Samsung | SM-G935F | Samsung Galaxy S7 edge Užívateľská príručka (Marshmallow)

SM-G935F
Používateľská príručka
Slovak. 12/2016. Rev.1.4
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikácie
4
Informácie o tejto príručke
64
6
Obsah balenia
66Telefón
7
Popis zariadenia
70
Kontakty
9
Batéria
73
Správy
15
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
76
Internet
17
Pamäťová karta (karta microSD)
78
E-mail
21
Konektor USB
79
Fotoaparát
21
Zapnutie a vypnutie zariadenia
100 Galéria
22
Dotykový displej
103 Samsung Gear
25
Domovská obrazovka
103 Game Launcher
31
Uzamknutie obrazovky
106 Plánovač S
32
Bočný displej
107 S Health
41
Panel oznámení
110 S Voice
43
Zadávanie textu
112 Hlasový záznamník
46
Zachytenie obsahu obrazovky
114 Moje súbory
47
Otváranie aplikácií
114 Poznámka
47
Viac okien
115 Hodiny
51
Konto Samsung
116 Kalkulačka
53
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
117 Aplikácie Google
56
Správa zariadenia a údajov
58
Rýchlo pripojiť
62
Funkcie zdieľania
63
Tiesňový režim
2
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Obsah
Nastavenia
Príloha
119 Úvod
152 Zjednodušenie ovládania
119 Wi-Fi
167 Riešenie problémov
121 Bluetooth
173 Vyberanie batérie
123 Letový režim
123 Zdieľanie pripojenia
124 Využitie dát
125 Mobilné siete
125 NFC a platba
128 Ďalšie nastavenia pripojenia
130 Inteligentný správca
132 Aplikácie
133 Zvuky a vibrovanie
134 Oznámenia
134 Nerušiť
135 Zobrazenie
136 Bočný displej
137 Pokročilé funkcie
138 Pozadie
138 Témy
138 Domovská obrazovka
138 Zamknutie a zabezpečenie
143 Súkromie a bezpečnosť
147 Jednoduchý režim
147 Zjednodušenie ovládania
148 Kontá
148 Zálohovanie a resetovanie
149 Jazyk a vstup
150 Batéria
150 Ukladací priestor
151 Dátum a čas
151 Používateľská príručka
151 Informácie o zariadení
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od
vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
4
Základy
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobraziť
identifikátor FCC ID, ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Informácie o zariadení →
Informácie o batérii.
Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
Zariadenie je odolné voči vode a prachu. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa zachovala
odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
• Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 1,5 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie ako
30 minút.
• Nevystavujte zariadenie silnému vodnému tlaku.
• Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie
namočí do inej kvapaliny, okamžite ho opláchnite vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou
handričkou. Ak nedodržíte tieto inštrukcie, môže to narušiť funkciu alebo vzhľad zariadenia.
• Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón, slúchadlo alebo prijímač,
zvuk nemusí byť počas hovoru počuť. Pred použitím zariadenia ho utrite suchou handričkou
alebo ho dokonale vysušte.
• Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, ak sa zariadenie používa vo
vode.
• Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých
okolností je odolné voči vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP68 podľa
predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytom [kód
IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 metra, počas 30 minút). Napriek
tejto klasifikácii existuje možnosť poškodenia zariadenia v určitých situáciách.
5
Základy
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
6
Základy
Popis zariadenia
Karta SIM/
zásuvka na pamäťovú
kartu
Prijímač
Predný fotoaparát
Indikátor LED
GPS anténa
Snímač vzdialenosti
Dotykový displej
Vypínacie tlačidlo
Bočný displej
Bočný displej
Tlačidlo Domov (snímač
na rozpoznávanie
odtlačkov prstov)
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Konektor pre slúchadlá
Reproduktor
Multifunkčný konektor
Mikrofón
Mikrofón
Zadný fotoaparát
Blesk
Tlačidlá hlasitosti
NFC anténa/
MST anténa/
Bezdrôtová nabíjacia
indukčná cievka
Vnútorná anténa
7
Základy
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
– – Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
– – Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas
používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania
mobilného dátového pripojenia
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• V závislosti od uhlu sledovania môžu farby na bočnom displeji vyzerať inak.
Klávesy
Kláves
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním spustíte zobrazenie rozdelenej
obrazovky.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Späť
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
8
Základy
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
1 Kábel USB zapojte do nabíjacieho adaptéra USB a druhý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
2 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
9
Základy
3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania
Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky Menu → Nastavenia →
Batéria.
Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri
nabíjaní. Zostávajúci čas nabíjania sa nemusí zobraziť, ak zariadenia nabíjate v príliš
veľkom chlade alebo teple.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Zapnite režim úspory energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať, napríklad e-maily.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
10
Základy
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže
poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
11
Základy
Rýchle nabíjanie
Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Ak je zariadenie alebo jeho displej
vypnutý, batériu môžete pomocou tejto funkcie oveľa rýchlejšie nabiť.
Informácie o rýchlom nabíjaní
• Funkcia Rýchle nabíjanie používa technológiu nabíjania batérie, ktorá batériu nabíja rýchle bez
zvýšenia výkonu nabíjania. Toto zariadenie podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie a
aplikáciu Qualcomm Quick Charge 2.0 od spoločnosti Samsung.
• Ak chcete používať vo vašom zariadení funkciu rýchleho nabíjania, pripojte ho k nabíjačke
batérie, ktorá podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie alebo aplikáciu Quick Charge
2.0.
Zvýšenie rýchlosti nabíjania
Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej.
• Keď je zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona
.
• Funkciu Rýchle nabíjanie nemôžete používať so zapnutým displejom. Ak chcete zvýšiť rýchlosť
nabíjania, vypnite displej.
Ak sa neaktivuje funkcia Rýchle nabíjanie, na domovskej obrazovke ťuknite na Menu →
Nastavenia → Batéria, a potom ťuknutím na prepínač Rýchle káblové nabíjanie ju aktivujte.
• Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho
nabíjania nebudete môcť použiť.
• Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže
automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia
zariadenia.
12
Základy
Bezdrôtové nabíjanie
Toto zariadenie má vstavanú indukčnú cievku pre bezdrôtové nabíjanie. Batériu môžete nabíjať
pomocou bezdrôtovej nabíjačky (predáva sa samostatne).
Rýchle bezdrôtové nabitie
Svoje zariadenie môžete nabíjať rýchlejšie pomocou funkcie rýchleho bezdrôtového nabíjania.
Ak chcete použiť túto funkciu, musíte použiť nabíjačku a komponenty, ktoré podporujú funkciu
rýchleho bezdrôtového nabíjania.
Ventilátor vnútri nabíjačky môže počas rýchleho bezdrôtového nabíjania vydávať hluk. Na
zníženie hluku ventilátora musíte deaktivovať funkciu bezdrôtového nabíjania. V ponuke
nastavení zariadenia bude pridaná voľba zap/vyp, keď ho prvýkrát pripojíte k nabíjačke.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Batéria
a potom ťuknutím na prepínač Rýchle bezdrôtové nabitie túto funkciu deaktivujte.
Deaktiváciou tejto funkcie sa hluk zníži, no môže to mať za následok pomalšie nabíjanie.
Nabíjanie batérie
1 Zariadenie položte stredom zadnej časti do stredu bezdrôtovej nabíjačky.
Na displeji si môžete skontrolovať zostávajúci čas nabíjania. Skutočný čas nabíjania sa môže
líšiť v závislosti od podmienok nabíjania.
13
Základy
2 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od bezdrôtovej nabíjačky.
• Ak sa medzi zariadením a bezdrôtovou nabíjačkou nachádzajú cudzie predmety,
zariadenie sa nemusí správne nabiť.
• Ak bezdrôtovú nabíjačku používate na miestach so slabými signálmi siete, môžete
stratiť príjem v sieti.
• Používajte bezdrôtovú nabíjačku schválenú spoločnosťou Samsung. Ak používate iné
bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.
Režim šetrenia energie
Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Batéria →
Režim šetrenia energie a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.
Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú
úroveň, ťuknite na položku Spustiť šetrenie energie a vyberte niektorú možnosť.
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Batéria → Režim
extrémneho šetrenia energie a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE
→ Vypnúť extrémne šetrenie.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
14
Základy
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických
služieb.
Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými
alebo ukradnutými kartami.
Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1
2
3
4
5
15
Základy
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.
4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej
vypadnúť.
5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
Správna inštalácia karty
Nano-SIM karta
mikroSD karta
• Použite len nano-SIM kartu.
• Kartu nano-SIM a kartu microSD nie je možné vložiť do zásuvky 2 naraz.
16
Základy
Vybratie karty SIM alebo USIM
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
Pamäťová karta (karta microSD)
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 256 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
17
Základy
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
1
2
3
4
5
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
18
Základy
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje.
3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky 2 tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.
Zásuvka 1
Zásuvka 2
4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.
5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
• Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
• zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.
19
Základy
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Ukladací priestor → Karta
SD → Odpojiť.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
3 Vyberte pamäťovú kartu.
4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Ukladací priestor → Karta
SD → Formát → FORMÁTOVAŤ.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
20
Základy
Konektor USB
Pomocou dodaného konektora USB (mobilný adaptér) môžete prenášať údaje z iných mobilných
zariadení alebo pripájať periférne zariadenia USB, napríklad myš a klávesnicu, k vášmu zariadeniu.
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Predchádzajúce zariadenie môžete k svojmu zariadeniu pripojiť pomocou konektora USB a kábla
USB a jednoducho a rýchlo prenášať údaje bez potreby inštalácie aplikácie do predchádzajúceho
zariadenia. Viac informácií nájdete v časti Prenos údajov prostredníctvom pripojenia USB.
Prepojenie periférneho zariadenia USB
Zapojte konektor USB do multifunkčného konektora zariadenia a periférne zariadenie USB pripojte
ku konektoru USB.
Niektoré periférne zariadenia USB nemusia byť kompatibilné s vaším zariadením.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
21
Základy
Dotykový displej
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak
pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.
22
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
23
Základy
Potiahnutie prstom
Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke
aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať
webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
24
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Ďalšie panely zobrazíte posunutím doľava alebo doprava.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže domovská obrazovka zobraziť
inak.
Posúvač bočného panela
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátor obrazovky správ.
Zobrazenie najnovších článkov v
rôznych kategóriách.
Indikátory na obrazovke
Ikona obrazovky aplikácií
Obľúbené aplikácie
25
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke postupným ťuknutím na položky Menu → Nastavenia → Domovská
obrazovka zobrazte dostupné možnosti. Prípadne na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju. Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním, odstránením alebo
presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky,
pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.
• Tapety: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Widgety: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré
spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
• Témy: Zmena témy v zariadení. Vizuálne prvky rozhrania, ako napríklad farby, ikony a tapety,
sa zmenia v závislosti od vybratej témy.
• Veľkosť mriežky: Zmeňte veľkosť mriežky na zobrazenie viac alebo menej položiek na
domovskej obrazovke a obrazovke aplikácií.
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej
prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte
na domovskú obrazovku.
26
Základy
Presúvanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť jednoduchšie, ťuknite na ňu, podržte ju a presuňte ju do časti
Premiestniť aplikácie v hornej časti obrazovky. Položka sa presunie na panel v hornej časti
obrazovky. Posunutím doľava alebo doprava sa presuniete na ďalší panel a potiahnutím položku
posuniete na nové miesto.
Odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na položku Odstrániť v hornej časti obrazovky.
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
27
Základy
3 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
, začiarknutím vyberte
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku
aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju presuniete
do priečinka na domovskej obrazovke.
Ak chcete presunúť aplikácie z priečinka na domovskú obrazovku, ťuknite na priečinok a potom
potiahnite aplikáciu na domovskú obrazovku.
Ak chcete odstrániť aplikácie z priečinka, ťuknite na priečinok a potom presuňte aplikáciu, ktorú
chcete odstrániť, do časti Odstrániť v spodnej časti obrazovky.
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Obrazovka aplikácie
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Menu Ďalšie
panely zobrazíte posunutím doľava alebo doprava.
Presúvanie položiek
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju
na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
28
Základy
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
požadovaným aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ.
2 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
3 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
4 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
, začiarknutím vyberte
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku
aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju presuniete
do priečinka na obrazovke aplikácií.
. Odstráni sa len daný priečinok.
Ak chcete odstrániť priečinok, vyberte priečinok s ikonou
Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.
29
Základy
Zmena usporiadania položiek
Položky na obrazovke aplikácií môžete usporiadať v abecednom poradí.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky A-Z → ULOŽIŤ.
Vyhľadávanie položiek
Môžete vyhľadávať položky na obrazovke aplikácií.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku VYHĽADÁVANIE a zadajte znaky. Zariadenie vyhľadá a
zobrazí položky obsahujúce zadané znaky.
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE (modely s podporovanou sieťou LTE)
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
30
Základy
Ikona
Význam
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Uzamknutie obrazovky
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Obrazovka sa zamyká Potiahnuť, čo je predvolená metóda uzamknutia obrazovky.
Stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a posunutím prstom ľubovoľným smerom
odomknite obrazovku.
31
Základy
Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Typ zamknutia obrazovky a potom
vyberte metódu.
Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo odtlačok prsta, môžete
chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po
nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom
odomknutí.
• Potiahnuť: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
• Heslo: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo
symbolmi.
• Žiadne: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
• Odtlačky prstov: Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií
nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
• Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
• Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak
do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a
zabezpečenie → Nastavenia bezpečného zámku a potom ťuknutím na prepínač
Aut. obnov. továr. nast. ho aktivujte.
Bočný displej
Úvod
Rôzne bočné panely poskytujú jednoduchý prístup k vašim obľúbeným aplikáciam, úlohám,
kontaktom a ďalším položkám. Aj keď je displej vypnutý, na bočnom displeji môžete zobraziť
informácie, ako sú správy, zmeškané hovory, upozornenia na správy a nočné hodiny.
32
Základy
Používanie bočných panelov
Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja. Potom potiahnutím doľava alebo doprava
prepínajte medzi bočnými panelmi.
Ak posúvač bočného panelu nie je viditeľný, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Bočný displej → Bočné panely a potom ťuknutím na prepínač posúvač
aktivujte.
Bočné panely
Posúvač bočného panela
Moje aplikácie
Moje úlohy
Bočný displej Moji ľudia
33
Základy
Úprava bočných panelov
Vyberte panely, ktoré sa zobrazia na bočnom displeji, alebo ich upravte.
1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu panela.
2 Ťuknutím na položku otvorte obrazovku nastavení bočného panela.
3 Začiarknite bočné panely, ktoré chcete zobraziť.
Ak chcete panel upraviť, ťuknite na
.
Ak chcete prevziať ďalšie panely, ťuknite na položku STIAHNUŤ.
Ak chcete zmeniť usporiadanie panelov, ťuknite na ZMENIŤ PORADIE a
miesto.
presuňte na iné
Nastavenie ponuky bočného panelu
Umiestnenie, veľkosť alebo priehľadnosť ponuky je možné zmeniť.
Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja. Potom ťuknite na položku
Nastavenie posúvača.
Moje aplikácie
Často používané aplikácie môžete rýchlo spúšťať.
1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
2 Potiahnite naľavo alebo napravo, čím sa otvorí bočný panel Moje aplikácie.
3 Výberom spustite aplikáciu.
34
→
Základy
Úprava bočného panelu Moje aplikácie
Ak chcete pridať aplikáciu, ťuknite na
na paneli a v zozname aplikácií ťuknite na príslušnú
aplikáciu. Ak chcete vytvoriť priečinok na paneli, ťuknite a podržte aplikáciu, ktorá sa nachádza v
zozname, a potom ju presuňte na inú aplikáciu na bočnom paneli Moje aplikácie. Keď sa okolo
aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Ak chcete aplikáciu odstrániť, ťuknite na ikonu aplikácie, podržte na nej prst a presuňte ju do časti
Odstrániť v hornej časti panela.
Ak chcete zmeniť poradie aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju na iné
miesto.
Bočný panel s aplikáciami môžete upraviť ťuknutím na
paneli s aplikáciami.
a potom ťuknutím na
na bočnom
Moje úlohy
Môžete rýchlo vykonávať najčastejšie používané úlohy, napríklad vytváranie správ a udalostí.
1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
2 Potiahnite naľavo alebo napravo, čím sa otvorí bočný panel Moje úlohy.
3 Ťuknutím na úlohu úlohu vykonáte.
Úprava bočného panelu Moje úlohy
Ak chcete pridať úlohu, ťuknite na
na paneli a v zozname úloh ťuknite na príslušnú úlohu.
Ak chcete úlohu odstrániť, ťuknite na túto úlohu, podržte na nej prst a presuňte ju do časti
Odstrániť v hornej časti panela.
Ak chcete zmeniť poradie úloh, ťuknite na úlohu, podržte na nej prst a presuňte ju na iné miesto.
Bočný panel s úlohami môžete upraviť ťuknutím na
paneli s úlohami.
35
a potom ťuknutím na
na bočnom
Základy
Moji ľudia
Pridávajte obľúbené kontakty na panel Moji ľudia, aby ste ich mohli rýchlo kontaktovať a zobraziť
upozornenia, ktoré ste od nich prijali.
1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
2 Potiahnite naľavo alebo napravo, čím sa otvorí bočný panel Moji ľudia.
Pridanie kontaktov do zoznamu Moji ľudia
Do zoznamu Moji ľudia pridajte často používané kontakty a nastavte ich ako svoje prednostné
kontakty.
Do zoznamu Moji ľudia môžu byť pridané iba tie kontakty, ktoré sú uložené v priečinku
Kontakty.
Ťuknutím na
vyberte farbu a potom vyberte kontakt, ktorý chcete pridať.
Ak chcete zmeniť poradie kontaktov, ťuknite na ikonu kontaktu, podržte na nej prst a presuňte ju
na iné miesto.
Ak chcete odstrániť kontakt, ťuknite na príslušný kontakt, podržte ho a presuňte na položku
Odstrániť v hornej časti displeja.
Bočný panel Ľudia môžete upraviť ťuknutím na
a potom ťuknutím na
na bočnom paneli
Ľudia. Ak chcete pre kontakt zmeniť priradenú farbu, ťuknite na položku Moji ľudia a potom
ťuknite na farebnú ikonu kontaktu.
36
Základy
Zobrazenie zmeškaných oznámení zo zoznamu Moji ľudia
Pri zmeškanom oznámení zo zoznamu Moji ľudia sa na bočnom displeji zobrazí karta kontaktu s
priradenou farbou.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, presuňte túto kartu do stredu displeja. Ťuknutím na jednu z
možností komunikácie môžete priamo odpovedať tomuto kontaktu.
Kontaktovanie ľudí zo zoznamu Moji ľudia
Otvorte zoznam Moji ľudia a ťuknite na kontakt. Na displeji sa zobrazia komunikačné tlačidlá. Ak
chcete uskutočniť hovor, kontaktu odoslať správu alebo e-mail, ťuknite na požadované tlačidlo.
37
Základy
Bočné osvetlenie
Keď je zariadenie otočené displejom nadol, pri prichádzajúcom hovore alebo oznámení sa rozsvieti
bočný displej.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bočný displej → Bočné
osvetlenie a potom ťuknutím na prepínač osvetlenie zapnite.
Ak aktivujete funkciu bočného displeja Moji ľudia, pri prichádzajúcom hovore alebo oznámení od
vašich prednostných kontaktov sa bočný displej rozsvieti priradenou farbou.
Prichádzajúce hovory môžete odmietnuť pomocou vlastných správ so zamietnutím. Ak chcete
hovory odmietnuť, zariadenie otočte displejom nadol a prst podržte na snímači na jeho zadnej
strane po dobu dvoch sekúnd.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bočný displej → Bočné
osvetlenie → Rýchla odpoveď a potom ťuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu.
Ak chcete upraviť predvolenú správu o odmietnutí, ťuknite na text správy pod položkou Správa
rýchlej odpovede.
38
Základy
Informačný panel
Na bočnom displeji sa môžu pri vypnutom displeji zobrazovať správy v reálnom čase, zmeškané
hovory, upozornenia na správy a ďalšie informácie.
Nastavenie mojich informačných kanálov
Nastavte informácie, ktoré chcete zobraziť na bočnom displeji.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia → Bočný displej.
2 Ťuknite na položku Informačný panel, a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
3 Začiarknite položky, ktoré chcete zobraziť.
Ak chcete informačný kanál upraviť, ťuknite na
.
Ak chcete prevziať ďalšie položky, ťuknite na položku STIAHNUŤ.
Ak chcete položky znova usporiadať, ťuknite na položku ZMENIŤ PORADIE. Potom ťuknite
na položku
, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.
Zobrazenie mojich informačných kanálov
1 Ak chcete bočný displej zapnúť, pri vypnutom displeji prstom potiahnite po bočnom displeji
nahor a potom nadol alebo opačne.
39
Základy
2 Ak chcete zobraziť Moje informačné kanály, prstom potiahnite po bočnom displeji doľava
alebo doprava.
Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, bočný displej sa vypne. Ak chcete zmeniť
nastavenie časového limitu bočného displeja, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Bočný displej → Informačný panel → Informačný
panel – časový limit.
Nočné hodiny
Ak chcete hodiny zobraziť v noci, nechajte na bočnom displeji zapnuté hodiny.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie.
2 Ťuknite na položku Nočné hodiny a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
3 Nastavte dobu trvania, po ktorú majú nočné hodiny zostať zapnuté.
Ak chcete nastaviť umiestnenie nočných hodín, ťuknite na položku Poloha nočných hodín a
vyberte stranu.
Funkcia nočných hodín sa vypne, keď kapacita batérie klesne pod 5 %.
40
Základy
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie Nastavenia.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Zobrazenie ďalších tlačidiel
rýchlych nastavení.
Nastavenie jasu.
Spustenie aplikácie Rýchlo pripojiť.
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne postupy.
Vymazať všetky oznámenia.
Prístup k nastaveniam oznámení.
41
Základy
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia zapnete niektoré funkcie. Ak chcete zobraziť viac tlačidiel,
prstom potiahnite po oblasti s tlačidlami doľava alebo doprava alebo ťuknite na položku
. Ak
ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť
podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.
→ UPRAVIŤ, ťuknite na tlačidlo,
S Finder
Vyhľadávanie rôzneho obsahu pomocou klávesnice.
Vyhľadávanie obsahu v zariadení
Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku
→ S Finder.
Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovu alebo ťuknite na položku
a vyslovte kľúčové slovo.
Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na položku Filter pod poľom vyhľadávania, a
potom vyberte podrobnosti filtra.
Nastavenie kategórií vyhľadávania
Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania.
Ťuknite na položku ĎALŠIE → Vyberte hľadané miesta a vyberte kategórie.
42
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Prechod na ďalší riadok.
Zmena nastavení klávesnice.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Pridať vstupné jazyky a potom vyberte jazyky, ktoré chcete
Postupne ťuknite na položky
používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom
na medzerníku doľava alebo doprava.
43
Základy
Zmena rozloženia klávesnice
Ťuknite na položku
použiť.
, v časti Jazyky a typy a potom vyberte usporiadanie klávesnice, ktoré sa má
Na Klávesnica 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.
Ďalšie funkcie klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Spustiť alebo pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
Otvoriť klávesnicu.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
• : Zmena nastavení klávesnice.
44
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
Slovník
Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete
vyhľadávať definície slov.
1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím
alebo
.
2 V zozname možností ťuknite na položky Slovník.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na položku Manage dictionaries →
vedľa slovníka a prevezmite ho.
3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím
na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na
podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz,
ťuknite na položku Search Web.
45
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Zachytávanie snímok obrazovky
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácie, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Snímať potiahnutím dlane a potom ju aktivujte ťuknutím
na prepínač.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Inteligentné snímanie
Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať. Nasnímanú obrazovku
môžete ihneď orezať a zdieľať.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Pokročilé funkcie → Inteligentné snímanie, ťuknutím na prepínač funkciu
aktivujte a potom nasnímajte snímku obrazovky. Na snímanej obrazovke môžete použiť jednu z
nasledujúcich možností.
• Snímať ďalšie: Nasnímanie väčšieho množstva obsahu, ktorý sa nachádza na viacerých
obrazovkách, napríklad webovej stránky. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma
sa viac obsahu.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky.
• Orezať: Orezanie časti snímky obrazovky.
46
Základy
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
naposledy používanými aplikáciami.
a vyberte okno s
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku
a presuňte
ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku
ZAVRIEŤ VŠETKO.
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na
displeji
Kontextové zobrazenie
47
Základy
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 Posuňte doľava alebo doprava a vyberte ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu
podržaním.
48
a jej
Základy
Použitie ďalších možností
Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim
možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:
• : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
• : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite
na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
49
Základy
• : Minimalizovanie okna.
• : Maximalizácia okna.
• : Zatvorenie aplikácie.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
Kontextové zobrazenie
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.
2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.
Presunúť obsah.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
50
Základy
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na nové miesto.
Konto Samsung
Úvod
Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne
služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung. Po
zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie poskytované spoločnosťou Samsung bez
potreby prihlasovania sa do konta.
Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.
Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu
account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, otvorte obrazovku
aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Samsung konto → Pomocník.
Registrácia konta Samsung
Registrácia nového konta Samsung
Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Samsung konto → VYTVORIŤ KONTO.
3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.
51
Základy
Registrácia existujúceho konta Samsung
Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto.
2 Ťuknite na položku Samsung konto.
3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku Zabudli ste váš identifikátor alebo
heslo?
Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií a bezpečnostného
kódu zobrazených na obrazovke.
Odstránenie konta Samsung
Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad
kontakty alebo udalosti.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá.
2 Ťuknite na položku Samsung konto a ťuknutím na konto konto odstráňte.
3 Ťuknite na položku ĎALŠIE → Odstrániť konto → ODSTRÁNIŤ KONTO.
4 Zadajte heslo na vaše konto Samsung a ťuknite na položku POTVRDIŤ.
5 Ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ KONTO.
52
Základy
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch
do svojho zariadenia.
K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.
• Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Môžete spustiť mobilnú verziu
aplikácie postupným ťuknutím na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie →
Otvoriť Smart Switch. Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby Galaxy Apps alebo
Obchod Play.
• Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete
prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.
• V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung
Smart Switch.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Prenos údajov prostredníctvom pripojenia USB
Predchádzajúce zariadenie môžete k svojmu zariadeniu pripojiť pomocou konektora USB a kábla
USB a jednoducho a rýchlo prenášať údaje bez potreby inštalácie aplikácie do predchádzajúceho
zariadenia.
1 Zapojte konektor USB do multifunkčného konektora zariadenia.
2 Prepojte zariadenie a predchádzajúce zariadenie pomocou kábla USB.
Predošlé
zariadenie
Vaše zariadenie
1
Konektor USB
USB kábel
2
53
Základy
3 Keď sa zobrazí kontextové okno s možnosťou výberu aplikácie, ťuknite na položku Smart
Switch → ŠTART.
Vaše zariadenie rozpozná predchádzajúce zariadenie a zobrazí sa zoznam údajov, ktoré je
možné preniesť.
4 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Počas prenosu súborov kábel USB ani konektor USB zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by
to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
Prenos údajov pomocou konektora USB zvyšuje spotrebu energie batérie. Pred prenosom
údajov sa uistite, že je batéria úplne nabitá. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, prenos
údajov sa môže prerušiť.
Bezdrôtový prenos údajov
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia.
1 Do predchádzajúceho zariadenia prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z obchodu
Galaxy Apps alebo Obchod Play. Potom aplikáciu Smart Switch spustite.
2 Umiestnite zariadenia blízko seba.
54
Základy
3 Vo svojom zariadení otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ Zálohovanie a resetovanie → Otvoriť Smart Switch.
4 Vo svojom zariadení vyberte zo zoznamu typ predchádzajúceho zariadenia a ťuknite na
položku ŠTART.
5 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Prenos údajov zálohy z počítača
Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho
zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
55
Základy
Správa zariadenia a údajov
Pripojenie zariadenia k počítaču za účelom prenosu údajov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel s oznámeniami, a potom ťuknite na Pripojené ako mediálne zariadenie →
Prenos mediálnych súborov.
Ak počítač nedokáže vaše zariadenie rozpoznať, ťuknite na položku Prenos fotografií.
3 Ťuknutím na položku POVOLIŤ povoľte počítaču prístup k údajom v zariadení.
Keď počítač rozpozná zariadenie, zariadenie sa zobrazí v priečinku Tento počítač.
4 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Manuálne sťahovanie aktualizácií.
Keď aktivujete položku Automat. sťahovanie aktualizácií ťuknutím na prepínač,
aktualizácie sa stiahnu, keď sa pripojíte na sieť Wi-Fi.
56
Základy
Aktualizácia aplikácie Smart Switch
Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.
1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od
počítača všetky mediálne zariadenia.
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje
zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť na konto Google alebo Samsung. Viac informácií
nájdete v časti Konto Samsung a Kontá.
Používanie konta Samsung
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Zálohovať moje údaje pre konto Samsung, prepnutím prepínačov vedľa položiek aktivujte
položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač Automatické
zálohovanie túto funkciu aktivujte.
Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku Obnoviť. Ak chcete obnoviť
vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.
57
Základy
Používanie konta Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Zálohovať moje údaje pre konto Google, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač. Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako
záložné konto.
Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač Automatické obnovenie
aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Viac informácií
nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Zariadenie
sa reštartuje automaticky.
Rýchlo pripojiť
Úvod
Pomocou funkcie Rýchle pripojenie môžete rýchlo vyhľadávať a pripájať sa k blízkym zariadenia,
napríklad k náhlavným súpravám Bluetooth alebo TV prijímačom.
• Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, pred
spustením funkcie Rýchlo pripojiť aktivujte funkciu Wi-Fi Direct alebo Bluetooth v
zariadení.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
58
Základy
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť
Funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa aktivujú automaticky.
Ak sa funkcia Rýchlo pripojiť nezobrazuje na paneli oznámení, postupne ťuknite na
→ UPRAVIŤ a ťuknutím na prepínač Rýchlo pripojiť ju aktivujte.
položky
2 Ťuknite na Hľadať blízke zariadenia.
Ak nie je k dispozícii žiadne zariadenie pripojené v minulosti, zariadenie automaticky vyhľadá
zariadenia v blízkosti.
3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.
Ak chcete zmeniť nastavenie viditeľnosti zariadenia, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE →
Nastavenia → Viditeľnosť zariadenia a potom vyberte možnosť.
Zdieľanie obsahu
Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.
1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť Rýchlo pripojiť
2 Ťuknite na Hľadať blízke zariadenia.
3 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
4 Ťuknite na položku Zdieľať obsah a vyberte kategóriu média.
5 Podľa pokynov na obrazovke odošlite obsah do pripojeného zariadenia.
Ďalšie kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybratej kategórie.
59
Základy
Pripojenie k televízoru
Zariadenie a TV prijímač môžete prepojiť a obsah zariadenia sledovať na väčšej obrazovke. V
závislosti od pripojeného TV prijímača môžete využívať viac funkcií.
1 Televízor zapnite a zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Rýchlo pripojiť → Hľadať blízke
zariadenia.
3 Vyberte TV prijímač.
Zobrazí sa zoznam funkcií, ktoré možno používať s TV prijímačom.
4 Vyberte funkciu a použite ju podľa zobrazených pokynov.
Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od TV prijímača.
• Smart View: Zobrazenie obsahu zariadenia na obrazovke TV prijímača. V závislosti od TV
prijímača, ku ktorému sa chcete pripojiť, môže byť potrebné aktivovať funkciu zrkadlenia
obrazovky v TV prijímači. Ak TV prijímač nepodporuje funkciu zrkadlenia obrazovky, na
aktiváciu funkcie použite kompatibilné príslušenstvo. Kompatibilné príslušenstvo zahŕňa
modul HomeSync a AllShare Cast.
• Z TV do mobilného zariad.: Sledujte televízne vysielanie na obrazovke zariadenia. Na
televízor sa môžete pozerať v povolenom dosahu pripojenia.
• Ovládať televízor: Používanie zariadenia ako diaľkového ovládača TV prijímača.
• Zvuk televízora do mobilného zariadenia: Počúvanie zvuku prostredníctvom
reproduktora zariadenia počas sledovania televízneho vysielania. K zariadeniu môžete
pripojiť náhlavnú súpravu, aby ostatní nepočuli zvuk TV prijímača.
60
Základy
• Prehľad informácií v TV: Nastavenie TV prijímača tak, aby sa automaticky zapol v čase
vopred nastavenom v zariadení a zobrazil sa na jeho obrazovke čas, počasie a informácie
vášho harmonogramu. Ak chcete použiť túto funkciu, zariadenie a televízor musia byť
pripojené k rovnakému prístupovému bodu.
• Registrovať televízor / Zrušiť registráciu televízora: Registrácia TV prijímača do
zariadenia s cieľom využívania dodatočných funkcií, napríklad Ovládať televízor a
Prehľad informácií v TV.
• V závislosti od pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do
medzipamäte.
• Ak TV prijímač nepodporuje ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma
(HDCP), obsah chránený štandardom Digital Rights Management (DRM) nie je možné
zobrazovať na TV prijímači.
Prehrávanie obsahu v registrovanom TV prijímači
Ak zaregistrujete TV prijímač do zariadenia, k TV prijímaču sa budete môcť jednoduchšie pripájať
počas prehrávania obsahu.
Keď vaše zariadenie rozpozná zaregistrovaný TV prijímač počas sledovania obsahu, na displeji
zariadenia sa zobrazí ikona
. Ťuknutím na túto ikonu prenesiete obsah zo zariadenia do TV
prijímača.
• Túto funkciu podporuje len predvolená aplikácia galérie zariadenia.
• Keď je zaregistrovaný TV prijímač pripojený do elektrickej zásuvky, túto funkciu môžete
používať, aj keď je obrazovka TV prijímača vypnutá.
61
Základy
Funkcie zdieľania
Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady
zdieľania obrázkov.
Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Ťuknite na položku Zdieľať a vyberte metódu zdieľania, napríklad Bluetooth a e-mail.
Použiť môžete aj nasledujúce možnosti:
• Jednoduché zdieľanie: Zdieľajte obsah so svojimi kontaktmi. Ak chcete používať túto
funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Ak príjemcovia nemajú overené svoje telefónne čísla alebo zariadenia príjemcov
nepodporujú túto funkciu, prostredníctvom textovej správy im bude odoslaný odkaz na
tieto súbory. Platnosť tohto odkazu skončí po uplynutí určitej doby.
• Smart View: Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej obrazovke prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia.
• Blízke zdieľanie: Zdieľanie obsahu s blízkymi zariadeniami prostredníctvom rozhrania
Wi-Fi Direct, Bluetooth a ďalšími.
• Tlačiť: Tlač obsahu pomocou doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení.
4 Podľa zobrazených pokynov zdieľajte obrázky s ostatnými používateľmi.
Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.
Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.
62
Základy
Tiesňový režim
Núdzový režim prepína displej do šedých odtieňov, aby sa šetrila energia batérie. Niektoré
aplikácie a funkcie budú obmedzené. V núdzovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory,
odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie
činnosti.
Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zapnutie blesku.
Zvukové upozornenia.
Odoslať informácie o svojej
aktuálnej polohe v správe.
Uskutočnenie hovoru.
Prehľadávať Internet.
Pridať viac aplikácií na používanie.
Zostávajúca energia batérie a čas
používania
Uskutočnenie núdzového hovoru.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
Deaktivácia núdzového režimu
Ak chcete deaktivovať núdzový režim, ťuknite na položku ĎALŠIE → Vypnúť tiesňový režim.
Alebo stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
63
Aplikácie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Postupne ťuknite na položky Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
ĎALŠIE → Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte
príslušnú možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového
slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
64
→
Aplikácie
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku UPRAVIŤ. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť
alebo odinštalovať, sa zobrazí ikona
. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo
OK. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca
aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
• VYPNÚŤ: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia.
• ODINŠTALOVAŤ: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca aplikácií →
→ Zakázané, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
Nastavenie povolení aplikácie
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobraziť kontextové okno so
žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo POVOLIŤ v
kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.
Ak chcete zobraziť nastavenia povolenia webovej aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → Správca aplikácií. Vyberte aplikáciu a ťuknite na
položku Oprávnenia. Môžete zobraziť zoznam povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, otvorte
obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Súkromie a bezpečnosť →
Aplikačné povolenia. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.
Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.
65
Aplikácie
Telefón
Úvod
Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.
Uskutočňovanie hovorov
1 Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
3 Ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
uskutočnite hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
uskutočnite videohovor.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Skrytie klávesnice.
66
Aplikácie
Používanie rýchlej voľby
Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.
Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Rýchla voľba,
vyberte číslo rýchlej voľby a potom vyberte kontakt.
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete
vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú
číslicu a podržte ju.
Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo 123, ťuknite na číslo 1, ťuknite na číslo 2 a
potom ťuknite na číslo 3 a podržte ho.
Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku DENNÍK alebo KONTAKTY a potom na kontakte
alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.
67
Aplikácie
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
1 Ťuknutím na otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
2 Ťuknite na číslo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na
položky Telefón → ĎALŠIE → Nastavenia → Blokovanie prichádzajúcich hovorov → Správy
odmietnutí hovorov, zadajte správu a potom ťuknite na položku
.
Zmeškané hovory
. Ak si chcete pozrieť zoznam
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií postupným
ťuknutím na položky Telefón → DENNÍK zobrazte zmeškané hovory.
68
Aplikácie
Blokovanie telefónnych čísel
Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Telefón → ĎALŠIE → Nastavenia →
Blokovanie prichádzajúcich hovorov → Zoznam blokovaných.
2 Ťuknite na položku DENNÍK alebo KONTAKTY, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknite na položku Zadajte telefónne číslo. potom zadajte
telefónne číslo.
Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú
do denníka hovorov.
Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje.
Ťuknutím na prepínač Blokovať anonymné hovory funkciu aktivujete.
Možnosti počas hovorov
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• PODRŽAŤ: Podržanie hovoru. Ťuknutím na položku POKRAČOVAŤ obnovíte podržaný hovor.
• Pridať hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Extra zvuk: Zvýšenie hlasitosti.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
• Klávesnica / Skryť: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• E-mail: Odoslanie e-mailu.
• Správa: Odoslanie správy.
• Internet: Prehľadávanie internetových stránok.
• Kontakty: Otvorenie zoznamu kontaktov.
• Plánovač S: Otvorenie kalendára.
• Poznámka: Vytvorenie poznámky.
• : Ukončite aktuálny hovor.
69
Aplikácie
Počas videohovoru
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• VIAC: Prístup k ďalším možnostiam.
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
: Ukončite aktuálny hovor.
• • Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku a vyberte miesto uloženia.
3 Zadajte informácie o kontakte.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
70
Aplikácie
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte obrazovku
aplikácií a ťuknite na položku Telefón. Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu. Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Ak chcete z prijatých hovorov pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte obrazovku
aplikácií a postupne ťuknite na položky Telefón → DENNÍK → kontakt.
Importovanie kontaktov
Importujte kontakty z pamäťových zariadení do vášho zariadenia.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → ĎALŠIE → Nastavenia →
Importovať/exportovať kontakty → IMPORTOVAŤ a vyberte možnosť importovania.
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
71
Aplikácie
Zdieľanie profilu
Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete zdieľať informácie o svojom profile, ako napríklad vaše
fotografie a stavové hlásenia.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Táto funkcia je dostupná iba pre používateľov, ktorí majú vo svojom zariadení
aktivovanú funkciu zdieľania profilu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → váš profil → Zdieľanie profilu
a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne
číslo musí byť overené. V časti Kontakty môžete zobraziť informácie o aktualizovanom profile
kontaktu.
Ak chcete nastaviť ďalšie položky na zdieľanie, ťuknite na položku Zdieľané profilové inf. a
vyberte položky.
Ak chcete nastaviť skupinu kontaktov, s ktorou chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku
Zdieľať s a vyberte možnosť.
Zdieľanie kontaktov
Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Zdieľať.
3 Začiarknite kontakty a ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
4 Vyberte spôsob zdieľania.
72
Aplikácie
Správy
Úvod
Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.
Odosielanie správ
Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované
ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku .
3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zadanie príjemcov.
Výber kontaktov zo zoznamu
kontaktov.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
Zadanie správy.
Zadanie emotikon.
4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku POŠLI.
73
Aplikácie
Zobrazenie správ
Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 V zozname správ vyberte kontakt.
3 Zobrazenie vašej konverzácie.
Blokovanie neželaných správ
Správy z konkrétnych čísel alebo správy obsahujúce výrazy pridané na zoznam blokovaných čísel
môžete zablokovať.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Blokovať správy.
3 Ťuknite na položku Zoznam blokovaných.
Ak chcete pridať výrazy, ktoré sa majú zablokovať, ťuknite na položku Blokovanie fráz.
4 Ťuknite na položku DORUČENÉ alebo TEL.ZOZ, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknite na položku Zadajte číslo potom zadajte telefónne
číslo.
Keď dostanete správy od blokovaných čísel alebo správy s blokovanými výrazmi, oznámenia
nedostanete. Ak chcete zobraziť blokované správy, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE →
Nastavenia → Blokovať správy → Blokované správy.
74
Aplikácie
Nastavenie oznámení o správach
Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Oznámenia a potom ťuknutím na
prepínač funkciu aktivujte.
3 Zmeňte nastavenia oznámení.
• Zvuk oznámenia: Zmena zvuku oznámení.
• Vibrácie: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri prijatí správy.
• Zobraz. v kontext. okne: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo hlásenia v
kontextových oknách.
• Ukážka správy: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo obsah správy na uzamknutej
obrazovke a v kontextových oknách.
Nastavenie pripomenutia správy
Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Pripomenutie oznámenia a potom funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Správy.
75
Aplikácie
Internet
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Postupne ťuknite na položky Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Prístup k ďalším možnostiam.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Zobrazenie záložiek, uložených
webových stránok a najnovšej
histórie prehľadávania.
Otvoriť domovskú stránku.
Otvoriť správcu kariet v prehliadači.
Prechod na naposledy navštívenú
internetovú stránku.
76
Aplikácie
Používanie tajného režimu
V tajnom režime môžete samostatne ukladať a spravovať otvorené karty, záložky a uložené
stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta.
Aktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → ZAPNÚŤ
TAJNÝ. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.
V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.
Zmena nastavení zabezpečenia
Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.
Postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia → Ochrana osobných údajov → Tajný
režim – zabezpečenie → Zmeniť heslo. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta ako
metódu uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač Odtlačky prstov túto možnosť
aktivujte. Ďalšie informácie o používaní odtlačkov prstov nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov
prstov.
Deaktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → VYPNÚŤ
TAJNÝ. Prípadne zatvorte aplikáciu Internet.
77
Aplikácie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Postupne ťuknite na položky E-mail na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto spoločnosti, ťuknite na možnosť MANUÁLNE
NAST.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia →
Pridať konto.
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Ťuknite na položky
ĎALŠIE → Nastavenia → ĎALŠIE → Nastaviť predvolené konto.
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
Čítanie e-mailov
Po otvorení aplikácie E-mail zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať
manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.
Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete
aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia
→ názov vášho konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať konto funkciu
aktivujte.
78
Aplikácie
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Základné fotografovanie
Môžete fotografovať a nahrávať videá. Svoje fotografie a videá si prezerajte v priečinku Galéria.
Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video. Ak
chcete nasnímať sériu fotografií ťuknite na položku
a podržte ju.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa objaví
nastavovacia lišta, potiahnite nastavovaciu lištu smerom k položke
alebo .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku Odfotiť.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku
.
79
Aplikácie
Aktuálny režim
Miniatúrna ukážka
Skryť alebo zobraziť
ikony nastavenia.
Nahrať video.
Rýchle nastavenia
Nasnímanie
fotografie.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/kamero
u.
Nastavenia
fotoaparátu/kamery.
Režimy snímania
Ak chcete získať prístup k zoznamu režimov fotografovania, na obrazovke s ukážkou prstom
potiahnite doprava. Alebo ak si chcete prezrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, prstom
potiahnite doľava.
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný fotoaparát disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých
fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so
zariadením.
• Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie, spustite aplikáciu Fotoaparát na uzamknutej obrazovke.
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, keď sú aktivované funkcie
zabezpečenia, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.
80
Aplikácie
Rýchle otvorenie aplikácie Fotoaparát
Ak chcete rýchlo otvoriť aplikáciu Fotoaparát, dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a
funkcie zabezpečenia sú aktivované, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.
HDR (Široký dynamický rozsah)
Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať režim HDR, otvorte obrazovku s ukážkou a ťukajte na
položku
, kým nezískate požadovanú možnosť.
• Auto: Zariadenie automaticky aktivuje režim HDR v závislosti od podmienok snímania.
• On: Režim HDR je aktivovaný.
• Off: Režim HDR je deaktivovaný.
Uzamknutie zaostrenia a expozície
Kontrast svetlo/tma je silný a ak je objekt mimo oblasti automatického zaostrenia, nemusíte
dosiahnuť vhodnú expozíciu. Uzamknite zaostrenie alebo expozíciu a potom nasnímajte
fotografiu. Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/
AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní
fotografie.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
Prispôsobenie režimov snímania
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku REŽIM a vyberte režim.
Ak chcete zobraziť informácie o jednotlivých režimoch, ťuknite na položku INFORM.
Ak chcete zmeniť usporiadanie režimov, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Upraviť, ťuknite
na ikonu režimu, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať skratky na režimy, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE
→ Pridať odkaz na domov. obr.
81
Aplikácie
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Automatický.
Režim Pro
Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad
hodnota expozície a ISO.
Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky REŽIM → Profesionálny. Vyberte možnosti
a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku
vytvorte fotografiu.
• : Výber farebného odtieňa. Ak si chcete vytvoriť vlastný farebný odtieň, ťuknite na
možnosť Tón 1 alebo Tón 2.
• : Zmena režimu zaostrenia. Ak chcete manuálne nastaviť zaostrenie, nastavovaciu lištu
. Ak chcete prepnúť na režim automatického
potiahnite smerom k možnosti alebo
zaostrenia, nastavovaciu lištu potiahnite smerom k možnosti Auto.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách
realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb. Ťuknite na položku
a prstom potiahnite po
pruhu teploty farieb.
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo.
Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené
pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti
ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nastavenie citlivosti ISO nie je možné nastaviť
na možnosť Auto.
• : Úprava rýchlosti uzávierky. Pomalá rýchlosť uzávierky umožní nasnímať viac svetla,
takže fotografia bude jasnejšia. Je to ideálne nastavenie pre fotografie scenérií alebo záberov
snímaných v noci. Vysoká rýchlosť uzávierky nasníma menej svetla. Toto nastavenie je ideálne
na snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nie je možné zmeniť hodnotu expozície.
Hodnota expozície sa zmení a zobrazí sa na základe nastavenia rýchlosti uzávierky.
82
Aplikácie
Uloženie aktuálnych nastavení ako vlastné nastavenie
Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky Vlastné → Ulož. aktuál. nastav., vyberte
názov a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete pre fotoaparát použiť uložené nastavenia, otvorte obrazovku s ukážkou, ťuknite na
položku Vlastné a potom vyberte názov.
Oddelenie oblasti expozície od oblasti zaostrenia
Ak jasné svetlo ovplyvňuje kontrast alebo ak je objekt mimo oblasti automatického zaostrenia,
pomocou tejto funkcie dosiahnete vhodnú expozíciu. Oblasti expozície a zaostrenia môžete
oddeliť a vybrať úroveň expozície, ktorú chcete použiť pre daný subjekt.
Táto funkcia je k dispozícii, len ak v profesionálnom režime nastavíte rýchlosť uzávierky a
zaostrenie na možnosť Auto.
1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na oblasť, ktorú chcete zaostriť, a podržte na nej prst.
V oblasti zaostrenia sa zobrazí rámik AF/AE.
83
Aplikácie
2 Rámik AF/AE presuňte na oblasť expozície.
Oblasť expozície sa oddelí od oblasti zaostrenia.
Selektívne zaostrenie
Pomocou efektu rozostrenia zvýraznite objekty na fotografii.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Selektívne zaostrenie.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
4 Ťuknite na miniatúrnu ukážku.
5 Ťuknite na položku a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Zaostr. do blízka: Uistite sa, že objekt vyniká a pozadie okolo objektu rozostrite.
• Zaostr. do diaľky: Objekt sa rozostrí a pozadie okolo objektu zvýrazní.
• Panor. zaostr.: Objekt aj so svojím pozadím sa zvýraznia rovnako.
84
Aplikácie
6 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
• Objekty sa odporúča umiestniť 50 cm od zariadenia. Objekty, na ktoré chcete zaostriť,
umiestnite bližšie k zariadeniu.
• Počas fotografovania dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi objektom a pozadím
dostatočná. Vzdialenosť by mala byť viac ako trojnásobok vzdialenosti medzi
zariadením a objektom.
• Počas snímania držte zariadenie pevne a nehýbte sa.
• Kvalita fotografií zaznamenaných týmto zariadením môže byť ovplyvnená v
nasledujúcich situáciách:
– – Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
– – Silné svetlo pozadia, slabé osvetlenie alebo fotografujete vonku.
– – Objekt alebo pozadie nemá žiadny vzor alebo obsahuje jednoduchú farbu.
Panoráma
Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich
spojením.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Panoráma. Ak chcete zaznamenať
→ Zap. aktivujte funkciu pohyblivej panorámy.
pohyblivú panorámu, na
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky
nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie
automaticky zastaví snímanie fotografií.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
• Pri snímaní pohyblivých panorám sa zvuk nezaznamená.
85
Aplikácie
Zobrazenie pohyblivej panorámy
Zobrazenie pohyblivej panorámy. Nakláňaním zariadenia alebo posúvaním prstom po obrazovke
môžete zobraziť fotografiu z rôznych uhlov.
1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
2 Ťuknite na položku .
Nasnímaná pohyblivá panoráma sa prehrá.
3 Naklonením zariadenia alebo posunutím prsta po obrazovke nasnímanú pohyblivú panorámu
otočíte.
Ak chcete pohyblivú panorámu uložiť ako súbor videa, ťuknite na položku ULOŽIŤ VIDEO.
Videokoláž
Nahrávajte videá a vytvárajte jedinečné video koláže. Videá môžete upravovať a zdieľať ich s
ostatnými používateľmi.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Videokoláž.
2 Ťuknite na položku a vyberte typ koláže v pomere strán displeja, ktorý chcete použiť.
Ak chcete nahrať video a zobraziť ho ako spomalenú video koláž, vyberte typ koláže v časti
Spomalená koláž.
Okrem toho môžete vybrať čas nahrávania pre videá. Ťuknite na položku
možnosť.
3 Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie.
Po nahratí videa sa zobrazí obrazovka úprav.
86
a vyberte
Aplikácie
4 Upravte video pomocou dostupných možností.
• Zvuk: Úprava nahratého zvuku alebo vloženie hudby pozadia.
• Pomalé časti: Výber častí videa v jednotlivých záberoch, ktoré sa prehrajú spomalene. Táto
možnosť sa zobrazí, keď vyberiete možnosť spomaleného videa.
• Značky konca: Zobrazenie dátumu a času nahrávania videa.
5 Po dokončení úprav uložte video ťuknutím na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete video zdieľať s priateľmi, ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
Živé vysielanie
Záznam a zdieľanie živých videí vašich vzácnych okamihov. Pozvite svoju rodinu a priateľov
sledovať vaše živé vysielanie. Ďalšie informácie o funkcii vysielania prostredníctvom služby
YouTube nájdete v ponuke pomocníka v službe YouTube.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Za vysielanie prostredníctvom mobilnej siete sa vám môžu účtovať dodatočné poplatky.
Predtým ako začnete
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do svojho konta Google.
• Ak chcete po skončení vysielanie automaticky uložiť do zariadenia, otvorte obrazovku ukážky,
ťuknite na položku Nastavenia a potom ťuknutím na prepínač Automaticky uložiť funkciu
aktivujte. Videá môžete zobraziť v aplikácii Galéria.
• Zariadenie môžete nastaviť tak, aby počas vysielania zdieľalo prepojenie na vaše vysielanie
prostredníctvom sociálnych sietí. Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Nastav. sociálnych sietí a ťuknite na prepínač vedľa sociálnych sietí, ktoré
chcete použiť.
87
Aplikácie
Spustenie vysielania
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Živé vysielanie.
2 Prečítajte si podmienky a ťuknite na tlačidlo POTVRDIŤ.
3 Ak chcete zmeniť názov kanála, ťuknite na predvolený názov a zadajte nový názov.
4 Ak chcete vysielanie nastaviť ako verejné alebo súkromné, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Ochrana súkromia.
5 Ťuknite na položku Pozvať a vyberte kontakty alebo manuálne zadajte telefónne čísla.
Po spustení vysielania sa prostredníctvom správy odošle vybraným kontaktom prepojenie na
video. Pozvané kontakty môžu sledovať vysielanie ťuknutím na prepojenie.
6 Ťuknutím na položku
spustite vysielanie.
Ak chcete pozvať na vaše vysielanie ďalších ľudí, ťuknite na položku Zdieľať a vyberte spôsob
zdieľania. Počas pozývania ľudí sa vysielanie pozastaví. Nahrávanie znova spustíte ťuknutím na
položku POKRAČOV.
88
Aplikácie
7 Ťuknutím na položku
ukončite vysielanie.
Vysielanie sa automaticky nahrá do služby YouTube. Ak chcete zdieľať odkaz s inými
používateľmi, ťuknite na položku ZDIEĽAŤ PREPOJ.
Postupným ťuknutím na položky Nastavenia → Pridať odkaz na domov. obr. môžete vytvoriť
skratku na túto funkciu na domovskej obrazovke.
Sledovanie živého vysielania
Pozvané kontakty môžu sledovať vysielanie ťuknutím na prijaté prepojenie na video. Pri verejnom
vysielaní si diváci môžu vyhľadať názov vášho kanála na YouTube.
Pomalý pohyb
Video nahrajte na zobrazenie v spomalenom pohybe. Vo videu môžete určiť úseky, ktoré sa majú
prehrať v spomalenom pohybe.
1 Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky REŽIM → Pomalý pohyb.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.
3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo zastavíte nahrávanie.
4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
5 Ťuknite na položku .
Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným spomaleným úsekom.
89
Aplikácie
Úprava úsekov so spomaleným pohybom
1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
2 Ťuknite na položku .
Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným spomaleným úsekom.
3 Ak chcete prehrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .
4 Ak chcete nastaviť dobu prehrávania videa, začiatočnú a koncovú zátvorku presuňte na
požadované body.
5 Ak chcete vybrať oblasť videa, ktorú chcete prehrať spomalene, posuňte
.
Ak chcete presnejšie nastaviť úsek so spomaleným pohybom, ťuknite na položku , podržte
na nej prst a potom cez tento úsek posúvajte prstom doľava alebo doprava od jednej snímky
po druhú.
Začiatočná zátvorka
Koncová zátvorka
Časť so spomaleným
pohybom
6 Ťuknite na úsek so spomaleným pohybom a použite nasledujúce možnosti:
• : Rozdelenie úseku na dve časti.
• : Odstránenie jedného z rozdelených úsekov.
• 1/8: Zmena rýchlosti prehrávania vybratého úseku.
7 Ťuknutím na položku zobrazte ukážku videa.
8 Ťuknutím na položku EXPORTOVAŤ uložte video.
90
Aplikácie
Virtuálna snímka
Ak chcete vytvoriť zobrazenie objektu z viacerých uhlov, vytvárajte sériu fotografií opisovaním
kruhu okolo objektu. Ťahaním prsta doľava alebo doprava po fotografii môžete objekt zobraziť z
rôznych uhlov.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Virtuálna snímka.
2 Objekt umiestnite do stredu obrazovky s ukážkou a potom ťuknite na .
3 Ak chcete vytvoriť viac fotografií, zariadením pomaly pohybujte okolo objektu jedným
smerom.
Keď sa šípka celá zafarbí nažlto alebo keď prestanete otáčať objektom, zariadenie
automaticky prestane snímať fotografie.
Zobrazenie fotografií virtuálneho snímania
1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
2 Ťuknite na položku .
3 Ak chcete objekt zobraziť z rôznych uhlov, prstom potiahnite po displeji doľava alebo
doprava, alebo zariadením pomaly otáčajte doľava alebo doprava.
91
Aplikácie
Jedlo
Fotenie jedla so živšími farbami.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Jedlo.
2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť.
Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostrí.
Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.
3 Ťuknutím na položku
4 Ťuknutím na položku
a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
vytvoríte fotografiu.
92
Aplikácie
Hyperčasozberné snímanie
Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako
zrýchlených videí. Frekvencia snímok je automaticky nastavená na plynulejšie nahrávanie menej
roztrasených videí pri rýchlej chôdzi, cestovaní v aute a viac.
V tomto režime funkcia automatického zaostrovania nefunguje.
1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → Hyperčasozberné snímanie.
2 Ťuknite na položku a vyberte možnosť frekvencie snímok.
Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť Auto, zariadenie automaticky upraví frekvenciu
snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.
3 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.
4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
5 Na obrazovke ukážky ťuknite na miniatúru ukážky a ťuknutím na položku
zobrazte video.
Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobraziť ukážku
rôznych skrášľujúcich efektov.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s
ukážkou ťuknite na položku
.
2 Ťuknite na položky REŽIM → Selfie.
93
Aplikácie
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfoťte sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Spôsoby snímania (predný) a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti
položky
aktivujte.
Používanie blesku pre autoportrét
Pri snímaní autoportrétov pomocou predného fotoaparátu pri nedostatočnom osvetlení môže
dotykový displej poslúžiť ako blesk.
Na obrazovke ukážky opakovane ťukajte na položku
nasnímaní fotografie dotykový displej blikne.
94
, kým sa nezobrazí možnosť On. Pri
Aplikácie
Použitie skrášľujúcich efektov
Pred nasnímaním autoportrétu môžete použiť efekt bodového svetla alebo upraviť črty tváre,
napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.
Táto funkcia je dostupná iba v režime Selfie.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Výberom z nasledujúcich možností použite skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke
ukážky a nasnímajte fotografiu samých seba.
• Farba kože: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
• Bod. svet.: Úprava jasu a umiestnenia bodového svetla. Ak chcete nastaviť umiestnenie
bodu, ktorý sa má zvýrazniť, alebo nastaviť jas, potiahnite nastavovaciu lištu smerom k
požadovanej úrovni.
• Štíhla tvár: Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
• Veľké oči: Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.
• Korekcia tvaru: Ak sa vaša tvár nachádza pri okrajoch obrazovky ukážky, zobrazí sa
skreslená. Aktiváciou tejto možnosti opravíte tvar vašej tváre. Po korekcii tvaru sa môže
pozadie zobraziť ako mierne skreslené.
Široké selfie
Ak chcete mať na fotografii viac ľudí a nechcete, aby niektorí ľudia boli zo snímky vynechaní,
nasnímajte široký autoportrét.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s
ukážkou ťuknite na položku
.
2 Ťuknite na položku REŽIM → Široké selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
95
Aplikácie
4 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfoťte sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na
→ Spôsoby snímania (predný) a potom ťukaním na prepínače tieto možnosti
položky
aktivujte.
5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom
doprava alebo opačne.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáčika.
• Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
• Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
• Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti
od podmienok snímania na fotografii orezaná.
Preberanie režimov
Zo služby Galaxy Apps prevezmite ďalšie režimy snímania.
Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky REŽIM → STIAHNUŤ.
Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám.
96
Aplikácie
Nastavenia fotoaparátu/kamery.
Rýchle nastavenia
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí. Ak chcete nastaviť, či sa majú
určité efekty zobraziť v zozname, alebo ak chcete zmeniť poradie efektov, ťuknite na položku
Spravov. Ak chcete prevziať ďalšie efekty, ťuknite na položku Stiahnuť.
• : Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detaily
reprodukujte aj na jasných a tmavých miestach.
• : Zmena oblasti zaostrenia. Možnosť
zaostrí na niekoľko oblastí v zábere. Zobrazí sa
zaostrí na stred záberu.
niekoľko obdĺžnikov indikujúcich zaostrené oblasti. Možnosť
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. S vyvážením na
stred meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. Bodové meranie meria hodnotu
svetla na konkrétnom mieste. Maticové meranie meria priemer celej scény.
• : Vytváranie fotografií pohyblivej panorámy, ktoré možno prehrávať ako videá.
Nakláňaním zariadenia alebo posúvaním prstom po obrazovke môžete zobrazovať fotografie
pohyblivej panorámy pod rôznymi uhlami.
• : Výber času nahrávania videa.
• : Zmena typu video koláže alebo pomeru strán. Video koláže môžete nahrávať aj s efektom
spomaleného pohybu.
• : Výber frekvencie snímok.
• : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
97
Aplikácie
• : Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v
pamäti zaberú viac miesta.
Rozlíšenie fotografie môžu ovplyvniť podmienky osvetlenia pri snímaní fotografií
pomocou predného fotoaparátu.
• • : Úprava farebného odtieňa.
: Zaostrenia na objekt vnútri kruhového rámčeka a rozostrenia obrazu mimo rámčeka.
Nastavenia fotoaparátu/kamery.
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Rozlíšenie videa (zadný) / Rozlíšenie videa (predný): Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším
rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Fotografia pohybu: Nastavenie zariadenia tak, aby pred ťuknutím na položku
nasnímalo
niekoľkosekundový videoklip. Vďaka tomu zachytíte moment, ktorý by ste inak premeškali.
Ak chcete zobraziť video, ťuknite na miniatúru ukážky a potom na položku . Ak chcete
z videoklipu zachytiť fotografiu, ťuknutím na obrazovku zastavte prehrávanie a ťuknite na
položku ODFOTIŤ.
• Uložiť fotogr. ako na ukážke: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz
pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
• Sledovať zaostrenie: Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo a automaticky zaostrilo na
vybraný objekt. Keď vyberiete objekt, zariadenie zaostrí na daný objekt, aj keď sa objekt
pohybuje alebo zmeníte polohu fotoaparátu.
• Keď je táto funkcia aktivovaná, funkciu stabilizácie videa nie je možné používať.
• Sledovanie objektu môže zlyhať za nasledujúcich podmienok:
– – Objekt je príliš veľký alebo príliš malý.
– – Objekt sa nadmerne pohybuje.
– – Objekt sa nachádza v protisvetle alebo fotografujete na tmavom mieste.
– – Farby a vzory na objekte a pozadí sú rovnaké.
– – Objekt obsahuje horizontálne vzory ako napríklad žalúzie.
– – Fotoaparát sa príliš trasie.
– – Rozlíšenie videa je vysoké.
98
Aplikácie
• Stabilizácia videa: Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia
obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
• Spôsoby snímania (zadný) / Spôsoby snímania (predný): Výber možností snímania, ktoré
sa majú použiť.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Rýchlo otvoriť fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil
dvojitým stlačením tlačidla Domov.
• Uložiť ako súbor RAW: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotografie ukladali ako
nekomprimované súbory formátu RAW (súbor formátu DNG) v profesionálnom režime.
Súbory vo formáte RAW si zachovávajú všetky údaje fotografie pre najvyššiu kvalitu záberu,
no zaberajú viac pamäte. Na zobrazovanie súborov vo formáte RAW je potrebná aplikácia na
zobrazovanie záberov.
• Pri používaní tejto funkcie sa každá z fotografií ukladá vo formáte DNG a JPG.
Fotografie nasnímané sériovým snímaním sa ukladajú len ako súbory vo formáte JPG.
• Súbory vo formáte JPG môžete zobraziť v aplikácii Galéria. Súbory vo formáte DNG
možno zobraziť alebo odstrániť z priečinka DCIM → Camera.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte fotoaparátu alebo priblíženia.
• Korekcia tvaru: Automaticky opravuje skreslenie fotografií.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu.
99
Aplikácie
Galéria
Úvod
Zobrazenie a spravovanie fotografií a videosúborov uložených v zariadení.
Zobrazenie obrázkov
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie obrázka medzi obľúbené.
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Úprava obrázku.
Automatické nastavenie jasu.
Odstrániť obrázok.
Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.
100
Aplikácie
Zobrazenie videí
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
Zobrazenie videí.
.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Nastavenie hlasitosti.
Zmena pomeru strán.
Prepnúť na
kontextový
videoprehrávač.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete prehrávanie
späť.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním rýchlo
posuniete prehrávanie
vpred.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom
doľava alebo doprava.
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku Zmazať v hornej časti displeja.
101
Aplikácie
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Zdieľanie obrázkov alebo videosúborov
Vyberte obrázok alebo video, ťuknite na položku Zdieľať v spodnej časti displeja a vyberte
spôsob zdieľania.
Zdieľanie albumov s udalosťami
Fotografie sa videosúbory si prezerajte podľa času a miesta. Albumy s udalosťami môžete zdieľať
so svojimi kontaktmi.
1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite na položky
→ Udalosti.
Fotografie a videosúbory si môžete prezerať ich zoradením podľa udalostí.
Ak chcete album s udalosťami vytvoriť manuálne, ťuknite na
videosúbory, ktoré chcete pridať.
a vyberte fotografie alebo
2 Vyberte album s udalosťami, ktorý chcete zdieľať.
3 Ťuknite na a vyberte kontakty.
Ak vaše kontakty prijmú požiadavku na zdieľanie, album s udalosťami bude zdieľaný a do
albumu udalostí môžete pridať ďalšie fotografie a videosúbory podľa vašich kontaktov.
• Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Ak príjemcovia nemajú overené svoje telefónne čísla alebo zariadenia príjemcov
nepodporujú túto funkciu, prostredníctvom textovej správy im bude odoslaný odkaz
na tieto súbory. Odkaz príjemcov nemusí byť schopný použiť niektoré funkcie. Platnosť
tohto odkazu skončí po uplynutí určitej doby.
102
Aplikácie
Samsung Gear
Samsung Gear je aplikácia, ktorá vám umožňuje ovládať prenosné zariadenie Gear. Keď pripojíte
svoje zariadenie k zariadeniu Gear, môžete prispôsobiť nastavenia a aplikácie zariadenia Gear.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung Gear.
Ťuknutím na položku PRIPOJIŤ K HODINKÁM GEAR pripojte svoje zariadenie k zariadeniu Gear.
Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie. Ďalšie informácie o spôsobe pripojenia a
používaní zariadenia Gear s vaším zariadením nájdete v používateľskej príručke zariadenia Gear.
Game Launcher
Úvod
Spúšťač hier zhromažďuje hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps na jednom mieste
s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak hry
jednoduchšie.
Prístup k nastaveniam spúšťača
hier.
Zoznam prevzatých hier
Redukcia používania batérie pri
hraní hier.
Stlmenie zvuku a skrytie všetkých
oznámení počas hrania hier.
Zapnutie alebo vypnutie ikony
herných nástrojov.
Zobrazenie zoznamu
najobľúbenejších hier používateľov
zariadení Galaxy.
Zobrazenie herných videí zo služby
YouTube.
103
Aplikácie
Používanie funkcie Spúšťač hier
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie →
Hry → Game Launcher a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Game Launcher sa pridá na domovskú obrazovku a na obrazovku aplikácií.
Keď funkciu deaktivujete, Game Launcher sa odstráni z domovskej obrazovky a z
obrazovky aplikácií.
2 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Game Launcher.
3 Ťuknite na hru v zozname hier.
Hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps sa automaticky zobrazia na
obrazovke spúšťača hier. Ak sa hry nezobrazujú, ťuknite na možnosť Ťuknutím sem
môžete pridať neuvedené hry.
Odstránenie hry zo spúšťača hier
Ťuknite na hru, podržte ju a potiahnite ho na položku Odstrániť v hornej časti displeja.
Aktivácia režimu úspory energie pri hraní hier
Keď aktivujete režim úspory energie pri hraní hier, zariadenie zmenší rozlíšenie a frekvenciu snímok
hier, aby sa znížila spotreba energie batérie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Game Launcher → Šetriť energiu počas
hry. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Vypnuté: Režim úspory energie sa nepoužije.
• Šetrenie energie: Zníženie spotreby energie batérie zmenšením rozlíšenia a frekvencie
snímok.
• Maximálne šetrenie energie: Výrazné zníženie spotreby energie batérie zmenšením
rozlíšenia a frekvencie snímok.
Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.
104
Aplikácie
Používanie funkcie Herné nástroje
Ikonu funkcie Herné nástroje je možné nastaviť tak, aby sa zobrazovala ako pohyblivá ikona na
obrazovkách hier.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie → Hry →
Game Tools a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Pri hraní hry zobrazte herné nástroje ťuknutím na položku
Ak chcete ikonu presunúť, ťuknite na položku
.
a presuňte ju na iné miesto.
Ak chcete odstrániť ikonu z obrazovky aktuálnej hry, ťuknite na položku
ju na položku Odstrániť v hornej časti obrazovky.
, podržte ju a presuňte
Stlmte zvuky oznámení a zobrazte
iba oznámenia prichádzajúcich
hovorov a tiesňových výstrah.
Uzamknutie tlačidiel Naposledy
spustené aplikácie a Späť.
Minimalizovanie obrazovky s hrou.
Ikona herných nástrojov
Nasnímanie snímky obrazovky.
Nahratie relácie hry.
Prístup k nastaveniam herných
nástrojov.
Blokovanie oznámení počas hrania hier
→
Ťuknutím na
Stlmte zvuky oznámení a zobrazte iba oznámenia prichádzajúcich hovorov
a tiesňových výstrah tak, aby ste si hry mohli vychutnať bez vyrušovania. Pri prichádzajúcom
hovore sa v hornej časti obrazovky zobrazí malé oznámenie.
105
Aplikácie
Plánovač S
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
3 Vstúpte do podrobností udalosti.
Zadanie názvu.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Nastavenie budíka.
Zobrazenie polohy udalosti.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto
konania udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
106
.
Aplikácie
Vytváranie úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Úlohy.
3 Ak chcete nastaviť aktuálny dátum, vstúpte do podrobností úlohy a ťuknite na položku DNES
alebo ZAJTRA.
Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku
.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá, vyberte službu konta
a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať Kalendár zosynchronizujte udalosti a úlohy s
kontom.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Plánovač S → ĎALŠIE → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom
vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v
zozname.
S Health
Úvod
Aplikácia S Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie
cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej
kondície.
Spustenie aplikácie S Health
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
1 Postupne ťuknite na položky S Health na obrazovke aplikácií.
2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
107
Aplikácie
Používanie S Health
V ponukách S Health a nástrojoch sledovania si môžete prezerať hlavné informácie a monitorovať
zdravý životný štýl a telesnú kondíciu.
Postupne ťuknite na položky S Health na obrazovke aplikácií.
Ciele a programy
Nástroje sledovania
Ak chcete na obrazovku S Health pridať nástroje sledovania alebo programy, postupne ťuknite
na položky ĎALŠIE → Spravovať položky a potom pod kartami MONITORY, CIELE alebo
PROGRAMY vyberte príslušné položky.
• CIELE: Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
• PROGRAMY: Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.
• MONITORY: Nástroje sledovania aktivít, príjmu potravy a telesných mier.
Ak chcete získať prístup k ďalším informáciám o funkciách S Health, postupne ťuknite na
položky ĎALŠIE → Nastavenia → Pomocník.
108
Aplikácie
Ďalšie informácie
• Funkcia S Health je určená len pre účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je
určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a
prevenciu ochorení.
• Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie pre S Health s možnosťou pridania sa môžu meniť
podľa krajín z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte
skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
• Aplikácie S Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane
poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a
synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších
služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S Health, vaše údaje sa
môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené
až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii S Health
môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť
všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení,
musíte ich odstrániť samostatne.
• Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung
alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími
pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z S Health prostredníctvom týchto ďalších
služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vašim výslovným súhlasom.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrďte
jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie
môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto
zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov S
Health.
109
Aplikácie
S Voice
Úvod
Vykonávanie rôznych úloh iba vyslovovaním príkazov.
Nastavenie príkazu prebudenia
Aplikáciu S Voice môžete spustiť zadaním vlastného príkazu prebudenia.
Pri prvom spustení aplikácie S Voice postupne ťuknite na položky START a nastavte vlastný príkaz
prebudenia.
Ak chcete zmeniť príkaz prebudenia, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položku S Voice.
→ Voice wake-up → Change wake-up command →
Potom postupne ťuknite na položky
START a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby spustilo aplikáciu S Voice pomocou príkazu prebudenia,
keď je zariadenie uzamknuté, ťuknite na položku
a potom ťuknutím na prepínač Wake up in
secured lock aktivujte túto funkciu.
Používanie funkcie S Voice
1 Vyslovte predvolený príkaz prebudenia.
Alebo na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky S Voice.
Zariadenie začne po spustení S Voice rozpoznávať hlas.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
S Voice – nastavenia
Zobrazenie príkladov hlasových
príkazov.
110
Aplikácie
2 Povedzte hlasový príkaz.
Keď zariadenie rozpozná príkaz, vykoná príslušnú akciu. Ak zopakujete hlasový príkaz alebo
vyslovíte iný príkaz, ťuknite na položku alebo vyslovte prednastavený príkaz prebudenia.
Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, táto aplikácia sa automaticky zatvorí.
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Nastavenie jazyka
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky S Voice →
jazyk.
→ Language a potom vyberte
Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii S Voice, nie ako jazyk na displeji zariadenia.
111
Aplikácie
Hlasový záznamník
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciách, ako
napríklad pri rozhovore. Zariadenie dokáže skonvertovať váš hlas na text a rozlišovať zdroje zvuku.
Vytváranie hlasových nahrávok
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Hlasový záznamník.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
.
Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku ťuknutím na položku ZÁLOŽKA.
Zmena režimu nahrávania.
Spustenie nahrávania.
3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
112
Aplikácie
Zmena režimu nahrávania
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Hlasový záznamník.
V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.
• ŠTANDARDNÝ: Toto je štandardný režim nahrávania.
• INTERVIEW: Mikrofón je citlivý na zvuky z dvoch smerov. Horná a dolná časť zariadenia
snímajú v tomto režime rovnakú intenzitu zvuku.
• HLASOVÁ POZNÁMKA: Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho na obrazovke
konvertuje na text. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach
a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne.
Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie
nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok
ťuknutím na aktuálny jazyk.
Prehrávanie vybratých hlasových nahrávok
Pri kontrole nahrávok zo stretnutia môžete pri nahrávaní niektoré zdroje zvuku stlmiť alebo zrušiť
stlmenie.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Hlasový záznamník.
2 Ťuknite na položku Nahrávky a vyberte hlasovú nahrávku, ktorú ste nahrali počas rozhovoru.
3 Ak chcete stlmiť niektoré zdroje zvuku, ťuknite na ikonu pre príslušný smer, v ktorom má
byť tento zvuk stlmený.
Táto ikona sa zmení na
a zvuk bude stlmený.
Stlmený zdroj zvuku
Zrušenie stlmenia zdroja zvuku
113
Aplikácie
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v
iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Moje súbory.
Zobrazte súbory podľa kategórie alebo zobrazte súbory uložené v zariadení, alebo cloudovej
ukladacej službe.
Ak chcete skontrolovať stav využitej a dostupnej pamäte, ťuknite na položku VYUŽITIE
ÚLOŽISKA.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku VYHĽADÁVANIE.
Poznámka
Vytvárajte poznámky a usporiadajte ich podľa kategórie.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Poznámka.
Vytváranie poznámok
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
Ťuknite na položku
použite jednu z nasledujúcich možností:
• Kategória: Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• Úlohy: Pridanie zaškrtávacích políčok na začiatok každého riadku s cieľom vytvoriť zoznam
úloh.
• Obrázok: Vložiť obrázky.
• Kresba: Napísať alebo nakresliť poznámky na vloženie. Môžete vybrať hrúbku a farbu pera.
• Hlasová: Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.
Vyhľadávanie poznámok
Ťuknite na položku HĽADAŤ v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie
poznámok, ktoré ho obsahujú.
114
Aplikácie
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
Budík
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Budík.
Nastavenie budíkov
Nastavte čas budíka a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budík nastaviť s rôznymi možnosťami budenia, ťuknite na položku MOŽNOSTI,
nastavte možnosti budenia a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na ikonu hodín vedľa
budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na ikonu
na budíku.
Svetový čas
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Svetový čas.
Vytváranie hodín
Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na položku
Odstránenie hodín
Na hodinách ťuknite na ikonu
.
115
.
Aplikácie
Stopky
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Stopky.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete načasovanie vynulovať, ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
Časovač
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Časovač.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
3 Ťuknite na položku ODMIETNUŤ, keď sa časovač vypne.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia Rotácia obrazu
zobrazte vedeckú kalkulačku.
vypnutá, ťuknutím na položku
Ak si chcete pozrieť históriu počítania, ťuknite na položku HISTÓRIA. Ak chcete zatvoriť panel s
históriou počítania, ťuknite na položku ČÍS. KLÁVESNICA.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky HISTÓRIA → VYMAZAŤ HISTÓRIU.
116
Aplikácie
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Viac informácií nájdete v časti Kontá.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v
zariadení, môžete nahrať do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.
Filmy Play
Stiahnite si videá z Obchod Play.
Drive
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
117
Aplikácie
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
118
Nastavenia
Úvod
Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia
môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku HĽADAŤ.
Ak chcete upraviť zoznam často používaných nastavení, ťuknite na položku UPRAVIŤ. Potom
začiarknite položky, ktoré chcete pridať, alebo zrušte výber položiek, ktoré chcete odstrániť.
Wi-Fi
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
119
Nastavenia
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
120
Nastavenia
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Ťuknite na položku Wi-Fi na obrazovke s nastaveniami.
2 Ťuknite na položku Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
Bluetooth
Úvod
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
121
Nastavenia
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bluetooth a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa
na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho
zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
122
Nastavenia
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Ťuknite na položku Bluetooth na obrazovke s nastaveniami.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Letový režim.
Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie
používať v režime „v lietadle“, ak to personál lietadla povolí.
Zdieľanie pripojenia
Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho
zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod.
Spojenia sa môžu vykonať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zdieľanie pripojenia.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
123
Nastavenia
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zdieľanie pripojenia → Mobilný
prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona
vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky
ĎALŠIE → Konfigurovať APN a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite
na položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Využitie dát.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Dátové pripojenie na pozadí: Zabrániť aplikáciám spusteným na pozadí používať pripojenie
k mobilným dátam.
• Nastaviť limit dát: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
Ak chcete zmeniť mesačné vynulovanie údajov na monitorovanie doby, postupne ťuknite na
→ Zmeniť cyklus.
položky
124
Nastavenia
Obmedzenie využitia dát
Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých
mobilných údajov dosiahne stanovený limit.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Využitie dát a potom túto funkciu aktivujte
ťuknutím na prepínač Nastaviť limit dát.
2 Limit nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu.
3 Úroveň výstrahy využitia dát nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu.
Zariadenie vás upozorní po dosiahnutí úrovne výstrahy.
Mobilné siete
Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Mobilné siete.
• Dátový roaming: Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a manuálna registrácia siete.
NFC a platba
Úvod
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste
nepoškodili anténu NFC.
125
Nastavenia
Používanie funkcie NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku NFC a platba a potom funkciu aktivujte ťuknutím
na prepínač.
2 Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.
Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude
snímať NFC tagy a prijímať údaje.
Platenie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku NFC a platba a potom funkciu aktivujte ťuknutím
na prepínač.
2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku s nastaveniami, postupne
ťuknite na položky NFC a platba → Ťuknúť a zaplatiť → PLATBA a potom vyberte aplikáciu.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
126
Nastavenia
Posielanie dát
Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC,
povoľte výmenu údajov.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku NFC a platba a potom funkciu aktivujte ťuknutím
na prepínač.
2 Ťuknite na položku Android Beam a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
127
Nastavenia
Ďalšie nastavenia pripojenia
Možnosti
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie nastavenia pripojenia.
• Hľadanie blízkych zariad.: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku
ktorým sa môže pripojiť.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti
Tlač.
• MirrorLink: Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na
čelnom monitore vo vozidle. Viac informácií nájdete v časti MirrorLink.
• Zrýchľovač sťahovania: Nastavenie zariadenia tak aby súbory väčšie ako 30 MB rýchlejšie
preberalo súčasne cez sieť Wi-Fi a mobilné siete. Viac informácií nájdete v časti Zrýchľovač
sťahovania.
• Sieť VPN: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Ďalšie nastavenia pripojenia → Tlač
→ Stiahnuť doplnok.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
128
Nastavenia
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Pridať tlačiareň →
ADD PRINTER.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Nastavenia tlače.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, postupne ťuknite na položky
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
Zdieľať → Tlačiť →
MirrorLink
Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom
zariadení na čelnom monitore vo vozidle.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie nastavenia pripojenia → MirrorLink.
Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia
1.1 alebo novšiu.
Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink
Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
1 Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.
Viac informácií nájdete v časti Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth.
2 Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.
Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení.
Ukončenie pripojenia MirrorLink
Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.
129
Nastavenia
Zrýchľovač sťahovania
Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a
mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie nastavenia pripojenia → Zrýchľovač
sťahovania.
• Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená
teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
• Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
• Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti,
zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
• Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými
protokolmi, ako napríklad FTP.
Inteligentný správca
Úvod
Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM a
zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím prsta.
130
Nastavenia
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → VYČISTIŤ
VŠETKO.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií:
• Vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Vyhľadávanie malvéru.
Batéria
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → Batéria.
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s
nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie
batérie.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nie je možné prijímať oznámenia.
Spravovanie batérie
Ak chcete šetriť energiu batérie nastavením optimalizácie využívania batérie pre jednotlivé
aplikácie, ťuknite na položku DETAIL pre optimalizáciu aplikácie a ťuknutím na prepínač Šetrenie
energie v aplik. túto funkciu aktivujte.
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Ťuknutím na prepínač Rýchle
káblové nabíjanie túto funkciu aktivujete.
131
Nastavenia
Úložisko
Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → Úložisko.
Spravovanie pamäte
Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ. Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate,
ťuknite na položku DETAIL pre údaje používateľov a vyberte kategóriu. Potom začiarknutím
vyberte položky a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
RAM
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → RAM.
Ak chcete zrýchliť zariadenie obmedzením veľkosti využitej pamäte RAM, ťuknutím na položku
VYČISTI zatvorte všetky aplikácie spustené na pozadí.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Inteligentný správca → Zabezpečenie.
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
• Správca aplikácií: Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
• Predvolené aplikácie: Výber predvolených nastavení na používanie aplikácií.
• Nastavenie aplikácií: Prispôsobenie nastavení pre každú aplikáciu.
• Nastavenia služieb Google: Konfigurácie nastavení niektorých funkcií, ktoré poskytuje
spoločnosť Google.
132
Nastavenia
Zvuky a vibrovanie
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a vibrovanie.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Zvonenie: Zmena nastavení zvonenia.
• Vzor vibrovania: Výber vzoru vibrovania.
• Zvuk oznámenia: Výber predvoleného zvuku oznámenia. Pre každú aplikáciu môžete tiež
zmeniť nastavenia oznámení.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby pri uzamykaní alebo
odomykaní dotykového displeja zazneli zvuky.
• Zvuk nabíjania: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, že vibruje, keď ťuknete na
ďalšie akcie, ako ťuknutie a podržanie položiek.
alebo
a pre
• Zvuk pri vytáčaní čísla: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Zvuk klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
• Vibrovanie klávesnice: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
133
Nastavenia
Oznámenia
Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Oznámenia.
Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení, ťuknite na položku POKROČILÉ a vyberte aplikáciu.
• Povoliť oznámenia: Povolenie oznámení z vybranej aplikácie.
• Nastaviť ako prioritné: Zobrazenie oznámení v hornej časti panela oznámení a ich zahrnutie
do zoznamu povolených oznámení, keď je aktivovaný stav Nerušiť.
• Ukážky v kontext. oknách: Zobrazovanie ukážok oznámení v kontextových oknách.
• Skryť na zamknutej obraz.: Skrytie oznámení z vybraných aplikácií, keď je zariadenie
zamknuté.
• Skryť obsah na zamk. obraz.: Skrytie obsahu oznámení z vybraných aplikácií, keď je
zariadenie zamknuté.
• Ďalšie nastavenia: Prispôsobenie ďalších nastavení oznámení pre vybranú aplikáciu.
Nerušiť
Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch a zvuky oznámení okrem
povolených výnimiek.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Nerušiť.
• Zapnúť teraz: Okamžité aktivovanie režimu Nerušiť.
• Zapnúť podľa plánu: Aktivovanie režimu Nerušiť vo vopred nastavených časoch. Môžete
vybrať dni a nastaviť časy začatia a ukončenia.
• Povoliť výnimky: Prispôsobenie nastavení pre povolenie výnimiek.
134
Nastavenia
Zobrazenie
Možnosti
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Písmo: Zmena veľkosti a typu písma.
• Pozadia ikon: Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Always On Display: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazilo obrázok alebo informáciu, keď
je obrazovka vypnutá. Viac informácií nájdete v časti Always On Display.
• Nočné hodiny: Nastavenie zariadenia tak, aby bočný displej používalo ako nočné hodiny.
Môžete nastaviť dobu, počas ktorej budú nočné hodiny zapnuté.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
• Indikátor LED: Nastavenie zariadenia tak, aby indikátor LED svietil pri nabíjaní batérie, keď
prijmete oznamy alebo keď vytvárate hlasové nahrávky.
• Nechať obrazovku vypnutú: Nastavenie zariadenia tak, aby sa obrazovka nezapínala, keď je
zariadenie na tmavom mieste, napríklad vo vrecku alebo v taške.
• Šetrič obr.: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri nabíjaní alebo po
pripojení zariadenia k doku.
135
Nastavenia
Always On Display
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby zobrazovalo informácie, napríklad hodiny, kalendár alebo
obrázok, na obrazovke, keď je zariadenie vypnuté.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Always On Display a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku Obsah na zobrazenie a vyberte položku, ktorá sa má zobraziť.
• Hodiny: Výber štýlu hodín a obrázka pozadia.
• Kalendár: Výber štýlu kalendára.
• Fotografia: Výber obrázka, ktorý sa má zobraziť na vypnutej obrazovke.
Keď je obrazovka vypnutá, v zariadení sa zobrazia vybrané informácie.
• Táto funkcia sa deaktivuje, keď úroveň nabitia batérie klesne pod 5 %.
• Keď sú aktívne nočné hodiny, funkciu Vždy na displeji nie je možné použiť.
Bočný displej
Zmena nastavení bočného displeja. Viac informácií nájdete v časti Bočný displej.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Bočný displej.
• Bočné panely: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo bočné panely, ako sú často
používané aplikácie, prednostné kontakty, najnovšie správy a viac. Nastavenie pre ponuku
bočného panela je tiež možné prispôsobiť.
• Informačný panel: Prispôsobenie nastavení na zobrazenie rôznych položiek na bočnom
displeji, napríklad upozornenia na novinky a správy. Okrem toho môžete zmeniť nastavenie
časového limitu bočného displeja.
• Bočné osvetlenie: Nastavenie rozsvietenia bočného displeja, keď je zariadenie otočené
displejom nadol pri prichádzajúcom hovore alebo oznámení.
• Informácie o verzii: Zobrazenie informácií o verzii bočného displeja. Okrem toho môžete
vyhľadať dostupné aktualizácie.
136
Nastavenia
Pokročilé funkcie
Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré
funkcie.
• Hry: Aktivácia ikony spúšťača hier a herných nástrojov a spravovanie užitočných funkcií počas
hrania hier. Viac informácií nájdete v časti Game Launcher.
• Ovládanie jednou rukou: Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje
pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Rýchlo spustiť Fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil
dvojitým stlačením tlačidla Domov.
• Gesto zobraz. kont. okna: Nastavenie zariadenia tak, aby sa obrazovka aplikácie zobrazila v
kontextovom zobrazení. Viac informácií nájdete v časti Kontextové zobrazenie.
• Inteligentné snímanie: Nastavenia zariadenia tak, aby zachytávalo obsah, ktorý prebieha
na viacerých obrazovkách, a okamžité orezania a zdieľanie snímky obrazovky. Viac informácií
nájdete v časti Inteligentné snímanie.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je
položené na rovnom povrchu.
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo
upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
• Galaxy Labs: Vyskúšajte si experimentálne funkcie.
137
Nastavenia
Pozadie
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pozadie.
Témy
Používanie rôznych tém v zariadení na zmenu vizuálnych prvkov na domovskej obrazovke,
obrazovke uzamknutia a ikonách.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Témy.
Ak chcete prevziať ďalšie témy, ťuknite na položku ĎALŠIE TÉMY.
Domovská obrazovka
Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na
domovskej obrazovke a ďalšími činnosťami. Viac informácií nájdete v časti Možnosti domovskej
obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Domovská obrazovka.
Zamknutie a zabezpečenie
Možnosti
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Informácie a odkazy na aplikácie: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej
obrazovke.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastavenie toho, či sa má alebo nemá na uzamknutej
obrazovke zobrazovať obsah oznámení a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
138
Nastavenia
• Nastavenia bezpečného zámku: Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob
uzamknutia.
• Odtlačky prstov: Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie
alebo na prístup do vášho konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie
odtlačkov prstov.
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, vstúpte na webovú stránku Nájsť
môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Chrániť šifrované údaje: Údaje vášho zariadenia sú zašifrované, aby k nim nemali prístup
neoprávnené osoby v prípade straty alebo krádeže zariadenia. Ak chcete použiť svoje
zašifrované zariadenie, pri každom zapnutí zariadenia musíte dešifrovať údaje zariadenia.
Údaje zariadenia môžete nastaviť na automatické dešifrovanie alebo na zadanie kódu
odomknutia. Údaje nemožno zálohovať ani obnoviť, keď je zariadenie zašifrované. Ak kód
odomknutia zadáte nesprávne niekoľkokrát po sebe a dosiahnete limit pokusov, zariadenie sa
obnoví na nastavenia z výroby.
• Šifrovať kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
Rozpoznávanie odtlačkov prstov
Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť
zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše
odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:
• Uzamknutie obrazovky
• Prihlásenie sa na internetovú stránku
• Overenie konta Samsung
139
Nastavenia
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho
zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že
snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v
zriedkavých prípadoch, kedy sú dva odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač
rozpoznať ako identické.
• Ak používate svoj odtlačok prsta ako metódu uzamknutia obrazovky, váš odtlačok prsta
nie je možné použiť na odomknutie obrazovky po reštartovaní zariadenia. Ak chcete
použiť vzor, kód PIN alebo heslo nastavené počas registrácie odtlačku prsta, musíte
zariadenie odomknúť.
• Ak sa vaše odtlačky prstov nerozpoznajú, zariadenie musíte nechať resetovať v
servisnom stredisku Samsung. Následne musíte opätovne zaregistrovať svoj odtlačok
prsta.
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov
nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
• Ochranné prvky displeja dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v
rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte
ochranné prvky displeja.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať
nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
140
Nastavenia
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie → Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Ťuknite na položku Pridať odtlačok prsta.
4 Priložte prst na tlačidlo Domov.
5 Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na tlačidlo Domov.
Túto činnosť zopakujte pohybovaním prsta smerom nahor alebo nadol, kým sa odtlačok prsta
zaregistruje.
Keď je zobrazená vysúvacia obrazovka zámku odtlačku prsta, ťuknite na možnosť POVOLIŤ,
ak chcete obrazovku odomknúť pomocou odtlačku prsta.
Odstránenie odtlačkov prstov
Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku UPRAVIŤ.
4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo
ĎALŠIE → ODSTRÁNIŤ.
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
141
Nastavenia
3 Ťuknutím na prepínač Overiť konto Samsung zapnite túto funkciu.
4 Prihláste sa na svoje konto Samsung.
Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta
Odtlačky svojich prstov môžete použiť na prihlasovanie sa do webových stránok, ktoré podporujú
uloženie hesla.
Táto funkcia je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom
aplikácie Internet.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Webové prihlásenie zapnite túto funkciu.
4 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť prostredníctvom odtlačku svojho prsta.
5 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
6 Začiarknite možnosť Prihláste sa pomocou odtlačkov prstov a potom ťuknite na možnosť
ZAPAMÄTAŤ.
Pomocou svojho odtlačku prsta môžete overiť svoje konto a heslo na prihlásenie sa do
webovej stránky.
142
Nastavenia
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomkn. odtlačkom prsta zapnite túto funkciu.
4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na tlačidlo Domov a naskenujte odtlačok prsta.
Súkromie a bezpečnosť
Možnosti
Zmena nastavení na zachovanie súkromia a bezpečnosti.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Súkromie a bezpečnosť.
• GPS: Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
• Aplikačné povolenia: Zobrazenie zoznamu funkcií a aplikácií, ktoré majú povolenie na
ich používanie. Nastavenia povolení môžete tiež upraviť. Viac informácií nájdete v časti
Nastavenie povolení aplikácie.
• Súkromný režim: Aktivácia režimu súkromia na zabránenie prístupu iným osobám k vášmu
osobnému obsahu. Viac informácií nájdete v časti Súkromný režim.
• Diagnostikovať: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a
využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
• Odosielať tiesňové správy: Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením
vypínacieho tlačidla odosielalo správy so žiadosťou o pomoc. Príjemcom môžete tiež posielať
zvukové nahrávky spolu so správou. Viac informácií nájdete v časti Odosielať tiesňové správy.
143
Nastavenia
Súkromný režim
Tento režim umožňuje skryť osobný obsah v zariadení, aby iní používatelia nemali k nemu prístup.
Aktivácia súkromného režimu
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie a bezpečnosť → Súkromný
režim a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Pri prvom aktivovaní súkromného režimu nastavte prístupový kód pre súkromný režim podľa
pokynov na obrazovke.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Týmto je aktivovaný súkromný režim a v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť a vstupovať do
nich. Ak chcete skryť položky, ktoré sú uložené v priečinku Súkromné, vypnite súkromný
režim.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.
2 Vyberte položku a postupne ťuknite na položky ĎALŠIE → Premiestniť do priečinka
Súkromné.
Ak súkromný režim nie je aktivovaný, predvolený prístupový kód k súkromnému režimu
zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Vybraté položky budú presunuté do priečinka Súkromné.
144
Nastavenia
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie a bezpečnosť → Súkromný
režim a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung → Moje súbory → Súkromné.
Na displeji sa zobrazia položky, ktoré boli presunuté do priečinka Súkromné.
Zobrazenie obsahu
1 V priečinku Súkromné ťuknite na položku, podržte ju a potom začiarknite položky, ktoré
chcete zobraziť.
2 Ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť z priečinka Súkromné.
3 Vyberte priečinok, do ktorého chcete položky uložiť, a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Položky budú presunuté do vybraného priečinka.
Automatická deaktivácia súkromného režimu
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri vypnutej obrazovke vždy automaticky deaktivovalo
súkromný režim.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie a bezpečnosť → Súkromný
režim a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Ťuknutím na prepínač Automaticky vypnúť zapnite túto funkciu.
Keď je aktivovaná možnosť Automaticky vypnúť, zariadenie neprenesie súbory do
priečinka Súkromné, ak sa displej počas prenosu vypne.
145
Nastavenia
Odosielať tiesňové správy
V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim
kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položku Súkromie a bezpečnosť → Odosielať
tiesňové správy a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Podľa zobrazených pokynov pridajte kontakty pre prípad núdze, ak ste tak už neurobili.
Ak chcete odoslať správy so žiadosťou o pomoc so zvukovou nahrávkou alebo s fotografiami,
a ťuknutím na prepínač Priložiť zvukovú nahrávku alebo Priložiť fotografie aktivujte túto
funkciu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť možnosť Priložiť
fotografie dostupná.
Pridávanie kontaktov v prípade núdze
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Súkromie a bezpečnosť → Odosielať
tiesňové správy → Odoslať správy príjemcovi → PRIDAŤ. Ťuknite na možnosť Vytvoriť
kontakt a zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím na možnosť Vybrať z kontaktov
pridajte existujúci kontakt ako kontakt pre prípad núdze.
146
Nastavenia
Jednoduchý režim
Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho
usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke.
V jednoduchom režime nemusia byť niektoré funkcie aplikácií dostupné.
Prepnutie do jednoduchého režimu
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Jednoduchý režim → Jednoduchý režim.
2 Pod položkou Jednoduché aplikácie vyberte aplikácie, pre ktoré chcete použiť jednoduchšie
usporiadanie.
3 Ťuknite na položku HOTOVO.
Návrat na štandardný režim
Na domovskej obrazovke potiahnite doľava a postupne ťuknete na položky Nastavenia →
Jednoduchý režim → Štandardný režim → HOTOVO.
Spravovanie klávesových skratiek
Ak chcete k aplikácii na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite doľava,
ťuknite na možnosť
a potom vyberte aplikáciu.
Ak chcete ku kontaktu na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite
doprava a ťuknite na možnosť
.
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť klávesovú skratku, ťuknite na položky UPRAVIŤ a
vyberte aplikáciu alebo kontakt s ikonou
.
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia. Viac informácií nájdete v
časti Zjednodušenie ovládania.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
147
Nastavenia
Kontá
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Kontá, vyberte názov konta, vyberte konto, ktoré
chcete premenovať, a potom ťuknite na položky ĎALŠIE → Odstrániť konto.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
• Otvoriť Smart Switch: Spustite aplikáciu Smart Switch a preneste údaje z predchádzajúceho
zariadenia. Viac informácií nájdete v časti Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.
• Zálohovať moje údaje: Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung.
Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
• Obnoviť: Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta
Samsung.
148
Nastavenia
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
zo servera Google po ich preinštalovaní.
• Automatické reštartovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby sa samo reštartovalo vo vopred
nastavených časoch s cieľom zaistiť optimálny výkon.
• Vynulovať nastavenia: Obnovenie nastavení zariadenia na predvolené nastavenia výrobcu
bez odstránenia údajov.
• Obnovenie predvolených nastavení siete: Obnovenie nastavení sieťového pripojenia na
predvolené nastavenia výrobcu.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení zariadenia na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých údajov.
Jazyk a vstup
Vyberte jazyky zariadenia a zmeňte nastavenia, ako napríklad typy klávesníc a hlasových vstupov.
Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Jazyk a vstup.
• Jazyk: Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
• Predvolená klávesnica: Výber predvoleného typu klávesnice pre textový vstup.
• Klávesnica Samsung: Zmena nastavení klávesnice Samsung.
• Hlasové zadávanie Google: Zmena nastavení hlasového zadávania.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení prevodu textu na reč.
• Rýchlosť ukazovateľa: Úprava rýchlosti ukazovateľa myši alebo navigačného tlačidla
pripojeného k zariadeniu.
149
Nastavenia
Batéria
Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Batéria.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• POUŽÍVANIE BATÉRIE: Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
• Režim šetrenia energie: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Viac
informácií nájdete v časti Režim šetrenia energie.
• Režim extrémneho šetrenia energie: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby
batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k
aplikácii. Viac informácií nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
• Šetrenie energie v aplik.: Šetrenie energie batérie pomocou optimalizácie využitia batérie
pre každú aplikáciu.
• Percento na stav. riadku: Nastavenie zobrazenia ostávajúceho nabitia batérie.
• Rýchle káblové nabíjanie: Nastavenie, či sa má na rýchle nabitie zariadenia použiť funkcia
rýchleho nabíjania káblom.
• Rýchle bezdrôtové nabitie: Nastavenie zariadenia na používanie funkcie rýchleho
bezdrôtového nabíjania. Keď je táto funkcia aktivovaná, z bezdrôtovej nabíjačky môže znieť
hluk. Deaktiváciou tejto funkcie sa hluk zníži, no môže to mať za následok pomalšie nabíjanie.
Táto možnosť sa zobrazí, keď zariadenie vložíte do bezdrôtovej nabíjačky, ktorá podporuje
funkciu rýchleho bezdrôtového nabíjania.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ukladací priestor.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
150
Nastavenia
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami. Keď sa deaktivuje táto funkcia, môžete ručne nastaviť dátum, čas a časové
pásmo.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o zariadení.
151
Príloha
Zjednodušenie ovládania
Informácie o zjednodušení ovládania
Zlepšenie zjednodušenia ovládania pomocou funkcií, ktoré používateľom so zhoršeným zrakom,
sluchom alebo zníženou zručnosťou uľahčujú používanie zariadenia.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania.
Používanie tlačidla Domov na otváranie ponúk zjednodušenia
ovládania
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Priamy prístup a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom vyberte ponuku
Zjednodušenie ovládania, ktorá sa má zobraziť, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
Vstupovať môžete do nasledujúcich ponúk zjednodušenia ovládania.
• Zjednodušenie ovládania
• Voice Assistant
• Univerzálny prepínač
• Okno lupy
• Negatívne farby
• Odtiene sivej
• Nastavenie farieb
• Interakčné ovládanie
152
Príloha
Voice Assistant (hlasová spätná väzba)
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Voice Assistant
Keď aktivujete funkciu Voice Assistant, zariadenie spustí hlasovú spätnú väzbu. Keď raz ťuknete
na vybranú funkciu, zariadenie nahlas prečíta text na obrazovke. Dvojitým ťuknutím na funkciu sa
funkcia aktivujte.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Voice Assistant a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak chcete funkciu Voice Assistant vypnúť, ťuknite na prepínač a potom rýchlo dvakrát ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.
Po prvom zapnutí funkcie Voice Assistant sa spustí školiaci kurz. Znova ho môžete spustiť
ťuknutím na položku Voice Assistant – pomoc.
Niektoré funkcie nie sú počas používania funkcie Voice Assistant dostupné.
Ovládanie obrazovky pohybmi prstov
Pri používaní funkcie Voice Assistant môžete displej ovládať pomocou rôznych gest prstov.
Gestá jedným prstom
• Ťuknutie: Čítať položku pod vaším prstom nahlas. Ak chcete preskúmať obrazovku, umiestnite
prst na obrazovku a posúvajte ho po obrazovke.
• Dvojité ťuknutie: Otvoriť vybratú položku. Pri hlasnom čítaní vybratých položiek prst
odtiahnite od položky, keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite
na ľubovoľné miesto na displeji.
• Dvojité ťuknutie a podržanie prsta na obrazovke: Presun položky alebo vstup do dostupnej
možnosti.
• Potiahnutie prstom doľava: Prechod na predchádzajúcu položku.
• Potiahnutie prstom doprava: Prechod na ďalšiu položku.
• Potiahnutie prstom hore alebo dolu: Zmeniť najnovšie nastavenia kontextovej ponuky. Ak
chcete vybrať text, kurzorom posúvajte v režime výberu textu dozadu alebo dopredu.
153
Príloha
• Potiahnutie doľava, potom doprava jedným pohybom: Posúvanie nahor po obrazovke.
• Potiahnutie doprava, potom doľava jedným pohybom: Posúvanie nadol po obrazovke.
• Posúvanie nahor, potom nadol jedným pohybom: Prechod na prvú položku na obrazovke. V
režime výberu textu posuňte kurzor na začiatok textu.
• Posúvanie nadol, potom nahor jedným pohybom: Prechod na poslednú položku na
obrazovke. V režime výberu textu posuňte kurzor na koniec textu.
Gestá dvoma prstami
• Ťuknutie: Pozastaviť alebo obnoviť hovorenú odozvu.
• Dvojité ťuknutie: Spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
• Trojité ťuknutie: Kontrola aktuálneho času, zostávajúcej energie batérie a ďalšie informácie.
Ak chcete zmeniť položky, ktoré sa čítajú nahlas, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → Voice Assistant →
NASTAVENIA → Informácie na stavovom riadku.
• Dvojité ťuknutie a podržanie prsta na obrazovke: Zapnúť alebo vypnúť režim výberu textu.
• Potiahnutie prstom doľava: Prechod na ďalšiu stránku. Vybratý text vystrihnúť v režime výberu
textu.
• Potiahnutie prstom doprava: Prechod na predchádzajúcu stránku. Skopírovaný text vložiť v
režime výberu textu.
• Potiahnutie prstom nahor: Posun nadol v zozname. Vybratý text skopírovať v režime výberu
textu.
• Potiahnutie prstom nadol: Posun nahor v zozname. Vybrať celý text v režime výberu textu.
• Potiahnutie prstom v ľubovoľnom smere na obrazovke uzamknutia: Odomknúť obrazovku.
• Potiahnutie prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol: Otvoriť panel oznámení.
Gestá troma prstami
• Ťuknutie: Položky začať čítať nahlas z hora.
• Dvojité ťuknutie: Začať čítať od ďalšej položky.
• Trojité ťuknutie: Prečítať posledný vybratý text a skopírovať ho do schránky.
• Potiahnutie prstom doľava alebo doprava: Otvoriť kontextovú ponuku a posúvať v
možnostiach.
• Potiahnutie prstom nahor alebo nadol: Zmeniť čítanie textu a výber zrnitosti.
154
Príloha
Používanie kontextových ponúk
Počas používania funkcie Voice Assistant potiahnite troma prstami doľava alebo doprava. Zobrazí
sa kontextová ponuka a zariadenie nahlas prečíta možnosti. Potiahnutím troma prstami doľava
alebo doprava môžete listovať v ponukách. Keď budete počuť možnosť, ktorú požadujete,
potiahnutím prsta nahor alebo nadol môžete túto možnosť použiť alebo upraviť jej nastavenia.
Keď napríklad počujete Hlasitosť zar., hlasitosť môžete upraviť potiahnutím prsta nahor alebo
nadol.
Pridávanie a spravovanie menoviek snímok
K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané.
Štítky pridajte k neoznačeným obrázkom tak, že na obrazovku dvakrát ťuknete troma prstami a
podržíte ich na nej.
Ak chcete spravovať štítky, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ Zjednodušenie ovládania → Zrak → Voice Assistant → NASTAVENIA → Spravovať
prispôsobené štítky.
Konfigurovanie nastavení funkcie Voice Assistant
Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie Voice Assistant pre svoje pohodlie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Voice Assistant → NASTAVENIA.
• Hlasitosť reči: Výber úrovne hlasitosti hovorenej odozvy.
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti hovorenej odozvy.
• Zmeny výšky tónu: Nastavenie zariadenia tak, aby mal text čítaný nahlas zmenenú výšku
tónu pri používaní klávesnice.
• Odozva klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas prečítalo položku pod vaším
prstom pri používaní klávesnice.
• Hovoriť pri vypnutej obrazovke: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo oznámenia,
keď je obrazovka vypnutá.
• Používať snímač vzdialenosti: Nastavenie zariadenia tak, aby prerušilo hovorenú odozvu,
keď položíte ruku nad snímač na vrchu zariadenia.
• Zatras. pokrač. v čítaní: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na displeji, keď
zariadením zatrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.
155
Príloha
• Prečítať fonetickou abec.: Nastavenie zariadenia tak, aby povedalo slovo začínajúce
písmenom, ktoré ťuknete a podržíte na klávesnici.
• Prečítať tipy na použitie: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas prečítalo tipy pre používanie,
keď vyberiete položku potiahnutím.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri skúmaní displeja.
• Zvuková odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri kontrole obrazovky, ako
pohyb po obrazovke a iné.
• Zamerať sa na zvuk reči: Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď
zariadenie číta položku nahlas.
• Hlasitosť zvukovej odozvy: Nastaviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri jeho ovládaní
dotykom na displej. Táto funkcia je dostupná, keď je aktivovaná funkcia Zvuková odozva.
• Veľký kurzor: Nastavenie zariadenia tak, aby bol hrubší okraj štvorcového kurzoru, ktorý sa
zobrazí, keď ťuknete na položky.
• Odozva tlačidiel návratu a naposledy použitých aplikácií: Nastavenie zariadenia tak, aby
jedným ťuknutím na
alebo
vydalo hlasovú odozvu. Ak chcete používať klávesy, dvakrát
ťuknite na položku
alebo
.
• Rýchle menu: Výber možností kontextovej ponuky tak, aby sa zobrazili, keď potiahnete troma
prstami doľava alebo doprava.
• Spravovať prispôsobené štítky: Správa pridaných štítkov.
• Informácie na stavovom riadku: Výber položiek na hlasité prečítanie pri trojitom ťuknutí
dvoma prstami na obrazovku.
• Možnosti pre vývojárov: Nastavenie možností pre vývoj aplikácií.
Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou
Z dôvodov súkromia môžete zariadenie nastaviť tak, aby fungovalo normálne aj s vypnutou
obrazovkou. Displej sa nezapne po stlačení externého tlačidla Domov, ani keď na displej ťuknete.
Aktuálne aktivované funkcie sa nezapnú, keď je displej vypnutý.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zrak a potom ťuknutím na prepínač Tmavá obrazovka túto funkciu aktivujte. Túto funkciu
môžete zapnúť alebo vypnúť tak, že dvakrát stlačíte vypínacie tlačidlo.
156
Príloha
Čítanie hesla nahlas
Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej funkcii Voice Assistant čítalo zadané heslo nahlas.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak a potom ťuknutím na prepínač Hovoriť heslá túto funkciu aktivujte.
Nastavenie funkcie prevodu textu na reč
Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej funkcii Voice Assistant, ako
sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Prevod textu na reč a použite nasledujúce funkcie:
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja funkcie prevodu textu na reč.
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie hovoreného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.
Zadávanie textu pomocou klávesnice
Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.
Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho tlačidlového vstupu, na obrazovke aplikácií postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak, potom zaškrtnite políčko
Rýchly tlačidlový vstup.
Keď sa prstom dotknete klávesnice, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vašim
prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie
prečíta text nahlas.
Ak funkcia Rýchly tlačidlový vstup nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať a
dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku.
Zadávanie ďalších znakov
Ak chcete získať prístup k ďalším dostupným klávesom so znakmi, ťuknite na príslušný kláves
na klávesnici a podržte ho. Nad klávesom sa zobrazí kontextové okno s dostupnými znakmi. Ak
chcete vybrať znak, prstom ťahajte po displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a
potom prst odtiahnite.
157
Príloha
Zrak
Pridávanie hlasových nahrávok k hlasovým značkám
Hlasové značky môžete použiť na rozlíšenie objektov s rovnakým tvarom tak, že k nim pripojíte
štítky. Hlasovú nahrávku môžete nahrať a priradiť k hlasovej značke podporujúcej funkciu NFC.
Hlasová nahrávka sa prehrá, keď zariadenie umiestnite do blízkosti takéhoto štítka.
Pred používaním tejto funkcie zapnite funkciu NFC.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → Hlasový štítok.
Spustí sa hlasový záznamník.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo HOTOVO zastavíte nahrávanie.
4 Zariadenie držte za jeho zadnú časť nad hlasovou značkou.
Informácie sa z hlasového záznamu zapíšu do hlasovej značky.
Zmena veľkosti písma
Zmeniť veľkosť písma zobrazeného na obrazovke.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Veľkosť písma.
Ak chcete použiť väčšie písma, ťuknutím na prepínač Väčšie veľkosti písma túto funkciu aktivujte
a potiahnutím nastavovacej lišty zmeňte veľkosť písma. Ak veľkosť písma nastavíte na možnosť
Veľmi obrovské, táto veľkosť písma sa nemusí použiť na niektoré aplikácie.
Použitie písma s vysokým kontrastom
Upravte farbu a obrys písmen, aby ste zvýšili kontrast medzi písmom a pozadím.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak a ťuknutím na prepínač Vysokokontrastné písma túto funkciu aktivujte.
158
Príloha
Použitie klávesnice s vysokým kontrastom
Zväčšite klávesnicu Samsung a zmeňte farbu kláves, aby ste zvýšili kontrast medzi textom a
pozadím.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak, a potom ťuknutím na prepínač Klávesnica s vys. kontr. túto funkciu aktivujte.
Zobrazenie tvarov tlačidiel
Zobrazte tvary tlačidiel s tieňovanými pozadiami, aby vynikli.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak, a potom ťuknutím na prepínač Zobraziť tvary tlačidiel túto funkciu aktivujte.
Používanie lupy
Ak chcete zobraziť väčšiu verziu obsahu, aktivujte funkciu Lupa pre zväčšenie na displeji.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Okno lupy, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Na displeji sa zobrazí
lupa.
Lupu presuňte na oblasť, ktorú chcete zväčšiť na displeji.
Zväčšovanie obrazovky
Zväčšiť obrazovku a priblížiť konkrétnu oblasť.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Zväčšovacie gestá, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
• Zväčšenie a zmenšenie: Trikrát rýchlo ťuknite na obrazovku, čím si priblížite konkrétnu oblasť.
Ak sa chcete vrátiť do štandardného zobrazenie, trikrát rýchle ťuknite na obrazovku.
• Preskúmanie displeja rolovaním: Použitím dvoch prstov sa pohybujte po zväčšenej obrazovke.
• Nastavenie pomeru zväčšenia: Dvoma alebo viacerými prstami potiahnite po zväčšenej
obrazovke alebo ich odtiahnite od seba.
Obrazovku môžete tiež dočasne zväčšiť trojnásobným ťuknutím na obrazovku a podržaním prsta
na nej. Prst podržte na obrazovke a posúvaním obrazovku preskúmajte. Odtiahnutím prsta sa
vrátite do normálneho zobrazenia.
• Klávesnicu na obrazovke nie je možné zväčšiť.
• Keď je táto funkcia aktivovaná, funkčnosť niektorých aplikácií, ako napríklad Telefón a
Kalkulačka môže byť ovplyvnená.
159
Príloha
Prevod displeja do režimu šedej stupnice.
Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak a potom ťuknutím na prepínač Odtiene sivej túto funkciu aktivujte.
Obrátenie farieb displeja
Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti displeja a na pomoc používateľom ľahšie rozpoznať
text na displeji.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak a potom ťuknutím na prepínač Negatívne farby túto funkciu aktivujte.
Nastavenie farieb
Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na displeji, ak máte problémy s rozlišovaním
farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zrak → Nastavenie farieb, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Proces
nastavenia farieb vykonajte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Sluch
Detektory zvuku
Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri zazvonení zvončeka pri dverách alebo plači dieťaťa.
Počas používania funkcie rozpoznávania hlasu, napríklad S Voice, nemusia detektory
zvuku fungovať.
Detektor detského plaču
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch → Detektory zvuku, potom ťuknutím na prepínač Detektor detského plaču aktivujte túto
funkciu. Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.
160
Príloha
Detektor domového zvončeka
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Sluch → Detektory zvuku, potom ťuknutím na prepínač Detektor domového
zvončeka aktivujte túto funkciu.
2 Ak chcete zaznamenať zvonček pri dverách, ťuknite na
.
Zariadenie zistí a zaznamená zvuk zvončeka pri dverách.
3 Ťuknutím na položku
a zazvonením zvončeka pri dverách skontrolujte, či sa správne
zaznamenal. Keď zariadenie zistí zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na OK.
Ak chcete zmeniť zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na položku Zmeniť zvuk domového
zvončeka.
Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.
Nastavenie oznamovania bleskom
Nastavenie blesku tak, aby blikal počas znenia alarmu alebo pri prijatí oznámenia, napríklad pri
prichádzajúcich hovoroch a nových správach.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch a potom ťuknutím na prepínač Oznámenie bleskom túto funkciu aktivujte.
Vypnúť všetky zvuky
Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas
volajúceho počas hovoru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch a potom ťuknutím na prepínač Vypnúť všetky zvuky túto funkciu aktivujte.
Nastavenia titulkov
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Sluch → Titulky Samsung (CC) alebo Titulky Google (CC) a potom túto funkciu aktivujte
ťuknutím na prepínač.
Vyberte možnosť konfigurácie nastavení titulkov.
161
Príloha
Nastavenie vyváženia zvuku
Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
1 Náhlavnú súpravu pripojte k zariadeniu a noste ju.
2 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch.
3 Potiahnutím panelu nastavenia Vyváž. ľavého/prav. zvuku doľava alebo doprava upravíte
vyváženie zvuku.
Mono zvuk
Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo všetkých
reproduktoroch náhlavnej súpravy. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo ak je
pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch a potom ťuknutím na prepínač Mono zvuk túto funkciu aktivujte.
Zručnosť a interakcia
Univerzálny prepínač
Dotykový displej môžete ovládať pripojením externého prepínača, ťuknutím na displej alebo
pohybmi hlavy a gestami tváre.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zručnosť a interakcia → Univerzálny prepínač a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím
na tento prepínač. Ak zariadenie nerozpozná univerzálne prepínače, ťuknite na položku PRIDAŤ
PREPÍNAČ a prepínače nastavte na ovládanie zariadenia.
Ak chcete aktivovať funkciu univerzálneho prepínača, v zariadení musí byť zaregistrovaný
aspoň jeden prepínač.
Ak chcete prepínače nastaviť na ovládanie zariadenia, postupne ťuknite na položky NASTAVENIA
→ Prepínače.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, trikrát stlačte tlačidlo Domov.
162
Príloha
Asistenčné menu
Zobrazenie ikony pomocného odkazu
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pre prístup k aplikáciám, funkciám alebo nastaveniam zobrazila
ikona pomocnej klávesovej skratky. Zariadenie môžete ľahko ovládať ťuknutím na asistenčné
ponuky v rámci príslušnej ikony.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.
3 Ťuknutím na položku Dominantná ruka presuniete ikonu pomocného odkazu na vhodnejšie
miesto.
Prístup k pomocným ponukám
Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k
pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.
Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej
pomocné ponuky. Ťuknite na ikonu hore alebo dole, čím ju presuniete na ďalšie panely alebo
prstom potiahnite po displeji hore alebo dole a vyberte ďalšie ponuky.
Používanie kurzora
V pomocných možnostiach ťuknite na položku Kurzor. Displej môžete ovládať malými pohybmi
prstov na dotykovej ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete
vybrať položku, na ktorej je kurzor, ťuknite na displej.
Použite nasledujúce možnosti:
• /
: Prechádzajte vľavo alebo vpravo po obrazovke.
• /
: Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
• : Zväčšenie oblasti s umiestneným kurzorom.
• : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
• : Zatvorte oblasť dotyku.
163
Príloha
Ak chcete zmeniť oblasť dotyku a nastavenia kurzora, na obrazovke aplikácii postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné
menu. Potom nastavenia upravte v ponuke Nast. dotyk. podlož. a kurzora.
Používanie rozšírených pomocných možností
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu → Asistent plus, ťuknutím na prepínač aktivujte
túto funkciu a potom vyberte aplikácie.
Jednod. zapnutie obrazovky
Zapnite displej pohybom ruky ponad snímač v hornej časti zariadenia. Displej môžete zapnúť bez
nutnosti stlačiť tlačidlo. Keď používate túto funkciu, zariadenie položte displejom nahor na rovný
povrch alebo ho pevne držte, aby sa nepohybovalo.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zručnosť a interakcia → Jednod. zapnutie obrazovky a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím
na tento prepínač.
Oneskorenie ťuknutia a podržania
Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zručnosť a interakcia → Oneskorenie ťuknutia a podržania potom vyberte možnosť.
Ovládanie interakcií
Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia
na vstupy.
Táto funkcia nie je k dispozícii, keď aktivujete funkciu Snímať potiahnutím dlane, Priamy
hovor, Inteligentné upozorňovanie alebo Jednoduché stíšenie.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zručnosť a interakcia → Ovládanie interakcií.
164
Príloha
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
3 Pri používaní aplikácie súčasne stlačte a podržte tlačidlá Domov a zníženia hlasitosti.
4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.
5 Ťuknite na položku OK.
Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Obmedzená oblasť nebude reagovať na dotyk a
klávesy zariadenia budú zablokované. V režime ovládania interakcie však môžete aktivovať
funkcie vypínacieho tlačidla, tlačidla hlasitosti a klávesnice.
Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, súčasne stlačte a podržte tlačidlá Domov a
zníženie hlasitosti.
Smerový zámok
Vytvorenie smerovej kombinácie na odomknutie displeja.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Smerový zámok a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Prstom potiahnite nahor, nadol, doľava alebo doprava viac ako štyrikrát a potom ťuknite na
položku POKRAČOVAŤ.
3 Vzor overte tak, že znova nakreslíte smerovú kombináciu, a potom ťuknite na možnosť
POTVRDIŤ.
Pripomenutie oznámenia
Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom
intervale.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Pripomenutie oznámenia a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak chcete zariadenie nastaviť na vibrovanie po zrušení začiarknutia oznámení, ťuknutím na
prepínač Vibrovať aktivujte túto funkciu.
Ak chcete nastaviť interval medzi záznamami, ťuknite na položku Interval pripomínania.
Ak chcete aplikácie nastaviť tak, aby vás upozornili na oznámenia, v položke Zobraziť oznámenia
z vyberte aplikácie.
165
Príloha
Prijímanie alebo ukončenie hovorov
Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Prijímanie a ukončovanie hovorov.
Vyberte požadovaný spôsob.
Použitie režimu jedného ťuknutia
Keď zaznie upozornenie, alebo prichádza hovor, ťuknutím na tlačidlo (nie potiahnutím tlačidla)
zastavíte upozornenie alebo prijmete hovor.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania a
potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Režim jedného ťuknutia.
Správa nastavení zjednodušenia ovládania
Uloženie nastavení zjednodušeného ovládania ako súboru
Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania do súboru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Spravov. zjedn. ovládania → Importovať/exportovať → Exportovať do priečinka Moje
súbory.
Importovanie súboru s nastaveniami zjednodušeného ovládania
Importujte súbor s nastaveniami zjednodušeného ovládania a aktualizujte momentálne nastavenia.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Spravov. zjedn. ovládania → Importovať/exportovať → Importovať z priečinka
Moje súbory. Vyberte súbor, ktorý chcete importovať, a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Nastavenia zjednodušeného ovládania budú aktualizované podľa importovaného súboru.
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania e-mailom, prostredníctvom Wi-Fi
Direct, Bluetooth a inými spôsobmi.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Spravov. zjedn. ovládania → Zdieľať cez. Potom vyberte súbory s nastaveniami
zjednodušeného ovládania a ťuknite na položku HOTOVO. Vyberte spôsob zdieľania a pri zdieľaní
súborov postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
166
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na
zadanie jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo
služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
167
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred
obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov
uložených v zariadení.
168
Príloha
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
Počas hovoru počuť ozvenu
Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá
kvalita zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
169
Príloha
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
170
Príloha
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové
hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
171
Príloha
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou Inteligentného správcu alebo manuálne odstráňte nepoužívané
aplikácie.
172
Príloha
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, musíte navštíviť autorizované servisné stredisko.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
1 Vyberte zásuvku zo zariadenia.
2 Na zmäkčenie lepiacej časti, ktorá pridržiava zadný kryt k hlavnému zariadeniu je potrebné
zariadenie zahriať na regulovanú úroveň v špeciálnej komore s regulovanou teplotou.
Pripevnite nástroj na vyberanie s prísavkou k spodnej časti zadného krytu, pevne uchopte
zariadenie a potiahnite zadný kryt odspodu smerom nahor.
3 Odskrutkujte a vyberte skrutky z polohovacích bodov a vyberte kryt.
4 Odpojte konektor batérie a opatrne nadvihnite batériu z tela zariadenia.
173
Autorské práva
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising