udalosti.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá.
2 Ťuknite na položku Samsung konto a ťuknutím na konto konto odstráňte.
3 Postupne ťuknite na položky → Odstrániť konto → ODSTRÁNIŤ KONTO → OK.
4 Zadajte heslo vášho konta Samsung a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ KONTO.
58
Základy
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Kontakty, obrázky a ďalšie údaje môžete prenášať z predchádzajúceho zariadenia na svoje
zariadenie prostredníctvom funkcie Smart Switch alebo Samsung Cloud.
• Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Prenos údajov prostredníctvom funkcie Smart Switch
Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami prostredníctvom funkcie Smart Switch. Aplikáciu
možno prevziať z lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
Prenos údajov z mobilného zariadenia
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia.
1 Do predchádzajúceho zariadenia prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z obchodu
Obchod Play. Potom aplikáciu Smart Switch spustite.
2 Umiestnite zariadenia blízko seba.
3 Aplikáciu Smart Switch spusťte v obidvoch zariadeniach.
4 Pri prvom použití tejto funkcie ťuknite na zariadení na položku ŠTART.
5 Po výbere spôsobu odosielania údajov a pripojenia predchádzajúceho zariadenia k vášmu
zariadeniu preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia podľa pokynov na obrazovke.
59
Základy
Prenos údajov zálohy z počítača
Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho
zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
Prenos údajov prostredníctvom funkcie Samsung Cloud
Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete zálohovať do cloudu Samsung Cloud a obnoviť ich
vo svojom zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť
do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
1 Na predchádzajúcom zariadení zálohujte údaje do svojho konta Samsung.
2 Ťuknite vo svojom zariadení na položky Menu → Nastavenia → Cloud a kontá → Samsung
Cloud → Obnoviť.
3 Ťuknite na položku a zo zoznamu zariadení vyberte predchádzajúce zariadenie.
4 Označte typy údajov na obnovenie a ťuknite na položku OBNOVIŤ TERAZ.
60
Základy
Správa zariadenia a údajov
Pripojenie zariadenia k počítaču za účelom prenosu údajov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel s oznámeniami a postupne ťuknite na položky Prenášajú sa mediálne súbory
cez USB → Prenos mediálnych súborov.
Ak váš počítač nepodporujte protokol MTP (Media Transfer Protocol), ťuknite na položku
Prenos fotografií.
3 Ťuknutím na položku POVOLIŤ povoľte počítaču prístup k údajom v zariadení.
Keď počítač rozpozná zariadenie, zariadenie sa zobrazí v priečinku Tento počítač.
4 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aktualizácia softvéru →
Manuálne sťahovanie aktualizácií.
Keď aktivujete funkciu Automat. sťahovanie aktualizácií ťuknutím na prepínač,
aktualizácie sa stiahnu, keď sa zariadenie pripojí na sieť Wi-Fi.
61
Základy
Aktualizácia aplikácie Smart Switch
Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.
1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od
počítača všetky mediálne zariadenia.
Zálohovanie a obnova dát
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať
alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v
časti Konto Samsung a Kontá.
Používanie konta Samsung
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá →
Zálohovanie → Zálohovať moje údaje pre konto Samsung, prepnutím prepínačov vedľa
položiek aktivujte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ
TERAZ.
Údaje sa zálohujú do cloudu Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Samsung Cloud.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač Automatické
zálohovanie túto funkciu aktivujte.
Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku Obnoviť. Ak chcete obnoviť
vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.
62
Základy
Používanie konta Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá →
Zálohovanie, a potom aktivujte funkciu Zálohovať moje údaje pre konto Google ťuknutím na
prepínač. Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako
záložné konto. Ak chcete pridať zálohovacie konto, ťuknite na položku Pridať účet.
Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač Automatické obnovenie
aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné spravovanie →
Vynulovať → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO.
Zariadenie sa reštartuje automaticky.
Rýchle pripojenie
Úvod
Pomocou funkcie Rýchle pripojenie môžete rýchlo vyhľadávať a pripájať sa k blízkym zariadenia,
napríklad k náhlavným súpravám Bluetooth alebo TV prijímačom.
• Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, pred
spustením funkcie Rýchle pripojenie aktivujte funkciu Wi-Fi Direct alebo Bluetooth v
zariadení.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
63
Základy
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknite na položku
Prehľadávanie telefónu a vyhľadávanie blízkych zariadení.
2 Postupne ťuknite na položky OBNOVIŤ.
Funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa aktivujú a zariadenie automaticky vyhľadá okolité blízke
zariadenia.
3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknite na položku
Prehľadávanie telefónu a vyhľadávanie blízkych zariadení.
2 Ťuknite na položku OBNOVIŤ.
3 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
4 Ťuknite na položku Preniesť súbory a vyberte kategóriu média.
5 Podľa pokynov na obrazovke odošlite obsah do pripojeného zariadenia.
Ďalšie kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybratej kategórie.
Pripojenie k televízoru
Zariadenie a TV prijímač môžete prepojiť a obsah zariadenia sledovať na väčšej obrazovke. V
závislosti od pripojeného TV prijímača môžete využívať viac funkcií.
1 Televízor zapnite a zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.
2 Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknite na položku
Prehľadávanie telefónu a vyhľadávanie blízkych zariadení.
64
Základy
3 Vyberte TV prijímač.
Zobrazí sa zoznam funkcií, ktoré možno používať s TV prijímačom.
4 Vyberte funkciu a použite ju podľa zobrazených pokynov.
Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od TV prijímača.
• Zobr. zariad. na TV (Smart View): Zobrazenie obsahu zariadenia na obrazovke TV
prijímača. V závislosti od TV prijímača, ku ktorému sa chcete pripojiť, môže byť potrebné
aktivovať funkciu zrkadlenia obrazovky v TV prijímači. Ak TV prijímač nepodporuje
funkciu zrkadlenia obrazovky, na aktiváciu funkcie použite kompatibilné príslušenstvo.
Kompatibilné príslušenstvo zahŕňa modul HomeSync a AllShare Cast.
• Použiť ako diaľkový ovládač: Používanie zariadenia ako diaľkového ovládača TV
prijímača.
• Zobraziť televízor na zariadení: Sledujte televízne vysielanie na obrazovke zariadenia. Na
televízor sa môžete pozerať v povolenom dosahu pripojenia.
• Registrovať televízor / Zrušiť registráciu televízora: Registrácia TV prijímača do
zariadenia s cieľom využívania dodatočných funkcií, napríklad Použiť ako diaľkový
ovládač.
• V závislosti od pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do
medzipamäte.
• Ak TV prijímač nepodporuje ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma
(HDCP), obsah chránený štandardom Digital Rights Management (DRM) nie je možné
zobrazovať na TV prijímači.
Prehrávanie obsahu v registrovanom TV prijímači
Ak zaregistrujete TV prijímač do zariadenia, k TV prijímaču sa budete môcť jednoduchšie pripájať
počas prehrávania obsahu.
Keď vaše zariadenie rozpozná zaregistrovaný TV prijímač počas sledovania obsahu, na displeji
zariadenia sa zobrazí ikona
. Ťuknutím na túto ikonu prenesiete obsah zo zariadenia do TV
prijímača.
• Túto funkciu podporuje len predvolená aplikácia galérie zariadenia.
• Keď je zaregistrovaný TV prijímač pripojený do elektrickej zásuvky, túto funkciu môžete
používať, aj keď je obrazovka TV prijímača vypnutá.
65
Základy
Funkcie zdieľania
Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady
zdieľania obrázkov.
Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Ťuknite na položku Zdieľať a vyberte metódu zdieľania, napríklad Bluetooth a e-mail.
Použiť môžete aj nasledujúce možnosti:
• Zdieľanie prepojení: Odovzdanie obsahu na server Samsung a zdieľanie prepojenia a
prístupového kódu s ostatnými, aj keď nie sú uložené v zozname vašich kontaktov. Ak
chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Preniesť súbory do zariad.: Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom
rozhrania Wi-Fi Direct alebo Bluetooth. Nastavenia viditeľnosti treba zapnúť v zariadeniach.
• Zobraziť obsah na televízore (Smart View): Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej
obrazovke prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.
Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia
na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom
príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte
obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Priame zdieľanie.
4 Podľa zobrazených pokynov zdieľajte obrázky s ostatnými používateľmi.
Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.
Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.
66
Základy
Tiesňový režim
Tiesňový režim prepína displej do šedých odtieňov, aby sa šetrila energia batérie. Niektoré
aplikácie a funkcie budú obmedzené. V tiesňovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory,
odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie
činnosti.
Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zapnutie svetla.
Zvukové upozornenia.
Odoslať informácie o svojej
aktuálnej polohe v správe.
Uskutočnenie hovoru.
Pridať viac aplikácií na používanie.
Prehľadávať Internet.
Zostávajúca energia batérie a čas
používania
Uskutočnenie núdzového hovoru.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
Deaktivácia tiesňového režimu
Ak chcete deaktivovať tiesňový režim, ťuknite na položku → Vypnúť tiesňový režim. Alebo
stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
67
Aplikácie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na vyhľadávacie pole a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky →
Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového
slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
68
Aplikácie
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Upraviť. Na aplikáciách, ktoré možno
vypnúť alebo odinštalovať, sa zobrazí ikona
. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ
alebo OK. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie vyberte
aplikáciu a potom ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
• VYPNÚŤ: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.
• ODINŠTALOVAŤ: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie →
Vypnuté, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
→
Nastavenie povolení aplikácie
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobraziť kontextové okno so
žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo POVOLIŤ v
kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.
Ak chcete zobraziť nastavenia povolenia aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Aplikácie. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku Oprávnenia. Môžete
zobraziť zoznam povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, otvorte
obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → → Aplikačné
povolenia. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.
Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.
69
Aplikácie
Telefón
Úvod
Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.
Uskutočňovanie hovorov
1 Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
3 Ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
vykonajte
videohovor.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Skrytie klávesnice.
70
Aplikácie
Používanie rýchlej voľby
Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.
Ak chcete nastaviť číslo pre rýchlu voľbu, ťuknite na položky → Rýchla voľba, vyberte číslo
rýchlej voľby a potom vyberte kontakt.
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete
vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú
číslicu a podržte ju.
Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo 123, ťuknite na číslo 1, ťuknite na číslo 2 a
potom ťuknite na číslo 3 a podržte ho.
Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku NEDÁVNE alebo KONTAKTY a potom na
kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
1 Ťuknutím na otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
2 Ťuknite na číslo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku
71
.
Aplikácie
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na
položky Telefón → → Nastavenia → Správy rýchlych odmietnutí, zadajte správu a potom
ťuknite na položku
.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
. Ak si chcete pozrieť zoznam
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Telefón → NEDÁVNE a zobrazia sa zmeškané hovory.
Blokovanie telefónnych čísel
Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Telefón →
→ Nastavenia → Blokovať
čísla.
2 Ťuknutím na položku
vyberte kontakty a ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku Zadajte telefónne číslo., zadajte
telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú
do denníka hovorov.
Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje.
Ťuknutím na prepínač Blokovať anonymné hovory funkciu aktivujete.
72
Aplikácie
Možnosti počas hovorov
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Pridať hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Extra hlasitosť: Zvýšenie úrovne hlasitosti.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
• Klávesnica / Skryť: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• : Ukončenie aktuálneho hovoru.
Počas videohovoru
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• : Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
73
Aplikácie
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Vytvorenie nového kontaktu
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku a vyberte miesto uloženia.
3 Zadajte informácie o kontakte.
Výber umiestnenie ukladacieho
priestoru.
Pridanie obrázka.
Zadajte informácie o kontakte.
Otvorenie ďalších polí s
informáciami.
Naskenovanie informácií kontaktu z
vizitky.
V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete
uložiť, líšiť.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
74
Aplikácie
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice
1 Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
3 Ťuknutím na položku Vytvoriť kontakt vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
Aktualizovať existujúci pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Telefón → NEDÁVNE.
2 Ťuknite na fotografiu volajúceho alebo na číslo kontaktu → Detaily.
3 Ťuknutím na položku VYTVORIŤ KONTAKT vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
AKTUALIZOVAŤ EXISTUJÚCI pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Importovanie kontaktov
Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Import/export kontaktov →
IMPORTOVAŤ.
3 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
4 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú importovať kontakty.
5 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku
HOTOVO.
75
Aplikácie
Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami
Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách,
napríklad v konte Samsung.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá,
vyberte názov konta, vyberte konto, s ktorým sa má synchronizovať, a potom ťuknutím na
prepínač Synchronizovať Kontakty synchronizáciu aktivujte.
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Ťuknite na fotografiu kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → Detaily. Vykonajte jeden z
nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
Zdieľanie profilu
Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete zdieľať informácie o svojom profile, ako napríklad vaše
fotografie a stavové hlásenia.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Táto funkcia je dostupná iba pre používateľov, ktorí majú vo svojom zariadení
aktivovanú funkciu zdieľania profilu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → váš profil → Zdieľanie profilu
a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne
číslo musí byť overené. V časti Kontakty môžete zobraziť informácie o aktualizovanom profile
kontaktu.
Ak chcete nastaviť ďalšie položky na zdieľanie, ťuknite na položku Zdieľané profilové inf. a
vyberte položky.
Ak chcete nastaviť skupinu kontaktov, s ktorou chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku
Zdieľať s a vyberte možnosť.
76
Aplikácie
Zdieľanie kontaktov
Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Zdieľať.
3 Začiarknite kontakty a ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
4 Vyberte spôsob zdieľania.
Správy
Úvod
Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.
Odosielanie správ
Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované
ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku .
3 Pridajte príjemcov a ťuknite na položku NAPÍSAŤ.
77
Aplikácie
4 Zadanie správy.
Prístup k ďalším možnostiam.
Úprava príjemcov.
Príjemcov pridať zo zoznamu
kontaktov.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
Zadanie správy.
Zadanie emotikon.
5 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku POŠLI.
Zobrazenie správ
Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 V zozname správ vyberte kontakt.
3 Zobrazenie vašej konverzácie.
Ak chcete odpovedať na správu, zadajte správu a ťuknite na položku POŠLI.
78
Aplikácie
Blokovanie neželaných správ
Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Blokovať správy → Blokovať čísla.
3 Ťuknite na položku DORUČENÉ alebo TEL.ZOZ, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknite na položku Zadajte číslo potom zadajte telefónne
číslo.
Nastavenie oznámení o správach
Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Oznámenia a potom ťuknutím na prepínač
funkciu aktivujte.
79
Aplikácie
3 Zmeňte nastavenia oznámení.
• Zvuk oznámenia: Zmena zvuku oznámení.
• Vibrácie: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri prijatí správy.
• Zobraz. v kontext. okne: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo hlásenia v
kontextových oknách.
• Ukážka správy: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo obsah správy na uzamknutej
obrazovke a v kontextových oknách.
Nastavenie pripomenutia správy
Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Pripomenutie oznámenia a potom funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Správy.
Internet
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Postupne ťuknite na položky Samsung → Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
80
Aplikácie
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Označiť aktuálnu webovú stránku
záložkou.
Prístup k ďalším možnostiam.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Zobrazenie záložiek, uložených
webových stránok a najnovšej
histórie prehľadávania.
Otvoriť domovskú stránku.
Otvoriť správcu kariet v prehliadači.
Prechod na naposledy navštívenú
internetovú stránku.
Používanie tajného režimu
V tajnom režime môžete samostatne ukladať a spravovať otvorené karty, záložky a uložené
stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta.
Aktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → ZAPNÚŤ
TAJNÝ. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.
V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.
81
Aplikácie
Zmena nastavení zabezpečenia
Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ochrana osobných údajov → Tajný režim –
zabezpečenie → Zmeniť heslo. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta ako metódu
uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač Odtlačky prstov túto možnosť aktivujte. Ďalšie
informácie o používaní odtlačkov prstov nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Deaktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → VYPNÚŤ
TAJNÝ.
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Postupne ťuknite na položky Samsung → E-mail na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na MANUÁLNE NAST.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Pridať konto.
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na
položky → Nastavenia → → Nastaviť predvolené konto.
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
82
Aplikácie
Čítanie e-mailov
Po otvorení aplikácie E-mail zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať
manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.
Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete
aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky → Nastavenia → názov
vášho konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať konto funkciu aktivujte.
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Spustenie fotoaparátu
Na spustenie Fotoaparát použite nasledujúce metódy:
• Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
• Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Domov.
• Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy
dostupné.
• Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý
a funkcie zabezpečenia sú aktivované, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.
83
Aplikácie
Používanie gest posúvania
Rýchle ovládanie obrazovky náhľadu posúvaním rôznymi smermi. Môžete zmeniť režim snímania,
prepínať medzi kamerami alebo použiť efekty filtra.
Náhľad z predného fotoaparátu
Režimy snímania
Náhľad zo zadného fotoaparátu
Efekty filtra
Prepínanie fotoaparátov
Na obrazovke náhľadu môžete potiahnutím prsta nahor alebo nadol prepínať medzi fotoaparátmi.
Zobrazenie režimov snímania
Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta zľava doprava zoznam režimov snímania.
84
Aplikácie
Zobrazenie efektov filtra
Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta sprava doľava zoznam režimov snímania.
Fotografiám alebo videám môžete pridať jedinečný dojem.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video. Ak
chcete nasnímať sériu fotografií ťuknite na položku
a podržte ju.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí
nastavovacia lišta, potiahnite položku
na nastavovacej lište smerom k
alebo
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku
.
Aktuálny režim
Úprava tvárí tak, aby
sa javili ako jasnejšie a
čistejšie.
Nastavenia
fotoaparátu/kamery
Miniatúrna ukážka
Zmena nastavenia
blesku.
Nasnímanie
fotografie.
Nahrať video.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Efekty filtra
Režimy snímania
85
Aplikácie
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný fotoaparát disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých
fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so
zariadením.
Uzamknutie zaostrenia a expozície
Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával
úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.
Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a
nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní
fotografie.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
Prispôsobenie režimov snímania
Na obrazovke náhľadu otvorte zoznam režimov snímania potiahnutím prsta doprava a potom
vyberte režim.
Ak chcete zobraziť opis jednotlivých režimov, postupne ťuknite na položky → Inform.
Ak chcete zmeniť usporiadanie režimov, postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite na
ikonu režimu, podržte ju a potom ju presuňte na nové miesto.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať skratky na režimy, postupne ťuknite na položky →
Pridať odkaz na domov. obr.
86
Aplikácie
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Automatický.
Režim Pro
Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad
hodnota expozície a ISO.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Profesionálny. Vyberte možnosti a upravte
nastavenia a potom ťuknutím na položku
vytvorte fotografiu.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický.
Môžete nastaviť teplotu farieb.
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke
hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre
rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO
však môžu mať za následok šum na fotografiách.
• : Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
Panoráma
Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich
spojením.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Panoráma.
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky
nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie
automaticky zastaví snímanie fotografií.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
87
Aplikácie
Hyperčasozberné snímanie
Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako
zrýchlených videí. Frekvencia snímok je automaticky nastavená na plynulejšie nahrávanie menej
roztrasených videí pri rýchlej chôdzi, cestovaní v aute a viac.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• V tomto režime funkcia automatického zaostrovania nefunguje.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Hyperčasozberné snímanie.
2 Ťuknite na položku a vyberte možnosť frekvencie snímok.
Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť Automaticky, zariadenie automaticky upraví
frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.
3 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.
4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
5 Na obrazovke ukážky ťuknite na miniatúru ukážky a ťuknutím na položku
zobrazte video.
Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobraziť ukážku
rôznych skrášľujúcich efektov.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná tvár, ukážte do predného fotoaparátu dlaň. Po rozpoznaní dlane sa
zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite
→ Spôsoby snímania fotogr. a potom ťukaním na prepínače aktivujte
na položky
jednotlivé možnosti.
88
Aplikácie
Použitie efektov pre krásu
Pred nasnímaním autoportrétov môžete upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar
tváre.
Táto funkcia je dostupná iba v režime Selfie.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Výberom z nasledujúcich možností použite skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke
ukážky a nasnímajte fotografiu samých seba.
• Farba kože: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
• Štíhla tvár: Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
• Veľké oči: Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.
Široké selfie
Odfotografovanie širokouhlého autoportrétu, na ktorý sa zmestí čo najviac ľudí bez vynechávania
osôb.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Široké selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie rozpozná tvár, ukážte do predného fotoaparátu dlaň. Po rozpoznaní dlane sa
zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite
→ Spôsoby snímania fotogr. a potom ťukaním na prepínače aktivujte
na položky
jednotlivé možnosti.
89
Aplikácie
5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom
doprava alebo opačne.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáčika.
• Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
• Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
• Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti
od podmienok snímania na fotografii orezaná.
HDR (sýte farby)
Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku HDR (sýte farby).
Bez režimu HDR
S režimom HDR
90
Aplikácie
Noc
Môžete fotografovať pri slabom svetle bez použitia blesku.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Noc.
Jedlo
Fotenie jedla so živšími farbami.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Jedlo.
2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť.
Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostrí.
Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.
3 Ťuknutím na položku
4 Ťuknutím na položku
a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
vytvoríte fotografiu.
Preberanie režimov
Zo služby Galaxy Apps prevezmite ďalšie režimy snímania.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku STIAHNUŤ.
Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám.
91
Aplikácie
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Rýchle nastavenia
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. Na výpočet
expozície záberu používa meranie
vyváženie na stred svetlo v strednej časti záberu. Na
výpočet expozície záberu používa meranie
bodové svetlo v koncentrovanej strednej časti
záberu.
maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• : Zaostrenia na objekt vnútri kruhového rámčeka a rozostrenia obrazu mimo rámčeka.
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
Zadný fotoaparát
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia videí. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v
pamäti zaberú viac miesta.
Predný fotoaparát
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia videí. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v
pamäti zaberú viac miesta.
• Uložiť fotografie ako pri ukážke: Prevrátenie obrázka na vytvorenie zrkadlového obrazu
pôvodnej scény pri fotografovaní s predným fotoaparátom.
• Spôsoby snímania fotogr.: Výber možností snímania, ktoré sa majú použiť.
92
Aplikácie
Bežné
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Rýchlo otvoriť fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil
dvojitým stlačením tlačidla Domov.
• Umiestnenie úložného priestoru: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia tak, aby fotografie zachytávalo hlasovými príkazmi.
Ak chcete fotiť, môžete tiež vysloviť slová „Smile“, „Cheese“, „Capture“ alebo „Shoot“. Ak
chcete nahrať video, vyslovte príkaz „Record video“.
• Plávajúce tlačidlo Fotoaparát: Pridanie prispôsobeného tlačidla spúšte na obrazovku ukážky.
• Funkcia tlačidla hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na
ovládanie funkcií spúšte fotoaparátu.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
• Kontakt: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie nájdete v
časti Samsung Members.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
93
Aplikácie
Galéria
Úvod
Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky
a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy a zdieľať ich s ostatnými používateľmi.
94
Aplikácie
Zobrazovanie obrázkov a videí
Zobrazenie obrázkov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → OBRÁZKY.
2 Vyberte obrázok.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie obrázka medzi obľúbené.
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Úprava obrázku.
Automatické nastavenie jasu.
Odstrániť obrázok.
Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.
Môžete vytvoriť animáciu GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. Postupne ťuknite na
položky → Animovať alebo Koláž a potom vyberte obrázky. Na koláž môžete vybrať
najviac šesť obrázkov.
95
Aplikácie
Zobrazenie videí
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → OBRÁZKY.
2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
Zobrazenie videí.
.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete prehrávanie
späť.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním rýchlo
posuniete prehrávanie
vpred.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Zmena pomeru strán.
Uzamknutie
obrazovky
prehrávania.
Prepnúť na
kontextový
videoprehrávač.
Vytvorenie animácie
GIF.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom
doľava alebo doprava.
Zobrazovanie albumov
Obrázky a videá uložené v zariadení môžete usporiadať podľa priečinka alebo albumu. Vytvorené
animácie alebo koláže sa usporiadajú aj v priečinkoch v zozname albumov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Galéria → ALBUMY a vyberte album.
Zobrazenie príbehov
Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy,
obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte
nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.
96
Aplikácie
Vytváranie príbehov
Vytváranie príbehov s rôznymi témami.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → PRÍBEHY.
2 Postupne ťuknite na položky → Vytvoriť príbeh.
3 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Zadajte názov príbehu a ťuknite na položku VYTVORIŤ.
Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a ťuknite na položku → Pridať
položky.
Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknite na položky
→ Upraviť, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom postupne ťuknite na
položky → Odstrániť z príbehu.
Zdieľanie príbehov
Príbehy môžete zdieľať so svojimi kontaktmi.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → PRÍBEHY.
2 Výber príbeh, ktorý sa majú zdieľať.
3 Ťuknite na položku POZVAŤ, označte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak vaše kontakty prijmú požiadavku na zdieľanie, príbeh bude zdieľaný a do príbehu môžete
pridať ďalšie fotografie a videosúbory podľa vašich kontaktov.
• Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Ak príjemcovia nemajú overené svoje telefónne čísla alebo zariadenia príjemcov
nepodporujú túto funkciu, prostredníctvom textovej správy im bude odoslaný odkaz
na tieto súbory. Odkaz príjemcov nemusí byť schopný použiť niektoré funkcie. Platnosť
tohto odkazu skončí po uplynutí určitej doby.
97
Aplikácie
Odstraňovanie príbehov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → PRÍBEHY.
2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Synchronizácia snímkov a videí so službou Samsung Cloud
Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať snímky a videá uložené v priečinku
Galéria a získať k nim prístup z iných zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte
sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → → Nastavenia a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Cloud – synchronizácia. Snímky a videá nasnímané zariadením
budú automaticky uložené do služby Samsung Cloud.
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku Zmazať v hornej časti displeja.
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Zdieľanie obrázkov alebo videosúborov
Vyberte obrázok alebo video, ťuknite na položku Zdieľať v spodnej časti displeja a vyberte
spôsob zdieľania.
98
Aplikácie
Samsung Members
Aplikácia Samsung Members ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku
problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách.
Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov
zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy.
Aplikácia Samsung Members vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže
vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.
Návrhy
Odozva
Podpora
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže líšiť dostupnosť tejto
aplikácie a podporovaných funkcií.
• Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre do časti Odozva, je potrebné prihlásiť sa
do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Konto Samsung.
Odozva
Prehľadávajte často kladené otázky a riešenia problémov, ktoré sa vyskytli pri používaní vášho
zariadenia alebo odošlite otázky súvisiace so zariadením.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → Samsung Members →
Odozva.
• NAJČASTEJŠIE OTÁZKY: Zobrazenie často kladených otázok a odpovedí na ne podľa
kategórie.
99
Aplikácie
• OTÁZKY/CHYBY: Odoslanie otázky alebo správy o chybe servisnému stredisku spoločnosti
Samsung.
Spolu s odoslanou otázkou alebo správou o chybe sa odošlú aj informácie o zariadení, ako
napríklad názov modelu a protokol operačného systému (ktorého odoslanie je voliteľné),
aby bola analýza presnejšia.
Návrhy
Zašlite nám svoje nápady pre nové aplikácie alebo funkcie, ako aj nápady, ako zlepšiť funkcie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → Samsung Members → Návrhy.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Podpora
Zistite, či sa nevyskytli nejaké problémy s hardvérom vášho zariadenia a získajte prístup k
informáciám zákazníckeho servisu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → Samsung Members →
Podpora.
• DIAGNOSTIKA: Diagnostika zariadenia a optimalizácia jeho výkonu.
• PO PREDAJI: Prístup k rôznym službám pre zákazníkov.
V prípade niektorých služieb pre zákazníkov je najprv potrebné prevziať ich aplikácie.
Novinky a tipy
Pozrite si najnovšie novinky a tipy na používanie zariadenia Galaxy.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → Samsung Members → →
Novinky/tipy.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
100
Aplikácie
Game Launcher
Úvod
Spúšťač hier zhromažďuje hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps na jednom mieste
s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak hry
jednoduchšie.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie hier.
Zobrazenie zoznamu
najobľúbenejších hier používateľov
zariadení Galaxy.
Redukcia používania batérie pri
hraní hier.
Zapnutie alebo vypnutie ikony
herných nástrojov.
Stlmenie všetkých oznámení pri
spustení hier.
Používanie funkcie Spúšťač hier
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie →
Hry → Game Launcher a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Game Launcher sa pridá na domovskú obrazovku a na obrazovku aplikácií.
Keď funkciu deaktivujete, Game Launcher sa odstráni z domovskej obrazovky a z
obrazovky aplikácií.
2 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Game Launcher.
3 Ťuknite na hru v zozname hier.
Hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps sa automaticky zobrazia na
obrazovke spúšťača hier. Ak sa hry nezobrazujú, ťuknite na možnosť Pridať aplikácie.
101
Aplikácie
Odstránenie hry zo spúšťača hier
Ťuknutím a podržaním hry rýchlo otvorte možnosti a ťuknite na položku Odstrániť.
Aktivácia režimu úspory energie pri hraní hier
Keď aktivujete režim úspory energie pri hraní hier, zariadenie zmenší rozlíšenie a frekvenciu snímok
hier, aby sa znížila spotreba energie batérie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Game Launcher → Šetrenie energie vyp.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Vypnuté: Režim úspory energie sa nepoužije.
• Šetrenie energie: Zníženie spotreby energie batérie zmenšením rozlíšenia.
• Maximálne šetrenie energie: Výrazné zníženie spotreby energie batérie zmenšením
rozlíšenia a frekvencie snímok.
Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.
Používanie funkcie Herné nástroje
Ikonu funkcie Herné nástroje je možné nastaviť tak, aby sa zobrazovala ako pohyblivá ikona na
obrazovkách hier.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie → Hry a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Game Tools.
Pri hraní hry zobrazte herné nástroje ťuknutím na položku
Ak chcete ikonu presunúť, ťuknite na položku
.
a presuňte ju na iné miesto.
Ak chcete skryť ikonu z obrazovky aktuálnej hry, ťuknite na položku
na položku Skryť v hornej časti obrazovky.
102
, podržte ju a presuňte ju
Aplikácie
Ak chcete ikonu na obrazovke hry znova zobraziť, otvorte panel oznámení a ťuknite na oznámenie
Herné nástroje.
Stlmte zvuky oznámení a zobrazte
iba oznámenia prichádzajúcich
hovorov a tiesňových výstrah.
Uzamknutie tlačidiel Naposledy
spustené aplikácie a Späť.
Uzamknutie obrazovky hry počas
hier.
Ikona herných nástrojov
Nasnímanie snímky obrazovky.
Nahratie relácie hry.
Prístup k nastaveniam herných
nástrojov.
Blokovanie oznámení počas hrania hier
→
Ťuknutím na
Stlmte zvuky oznámení a zobrazte iba oznámenia prichádzajúcich hovorov
a tiesňových výstrah tak, aby ste si hry mohli vychutnať bez vyrušovania. Pri prichádzajúcom
hovore sa v hornej časti obrazovky zobrazí malé oznámenie.
Samsung Notes
Úvod
Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním alebo kreslením na
obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.
103
Aplikácie
Vytváranie poznámok
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung Notes → VŠETKO → .
2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.
Ak chcete písať alebo kresliť, ťuknite na položku Pero.
Ak chcete maľovať pomocou rôznych štetcov, ťuknite na položku Štetec.
Ťuknutím na položku Fotografia môžete vložiť obrázok výberom z aplikácie Galéria alebo
nasnímaním fotografie.
Ťuknutím na položku Hlas môžete nahrať hlasovú nahrávku a vložiť ju do poznámky. Hlasová
nahrávka sa spustí ihneď.
Text zadajte pomocou tejto
klávesnice.
Písanie alebo kreslenie perami.
Vloženie hlasovej nahrávky.
Vloženie obrázka.
Maľovanie štetcami.
3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku
→ Uložiť.
Odstránenie poznámok
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung Notes.
2 Ťuknite na položku VŠETKO alebo na položku KOLEKCIE a vyberte kategóriu.
3 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
4 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
104
Aplikácie
Kalendár
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Ťuknite na položku Kalendár na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
3 Vstúpte do podrobností udalosti.
Zadanie názvu.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Nastavenie budíka.
Zobrazenie polohy udalosti.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto
konania udalosti.
Pridanie poznámky.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
105
.
Aplikácie
Vytváranie úloh
1 Ťuknite na položku Kalendár na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky ZOBRAZIŤ → Úlohy.
3 Ak chcete nastaviť aktuálny dátum, vstúpte do podrobností úlohy a ťuknite na položku DNES
alebo ZAJTRA.
Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku
.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá,
vyberte službu konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať Kalendár zosynchronizujte
udalosti a úlohy s kontom.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Kalendár → → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte
konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.
S Health
Úvod
Aplikácia S Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie
cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej
kondície.
Spustenie aplikácie S Health
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
1 Postupne ťuknite na položky Samsung → S Health na obrazovke aplikácií.
2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
106
Aplikácie
Používanie S Health
V ponukách S Health a nástrojoch sledovania si môžete prezerať hlavné informácie a monitorovať
zdravý životný štýl a telesnú kondíciu.
Postupne ťuknite na položky Samsung → S Health na obrazovke aplikácií.
Ciele a programy
Nástroje sledovania
Ak chcete na obrazovku S Health pridať nástroje sledovania alebo programy, postupne ťuknite na
položky → Spravovať položky a potom pod kartami MONITORY, CIELE alebo PROGRAMY
vyberte príslušné položky.
• MONITORY: Nástroje sledovania aktivít, príjmu potravy a telesných mier.
• CIELE: Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
• PROGRAMY: Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.
Ak chcete získať prístup k ďalším informáciám o funkciách S Health, postupne ťuknite na
položky → Nastavenia → Informácie o aplikácii S Health.
107
Aplikácie
Doplňujúce informácie
• Funkcia S Health je určená len pre účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je
určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a
prevenciu ochorení.
• Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie pre S Health s možnosťou pridania sa môžu meniť
podľa krajín z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte
skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
• Aplikácie S Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane
poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a
synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších
služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S Health, vaše údaje sa
môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené
až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii S Health
môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť
všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení,
musíte ich odstrániť samostatne.
• Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung
alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími
pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z S Health prostredníctvom týchto ďalších
služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vašim výslovným súhlasom.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrďte
jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie
môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto
zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov S
Health.
108
Aplikácie
S Voice
Úvod
Vykonávanie rôznych úloh iba vyslovovaním príkazov.
Nastavenie príkazu prebudenia
Aplikáciu S Voice môžete spustiť zadaním vlastného príkazu prebudenia.
Ak chcete zmeniť príkaz prebudenia, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky
→ Voice wake-up → Set wake-up
Samsung → S Voice. Potom postupne ťuknite na položky
command → Custom → START a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby spustilo aplikáciu S Voice pomocou príkazu prebudenia,
keď je zariadenie uzamknuté, ťuknite na položku
a potom ťuknutím na prepínač Wake up in
secured lock túto funkciu aktivujte.
Používanie funkcie S Voice
1 Vyslovte predvolený príkaz prebudenia.
Alebo na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → S Voice.
Zariadenie začne po spustení S Voice rozpoznávať hlas.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
S Voice – nastavenia
Zobrazenie príkladov hlasových
príkazov.
2 Povedzte hlasový príkaz.
Keď zariadenie rozpozná príkaz, vykoná príslušnú akciu. Ak zopakujete hlasový príkaz alebo
alebo vyslovte prednastavený príkaz prebudenia.
vyslovíte iný príkaz, ťuknite na položku
109
Aplikácie
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Nastavenie jazyka
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → S Voice →
potom vyberte jazyk.
→ Language a
Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii S Voice, nie ako jazyk na displeji zariadenia.
Hlasový záznamník
Úvod
V rôznych situáciách môžete používať odlišné režimy nahrávania. Pomocou zariadenia môžete
prevádzať hlas na text.
Vytváranie hlasových nahrávok
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → Hlasový záznamník.
110
Aplikácie
2 Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
.
Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku ťuknutím na položku Záložka.
Zmena režimu nahrávania.
Spustenie nahrávania.
3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
4 Zadajte názov súboru a ťuknite na možnosť ULOŽIŤ.
Zmena režimu nahrávania
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → Hlasový záznamník.
V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.
• ŠTANDARDNÝ: Toto je štandardný režim zaznamenávania.
• HLASOVÁ POZNÁMKA: Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho na obrazovke
konvertuje na text. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach
a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne. Hlasové poznámky zaznamenané v tomto
režime sa zobrazujú s ikonou vedľa nich.
Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie
nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok
ťuknutím na aktuálny jazyk.
111
Aplikácie
Moje súbory
Slúži na prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení a ich spravovanie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Samsung → Moje súbory.
Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore. Súbory vo svojom zariadení
alebo na pamäťovej karte môžete zobrazovať aj podľa kategórií.
Ak chcete uvoľniť ukladací priestor zariadenia, postupne ťuknite na položky → Spravovať
využitie úložiska → VYČISTIŤ.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku VYHĽADÁVANIE.
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
BUDÍK
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → BUDÍK.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku
, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
112
Aplikácie
SVETOVÝ ČAS
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
položku PRIDAŤ.
, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na
položku ODSTRÁNIŤ.
STOPKY
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → STOPKY.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete pokračovať v nameranom čase, ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
ČASOVAČ
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
3 Ťuknite na položku ODMIETNUŤ, keď sa časovač vypne.
113
Aplikácie
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia Rotácia obrazu
vypnutá, ťuknutím na položku
zobrazte vedeckú kalkulačku.
Ak si chcete pozrieť históriu počítania, ťuknite na položku HISTÓRIA. Ak chcete zatvoriť panel s
históriou počítania, ťuknite na položku ZADAŤ.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky HISTÓRIA → VYMAZAŤ HISTÓRIU.
Rádio
Počúvanie FM rádia
Ťuknite na položku Rádio na obrazovke aplikácií.
Pred použitím tejto aplikácie musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.
• Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa táto aplikácia môže zobraziť na
obrazovke aplikácií.
114
Aplikácie
Ťuknutím na položku
staníc.
zapnite FM rádio. Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu
Nahrávanie skladby z FM rádia.
Pridanie aktuálnej rozhlasovej
stanice do zoznamu obľúbených
staníc.
Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Prístup k ďalším možnostiam.
Manuálne zadanie frekvencie
rozhlasovej stanice.
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej
stanice.
Jemné naladenie frekvencie.
Pozrite si zoznam dostupných
staníc.
Zobrazenie zoznamu obľúbených
staníc.
Automatické vyhľadanie a uloženie
dostupných staníc.
Vyhľadávanie rozhlasových staníc
Ťuknite na položku Rádio na obrazovke aplikácií.
Postupne ťuknite na položky STANICE → VYHĽADAŤ a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio
automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu staníc.
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontá.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
115
Aplikácie
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobraziť informácie o rôznych miestach
vo vašom okolí.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v
zariadení, môžete nahrať do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.
Filmy Play
Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z Obchod Play.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Hangouts
Poslať správy, snímky a emotikony priateľom a uskutočňovať s nimi videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
116
Nastavenia
Úvod
Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia
môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku HĽADAŤ.
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
117
Nastavenia
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
118
Nastavenia
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Wi-Fi Direct a vyberte zariadenie, do ktorého chcete
preniesť obrázok.
4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
Bluetooth
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
119
Nastavenia
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Bluetooth a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa
na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho
zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho
chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
120
Nastavenia
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Viditeľnosť zariadenia
Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať s vami obsah. Keď je povolená
táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia, prostredníctvom ktorých používatelia
vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti Preniesť súbory do zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Viditeľnosť zariadenia.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky Pripojenia → Využitie dát.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Dátové pripojenie na pozadí: Zabrániť aplikáciám spusteným na pozadí používať pripojenie
k mobilným dátam.
• Nastaviť limit dát: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
Ak chcete zmeniť mesačné vynulovanie údajov na monitorovanie doby, postupne ťuknite na
→ Zmeniť cyklus.
položky
Obmedzenie využitia dát
Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých
mobilných údajov dosiahne stanovený limit.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Využitie dát a potom
ťuknutím na prepínač Nastaviť limit dát túto funkciu aktivujte.
121
Nastavenia
2 Limit nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu.
3 Úroveň výstrahy využitia dát nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu.
Zariadenie vás upozorní po dosiahnutí úrovne výstrahy.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Letový režim.
Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie
používať v režime „v lietadle“, ak to personál lietadla povolí.
NFC a platba
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste
nepoškodili anténu NFC.
Používanie funkcie NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
122
Nastavenia
2 Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.
Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude
snímať NFC tagy a prijímať údaje.
Platenie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite
na položky Pripojenia → NFC a platba → Ťuknúť a zaplatiť → PLATBA a potom vyberte
aplikáciu.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
123
Nastavenia
Posielanie dát
Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC,
povoľte výmenu údajov.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → NFC a platba a potom
túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Android Beam.
3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
124
Nastavenia
Zdieľanie pripojenia
Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho
zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod.
Spojenia sa môžu vykonať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Zdieľanie pripojenia.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Zdieľanie pripojenia →
Mobilný prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona
vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky
→ Konfigurovať APN a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na
položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
125
Nastavenia
Mobilné siete
Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Mobilné siete.
• Dátový roaming: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
• Režim siete: Výber typu siete.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a manuálne zaregistrovanie siete.
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → GPS.
• Spôsob lokalizácie: Výber siete, ktorá sa má použiť na lokalizáciu vášho zariadenia.
• Zlepšiť presnosť: Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth na
zvýšenie presnosti informácií o vašej polohe, aj keď sú funkcie deaktivované.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o
vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
126
Nastavenia
Ďalšie nastavenia pripojenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia.
• Hľadanie blízkych zariad.: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku
ktorým sa môže pripojiť.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti
Tlač.
• MirrorLink: Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na
čelnom monitore vo vozidle. Ďalšie informácie nájdete v časti MirrorLink.
• Zrýchľovač sťahovania: Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie
ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ďalšie informácie nájdete v časti Zrýchľovač
sťahovania.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• SIEŤ VPN: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
127
Nastavenia
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Tlač → Stiahnuť doplnok.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky → Pridať tlačiareň → ADD
PRINTER.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky → Nastavenia tlače.
Obsah tlače
Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností,
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
ťuknite na položku Tlač →
Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.
MirrorLink
Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom
zariadení na čelnom monitore vo vozidle.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → MirrorLink.
Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia
1.1 alebo novšiu.
128
Nastavenia
Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink
Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
1 Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.
Ďalšie informácie nájdete v časti Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth.
2 Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.
Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení.
Ukončenie pripojenia MirrorLink
Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.
Zrýchľovač sťahovania
Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a
mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Zrýchľovač sťahovania.
• Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená
teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
• Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
• Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti,
zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
• Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými
protokolmi, ako napríklad FTP.
129
Nastavenia
Zvuky a vibrovanie
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a vibrovanie.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Zvonenie: Zmena nastavení vyzváňacieho tónu a zvukov oznámení.
• Vzor vibrovania: Výber spôsobu vibrovania.
• Zvuky oznámení: Výber predvoleného zvuku oznámenia. Pre niektoré aplikácie môžete tiež
zmeniť nastavenia oznámení.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch a zvuky
oznámení okrem povolených výnimiek.
• Zvuk dotyku: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní
alebo odomykaní dotykového displeja.
• Zvuk nabíjania: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
• Tóny klávesnice voľby č.: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Zvuk klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia ďalších nastavení zvuku.
130
Nastavenia
Oznámenia
Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Oznámenia.
Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení, ťuknite na položku POKROČILÉ a vyberte aplikáciu.
• Povoliť oznámenia: Povolenie oznámení z vybranej aplikácie.
• Nastaviť ako prioritné: Zobrazenie oznámení v hornej časti panela oznámení a ich zahrnutie
do zoznamu povolených oznámení, keď je aktivovaný stav Nerušiť.
• Ukážky v kontext. oknách: Zobrazovanie ukážok oznámení v kontextových oknách.
• Zobraziť na zamknutej obrazovke: Zobrazenie oznámení z vybraných aplikácií na
uzamknutej obrazovke.
• Zobraziť obsah na zamk. obraz.: Zobrazenie obsahu oznámení z vybraných aplikácií na
uzamknutej obrazovke.
• Ďalšie nastavenia: Prispôsobenie ďalších nastavení oznámení pre vybranú aplikáciu.
Zobrazenie
Možnosti
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Úprava jasu displeja.
• Filter modrého svetla: Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Ďalšie
informácie nájdete v časti Filter modrého svetla.
• Písmo: Zmena veľkosti a typu písma.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
• Jednoduchý režim: Prepnutie na jednoduchý režim na zobrazenie väčších ikon
a jednoduchšieho usporiadania na domovskej obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v časti
Jednoduchý režim.
• Rámy ikon: Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
131
Nastavenia
• Always On Display: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazilo obrázok alebo informáciu, keď
je obrazovka vypnutá. Ďalšie informácie nájdete v časti Always On Display.
• Stavový riadok: Prispôsobenie nastavení tak, aby sa v stavovom riadku zobrazovali len 3
aktuálne oznámenia a zostávajúca kapacita batérie.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Nechať obrazovku vypnutú: Nastavenie zariadenia tak, aby sa obrazovka nezapínala, keď je
zariadenie na tmavom mieste, napríklad vo vrecku alebo v taške.
• Šetrič obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri nabíjaní alebo
po pripojení zariadenia k doku.
Filter modrého svetla
Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.
Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba HDR videá, ako napríklad Amazon
video, sa filter modrého svetla nepoužije.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie → Filter modrého svetla a potom
ťuknite na prepínač Zapnúť teraz a aktivujte ju.
2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
3 Na nastavenie termínu, kedy sa má použiť na obrazovke filter modrého svetla, ťuknite na
prepínač Zapnúť podľa plánu a aktivujte ho a vyberte možnosť.
• Od súmraku do úsvitu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal
v noci a vypol ráno v závislosti od lokality, v ktorej sa nachádzate.
• Vlastný rozvrh: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom
čase.
132
Nastavenia
Jednoduchý režim
Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho
usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke.
V jednoduchom režime nemusia byť niektoré funkcie aplikácií dostupné.
Prepnutie do jednoduchého režimu
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Jednoduchý režim →
Jednoduchý režim.
2 Pod položkou Jednoduché aplikácie vyberte aplikácie, pre ktoré chcete použiť jednoduchšie
usporiadanie.
3 Ťuknite na položku HOTOVO.
Návrat na štandardný režim
Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a postupne ťuknite na položky Nastavenia →
Zobrazenie → Jednoduchý režim → Štandardný režim → HOTOVO.
Spravovanie klávesových skratiek
Ak chcete k aplikácii na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite doľava,
ťuknite na možnosť
a potom vyberte aplikáciu.
Ak chcete ku kontaktu na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite
doprava a ťuknite na možnosť .
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť klávesovú skratku, ťuknite na položky UPRAVIŤ a
vyberte aplikáciu alebo kontakt s ikonou
.
Tapety a témy
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku alebo použitie rôznych
motívov pre zariadenie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Tapety a témy.
133
Nastavenia
Pokročilé funkcie
Možnosti
Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré
funkcie.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Hry: Aktivujte ikonu Game Launcher a Game Tools a zmeňte nastavenia týkajúce sa hier. Ďalšie
informácie nájdete v časti Game Launcher.
• Ovládanie jednou rukou: Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje
pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Rýchlo spustiť Fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil
dvojitým stlačením tlačidla Domov.
• Gesto zobrazenia v kontextovom okne: Nastavenie zariadenia tak, aby sa obrazovka
aplikácie zobrazila v Kontextové zobrazenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontextové
zobrazenie.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Inteligentné snímanie: Nastavenia zariadenia tak, aby zachytávalo obsah, ktorý prebieha na
viacerých obrazovkách, a okamžité orezania a zdieľanie snímky obrazovky.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
134
Nastavenia
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je
položené na rovnom povrchu.
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo
upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
• Odosielať tiesňové správy: Nastavenie zariadenia tak, aby sa trojnásobným stlačením
vypínacieho tlačidla odoslali správy so žiadosťou o pomoc. Príjemcom môžete tiež posielať
zvukové nahrávky spolu so správou. Ďalšie informácie nájdete v časti Odosielať tiesňové
správy.
• Priame zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali,
na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.
Odosielať tiesňové správy
V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim
kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Odosielať
tiesňové správy a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Podľa zobrazených pokynov pridajte kontakty pre prípad núdze, ak ste tak už neurobili.
Ak chcete odoslať správy so žiadosťou o pomoc so zvukovou nahrávkou alebo s fotografiami,
a ťuknutím na prepínač Priložiť zvukovú nahrávku alebo Priložiť fotografie aktivujte túto
funkciu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť možnosť Priložiť
fotografie dostupná.
Pridávanie kontaktov v prípade núdze
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Odosielať tiesňové
správy → Odoslať správy príjemcovi → PRIDAŤ. Ťuknite na možnosť Vytvoriť kontakt a
zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím na možnosť Vybrať z kontaktov pridajte
existujúci kontakt ako kontakt pre prípad núdze.
135
Nastavenia
Údržba zariadenia
Funkcia údržby zariadenia poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte RAM
a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím
prsta.
Zabezpečenie
Batéria
Úložisko
RAM
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → OPRAVIŤ alebo
OPTIMALIZOVAŤ.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.
• Vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
• Vyhľadávanie malvéru.
136
Nastavenia
Batéria
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s
nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie
batérie.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Batéria.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nie je možné prijímať oznámenia.
Spravovanie batérie
Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite určeným aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí,
používať napájanie z batérie.
Keď sa používajú aplikácie, označte ich v zozname aplikácií a ťuknite na položku ŠETR. ENER.
Keď sa aplikácie nepoužívajú, môžete tiež ťuknúť na položky → Rozšírené nastavenia a potom
aktivovať túto funkciu ťuknutím na prepínač Uspať nepoužívané aplik.
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Postupne ťuknite na položky →
Rozšírené nastavenia a ťuknutím na prepínač Rýchle káblové nabíjanie túto funkciu aktivujte.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Úložisko
Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
Spravovanie pamäte
Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu v
časti Používateľské údaje. Potom označením vyberte položky a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ
alebo ODINŠTALOVAŤ.
137
Nastavenia
RAM
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → RAM.
Ak chcete zrýchliť zariadenie zredukovaním využitého množstva pamäte RAM, označte aplikácie v
zozname a ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Zabezpečenie.
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobraziť informácie o využívaní
aplikácií, meniť nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné
aplikácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
Zamknutie a zabezpečenie
Možnosti
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Informácie a odkazy na aplikácie: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej
obrazovke.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastavenie, či sa má alebo nemá zobrazovať obsah
oznámení na uzamknutej obrazovke, a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
• Nastavenia bezpečného zámku: Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob
uzamknutia.
138
Nastavenia
• Odtlačky prstov: Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie
alebo na prístup do vášho konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Rozpoznávanie
odtlačkov prstov.
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, navštívte webovú lokalitu Nájsť
môj mobilný telefón (findmymobile.samsung.com).
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Zabezpečený priečinok: Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného
obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpečený
priečinok.
• Zabezpečené spustenie: Ochrana zariadenia nastavením kódu na odomknutie obrazovky po
zapnutí zariadenia. Na spustenie zariadenia a prijímanie správ a oznámení je potrebné zadať
kód odomknutia.
• Šifrovať kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
Rozpoznávanie odtlačkov prstov
Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť
zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše
odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:
• Uzamknutie obrazovky
• Prihlásenie sa na internetovú stránku
• Overenie konta Samsung
• Zabezpečený priečínok
139
Nastavenia
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho
zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že
snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v
zriedkavých prípadoch, kedy sú dva odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač
rozpoznať ako identické.
• Ak používate odtlačok prsta ako metódu uzamknutia obrazovky, odtlačok prsta nie je
možné použiť na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie
používať, musíte otvoriť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného
počas registrácie odtlačku prsta. Dobre si zapamätajte svoj vzor, PIN alebo heslo.
• Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť
odomknúť pomocou vzoru, PIN-u alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii
odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, PIN
alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete. Spoločnosť
Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené
zabudnutými kódmi na odomknutie.
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov
nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
• Ochranné prvky displeja dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v
rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte
ochranné prvky displeja.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať
nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
140
Nastavenia
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Priložte prst na tlačidlo Domov.
4 Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na tlačidlo Domov.
Túto činnosť zopakujte pohybovaním prsta smerom nahor alebo nadol, kým sa odtlačok prsta
zaregistruje.
Keď je zobrazená vysúvacia obrazovka zámku odtlačku prsta, ťuknite na možnosť POVOLIŤ,
ak chcete obrazovku odomknúť pomocou odtlačku prsta.
Odstránenie odtlačkov prstov
Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku UPRAVIŤ.
4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo
Odstrániť.
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Konto Samsung zapnite túto funkciu.
4 Prihláste sa na svoje konto Samsung.
141
→
Nastavenia
Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta
Odtlačky svojich prstov môžete použiť na prihlasovanie sa do webových stránok, ktoré podporujú
uloženie hesla.
Táto funkcia je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom
aplikácie Internet.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Webové prihlásenie zapnite túto funkciu.
4 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť prostredníctvom odtlačku svojho prsta.
5 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
6 Začiarknite možnosť Prihláste sa pomocou odtlačkov prstov a potom ťuknite na možnosť
ZAPAMÄTAŤ.
Pomocou svojho odtlačku prsta môžete overiť svoje konto a heslo na prihlásenie sa do
webovej stránky.
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomkn. odtlačkom prsta zapnite túto funkciu.
4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na tlačidlo Domov a naskenujte odtlačok prsta.
142
Nastavenia
Cloud a kontá
Úvod
Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje vášho zariadenia použitím služby Samsung Claud
alebo obnovte svoje zariadenie. Cez Smart Switch môžete registrovať alebo riadiť svoje účty, ako
sú Samsung účet alebo Google účet, alebo prenášať údaje do alebo z iných zariadení.
Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung
Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z
dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.
Samsung Cloud
Obsah, ktorý chcete bezpečne uložiť, môžete spravovať v službe Samsung Cloud. Kontrola stavu
využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia, zálohovanie a obnovenie
vašich údajov.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung Cloud.
Využitie cloudu
Zobrazenie objemu aktuálne využívaného ukladacieho priestoru v službe Samsung Cloud a
objemu využitia podľa typu údajov. Po obnove údajov môžete zálohované údaje zo starých
zariadení vymazať.
Nastavenia synchronizácie
Prispôsobenie nastavení synchronizácie údajov, napríklad kontaktov, udalostí kalendára, obrázkov
a videí.
Zálohovanie a obnovenie
Zálohovanie údajov aplikácie a nastavení zariadenia v službe Samsung Cloud a ich obnovenie v
prípade potreby. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.
143
Nastavenia
Kontá
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Cloud a kontá → Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá, vyberte názov
konta, vyberte konto, ktoré sa má odstrániť, a potom postupne ťuknite na položky → Odstrániť
konto.
Zálohovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Zálohovanie.
Konto Samsung
• Zálohovať moje údaje: Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung.
Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
• Obnoviť: Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta
Samsung.
Konto Google
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
zo servera Google po ich preinštalovaní.
144
Nastavenia
Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Google.
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia. Ďalšie informácie nájdete
v časti Zjednodušenie ovládania.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
• Zrak: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých
používateľov.
• Sluch: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých
používateľov.
• Zručnosť a interakcia: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov
so zníženou obratnosťou.
• Smerový zámok: Zmena nastavení smerovej kombinácie na odomknutie obrazovky.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybrané ponuky zjednodušenia
ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
• Pripomenutie oznámenia: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia,
ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov: Nastavenie zariadenia na prijatie alebo ukončenie
hovorov stlačením tlačidla Domov alebo vypínacieho tlačidla a pomocou hlasových príkazov.
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory
alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
• Spravov. zjedn. ovládania: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na
zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
• Služby: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
145
Nastavenia
Všeobecné spravovanie
Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Všeobecné spravovanie.
• Jazyk a vstup: Vyberte jazyky zariadenia a zmeňte nastavenia, ako napríklad typy klávesníc a
hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka
k dispozícii.
• Dátum a čas: Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie
zobrazuje čas a dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Kontaktujte nás: Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Ďalšie informácie
nájdete v časti Samsung Members.
• Diagnostikovať: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a
využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
• Marketingové informácie: Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti
Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
• Vynulovať: Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu
nastavení z výroby.
Aktualizácia softvéru
Aktualizujte softvér vášho zariadenia alebo zmeňte nastavenia aktualizácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aktualizácia softvéru.
• Manuálne sťahovanie aktualizácií: Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
• Automat. sťahovanie aktualizácií: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo a preberalo
aktualizácie automaticky po pripojení k sieti Wi-Fi.
• Plánované aktualiz. softvéru: Nastavenie zariadenia tak, aby inštalovalo prevzaté
aktualizácie v určenom čase.
146
Nastavenia
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o zariadení.
147
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód
PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
148
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné spravovanie →
Vynulovať → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO.
Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých
údajov uložených v zariadení.
Ak ste pre zariadenie registrovali účet Google, po resetovaní zariadenia sa musíte prihlásiť do toho
istého účtu Google.
149
Príloha
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
Počas hovoru počuť ozvenu
Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
150
Príloha
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
151
Príloha
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
152
Príloha
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou funkcie na údržbu zariadenia alebo manuálne odstráňte
nepoužívané aplikácie a súbory.
153
Príloha
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na
vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
154
Autorské práva
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising